רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038"

תמליל

1 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

2 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ

3 ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ )להלן: "תקופת הדוח"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 3791 )להלן: "תקנות ניירות ערך"( ולהוראות חוזרי רשות החברות הממשלתיות, ובהם חוזר "דוחות כספיים " )להלן: "חוזר דוחות כספיים"(. הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח הדוח התקופתי של החברה לשנת 8139 )להלן: "הדוח התקופתי"(. א. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד התאגיד וסביבתו העסקית כללי החברה הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל, ולפיכך היא ופעילותה כפופים בין היתר להוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 5791 )להלן: "חוק החברות הממשלתיות"(. עיקר עיסוקה של החברה הינו בהסעת נוסעים, הובלת מטענים, וכן פיתוח, ניהול ותחזוקה של תשתית מסילות רכבת בישראל ושל מערכות ציוד נייד נלווים..3 ) בחודש יולי 5771, החליטה ממשלת ישראל לפעול להעברת פעילותה של החברה מרשות הנמלים והרכבות )להלן: "רנ"ר"( לחברה ממשלתית שתוקם בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות. בחודש ינואר 5771, החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל, על אף שטרם החלה לפעול. בחודש יולי 3002, עם כניסתו לתוקף של חוק רשות הנמלים והרכבות )תיקון מספר 55(, התשס"ג 3003, הופרדה פעילותה של הרכבת מרנ"ר והחברה החלה לפעול. בשנת 3053 התקבלה החלטת ממשלה על הקמת שתי חברות בת, אשר תהיינה במועד הקמתן בבעלות מלאה של החברה )להלן: "חברות הבנ תו "(. חברות הבת התאגדו ונרשמו בישראל ביום 51 ביולי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, חברות הבנות מוחזקות במלואן על ידי החברה, כאשר חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ החלה פעילותה ביום 5 באוקטובר 3051, וחברת פיתוח מתחמי החלה את פעילותה ביום 5 בינואר ביום 59 ביוני 3052, נחתם הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל כפי שתוקן ביום 31 בפברואר 3051 )להלן: "ההסכם החדש"(, בתוקף מיום 5 בינואר 3052 ועד ליום 25 בדצמבר בהתאם להסכם זה, לאור הנפקת אגרות החוב לציבור ביום 51 במרץ 3051, הוארך ההסכם עד סוף שנת ראה גם באור 30 )ג() 5.2()5 ( בפרק ג' לדוח התקופתי. מידע הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות יעדים ואסטרטגיה: לפרטים בדבר היעדים והאסטרטגיה של החברה, ראה סעיף 31 בפרק א' לדוח התקופתי. יעדיה הפיננסיים העיקריים של החברה: לפרטים בדבר היעדים הפיננסיים של החברה, ראה סעיף 31 בפרק א' לדוח התקופתי. תחומי הפעילות של החברה החברה פועלת בארבעה תחומי פעילות עיקריים, המדווחים כמגזרים עסקיים ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה )לפרטים ראה באור 1 לדוחות הכספיים(. הסעת נוסעים ניהול, תחזוקה והפעלת רשת מסילות הברזל בישראל ואספקת שירותי תחבורה ציבורית ברכבת באמצעות רשת מסילות ברזל ארצית. הובלת מטענים אספקת שירותי הובלת מטענים לגורמים שונים הפועלים במדינת ישראל באמצעות רשת מסילות הברזל הארצית. סחר החברה מפתחת שירותי מסחר ושירותים נלווים לנוסע בתחנות בהיקפים מוגבלים. בהתאם לתיקון הסכם המקרקעין עם המדינה, החברה הינה בעלת זכויות חכירה במקרקעין המאפשרים לה פיתוח עתידי בהיקפים נרחבים בכל מתחמי הרכבת. פיתוח תכנון, פיתוח ומימוש פרויקטים ע"פ מדיניות הממשלה בהתאם לתוכניות הפיתוח המאושרות והמפורטות שלה. פעילות שולית נוספת הינה פעילות מתן שירותים לגורמי חוץ. החברה מבצעת תשתית ותחזוקה לטובת צדדים שלישיים וגובה תשלום בגין עבודות אלו. פעילות זו אינה עולה לכדי מגזר פעילות בר דיווח ומדווחת תחת פעילויות אחרות. ) ) 1

4 א) 8. המצב הכספי להלן הנתונים מתוך סעיפי מאזן החברה: ) נכסים שוטפים ליום 13 בדצמבר 8139 ליום 13 במרץ סעיף סך השינוי הסברי החברה לשינויים ב % באלפי ש''ח באלפי ש"ח )52%( )1,317( 12,217 11,550 מזומנים ושווי מזומנים )11%( )2%( )559,133( )2,107( 522,502 השקעות לזמן קצר 51,215 לקוחות עיקר הקיטון נובע מתשלום לספק פיתוח. כנגד, החברה יצרה נכס לקבל מהמדינה בגובה עיקר הסכום ששולם, בהתאם לאישור שהתקבל מהמדינה. 523, ,921 )2%( )21,210( 721, ,953 ממשלת ישראל הקיטון בסך של כ 21 מיליוני ש"ח נובע בעיקר מתקבול מענקים ממשלתיים בפועל. )32%( )550,102( 299,111 חייבים ויתרות חובה 219,015 הקיטון בסך של כ 555 מיליוני ש"ח נובע בעיקר משימוש בפיקדונות למימון השקעות בפעילות הפיתוח בסך של כ 525 מיליוני ש"ח, בקיזוז גידול בהוצאות מראש )בגין מיסי עירייה לשנת 3051 והפרשות שכר בסך של כ 29 מיליוני ש"ח(. 2% ,019 53,175 מלאי )34%( )895,661( 3,955,313 3,697,473 סה"כ נכסים שוטפים 2

5 ב) ) נכסים לא שוטפים ליום 13 בדצמבר 8139 ליום 13 במרץ סעיף באלפי ש"ח סך השינוי באלפי ש"ח ב % הסברי החברה לשינויים )35%( )59,312( 12,722 11,197 חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך עיקר הקיטון נובע ממיון בסך של כ 52 מיליוני ש"ח לחייבים לזמן קצר עבור תשלום לספקי פיתוח. )21%( )532,323( 222,173 ממשלת ישראל )אג"ח( 330,210 הקיטון בסך של כ 532 מיליוני ש"ח נובע מפירעון קרן אג"ח ביום % )99( 511, ,059 קרן שמורה 0% 13 13,211 13,129 השקעות בנכסים פיננסיים 0% 17,000 17,000 נכסי מסים נדחים )30%( )363,623( 475, ,911 סה"כ נכסים לא שוטפים רכוש קבוע מופעל, נטו 0% ראה הערה 5 )2,709( 52,101,023 52,100,521 רכוש קבוע בהקמה 2% ראה הערה 3 221,537 7,790,339 50,251,211 נכסים בלתי מוחשיים, נטו ראה הערה 2 )5%( )2,221( 391, ,011 0% 57,711 89,513,795 89,583,763 סה"כ נכסים 3

6 הערה 3 רכוש קבוע מופעל, נטו קיטון בסך של כ 1 מיליוני ש"ח נובע בעיקר מ: הוצאות פחת והפחתות בסך של כ 353 מיליוני ש"ח. )הוצאות הפחת בספרים מוצגות נטו ממענקים ממשלתיים ומסתכמות לסך של כ 13 מיליוני ש"ח(. בקיזוז גידול בסך של כ 309 מיליוני ש"ח בגין פריטי רכוש קבוע אשר הופעלו לראשונה בתקופת הדוח שעיקרם כמפורט להלן: כ 552 מיליוני ש"ח תחנות ומתחמים וציוד )שדרוג תחנות וחניוניםתחנות קריית מוצקין, רמלה וסבידור, ושדרוג מתחמים תפעוליים ת"א דרום ומוסך הדיזלים ועוד(. כ 11 מיליוני ש"ח ציוד נייד. כ 31 מיליוני ש"ח בגין השקעה בפרויקטים ותשתיות. הערה 8 רכוש קבוע בהקמה גידול בסך של כ 221 מיליוני ש"ח נובע בעיקר מ: גידול בסך של כ 135 מיליוני ש"ח בגין השקעות בפרויקטים חדשים שעיקרם: כ 322 מיליוני ש"ח השקעה בתשתיות, לרבות פרוייקטי החלפת איתות חשמלי לאלקטרוני ו.ERTMS כ 572 מיליוני ש"ח השקעה בפרויקטים קוויים, לרבות הקו המהיר לירושלים ורעננה קו החוף. כ 551 מיליוני ש"ח תחנות ומתחמים )מתחם ב"ש, הקמת תחנות חדשות קריית מלאכי יואב ומזכרת בתיה, מתחם לוד שלב א', מתחם אשקלון ועוד(. כ 23 מיליוני ש"ח בגין פרויקט החשמול. כ 21 מיליוני ש"ח רכש ציוד נייד )בעיקר ציוד נייד חשמלי(. קיטון בסך של כ 591 מיליוני ש"ח ברכוש בהקמה עקב הפעלתו והעברתו לרכוש קבוע מופעל )בעיקר ציוד נייד, שדרוג תחנות ועוד(. הערה 1 נכסים בלתי מוחשיים קיטון בסך 2 מיליוני ש"ח נובע עקב הפחתות בסך של כ 9 מיליוני ש"ח בקיזוז סך של כ 2 מיליוני ש"ח רכישות. 4

7 ד) ג) ) התחייבויות שוטפות ליום 13 בדצמבר 8139 ליום 13 במרץ סעיף באלפי ש"ח סך השינוי באלפי ש"ח ב % הסברי החברה לשינויים )31%( )311,195( 5,021, ,775 התחייבויות לספקים ונותני שירותים הקיטון בסך של כ 317 מיליוני ש"ח נובע בעיקר מקיטון בספקי פעילות הפיתוח כתוצאה מביצוע תשלומים בתקופה. )51%( )21,790( 317,359 זכאים ויתרות זכות 330,329 הקיטון בסך של כ 27 מיליוני ש"ח נובע בעיקר מקיטון בזכאים בגין שכר, בעיקר בשל תשלום רטרואקטיבי של תוספת בגין תחזוקת נייד חשמלי בהתאם להסכם השכר הקיבוצי מיום 59 בדצמבר % 91,172 11, ,032 ממשלת ישראל הגידול בסך של כ 99 מיליוני ש"ח נובע מקבלת הלוואה מהמדינה למימון ההון החוזר. 0% , ,911 הפרשות 0% )201( 329, ,201 אגרות חוב )71%( )155( התחייבות מסים שוטפים )36%( )843,733( 3,213,158 3,547,663 סה"כ התחייבויות שוטפות ) התחייבויות לא שוטפות ליום 13 בדצמבר 8139 ליום 13 במרץ סעיף באלפי ש"ח סך השינוי באלפי ש"ח ב % הסברי החברה לשינויים )31%( )532,122( 271, ,011 אגרות חוב הקיטון בסך של כ 531 מיליוני ש"ח נובע מפירעון קרן אג"ח ביום % 3, , ,020 הטבות לעובדים 3% 252,211 32,702,922 32,257,535 הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים 3% 878,631 86,594,289 86,247,819 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 5

8 )ה( הון עצמי סעיף סך השינוי הסברי החברה לשינויים ב % ליום 13 בדצמבר 8139 ליום 13 במרץ באלפי ש"ח באלפי ש"ח 0% 2,000,000 2,000,000 הון מניות 0% 592, ,930 קרן הון 5% )50,122( )3,010,732( )3,075,219( יתרת הפסד )3%( )31,511( 3,171,974 3,121,841 סה"כ הון עצמי 1% 37,744 89,513,795 סה"כ התחייבויות והון 89,583,763 6

9 תוצאות הפעילות העסקית להלן תמצית נתונים אודות התוצאות העסקיות:.1 ל 1 החודשים שהסתיימו ביום 13 במרץ )באלפי ש"ח( סך השינוי )באלפי ש"ח( , , ,191 סה"כ הכנסות:* 25, , ,139 סה"כ עלות ההכנסות )86,724( 57,716 16,762 רווח גולמי )121( 2,211 3,120 הוצאות מכירה ושיווק )53( 21,210 21,221 הוצאות הנהלה וכלליות )22( )207( )222( הכנסות אחרות, נטו )86,615( 83,432 )8,929( רווח תפעולי )2,725( 1, הכנסות מימון 1,103 3,251 1,351 הוצאות מימון )15,312( 86,436 )31,586( רווח לפני מסים )5,535( 5,520 7 מסים על הכנסה )16,139( 81,626 )31,511( רווח נקי 712 )712( הפסד אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת )11,156( 88,583 )31,511( סה"כ רווח כולל לפרטים אודות מגזרי הפעילות של החברה ראה באור 1 לדוחות הכספיים. * סה"כ הכנסות פירוט ל 1 החודשים שהסתיימו ביום 13 במרץ )באלפי ש"ח( סך השינוי )באלפי ש"ח( , , ,932 הכנסות מחיצוניים 5, , ,115 הכנסות מדמי הפעלה 4, , ,595 סה"כ הכנסות 7

10 א) ג) ב) ד) ז) ה) ה, ו) באורים לטבלת תוצאות הפעילות העסקית: להלן השינויים העיקריים שחלו ב 1 החודשים שהסתיימו ביום 13 במרץ לעומת 1 החודשים שהסתיימו ביום 13 במרץ 8139: ההכנסות מהסעת נוסעים לשלושת החודשים המסתיימים ביום 25 במרץ 3051, הסתכמו לסך של כ 519 מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ 510 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 2%. כמות הנסיעות ברבעון הראשון לשנת 3051 הסתכמה לכ 51.9 מיליוני נסיעות לעומת כ 51.1 מיליוני נסיעות בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ 1%. יש לציין כי עם תחילת הרפורמה בתעריפים ביום 5 בינואר 3051, ההכנסות משקפות את הכרטיסים שנרכשו מקופות הרכבת, בעוד שכמות הנסיעות משקפת את נסיעות כלל הלקוחות, לרבות אלו אשר רכשו את הכרטיסים באמצעי תחבורה אחרים, ששותפים לרפורמה. הכנסות מדמי הפעלה לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 25 במרץ 3051, הסתכמו לסך של כ 212 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 213 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מהובלת מטענים לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 25 במרץ 3051, הסתכמו לסך של כ 21 מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ 15 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ 50%. ברבעון הראשון לשנת 3051 החברה הובילה 3,309 אלפי טון לעומת 3,259 אלפי טון בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ 7% בכמות המובלת וזאת עקב ירידה בביקוש להובלה וכן כתוצאה משינוי בתמהיל ההובלות מהובלות ארוכות להובלות קצרות יותר. הכנסות מדמי שכירות וגורמי חוץ לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 25 במרץ 3051, הסתכמו לסך של כ 52 מיליוני ש"ח לעומת הכנסות של כ 53 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ) ) ) ) עלות המכירות העבודות והשירותים לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 25 במרץ 3051, הסתכמו לסך של כ 191 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 121 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בסך של כ 25 מיליוני ש"ח, כ 1%, נובע בעיקר מ: ) גידול בסך של כ 51 מיליוני ש"ח בהוצאות ארנונה הנובע מהקטנת הפרשות בשנת 3059 בגין שנים קודמות בסך של כ 53 מיליוני ש"ח. גידול בסך של כ 1 מיליוני ש"ח בהוצאות השכר בעקר בעקבות גידול במצבת העובדים. גידול בסך של כ 1 מיליוני ש"ח בהוצאות הדלק המהווה גידול של כ 2% של הדלק בשיעור של כ 2%. נובע בעיקר מעלייה במחיר הממוצע גידול בסך של כ 2 מיליוני ש"ח בעלויות תחזוקה כתוצאה מגידול בפעילות. הוצאות הנהלה וכלליות לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 25 במרץ 3051, הסתכמו לסך של כ 21 מיליוני ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות מכירה ושיווק לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 25 במרץ 3051, הסתכמו לסך של כ 2 מיליוני ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות מימון, נטו לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 25 במרץ 3051, הסתכמו לסך של כ 1 מיליוני ש"ח בהשוואה להכנסות מימון, נטו בסך של כ 2 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע מרישום הפרשי שער על תשלומים במט"ח בגין ספקי חו"ל בפעילות הפיתוח ובפעילות השוטפת בשל הפרשי עיתוי ממועד החשבונית עד יום החתך. ) ) 8

11 א) ב) ד) נזילות ומקורות מימון החברה מממנת את פעילותה מהכנסות עצמיות מנוסעים, מטענים ומסחר וכן מהכנסות מדמי הפעלה. ההפעלה מסך כל הכנסות החברה הסתכם בשלושת החודשים שנסתיימו ביום 25 במרץ 3051 וביום 3059 לשיעור של כ 17% וכ 10% בהתאמה. במסגרת ההסכם החדש פרט להכנסות דמי ההפעלה: חלק דמי 25 במרץ.6 הממשלה מעמידה לחברה הלוואה לזמן קצר בסך של 99 מיליוני ש"ח החברה מקבלת מימון מלא מהממשלה לפעילות הפיתוח שלה. לצרכי גישור על פערי הון חוזר. יש לציין כי החברה אינה רשאית ליטול אשראי מכל גורם שהוא אלא באישור מראש של החשבת הכללית ושל מנכ"ל משרד התחבורה. נכון למועד חתימת הדוח לא פנתה החברה לקבלת אישור כאמור. ) תזרים המזומנים תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 17 מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של כ 33 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מתשלום רטרואקטיבי של תוספת שכר בגין תחזוקת ציוד נייד חשמלי בהתאם להסכם קיבוצי מיום 59 בדצמבר 3053 בסך של כ 22 מיליוני ש"ח, ובנוסף עקב גידול בהוצאות מראש בגין ביטוח בסך של כ 55 מיליוני ש"ח. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות ההשקעה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 51 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות המימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 91 מיליוני ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. )5( )3( )2( לפרטים נוספים אודות תזרים המזומנים של החברה ראה דוח תזרים מזומנים בדוחות הכספיים. הון חוזר לחברה גרעון הון החוזר בסך של כ 70 מיליוני ש"ח וכ 91 מיליוני ש"ח ליום 25 במרץ 3051 וליום 25 בדצמבר 3059, בהתאמה. יצוין כי ההון החוזר לעיל חושב לפי סה"כ הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות כהגדרתם בתקינה החשבונאית. התחייבויות החברה השוטפות כוללות יתרות של ספקים, זכאים והפרשות השייכות לפעילות הפיתוח, אשר ממומנות באופן מלא על ידי מענקים ממשלתיים, כך שליתרות אלו אין כל השפעה על ההון החוזר מהפעילות השוטפת של החברה. ההון החוזר בניכוי סעיפי הפיתוח כפי שפורטו לעיל, הינו חיובי ומסתכם לסך של כ 23 מיליוני ש"ח ליום 25 במרץ 3051 וגרעון בהון החוזר בסך של כ 19 מיליוני ש"ח ליום 25 בדצמבר להערכת החברה יהיו בידיה מקורות מספקים בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה בעתיד הנראה לעין. בנוסף, בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 20 במאי 3051, קיים דירקטוריון החברה דיון בתחזית תזרים המזומנים החזוי של החברה לשנתיים הקרובות, וכן דיון בתחזית תזרים המזומנים החזוי של החברה בלבד, לפיהם לחברה ולחברות הבנות, וכן לחברה בלבד, צפויים תזרימי מזומנים חיוביים בעתיד הנראה לעין ולפיכך קבע כי קיום גירעון בהון החוזר אינו מצביע על בעיית נזילות. אומדנים קריטיים הכנת הדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים מחייבת את הנהלת החברה לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות וכן על גילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים. לפרטים אודות שימוש באומדנים חשבונאים קריטיים של החברה ראה באור ) 3 לפרק ג' בדוח התקופתי. ).5 9

12 ב. היבטי ממשל תאגידי תרומות החברה מנועה מלתרום נוכח הנחיות רשות החברות הממשלתיות, ובכלל זה, חוזר תרומות של רשות החברות הממשלתיות מיום 37 באוקטובר דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 31 בפברואר 3051, המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית אשר יכהנו בדירקטוריון החברה, לרבות דירקטורים חיצוניים, לאחר הפיכתה של החברה לחברת איגרות חוב, יעמוד על 3 דירקטורים, וזאת בהתחשב באופי ובהיקף פעילות החברה. נכון ליום 25 במרץ 3051 ולמועד פרסום הדוח, בחברה 2 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית: מר עופר מרגלית, גב' חגית בכר וגב' יעל שידלובסקי. נכון ליום 25 במרץ 3051 ולמועד פרסום הדוח, מכהן בחברה דירקטור אחד בלתי תלוי, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט 5777 מר קוצאי גנאים. תגמול נושאי משרה בכירה תגמול נושאי משרה בכירה מתבצע בהתאם להסכמים שנחתמו מול אותם נושאי משרה. תנאי ההעסקה הינם לפי נוסח אחיד של הסכמי עבודה לעובדים בכירים של רשות החברות הממשלתיות, ובהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות כפי שתעוגנה מפעם לפעם. המבקרת הפנימית של החברה בתחילת שנת 3051 אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון סקר מיפוי מוקדי סיכון מעודכן ותוכנית עבודה רב שנתית מעודכנת שנבנתה על בסיסו. מידי שנה מתעדכנות עדיפויות הביקורת שנקבעו בסקר המקורי ונפרסת תכנית עבודה רב שנתית מעודכנת. תכנית העבודה הרב שנתית מהווה את הבסיס לתוכנית העבודה השנתית. תכנית 3051 שאושרה כללה 25 נושאי ביקורת ובנוסף ביקורות מעקב וביקורות פתע. גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים זהות האורגנים בחברה המופקדים על בקרת העל בקשר עם הליך אישור הדוחות הכספיים: חברי הדירקטוריון, מנכ"ל החברה שחר איילון וסמנכ"ל כלכלה, כספים והתקשרויות קרן אצלאן. הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, דנה בדוחות הכספיים ביום 31 במאי, 3051 )להלן "הישיבה"( בישיבה בה השתתפו נושאי המשרה הבכירים בחברה, רואה החשבון המבקר ונציגי רשות החברות הממשלתיות. בישיבה סקרה הנהלת החברה את נתוני הדוחות הכספיים והטיפול החשבונאי שננקט לגביהם. הוועדה שמעה הצגה מפורטת של נושאי המשרה ואחרים בחברה, לרבות מנכ"ל החברה וסמנכ"ל כלכלה, כספים והתקשרויות ביחס לסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה. הוועדה דנה וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון בין היתר בעניינים הבאים: )5( הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי; )3( שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; )2( המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של החברה; )2( היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים, הן כאלה המשתקפים בדוחות הכספיים והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים. חברי הועדה שנכחו בישיבה הינם: יו"ר הועדה יעל שידלובסקי וחברי הוועדה חגית בכר ועופר מרגלית. המלצות הועדה הועברו לדירקטוריון ביום 31 במאי 3051, נדונו ואושרו בישיבה מס' 1051 שהתקיימה ביום 20 במאי, 3051 בהשתתפות יו"ר הדירקטוריון הנבחר דן הראל )ראה ביאור 7.5 לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים( וחברי הדירקטוריון הבאים: אילן אזולאי, חגית בכר, קוצאי גנאים, ראובן הושיע, יעל שידלובסקי אלי כהן, עופר מרגלית, שרית צולשין ודלית רגב. בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום 25 בדצמבר, 3059 )להלן הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(. העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד בהתבסס על הערכה זו. הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור ליום 25 במרס, 3051 היא אפקטיבית. עד למועד הדוח, הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה אירוע או עניין שעשוי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון, כפי שיפורט להלן: החברה הוציאה הזמנה לספק ציוד נייד וזאת טרם קבלת הרשאה להתחייב חתומה על ידי נציגי המדינה )ראה ביאור 30 )ג() 5.2()5 ( לפרק ג' בדוח התקופתי(. החברה העבירה מקדמה מעודפי המזומנים מהפעילות השוטפת, ראה ביאור 1.3 לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

13 למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. הפניית תשומת לב הכלולה בדוח הסקירה של רואה החשבון: מבלי לסייג את מסקנתם, הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב: לאמור בביאורים ו 2.3 לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים, בדבר תביעות ייצוגיות, אחרות ודרישות קבלנים שהוגשו כנגד החברה אשר להערכת הנהלת החברה, לאור השלב המקדמי בו נמצאות התביעות הנ"ל לא ניתן להעריך את השפעתן, אם בכלל, על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של החברה, ולפיכך, בדוחות הכספיים לא נכללו כל הפרשות בגינן. כמו כן אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 2.3 בדבר דרישות קבלנים והערכת הנהלת החברה לגבי דרישות אלה..6 11

14 ג. גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה הדיווח הכספי בחברה הדוחות הכספיים של החברה מקיימים את הוראות תקנות החברות הממשלתיות ערך, תקנות דוחות כספיים וחוזר דוחות כספיים. לעריכת דוחות כספיים, תקנות ניירות לפרטים בדבר אירועים מהותיים אשר התרחשו בתקופת הדוח ולאחריה ראה באורים 1 ו 7 לדוחות הכספיים. ד. גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בפרק ב' לדוח התקופתי, למעט פירעון קרן אג"ח סדרה א' וסדרה ב' ביום 25 במרס, 3051 בסך כולל של כ 532 מיליוני ש"ח. דירקטוריון והנהלת החברה מביעים את הערכתם לציבור עובדי החברה ולמנהליה. 3 דן הראל, דירקטור שחר איילון, המנכ"ל תאריך אישור הדוח: 11 במאי 2018 ביום 30 במאי, 3051, הסמיך דירקטוריון החברה את מר דן הראל המכהן כדירקטור בחברה, במקום יו"ר דירקטוריון החברה, אשר טרם מונה. לחתום על דוח זה.8 12

15 עדכון תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי ליום פרטים לפי תקנה 27 א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל 5790( בתקופת הדוח ולאחריה לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי החברה, למעט המפורט להלן: 5. בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , ראה עדכון בבאור 2.3 לדוחות הכספיים. 2. בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים בעניין תביעת שכר חלקי בגובה 10% למנהלי תחנות ופקחים וכן אי תשלום שכר לעובדים בחטיבת המטענים שנקטו בצעדים ארגוניים ושבתו במהלך חודש פברואר 3051, החליט ביום 52 בפברואר 3051 החליט בית הדין הארצי לעבודה להשיב את הדיון בסכסוך לבית הדין האזורי לעבודה. בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים בעניין הפרת ההסכם הקיבוצי מיום 1 בדצמבר 3053, הנוגע לביצוע תחזוקת חומרת האיתות האלקטרוני על ידי חברת טאלס ולא על ידי עובדי החברה, ביום 1 במאי, 3051 ניתן פסק הדין במסגרתו, ניתן צו המורה לחברה לקיים את הוראות ההסכם הקיבוצי ולהעביר את תחזוקת החומרה של מערכת האיתות לעובדי החברה, זאת עד ליום 25 באוקטובר בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים בעניין מתן שי לחג לעובדי החברה באמצעות תווי קניה ו 0 או מתנות ו 0 או תשלום בשכר. ביום 9 במרץ 3051, דחה בית הדין האזורי לעבודה את הבקשה לצווי עשה זמניים כנגד החברה. ביום 52 במרץ 3051 נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית הגישו בקשת צו מתוקנת למתן צו עשה בעניין זה. בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים, ביום 32 במאי 3051, הגישה נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי לעניין החזר תשלומי ביטוח רכב לעובדי החברה המבטחים את רכבם עצמאית בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים, ביום 32 במאי 3051, הגישה נציגות העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי לעניין צמצום דראסטי במתכונת ההסעות הנהוגה מתחנת הרכבת בלוד לבית ההנהלה..1 בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר פרויקטים מסילתיים נוספים, להערכת הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח, צפי ההוצאות המשוערות לסיום פרויקט מסילת השרון )רעננהקו החוף( יסתכם לסך של כ 519 מיליוני ש"ח..9 בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר פרויקטים מסילתיים נוספים, להערכת הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח, צפי לסיום קשת מודיעין יהיה בשנת בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר פרויקטים שאינם מסילתיים, להערכת הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח, הוצאות המשוערות לסיום פרויקט מתחם באר שבע יסתכמו לסך של כ 379 מיליוני ש"ח וההוצאות המשוערות לסיום פרויקט החלפת האיתות יסתכמו לסך של כ 195 מיליוני ש"ח בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר פרויקטים שאינם מסילתיים, להערכת הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח, צפי לסיום פרויקט במסגרת מתחמי דיוק ותחזוקה במתחם לוד שלב א' הינו 13

16 בשנת 3057, צפי לסיום שלב א' )הרצליה ת"אאומהלוד( במסגרת פרויקט ה ERTMS הינו בשנת 3035 וצפי סיום שלב ב )יתר הרשת( הינו בשנת בדבר תחנות חדשות, צפי סיום לתחנת כפר מנחם הינו בשנת בהמשך לאמור בסעיף לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר פרויקטים שאינם מסילתיים, להערכת הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח, פרויקט מתח"מ לוד אשר נמצא בשלב ביצוע, בתקציב 291 מיליוני ש"ח, צפוי להסתיים בשנת 3033 והוצאותיו המשוערות עד לסיום הפרויקט עומדות על סך של כ 251 מיליוני ש"ח. בנוסף, בדבר הפרדות מסילתיות, פרויקט הקמת הפרדות מפלסיות להגדלת הבטיחות ולמניעת תאונות נמצא בשלב תכנון, אשר תקציבו עומד על סך של כ 222 מיליוני ש"ח, צפי סיום הפרויקט צפוי בשנת 3032 והוצאותיו המשוערות עד לסיום הפרויקט עומדות על סך כל ש 229 מיליוני ש"ח. בהמשך לאמור בסעיף 31 לפרק א' לדוח התקופתי ליום , בדבר יעדים ואסטרטגיה עיסקית, הציגה החברה את התכנית הרב שנתית על פיה מספר רכבות הנוסעים ביממה בשנת 3033 צפוי לעמוד על כ 132 רכבות, לעומת כ 211 רכבות ביממה בשנת 3059 ומספר הנסיעות בשנת 3033 צפוי לעמוד על כ 75 מיליון נסיעות, לעומת 12.1 מיליון נסיעות בשנת ההערכות המפורטות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על תחזיות והערכות החברה ועל מידע המצוי בידיה נכון למועד פרסום דוח זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש בפועל, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם העדר מקורות מימון עתידיים, ובכלל זה תלות החברה בקבלת סובסידיה ממשלתית לצורך התפעול השוטף ומימון תכנית הפיתוח, אי קבלת אישורים נדרשים, שינויים בתכניות העבודה של החברה, אי עמידה ביעדים, העדר יכולת לממש ולהטמיע בחברה טכנולוגיות, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות, וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 31 לפרק א' לדוח התקופתי ליום

17 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 13 במרס )בלתי מבוקרים(

18 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 13 במרץ תוכן העניינים עמוד 24 הצהרות מנהלים 5 דוח סקירה של רואי החשבון דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(: 67 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 8 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר 9 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 1111 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 1219 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים 1

19 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 13 במרץ הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון( התשס"ו הצהרת דירקטור אני, דן הראל, מצהיר כי: בחנתי את הדוח הרבעוני כהגדרתו ובתקנה 38 בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש''ל 1971 של חברת )להלן "החברה"(, לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2118 )להלן: "הדוחות"(. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, הערכתנו העדכנית ביותר: גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על א. ב. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהליםאו עובדים אחרים, שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. דן הראל דירקטור ¹ תאריך: 31 במאי 2118 ¹ ביום 31 במאי 2118, הסמיך דירקטוריון החברה את מר דן הראל המכהן כדירקטור בחברה, לחתום על הצהרה זו במקום יו"ר דירקטוריון החברה, אשר טרם מונה. 2

20 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 13 במרץ הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון( התשס"ו 8112 הצהרת מנהל כללי אני, שחר איילון, מצהיר כי: בחנתי את הדוח הרבעוני כהגדרתו ובתקנה 38 בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש''ל 1971 של חברת )להלן "החברה"(, לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2118 )להלן: "הדוחות"(. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, הערכתנו העדכנית ביותר: גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על א. ב. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים, שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. שחר איילון מנהל כללי תאריך: 31 במאי

21 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 13 במרץ הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון( התשס"ו 8112 הצהרת סמנכ"ל כספים וכלכלה אני, קרן אצלאן, מצהירה כי: בחנתי את הדוח הרבעוני כהגדרתו ובתקנה 38 בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש''ל 1971 של חברת )להלן "החברה"(, לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2118 )להלן: "הדוחות"(. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראית לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, הערכתנו העדכנית ביותר: גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על א. ב. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים, שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. קרן אצלאן סמנכ"ל כספים וכלכלה תאריך: 31 במאי

22 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת וחברות הבנות )להלן "הקבוצה"( הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 13 במרץ 1038 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח )הפסד( כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 3790 ובהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 3 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 34 בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 3790 והוראות רשות החברות הממשלתיות. הדגש עניינים מסוימים מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאורים ו 1.1 בדבר תביעות ייצוגיות, אחרות ודרישות קבלנים שהוגשו כנגד החברה אשר להערכת הנהלת החברה, לאור השלב המקדמי בו נמצאות התביעות הנ"ל לא ניתן להעריך את השפעתן, אם בכלל, על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של החברה, ולפיכך, בדוחות הכספיים לא נכללו כל הפרשות בגינן. כמו כן אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1.1 בדבר דרישות קבלנים והערכת הנהלת החברה לגבי דרישות אלה. בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited תל אביב, 03 במאי,

23 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי ליום 13 במרץ ליום 13 במרץ ליום 13 בדצמבר )מבוקר( )בלתי מבוקר( אלפי ש"ח )בלתי מבוקר( באור נכסים שוטפים 63, , , , ,865 12,187 94, , , , ,288 11, , מזומנים ושווי מזומנים השקעות לזמן קצר לקוחות ממשלת ישראל חייבים ויתרות חובה מלאי 1,755,131 1,346,134 31, סה"כ נכסים שוטפים נכסים לא שוטפים 83, , ,194 52,465 59, , , , ,486 46,714 59, , , , חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך ממשלת ישראל קרן שמורה השקעות בנכסים פיננסיים נכסי מיסים נדחים 5 רכוש קבוע 14,815,142 9,971,227 14,515,533 8,674,144 3, , רכוש קבוע מופעל, נטו רכוש קבוע בהקמה 24,775,269 23,179, ,73 סה"כ רכוש קבוע, נטו 276, , נכסים בלתי מוחשיים 1 נטו 25,746,844 24,275, ,81821 סה"כ נכסים לא שוטפים 27,511,975 25,621, ,3 סה"כ נכסים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. 6

24 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי באור ליום 13 במרץ )בלתי מבוקר( ליום 13 במרץ )בלתי מבוקר( אלפי ש"ח ליום 13 בדצמבר )מבוקר( התחייבויות שוטפות 521 1,135, ,217 86, , ,711 1, ,318 *255, , , , , , ,21,18 7 התחייבות מסים שוטפים התחייבויות לספקים ולנותני שירותים זכאים ויתרות זכות ממשלת ישראל הפרשות התחייבות בגין אג"ח לזמן קצר 1,831,352 1,418, ,,3 סה"כ התחייבויות שוטפות התחייבויות לא שוטפות 495, ,375 23,914, ,145 *157,163 22,261, , אגרות חוב הטבות לעובדים הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים 24,576,827 23,136,721 8, סה"כ התחייבויות לא שוטפות הון עצמי 3,111, ,721 )2,181,924( 3,111, ,721 )2,118,411( ,1281 )811731,22( הון מניות קרן הון יתרת הפסד 1,193,796 1,166, סה"כ הון עצמי 27,511,975 25,621, ,3 סה"כ התחייבויות והון עצמי * ראה באור 2 )ג( שינוי מדיניות. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. 31 במאי, 2118 קרן אצלאן שחר איילון דן הראל תאריך אישור הדוחות הכספיים סמנכ"ל כספים וכלכלה מנהל כללי דירקטור ¹ ¹ ביום 31 במאי 2118, הסמיך דירקטוריון החברה את מר דן הראל המכהן כדירקטור בחברה, לחתום על הצהרה זו במקום יו"ר דירקטוריון החברה, אשר טרם מונה. 7

25 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 13 במרץ )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( אלפי ש "ח לשנה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר )מבוקר( 2,436, , הכנסות ממכירות ושירותים 2,281,899 *544, עלות ההכנסות ממכירות ושירותים 155,884 59,934 1,17,2 גולמי רווח 16, ,918 44,118 3,365 *35,361 )419( ,2 ),,1( הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו )41,813( 21,618 )81222( רווח )הפסד( תפעולי 7,126 7,351 5,412 2,416, הכנסות מימון הוצאות מימון )41,127( 24,614 )31128,( רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה 521 1,131 7 מסים על ההכנסה )41,547( 23,484 )311211( רווח )הפסד( נקי הפסד כולל אחר: )8,456( *)963( הפסד קטוארי בגין תוכניות להטבה ת א מוגדר )51,113( 22,521 )311211( סה"כ רווח )הפסד( כולל * ראה באור 2 )ג( שינוי מדיניות. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. 8

26 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון רכבת ישראל בע "מ הון מניות קרן הון יתרת הפסד אלפי ש"ח סה"כ הון לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 13 במרץ )בלתי מבוקר( )311211( ) ,( )311211( 32, יתרה ליום 1 בינואר, 2118 הפסד נקי )811731,22( 32, יתרה ליום 31 במרץ, 2118 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 13 במרץ )בלתי מבוקר( 1,143,799 23,484 )963( 22,521 )2,131,921( *23,484 *)963( 22, ,721 3,111,111 יתרה ליום 1 בינואר, 2117 רווח נקי הפסד כולל אחר סה"כ רווח כולל 1,166,321 )2,118,411( 174,721 3,111,111 יתרה ליום 31 במרץ, 2117 לשנה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר )מבוקר( 1,143,799 )2,131,921( 174,721 3,111,111 יתרה ליום 1 בינואר, 2117 )41,547( )8,456( )51,113( )41,547( )8,456( )51,113( הפסד נקי הפסד כולל אחר סה"כ הפסד כולל 1,193,796 )2,181,924( 174,721 3,111,111 יתרה ליום 31 בדצמבר, 2117 * ראה באור 2 )ג( שינוי מדיניות. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. 9

27 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים רכבת ישראל בע "מ לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 13 במרץ )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר )מבוקר( תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )41,547( *23,484 )311211( רווח )הפסד( נקי התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: ,479 45,111 )114( )7,221( 1,131 13, )143( )233( 31112, מסים על ההכנסה פחת והפחתות, נטו קימום הפסד מירידת ערך שהוכר בעבר הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע שערוך נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו 95,664 14, שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: )45,116( 29,561 5,254 )449( 14,174 3,125 23,813 )13,433( )15,717( )36,741( 275 *2,355 )19,734( *22, ),81172( )21,( ),18,3( ),31822( ירידה )עלייה( בלקוחות ירידה )עלייה( בחוב ממשלת ישראל ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה )כולל יתרות חובה לזמן ארוך( ירידה )עלייה( במלאי עלייה בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה )ירידה( בזכאים, יתרות זכות והפרשות 31,362 )61,832( )281128( 84,479 )22,491( )8713,2( מזומנים נטו )ששימשו( שנבעו מפעילות שוטפת * ראה באור 2 )ג( שינוי מדיניות. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. 11

28 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים רכבת ישראל בע "מ לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 13 במרץ )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר )מבוקר( תזרימי מזומנים מפעילות השקעה )2,168,811( )119,378( )18,711( 2,394, ,417 )159,216( )411,199( )388( 2,263 **345, ,723 )7,11287( ),1832( , ,71322 רכישת רכוש קבוע רכישת נכסים בלתי מוחשיים שינוי בזכאים/חייבים בגין מע"מ תקבולים בגין מענקי השקעה מממשלת ישראל תמורה ממימוש רכוש קבוע תמורה )השקעה( ממימוש נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו ריבית שהתקבלה גבייה )השקעה( בפקדונות בתאגידים בנקאיים, נטו )69,142( )8,586( )321282( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה תזרימי מזומנים מפעילות מימון 247,418 )247,418( 7,698 )9,158( 77,111 )77,231( 123,613 )123,613( **4,114 )4,828( 77, ) ( )11881( קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון קרן אג"ח פרעון קרן אג"ח קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון ריבית אג"ח ריבית ששולמה קבלת הלוואה לזמן קצר ממשלת ישראל, נטו פרעון הלוואה לזמן קצר ממשלת ישראל, נטו )1,591( 76, ,22 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון 13,846 45,211 )21827( עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 49,523 49, יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 63,369 94, יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה ** סווג מחדשראה באור 2 )ד(. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. 11

29 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים באור 3 כללי א. הישות המדווחת חברת רכבת ישראלבע"מ )להלן "החברה"( עוסקת בהסעת נוסעים ובהובלת מטענים ברכבת, השכרה של מתחמי מסחר ומקימה את התשתיות הנדרשות לפעילותה. החברה נתמכת באופן שוטף ומתמשך בממשלת ישראל לצורך מימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח שלה. ביום 17 ביוני 2114 נחתם הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל )להלן "ההסכם החדש"( בתוקף מיום ועד ליום לפרטים בדבר עיקרי ההסכם ראה באור 21 )ג() 1.4()1 ( לדוחות השנתיים. החברה הינה בבעלות מלאה של מדינת ישראל, ולפיכך הינה חברה ממשלתית וחל עליה חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975 וההוראות שניתנו על פיו, לרבות כללים והוראות לעריכת הדוחות הכספיים ודוחות דירקטוריון בהתאם לחוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות. ב. ג. החל מיום 1 באוקטובר 2116 החלה לפעול חברת הבת רכבת ישראל מטענים בע"מ )להלן: "חברת הבת"(, והחל מיום 1 בינואר 2117 הוסבו כל הסכמי הלקוחות של רכבת ישראל בנושא הובלת מטענים לחברת הבת וחברת הבת הפכה ללקוח היחיד של רכבת ישראל בתחום הובלת מטענים. לעניין מס הכנסה החברה טיפלה בהעברת הפעילות בהתאם לסעיף 114 לפקודת מס הכנסה. לחברה גרעון בהון החוזר, בסכום של כ 90 מיליוני ש"ח וכ 76 מיליוני ש"ח ליום 31 במרץ, 2118, וליום 31 בדצמבר 2117, בהתאמה; לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2118, בסך של כ 69 מיליוני ש"ח ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2117, בסך של כ 84 מיליוני ש"ח. להערכת החברה יהיו בידיה מקורות מספקים בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין. באור 8 עיקרי המדיניות החשבונאית א. בסיס לעריכת הדוחות הכספיים הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (להלן "דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי,IAS 34 דיווח כספי לתקופות ביניים (להלן "34.("IAS בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2117 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 1971 ולהוראות רשות החברות הממשלתיות. הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 31 במאי, המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים, פרט לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים IFRS 15 ו IFRS 9 אשר נכנסו לתוקף בתקופת הדיווח. בהמשך לאמור בביאור 3 )י"ד( בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת 2117, ליישום התקנים לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה. גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם 1IFRS 16 חכירות )להלן "התקן"( התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 17 חכירות )17 )IAS ואת הפרשנויות הקשורות. הוראות התקן מבטלות את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג התקן החדש מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו הכספיים. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום. התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2119 עם אפשרות ליישום מוקדם, ובלבד שהחברה מיישמת באימוץ מוקדם גם את,IFRS 15 הכנסה מחוזים עם לקוחות. התקן כולל חלופות שונות עבור יישום הוראות המעבר, כך שחברות יוכלו לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת היישום לראשונה: יישום רטרוספקטיבי מלא או יישום התקן החל מיום היישום לראשונה תוך התאמת יתרת העודפים למועד זה. החברה נמצאת בשלבי בחינה של השלכות אימוץ התקן על הדוחות הכספיים. 12

30 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים באור 8 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( ב. שימוש באומדנים ושיקול דעת בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים בהתאם ל,IFRS נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות, אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות השנתיים. ג. שינוי מדיניות החברה שינתה את מדיניותה החשבונאית בדבר סיווג התחייבות למענקים בגין איניצול ימי מחלה, אשר עד למועד השינוי נמדדה לפי הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד כ"הטבות עובד אחרות לטווח ארוך" והחל ממועד השינוי תימדד כ"הטבות לאחר סיום העסקה" על פי אותו תקן. החברה סבורה כי סיווג ההתחייבות כהטבה לאחר סיום העסקה תשפר את רלוונטיות הדוחות הכספיים של החברה בכלל ואת הצגת ההון החוזר של החברה בפרט. החברה תיאמה את הדוחות הכספיים שלה למפרע בדרך של הצגה מחדש. א. להלן השפעות השינוי במדיניות החשבונאית על הדוחות הכספיים של החברה לתקופות קודמות: בדוחות המאוחדים על המצב הכספי כפי שדווח בעבר השפעת השינוי אלפי ש"ח כמוצג בדוחות כספיים אלו ליום 13 במרס 1 255,534 )72,522( 328,156 התחייבויות שוטפות זכאים ויתרות זכות 157,163 72,522 84,541 התחייבויות לא שוטפות הטבות לעובדים 1,166,321 1,166,321 הון עצמי בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרס 1 כפי שדווח בעבר השפעת השינוי אלפי ש"ח כמוצג בדוחות כספיים אלו 544,511 35,361 23, )258( 544,274 35,329 23,742 רווח או הפסד עלות ההכנסות ממכירות הוצאות הנהלה וכלליות רווח נקי 963 )258( 1,221 הפסד כולל אחר הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת 22,521 22,521 סה"כ רווח כולל ד. סיווג מחדש החברה ביצעה סיווג מחדש בין תזרים מזומנים מפעילות השקעה לתזרים מזומנים מפעילות מימון, המשקף את מימון המדינה בגין ריבית על האג"ח בהתאם לאישור ההנפקה. 13

31 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים באור התחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות בהמשך לאמור בביאור 21 א' 1 לדוחות השנתיים, לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה בהתחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות, למעט האמור להלן: ביום 21 בספטמבר, 2115 הוגשה תביעה כספית נגד החברה על סך של כ 21 מיליוני ש"ח בגין טענה כי החברה נמנעה מדיווח אמת, ובזמן אמת בדבר נפח החומר המועבר לאתרי הכרייה, כך שנגרם לתובעת חסרון כיס. עוד נטען, כי בכדי להפחית את התשלומים המגיעים לתובעת, שינתה החברה במכוון ובניגוד להסכם, את אופן החישוב והתשלום בגין הטמנת נפח עודפי הכרייה. בין הצדדים התקיים הליך גישור אשר השתכלל לכדי הסכם פשרה לפיו תשלם הרכבת לתובעת סך של 511 אלפי ש"ח וסך של 2 מיליוני ש"ח יעמוד לזכות התובעת ויותנה בתוצאותיו של פסק דין חלוט בהליך עתידי שיתקיים בין הרכבת לבין התובעת בהתאם לתוצאות בג"צ חסן דיב. ביום 28 במרץ, 2118 אישר בית המשפט את הסכם הפשרה ונתן לו תוקף של פסק דין. ביום 9 במאי, 2118 ניתן פסק דין בבקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של 2.5 מיליוני ש"ח, שעניינה בהחלטות הרכבת להפסיק לנקוב על גבי כרטיס שירות מקום שמור מספר מושב קונקרטי וכן להפסיק את שירות הדיילים. במסגרת פסק הדין, אושרה בקשת ההסתלקות של המבקש, נמחקה בקשת אישור התובענה הייצוגית וכן נדחתה התביעה האישית של המבקש. כמו כן, נפסק לטובת המבקש סכום בסך של 46 אלפי ש"ח )בגין שכ"ט ב"כ המבקש וגמול למבקש(. בהמשך לאמור בביאור 21 א' לדוחות השנתיים בקשר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של כ 13.8 מיליוני ש"ח, שעניינה בטענה לגביית מחירים מופרזים למוצרי שתייה ומזון הנמכרים באמצעות מכונות אוטומטיות הפזורות בתחנות הרכבת ואי הנפקת חשבונית מס לרוכשים במכונות האוטומטיות. להערכת החברה, המבוססתעלדעתם של יועציה המשפטיים, סיכויי התביעה נמוכים מ 51% ולפיכך לא נכללה הפרשה בספרי החברה א. ב. ג. ביום 17 במאי, 2118 התקבלה במשרדי החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד 9 מפעילי תחבורה ציבורית ובהם על סך 89 מיליון ש"ח בסך הכל, שמתוכם, חלקה של רכבת ישראל בסכום הנתבע הוא 6%, כלומר 5 מיליוני ש"ח )לפי האמור בכתב התביעה עצמו( או 9%, כלומר 8 מיליוני ש"ח )לפי האמור בבקשה לאישור תובענה ייצוגית(. עניינה של הבקשה היא בטענות כנגד מפעילי התחבורה הציבורית בכל הקשור למתן הנחות לאזרחים ותיקים. להערכת החברה, המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים, בשל השלב המקדמי בו נמצאת התביעה לא ניתן להעריך את מידת הסיכון הגלומה בתובענה. ביום 22 במאי, 2118 התקבלה במשרדי החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה טענה להפרת הוראות החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג 1983 בשטחי תחנות הרכבת שמחוץ לרציפים או למבנים וכן בטענה כי עדיין קיימת הפרה גם לגבי העישון ברציפים ובמבנים בשטחי התחנות. להערכת החברה, המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים, בשל השלב המקדמי בו נמצאת התביעה לא ניתן להעריך את מידת הסיכון הגלומה בתובענה. בנוסף לאמור בסעיף )א ו ב( לעיל בנוגע לתביעות נוספות שלא ניתן להעריך את השפעתן על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של החברה ראה באור 21 )א() 1 ( )1.2( לדוחות השנתיים לקראת סיום ביצוע פרויקטים המבוצעים כחלק מתוכנית הפיתוח ובמסגרת גמר חשבון, עולות לעיתים דרישות מהקבלנים לתוספת תשלומים מעבר לנקוב בהסכמים המקוריים. דרישות אלה מסתיימות לרוב בהסכמה בין הצדדים בסכומים נמוכים משמעותית מסכומי הדרישה. במקרים בהם לא מושגת הסכמה, חלק מאותם קבלנים עשויים לתבוע את החברה. 3.2 נכון למועד פרסום הדוח, ידוע לחברה על דרישות לתוספות תשלום כאמור בסכום כולל של כ 1.5 מיליארד ש"ח. על פי ניסיונה המצטבר של החברה בטיפול בדרישות כאלו בעבר וההערכה ההנדסית של החברה בגין עבודות שאכן בוצעו מעבר להסכמים המקוריים, סכומי תשלום נוספים אלו, במידה וישולמו, לא צפויים לעלות על כ 81 מיליוני ש"ח. סכומים אלו, במידה וישולמו, כלולים בתקציב הפיתוח של הפרויקטים. להערכת החברה, הסיכויים שהחברה תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלו הכלולים בתקציב הפיתוח של הפרויקטים כאמור לעיל הינם נמוכים מ 51% ] 14

32 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים התחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות )המשך( אחד הקבלנים של הקו המהיר לירושלים הגיש לחברה חשבונות הכוללים דרישה לתוספת תשלומים מעבר לנקוב בהסכמים המקוריים בסך של מיליארד ש"ח. להערכת החברה, דרישות הקבלן מופרזות. )יחד עם זאת, מבדיקה של חלק מדרישות אלה, אשר הוגשו על ידי הקבלן לחברה, עולה כי ככל שתוגש בהמשך תביעה בנושא, הסכום אותו תידרש לשלם החברה, בסבירות מעל 51%, כלול בתקציב הפיתוח המאושר(. ולגבי יתר סכום הדרישות, חלקן מוערכות בסבירות נמוכה מ 51% ולגבי חלק בשלב זה לא ניתן להעריך את מידת הסיכון הגלומה בהן. כן יצוין, כי מתנהלת הידברות בין הצדדים בנושא, אשר ככל שתבשיל לכדי הסדר תידרש לאישור הגורמים המוסמכים בחברה וכן לאישור נציגי הממשלה הרלוונטיים. באור מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין, כי נכון למועד זה, אין בידי החברה אישורי תקציב מהמדינה, אם החברה תידרש לשלם את מלוא סכום הדרישות. באור, מכשירים פיננסיים א. שווי הוגן בכל תקופות הדיווח, היתרות בדוח על המצב הכספי של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, קרן שמורה, לקוחות, חייבים ויתרות חובה )לזמן קצר ולזמן ארוך(, השקעות בנכסים פיננסיים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, זכאים ויתרות זכות ונגזרים פיננסיים תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. השווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות המוצגות בדוח על המצב הכספי הינו כדלקמן: מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד: ליום 13 במרץ באלפי ש"ח התחייבות בגין אגרות חוב הערך בספרים שווי הוגן רמה ,78 ליום 13 במרץ שווי הוגן רמה 3 הערך בספרים באלפי ש"ח התחייבות 868,695 בגין אגרות חוב 866,225 ליום 13 בדצמבר באלפי ש"ח הערך בספרים שווי הוגן רמה 3 751,326 התחייבות בגין אגרות חוב 743,431 15

33 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים באור, מכשירים פיננסיים )המשך( ב. סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים, למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן: רמה 1: מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים. רמה 2: נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה 1 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין. רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה(. 13 במרץ רמה 3 אלפי ש"ח ,21,2, נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: השקעות לזמן קצר קרן שמורה קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי ביטוח השקעות בנכסים פיננסיים 13 במרץ רמה 3 אלפי ש"ח 128, ,951 26,188 26, ,293 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: השקעות לזמן קצר קרן שמורה קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי ביטוח השקעות בנכסים פיננסיים 13 בדצמבר רמה 3 אלפי ש"ח 131, ,731 27,887 27, ,814 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: השקעות לזמן קצר קרן שמורה השקעות בנכסים פיננסיים קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי ביטוח רכוש קבוע ליום 31 במרץ 2118, טרם שולמה עלות רכישת נכסים באשראי העומדת כנגד יתרות התחייבויות לספקים ונותני שירותים בסך של 467,112 אלפי ש"ח )ליום 31 במרץ 2117 בסך של 288,646 אלפי ש"ח(. כמו כן, הרכוש הקבוע כולל הפרשות בגין היטלי פיתוח והפרשות לתביעות משפטיות בגין פעילות פיתוח ליום 31 במרץ 2118, בסך של 141,956 אלפי ש"ח )ליום 31 במרץ 2117 סך 158,543 אלפי ש"ח(. במהלך התקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2118, הסתכמו התוספות לנכסים קבועים ובלתי מוחשיים לסך של כ 656,186 אלפי ש"ח )ליום 31 במרץ 2117, לסך של 418,848 אלפי ש"ח(. פחת והפחתות בהוצאות עלות המכר והוצאות אחרות מהפסד הון מגריעות רכוש קבוע מוצגים בקיזוז הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים. הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2118, בסכום של 216,334 אלפי ש"ח. 196,871 אלפי ש"ח בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2117, בהתאמה(. באור

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

דו יח שנתי של קרן השתלמות 2015 פרח י קרן השתלמות

דו יח שנתי של קרן השתלמות 2015 פרח י קרן השתלמות דו יח שנתי של קרן השתלמות 2015 פרח י קרן השתלמות דו ח שנתי של קרן ההשתלמות פדה - קוץ השתלמות תוכו העניינים סקירת הנהלה הצהרות מנהלים רריח הדירקטוריון וההנהלה ברבר הבקרה הפנימית על ריווח כספי דין וחשבון

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד