Microsoft Word - קשח מודיעיני - גרסה סופית לאישור.docx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - קשח מודיעיני - גרסה סופית לאישור.docx"

תמליל

1 המרכז למורשת המודיעין המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין קשרי חוץ )קש"ח( מודיעיניים במאה ה :21- ל ק ח ים מ ה נ יס יון ה מ ע ר ב י וע ק ר ונות ל פ י ת וח א ס ט ר ט ג יות ק ש " ח ע ת יד יות אודי גולן מחקר עומק פברואר 2019

2 2 על המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין ה מ כ ו ן ל ח ק ר ה מ ת ו ד ו ל ו ג י ה ש ל ה מ ו ד י ע י ן ב מ ר כ ז ל מ ו ר ש ת ה מ ו ד י ע י ן ל צ ו ר כ י ק ה י ל ת ו מ ת ו ד ו ל ו ג י ה ת פ י ס ו ת פ ע ו ל ה ו ה ו א ע ו ס ק ב פ י ת ו ח ו ב ע ו ל ם. ה ו ק ם ב ש נ ת, 2016 ה מ ו ד י ע י ן ב י ש ר א ל ה מ כ ו ן נועד להוות מרחב לשיח על המתודולוגיה בקהילת המודיעין הישראלית ולחבר בינה לבין שיח רלוונטי בעולם : בקהילות מודיעין אחרות, באקדמיה ובמגזר העסקי. ה מ כ ו ן נ י ס י ו נ ם ע ל מ ת ב ס ס ק ה י ל ת א נ ש י ש ל ה ע ש י ר ה מ ו ד י ע י ן ה פ ע י ל ה ו ע ל ב י ש ר א ל, הכתיבה הנרחבת בתחומי המודיעין והביטחון באקדמיה ובמכוני מחקר בארץ ו ב ע ו ל ם. ת פ י ס ת ה י א ה מ כ ו ן ש ה מ ת ו ד ו ל ו ג י ה נ ד ב ך ה י נ ה ב פ ר ק ט י ק ה ה מ ו ד י ע י נ י ת, ו ש ה ש י ל ו ב ב י ן ה מ ע ש ה ל ת י א ו ר י ה ח י ו נ י ל פ י ת ו ח ה י ד ע ב ת ח ו ם. ל כ ן, בידי אנשי המעשה ) ה פ ר ק ט י ק נ ר י ם ( ה י כ ו ל ת ל פ ת ח א ת ת י א ו ר י י ת ה מ ו ד י ע י ן, א ש ר י י ש ו מ ה מ ז י ן א ת ה מ ש ך פ י ת ו ח ה י ד ע ל ג ב י העשייה המודיעינית. ה מ כ ו ן מ פ ר ס ם א ת כ ת ב ה ע ת " מ ו ד י ע י ן ה ל כ ה ומעשה " : שלושת הגיליונות שפורסמו עד כה ע ס ק ו ב ש י ל ו ב י ו ת ב מ ו ד י ע י ן, ב מ ו ד י ע י ן ב ה ש ת נ ו ת מ ה י ר ה ו ב " ב י ג ד א ט ה " ו מ ו ד י ע י ן ו ה ג י ל י ו ן ה ק ר ו ב יעסוק בתודעה ו מ ו ד י ע י ן. ל צ ד ז א ת, פ ר ס ו מ י ה מ כ ו ן כ ו ל ל י ם מ ח ק ר י ע ו מ ק, ה מ ת מ ו ד ד י ם ע ם ש א ל ו ת מ ת ו ד ו ל ו ג י ו ת באופן ממוקד, ונכתבים על י ד י ח ו ק ר י ה מ כ ו ן א ו ע מ י ת י ה מ ח ק ר ב ו, א נ ש י ק ה י ל ת ה מ ו ד י ע י ן או אנשי אקדמיה העוסקים בתחומי המודיעין ו ה ב י ט ח ו ן. ת ו צ ר נ ו ס ף ש ל ה מ כ ו ן, " מ ב ט מ ע ב ר ל י ם ", נועד להאיר ולהנגיש סוגיות מתודולוגיות שונות, בהתבסס על הכתיבה האקדמית בנושאי מודיעין בעולם. למכון קהילה רשתית של כ- 400 ח ב ר י ם, ש ב ה מ ו ע ל י ם ב א ו פ ן ת ד י ר ע ד כ ו נ י ם מ ת ו ד ו ל ו ג י י ם הן על- ידי חברי המכון והן על- ידי חברי הקהילה. ה מ כ ו ן ע ו ר ך י מ י ע י ו ן ו ס ד נ א ו ת ל ט ו ב ת ק ה י ל ת ה מ ו ד י ע י ן ה פ ע י ל ה, מ פ ג ש י ם ע ם ק ו ר ס י ם ו ש י ת ו פ י פ ע ו ל ה ע ם ה א ק ד מ י ה. ב נ ו ס ף, ה מ כ ו ן מ ק י י ם ש י ח ע ם מ כ ו נ י ם מ ק ב י ל י ם ב ח ו " ל ו מ ק י י ם כ נ ס י ם יעודיים בנושא המתודולוגיה של המודיעין. ב ר א ש ה מ כ ו ן עומד תא " ל ) מ י ל ' ( יוסי קופרוסר, ל ש ע ב ר ר ח " ט מ ח ק ר ב א מ " ן. ה מ כ ו ן נ ע ז ר בוועדה מייעצת ובה בכירים לשעבר בקהילת המודיעין, אנשי אקדמיה ו ע ו ד.

3 3 1 תוכן עניינים מ ב ו א פרק ראשון : י ש ר א ל ה ת פ ת ח ו י ו ת ב ת ח ו ם ה ק ש " ח ה מ ו ד י ע י נ י פרק שני שיתוף פעולה מודיעיני בין לאומי: גורמים מאיצים ו מ ר ס נ י ם פרק שלישי : מודלים של קש " ח מודיעיני פרק רביעי : שילוב הקש " ח בתחומים השונים של עבודת המודיעין ס י כ ו ם מ ק ו ר ו ת א ו ד י ג ו ל ן ה י נ ו ד ו ק ט ו ר נ ט ל מ ד ע ה מ ד י נ ה ב א ו נ י ב ר ס י ט ת ב ר א י ל ן, ח ו ק ר ב ת ח ו מ י מ ו ד י ע י ן ו מ ד י נ י ו ת ח ו ץ וביטחון של י ש ר א ל. ת מ ו נ ת ה ש ע ר ש ל מ ח ק ר זה הועלתה באתר, Pixbay.com יוני : צ י ל ו ם.geralt ברצוני להודות למרואיינים אסף אוריון, ארי שועלי, חיים תומר, י ו ס י ק ו פ ר ו ס ר, ס י מ ה ש י י ן, ס מ " ר מ י ל ' ש ', ש " ט ו פ ר ו פ ' שלמה שפירא, על ההיענות ושיתוף הפעולה.

4 הגלובליזציה של המודיעין". 2" 4 ה י ק ף 11 ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ה ב י ן- ל א ו מ י ב ת ח ו ם מ ב ו א ה ח ו ץ ק ש ר י א ח ר, ב נ ו ס ח א ו ה מ ו ד י ע י ן, ה מ ו ד י ע י נ י י ם Liaison) ( Intelligence ועומקו, התרחבו מאוד מאז סיום המלחמה הקרה ובמיוחד בעקבות פיגועי ב ס פ ט מ ב ר ו ה ת פ ש ט ו ת ה ג'י ה א ד א ד ם ה ע ו ל מ י. ס ו ו נ ד ס ן, ז א ת כ י נ ה ז ה, ב ת ח ו ם ב ו ל ט ח ו ק ר גם מעצמה כארצות הברית, בעלת משאבים אדירים, תלויה בקש"ח מודיעיני, והיא משתפת פעולה ע ם יותר ממאה מדינות אשר מעניקות לה מידע וסיוע חיוניים ) מ ו מ ח י ו ת ב ש פ ה ותרבות מקומית, נ ג י ש ו ת ו ע ו ד) ב מ ס ג ר ת ה מ ל ח מ ה ב ט ר ו ר. 3 מ ד י נ ו ת ק ט נ ו ת, ש ב ע ב ר פ ע ל ו מ ו ד י ע י נ י ת ב ע י ק ר ב א ז ו ר ן, ה פ כ ו ל ש ו ת פ ו ת ח ש ו ב ו ת ב מ א ב ק ה ג ל ו ב ל י נ ג ד ה ט ר ו ר ו ה ר ח י ב ו א ת ש י ת ו פ י ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י י ם שלהן לאזורים נוספים. ארגוני מודיעין וביטחון פנים ) ש ב"כ, FBI מ ש ט ר ה ( פ י ת ח ו א ף ה ם א ת ק ש ר י, ה ח ו ץ ש ל ה ם. ז א ת, נ ו כ ח א ו פ י י ם ה ג ל ו ב ל י ו ח ו צ ה ה ג ב ו ל ו ת ש ל ה א י ו מ י ם ) ט ר ו ר ב י ן ל א ו מ י, ת פ ו צ ת נ ב"ק, 4 פשע בין- לאומי, סייבר) וגם בשל חומרת האיומים. י ש ר א ל ג ם ה י א ה ר ח י ב ה א ת ק ש ר י ה ח ו ץ המודיעיניים שלה. ל א ח ר פ י ג ו ע י 11 ב ס פ ט מ ב ר ו ע ל י י ת האיום של ה ט ר ו ר ה ג ל ו ב ל י, הוסרו מגבלות והוּדק שיתוף הפעולה עם שירותי מודיעין עמיתים. התופעה הקיפה את כל מרכיבי קהילת המודיעין ו ב י ן ה ש א ר ב א ה ל י ד י ב י ט ו י כ א ש ר ב ש נ ת 2003 ע נ ף ר' ב א ג ף המודיעין, שהיה אחראי ל ת ח ו ם ה ק ש"ח, ה פ ך ל מ ח ל ק ה ל ש י ת ו פ י פעולה מודיעיניים בין- ל א ו מ י י ם ) מ ש"ב (. 5 ה ת ר ח ב ו ת ה ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י ו ח ש י ב ו ת ו ה ג ו ב ר ת ב ת ו ך ע ב ו ד ת ה מ ו ד י ע י ן ו כ מ ר כ י ב ב מ ד י נ י ו ת ה ח ו ץ ו ה ב י ט ח ו ן, מ צ ד י ק ה ע י ס ו ק מ ק י ף ו ש י ט ת י ב נ ו ש א. מ ט ר ת מ א מ ר ז ה ה י א ל נ ת ח א ת ה נ י ס י ו ן ה מ ע ר ב י ב ת ח ו ם ה ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י מ א ז 11 ב ס פ ט מ ב ר ו ל ה צ ב י ע ע ל ל ק ח י ם ו כ י ו ו נ י ם ל א ס ט ר ט ג י י ת ק ש"ח מודיעינית עתידית הרלוונטית לכלל הקהילה הישראלית. ה מ ח ק ר יבחן כמה שאלות מרכזיות: מהם הגורמים המשפיעים על י צ י ר ת והידוק קשרי חוץ מודיעיניים בין מדינות? מהם הגורמים המונעים או מגבילים שיתוף פעולה מודיעיני בין מדינות? 2 ל ס ק י ר ה על אודות ה ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י ה ב י ן ל א ו מ י ב מ א ה ה 20 ראו: Michael Herman, Intelligence Power in Peace and War, Cambridge: Royal Institute of International Affairs & Cambridge University Press, 1996,.pp לתקופה שאחרי 11 בספטמבר ראו: Adam Svendsen, "The globalization of intelligence since 9/11: frameworks and operational parameters",.cambridge Review of International Affairs, Vol. 21, No. 1, March 2008, pp ב 2005 אמר ב כ י ר ב CIA ש ב כ ל מ ע צ ר א ו ה ר ג ש ל ט ר ו ר י ס ט ש ב י צ ע ה א ר ג ו ן ) מ ח ו ץ לעירק ( היה מעורב סיוע משירות מ ו ד י ע י ן ז ר. ר א ו: Daniel Byman, "The Intelligence War on Terrorism", Intelligence and National pp Security,,2014 Vol.,29 No.,6 לגרמניה. על אודות העמקת שיתוף הפעולה המודיעיני בין ארצות הברית ב ע ק ב ו ת פ י ג ו ע י 11 בספטמבר ראו : Spiegel SPIIEGEL Staff, "Germany's Deep Cooperation with the NSA",.Online, 18 June נשק בלתי קונבנציונלי. 5 ר ו נ ן ב ר ג מ ן, " ס י כ ו ל מ מ ו ק ד ", י ד י ע ו ת א ח ר ו נ ו ת ה מ ו ס ף ל ש ב ת, 6 ב י ו נ י, 2008 ע מ ' 8 9 ; ר ו נ ן ב ר ג מ ן, " ב ש י ר ו ת ה ו ד מ ל כ ו ת ה ", ידיעות אחרונות, מוסף 7 י מ י ם, 5 ב פ ב ר ו א ר, 2010 ע מ ' 24 ; יוסי מלמן ו ד ן ר ב י ב, מלחמות הצללים המוסד ו ק ה י ל ת ה מ ו ד י ע י ן, ת ל א ב י ב : י ד י ע ו ת א ח ר ו נ ו ת ו ס פ ר י ח מ ד, 2012 ע מ ' 454,; א ס ף א ו ר י ו ן " ק ש ר י ח ו ץ ח ש א י י ם ו ש י ת ו פ י פעולה מודיעיניים בין לאומיים ", בתוך שמואל אבן ודוד סימן טוב ) עורכים (, אתגרי קהילת המודיעין בישראל, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, יוני ', 2017 ע מ

5 ש י ת ו פ י" 5 כ י צ ד ו כ ו ל י (? מ ש ת ל ב ה ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י ב ש ל ב י ם ע ב ו ד ת ש ל ה ש ו נ י ם ה מ ו ד י ע י ן ) א י ס ו ף, מ ח ק ר מבנה העבודה : בפרק הראשון יוגדר מהו הקש"ח המודיעיני, ינותחו מאפייניו, ויוצגו ההתפתחויות העיקריות בקש"ח המודיעיני של י ש ר א ל ובעולם. בפרק השני ינותחו הגורמים המשפיעים על שיתוף ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י ה ב י ן ל א ו מ י ) מ א י צ י ם ו ח ס מ י ם (, ו ב פ ר ק ה ש ל י ש י י ו צ ג ו מ ו ד ל י ם ש ל ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י ודפוסי שיתוף פ ע ו ל ה ה מ א פ י י נ י ם א ו ת ם. ב פ ר ק ה ר ב י ע י י נ ו ת ח אופן שילוב ה ק ש"ח ב ת ת התחומים השונים של עבודת המודיעין. ל ס י ו ם י ו צ ג ו ד ו ג מ א ו ת ל ש י ת ו ף פעולה מתקדם ) ש י ל ו ב י ו ת, מאגר משותף ( ויובאו סיכום ממצאי המחקר וכיווני פעולה עתידיים לקש"ח. יצוין כי סוגיית הקש"ח המודיעיני לא עמדה במוקד העיסוק האקדמי והמתודולוגי במודיעין. בדרך כלל, הקש"ח המודיעיני איננו מוצג כאחד השלבים החשובים ב" מעגל המודיעין", המסגרת הקלסית ל נ י ת ו ח ע ב ו ד ת ה מ ו ד י ע י ן, א ל א מ ו ז כ ר כ ת ת ת ח ום ב ע ל ח ש י ב ו ת מ ו ג ב ל ת ש ל מ ע ר ך ה א י ס ו ף. ס ב י ר ל ה נ י ח ש ג ם ה ר ג י ש ו ת ה ק י י מ ת ל ג ב י ק ש ר י מ ו ד י ע י ן, כ א ש ר פ ע מ י ם ר ב ו ת ע צם ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ב י ן מדינות או פרטיו המדויקים נותרים חסויים לשנים רבות, הקשתה על מחקר הסוגיה. 6 ב ש נ י ם הא ח ר ו נ ו ת ה ח ל ל ה ת פ ת ח ה מ ח ק ר ה א ק ד מ י ה ע ו ס ק ב ק ש"ח ה ו א ה מ ח ק ר ר ו ב מ ו ד י ע י נ י. ה י ס ט ו ר י ו א מ פ י ר י ב א ו פ י ו. מ א מ ר י ם א ח ד י ם נ י ס ו ל נ ת ח מ ב ח י נ ה א נ ל י ט י ת א ת ה ג ו ר מ י ם ה מ ש פ י ע י ם ע ל ק ש"ח מ ו ד י ע י נ י, ל א פ י י ן ס ו ג י ם א ו ר מ ו ת ש ל ק ש"ח מ ו ד י ע י נ י, ל ה צ ב י ע ע ל ה ק ש י י ם ו ה ד י ל מ ו ת ה כ ר ו כ י ם ב ו ו ל ה צ י ע פתרונות אפשריים ) שילוביות, היררכיה), 7 אולם מחקר ז ה נ מ צ א ע ד י י ן ב ש ל ב ר א ש ו נ י. נראה כי בתחום הקש"ח המודיעיני הקדים הידוק הקשרים המעשיים בין שירותי מודיעין א ת ה פ י ת ו ח ה ת ו ר ת י ) א ס ט ר ט ג י ה ו מ ת ו ד ו ל ו ג י ה ל ק ש"ח ( ו י ש צ ו ר ך לעדכן תורות ותפיסות שפותחו בתחום הקש"ח לאור היקף השינויים בזירה הבין לאומית ובתחום המודיעין ו ק צ ב ם. ש י ט ת ה מ ח ק ר ו ה מ ק ו ר ו ת: ר ו ב ה פ ע י ל ו ת ב ת ח ו ם ה ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י ה י א ח ש א י ת ו ה מ י ד ע ב נ ו ש א, ב מ י ו ח ד ב א ר ג ו נ י מ ד י נ י ו ת, כ ש מ ד ו ב ר ה מ ו ד י ע י ן ד ו ח ו ת ב ה י ס ט ו ר י ה ב מ ע ר ב ו ע ד ו ת ב ת ו מ ת ב ס ס ח ק י ר ה (. ז מ נ נ ו ס פ ר י ע ל ו ב א י ר ו ע י ם מ ק ו ר ו ת ז י כ ר ו נ ו ת, ע כ ש ו ו י י ם, ג ל ו י י ם : ר א י ו נ ו ת מ ו ג ב ל ע י ת ו נ ו ת, א נ ש י ע ם ו ח ל ק י. מ ס מ כ י ם מ ו ד י ע י ן ה מ א מ ר ר ש מ י י ם ו כ ן ל ש ע ב ר מ ת מ ק ד ) מ ס מ כ י ס פ ר ו ת תיאורטית בתחום המודיעין. המחקר ניסה לזהות את הסוגיות העקרוניות המרכזיות בניהול קש"ח בהתבסס על מקרים שפורסמו. ראיונות עם אנשי מודיעין בעלי ניסיון רב בתחום הקש"ח ו ה מ ו ד י ע י ן סייעו לנתח את הסוגיות העקרוניות ו ה ד ו ג מ א ו ת ולשבץ אותן בהקשר רחב י ו ת ר. 6 גבריאל אראל, מחקר עומק : 2 מיפוי השיח האקדמי בנושאי מודיעין, המכון לחקר המתודולוגיה המודיעינית, מרס ; 2018 ב ש נ י ס פ ר י ם, קו ב צ י מ א מ ר י ם ש ס ק ר ו א ת פ ע י ל ו ת ק ה י ל ת ה מ ו ד י ע י ן ה י ש ר א ל י ת : צ ב י ע ו פ ר ו א ב י ק ו ב ר ) ע ו ר כ י ם (, מ ו ד י ע י ן וביטחון לאומי, תל אביב : הוצאת מערכות ומשרד הביטחון, 1987 לפיד; אפרים ו ע מ ו ס ג ל ב ו ע ) ע ו ר כ י ם (, מלאכת מ ח ש ב ת, ת ל א ב י ב : ה מ ר כ ז ל מ ו ר ש ת ה מ ו ד י ע י ן ו ה ו צ א ת י ד י ע ו ת א ח ר ו נ ו ת, א י ן פ ר ק א ו מ א מ ר ש ה ו ק ד ש ל נ ו ש א ה ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י. מ א מ ר א ח ד ש ל ד י מ ה א ד מ ס ק י ה ע ו ס ק ב ה ת מ ו ד ד ו ת המודיעינית של י ש ר א ל מ ו ל ב ר י ת ה מ ו ע צ ו ת מ ת י י ח ס ל ק ש"ח מ ו ד י ע י נ י א ך ז ה א י נ ו נ ו ש א המאמר..H Bradford Westerfield, "America and the World of.intelligence Liaison", Intelligence and National Security, Vol. 11 No. 3, July 1996, pp. 523 Stephane Lefebvre, "The Difficulties and Dilemmas of International Intelligence Cooperation", 7 International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Vol. 16, 2003, pp ; Jennifer Sims, "Foreign Intelligence Liaison: Devils, Deals, and Details", International Journal of "and Counter Intelligence, Vol. 19, 2006, pp ; James I Walsh, "Defection and Hierarchy in Intelligence Sharing", Journal of Public Policy, Vol. 27, No. 2, 2007, pp ;.International Westerfield 1996 טוב. קובי מיכאל, דודי סימן ו א ו ר ן יואלי, " התפתחות תפיסת השילוביות בארגוני מודיעין", מודיעין ה ל כ ה ו מ ע ש ה, ג י ל י ו ן, 1 ה מ ר כ ז ל מ ו ר ש ת ה מ ו ד י ע י ן, ד צ מ ב ר 2016, ע מ ' 6 24 ; ש"ט, פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י י ם נ ג ד ארגוני הג'יהאד העולמי ", מודיעין הלכה ו מ ע ש ה, גיליון, 1 המרכז למורשת המודיעין, דצמבר ', 2016 ע מ

6 ח מ ש ה ע י נ י י ם "" ח מ ש ה ע י נ י י ם"," 6 קש"ח מודיעיני : הגדרה ו מ א פ י י נ י ם המחקר האקדמי עושה שימוש במונחים קש"ח מודיעיני Liaison) Intelligence שיתוף) או פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י Cooperation) (Intelligence בהתייחס לשיתוף פעולה מודיעיני בין שירותים זרים. משרד מנהל המודיעין הלאומי ODNI) ( בארצות הברית הגדיר קש"ח מודיעיני כ פ ע י ל ו ת הכוללת מגעים רשמיים בין מרכיב של קהילת המודיעין האמריקאית לבין שירות מודיעין או ביטחון זר הקשורים י ש י ר ו ת לריגול, ריגול נגדי או פעילויות מודיעין אחרות. 8 מרבית הקש"ח המודיעיני מתנהל בין שתי מדינות וליתר דיוק, בין שני שירותי מודיעין עמיתים. י ש גם קש"ח מודיעיני רב צדדי אך הוא משני. ניתן לציין שלושה תחומי שיתוף פעולה עיקריים: ה ע ב ר ת מ י ד ע ש י ר ו ת מ ו ד י ע י ן מ ע ב י ר ל ש י ר ו ת מ ו ד י ע י ן ע מ י ת מ י ד ע מ ו ד י ע י נ י ש ה ו א מ ע ר י ך שהוא רלוונטי ע ב ו ר ו. חילופי הערכות ודיאלוג מחקרי. שיתוף פעולה מבצעי- איסופי שירותי מודיעין עמיתים משתפים פעולה במבצעים לאיסוף מ ו ד י ע י ן ולצרכים אחרים לעיתים שיתוף הפעולה המודיעיני איננו מאוזן משום שצד אחד הוא בעל יכולות מודיעיניות טובות י ו ת ר ושיתוף הפעולה הוא חלק מהיחסים המדיניים בין הצדדים. ב מ ק ר י ם כאלה, ה" מחיר " י כ ו ל ב י ט ו י ל י ד י ל ב ו א ב ת ח ו מ י ם צ ב א י י ם א ח ר י ם ) ל ד ו ג מה, א י מ ו נ י ם, פ ע י ל ו ת מ ב צ ע י ת א ו ו כ ד ו מ ה ( ב ת ח ו מ י ם מ ד י נ י י ם. ב מ ק ר י ם א ח ר י ם, ח ו ס ר ה א י ז ו ן ה ו א ז מ נ י ו מ ש ק ף צ י פ ייה ל ת מ ו ר ה מ ו ד י ע י נ י ת בטווח הארוך. ברוב המקרים קיים ג ם מ ר כ י ב ש ל ה ד ד י ות ומיקוח בחילופי המידע ושיתוף הפעולה. ב ע ק ב ו ת פ י ג ו ע י 11 ב ס פ ט מ ב ר ח ל ג י ד ו ל ב ה י ק ף פ ע י ל ו ת ה ק ש"ח ה ב י ן- ל א ו מ י, ש י ת ו פ י פ ע ו ל ה ב ת ו ך ה מ ע ר ב ו ב י ן מ ד י נ ו ת ה מ ע ר ב ו ב ר א ש ן א ר צ ו ת ה ב ר י ת ל מ ד י נ ו ת ב כ ל ר ח ב י ה ג ל ו ב ו ס, ב ע י ק ר ב נ ו ש א הטרור, אך גם מול איומים ג ל ו ב ל י י ם נ ו ס פ י ם ) ת פ ו צ ת נשק בלתי קונבנציונלי, פשע בין- לאומי ו ע ו ד (. מדינות המערב השיגו התקדמות בתחום שיתוף הפעולה המודיעיני ונחלו הישגים בהתמודדות מול ה ט ר ו ר ) סיכול פיגועים, פגיעה קשה בארגון אלקאעידה), אך י ד ע ו גם כישלונות ) פיגועים קשים בתוך מדינות אירופה, צמיחת דאעש ו ה צ ל ח ו ת י ה ( ו נ ר א ה כ י ה ן א י נ ן מ צ ל י ח ו ת ל ה ד ב י ק א ת ק צ ב ה ש י נ ו י י ם והאתגרים המתפתחים בזירה הבין- לאומית בשנים האחרונות. 10 קיימת הכרה בצורך לשפר את שיתוף הפעולה המודיעיני נגד הטרור גם בתוך מסגרות שיתוף פעולה רב מ ד י נ ת י ו ת ו ת י ק ו ת ) 11 נאט"ו, האיחוד האירופי), שכל אחת מהן יוצאת מנקודת פתיחה שונה מבחינת עומק שיתוף הפעולה הקיים. אך יש מחלוקות ו ד י ל מ ו ת לגבי הדרך המיטבית ל ש י פ ו ר ה ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י. ה ו ע ל ו ו נ ב ח נ ו א פ ש ר ו י ו ת ש ו נ ו ת : י צ י ר ת מ ס ג ר ת ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ מ ו ס ד ת 8 ה ה ג ד ר ה מ ת ו ך Glossary, Office of the Director of National Intelligence, CI התרגום לעברית הוא של המחבר. 9 ק י י ם כ מ ו ב ן מ ג ו ו ן ר ח ב ש ל מ א פ י י נ י ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ב י ן מ ד י נ ו ת. ר א ו : ש"ט, ש י ת ו פ י פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י י ם, ע מ ' 110.Simms, ; Clough, 603 ; יוסי קופרווסר, השינויים הנדרשים בהתארגנות קהיליות המודיעין במערב נוכח אתגר הטרור העולמי, מודיעין הלכה ו מ ע ש ה, גיליון, 1 המרכז למורשת המודיעין, דצמבר ', 2016 ע מ Eyes) (Five היא ה ב ר י ת א ו מ ס ג ר ת ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י ת הו ו ת י ק ה ב י ו ת ר ו ה ה ד ו ק ה ב י ו ת ר. 11 ה י א ה ח ל ה ב 1946 בהסכם שיתוף פ ע ו ל ה ב ת ח ו ם הסיגינט שנחתם ב י ן א ר צ ו ת ה ב ר י ת ל ב ר י ט נ י ה, ו א ל י ו צ ו ר פ ו ק נ ד ה, א ו ס ט ר ל י ה ו נ י ו זילנד. ראו : J. Vitor Tossini, "The Five Eyes The Intelligence Alliance of the Anglosphere", UK Defence Journal, 14 November 2017,

7 7 ה י ר ר כ י ת ) למשל, הצעה ליצירת שירות מודיעין אירופי משותף ( או מבנה רשתי הכולל כמה ארגונים ו מ נ ג נ ו נ י ם ש ל ש י ת ו פ י פ ע ו ל ה ב י ן מ ד י נ ו ת, א ך כ ר ו ך ג ם ב כ פ י ל ו י ו ת. מ א מ צ י ם א ל ו נ ת ק ל ו ב ק ש י י ם וב ח ס מ י ם ש ו נ י ם ו ל א ה ב י א ו ל פ ר י צ ת ד ר ך ב ע ו מ ק ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ) מ ח ל ו ק ו ת פ ו ל י ט י ו ת ו ח ו ק י ו ת, בירוקרטיה, בעיות של ביטחון מידע, פערי יכולות, הקושי בהשגת אמון ואינטימיות במסגרות רבות מ ש ת ת פ י ם) ת ר ז ה מ י י, כ א ש ר ה י י תה ש ר ת ה פ נ י ם ש ל ב ר י ט נ י ה ב ש נ ת 2016 אה, ק ר ל ח ב ר ו ת " ח מ ש ה ע י נ י י ם " ל ה ר ח י ב א ת ש י ת ו ף הפעולה המודיעיני ביניהן ג ם ל ת ח ו מ י ם נוספים: Charles Miranda, "Britain's new plan to tackle terrorism both home and abroad with controversial security alliance", News.com.au, 17 February 2016, abroad-with-controversial-security-alliance/news-story/2ef64da03f39b977834e0214acd0ea05 על אודות המאמצים הנמשכים של ארגונים כמו האיחוד האירופי ונאט"ו לשפר את הקש"ח המודיעיני ראו: Javier Argomaniz,, Oldrich Bures, and, Christian Kaunert, "A Decade of EU Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical Assessment", Intelligence and National Security, Vol. 30, Nos. 2-3, pp Jan Ballast, "Trust (in) NATO The Future of intelligence sharing within the alliance", Research Paper, NATO Defense Collage, Rome No. 140, September 2017; Artur Gruszuczak, Intelligence Security in.the European Union, London: Palgrave Macmillan, 2016

8 8 פרק ראשון : ישראל התפתחויות בתחום הקש"ח המודיעיני ק ה י ל ת ה מ ו ד י ע י ן ה י ש ר א ל י ת ב נ ו י ה מ ש י ר ו ת מ ו ד י ע י ן אזרחי, המוסד, ושירות מודיעין פנים, השב"כ. 13 צ ב א י ובי ט ח ו נ י, ש י ר ו ת א מ"ן, ח ו ץ מ ו ד י ע י ן קשרי החוץ המודיעיניים בקהילת המודיעין הישראלית עד שנות ה 90 המוסד, תחילה ב א מ צ ע ו ת ל ש כ ת ראש המוסד ו א ח ר כ ך ד ר ך א ג ף ק ש ר י החוץ שלו " תבל " שהוקם ב ש נ ת 1958 אגף, היה הגורם המוביל בתחום הקש"ח המודיעיני בקהילת המודיעין. " תבל " אחראי לקשרים המודיעיניים מול השירות המקביל לו במדינות שיש לישראל עימן יחסים דיפלומטיים. כאשר מדובר במדינות שאין לישראל עימן יחסים דיפלומטיים, אך יש קשרים חשאיים, נציג המוסד מ ש מ ש כ ל כ ל י י ם, מ ד י נ ת נ צ י ג מ ד י נ י י ם י ש ר א ל ו ע ו ד. ל כ ל מ כ י ו ו ן ו ע נ י י ן ד ב ר ש מ ד י נ ו ת ה ן ע ר ב, ב ת ח ו ם ג ם כ מ ו ה מ ו ד י ע י ן ר ו ב ו ה ן מ ד י נ ו ת ב ת ח ו מ י ם ה ג ו ש א ח ר י ם: ה ק ו מ ו נ י ס ט י י ח ס י ם ו ר ב ו ת מ מ ד י נ ו ת ה ע ו ל ם ה ש ל י ש י, לא קיימו ע ם י ש ר א ל י ח ס י ם ד י פ ל ו מ ט י י ם עד שנות ה 90, נ י ה ל ה י ש ר א ל קשרים חשאיים עם רבות מהמדינות, כולל מדינות מוסלמיות וערביות, באמצעות אגף " תבל", מה שהעניק לו תפקיד חשוב במדינות החוץ והביטחון של ישראל. לפי שבתי שביט, ראש המוסד לשעבר, ל מ ו ס ד יתרון בתחום הקש"ח על פני שאר הארגונים בקהילת המודיעין בשל כפיפותו הישירה לראש ה מ מ ש ל ה ו ב ש ל יכולתו לקיים דו שיח ישיר עם בכירים במדינה השותפה ולעיתים עם השליט עצמו, מה שנותן לארגון יתרון בהערכת כוונות המדינה, ומכאן בהערכת צרכיה ויכולותיה המודיעיניים. 14 ב א ג ף ה מ ו ד י ע י ן ש ל צה"ל פ ע ל ב ע ב ר ע נ ף ר ' ש ה י ה א ח ר א י ל ר י כ ו ז ה פ ע י ל ות ב ת ח ו ם ה ק ש"ח מ ו ל שירותי מודיעין צבאיים ז ר י ם. ב ס ו ף ש נ ו ת ה 60 ה ו ק מ ה ב א מ"ן מ ח ל קת ק ש"ח ש ל ה ה י ו כ פ ו פ י ם ע נ ף ר', ע נ ף נ ס פ ח י ם צ ב א י י ם ש נ י ה ל א ת ה ק ש ר ע ם נ ס פ ח י ם צ ב א י י ם ש ל צ ה"ל ב ח ו"ל ו ע ם ה נ ס פ ח י ם ה צ ב א י י ם ה ז ר י ם ש ש י ר ת ו ב י ש ר א ל ו ע נ ף נ ו ס ף ש ע ס ק ב ס י ו ע צ ב א י. 15 ה ש ב"כ ק י י ם ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י עם שירותים ז ר י ם מ ק ב י ל י ם ל ו, ב ת ח ו מ י ה ת מ ח ו ת ו ) ט ר ו ר, ר י ג ו ל נ ג ד י, א ב ט ח ה (. ה מ ו ס ד ה י ה א ח ר א י ל ת י א ו ם ק ש ר י ה ח ו ץ ש ל ה ש ב"כ מ ו ל ש י ר ו ת י ם ז ר י ם. 16 מ ד י נ ת ישראל הייתה שחקן פ ע י ל ויוזם בתחום הקש"ח המודיעיני מאז הקמתה. דוגמאות בולטות ל כ ך ה ן פ י ת ו ח ה ק ש ר י ם ה מ ו ד י ע י נ י י ם ב י ן ה מ ו ס ד ל CIA. כ ב ר ב ת ח י ל ת ש נ ו ת ה 50, ס י י ע ה CIA ל ש י ר ו ת ה מ ו ד י ע י ן ה י ש ר א ל י ה צ ע י ר ב ה כ ש ר ת מ ו ד י ע י ן א נ ש י ו ב א ס פ ק ת ט כ נ ו ל ו ג י ה, 17 ב ר י ת כ י נ ו ן הפריפריה בשנת 1958 שבמסגרתה פ ע ל פ ו ר ו ם " כ ל י ל " ל ש י ת ו ף פעולה מודיעיני בין ישראל, טורקיה 13 א פ ר י ם ל פ י ד, לוחמי הסתר : המודיעין הישראלי מבט מבפנים, תל אביב : הוצאת ידיעות ספרים, 2017, ע מ' ע ל א ו ד ו ת א ג ף " ת ב ל " ב מ ו ס ד ר א ו : א פ ר י ם ל פ י ד, ע מ ' ; נ ח י ק נ ב ו ת, תבל ו מ ל ו א ה, אור יהודה : כנרת ז מ ו ר ה ביתן מוציאים לאור, 2015 ', ע מ , בשנת. בצוות שהקים ראש המוסד שביט 1995 כדי לעסוק באיומים ובהזדמנויות שעימם יתמודד המוסד במאה ה 21 נ כ ת ב : " ה מ ו ס ד י מ ש י ך ל ק י י ם ולהרחיב קשריו עם שירותי מודיעין ב ר ח ב י ה ע ו ל ם, כ ד י ל ג ב ו ת ו ל ת מ ו ך ב ק ש ר י ם המדיניים של ישראל ". שבתי שביט, ראש המוסד, ר א ש ו ן ל צ י ו ן : ה ו צ א ת ידיעות אחרונות וספרי חמד, ', 2018 ע מ , 15 ל פ י ד, ע מ ' , 16 אסף אוריון, קשרי חוץ מודיעיניים ו ש י ת ו פ י פעולה מודיעיניים בין לאומיים, 109 ן; מ ל מ ו ר ב י ב, עמ' ; ל פ י ד, 151 ת; ד ב ר י ד י ס ק י ן א צ ל ד ר ו ר מ ו ר ה, ש ו מ ר י ה ס ף, ת ל א ב י ב : ה ו צ א ידיעות אחרונות, 2014 עמ ' על אודות פיתוח הקשרים המודיעיניים עם ארצות הברית והעברת הנאום הסודי של חרושצ' וב ראו יאיר שפיגל, י מ י ע מ ו ס, ת ל א ב י ב : מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן, 2017, ע מ ' , ;, "Mossad-CIA Ephraim Kahana, Cooperation", International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 14, 2001, pp

9 9 ע ם ו א י ר א ן, 18 וכן מסגרת " קילוואט" שיזמה ישראל בשנות 1971 להעברת מידע ושיתוף פעולה מודיעיני מ ו ל ה ט ר ו ר ה פ ל ס ט י נ י ב א י ר ו פ ה. " ק י ל ו ו א ט " ה י י ת ה מ ע ר כ ת טלקס שדרכה ה ו ע ב ר מ י ד ע ה ת ר ע ת י, מידע על אודות פ ע י ל י ם ולקחים מהתמודדות עם פיגועי טרור פלסטיניים. 19 ב ת ק ו פ ת ה מ ל ח מ ה ה ק ר ה ה י ה ה מ ו ד י ע י ן ה מ ע ר ב י מ מ ו ק ד ב א י ו ם ה ס ו ב י י ט י ו א י ל ו ע ב ו ר י ש ר א ל ע מ ד ב ר א ש ה צ י"ח א י ו ם ה מ ל ח מ ה מ ו ל מ ד י נ ו ת ע ר ב ו ב מ ק ו ם ה ש נ י, נ ו ש א ה ט ר ו ר. ה י ו נ ק ו ד ו ת ה ש ק ה. ל מ ש ל, נ ש ק ס ו ב י י ט י ב י ד י מ ד י נ ו ת ע ר ב ש י ש ר א ל א ס פ ה ע ל י ו מ י ד ע א ו ה ש י ג ה כ ש ל ל ו ב מ ב צ ע י ם ) ט י י ס ה מ י ג ה ע י ר קי ש ע ר ק ע ם מ ט ו ס ו ב מ ב צ ע ש ל ה מ ו ס ד), ה י ו ו ה ב ס י ס ל ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י ט כ נ ו ל ו ג י ה ת מ ק ד א חד כ ל א ך ה מ ע ר ב. 20 ב א י ו ם ה ע י ק ר י מ ב ח י נ ת ו. ב נ ו ש א י ם ובמבצעים מודיעיניים העדיפה ישראל לפעול באופן עצמאי ללא שותפים. מ ו ד י ע י נ י י ם מ ר כ ז י י ם הקש"ח בישראל לאחר פיגועי ספטמבר 2001 ל א ח ר ס י ו ם ה מ ל ח מ ה ה ק ר ה, ב ש נ ו ת ה 90 ו ב י ת ר ש א ת ב ש נ ו ת ה 2000 ג ב ר ו נ ק ו ד ו ת ה ח פ י פ ה ב י ן ה צ י"ח ה מ ע ר ב י ל צ י"ח ה י ש ר א ל י, כ ת ו צ א ה מ ה ו פ ע ת א י ו מ י ם ח ד ש י ם ) ה ט ר ו ר ה א ס ל א מי, ת פ ו צ ת נ ב"ק, א י ר א ן) ו ה ז ד מ נ ו י ו ת ח ד ש ו ת ) מ ע ו ר ב ו ת ג ו ב ר ת ש ל ה מ ע ר ב ב מ ז ר ח ה ת י כ ו ן, מ ל ח מ ו ת ע י ר ק, תהליך השלום). השינויים בסביבה הבין- לאומית ו ה א ז ו ר י ת יצרו פוטנציאל להרחבת שיתוף הפעולה ה מ ו ד י ע י נ י, 21 א ו ל ם נ ד ר שו ש י נ ו י י ם נ ו ס פ י ם כ ד י ל מ מ ש א ת ה פ ו ט נ צ י א ל: ש י נ ו י פ נ י מ י ת פ י ס ת י א צ ל ראשי ארגוני המודיעין, הכרה בצורך ובפוטנציאל של שיתוף הפעולה המודיעיני הבין- לאומי. אהרון ז א ב י פ ר ק ש, ר א ש א מ"ן ב ש נ י ם , טען ש"כיום ק ש ה ל ה ע ל ו ת ע ל הדעת שירות מ ו ד י ע י ן א ו ט ר ק י ל ח ל ו ט י ן " א ת ו ה ד ג י ש ה י ת ר ו נ ו ת ש מ ד י נ ו ת, ו י ש ר א ל ב ת ו כ ן, מודיעיני. הוועדה לחקירת מערך המודיעין בעקבות המלחמה בעירק 2003 שהצביעה, אף מ ש י ג ו ת מ ש י ת ו ף פ ע ו ל ה על בעיות בשיתוף הפעולה המודיעיני בסוגיית עירק, ציינה ששיתוף הפעולה המודיעיני הבין לאומי הוא חיוני למדינה קטנה כמו י ש ר א ל ו" טומן בחובו פוטנציאל לחילופי מידע מודיעיני שערכו ל א י ס ו ל א ב פ ז". ע מ ו ס ידלין, ראש אמ"ן בשנים כאחד, הצביע על שיתוף הפעולה המודיעיני הבין לאומי מ א ת ג ר י ק ה י ל ת ה מ ו ד י ע י ן ב י ש ר א ל: 22 א ר ג ו נ י, ש י נ ו י א ר ג ו נ י ב כ ל ה ק ש"ח ג ו פ י ח י ז ו ק ה מ ו ד י ע י ן ו ש ב י ר ת ה מ י ד ו ר ב י ן י ח י ד ת ה ק ש"ח ל י ח י ד ו ת א ח ר ו ת ב א ר ג ו ן. ב ש נ ת 2003 ה ו ק מ ה ב א מ"ן מ ש"ב, ה מ ח ל ק ה ל ש י ת ו פ י פ ע ו ל ה בין לאומיים, א ש ר ה ח ל י פ ה א ת מ ח ל ק ת ה ק ש"ח. ה ג ד ר ת ה ת פ ק י ד ש ל ה מ ש"ב ה י א : " ה י ח י ד ה פ ו ע ל ת ל ג י ב ו ש ו ל מ י מ ו ש ש י ת ו פ י פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י י ם ב י ן ל א ו מ י י ם ל א ו ר י ע ד י 18 ע ל א ו ד ו ת מ ס ג ר ת " כ ל י ל " ר א ו : ל פ י ד, ע מ ' חוקרת שבחנה מסמכי ארכיון שוויצרים ונחשפה למסמכי " קילוואט" הצביעה על התפקיד המרכזי שמילאה י ש ר א ל במסגרת שיתוף פ ע ו ל ה ז ה : Berne, Aviva Guttmann, "Secret Wires Across the Mediterranean: The Club de Euro-Israeli Counterterrorism and Swiss 'Neutrality'", The International History Review, Vol. 40, Issue Counterterrorism 4, 2018, pp. 1-20; Aviva Guttmann, "Combating Terror in Europe: Euro-Israeli Intelligence Cooperation in the Club de Berne ", Intelligence and National Security, Vol. 33,.Issue 2, 2018, pp ע ל א ו ד ו ת ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י ט כ נ ו ל ו ג י ב י ן י ש ר א ל ל ג ר מ נ י ה ב ה ת מ ו ד ד ו ת ע ם נ ש ק ס ו ב י י ט י ר א ו :,Shlomo. Shapiro, "Intelligence Services and Foreign Policy: German-Israeli Intelligence and Military.Cooperation" German Politics, Vol. 11, No. 1, April 2002, pp ש ב י ט, ע מ ' 41 43; רי א י ו ן עם חיים תומר, ל ש ע ב ר ראש אגף " ת ב ל " ב מ ו ס ד, 10 ב י ו נ י ; 2018 רי א י ו ן עם ארי שועלי, בכיר לשעבר במוסד, 15 בפברואר 2018; Clough, 22 א ה ר ו ן ז א ב י פ ר ק ש ו ד ב ת מ ר י, ו א י ך נ ד ע? ת ל א ב י ב : ס פ ר י ע ל יית ה ג ג, 2011, ע מ ' , 166, ת,; ה כ נ ס ו ע ד ת ה ח ו ץ ו ה ב י ט ח ו ן, ד י ן ו ח ש ב ו ן כרך א ', הוועדה לחקירת מערך המודיעין בעקבות המלחמה בעירק, מרס, 2004 ע מ' ; 24 ע מ ו ס י ד ל י ן, " אתגרי קהילת המודיעין ב י ש ר א ל ", בתוך שמואל אבן ודוד סימן טוב ) עורכים (, המכון ל מ ח ק ר י ב י ט ח ו ן לאומי, 2017 ', ע מ 143 ו; ר א ג ם ש מ ו א ל א ב ן ו ע מ ו ס גרנית, קהילת המודיעין הישראלית לאן? המכון למחקרי ביטחון לאומי, מזכר 97 ס, מ ר ', 2009 ע מ ;

10 א ת ר י ם/ א ג ף- ה מ ו ד י ע י ן/ א מ ן/ י ח י ד ו ת- א מ ן// 10 אמ"ן. מייצגת את אגף המודיעין כולו. תהווה ערוץ מוביל לאיסוף מידע מודיעיני באמצעות ג ו ר מ י ם ז ר י ם (FORINT) מגבשת. היחידה ומממשת מדיניות קש"ח זרועית תוך ב נייה והטמעה של תורה ו ש ל ה כ ש ר ו ת מ ק צ ו ע י ו ת ב ת ח ו ם ה ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י ". ה י ח י ד ה ה י י ת ה כ פ ו פ ה י ש י ר ו ת ל ר א ש א מ"ן ומאז 2013 כפופה לרח"ט הפעלה, נוספו לה תקנים ומשימותיה התרחבו. 23 במהלך כהונת מאיר דגן כראש המוסד ב הוסרו מגבלות והורחב שיתוף הפעולה המודיעיני של המוסד, באמצעות א ג ף " ת ב ל". י ש ר א ל ה ר ח י ב ה ו ה ע מ י ק ה א ת ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י ע ם ש י ר ו ת י מ ו ד י ע י ן ז ר י ם ל ת ח ו מ י ם נוספים, כולל מבצעים משותפים ל ה ג ד ר ת ה ת פ ק י ד ר א ו א ת ר צ ה"ל : אמיר בוחבוט, " רק כשפתחתי עיתון הבנתי מה עשינו" : הזרוע הארוכה של ר י א י ו ן ע ם ש ו ע ל י, ש ם ; ר י א י ו ן ע ם ת ו מ ר, ש ם. י ש ר א ל נ ח ש פ ת, וואלה חדשות, 21 ביוני

11 11 פרק שני שיתוף פעולה מודיעיני בין- לאומי: גורמים מאיצים ו מ ר ס נ י ם על בסיס סקירת התפתחות שיתוף הפעולה המודיעיני הבין- לאומי המערבי מאז 11 בספטמבר אנסה ל ז ה ו ת א ת ה ג ו ר מ י ם ה ע י ק ר י י ם ה מ ש פ י ע י ם ע ל ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י ב י ן מ ד י נ ו ת. ה ג ו ר מ י ם י ח ו ל ק ו ל מ א י צ י ם, ה מ ש פ י ע י ם ב כ י ו ו ן ש ל ה י ד ו ק ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ו ל ח ס מ י ם, ה מ ו נ ע י ם א ו מ ע כ ב י ם הידוק שיתוף פעולה. מ א י צ י ם ליצירת שיתוף פעולה מודיעיני בין מדינות ול ה י ד ו קו תפיסת איום משותפת הגורם המרכזי המניע שיתוף פעולה מודיעיני הוא תפיסת איום משותף, אך ג ם א ם ת פ י ס ה ז ו כ ש ה י א ל ע צ מ ה ה י א ב ס י ס ל ש י ת ו ף פ ע ו ל ה, ע ו צ מ ת ו ו א י כ ו ת ו ש ל ב ס י ס ז ה נ ג ז ר י ם מ ה מ י ד ה ש ב ה ה מ ד י נ ה מ ע ר י כ ה ש ה י א ז ק ו ק ה ל ס י ו ע מ ו ד י ע י נ י כ ד י ל ה ת מ ו ד ד ה י ט ב ע ם ה א י ו ם. 25 ל ע י ת י ם ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה מ ת ר ח ש ר ק לאחר שהאיום מתממש ) ב ע ק ב ו ת פיגוע טרור ב מ ד י נ ה, ל מ ש ל (. ה א י ו ם ה מ ה ו ו ה ב ס י ס ל ש י ת ו ף פ ע ו ל ה י כ ו ל להיות אויב אחד משותף ) ברית המועצות בעבר, איראן, אלקאעידה (, אויבים ה מ ש ת פ י ם ק ו ר י א ה (, פ ע ו ל ה אוי ב י ם ב י נ י ה ם, ש ו נ י ם ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ו מ ע ר כ ו ת נ ש ק. יי ת כ ן כ א ש ר ה מ ש ת מ ש י ם ש א ח ת ב ש י ט ות ה מ ד י נ ו ת ל ו ח מ ה ל א ד ו מ ו ת א ו י ב תה ו ו ה ש ל ) ט כ נ י ק ו ת י ש י ר ט ר ו ר ( ) א י ר א ן א ו ו צ פ ו ן ב א ו ת ן כ ל א ל ה ה ם כ ר פ ו ר ה ל ש י ת ו ף פעולה מודיעיני וללמידה הדדית בין מדינות. ג ם כ א ש ר י ש ל מ ד י נ ו ת תפיסת איום משותפת, עשויה להיות ביניהן מחלוקת לגבי חומרת האיום ולגבי המענה הנכון מולו. א ח ר י 11 ב ס פ ט מ ב ר ר א ת ה א ר צ ו ת ה ב ר י ת א ת ה מ א ב ק ב ט ר ו ר כ מ ל ח מ ה, ו א י ל ו מ ד י נ ו ת א י ר ו פ ה התייחסו למאבק בטרור בגישה של אכיפת חוק, בדומה למאבק בפשע. אפילו בריטניה, בעלת הברית ה ק ר ו ב ה ב י ו ת ר ש ל א ר צ ו ת ה ב ר י ת, ל א ק י ב ל ה א ת ה ג ד ר ת ה מ צ ב כ מ ל ח מ ה. פ ע ר ז ה יצר מחלוקת לגבי האמצעים המודיעיניים שבהם נ י ת ן לעשות שימוש ) מ ע צ ר ללא משפט, שימוש ב ע י נ ו י י ם ב ח ק י ר ו ת ( ו ג ר ם ל ק ש י י ם ב ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י ני, מ ד י נ ו ת א י ר ו פ ה ל א ה י ו מ ו כ נ ו ת ל ה ע ב י ר מ י ד ע א ו ל ש תף פ ע ו ל ה עם ארצות הברית בפעולות שנחשבו בלתי חוקיות או שנויות במחלוקת. 26 האופי הגלובלי של האיומים הטרור האסלאמי ו ב ע י ק ר גלגולו העדכני, הג'יהאד העולמי ) אלקאעידה, דאעש ( בגלל היותו ג ל ו ב ל י, ח ו צ ה ג ב ו ל ו ת ו ב ג ל ל ע ו צ מ ת ה א י ו ם ו ה ש ל כ ו ת י ו, ה י ו ו ה ת מ ר י ץ ל י צ י ר ת ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י ב י ן מ ד י נ ו ת ר ב ו ת ולהעמקת שיתופי פעולה קיימים תוך ה ת ג ב ר ו ת ע ל ל פ ח ו ת חלק מהחסמים ) ב י ט ח ו ן מקורות, חסמים מדיניים). 27 כדי ל ה ת מ ו ד ד ע ם ה א י ו ם ש ל ח ז ר ת א נ ש י ד א ע ש למדינות המערב החל ח ש א י מ ב צ ע, 2015 ב ש נ ת ב י ן ל א ו מ י ה ש ם ת ח ת Gallant Phoenix ב ה ו ב ל ת א ר צ ו ת ה ב ר י ת 25 ר י א י ו ן ע ם ת ו מ ר, ש ם..Clough, Michael V. Hayden, Playing to the Edge, New York: Penguin, 2016, ; Adam Svendsen, Rees Intelligence Cooperation and the War on Terror, London: Routledge, 2010 :3-4, 43, 63; Wyn and Richard J. Alderich, "Contending Cultures of Counterterrorism Transatlantic Divergence or.convergence?", International Affairs, Vol. 81, Issue 5, 2005, pp על אודות הג'יהאד העולמי כמאיץ לשיתוף פעולה מודיעיני ראו: ש"ט, עמ ' במערכת; ריאיון עם ש"ט, לשעבר ה ב י ט ח ו ן, 4 ב א פ ר י ל ; 2018 ז א ב י פ ר ק ש ו ת מ ר י, 166; ר י א י ו ן ע ם י ו ס י ק ו פ ר ו ו ס ר, ר ח"ט מ ח ק ר.2018 ב א מ"ן ל ש ע ב ר, 23 ב מ א י

12 12 ו ב ה ש ת ת פ ו ת ש מ ו נ ה מ ד י נ ו ת ב ת ח י ל ה מ ד י נ ו ת. 21 כ ך ו א ח ר ה מ ד י נ ו ת ל א ת ר כ ד י מ ו ד י ע י ן ח ל ק ו ל ו ח מ י ם זרים שהגיעו ל ס ו ר י ה ו ע י ר ק ו ל ע ק ו ב א ח ר ח ז ר ת ם ל מ ד י נ ו ת ה מ ו צ א. ע ל פ י ה " דר שפיגל ", ה מ ב צ ע נ ו ה ל מ ב ס י ס ב י ר ד ן, ו ב י ן ה מ ד י נ ו ת ה מ ש ת ת פ ו ת ה י ו ג ם י ש ר א ל ו ג ר מ נ י ה. ב מ ס ג ר ת ה מ ב צ ע כ ו ח ו ת א ס פ ו מ י ו ח ד י ם א מ ר י ק א יים ו ש ו ת פ י ה ם ) מ ל י צ י ו ת כ ו ר ד י ו ת ( ב ש ט ח מ י ד ע ) פ ל א פ ו נ י ם, מ ח ש ב י ם, ד ג י מ ו ת ד נ"א, ט ב י ע ו ת א צ ב ע ו ת ו ע ו ד ( ב מ ט ר ה ל י צ ו ר מ א ג ר מ י ד ע ע ל א ו ד ו ת ל ו ח מ י ם ז ר י ם ש ל ד א ע ש. ה מ י ד ע ה ו פ ץ ל ש י ר ו ת י ה מ ו ד י ע י ן ש ל ש ו ת פ ו ת י ה ש ל א ר צ ו ת ה ב ר י ת. 28 מ ב צ ע Gallant Phoenix מ ד ג י ש א ת ה א ו פ י ש ל ה א י ו מ י ם ה נ ו כ ח י י ם ה ח ו צ ה ח ל ו ק ה א ר ג ו נ י ת מ ס ו ר ת י ת ש ל מ ו ד י ע י ן חוץ או מודיעין פנים, צבאי או אזרחי ומחייב, בין השאר, שיתוף פעולה בין הכוחות המיוחדים של ה צ ב א ה א מ ר י ק א י ל ש י ר ו ת י בי ט ח ו ן פ נ י ם ו מ ש ט ר ה ב א י ר ו פ ה כ ד י ל ה ת מ ו ד ד ע ם ת ו פ ע ת ה ל ו ח מ י ם ה ז ר י ם. ג ם א י ו ם ה ס י י ב ר ה ו א ג ל ו ב ל י ב א ו פ י ו, ח ו צ ה ג ב ו ל ו ת ו מ ר ח ק י ם ו ל כן מ ה ו ו ה מ א י ץ ל ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י וטכנולוגי אפילו בין מדינות רחוקות גיאוגרפית שהחפיפה בין הצי"ח שלהן מוגבלת. למשל, י ש ר א ל ויפן חתמו לאחרונה על הסכם שיתוף פעולה בתחום הסייבר. 29 הגורם האנושי אנשי מודיעין רבים הצביעו על חשיבות הקשרים האישיים של אנשי המודיעין עם עמיתיהם לפיתוח ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י. ג ו ר מ י ם ה ע ו ס ק י ם ב ק ש"ח מ ו ד י ע י נ י צ ר י כ י ם ל ה כ י ר ה י ט ב א ת ש י ר ו ת המודיעין הזר. הם נמצאים בעמדה אידיאלית לזהות הזדמנויות לשיפור, להרחבה ולפיתוח קשרים א י ש י י ם ו י ח ס י א מ ו ן ע ם מ ק ב י ל י ה ם כ ד י ש ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ל א י ה י ה ר ק ט כ נ י ו פ ו ר מ ל י. ר א ש י א ר ג ו נ י ה מ ו ד י ע י ן מ מ ל א י ם ת פ ק י ד מ ר כ ז י ב ק י ד ו ם ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י ע ם ש י ר ו ת י ם ע מ י ת י ם, כ א ש ר ה ם י ו צ ר י ם יחסים טובים עם ראש שירות מודיעין ז ר זה עשוי לתרום לקפיצת מדרגה בשיתוף פעולה. 30 הרחבת מעטפת היכולת המבצעית- מודיעינית ה א ת ג ר ה נ י צ ב ל פ נ י ש י ר ו ת י מ ו ד י ע י ן ב ב ו א ם ל פ ע ו ל ע צ מ א י ת ה ו ל ך ו ג ו ב ר נ ו כ ח ל י מ ו ד ש י ט ו ת ה פ ע ו ל ה שלהם על ידי האויב והתפתחות הטכנולוגיות המגבילות את חופש הפעולה שלהם, הן בארצות היעד ו ה ן בארצות הבסיס. ל ד ו ג מ ה, לאחר חיסול מבחוח, פעיל חמאס, ב ד ו ב א י, פורסמו תמונות שצולמו ב מ צ ל מ ו ת ה מ ל ו ן ו פ ר ט י ד ר כ ו ן ש ל מ י ש נ ט ע ן ש ה י ו פ ע י ל י מ ו ס ד ש ב י צ ע ו א ת ה מ ע ק ב א ח ר י ו ו א ת ה ח י ס ו ל, א י ש מ ה ם ל א נ ע צ ר. 31 Miles Hidalgo, "Beyond the Conflict Zone: U.S. HIS Cooperation with Europol", CTC Sentinal, 28 February 2018, pp ; Timothy Holman, "Why States Fail to Counter Foreign Fighter Mobilizations: The Role of Intelligence Services", Perspectives on Terrorism, Vol. 10, No. 6, 2016; Svendsen 2010: 45; Eric Schmitt, "U.S. Secures Vast New Trove of Intelligence on ISIS", New York Times, 27 July 2016; Jens Franssen, "Belgium assisting U.S Led Secret Operation to kill IS Foreign Fighters", Flanders News.Be, 8 March 2018; Benjamin Weinthal, "Israel Working With Germany to Combat ISIS Terrorism.in Europe", Jerusalem Post, 2 May א ס נ ת נ י ר, " י ש ר א ל ו י פ ן ח ת מ ו ע ל ה ס כ מ י ם ל ש י ת ו ף פ ע ו ל ה כ ל כ ל י ב ד ג ש ע ל ת ח ו ם ה ס י י ב ר ", כ ל כ ל י ס ט, 3 ב מ א י, ע ל א ו ד ו ת ח ש י ב ו ת יחסים אישיים ו א מ ו ן ר א ו : ב ו ח ב ו ט, ש ם ; ר י א י ו ן ע ם ש ו ע ל י, ש ם; ר י א י ו ן ע ם ת ו מ ר, ש ם; Hayden, ; SID Today, "The Partnership Dissemination Cell Information Sharing With Third Party SIGINT Partners",12/01/ 2003, Partnership-Dissemination-Cell-Information-Sharing-With-Third-Party-SIGINT-Partners-repost.pdf Roee Nahmias, "Dubai Police Chief says can link MOSSAD to Mabhouh Killing", Ynet news, February 2010; Reuters, "EU Condemns Dubai killing and Passports Theft", 22 February 2010

13 הראשונה לחוות"" 13 ל ש ם ג י ו ו ן ש י ט ו ת ה פ ע ו ל ה ו ה ר ח ב ת מ ע ט פ ת ה י כ ו ל ות ה מ ו ד י ע י נ י ו ת נ ד ר ש ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ע ם ג ו ר מ י מ ו ד יע י ן ז ר י ם. 32 ק ש ר י ם ט ו ב י ם ע ם ש י ר ו ת י ם ז ר י ם י כ ו ל י ם ל ס י י ע ל ה פ ח ת ת ס י כ ו נ י ם ו ב מ ק ר ה ש ל ת ק ל ו ת והסתבכויות של אנשי מודיעין במדינה זרה, למנוע או לצמצם נזקים, כגון מעצר או פרסום ב ת ק ש ו ר ת וכולי. עם ז א ת, ע צ ם ה פ ע ו ל ה ע ם ש ו ת ף יוצרת מגבלות מסוימות, צורך להתחשב בשיקולי השותף, לפעול בהתאם לחוקי מדינתו ו ע ו ד. את הגורמים האלה ניתן לכנות תנאים המאפשרים יצירת או הידוק שיתוף פעולה מודיעיני: התקדמות בעקבות משברים פ י ג ו ע י 11 ב ס פ ט מ ב ר ה י ו נ ק ו ד ת מ פ נ ה ה י ס ט ו ר י ת ש ה ו ב י ל ה ל י צ י ר ת ק ו א ל י צ יה ל צ ו ר ך ה מ ל ח מ ה נ ג ד הטרור בהשתתפות יותר ממאה מדינות בהובלת ארצות הברית. אין מדובר בקואליציה אחת אחודה א ל א ב ש ו ר ה ש ל ש י ת ו פ י פ ע ו ל ה ב י ן מ ד י נ ו ת ר ב ו ת. א ו ל ם נ ד ר ש ו פ י ג ו ע י א ל קאעי ד ה ב ס פ ר ד ב 2004 ו בב ר י ט נ י ה ב 2005 כ ד י ש ת ה י ה ה ת ק ד מ ו ת נ ו ס פ ת ב ח י ז ו ק ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י א י ר ו פ י. א ו ל ם ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ל א ה י ה מ ס פ י ק ו א י כ ו ת י, ו ע ש ו ר מ א ו ח ר י ו ת ר, א ח ר י פ י ג ו ע י דאעש ב א י ר ו פ ה ב ש נ ת 2015, נ ש מ ע ו ש ו ב ק ר י א ו ת ב א ש ר ל צ ו ר ך ב ש י פ ו ר ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י ב י ן מ ד י נ ו ת ה א י ח ו ד ה א י ר ו פ י. 33 במקרים רבים המדינה הראשונה לחוות איום חדש ולהתמודד מולו תהפוך למוקד ידע עבור מדינות ה ע ש ו י ו ת ל ה ת מ ו ד ד ע ם א י ו ם ד ו מ ה. י ש ר א ל ה י ו ו ת ה מ ו ק ד י ד ע ב ת ח ו ם ה ט ר ו ר, י ש ר א ל ו ס ר י ל נ ק ה ה פ כ ו ל מ ו ק ד ידע בנושא פיגועי ההתאבדות. 34 אסטוניה, שספגה מתקפת סייבר רוסית בשנת 2007, ה פ כ ה ל מ ו ק ד י ד ע ש א ל י ו ב א ו ל ל מ ו ד מ מ נ ה א ת ה נ ו ש א. מ ר כ ז ס י י ב ר ש ל נ א ט"ו ה ו ק ם ב א ס ט ו נ י ה ומשנת 2010 הארגון מקיים בו תרגיל שנתי. 35 ההקשר המדיני- פוליטי שיפור ביחסים המדיניים בין שתי מדינות, ע ק ב ח י ל ו פ י מ ש ט ר א ו ח י ל ו פ י ש ל ט ו ן ב א ח ת ה מ ד י נ ו ת א ו ש י נ ו י י ם ע ק ב א ו ש ת י ה ן, א ז ו ר י י ם, ל ה י ד ו ק ז ר ז ל ה ו ו ת ע ש ו י פ ע ו ל ה ש י ת ו ף ש י ר ו ת י ב י ן מ ו ד י ע י נ י המודיעין של ה מ ד י נ ו ת. ב מ ק ר ה ז ה ה כ י ו ו ן ה ו א " מ ל מ ע ל ה ל מ ט ה", ה ק ב ר נ י ט י ם הם שדוחפים א ת ש י ר ו ת י ה מ ו ד י ע י ן ל ש פ ר א ת ה י ח ס י ם. א ו ל ם ג ם כ א ש ר ה ה ק ש ר ה מ ד י נ י ה ו א ח י ו ב י ו י ש ר צ ו ן ט ו ב, ש י ר ו ת י ה מ ו ד י ע י ן צ ר י כ י ם ל מ ל א א ת ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ב ת ו כ ן. ה ד ב ר מ ו ת נ ה ב ג ו ר מ י ם נ ו ס פ י ם ) ת פ י ס ת א י ו ם מ ש ו ת פ ת, י כ ו ל ו ת מ ש ל י מ ו ת, א מ ון ו ע ו ד (. ל ע י ת י ם ע ש ו י ל ה י ו ו צ ר פ ע ר ב י ן ה ה ס כ מ י ם ה ר ש מ י י ם וההצהרות ברמת ראשי המדינות לשיתוף פעולה המודיעיני המתקיים בפועל בין דרגי העבודה ר י א י ו ן ע ם ת ו מ ר, ש ם. George Tenet, At The Center of The Storm, New York: Harper Press, 2007, pp , ; 33 Bjporn Fagersten, "Bureaucratic Resistance to International Intelligence Cooperation The Case of Europol", Intelligence and National Security, Vol. 25,No. 4, August 2010, pp ; Simms, ;.Edoardo Camilli, "The Paris Attacks A Case of Intelligence Failure?", NATO Review, 6 December ע ל א ו ד ו ת י ש ר א ל כ מ ו ק ד י ד ע ב ת ח ו ם ה ט ר ו ר ר א ו ש ב י ט, ; ז א ב י פ ר ק ש ו ת מ ר י, ע מ ' ; ד י ס ק י ן, ל ש ע ב ר ר א ש ה ש ב"כ, צ י י ן ש ה ר ב ה מ ד י נ ו ת ב א ו ל ל מ ו ד כ י צ ד י ש ר א ל ה ת מ ו ד ד ה ע ם פ י ג ו ע י ה ה ת א ב ד ו ת. ו ש" מ ו ב ן ש ל א ב כ ו ל א נ ו מ ש ת פ י ם ". ד ב ר י ד י ס ק י ן א צ ל מ ו ר ה, ע מ ' 318 ; מ ל מ ן ו ר ב י ב, ע מ ' ; ע ל א ו ד ו ת ס ר י ל נ ק ה ר א ו : Svendsen.2008: אסטוניה מארחת תרגיל הגנת סייבר כלל אירופי, ihls, 29 בנובמבר ; עמי רוחקס דומבה, נאט"ו מקיים תרגיל סייבר בין לאומי, ישראל דפנס, 18 באפריל ר י א י ו ן ע ם ש"ט, ש ם ; ר י א י ו ן ע ם פ ר ו פ ' ש פ י ר א, א ו נ י ב ר ס י ט ת ב ר א י ל ן, 26 ב ד צ מ ב ר 2017.

14 14 מסורת של שיתוף פעולה ותחושת הצלחה ככל ששירותי ה מ ו ד י ע י ן ה מ ש ת פ י ם פעולה ממסדים את שיתוף ה פ ע ו ל ה ב י נ י ה ם ו מ צ ל י ח י ם ל ת ר ו ם ב א מ צ ע ו ת ו ל ש י פ ו ר ה ה ת מ ו ד ד ו ת ש ל ש נ י ה ש ו ת פ י ם ע ם ה א ת ג ר י ם ה ע ו מ ד י ם ב פ נ י ה ם, כ ך ג ו ב ר ה ב י ט ח ו ן והדבר מוביל להגברת שיתוף הפעולה. 37 פ י ת ו ח נהלים להגנת המידע כ כ ל ש ה ש ו ת פ י ם מ י י ש מ י ם ב ק פ ד נ ו ת פ ר ו ט ו ק ו ל י ם מ ו ס כ מ י ם ל מ נ י ע ת ש י מ ו ש ל א ז ה י ר ב מ י ד ע, י ו ב י ל הדבר להגברת האמון ולהעמקת שיתוף הפעולה. 38 לחימה במסגרת קואליציה ה מ ל ח מה ב א פ ג נ י ס ט ן 2001 וכן המלחמה נ ג ד דאעש שימשו ז ר ז להידוק שיתוף הפעולה המודיעיני ב י ן ה מ ד י נ ו ת ה ל ו ח מ ו ת. ה ר כ ב ת ה ק ו א ל י צ י ה ה ב י ן ל א ו מ ית ב ה ו ב ל ת א ר צ ו ת ה ב ר י ת מ ו ש פ עת משיקולים צבאיים ו מ ד י נ י י ם. יש מדינות המביאות ל ק ו א ל י צ י ה יכולת צבאית י י ח ו ד י ת ו ל ע ו מ ת ן י ש מדינות שתרומתן ה צ ב א י ת א י נ ה מ ש מ ע ו ת ית, א ך ח ש י ב ו ת ה ש ת ת פ ו ת ן ה י א ב מ ת ן ל ג י ט י מ צ י ה ב י ן ל א ו מ ית ל פ ע ו ל ה. מ ש ע ה ש כ ו ח ו ת מ מ ד י נ ו ת ש ו נ ו ת פ ו ע ל י ם י ח ד ב א ו ת ה ז י ר ה, נ ו צ ר ת מ ר י ץ ל ה י ד ו ק ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י. מ ס מ ך ש ל ה צ ב א ה א מ ר י ק א י צ י י ן א ת ה צ ו ר ך ל ב נ ו ת " א ר כ י ט ק ט ו ר ה ש ל שיתוף מודיעיני" במבצעים רב לאומיים ופירט שורה של נהלים לשיתוף מידע: חלוֹק חזון משותף. צור רשתות יחסים חזקות. בנה אמון הדדי וכבוד עם העמיתים. צמצם סוגיות טריטוריאליות ) מאבקים בין ארגונים על תחומי אחריות). קיים תקשורת רציפה מול השותפים. בטל חסמים/ מגבלות המקשים על שיתוף הפעולה זוהי רשימה חלקית ויש עוד קבוצת עקרונות והמלצות המפורטים במסמך. 39 י ש ר א ל א י נ ה ש ו ת פ ה ר ש מ י ת ב ק ו א ל י צ י ו ת ו א י נ ה ש ו ל ח ת כ ו ח ו ת, א ך ה ת ר ו מ ה ה מ ו ד י ע י נ י ת ש ל ה מאפשרת לה להיות מעין שותפה חשאית בקואליציה. כך, למשל, העבירה ישראל מידע רב לארצות ה ב ר י ת לפני מלחמת ע י ר ק מודל נוסף הוא קואליציה מודיעינית. ל א ח ר ו נ ה דווח ששירותי המודיעין של א ר צ ו ת ה ב ר י ת צ ר פ ת ב ר י ט נ י ה ו ג ר מ נ י ה פ ו ע ל י ם ב מ ת ו א ם כ ד י ל ה ע נ י ק ל מ צ ר י ם ס י ו ע מ ו ד י ע י נ י ב מ א ב ק ה מ ו ל א ר ג ו ן ד א ע ש ב ס י נ י. ה ס י ו ע כ ו ל ל ה ע ב ר ת מ י ד ע, א ס פ ק ת צ י ו ד ט כ נ ו ל ו ג י מ ת ק ד ם והכשרה. בפרסומים זרים דווח שגם ישראל מסייעת מודיעינית למצרים ר י א י ו ן ע ם ק ו פ ר ו ו ס ר, ש ם ; ר י א י ו ן ע ם ש"ט, ש ם. 38 ר י א י ו ן ע ם ק ו פ ר ו ו ס ר, ש ם. Claft ; Hayden, 39; Joint Intelligence, Department of The Army, Department of The Navy, 39 Department of The Air Force, Joint Publication 2-0, 22 October 2013, pp.v-1-v גיורא איילנד, ל א נרדם בלילות, ראשון ל צ י ו ן : ידיעות אחרונות ספרי חמד, 2018, עמ' ; ז א ב י פ ר ק ש ו ת מ ר י, עמ ' יוסי מלמן, " במערכת הביטחון מעריכים : מצרים תכריע ב 2018 את דאעש מחוז סיני ", מעריב סופשבוע, 5 באפריל,' 2018 ע מ

15 15 סוג משטר וערכים משותפים ד מ ו ק ר ט י ה וערכים משותפים י כ ו ל י ם ל ת ר ו ם ל ש י ת ו ף פעולה, כפי שמעיד שיתוף הפעולה המודיעיני ה ו ו ת י ק ו ה ע מ ו ק ב י ו ת ר ב ק ב ו צ ת " ח מ ש ה ע י נ י י ם " ש ל ה מ ד י נ ו ת ה א נ ג ל ו ס ק ס י ו ת א ר צ ו ת ה ב ר י ת, ב ר י ט נ י ה, ק נ ד ה, א ו ס ט ר ל י ה ו נ י ו ז י ל נ ד, ה ח ו ל ק ו ת מ ס ו ר ת ו ת ר ב ו ת מ ש ו ת פות. מ נ ג ד נ י ת ן ל ר א ו ת א ת ה ק ש י י ם ב ק י ד ו ם פ ע ו ל ה ש י ת ו ף ח ל ק ב י ן מ ו ד י ע י נ י מ מ ד י נ ו ת ה א י ח ו ד ה א י ר ו פ י ל מ ר ו ת ה ק ר ב ה ה ת ר ב ו ת י ת- ע ר כ י ת, בשל קשיים ב י ר ו ק ר ט י י ם והבדלי תרבות ארגונית. בעת הצורך נוצרים שיתופי פ ע ו ל ה ב י ן ד מ ו ק ר ט י ו ת ל מ ש ט ר י ם ד י ק ט ט ו ר י י ם ) א ר צ ו ת ה ב ר י ת ו ל ו ב, ל מ ש ל (. כ ך ש ה ה ש פ ע ה ש ל הערכים המשותפים וסוג המשטר אינה אחידה ותלויה בגורמים נ ו ס פ י ם. 42 ט כ נ ו ל ו ג י ה ה ה ת ק ד מ ו ת ה ט כ נ ו ל ו ג י ת בתחומי תקשורת והפצת מידע מאפשרת שיתוף יותר מידע באופן מהיר ו י ע י ל יותר, בזמן אמת. מהפכת הסייבר מאפשרת יצירת מרחב מודיעיני משותף, למשל, בין האיסוף ל מ ח ק ר ב ת ו ך א ר ג ו ן מ ו ד י ע י ן. ה ש א ל ה ה י א ה א ם נ י ת ן ל י צ ו ר מ ר ח ב מ ו ד י ע י נ י מ ש ו ת ף ל ש נ י ש י ר ו ת י ם ע מ י ת י ם א ו י ו ת ר א ש ר י ש ד ר ג א ת א ו פ ן נ י ה ו ל ה ק ש"ח ב י נ י ה ם ל ר מ ו ת ש ל ש י ל ו ב י ו ת ו ה י ת ו ך. ז ו ה י א י נ ה ס ו ג י ה ט כ נ ו ל ו ג י ת ב ל ב ד א לא ת ל ו י ה ב מ כ ל ו ל ש י ק ו ל י ם נ ו ס ף ה נ ל ו ו ה ל ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י. ל פ י מסמך NSA שהודלף על ידי סנודן, ה NSA ו 8200 הובילו את קהילות המודיעין של י ש ר א ל ו א ר צ ו ת ה ב ר י ת ל כ ו נ ן ב י נ י ה ן ק ש ר דרך שיחות ו ע י ד ה בו ו ידי א ו ה מ א פ ש ר ו ת ל ש נ י ה צ ד ד י ם ל ה ר ח י ב ו ל ה א י ץ את קצב שיתוף הפעולה בין המדינות באמצעות שימוש בטלקומוניקציה מתקדמת. 43 ח ס מ י ם להידוק שיתוף פעולה מודיעיני מגבלות מדיניות ק ש ר י ה ג ו מ ל י ן ב י ן ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י ל י ח ס י ם ב מ י ש ו ר ה פ ו ל י ט י ו ה מ ד י נ י מ ו ר כ ב י ם. ק י י מ י ם מ ק ר י ם ל מ ר ו ת ש ב ה ם מ ח ל ו ק ת ו מ ת ח ב מ י ש ו ר ה מ ד י נ י מ ת ב צ ע פ ע ו ל ה ש י ת ו ף מ ו ד י ע י נ י, ל ע י ת י ם מ ש מ ע ו ת י. ג ר מ נ י ה ה ת נ ג ד ה ל ה ח ל ט ת א ר צ ו ת ה ב ר י ת ל צ א ת ל מ ל ח מ ת ע י ר ק 2003 ו ה צ ה י ר ה ש ל א ת ס י י ע ל ה. בפועל, שני סוכני BND ש ש ה ו ב ש ט ח בעירק השיגו ל פ נ י ה מ ל ח מ ה ובתחילתה מידע ר ב ערך שהועבר לארצות הברית. 44 קיימים מקרים שבהם מחלוקת פוליטית מדינית מחלחלת ו מ ש פ י ע ה ג ם על היחסים במישור המודיעיני. שיתוף הפעולה המודיעיני בין שתי מדינות הוא רק מרכיב אחד ב מ ע ר כ ת ה ק ש ר י ם ה מ ד י נ י י ם ביניהם. שיקולים אחרים ע ל ו ל י ם ל ה ג ב י ל ו. כ א ש ר יש מסורת ו ב ס י ס מוצק של שיתוף פעולה בין שירותי המודיעין, הם בדרך כלל מתגברים על מחלוקות מדיניות ו ג ם ע ל מ ש ב ר י ם ב י ח ס י ם, ו ח ו ז ר י ם ל ש ת ף פ ע ו ל ה, א ך בעידן של שקיפות ו ב י ק ו ר ת ג ו ב ר ת ב ר מ ה ה ל א ו מ י ת Argomaniz Bures and Kaunert, Ibid 42 ה ; ד ב ר י ר א ש NSA וה CIA לשעבר היידן בכנס: New America, Sharing Secrets: Obstacles and Solutions to International Intelligence Sharing, 11 GfEWZkFvmNQ March ב ה מ ש ך יופיע בקיצור כ : Secrets.Hayden, Sharing 43 ד ו ד י ס י מ ן ט ו ב ונעם אלון, " הסייבר מחייב ומאפשר מהפכה בענייני מודיעין ", סייבר, מודיעין ו ב י ט ח ו ן, כרך 2, ג י ל י ו ן 1 ל, א פ ר י,' 2018 ע מ ; Svendsen 2008: 27-28, המסמך 2013, National Security Agency/Central Security Service, NSA Relationship with Israel, 19 April John Goetz, Marcel Rosenbach and Holger Stark, "How German Agents Pave the Way into Iraq", Der 44 Spiegel, 16 December 2008; Spiegel Staff, Germany's Deep Cooperation with the NSA, Spiegel Online,.18 June 2014

16 16 ו ה ב י ן ל א ו מ ית גם שירותי מודיעין אינם יכולים להתעלם לחלוטין מדעת הקהל. 45 כך, למשל, לאחר שנחשף שהמודיעין האמריקאי האזין לקנצלרית מרקל, נוצר מתח בין שירותי המודיעין הגרמניים ו ה א מ ר י ק א י ם והתעוררה סערה בדעת הקהל הגרמנית. 46 מגבלות חוקיות שירות מודיעין לא י ש ת ף פ ע ו ל ה ע ם ש י ר ו ת ע מ י ת ב א ו פ ן ה נ ו ג ד א ת ח ו ק י מ ד י נ ת ו, כ ך ש ל ה ו צ י א מ ק ר י ם ח ר י ג י ם, מ ד י נ ה ל א ת ע ב י ר פ ר ט י ם ע ל א ז ר ח י ה לשירות מודיעין ז ר. ס ו ג יית ה פ ר ט י ו ת ו ה ע ב ר ת מ י ד ע על אודות אזרחים אירופאים היא גורם מעכב בהידוק שיתוף הפעולה המודיעיני בין ארצות הברית ל א י ר ו פ ה. 47 העדר אמון בשותף ארגוני מודיעין אמונים על חשאיות, מידור ו ה ג נ ה על מקורותיהם. חשד כלפי שותף באשר ל ס ו ג י ו ת של ביטחון מקורות, חשיפת אמצעים ושיטות פעולה, ריגול נ ג ד י ) חשד שהשותף נחדר על ידי שירות מ ו ד י ע י ן זר (, העברת מידע לצד שלישי ללא אישור, הדלפה או חוסר מקצועיות, עשויים למנוע הידוק ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ו ל פ ג ו ע ב ש י ת ו ף פעולה קיים. 48 אומנם מדינות אירופה עשו מאמצים לשיפור שיתוף ה פ ע ו ל ה ה מ ו ד י ע י נ י ביניהן, אך מדינות מערב אירופה נמנעו מלחלוק מידע ר ג י ש עם מדינות מזרח א י ר ו פ ה ב ש ל ה ע ד ר א מ ו ן ע ל ר ק ע ע ב ר ן ה ק ו מ ו נ י ס ט י ו ק ש ר י ה ן ה ק ו ד מ י ם ע ם ר ו ס י ה. 49 מ ק ו ר נ ו ס ף לחשדנות הוא החשש שהמידע המועבר על ידי השותף הוא מגמתי ו ח ל ק י ונועד לשרת את המדיניות ש ל ו ע ל י ד י יצירת תמונת מודיעין התומכת בה. הבדלים תרבותיים פערי תרבות הבאים לידי ביטוי גם בתרבות ארגונית שונה בין שירותי מודיעין ע ל ו ל י ם ל ה ק ש ו ת ע ל שיתוף פעולה. למשל, כאשר שני שירותי מודיעין פועלים יחד מול איום; כאשר שירות מודיעין אחד, ב ע ל גישה סיכולית, מעוניין ל פ ע ו ל ב ה ק ד ם לסיכול איום ואילו שירות מודיעין אחר ע ש ו י ל ה ע ד י ף המשך מעקב מודיעיני, המתנה ואיסוף מידע. נ ד ר ש ת יצירת הבנה הדדית, שפה מקצועית משותפת ו פ י ת ו ח מ ו ש ג י ם ו ש י ט ו ת פ ע ו ל ה מ ש ו ת פ ו ת כ ד י לקיים שיתוף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י ו מ ב צ ע י ע מ ו ק ו א ר ו ך ט ו ו ח. 50 כ מ ו כ ן, נדרש שינוי בסיסי של ה ת ר ב ו ת המודיעינית מתרבות של מידור ושיתוף מידע ר ק כ ח ר י ג ע ל ב ס י ס " מ י ש צ ר י ך ל ד ע ת " Know) (Need to ל ת ר ב ו ת ש ל ש י ת ו ף מ י ד ע Share) ( Need to. ש י נ ו י כ ז ה ה ת ר ח ש א ך ל א ב א ו פ ן מ ל א ו ל א ב א ו פ ן ש ו ו ה ב מ ד י נ ו ת ש ו נ ו ת ו ב א ר ג ו נ י מ ו ד י ע י ן ש ו נ י ם. 45 ר י א י ו ן ע ם ת ו מ ר, ש ם ; א ו ר י ו ן, ; An Stephen Lander, "International Intelligence Cooperation: Inside Perspective", Cambridge Review of International Affairs, Vol. 17, No. 3, October 2004, pp ו,. ר א לדוגמה, דוח של ארגון לא ממשלתי הקורא ל ה ג ב ר ת פ י ק ו ח על שיתוף פעולה מודיעיני בין לאומי: :Privacy International, Secret Global Surveillance Networks: Intelligence Sharing Between Governments and the Need for Safeguards, April 2018, Loch K. Johnson, "Security, Privacy, and The German American Relationship", Bulletin of The 46 German Historical Institute, Vol. 57, Fall 2015, pp ; Kate Connolly, "German Secret ServiceBND.Reduces Cooperation with NSA", The Guardian, 7 May 2015.Lefebvre, ; Holman, תומר, שם; קופרווסר, שם; בוחבוט, שם;.Simms, 205; Herman, ; Svendsen 2010: 48 Jim Brunsden, Anne-Sylvaine Chassany and Sam Jones, "Europe's Failure to Share Intellige Hampers 49 Terror Fight", Financial Times, 4 April, 2016; Joseph Fitsanakis,"German Spy Official dismiss calls to.create European Intelligence Agency", Intelnews, 6 October ר י א י ו ן ע ם ס י מ ה ש י י ן, ר א ש ח ט י ב ת ה מ ח ק ר ב מ ו ס ד ל ש ע ב ר, 22 ב א פ ר י ל 2018 שפה. הבדלי ותרבות ארגונית הקשו על ק י ד ו ם ש י ת ו ף פ ע ו ל ה מ ו ד י ע י נ י ג ם ב ת ו ו ך ב ר י ת נ א ט"ו. ר א ו : Practices Adriana.N Seagle, "Intelligence Sharing Within NATO: An English School Perspective", International Journal of Intelligence and.counterintelligence, Vol. 28, 2015, pp ; Ballast, 4; Holman, 4; Herman, 210

17 17 ב ה ק ש ר ז ה ר א ו י ל צ י י ן ש ג ם פ ע ר י ה ש פ ה מ ק ש י ם ל ע י ת י ם ע ל ק י ד ו ם ש י ת ו ף פ ע ו ל ה א י כ ו ת י ב ע י ק ר ב ש ל הצורך בתרגום, ולעיתים דקויות חשובות ע ל ו ל ו ת להיות מוחמצות. ת ל ו ת י ת ר חוקרים אחדים הצביעו, בהקשר של הרחבת שיתופי הפעולה המודיעיניים, על הסכנה של תלות י ת ר מ ו ד י ע י נ י ת ע ל מ ד י נ ה ש ל ב מ ד י נ ה א ח ר ת. א ר צ ו ת ש ל ת ל ו ת ל מ ש ל, ה ב ר י ת ב ש י ר ו ת י ם ב ת ח ו ם ז ר י ם ה י ו מ י נ ט. ב מ צ ב כזה, איבוד שותף, עקב שינוי פ ו ל י ט י, למשל, מוביל ג ם לאיבוד הכיסוי המודיעיני ש ה ת ב ס ס ע ל י כ ו ל ו ת י ו. י ש צ ו ר ך ב מ ח ק ר מ ד י נ י וב ע ב ו ד ת מ ט ה ע ל א ו ד ו ת ה ש ו ת פ י ם ה מ ו ד י ע י נ י י ם ב נ פ ר ד מ ה נ י ה ו ל ה מ ע ש י ש ל ה ק ש"ח ה מ ו ד י ע י נ י ב א ו פ ן ש י א פ ש ר ה ע ר כ ה א ו ב י י ק ט י ב י ת ו מ ת ן ה ת ר ע ה ש י נ ו י י ם ב י ח ס י ם ו ה פ ת ע ו ת א ס ט ר ט ג י ו ת מ צ ד ש ו ת פ י ם. 51 ל ה ע ר י ך נ י ת ן ש ב ת ח ו מ י ם מדינה תרצה לשמר יכולות מודיעין עצמאיות ולהימנע ככל הניתן מתלות במדינות אחרות. העדפה לשיתוף פעולה מודיעיני דו צדדי או רב צדדי מצומצם על פני רב צדדי רחב מ ס ו י מ י ם בתחום הקש"ח המודיעיני קיים ע קרון צד ג ' שלפיו, שירות מודיעין ב ' שקיבל מידע משירות מודיעין א ' ל א יעביר את המידע לגורם שלישי ללא אישור שירות המודיעין שהשיג את המידע. 52 משיקולים ש ל ב י ט ח ו ן מ ק ו ר ו ת, א מ ו ן ו נ י ה ו ל ה י ח ס י ם ) ה ד ד י ו ת, נ י ה ו ל סיכונים) י ש ה ע ד פ ה ל ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ד ו צ ד ד י ב י ן ש י ר ו ת י מ ו ד י ע י ן ע ל פ נ י ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ר ב צ ד ד י מ צ ו מ צ ם, ו ל ח י ל ו פ י ן י ש ה ע ד פ ה ל ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ר ב צ ד ד י מ צ ו מ צ ם, ל ר ו ב ב י ן ש י ר ו ת י מ ו ד י ע י ן ש י ש ב י נ י ה ם מ ס ו ר ת ש ל ק ש ר י ם ד ו צ ד ד י י ם, ע ל פני שיתוף פעולה רב צדדי רחב שבו עומק שיתוף הפעולה נ ק ב ע ב ד ר ך כ ל ל ל פ י ה ש ו ת ף ה פ ח ו ת מ ה י מ ן ב ק ב ו צ ה. גם בתוך נאט"ו הגיעו למסקנה שיש לאפשר שיתוף פעולה מודיעיני ע מ ו ק יותר בין מספר ק ט ן ש ל מ ד י נ ו ת ב ת ו ך ה ב ר י ת מ פ נ י ש י ש ר ת י ע ה מ ש י ת ו ף מ י ד ע ר ג י ש ש י כ ל ו ל א ת כ ל ח ב ר ו ת ה ב ר י ת. 53 ב ת ח ו ם ה מ ו ד י ע י ן ה ג ל ו י (OSINT) ק, ש א י נ ו ס ו ב ל מ ח ל נ י כ ר מ ב ע י ו ת א ל ה, ה ו ק מ ה ב א מ צ ע ש נ ו ת ה 90 מ ס ג ר ת ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ש ל 12 מ ד י נ ו ת מ ע ר ב ) ב י נ י ה ן א ר צ ו ת ה ב ר י ת, י ש ר א ל, ג ר מ נ י ה, ד נ מ ר ק, ה ו ל נ ד) ת ח ת ה ש ם. International Open Source Working Group, IOSWG ה מ ד י נ ו ת ש י ת פ ו מ י ד ע גלוי באמצעות פורטל אינטרנט שנוהל על ידי קהילת המודיעין האמריקאית. אולם גם מסגרת זו פורקה לטובת שיתוף פעולה דו צדדי בין המדינות שנתפס כיעיל יותר. בשנת 2007 הוקם " מועדון ב ו ד פ ס ט", מ ס ג ר ת ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ע ל מ ו ד י ע י ן ג ל ו י OSINT ב ת ו ך ה א י ח ו ד ה א י ר ו פ י. ה מ ו ע ד ו ן מ ק י י ם מ פ ג ש י מ ו מ ח י ם, ד י ו נ ים ל ג ב י ש י ט ו ת פ ע ו ל ה ב ת ח ו ם ה OSINT ו ע ו ד. 54 כ א מ ו ר, ב ת ח ו ם ה מ ו ד י ע י ן הגלוי קל יותר לקיים שיתוף פעולה בתחום זה מפני שסוגיית ביטחון המקורות אינה רלוונטית, אם כ י גם כאן קיימת רגישות עקב הרתיעה של ארגוני המודיעין מחשיפת תחומי העניין שלהם, בעיקר כשמדובר בתחומים שאינם מובנים מאליהם. Herman, 212; Clough, ; Charles Faddis, "Bin Ladin's Location Reveals Limits of Liaison 51 pp Intelligence Relationships", CTC Sentinal, Special Issue, May,2011 ת. ע ל א ו ד ו ת ה ס י כ ו ן ש ל ה פ ת ע ו מ צ ד ב ע ל י ב ר י ת, ר א ו : א ו ד י גולן, " משענת קנה רצוץ? מודיעין על שותפים ובעלי ברית ", עדכן אסטרטגי, כרך, 14 ג י ל י ו ן 3 ר, א ו ק ט ו ב ', 2011 ע מ ש ב י ט, ע מ ' ם.; ת ו מ ר, ש 53 ד ב ר י ר א ש MI6 דירלוב מצוטטים אצל Frederic Ischebeck Baum, "Anglo-German Intelligence Relations.and Brexit", Journal of Intelligence History, Vol. 16, No. 2, 2017, pp. 97; Seagle, ; Ballast ע ל א ו ד ו ת ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ב ת ח ו ם ה א ו ס י נ ט ר א ו:.M Svendsen :2010 ;19-20 Robert.M Clark and Mark Lowenthal (Eds.), The Five Disciplines of Intelligence Collection, Los Angeles: Sage, 2015, pp ;.Andrew Rettman, "EU Intelligence Services Opening up to Collaboration", Euobserver, 18 January 2011

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה תכנית העבודה 2017

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה תכנית העבודה 2017 המשרד להגנת הסביבה אסדרת הגנת סייבר בהיתרי רעלים יעקב דולמצקי מנהל יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה המשרד להגנת הסביבה 1 הסקר כלל 21 מדינות ברחבי העולם 359 מפעלים בסקטורים הבאים: מדגם הנתונים לסקר 11%

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד