יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F"

תמליל

1 יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe on the 24th of Teves, we d like to present a special collection of learning material to be studied on that day. This publication consists of a chapter of Mishnayos beginning with a letter of the Alter Rebbe s name and a special collection of the Alter Rebbe s teachings regarding Torah learning. May it be Hashem s will that this learning achieves a lasting effect of continuous study throughout the entire year, and may the Alter Rebbe s merit stand by us and all of the Jewish people wherever they may be, with the complete and true redemption, speedily. Publishing Division of Yagdil Torah דבר העורך בהתקרב אלינו כ"ד טבת - יום ההילולא של אדמו"ר הזקן, הננו מוציאים לאור קובץ מיוחד ע"מ ללמדו בתוך המעל"ע. מלבד ההוספה בלימוד התורה בכלל ביום ההילולא, הדגיש רבינו פעמים רבות גודל מעלת הלימוד בתורת בעל ההילולא במיוחד. ובכן הננו מציגים לפניכם קובץ זה הכולל: פרק משניות המתחיל באחת מהאותיות של שמו הק', ולקט מיוחד מתורתו של בעל ההילולא בענין "תלמוד תורה כנגד כולם". ויה"ר שהלימוד יהי' "פעולה נמשכת על כל השנה כולה" ונמשיך בלימוד זה גם אח"כ, וזכות אדמו"ר הזקן יעמוד לנו ולכל בני ישראל בכל מקום שהם, בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש. מחלקת ההו"ל שע"י יגדיל תורה לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת ר' מאיר ב"ר אליהו ז"ל לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת ר' אליהו ב"ר אברהם אהרן ז"ל העתקת הדברים היא ברשות מיוחדת מהוצאת ספרים קה"ת 383 Kingston Ave. Room

2 מעלת לימוד התורה על תפילה מקורות בהלכה אך מ"מ גם חסידים הראשונים לא היו רשאים להשהות כל כך בתפלה אלא מפני שלמדו כבר תחלה כל התורה שבכתב ושבעל פה כולה וקיימו ידיעות התורה, שמתוך שחסידים הם היתה תורתם משתמרת ומתקיימת בידם ולא משתכחת מהם. רק שמצות תלמוד תורה היא והגית בו יומם ולילה וכנגד מצוה זו שקולה מצות הדביקות האמיתית ביראה ואהבה אמיתית ליפטר ממצוה זו כדין כל העוסק במצוה פטור מהמצוה אבל לא כנגד מצות ידיעת התורה וליפטר ממנה ח"ו כי תכלית היראה היא לירא ולהתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ח"ו לעשות הרע בעיניו לעבור על אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה בין לא תעשה של תורה בין של דברי סופרים ח"ו. ותכלית האהבה היא העבודה לעבדו מאהבה ובשמחה לעשות נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונו בקיום מצות עשה של תורה או של דברי סופרים ואהבה בלי עבודה היא אהבה בתענוגים להתענג ולשמוח בה' והיא מעין עולם הבא וקבלת שכר קיום מצות )אבל עבודה מאהבה היא כי מאשר צמאה נפשו לה' לדבקה בו היא רוה צמאונה במי התורה וקיום מצותיה דאורייתא וקב"ה כולא חד וע"ז נאמר הוי כל צמא לכו למים( ומאחר שידיעת כל התורה למי שאפשר לו היא מצות עשה של תורה כמ"ש למעלה והשוכח דבר ממשנתו מפני שלא חזר על לימודו כראוי כשאפשר לו עובר בלאו א"כ איך יעבור בלאו ועשה מחמת שעוסק ביראת ה' כל היום )] 1 [וגם מי שאי אפשר לו ידיעת כל התורה הרי אמרו לא עליך המלאכה לגמור( משא"כ מצות והגית בו יומם ולילה שהותרה מכללה כמ"ש ואספת דגנך וגו' אמרה תורה הנהג בהן מנהג דרך ארץ ויוכל לצאת ידי חובתו בקביעות עתים ביום ובלילה ואפילו בפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית בשעת הדחק כשאין לו פנאי מפני טרדת פרנסתו שהיא חיי הגוף וכ"ש וק"ו כשעוסק בחיי נפש לדבקה בה' חיים וע"ז אמרו חכמים שתלמוד תורה היא מדברים שאין להם שיעור )שו"ע הרב יו"ד הלכות תלמוד תורה פרק ד( עסק התורה ממשיך ההמשכות של תפילה: כי בחי' עסק התורה הנה אינו בדרך שמחה של מצוה שהוא בבחי' רץ לבך מחוץ לפרכת אלא היא בבחי' שוב לאחד, שע"י התורה הוא גילוי יחודו ית' למטה כמו למעלה ע י התורה שהיא דבר ה' ממש. וכמ ש ודברי אשר שמתי בפיך דברי ממש הנה ארז"ל מתניתא מלכתא כמלך עצמו שמתאחד עם דבר ה' זו הלכה שיהא הפסק כך כאלו הפסק הזה יוצא מפי עצמו, והיינו מעלת ומדרגת מי שתורתו אומנתו כמו רשב י וחביריו )שלכן פטורים מן התפלה שהתפלה היא בחינת בטול בהשתחוואות והמשכת אוא"ס ב"ה המשכות אלו נמשכות ע"י עסק התורה ג"כ( וכמו שאמר רשב"י בחד קטירא אתקטרנא כו שהוא בחי' בטול באוא"ס ב"ה ממש בבחי' יחו"ע ולכן ארז"ל ות"ת כנגד כולם. )תו"א פא-ד( תורה= פנים, תפילה= אחור: ובמ א נת איך שהתורה היא למעלה מהתפלה אף שהתפלה הוא המשכת הדעת כי יש פנים ואחור פנים הוא בחי עסק התורה כי אורייתא מחכמה נפקת וחכמת אדם תאיר פניו... וי ל כי יש תורה ויש תורה, היינו כשעוסק רק פ א שחרית ופ א ערבית בהלכות פסוקות לקיים מצות והגית בו גו א כ היא מצוה ע ד כל המצות שהן בחי אברים וכלים, רק שמ מ היא בחי אברים הפנימים שהחיות תלוי בהן ממש, ולכן לא ויתר על ביטול תורה כו, ומ מ התפלה שהיא המשכת הדעת נק אור לגבי אברים הפנימים ג כ. אבל כשעוסק רוב היום בתורה להגיע למצות ידיעת התורה בעיון התלמוד אז תורתו היא בחינת חכמה מוחא ממש שלמעלה מבחי אברים ולכן התפלה אע פ שהיא הדעת נק' אחור לגבי ח"ע ממש כו' )לקו"ת בלק עא-ב( המתפלל ואינו לומד הרי זה תפילת שוא: והנה בשומו זאת אל לבו קודם התפילה ודאי יתפלל ויבקש מעומקא דלבא על בחי' גלוי אלוקותו בנפש ועולם, ועי"ז יכול ג"כ לכוף יצרו ללמוד הרבה יותר מרגילותו וכן בכל עת ובכל שעה שאפשר לו...וכן בצדקה, כי הן הן המשכת גילוי אלוקותו ית' בפועל ממש, וא"כ אם אינו עושה כן בפועל ממש הרי זה תפילת שוא ח"ו...ובזה יובן מש"כ במשלי "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה כי דובר שקרים לא יכון וגו'." )סידור תו"א מאמר הקול קול יעקב( דוקא ע"י עסק התורה נקבע הביטול כל היום כולו: אך להיות בחי ומדריגה זו קבועה ונטועה בלב האדם כל היום שלא ימוט מזה צריך האדם לשית עצות בנפשו. כי הנה אנו רואים בחוש שאחר הוראות רבינו בקשר עם כ ד טבת לימוד המשניות אזוי ווי ס איז דאך דער יום הילולא פון דעם אלטן רבי ן, און ס איז דאך ידוע דער פתגם פון רבי ן )מהורש ב( נ ע אז מיר דארפן אנקומען צו זיין זכות, און זכותו יגן עלינו איז מען מציע יעדערן טאן אין די ענינים וואס זיינען פארבונדן מיט יום ההילולא: מ זאל לערנען א פרק משניות וואס הויבט זיך אן מיט איינע פון די אותיות פון שמו הקדוש )עכ פ איין פרק משניות(, און אפלערנען א סעיף אין שו ע שלו במקום שלבו חפץ, און לערנען א פרק פון ספרו תניא קדישא, און לערנען אויך אן ענין אין די דרושי חסידות פון בעל ההילולא, ומה טוב אן ענין וואס איז בעתו ובזמנו אן ענין אין תו א פ וארא. כולל אויך די נתינה לצדקה כנ ל. )כ ד טבת תשל ח לקו ש חכ א ע 296( הוספה בלימוד תורתו במשך יום זה זאל מען מוסיף זיין אין כל עניני קדושה, ובמיוחד פארבונדן מיט מעשיו ותורתו ועבודתו פון דעם בעל ההילולא, און ממשיך זיין בזה אין די קומענדיקע טעג, באופן פון א פעולה נמשכת על כל השנה כולה. אנהויבנדיק פון מוסיף זיין בלימוד תורתו אין ספר תניא קדישא, תורה אור און לקוטי תורה ]ובפרט די ענינים שהזמ ג די חסיד ישע פרשה אין תו א ולקו ת[, און אין די דרושים שלו שזכה דורנו ונדפסו לאחרונה, און אויך אין זיינע ספרי נגלה שולחן ערוך וכו. )ש פ שמות תשמ ט סה ש תשמ ט ח א ע 186( תפלת שמונה עשרה וחוזר להיות כבראשונה. והעצה האמיתית הוא עסק התורה והלכותיה עם היותן מלובשים בדברים גשמיים תתתונים כמו בעניני זרעים מועד כו' הן הנה תכלית היהוד והדביקות בו ית כמ ש במ א, וצריר האדם להבטל ולהכלל אליו ית להיות מכון ליתודו ית ויבטל ויפקיר את עצמו מכל רצונותיו ומחשבותיו... ובבחינה זו הנה עסק התורה שוה ממש כמו תפלת שמונה עשרה ויכול האדם שיהיה רושם בחינת הביטול שבתפלת שמונה עשרה קבוע ונטוע במסמרות בל ימוט לנצח כל היום בעסקו בתורה )לקוטי תורה סוכות עט-ג( 1 במאמר חסידים הראשונים )הובא בהוספות להל' ת"ת( אי' שמי שאי אפשר לו כלל להגיע לידיעת התורה כגון מי שאין דעתו יפה כו' רק לקיום מצות הגיון, ע"ז כתב האריז"ל דהדבקות גדול יותר כו'. ושם בשוה"ג כתב "אמנם באגה"ק משמע דגם והגית יש מעלה יותר מבדו"ר כזווג גופני לגבי נשיקין".

3 The Alter Rebbe on the Advantage of Torah Study Over Tefilah The Rebbe s Directives regarding the 24th of Teves The Halachic Source Early chassidim would spend a complete hour davening each one of the three tefilos of Shemonah Esrei, another complete hour beforehand, and an additional complete hour afterward, equaling nine hours a day. They were not concerned for bitul torah, because they would connect their minds to Hashem with intense love and fear and cleave to Him genuinely, and that is greater than the mitzvah of studying Torah. However, this is only true regarding the mitzvah of studying Torah day and night. Since one may take off time from this mitzvah to do business, which pertains to physical life, one may certainly take off time to involve himself in spiritual life. But this is not the case with the mitzvah of knowing Torah. The purpose of fearing Hashem is to fear transgressing one of the mitzvos, and the purpose of loving Him is to fulfill His Will. Knowing Torah is a positive mitzvah, and forgetting something one has learned due to lack of proper review is a negative mitzvah. That being the case, how can one transgress both a negative and positive mitzvah because he is involved in the fear of Hashem the entire day? Hilchos Talmud Torah 4:5 6 Torah Draws Down the Same Hamshachos as Tefilah Someone whose Torah study is his profession (toraso umnaso), such as Rebbi Shimon bar Yochai and his colleagues, is exempt from tefilah. The reason is because tefilah is the level of bitul through bowing to Hashem, which draws down Hashem s unlimited light, and these hamshachos are similarly drawn down through Torah study. Torah Or, 82a Tefilah Is a Preparation for Torah Torah study is greater than tefilah, because Torah is from Hashem s Wisdom, and tefilah is from the seven attributes of love, fear, and so on. This is why one must first daven, to connect his neshamah with love and fear of Hashem, and as a result he will be able to cleave to a higher level, namely, Torah which comes from Hashem s Wisdom. Maamarei Admor Hazaken Haketzarim, p. 562 Prayer Without Torah Study Is False The idea of tefilah is to request from the depths of one s heart that there be a revelation of Elokus in his soul and in the world at large. He will then be able to subjugate his yetzer to study much more than he is accustomed to and to study whenever he can, and similarly with regard to tzedakah, because this is what draws down Elokus in actuality. Tefilah is merely a request that this should occur in actuality; hence, if he does not act accordingly, his prayer is false. Siddur Im Dach, 19d Learning Mishnayos Being that it is the Alter Rebbe s Yohrtzeit, and, as is known, the Rebbe Rashab said that we need his merit so that it stands by us all and protects us, it would be fitting that everyone take part in doing things that are related to a day of passing, i.e. learning chapters of Mishnayos that begin with a letter of the name of the deceased (at least one chapter). One should also learn a paragraph of [the Alter Rebbe s] Shulchan Aruch on that day, in any part one s heart desires, as well as a chapter of his book of Tanya and an idea discussed in his Chassidic discourses, preferably one pertaining to the current week an idea in Torah Or, Parshas Va era. This should be done together with giving Tzedaka, as mentioned earlier. (24 Teves 5738 Likkutei Sichos Volume 21 p. 296) Adding in Torah learning Throughout the day one should add in all aspects of Kedusha, especially those relating to the Alter Rebbe s achievements and teachings. One should also see to it that this has a lasting effect on the following days and ultimately on the entire year. [One should] begin with adding in the learning of his Torah Tanya, Torah Or and Likkutei Torah [especially ideas of the current period or date the Chassidishe Parsha in Torah Or and Likkutei Torah], and his Chassidic discourses that our generation has merited to see published, and also his books on Nigleh Shulchan Aruch etc. (Sefer Hasichos 5789 Pt. 1 p.186) Available at Yagdil Torah Yagdil Torah is here to serve Yidden with all their Limud HaTorah needs. We can help you find a chavrusa anywhere; we have a comprehensive list of website and phone lines for all types of learning, an interesting selection of shiurim to download, an international Chalukas Hashas, learning guides for chasidishe yomim tovim, inspirational publications and a shiurim phone-line. In Crown Heights we have two beautiful Batei Midrash open full time, ongoing and seasonal shiurim, a thorough directory of shiurim and more. For more info please visit YagdilTorah.org or call

4 ש מסכת ברכות פרק ז א ש לש ה ש א כ לו כ א ח ד, ח י ב ין ל ז מ ן. א כ ל ד מ אי, ו מ ע ש ר ר אש ו ן ש נ ט ל ה ת ר ו מ ת ו, ו מ ע ש ר ש נ י ו ה ק ד ש ש נ פ ד ו, ו ה ש מ ש ש א כ ל כ ז י ת, ו ה כ ו ת י, מ ז מ נ ין ע ל יה ם. א ב ל א כ ל ט ב ל, ו מ ע ש ר ר אש ו ן ש ל א נ ט ל ה ת רו מ תו, ו מ ע ש ר ש נ י ו ה ק ד ש ש ל א נ פ ד ו, ו ה ש מ ש ש א כ ל פ חו ת מ כ ז י ת, ו ה נ כ ר י, א ין מ ז מ נ ין ע ל יה ם: ב נ ש ים ו ע ב ד ים ו ק ט נ ים, א ין מ ז מ נ ין ע ל יה ם. ע ד כ מ ה מ ז מ נ ין, ע ד כ ז י ת. ר ב י י הו ד ה או מ ר, ע ד כ ב יצ ה: ג כ יצ ד מ ז מ נ ין, ב ש לש ה או מ ר נ ב ר ך. ב ש לש ה ו הו א, או מ ר ב ר כו. ב ע ש ר ה, או מ ר נ ב ר ך ל אל ה ינו. ב ע ש ר ה ו הו א, או מ ר ב ר כו. א ח ד ע ש ר ה ו א ח ד ע ש ר ה ר ב ו א. ב מ א ה או מ ר, נ ב ר ך ל יי א ל ה ינו. ב מ א ה ו הו א, או מ ר ב ר כו. ב א ל ף, או מ ר נ ב ר ך ל יי א ל ה ינו א ל ה י י ש ר א ל. ב א ל ף ו הו א, או מ ר ב ר כו. ב ר ב ו א, או מ ר, נ ב ר ך ל יי א ל ה ינו א ל ה י י ש ר א ל א ל ה י ה צ ב או ת יו ש ב ה כ רו ב ים ע ל ה מ זו ן ש א כ ל נו. ב ר ב ו א ו הו א, או מ ר ב ר כו. כ ע נ י ן ש הו א מ ב ר ך, כ ך עו נ ין א ח ר יו, ב רו ך י י א ל ה ינו א ל ה י י ש ר א ל א ל ה י ה צ ב או ת יו ש ב ה כ רו ב ים ע ל ה מ זו ן ש א כ ל נו. ר ב י יו ס י ה ג ל יל י או מ ר, ל פ י ר ב ה ק ה ל ה ן מ ב ר כ ין, ש נ א מ ר )תהלים סח( ב מ ק ה לו ת ב ר כו א ל ה ים, י י מ מ קו ר י ש ר א ל. א מ ר ר ב י ע ק יב א, מ ה מ צ ינו ב ב ית ה כ נ ס ת א ח ד מ ר ב ין ו א ח ד מו ע ט ין או מ ר, ב ר כו א ת י י. ר ב י י ש מ ע אל או מ ר, ב ר כו א ת י י ה מ ב ר ך : ד ש לש ה ש א כ לו כ א ח ד, א ינ ן ר ש א ין ל ח ל ק ו כ ן א ר ב ע ה, ו כ ן ח מ ש ה. ש ש ה נ ח ל ק ין, ע ד ע ש ר ה. ו ע ש ר ה א ינ ן נ ח ל ק ין, ע ד ש י ה יו ע ש ר ים: ה ש ת י ח בו רו ת ש ה יו או כ לו ת ב ב י ת א ח ד, ב ז מ ן ש מ ק צ ת ן רו א ין א ל ו א ת א ל ו, ה ר י א ל ו מ צ ט ר פ ין ל ז מ ו ן. ו א ם ל או, א ל ו מ ז מ נ ין ל ע צ מ ן, ו א ל ו מ ז מ נ ין ל ע צ מ ן. א ין מ ב ר כ ין ע ל ה י י ן ע ד ש י ת ן ל תו כו מ י ם, ד ב ר י ר ב י א ל יע ז ר. ו ח כ מ ים או מ ר ים, מ ב ר כ ין: נ מסכת נדרים פרק י א נ ע ר ה ה מ א ר ס ה, א ב יה ו ב ע ל ה מ פ ר ין נ ד ר יה. ה פ ר ה א ב ו ל א ה פ ר ה ב ע ל, ה פ ר ה ב ע ל ו ל א ה פ ר ה א ב, א ינו מו פ ר, ו א ין צ ר יך לו מ ר ש ק י ם א ח ד מ ה ן: ב מ ת ה א ב, ל א נ ת רו ק נ ה ר ש ו ת ל ב ע ל. מ ת ה ב ע ל, נ ת רו ק נ ה ר ש ו ת ל א ב. ב ז ה י פ ה כ ח ה א ב מ כ ח ה ב ע ל. ב ד ב ר א ח ר י פ ה כ ח ה ב ע ל מ כ ח ה א ב, ש ה ב ע ל מ פ ר ב ב ג ר, ו ה א ב א ינו מ פ ר ב ב ג ר: ג נ ד ר ה ו ה יא א רו ס ה, נ ת ג ר ש ה ב ו ב י ו ם, נ ת א ר ס ה ב ו ב י ו ם, א פ ל ו ל מ א ה, א ב יה ו ב ע ל ה ה א ח רו ן מ פ ר ין נ ד ר יה. ז ה ה כ ל ל כ ל ש ל א י צ את ל ר ש ו ת ע צ מ ה ש ע ה א ח ת, א ב יה ו ב ע ל ה ה א ח רו ן מ פ ר ין נ ד ר י ה : ד ד ר ך ת ל מ יד י ח כ מ ים, ע ד ש ל א ה י ת ה ב ת ו יו צ א ה מ א צ לו, או מ ר ל ה, כ ל נ ד ר ים ש נ ד ר ת ב תו ך ב ית י, ה ר י ה ן מו פ ר ין. ו כ ן ה ב ע ל ע ד ש ל א ת כ נ ס ל ר ש ו תו או מ ר ל ה, כ ל נ ד ר ים ש נ ד ר ת ע ד ש ל א ת כ נ ס י ל ר ש ו ת י, ה ר י ה ן מו פ ר ין, ש מ ש ת כ נ ס ל ר ש ו תו א ינו י כו ל ל ה פ ר: ה ב ו ג ר ת ש ש ה ת ה ש נ ים ע ש ר ח ד ש, ו א ל מ נ ה ש לש ים יו ם, קובץ לימוד כ ד טבת משניות מתחיל באותיות של שמו הק ר ב י א ל יע ז ר או מ ר, הו א יל ו ב ע ל ה ח י ב ב מ זו נו ת יה, י פ ר. ו ח כ מ ים או מ ר ים, א ין ה ב ע ל מ פ ר, ע ד ש ת כ נ ס ל ר ש ו תו : ו ש ו מ ר ת י ב ם ב ין ל י ב ם א ח ד ב ין ל ש נ י י ב מ ין, ר ב י א ל יע ז ר או מ ר, י פ ר. ר ב י י הו ש ע או מ ר, ל א ח ד א ב ל ל א ל ש נ י ם. ר ב י ע ק יב א או מ ר, ל א ל א ח ד ו ל א ל ש נ י ם. א מ ר ר ב י א ל יע ז ר, מ ה א ם א ש ה ש ק נ ה הו א ל ע צ מו, ה ר י הו א מ פ ר נ ד ר יה, א ש ה ש ה ק נו לו מ ן ה ש מ י ם, א ינו ד ין ש י פ ר נ ד ר יה. א מ ר לו ר ב י ע ק יב א, ל א, א ם א מ ר ת ב א ש ה ש ק נ ה הו א ל ע צ מו ש א ין ל א ח ר ים ב ה ר ש ו ת, ת אמ ר ב א ש ה ש ה ק נו לו מ ן ה ש מ י ם, ש י ש ל א ח ר ים ב ה ר ש ו ת. א מ ר לו ר ב י י הו ש ע, ע ק יב א, ד ב ר יך ב ש נ י י ב מ ין, מ ה א ת ה מ ש יב ע ל י ב ם א ח ד. א מ ר לו, א ין ה י ב מ ה ג מו ר ה ל י ב ם כ ש ם ש ה א רו ס ה ג מו ר ה ל א ש ה : ז ה או מ ר ל א ש ת ו, כ ל ה נ ד ר ים ש ת ד ר י מ כ אן ע ד ש א בו א מ מ קו ם פ לו נ י, ה ר י ה ן ק י מ ין, ל א א מ ר כ לו ם. ה ר י ה ן מו פ ר ין, ר ב י א ל יע ז ר או מ ר, מו פ ר. ו ח כ מ ים או מ ר ים, א ינו מו פ ר. א מ ר ר ב י א ל יע ז ר, א ם ה פ ר נ ד ר ים ש ב או ל כ ל ל א ס ו ר, ל א י פ ר נ ד ר ים ש ל א ב או ל כ ל ל א ס ו ר. א מ רו לו, ה ר י הו א או מ ר, )במדבר ל( א יש ה י ק ימ נ ו ו א יש ה י פ ר נ ו, א ת ש ב א ל כ ל ל ה ק ם, ב א ל כ ל ל ה פ ר. ל א ב א ל כ ל ל ה ק ם, ל א ב א ל כ ל ל ה פ ר: ח ה פ ר ת נ ד ר ים, כ ל ה י ו ם. י ש ב ד ב ר ל ה ק ל ו ל ה ח מ יר. כ יצ ד, נ ד ר ה ב ל יל י ש ב ת, י פ ר ב ל יל י ש ב ת ו ב יו ם ה ש ב ת ע ד ש ת ח ש ך. נ ד ר ה ע ם ח ש כ ה, מ פ ר ע ד ש ל א ת ח ש ך. ש א ם ח ש כ ה ו ל א ה פ ר, א ינו י כו ל ל ה פ ר: י מסכת שבת פרק א א י צ יאו ת ה ש ב ת. ש ת י ם ש ה ן א ר ב ע ב פ נ ים, ו ש ת י ם ש ה ן א ר ב ע ב חו ץ. כ יצ ד. ה ע נ י עו מ ד ב חו ץ ו ב ע ל ה ב י ת ב פ נ ים, פ ש ט ה ע נ י א ת י דו ל פ נ ים ו נ ת ן ל תו ך י דו ש ל ב ע ל ה ב י ת, או ש נ ט ל מ ת ו כ ה ו הו צ יא, ה ע נ י ח י ב ו ב ע ל ה ב י ת פ טו ר. פ ש ט ב ע ל ה ב י ת א ת י דו ל חו ץ ו נ ת ן ל תו ך י דו ש ל ע נ י, או ש נ ט ל מ ת ו כ ה ו ה כ נ יס, ב ע ל ה ב י ת ח י ב ו ה ע נ י פ טו ר. פ ש ט ה ע נ י א ת י דו ל פ נ ים ו נ ט ל ב ע ל ה ב י ת מ ת ו כ ה, או ש נ ת ן ל תו כ ה ו הו צ יא, ש נ יה ם פ טו ר ין. פ ש ט ב ע ל ה ב י ת א ת י דו ל חו ץ ו נ ט ל ה ע נ י מ ת ו כ ה, או ש נ ת ן ל תו כ ה ו ה כ נ יס, ש נ יה ם פ טו ר ין: ב ל א י ש ב א ד ם ל פ נ י ה ס פ ר ס מו ך ל מ נ ח ה, ע ד ש י ת פ ל ל. ל א י כ נ ס א ד ם ל מ ר ח ץ ו ל א ל ב ר ס ק י ו ל א ל א כ ל ו ל א ל ד ין. ו א ם ה ת ח ילו, א ין מ פ ס יק ין. מ פ ס יק ין ל ק רו ת ק ר יא ת ש מ ע, ו א ין מ פ ס יק ין ל ת פ ל ה: ג ל א י צ א ה ח י ט ב מ ח טו ס מו ך ל ח ש כ ה, ש מ א י ש כ ח ו י צ א. ו ל א ה ל ב ל ר ב ק ל מו סו. ו ל א י פ ל ה א ת כ ל יו, ו ל א י ק ר א ל או ר ה נ ר. ב א מ ת א מ רו, ה ח ז ן רו א ה ה יכ ן ה ת ינו קו ת קו ר א ים, א ב ל הו א ל א י ק ר א. כ י ו צ א בו, ל א י אכ ל ה ז ב ע ם ה ז ב ה, מ פ נ י ה ר ג ל ע ב ר ה: ד ו א ל ו מ ן ה ה ל כו ת ש א מ רו ב ע ל י ת ח נ נ י ה ב ן ח ז ק י ה ב ן ג ר יו ן כ ש ע לו ל ב ק רו. נ מ נו ו ר ב ו ב ית ש מ אי ע ל ב ית ה ל ל, ו ש מו נ ה ע ש ר ד ב ר ים ג ז רו בו ב י ו ם: ה ב ית ש מ אי או מ ר ים, א ין ש ו ר ין ד יו ו ס מ מ נ ים ו כ ר ש ינ ים, א ל א כ ד י ש י ש ו רו מ ב עו ד יו ם. ו ב ית ה ל ל מ ת יר ין: ו ב ית ש מ אי או מ ר ים, א ין נו ת נ ין או נ ין ש ל פ ש ת ן ל תו ך ה ת נ ו ר, א ל א כ ד י ש י ה ב ילו מ ב עו ד יו ם, ו ל א א ת ה צ מ ר ל י ו ר ה, א ל א כ ד י ש י ק ל ט ה ע י ן. ו ב ית ה ל ל מ ת יר ין. ב ית ש מ אי או מ ר ים, א ין פ ו ר ש ין מ צו דו ת ח י ה ו עו פו ת ו ד ג ים, א ל א כ ד י ש י צ ו דו מ ב עו ד יו ם. ו ב ית ה ל ל מ ת יר ין: ז ב ית ש מ אי או מ ר ים, א ין מו כ ר ין ל נ כ ר י ו א ין טו ע נ ין ע מ ו ו א ין מ ג ב יה ין ע ל יו, א ל א כ ד י ש י ג יע ל מ קו ם ק רו ב. ו ב ית ה ל ל מ ת יר ין: ח ב ית ש מ אי או מ ר ים, א ין נו ת נ ין עו רו ת ל ע ב ד ן ו ל א כ ל ים ל כו ב ס נ כ ר י, א ל א כ ד י ש י ע ש ו מ ב עו ד יו ם. ו ב כ ל ן ב ית ה ל ל מ ת יר ין ע ם ה ש מ ש : ט א מ ר ר ב ן ש מ עו ן ב ן ג מ ל יא ל, נו ה ג ין ה יו ב ית א ב א ש ה יו נו ת נ ין כ ל י ל ב ן ל כו ב ס נ כ ר י ש לש ה י מ ים ק ד ם ל ש ב ת. ו ש ו ין א ל ו ו א ל ו, ש ט ו ע נ ין קו רו ת ב ית ה ב ד ו ע ג ו ל י ה ג ת: י א ין צו ל ין ב ש ר, ב צ ל, ו ב יצ ה, א ל א כ ד י ש י צ ו לו מ ב עו ד יו ם. א ין נו ת נ ין פ ת ל ת נ ו ר ע ם ח ש כ ה, ו ל א ח ר ר ה ע ל ג ב י ג ח ל ים, א ל א כ ד י ש י ק ר מו פ נ יה מ ב עו ד יו ם. ר ב י א ל יע ז ר או מ ר, כ ד י ש י ק ר ם ה ת ח ת ו ן ש ל ה : יא מ ש ל ש ל ין א ת ה פ ס ח ב ת נ ו ר ע ם ח ש כ ה. ו מ א ח יז ין א ת ה או ר ב מ דו ר ת ב ית ה מ ו ק ד. ו ב ג בו ל ין כ ד י ש י א ח ז ה או ר ב ר ב ן. ר ב י י הו ד ה או מ ר, ב פ ח מ ין כ ל ש הו א: א מסכת ברכות פרק ח א א ל ו ד ב ר ים ש ב ין ב ית ש מ אי ו ב ית ה ל ל ב ס ע ד ה. ב ית ש מ אי או מ ר ים, מ ב ר ך ע ל ה י ו ם ו א ח ר כ ך מ ב ר ך ע ל ה י י ן. ו ב ית ה ל ל או מ ר ים, מ ב ר ך ע ל ה י י ן ו א ח ר כ ך מ ב ר ך ע ל ה י ו ם: ב ב ית ש מ אי או מ ר ים, נו ט ל ין ל י ד י ם, ו א ח ר כ ך מו ז ג ין א ת ה כ ו ס. ו ב ית ה ל ל או מ ר ים, מו ז ג ין א ת ה כ ו ס ו א ח ר כ ך נו ט ל ין ל י ד י ם: ג ב ית ש מ אי או מ ר ים, מ ק נ ח י ד יו ב מ פ ה ו מ נ יח ה ע ל ה ש ל ח ן. ו ב ית ה ל ל או מ ר ים, ע ל ה כ ס ת: ד ב ית ש מ אי או מ ר ים, מ כ ב ד ין א ת ה ב י ת ו א ח ר כ ך נו ט ל ין ל י ד י ם. ו ב ית ה ל ל או מ ר ים, נו ט ל ין ל י ד י ם ו א ח ר כ ך מ כ ב ד ין א ת ה ב י ת: ה ב ית ש מ אי או מ ר ים, נ ר ו מ זו ן ו ב ש מ ים ו ה ב ד ל ה. ו ב ית ה ל ל או מ ר ים, נ ר ו ב ש מ ים ו מ זו ן ו ה ב ד ל ה. ב ית ש מ אי או מ ר ים, ש ב ר א מ או ר ה א ש. ו ב ית ה ל ל או מ ר ים, ב ו ר א מ או ר י ה א ש : ו א ין מ ב ר כ ין ל א ע ל ה נ ר ו ל א ע ל ה ב ש מ ים ש ל נ כ ר ים, ו ל א ע ל ה נ ר ו ל א ע ל ה ב ש מ ים ש ל מ ת ים, ו ל א ע ל ה נ ר ו ל א ע ל ה ב ש מ ים ש ל פ נ י ע בו ד ה ז ר ה. א ין מ ב ר כ ין ע ל ה נ ר ע ד ש י או תו ל או רו : ז מ י ש א כ ל ו ש כ ח ו ל א ב ר ך, ב ית ש מ אי או מ ר ים, י ח ז ר ל מ קו מו ו יב ר ך. ו ב ית ה ל ל או מ ר ים, י ב ר ך ב מ קו ם ש נ ז כ ר. ע ד א ימ ת י הו א מ ב ר ך. ע ד כ ד י ש י ת ע כ ל ה מ זו ן ש ב מ ע יו: ח ב א ל ה ם י י ן ל א ח ר ה מ זו ן ו א ין ש ם א ל א או תו ה כ ו ס, ב ית ש מ אי או מ ר ים, מ ב ר ך ע ל ה י י ן ו א ח ר כ ך מ ב ר ך ע ל ה מ זו ן. ו ב ית ה ל ל או מ ר ים, מ ב ר ך ע ל ה מ זו ן ו א ח ר כ ך מ ב ר ך ע ל ה י י ן. עו נ ין א מ ן א ח ר י ש ר א ל ה מ ב ר ך, ו א ין עו נ ין א מ ן א ח ר ה כ ו ת י ה מ ב ר ך, ע ד ש י ש מ ע כ ל ה ב ר כ ה: ו מסכת מועד קטן פרק ג א ו א ל ו מ ג ל ח ין ב מ ו ע ד, ה ב א מ מ ד ינ ת ה י ם, ו מ ב ית ה ש ב י ה, ו ה י ו צ א מ ב ית ה א סו ר ין, ו ה מ נ ד ה ש ה ת ירו לו ח כ מ ים, ו כ ן

5 קובץ לימוד כ ד טבת מ י ש נ ש א ל ל ח כ ם ו ה ת ר, ו ה נ ז יר, ו ה מ צ ר ע ה עו ל ה מ ט מ א תו ל ט ה ר ת ו : ב ו א ל ו מ כ ב ס ין ב מ ו ע ד, ה ב א מ מ ד ינ ת ה י ם, ו מ ב ית ה ש ב י ה, ו ה י ו צ א מ ב ית ה א סו ר ים, ו ה מ נ ד ה ש ה ת ירו לו ח כ מ ים, ו כ ן מ י ש נ ש א ל ל ח כ ם ו ה ת ר, מ ט פ חו ת ה י ד י ם ו מ ט פ חו ת ה ס פ ר ים ו מ ט פ חו ת ה ס פ ג, )ה ז ב ין ו ה ז בו ת ו ה נ ד ו ת ו ה י ו ל דו ת(, ו כ ל ה עו ל ין מ ט מ א ה ל ט ה ר ה, ה ר י א ל ו מ ת ר ין. ו ש א ר כ ל א ד ם א סו ר ין: ג ו א ל ו כ ו ת ב ין ב מ ו ע ד, ק ד ו ש י נ ש ים, ג ט ין ו ש ו ב ר ין, ד י ת יק י, מ ת נ ה ו פ רו ז ב ו ל ין, א ג רו ת ש ו ם ו א ג רו ת מ זו ן, ש ט ר י ח ל יצ ה ו מ או נ ים ו ש ט ר י ב רו ר ין ו ג ז רו ת ב ית ד ין ו א ג רו ת ש ל ר ש ו ת : ד א ין כ ו ת ב ין ש ט ר י חו ב ב מ ו ע ד. ו א ם א ינו מ א מ ינו או ש א ין לו מ ה י אכ ל, ה ר י ז ה י כ ת ו ב. א ין כ ו ת ב ין ס פ ר ים, ת פ ל ין ו מ זו זו ת, ב מ ו ע ד, ו א ין מ ג יה ין או ת א ח ת, א פ ל ו ב ס פ ר ע ז ר א. ר ב י י הו ד ה או מ ר, כ ו ת ב א ד ם ת פ ל ין ו מ זו זו ת ל ע צ מו, ו טו ו ה ע ל י ר כו ת כ ל ת ל צ יצ ית: ה ה ק ו ב ר א ת מ תו ש ל ש ה י מ ים ק ד ם ל ר ג ל, ב ט ל ה ה ימ נ ו ג ז ר ת ש ב ע ה. ש מו נ ה, ב ט ל ה ה ימ נ ו ג ז ר ת ש ל ש ים, מ פ נ י ש א מ רו, ש ב ת עו ל ה ו א ינ ה מ פ ס ק ת, ר ג ל ים מ פ ס יק ין ו א ינ ן עו ל ין: ו ר ב י א ל יע ז ר או מ ר, מ ש ח ר ב ב ית ה מ ק ד ש, ע צ ר ת כ ש ב ת. ר ב ן ג מ ל יא ל או מ ר, ר אש ה ש נ ה ו יו ם ה כ פ ו ר ים, כ ר ג ל ים. ו ח כ מ ים או מ ר ים, ל א כ ד ב ר י ז ה ו ל א כ ד ב ר י ז ה, א ל א ע צ ר ת כ ר ג ל ים, ר אש ה ש נ ה ו יו ם ה כ פ ו ר ים כ ש ב ת: ז א ין קו ר ע ין, ו ל א חו ל צ ין, ו א ין מ ב ר ין, א ל א ק רו ב יו ש ל מ ת. א ין מ ב ר ין א ל א ע ל מ ט ה ז קו פ ה, ו א ין מו ל יכ ין ל ב ית ה א ב ל ל א ב ט ב ל א ו ל א ב א ס קו ט ל א ו ל א ב ק נו ן, א ל א ב ס ל ים. ו א ין או מ ר ים ב ר כ ת א ב ל ים ב מ ו ע ד, א ב ל עו מ ד ין ב ש ו ר ה ו מ נ ח מ ין ו פו ט ר ין א ת ה ר ב ים: ח א ין מ נ יח ין א ת ה מ ט ה ב ר חו ב, ש ל א ל ה ר ג יל א ת ה ה ס פ ד, ו ל א ש ל נ ש ים ל עו ל ם, מ פ נ י ה כ בו ד. נ ש ים ב מ ו ע ד מ ע נ ו ת, א ב ל ל א מ ט פ חו ת. ר ב י י ש מ ע אל או מ ר, ה ס מו כו ת ל מ ט ה, מ ט פ חו ת: ט ב ר אש י ח ד ש ים, ב ח נ כ ה ו ב פ ו ר ים,מ ע נ ו ת ו מ ט פ חו ת, ב ז ה ו ב ז ה )א ב ל( ל א מ קו נ נו ת. נ ק ב ר ה מ ת, ל א מ ע נ ו ת ו ל א מ ט פ חו ת. א יז הו ע נ ו י, ש כ ל ן עו נו ת כ א ח ת. ק ינ ה, ש א ח ת מ ד ב ר ת ו כ ל ן עו נו ת א ח ר יה, ש נ א מ ר, )ירמיה ט( ו ל מ ד נ ה ב נ ת יכ ם נ ה י, ו א ש ה ר עו ת ה ק ינ ה. א ב ל ל ע ת יד ל בו א הו א או מ ר, )ישעיה כה( ב ל ע ה מ ו ת ל נ צ ח, ו מ ח ה ה א ל ה ים ד מ ע ה מ ע ל כ ל פ נ ים וגו : ר מסכת שבת פרק יט א ר ב י א ל יע ז ר או מ ר, א ם ל א ה ב יא כ ל י מ ע ר ב ש ב ת, מ ב יאו ב ש ב ת מ ג ל ה. ו ב ס כ נ ה, מ כ ס הו ע ל פ י ע ד ים. ו עו ד א מ ר ר ב י א ל יע ז ר, כ ו ר ת ים ע צ ים ל ע ש ו ת פ ח מ ין ו ל ע ש ו ת )כ ל י( ב ר ז ל. כ ל ל א מ ר ר ב י ע ק יב א, כ ל מ ל אכ ה ש א פ ש ר ל ע ש ו ת ה מ ע ר ב ש ב ת א ינ ה ד ו ח ה א ת ה ש ב ת, ו ש א י א פ ש ר ל ע ש ו ת ה מ ע ר ב ש ב ת ד ו ח ה א ת ה ש ב ת: ב עו ש ין כ ל צ ר כ י מ יל ה ב ש ב ת, מו ה ל ין, ו פו ר ע ין, ו מו צ צ ין, ו נו ת נ ין ע ל יה א ס פ ל נ ית ו כ מ ו ן. א ם ל א ש ח ק מ ע ר ב ש ב ת, לו ע ס ב ש נ יו ו נו ת ן. א ם ל א ט ר ף י י ן ו ש מ ן מ ע ר ב ש ב ת, י נ ת ן ז ה ב ע צ מו ו ז ה ב ע צ מו. ו א ין עו ש ין ל ה ח לו ק ל כ ת ח ל ה, א ב ל כ ו ר ך ע ל יה ס מ ר טו ט. א ם ל א ה ת ק ין מ ע ר ב ש ב ת, כ ו ר ך ע ל א צ ב עו ו מ ב יא, ו א פ ל ו מ ח צ ר א ח ר ת: ג מ ר ח יצ ין א ת ה ק ט ן, ב ין ל פ נ י ה מ יל ה ו ב ין ל א ח ר ה מ יל ה, ו מ ז ל פ ין ע ל יו ב י ד, א ב ל ל א ב כ ל י. ר ב י א ל ע ז ר ב ן ע ז ר י ה או מ ר, מ ר ח יצ ין א ת ה ק ט ן ב י ו ם ה ש ל יש י ש ח ל ל ה יו ת ב ש ב ת, ש נ א מ ר )בראשית לד( ו י ה י ב י ו ם ה ש ל יש י ב ה יו ת ם כ א ב ים. ס פ ק ו א נ ד רו ג ינו ס א ין מ ח ל ל ין ע ל יו א ת ה ש ב ת, ו ר ב י י הו ד ה מ ת יר ב א נ ד רו ג ינו ס: ד מ י ש ה יו לו ש נ י ת ינו קו ת, א ח ד ל מו ל א ח ר ה ש ב ת ו א ח ד ל מו ל ב ש ב ת, ו ש כ ח ו מ ל א ת ש ל א ח ר ה ש ב ת ב ש ב ת, ח י ב. א ח ד ל מו ל ב ע ר ב ש ב ת ו א ח ד ל מו ל ב ש ב ת, ו ש כ ח ו מ ל א ת ש ל ע ר ב ש ב ת ב ש ב ת, ר ב י א ל יע ז ר מ ח י ב ח ט את, ו ר ב י י הו ש ע פ ו ט ר: ה ק ט ן נ מ ו ל ל ש מו נ ה, ל ת ש ע ה, ו ל ע ש ר ה, ו ל א ח ד ע ש ר, ו ל ש נ ים ע ש ר, ל א פ חו ת ו ל א יו ת ר. ה א כ יצ ד. כ ד ר כ ו, ל ש מו נ ה. נו ל ד ל ב ין ה ש מ ש ו ת, נ מ ו ל ל ת ש ע ה. ב ין ה ש מ ש ו ת ש ל ע ר ב ש ב ת, נ מ ו ל ל ע ש ר ה. יו ם טו ב ל א ח ר ש ב ת, נ מ ו ל ל א ח ד ע ש ר. ש נ י י מ ים טו ב ים ש ל ר אש ה ש נ ה, נ מ ו ל ל ש נ ים ע ש ר. ק ט ן ה חו ל ה, א ין מו ה ל ין או תו ע ד ש י ב ר יא: ו א ל ו ה ן צ יצ ין ה מ ע כ ב ין א ת ה מ יל ה, ב ש ר ה חו פ ה א ת ר ב ה ע ט ר ה. ו א ינו או כ ל ב ת רו מ ה. ו א ם ה י ה ב ע ל ב ש ר, מ ת ק נו מ פ נ י מ ר א ית ה ע י ן. מ ל ו ל א פ ר ע א ת ה מ יל ה, כ א ל ו ל א מ ל: ז מסכת מכשירין פרק ב א ז ע ת ב ת ים, ב ו רו ת, ש יח ין, ו מ ע רו ת, ט הו ר ה. ז ע ת ה א ד ם, ט הו ר ה. ש ת ה מ י ם ט מ א ים ו ה ז יע, ז ע תו ט הו ר ה. ב א ב מ י ם ש או ב ים ו ה ז יע, ז ע תו ט מ א ה. נ ס ת פ ג ו א ח ר כ ך ה ז יע, ז ע תו ט הו ר ה: ב מ ר ח ץ ט מ א ה, ז ע ת ה ט מ א ה. ו ט הו ר ה, ב כ י י ת ן. ה ב ר כ ה ש ב ב י ת, ה ב י ת מ ז יע מ ח מ ת ה, א ם ט מ א ה, ז ע ת כ ל ה ב י ת ש מ ח מ ת ה ב ר כ ה, ט מ א ה: ג ש ת י ב ר כו ת א ח ת ט הו ר ה ו א ח ת ט מ א ה, ה מ ז יע ק רו ב ל ט מ א ה, ט מ א. ק רו ב ל ט הו ר ה, ט הו ר. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, ט מ א. ב ר ז ל ט מ א ש ב ל לו ע ם ב ר ז ל ט הו ר, א ם ר ב מ ן ה ט מ א, ט מ א. ו א ם ר ב מ ן ה ט הו ר, ט הו ר. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, ט מ א. ג ס ט ר יו ת ש י ש ר א ל ו נ כ ר ים מ ט יל ין ל תו כ ן, א ם ר ב מ ן ה ט מ א, ט מ א. ו א ם ר ב מ ן ה ט הו ר, ט הו ר. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, ט מ א. מ י ש פ יכו ת ש י ר דו ע ל יה ן מ י ג ש מ ים, א ם ר ב מ ן ה ט מ א, ט מ א. ו א ם ר ב מ ן ה ט הו ר, ט הו ר. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, ט מ א. א ימ ת י, ב ז מ ן ש ק ד מו מ י ש פ יכו ת. א ב ל א ם ק ד מו מ י ג ש מ ים, א פ ל ו כ ל ש ה ן, ל מ י ש פ יכו ת ט מ א: ד ה ט ו ר ף א ת ג ג ו ו ה מ כ ב ס א ת כ סו תו ו י ר דו ע ל יה ן ג ש מ ים, א ם ר ב מ ן ה ט מ א, ט מ א. ו א ם ר ב מ ן ה ט הו ר, ט הו ר. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, ט מ א. ר ב י י הו ד ה או מ ר, א ם הו ס יפו ל נ ט ף: ה ע יר ש י ש ר א ל ו נ כ ר ים ד ר ים ב ה ו ה י ה ב ה מ ר ח ץ מ ר ח צ ת ב ש ב ת, א ם ר ב נ כ ר ים, רו ח ץ מ י ד. ו א ם ר ב י ש ר א ל, י מ ת ין כ ד י ש י ח מ ו ה ח מ ין. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, י מ ת ין כ ד י ש י ח מ ו ה ח מ ין. ר ב י י הו ד ה או מ ר, ב א מ ב ט י ק ט נ ה, א ם י ש ב ה ר ש ו ת, רו ח ץ ב ה מ י ד: ו מ צ א ב ה י ר ק נ מ כ ר, א ם ר ב נ כ ר ים, לו ק ח מ י ד. ו א ם ר ב י ש ר א ל, י מ ת ין כ ד י ש י בו או מ מ קו ם ק רו ב. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, י מ ת ין כ ד י ש י בו או מ מ קו ם ק רו ב. ו א ם י ש ב ו ר ש ו ת, לו ק ח מ י ד: ז מ צ א ב ה ת ינו ק מ ש ל ך, א ם ר ב נ כ ר ים, נ כ ר י. ו א ם ר ב י ש ר א ל, י ש ר א ל. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, י ש ר א ל. ר ב י י הו ד ה או מ ר, הו ל כ ין א ח ר ר ב ה מ ש ל יכ ין: ח מ צ א ב ה מ צ יא ה, א ם ר ב נ כ ר ים, א ינו צ ר יך ל ה כ ר יז. ו א ם ר ב י ש ר א ל, צ ר יך ל ה כ ר יז. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, צ ר יך ל ה כ ר יז. מ צ א ב ה פ ת, הו ל כ ין א ח ר ר ב ה נ ח ת ו מ ין. ו א ם ה י ת ה פ ת ע ס ה, הו ל כ ים א ח ר ר ב או כ ל י פ ת ע ס ה. ר ב י י הו ד ה או מ ר, א ם ה י ת ה פ ת ק ב ר, הו ל כ ין א ח ר ר ב או כ ל י פ ת ק ב ר: ט מ צ א ב ה ב ש ר, הו ל כ ין א ח ר ר ב ה ט ב ח ים. א ם ה י ת ה מ ב ש ל, הו ל כ ין א ח ר ר ב או כ ל י ב ש ר מ ב ש ל: י ה מ ו צ א פ רו ת ב ד ר ך, א ם ר ב מ כ נ יס ין ל ב ת יה ן, פ טו ר. ו ל מ כ ו ר ב ש ו ק, ח י ב. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, ד מ אי. או צ ר ש י ש ר א ל ו נ כ ר ים מ ט יל ין ל תו כו, א ם ר ב נ כ ר ים, ו ד אי. ו א ם ר ב י ש ר א ל, ד מ אי. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, ו ד אי, ד ב ר י ר ב י מ א יר. ו ח כ מ ים או מ ר ים, א פ ל ו כ ל ם נ כ ר ים ו י ש ר א ל א ח ד מ ט יל ל תו כו, ד מ אי: יא פ ר ו ת ש נ י ה ש ר ב ו ע ל ש ל ש ל י ש י ת, ו ש ל ש ל י ש י ת ע ל ש ל ר ב יע ית, )ו ש ל ר ב יע ית ע ל ש ל ח מ יש ית(, ו ש ל ח מ יש ית ע ל ש ל ש ש ית, ו ש ל ש ש ית ע ל ש ל ש ב יע ית, ו ש ל ש ב יע ית ע ל ש ל מו צ א י ש ב יע ית, הו ל כ ין א ח ר ה ר ב. מ ח צ ה ל מ ח צ ה, ל ה ח מ יר: ל מסכת סוכה פרק ג א לו ל ב ה ג זו ל ו ה י ב ש, פ סו ל. ש ל א ש ר ה ו ש ל ע יר ה נ ד ח ת, פ סו ל. נ ק ט ם ר אש ו, נ פ ר צו ע ל יו, פ סו ל. נ פ ר דו ע ל יו, כ ש ר. ר ב י י הו ד ה או מ ר, י א ג ד נ ו מ ל מ ע ל ה. צ נ י ה ר ה ב ר ז ל, כ ש רו ת. לו ל ב ש י ש ב ו ש לש ה ט פ ח ים כ ד י ל נ ע נ ע ב ו, כ ש ר: ב ה ד ס ה ג זו ל ו ה י ב ש, פ סו ל. ש ל א ש ר ה ו ש ל ע יר ה נ ד ח ת, פ סו ל. נ ק ט ם ר אש ו, נ פ ר צו ע ל יו או ש ה יו ע נ ב יו מ ר ב ו ת מ ע ל יו, פ סו ל. ו א ם מ ע ט ן, כ ש ר. ו א ין מ מ ע ט ין ב יו ם טו ב: ג ע ר ב ה ג זו ל ה. ו יב ש ה, פ סו ל ה. ש ל א ש ר ה ו ש ל ע יר ה נ ד ח ת, פ סו ל ה. נ ק ט ם ר אש ה, נ פ ר צו ע ל יה, ו ה צ פ צ פ ה, פ סו ל ה. כ מו ש ה, ו ש נ ש רו מ ק צ ת ע ל יה, ו ש ל ב ע ל, כ ש ר ה: ד ר ב י י ש מ ע אל או מ ר, ש לש ה ה ד ס ים ו ש ת י ע ר בו ת לו ל ב א ח ד ו א ת רו ג א ח ד, א פ ל ו ש נ י ם ק טו מ ים ו א ח ד א ינו ק טו ם. ר ב י ט ר פו ן או מ ר, א פ ל ו ש ל ש ת ן ק טו מ ים. ר ב י ע ק יב א או מ ר, כ ש ם ש ל ו ל ב א ח ד ו א ת רו ג א ח ד, כ ך ה ד ס א ח ד ו ע ר ב ה א ח ת: ה א ת רו ג ה ג זו ל ו ה י ב ש, פ סו ל. ש ל א ש ר ה ו ש ל ע יר ה נ ד ח ת, פ סו ל. ש ל ע ר ל ה, פ סו ל. ש ל ת רו מ ה ט מ א ה, פ סו ל. ש ל ת רו מ ה ט הו ר ה, ל א י ט ו ל. ו א ם נ ט ל, כ ש ר. ש ל ד מ אי, ב ית ש מ אי פ ו ס ל ין, ו ב ית ה ל ל מ כ ש יר ין. ש ל מ ע ש ר ש נ י ב ירו ש ל י ם, ל א י ט ו ל. ו א ם נ ט ל, כ ש ר: ו ע ל ת ה ח ז ז ית ע ל ר ב ו, נ ט ל ה פ ט מ תו, נ ק ל ף, נ ס ד ק, נ ק ב ו ח ס ר כ ל ש הו א, פ סו ל. ע ל ת ה ח ז ז ית ע ל מ עו טו, נ ט ל ע ק צו, נ ק ב ו ל א ח ס ר כ ל ש הו א, כ ש ר. א ת רו ג ה כ ו ש י, פ סו ל. ו ה י רו ק כ כ ר ת י, ר ב י מ א יר מ כ ש יר, ו ר ב י י הו ד ה פ ו ס ל: ז ש עו ר א ת רו ג ה ק ט ן, ר ב י מ א יר או מ ר, כ א גו ז. ר ב י י הו ד ה או מ ר, כ ב יצ ה. ו ב ג דו ל, כ ד י ש י אח ז ש נ י ם ב י דו א ח ת, ד ב ר י ר ב י י הו ד ה. ר ב י יו ס י או מ ר, א פ ל ו )א ח ד( ב ש ת י י ד יו: ח א ין או ג ד ין א ת ה ל ו ל ב א ל א ב מ ינו, ד ב ר י ר ב י י הו ד ה. ר ב י מ א יר או מ ר, א פ ל ו ב מ ש יח ה. א מ ר ר ב י מ א יר, מ ע ש ה ב א נ ש י י רו ש ל י ם, ש ה יו או ג ד ין א ת לו ל ב יה ן ב ג ימו נ י ו ת ש ל ז ה ב. א מ רו לו, ב מ ינו ה יו או ג ד ין או תו מ ל מ ט ה: ט ו ה יכ ן ה יו מ נ ע נ ע ין, ב הו דו ל ה ת ח ל ה ו סו ף, ו ב א נ א ה הו ש יע ה נ א, ד ב ר י ב ית ה ל ל. ו ב ית ש מ אי או מ ר ים, א ף ב א נ א ה ה צ ל יח ה נ א. א מ ר ר ב י ע ק יב א, צו פ ה ה י ית י ב ר ב ן ג מ ל יא ל ו ב ר ב י י הו ש ע, ש כ ל ה ע ם ה יו מ נ ע נ ע ים א ת לו ל ב יה ן, ו ה ן ל א נ ע נ עו א ל א ב א נ א ה הו ש יע ה נ א. מ י ש ב א ב ד ר ך ו ל א ה י ה ב י דו לו ל ב ל ט ו ל, ל כ ש י כ נ ס ל ב יתו י ט ו ל ע ל ש ל ח נו. ל א נ ט ל ש ח ר ית, י ט ו ל ב ין ה ע ר ב י ם, ש כ ל ה י ו ם כ ש ר ל ל ו ל ב: י מ י, ש ה י ה ע ב ד או א ש ה או ק ט ן מ ק ר ין או תו, עו נ ה א ח ר יה ן מ ה ש ה ן או מ ר ין, ו ת ה י לו מ א ר ה. א ם ה י ה ג דו ל מ ק ר א או תו, עו נ ה א ח ר יו ה ל לו י ה : יא מ קו ם ש נ ה גו ל כ פ ו ל, י כ פ ו ל. ל פ ש ו ט, י פ ש ו ט. ל ב ר ך )א ח ר יו(, י ב ר ך )א ח ר יו(. ה כ ל כ מ נ ה ג ה מ ד ינ ה. ה ל ו ק ח לו ל ב מ ח ב רו ב ש ב יע ית, נו ת ן לו א ת רו ג ב מ ת נ ה, ל פ י ש א ין ר ש אי ל ל ק חו ב ש ב יע ית: יב ב ר אש ו נ ה ה י ה לו ל ב נ ט ל ב מ ק ד ש ש ב ע ה, ו ב מ ד ינ ה יו ם א ח ד. מ ש ח ר ב ב ית ה מ ק ד ש, ה ת ק ין ר ב ן יו ח נ ן ב ן ז כ אי ש י ה א לו ל ב נ ט ל ב מ ד ינ ה ש ב ע ה, ז כ ר ל מ ק ד ש. ו ש י ה א יו ם ה נ ף כ ו ל ו א סו ר: יג יו ם טו ב ה ר אש ו ן ש ל ח ג ש ח ל ל ה יו ת ב ש ב ת, כ ל ה ע ם מו ל יכ ין א ת לו ל ב יה ן ל ב ית ה כ נ ס ת. ל מ ח ר ת מ ש כ ימ ין ו ב א ין, כ ל א ח ד ו א ח ד מ כ יר א ת ש ל ו, ו נו ט לו. מ פ נ י ש א מ רו ח כ מ ים, א ין א ד ם יו צ א י ד י חו ב תו ב יו ם טו ב ה ר אש ו ן ש ל ח ג ב לו ל בו ש ל ח ב רו.

6 קובץ לימוד כ ד טבת ו ש א ר י מו ת ה ח ג, א ד ם יו צ א י ד י חו ב תו ב לו ל בו ש ל ח ב רו : יד ר ב י יו ס י או מ ר, יו ם טו ב ה ר אש ו ן ש ל ח ג ש ח ל ל ה יו ת ב ש ב ת, ו ש כ ח ו הו צ יא א ת ה ל ו ל ב ל ר ש ו ת ה ר ב ים, פ טו ר, מ פ נ י ש הו צ יאו ב ר ש ו ת: טו מ ק ב ל ת א ש ה מ י ד ב נ ה ו מ י ד ב ע ל ה ו מ ח ז יר ת ו ל מ י ם ב ש ב ת. ר ב י י הו ד ה או מ ר, ב ש ב ת מ ח ז יר ין, ב יו ם טו ב מו ס יפ ין, ו ב מ ו ע ד מ ח ל יפ ין. ק ט ן ה י ו ד ע ל נ ע נ ע, ח י ב ב ל ו ל ב: מ מסכת ברכות פרק א א מ א ימ ת י קו ר ין א ת ש מ ע ב ע ר ב ית. מ ש ע ה ש ה כ ה נ ים נ כ נ ס ים ל א כ ל ב ת רו מ ת ן, ע ד סו ף ה א ש מו ר ה ה ר אש ו נ ה, ד ב ר י ר ב י א ל יע ז ר. ו ח כ מ ים או מ ר ים, ע ד ח צו ת. ר ב ן ג מ ל יא ל או מ ר, ע ד ש י ע ל ה ע מ ו ד ה ש ח ר. מ ע ש ה ש ב או ב נ יו מ ב ית ה מ ש ת ה, א מ רו לו, ל א ק ר ינו א ת ש מ ע. א מ ר ל ה ם, א ם ל א ע ל ה ע מ ו ד ה ש ח ר, ח י ב ין א ת ם ל ק רו ת. ו ל א זו ב ל ב ד, א ל א כ ל מ ה ש א מ רו ח כ מ ים ע ד ח צו ת, מ צ ו ת ן ע ד ש י ע ל ה ע מ ו ד ה ש ח ר. ה ק ט ר ח ל ב ים ו א ב ר ים, מ צ ו ת ן ע ד ש י ע ל ה ע מ ו ד ה ש ח ר. ו כ ל ה נ א כ ל ין ל יו ם א ח ד, מ צ ו ת ן ע ד ש י ע ל ה ע מ ו ד ה ש ח ר. א ם כ ן, ל מ ה א מ רו ח כ מ ים ע ד ח צו ת, כ ד י ל ה ר ח יק א ת ה א ד ם מ ן ה ע ב יר ה: ב מ א ימ ת י קו ר ין א ת ש מ ע ב ש ח ר ית. מ ש י כ יר ב ין ת כ ל ת ל ל ב ן. ר ב י א ל יע ז ר או מ ר, ב ין ת כ ל ת ל כ ר ת י. )ו גו מ ר ה ) ע ד ה נ ץ ה ח מ ה. ר ב י י הו ש ע או מ ר, ע ד ש ל ש ש עו ת, ש כ ן ד ר ך ב נ י מ ל כ ים ל ע מו ד ב ש ל ש ש עו ת. ה ק ו ר א מ כ אן ו א יל ך ל א ה פ ס יד, כ א ד ם ה ק ו ר א ב ת ו ר ה: ג ב ית ש מ אי או מ ר ים, ב ע ר ב כ ל א ד ם י ט ו ו י ק ר או, ו ב ב ק ר י ע מ דו, ש נ א מ ר )דברים ו( ו ב ש כ ב ך ו ב קו מ ך. ו ב ית ה ל ל או מ ר ים, כ ל א ד ם קו ר א כ ד ר כ ו, ש נ א מ ר )שם( ו ב ל כ ת ך ב ד ר ך. א ם כ ן, ל מ ה נ א מ ר ו ב ש כ ב ך ו ב קו מ ך, ב ש ע ה ש ב נ י א ד ם ש ו כ ב ים, ו ב ש ע ה ש ב נ י א ד ם עו מ ד ים. א מ ר ר ב י ט ר פו ן, א נ י ה י ית י ב א ב ד ר ך, ו ה ט ת י ל ק רו ת, כ ד ב ר י ב ית ש מ אי, ו ס כ נ ת י ב ע צ מ י מ פ נ י ה ל ס ט ים. א מ רו לו, כ ד י ה י ית ל חו ב ב ע צ מ ך, ש ע ב ר ת ע ל ד ב ר י ב ית ה ל ל: ד ב ש ח ר מ ב ר ך ש ת י ם ל פ נ יה ו א ח ת ל א ח ר יה, ו ב ע ר ב ש ת י ם ל פ נ יה ו ש ת י ם ל א ח ר יה. א ח ת א ר כ ה ו א ח ת ק צ ר ה. מ קו ם ש א מ רו ל ה א ר יך, א ינו ר ש אי ל ק צ ר. ל ק צ ר, א ינו ר ש אי ל ה א ר יך. ל ח ת ם, א ינו ר ש אי ש ל א ל ח ת ם. ו ש ל א ל ח ת ם, א ינו ר ש אי ל ח ת ם: ה מ ז כ יר ין י צ יא ת מ צ ר י ם ב ל ילו ת. א מ ר ר ב י א ל ע ז ר ב ן ע ז ר י ה, ה ר י א נ י כ ב ן ש ב ע ים ש נ ה, ו ל א ז כ ית י ש ת א מ ר י צ יא ת מ צ ר י ם ב ל ילו ת, ע ד ש ד ר ש ה ב ן זו מ א, ש נ א מ ר )דברים טז( ל מ ע ן ת ז כ ר א ת יו ם צ את ך מ א ר ץ מ צ ר י ם כ ל י מ י ח י יך. י מ י ח י יך, ה י מ ים. כ ל י מ י ח י יך, ה ל ילו ת. ו ח כ מ ים או מ ר ים, י מ י ח י יך, ה עו ל ם ה ז ה. כ ל )י מ י ח י יך (, ל ה ב יא ל ימו ת ה מ ש יח : נ מסכת נדרים פרק י )עיין לעיל( הלכות ת"ת פרק ג הלכה ג ג[ ולכן מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי יעשה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו בלבד ויסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו כמו שאמרו חכמים כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ואין לו לחוס על נפש אשתו ובניו יותר מעל חיי נפשו שהם בצער ולזה ודאי תספיק לו מלאכת עראי בישועת ה' והצלחתו בלי הזכרת מעשה נסים. ולכן אמרו חכמים שהלל מחייב את העניים בדין שמים על שמבטלים מצות תלמוד תורה מחמת טרדתם במזונותיהם כל היום או רובו ואין עושין כהלל שהיה חוטב עצים בכל יום ומשתכר חצי דינר והיה נותן חציו לשומר בית המדרש שהיה בשדה בימיהם ומחציו היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו דהיינו ג' פונדיונות ובכל פונדיון היה ניקח בימיהם לחם כשש ביצים ומזה היה מוציא גם שאר הוצאות ביתו וגם לשבתות וימים טובים. ואף שאין כל אדם יכול לעשות כן ממש כהלל מכל מקום דנין על שלא רצה לעשות כעין מעשה הלל לחיות חיי צער. וגם מי שלמד כבר כל התורה קודם שנשא והוליד וזוכרה היטב חייב לעשות תורתו קבע לחזור על הראשונות ולהעמיק בעיון ולסבור ולהבין דבר מתוך דבר כפי יכלתו ומלאכתו עראי כמו שקבלו חכמים בפירוש הפסוק ודברת בם. )שו"ע הרב יו"ד הלכת תלמוד תורה פרק ג( Hilchos Talmud Torah, 3:3 One who is inspired to fulfill this mitzvah properly, should work a little every day, only to provide for his basic necessities. He should remove the passions and indulgences of the world from his heart, as Chazal say, This is the way of Torah: you should eat bread with salt, drink water in small measure, and sleep on the floor, enduring a life of pain while studying Torah. One mustn t be concerned for the lives of his wife and children to a greater extent than his own life, thus it should suffice for him to work minimally, accompanied by Hashem s blessings and success without relying on miracles. Therefore, Chazal tell us that in the Heavenly court Hillel obligates the poor who forsake the mitzvah of Torah study due to their preoccupation earning a living through the entire day, or at least most of it. Hillel would chop wood, earning half a dinar daily, half of which he would give the watchman by the study hall, which was in the field הלכה HALACHA in Talmudic times. The other half of his earnings consisting of 3 pundyonos would provide for the needs of him and his family. [For illustration purposes,] each pundyon was able to purchase bread in the volume of six eggs. [In Hillel s case] this sum of money was also used for all the other expenses incurred by his family, including Shabbos and Yom Tov. Although the average person can t be expected to go to the same extreme as Hillel, he is nevertheless held accountable for not emulating Hillel at least to some degree, forgoing the comforts of life. Even one who has already mastered the entire Torah prior to his marriage, and still retains it in his memory, is still obligated to make Torah study his primary occupation and his work secondary. He must review his original studies, delving more deeply into the reasoning of the laws, and extrapolate by comparison to the extent of his capability. Hilchos Talmud Torah, 3:3

7 Stories Alter of the Rebbe Printed with permission from the forthcoming book, Sippurei Meir: Stories of a Chossid, by Rabbi Sholom DovBer Avtzon Revealing the Geonus of the Baal Shem Tov On many occasions, Reb Pinchas Reizes would accompany the Alter Rebbe on his journeys, especially when he visited centers of the misnagdim. He related the following incident: When the Alter Rebbe decided to stay in Russia and not travel to Eretz Yisroel with Reb Menachem Mendel of Horodok, he was greeted in every city with the utmost respect. In many cities, they requested that he honor them with saying a pilpul in public. Whenever he did so, it was well attended. Once, some years later, after saying a pilpul in one of the larger shuls, the Alter Rebbe remained momentarily next to the aron kodesh. Two of the leaders of the misnagdim were there, standing at the other end of the shul talking. In admiration, one whispered to the other, This one [meaning the Alter Rebbe] is a true scholar. His friend replied, So what. His Rebbe [referring to the Maggid] was also a great Torah scholar; however his Rebbe s Rebbe [the Baal Shem Tov], the founder of the movement, was a simple assistant to a melamed who taught alefbeis. He had no knowledge whatsoever of the Torah. With his keen sense of hearing, the Alter Rebbe heard this. He called them over and said, I will now repeat to you a teaching that I heard from my Rebbe the Maggid, which he learned from his Rebbe, the Baal Shem Tov. He then proceeded to spend the next several hours explaining an argument in the Gemara. All present were dumbstruck, as they had never heard such deep and concise explanations. One then said, This must be on the same level as the discussions of Abaya and Rava. The Alter Rebbe replied, The part that I said was only according to Abaya s explanation. Rava has a totally different approach. In relating this story, Reb Pinchas added that while listening to the Alter Rebbe, he clearly understood the beginning of his explanation, but after that he could only comprehend it on general terms; it was so deep, he just couldn t keep up with the train of thought. The Shechitah Is Invalid! A certain man once divorced his wife. Some time later, he approached the Rov of his town and asked him to serve as a mesader kiddushin, as he was planning on marrying another woman. Did you give your first wife a get? the Rov asked him. Of course I did, the man replied. In fact, I have a document right here as proof of the divorce, written by the Beis Din of the town where I lived at the time. Saying that, he took out a paper from his pocket and presented it to the Rov. Looking it over, the Rov noticed something unusual. In the document, the Beis Din testified that Mr. So-and-So gave a get to his wife, who is known as Mrs. Soand-So. What does it mean that your previous wife was known with this name? he asked. What was the name given to her at birth? I believe this was her real name, the man replied. However, when I decided to divorce her and asked her if the name she was known by was her name from birth, she refused to give me a clear answer. When I told the Beis Din about this, they said it didn t pose a problem, and they would write the name with which she was known. The Rov wasn t so sure this was acceptable. He asked the man to wait a few weeks before getting married, as he would have to discuss the matter with other Rabbonim. The Rov proceeded to send this question to the Alter Rebbe. The Alter Rebbe replied that the get was invalid, and that the man was not allowed to remarry until he would give his first wife a proper get. When the Rov informed the man of his decision, he was livid. The Rabbonim of the other town said the get was fine! he ranted. I will go and get married there! When the Alter Rebbe heard about the man s decision, he wrote a psak (halachic decision) stating why he had ruled that the man may not remarry until he gives a proper get. He then added a warning: If the man will go ahead and find a Rov who will agree to arrange the marriage, I decree that the shechitah for that wedding, be it fowl or meat, is invalid. The meat will be treif! As a result of the Alter Rebbe s severe warning, the wedding did not take place. A year or two later, the man moved to a different area where he wasn t known, and shortly afterwards he asked the local Rov to officiate at his wedding. The Rov hadn t heard about the Alter Rebbe s ruling, and, not realizing there was a problem, he officiated at the wedding. Ten years later, a mother brought her teenage son to Reb Akiva Eiger and bemoaned: My son is quite intelligent, and he has a head for everything he studies. However, when it comes to Torah, he just can t understand. My son wants to learn Torah and he keeps on trying, but alas, he can t. But then, as soon as he studies another subject, he is the most brilliant young man in the room! He must have eaten something treif when he was younger, Reb Akiva Eiger replied. That is what is preventing him from understanding our holy Torah! Hearing this, the parents began to investigate. Ultimately, they realized that as a child he had eaten at the above-mentioned wedding, and he had therefore unwittingly eaten treife meat.

8 Advice in Learning from the Alter Rebbe An Eitzah for Enthusiasm in Learning Although tefilah is not as great as Torah study, it can help cultivate an enthusiasm for learning. If it happens that in the middle of the day one loses his desire to learn, he should recite krias shema audibly, and this will help renew his desire. The Gemara advises that [one should recite krias shema as a means to overcome the yetzer hara,] and if this is not effective, one should remember the day of death. This refers to fear of Divine retribution, or, on a higher level, awe from Hashem s greatness. By reminding himself of this, he will renew his desire. Maamarei Admor Hazaken Haketzarim, p. 564 תפילה מביא חשק ללמוד: איך להתפלל ויהי' לו חשק ללמוד. הענין הוא כך, בודאי התפילה אינה מדרגה כ"כ כמו התורה, אך מכח התפילה יראה שיהי' לו חשק ללמוד. אך אם אז בחצי היום אין לו חשק, אזי יקרא ק"ש בדיבור דוקא ויהי' לו חשק ללמוד, כמבואר בגמ' "וא"ל יזכור יום המיתה דהיינו יראת העונש או יראת הרוממות ויהי' לו חשק. )מאמרי אדמוה"ז הקצרים תקסד( עצה לשמחה בלימוד: להבין עצה היעוצה שלא יפול לב האדם עליו בראותו שאחר עסקו בתורה ותפלה לא נהפך לאיש אחר. והענין כי באמת גוף האדם הוא בשיקוצו כמקדם והוא כמו עצה לחשק בלימוד למשל בית חשך ואפל שא א להפריד החשך ממנו ולגרשו כ א ע י שמדליקין בו נר כך ע י התומ צ מאיר בו בשעת מעשה כמארז ל שאפי א שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו...והנה כשיתבונן היטב שהתורה מאירה בו אור בשעת עסקו בה הנה אדרבה יהי לו מזה שמחה אמיתי בהשי ת איך שבמקום חשך כמוהו האיר בו אור ה. וזהו השמחה הבאה מתכלית השפלות דוקא... ומזה יתבונן המשכיל שלא יפול לבו עליו לומר שאינו נגמר אצלו עסק התורה ועבודה כ כ או לומר מי אני ומכש כ כשיש לו איזה ספיקות על אמונה ח ו זאת ישים אל לבו מה לך בכך, האתה תבחר ואם אינך מסכים ע ז מ מ האמת הוא כן מצ ע והתורה ועבודה מצ ע הם יקרים מאד ומאירים בו בשעת עסק התורה ומעהמ צ.. )מאמרי אדמוה"ז הקצרים תקנד( סיפורים מתוך "מפי חסידים" מהיכל מנחם לערבב חסידות בתוך לימוד הנגלה: פעם שלח הרב ר' חיים וואלאזין'ער לשאול את רבינו הזקן: איתא בגמ' במס' שבת )דף לא( "משל לאדם, שאומר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה, הלך והעלה לו, א"ל עירבת לי בהן קב חומטין?, אמר לי' לאו, אמר לי' מוטב אם לא העלית". ומובא בחסידות שכור חיטין היינו לימוד הנגלה וקב חומטין הוא לימוד החסידות )והכוונה שצריך גם ללמוד חסידות בנוסף ללימוד נגלה(, וא"כ למה משקיעים החסידים כ"כ הרבה זמן בלימוד חסידות ובתפילה, ואילו בלימוד הנגלה מעט זמן- הרי קב )חומטין( היא חלק אחד ממאה ושמונים לכור )חיטים(, ולפי"ז צריך ללמוד חסידות רק אחד ממאה ושמונים של היום? וענה רבהו הזקן: "הגמ' אומרת "עירבת", היינו שצריכים לערבב )אויסמישן(, ואם לאו לא יועיל מאומה, וכדי לערבב צריך הרבה זמן"... כמה זמן צריך ללימוד חסידות? אברך אחד סמוך על שולחן חותנו, והריח ריח החסידות, ומכיון שירא ממשפחתו ומאנשי העיר, נעלם מהעיר ונסע אל רבינו הזקן לליאזנא. כאשר נודע לבני ביתו שנתקרב לכת החסידים, קרעו בגדיהם וישבו שבעה, ר"ל. חותנו היה בר דעת, ואמר: "מה זה יפעול, הרי בתי נמצאת בכבלי העיגול-אחת מהשתים, אם אינו מתנהג כשורה יש לבקש ממנו גט פיטורין, ואם הוא מתנהג כשורה, יחזור לביתו". והחליט לנסוע לליאזנא להתבונן בדרכי החסידים, ובפרט בדרכו של חתנו. וכאשר התבונן בחסידים ראה שאדרבה הם מהדרים במצוות. וידבר על לב חתנו שיחזור לביתו. אמר לו חתנו שירא לנפשו מבני המשפחה ומאנשי העיר. נכנס חותנו אל רבינו הזקן ואמר שיתן לו את חתנו. אמר לו רבינו הזקן: "האם אני עוצר בעדו? קח אותו אם הוא רוצה". אמר האיש לרבנו הזקן:"הוא ירא פן יפגעו בו". אמר לו רבנו הזקן:" אם כן, תשתדל שלא יפגעו בו". אח"כ אמר האיש לרבנו הזקן: "אכן רואה אני שחתני הולך בדרך הישר, וגם החסידים ישרה בעיני,אבל אחת יפלא בעיני: הרי הגמ' אומרת, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, ומובא בחסידות, שהחסידות הוא בכלל שליש במקרא וא"כ למה אני רואה בחתני שרוב היום הוא עוסק בחסידות, ואילו בנגלה הוא עוסק רק שליש?" רבנו הזקן לא ענה לו על שאלה זו, רק התחיל לדבר איתו אודות עניני מסחר הנוגעים לו. שאל אותו רבנו הזקן: "האם אתה עוסק במסחר?" ויאמר האיש: הן, יש לי חנות". שוב שאל אותו רבנו הזקן: "וכמה כסף מושקע בחנות?" ויאמר האיש: "שני אלפים רובל-כסף". שאל רבנו הזקן: "כמה מהם הם שלך?" ויאמר האיש: "חמש מאות בלבד, והשאר הלוואות". אמר לו רבנו הזקן: הרי הגמ' אומרת "לעולם ישליש אדם מעותיו, שליש בקרקע, שליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו",ואתה לא זו בלבד שלא חילקת מעותיך, עוד לווית כמה פעמים ככה לעסקך?!" השיב האיש: "איי רבי! זה היה בדורות הראשונים, אך כעת גם אם לווים כמה וכמה פעמים ככה ומשקיעים בעסק, הלוואי זאל מען איוסקלאפין די הוצאה" )-הלוואי שיהי' מספיק לשלם ההוצאות(. אמר לו רבנו הזקן: "גם בלימוד החסידות כל הוא, בזמן הגמ' אם השליש אדם שנותיו בלימודו כמו שסדרו בגמ', היה יכול האיש להיות ירא שמים באמת, אבל עתה, גם אם לומדים כל היום חסידות, הלוואי זאל מען אויסקלאפין די הוצאה" )-הלוואי שיהיו יראי שמים באמת(. ביטול הישות: סיפר הגאון החסיד ר' זלמן שמעון דווארקין ע"ה )מרא דאתרא דשכונת קראון הייטס(: הגאון החסיד ר' אברהם מקאליסק, כבר בהיותו נער בן אחד עשר או שתים עשר, היה עילוי גדול. אביו שהיהמחסידי רבינו הזקן, נכנס אל רבינו הזקן והתאונן שיש לו בן עילוי, אבל ניכר שיש לו ישות מלימודו. אמר לו רבינו הזקן: "בפעם הבאה כשתבוא אלי, הביאהו אתך ואדבר בו". בפעם הבאה כשבא לרבינו הזקן, הביא את בנו אברהם אתו והציגו לפני רבינו הזקן. שאלו רבינו הזקן: "היכול אתה ללמוד?" השיב הנער: "כן". עמד רבינו הזקן מכסאו ולקח שו"ת הרא"ש ופתח תשובה אחת ושאל את הנער אם הוא מבין את התשובה. ענה הנער: "כן". הקשה רבינו הזקן קושיא חזקה על התשובה וציוה לנער לתרץ ולא הצליח. תירץ רבינו הזקן בעצמו תירוץ ושאל את הנער האם הוא תירוץ טוב? ענה הנער: "טוב מאד" לאחר מכן סתר רבינו את התירוץ. וכך היה כמה פעמים. אמר לו רבינו הזקן: " ווי מ'זאגט דיר אזוי איז גוט, קענסט ניט לערנען" )-איך שאומרים לך טוב בעיניך, איך יכול ללמוד(...ובזה ביטל את ישותו. כעבור כמה שנים, כשגדל הנער, בא פעם אחת אל רבינו הזקן. הראה לו רבינו הזקן שו"ת מהר"ם מרוטנבורג שנשאל איזו שאלה, והשיב שהענין הוא כך וכך והביא על זה ראיה מגמרא, אבל הראיה היא קלושה. אמר לו רבינו הזקן, שיבוא על זה עוד ראיות מהש"ס והביא עוד חמש ראיות חזקות מהש"ס, והוסיף רבינו הזקן על כך עוד שש ראיות, בסך הכל אחת עשרה ראיות, והקשה רבינו הזקן: "מכיון שיש על פסק זה עוד אחת עשרה ראיות חזקות מדוע לא הביא המהר"ם אפילו אחת מן הראיות הללו, ובמקומן הביא ראיה אחרת קלושה?" וסתר רבינו הזקן את כל האחת עשרה ראיות, אבל הראיה הקלושה שהביא המהר"ם לא יכל לסתור. וסיים רבינו הזקן: "אל תחשוב שבעת שכתב המהר"ם את התשובה, חשב אודות כל הראיות האלו והסתירות שיש עליהם, ואיך שעל הראיה השתים עשרה אין סתירה- לא! הוא ניגש מיד אל הראיה השתים עשרה, כי זוהי מעלת הראשונים שאצלם האירה האמת".

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Microsoft Word Alexis Levy.doc

Microsoft Word Alexis Levy.doc כיבוד אב ואם לפרנס את ההורים and one needs to be meticulous in its,מצוה is a great כיבוד הורים fulfillment. The רמב "ם points this out:.כבוד אב ואם מצות עשה גדולה 1 It is 2.צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

indd

indd הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית תשס"ב על הדפסת הזוהר - מתוק מדבש הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

LTEY leaflet

LTEY leaflet Index 2 3 5 7 Letter from Rav Noam Rationale and Goals Global Activities Ideas for Programs The night of Torat Eretz Yisrael 1 בעזרתו יתברך ובהשתדלותנו יז שב"ט תשע"ג שליחינו סביב הגלובוס שלומות! לאחר הפסגות

קרא עוד

Maran Harav Shach and the Lubavitcher Rebbe: 30 years later Show# 231 August 3 rd 2019 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנב סעיף

Maran Harav Shach and the Lubavitcher Rebbe: 30 years later Show# 231 August 3 rd 2019 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנב סעיף Maran Harav Shach and the Lubavitcher Rebbe: 30 years later Show# 231 August 3 rd 2019 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנב סעיף י אם חל תשעה באב באחד בשבת, או שחל בשבת ונדחה לאחר

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

הבנת הנקרא Reading Comprehension

הבנת הנקרא Reading Comprehension הבנת הנקרא Reading Comprehension בקבצים 1-4, יש להדפיס את עמודים 2-4 בלבד. בקבצים 5-10 יש להדפיס את עמודים 2-5 בלבד..1 קיץ 2017 https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2017/05/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד