דוח ביקורת בנושא רישוי עסקים לשנים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוח ביקורת בנושא רישוי עסקים לשנים"

תמליל

1 146 העמותה לטיפוח מצוינות בכדורסל אשקלון פועל לקידום הכדורסל בישראל IBBA )יש תקנון(- 1. מבוא איגוד הכדורסל הישראלי באמצעות אגודות הספורט ברחבי הארץ. / )להלן: "האיגוד"(. אגודת הספורט בעיריית אשקלון הינה א.ס. אשקלון, אשר הינה אגודה עצמאית )להלן: "האגודה"(, הפועלת באמצעות העמותה לטיפוח מצוינות כדורסל באשקלון )להלן: "העמותה"(. נציג אגודת הספורט א.ס. אשקלון בפני איגוד הכדורסל הישראלי הינו מנכ"ל העמותה, בנושא ליגות הכדורסל וקבלת התמיכות. בראש העמותה )יו"ר העמותה( עומד איש חינוך מקצועי, בעל רקע עשיר ומוכח בענף הכדורסל, בידיו ובאחריותו מופקדים כל הנושאים המקצועיים והמנהלתיים הכרוכים בהפעלת האגודה. פעילות השחקנים מתחילה ביום 1.9 ומסתיימת ביום 31.7 וזאת על פי תקנון עמותה. מטרות הבדיקה 1.1. עמידת העמותה ביעדי התקציב שאושרו ע"י מוסדותיו. א. )להלן: "חוק 1980 בחינת עמידת הגוף בהוראות חוק העמותות, התש"ם ב. העמותות"(, והנחיות רשם העמותות לניהול תקין. יישום כללי חשבונאות מקובלים וכללי דיווח נאות בגוף המבוקר. ג. מתודולוגיה קבלת תיקי התמיכות לשנים מהעירייה. א. פנייה בכתב לעמותה לביצוע ביקורת ודרישה לקבלת מסמכים ונתונים. ב , , בתאריכים הבאים: קיום פגישה עם מנכ"ל העמותה, ג

2 147 ד. ה. ו. ז. ניתוח המסמכים והנתונים שהתקבלו במהלך ובהמשך לפגישות כאמור לעיל, וכן ביצוע בדיקות משלימות. שליחת מכתב להשלמת מסמכים חסרים ולקבלת מסמכים נוספים. קבלת מסמכים משלימים מהעמותה. עיבוד הנתונים והממצאים וכן העלאתם במסגרת טיוטת דו"ח הביקורת שהועברה לעיון ותגובת העמותה., רקע כללי 1.1. מועד הרישום העמותה נרשמה במשרדי רשם העמותות, לפי רשם העמותות, ביום בשם "העמותה לטיפוח מצויינות כדורסל באשקלון )ע"ר(". מייסדי העמותה 1.1. מייסדי העמותה הינם: שם המייסד ד.ר.1 ס.י.2 א.ש.3 פ.ס.4 ד.י.5 פ.ד.6 ד.א.7 מטרות העמותה מטרותיה העיקריות של העמותה הינן: מקצועית: לקדם ולטפח כשרונות בענף הכדורסל ולהביאם לרמה הישגית לאומית ובינלאומית. חינוכית: לעצב את אישיותו של השחקן המתבגר בנורמות וערכים של מוסר, יושר, הגינות ושוויון..1.2

3 148 כישורים ואופי: לאפשר לספורטאי כלים להתמודד בהצלחה מול האתגרים הפיזיים, הנפשיים והמנטלים אותם מציב הספורט התחרותי. חברתית: להוות מסגרת חברתית מגובשת המאפשרת לשחקן להורה ולאוהד תחושת הזדהות ושייכות. לצורך מימוש מטרות אלה, נקבעו סדרי עדיפויות להוצאות העמותה: עדיפות ראשונה היא הוצאות הוודאות פעילות תקינה ובטוחה של קבוצות הילדים; עדיפות שניה היא שכר המאמנים; עדיפות שלישית היא שכר ניהול. תקנון העמותה לעמותה קיים תקנון, המפרט את מטרות העמותה )שחלקן מצויינות לעיל(, מדיניות העמותה בנושא איחורים והיעדרויות; תקופת הפעילות העונתית; הרכב וועדת המשמעת; ועוד. מבנה ארגוני אסיפה כללית רו"ח הועד המנהל ועדת הביקורת מנהל מקצועי צוות מאמנים ומדריכים הנה"ח ומנהלה מחלקת ילדים ונוער קבוצות בוגרים

4 חברי העמותה, מוסדות החובה ובעלי התפקידים מנכ"ל העמותה מיום הינו מר ד.ר, וזאת בהתאם לדו"ח המילולי אשר הוגש לרשם העמותות ביום חברי הוועד בעמותה הינם מר א.ח, אשר מונה ביום ; ש.א, אשר מונתה ביום להלן מובאים פרטי המכהנים במוסדות החובה בעמותה: המוסד / התפקיד הוועד המנהל בעל התפקיד א.ח ש.א ט.ח א.ח ש.א ד.ר מ.ש מועד פרוטוקול 12/12/ /7/ /01/ /12/ /01/ /01/ /3/2011 מבקר העמותה מורשי חתימה רואה חשבון

5 150 ממצאים: 1. חוברת הנחיות להתנהלות עמותות )דצמבר 2015( קובעת, בסוגיית קרבה משפחתית וניגוד עניינים )עמ' 56(, כי : "יצוין כי העסקת מספר קרובי משפחה בעמותה, גם כאשר לא מדובר בקרובי משפחה של חברי ועד, חברי ועדת ביקורת או מנכ"ל יש בה כדי להצביע על התנהלות בניגוד למנהל תקין המחייב, כאמור, העסקת עובדים או רכישת שירותים על פי אמות מידה אובייקטיביות ותוך התחשבות בטובת העמותה ולא על פי שיקולים של קירבה משפחתית. על עמותות להימנע גם מהעסקת מספר קרובי משפחה בתפקידים בכירים או מהעסקת קרובי משפחה בתפקידים ביניהם קיימים יחסי כפיפות וזאת לאור ניגודי העניינים הטמונים בהעסקה כאמור. ככל שיש לעמותה מאפיינים ציבוריים רבים יותר, כך יגבר הצורך להימנע ממצבים שיש בהם חשש לניגוד עניינים". יצוין כי ההנחיה באשר לסוגיית קרבה משפחתית נכנסה לתוקף בדצמבר 2015, א. נמצא כי מנכ"ל העמותה מעסיק את בנו וכן משמש בעצמו כמאמן בכיר לקבוצות השחקנים. ב. נמצא כי העמותה ביצעה עסקאות עם חנות הספורט אשר בבעלות המשפחתית של מנכ"ל העמותה. יצויין כי בפגישת סיכום הביקורת שנערכה במשרדו של מבקר העירייה, ציין המנכ"ל כי הוא יגיש את התפטרותו מתפקיד זה. תגובת מנכ"ל העמותה: מדובר בחוברת הנחיות שיצאה לאור רק לפני מספר חודשים ולכן אין לה קשר לתקופה הנבדקת. בכל מקרה העמותה עושה כל שניתן כדי לעמוד בדרישות החוק ועד להבהרות שיתקבלו בעניין ממשרד רשם העמותות, בתאריך החליטה העמותה לבטל את משרת מנכ"ל העמותה,והיא תיכנס לתוקף מיום מועד סיום ההסכם עם מנכ"ל העמותה.

6 151 מנכ"ל העמותה, ברוח התנדבות ותרומה יוצאים מגדר הרגיל, בביצוע לאורך שנים תפקידים של ניהול וארגון באגודה, באימון בפועל קבוצות לאורך השנים ללא שכר... חסך לעמותה קושי... תקציבי שנאמד בלמעלה ממליון העמותה סומכת על שיקול דעתו של מנכ"ל העמותה... לגבי העסקאות הנדונות, כמו לאורך כל הדרך, מחציתן תרומה. הביקורת רואה בסיום העסקתו של מנכ"ל העמותה כתיקון הליקוי. נמצא, כי העמותה מחזיקה באישור ניהול תקין לשנים , ו נמצא תקין, כי הדו"ח הכספי לשנת 2013 הוגש לרשם העמותות, ביחד עם המלצת הגוף המבקר לאשרו. נמצא תקין, כי ביום הוגש לרשם העמותות דין וחשבון מילולי לשנת נמצא תקין, כי העמותה מנהלת פנקסי קבלות סדורים, בהם מפורטים מספרי השיקים, זמן פרעונם, וסכומם. נמצא, כי ביום מונה רואה החשבון ט.ח כמבקר העמותה ע"י האסיפה הכללית, עם זאת לא נמצאה כל פעילות ביקורת פנים שערך רו"ח במהלך השנים , כגון: דוחות ביקורת, מתן שאלונים, איסוף מסמכי ביקורת, קיום דיונים עם ועד העמותה ועוד. תגובת מנכ"ל העמותה: מדובר ברואה חשבון שמעורה מאוד בענף ובנורמות המקובלות בו. מדובר ברואה חשבון שמכיר מקרוב את המתרחש באגודה. על מבקר של עמותה לבצע את תפקידו כמוגדר בחקיקה, ואין כל חשיבות לניסיונו ולידיעותיו של רואה החשבון אשר מונה כמבקר העמותה, אם זה לא מבצע את תפקידו. לא נמצאו תשלומים למשרד רו"ח מ.ש המעניק שירותי הנהלת חשבונות וביקורת דוחות כספיים לעמותה. הביקורת סבורה כי היה מקום לרישום הכנסה זו של המשרד במסגרת הכנסות העמותה כנגד הוצאות הנהלת החשבונות..7

7 152 תגובת מנכ"ל העמותה: משרד רואה חשבון מ.ש נותנים שרותי הנהלת חשבונות לעמותה בהתנדבות ותרומה. עניין רישום התרומה בדוחות העמותה יתוקן. מסקנות 1. היעדר פעילות ביקורתית מטעם מבקר העמותה עלול לגרום לאי סדרים ולפעילות לא תקינה. המלצות 1. על העמותה להקפיד כי ייערכו ביקורות שוטפות הכנסות העמותה רקע: הכנסות העמותה על פי הדו"ח הכספי לשנת 2014 כוללות תמיכות מן העירייה בסך 286 אש"ח ותשלום בגין דמי חבר מהשחקנים בסך 374 אש"ח. תמיכות העירייה מוענקות בהתאם לתבחינים אשר מאושרים על ידי מועצת העיר, כאשר ניתן ניקוד לכל קבוצה )ילדים, נוער או בוגרים(, ועל פי ניקוד זה מועברת התמיכה לעמותה. תשלומי דמי החבר הינם תשלומים של השחקנים בגין ההשתתפות בפעילויות העמותה, במסגרת קבוצות הילדים והנוער. יוער, כי שחקני קבוצת הבוגרים אינם נדרשים לשלם דמי חבר, ואף אינם זוכים לתשלום מצד העמותה. בשנת המשחקים מספר השחקנים הפעילים בקבוצות הילדים והנוער השונות עמד על 120 שחקנים. כאשר, דמי החבר השנתיים עמדו על סך של 3,200 לשחקן. תשלום דמי החבר מקנה לשחקנים את האפשרות להנות מאימונים, הסעות, ציוד ותלבושת. להלן תרשים המתאר את תהליך גביית דמי החבר כפי שמתקיים בעמותה:

8 153 גביית דמי החבר ע"י המאמנים העברת השיקים למנכ"ל העמותה הפקדת השיקים בבנק ע"י מנכ"ל העמותה מנכ"ל העמותה מפיק קבלות למשלמים העברת העתקי ההפקדות וספחי ההפקדה להנה"ח מנכ"ל העמותה מעביר את הקבלות למאמנים לצורך מסירתם למאמנים ממצאים: 1. הביקורת בחנה באופן מדגמי 10 שחקנים, וזאת על מנת לבדוק האם נגבו מהם דמי החבר. להלן נתוני המדגם: ספ' שם השחקן ל.ו מ.מ ע.כ ר.ל א.א נ.מ ג.ק ד.ש ג.מ ל.ו מספר קבלה בהנהלת החשבונות , מנתוני מדגם נמצא תקין כי כלל השחקנים אשר נדגמו שילמו את דמי החבר וכן הופקו קבלות עבור סכומים אלה. הביקורת בחנה את אחוז גביית דמי החבר מכלל השחקנים הפעילים. להלן טבלה המרכזת בדיקה זו:.2

9 154 מספר שחקנים דמי חבר עלות כוללת עלות כוללת לפי הדו"ח הכספי אחוז גבייה 98% נמצא כי אחוז דמי הגבייה עמד על 98%, לדברי מנכ"ל העמותה ניתנות הנחות על רקע כלכלי למספר מועט של שחקנים. נמצא כי דמי החבר לא אושרו בישיבות האסיפה הכללית של העמותה אלא נקבעות באופן שרירותי על ידי מנכ"ל העמותה. בנוסף, דמי החבר אינם מאוזכרים במסגרת הצעת תקציב העמותה. תגובת מנכ"ל העמותה:.3 שום דבר לא נעשה באופן שרירותי... כאן המקום להבהיר שברוב 5,000 4,500 האגודות המקצועיות בארץ מס החבר נע בין ל לשנה הערת הביקורת הינה על הסדרת דמי החבר באופן רשמי בישיבות האסיפה הכללית ולא על גובה דמי החבר שנקבעו. לא קיימת מערכת אשר מציגה את כלל השחקנים ואת החוב הקיים לכל שחקן, כך שניתן יהיה להפיק דו"ח המציג את כלל החובות "הפתוחים" עבור שחקנים שלא שילמו את חובם. תגובת מנכ"ל העמותה:.4 בתחילת עונה יש פעולה נמרצת של כל הצוות לגביית מס החבר, מאמנים אינם מעבירים ציוד ותלבושת לשחקניהם שטרם שילמו. הגבייה באחוזים גבוהים כתוצאה ממעקב צמוד והמנכ"ל. של כל המאמנים

10 155 הביקורת חוזרת ומציינת כי על עמותה להתנהל באופן מסודר ושקוף, על מנת שבכל רגע נתון יהא באפשרותה להציג את סך החובות הקיימים באופן ברור. כך, יש להסדיר הגבייה באמצעות מערכת ממוחשבת. נמצא כי סך תשלום תמיכת העירייה מסך הוצאות העמותה עלתה בשנת 2014 ל, 46% לעומת 29% בשנת מנתונים אלו עולה כי לעמותה לא קיימת יכולה לשלם את הוצאותיה ללא תמיכה מהותית של העיריה בכל שנה. תגובת מנכ"ל העמותה:.5 נתון זה אכן צריך לעורר קו מחשבה אחר. אנו מצפים מעיריית אשקלון לתמוך יותר באגודות עם אופי כמו א.ס אשקלון שכל מהותה תרומה והשקעה בילדים ונוער מאשקלון. תגובת מנכ"ל העמותה אינה מתייחסת עניינית לממצא הביקורת. מסקנות 1. העמותה אינה מקפידה לאשר את הטעון אישור באסיפה הכללית. 2. העמותה אינה מסתייעת במערכות מחשב לצורך ניהולה הארגוני או הכספי. 3. קיומה הכלכלי של העמותה תלוי בהעברת כספים מן העירייה. המלצות 1. הביקורת סבורה כי על העמותה להקפיד להעלות את מלוא הנושאים באסיפה הכללית, לקיים בהם דיון, ולאשר באופן מפורש את כלל הסוגיות, דוגמת גובה דמי החבר. 2. הביקורת סבורה כי על העמותה לערוך שינוי באופן הניהול, ולהיעזר במערכות מחשוב, שחלקן אף אינן כרוכות בהתחייבויות כספיות נוספות. לדוגמא, על העמותה לערוך קבצי אלקטרונים מעודכנים באשר לגבייה הנעשית מן השחקנים, ההוצאות וההכנסות השוטפות, וכד'.

11 156 ניהול העמותה, נהלים ותקציב לחוק 18 הביקורת מצאה כי לא קיים בעמותה ספר חברים כנדרש בסעיף העמותות, בו מצויים פרטיהם של החברים הרשומים כיום, תאריך תחילת חברותם וכן פקיעת חברותם של חברים שפרשו. תגובת מנכ"ל העמותה: יתוקן. העמותה אינה מעגנת את פעילותה באמצעות נהלי עבודה בנושאים כספיים ותפעוליים. לדוגמא, לא קיים נוהל גביית תשלומים משחקנים; נוהל רכישת ציוד; נוהל הפקדת תשלומים; ועוד. תגובת מנכ"ל העמותה:.2 יש נהלים, יש הצעות מחיר, יש נוהל תשלום מס חבר ונוהל החזרים, יש נוהל הפקדת צקים שבו מגיעים לבנק עומדים בתור לפעמים שעות ואז ניגשים לפקיד מוסרים לו את מספר חשבון העמותה ואז... העניין יועלה גם על הכתוב. נמצא תקין כי האסיפה הכללית התכנסה אחת לשנה, במועדים הבאים: , , , ו לשם אישור הדוחות הכספיים. נמצא תקין, כי הפרוטוקולים הקיימים נחתמו על ידי 2 חברי וועד העמותה. נמצא תקין, כי במדגם שיקים שנערך על ידי הביקורת, שיקים אלה היו חתומים על ידי שני מורשי חתימה נהלים כספיים ונהלי בקרה נמצא, כי האסיפה הכללית של העמותה אישרה ביום את סדרי העדיפויות התקציביים של העמותה. נמצא, כי על גבי שיקים של העמותה מוטבעת החותמת "למוטב בלבד". נמצא, כי לא קיימים נהלים העוסקים באופן הוצאת כספי העמותה. נמצא, כי אין ברשות העמותה חוזי שכירות המסדירים מול העירייה שכירת אולמות אימונים

12 157 תגובת מנכ"ל העמותה: יש הסכם בוודאות עם עיריית אשקלון בעניין השכרת אולמות. על מנכ"ל העמותה לשמור באופן מסודר העתקי הסכמים אותם העמותה עורכת. לביקורת לא הועבר העתק מההסכם. מסקנה: העמותה אינה שומרות באופן מסודר הסכמים עליהם היא חתומה. העמותה אינה מעגנת את פעולותיה בנהלי עבודה כתובים. המלצה על העמותה להתנהל באופן מסודר, ולדוגמא, לנהל קלסר התקשרויות חוזיות מול העירייה. מומלץ כי העמותה תעגן את פעולותיה העיקריות בנהלי עבודה כתובים תקציב תקציב עמותה לשנים 2014 ו 2015 עמד על 767 אלפי ו 938 אלפי בהתאמה. הביקורת בחנה את יישום התקציב שנת 2014 בלבד בהסתמך על 12 קבוצות )כולל בוגרים( לשנת , ו - 14 קבוצות לשנים בהתאמה לדו"ח הכספי המאושר לשנת 2014 ומאזן הבוחן לשנת ממצאים: 1. לא נמצא תיעוד כי תקציב העמותה לשנים אכן אושר על ידי וועד העמותה. וזאת בניגוד לחוק העמותות. תגובת מנכ"ל העמותה: כל שנה בבקשה לתמיכה מוגשת הצעת תקציב הכוללת את ההוצאות וההכנסות הצפויות והן חתומות על ידי ועד העמותה. האגודה מאז היווסדה נמצאת כל שנה ללא יוצא מן הכלל בהליך של צמיחה וגידול מספר הקבוצות. הצמיחה מתרחשת ביוני-יולי כלומר באמצע שנת התקציב ושיעורה של הצמיחה בעת הגשת התקציב השנתי אינו ידוע. כך למשל הגשה בקשת תקציב לשנת 2016 על נפח של קבוצות והיום באמצע האגודה מונה 20 קבוצות.

13 158 הביקורת רואה בחיוב כי פעילות העמותה גדלה במהלך השנים. יחד עם זאת, אין בכך כדי להפחית מן החובות המוטלות של העמותה, ובמסגרתן, אישור התקציב במוסדות העמותה. הצעת התקציב של העמותה כתובה על שם אגודת הספורט א.ס. אשקלון ולא עבור העמותה לטיפוח מצוינות. תגובת מנכ"ל העמותה:.2 אין הבדל מהותי, מול גורמים רבים הפעילות מתקיימת רק מול האגודה. לפעילויות אלו יש גם השלכות תקציביות. איגוד הכדורסל לא מתנהל מול עמותות מפני שלאגודה אחת יכולות להיות מחוברות כמה עמותות. העמותה הינה גוף משפטי עצמאי, ועליה לנהל את תקציבה בהתאם )ראו עמ' 15 לחוברת הנחיות להתנהלות עמותות(. הצעת תקציב לשנת 2014 עמדה על סך של 767 אש"ח, בעוד שהביצוע לפי הדו"ח הכספי המאושר לשנת 2014 עמד על סך של 618 אש"ח בלבד. קרי קיים פער של 24% בין הצעה התקציב לביצוע בפועל. תגובת מנכ"ל העמותה:.3 בהצעת התקציב הצגנו בפני עיריית אשקלון את כל האמצעים שיש לממן כדי לקיים פעילות הישגית איכותית, בעקבות אותם אלמנטים שאין ביכולתנו לממן הגשנו בקשה לקבל תקציב בהתאם. מאחר ובקשתנו לא התקבלה נאלצנו לוותר ולא לקיים את שאיפותינו. נמצאו פערים מהותיים בין הצעת התקציב לבין הביצוע בפועל להלן מספר דוגמאות: קבוצת הבוגרים תוקצבה ב- 80 אש"ח, כאשר בפועל לא שולם שכר לשחקנים אלא רק שכר חודשי למאמן )מר ע.ד( המוערך כבמחצית מסכום זה..4

14 159 בהצעת התקציב לשנת 2014 נקבע כי ביטוח שחקנים יעמוד על 1,200 לקבוצה לשנה. הביטוח כלל לא מוצג במאזן הבוחן לשנת לדברי מנכ"ל העמותה ביטוח השחקנים שולם על ידי מרכז הפועל. אך מבדיקת הביקורת עולה כי לא נרשמו הכנסות מתרומות והוצאות ביטוח מנגד זו כפי שמתבקש מחוק העמותות. בהצעת התקציב לשנת 2014 נקבע כי שכר מאמן אתלטיקה יעמוד על 2,000 לקבוצה לשנה. לעומת זאת לא שכרה העמותה מאמן אתלטיקה כלל במהלך שנת בהצעת התקציב לשנת 2014 נקבע כי אירועים חברתיים יעמדו על 1,500 לקבוצה לשנה. לא נמצאו הוצאות בגין אירועים החברתיים במהלך שנת.2014 בנוסף, נמצאו הוצאות אשר כלל לא תוקצבו במסגרת הצעת התקציב לשנת 2014, והוצאו בפועל: אביזרי ספורט אחזקת עסק בדיקות הוצאות לינה סכום בש"ח 9,500 1,965 2,185 17,374.5 תגובת מנכ"ל העמותה: לא תמיד הכל צפוי. האיגוד מחליט לקראת עונה חדשה שהכדור הרשמי המחייב אגודות הוא מולטן ולא נייק כפי שהיה עד כה, יש לכך השפעה לא צפויה על הוצאות הציוד. בלוח המשחקים החדש שמתפרסם באמצע שנת תקציב מתברר שלאגודה יש שלושה משחקים באילת יש לכך השפעה שלא היתה צפויה בתחילת שנה. היות והתקציב נערך כשלושה חודשים לאחר פתיחת הליגה, היה באפשרות העמותה להציג תקציב שכולל את כלל ההוצאות שנטען שהן בלתי צפויות.

15 160 מסקנות 1. העמותה אינה מקפידה על התנהלות כגוף משפטי עצמאי, על כל החובות המוטלות על גוף שכזה כולל אישור התקציב באסיפה הכללית. 2. העמותה אינה עורכת התאמות בשכר או בתקציב בהתאם למידע אשר קיים ברשותה. המלצות 1. על העמותה לאשר את תקציבה במסגרת האסיפה הכללית אחת לשנה. 2. על העמותה להקפיד לעדכן את תקציבה בהתאם למצב הדברים בפועל, ובהתאם למידע רלוונטי המתקבל אצלה. שכר ותקני כוח אדם סה"כ הוצאות השכר לשנת 2014 הסתכמו ב 374 אש"ח. בשנת המשחקים הועסקו בעמותה 8 מאמנים. הביקורת בחנה את הסוגיות הבאות: 1. קיום חוזים עבור כלל מאמני הקבוצות. 2. התאמה בין השכר ברוטו ע"פ החוזה לבין שכר המאמן בחודשים ספטמבר,2014 דצמבר,2014 יולי 2015 ואוגוסט נערכה השוואה בין מאמני הקבוצות באשר לגובה השכר ברוטו לקבוצה אחת לחודש. 4. השוואת חודשי הפעילות בין המאמנים. ממצאים: 1. נמצא, כי חוזה המאמן היחיד אשר נחתם על ידי העמותה הינו החוזה של מנכ"ל העמותה, ואילו שאר חוזי המאמנים נחתמו על ידי א.ס. אשקלון כדורסל. 2. נמצא כי שלושה מאמנים קיבלו שכר שאינו תואם את הקבוע בחוזה..1.11

16 161 שם השחקן מ.א שכר ברוטו לפי חוזה ומועד העסקה תוקף חוזה תאריך תחילה תאריך סיום שכר ברוטו לחודש יולי ב הערת הביקורת קיום תשלום שאינו תואם את הנקוב בחוזה קיום תשלום שאינו מעוגן בחוזה תקף 6,530 14, ,630 ע.ד תגובת סיכום: מנכ"ל העמותה לממצא )1( אשר נמסרה במהלך פגישת הפעילות במהלך חודש יולי אינה חלק מן ההסכם השנתי, וכי במהלך קיץ 2015 הועסק מ.א מעבר לקבוע בהסכם עימו. נמצא, כי חוזהו המקורי של מ.א לשנת המשחקים כולל אף את חודש יולי, כך שטענת העמותה בדבר העסקה בחודש יולי מעבר לקבוע בהסכם אינה נכונה. אשר נמסרה במהלך פגישת לממצא )2( מנכ"ל העמותה תגובת סיכום: הפעילות במהלך חודש יולי אינה חלק מן ההסכם השנתי, וכי במהלך קיץ 2015 הועסק ע.ד מעבר לקבוע בהסכם עימו. הביקורת סבורה כי כל התשלומים צריכים להיות מעוגנים בחוזה תקף. 3. במסגרת הקווים להפעלת האגודה ע"י העמותה נקבע כי שכרו של המאמן יהיה "בכפוף למגבלות התקציב וייקבע במו"מ בהתאם לדרגתו ולפי הוותק, הניסיון והמוניטין שלו. נמצא כי קיימת שונות מהותית בין השכר הברוטו הנקבע למאמנים. לדוגמא:

17 162 שם המאמן שכר ברוטו לפי מספר קבוצות שכר ברוטו לקבוצה ב חוזה ב 1, ,630 מ.א 3, ,000 ע.ר 4, ,000 ד.ר הביקורת סבורה כי גם במקרים בהם קיים שוני בין המאמנים בכל הקשור מספר שעות האימון, וותק, מוניטין והאסמכות ברשות המאמן תשלום השכר צריך להיקבע על פי אמות מידה המאושרות על ידי וועד המנהל כפי שמקובל בעמותות ספורט אחרות. תגובת מנכ"ל העמותה בפגישת הסיכום השוני בין שכר המאמנים השונים נובע מוותק, כמות אימונים בשבוע, גילאי הקבוצות. הביקורת מקבלת את עמדת מנכ"ל העמותה, כי אכן יש מקום לפערי שכר בין המאמנים. עם זאת, לא קיים מסמך מדיניות שכר אשר קובע כיצד ייקבע שכרו של מאמן. בנוסף, על החוזה עם המאמנים לציין במפורש את מספר האימונים השבועיים שעליהם להעביר לכל קבוצה אותה הם נבחרו לאמן. תקנון העמותה קובע כי הפעילות של כל עונה תחל ב 1.9 ותסתיים ביום בין ה 15.6 עד ליום 30.6 תהיה הפסקת פעילות בת שבועיים, ולאחר מכן תבוצע חזרה לפעילות ואימוני חודש יולי המיועדים לשחקני האגודה בלבד ולאלה שיתקבלו לאגודה במבחני הכניסה לעונת המשחקים הבאה. מטרות פעילות חודש יולי מקצועיות בלבד והיא תהיה חובה ותנאי לשחקנים מסויימים כהמשך פעילותם באגודה. תשלום עבור אימונים אלו ייגבה בנפרד. נמצא, כי 7 חוזי ההעסקה של המאמנים שונים מתקופת הפעילות העונתית כפי שמצוינת בתקנון. להלן פילוח תקופת ההעסקה:.4

18 163 כמות מאמנים תאריך תחילה תאריך סיום נמצא, כי מנכ"ל העמותה כיהן גם כמאמן קבוצת ילדים, וקיבל שכר של. 4,000 יוער, כי בניגוד לשאר חוזי המאמנים, בחוזה של מנכ"ל העמותה לא מפורטים תשלומים בגין נסיעות, חופשה והבראה. וזאת אף בניגוד לחוק דמי הבראה והסכמים קיבוציים. תגובת מנכ"ל העמותה.5 יתוקן. החוק והתקנון קובעים כי על השכר ברוטו של כל עובד ישולמו כחוק כל ההוצאות הסוציאליות הנלוות. א. מתלושי השכר עולה כי העמותה לא שילמה נסיעות ודמי הבראה ד.ע וד.ר, בניגוד לקבוע בחוק. ב. מתלושי השכר עולה כי העמותה לא הפרישה פנסיה כחוק בשנת המשחקים למאמן ק.ב. ובניגוד לקבוע בחוזה ההעסקה. תגובת מנכ"ל העמותה.6 יתוקן. נמצא כי מר ע.ד הוא המאמן היחיד אשר משולמת לו קרן השתלמות בסך שנתי של, 7,814 וזאת בניגוד לקבוע בחוזה ההעסקה שלו. תגובת מנכ"ל העמותה.7 באוגוסט 2013 ע.ד הגיש בקשה מנומקת לוועד העמותה בעניין קרן השתלמות. וועד העמותה דן בעניין ואישר את הבקשה.

19 164 התייחסות מנכ"ל העמותה אינה מגובה במסמכים כלשהם. שמדובר בעדכון שכר, היה מקום לעדכן את החוזה. בנוסף, היות מסקנות.1 המלצות אין בידי העמותה מסמך מדיניות ובו קווים מנחים להעסקת מאמנים ושכרם, ובהתאם, העמותה אינה מתנהלת באופן שוויוני בין עובדיה השונים, ביחס לנתוני הבסיס של כל עובד ועובד. עבור 2 מאמנים שכרם אשר משולם בפועל אינו תואם את הקבוע בחוזה. חוזי המאמנים אינם מפורטים דיים, ואינם כוללים את מספר האימונים שעל כל מאמן להעביר לקבוצות אותן נבחר לאמן. החוזים גם אינם כוללים את האפשרות כי מאמנים יועסקו בחוזה המשך באותם התנאים למהלך חודש יולי. על העמותה לערוך מסמך מדיניות ברור ובו הקווים המנחים להעסקת מאמנים ושכרם. על העמותה לוודא כי השכר המשולם למאמנים הוא השכר הקבוע בחוזיהם, ובמידה שקיים פער כלשהו, על העמותה לעדכן המסמכים המתאימים ולאשר זאת במוסדות הרלוונטיים. על העמותה לערוך חוזי העסקה מפורטים, ולכלול בהם את מלוא החובות של המאמנים, ואפשרויות העסקתם בחוזה המשך.

20 165 התקשרות עם ספקים ונותני שירותים במהלך השנים רכשה העמותה אביזרי ספורט, שירותי הסעה ותלבושות מספקים שונים. כמו כן, השתמשה העמותה באולמות ספורט של בתי הספר "מדעים" ו"מקיף א'", ושילמה עבור שימוש זה דמי שכירות. להלן ריכוז הוצאות אלה:.2.11 הוצאות באש"ח דו"ח כספי 1212 מבוקר באלפי דו"ח כספי 1212 מבוקר באלפי מאזן בוחן 1212 לא מבוקר אביזרי ספורט )כרטיס )7002 דמי שימוש אולם )כרטיס )7010 הסעות ולינה )כרטיס )7011 תלבושות שחקנים )כרטיס )7014 סה"כ: ממצאים: נמצא כי לא קיימים חוזי התקשרות בגין שכירת אולמות הספורט בין העמותה לבין החברה העירונית של אשקלון, אשר יעגן את גובה התשלום, מועדי תשלום, שעות פעילות, וביטוח. תגובת מנכ"ל העמותה.1 יש הסכם מול עיריית אשקלון, נאמר למבקר לקבל זאת מהחברה העירונית, הודיע שיפנה אליהם ולא עשה זאת. הביקורת שבה ומציינת כי על העמותה להתנהל באופן מסודר, ולשמור אצלה העתקי הסכמים אותם היא עורכת. נמצא כי לעמותה אין נוהל העוסק ברכש והתקשרויות. כך, הביקורת ביקשה לבחון קיום הצעות מחיר ממספר ספקים שונים טרם ביצוע הרכישה. נמצא, כי לא קיים תיעוד בגין הצעות מחיר שונות מספקים שונים טרם ביצוע הרכישות השונות. להלן מספר דוגמאות:.2.3

21 166 היקף התקשרות מצטבר לשנים ע"פ כרטסת הנה"ח באש"ח שם הספק חן-ספורט גום בע"מ תאריך סכום 2,461 6,797 4,130 32,551 24,336 מספר אסמכתא חברת ח.ן. טיוליות והשקעות בע"מ כרטיס אביזרי ספורט )כרטיס 7002 ו ( הסעות ולינה )כרטיס 7011 ו ( תלבושות שחקנים )כרטיס 7014 ו ( חן-ספורט א' מנתוני מאזן הבוחן לשנת 2014 נמצא כי בוצעו רכישות מחנות הבגדים השייכת למנכ"ל העמותה ללא כל תיאור העסקאות במסגרת ביאורי הדוחות הכספיים..4 תגובת מנכ"ל העמותה נמסרו הצעות מחיר מפורטות מהספקים השונים. אין ולא צריכה להיות כל טענה בעניין. הביקורת שבה ומציינת כי על העמותה להתנהל באופן מסודר. ככל שקיימות הצעות מחיר, הרי שאלה לא הועברו לעיון הביקורת. מסקנות 1. העמותה אינה שומרת חוזי התקשרות בקלסר מסודר. 2. העמותה לא ערכת נוהל התקשרויות, ובהתאם, אין ברשותה תיעוד אודות קבלת הצעות מחיר בקשר עם רכישות שונות. 3. העמותה אינה מאשרת עסקאות עם בעלי עניין במוסדות הרלוונטיים.

22 167 המלצות 1. על העמותה לשמור חוזי התקשרות בקלסר ייעודי לכך. 2. על העמותה לערוך נוהל התקשרויות. 3. על העמותה לתעד קבלת הצעות מחיר מגורמים שונים, ובמידה שמדובר בעסקאות עם בעלי עניין, יש להביא הדבר בפני המוסדות הרלוונטיים. ***********************

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הנחיות לניהול עמותה

הנחיות לניהול עמותה כללי ניהול תקין של עמותה ירושלים, מרץ 4102 לכבוד תוכן עמוד כללי:...2 אסיפה כללית:... 2 ועד העמותה:...3 מורשי חתימה:...4 ועדת ביקורת או גוף מבקר:...4 רואה חשבון מבקר:...5 שם העמותה:... 5 מטרות העמותה:...

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 רשות התאגידים רשם העמותות דבר ראש רשות התאגידים... 4 מבוא... 6 מוסדות העמותה... 8 כללי... 8 אסיפה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F2EEE5FAE420ECFAE9E9F8E5FA20E5F0E5F4F920E7E9F4E42E646F63>

<4D F736F F D20E4F2EEE5FAE420ECFAE9E9F8E5FA20E5F0E5F4F920E7E9F4E42E646F63> העמותה לתיירות ונופש חיפה פיתוח וקידום התיירות בחיפה מהווה את אחד הנדבכים הכלכליים המרכזיים של העיר. לשם כך נוסדה העמותה לתיירות ונופש חיפה (להלן - העמותה) ובשמה הקודם אפת"ח האגודה לפיתוח תיירות חיפה,

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63>

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63> פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2/2010 מיום 7.3.10 שהתקיימה במשרדיהמועצה האזורית רמת הנגב משתתפים: נוכחים: התנצלו: שמואל ריפמן, ז'אק ביסמוט, ראובן קופל, מנחם אופיר, אריה וינד,יצחק קאודרס, תומר פריאל, גדעון פרידברג,

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

Microsoft Word - F9DF820.doc

Microsoft Word - F9DF820.doc נתונים כלליים דוח ביקורת מסכם בחברה הכלכלית כפר סבא כפר- סבא קיבלה מעמד של עיר בשנת 1962. העיר מונה כ- 82,000 תושבים. ראש העירייה, מר יצחק ולד, מכהן בתפקיד משנת 1982. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, הוקמה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

<4D F736F F D EF2EEE5FAFA20EEECE1E920F1F0E9F320EBF4F820F1E1E02E646F63>

<4D F736F F D EF2EEE5FAFA20EEECE1E920F1F0E9F320EBF4F820F1E1E02E646F63> 63 עמותת מלב"י סניף כפר סבא 1. כללי עמותת מלב"י מרכזים לאביזרי בית יד שנייה, היא עמותה אשר הוקמה כמקור לסיוע ועזרה לעולים חדשים ולמשפחות נזקקות. העמותה הינה עמותה ארצית הפועלת כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח),

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

המאמן בספורט המודרני ד"ר איציק בן מלך הבעיות העיקריות במקצוע המאמן הצלחה בספורט ההישגי מותנית בארבעה גורמים עיקריים : כישרון אימון והדרכה מתקנים וציוד

המאמן בספורט המודרני דר איציק בן מלך הבעיות העיקריות במקצוע המאמן הצלחה בספורט ההישגי מותנית בארבעה גורמים עיקריים : כישרון אימון והדרכה מתקנים וציוד המאמן בספורט המודרני ד"ר איציק בן מלך הבעיות העיקריות במקצוע המאמן הצלחה בספורט ההישגי מותנית בארבעה גורמים עיקריים : כישרון אימון והדרכה מתקנים וציוד ארגון וניהול נכון ומשאבים )ברמת המועדון(. לאימון ולהדרכה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער חוברת פעילות חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים - בגוש, בנופית וביגור תוכנית פעילות לשנת תשע ה מחלקת ספו

מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער חוברת פעילות חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים - בגוש, בנופית וביגור תוכנית פעילות לשנת תשע ה מחלקת ספו מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער חוברת פעילות חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים - בגוש, בנופית וביגור תוכנית פעילות לשנת תשע ה 2014-2015 מחלקת ספורט ונוער שלך ובשבילך! מחלקת ונוער ספורט פלרם מקדם את

קרא עוד

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63>

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63> רקע רכישות במחלקת המשק המחלקה למשק מטפלת באחזקת משרדי העירייה השונים וכפופה למזכיר העיר. עובדי המחלקה מבצעים בכוחות עצמם, ככל שניתן, אחזקה שוטפת במשרדי העירייה השונים כגון: תיקוני אינסטלציה קלים, תיקוני

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים טלפון )רב קווי( : 1-077-077-700 פקס: 151-0-949-8130 כתובתנו באינטרנט : WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL כתובתנו לדואר : רח' מוטה גור 42, רחובות 4666244 דוא"ל : YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63>

<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63> 28 יוני 2007 י"ב תמוז תשס"ז מפ/ 8160 לכבוד ח"כ אופיר פינס - פז יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שלום רב, הנדון: הצעת חוק העיריות, התשס"ז 2007 הננו מתכבדים בזאת להעביר לאדוני את נייר העמדה של לשכת

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC בס "ד אחווה קהילת - עמותה רשומה עפ"י חוק העמותות, התש"מ - 1980 (להלן - "החוק") תקנון העמותה 1. שם העמותה - קהילת אחווה ע.ר. 580386225 מקום המושב -_הפרחים 9, רעננה. (משכנה) מטרות העמותה.2.3 (I) להקים, לבנות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע 1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופעה של העסקת עובדים זרים )להלן - עו"ז( בענפי המשק השונים.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד