חד משפחתי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חד משפחתי"

תמליל

1 "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון:

2 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה באופן בלעדי, ואופן חישובם )6.-6.7(. כתובת המבנה ומיקום המגרש ).-.2(. סעיף : סעיף 2: בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש )2.-2.2(. מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. סעיף 3: תיאור הדירה. סעיף 4: סעיף 5: שטח הדירה ואופן חישוב שטחה. סעיף 6: פרוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את סטיות קבילות )א-ג(. סעיף 7: פרטי אדריכל מתכנן הבנייה. סעיף 8: פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד. סעיף 9: פרק ב'. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה נספחים תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ).-.6(. סעיף : חומרי הבניין והגמר )2.-2.9(. סעיף 2: תיאור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. סעיף 3: סעיף 3.: גובה הדירה. הצמודים לה. סעיף 3.2: )טבלה 2( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים סעיף 3.3: ארונות מטבח ורחצה ) (. סעיף 3.4: מתקן לתליית כביסה. סעיף 3.5: )טבלה 3(, רשימת דלתות, חלונות ותריסים. סעיף 3.6: )טבלה 4(, מתקני תברואה )כלים, ברזים(, ואביזרי אינסטלציה נוספים ) (. סעיף 3.7: )טבלה 5(, מתקני חשמל ותקשורת ) (. מתקני קירור/חימום בדירה )4.-4.9(. סעיף 4: סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )5.-5.3(. סעיף 5: סעיף 6: עבודות פיתוח ושונות. סעיף 6.: חניה ) (. סעיף 6.2: פיתוח המגרש ) (. מערכות משותפות. סעיף 7: סעיף 7.: מערכות גז ) (. סעיף 7.2: סידורים לכיבוי אש ) (. חניה. סעיף 7.3: אוורור מאולץ במרתפי סעיף 7.4: מערכת מזוג אויר מרכזית. סעיף 7.5: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים. סעיף 7.6: תיבות דואר. סעיף 7.7: מתקנים ומערכות משותפות נוספות. חיבור המבנה למערכות תשתית )8.-8.7(. סעיף 8: רכוש משותף. סעיף 9: סעיף 9. תי: אור הרכוש המשותף ) (. חלקים ש להוציאם מהרכוש המשותף ) ( סעיף 9.2: סעיף 9.3: בית משותף )רישום ופרטים(. סעיף 9.4: שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה. הבית. סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול סעיף 9.5: סעיף 9.6: שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו. סעיף 9.7: החלקים המוצאים מהרכוש המשותף. מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א' הערות כלליות נספח ב' עמ' 2 מתוך 29

3 F שם האתר: מתחם A מגרש 60. דירה מדגם: 5 חד' מס' חדרים : דירה מס: קומה: בניין: מחסן מס': חניה מס': "מפרט מכר מחיר למשתכן" 974 לפי חוק המכר )דירות(, התשל"ד )תיקון התשס"ח 2008, ותיקון התשע"ה- 205 בעניין חיובים וזיכויים שונים( )כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( נספח לחוזה בין: עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ )להלן "המוכר/ת" או "החברה"( לבין: ת.ז ת.ז )להלן "הרוכש/ים" או "הקונה/ים"( מתאריך: א. פרטי זיהוי ישוב: ראש העין רחוב:. גוש מס': 558 חלקה מס': בית מס': מגרש: התוכנית החלה במקום: רנ/ 265 /א רנ/ 265 /ב.. בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל )ר.מ.י(. הזכות שהקונה רוכש בדירה: חכירה. 2. שם המחכיר: רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(. 2.2 תקופת החכירה: תחילת תקופת החכירה:.2 3. דירה מס' וקומה: )להלן "הדירה"( בדירה: כניסה, חדר דיור, מטבח ופינת אוכל, פרוזדור/ים, חדר שינה הורים, 2 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם.4 כחדר שינה(, 3 חדרי רחצה )חדר אמבטיה, חדר רחצה הורים, חדר רחצה אורחים (, מרפסת שירות )כולל הכנה למכונת כביסה/מייבש וגישה לתליית כביסה חיצונית(, מרפסת שמש )דיור(. עמ' 3 מתוך 29

4 ד) ב) ג) ה) 5. שטח הדירה שטח הדירה הוא: כמצוין בתוכנית המכר המחושב לפי כללים אלה: )א( השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה. לעניין זה )( "קיר חוץ" קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת. כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ; )2( "פניו החיצוניים של קיר חוץ" פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי. ) בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה. ) שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממנו עולה מהלך המדרגות. ) בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 970 )להלן תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(. ) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: סעיף 9.4 בחלק ב', ושאינו כלול בשטח הדירה. 6. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי: מרפסת שמש בשטח )( : כמפורט בתוכנית המכר מתוכה מרפסת השמש מקורה ]קירוי הכוונה למשטח מלא 6. דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא קומה אחת מעל בלבד[, בשטח: כמפורט בתוכנית המכר. חניה מקורה /לא מקורה, מס': כמפורט בתוכנית המכר )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת(; מחסן בשטח )2( : כמפורט בתוכנית המכר )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(; מרתף דירתי בשטח :. גג מוצמד לדירה בשטח:. חצר מוצמדת לדירה בשטח )4( :. אם יש שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם )מהות ושטח( מסתור כביסה: כמסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה נמוכה ממפלס רצפת הדירה(. הערות לחישובי השטחים:. "מרפסת שמש" מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת. מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה, אשר מידת חשיפתה לשמש ו/או לאור הרקיע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום הקרקע והן מחוצה לה שיש בה כדי להשפיע על חשיפת המרפסת לשמש. 2. שטחו של מחסן, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו. עמ' 4 מתוך 29

5 3. שטחו של מרתף, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו. שטחה של חצר כולל, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד 5% בין שטח החצר המופיע במפרט המכר.4 לבין השטח למעשה. 7. סטיות קבילות: הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: )א( סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו- 6 ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל. סטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים 5, ו- 6 לעיל. )ב( סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות וכמויות האבזרים במפרט ומידות וכמויות האבזרים למעשה הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה )אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריסים, קבועות שרברבות, ארונות(. )ג( חישוב השטחים כפוף לסטיות המקובלות והסבירות בביצוע ו/או במדידה ו/או בחישוב השטח ו/או מעוגל למידה שלמה. הכללים לחישוב שטח בסעיפים 6 5, ו- 7 לחלק א' במפרט זה, הוגדרו בצו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשל"ד 974, )כפי שתוקן בק"ת 6649 מיום ( )להלן: הכללים"(, ככל שיש סתירה בין הכללים לבין שיטות חישוב אחרות לחישוב "שטח" )כגון: ברשויות, בתקן, בפס"ד וכו'(, יגברו הכללים כהגדרתם לעיל. שטח הדירה, כולל את כל חלקי הדירה המסומנים בתוך המצולע כמפורט בסעיף 5 )א( בפרק א' למפרט זה, לרבות שטחים הנמוכים מהגדרת הגובה המינימלי, אך הם מעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי הדירה השונים, לפי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות ) התש"ל מובהר כי שטח הדירה אינו כולל חישוב והוספת חלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף. שם עורך הבקשה להיתר )"להלן "האדריכל"(: כנען שנהב אדריכלים בע"מ טלפון: פקס: כתובת: קריית עתידים, בניין 2, תל אביב. דוא"ל: 9. שם האחראי לתכנון השלד )להלן "המהנדס"(:ישראל דוד מהנדסים. טלפון: פקס: כתובת: גוש עציון 7 גבעת שמואל דוא"ל: ב. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות וחלקים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי הרשמי והתקנות, התקפים למועד קבלת היתר הבניה. אימוץ שינוי בתקן או בתקנה לאחר קבלת היתר בניה, ו/או אי שינוי לפני היתר )באישור רשות מוסמכת(, לפי החלטת המוכר. * * עמ' 5 מתוך 29

6 . תיאור הבניין בנין מגורים "גבוה" אחד מתוך 3 בניינים חניון/קרקע תחתונה, ו- 7 קומות מגורים. )7,8,9(, הנמצאים במגרש משותף אחד, והכוללים קומות..2 בכל בניין: 32 דירות למגורים; בבניין, דירות )*(, הכוונה למגורים בלבד; )*( לפי חוק מכר )דירות( התשל"ד סעיף לעסק, או לכל צורך אחר. "הגדרות" נאמר, "דירה"- חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, בנין 7.3 טבלה מס' פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה כינוי או תיאור קומה קומת הכניסה הקובעת לבניין ( חניון תחתון( קומות מתחת/מעל למפלס כניסה )ד( הקובעת לבניין קרקע תחתונה מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים וישרתו הבניין. קירוי מעל חלק מהחניות. 2 דירות גן חניון עליון/ קרקע עליונה קומות מגורים )בכל קומה( 2 7 קומת מגורים עליונה )פנטהאוזים( גג עליון )ראשי( מגורים, מבואת כניסה )לובי(, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר עגלות, חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים. חדר אשפה, מתקנים לאשפה טמונה )לכל המתחם(, צובר גז, מתקנים, טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, חניות, מיסעות, מעברים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת המתכננים והרשויות. 8 סך הכל קומות למגורים 8 סך הכל קומות בבניין במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. בנין 8 כינוי או תיאור קומה קומות מתחת/מעל למפלס כניסה )ד( הקובעת לבניין מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות 2 דירות גן 3 קומת הכניסה הקובעת לבניין ( חניון תחתון( חניון עליון/ קרקע עליונה קרקע תחתונה מגורים, מבואת כניסה )לובי(, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר עגלות, חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים, צובר גז, מתקנים, טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, חניות, מיסעות, מעברים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים וישרתו הבניין. קירוי מעל חלק מהחניות. עמ' 6 מתוך 29

7 כינוי או תיאור קומה קומות מתחת/מעל למפלס כניסה )ד( הקובעת לבניין מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות 5 )מתוכם 2 דירות גן( 5 )בכל קומה( 2 2 קומת מגורים קומות מגורים מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, חניות, מיסעות, מעברים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. גן/חצר מעל תקרת בטון קומת מגורים עליונה )פנטהאוזים( גג עליון )ראשי( חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת המתכננים והרשויות. 8 סך הכל קומות למגורים 8 סך הכל קומות בבניין במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. בנין 9 כינוי או תיאור קומה קומות מתחת/מעל למפלס כניסה )ד( הקובעת לבניין מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות 2 דירות גן 3 5 )מתוכם 2 דירות גן( 5 )בכל קומה( 2 קומת הכניסה הקובעת לבניין ( חניון תחתון( חניון עליון/ קרקע עליונה קרקע תחתונה מגורים, מבואת כניסה )לובי(, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר עגלות, חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים, צובר גז, מתקנים, טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, חניות, מיסעות, מעברים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים וישרתו הבניין. קירוי מעל חלק מהחניות. גן/חצר מעל תקרת בטון. 2 קומת מגורים קומות מגורים מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, חניות, מיסעות, מעברים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות קומת מגורים עליונה )פנטהאוזים( גג עליון )ראשי( חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת המתכננים והרשויות. 8 סך הכל קומות למגורים סך הכל קומות בבניין במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. 8 עמ' 7 מתוך 29

8 הערות והבהרות: )א( )ב( )ג( )ד( ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתרי הבניה )הכוונה שהחברה לפי שיקול דעתה בלבד ובכפוף, להיתר הבניה ו/או בקשה להקלה ו/או לתוספת בניה, תהיה רשאית להוסיף ו/או להפחית ממספר הדירות או לאחד מספר דירות ע"י ביטול כניסות או הוספת כניסות, הכל לפי העניין(. במקרה שיש יותר מכניסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר([. החברה זכאית לפי שיקול דעתה או הנחיות המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף לשנות מיקומם, או לאפשר מתן שרות באמצעותם גם למבנים סמוכים, לרבות הקצאת חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות. כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון: קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטה המקובלת בחב' המעליות כגון: -2, -...2,,0, וכו' חדר/י מדרגות משותפים )ראשיים( מספר חדר/י המדרגות בבניין: 2; אפיון כל חדר מדרגות: מקורה ממפלס מרתף עד למפלס מגורים עליונה ונוסף מקורה ממפלס קומת קרקע ועד מפלס קומת מגורים עליונה. חדרי מדרגות נוספים:. מעליות: יש; מספר המעליות: 2; מספר התחנות לכל מעלית: 8; מספר נוסעים לכל מעלית: 8,6 מנגנון פיקוד שבת )*( : יש. )באחת בלבד(. עמדת שומר:. )*( "מעלית שבת" מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י נציגות דיירי הבניין ו/או חב' הניהול בהתאם לסעיף 59 ז' בחוק המקרקעין תשכ"ט חומרי הבניין ועבודות גמר: 2. שלד הבניין: לפי תכניות מהנדס השלד; שיטת הבניה: רגילה ו/או מתועשת ו/או משולבת, לפי החלטת מהנדס השלד. 2.2 רצפה ותקרת קומת קרקע: חומר: בטון מזוין ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיים. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראל מס' 045. בשיטה: לפי הנחיות/אישור, מהנדס השלד /היועץ. בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 004 חלק. בשיטה: לפי החלטת היועץ. 2.3 רצפה ותקרה קומתית: חומר: בטון מזוין. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 045. בשיטה: לפי החלטת היועץ. בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 004 חלק. בשיטה: לפי החלטת היועץ. 2.4 גגות הבניין: חומר: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס השלד. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד. שיפועי ניקוז ואיטום: לפי הנחיות היועץ. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 045 :בשיטה: לפי הנחיות היועץ;.2 קירות חוץ: מכלול מתועש, ו/או בטון יצוק באתר מחופה מבחוץ באבן טבעית, ו/או קירות בנויים )יתכן שילוב מס' שיטות( לפי התכנון האדריכלי והנחיות מהנדס השלד. באם מכלול מתועש, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון, או לוחות גבס, או בלוק תאי )איטונג לפי החלטת המהנדס. בידוד תרמי: גימור קירות חוץ: או גבס או אחר(, הכול לפי החלטת האדריכל והנחיות מהנדס השלד. עובי: לפי תקן ישראלי מס' 045: בשיטה: לפי החלטת היועץ חיפוי/ציפוי, עיקרי: אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח אחר. גוון וסוג לפי החלטת האדריכל. טיח חוץ: טיח )2 שכבות( משולב עם חיפויים אחרים; )בעיקר במרפסות, בגגות, קורות, שטחים מקורים, עמודים וכו'(. חיפוי אחר: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית קירות הפרדה בין הדירות: חומר: בטון מזוין ו/או בלוקי בטון ו/או בלוק תאי )בלוקי גבס ו/או איטונג ו א/ ו אחר( ו/או משולב, לפי 2.7 הנחיות מהנדס השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י 004 חלק. בשיטה: לפי הנחיות היועץ. חדרי מדרגות ראשיים: קירות מעטפת: חומר: בטון מזוין או בנוי או משולב. עובי: לפי חישובי המהנדס; עמ' 8 מתוך 29

9 גימור קירות פנים: חומר: טיח )2 שכבות(, או טיח גבס, גימור צבע אקרילי. עד לגובה: תקרה. גימור תקרה: חומר: טיח 2 שכבות, או טיח גבס, גימור מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד מדרגות: לוחות טראצו, ו/או לוחות אבן טבעית ו/או קרמיקה )גרניט פורצלן(, לפי החלטת האדריכל. כולל פסים מחוספסים כנגד החלקה. ריצוף משטחים: טראצו ו/או אבן טבעית ו/או קרמיקה ולא בהכרח מחומר דוגמת המדרגות, לפי החלטת האדריכל. מעקה/ מאחז יד: מתכת ו/או בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז יד(, לפי החלטת האדריכל. עליה לגג: דרך חדר/י מדרגות )גג ראשי( מבואה )לובי( קומתית ופרוזדורים לדירות: גימור קירות פנים מבואה קומתית: חומר: אבן נסורה ו/או קרמיקה )רגיל או פורצלן(, לפי החלטת האדריכל והחברה. עד לגובה: דלת הכניסה לפחות. וחומר: טיח )2 שכבות( + צבע, עד תקרה ו/או תקרת משנה. גימור תקרה: חומר: טיח + צבע מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, ו/או תקרת משנה מונמכת מגשים ו/או גבס ו/או משולב לפי החלטת האדריכל )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(. ריצוף: לוחות אבן נסורה ו/או קרמיקה )רגיל ו/או פורצלן( או אחר. סוג ומידות: לפי עיצוב האדריכל. ארונות למערכות: פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. מבואת מרתף: כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החברה. ארונות למערכות: פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. 2.0 מבואה )לובי( כניסה ראשית: גימור קירות פנים: חומר: קרמיקה )רגיל או פורצלן(, הכל לפי עיצוב האדריכל. עד לגובה: דלת הכניסה לפחות. וחומר: טיח + צבע אקרילי, או חומר דומה, עד תקרה ו/או תקרת משנה. גימור תקרה: חומר: טיח + צבע מלבין סינטטי, ו/או תקרת משנה מונמכת. ריצוף: חומר: אבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ןשטח אריח בודד לא יפחת מ 0.64 מ"ר. סוג ומידות: לפי עיצוב האדריכל. ארונות למערכות: פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(, ו/או אחר לפי החלטת האדריכל. עבודות גמר מרתף וחניה: גימור קירות חניה: בטון טבעי ו/או טיח, צבוע במלבין סינטטי. גימור תקרה: חומר: בטון טבעי צבוע 2. במלבין סינטטי. גימור רצפת חניה: בטון כולל סימון חניות, מיספור ושילוט לפי הנחיות יועץ התנועה. גימור חניה לא מקורה: עבודות פיתוח סעיף במסעה משופעת בין הקומות. בטון מוחלק במסעה לא משופעת, לחילופין אבן משתלבת. 2.2 חדרים לשימוש משותף: חדר/ים לרווחת דירים : חדרים כגון: חדר אופניים/עגלות, חדרים טכניים, אשפה וכו': גימור קירות: טיח + צבע מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חיפוי/ציפוי אחר לפי החלטת האדריכל )למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'(. גימור תקרה: בטון טבעי צבוע במלבין סינטטי ו/או טיח צבוע במלבין סינטטי ו/או תקרת משנה ו/או משולב, לפי החלטת האדריכל. גימור רצפה: בטון מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצו או משולב לפי החלטת האדריכל. חדר/י אשפה: גימור קירות: חיפוי קשיח קרמיקה )גרניט פורצלן( עד לגובה לפי דרישת התקנות לפחות, וטיח + צבע מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה. גימור תקרה: : טיח + צבע מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה. גימור רצפה: אריחי קרמיקה או טראצו או משולב לפי החלטת האדריכל. הערות: א. במרתפים, במחסנים ובאזורים טכניים וכן מעל תקרות משנה, יתכן בטון טבעי, לפי החלטת האדריכל. ב. צביעת קירות/תקרה תהיה בגוון לבן או אחר לפי בחירת האדריכל. ג. בעניין האבן הטבעית גם הערה לאחר טבלה 2. עמ' 9 מתוך 29

10 דלת כניסה לבניין: יש, משולב במכלול המבואה )אלומיניום וזיגוג(, דלת בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י אינטרקום ) סעיף 3.7.8( ומחזיר שמן. דלת כניסה/ יציאה, נוספת לבניין: יש. עפ"י תוכנית )מתכת או אלומיניום מזוגג לפי החלטת האדריכל(, ביציאה/כניסה לחצר/חניה. דלתות חדרי מדרגות: דלתות אש, כולל מחזיר שמן. דלתות חדרים טכניים: דלתות פח. דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף: תאור, חומר וכמות, לפי החלטת האדריכל. דלתות לובי קומתי: יש. דלתות אש/עשן, סגירה אוטומטית באש או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש. תאורה, בכניסה לבניין, לובי, חדרי מדרגות, מבואות קומתיים, חניות, חדרים טכניים, חדרים וחלקים משותפים: יש, בכל קומה ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר מדרגות. סוג וכמות: עפ"י החלטת האדריכל/המהנדס ודרישות הרשויות. ארונות חשמל, גז ומים: חומר: פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם החיצוני בלבד( בגוון לפי בחירת האדריכל. תאורה במחסנים דירתיים: באם אינם בסמוך לדירות, הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף. חיבור חשמל לתאורה ולמערכות אלקטרומכניות משותפות: יש. הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף של הבניין/ים לפי החלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם בניינן/ים סמוכים, בכפוף לאישור הרשויות השונות( תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א' פרטי זיהוי( גובה הדירה*: גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה: כ מ'; גובה חדרי שרות ופרוזדור: לא פחות מ מ'; גובה חניה מקורה )באם נרכשה(: לא פחות מ מ'; 3. *הערה: למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. טבלה מס' 2 רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה. ) פרוט יתר בהערות/הבהרות, שלאחר טבלה זו(. 3.2 )4( וחיפוי ריצוף מידות אריחים )בס"מ( תיאור חומר קירות )( גמר קירות ותקרות )2( ומידות אריחי חיפוי )4( )בס"מ( ריצוף מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א בשקלים חדשים הערות כניסה )מתחם לא נפרד( בטון, בלוקי בטון )( או אחר טיח או אחר פרוט בהערות בהמשך. )2( חדר דיור )מתחם לא נפרד( בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר פרוט בהערות בהמשך. )2( מטבח )מתחם לא נפרד( בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר חיפוי כ- 60 ס"מ מעל משטח ארון תחתון. באם הכיריים אינם מובנות בארון, חיפוי בקיר/ות עמדת התנור מהרצפה עד גובה כ- 50 ס"מ לפחות, למעט אזור חלון )באם קיים(. פרוט בהערות בהמשך. )4( )2( חיפוי מעל משטח ארון תחתון פינת אוכל )מתחם לא נפרד ) בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר פרוט בהערות בהמשך. )2( עמ' 0 מתוך 29

11 )4( וחיפוי ריצוף מידות אריחים )בס"מ( תיאור חומר קירות )( גמר קירות ותקרות )2( ומידות אריחי חיפוי )4( )בס"מ( ריצוף מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א בשקלים חדשים הערות פרוזדור/ים בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר פרוט בהערות בהמשך. )2( חדר שינה הורים בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר פרוט בהערות בהמשך. )2( חדר רחצה הורים )מקלחת( בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר חיפוי קירות לגובה הדלת לפחות. פרוט בהערות בהמשך. )2( חדר רחצה אורחים )מקלחת( בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר חיפוי קירות לגובה הדלת לפחות. פרוט בהערות בהמשך. )4( )2( חיפוי קרמיקה חדרי שינה בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר פרוט בהערות בהמשך. )2( ממ"ד בטון מזוין לפי הוראות הג"א לפי מפרט הג"א פרוט בהערות בהמשך. חדר רחצה כללי )אמבטיה( בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר חיפוי קירות לגובה הדלת לפחות. פרוט בהערות בהמשך. )4( )2( חיפוי קרמיקה מרפסת שירות בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר מעקה: הערה בהמשך. )2( מרפסת שמש בטון, בלוקי בטון או אחר )( סעיף 2.6 חיפוי/ציפוי קיר חיצוני סעיף 2.6. גם פרוט בהערות בהמשך. מסתור כביסה בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח או אחר סעיף 3.4 )2( מחסן דירתי )ככל שהוצמד( בטון, בלוקי בטון או אחר )( טיח. גימור קירות צבע אקרילי. גימור תקרה סיד סינטטי. גרניט פורצלן ממצג החברה לבחירת הקונה עובי קירות מחסן לפי החלטת האדריכל/המהנדס. הערות והבהרות לטבלה: חומר קירות: בטון/בלוקי בטון/לוחות גבס/ בלוק תאי )איטונג/אשקלית/בלוקי גבס( או משולב לפי החלטת החברה. גמר קירות: טיח רגיל /טיח גבס/טיח תרמי/ בגר/אחר/ או משולב, לפי החלטת החברה. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. צביעה בצבע אקרילי. גוון: לבן ו/או לפי בחירת האדריכל. גמר תקרות: טיח רגיל / לוחות גבס /טיח ו/או לפי בחירת האדריכל. גבס/ בגר או משולב, לפי החלטת החברה. צביעה בסיד סינטטי. גוון: לבן ריצוף: סוג א'. העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות, אריחים מסוג טראצו, שיש גרניט פורצלן. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות/גוונים לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. במידות כ- 60/60 ס"מ. או כ- 45/45 ס"מ או כ- 33/33 ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו. מדוגמא/גוון/מידה שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. בכל הדירה למעט חדר/י רחצה/ שרותים ומרפסת/ות. בחירת הרוכש תעשה מאחת )( )2( עמ' מתוך 29

12 - ריצוף בחדרי רחצה, ומרפסת שרות: סוג א'. העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות, אריחים מסוג טראצו, שיש גרניט פורצלן לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות/גוונים לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה )במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח צורך בשיפולים(. - ריצוף במרפסת שמש או רחבה )בדירות הגן(: סוג א'. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם. בחירת הרוכש תעשה ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. ברחבה מרוצפת )ביציאה מחדר דיור( )בדירות הגן(: אריחי אבן משתלבת, מידות וגוון לפי החלטת האדריכל. חיפוי חדרי רחצה: סוג א'. קרמיקה. לבחירה מבין לפחות 3 דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר ניטרלי. במידות כ- 25/33 ס"מ או כ- 30/60 ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה )חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. חיפוי במטבח: חיפוי קירות בקרמיקה בגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )בין ארון תחתון ועליון(. כאשר התנור אינו ביחידת B.I חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה.50 מ' מעל הריצוף(. קרמיקה סוג א'. בחירה מבין לפחות 3 דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר ניטרלי. בחירת הרוכש תעשה ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. 0.8 ריצוף במחסן )ככל שנרכש(: סוג א'. ריצוף קרמיקה או גרניט פורצלן לבחירת הקונה בין דוגמאות/גוונים לפחות. שטח האריח הבודד מ"ר לפחות. )4( )5( הערות: בחירת הרוכש/דייר למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה. מעקה בנוי, מתכת, אלומיניום, מזוגג, או משולב לפי החלטת האדריכל. בגובה: לא פחות מדרישות ת"י 42. הפרשי מפלסים בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד ומרפסת שרות, לבין חללים סמוכים עד כ- 2 ס"מ. ביציאה למרפסות שמש/גג, יתכן סף מוגבה/מונמך )מדרגה( עד גובה המותר בתקנות )עד 20 ס"מ גובה/רוחב(, לפי תכנון האדריכל. חיפוי קירות - גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה או עד גובה "אריחים שלמים", לפי החלטת החברה. פרופיל פינות בחיפוי יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או,PVC באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ- 60 ס"מ, לפי החלטת החברה. אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי(- )מתוך ת"י 5566 חלק 2(,...יש להביא בחשבון שהאבן היא חומר טבעי, שעלולים להיות בו נימים, גידים והבדלי גוון ומרקם. בנוסף נאמר בתקן זה... גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת הרצפה משתנה עם הזמן, ולפיכך יהיה שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה. ליטוש/הברקה - למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. פרגולה, קורה/ות משולב, לפי תכנון האדריכל. שיפולים )רק באם תחליט החברה לבצע ולא בהכרח יסומן במדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר( עץ ו/או בטון ו/או פלדה ו/או )פנלים( מחומר הריצוף למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. מרווחים )פוגות( לריצוף טראצו לפי דרישות התקנים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, נדרש ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות( של 3 מ"מ לפחות. מ"מ לפחות. )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. ארונות: 3.3. ארון מטבח תחתון: גוף הארון, כולל דלתות, מגרות, מדפים, תושבות לכיור תחתון, חיתוך פתח המתאימים להתקנה שטוחה של הכיור הכנה לכיריים מובנות, הכנה למדיח כלים. גוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד )סנדוויץ'( או. MDF עומק הארון כ- 60 ס"מ לפחות. גובה הארון כ- 90 ס"מ לפחות. הארון יכלול יחידת מגרות ברוחב כ- 60 ס"מ לפחות לכל גובה ועומק הארון. ביחידת פינתית יותקנו "פתרונות פינה". בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ- 0 ס"מ ובחיפוי עמיד למים/רטיבות. וגוון לפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י 3.3 עמ' 2 מתוך 29

13 החברה. ציפוי חיצוני: פורמאיקה. לבחירת הרוכש מתוך 5 גוונים לפחות )מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. ציפוי פנימי וגמר מדפים: פורמאיקה ו/או מלמין לבחירת הרוכש מתוך 2 סוגים )מהם אחד לבן( פירזול: ידיות מתכת. מידות אורך הארון*: הערה בהמשך. מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:. משטח עבודה: תיאור: לבחירת הקונה משטח עבודה משיש בעובי לא פחות מ- 2 ס"מ העומד בדרישות ת"י 4440 או לחילופין אבן קיסר עם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם החשוף. בנוסף יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ראשי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה. לא ינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. מידות: לפי ארון המטבח חלק תחתון, גוון: לבחירת הקונה מתוך 3 גוונים לפחות )אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי לוחות השיש/ אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(. ארון מטבח עליון: גוף הארון, מדפים ודלתות: חומר וגוון כמו ארון תחתון ולפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. מידות*: הערה בהמשך. ציפוי חיצוני: פורמאיקה או אחר לפי החלטת החברה. ציפוי פנימי: פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון. מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח עליון: ארונות אחרים )ציין(: בחדר רחצה )כללי(, ארון תחתון עץ מעובד )סנדוויץ'( או טרספה,, תלוי או מונח הכולל כיור שולחני מחרס )אינטגרלי( או שיש או ניאו קוורץ משולב בכיור. לרבות מגרה/ות, דלת/ות, מדפים, צירי נירוסטה. מידות: כ- 80 ס"מ לפחות. ציפוי חיצוני: פורמאיקה או אחר. ציפוי פנימי: פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון. גוון: לפי החלטת החברה. מחיר לזיכוי בעד ארון הרחצה: הערה: *מדידת אורך כללית של ארונות המטבח )תחתון + עליון( הינה 6 מטר אורך. החלוקה בין הארונות לפי החלטת החברה. מידת הארונות )תחתון+ עליון( נעשית לאורך הקיר )פינה מחושבת פעמיים(. המידה המתקבלת כוללת )ככול שקיימת( הכנה עבור מכשירים חשמליים )למעט מקרר(. סטיות עד כ- 5% באורך ארונות המטבח, לא יחשבו כסטייה מתיאור זה. מיתקנים לתליית כביסה: מיתקן לתליית כביסה )קטנה(: 60 ס"מ, 2 מוטות ממתכת )מגולוונים( ניצבים כולל גלגלות, 5 חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של או מתקן מתרומם באורך מינימלי של 20 ס"מ כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ- 8 מטר סה"כ. לדירות הגן: לפי תכנון האדריכל, אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. מסתור כביסה )ככל שמתוכנן(: תיאור: אלומיניום ו/או משולב ו/או אחר העומד בת"י 500, ובמידות, לפי תכנון האדריכל. 3.4 עמ' 3 מתוך 29

14 טבלה מס' 3 רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה )מידות בס"מ( הערה: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. גם הערות נוספות בהמשך. 3.5 דלתות חלונות תריסים חדר כמות ומידת הפתח )גובה/ רוחב( חומר )עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר( סוג פתיחה )ציר כע"כ(/ נגרר/ אחר( כמות ומידת הפתח )גובה/ רוחב( חומר )עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר( סוג פתיחה )ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר( כמות ומידת הפתח )גובה/ רוחב( סוג פתיחה)ציר/ חומר )עץ/ כ.ע.כ/נגרר/ חומר שלבים אלומיניום/ כיס/חשמלי/אחר( מתכת/ אחר( כ- 90/205 כניסה פלדה בטחון ציר רגילה כ- 280/25 כ- 280/25 חדר דיור אלומ' מזוגג נגרר כ.ע.כ אלומ' אלומ' גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני כ- 90/0 מטבח אלומ' מזוגג סב נטוי )דרייקיפ( כ- 50/0 כ- 50/0 כ- 80/205 חדר שינה הורים עץ ציר רגילה אלומ' מזוגג נגרר כ.ע.כ אלומ' אלומ' גלילה ידני כ- 30/0 כ- 30/0 כ- 80/205 חדר שינה 2 עץ ציר רגילה אלומ' מזוגג נגרר כ.ע.כ אלומ' אלומ' גלילה ידני כ- 30/0 כ- 30/0 כ- 80/205 חדר שינה 3 עץ ציר רגילה אלומ' מזוגג נגרר כ.ע.כ אלומ' אלומ' גלילה ידני נגרר לכיס. אלומ' אלומ' כ- 00/00 כנף פלדה נגד הדף ורסיסים, הנגררת לכיס. כ- 00/00 כ- 70/200 ממ"ד )משמש כחדר שינה( פלדה לפי הג"א ציר )רגילה(. פתיחה חוץ אלומ' מזוגג נגרר כ.ע.כ כ- 50/00 כ- 70/205 ח. רחצה הורים +צוהר עץ ציר רגילה אלומ' מזוגג נטוי )קיפ( כ- 60/00 כ- 70/205 ח. רחצה )כללי( +צוהר עץ ציר רגילה אלומ' מזוגג נטוי )קיפ( כ- 80/205 ח. רחצה )אורחים( +צוהר עץ ציר רגילה אוורור מכני מרפסת שירות עץ ציר רגילה אלומ' אלומ' נגרר כ.ע.כ כ- 40/0 כ- 80/205 מחסן דירתי צמוד )ככל שהוצמד( עץ / פח לפי החלטת החברה ציר רגילה כ- 70/205 עמ' 4 מתוך 29

15 הערות לטבלה ואחרות: )הקיים בפועל רק באם צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. א. דלת עץ = הכוונה לכנף דלת העשויה משני לבידים )"דיקטים"(, מודבקים על מסגרת עץ עם מילוי כוורת צירי פייפ כפולים מתכוונים. היקף הדלת )קנט( מצופה ב- 3 צדדים לפחות. אלומ' = אלומיניום, סוג פרופיל: לפי החלטת האדריכל, ציר רגילה= סוג פתיחה, קיפ = פתיחה משתפלת )נטוי(, סב נטוי )דרייקיפ( = רגילה+ משתפלת, ניגרר כ.ע.כ גלילה = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי לפי החלטת החברה(. התקנת מסגרת עמידה למים לפחות ב- 5 ס''מ התחתונים של כנף הדלת. = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, גיליוטינה = כנף בתנועה אנכית, )גיבוי ידני אחד, לגלילה חשמלית, רק באם נרשם בטבלה ו/או מוגדר פתח חילוץ ו/או ב. דלתות/חלונות, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדרים בטבלה ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 3 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר. ג. זיגוג בחלונות, מאלומ' וזכוכית למעט בממ"ד, יותקן במעטפת זיגוג שקוף כפול Glazing( )Double רגיל/בטיחותי, בעובי מינימלי של 4 מ"מ עם מרווח אויר בעובי של 6 מ"מ בניהם, לפי דרישות התקן. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. רשתות:. בפתחים הכוללים חלונות/ווטרינות נגררים כ.ע.כ, יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת. ד. בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת לקיר חיצוני )בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור( לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, יותקן אוורור מכני )לרפות רפפת כיסוי(. ה. מסגרות החלונות והתריסים עשויים אלומיניום. סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל ו/או יועץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך. החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי,EPDM צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן. ו. ז. ח. בחדרי רחצה ושירותים )באם יש חלונות(, תותקן זכוכית בטיחותית שקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י החלטת האדריכל. אוורור המחסן )ככל שנרכש מחסן( יעשה באמצעות חלון ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ו/או רפפות קבועות, לפי החלטת האדריכל ודרישות כיבוי אש. יתכן שינויים בצורת פתיחה של דלתות, חלונות ותריסים, תוספת או ביטול של חלקי זיגוג, קבוע, חלוקה ומס' כנפיים, הכל עפ"י תכנון האדריכל. ט. דלת כניסה: מתכת בטחון רב בריחית תואמת לתקן ישראל 5044 תוצרת, לפי החלטת החברה, פרזול, ידית נעה ו"רוזטות" בהתאמה לדלת כולל עינית הצצה )פנורמית/מקרוסקופית(, מערכות צירים, מגן צילינדר, סגר בטחון נוסף, מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר דירה. י. דלת כניסה ודלת ממ"ד ציפוי וניל או צביעה בתנור, גוון לפי בחירת החברה. לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות בטחון/אש. יא. מכלולי דלתות פנים: דלתות הכניסה לחדרים תהיינה דלתות לבודות בהתאם לתקן ישראלי מס' 23, ובפתיחת ציר רגילה. כל דלתות הפנים תהיינה עמידות למים לרבות התקנת מסגרת עמידה למים לפחות ב- 5 ס"מ התחתונים של כנף הדלת. כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד, צירי פייפ כפולים מתכווננים, היקף הדלת )קנט( מצופה ב- 3 צדדים לפחות. גמר הדלתות יהיה בצבע או בפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועש, עם מנעול וידיות מתכת משני הצדדים. משקוף הדלת יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 23, בעל הלבשות פולימרי או עץ, כולל פס אטימה, בגמר וגוון תואם לדלת, המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. בחדרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס-פנוי" וצוהר/צואור בכנף הדלת. פנים: גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועש, עם ידיות מתכת משני הצדדים. משקוף הדלת כולל הלבשות, פולימרי או עץ, בגמר תואם עמ' 5 מתוך 29

16 לדלת. בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו-אור, מזוגג בכנף הדלת. כל הדלתות תהיינה עמידות למים לרבות התקנת מסגרת עמידה ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. למים לפחות ב- 5 ס"מ התחתונים של כנף הדלת. גוון: לבחירת הרוכש מתוך 3 גוונים לפחות )אחד מהם לבן(, שיוצגו על יב. מכלולי דלתות פנים: גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועש, עם ידיות מתכת משני הצדדים. משקוף הדלת כולל הלבשות, עמיד למים, פולימרי או עץ, כולל פס אטימה בגמר וגוון תואם לדלת. בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר מזוגג בכנף הדלת. גוון: לבחירת הרוכש מתוך 3 גוונים לפחות )אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. יג. פתח חילוץ- בממ"ד ובפתח בדירה המוכרז כפתח חילוץ קומתי )בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(, לקבוע סורג קבוע. בנוסף, בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. יד. לפי דרישות פיקוד העורף: דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת/נגררת, חיצונית. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ- 2 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או 2 כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר )לפי הנחיות פיקוד העורף(, ע"ג הקיר וליד פתח האוורור תיצור הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. )תקנות הג"א מאי 200(. יודגש שבאם סופק ע"י החברה מתקן הסינון, הרי שתקינתו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, לכן פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף. מידות המידות המפורטות בטבלה מס' 3, הינן מידות משוערות בס"מ, ואינן מבטאות מידות פתחים "נטו", עקב הצורך בהתקנת אביזרים משלימים כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות מסך )לפי הענין(. בכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידות/שטח, לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה. טבלה מס' 4 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה ) גם הערות לאחר טבלה זו( 3.6 מיתקן מיקום מטבח חדר רחצה אורחים חדר רחצה הורים חדר אמבטיה )כללי( מרפסת שרות אחר מידות )בס"מ( בודד כ- 40/60 או כפולה כ- 80/46 כיור מטבח סוג א' זיכוי מידות )בס"מ( כ- 40/50 כ- 40/50 משולב בארון כיור רחצה סוג א' א' סעיף זיכוי מידות )בס"מ( כיור לנטילת ידיים סוג זיכוי עמ' 6 מתוך 29

17 מיתקן מיקום מטבח חדר רחצה אורחים חדר רחצה הורים חדר אמבטיה )כללי( מרפסת שרות אחר מידות )בס"מ( לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן אסלה וארגז שטיפה )ב'( סוג א' א' א' זיכוי מידות )בס"מ( לפי תכנון האדריכל )מקלחת( לפי תכנון האדריכל )מקלחת( כ- 60/70 )אמבטיה( אמבט/ מקלחת סוג ריצוף משופע )מקלחת( ריצוף משופע )מקלחת( א' )אמבטיה אקרילית או פח מצופה אמייל( זיכוי דגם פרח/מערבל פרח/מערבל פרח/מערבל פרח/מערבל סוללה למים קרים /חמים לכיור, מהקיר או מהמשטח סוג א' א' א' א' זיכוי דגם מערבל סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים סוג א' זיכוי דגם רב-דרך רב-דרך סוללה למקלחת למים קרים וחמים סוג א' א' זיכוי חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז יש יש פתח "4 בדופן חיצונית לשרוול פליטת אדים ממייבש כביסה, כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה הכנה לחיבור מדיח כלים )ההכנה כוללת ברז והכנה לחיבור( יש נק' מים למקרר )ברז ניל( נקודת גז לבישול )הכנה( נקודת גז לחימום מים )הכנה( הערות לטבלה ואחרות: )הקיים בפועל רק באם צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. )ג( )א( כיור מטבח: חרס או נירוסטה או אקרילי אקרילי או סילי קוורץ או קוורץ או גרניט לפי החלטת החברה. בהתקנה שטוחה. כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(: לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. כיורי רחצה : חרס. תוצרת לפי החלטת החברה לפי בחירת החברה. )ב( אסלה: מונחת. ארגז שטיפה : מונובלוק דו כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של 6 ליטר ו- 3 ליטר עפ"י ת"י 385. תוצרת לפי החלטת החברה. כיסוי אסלה: )מושב( פלסטי כבד בעל צירי נירוסטה. סוללה למים קרים/חמים )כולל חסכם(. לקערת מטבח: דגם: פרח/מערבל, תוצרת "חמת" ו/או "מדגל" ו/או ש"ע לפי בחירת החברה. )ד( סוללה למים קרים/חמים, לכיור/י רחצה )כולל חסכמים(: דגם: פרח/מערבל החברה. )ה( סוללה למים קרים/חמים ו) ) )ז( )כולל חסכמים(: באמבטיה: דגם: מערבל, בציפוי כרום ניקל + ראש מקלחת נייד. פיה קצרה תוצרת "חמת" ו/או "מדגל" או ש"ע הכל לפי בחירת למקלחת: דגם: רב-דרך, בציפוי כרום ניקל + ראש מקלחת נייד על מוט אנכי קבוע תוצרת "חמת" או "מדגל" או ש"ע לפי בחירת החברה. התקנת כיורים וארגז/י שטיפת אסלה כוללת: חיבור לביוב, וברזי ניל. גוון הקבועות: לבן. עמ' 7 מתוך 29

18 )י( )ח( הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת: מים קרים, מים חמים )הל"ת- תיקון אוג' 2007( וחיבור לקו דלוחין או שפכים. )ט( מידות: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ, הרי אלו משוערות, המידות הסופיות הינן בהתאם למידות הספק ו/או היצרן, שנבחרו ע"י החברה. הכנה לנק' גז: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה. )יא( מים קרים: מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית. )יג( )יב( קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה(- באם אינם ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או לרכוש קבועות שעומדים בתקן ישראלי למניעת החלקה ולא פחות מ- -R. נשלף = ראש ברז הנשלף מתוך שרוול קבוע. פרח = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור. מערבל )מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. רב-דרך )אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. )יד( קונדנסר = בהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממייבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות הנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחייב לחלל הדירה בסמוך למכונה. ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם )טו( יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'(. שינוי מהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה. )טז( הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה. )יז( ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לא רצוני של להבה/ות הבישול. )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר: צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(, ברצפה, בקירות או בסמוך לתקרה, במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס האינסטלציה. יתכן מתזי כיבוי, )מיקום וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(. ארון למחלקי מים במיקום, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מיני מרכזי ו/או מפוצל וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד בין המיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד למאייד. מיקום מיועד למזגן מיני מרכזי ו/או מפוצל, במרפסת שרות ו/או במסדרון ו/או אחר, עפ"י החלטת החברה. מיקום מיועד למעבה בגג עליון ו/או במסתור כביסה, ו/או אחר לפי החלטת מהנדס החברה הערה: הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי, )ככל שידרשו(, יתכן ויחייבו התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות דמוי "עמודים או קורות" או "ספסלים", בסמוך לקירות ותקרה ו/או בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר, או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הבניין יתכן וידרשו פתחי ביקורת, ולכן בדירות בהם יידרש ביצוע פתחי ביקורת אלו, לחסום אותם ויש לאפשר גישה לצרכי תחזוקה חימום מים: בקומות 0-7: מערכת סולארית משותפת מאולצת לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(. דוד למים חמים בקיבולת: 50 ליטרים; מיקום הדוד: בחלל מסתור כביסה או גג עליון או אחר, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. חיבור מים חמים לכלים: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחת. מכונת כביסה )הל"ת-תיקון אוג' 2007 (. ברז "דלי":. הכנה למונה מים לדירה: יש )מיקום לפי החלטת החברה(. חומר הצינורות: מים חמים וקרים: פלדה מגולוונת, פקסגול, S.P,PPR ו/או אחר, לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, דלוחין: פלסטי או אחר, שפכים: פלסטי או אחר. צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח: יש. הכנה למונה גז לדירה: יש. עמ' 8 מתוך 29

19 הערה: מיקום נק' הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. מחיר הדירה אינו כולל תשלום עבור מחברים, מאריכים, התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון מונה, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה עצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחב' הגז המורשית ע"י החברה לפעול בבניין. צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי )הכנה בלבד(, כלולה במחיר הדירה. 3.7 טבלה מס' 5 מתקני חשמל ותקשורת ) הערות לאחר טבלה זו( מיקום א. א. נקודת מאור קיר/ תקרה אביזר כניסה לדירה חדר דיור מטבח פינת אוכל פרוזדור חדר שינה הורים חדרי שינה ממ"ד חדר רחצה הורים מוגן חדר אמבטיה מוגן חדר רחצה אורחים מוגן מרפסת מרפסת שרות שמש מוגן מוגן מחסן דירתי צמוד )ככל שהוצמד( 2 מחליף 2 מחליף + רגיל זיכוי ליחידה א. 2 שינוי מקום ליחידה א. 3 תוספת ליחידה א ב. ב. בית תקע מאור 2 3 ב. 2 ב. 3 ב. 4 ג. ג. 2 ג. 3 ג. 4 ד. ד. 3 ד. 4 ה. ה. 2 ה. 3 ה. 4 ו. ו. 2 ו. 3 ו. 4 זיכוי ליחידה שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה ג. נקודת מאור הדלקה כפולה זיכוי ליחידה שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה ד. נקודת טלויזיה וכבלים שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה ה. בית תקע מעגל נפרד זיכוי ליחידה שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה ו. בית תקע דרגת הגנה IP44 זיכוי ליחידה שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה ז. ז. נקודת טלפון חוץ ז. 3 ז. 4 שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה עמ' 9 מתוך 29

20 ב) ג) א) ד) ז) ה) ח) ט) מיקום ח. אביזר ח. נקודת טלפון פנים שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה ט. נקודת כח כניסה לדירה חדר דיור מטבח * פינת אוכל פרוזדור חדר שינה הורים חדרי שינה ממ"ד חדר רחצה הורים חדר אמבטיה חדר רחצה אורחים מרפסת מרפסת שרות שמש מחסן דירתי צמוד )ככל שהוצמד( פומית בלבד ח. 3 ח. 4 ט. ט. 2 ט. 3 ט. 4 י. זיכוי ליחידה שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה נק' לתקשורת )מחשב( אי) בי) ) ) ) ) ) ) ) *שקע תלת פאזי לכיריים הערות לטבלה ואחרות ו) ) ) ) ) י) ) נקודת מאור קיר/ תקרה = בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי- אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. בית תקע מאור )רגיל( = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. החיבור יבוצע בכבלים.5 ממ"ר לפחות. בית תקע מאור )רגיל( מוגן מים: שקע בודד עם כיסוי, הניזון מזרם חשמל רגיל )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. החיבור יבוצע בכבלים.5 ממ"ר לפחות. נקודת מאור הדלקה כפולה= תאור בלבד לאופן ההדלקה של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א' ושאינם תוספת לכמות נקודות המאור המצוינות בסעיף א'. בית תקע מעגל נפרד = "שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(, ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". בית תקע עם דרגות הגנה IP44 או אחר= בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בדרגת הגנה גבוהה. נקודת טלויזיה/טלפון חוץ/תקשורת )מחשב(= 3 נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת בין מחשבים, נקודת טלוויזיה חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים/אינטרנט. נקודת טלפון פנים )אינטרקום(= נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )לדלת כניסה למבנה או לעמדת שומר לפי העניין(. נקודת כח = בית תקע כוח עם כבלים 2.5 מ"מ. "הכנה"= באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד. הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר. באם ההכנה לתנור חימום נמצאת מעל דלת חדר הרחצה יותקן )באחריות הדייר(, "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(. למניעת ספק יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה. מחליף= נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מדליקים/מכבים את אותה/ם נקודה/ות מאור. יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק' בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל. )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודות מאור: לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית: יש. יש. גופי מאור: יש. לחצני הדלקת אור: יש. טלפון חוץ: הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(. פעמון: סוג: לחצן. צליל: זמזם, או אחר לפי החלטת החברה. אביזרי הדלקה/שקע: סוג: סטנדרט, תוצרת: ויסבורד, ביטיצ'נו )לונה(, גוויס או אחר לפי תכנון מהנדס החשמל. לוח חשמל דירתי )כולל השארת מקום פנוי ל- 6 מודולים( ולוח תקשורת דירתי )כולל שקע רגיל(, בתוך הדירה: יש מיקום: תכנון מהנדס החשמל. מפסקי פחת: יש. שעון שבת:. לפי עמ' 20 מתוך 29

21 נקודת חשמל לדוד מים, שמש/חשמלי: יש. גודל חיבור דירתי: )עד 2 חדרים חד-פאזי 40 ( מעל 2 חד'- תלת פאזי: 25 3 אמפר. )מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה( מערכת אינטרקום: יש, מיקום: כמפורט בטבלה 5. )אינטרקום במעגל סגור לדירה, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת הכניסה, ופומית אינטרקום בחדר שינה הורים.( מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת(:. הכנה לקליטת שידורי טלוויזיה: הכנה לחיבור לכבלים לקליטת טלוויזיה רב ערוצית )ללא ממיר וללא חיבור בפועל אשר ישולם ע"י הקונה ישירות אנטנת צלחת מרכזית לבניין או למספר בנינים לקליטת שידורי ערוץ 33,2, ורדיו F.M מספק שרות זה(. מיתקנים אחרים: מתקני קירור / חימום, בדירה: לחברת הטלוויזיה הרב- ערוצית אשר תספק שרות זה(. לחילופין חשמל למים חמים, תריס/ים חשמליים. הכל בהתאם להגדרה זו ע"י יועץ החשמל של החברה. )ללא ממיר דירתי אשר יירכש ע"י הקונה אוורור חלל המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או ש"ע. גלאי עשן עצמאי בפרוזדור חדרי שינה. - מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. )הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת )בקוט"ש( ואת עלותם הכספית. מיזוג אוויר דירתי מיני מרכזי ; הכנה בלבד. מיקום ההכנה: לפי קביעת מהנדס מיזוג האוויר )הכנה בלבד כוללת: "צמה" צנרת חשמל וצנרת גז בין המקום המיועד למעבה למקום המיועד למאייד, צנרת ניקוז מים. שרוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד ועד למיקום המתוכנן של הפיקוד/טרמוסטט בפרוזדור(. מזגן מפוצל:. לפי קביעת מהנדס מזוג האוויר של החברה ובכפוף לתכנון הדירה יתכן ותבוצע הכנה גם למזגן מפוצל לחלק/ים מהדירה שבהם לא מתוכננת ההכנה למיני מרכזי. מיקום ההכנה: לפי קביעת מהנדס מיזוג האוויר )הכנה בלבד כוללת: צנרת חשמל, צנרת גז, צנרת ניקוז מים(. מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:. תנור חימום הפועל בגז:. תנור חימום הפועל בחשמל:. הכנות בלבד)בחדרי רחצה(. *רדיאטורים:. *קונבקטורים חשמליים:. חימום תת רצפתי: מיתקנים אחרים:..4 *הערה: חל איסור חמור לדרוך או להפעיל משקל זר על יח' החימום. הפעלת משקל כאמור עלולה לגרום לניתוק צנרת מים או חשמל המזינים יח' החימום. *סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן: מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: בדירה: יש. ככל שידרש ע"י רשות הכבאות. במחסן )באם נרכש(: יש. 5. גלאי עשן: יש. )גלאי חשמלי אחד בודד, הכולל הת קולית, ללא רכזת, במיקום לפי החלטת יועץ הבטיחות(. 5.2 מערכת סינון במרחב המוגן )ממ"ד(: יש * התקנת סידורי גילוי, כיבוי ובטיחות אלו, לרבות חיפוי/ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות, לא בהכרח יוצגו בתוכנית המכר, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות. עבודות פיתוח ושונות: 6. חניה 6.. סך הכל מקומות חניה )לכל שלושת הבניינים(: כ- 44 חניות. לפי היתר הבניה. כולם: בתחום המגרש; יש החניות במרתף חניה. מספר מרתפי חניה: 2. חניות במקום אחר )לפרט(: חניה עילית במפלס בקומת קרקע עליונה )קומה (..6 עמ' 2 מתוך 29

22 חניה לנכים )פרטית/משותפת(: יש, מספר חניות: לפי היתר הבניה. מיקום: כמצוין בתוכנית המכר. פיתוח המגרש חנייה לנכים כמסומן בתוכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה, ובהעדר רוכש נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. גמר רצפת החניה מקורה: סעיף 2.. גמר רצפת חניה לא מקורה: בטון/ אספלט/ אבנים משתלבות (רגיל/דשא/משולב(, אחר ו/או משולב, לפי הנחיות האדריכל. גישה לחניה מהכביש: יש. מספר חניות לדירה: לפי ההסכם )צמודות לדירה( מיקום: לפי סימון בתוכנית המכר. מחסום בכניסה לחניון:. שבילים/מדרגות: חומר גמר: בטון/ גרנוליט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/אחר ו/או משולב לפי תוכנית האדריכל. משטחים מרוצפים: יש. חומר גמר: אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ אחר ו/או משולב לפי תוכנית האדריכל. חצר משותפת: יש. )על פי סימון בתכנית מצורפת(. צמחיה: יש. )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח(. חצר, מעל תקרות בטון. )כולה/חלקה(. מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים ולא צמחיה עמוקת שורשים-יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך. רשת השקיה משותפת: יש. כולל ראש מערכת ממוחשב. חצר, צמודה לדירה/ות הגן: יש; יציאה לחצר מחדר: לפי תוכנית המכר )חצר, מעל תקרה כולה/חלקה( הכוונה לשטח לא מגונן וללא מערכת השקיה. מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים ולא צמחיה עמוקת שורשים-יש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כך. הערה: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת מים משולי הבניין ) יעשה ע"י הרוכש בעת סידור הגינה הפרטית. פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן: חשמל, תקשורת, כיבוי )הכל לפי העניין ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר(. משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה/ות גן: יש, בשטח לא פחות מ- 7 מ"ר. גדר בחזית/ות של המגרש: חומר: בנוי ו/או בטון ו/או אבן לקט בגובה ממוצע לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ולפי קביעת החברה. קומת עמודים מפולשת )קומה פתוחה חלקית(: יש בקומת קרקע עליונה. יתכן גישמה/ות, גז, ביוב ומים, חלחול )מרזב/ים, צנרת, שוחות וכו'(, ו/או מסלעות ו/או אבן נסורה ו/או מתכת, ו/או רשת ו/או משולב. 6.2 מערכות משותפות 7. מערכת גז: הכנה לאספקת גז: סידור מרכזי באמצעות צובר/י גז תת- קרקעי בתאום עם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתוכנית המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה ו/או עפ"י דרישות הרשות המקומית. במידת הצורך תינתנה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה. מובהר בזאת כי צובר/י הגז ומכלי הגז כאמור, וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז. צנרת גז ממקור מרכזי לדירה: יש; צנרת אספקת גז בתוך הדירה: יש. מיקום: טבלה 4 )סעיף 3.6( סידורים לכיבוי אש: מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות:. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות מערכת ליניקת עשן במבואות/פרוזדורים:. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות מערכת כיבוי אוטומטית מתזים )ספרינקלרים(: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. גלאי עשן: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות הערה: כל סידורי הכבאות, לרבות מערכות גילוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. 7.3 אוורור מאולץ במרתפי חניה: יש. עמ' 22 מתוך 29

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( מפרט מכר זה נמצא בשלב

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

כתב כמויות סעיף תאור מחיר יח' כמות סה"כ 93, , , , , ,

כתב כמויות סעיף תאור מחיר יח' כמות סהכ 93, , , , , , כתב כמויות סעיף תאור מחיר כמות סה"כ 93,2 9,32 3,55 4, 5,0 50 19 8 8 3 1, 8 8 3 11 11 11 01 אלמנט מים, מבנים תת קרקעיים, קירות, ואלמנטים קונסטקוקטיבים בפארק 01.01 עבודות עפר 01.01.02 מילוי מובא,מצעים והידוק

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc מדינת ישראל משרד התיירות מינהל הפיתוח חוזר המנהל הכללי 3 2004/ מלונות חדרים מלונות סוויטות מלוניות כפרי נופש אכסניות נוער חניוני קמפינג יחידות אירוח כפרי (צימרים) מרכזי כנסים במלונות מעודכן ליז' חשוון

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

(Microsoft Word - \341\370\340\354\351 \364\361\367 \343\351\357.rtf)

(Microsoft Word - \341\370\340\354\351 \364\361\367 \343\351\357.rtf) בפני תובעים כב' השופטת חנה לפין הראל 1.עמירם בראלי 2.ויולטה בראלי נגד נתבעות צד ג' 1.אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 2.שיכון עובדים בע"מ 1. ניצן ענבר ניהול פרוייקטים (1992) בע"מ פסק דין (חלקי) הצדדים הסכימו,

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

sample report

sample report 52067.094 18 ינואר 2007 לכבוד: משפחת שי רח' בקעת הירח 11 א', כפר סבא מספרנו: תאריך הדפסה: ח ו ו ת ד ע ת מ ו מ ח ה הנדון: בית ברח' בקעת הירח 11 א', כפר סבא. כללי הבית הנבדק הינו מבנה דו משפחתי שבו שלוש

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

סימוכין תאריך - 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין - אבי רופא ת"ז: כתובת הנכס - רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקו

סימוכין תאריך - 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין - אבי רופא תז: כתובת הנכס - רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקו סימוכין 161 תאריך 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין אבי רופא ת"ז: 31535315. כתובת הנכס רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקורת.51..51.51 מבצע הבדיקה אדר' ניר גורוביץ' וידר אני נותן חוות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מהדורה מחודשת BELLCO מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS

מהדורה מחודשת BELLCO מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS מהדורה מחודשת מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS פרופיל חברה GLOBAL LCS חברת גלובל אל.סי.אס מהמובילות והדומיננטיות בארץ בתכנון, פיתוח וייצור פרופילי אלומיניום לגופי תאורה. כל פרופילי האלומיניום לגופי התאורה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

אל:

אל: עמוד 1 1. רקע ענף לולי העופות בישראל מונה כ- 55 חוות לולים מסוגים שונים 0 הממוקמים בכל רחבי הארץ 0 חלקם באזורים מיושבים וחלקם בשטחים פתוחים הרחוקים יחסית מאזורי מגורים. חוות הלולים מכילה בד"כ מבני לולים

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

6645.indd

6645.indd תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח- 2008 תיקון תקנה 1 הוספת תקנה 17 א הוספת תוספת חמישית בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 1 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד