מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת"

תמליל

1 מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב() 0 ( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה )להלן החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת אני מורה כלהלן. 1. כללי תהליך הצטרפות עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל מהווה בסיס לזכויות העמית. חוזר זה קובע נוסח אחיד לפרטים שייכללו בטופס הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל, וכן בטופס עריכת שינויים על ידי העמית לאחר מועד הצטרפותו. נוכח מורכבותו של המוצר הפנסיוני ובמטרה לתת לעמית את היכולת להכיר את זכויותיו, קובע החוזר הוראות לעניין המידע שעל חברה מנהלת למסור לעמית המצטרף. מידע זה כולל מידע כללי על הזכויות בקרן הפנסיה או בקופת הגמל וכן מידע מפורט על תנאי המוצר הייחודיים של העמית כגון: מסלולי ביטוח, מסלולי השקעה ושיעורי דמי ניהול. בנוסף, מסדיר החוזר אפשרות להעביר כספים אגב הצטרפותו של עמית, מקרן פנסיה בה העמית במעמד לא פעיל לקרן הפנסיה אליה העמית מצטרף. מטרת הסדרת התהליך היא להבטיח את שמירת רציפות זכויות הביטוח של העמית במעבר בין מקומות עבודה וריכוז חסכונותיו בקרן פנסיה אחת. 2. הגדרות "איגרת חוב מסוג "ערד", "קרן חדשה כללית" ו- קרן חדשה מקיפה" כהגדרתם בסעיף 2 )ו( לחוק; "עמית לא פעיל" עמית בקרן פנסיה שאינו עמית פעיל, לרבות עמית בתקופת שמירת כיסוי ביטוחי, לפי תקנה 4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()כיסויים ביטוחיים בקופת גמל(, התשע"ג 2102; "עמית פעיל" עמית בקרן פנסיה שמשולמים בשלו דמי גמולים לקרן או מי שמקבל קצבת נכות מהקרן; "קופת גמל" קופת גמל לתגמולים, קופת גמל אישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה שאינן קופת ביטוח, וכן קרן השתלמות; "קרן מעבירה" קופה מעבירה, כהגדרתה בתקנות ההעברה שהיא קרן פנסיה שבה העמית במעמד עמית לא פעיל; "קרן מקבלת" קופה מקבלת, כהגדרתה בתקנות ההעברה שהיא קרן פנסיה שאליה הצטרף העמית; "קרן פנסיה" קופת גמל משלמת לקצבה, שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל מרכזית ושאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה )0 בינואר 0992(;

2 מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון "קצבת נכות" תשלומים המשולמים לעמית מקרן פנסיה מדי חודש בחודשו באופן רציף, לפי תקנון הקרן, בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, לרבות תשלומים המשולמים לחשבון העמית בקרן; "תקנות ההעברה" תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות גמל(, התשס"ח ; "תקרת ההפקדה החודשית" כהגדרתה בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופת גמל(, התשכ"ד צירוף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל צירוף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל, שלא באמצעות מעסיקו, ייעשה באמצעות הטופס שבנספח א. א'-א' 0 או ג'-ג' 0 לחוזר זה, לפי העניין. צירוף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל, שלא באמצעות מעסיקו, ייעשה במועד שבו הושלמו כל ב. הפעולות שלהלן, לפי המאוחר: קבלת טופס הצטרפות, שבו מפורטים כל שדות החובה; 0( אישור החברה המנהלת לצירוף העמית; 2( לעניין צירוף עמית לקרן פנסיה, קבלת תשלום אחד לפחות בעד העמית או: 2( א. לגבי עמית שכיר קבלת התחייבות מצד מעסיקו של העמית להעברת תשלום לקרן בנוסח שבנספח א' לחוזר זה; ב. לגבי עמית עצמאי קבלת הרשאה לחיוב חשבון או אמצעי תשלום אחר, באמצעותם יופקדו תשלומים בעד העמית, ובלבד שהתשלום יועבר לקרן בחודש העוקב למועד קבלת ההרשאה או אמצעי התשלום האחר. חברה מנהלת תצרף לטופס ההצטרפות את נספח ז', ח' או ט', לפי העניין. ג. לא הועברו לחברה מנהלת מלוא המסמכים או מלוא הנתונים הנדרשים והחברה לא הצליחה להשלים ד. את הפרטים הדרושים בעצמה, תיידע על כך החברה את העמית לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים ממועד קבלת טופס ההצטרפות. במסגרת ההודעה יפורטו כל המידע והמסמכים אשר טרם הומצאו על ידי העמית. התקיים הועברו לחברה המנהלת מלוא המסמכים הנדרשים ומלוא הנתונים הנדרשים אולם לא ה. האמור בסעיף קטן )ב() 2 (, תיידע על כך החברה המנהלת את העמית לא יאוחר משלושה חודשים ממועד קבלת טופס ההצטרפות או ממועד אישור החברה המנהלת על צירוף העמית, לפי המאוחר מבניהם. על אף האמור בסעיף קטן )ב( מועד צירוף העמית אגב העברת כספים בין קופות גמל לפי הוראות חוזר ו שעניינו "העברת כספים בין קופות גמל" יהיה במועד הקובע כהגדרתו בתקנה 0 לתקנות ההעברה. חברה מנהלת של קרן פנסיה תתעד ברישומיה את מועד ההצטרפות של העמית. ז.

3 מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון צירוף עמית באמצעות מעסיק לקרן פנסיה או לקופת גמל א. צירוף לקרן פנסיה או לקופת גמל של עמית שבחר להצטרף לקרן פנסיה או לקופת גמל באמצעות דיווח ממוכן של מעסיקו, ייעשה במועד שבו הושלמו כל הפעולות שלהלן, לפי המאוחר: קבלת הנתונים שבנספח ב' לחוזר זה; 0( אישור החברה המנהלת לצירוף העמית; 2( לעניין צירוף עמיתים לקרן פנסיה, קבלת התחייבות מצד המעסיק להעברת תשלומים עבור 2( העמיתים בנוסח שבנספח ב' 0 לחוזר זה; צירוף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל באמצעות מעסיקו לפי הסכם שנחתם לפי הוראות סעיף 21 )ב( ב. לחוק, ייעשה במועד שבו התקבלו הנתונים שבנספח ב' לחוזר; הסכם כאמור יכלול התחייבות המעסיק להעביר תשלומים בשל כל עמית לגביו מעביר המעסיק את הנתונים שבנספח ב'. חברה מנהלת של קרן פנסיה תתעד ברישומיה את מועד ההצטרפות של העמית. ג העברת כספים של עמיתים לא פעילים בין קרנות פנסיה אגב הצטרפות א. הושלם הליך צירוף עמית לקרן פנסיה בהתאם להוראות סעיף 2, והעמית ביקש מהחברה בטופס ההצטרפות להעביר כספים מקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא פעיל, תפעל החברה המנהלת של הקרן המקבלת להעברת הכספים האמורים לחשבונו של העמית לפי הוראות סעיף קטן )ה( להלן. ב. הושלם הליך צירוף עמית לקרן פנסיה בהתאם להוראות סעיף 4, והמעסיק צירף לרשימת הנתונים שהועברו לחברה את נספח ד' לחוזר זה ובו בקשת העמית להעביר כספים מקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא פעיל, תפעל החברה המנהלת של הקרן המקבלת להעברת הכספים האמורים לחשבונו של העמית לפי הוראות סעיף קטן )ה( להלן. ג. ביקש עמית מחברה מנהלת להעביר כספים מקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא פעיל בהתאם לסעיף קטן )א( או )ב( ולא פירט בבקשה כאמור את שמות הקרנות בהן הוא עמית לא פעיל, תשלח החברה המנהלת את הבקשה להעברת כספים כמפורט בסעיף קטן )ה( להלן לכל קרנות הפנסיה החדשות. ד. הושלם הליך צירוף עמית לקרן פנסיה באמצעות מעסיקו בהתאם להוראות סעיף 4, והעמית לא העביר לחברה המנהלת בקשה להעברת כספים מקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא פעיל, תצרף החברה המנהלת להודעה לפי סעיף 2 לחוזר זה את נספח ד' לחוזר זה. הוראות סעיף קטן )ה( יחולו גם במקרה שבו שלח העמית לחברה המנהלת את נספח ד' כאמור בתוך חודשיים מהמועד שבו נשלח על ידי החברה. ה. לעניין העברת כספים כאמור בסעיף זה )להלן בקשה להעברת כספים אגב הצטרפות( יחולו הוראות חוזר הניוד ואולם במקום האמור בסעיף 2 לחוזר הניוד יבוא: "2. טיפול בבקשת העברה של חשבונות לא פעילים בקרנות פנסיה אגב הצטרפות א.קיבל הגוף המנהל של הקופה המקבלת בקשה להעברת כספים אגב הצטרפות לפי הוראות חוזר שעניינו "הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל" )בסעיף זה חוזר

4 מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון הצטרפות(, יעביר הגוף המנהל של קופה מקבלת לגוף המנהל של קופה מעבירה, בקובץ אלקטרוני לפי כתובתו בתוך שני ימי עסקים מהמועד שבו הושלם הליך צירוף העמית לקופה המקבלת, את המסמכים הבאים: טופס בקשה להעברת כספים של עמית לא פעיל בנוסח שבנספח ה' לחוזר ההצטרפות; על טופס זה לא נדרשת חתימת העמית. בקשה חתומה על ידי העמית לאיחוד החשבונות בנוסח שבנספח א' או ד' לחוזר הצטרפות, לפי העניין; הצהרה חתומה לפי הנוסח שבנספח ד' לחוזר זה, של עובד הגוף המנהל של הקופה המקבלת, המטפל בהעברות הכספים, שבה יצוין המועד שבו הושלם הליך צירוף העמית לקופה המקבלת. ב. לעניין האמור בסעיף 2 )א( בתקנות ההעברה, יראה גוף מנהל של קופה מעבירה את המועד שבו הועברה אליו בקשה לפי הנוסח שבנספח ה' לחוזר ההצטרפות כאמור בסעיף קטן )א( כמועד קבלת בקשת העברה מפורטת, חתומה ומלאה. ג. הועברה לגוף המנהל של קופה מעבירה בקשה כאמור בסעיף קטן )א(, ולא ניתן להעביר את הכספים בשל העילות המפורטות בנספח ה' או מאחר שהעמית הוא עמית פעיל, יודיע הגוף המנהל של הקופה המעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת, בדואר אלקטרוני לפי כתובתו, ובטופס לפי הנוסח שבנספח ה' לחוזר זה, כי אין באפשרותו לבצע את העברת הכספים המבוקשת ואת העילה לכך; הודעה כאמור של הגוף המנהל של הקופה המעבירה תישלח, עם העתק לעמית, בתוך עשרה ימי עסקים ממועד העברת הבקשה לגוף המנהל של הקופה המעבירה. ד. התברר לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא ניתן להעביר את הכספים לפי אחת מן העילות המפורטות בנספח ה' לחוזר זה, תבוטל הבקשה ולא תבוצע העברת הכספים, ואולם אם ניתן להעביר חלק מהכספים, יועברו כספים אלה בכפוף להוראות תקנה 9 בתקנות ההעברה. ה.לא בוצעה העברת כספים מאחר שהעמית היה עמית פעיל בקופה המעבירה כמפורט בסעיף קטן )ג( והשתנה מעמד העמית בקופה המעבירה לעמית לא פעיל בתוך 91 ימים ממועד קבלת הבקשה כאמור בסעיף קטן )א(, יודיע הגוף המנהל של הקופה המעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת בטופס לפי הנוסח שבנספח ו' לחוזר ההצטרפות בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד שינוי מעמד העמית מעמית פעיל לעמית לא פעיל, על שינוי המעמד )להלן הודעה על שינוי מעמד העמית(. ו. התקבלה בגוף המנהל של הקופה המקבלת הודעה על שינוי מעמד העמית בקופה המעבירה והעמית פעיל בקופה המקבלת, תאשר הקופה המקבלת לקופה המעבירה, בתוך שני ימי

5 מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון עסקים בטופס לפי הנוסח שבנספח ו' לחוזר ההצטרפות כי ניתן להמשיך בתהליך העברת הכספים )להלן הודעה על המשך תהליך העברת הכספים(. במקרה בו העמית לא פעיל בקופה המקבלת תודיע הקופה המקבלת לקופה המעבירה בטופס לפי הנוסח שבנספח ו' לחוזר ההצטרפות, עם העתק לעמית, על הפסקת תהליך העברת הכספים. ז. התקבלה בגוף המנהל של הקופה המעבירה הודעה על המשך תהליך העברת הכספים, יראו לעניין תקנה 2 )א( לתקנות ההעברה את יום קבלת ההודעה כמועד קבלת בקשת העברה מפורטת, חתומה ומלאה. ח.לעניין סעיף זה, "עמית פעיל" ו- "עמית לא פעיל" כהגדרתם בחוזר ההצטרפות." ו. ז. ח. ט. למען הסר ספק יובהר כי ביטול העברת כספים מקופה מעבירה אגב הצטרפות כאמור בסעיף זה לא תבטל את הצטרפותו של העמית לקופה המקבלת. שלחה חברה מנהלת לעמית את נספח ד' בהתאם לסעיף קטן )ד( והעמית לא השיב לחברה את הנספח האמור בחלוף 91 ימים ממועד שליחתו על ידי החברה, לא תתאפשר קבלת הנספח האמור בחברה במועד מאוחר יותר. הוראת העמית בנספח א' או ד', לפי העניין, תחול לגבי כלל הכספים הרשומים לזכותו בקרן המקיפה ובקרן הכללית שבניהול החברה המנהלת. העברת כספים כאמור תיעשה מקרן מקיפה לקרן מקיפה ומקרן כללית לקרן כללית, אלא אם הורה העמית אחרת. הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין בקשה להעברת כספים של מי שהיה עמית בקרן מעבירה ביום כ"ב בטבת התשס"ח )20 בדצמבר 2112( ובאותו יום כבר מלאו לו 91 שנה. 6. תשלום מעבר לתקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה א. הועברו דמי גמולים לחברה מנהלת של קרן פנסיה בעד עמית בסכום העולה על תקרת ההפקדה החודשית יופקדו הכספים בחשבון שנפתח על שמו בקרן החדשה הכללית שבניהול החברה המנהלת. ב. הועברו תשלומים בסכום העולה על תקרת ההפקדה החודשית יהיה מועד צירוף העמית לקרן החדשה הכללית כאמור במועד שבו הועברו לראשונה תשלומים לקרן הפנסיה המקיפה בסכום העולה על תקרת ההפקדה החודשית. 7. הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה או בקופת גמל א. עמית המצטרף לקרן פנסיה או לקופת גמל רשאי למסור הוראת מינוי מוטבים לסכומים שיעמדו לזכותו בקרן או בקופה, לפי העניין, ערב פטירתו )להלן בסעיף זה - כספי החיסכון(, ולסכומים שיתקבלו ממבטח בשל ביטוח חיים שנרכש עבור העמית )להלן בסעיף זה תגמולי הביטוח(. ב. בטופס הוראת מינוי מוטבים לקרן פנסיה, יירשם כי ככל שבמועד הפטירה לא יהיו לעמית שאירים ובהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד האמור, הסכומים המגיעים לעמית יועברו ליורשיו על פי

6 מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון דין או על פי צוואה, והכל בכפוף להוראות התקנון. לא מסר עמית לחברה מנהלת של קרן פנסיה הוראה למינוי מוטבים, תודיע לו החברה המנהלת במסגרת הודעה כאמור בסעיף 2 לחוזר זה, כי בהתאם להוראות תקנון הקרן, עד שלא ימסור הוראה כאמור, בהיעדר שאירים במקרה פטירה, יועברו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה. ג. בטופס הוראת מינוי מוטבים לקופת גמל, יירשם כי בהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים הסכומים המגיעים לעמית יועברו ליורשיו על פי דין או על פי צוואה. לא מסר עמית לחברה מנהלת של קופת גמל הוראה למינוי מוטבים, תודיע לו החברה המנהלת במסגרת הודעה כאמור בסעיף 2 לחוזר זה, כי בהתאם להוראות תקנון הקופה, עד שלא ימסור הוראה כאמור, במקרה פטירה יועברו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה. ד. מסירת הודעה על מינוי מוטבים בקרן פנסיה או בקופת גמל תיעשה על גבי הטופס שבנספח א' 0 או ג' 0 לחוזר זה, לפי העניין. ה. חברה מנהלת של קרן פנסיה או קופת גמל תקבל הוראה למינוי מוטבים באחת מהדרכים הבאות, לפחות: קבלת עותק מקורי של הוראת מינוי המוטבים; לעניין זה, מסמך החתום בחתימה גרפית ממוחשבת המקיימת את הדרישות המפורטות בחוזר סוכנים ויועצים , שעניינו "חתימה גרפית ממוחשבת", ייחשב כעותק מקורי; קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל רישיון, בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הוראת המוטבים נחתמה לפניו ושהעמית זוהה על ידו; מסר העמית העתק של הוראת המוטבים או שלח את הוראת המוטבים במדיה דיגיטלית או אם מסר העמית לבעל רישיון מסמך מקור של הוראת המוטבים, ובעל הרישיון מבקש להעבירה לחברה המנהלת במדיה דיגיטלית, תתקשר החברה המנהלת לעמית עם קבלת הוראת המוטבים, ותודיע לו, לאחר שזוהה העמית בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון לעניין "מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי" )חוזר גופים מוסדיים (, כי התקבלה אצלה הוראת מוטבים כאמור, תפרט בפניו את תוכנה של ההוראה ותתעד את השיחה עמו ו. ביצוע שינויים בהוראת מינוי מוטבים ייעשה באמצעות מסירת הוראת מוטבים חדשה לחברה המנהלת, בלפחות אחת מהדרכים המנויות בסעיף קטן )ה( ועל גבי הטופס שבנספח א' 0 או ג' 0, לפי העניין. 8. הודעה לעמית לאחר צירוף לקרן פנסיה או לקופת גמל א. הושלם הליך צירוף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל כאמור בסעיף 2 או 4 תשלח חברה מנהלת לעמית, בתוך 20 ימי עסקים ממועד הצטרפותו, הודעה על צירופו שתכלול את הפרטים הבאים ובלבד שהפרטים האמורים נמסרו לקופה: 0. שם החברה המנהלת;

7 מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שם קרן הפנסיה או קופת הגמל, לפי העניין; קוד קרן הפנסיה או קופת הגמל; שם המעסיק, לפי העניין; פרטי העמית הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז )או מספר דרכון לתושב חוץ(, תאריך לידה, מין, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני; מסלול הביטוח בקרן הפנסיה אליו צורף העמית או פרטי כיסוי ביטוחי שרכשה החברה עבור העמית, לפי העניין; חברה מנהלת של קרן פנסיה תציין שבאפשרות עמית אשר אין לו שאירים לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים וכי הבחירה תהיה תקפה למשך 24 חודשים ממועד מתן ההודעה; התייחסות לכך שנמסרו לחברה פרטי המוטבים/לא נמסרו לחברה פרטי המוטבים; הודעה על כך שלעמית בקרן פנסיה עומדת הזכות לפנות לחברה המנהלת בבקשה לפעול להעברת כספים מקרנות פנסיה קודמות בהן הוא עמית לא פעיל. העברת בקשה כאמור תיעשה באמצעות העברת נספח ד' לחוזר זה או באמצעות אתר האינטרנט של החברה המנהלת. החברה תציין בפני העמית כי קבלת הנספח האמור בחברה תתאפשר בתוך חודשיים ממועד שליחת ההודעה על ידי החברה. מסלול ההשקעה שאליו צורף העמית; שיעור דמי ניהול מהפקדות ושיעור דמי ניהול מצבירה בקרן הפנסיה או בקופת הגמל בהתאם להסכם בין העמית לחברה המנהלת או בין מעסיקו לבין החברה המנהלת לפי העניין; האמור בסעיף זה לא יחול על קופות גמל ענפיות; 00. מועד ההצטרפות לקרן הפנסיה; 02.פרטי מוקד שירות הלקוחות של החברה; 02. פרטי התקשרות עם בעל רישיון )ככל שבעל רישיון היה מעורב בתהליך ההצטרפות(. ב. צורף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף 4, תצרף חברה מנהלת להודעה על צירופו כנדרש בסעיף זה את נספח ז', ח' או ט' לחוזר זה, לפי העניין. 9. דחיית בקשת הצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל דחתה חברה מנהלת של קרן פנסיה או קופת גמל בקשת הצטרפות, תשלח לעמית הודעה בכתב על כך בתוך 04 ימי עסקים ממועד קבלת בקשת ההצטרפות לראשונה או ממועד השלמת מלוא המסמכים הנדרשים, ותנמק החלטתה.

8 מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון 11. דרישת נתונים נוספים חברה מנהלת רשאית לדרוש פרטים נוספים על הפרטים שנקבעו בנספחים לחוזר זה, לפי העניין, והכל בכפוף לאישור מראש ובכתב של הממונה. עדכון פרטים בטופס הצטרפות א. עדכון פרטים בכתב בקרן פנסיה או בקופת גמל ייעשה על גבי הטפסים שבנספח י' 0 -י' 2 לחוזר זה, לפי העניין. האמור לא יחול ביחס לעדכון פרטים בדרך אחרת לרבות באופן האמור בחוזר גופים מוסדיים שעניינו דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי, או כל חוזר שיבוא במקומו..11 ב. ג. עדכון פרטים במדיה מגנטית יכיל את הפרטים המופיעים בטפסים שבנספח י' 0 -י' 2 לחוזר זה. חברה מנהלת לא תדרוש פרטים נוספים מעבר לאלה המופיעים בטפסים שבנספח י' 0 -י' 2 לחוזר זה. עדכון פרטים אישיים של עמית ייעשה בתוך 04 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה. על אף האמור, עדכון מסלול ביטוח, תאריך לידה ומין בקרן פנסיה ייעשה בתוך 20 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה ובכפוף לתקנון הקרן. 12. תחולה הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קרנות פנסיה חדשות ועל חברות מנהלות של קופות גמל. 13. ביטול חוזרים הוראות חוזר זה מבטלות את הוראות חוזר גמל שעניינו "תיקון הוראות החוזר המאוחד לגבי קופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה" החל מיום כניסתו לתוקף של חוזר זה. 14. תחילה תחילתו של חוזר זה ביום 0 בינואר א. על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתן של ההוראות שנקבעו בסעיף 2 לחוזר זה ביום 0 ביוני ב. דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

9 שם החברה המנהלת* נספח א' - טופס הצטרפות לקרן פנסיה שם קרן הפנסיה* קוד קרן הפנסיה מספר החשבון של העמית בקופה פרטי העמית שם פרטי* שם משפחה* שם משפחה קודם מס' זהות / דרכון* תאריך לידה* מין* מצב משפחתי רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור יישוב* ת.ד רחוב* בית* דירה מיקוד כתובת דוא"ל טלפון נייד טלפון קווי מעמד שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה /עצמאי באמצעות מעסיק מקצוע עיסוק סיכון מיוחד במקצוע / בעיסוק / תחביב פרטי בן / בת זוג שם פרטי שם משפחה מס' זהות / דרכון תאריך לידה מין פרטי ילדים עד גיל 21 שם פרטי שם משפחה מס' זהות / דרכון תאריך לידה מין פרטי בעל רישיון שם פרטי שם משפחה מס' בעל רישיון מס' פנימי בחברה

10 מסלול ביטוח בקרן נא סמן את מסלול הביטוח המבוקש: מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה נבדלים זה מזה בהיקף הכיסוי הביטוחי הניתן למקרה נכות או פטירה. שם מסלול הביטוח גיל הפרישה במסלול שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי הביטוח המפורטים בטבלה, תבוטח במסלול הביטוח. ויתור על כיסוי ביטוחי למקרה מוות )עמית שגילו עד 61( אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג בלבד. אין לי בן/בת זוג אך יש לי ילד שגילו פחות מ- 20. אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים. אין לי בן/בת זוג ואין לי ילד שגילו פחות מ- 20. ידוע לי כי בחלוף שנתיים ממועד אישור הבקשה יחודש הכיסוי הביטוחי לשאירים וינוכו דמי ביטוח מחשבוני, אלא אם אודיע לחברה בכתב כי אני מעוניין להמשיך ולוותר על כיסוי ביטוחי זה. שים לב! בן/בת זוג הוא מי שנשוי לעמית ומתגורר עמו או מי שידוע בציבור כבן / בת זוג של העמית ויתור על כיסוי ביטוחי )עמית שגילו לפחות 61( אני בן למעלה מ- 91 ומבקש לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות אני בן למעלה מ- 91 ומבקש לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים

11 מסלול השקעה בקרן סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים )בין 1%-011%(: רכיב תגמולים שם מסלול השקעה שיעור מתוך סכום ההפקדה מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקרן. רכיב פיצויים שם מסלול השקעה שיעור מתוך סכום ההפקדה שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול. במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקרן תותנה בקבלת אישור המעסיק. % % דמי ניהול בקרן הפנסיה שיעור דמי ניהול מצבירה )שנתי( שיעור דמי ניהול מהפקדה )חודשי(

12 בקשה להעברת כספים אגב הצטרפות: אני הח"מ מבקש/ת מהחברה לפעול להעברת כספים מקרנות פנסיה חדשות קודמות בהן אני עמית/ה לא 1 פעיל/ה** לקרן הפנסיה. להלן שמות החברות המנהלות של הקרנות שבהן אני עמית/ה לא פעיל/ה: כלל פנסיה וגמל בע"מ איילון פנסיה וגמל בע"מ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מנורה מבטחים פנסיה בע"מ מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ על מנת להוזיל את עלויות הביטוח ובחלק מהמקרים גם לשמור על הכיסוי הביטוחי שצברת לאורך תקופת החיסכון באפשר ותך להעביר כספים מקרנות קודמות לקרן פנסיה זו; הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ שים לב! אם לא תציין את שמות החברות המנהלות של הקרנות שמהן אתה מעוניין להעביר את הכספים, תשלח החברה המנהלת בקשה להעברת כספים לכל קרנות הפנסיה החדשות. חתימת העמית: תאריך חתימה: * 1 *עמית לא פעיל הוא עמית שלא מופקדים בגינו כספים לקרן פנסיה.

13 תנאי העסקה פרטי המעסיק: שם המעסיק מספר מזהה מספר פנימי בחברה כתובת המעסיק כתובת דוא"ל פרטי העסקה: תאריך תחילת עבודה שכר פנסיוני שיעור תגמולי עובד שיעור תגמולי מעביד שיעור פיצויים השקעת כספי פיצויים אני )שם המעסיק( מאשר לעובד )שם העובד( להשקיע את כספי הפיצויים במסלול שונה ממסלול ברירת המחדל בקרן. התחייבות מעסיק להעברת תשלום: אני מתחייב להעביר תשלומים בעד העובד לקרן הפנסיה. תשלום כאמור יועבר לקרן במהלך שני החודשים העוקבים לחודש בו ניתנה התחייבות זו. עמית עצמאי לגבי עמית עצמאי בלבד - שיעור התגמולים הקובע ואופן חישוב ההכנסה הקובעת יהיו כדלקמן: 09% )ברירת מחדל( אחר: שים לב! בחירה השונה משיעור ברירת המחדל של הקרן מותנה בהצגת אסמכתא לפיה דמי הגמולים חושבו לפי שיעור שונה מההכנסה המבוטחת. פרטי תשלום של עמית עצמאי סכום הפקדה )סעיף 47( תאריך תחילת גבייה תדירות תשלום חודשי/רבעוני

14 אישורים אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת וזאת במקום באמצעות הדואר. אני מבקש/ת שהחברה תעניק לי שירותי מידע באמצעות האינטרנט. אני מאשר לקבל בדואר רשום או בדרך אחרת קוד הפעלה ראשוני לחשבון שלי באתר האינטרנט של החברה. אני מעוניין שתשלחו אלי פניות שיווקיות לגבי מוצרים ו/או שירותים של החברה. זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן הפנסיה, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן הפנסיה: רשימת מסמכים מצורפים צילום תעודת זהות, כולל ספח )חובה( הצהרת בריאות )בכפוף לשיקול הדעת של החברה המנהלת( יפוי כח בהתאם להוראות הממונה מסמך הנמקה בהתאם להוראות הממונה טופס הוראה לחיוב חשבון עצמאי )רשות( הוראה להפקדה חד פעמית עצמאי )רשות( כתב מינוי אפוטרופוס )חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך( חתימת העמית*: תאריך חתימה: חתימת בעל רישיון: תאריך חתימה: חתימת מעסיק: תאריך חתימה: חתימת אפוטרופוס: תאריך חתימה:

15 נספח א' 1 טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה פרטי החברה המנהלת שם החברה המנהלת* שם קרן הפנסיה* קוד קרן הפנסיה* קוד קרן הפנסיה* מספר החשבון של העמית בקופה פרטי העמית שם פרטי* שם משפחה* שם משפחה קודם מס' זהות / דרכון תאריך לידה* מין* מצב משפחתי רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים לכספים הרשומים לזכותי בקרן לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקרן: קרבת חלק ב- מס' זהות / שם כתובת תאריך לידה שם פרטי* משפחה % דרכון משפחה* סה"כ: ככל שאחד המוטבים המפורטים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו לאנשים הבאים: לשאר המוטבים בחלקים שווים לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם ליורשיי החוקיים )עפ"י צו ירושה או צו קיום צוואה( אחר: הערה: בהיעדר שאירים ובהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזכה, הסכומים יועברו ליורשיי על פי דין או על פי צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון. אישורים אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת וזאת במקום באמצעות הדואר. חתימת העמית: תאריך חתימה:

16 נתוני החברה המנהלת: א. ב. ג. ד. 2 נספח ב' - נתונים שעל מעסיק להעביר לחברה המנהלת שם החברה המנהלת: מספר מזהה של החברה המנהלת: שם קרן הפנסיה/קופת הגמל; קוד קרן הפנסיה/קופת הגמל; נתוני המעסיק: ה. ו. ז. ח. שם המעסיק; מספר מזהה של המעסיק; כתובת המעסיק; שם איש קשר אצל המעסיק: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני; נתונים עבור כל עמית: ט. שם פרטי; י. שם משפחה; יא. מספר ת.ז )או מספר דרכון לתושב חוץ(; יב. מענו הרשום בת.ז/דרכון ואם מסר מען אחר המען שמסר; יג. מעמד העמית בקרן הפנסיה/בקופת הגמל )שכיר/עצמאי(; יד. מין )חובה בצירוף לקרן פנסיה(; טו. טלפון )רשות(; טז. כתובת דואר אלקטרוני )רשות(; יז. מועד תחילת עבודה )רשות(; כ. יח. סכום שכר פנסיוני )חובה בצירוף לקרן פנסיה בלבד(; יט. שיעור הפרשה לתגמולי עובד/תגמולי מעביד/פיצויים )רשות(; תאריך לידה; 3 כא.העובד בחר במוצר: כן/לא 2 חלה חובה להעביר נתונים בנספח זה אלא אם צוין אחרת. 3 רלבנטי רק לגבי צירוף לקרן פנסיה או לקופת גמל של עמית שבחר להצטרף לקרן פנסיה או לקופת גמל באמצעות דיווח ממוכן של מעסיקו כאמור בסעיף 4 )א( לחוזר זה

17 נספח ב' 1 התחייבות מעסיק להעברת תשלום: אני )שם המעסיק(, בעל עסק מס' )מספר מזהה של המעסיק(, מתחייב להעביר תשלומים בעד העובדים המופיעים ברשימה המצורפת )להלן הרשימה( לקרן הפנסיה. חתימת המעסיק: תאריך חתימה:

18 נספח ג' טופס הצטרפות לקופת גמל/קרן השתלמות פרטי החברה המנהלת שם החברה המנהלת* שם קופת גמל* קוד קופת גמל מספר החשבון של העמית בקופה פרטי העמית שם פרטי* שם משפחה* שם משפחה קודם מס' זהות / דרכון* תאריך לידה* מין* מצב משפחתי רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור יישוב* ת.ד רחוב* בית* דירה מיקוד כתובת דוא"ל טלפון נייד טלפון קווי מעמד שכיר/עצמאי/שכיר בעל שליטה/חבר קיבוץ/קטין פרטי בעל רישיון שם פרטי שם משפחה מס' בעל רישיון מס' פנימי בחברה

19 מסלולי ההשקעה בקופת הגמל סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים )בין 1%-011%(: רכיב תגמולים: שם המסלול שיעור מתוך סכום ההפקדה רכיב פיצויים: שם המסלול שיעור מתוך סכום ההפקדה שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול. במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקרן תותנה בקבלת אישור המעסיק. % % דמי ניהול בקופת הגמל: שיעור דמי ניהול מצבירה )שנתי( שיעור דמי ניהול מהפקדה )חודשי(

20 תנאי העסקה שם המעסיק מספר מזהה מספר פנימי בחברה כתובת המעסיק כתובת דוא"ל פרטי העסקה תאריך תחילת עבודה שכר פנסיוני שיעור תגמולי עובד שיעור תגמולי מעביד שיעורים פיצויים עמית עצמאי פרטי תשלום של עמית עצמאי סכום הפקדה )סעיף 47( תאריך תחילת גבייה תדירות תשלום חודשי / רבעוני

21 אישורים אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת וזאת במקום באמצעות הדואר. אני מבקש/ת שהחברה תעניק לי שירותי מידע באמצעות האינטרנט. אני מאשר לקבל בדואר רשום או בדרך אחרת קוד הפעלה ראשוני לחשבון שלי באתר האינטרנט של החברה. אני מעוניין שתשלחו אליי פניות שיווקיות לגבי מוצרים ו/או שירותים של החברה. זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: הצהרות - כללי הצהרת עמית עצמאי לפי חוק איסור הלבנת הון - אני בעל מספר זהות מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר. חתימה: רשימת מסמכים מצורפים צילום תעודת זהות )חובה( הצהרת FATCA )חובה במקרה של הצטרפות עמית עצמאי לקרן השתלמות(. נוסח ההצהרה יהיה בהתאם להוראות הממונה תעודת עוסק מורשה - חובה במקרה של הצטרפות עמית עצמאי לקרן השתלמות יפוי כח בהתאם להוראות הממונה מסמך הנמקה בהתאם להוראות הממונה טופס הוראה לחיוב חשבון עצמאי )רשות( הוראה להפקדה חד פעמית עצמאי )רשות( כתב מינוי אפוטרופוס )חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך( טופס בקשה להעברת כספים בהתאם להוראות הממונה חתימת העמית*: תאריך חתימה*: חתימת בעל רישיון: תאריך חתימה: חתימת מעסיק: תאריך חתימה: חתימת אפוטרופוס: תאריך חתימה:

22 נספח ג' 1 טופס מינוי מוטבים בקופת גמל פרטי מוטבים להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים לכספים הרשומים לזכותי בקופת הגמל לאחר פטירתי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקרן: קרבת חלק ב- מס' זהות / שם כתובת תאריך לידה שם פרטי* משפחה % דרכון משפחה* סה"כ: ככל שאחד המוטבים המפורטים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו לאנשים הבאים: לשאר המוטבים בחלקים שווים לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם ליורשיי החוקיים )על פי צו ירושה או צו קיום צוואה( אחר: להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים לכספים הרשומים לזכותי בקרן לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקרן: פרטי מוטבים לתגמולי ביטוח להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים לכספים הרשומים לזכותי מתוך תגמולי הביטוח לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקרן: קרבת חלק ב- מס' זהות / שם כתובת תאריך לידה שם פרטי* משפחה % דרכון משפחה* סה"כ:

23 ככל שאחד המוטבים המצוינים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו לאנשים הבאים: לשאר המוטבים בחלקים שווים לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם ליורשיי החוקיים )על פי צו ירושה או צו קיום צוואה( אחר: אישורים אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת וזאת במקום באמצעות הדואר. חתימת העמית: תאריך חתימה: הערה: בהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים יועברו הכספים ליורשיי על פי דין או על פי צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון.

24 נספח ד' טופס בקשה להעברת כספים אגב הצטרפות באמצעות מעסיק )ימולא על-ידי העובד( שם החברה המנהלת* שם קרן הפנסיה* קוד קרן הפנסיה פרטי העמית שם פרטי* שם משפחה* מס' זהות / דרכון* אני מבקש/ת מהחברה לפעול להעברת כספים מקרנות פנסיה חדשות קודמות בהן אני עמית/ה לא 4 פעיל/ה* לקרן זו. להלן שמות החברות המנהלות של הקרנות שבהן אני עמית/ה לא פעיל/ה: כלל פנסיה וגמל בע"מ איילון פנסיה וגמל בע"מ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מנורה מבטחים פנסיה בע"מ הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ על מנת להוזיל את עלויות הביטוח ובחלק מהמקרים גם לשמור על הכיסוי הביטוחי שצברת לאורך תקופת החיסכון באפשרותך להעביר כספים מקרנות קודמות לקרן פנסיה זו; שים לב! אם לא תציין את שמות החברות המנהלות של הקרנות שמהן אתה מעוניין להעביר את הכספים, תשלח החברה המנהלת בקשה להעברת כספים לכל קרנות הפנסיה החדשות. חתימת העמית: תאריך חתימה: 4 * עמית לא פעיל הוא עמית שלא מופקדים בגינו כספים לקרן הפנסיה. דע לך, אם במהלך שלושת החודשים הקרובים יופסקו הפקדות הכספים לקרן, יראו אותך כעמית לא פעיל לעניין בקשה זו להעברת כספים.

25 לכבוד: נספח ה' - טופס בקשה להעברת כספים של עמית לא פעיל )שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה, שם הקופה המעבירה, קוד הקופה המעבירה( הנדון: בקשה להעברת כספים ל- )שם הקופה המקבלת, קוד הקופה המקבלת( פרטי העמית שם משפחה: שם פרטי: ת.ז. : בקשת העברה )אין למלא פרטים בטבלה זו( העמית מבקש להעביר את שנצברו לזכותו במסלול ההשקעה מלוא הכספים בכל מרכיבי החשבון כל מסלולי ההשקעה ולראיה באתי על החתום, היום שם הגוף המנהל של הקופה המקבלת שם שולח ההודעה מטעם הגוף המנהל וחתימתו

26 לכבוד: נספח ו' - הודעה בעניין בקשה להעברת כספים של עמית לא פעיל אגב הצטרפות לקרן פנסיה )שם הגוף המנהל של הקופה המקבלת או שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה, שם קופת הגמל, קוד קופה של קופת הגמל( הנדון: הודעה לעניין בקשה להעברת כספים מקופת הגמל )שם הקופה המעבירה או המקבלת לפי העניין, קוד קופה של הקופה המעבירה או המקבלת לפי העניין( של )שם העמית, מספר ת.ז.( במענה לפנייתכם מיום )תאריך הפניה( אנו מודיעים בזאת על*: ( ) שינוי מעמד העמית: מעמד העמית בקופה המעבירה השתנה לעמית לא פעיל ביום. ( ) המשך תהליך העברת הכספים: העמית פעיל בקופה המקבלת ביום ויש להמשיך בתהליך העברת הכספים. ( ) הפסקת תהליך העברת הכספים: העמית לא פעיל בקופה המקבלת ביום ויש להפסיק את תהליך העברת הכספים. *סמן את המתאים. ולראיה באנו על החתום, היום שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה או המקבלת לפי העניין שם החותמים בשם הגוף המנהל וחתימתם

27 בקובץ נפרד נספח ז' דף מידע לקרן פנסיה נספח ח' דף מידע לקופת גמל נספח ט' דף מידע לקרן השתלמות

28 נספח י' 1 טופס עדכון פרטים אישיים פרטי החברה המנהלת שם החברה המנהלת* שם קרן הפנסיה* קוד קרן הפנסיה מספר החשבון של העמית בקופה פרטי העמית שם פרטי* שם משפחה* מס' זהות / דרכון* יישוב* ת.ד רחוב* בית* דירה מיקוד פרטי בעל רישיון שם פרטי שם משפחה מס' בעל רישיון מס' פנימי בחברה להלן הפרטים שברצוני לעדכן )נא ציין אך ורק את הפרטים שברצונך לערוך בהם שינויים(: פרטי עמית: שם פרטי שם משפחה מס' זהות / דרכון תאריך לידה מין מצב משפחתי רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור יישוב ת.ד רחוב בית דירה מיקוד כתובת דוא"ל טלפון נייד טלפון קווי

29 פרטי בן / בת זוג שם פרטי שם משפחה מס' זהות / דרכון תאריך לידה מין פרטי ילדים עד גיל 21 שם פרטי שם משפחה מס' זהות / דרכון תאריך לידה מין מסמכים מצורפים תעודת זהות )כולל ספח(/דרכון )לתושב זר( אישורים אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת וזאת במקום באמצעות הדואר. אני מבקש לעדכן את כל הנתונים המוזכרים לעיל גם ביתר המוצרים הרשומים לזכותי בחברה המנהלת. חתימת העמית*: תאריך חתימה: חתימת בעל רישיון: תאריך חתימה:

30 נספח י' 2 טופס עדכון פרטי ביטוח נא לסמן את מסלול הביטוח המבוקש: שם מסלול הביטוח גיל הפרישה במסלול ויתור על כיסוי ביטוחי למקרה מוות )עמית שגילו עד 61 ( אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג בלבד. אין לי בן/בת זוג אך יש לי ילד שגילו פחות מ- 20. אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים. אין לי בן/בת זוג ואין לי ילד שגילו פחות מ- 20. ידוע לי כי בחלוף שנתיים ממועד אישור הבקשה יחודש הכיסוי הביטוחי לשאירים וינוכו דמי ביטוח מחשבוני, אלא אם אודיע לחברה בכתב כי אני מעוניין להמשיך ולוותר על כיסוי ביטוחי זה. שים לב! בן/בת זוג הוא מי שנשוי לעמית ומתגורר עמו או מי שמנהל עם העמית משק בית משותף ויתור על כיסוי ביטוחי )עמית שגילו לפחות 61( נא סמן את האפשרויות הרצויות: אני בן למעלה מ- 91 ומבקש לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות אני בן למעלה מ- 91 ומבקש לוותר על כיסוי כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים מסמכים מצורפים תעודת זהות )כולל ספח(/דרכון )לתושב זר( אישורים אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת וזאת במקום באמצעות הדואר. חתימת העמית*: תאריך חתימה: חתימת בעל רישיון: תאריך חתימה:

31 נספח י' 3 טופס עדכון פרטי העסקה תנאי העסקה פרטי המעסיק: שם המעסיק: מס' מזהה: מספר פנימי בחברה כתובת המעסיק כתובת דוא"ל פרטי העסקה תאריך תחילת עבודה שכר פנסיוני שיעור תגמולי עובד שיעור תגמולי מעביד שיעור פיצויים % חתימת העמית*: תאריך חתימה: חתימת בעל רישיון: תאריך חתימה: חתימת מעסיק: תאריך חתימה:

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה הראל פנסיה בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לטובת הצטרפותך לקרן הפנסיה "הראל פנסיה", הנך נדרש למלא את הטפסים המצורפים וכן להקפיד למלא את שדות החובה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההצטרפות. את כל המסמכים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

467-ishur tashlum pensyat nec...

467-ishur tashlum pensyat nec... שם העמית מספר זהות מג ד ל מ קפת קרנות פנסיה ו קופות גמ ל בע"מ הטופס מיוע ד לנשים ו לגברים כאח ד יש למ לא את הטופס בעט ב לב ד ו לא בעיפרון עמית נכב ד,.1.2.3.4 פרטי העמית המב קש - למי לוי בי די העמית דף

קרא עוד

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה:

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: 01.2017 תובע/ת יקר/ה חוברת זו מיועדת לסייע לך להבנת הליך בירור ויישוב התביעה על פי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק - 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. יש מלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 03-7348169

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד