לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק"

תמליל

1 לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב- 19 ב א פ ר י ל 2018 הודיעה מחלקת ההסברה של צבא סוריה ע ל פ ת י ח ת ה מ ע ר כ ה ל ש ח ר ו ר ה א ז ו ר י ם ש ב ש ל י ט ת ד א ע ש ב ד ר ו ם ד מ ש ק. ל א ח ר נ פ ת ח ה כ נ ו ת ש ל כ ש ב ו ע י י ם ב י ר י ה מ ב צ ע א ר ט י ל ר י ו ב ת ק י פ ו ת נ ג ד א ו ו י ר י ו ת מ פ ק ד ו ת, מ ו צ ב י ם, א מ צ ע י ל ח י מ ה ו נ ת י ב י ד א ע ש ש ל א ס פ ק ה ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ ובשכונה אלחג'ר אלאסוד, שממערב לו ) שני אזורי השליטה המרכזיים של דאעש (. לאחר פעולות הריכוך ה ח ל ה ה ח ל ה ת ק י פ ה ק ר ק ע י ת ש ל צ ב א ס ו ר י ה נגד מספר מוקדים באזורי שליטת דאעש, שמדרום לדמשק. ד א ע ש נ ע ר ך מ ב ע ו ד מ ו ע ד ל ה ת ק פ ה ב ה ע ר י כ ו, כי ב ת ו ם ה מ ע ר כ ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר חית י פ ת ח צ ב א ס ו ר י ה ב מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ד מ ש ק. ה כ נ ו ת ד א ע ש ל מ ע ר כ ה כ ל ל ו: הרחבת אזורי שליטתו (כיבוש שכונת א ל ק ד ם ש מ מ ע ר ב ל מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו ך ( ; ה ת ב צ ר ו ת ) חפירת שוחות, ד י פ ו ן ע מ ד ו ת ו ח פ י ר ת מ נ ה ר ו ת ( ו נ י ס י ו נ ו ת, שעלו בתוהו, ללכד שורות עם ארגוני מורדים נוספים הפועלים באזור ) המטה לשחרור אלשאם וצבא סוריה החופשי סרבו ודומה, כי הם מעדיפים להגיע להסדרי פינוי עם המשטר הסורי (. במקביל להערכות לקידום פני ההתקפה ניהל דאעש משא ומתן עם המשטר הסורי להשגת הסדר פינוי, ב ה י ו ת ו מ ו ד ע ל נ ח י ת ו ת ה ב ו ל ט ת ש ב ה ה ו א מ צ ו י מ ו ל צ ב א ס ו ר יה ב ש כ ו נ ו ת ה ד ר ו מ י ו ת ש ל ד מ ש ק. ב מ ס ג ר ת ה ו ע ל ת ה ו מ ת ן ה מ ש א א פ ש ר ו ת ל א ז ו ר ד א ע ש פ ע י ל י ל פ י נ ו י ב י ר ק צ ב, ש ב מ ד ב ר ה ס ו ר י ) מ מ ז ר ח ל ד מ ש ק), ו ב ה מ ש ך לאגן הירמוכ, שבדרום רמת הגולן ) א ז ו ר ב ו ש ו ל ט צ ב א ח' א ל ד ב ן וליד המזוהה עם דאעש (. בעקבות כישלון המשא ו מ ת ן הקצה המשטר הסורי לדאעש 48 שעות להתפנות מדרום דמשק לעבר אגן הירמוכ. בתום פ ר ק ז מ ן ז ה ניתנה לדאעש ארכה נ ו ס פ ת ש ל 24 ש ע ו ת. מ ש ל א ה ו ש ג ה ס כ ם פ ת ח צ ב א ס ו ר י ה במ ת ק פ ה. הש כ ו נ ו ת ה ד ר ו מ י ו ת ש ל ד מ ש ק, ו ב מ ר כ ז ן מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ ו ש כ ו נ ת א ל ח ג'ר א ל א ס ו ד ש מ ד ר ו ם ל ו, נמצאים מזה שנתיים בשליטת דאעש. כ ו ח ו ת ד א ע ש ב א ז ו ר כוללים בין 2,000 ל- 4,000 פ ע י ל י ם ה כ פ ו פ י ם ל מ ח ו ז ד מ ש ק ש ל ה א ר ג ו ן. ה צ ל ח ת ו ש ל ד א ע ש ל ה ת ב ס ס ב ש כ ו נ ו ת ה ד ר ו מ י ו ת ש ל ד מ ש ק פ ג ע ה ב מ ש י ל ו ת משטר אסד ו ב ק ש ר ש ב י ן ה ב י ר ה ה ס ו ר י ת ל ב י ן ד ר ו ם ס ו ר י ה. כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש ע"י צ ב א ס ו ר י ה י ה ו ו ה מכה ק ש ה נוספת לארגון ובו בזמן י ש ל י ם א ת ה ת ב ס ס ו ת ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ב מ ר ח ב ד מ ש ק ו י צ י ב א ו ת ו ב ע מ ד ת מ ו צ א מ ש ו פ ר ת לכיבוש מרחב ד ר ע א ו ר מ ת ה ג ו ל ן ו מ ר ח ב אדלב, שני אזורי המפתח, שנותרו בשליטת ארגוני ה מ ו ר ד י ם

2 מ ת מ ק ד ת) הכפופים למחוז דמשק של דאעש., 2 התבססות דאעש בשכונותיה הדרומיות של לדמשק בשנתיים האחרונות. חצי שנה לאחר התמוטטות המדינה האסלאמית ) ת ח י ל ת נ ו ב מ ב ר 2017 נ ו כ ח ו ת ו פ ע י ל ו ת ד א ע ש בסוריה בשלושה מרחבים. הבולט שבהם הינו מורד עמק הפרת והמדבריות שמצפון ו מ מ ע ר ב לו, ב ד ג ש ע ל האזור שבין אלבוכמאל לאלמיאדין. כמו כן שולט דאעש על מובלעת באגן הירמוכ שבדרום רמת הגולן ) צ ב א ח' א ל ד ב ן ו ל י ד ( ו ע ל המרחב של מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ והשכונות שמסביבו מדרום ל ד מ ש ק. 1 ב נ י ג ו ד לעמק הפרת, שם נהנה דאעש ממידה ר ב ה ש ל ח ו פ ש ת נ ו ע ה, מ כ ו ת ר י ם מ ו ב ל ע ו ת ד א ע ש ב א ג ן ה י ר מ וכ ו מ ד ר ו ם ל ד מ שק ע"י א ר ג ו נ י מ ו ר ד י ם י ר י ב י ם ו ע"י צ ב א ס ו ר י ה ו כ ו ח ו ת ה נ א מ נ י ם ל ו, ו נ מ צ א י ם מ ו ל ם ב ע מ ד ת נ ח י ת ו ת ב ו ל ט ת. מאז אביב 2015 ה צ ל י ח ד א ע ש לבסס שליטתו על מבואותיה הדרומיים של ד מ ש ק: ח ל ק י ם נ ר ח ב י ם ממחנה הפליטים אלירמוכ ; שכונת אלחג'ר אלאסוד; מרבית שכונת אלקדם (שנכבשה ע"י דאעש במהלך המערכה של צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת ( ש כ ו נ ת א ל ת צ' א מן ושכונת אלתקדם. שכונת אלזין, שמדרום לשכונה אלתקדם, מהווה אזור חיכוך בין פעילי דאעש לפעילי המטה לשחרור אלשאם. בשכונות הללו י ש נ ה ג ם נ ו כ ח ו ת ד ל ה ש ל א ר ג ו נ י מ ו ר ד י ם נ ו ס פ י ם, ו ב כ ל ל ז ה ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ) ש פ ע י ל י ו מ צ ו י י ם ב צ פ ו ן מ ח נ ה מ ע ר ב ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ ו ב כ מ ה ש כ ו נ ו ת ה ב ו ל ט ה י נ ו ד א ע ש א ר ג ו ן א ך נ ו ס פ ו ת), פ י ע ל ש ב ה ם. ה ת ק ש ו ר ת ה ס ו ר י ת ו ה ע ר ב י ת, סד"כ ד א עש בשכונות שמדרום ל ד מ ש ק ע ו מ ד ע ל כ מ ה א ל פ י פ ע י ל י ם ) ב י ן 2,000 ל- 4,000 ) אזורי השליטה של דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ( במרכז ( ובשכונות שמסביבו, כפי שפרסמה סוכנות הידיעות אעמאק של הארגון ) אח' באר אלמסלמין, 20 במרץ 2018). ף 1 ב נ ו ס ל כ ך נמצאים כוחות דאעש גם במקומות נוספים בסוריה, כגון אזור אדלב, אולם במקומות הללו הם אינם מהווים כוח משמעותי ונמצאים בנחיתות מול ארגוני מורדים אחרים ובמרכזם המטה לשחרור אלשאם (ג' בהת אלנצרה לשעבר (. מרחב מחנה הפליטים אלירמוכ שבדרום דמשק ו א ג ן ה י ר מ וכ, ש ב ד ר ו ם ר מ ת ה ג ו ל ן, הם ה מ ק ו מ ו ת ש ב ה ם ד א ע ש ש ו ל ט ע ל ט ר י ט ו ר י ה ש ב ה ה ו א מ נ ה ל א ת ח י י ה י ו ם- י ו ם ש ל ה ת ו ש ב י ם ) שנותרו בה ( ומהווה בהם את מוקד הכוח המרכזי.

3 מחנה אלירמוכ בליבנו", 7 באפריל" 3 הכנות דאעש והצבא הסורי למערכה על דרום דמשק ד א ע ש נ ר א ה ל נ ו כ י ד א ע ש ה ע ר י ך, ש ל א ח ר ה ש ל מ ת כ י ב ו ש ה ש ל א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת ע"י צ ב א ס ו ר י ה, ה מ ו ב ל ע ת ש ל ו בדרום דמשק עשויה להיות " הבאה בתור ". לפיכך נקט דאעש בשורת צעדים, צבאיים ומדיניים, כדי לקדם את המתקפה הצפויה : הרחבת אזור השליטה : ד א ע ש נ י צ ל א ת עיסוקו של צ ב א ס ו ר י ה ב ה כ נ ע ת א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם במ ז ר ח ד מ ש ק כ ד י להרחיב את אזור שליטתו מדרום ל ד מ ש ק. ב מ ס ג ר ת ז א ת ע ל ה ב י ד ו ל כ ב ו ש א ת שכונת א ל ק ד ם, שממערב למחנה הפליטים אלירמוכ, מידי צבא סוריה. מ י מ י ן : פ ע י ל י ד א ע ש ב ש כ ו נ ת א ל ק ד ם ל א ח ר כ י ב ו ש ה מ י ד י צ ב א ס ו ר יה. מ ש מ א ל : ט נ ק ש ל צ ב א ס ו ר י ה ש ה ו ש מ ד ע ל ידי פעילי דאעש בשכונת אלקדם (א' חבאר אלמסלמין, 17 במרץ ( ה ת ב צ ר ו ת: פ ע י ל י ד א ע ש ש ו ח ו ת ב נ ו ו מ נ ה ר ו ת ב א ז ו ר י ם ש ב ש ל י ט ת ם ) ו ב כ ל ל ז ה מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ ו ש כ ו נ ת א ל ק ד ם (. ז א ת כדי להתגונן בפני התקיפות האוויריות הצפויות ו ל ה ק ל ע ל ת נ ו ע ת ם ש ל פעילי דאעש ממקום למקום. מימין : פעילי דאעש במהלך הכנת שוחה בשכונת אלקדם ) מ ח ו ז ד מ ש ק ש ל ד א ע ש כ מ צ ו ט ט ע"י ד ף ה פ י י ס ב ו ק ( 2018 מבוצרת. משמאל : פעיל דאעש חמוש ברובה קלצ' ניקוב מאייש עמדה בשכונת אלקדם ) נאשר, 7 באפריל 2018) נ י ס י ו נ ו ת ) כ ו ש ל י ם ( ל ג י י ס ב ע ל י ב ר י ת : כ ש ר ב ו הסימ נ י ם ע ל ה כ נ ו ת צ ב א ס ו ר י ה ל מ ע ר כ ה ע ל ד ר ו ם ד מ ש ק הציע דאעש לארגוני מורדים נוספים לשתף עמו פעולה נ ג ד צ ב א ס ו ר י ה א ך נתקל בסירוב. ה א ר ג ו ן כ י נ ר א ה ה ג' ה א ד י ס ט י ה מ ט ה ה י ר י ב, ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם, ה ע ד י ף פ ע י ל י ו א ת ו ל ח ל ץ ל נ ס ו ת ב א מ צ ע ו ת ה מ ש ט ר ע ם פ י נ ו י ה ס ד ר ל ל א כ ה ) ע ד ה ס ו ר י ה צ ל ח ה). מ ו ר ד י ם א ר ג ו ן נ ו ס ף, צ ב א ס ו ר י ה

4 צבא להקות הציפורים ", מונח הלקוח מסורת הפיל בקוראן." ב א פ ר י ל פ ו נ ו כ ל ד ר ו ם ס ו ר י ה ב ע ק ב ו ת הסכם שהושג ע ם ה מ ש ט ר ה ס ו ר י. ה ח ו פ ש י, פ י נ ה כוח שכינויו ג' י ש א ל א ב א ב י ל ב- 1,500 פ ע י ל י ם, ע ל נ ש ק ם ה א י ש י, ל א ז ו ר ה מ ר ו ח ק כ א ר ב ע י ם ק"מ מ צ פ ו ן ל ד ר ע א ש ם ה ם ה צ ט ר פ ו לארגוני מורדים ה מ כ ת ר י ם את מובלעת ד א ע ש ב א ג ן ה י ר מ וכ( ב ט ו ל א ת א ל ג' י ש א ל ס ו ר י, 8 ב א פ ר י ל ( אחד האוטובוסים, שהגיעו לפנות את הפלג של צבא סוריה החופשי משכונת אלתצ' אמן שבדרום דמשק, לעבר העיירה ג' אסם ) בטולאת אלג' יש אלסורי, 8 באפריל 2018). מ ש א ו מ ת ן של ד א ע ש עם ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ל ה ש ג ת ה ס ד ר פ י נ ו י : ב ה י ו ת ו מ ו ד ע ל נ ח י ת ו ת ו ה ב ס י ס י ת מ ו ל צ ב א ס ו ר יה ו ב ע ל י ב ר י ת ו ש מ ד ר ו ם ל ד מ ש ק, ה ח ל ד א ע ש ל נ ה ל מ ש א ו מ ת ן ל ה ש ג ת ה ס ד ר פ י נ ו י, כ ד ו ג מ ת ההסדרים שהושגו ע ם א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ה א ח ר י ם ב א ל ע' ו ט ה המזרחית. תחילה ה ת נ ה ל ה מ ש א ו מ ת ן א ו ד ו ת ה ע ב ר ת פ ע י ל י ד א ע ש ל א ז ו ר ב י ר א ל ק צ ב, ש ב מ ד ב ר ה ס ו ר י ) מ מ ז ר ח ל ד מ ש ק (, ש ם י ק ל ע ל י ה ם ל ח ב ו ר ע ם ה פ ע י ל י ם ב ע מ ק ה פ ר ת. ב ה מ ש ך ד ו ו ח ב ת ק ש ו ר ת ה ס ו ר י ת ו ה ע ר ב י ת ע ל מ ש א ו מ ת ן 3 ל ה ע ב ר ת פ ע י ל י ד א ע ש לאגן הירמוכ, שבדרום רמת הגולן ) אזור שליטתו של צ ב א ח' א ל ד ב ן ו ל י ד). כאשר המשא ו מ ת ן ל ה ש ג ת ה ס ד ר פ י נ ו י ל א ה נ י ב ת ו צ א ו ת פ ת ח צ ב א ס ו ר י ה במ ת ק פ ה. 2 3 ל ע ו מ ת ז א ת נ ר א ה כ י פ י נ ו י י ם ש ל פ ע י ל י ד א ע ש ל א ז ו ר א ד ל ב, ל ש ם פ ו נ ו מ ר ב י ת ה מ ו ר ד י ם מ א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת, א י נ ו מ ק ו ב ל ע ל ד א ע ש מ ש ו ם ש ה ו א יציב אותו תחת איום של המטה לשחרור אלשאם, הכוח הדומיננטי באזור.

5 בטולאת אלג' יש אלסורי,( במסגרת ההכנות. כ ו ח ו ת" 5 צבא סוריה ב מ ח צ י ת הראשונה של א פ ר י ל, 2018 ל ק ר א ת ס י ו ם כ י ב ו ש א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת, ה ח ל צבא סוריה ל ה ע ב י ר ת ג ב ו ר ו ת ל א ז ו ר י ם ה נ ו ש ק י ם ל א ז ו ר ים ש ב ש ל י ט ת ד א ע ש. ה ת ג ב ו ר ו ת כ ל ל ו כ ו ח ו ת צ ב א ס ו ר י י ם ו כ ו ח ו ת צ ב א ו מ ל י צ י ו ת פ ל ס ט י נ י ו ת ה ל ו ח מ י ם ל צ ד צ ב א ס ו ר יה : ח ט י ב ת א ל ק ד ס, צ ב א ש ח ר ו ר פ ל ס ט י ן ו מ י ל י צ י ו ת פ ל ס ט י נ י ו ת ) 4 ז מ ן א ל ו צ ל, 7 ב א פ ר י ל ( 2018 נ ו ס פ ו ת ב י ק ר ה מ ש ל ח ת ר ו ס י ת ב מ ק ו מ ו ת ה ג ו ב ל י ם ב א ז ו ר השליטה של ד א ע ש ב ד ר ו ם ד מ ש ק, ב מ ט ר ה ל ה כ י ר א ת ק ו ו י ה ח ז י ת ע ם ד א ע ש ו ל ה ע ר י ך א ת ה מ צ ב ) ח ש ב ו ן הפייסבוק סודות מחנה אלירמוך, 31 במרץ ( תגבורות של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו נעות בדרכם למחנה הפליטים אלירמוכ ושכונת אלקדם יוטיוב, 12 באפריל ( כוחות סוריים בדרך למחנה אלירמוכ ) יוטיוב, 16 באפריל ( מ ש ה ו ש ל מ ו ה ה כ נ ו ת ל ה ת ק פ ה, ה נ י ב ל א ד א ע ש ע ם פ י נ ו י ל ה ס ד ר ו מ ת ן ו ה מ ש א ת ו צ א ו ת, פ ת ח צ ב א ס ו ר י ה ב מ ע ר כ ה ל ש ח ר ו ר ש כ ו נ ו ת ד ר ו ם ד מ ש ק מ י ד י ד א ע ש. ב- 19 ב א פ ר י ל 2018 ה ו ד י ע ה ע ל כ ך מ ח ל ק ת ה ה ס ב ר ה ש ל צ ב א ס ו ר יה. ה מ ע ר כ ה ה ח ל ה ב- 19 ב א פ ר י ל 2018 ב י ר י א ר ט י ל ר י ובתקיפות מהאוויר לעבר י ע ד י ד א ע ש במחנה הפליטים אלירמוכ ובשכונת אלחג'ר אלאסוד ) שתי שכונות המפתח באזורי שליטת הארגון (. 4 מ י ד ע א ו ד ו ת ה כ ו ח ו ת ה פ ל ס ט י נ י ם ה ל ו ח מ י ם ל צ ד ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ר א ו ל ק ט מ י ד ע מה- 12 ב מ ר ץ : 2018 מ י ל י צ י ו ת וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים ". צ ב א,

6 6 היעדים שהותקפו כללו מפקדות, מוצבים, אמצעי ל ח י מ ה ו ק ו וי א ס פ ק ה. כ מ ו כ ן ה ו ת ק פ ו יעדים של ה מ ט ה לשחרור אלשאם ב ש ת י ה ש כ ו נ ו ת ה ל ל ו. ל א ח ר ה ת ק י פ ה ה א ו ו י ר י ת החלה תקיפה קרקעית. מוקדי ה ת ק י פ ה ה י ו, כנראה, צפון מערב מחנה הפליטים אלירמוכ, שכונת אלקדם ושכונץ אלתצ' אמן. דווח, כ י ב ק ר ב ו ת מ ש ת ת פ י ם גם חטיבת אלקדס הפלסטינית וכוח מארגונו של אחמד ג' ב ר י ל. מימין: תקיפות אוויריות וירי ארטילרי נגד מטרות דאעש בשכונת אלחג'ר אלאסוד ) ס א נ א, 21 ב א פ ר י ל ( משמאל : תקיפות אוויריות של צבא סוריה נגד מטרות דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ ) דף הפייסבוק פראת פוסט Post] [ Euphrates, 20 באפריל 2018 (. י ר י א ר ט י ל ר י ש ל ט נ ק ס ו ר י ע ל ש כ ו נ ת א ל ח ג'ר א ל א ס ו ד ) אלאעלאם אלחרבי, 21 באפריל ( ההיבט הדמוגרפי : האוכלוסייה הפלסטינית במחנה הפליטים אלירמוכ מ ו ק ד ש ל י ט ת ו ש ל ד א ע ש ב מ ו ב ל ע ת ה ד ר ו מ י ת ש ל ד מ ש ק ה י נ ו מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י א ל י ר מ וכ, ש ע ד ז א ת. ל פ ר ו ץ מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ה י ה מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם ה ג ד ו ל ב ס ו ר י ה ) ו ש י מ ש מ ר כ ז ל א ר ג ו נ י ט ר ו ר פ ל ס ט י נ י ם (. מ ר א ו ת ה ה ר ס ה ק ש י ם וגורלם של ה פ ל ס ט י נ י ם, ש ר ו ב ם נמלטו מהמחנה, צ פ ו י י ם ל ק ב ל ת ה ו ד ה ת ק ש ו ר ת י ת ר ב ה ב ש ל ה ר ג י ש ו ת ה ר ב ה ש י ש ל ס ו ג י ה ה פ ל ס ט י נ י ת. נ ר א ה כ י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י מ ו ד ע ל כ ך ו ה ו א נ ע ר ך ל ט י פ ו ל ב ס ו ג י י ה במהלך מלחמת האזרחים חלה נטישה המונית של תושבי מחנה הפליטים אלירמוכ. עם תחילת המלחמה התגוררו במחנה כ- 160,000 תושבים ) אונר"א (, אך בשל הלחימה וההרס כמעט כולם נעקרו מהמחנה. כיום נ ו ת ר ו ב ו כ- 6,000 פ ל ס ט י נ י ם ו א ז ר ח י ם ס ו ר י י ם ה ס ו ב ל י ם מ מ צ ו ק ה ה מ ו נ י ט א ר י ת ק ש ה. ש א ל ה פ ת ו ח ה ה י א

7 7 האם לאחר סילוק דאעש י ס כ י ם מ ש ט ר א ס ד ל ח ז ר ת ה ת ו ש ב י ם ה פ ל ס ט י נ י ם, ש ח ל ק ם ל פ ח ו ת נ ת פ ס כ ב ל ת י מ ה י מ ן. ל ה ד ו ף כ ד י כ י, נ ר א ה ב י ק ו ר ת ע ת י ד י ת מ ב ל י ט ה מ ש ט ר ה ס ו ר י את כ ו ח ו ת ש ל ת פ ק י ד ם צ ב א ו מ י ל י צ י ו ת פלסטיניות בכיבוש המחנה ) חטיבת אלקדס, צש"פ, ארגונו של אחמד ג' ב ר י ל ו מ י ל י צ י ו ת פ ל ס ט י נ י ו ת נ ו ס פ ו ת (. כמו כן החל המשטר הסורי להיערך לטיפול בבעיית האוכלוסייה הפלסטינית. בהקשר זה דווח, כי המשטר מ י נ ה א ת מ ח מ ד ס ע י ד, מ פ ק ד ח ט י ב ת א ל ק ד ס ) ה כ ו ח ה צ ב א י ה פ ל ס ט י נ י ה מ ש מ ע ו תי ב י ו ת ר ה מ ס י י ע ל מ ש ט ר ( לאחראי על הטיפול בעניינם של הפליטים הפלסטינים בדרום דמשק ) חשבון הטוויטר

8 א פ ר י ל( 8 נ ס פ ח א' מחנה הפליטים אלירמוכ מחנה הפליטים אלירמוכ Maps) (Google מ ח נ ה א ל י ר מ וכ הינו מחנה ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ה ג ד ו ל ב ס ו ר י ה. ה ו א ש ו כ ן כ ש מ ו נ ה ק"מ מ ד ר ו ם מ ז ר ח ל ד מ ש ק ו נ כ ל ל ב ג ב ו ל ו ת י ה המוניציפליים של ה ב י ר ה ה ס ו ר י ת. במהלך מלחמת ה א ז ר ח י ם ה פ ך ה מ ח נ ה ל ז י ר ת ק ר ב ו ת. כמעט על תושביו עזבוהו ולמחנה נגרם הרס רב. שנה לאחר פרוץ מלחמת האזרחים העריכה אונר"א ש ב מ ח נ ה מ ת ג ו ר ר י ם כ- 160,000 נ מ ל ט ו מ א ז ת ו ש ב י ם. מ ה מ ח נ ה כ- 140,000 ת ו ש ב י ם, מ ה ם ר ב י ם ב ע ק ב ו ת ה ש ת ל ט ו ת ד א ע ש. ב מ ח נ ה נ ו ת ר ו כ- 18,000 ת ו ש ב י ם ה מ ת ג ו ר ר י ם ב ו ב ת נ א י ם ק ש י ם ) א ת ר א ו נ ר"א (. כ י ו ם ב מ ח נ ה כ- 6,000 א ז ר ח י ם פ ל ס ט י נ י ם ו ס ו ר י ם ה ס ו ב ל י ם מ מ ח ס ו ר ב מ ז ו ן ו ב ש י ר ו ת י ם ( 2018 נ ו ת ר ו ר פ ו א י י ם. ב א ב י ב 2015 כ ב ש ד א ע ש א ת ר ו ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ, ב ק ב ע ו ת ק ד י ם ש ל ש ל י ט ת א ר ג ו ן ג' ה א ד י ס ט י מ ח נ ה ע ל פ ל י ט י ם פ ל ס ט י נ י. ר ג י ש ו ת ב ש ל ה ס ו ג י ה ה פ ל ס ט י נ י ת. ה ו ב י ל ה ה ש ת ל ט ו ת ו מ ח נ ה ע ל ד א ע ש ש ל ה פ ל י ט י ם לכינוס של מועצת ה ב י ט ח ו ן (7 ב א פ ר י ל ( ב ה מ ש ך ה פ ך ה מ ח נ ה ל ז י ר ת ק ר ב ו ת ב י ן ד א ע ש ל ב י ן ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ובין שני ה א ר ג ו נ י ם ה ג' ה א ד י ס ט י ם ל ב י ן ה צ ב א הסורי, שהסתייע ב מ י ל י צ י ו ת פ ל ס ט י נ י ו ת הנאמנות לו. ב ש נ ת י י ם ש ח ל פ ו מ א ז כ י ב ו ש ה מ ח נ ה ע ל ה ב י ד י ד א ע ש ל ה ש ת ל ט ע ל מ ר ב י ת ש ט ח ו. סד"כ א נ ש י ו מ ו ע ר ך כ י ו ם ב- 4,000-2,000 פ ע יל י ם, ה כ פ ו פ י ם ל מ ח ו ז ד מ ש ק ש ל ה א ר ג ו ן. פ ע י ל י ד א ע ש ה ש ו ל ט י ם ע ם ה מ ח נ ה ה י נ ם פ ל ס ט י נ י ם ת ו ש ב י ה מ ק ו ם ב ת ו ס פ ת פ ע י ל י ם נ ו ס פ י ם ש ה ג י ע ו ל מ ח נ ה מ ה פ ר י פ ר י ה ד מ ש ק ש ל ) א ל ע א ל ם, 30

9 9 20 ב נ ו ב מ ב ר ( מ ע ר ב צ פ ו ן ה מ ח נ ה ה מ ט ה פ ע י ל י ע"י נ ש ל ט ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ) מ ח' י ם א ל י ר מ ו ך נ י ו ז, ב א פ ר י ל ( מ צ ו י י ם כ ן כ מ ו ב מ ח נ ה א ל י ר מ וכ ו ב ש כ ו נ ו ת ש מ ס ב י ב ו כ ו ח ו ת מ א ר ג ו נ י מ ו ר ד י ם ש א י נ ם ג' האדיסטים, אשר אינם להוטים להילחם בצבא סוריה. מחנה הפליטים אלירמוכ מימין : מחנה הפליטים אלירמוכ. משמאל : הלחימה במחנה ) א ו ר י י נ ט ניוז, 13 במרץ 2018 (. מימין : מחנה אלירמוכ. משמאל : פעילי דאעש במחנה אלירמוכ ) הטלוויזיה הסורית, 22 במרץ ( מ י מ י ן : ה ו צ א ה ל ה ו ר ג ש ל פ ע י ל ד א ע ש ש ש י ת ף פ ע ו ל ה ע ם ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ) אח' באר אלמסלמין, 6 במרץ ( 2017 מלא. משמאל : פעילי דאעש מכינים שלט חוצות המורה לנשים לעטות כיסוי גוף ) חק, 21 באפריל ( 2017.

10 ו י ק י פ ד י ה (.( 10 נ ס פ ח ב' שכונת אלחג'ר אלאסוד שכונת אלחג'ר אלאסוד, דרומית למחנה אלירמוך Maps) ( Google. שכונת אלחג'ר אלאסוד ) יוטיוב, 13 במרץ 2018 (. ש כ ו נ ת א ל ח ג'ר א ל א ס ו ד מ מ ו ק מ ת מ ד ר ו ם ל מ ח נ ו ת ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ. ע ל פ י א ו מ ד נ י ם ס ו ר י י ם מ ש נ ת 2004 התגוררו בשכונה 85,000 תושבים. כיום מספרם מוערך בכ- 60,000 במהלך שנת 2015 שימשה ה ש כ ו נ ה ב ס י ס י צ י א ה ל פ ע י ל י ד א ע ש ל ה ת ק פ ו ת ע ל מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ. ש ו ל ט ד א ע ש כ י ו ם ל ח ל ו ט י ן ב ש כ ו נת א ל ח ג'ר א ל א ס ו ד. ד א ע ש פ ע י ל י ב נ י ס ו ר י ם ה י נ ם ב ש כ ו נ ה ה מ ק ו ם, הכופים על תושבי השכונה את חוקי השריעה ) על פי פרשנות דאעש (.

11 ס מ א ר ט, 11 ק ט י ע ת י ד ש ל ש נ י נאשמים בגניבה בשכונת אלחג'ר אלאסוד,( נ א ש ר 23 במרץ ( ב מ ר ץ, 2018 ב מ ה ל ך א ר ג ו נ י נ ג ד ה מ ע ר כ ה ה מ ו ר ד י ם ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת, ה א ו ו י ר ח י ל ב י צ ע ה ס ו ר י ת ק י פ ו ת נ ג ד יעדי דאעש באלחג'ר אלאסוד. י ת כ ן כ י ת ק י פ ו ת א ל ו נ ו ע ד ו ל ה כ ש י ר א ת ה ק ר ק ע ל ק ר א ת פ ע ו ל ה קרקעית, בתום המערכה באלע' וטה המזרחית. תקיפות חיל האוויר הסורי בשכונה אלחג'ר אלאסוד ) יוטיוב, 13 במרץ 2018 ניוז, 18 במרץ 2018 (.

12 12 נ ס פ ח ג ' שכונת אלקדם שכונת אלקדם, שממערב למחנה הפליטים אלירמוכ Maps) ( Google. שכונת אלקדם ) א ו ר י י נ ט ניוז, 13 במרץ 2018 (. שכונת אלקדם נמצאת ממערב ל מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ. ב ש ו ל י ה ה מ ע ר ב י י ם ש ל ה ש כ ו נ ה ע ו ב ר ת ה ד ר ך ה ר א ש י ת (15-M ( ה מ ו ב י ל ה מ ד מ ש ק ל ד ר ע א, ש ב ד ר ו ם מ ל ח מ ת ל פ נ י ס ו ר י ה. ה א ז ר ח י ם מ נ תה ה ש כ ו נ ה כ- 150,000 תושבים. ב ע ק ב ו ת ה ש ת ל ט ו ת ד א ע ש ע ל ה ש כ ו נ ה (2015 ( ברחו ממנה מרבית תושביה ו נ ג ר ם ל ה ה ר ס ר ב. מ א ז מ ס פ ר ת ו ש ב י ה נ א מ ד ב י ן כ מ ה א ל פ י ם ל כ מ ה ע ש ר ו ת א ל פ י ם. ל א ח ר ו נ ה ע ד נ ש ל ט ה צ ב א ע"י ה ש כ ו נ ה א ת נ י צ ל ד א ע ש ס ו ר יה. ה ת מ ק ד ו ת ו ס ו ר י ה צ ב א ש ל ב מ ע ר כ ת ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת כ ד י ל ה ש ת ל ט ע ל ה ש כ ו נ ה (17 ב מ ר ץ 2018). ב כ ך ה ר ח י ב ד א ע ש א ת א ז ו ר י ש ל י ט ת ו מדרום לדמשק לקראת ההתקפה הצפויה של צבא סוריה.

13 למטה ( על- פי צילומי( 13 מרכז שכונת אלקדם לפני מלחמת האזרחים ) ל מ ע ל ה ( ו ב ד צ מ ב ר 2015 הלוויין של גוגל. ההרס ניכר היטב ) רביע אלת' ורה, 23 בדצמבר ( מימין : פעיל דאעש בשכונת אלקדם. משמאל : פעיל דאעש חופר שוחה בשכונת אלקדם ) אח' באר אלמסלמין, 15 במרץ 2018 (.

14 א ו ר י י נ ט( 14 מימין : פעילי דאעש בשכונת אלקדם לאחר התנגשויות מול חיילי צבא סוריה. משמאל : טנק של צבא סוריה, שהושמד במהלך כיבוש שכונת אלקדם (א' חבאר אלמסלמין, 17 במרץ 2018 (. ב מ ה ל ך ה ק ר ב ו ת ב ש כ ו נ ת א ל ק ד ם ב י צ ע ה מ ש ט ר ה ס ו ר י פ י נ ו י כ פ ו י ש ל ה א ו כ ל ו ס י י ה ה מ ק ו מ י ת ) ש נ ו ת ר ה ב ש כ ו נ ה). ה א ו כ ל ו ס י י ה ה ו ע מ ד ה בפני שתי ב ר י ר ו ת : התפנות מהשכונה או חשיפה ל ל ח י מ ה ולתוצאותיה. מנגד א י י מ ו פ ע י ל י ד א ע ש ע ל התושבים שלא ל ע ז ו ב א ת ה ש כ ו נ ה ו ל מ ע ש ה ל ש מ ש " מגן אנושי " ע ב ו ר ם. ב פ ו ע ל ע ז ב ו ת ו ש ב י ם ) ב מ ס פ ר ל א ידוע ( את השכונה ערב כיבושה ע"י דאעש ופונו לאזורי אדלב וחלב. השאלה האם י ו ר ש ו ה ת ו ש ב י ם ל ש ו ב למקום מגוריהם ב ת ו ם הלחימה או שלשכונה תועבר אוכלוסייה נ א מ נ ה ל מ ש ט ר ה ס ו ר י נותרה פתוחה. פינוי של תושבים משכונת אלקדם באמצעות אוטובוסים. האם יורשו התושבים לשוב לשכונתם? ניוז, 13 במרץ 2018 (.

15 מרבית התושבים הינם תושבי. ההערכות הן, שכמחצית מתושבי השכונה. ב ד צ מ ב ר. ע נ ב ב ל ד י,; 15 נ ס פ ח ד' שכונת אלתצ' אמן שכונת אלתצ' אמן, שממזרח למחנה אלירמוכ Maps) ( Google. ע ר ב פ ר ו ץ מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע מ ד מ ס פ ר ת ו ש ב י הש כ ו נ ה ע ל כ- 200, , dampress.net) ה ג ו ל ן ר מ ת ש ב ר ח ו א ל י ה ל א ח ר כ י ב ו שה ב ב מ א י ; 2015 ב ל ד י, ע נ ב ב מ ר ץ נטשו אותה במהלך מלחמת האזרחים. התושבים שנותרו ( 2015 בה ס ו ב ל י ם מ ב ע י ו ת ה ו מ נ י ט ר י ו ת ק ש ו ת ב ש ל ה מ צ ו ר ש מ ט י ל ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ע ל ד ר ו ם ה ע י ר. ה מ ש ט ר ה ס ו ר י מונע את חזרתם של תושבים המעוניינים בכך לשכונת אלתצ' אמן ) אלערבי אלג' דיד, 18 בפברואר ( ב נ ו ב מ ב ר 2012 ה ש ת ל ט צ ב א ס ו ר יה ה ח ו פ ש י ע ל ה ש כ ו נ ה ) א ל ש ר ק א ל א ו ס ט, 7 ב נ ו ב מ בר ( במ ה ל ך 2015 ניסה המשטר הסורי להשתלט על השכונה ו ב ק ר ב ו ת ש ה ת ח ו ל ל ו נ ג ר ם נ ז ק ר ב ל ת ש ת י ו ת ו ל מ ב נ י ם ) ע נ ב 2017 ה ש ת ל ט ד א ע ש ע ל ח ל ק י ם מ ה ש כ ו נ ה. כ י ו ם ט ו ע ן ד א ע ש ש ה ו א ש ו ל ט בלדי, 13 במרץ ( במרץ ( בכל השכונה news), Syria 13 ב מ ר ץ 2018

16 ע נ ב ב ל ד י,( משמאל : פעילי במרץ ( 2015 בדצמבר. משמאל : ההרס בשכונת אלתצ' אמן alghadalsoury.com), 14 בדצמבר 2017 (. מימין : שכונת אלתצ' אמן בשנת השכונה, בעקבות השתלטות דאעש על מימין : פעיל דאעש בזמן השתלטות הארגון על חלקים מהשכונה ) סמא, 14 בדצמבר 2017 ( דאעש בשכונת אלתצ' אמן ) חק, 15 בדצמבר 2017 (.

17 17 נ ס פ ח ה' שכונת אלתקדם שכונת אלתקדם, שמדרום למחנה הפליטים אלירמוך Maps) ( Google. שכונת אלתקדם ממוקמת מדרום למחנה הפליטים אלירמוf. מספר תושביה מוערך בכ- 10,000. ב ד צ מ ב ר ס ו ר יה צ ב א ה ש כ ו נ ה ע ל ה ש ת ל ט ה ח ו פ ש י ) א ל ע ר ב י ה, ב ד צ מ ב ר ( ב ש נ ת י י ם האחרונות שולט דאעש על השכונה.

18 18 נ ס פ ח ו ' שכונת אלזין ש כ ו נ ה ק ט נ ה ה מ מ ו ק מ ת מ מ ז ר ח ל ש כ ו נ ה א ל ח ג'ר אלאסוד. מספר ת ו ש ב י ה מ ו ע ר ך ב א ל פ י ם ב ו ד ד י ם. ה י א ד א ע ש פ ע י ל י ב י ן ח י כ ו ך א ז ו ר מ ה ו ו ה ל פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם. ב י נ ו א ר ב- 20 ט ע ן כ י ד א ע ש, 2018 השתלט על השכונה ) זמאן אלוצל, 20 בינואר ( שכונת אלזין מסומנת בקו המקווקו ) סוכנות מא' תה, 26 בינואר ( השתלטות דאעש על שכונת אלזין ) זמאן אלוצל, 20 בינואר ( 2018.

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

זיסר

זיסר בודד בצמרת בשאר אל אסד והמאבק על סוריה אייל זיסר הקדמה ב 18 במארס 2011 הגיע "האביב הערבי" גם לסוריה. באחת ניצתה האש בכל רחבי המדינה, מבשרת את פרוץ המהפכה הסורית אשר עתידה הייתה, כך נראו פני הדברים בראשית

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

untitled

untitled תקציר דו"ח שנתי 2012 תקציר דו"ח שנתי 2012 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي االسرائيلي אמנסטי אינטרנשיונל ישראל Amnesty International Israel טלפון: 03-5250005 פקס: 03-5250001 www.amnesty.org.il

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד