עתיקות וחפצי אמנות רהיטים כלי כסף שטיחים תכשיטים יודאיקה ציורים פורצלן שעונים מכירה פומבית מס' 175 מזרח רחוק חפצי אמנות חלק א' - יום חמישי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "עתיקות וחפצי אמנות רהיטים כלי כסף שטיחים תכשיטים יודאיקה ציורים פורצלן שעונים מכירה פומבית מס' 175 מזרח רחוק חפצי אמנות חלק א' - יום חמישי"

תמליל

1 עתיקות וחפצי אמנות רהיטים כלי כסף שטיחים תכשיטים יודאיקה ציורים פורצלן שעונים מכירה פומבית מס' 175 מזרח רחוק חפצי אמנות חלק א' - יום חמישי חלק ב' - יום שישי חלק ג' - מוצ"ש

2 מתקבלות עבודות למכירתנו הבאה מכירה מס' 176 אמנות ישראלית ובינלאומית ינואר 2020 לתיאום והערכה: אלון שטיגליץ art@tiroche.co.il מארק שאגאל, זוג בכפר, גואש על נייר, 30X22 ס"מ, חתום. יוחנן סימון,דמויות בקיבוץ, שמן על בד, 33X44 ס"מ, חתום. לאה ניקל, ללא כותרת, , שמן על בד, 60X73 ס"מ, חתום. חתום ומתוארך מאחור. שמואל בק, מפעל ועצים, שמן על בד, 65X46 ס"מ, חתום. הציורים המופיעים במודעה יוצעו למכירה בינואר 2020

3 TIROCHE. AUCTION HOUSE מכירה פומבית מס' 175 עתיקות וחפצי אמנות רהיטים כלי כסף שטיחים ציורים יודאיקה פסלים פורצלן תכשיטים שעונים אמנות מזרח רחוק חלק א' בשעה 19: חמישי חלק ב' בשעה 12: שישי חלק ג' בשעה 19: מוצ"ש להשתתפות וצפיה live במכירה באמצעות האינטרנט תצוגה 11:00-15: שישי 11:00-14:00,17:00-20: שבת 11:00-20: א' - ד' התחקירים והכיתובים בקטלוג: כלי כסף, יודאיקה, ריהוט ומזרח רחוק, פורצלן וזכוכית: מור סלע תכשיטים: איתי שמולביץ ציורים: אלון שטיגליץ שטיחים: אביב סבג לוגיסטיקה: נזר מנצ ורד עיצוב גרפי: שרית בלוטשטיין צילום: חיימה אדלשטיין אינטרנט: שירה טורצקי, טל בולוטין סריקות ולוחות: טוטל גרפיקס דפוס: רבגון דפס: דוד חי ניתן לראות את כל הפריטים שבמכירה באתר האינטרנט של תירוש PREVIEW OF ALL ITEMS ON OUR WEB SITE תירוש - חבצלת השרון 35 )כיכר דה שליט(, הרצליה פיתוח , טל /4, פקס , art@tiroche.co.il

4 A U C T I O N H O U S E Bidding Instructions טופס הצעת מחיר הנכם מתבקשים לשלוח את הטופס עד 36 שעות לפני המכירה הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם מלהגיע או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון. The written bid is intended for those who cannot attend auction in person and for those who wish to participate by telephone during the sale. I request U.T.B to bid on the following lot/s at the lowest possible price, up to the price given below. I understand that a premium of 18% and VAT on the premium is to be added on the Hammer price. I hereby declare having read and accepted the Conditions of Business and Guarantee. אבקשכם לרכוש עבורי את הפריט/ים הבאים וזאת במחיר הנמוך ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על מחיר הפטיש המפורט להלן, בתוספת של 18% ומע מ על העמלה. הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים בקטלוג ואני מסכים להם. מחיר פטיש מוצע ב-$ )לא כולל עמלה( Hammer Price In $ (Excluding Premium) מכירה מס Sale No. תאריך מכירה Sale Date שם ותיאור הפריט Title and Description מספר שלטית Paddie No. מס פריט Lot No. שם מלא Full Name ת.ז. / דרכון ID / Passport כתובת Address טלפון Phone נייד Mobile פקס Fax כ. אשראי Credit Card תוקף Exp. Date מס כרטיס No. Card דוא ל תאריך Date חתימה Signature Buyer's premium: 18% + V.A.T." עמלת הקונה במכירה + 18% מע"מ".

5 תנאי מכירה ואחריות 1. אוראגן תירוש בע"מ )להלן: א.ת.ב.( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית. 2. א.ת.ב. תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים. למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. 3. א.ת.ב. תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה. 4. המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג. 5. מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע"פ ו/או בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, עפ"י מידע שנתקבל ב- א.ת.ב. לאחר הדפסת הקטלוג. 6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה "מחיר הפטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה )להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת. 7.2 הקונה בכוח, שהצעתו נתקבלה ישלם ל- א.ת.ב., בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 18% בתוספת מע"מ )רק על העמלה(. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום 4 ימי עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה. 7.3 תשלומים ל-א.ת.ב. יבוצעו במזומן, בהמחאות אישיות, בהעברה בנקאית או בכרטיסי אשראי בתשלום בכרטיסי אשראי ישלם הקונה עמלת כרטיסי אשראי בסך 2.5% )על מחיר הפטיש כולל עמלה ומע"מ(. א.ת.ב אינה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג אמריקן אקספרס. 7.4 תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער מזומנים גבוה( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ במועד התשלום, אולם לא יפחת משערו ביום המכירה. 7.5 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב מהמועד בו אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. 8. אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת א.ת.ב. תקנה ל- א.ת.ב. זכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים. 9. מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר ל- א.ת.ב. בדרך כלל, יהיה מחיר המינימום נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם לא יעלה על הערכת השווי הגבוהה ביחס לפריט. ידוע לקונה כי א.ת.ב. מחויבת כלפי המוכר לפעול למכירת הפריט במחיר העולה על מחיר המינימום. 10. א.ת.ב. אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י א.ת.ב. ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני א.ת.ב. בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו וזאת לא יאוחר מ- 21 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל- א.ת.ב. שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב א.ת.ב. לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה א.ת.ב. הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה. 11. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ- 4 ימים ממועד המכירה. פיגור בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה וביטוח בשעור שיקבע ע"י א.ת.ב.. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום. 12. פריט המופיע בקטלוג ומסומן ב- הינו פריט שהגיע מחו"ל לצורך מכירה. על מכירת פריט מסוג זה יחולו וישולמו ע"י הקונה הזוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה אחר הנוגעים למכירת חפצי אומנות. 13. במידה והקונה הזוכה הינו תושב חוץ הוא יהיה רשאי לבצע את התשלומים במטבע זר ובתנאי שיוצא הפריט אל מחוץ לגבולות המדינה, הכל בכפוף להוראת הדין. 14. א.ת.ב. תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" בכתב המופיע בנספח לקטלוג זה. למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. 15. לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות טלפון או האינטרנט מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום. 16. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף הרבים במשמע, לכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להיפך. 17. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין א.ת.ב. לבין הקונה. 18. התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות החיובים וההתניות שבין הצדדים. 19. כל שינוי תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע. 20. כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.

6 1. Copenhagen.Royal נתן החכם. פסל פורצלן, דנמרק, חתום וממוספר גובה: 35 ס"מ. $ Copenhagen.Royal לוט 3 פסלונים הכולל: א. ילדה תופרת, גובה: 14 ס"מ. ב. ילדה בוכה על חלב שנשפך. גובה: 17 ס"מ. ג. ילד וילדה קוראים סיפור. גובה: 10 ס"מ. חתומים וממוספרים. $ Copenhagen.Royal לוט 2 פסלוני פורצלן הכולל: א. תוכי על ענף. גובה: 14 ס"מ. ב. ציפור. גובה: 9 ס"מ. חתומים וממוספרים. 4. Copenhagen.Royal הדייג. פסל פורצלן, דנמרק. חתום וממוספר גובה: 21 ס"מ. 5..Meissen לוט פורצלן, דגם צוויבלמוסטר הכולל: א. מעמד על רגל להגשת עוגה. קוטר: 31 ס"מ. ב. 2 קעריות להגשה, בדגם עלה ובדגם קונכייה. רוחב: 22 ס"מ כ"א. ג. קנקן לחלב. ד. קומקום אישי לתה/מים חמים )צ'יפים זעירים(. ה. זוג כפות להגשה, מעוטרות בדגמי פרחים. חתומים כולם בחרבות כחולות מוצלבות. $ Meissen כלי פורצלן להגשה עם כפית, 1870 בקירוב. מכסה מפוסל ידית פתיחה בדגם תות. מחובר לתחתית אובאלית מעוטרת עבודת חסר בהיקף השפה. עיטורים בדגם קרטושים עם פרחים בגוון כתום בהיקף. חתום בחרבות כחולות מוצלבות. גובה: 20 ס"מ. אורך: 27 ס"מ. )רסטורציה(. $ חלק א' - חמישי שעה 19:00 פריטים Meissen כלי פורצלן לרוטב, מעוטר פרחי Indianischeblumen בגוון כתום עם הדגשי הזהבה. חתום בחרבות כחולות מוצלבות. אורך: 27 ס"מ. 8..Meissen לוט 2 קערות פורצלן הכולל: א שוליים בעיטורי בלט מוזהבים בדגם פירות, פרחים ועלים. במרכז פרח צהוב. חתום בחרבות כחולות מוצלבות ו- 2 לוכסנים. קוטר: 29.5 ס"מ. ב במרכז דגם עלי כותרת בגוון טורקיז, עיטורי פרחים בשלל צבעים מסביב. חתום בחרבות כחולות מוצלבות. קוטר: 27.5 ס"מ. )מעט שחיקה להזהבה(. 9. לוט פורצלן צוויבלמוסטר הכולל: א. זוג תחתיות להנחת כלים חמים, בסגנון.Meissen קוטר: 18 ס"מ. ב..Meissen 6 כלים להנחת סכו"ם. חתומים בחרבות כחולות מוצלבות. 10..Meissen לוט פורצלן הכולל: א. צלחת לכיבוד, 1880 בקירוב. שוליים בדגם קש קלוע, משולבים 5 קרטושים מעוטרים בדגמי פרחים, פרפרים וחרקים. חתום וממוספר. קוטר: 17.5 ס"מ. ב. 8 צלחות לעוגה, 1880 בקירוב )עוטרו מחוץ למפעל( וקערה להגשה ( מאוחרת יותר, קוטר: 18 ס"מ(. מעוטרות ציורים בשלל צבעים בדגמי פרחים, דוגמא שונה על כל צלחת. חתום בחרבות כחולות מוצלבות )2 לוכסנים לצלחות לעוגה(. קוטר הצלחות: 15 ס"מ. $ Rosenthal לוט 2 קעריות פורצלן לכיבוד דגם,Classic Rose מחצית שנייה של המאה ה- 20, הכולל: א. קערית בדגם קונכייה, מעוטרת ורדים ועיטורי הזהבה. רגליות. קוטר: 17 ס"מ. ב. מעוטרת בדגם פרחי Deutsche blumen ועיטורי הזהבה. קוטר: 19.8 ס"מ. חתומות. $ France.Luneville סט חרס צרפתי,faience ארט-נובו, 1900 בקירוב, הכולל ג'רדיניירה וזוג אגרטלים. עיטורי פרחים בסטנסיל בגווני כחול על רקע גלזורה ירוקה סלדון, פסי הזהבה. חתום. גובה האגרטלים: 39 ס"מ. אורך הג'רדיניירה: 32 ס"מ. 13. Dux.Royal פסל פורצלן צ כי, דמות אישה בעירום, אמצע המאה ה- 20. חתום. גובה: 21 ס"מ. $ Meissen זוג פסלוני סנאים, פורצלן לבן.Blanc de Chine עוצבו לראשונה ע"י האמן Struck בשנת 1939, יוצרו ב ו בקירוב. חתומים. גובה: 14 ס"מ. )צ'יפ זעיר בקצה האוזן לפסלון אחד(. 15. Goldscheider פסל חרס קבוצתי,,Spanisches Paar beim Tanz זוג ספרדי רוקד, 1922 בקירוב. חתום,Goldschieder חותמת האומן Karl Perl וממוספר גובה: 39 ס"מ. )פגם קל ומעט נפילות צבע( ,Meissen סרוויס קפה/תה מפורצלן ל- 6 סועדים, אמצע המאה ה- 20, עיטורי פרחים מגוונים, לכל כלי עיטור שונה, כולל 26 פריטים: 6 ספלים, 6 תחתיות, 6 צלחות לעוגה, קנקן קפה, קנקן תה, 3 קופסאות עם מכסה, מאפרה גדולה בדגם פרח, צלחת הגשה בדגם עלה, קערה מרכזית. חתומים בחרבות כחולות מוצלבות. $ Meissen סרוויס פורצלן לקפה ל- 8 סועדים, 1900 בקירוב, כולל 30 חלקים )8 ספלים לקפה ו- 8 תחתיות, 8 צלחות לעוגה, קומקום לקפה ותחתית, קנקן לחלב, קנקן למים חמים( שפה בצבע כחול ובלט, מעוטרת בדגמים גיאומטריים מוזהבים. חתום בחרבות כחולות מוצלבות. $ לוט הכולל 2 כלי חרס stoneware גרמניים, :Westerwald א. קנקן מפוסל בדמות גברת בלבוש תקופתי. פקק. גובה: 33 ס"מ. ב. ג'רדיניירה בסגנון הרנסנס, מעוטרת ילדונים בתבליט תחומים קרטוש, עלים וזוג מסיכות סאטירים. גובה: 27 ס"מ. )פגם(. חלק א' - חמישי צלחת פורצלן צרפתית, מעוטרת במרכז צדודית דמות לוחם רומי, על רקע הזהבה, השוליים בכחול, נתונה במעמד ברונזה מוזהב מעוטר מסיכות אריה מפוסלות אוחזים בפיהם שרשראות חוליות. חתום בחותמת דמוית.Sevres קוטר: 23 ס"מ. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

7

8 6 20. תליון מצרי כסף עתיק, משובץ לפיס לזולי בדגם חירפושית. כולל שרשרת זהב 18K. $ תליון ויקטוריאני, זהב 9K, בדגם פרח השושן, משובץ אבן חן אדומה, נושא תליון משובץ פנינה. כולל שרשרת דקה, זהב. 9K $ מחרוזת פנינים ותליון ויקטוריאני זהב 15K, מורכבת מפנינים בקוטר של כ- 6 מ"מ, וכדוריות. נושאת תליון משובץ פנינים. )סוגר כדורי לא מזהב(. $ תליון זהב 21K, בסגנון בוכרי, מעוטר בעבודת פילגראן עדינה, משובץ פנינים ואבן חן אדומה במרכז. נושא גדילי זהב משובצים פנינים. כולל שרשרת זהב 14K. 24. לוט 2 צמידי זהב 18K, סגורים, מעוטרים חריתות בדגמים של פרחים ועלים. קוטר: 6 ס"מ. משקל כולל כ- 27 גרם. $ 1,200 1, זוג עגילי זהב 14K, מורכבים מאלמנט צמוד לאוזן בדגם טיפה משובץ טופז צהוב ויהלומים במסגרת, נושא 4 אבני חן שונות בשורה ואלמנט טיפה גדול משובץ טופז צהוב בליטוש קריסטל ויהלומים מסביב. 26. זוג עגילי זהב 14K, מורכבים מאלמנט זהב מחורץ נושא תליון אובאלי משובץ ספיר שבמרכזו יהלום. 27. צמיד זהב ורוד 14K, חוליות אובאליות משתלבות. אורך: 21 ס"מ. משקל הצמיד כ- 20 גרם. 28. טבעת זהב 10K, עיגול משובץ חציו יהלומים, חציו השני אבני רובי ויהלום במרכז. $ סיכה עתיקה זהב 18K, בדגם חצי ירח, משובצת יהלומים בליטוש ישן. $ טבעת זהב 14K, משובצת יהלום סוליטר במשקל של כ ct $ 1,200 1, טבעת זהב 18K, מעוטרת בעבודת פילגראן, משובצת 4 אבני חן כחולות ופנינה במרכז. חלק א' - חמישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

9 7 32. תליון זהב 18K, מורכב מאלמנט ריבועי משובץ יהלומים קטנים וגרנט במרכז. כולל שרשרת וגלילי זהב 18K. משקל הפריט כ- 47 גרם. $ 2,400 2, מחרוזת 3 שורות פנינים, סוגר זהב 14K משובץ רובי ו- 2 יהלומים. קוטר הפנינים כ- 8 מ"מ. $ 1,600 2, תליון זהב 18K, משובץ מטבע פרסי זהב 22K. כולל שרשרת זהב 14K. סה"כ משקל הלוט כ- 10 גרם. 35. תליון זהב 14K, מורכב מכדור זהב משובץ טורקיזים, נושא תליון משובץ קוראל מגולף. כולל שרשרת זהב 14K משובצת טורקיזים וקוראלים לסירוגין. $ טבעת זהב 14K, חישוק בדגם סרט משובץ שורות של יהלומים עגולים ובגט. סה"כ משקל היהלומים כ ct $ טבעת זהב 14K, חישוק מתרחב משובץ שורות של ספירים ויהלומים לסירוגין. 38. טבעת זהב 14K, משובצת 2 שורות של יהלומים חומים בצדדים ושורת יהלומים לבנים במרכז. סה"כ משקל היהלומים כ ct $ טבעת זהב 18K, מורכבת ממפלס משובץ יהלומים בליטוש בגט, מפלס משובץ יהלומים עגולים ואבן רובי במרכז. 40. סט טבעת וזוג עגילי זהב 14K, טבעת זהב מתפצלת ל- 2 ומעוטרת אלמנט גלי משובץ יהלומים קטנים ויהלום שחור במרכז. עגילים תואמים. $ 1,500 2, זוג עגילי זהב 14K, מורכבים מרוזטה מחולקת לשני חלקים משלימים. אחד זהב מאט והשני זהב מבריק. $ לוט 4 טבעות זהב: א. טבעת זהב 18K, מעוטרת גדילי זהב משובצים פנינים. ב. טבעת זהב 14K, כיפה משובצת פנינה. ג. טבעת זהב 14K משובצת אבני רובי. ד. טבעת זהב 14K משובצת פנינה. סה"כ משקל הלוט כ גרם. 43. סיכת זהב 18K, בדגם פרח ועלי זהב מעוטרים בעבודת חריתה עדינה בגווני זהב שונים, משובצת פנינה. 44. סיכת זהב 18K, מעוטרת בעבודת זהב עדינה וניטים, משובצת טופז מדרה.

10 45. חנוכיית אריות, כסף, עפ"י המקור הגרמני מהמאה ה- 19. גב מכותר כתר תורה, זוג אריות אוחזים בלוחות הברית על רקע קרני שמש. בתי נר לשמן ופתיל בדגם אריות, ראשם מתרומם ונפתח תחומים בשרשרת. זוג אריות על פודיום מכל צד. שמש וכד שמן נשלפים. חתום. גובה: 33 ס"מ. רוחב: 36 ס"מ. משקל: כ- 1,736 גרם. $ 1,500 2, זוג פמוטות כסף פולניים לשבת, עיטורי בלט וחריתה בעבודת יד אומן בדגמים צמחיים. בסיס ריבועי. חתום וחותמת האומן. גובה: 31.5 ס"מ. משקל: כ- 738 גרם. $ 900 1, חנוכיית כסף ופיליגראן. גב ודפנות פיליגראן, כתר תורה במרכז, בזיכים לנר על בסיס מעוטר. שמש נשלף. ללא חותמת נראית לעין. גובה: 27 ס"מ. רוחב: 24 ס"מ. משקל: כ- 840 גרם. $ 1,000 1, מגדל כסף סטרלינג לבשמים. מפוסל בדגם ציפור )כנפיים מתרוממות( על קן פרחוני ומעוטר. חתום. גובה: 19.5 ס"מ. משקל: כ- 210 גרם. 49. גביע כסף לקידוש, כנראה וינאי מסוף המאה ה- 19. מעוטר מגן נושא ברכה: בורא פרי הגפן, מכותר, על רקע עיטורי בלט וחריתה בדגם צמחייה מפותלת, עלי גפן וענבים. בסיס בעיטור דומה. פנים מוזהב. חתום. גובה: 15 ס"מ. משקל: כ- 212 גרם. 50. צלחת פסח מוכספת, 1900 בקירוב. שוליים מעוטרים בבלט בדגם סצינות מההגדה ודמויות משה, אהרון ושלמה )נושא כיתוב( תחומים קרטושים. ציטוטים מההגדה במרכז. קוטר: 41 ס"מ. $ הדס כסף לבשמים בדגם דג, כנראה וינאי. בנוי חוליות גמישות, ראשו נפתח להכנסת בשמים. חתום. אורך: 17 ס"מ. משקל: כ- 104 גרם. $ גביע כסף לקידוש. חלקו העליון מעוטר בסצינת בלט בנושא משה בתיבה. פנים מוזהב. בסיס מעוטר עלי גפן ואשכולות ענבים. חתום. גובה: 20 ס"מ. משקל: כ- 246 גרם. $ מגדל כסף פולני לבשמים, סוף המאה ה- 19. בראשו צריח עם דגל ופעמון, מעוטר 4 נשרים בכל פינה. מיכל עם פתח להכנסת בשמים. חתום וחותמת האומן.Kharlap גובה: 23.5 ס"מ. $ לוט הכולל זוג מנורות פליז לשבת ועוד מנורת פליז לשבת, 3 קנים כ"א. זרועות מפוסלות כמקשה אחת בדגם אריות וצמחייה מפותלת. גובה: 36/33 ס"מ. 55. חנוכיית פליז, צפון אפריקאית, 1900 בקירוב. גב ודפנות בדגם גומחות מקושתות )מיח'רב( וזוג תרנגולים בכל צד. בתי נר לשמן ופתיל ושמש. גובה: 19.5 ס"מ. רוחב: 24.5 ס"מ. $ לוט הכולל חנוכיית כסף סטרלינג וחוטי פיליגראן מיניאטורית וזוג פמוטים לשבת. חתומים. גובה הפמוטים: 14.5 ס"מ. גובה החנוכייה: 6.5 ס"מ. משקל כולל: כ- 70 גרם. $ ספר תורה מיניאטורי, מודפס, נתון בכיסוי מוכסף, מעוטר במנורת 7 הקנים, עשרת הדיברות ועיטורי גפנים וענבים. כולל קופסה מקורית. גובה: 28 ס"מ. 58. זוג פמוטות כסף בסגנון הבארוק לנרות שבת. מחורץ ומפוסל סלסולים דמויי חלב נר. בסיס רחב. לא חתום. נושאים מונוגרם.MFL גובה: 39.5 ס"מ. משקל: כ- 700 גרם. 59. זוג פמוטות כסף סטרלינג 3 קנים כ"א. זרועות בדגם משולש קעור. כשמוצבים זה על גבי זה נוצר דגם מגן דוד. חתום. חלק מוכבד. גובה: 14 ס מ. $ יד כסף לספר תורה, מעוטרת אריה מפוסל ומגני דוד בחסר, נשר מפוסל ואפליקציה בדגם צמחייה. חתום בחותמות כסף רוסיות. אורך: 31 ס"מ. משקל: כ- 80 גרם..61 קנקן / Tankard חרס stoneware גרמני אפור, 1900 בקירוב. מעוטר מגן דוד בחריתה. מכסה פיוטר מתרומם. גובה: 22 ס"מ. 62. תבליט ברונזה, עפ"י הציור יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום כיפור, מאת מאוריציו גוטליב. ממסוגר. 32X24.5 ס מ קופסת כסף וחוטי פיליגראן, ישראל, מחצית ראשונה של המאה ה- 20. חתום: בצלאל ירושלם. 8X17 ס"מ. משקל: כ- 483 גרם. $ הצורפים. חנוכיית כסף סטרלינג, זקופה. זרועות מקושתות. מעמד בדגם בלוסטר מרובע, בסיס ריבועי, פינות קעורות. שמש וכד נשלף. חתום. גובה: 54 ס"מ. משקל: כ- 1,111 גרם. חלק א' - חמישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

11

12 טבעת רטרו זהב 14K, מעוטרת באלמנט זהב סיבובי מדורג, משובצת פנינה. $ טבעת טוויסט זהב 14K, משובצת שורת יהלומים ושורת ספירים. 67. טבעת רשת זהב 14K, משובצת אבן חן שקופה. מידה כ:.US 7 $ טבעת עתיקה זהב 14K וכסף, משובצת יהלום בליטוש ישן במרכז ויהלומים קטנים )חסר( בצידיו. $ 1,000 1, זוג עגילי זהב לבן 14K, וכסף, כוכב זהב לבן צמוד לאוזן, נושא שרשרת זהב משובצת יהלום ותליון כסף משובץ טופז כחול. $ תליון זהב לבן 9K, משובץ יהלומים, אבני טופז כחול ותליון כסף משובץ טופז כחול. כולל שרשרת זהב לבן.14K 71. לוט 4 פריטי זהב: א. תליון זהב 18K, בדגם ינשוף, משובץ אבני אמרלד ורובי. ב. טבעת זהב 14K משובצת אבני אמרלד. ג. תליון 14K, מורכב מ- 4 לבבות מעוטרים אמאייל ופנינה קטנה במרכז. ד. תליון זהב 14K, משובץ מון סטון. סה"כ משקל הלוט כ- 15 גרם. 72. זוג עגילי זהב 14K, אלמנט משובץ אבני חן שקופות, נושא תליון בדגם פרח משובץ אמרלדים ויהלום במרכז. 73. זוג עגילי זהב לבן 14K וכסף, אלמנט צמוד לאוזן בדגם טיפה משובץ יהלומים, נושא תליון כסף עגול משובץ יהלומים ואבני רובי. $ טבעת ארט-דקו זהב לבן 14K, מורכבת מריבועים משובצים אוניקס ופנינה במרכז וביניהם יהלומים. $ 1,000 1, טבעת זהב 14K, חישוק מתפצל, מעוטר בעבודת זהב מדהימה ומשובץ אבן אמטיסט עם שקיפות מיוחדת. 76. טבעת זהב לבן 14K, חישוק מתרחב ומתפצל משובץ יהלומים במשקל כולל של כ ct $ 800 1, טבעת רטרו זהב לבן 14K, משובצת אבני רובי, ויהלום במשקל של כ ct $ 2,000 2,500 חלק א' - חמישי טבעת ארט-דקו זהב לבן 14K, מעוטרת בעבודת פיליגראן ומשובצת אבן קרנליאן. $ טבעת זהב 18K, מעוטרת בעבודת זהב עדינה ומשובצת אבן לפיס לזולי. 81. סט 3 טבעות זהב 14K, בדגם כבל, אחת משובצת אמרלדים בכל ההיקף. מידה כ:.US 5.5 $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט 78. טבעת ארט-דקו זהב לבן 18K, משובצת ספיר. $

13 מוכר הירקות. פסלון שנהב יפני איכותי מאוד. תקופת ) (. MEIJI חתום בתוך חותמת אדומה )אינדיקציה לחשיבות האומן(. גובה: 18 ס"מ. $ 800 1, נסיכה על גבו של פיל. פסלון שנהב מהמזרח הרחוק, 1950 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. גובה: 10 ס"מ. $ גבר משתעשע עם קוף. פסלון שנהב יפני, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. גובה: 12 ס"מ. $ חכם רוכב על גבו של דג וקורא במגילה. פסלון שנהב יפני איכותי ביותר, תקופת MEIJI ) (. עיטורי חריתה מושחרים. חתום בתוך חותמת אדומה. אורך: 7.5 ס"מ. $ פינגווין מאכיל את הגוזל שלו בדג שנתפס. פסלון שנהב יפני מיוחד ויוצא דופן. תקופת ) (. MEIJI עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 11 ס"מ. $ גבר בישיבה פותח ארגז עץ. נצוקי שנהב יפני איכותי. תקופת MEIJI ) (.עיטורי חריתה מושחרים. אורך: 4 ס"מ. 88. לוחם אוחז במטרייה. נצוקי שנהב יפני, 1950 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 5 ס"מ. )פגם( $ הולך עם מקל ביד אחת וקופסא בשנייה. פסלון שנהב יפני מיוחד, תקופת ) (. MEIJI חתום בתוך לוחית מאם הפנינה. גובה: 6.5 ס"מ. 90. נווד במנוחה. נצוקי שנהב יפני, 1850 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. גובה: 5 ס"מ. 91. שחקן קבוקי פנים מתחלפות. נצוקי שנהב יפני 1930 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4.7 ס"מ.

14 שרשרת ויקטוריאנית כפולה זהב אדום 10K, מסתיימת ב- 2 לבבות משובצים פנינה. ביניהם שרשרת משולשת מעוטרת לב משובץ אבני טורקיז ופנינה. אורך כ: 70 ס"מ. פריט מיוחד מאוד. 93. תליון זהב 14K, מורכב מרוזטה מעוטרת פרחים משובצים אבני רובי, נושאת תליון זהב 9K בדגם עלה. כולל שרשרת זהב 14K. 94. תליון ויקטוריאני זהב 14K ואוניקס, מעוטר בעבודת זהב עדינה של פרחים, משובץ פניניות. כולל שרשרת זהב 14K. 95. תליון ארט-דקו זהב 9K, מורכב מאבן טורקיז בתוך אלמנט בדגם חצי ירח ומוט זהב נושא אבן טורקיז. $ זוג עגילי זהב 14K, בסגנון עתיק, משובצים פנינים בגדלים שונים. $ תליון ויקטוריאני זהב 14K, נפתח לתמונות, מעוטר עיטורי זהב בדגמי פרחים ועלים בגוונים שונים. כולל שרשרת זהב 14K. $ תליון זהב 14K וכסף, מורכב מ- 2 תליונים מדורגים, בדגם טיפה, משובצים דיאמנטים. $ תליון עתיק זהב 18K, )הוסב מסיכה(, בעבודת זהב מדהימה של פרחים ועלים משובצים דיאמנטים ואבני חן שונות, נושא תליון טיפה משובץ טנזנייט זוג עגילי זהב 14K, מורכבים מ- 5 מוטות זהב מדורגים משובצים פנינה. $ טבעת זהב 14K, חישוק מתפתל ומתפצל, מעוטר בעבודת זהב וניטים. משובץ פנינה במרכז טבעת ויקטוריאנית זהב 18K, משובצת 3 ספירים ו- 4 יהלומים קטנים ביניהם. $ טבעת זהב 9K, חישוק מסתיים במסגרת עגולה משובצת אבן אמטיסט טבעת זהב 14K, חישוק מעוטר בעבודת זהב בדגם עלים, משובצת 2 אבני קוראל ואבן אוניקס ביניהם. $ חלק א' - חמישי זוג עגילי קליפס זהב 14K, בדגם פרח, משובצים יהלומים במשקל כולל של כ ct 106. תליון עתיק זהב 14K, נפתח לתמונות. משובץ יהלום ואבני טורקיז. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

15 צמיד זהב 14K, מורכב מ- 5 שורות של חוליות מלבניות מעוטרות אלמנטים אובאלים משובצים אבני חן שונות. אורך הצמיד כ- 20 ס"מ. משקל הצמיד כ- 18 גרם. $ תליון רטרו זהב 14K, מורכב משורות של יהלומים, ספירים, רובינים ואמרלדים לסירוגין, נושא תליון משובץ אמרלד. כולל שרשרת זהב 14K. $ 800 1, צמיד ארט-דקו זהב 14K, מורכב מ- 2 אלמנטים משולשים משובצים יהלומים וספיר, ביניהם אמרלד בליטוש קבושון. אורך הצמיד כ- 16 ס"מ צמיד זהב 10K, בסגנון טניס, משובץ כ- 60 יהלומים במשקל כולל של כ-.ct 1.50 אורך כ ס"מ מחרוזת פנינים, בגוונים שונים. קוטר כ- 9 מ"מ. אורך כ- 73 ס"מ. סוגר זהב 14K מורכב מ- 2 לולאות מחוברות טבעת זהב צהוב ולבן 14K, מסגרת אובאלית מעוטרת אלמנטים זהב לבן משובצים יהלומים קטנים ואבן אמטיסט במרכז. $ טבעת זהב 14K, משובצת יהלומים בליטוש בגט וטייפר במשקל של ct 1.40 ו- 2 אבני ספיר בליטוש טיפה. )מלווה בתעודה של ה:.)DGI 114. טבעת זהב 14K, חישוק מתרחב למרכז, מסתיים באלמנט זהב לבן מדורג משובץ יהלומים קטנים ואבן ספיר במרכז. $ טבעת זהב 14K וכסף, בדגם מרקיזה, משובצת יהלומים במשקל כולל של כ ct 116. טבעת טוויסט זהב 9K, משובצת ספירים ויהלומים קטנים טבעת זהב 14K, בדגם טיפה, מעוטרת בעבודת פיליגראן עדינה ואמאייל טבעת זהב 14K, חישוק מסתיים באלמנט מעוין מזהב לבן משובץ יהלומים טבעת עתיקה זהב ורוד 18K, בדגם מרקיזה, משובצת אמרלד ויהלומים בליטוש ישן זוג עגילים עתיקים זהב 18K, מורכבים מרוזטה משובצת דיאמנטים בהיקף ובמרכז. $ צמיד קשיח זהב 18K, נפתח, משובץ יהלומים ואבני רובי מדורגים לסירוגין. קוטר: 6.5 ס"מ. משקל כ- 18 גרם. $ 1,000-1,400

16 שעון מסעות צרפתי איכותי, 1900 בקירוב. כולל מנגנון מעורר. קופסת השעון מפליז וזכוכית מלוטשת. לוח ספרות רומיות באמאייל. כולל מחוג לכיוון המנגנון המעורר. ידית נשיאה. גובה: 15 ס"מ. במצב עבודה שעון מסעות צרפתי מסוגנן, 1910 בקירוב. קופסת השעון מפליז מעוטר. זכוכית מלוטשת. לוח ספרות רומיות באמאייל. ידית נשיאה. גובה: 13 ס"מ. במצב עבודה שעון מסעות צרפתי איכותי, 1900 בקירוב. כולל מנגנון מעורר. קופסת השעון מפליז. זכוכיות מלוטשות. לוח ספרות רומיות באמאייל. כולל מחוג לכיוון המנגנון המעורר. ידית נשיאה. גובה: 12 ס"מ. במצב עבודה שעון מסעות/מעורר שוויצרי ישן תוצרת Cartier דגם עגול, מסגרת מוזהבת. לוח ספרות רומיות. מעמד פליז מוזהב. גובה: 9 ס"מ. במצב עבודה שעון מסעות/מעורר שוויצרי ישן, תוצרת,Jaeger דגם,Rcital 8 ימים. דגם עגול מוזהב, מעוטר בחזית ובהיקף. לוח ספרות רומיות. מעמד עגול. גובה: 10 ס"מ. במצב עבודה סט מטבעות זיכרון ליצחק רבין זהב וכסף, הסט מורכב מ: מטבע 1 ש"ח כסף 925 במשקל של כ 14.4 גרם, מטבע 2 כסף 925 במשקל של כ גרם. מטבע זהב 20 זהב 999 במשקל של כ גרם. בתוך קופסה מקורית של החברה הממשלתית למדליות ומטבעות כולל תעודת אחריות. $ 1,600 2, סט מטבעות זיכרון ליום העצמאות התשנ"ח זהב וכסף, הסט מורכב מ: מטבע 1 ש"ח כסף 925 במשקל של כ גרם, מטבע 2 ש"ח כסף 925 במשקל של כ מטבע 10 ש"ח זהב 999 במשקל של כ גרם, מטבע 20 ש"ח זהב 999 במשקל של כ גרם. בתוך קופסה מקורית של החברה הממשלתית למדליות ומטבעות כולל תעודת אחריות. $ 2,000 2, עט נובע,EXPO 2000,PELIKAN קופסה מקורית וניירות. $ 1,000 1,500 חלק א' - חמישי עט נובע Friedrich Schiller,MONTBLANC,Limited Edition קופסה מקורית וניירות. $ 1,000 1, עט נובע A.D,NAMIKI 2000, מהדורה מוגבלת, קופסה מקורית וניירות. $ 2,000 2,500 קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

17 K, שעון יד זהב לבן LONGINES 132. מלבני, מנגנון מכני, מידות: 23X29 מ"מ. רצועת עור חומה, אבזם מקורי BOREL שעון יד מצופה זהב, מנגנון מכני, קוטר: 31 מ"מ. לוח מסתובב, רצועת עור חומה ואבזם לא מקוריים. $ OMEGA שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר: 33 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם לא מקוריים OMEGA שעון יד זהב 18K, מנגנון אוטומטי, קוטר: 33 מ"מ. רצועת עור חומה, אבזם מקורי. $ IWC שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר: 36 מ"מ. שנות ה- 60. רצועת עור שחורה ואבזם לא מקוריים. $ 1,000 1, TISSOT שעון יד זהב 14K, מנגנון מכני, קוטר: 33 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם לא מקוריים PIAGET שעון יד פלדה, ריבועי, מנגנון אוטומטי, מידות: 27X26 מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם לא מקוריים. $ COULTRE JAEGER-LE שעון יד זהב 18K, מלבני, מנגנון מכני, גודל: 23X27. רצועת עור חומה ואבזם לא מקוריים. $ IWC שעון יד זהב 18K, לאישה, מנגנון מכני, קוטר: 21 מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם לא מקוריים..141 MERCIER BAUME & שעון יד פלדה משולב זהב 18K, לאישה, משושה, מנגנון קוורץ, קוטר: 21 מ"מ. משובץ 6 יהלומים בלוח. צמיד פלדה משולב זהב מקורי PLAZA שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר: 33 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם לא מקוריים. $ K, שעון יד זהב לבן OMEGA 143.,DE VILLE לאישה, אליפטי, משובץ יהלומים במסגרת, מנגנון מכני, קוטר: 19X17 מ"מ. צמיד אינטגרלי ואבזם זהב לבן 18K מקוריים. משקל כ- 49 גרם. $ 1,200 1, PIAGET שעון יד זהב 18K, לוח עין-הנמר, מנגנון מכני, מידות: 26X23 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם זהב 18K מקוריים. $ 1,400 1, DOXA שעון יד זהב 14K, מנגנון מכני, שנות ה- 70, קוטר: 35 מ"מ. כולל רצועת עור אדומה ואבזם לא מקוריים. $ COULTRE JAEGER-LE שעון יד זהב 18K, ריבועי, מנגנון קוורץ )לא מקורי(, מידות: 21X21 מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם לא מקוריים. $ שעון ברונזה אירופאי למסעות, 1920 בקירוב. קופסת השעון מברונזה בפטינה זהובה, בדגמי עלי אקאנטוס ופרחים, כולל פלאק אמאייל מצוייר בדמות ילדון בנוף, לוח ספרות רומיות. גובה: 18 ס"מ. במצב עבודה.

18 תליון זהב 14K, בדגם פרח מדורג, מעוטר עלי זהב, חלקם צבועים אמאייל כחול מלכותי, במרכז פרח משובץ אבני רובי ויהלום בליטוש ישן. נושא תליון לפיס לזולי. כולל שרשרת זהב 14K מחרוזת פנינים כפולה, סוגר זהב 14K, בדגם פרח משובץ יהלומים, אבני רובי ופנינה. קוטר הפנינים כ- 7 מ"מ. אורך המחרוזת כ- 41 ס"מ שרשרת זהב 18K, מעוטרת עלה זהב ו- 2 גדילים משובצים פנינים מדורגות טבעת ויקטוריאנית זהב 14K, משובצת אמרלד. $ זוג עגילי זהב 14K, משובצים קוראל ופנינים ומעוטרים בעבודת זהב יפה טבעת זהב 14K, משובצת יהלום בליטוש קריסטל במשקל של כ ct $ 800 1, טבעת זהב ורוד 14K, משובצת 3 יהלומים מדורגים בתוך כוכב. $ זוג עגילי זהב 18K, מורכבים ממתלה זהב בדגם פפיון, נושא תליון טיפה משובץ טורקיז זוג עגילי זהב 18K ו- 14K, מורכבים מאלמנט זהב 14K בדגם פרסה, נושא תליון זהב 18K משובץ יהלומים תליון ויקטוריאני זהב 14K, אובאלי, נפתח לתמונות, מעוטר בעבודת זהב עדינה סיכת רטרו זהב 14K, מעוטרת ומשובצת 3 פנינים ו- 3 יהלומים מטבע 50 פזו מקסיקני זהב 900, שוקל כ- 42 גרם מתוכם 37.5 גרם זהב טהור. $ 2,000 2, מטבע 10 דולר אמריקאי זהב 900, שנת משקל כ גרם סיכת זהב 18K, מעוטרת עלי זהב בעבודת ריקוע עדינה ומשובצת יהלומים. $ 1,000 1, BVLGARI טבעת זהב אדום.US 9.5 מידה:,18K $ חלק א' - חמישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

19 מחרוזת חרוזי גי'יד סגורה, מורכבת חרוזי זהב, אוניקס ופנינים לסירוגין. אורך כ: 90 ס"מ סט צמיד ושרשרת זהב 14K, בדגם גורמט. אורך הצמיד כ- 20 ס"מ. אורך השרשרת כ- 46 ס"מ. משקל הסט כ- 153 גרם. $ 5,000 6, שרשרת זהב 14K, בדגם גורמט, נושאת תליון זהב משובץ מטבע רומי. משקל השרשרת כ- 70 גרם. $ 2,400 2, סט צמיד ושרשרת זהב 14K, בדגם גורמט עדין. אורך הצמיד כ ס"מ. אורך השרשרת כ- 45 ס"מ. לשרשרת סוגר זהב 18K. משקל הסט כ- 28 גרם. $ 800 1, טבעת זהב 14K, חישוקים מתפצלים משובצים יהלומים לסירוגין טבעת זהב 14K, חישוק מתרחב ומחורץ, מסתיים באלמנט אובאלי משובץ יהלומים וספיר במרכז. $ טבעת זהב 14K, חישוק מעוטר 3 פרחים, אחד משובץ ספירים ויהלום, השני אבני רובי ויהלום והשלישי אמרלדים ויהלום. $ טבעת זהב 14K,שורות מדורגות משובצות יהלומים במשקל כולל של כ-.ct סט סיכה וטבעת זהב 18K ו- 14K, מעוטרים בעבודת זהב יפה בדגם עלים משובצים יהלומים ואמרלדים. $ 1,500 2, לוט הכולל שרשרת, צמיד וזוג עגילי זהב 14K. שרשרת בדגם גורמט, אורכה כ- 70 ס"מ. צמיד מורכב מחוליות מלבניות מתעקלות, אורך הצמיד כ ס"מ. עגילים מורכבים ממתלה הנושא תליון זהב משולש. סה"כ משקל הלוט כ- 41 גרם. $ 1,200 1, צמיד רטרו זהב 18K, מורכב מחוליות בשתי וערב בעבודת רשת נפלאה )תיקונים קטנים בסוגר(. אורך כ ס"מ. משקל הצמיד כ- 39 גרם. $ 2,500 3, סט מחרוזת קוראלים וזוג עגילי זהב 18K, מחרוזת מורכבת מ- 11 שורות קוראלים, חלקן מעוטרות דיסקיות זהב לסירוגין, סוגר גדול משובץ קוראל זהב 18K. זוג עגילי זהב 18K גדולים משובצים קוראל. $ 2,500 3,000

20 שטיח משי קשמיר, דוגמת מדליון מרכזי בתוך מעוין. שוליים פרחוניים, על רקע לבן ורוד וירקרק. 185x125 ס"מ. $ שטיח קשאן פרסי ישן, פרחים ופלמטות, על רקע ירקרק וקרם. 220x135 ס"מ. $ שטיח בלוץ פרסי, בדגם ציורים משתנים לאורך, על רקע כחול. 166x60 ס"מ. $ שטיח נעין פרסי ישן, מדליון מרכזי ופרחים, על רקע לבן וכחול. 300x190 ס"מ. $ שטיח בלוץ פרסי ישן, בדגם חד-כיווני, עצים ופרחים, על רקע אדום וכחול. 200x135 ס"מ. $ שטיח אוזבקי ישן, דוגמת שני מדליונים, בדוגמא סימטרית, על רקע כחול. 150x94 ס"מ. $ שטיח אפגאני ישן, דוגמא חוזרת בדגם חיות ועיטורים בשוליים, על רקע אדום וורוד. 180x130 ס"מ. $ שטיח טורקי ישן, דוגמת שני מדליונים גדולים ודוגמא חוזרת בשוליים, על רקע תכלת ולבן. 175x125 ס"מ. $ שטיח אקסטפה קווקזי עתיק, דוגמא חוזרת ועיטורים בשוליים, על רקע חום וירקרק. 155x107 ס"מ. $ שטיח איספהאן פרסי שורש משי, 1920 בקירוב, מדליון מרכזי, פרחים ושריגים, על כחול ולבן. 165x106 ס"מ. $ 800-1, שטיח משי קום פרסי, בדגם מעוין במרכז, עוגנים ופרחים, על רקע לבן ורוד וירקרק. 130x82 ס"מ. $ 800-1, שטיח נעין פרסי ישן, דוגמת מרובע, מדליון מרכזי בתוך כותרת אובאלית ושוליים פרחוניים, על רקע לבן וכחול. 170x150 ס"מ. $ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, פרחים ושריגים מפותלים, על רקע חום וקרם. 288x243 ס"מ. $ 1,600-1, שטיח טבריז פרסי, דוגמא קלאסית מדליון ופרחים, על רקע לבן וורוד עתיק. 152x103 ס"מ. איכות אריגה גבוהה. $ חלק א' - חמישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

21 נערת הפרחים מחללת בחליל. פסלון שנהב סיני 1930 בקירוב. גובה: 28 ס"מ. $ ילדים ודגים שתפסו על רקע הר סלעי. גילוף ממותה יפני ישן ואיכותי. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה )כולל בסיס עץ מגולף(: 30 ס"מ כלי שנהב סיני מרשים לקטורת BRULE(,)PARFUM 1900 בקירוב. גילופי דמויות רוקדות בצד אחד ומשפחה בצל עצים בצד השני. רגליות מגולפות בדגם שדים והמכסה בגילופי שדים וכלבי פו )פגם(. חתום. גובה: 30 ס"מ. בסיס עץ מסוגנן. $ דייג מזוקן ובנו. פסלון שנהב סיני מרשים, 1900 בקירוב. גובה )לא כולל בסיס עץ(: 18.5 ס"מ. $ מלומד זקן בראש קבוצת שדים. פסלון שנהב יפני מיוחד מאוד, תקופת 1868-( MEIJI 1912(. חתום. גובה: 15 ס"מ. $ חותרים בספינה BOAT(.)CHICKEN פסלון שנהב מרהיב מהמזרח הרחוק, 1940 בקירוב. אורך: 29 ס"מ. בסיס שנהב גבר במנוחה בצל עצים. פסלון שנהב סיני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. אורך: 19 ס"מ. בסיס עץ חגב על כרוב סיני. פסלון שנהב איכותי ומרשים מהמזרח הרחוק בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. אורך: 21 ס"מ. בסיס עץ מסוגנן. $ מערכת שח-מט סינית משנהב, 1940 בקירוב. 32 כלי המשחק מגולפים בדגמי דמויות הקיסר/הקיסרית, חכמים ואנשי חצר הקיסרות. לוח המשחק נסגר לקופסת אחסון. גובה הכלים: ס"מ זודיאק/גלגל מזלות, לוח השנה הסיני, כולל 12 חיות. גילוף ממותה יפני ישן ואיכותי. )לוח השנה הסיני אומץ ע"י היפנים ב 1873(. חתום. אורך: 30 ס"מ. בסיס עץ מגולף.

22 תליון זהב 18K, עבודת יד, מסגרת מעוטרת משובצת פנינה ו- 3 יהלומים. כולל שרשרת זהב 14K זוג עגילי קליפס זהב 18K, מורכבים מאלמנט צמוד לאוזן, נושא חישוק גדול המורכב מחוטי זהב. $ 800 1, סיכת רטרו זהב צהוב ולבן 18K, בדגם פרח, 5 עלי זהב לבן משובצים יהלומים. מרכז הפרח משובץ ביהלומים ואבני טורקיז. משקל הסיכה כ- 26 גרם. $ 1,600 2, טבעת רחבה זהב 14K, מעוטרת אלמנטים מזהב חלקם משובצים יהלומים בגדלים שונים. מידת הטבעת כ- 9.5.US $ 1,200 1, טבעת זהב 18K, חישוק מתרחב מורכב מחוטי זהב ומעוטר אלמנטים מזהב לבן משובצים יהלומים לסירוגין טבעת זהב 14K, חישוק מתרחב, מעוטר זבוב בעבודת זהב יפה, משובץ אבני חן כחולות טבעת זהב 18K, מאסיבית, חישוק מתרחב לפטרייה משובצת יהלומים רבים בגדלים שונים, במשקל כולל של כ US 8 מידת הטבעת:.ct $ 2,400 2, צמיד זהב 14K, מורכב מחוליות זהב בדגם S ויהלומים לסירוגין. סה"כ משקל היהלומים כ ct אורך הצמיד כ ס"מ. $ צמיד גורמט זהב 18K, אורך כ- 20 ס"מ. משקל הצמיד כ- 58 גרם. $ 3,000 3, צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות זהב עגולות, חלקות, משתלבות בחוליות מחוטי זהב. אורך כ- 20 ס"מ. משקל הצמיד כ- 27 גרם. $ 1,000 1, צמיד זהב 14K, מורכב מחוליות כפולות עגולות משתלבות. אורך כ: 20.5 ס"מ. משקל הצמיד כ גרם זוג עגילי זהב 14K, חצי חישוק רחב משובץ אבני חן שונות סיכת זהב 18K, בדגם ראש קיסר סיני, מעוטרת אבני רובי ופנינים )חסר(. חלק א' - חמישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

23 טבעת ארט-דקו זהב לבן 14K, מעוטרת בעבודת פיליגראן ומשובצת אמרלד טבעת זהב לבן 18K, מורכבת מ- 2 טבעות מחוברות, אחת מעוטרת אמאייל כחול ויהלום והשניה אמאייל אדום ויהלום טבעת ETERNITY זהב לבן 14K, משובצת יהלומים במשקל כולל של כ-.cts 2.00 מידה:.US טבעת ETERNITY זהב לבן 14K, משובצת יהלומים במשקל כולל של כ-.ct 1.20 מידה:.US טבעת פלטינה, משובצת פנינת מובה מעוטרת ומשובצת יהלומים. $ זוג עגילי זהב לבן 18K, מורכבים מאלמנט מתעגל משובץ יהלומים זוג עגילי זהב לבן 18K, מעוטרים בעבודת פילגראן יפה, משובצים יהלומים קטנים ואבן אמרלד במרכז. $ 1,000 1, טבעת ארט-דקו זהב לבן 14K, אלמנט ריבועי משובץ יהלומים קטנים ואמרלד במרכז טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלום מרכזי במשקל של כ ct ו- 2 יהלומים מצידיו במשקל של כ ct $ 1,800 2, טבעת פלטינה, משובצת ספיר, ו- 2 יהלומים בליטוש טיפה בצדדים במשקל של כ ct $ 800 1, טבעת זהב לבן 14K, חישוק מתפצל ומתפתל משובץ יהלומים, מסתיים באלמנט ריבועי משובץ יהלומים במסגרת ויהלום במרכז. סה"כ משקל היהלומים כ ct 223. טבעת זהב לבן 14K, משובצת 7 יהלומים במשקל כולל של כ ct $ 2,000 2, שעון יד זהב לבן 14K, משובץ יהלומים במשקל כולל של כ cts אורך כ: 15 ס"מ. $ 1,000 1,400

24 225. שטיח אפגאני ישן, דוגמת מדליון מרכזי גדול, מדליונים ועיטורים לאורך השוליים, ברקע חום וכחול. 187x162 ס"מ. $ שטיח משי קום פרסי, דוגמא קלאסית, מדליון מרכזי על רקע כחול וירוק. 170x107 ס"מ. $ 1,000-1, שטיח סנה פרסי, בדגם שני מדליונים ופרחים מסביב, על רקע אדום וכחול. 170x118 ס"מ. $ שטיח אפגאני ישן, בדגם שטיחי הקווקז, דוגמת שלושה מדליונים ומוטיבים כפריים, על רקע לבן, שוליים ברקע כחול וקרמל. 325x225 ס"מ שטיח המדן פרסי, בדגם שלושה מדליונים לאורך ועיטורים חוזרים בשוליים, על רקע אדום וכחול. 215x138 ס"מ. $ רנר קזאק קווקזי, בדגם כפרי, מוטיבים אופייניים ומדליונים לאורך, על רקע כחול וקרם בשוליים. 285x80 ס"מ. $ רנר אפגאני חלמעמדי, בדוגמא חוזרת, עיטורים ומדליונים לאורך, על רקע אדום יין. 300x80 ס"מ. $ רנר קווקזי ישן, מדליונים ועיטורים לאורך, על רקע אדום וקרם. 330x90 ס"מ. $ שטיח קום פרסי ישן, בדגם אגרטלי פרחים וציפורים בשוליים, על רקע כחול וירקרק. 170x107 ס"מ. $ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, בדגם מדליונים ועיטורים מפותלים, על רקע קרם ואדום בשוליים. 260x165 ס"מ. $ שטיח טבריז פרסי עגול ישן, בדגם פרח ומדליונים מסביב, על רקע כחול וורוד עתיק. קוטר: 250 ס"מ. $ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, דוגמא פרחונית ומדליונים בשוליים, על רקע אדום וקרם. 195x140 ס"מ. $ שטיח משי סיני, מדליון עגול בתוך כותרת, מדליונים לאורך השוליים ופרחים מסביב, על רקע לבן. 90x60 ס"מ. $ שטיח קום פרסי ישן, דוגמת גריד ומדליונים בשוליים, על צבעוניות משתנה. 200x140 ס"מ שטיח ארדביל קווקזי, דוגמא חוזרת בדגם חרבות ועיטורים. על רקע כחול ואדום. 250x165 ס"מ. $ שטיח אפגאני קאבול ישן, דוגמת מדליונים ומסגרת מרשימה, על רקע אדום. 280x200 ס"מ שטיח טבריז פרסי ישן, בדגם פלמטות ופרחים בשוליים, על רקע לבן וכחול בשוליים. 175x120 ס"מ. $ שטיח קווקזי ישן, בדגם שלושה מדליונים ועיטורים מסביב, על רקע אדום. 150x100 ס"מ שטיח אוזבקי ישן, אריגה כפרית, דוגמת מעוינים חוזרים, על רקע אדום וכחול. 270x204 ס"מ שטיח אוזבקי ישן, דוגמא כפרית, שילוב אריגת צמר על קילים, על רקע חמרה ואדום. 100x80 ס"מ. $ שטיח נעין פרסי, מדליון מרכזי ופרחים, על רקע כחול ולבן. 200x120 ס"מ. $ שטיח המדן פרסי, מדליון גדול במרכז ומוטיבים כפריים, על רקע אדום. 220x130 ס"מ שטיח אפגאני ישן, מדליונים ועיטורים, על רקע אדום. 180x120 ס"מ. $ שטיח פצ וורק טורקי, סגנון מודרני, מורכב מטלאים של שטיחים ישנים בצבעוניות משתנה. 195x150 ס"מ. $ שטיח פצ וורק טורקי בסגנון מודרני, מורכב מטלאים שונים של שטיחים על רקע אפור. 183x120 ס"מ. $ שטיח אפגאני ישן, שישה מדליונים במרכז ועיטורים במסגרת, על רקע אדום יין וכחול. 200x130 ס"מ. $ חלק א' - חמישי זוג שטיחי משי סינים, מדליונים ופרחים על רקע קרם ואדום. 94x63 120x96, ס"מ. דוגמאות קלאסית ואיכות גבוהה. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

25

26 252. כלי חרס סיני טקסי,Cong שושלת.Qing גלזורה.crackle celadon גובה: 24 ס"מ. $ כד חרס סיני, מיניאטורי, כנראה 1900 בקירוב. מעוטר בכחול על לבן בדגם פרחי ציפורן ופרפרים. חתום בעיגול כפול סביב שפת הבסיס. גובה: 8 ס"מ. $ כלי חרס סיני למכחולים,Bitong מהמאה ה- 19. גלזורה סלדון. עיטורי חריתה עדינים בגוף הכלי בדגם צמחייה. חותמת שעווה של המכס. גובה: 8.5 ס"מ. קוטר: 10 ס"מ. $ כלי חרס סיני למברשות,Bitong תחילת המאה ה- 20. מעוטר בכחול על לבן בדגם פיגורות בנוף. גובה: 17.5 ס"מ. קוטר: 21.5 ס"מ גילוף אבן לפיס, כנראה נפאל או טיבט, 1900 בקירוב, בדגם בודהיסטבא. גובה: 18 ס"מ. $ 1,300 1, פסלון ברונזה אירוטי, סיני או טיבטי, בדמות בודהיסטבא Vajrapani ודמות הליווי.Lacma משובצים אבנים צבעוניות. גובה: 13 ס"מ. $ קערת חרס או כלי לשריפת קטורת, כנראה מאה גלזורה אפרסמון persimmon(,)glaze מעוטרת מבפנים ומבחוץ 2 עכברים מפוסלים. קוטר: 14 ס"מ פסלון/מכבד לניירות, ברוזה, סיני, מוזהב, תקופת הרפובליקה, בדמות,Shoulao האל של אריכות ימים, יושב על צבי. גובה: 10 ס"מ אגרטל פורצלן סיני, דגם דלועי כפול.peachbloom גלזורה,double gourd חותמת ) ( Guangxi 6 תווים בתחתית. גובה: 21 ס"מ. $ שרביט ruyi סיני, מאה 19, מעוטר בטכניקת אמאייל קלואוזנה בדגמי עטלפים, ביניהם סמל shou לאריכות חיים על רקע אמאייל בגוון טורקיז. סיומת השרביט בדגם פטריית,lingzhi משובץ אבן מפוסלת. שיבוצי אבן או ג'ייד חסרים על הידית. מוזהב מאחור. אורך: 33 ס"מ. $ פסל ברונזה ישן, אינדונזיה. דמות Padmapani )האוחז בלוטוס(, בתנוחת ישיבה עם פרח לוטוס בידו השמאלית. גובה: 12 ס"מ. $ כלי חרס למזיגה ונשיאת מים Pilgrim,Flask שושלת,Song מאה גלזורה בגימור סדוק. גובה: 38 ס"מ. )תיקון קל(. $ 1,300 1, פסל עץ בורמזי, מוזהב, בודהה, עומד, עטוי גלימה מפוארת, משובצת פיסות זכוכית )חוסרים(, על בסיס עלי לוטוס. בסיס עץ. גובה: 100 ס"מ חרב יפנית,Katana המאה ה- 19. להב פלדה מלוטשת קצה אחד. ידית אחיזה מלופפת חוט עור מעל menuki מפוסל מכל צד.,Tsuba מגן יד, נחושת. נדן, saya עץ, מעוטר הלבשות פליז, הכולל סכין נשלפת קטנה,kogatana ידית.Kozuka אורך: 74 ס"מ פסל ברונזה סיני בדמות קונפוציוס )פילוסוף ופוליטיקאי סיני(, כנראה מאה 18/19. גובה: 38 ס"מ. $ 2,500 3, פסל אבן חול, כנראה דמות וישנו, קמבודיה, מאה גובה: 37 ס"מ )ללא הבסיס(. $ 1,000 1, גואן יין, פסל ברזל, כנראה יפני, סוף המאה ה- 19. גובה: 51 ס"מ פסל soapstone סיני, בדמות Shao,Lou מפוסל בדמות איש זקן מחזיק אפרסק, סמל לאריכות חיים. על בסיס דמוי עץ. גובה: 24 ס"מ פסל ברונזה, כנראה יפני, בדגם פיל, מפוסל בנטורליזם. חטי שנהב. גובה: 24 ס"מ מראת ברונזה סינית, תחילת שושלת ה- Sui ) (. מוכספת. עיטורים צפופים יפהפיים, בדגם דרקונים, ציפורים ודמויות תחומות מסגרת גיאומטרית. קוטר: 17.5 ס"מ. $ 4,000 5, פסלון ברונזה, בדמות בודהיסטבא, ג'אווה, המאה ה מפוסלת עם 4 זרועות. בכל יד אטריבוט שונה, ידה הפנויה ב-.mudra על בסיס עלי לוטוס. גובה: 21 ס"מ. $ חלק א' - חמישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

27

28 גילוף ג'ייד סיני, שושלת Ming או.Qing דגם חיה מיתולוגית בסגנון ארכאי. אורך: 9 ס"מ גילוף אבן נאוליתי, כנראה מאזור מדבר גובי בדרום מערב סין. דמות כורעת ברך. גובה: 7 ס"מ גילוף / תליון ג'ייד סיני, מאה 18. / 19 מעוטר במרכז בדגם עלי ופרח לוטוס, השוליים בדגם פטריות lingzhi מסוגננות. מעוטר מאחור בדגם עלי כותרת. קוטר: 8 ס"מ גילוף ג'ייד סיני, המאה ה- 20, בדגם חישוק מחורץ. קוטר: 5.5 ס"מ. $ מראת ברונזה, וינטג', יפנית בסגנון.Meiji מעוטרת עצי אורן, חסידות ואותיות קליגרפיה. קוטר: 23.5 ס"מ פסל עץ סיני מפוסל בדגם כלב פו וצאצאים. גובה: 39 ס"מ..) ( Chikanobu Yoshu.279 חיתוך עץ יפני, 1900 בקירוב. טריפטיך. מתאר נשות חצר לבושות ביגוד פרחוני אביבי בסצינה הומוריסטית. חתום. ממוסגר. 36.5X24.5 ס"מ כ"א בובת תיאטרון על מקל, אינדונזיה, 1950 בקירוב. דמות,Hanuman איש הקוף. גובה: 46 ס מ. $ פסלון פורצלן סיני, 1900 בקירוב. בדמות זוג מלומדים. מעוטרים בצבע אמאייל פוליכרום מעל הגלזורה. גובה: 27 ס"מ כלי ברונזה שבטי לשריפת קטורת. פטינה כהה. מעוטר זוג דמויות שבטיות וחיות בר בתבליט. רגליות טריפוד. גובה: 13 ס"מ. קוטר: 11 ס"מ. $ אוסף וינטג' סיני הכולל 32 דמויות חרס או בוץ צבועות. נתונות בקופסה. כ- 6 ס"מ גובה כ"א. פגמים קלים. $ חלק א' - חמישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

29 חלק ב' שישי שעה 12:00

30 500..WMF קערה מזכוכית אדומה והלבשות מוכספות, 1930 בקירוב. ידיות בדגם ציפורים פנטסטיות. מוגבהת על רגל. גובה: 19.5 ס"מ. קוטר: 19 ס"מ. חתום. $ WMF לוט הכולל א. זוג מלחיות מוכספות בדגם סלסילות בקירוב. קערית פנימית מזכוכית ירוקה )מקוריות( וכפיות למלח. גובה: 8.5 ס"מ. ב. קערה לסוכר, 1910 בקירוב. מסגרת מחוררת בדגם גיאומטרי. ידית מסוגננת. פנים: זכוכית בגוון ירוק. חתום. גובה: )עם ידית(: 13 ס"מ WMF סנטר פיס מוכסף, ארט-דקו, 1920 בקירוב. קערת זכוכית פנימית מקורית בצבע ירוק )סדק בזכוכית(. חתום. רוחב: 34 ס"מ. גובה: 19.5 ס"מ WMF תבליט פיוטר מוכסף בסצינת בלט - תהלוכת הציד של האלה דיאנה, 1900 בקירוב. חתום. 41X23 ס"מ. $ WMF לוט הכולל: א. כלי מוכסף לסוכר, כולל קערית פנימית מזכוכית ירוקה )מקורית(, 1910 בקירוב. חתום. גובה: 13 ס"מ. ב. זוג כלים מוכספים לסוכר, 1930 בקירוב. שפה מעוטרת שיניות מחודדות בהיקף. שולי השפה מעוטרים מדליונים תחומים rocaille ודגם אליפטי מאורך לסירוגין. ידיות נשיאה מפוסלות. רגלית בעיטורי פניניות בהיקף. פנים: מיכל זכוכית אדומה )מקורי, אחד חסר(. חתום. גובה: 12 ס"מ. 28 חלק ב' - שישי שעה 12:00 פריטים WMF קומקום נחושת, ארט-נובו, 1900 בקירוב, למים חמים. על מעמד פליז. כולל מבער מקורי. חתום. $ WMF זוג קנקנים לליקר, 1910 בקירוב. מכסה מתכוונן. מיכל זכוכית בעיטורי חריתה בדגמים גיאומטריים. חיפוי מוכסף בעיטור מדליון בבלט. ידית מפותלת. חתום. גובה: 19 ס"מ. $ WMF מערכת ארט-דקו לקפה, 1920 בקירוב הכוללת: קומקום לקפה, קנקן חלב, כלי לסוכר ומגש אובאלי. עיטורים מסוגננים. חתומים. $ לוט ארט-נובו, 1900 בקירוב, הכולל: א..WMF קנקן לליקר, זכוכית ופיוטר. חתום, גובה: 26.5 ס"מ. ב.,WMF קנקן לליקר, זכוכית ופיוטר. חתום. גובה: 21.5 ס"מ. ג..ORIVIT קנקן ארט-נובו לליקר. פיוטר מוזהב בשילוב זכוכית וכוסית תואמת לערך, חתומים. שחיקה להזהבה בחלקו העליון של הקנקן. גובה: 23 ס"מ. $ WMF לוט הכולל: א. כלי לקיסמים בדגם ילדה הנושאת סל על גבה, 1910 בקירוב. חתום. גובה: 10 ס"מ. ב. זוג אגרטלי פרחים, 1900 בקירוב, פיוטר מוכסף, דגם משולש הולך וצר כלפי מעלה. מעוטר דמויות ילדים הולנדים. גובה: 13 ס"מ. )שחיקה בהכספה(. ג. אגרטל פיוטר מוכסף, עם מיכל מזכוכית )מקורי(, 1920 בקירוב. גובה: 18 ס"מ. )צ'יפים זעירים לשפת הזכוכית(. חתומים. $ WMF קערה מוכספת לפירות, ארט-דקו, 1920 בקירוב. קערת זכוכית פנימית מקורית. חתום. קוטר: 20.5 ס"מ, גובה: 22 ס"מ WMF מערכת מוכספת לקפה טורקי, 1910 בקירוב, הכוללת: קומקום, זוג מחזיקי כוסות, זוג תחתיות, ומגש. עיטורי חסר ובלט בסגנון ארט-נובו וארט-דקו בדגם פרח מסוגנן תחום דגם עיגול. קוטר: 27 ס מ. $ סט tantalus הכולל 3 בקבוקי זכוכית למשקאות חריפים נתונים במעמד עץ נעול עם מפתח. ידית מתכת מתכווננת ונפתחת באמצעות המפתח להוצאת הבקבוקים. גובה: 30 ס מ. $ WMF לוט הכולל: א. קסת מוכספת לדיו, 1905 בקירוב. מגש מפוסל בדגם נערה בעירום ופרחים בשערה בנטורליזם. מיכל זכוכית לדיו. חתום וממוספר 232. אורך: 17.5 ס"מ. רוחב: 18 ס"מ. )פגם(. ב. קופסה מוכספת, 1900 בקירוב. מכסה מעוטר בסצינה המתארת.E. Zamacois עפ"י הצייר )מתואר( La Demande en Mariage משטחים בעיטורי קרטושים ופרחים על רקע בדגם שבכה. שחיקה להכספה. פנים: חיפוי עץ. חתום. 5X8X11 ס"מ. חלק ב' - שישי WMF לוט 3 פריטים, 1920 בקירוב, הכולל: א. קופסת פליז לתכשיטים. מכסה מעוטר עם שתי נשים רוקדות באפליקציה. חתום. אורך: 10 ס"מ. גובה: 6 ס"מ. שאריות הכספה. ב. קופסת פליז לתכשיטים. עיטורים בסגנון ניאו-קלאסי. פנים מחופה סאטן )שחיקה(. ללא הכספה. חתום. 7X7X9.5 ס"מ. חתום. ג. פמוט,chamber stick פיוטר לנר. חתום. קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

31

32 תליון ויקטוריאני זהב 14K, אלמנט אובאלי מעוטר עיטורי זהב, משובץ פניניות וקוראל. כולל שרשרת זהב.14K $ 800 1, שרשרת זהב 14K, מעוטרת 2 פרחים משובצים רובינים, יהלום במרכז, ופרח משובץ ספירים ויהלום. $ תליון ויקטוריאני זהב 14K, מעוטר ענפים משובצים פניניות ואבני רובי, במרכז אלמנט פרח משובץ פניניות ויהלום. נושא תליון משובץ רובי. כולל שרשרת זהב 14K תליון ויקטוריאני זהב 14K, מסגרת מעוטרת, משובץ אוניקס, פנינים ועיטורי אמאייל. כולל שרשרת זהב.14K $ 1,000 1, טבעת זהב 18K, חישוק מסתיים באלמנט ארכיטקטוני נושא פנינה אפורה. $ 1,000 1, זוג עגילי קליפס זהב 14K, משובצים פנינת מובה. $ טבעת זהב מאט 14K, גדולת מימדים, חישוק מתרחב ומתפתל, משובץ אבן ציטרין גדולה בליטוש קריסטל מעוטרת זרוע מפותלת משובצת יהלומים. $ 1,200 1, טבעת זהב 18K, מעוטרת לחיצת ידיים בעבודת זהב. הידיים נפתחות לחישוק נושא כיתוב "מזל טוב". $ זוג עגילי זהב 22K, רוזטות מעוטרות בעבודת זהב עדינה. עבודת אומן. $ 1,000 1, CARTIER זוג עגילי זהב 18K, משובצים יהלומים במשקל כולל של כ ct חתומים. $ 1,000 1, טבעת זהב ורוד 14K, חישוק מתרחב משובץ מטבע סוברין אנגלי. $ צמיד ויקטוריאני קשיח זהב 14K, נפתח, מעוטר בעבודת זהב של עלים ופרחים. משובץ יהלומים מדורגים בליטוש ישן. קוטר: 6 ס"מ. $ 800 1, סיכה עתיקה זהב 14K וכסף, בדגם פרח, משובץ יהלומים בליטוש ישן בגדלים שונים. פריט מיוחד ואיכותי. חלק ב' - שישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

33 צמיד זהב 18K, מיוחד. מורכב מחוליות מחומשות משובצות 5 אבני גרנט כל אחת )חוסרים(. בתוך שיני החוליות נתונים כדורי ג"יד. סוגר מחומש ונייד, משובץ באבני ג ייד, נושא 2 תליונים עם כדורי ג ייד. עבודה יפה מאוד. $ 1,200 1, צמיד קשיח זהב 22K, נפתח, בדגם נחש, מעוטר בעבודת זהב עדינה. משובץ ספירים לבנים מדורגים ו- 2 אבני רובי בעיניו. קוטר: 5.5 ס"מ. משקל הצמיד כ- 35 גרם. פריט מיוחד מאוד. $ 2,500 3, שרשרת זהב 14K, מעוטרת בעבודת זהב יפה, משובצת 9 יהלומים במשקל כולל של כ-.ct 0.50 משקל השרשרת כ- 36 גרם. $ 1,600 2, טבעת רטרו זהב 18K, חישוק מסתיים באלמנט גלי מחורץ משובץ יהלומים ואבן סמוקי קוורץ במרכז. $ טבעת זהב 14K, חישוק מתרחב ל- 3 מפלסים משובצים יהלומים בכל צד ואבן אקוומרין טבעת זהב 14K, חישוק כפול מעוטר, מסתיים באלמנט מפותל משובץ פנינה ו- 2 יהלומים קטנים טבעת זהב 14K, חישוק מתרחב ומתפצל לזרועות משובצות יהלומים. סה"כ משקל היהלומים כ-.ct טבעת זהב צהוב ולבן 14K, חישוק זהב לבן מעוטר עלים משובצים יהלומים. במרכז אלמנט מעוין משובץ יהלומים. $ טבעת זהב מאט 18K, משובצת טורמלין ורוד. $ טבעת זהב 18K, משובצת 5 שורות יהלומים מופרדות ע י אלמנט זהב. סה"כ משקל היהלומים כ ct 536. טבעת זהב ורוד 14K, חישוק מעוטר כוכב משובץ יהלום במשקל של כ ct.18K טבעת זהב H.S.540 ארוכה. מידה:.US סיכת זהב 18K, בדגם צפרדע, משובצת שטיח יהלומים בגדלים שונים במשקל כולל של כ- 1.50,ct עיניו משובצות אבני רובי. $

34 אוחזת בענף פרחים ביד אחת ובסלסלת פרחים בשנייה, פסלון שנהב סיני, 1920 בקירוב. חתום. גובה: 36 ס"מ. $ מלומד אוחז מניפה ומכחול. פסלון שנהב יפני איכותי ביותר. תקופת ) (. MEIJI חתום בתוך חותמת אדומה )אינדיקציה לחשיבות האומן(. גובה: 17 ס"מ. $ חכם סיני מהודר אוחז בידו תינוק. פסלון שנהב סיני, 1930 בקירוב. במרכז מצחו אבן-חן. חתום. גובה: 23 ס"מ. $ מוכר הפירות. פסלון שנהב יפני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 18 ס"מ. $ שלושת הקופים לא רואה, לא שומע ולא מדבר. 3 פסלוני שנהב יפניים איכותיים, 1920 בקירוב. גובה: 5 4.7, 4.5, ס"מ. $ לוכד העכברים. פסלון שנהב יפני איכותי במיוחד. תקופת.) ( MEIJI עיטורי חריתה מושחרים. גובה: 6 ס"מ שלושה קופים על סולם. פסלון שנהב יפני מיוחד בקירוב. חתום. אורך 10 ס"מ שנים עשר צפרדעים על מחצלת רקומה, פסלון שנהב יפני איכותי במיוחד. תקופת.) ( MEIJI אורך: 9 ס"מ. $ חלק ב' - שישי סוס רובץ. נצוקי שנהב יפני איכותי ביותר, משובץ באבנים אדומות. תקופת )-1868 MEIJI 1912 (.עיטורי חריתה צבועים. חתום בתוך חותמת אדומה. גובה: 5.5 ס"מ חמישה עכברים על שק. נצוקי שנהב יפני איכותי ומיוחד בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. אורך: 5 ס"מ. $ זוג קופים והגור שלהם. פסלון שנהב יפני איכותי במיוחד. תקופת.) ( MEIJI )היה חתום ככל הנראה בתוך חותמת אדומה, שנפלה(. אורך: 6 ס"מ. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

35 פסלון שנהב יפני, 1930 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 15 ס"מ חכם עם חרב. פסלון שנהב סיני, 1930 בקירוב. בסיס עץ. גובה )לא כולל בסיס(: 29 ס"מ מלומד אוחז בכלי לקטורת ובזר פרחים. פסלון שנהב סיני, 1920 בקירוב. מעוטר בצבעי פוליכרום. גובה: 20 ס"מ מלומד זקן. פסלון שנהב סיני, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 17 ס"מ. בסיס עץ מסוגנן. $ ילד נושא בידיו פירות. נצוקי שנהב יפני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 5 ס"מ יצרן המסיכות. נצוקי שנהב יפני מרשים בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4.5 ס"מ גבר, ילד ותמנון. נצוקי שנהב יפני מיוחד בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4.5 ס"מ שחקנית תיאטרון מחופשת לשד. נצוקי שנהב יפני מיוחד, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4.5 ס"מ שחקן אוחז במסיכת אישה ולידו ילד. נצוקי שנהב יפני מרשים תקופת )-1868 MEIJI 1912(. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4.5 ס"מ גבר, ילד ומסיכה. נצוקי שנהב יפני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 5 ס"מ שחקן תיאטרון מתחפש לשד. נצוקי שנהב יפני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 4 ס"מ אב ובנו מוכרים בשוק. נצוקי שנהב יפני, 1930 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4 ס"מ.

36 שרשרת זהב צהוב ולבן 14K, שרשרת זהב צהוב מלופפת עם שרשרת דקה זהב לבן. אורך כ- 81 ס"מ. משקל השרשרת כ- 46 גרם. $ 1,800 2, תליון זהב 14K, משובץ יהלום סוליטר במשקל של כ ct כולל שרשרת זהב 14K. $ 1,800 2, תליון זהב 14K, רוזטה גדולה, משובצת אבני חן שונות בגדלים ובליטושים שונים. כולל שרשרת זהב 14K. $ 1,600 2, תליון זהב 14K, משובץ יהלום סוליטר במשקל של כ-.ct 0.60 כולל שרשרת זהב 14K. $ 1,000 1, שרשרת רטרו זהב 18K, מעוטרת אלמנט בדגם סרט קשור, נושאת 2 גדילי זהב. משקל כ- 40 גרם. $ 2,000 2, צמיד זהב 14K, מורכב מחוליות בדגם X וחוליות משובצות 4 יהלומים לסירוגין. משקל היהלומים כ ct אורך הצמיד כ ס"מ. משקל הצמיד כ- 34 גרם. $ 2,000 2, צמיד קשיח בסגנון קרטייה זהב 14K, נפתח, ריבועי, מורכב מ- 4 מוטות זהב ו- 4 מחברים. משקל הצמיד כ גרם. $ 1,600 2, צמיד רטרו זהב 14K, חוליות מלבניות מעוטרות בעבודת חריתה עדינה. אורך הצמיד כ- 19 ס"מ. משקל הצמיד כ גרם. $ 1,600 2, טבעת עתיקה זהב 18K וכסף, מסגרת אובאלית משובצת יהלומים קטנים, במרכז משובצים יהלומים ואמרלדים בגדלים שונים )חסר(. $ טבעת זהב 18K, חישוק רחב משובץ 2 שורות של יהלומים בצדדים, במרכז משובצים יהלומים וספירים לסירוגין. משקל היהלומים כ ct מידת הטבעת כ- 8.5.US $ 2,000 2, זוג עגילי STUDS זהב 14K, משובצים יהלומים צהובים טבעיים בליטוש רדיאן במשקל כולל של כ cts $ 4,000 4, טבעת ETERNITY זהב 18K, מורכבת מ- 2 חישוקי זהב בצדדים ויהלומים במרכז במשקל כולל של כ cts $ 1,000 1, סט 3 טבעות זהב ורוד, לבן וצהוב 14K, משתלבות, משובצות יהלומים במשקל של כ ct $ 1,600 2, טבעת טויסט זהב 18K, צד אחד משובץ קוראל ויהלום לבן במשקל של,ct 0.70 צידה השני משובץ קוראל ויהלום ירוק במשקל של.ct 0.95 )מלווה בתעודה של.)EG-LABS $ 2,500 3,000 חלק ב' - שישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

37 מחרוזת פנינים, קוטר: 9-12 מ"מ. סוגר כדורי זהב 14K. אורך כ- 45 ס"מ. $ 1,600 2, תליון זהב לבן 18K, בדגם מגן דוד מיוחד, משובץ יהלומים קטנים. כולל שרשרת זהב לבן.14K $ 800 1, מחרוזת פנינים אפורות משולבות עם חרוזי זהב לבן 14K משובצים יהלומים, נושאת תליון משובץ פנינת מובה אובאלית ודיאמנטים. סה"כ משקל היהלומים: כ-.ct מחרוזת פנינים, קוטר: מ"מ. סוגר זהב לבן 14K, אורך כ- 43 ס"מ. $ 1,600 2, טבעת זהב לבן 18K, בדגם תוכי, נוצותיו משובצות יהלומים קטנים, עיניו משובצות אמרלדים ומקורו עשוי מאוניקס. זנבו משובץ פרידוט גדולה. פריט מדהים. $ 2,500 3, טבעת טוויסט זהב לבן 14K, משובצת אבן רוז קוורץ וטופז כחול בליטוש קריסטל. $ 800 1, טבעת זהב לבן 14K, חישוק מתרחב לאלמנט אובאלי גדול מימדים, משובץ אבן אקוומרין במשקל של כ- cts ויהלומים במסגרת. $ 2,500 3, טבעת זהב 18K, רודיום שחור, בדגם פנתר, משובץ יהלומים שחורים, עיניו משובצות אבני רובי. $ 1,000 1, זוג עגילי STUDS זהב לבן 14K, משובצים יהלומים בליטוש פרינסס במשקל כולל של כ ct $ 1,000 1, סיכה עתיקה זהב 18K וכסף, בדגם פרפר, גופו משובץ אבני ספיר, עיניו משובצות אבני רובי וכנפיו משובצות יהלומים. $ 800 1, זוג עגילי פלדיום, מורכבים מאלמנט צמוד לאוזן משובץ יהלומים קטנים, נושא מוט משובץ יהלומים, מסתיים באלמנט טיפה משובץ יהלומים קטנים וגרנט במרכז. $ צמיד זהב לבן 18K, משובץ יהלומים וספירים. משקל היהלומים כ cts משקל הספירים כ cts $ 4,000 5,000

38 סט כסף אנגלי 3 חלקים לשולחן האוכל, ברמינגהם, , הכולל מלח ופלפל וכלי לחרדל )קערית זכוכית, כפית תואמת(. מונוגרם A על כל כלי. חתום. משקל כולל: כ- 182 ס"מ סלסילת כסף אוסטרו-הונגרית, תחילת המאה ה- 20. עיטורי בלט בדגם עלי אקאנטוס, זרי פרחים וגרלנדות. ידית מתכווננת. חתום. קוטר: 22.5 ס"מ. משקל: כ- 356 גרם לוט 3 כלי כסף אנגליים הכולל: מלחייה בדגם סנטר פיס מיניאטורי, שפילד, ב. כוסית לביצה רכה, צ'סטר, ג. כוסית ויקטוריאנית, לונדון, , מעוטרת זוג בנוף עם איילים. חתומים. משקל כולל: כ- 236 גרם מגש כסף. שפה מפותלת ומחודדת. ידיות מפוסלות. חתום. 64X38 ס"מ. משקל: כ- 2,100 גרם. $ 900 1, סנטר פיס כסף גרמני, אובאלי, ידיות זוויתיות, שפה בדגם עלים ברצף, עיטורים מחורצים, רגליות בדגם טלפי אריה. פנים: קערת זכוכית. חתום. רוחב: 43 ס"מ. משקל הכסף: כ- 934 גרם. חלק ב' - שישי Paris.Hermes מגש מוכסף, המאה ה- 20. שפה מעוטרת בדגם שרשרת חוליות גורמט באפליקציה. חתום. קוטר: 24 ס"מ..596 Co.Tiffany & אגרטל,sol-fleur כסף סטרלינג, דמוי פרח חצוצרה מאורך. חתום. מוכבד. גובה: 25.5 ס"מ מערכת סכו"ם, כסף גרמני, ל- 6 סועדים הכולל 24 חלקים: 6 סכינים, 6 מזלגות, 6 כפות, 6 כפיות. חתום וחותמת היצרן.Bruckmann משקל )ללא סכינים(: כ- 953 גרם גביע כסף גרמני. מעוטר מדליון למונוגרם באפליקציה. חתום. גובה: 10 ס"מ. משקל: כ- 110 גרם. $ מערכת סכו"ם, כסף גרמני, ל- 12 סועדים הכולל 72 חלקים: 12 סכינים גדולות, 12 סכינים קטנות, 12 מזלגות גדולים, 12 מזלגות קטנים, 12 כפות למרק, 12 כפות לדזרט. חתום וחותמת היצרן. משקל )ללא סכינים(: כ- 3,260 גרם. $ 1,000 1, קופסת כסף רוסית לסיגריות, מוסקבה, מכסה מעוטר מבנה ארכיטקטוני תחום קרטוש על רקע דמוי מקלעת קש. חתום וחותמת האומן בר"ת קיריליות. 6X10 ס"מ. משקל: כ- 116 גרם. $ זוג מלחיות כסף. דגם גביעים. עיטורים בדגם עלי אקאנטוס, ידיות בדגם ציפורים. חותמות כסף רוסיות. גובה: 7.5 ס"מ. משקל: כ- 287 גרם. קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

39 37 כל הפריטים בעמוד זה מאוסף רותי עופר 602. מראה אובאלית. משובצת פורניר עץ. מעוטרת בראשה מוטיב דקורטיבי. משובצת ראי קריסטל. 110X75 ס"מ. מקור: אוסף רותי עופר מערכת ריהוט לחדר אוכל הכוללת: א. שולחן אוכל גדול מימדים. משטח מלבני, פינות מעוגלות. רגליות בלוסטרה מחורצות דקורטיביות, ביניהן קושרת ארוכה מעוטרת בלוסטרדה וקולונדה. גובה: 75 ס"מ. משטח: 130X400 ס"מ. ב. 12 כיסאות וזוג כורסאות. גב מעוטר כותרת בדגם מוטיב S, מקלעת קש וזוג קולונות בצדדים. מושבי מקלעת קש. $ 4,000 6,000 מקור: אוסף רותי עופר רהיט Buffet צרפתי, 1880 בקירוב, דמוי פסאדה ארכיטקטונית. בחלקו העליון 3 דלתות. המרכזית משובצת גילוף פיסולי בדמות רוכב על סוס, בצדדים עיטור צמחי מפותל. ביניהן קולונות מחורצות. חלל במרכז. בחלק התחתון 2 מגירות עליונות ו- 2 דלתות משובצות פאנלים. גובה: 255 ס"מ. רוחב: 140 ס"מ. עומק: 51 ס"מ. מקור: אוסף רותי עופר מזנון עץ בהיר. 3 דלתות מעוטרות כל אחת פאנל בסצינת בלט פיגורטיבית בנושא היסטורי. רגליות בדגם טלפי אריה. אורך: 196 ס מ. עומק: 55 ס מ. גובה: 76 ס מ. 1,500 1,000 $ מקור: אוסף רותי עופר סקרטר בסגנון צרפתי. פורניר בגוונים כהים ובהירים. הלבשות פליז מפוסלות. משטח עליון נפתח כלפי מטה ומשמש משטח לכתיבה. פנים: חלוקה לתאים ומגירה. רגלי קבריולה. גובה: 86 ס"מ. רוחב: 70 ס"מ. עומק: 44 ס"מ $ מקור: אוסף רותי עופר ויטרינה זכוכית. כותרת מעוטרת ציורי נוף ודמויות בסגנון הרוקוקו על בד. דלת ודפנות זכוכית. מגירה תחתונה. גובה: 214 ס"מ. רוחב: 92 ס"מ. עומק: 40 ס"מ. $ 1,000 1,500 מקור: אוסף רותי עופר לוט ריהוט צרפתי בסגנון לואי,XIII הכולל: א. שולחן עץ אובאלי. משטח ניתן לפתיחה )ללא הגדלות(. רגליות מפוסלות בדגם יצורים פנטסטיים. גובה: 75 ס"מ. משטח: 103X114 ס"מ. ב. 4 כיסאות. גב ומושב משולבים קש קלוע )פגום(. מסגרת ורגלי ספירלה. מקור: אוסף רותי עופר.

40 צמיד זהב 14K, מורכב מחוליות בגוונים ובדגמים שונים. רוחב הצמיד: 2.5 ס"מ. אורך: 20 ס"מ. משקל הצמיד כ- 69 גרם. $ 2,400 2, תליון זהב 14K, משובץ אבני אמטיסט ויהלומים קטנים. כולל שרשרת זהב.14K $ 800 1, צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות מלבניות קמורות מעוטרות חריתות. אורך: 18 ס"מ. משקל הצמיד כ- 40 גרם. $ 1,600-2, תליון זהב 14K, מסגרת מעוטרת ומשובצת 5 יהלומים וטופז צהוב במרכז. כולל שרשרת זהב 14K צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות משתלבות, אורך כ ס"מ. משקל הצמיד כ- 39 גרם. $ 1,800 2, זוג עגילי שנדליר זהב 18K, מעוטרים בעבודת זהב עדינה, משובצים יהלומים קטנים, אבני חן ופנינה צמיד קשיח רחב זהב 14K, נפתח, מעוטר בעבודת פיליגראן וניטים. קוטר: 6 ס"מ. משקל הצמיד כ- 64 גרם. $ 2,000 2, טבעת זהב 18K, חישוק מעוטר משובץ אבן רובי. מידה:.US 6.5 $ טבעת זהב 14K, משובצת יהלום סוליטר, בליטוש מרקיזה במשקל של כ-.ct 0.50 $ טבעת זהב 14K, משובצת יהלום סוליטר במשקל של כ ct $ טבעת טויסט זהב 14K, משובצת יהלומים קטנים במשקל של,ct 0.25 ויהלום מרכזי במשקל של כ ct )מלווה בתעודה של ה.)IGL $ 2,000 2, סיכה עתיקה זהב 14K וכסף, בדגם עלים ופרחים משובצים יהלומים בליטוש ישן. $ סיכת רטרו זהב 14K, עלי זהב מחורצים, משובצים אבני רובי קטנות. $ חלק ב' - שישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

41 תליון זהב 14K, בדגם זבוב, משובץ על גבו 2 פנינים, אבני רובי ואמרלד על כנפיו. כולל שרשרת זהב 14K. $ סט תליון וזוג עגילי זהב 14K. העגילים מורכבים מאלמנט בדגם שבשבת נושא תליון משובץ יהלום ואבן רובי בליטוש מרקיזה. תליון השרשרת מורכב ממוט זהב משובץ שורת יהלומים ואבן רובי בליטוש מרקיזה. כולל שרשרת זהב 14K. $ 1,000 1, שרשרת זהב 18K, מורכבת מחוליות זהב מלבניות חלקות, נושאת 2 גדילי זהב משובצים פנינים מדורגות. $ 1,000 1, טבעת זהב 10K, בדגם פירמידה, משובצת יהלומים קטנים במשקל של כ-.ct 0.70 $ טבעת זהב 18K, חישוק מתרחב מעוטר בעבודת אמאייל ירוקה יפיפייה, משובצת שטיח יהלומים במשקל כולל של כ ct עבודה מיוחדת ויפה מאוד. $ 1,600 2, טבעת זהב 14K, משולש משובץ שטיח יהלומים במשקל כולל של כ- 1.00,ct ומעליו אלמנט זהב משובץ אמרלד בליטוש טיפה. $ 800 1, טבעת זהב ורוד ולבן 14K, בדגם פרח, משובצת יהלומים בגדלים שונים ואבן אמרלד. $ 1,000 1, טבעת זהב לבן 18K, משובצת 2 שורות של יהלומים במשקל של כ ct 630. TIFFANY&CO זוג עגילי זהב 18K, בדגם ספירלות משובצות יהלומים במשקל כולל של כ ct חתומים. $ 1,000 1, טבעת זהב 14K, חישוק מסתיים באלמנט מוגבה המורכב ממוטות זהב, מסגרת משובצת יהלומים במשקל של כ ct במרכזה אופאל בליטוש מרקיזה. $ טבעת זהב 14K, חישוק מתפצל מסתיים באלמנט אובאלי משובץ 11 יהלומים בליטוש ישן במשקל כולל של 2.80.cts )מלווה בתעודה של.)EG LABS $ 1,600 2, צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות זהב מאט עם חור עגול באמצע. אורך: 18 ס"מ. משקל הצמיד כ- 48 גרם. $ 2,000 2, צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות קעורות חלקות וקמורות מחורצות לסירוגין. אורך: 18.5 ס"מ. משקל הצמיד כ- 31 גרם. $ 2,000 2,500

42 OMEGA שעון יד זהב 18K, מנגנון אוטומטי, שנות ה- 60, קוטר: 34 מ"מ. כולל רצועת עור חומה ואבזם לא מקוריים. $ 800 1, BUCHERER שעון יד זהב 18K, מנגנון אוטומטי, קוטר: 34 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם לא מקוריים. $ 1,200 1, CHOPARD שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר: 33 מ"מ. רצועת עור חומה ואבזם לא מקוריים. $ 1,800 2, HUBLOT שעון יד פלדה, מנגנון אוטומטי, קוטר: 41 מ"מ. רצועת גומי ואבזם מקוריים. $ 2,500 3,000 mile שעון יד טיטניום, CHOPARD 639.,miglia מנגנון אוטומטי, קוטר: 40 מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם לא מקוריים. $ 3,000 3, IWC שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר: 36 מ"מ. שנות ה- 60. רצועת עור חומה ואבזם לא מקוריים. $ 1,000 1,400 חלק ב' - שישי Panthere,18K שעון יד זהב CARTIER.641 ריבועי, מנגנון קוורץ, מידות: 27 מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם לא מקוריים. $ 1,200 1,600 18K, שעון יד נשי זהב OMEGA 642. DE VILLE מנגנון מכני, מעוטר יהלומים. כולל צמיד אינטגרלי זהב 18K. משקל השעון: כ- 36 גרם. $ 1,200 1, COULTRE JAEGER-LE שעון יד זהב 18K, ריבועי, מנגנון מכני, מידות: 27X27 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 18K לא מקוריים. משקל כ- 55 גרם. $ 2,000 2,500 speedmaster שעון יד פלדה, OMEGA 644.,mark III מנגנון אוטומטי, קוטר כ: 41 מ"מ. צמיד פלדה ואבזם מקוריים. $ 3,000 3, BREITLING שעון יד טיטניום,,Aerospace מנגנון קוורץ. קוטר: 40 מ מ. שנות ה- 90, צמיד טיטניום משולב זהב ואבזם מקוריים. $ 1,600 2, IWC שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר: 36 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 14K לא מקוריים. משקל כ- 66 גרם. חסר מחוג שניות. $ 2,000 2, UNIVERSAL שעון יד זהב 18K, מנגנון מכני, קוטר כ: 31 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 18K לא מקוריים. משקל כ- 78 גרם. $ 3,500 4, OMEGA שעון יד זהב 14K, מנגנון מכני, קוטר: 38 מ"מ. צמיד זהב 18K בדגם חגורה. משקל כ- 85 גרם. )פגם בכיסוי(. $ 2,000 2, שעון כיס כסף, מנגנון מכני עם מפתח, קוטר: 39 מ"מ. כולל שרשרת כסף ומפתח. מצב עבודה לא נבדק. קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

43 שעון גרביטציה משוחזר משלל אלמנטים מעץ ומתכת מוזהבת. מנגנון השעון "יורד" לאורך סולם מחורץ. למתיחת השעון מעלים את המנגנון לראש הסולם. בתחתית ברומטר. גובה: 93 ס"מ. במצב עבודה. $ שעון קמין אנגלי, 1900 בקירוב. היצרן,Fattorini מברדפורד. קופסת שעון מסוגננת עם עיטורים וקולונות. לוח ספרות באמאייל, נושא את שם היצרן. כולל מנגנון השכמה. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 41 ס"מ. במצב עבודה. $ שעון קרטל צרפתי, איכותי, 1890 בקירוב. קופסת השעון מצופה בפורניר בסגנון Boulle בעיטורי ברונזה בדגמי פרחים ועלי אקאנטוס. יצרן המנגנון Japy וציון זכיית המנגנון במדליית כבוד בתחרות שעונים. לוח ספרות רומיות. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 35 ס"מ. במצב עבודה. $ שעון יודאיקה מאולתר ישן. קופסת עץ מעוטרת במגיני דוד ממתכת ובראשה פסלון גבר מזוקן. לוח ספרות עבריות במרכזו ריבוע מתכת של ירושלים ומעליו עשר הדיברות ואריות יהודה. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 33 ס"מ. במצב עבודה. $ שעון קמין כנראה צרפתי, 1890 בקירוב. קופסת השעון מפליז בעיטורי ברונזה מוזהבת בדגמי דמויות וצמחיה. בראש השעון פסלון דמות בבגדי צייד. לוח ספרות רומיות. מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 34 ס"מ. $ שעון ברונזה ואלבסטר צרפתי איכותי, 1880 בקירוב. גילופי ברונזה איכותיים ביותר בפטינה מוזהבת, בדגמי עלי אקאנטוס וגפנים. יצרן המנגנון Japy וציון זכיית דגם זה של המנגנון במדליית הכבוד בתחרות שעונים ב מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 30 ס"מ. לא במצב עבודה. $ שעון קמין צרפתי, 1890 בקירוב. קופסת השעון מפליז בעיטורי ברונזה מוזהבת בדגמי צמחייה עשירה. בראש השעון, פסלון נערה בוצרת ענבים. יצרן המנגנון Marti וציון זכיית דגם זה של המנגנון בציון לשבח בתחרות שעונים. לוח ספרות רומיות באמאייל. מצלצל בחצאי ושעות מלאות. גובה: 31 ס"מ שעון סבתא הולנדי ישן בסגנון השעונים מהמאה ה- 18. היצרן:.Warmink קופסת עץ מסוגננת. קולונות מעוטרות מתכת מוזהבת. לוח ספרות רומיות בעיטורי חריתה ואפליקציות בדגם דמויות. כולל דיסק שמש/ירח. מצלצל. גובה: 182 ס"מ. )כולל בסיס עץ(. במצב עבודה. $ ALPINA שעון כיס, מנגנון מכני, קוטר: 50 מ"מ. $ שעון כיס זהב 14K, מנגנון מכני, קוטר: 29 מ"מ. 2 מכסי זהב מעוטרים בעבודת זהב עדינה ואמאייל )שחוק(. כולל סיכת זהב 14K. סה"כ משקל כ- 21 גרם. מצב עבודה לא נבדק ZENITH שעון כיס זהב 14K, מנגנון מכני, קוטר: 49 מ"מ. 4 מכסי זהב )חסרה זכוכית(. במצב עבודה. משקל כ- 90 גרם. $ 800 1,200

44 סיכת ארט-דקו פלטינה, מעוטרת בעבודת חריתה עדינה, משובצת יהלומים )חסר( בליטוש ישן בגדלים שונים. עבודה יפה מאוד. $ 1,000 1, תליון זהב לבן 14K, מעוטר בעבודת זהב עדינה, משובץ יהלומים קטנים. במרכז אלמנט מתנדנד משובץ יהלום. $ צמיד זהב לבן וורוד 14K, מורכב מחוליות זהב ורוד, ואלמנט זהב לבן מתעקל, משובץ יהלומים ואמרלד במרכז. אורך כ: 18.5 ס"מ תליון עתיק זהב 14K וכסף, מורכב מ- 3 רוזטות, מסגרות משובצות יהלומים בליטוש ישן, ספירים, יהלום בליטוש ישן במרכז. כולל שרשרת כסף. $ 1,000 1, זוג עגילי זהב ורוד ולבן 14K, מתלה משובץ יהלום, נושא תליון כפול, מעוטר ומשובץ יהלומים בגדלים שונים ואמרלד. $ 1,600 2, טבעת זהב לבן 14K, משובצת אמרלד במרכז ויהלומים קטנים מסביב טבעת זהב לבן 14K, משובצת ספיר ו- 3 יהלומים בכל צד. $ זוג עגילי זהב לבן 14K וכסף, מורכבים מאלמנט זהב לבן בדגם פרסה ותליון כסף משובץ דיאמנטים ואמרלד. $ זוג עגילי STUDS זהב לבן 14K, משובצים יהלומים בליטוש פרינסס במשקל כולל של כ ct $ 1,400 1, צמיד קשיח זהב לבן 18K, משובץ יהלומים קטנים בכל ההיקף. קוטר: 6 ס"מ. משקל הצמיד כ- 80 גרם. $ 3,600 4,000 חלק ב' - שישי זוג עגילי STUDS זהב לבן 14K, משובצים יהלומים במשקל כולל של כ ct $ 1,600 2, קולייר זהב לבן 18K, משובץ יהלומים קטנים. סה"כ משקל הקולייר כ- 124 גרם. $ 4,500 5,000 קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

45 ענק זהב לבן 18K, מורכב מחוליות אליפטיות משתלבות משובצות יהלומים לסירוגין במשקל כולל כ ct אורך כ: 41 ס"מ. $ 2,500 3, טבעת ארט-דקו פלטינה, מעוטרת בעבודת זהב ומשובצת יהלומים קטנים בליטוש ישן בצדדים. במרכז אלמנט ריבועי משובץ יהלום עגול בליטוש ישן במשקל של כ cts $ 6,000 8, טבעת מאסיבית זהב לבן 18K, משובצת 3 יהלומים בכל צד במשקל כולל של כ ct ויהלום ירוק כהה טבעי במשקל של.cts )מלווה בתעודה של.)IGL. $ 4,000 6, צמיד זהב לבן, 18K מורכב מ- 6 חוליות מאסיביות, קשיחות, משובצות יהלומים במרכז במשקל של כ cts $ 2,400 2, תליון זהב לבן 14K, בדגם לב, משובץ ספירים בתוך מסגרת זהב ויהלומים קטנים מסביב. כולל שרשרת זהב לבן 14K טבעת זהב לבן 18K, משובצת אבן טורקיז טבעת זהב לבן 14K, בסגנון קרטייה, משובצת 3 יהלומים. מידה 11:.US 678. טבעת ויקטוריאנית זהב לבן 18K, מעוטרת בעבודת פיליגראן עדינה, משובצת אוניקס טבעת זהב לבן 18K, חישוק מסתיים בטוויסט מדורג ומשובץ פנינה במרכז. $ טבעת זהב צהוב ולבן 14K, חישוק מזהב צהוב מסתיים באלמנט בדגם פפיון בעבודת זהב עדינה משובץ יהלומים בקצוות. במרכזו משובצים אמרלד ו- 2 יהלומים טבעת זהב לבן 14K, כיפה מדורגת משובצת יהלומים רבים טבעת זהב לבן 18K, מורכבת מ- 3 מסגרות: מסגרת אחת משובצת יהלומים בליטוש בגט, מסגרת שנייה מזהב צהוב משובצת אבני רובי בליטוש בגט, מסגרת שלישית מוגבהת משובצת 4 יהלומים בליטוש מרקיזה ויהלום עגול במרכז. סה"כ משקל היהלומים כ cts $ 1,600 2, טבעת זהב צהוב ולבן 14K, חישוק מסתיים באלמנט מלבני המורכב ממסגרת זהב לבן משובצת יהלום, אלמנט זהב צהוב מחורץ ובמרכז אלמנט מלבני משובץ יהלומים טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלום סוליטר בליטוש פרינסס במשקל של כ ct $ טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלום חום-צהוב )משופר צבע( במשקל של 1.60.ct ויהלומים קטנים. )מלווה בתעודה של.)EG LABS $ 1,000 1,500

46 ילד עומד על דלעת. נצוקי שנהב יפני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4.5 ס"מ ילד נושף לתוך קונכיה. נצוקי שנהב יפני, תקופת MEIJI ) (. עיטורי חריתה צבועים. גובה: 5 ס"מ אב ובנו בגינה. נצוקי שנהב יפני, 1930 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4.5 ס"מ מלומד זקן ומשרתו. פסלון שנהב יפני, 1940 בקירוב. חתום. גובה: 17 ס"מ גילוף שנהב מהמזרח הרחוק בצורת צדפה בקירוב. דייגים מכינים רשתות לדייג. חתום. אורך: 7 ס"מ Inro עצם יפני איכותי, 1910 בקירוב. 3 תאים ( 4 חלקים(, מעוטר בצד אחד בסצנה ארוטית ובצידו השני בציפורים על ענף. כולל כדור נצוקי. גובה: 7.5 ס"מ. $ חרקים על תרמיל אפונה. אינרו )INRO( עץ יפני ישן. מתפרק ל 3 חלקים. כולל נצוקי עץ בדגם חרק על אפון. אורך: 16 ס"מ לוחם סומו. נצוקי שנהב יפני איכותי, תקופת MEIJI ) (.עיטורי חריתה מושחרים. )פגם באצבעות כף רגל שמאל(. חתום. גובה: 4 ס"מ. $ חלק ב' - שישי בודהה, יושב ובידו קערה. נצוקי שנהב יפני, תקופת )-1868 MEIJI 1912(. עיטורי חריתה מושחרים. אורך: 4 ס"מ. $ בודהה יושב, אוחז בידו ענף פירות, נצוקי שנהב יפני. תקופת.) ( MEIJI עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 5 ס"מ. $ גבר יושב ובידו מניפה. נצוקי שנהב יפני, תקופת MEIJI ) (.עיטורי חריתה מושחרים. אורך: 4 ס"מ. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

47 נסיכות עונדות כתרים. זוג פסלוני שנהב מהמזרח הרחוק, 1950 בקירוב. חתומים. ידיות עץ פנימיות לאחיזה. גובה: 11 ס"מ, 14 ס"מ. $ אישה נושאת תינוק על גבה. פסלון שנהב יפני איכותי, תקופת ) (. MEIJI חתום בבסיס:.MASANOBU גובה: 13.5 ס"מ. $ גיישה הדורה. פסלון שנהב יפני, תקופת )-1868 MEIJI 1912(. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 20.5 ס"מ. $ מתרחצת בגיגית. נצוקי שנהב יפני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 4 ס"מ ארוטיקה באמבטיה. נצוקי שנהב יפני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. אורך: 5 ס"מ ארוטיקה, פסלון שנהב יפני, 2 חלקים, 1950 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: )מורכב( 6 ס"מ ארוטיקה בגיגית. נצוקי שנהב יפני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 5 ס"מ עוטה חלוק רחצה. נצוקי שנהב יפני, 1930 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 5.7 ס"מ אוחזת בידה כובע ופסלון. נצוקי שנהב יפני איכותי, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 5 ס"מ יושבת על שולחן ומנגנת בחליל. נצוקי שנהב יפני, 1930 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4 ס"מ רוחצת בגיגית ובנה. נצוקי שנהב יפני מיוחד, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 5 ס"מ.

48 710. טבעת זהב 14K, גדולה, חישוק מסתיים באלמנט מוגבה בדגם טיפה משובץ יהלומים במסגרת ואבן טופז גדולה במרכז. סה"כ משקל היהלומים כ ct $ 1,600 2, טבעת זהב ורוד 14K, חישוק מסתיים באלמנט אובאלי גדול משובץ קוראל אובאלי גדול ממדים, מחורץ ונדיר, מסגרת משובצת יהלומים במשקל של כ cts $ 4,000 6, סט טבעת וזוג עגילי קליפס זהב 18K, מעוטרים חוטי זהב היוצרים מעוינים משובצים ספירים, אמרלדים, רובי, ויהלומים לסירוגין בעבודת זהב עדינה ויפה. סה"כ משקל היהלומים כ cts $ 2,500 3, תליון זהב 18K, חלקו זהב מאט וחלקו זהב מבריק משובץ יהלומים. כולל שרשרת זהב 9K. $ טבעת רטרו זהב ורוד 14K, משובצת סמוקי קוורץ גדול מימדים בתוך מסגרת מעוטרת טבעת זהב 14K, חישוק מחורץ משובץ אמרלד מלבני במרכז ויהלום עגול בכל צד. $ טבעת זהב 18K, מאסיבית, חישוק רחב מעוטר חריתות. חלקו העליון בדגם אבזם חגורה ומעוטר באותיות.RE מידה,US 8 משקל כ- 35 גרם. $ 1,400 1, טבעת זהב ורוד 18K, חישוק מתרחב, מסתיים באלמנט מלבני מעוטר חריתות בדגם פרחים והאותיות.RE מידה.US 8.5 משקל כ- 14 גרם. $ טבעת זהב 14K, בדגם מרקיזה משובצת יהלומים ואמרלד במרכז זוג עגילים בוכריים זהב 14K, משובצים טורקיז ופנינים. $ סט טבעת וזוג עגילי קליפס רטרו, זהב 18K, משובצים אבני רובי ויהלומים. מידת הטבעת:.US 3.5 $ 800 1, סיכת זהב צהוב ולבן 18K, מורכבת מאלמנט זהב משתלב עם אלמנט זהב לבן משובץ יהלומים במשקל של כ ct $ זוג עגילי זהב 9K, בסגנון בוכרי, מעוטרים בעבודת זהב וניטים. משובצים קוראל. $ צמיד זהב 14K, מורכב מ- 3 שורות של חוליות, משובץ ספיר, רובי ואמרלד. אורך: 18 ס"מ צמיד קשיח זהב 18K, מעוטר חריתות עדינות. קוטר: 6.5 ס"מ. חלק ב' - שישי קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

49 תליון ויקטוריאני זהב 14K, מסגרת עגולה מעוטרת ניטים. במרכזה אלמנט בדגם פרח משובץ אבני אמטיסט ופנינה במרכז. כולל שרשרת זהב 14K תליון ויקטוריאני זהב 14K, נפתח בחלקו האחורי לתמונות, מעוטר בעבודת זהב מדהימה ומשובץ 4 יהלומים בליטוש ישן, נושא גדילי זהב. כולל שרשרת מיוחדת זהב 14K. פריט מיוחד מאוד. $ 1,600 2, תליון זהב 14K, משובץ אבן סמוקי קוורץ גדולה בליטוש קריסטל. כולל שרשרת זהב 14K צמיד רטרו רחב זהב 14K, מעוטר בעבודת פסיפס עדינה. אורך: 18.5 ס"מ. משקל הצמיד כ- 49 גרם. $ 2,000 2, צמיד זהב 18K, מורכב מחוליות עגולות מעוטרות, במרכז כל חוליה מטבע עותומאני זהב 22K. אורך הצמיד כ- 18 ס"מ. משקל הצמיד כ- 57 גרם. $ 3,000 4, סט הכולל ענק, צמיד וזוג עגילי זהב 14K, מורכב מחוליות עגולות מחוברות ומדליוני מטבע נחושת של הקיסר. ANTONIN הסוגר משובץ אמטיסטים. סה כ משקל הסט כ- 110 גרם. $ 4,000 4, סיכה עתיקה, זהב 9K, גדולת מימדים, בדגם זר פרחים קשור, משובץ דיאמנטים רבים בגדלים שונים )חסר דיאמנט(. משקל הסיכה כ- 48 גרם )אורך: כ- 11 ס מ(. $ 2,000 2, משקפת אופרה ויקטוריאנית זהב 14K, מעוטרת בעבודת חריתה עדינה ויפה. כולל שרשרת זהב 14K עם סוגר 9K. $ 800 1, סט סיכה וזוג עגילי קליפס זהב צהוב ואדום 18K, בדגם פרח עם אבקני זהב צהוב ואדום. $ 2,000 2, סיכת זהב צהוב 18K, מאט, בדגם סרט גדול, מחורץ ומשובץ שורות יהלומים במשקל של כ ct $ 2,000 2, זוג עגילי זהב 22K, עגולים בסגנון אטרוסקי, קוטר: 3 ס"מ. $ סט סיכה וזוג עגילי קליפס זהב צהוב לבן ואדום 18K, מורכבים מראשי פרחים מחוברים בגווני זהב שונים. $ 2,000 2,500

50 737. קערת כסף גרמנית, 1920 בקירוב. שפה מפותלת. עיטורי בלט פיסוליים בדגם פירות וגרגירי יער על רקע גימור בעבודת פטיש. חתום וחותמת היצרן. קוטר: 20.8 ס"מ. משקל: כ- 222 גרם סט כסף גרמני הכולל קנקן לחלב, כלי עם מכסה לסוכר ומגש. עיטורי חריתה ובלט בדגמי פרחים, מוטיבים מפותלים וקרטושים. חתום. משקל: כ- 452 גרם סלסילת כסף גרמנית ללחם. שוליים בעיטורי חסר בדגם צמחייה מפותלת. חתום וחותמת היצרן. קוטר: 26 ס"מ. משקל: כ- 310 גרם. $ אגרטל כסף בדגם גביע, המאה ה- 20. נושא הקדשה על הבסיס: 'd Souvenir.Elisabeth a' Alphonsine חתום. גובה: 22 ס"מ. משקל: כ- 862 גרם צלחות, כסף צרפתי, 1880 בקירוב. שפה מחורצת ומפותלת. חתום L & Cie ו- Jules,Piault פריז. קוטר: 23 ס"מ. משקל כולל: כ- 1,933 גרם. $ 1,000 1, גביע כסף סטרלינג לקידוש. גימור רקוע בעבודת יד. חתום וולפרט. גובה: 14 ס"מ. משקל: כ- 276 גרם כלי כסף רוסי לסוכר )ללא מכסה(, סנט פטרבורג, מחורץ ומפולח. פנים מוזהב. חתום וחותמת האומן בר"ת קיריליות. משקל: כ- 335 גרם. רוחב: 18 ס"מ. $ WMF סנטר פיס ארט-נובו, מוכסף, 1900 בקירוב. מפוסל בדגם גבעולים מפותלים ופירות יער. פנים: קערת זכוכית מקורית )צ'יפים זעירים(. חתום. אורך: 42 ס"מ. $ קערת כסף סטרלינג ארט-דקו, דנמרק, 1930 בקירוב. עיטורים מסוגננים בדגם עלים ואצטרובלים. מוגבהת על רגל. חתום. גובה: 7.5 ס"מ. קוטר: 17 ס"מ. משקל: כ- 291 גרם קומקום כסף אנגלי לקפה, צ'סטר, מכסה כיפתי, ידית עץ מפותלת בדגם S. חתום. גובה: 23.5 ס"מ. משקל: כ- 776 גרם מערכת כסף איטלקית בסגנון Empire לקפה הכולל קומקום, קנקן לחלב וכלי עם מכסה לסוכר. מכסים מעוטרים אצטרובלים. עיטורי עלים וחיצים לסירוגין בהיקף הכלים. פיית הקומקום בדגם ראש ציפור. חתום. משקל כולל: כ- 779 גרם מערכת כסף אנגלי, לקפה ולתה, 4 חלקים, שפילד, הכוללת קומקום קפה, קומקום תה, כלי לסוכר וקנקן לחלב. דגם מצולע, מסוגנן. ידיות עץ. חתום וחותמת היצרן בר"ת.CB&S משקל כולל: כ- 1,678 גרם. $ 800 1, לוט 2 כלי כסף אנגליים הכולל: כלי לסוכר, לונדון, ב. קערית לקוביות סוכר או כיבוד, לונדון, חתומים. משקל כולל: כ- 335 גרם סט כסף אנגלי 3 חלקים לשולחן האוכל, שפילד, , הכולל מלחייה, פלפלייה וכלי לחרדל )קערית זכוכית, ללא כפית(, בסגנון ג'ורג'יאני. חתום וחותמת היצרן James Dixon & Son בר"ת. משקל כולל: כ- 238 ס"מ קערת כסף, המאה ה- 20. שפה מפותלת ומחודדת. חתום. קוטר: 24.5 ס"מ. משקל: כ- 455 גרם מגש כסף עגול, שפה מפותלת ומחורצת. קוטר: 35 ס"מ. משקל: כ- 995 גרם אגרטל כסף סטרלינג. מעוטר בנטורליזם בדגם זר שיבולים קשור. חתום. גובה: 22.7 ס"מ. משקל: כ- 608 גרם מערכת כסף גרמנית לקפה ותה הכוללת מגש, קומקום לקפה, קומקום לתה, כלי עם מכסה לסוכר וקנקן לחלב. עיטורי בלט בסגנון הרוקוקו בדגמי קרטושים ופרחים. חתום. משקל כולל: כ- 3,573 גרם. $ 1,200 1, סט הכולל 6 כפיות כסף רוסי מוזהב בקירוב. עיטורי פרחים עדינים, ידית דמוית חוט מלופף. חתום. משקל: כ- 90 גרם אבזם כסף רוסי מוזהב ואמאייל, 1910 בקירוב. מעוטר אמאייל קלואזונה בגווני ירוק, כחול, לבן ואדום. סוגר בדגם פגיון קשור בשרשרת. חתום וחותמת האומן בר"ת קיריליות. חלק ב' - שישי זוג מלחיות כסף וזכוכית בדגם ברבורים. חתום. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

51

52 שעון יד ארט-דקו פלטינה, משובץ יהלומים בליטוש ישן. צמיד פלטינה מורכב מחוליות משובצות יהלומים בליטוש ישן בגדלים שונים. סה"כ משקל היהלומים כ-.ct 1.50 אורך כ- 17 ס"מ. משקל השעון כ- 32 גרם. השעון במצב עבודה. $ 1,500 2, שעון יד סמוי זהב לבן 14K, צמיד זהב מורכב מחוליות בדגם מרקיזה משובצות יהלום בליטוש ישן. מכסה השעון משובץ יהלומים קטנים ויהלום במשקל כ- ct 0.15 במרכז. השעון לא במצב עבודה וללא זכוכית. אורך: 16 ס"מ. משקל השעון כ- 19 גרם. $ 800 1, סט תליון וצמיד זהב לבן 14K, הצמיד מורכב מחוליות גיאומטריות משובצות יהלומים. אורך הצמיד כ- 18 ס"מ. תליון תואם. סה"כ משקל היהלומים כ-.cts 2.00 $ 1,000 1, צמיד זהב לבן 14K, מורכב מחוליות ריבועיות משובצות כל אחת ב- 4 יהלומים קטנים. סה"כ משקל היהלומים כ-.cts צמיד זהב לבן 14K, מורכב מחוליות בדגם פפיון משובצות יהלומים וחוליות בדגם טרפזים מקבילים משובצים יהלומים. אורך הצמיד כ- 19 ס"מ. סה"כ משקל היהלומים כ ct $ 1,000 1, תליון זהב לבן 18K, בדגם שפירית משובצת יהלומים במשקל כולל של כ ct 764. סיכת כסף עתיקה, משולבת זהב 10K, משובצת יהלומים בליטוש ישן בגדלים שונים ו- 4 אבני רובי סיכה/תליון זהב לבן 18K, רוזטה מעוטרת בעבודת זהב יפה, משובצת יהלומים במשקל כולל של כ ct ו- 5 אבני רובי. $ סיכת פלטינה, מורכבת מזרועות מפותלות משובצות יהלומים קטנים, מעוטרת פרחים משובצים יהלומים קינטיים. משקל היהלומים כ ct $ 800 1, טבעת זהב לבן 18K, משובצת טורמלין בליטוש קבושון ויהלומים קטנים מסביב טבעת זהב לבן 18K, חישוק רחב משובץ יהלומים במשקל כולל של כ cts $ 1,000 1, טבעת זהב לבן 14K, בדגם מרקיזה, משובצת יהלומים מסביב ו- 3 יהלומים במרכז. סה"כ משקל היהלומים כ ct $ טבעת זהב לבן 14K, בדגם פרח משובץ יהלומים במשקל כולל של כ-.ct 0.50 חלק ב' - שישי צמיד טניס זהב לבן 14K, משובץ אבני אמרלד במשקל כולל של כ-.cts סיכת ארט-דקו זהב לבן 14K, מעוטרת בעבודת פיליגראן עדינה, משובצת יהלום קטן ו- 2 אמרלדים. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

53 סיכה עתיקה זהב 14K וכסף, בדגם פרח משובץ יהלומים בליטוש ישן בגדלים שונים. סה"כ משקל היהלומים כ cts )חסרים 2 יהלומים(. $ 1,500 2, זוג עגילי זהב לבן 14K וכסף, מורכבים מאלמנט זהב לבן ותליון כסף משובץ דיאמנטים תליון זהב לבן 14K, אלמנט מעוין מורכב מלבבות בעבודת זהב עדינה משובצים יהלומים קטנים, נושא תליון טיפה משובץ אקוומרין. כולל שרשרת זהב לבן 14K. $ תליון/סיכה עתיקה זהב 14K וכסף, בדגם לב מעוטר ומשובץ יהלומים )חסר יהלום במתלה( בליטוש ישן ואבני רובי בליטוש קבושון, נושא תליון טיפה משובץ יהלומים ורובי. סה"כ משקל היהלומים כ cts $ 1,600 2, צמיד זהב לבן 18K, מורכב מחוליות מלבניות חלקות. אורך: 20 ס"מ. משקל הצמיד כ- 21 גרם. $ 800 1, סיכת ארט-דקו פלטינה, בדגם זר פרחים, משובצת יהלומים בליטוש ישן בגדלים שונים, במשקל כולל של כ cts $ 1,400 1, צמיד ארט-דקו זהב לבן 14K, משובץ יהלומים קטנים בצדדים, במרכז משובצים ספירים ויהלומים בליטוש ישן. אורך הצמיד כ- 17 ס"מ סיכה עתיקה זהב 14K וכסף, מורכבת מ- 2 רוזטות משובצות יהלומים בליטוש ישן במשקל כולל של כ- 3.00,cts ואבן חן במרכז. פריט מיוחד. $ 1,600 2, טבעת זהב לבן 14K, חישוק מתפצל מסתיים באלמנט ריבועי משובץ יהלומים ואמרלד במשקל של כ cts במרכז. $ 1,600 2, סיכת ארט-דקו זהב לבן 18K, מעוטרת צורות גיאומטריות משובצות יהלומים בליטוש ישן בגדלים שונים במשקל כולל של כ- ct 1.00 ויהלום מרכזי במשקל של כ-.ct טבעת זהב לבן 14K, מסגרת משובצת ספירים קטנים ויהלומים במשקל של כ ct במרכז ספיר קבושון במשקל של כ cts $ 2,000 2, זוג עגילי STUDS זהב לבן 14K, משובצים יהלומים במשקל כולל של כ ct $ 2,200 2, טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלומים בליטוש בגט בצדדים )חסר יהלום( ויהלומים עגולים בדפנות. משובצת יהלום מרכזי במשקל של כ ct $ 2,500 3,000

54 מיוחס לוילהלם אייקלברג Willem Hendrik Eickelberg Attributed to נוף הולנדי, שמן על מזוניט, 16X25 ס"מ, חתום. $ צייר לא מזוהה, נערה עם כד מים, שמן על בד )קרע בבד, קילופי-צבע(, 61X40 ס מ. $ אנריק ד'ארוסט,Enrique D'Aroust נוף עצים, 1951, שמן על מזוניט 50X60 ס"מ, חתום. $ אמן לא מזוהה, דו צדדי: נוף תעשייתי, נוף עירוני, שמן על בד, 60X80 ס"מ. $ שטיח משי קום פרסי ישן, מדליון מרכזי ודוגמא פרחונית, על רקע ורוד וירקרק. 165x105 ס"מ. $ 1,000-1, שטיח משי קום פרסי, בדגם שטיחי הסראפי, מדליונים ועיטורים, על רקע ירקרק וכחול. 115x82 ס"מ. $ 800-1, שטיח משי קום פרסי, ציורי ציידים ושוליים פרחוניים, על רקע כחול במרכז וורוד בשוליים. 150x94 ס"מ. $ 1,000-1, שטיח טבריז פרסי, דוגמא חוזרת במרכז ומדליונים בשוליים, על רקע כחול וירקרק. 145x105 ס"מ. $ חלק ב' - שישי שטיח משי קום פרסי, דוגמת גריד, ציורים משתנים בתוך מסגרת, על רקע ירקרק. 155x105 ס"מ. $ 800-1, שטיח קזאק קווקזי, שלושה מדליונים גדולים ומוטיבים חוזרים בשוליים, על רקע כחול ואדום. 240x180 ס"מ. $ 1,200-1, שטיח קווקזי ישן, מדליונים ועיטורים מפותלים, על רקע אדום, כוכבים בשוליים על רקע קרם. 257x163 ס"מ. $ 1,400-1, שטיח שירוון קווקזי, דוגמת שלושה מדליונים גדולים ומוטיבים חוזרים בשוליים, על רקע אדום. 280x210 ס"מ. $ 1,000-1, שטיח שירוון קווקזי, שלושה מדליונים במרכז ומוטיבים קווקזים מסביב, על רקע קרם ואדום בשוליים. 207x156 ס"מ. $ שטיח פירבדיל קווקזי ישן, בדגם חרבות, פרחים ועיטורים בתוך מסגרת מרשימה, על רקע כחול וירקרק. 205x125 ס"מ. $ שטיח טורקמני משי פרסי עתיק, דוגמת ארבע עונות על צבעוניות אדומה וחמרה, באיכות גבוהה במיוחד. 200x135 ס"מ. שטיח נדיר וייחודי. $ 1,800-2, שטיח קשאן פרסי ישן, דוגמא קלאסית, מדליון מרכזי עוגנים ופרחים, על רקע אדום וכחול. 300x200 ס"מ. $ 800-1, רנר סנה פרסי, דוגמת מעוינים חוזרים לאורך בצבעים שונים, על רקע אדום, שוליים מעוטרים ברקע כחול. 315x85 ס"מ. $ שטיח אפגאני בסגנון מודרני, רקע כחול אחיד במרכז, ציורי דרקון בשוליים, על רקע חום. 310x215 ס"מ. $ 1,000-1, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, סגנון מודרני, משטח חלק במרכז ומסגרת מרשימה, על רקע אדום וקרם. 250x170 ס"מ. $ 1,400-1, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, דוגמא פרחונית ברקע קרם ותכלת. 178x120 ס"מ. $ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, עיטורים מרשימים ומדליונים על רקע שחור, מסגרת ברקע חום קרם. 230x170 ס"מ. $ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר מרובע, שריגים מפותלים ופרחים, על רקע חום ואדום. 98x98 ס"מ. $ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, מדליונים מפוזרים ועיטורים מסביב, על רקע שחור במרכז וקרם בשוליים. 195x140 ס"מ. $ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, בדגם גריד וציורים משתנים, על רקע חום וקרם. 200x155 ס"מ. $ שטיח קווקזי, דוגמת מדליונים מפוזרים ומסגרת מרשימה, על רקע כחול וקרם בשוליים. 222x155 ס"מ. $1,300 1, שטיח פצ וורק טורקי, סגנון מודרני בדגם קוביות על צבעים מרהיבים. 255x155 ס"מ. $ שטיח קווקזי, בדגם פרחוני וציורי ציפורים, על רקע אדום וקרם. 275x190 ס"מ. $ 1,400-1, שטיח פצ וורק טורקי, דוגמת גריד, מורכב מטלאים שונים של שטיחים ישנים בסגנון מודרני, על צבעוניות מרשימה. 300x200 ס"מ. $ 1,200-1,400 קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

55

56 שטיח פירבדיל קווקזי ישן, בדגם חרבות בתוך מסגרת מרשימה, על רקע אדום ולבן. 235x145 ס"מ. $ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, דוגמת שמונה מדליונים לאורך, על רקע חום ותכלת. 180x108 ס"מ. $ שטיח טבריז פרסי, ציור בדגם רקדנית, על רקע צבעוני. 84x62 ס"מ. $ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, פרחים ושריגים, על רקע חום בהיר ונגיעות של אדום. 280x197 ס"מ. $ שטיח המדן פרסי, מדליון ועיטורים, על רקע אדום וכחול. 250x150 ס"מ. $ שטיח אפגאני ישן, דוגמת גולים חוזרים, על רקע אדום יין וכחול. 300x200 ס"מ. $ חלק ב' - שישי שטיח שירוון קווקזי דוגמת קזאק, דוגמת מדליונים בצורות שונות ומוטיבים קווקזים על רקע אדום. 250x180 ס"מ. $ 1,200-1, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר עגול, דוגמא מרווחת של פרחים ושריגים ברקע חום וקרם. קוטר : 267 ס"מ. $ 1,200-1, רנר אפגאני דוגמת זיגלר, דוגמא פרחונית לאורך, על רקע אדום וקרם. 250x80 ס"מ. $ גלובוס על מעמד מוזהב ובתחתיתו מצפן. הגלובוס עשוי מלמעלה מ- 30 סוגים שונים של אבנים חצי-יקרות, בהן לאפיס-לזולי, ג'ייד אפריקאי, קוורץ, שייש, אם-הפנינה ועוד. כל יבשת/מדינה מיוצגת באמצעות האבן האופיינית לה. גובה: 33 ס"מ שטיח אפגאני דוגמת זיגלר ממלוק, מדליונים ושריגים, על רקע קרם בהיר. 270x185 ס"מ. $ 1,000-1, שטיח קווקזי, בדגם שלושה מדליונים במרכז ושוליים מעוטרים בדוגמא חוזרת, על רקע אדום וקרם בשוליים. 235x175 ס"מ. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

57 חלק ג' מוצ ש שעה 19:00

58 1000. Boda.Kosta קערת זכוכית שוודית, המאה ה- 20. מעוטרת בעבודת יד בגוון כחול ולבן בדגמי פסים מפותלים. אורך: 28 ס"מ. גובה: 15.5 ס"מ. $ לוט הכולל: א. אגרטל זכוכית בסגנון,Loetz בגוון כתום ססגוני, מעוטר חוטי זכוכית בהיקף. גובה: 10.5 ס"מ. ב..Quezal 1940 בקירוב. צלחת זכוכית Favrile בגוון כתום ססגוני. חתום וממוספר 953K. קוטר: 18 ס"מ אגרטל זכוכית קריסטל, משולב זכוכית בגוון כחול אקוומרין. גובה: 25 ס"מ בקבוק זכוכית ארט-דקו ליין, 1930 בקירוב. פקק פיסולי בדגם אשכולות ענבים. בקבוק מעוטר תבליט דמויות עירומות בסגנון.Lalique גובה: 38 ס"מ. )צ'יפ לשפת הפייה( Orrefors סנטר פיס זכוכית שוודי. מעוטר בצריבה וגילוף עדין בדגם סצינה מנילס הולגרסון. חתום וממוספר בצריבה. גובה: 14 ס"מ. רוחב: 28 ס"מ. חלק ג' - מוצ ש שעה 19:00 פריטים ,Honfleur קערת זכוכית דגם.Lalique אמצע המאה ה- 20. שפה בדגם עלים. חתום.Lalique France קוטר: 22 ס"מ Lalique מערכת זכוכית להגשה,Dentelé 1940 בקירוב. מורכבת מ- 8 קעריות המוצבות יחדיו בדגם אובאלי. חתום Lalique France בסטנסיל. אורך: 71 ס"מ. )פגם קל( Legras אגרטל זכוכית, צרפתית, ארט- נובו, 1900 בקירוב. זכוכית מנומרת בגווני כתום, אדום וצהוב, מעוטרת בציור אמאייל בדגם כלניות וגבעולים. חתום באמאייל. גובה: 26 ס"מ..) ( Jean Claude Novaro.1008 אגרטל זכוכית מצויר מבפנים בדגם דמויות מתוך ציורי גוגן באיי טהיטי. חתום. גובה: 25 ס"מ. $ לוט גביעי זכוכית קריסטל צבעוניים הכולל 6 גביעים ליין ו- 6 גביעים לליקר אגרטל זכוכית איטלקי, מוראנו, בדגם קונכייה. זכוכית בגוון ענבר, כחול ולבן עם תכלילים נוצצים. גובה: 13.5 ס"מ. רוחב: 30 ס"מ מנורת שולחן בסגנון,Majorelle 1950 בקירוב. אהיל זכוכית מחודד בגוון צהוב נתון במסגרת ברזל מעובדת בדגמי עלים. בסיס מתכת משולבת סלילי מתכת. גובה: 58 ס"מ. $ 800 1,000 Daum & Louis Majorelle.1012 ) (. בסיס למנורת שולחן, 1920 בקירוב. זכוכית בגוון ירוק עם תכלילי זהב נתון במסגרת ברזל. חתום. גובה: 31.5 ס"מ. $ 2,000 2, מנורת שולחן, ארט-דקו, 1920 בקירוב. אהיל זכוכית מנומרת, על בסיס ברזל מפוסל בדגם פירות יער. גובה: 37 ס"מ. $ Daum & Louis Majorelle.1014 ) ( בקירוב. אגרטל זכוכית בגוון אדום נתון במסגרת ברזל. חתום. גובה: 17.5 ס"מ. $ 1,300 1, אגרטל פורצלן צרפתי, כנראה Sevres מסוף המאה ה- 19, תחילת ה- 20. הלבשות פליז, בראשו מפוסל בדגם פירות יער. גוף האגרטל מעוטר סצינה רומנטית בציור יד )חתום.)Carella צוואר ובסיס הכלי בגלזורה כחולה קובלט עם עיטורי הזהבה מצוירים בסגנון הרוקוקו. גובה: 58 ס"מ. $ 1,000 1,500 חלק ג' - מוצ ש Dresden אגרטל פורצלן עם מכסה, המאה ה- 20. מעוטר אפליקציות פרחוניות, צבעוניות. מעוטר בסצינה רומנטית. הבסיס מעוטר זוג ילדונים מפוסלים. חתום. גובה: 48 ס"מ אגרטל פורצלן גדול מימדים, כנראה Dresden בסגנון.Richard Klemm מעוטר במרכז סצינה רומנטית בצד אחד וסצינה כפרית בצד השני. ידיות פליז מוזהבות מפוסלות בדגם דמויות נשיות. בסיס פליז מוזהב. מכסה. חתום. גובה: 87.4 ס"מ. )מתוקן(. $ 1,500 2,000 קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

59

60 סט טבעת, תליון וזוג עגילי זהב לבן 14K, משובצים פנינה ויהלומים קטנים. $ תליון זהב לבן 14K, מורכב מחישוקים מתחברים משובצים יהלומים ומחברי זהב לבן משובצים אמרלדים. נושא תליון אובאלי משובץ אמרלד ויהלומים מסביב. כולל שרשרת זהב לבן 14K. $ 800 1, תליון ארט-דקו זהב לבן 14K, משובץ אוניקס מלבני ובמרכזו יהלום עגול בליטוש ישן. נושא תליון עגול משובץ אוניקס ויהלום בליטוש ישן במרכז. כולל שרשרת זהב לבן 14K תליון זהב לבן 14K, משובץ אבני רובי ויהלומים קטנים. כולל שרשרת זהב.14K $ טבעת זהב לבן 14K, חישוק מתפתל משובץ יהלומים. $ טבעת זהב לבן 14K, חישוק מסתיים באלמנט גלי משובץ יהלומים רבים בליטוש בגט במשקל כולל של כ cts ואבן ספיר במרכז טבעת פלטינה, חישוק פתוח משובץ יהלומים )חסר יהלום( מדורגים בצדדים, במרכזם אלמנט משובץ 3 יהלומים בליטוש אמרלד. סה"כ משקל היהלומים כ ct טבעת זהב לבן 14K, בדגם פרח, מסגרת משובצת אבני טופז ירוקות בליטוש טיפה, יהלומים קטנים ואבן טופז ירוקה גדולת מימדים במרכז צמיד זהב לבן 14K, מורכב מחוליות מלבניות משובצות יהלומים במשקל כולל של כ cts אורך הצמיד כ- 18 ס"מ. $ 1,000 1, זוג עגילי זהב לבן 14K, סוגר משובץ שורת יהלומים, מחובר לשרשרת זהב לבן ואלמנט בדגם טיפה משובץ יהלומים בליטוש עגול ובגט. $ 1,500 2, צמיד קשיח נפתח, זהב לבן 14K, חלקו התחתון מעוטר. חלקו העליון משובץ יהלומים בגדלים שונים, במשקל כולל של כ-.ct 1.50 משקל הצמיד כ- 21 גרם. $ 1,800 2,200 חלק ג' - מוצ ש לוט 2 זוגות עגילי STUDS זהב לבן 14K, משובצים יהלומים במשקל כולל של כ ct $ 2,000 2, זוג עגילי זהב לבן 18K, משובצים יהלומים בליטוש בגט ויהלומים עגולים. קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

61 שרשרת זהב לבן 14K, נושאת תליוני זהב לבן מעוטרים בעבודת חריתה עדינה ואבני חן. $ 800 1, ענק זהב לבן 18K, מורכב מחוליות משובצות אבני רובי בליטוש עגול ומרקיזה, ויהלומים קטנים לסירוגין. משקל הענק כ- 55 גרם. אורך: 42 ס"מ. $ 2,000 2, מחרוזת פנינים כפולה. סוגר ארט- דקו מפלטינה, משובץ יהלומים בליטוש ישן בגדלים שונים. קוטר הפנינים כ- 7 מ"מ. פריט מיוחד ואיכותי. $ 1,600 2, צמיד זהב לבן 18K, מורכב מ- 2 שורות של חוליות משובצות 4 יהלומים וחוליות משובצות ספיר. סה"כ משקל היהלומים כ-.cts 4.00 אורך: 18.5 ס"מ. משקל הצמיד כ- 38 גרם. $ 2,000 2, זוג עגילי זהב לבן 14K, מורכבים מאלמנט צמוד לאוזן בדגם פרח משובץ יהלומים, נושא תליון טיפה משובץ ספיר ומסביבו יהלומים. סה"כ משקל היהלומים כ-.cts 2.50 $ 1,500 2, צמיד זהב לבן 18K, מורכב מחוליות מעוינות משובצות יהלומים עגולים, יהלומי בגט ומחברים משובצים יהלומים עגולים. סה"כ משקל היהלומים כ cts אורך הצמיד: 19 ס"מ. $ 3,000 3, טבעת זהב לבן 18K, מורכבת מאלמנט אובאלי קעור גדול מימדים, בעל זרועות רבות ומסגרת משובצים יהלומים, אבן רובי במרכז ומסביבה יהלומים. סה"כ משקל היהלומים כ cts $ 1,600 2, טבעת זהב לבן 14K, מורכבת מ- 3 מסגרות מעוינות משובצות לסירוגין יהלומים וספירים. סה"כ משקל היהלומים כ ct $ 800 1, טבעת זהב לבן 18K, בדגם פרח, עליו ואבקניו משובצים יהלומים בגדלים מדורגים במשקל כולל של כ ct $ 1,200 1, טבעת זהב לבן 18K, מורכבת מאלמנט עגול וקעור בעל זרועות משובצות יהלומים ובמרכזם סטאר ספיר. סה"כ משקל היהלומים כ-.ct 1.00 $ 800 1, טבעת זהב צהוב ולבן 18K, בדגם פרח א-סימטרי מדורג. מורכבת מעלי זהב לבן משובצים יהלומים לבנים ועלי זהב צהוב משובצים יהלומים צהובים. סה"כ משקל היהלומים כ-.ct 1.50 )חסר יהלום(. $ 1,400 1, סיכת ארט-דקו פלטינה, בדגם סרט, משובצת יהלומים )חסרים 2 יהלומים( מדורגים במשקל כולל של כ cts

62 ארוטיקה רבת משתתפים. פסלון שנהב יפני יוצא דופן, 1900 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. אורך: 20 ס"מ. כולל בסיס עץ מסוגנן. $ ארוטיקה ראש כחול. פסלון שנהב יפני יוצא דופן ומיוחד. ראש גבר שפניו מוקפות ב 10 נשים מעורטלות. הכיפה על ראשו ניתנת להסרה ובתוכה גילופי גבר ואישה מתנים אהבים. עיטורי חריתה צבועים. גובה: 5.3 ס"מ. $ ארוטיקה רבת משתתפים. פסלון שנהב יפני מיוחד )2 חלקים(, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 4.5 ס"מ. $ ארוטיקה על כורסת במבוק. פסלון שנהב יפני, 1950 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 7 ס"מ. $ ארוטיקה בשלישייה. פסלון שנהב יפני, 1950 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 10 ס"מ. $ ארוטיקה רבת משתתפים, פסלון שנהב יפני מיוחד ( 2 חלקים(, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. אורך: 4.5 ס"מ. $ ארוטיקה רבת משתתפים. פסלון שנהב יפני, 1950 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. אורך: 12 ס"מ. $ ארוטיקה, פסלון שנהב יפני מיוחד, 1930 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 6 ס"מ. $ ארוטיקה על גבי שטיח פרחוני. פסלון שנהב יפני, 1950 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. אורך: 12 ס"מ. $ ארוטיקה, נצוקי שנהב יפני, 1940 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 4.7 ס"מ. $ חלק ג' - מוצ ש ארוטיקה עם קופים. פסלון שנהב יפני מיוחד בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 5.5 ס"מ ארוטיקה עם תמנונים. נצוקי שנהב יפני מיוחד בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. אורך: 6 ס"מ ארוטיקה, פסלון שנהב יפני מיוחד, 1930 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 5 ס"מ. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

63 61 כל הפריטים בעמוד זה מאוסף משפחת ענבר - חייבים להימכר צייד עם רובה משחרר עגור )עפ י סיפור פולקלור יפני(. פסלון שנהב יפני מרשים,OKIMONO תקופת.) ( MEIJI חתום:.HOZAN גובה: 23.5 ס"מ. $ 2,500 3, איכר מחזיק בחסידה ולידו ילד. פסלון שנהב יפני.OKIMONO תקופת ) ( MEIJI או תקופת.) ( TAISHO חתום )בתוך חותמת אדומה(. גובה: 16.5 ס"מ. $ 1,000 1, פיסול יפני OKIMONO מיוחד בעץ. יפן, המאה ה- 19. גזע עץ טבעי, בעיטור SHAKUDO ו- SHIBUICHI עשיר של עלי זהב, אמאייל וקרן. גובה: 48 ס"מ. $ 2,000 3, לביאה נחה על גזע עץ במבוק. נצוקי עץ יפני איכותי ביותר ומרהיב ביופיו בקירוב. חתום. אורך: 10.5 ס"מ. $ 3,000 4, קופסת שנהב יפנית אובאלית מעוטרת בכל היקפה בגילופי פילים. גילוף פיל גם במכסה. תקופת ) ( MEIJI או תקופת TAISHO ) (. גובה: 9 ס"מ. $ כלי ברונזה יפני איכותי לשריפת קטורת, המאה ה- 20. מתפרק לארבעה חלקים. מעוטר בדגם פיגורות וציפור, תחומים קרטוש, בתבליט עם הדגשי הזהבה על רקע שבכה, ידיות בדגם דרקונים מפותלים, על בסיס בדגם ארבע ראשי פילים. גובה: 63.5 ס"מ. $ 3,000 4, יפהפיית החצר BIJIN ומשרתה. פסלון שנהב יפני, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום:.YAMAKAWA גובה: 6.5 ס"מ. $ משיט שבעה נוסעים על מעבורת בנהר. פסלון שנהב יפני,OKIMONO תקופת ) (. MEIJI חתום:.KOBAYASHI MASATAMI גובה: 7 ס"מ, רוחב: 9 ס"מ. $ 1,500 2, יושב על גבו של דג ענק. נצוקי שנהב יפני איכותי ביותר, תקופת.) ( TAISHO עיטורי חריתה מושחרים. חתום:.HIDEMASA גובה: 3.5 ס"מ. פגם: חסרה לגבר כף היד הימנית. $ מתופף ומשרתו. נצוקי שנהב יפני מיוחד. תקופת MEIJI ) ( או תקופת TAISHO.) ( חתום:.YUSHIN גובה: 3 ס"מ. $ 800 1, קורמורן תוקף דג שמבצבץ מסל קלוע. נצוקי שנהב יפני איכותי ביותר, תקופת.) ( MEIJI חתום:.TOMOYUKI גובה: 4.5 ס"מ. $ 1,000-1, איכרה עם שור עמוס לעייפה. נצוקי שנהב יפני מרשים. תקופת EDO ) ( או תקופת MEIJI ) (. רוחב: 4 ס"מ.

64 1068. לוט הכולל בקבוק כסף צרפתי וזכוכית ליין ובקבוק נוסף לחומץ או ליקר. כולל פקקים. חתומים. גובה: 28/21 ס"מ. )פגם קל לאחד(. $ זוג אגרטלי חרס צרפתיים והלבשות פליז, בסגנון ניאו-קלאסי. גלזורה בגוון כחול קובלט. הלבשות פליז מפוסלות. )חוסר לאחד(. גובה: 51 ס"מ. $ 1,500 2, בקבוק כסף צרפתי וזכוכית ליין. בקבוק זכוכית מחורץ ומעוטר צמחייה. הלבשות כסף בדגם צמחייה וגרלנדות. בסיס כסף מעוטר עלים ברצף בהיקף. חתום. גובה: 26 ס"מ. $ גביע כסף סטרלינג לקידוש. עיטורי ריקוע עדינים. בסיס מעוטר אשכולות ענבים מפוסלים. חתום. גובה: 12.5 ס"מ. משקל: כ- 260 גרם. $ Christofle מערכת מוכספת לקפה ותה 5 חלקים הכוללת מגש, קומקום לקפה וקומקום לתה, כלי עם מכסה לסוכר וקנקן לחלב. עיטורים בסגנון הרוקוקו. נושא מונוגרם. חתום גביע כסף, גרמני, ארט-דקו, 1930 בקירוב. מעוטר פירות ועלים בבלט. מתוארך חתום. גובה: 16 ס"מ. משקל: כ- 200 גרם. $ מגש כסף אליפטי. שפה מחורצת ומפותלת. חתום. אורך: 74 ס"מ. משקל: כ- 1,710 גרם זוג בקבוקי כסף צרפתי וזכוכית ליין, 1880 בקירוב. זכוכית מחורצת בטוויסט. פקק )חסר שעם לאחד(. חתום. גובה: 25 ס"מ. $ 1,000 1, כלי וינאי עם מכסה בדגם ביצה, מוכסף, על בסיס ברונזה מפוסל בדגם 3 ציפורים על ענף. מכסה מפוסל בראשו בדגם תרנגול. גובה: 25 ס"מ. $ קנלדברת כסף אוסטרו-הונגרית, גדולה ומהודרת, 11 קנים, תחילת המאה ה- 20. זרועות מפוסלות בדגם ענפים עם עלים מפותלים. מעמד מעוטר זוג קופידונים מפוסלים. עיטורים בסגנון הרוקוקו. בסיס מעוטר עבודת שבכה, צמחייה וצדפות. חתום. גובה: 68 ס"מ. משקל: כ- 6,890 גרם. תיקון לחלק מהזרועות. $ 6,000 8, Bruckmann מערכת סכו"ם, כסף סטרלינג גרמני, ל- 12 סועדים, הכולל 146 חלקים. עיטורים מפותלים בסגנון הרוקוקו. חתום וחותמת היצרן. משקל )ללא סכינים(: כ- 5,520 גרם. ראה פרוט סכו"ם בתצוגה. $ 2,000 2, מערכת סכו"ם, כסף גרמני, ל- 12 סועדים, הכולל 195 חלקים. עיטורים מפותלים בסגנון הרוקוקו. חתום וחותמת היצרן. משקל )ללא סכינים(: כ- 8,220 גרם. ראה פרוט סכו"ם בתצוגה. $ 3,500 4, כלי כסף עם מכסה ומגש תואם, מהודר, להגשה, גרמני, תחילת המאה ה- 20. מכסה מעוטר ידית מפוסלת בדגם פרי ועלים. עיטורים בדגם.rocaille חתום.Gebr. Friedlander קוטר הכלי: 21.5 ס"מ. קוטר המגש: 28.5 ס"מ. משקל: כ - 1,629 גרם. $ 1,000 1, Bruckmann מערכת סכו"ם, כסף סטרלינג גרמני, ל- 12 סועדים, הכולל 171 חלקים. עיטורים מפותלים בסגנון הרוקוקו. חתום וחותמת היצרן. משקל )ללא סכינים(: כ- 5,520 גרם. ראה פרוט סכו"ם בתצוגה. $ 2,000 2,500 חלק ג' - מוצ ש קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

65

66 טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלומים קטנים בצדדים ויהלום עגול במשקל של cts 3.02 במרכז. )מלווה בתעודה של.)IGL $ 16,000 20, טבעת זהב לבן 14K, חישוק משובץ יהלומים קטנים בצדדים ויהלום במשקל של cts 2.01 במרכז. )מלווה בתעודה של.)IGL $ 14,000 18, סיכת זהב לבן 18K, בדגם גבעול ופרח עם עלי כותרת פתוחים משובצים יהלומים. מרכז הפרח מגדילי זהב משובצים יהלומים. סה כ משקל היהלומים כ-.cts 6.00 $ 4,000 5, ענק טניס זהב לבן 18K, משובץ יהלומים במשקל כולל של כ cts $ 16,000 20, טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלומים קטנים בצדדים ויהלום במשקל של cts 2.02 במרכז. )מלווה בתעודה של.)IGL $ 7,000 10, טבעת זהב לבן 14K, חישוק משובץ יהלומים קטנים בצדדים, במרכז יהלום בליטוש אובאלי במשקל של.ct 1.23 )מלווה בתעודה של.)IGL $ 3,500 4, טבעת זהב לבן 14K, מורכבת ממסגרת גלית משובצת יהלומים בליטוש טייפר במשקל של כ- 4.00,cts במרכזה אלמנט עגול משובץ אבני אמרלד ויהלום במשקל של כ ct $ 8,000 12, טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלום סוליטר במשקל של כ cts $ 16,000 20, טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלומים בצדדים ובמסגרת, יהלום צהוב טבעי במרכז במשקל של.cts 3.17 )מלווה בתעודה של.)GIA $ 20,000 25,000 חלק ג' - מוצ ש זוג עגילי זהב לבן 18K, מורכבים מאלמנט צמוד לאוזן משובץ יהלומים, נושא תליון גדול משובץ יהלומים בגדלים שונים. סה"כ משקל היהלומים.cts 6.85 )מלווה בתעודה של.)AIG $ 5,000 8, טבעת זהב לבן 14K, משובצת 2 יהלומים לבנים בליטוש משולש, במרכז משובץ יהלום צהוב טבעי במשקל של 4.50.)GIA בתעודה של )מלווה.cts $ 40,000 50,000 קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

67 תליון זהב לבן וצהוב 18K, מורכב מאלמנט עגול מעוטר כוכב בזהב צהוב משובץ יהלום במשקל של כ- 0.61,ct יהלומים שחורים במסגרת במשקל של כ- 2.50,cts ויהלומים לבנים במרכז במשקל של כ ct משקל התליון כ- 24 גרם. )מלווה בתעודה של.)IGL $ 4,000 5, טבעת זהב לבן וצהוב 18K, חישוק מתרחב לאלמנט עגול מעוטר כוכב זהב צהוב משובץ יהלום. יהלומים שחורים ולבנים במסגרת. סה"כ משקל היהלומים כ ct מידת הטבעת כ:.US 10 משקל הטבעת כ גרם. )מלווה בתעודה של.)IGL $ 3,000 4, צמיד זהב לבן וצהוב 18K, מורכב מ- 6 שורות של חוליות מלבניות משובצות יהלומים קטנים. במרכז אלמנט עגול מעוטר כוכב בזהב צהוב משובץ יהלום במרכז ויהלומים לבנים ושחורים במסגרת. סה"כ משקל היהלומים כ cts אורך הצמיד כ ס"מ. משקל הצמיד כ- 108 גרם. $ 18,000 22, טבעת זהב לבן 14K, חישוק משובץ יהלומים קטנים, מסתיים באלמנט זהב צהוב משובץ יהלום צהוב טבעי במשקל של.cts 4.10 )מלווה בתעודה של.)GIA $ 30,000 40, טבעת זהב לבן 18K, חישוק מתפצל משובץ יהלומים בצדדים ובמסגרת במשקל כולל של,ct 0.75 במרכז משובץ יהלום צהוב טבעי בליטוש אובאלי במשקל של.cts 4.17 )מלווה בתעודה של.)EG LABS $ 40,000 50, טבעת זהב לבן 14K, חישוק משובץ יהלומים בצדדים ויהלום בליטוש טיפה במשקל של.cts 5.02 )מלווה בתעודה של.)GIA $ 70,000 90, טבעת זהב לבן 14K, חישוק מתפצל ל- 3 זרועות משובצות יהלומים, מסתיים באלמנט מלבני משובץ יהלום סגול ורוד טבעי במשקל של.ct 1.64 )מלווה בתעודה של.)GIA יהלום נדיר מאוד. $ 40,000 50, צמיד טניס זהב לבן 14K, משובץ 46 יהלומים במשקל כולל של כ cts אורך הצמיד כ ס"מ. $ 16,000 20,000

68 66 Atmos שעון,Jaeger Le Coultre.1101 נדיר במיוחד, 1960 בקירוב. דקורציה בדגם המזרח הרחוק בגווני שחור וזהב בחזית ובצידי השעון. חתום ע"י מעצבת הדגם Marina Turler מס' מנגנון: דגם דלת נפתחת. גובה: 23.5 ס"מ. במצב עבודה. $ 2,000-3, Coultre,Jaeger Le שעון Atmos שוויצרי, דגם Cintree מתעגל, מהנדירים והמבוקשים בשוק האספנות. שוויצריה סוף שנות ה- 60 תחילת שנות ה- 70. מס' מנגנון , דגם דלת נפתחת. רקע דמוי עץ ללוח הספרות. הזהבה מקורית. גובה: 22.5 ס"מ. במצב עבודה. $ 5,000-8,000 Atmos שעון,Jaeger Le Coultre.1103 נדיר במיוחד. תחילת שנות ה- 60. דקורציה בדגם המזרח הרחוק בגווני לבן וזהב בחזית ובצידי השעון. חתום ע"י מעצבת הדגם Marina Turler מס מנגנון: דגם דלת נפתחת. הזהבה מקורית. גובה: 23.5 ס"מ. במצב עבודה. $ 2,000-3, Coultre,Jaeger Le שעון Atmos איכותי, 1960 בקירוב. שוויצריה אמצע שנות ה- 60. דגם חלון נשלף. מס' מנגנון: הזהבה מקורית. גובה: 23.5 ס"מ. במצב עבודה. $ 700-1, Coultre,Jaeger Le שעון Atmos איכותי, 1960 בקירוב. דגם כיסוי נשלף. מס' מנגנון: הזהבה מקורית. גובה: 23.5 ס"מ. במצב עבודה. $ 800-1, Coultre,Jaeger Le שעון Atmos איכותי, 1960 בקירוב. שוויצריה סוף שנות ה- 60 תחילת שנות ה- 70. דגם חלון נשלף. מס' מנגנון: הזהבה מקורית. גובה: 23.5 ס"מ. במצב עבודה. $ 700-1, שעון קמין צרפתי מרשים, 1870 בקירוב. קופסת השעון מאלבסטר מעוטרת עיטורי מתכת מוזהבים. לוח ספרות נושא את שם היצרן.LIEUTAUD מנגנון נושא את שם המפעל.PLANCHON מצלצל בחצאי ובשעות מלאות. גובה: 45 ס"מ. במצב עבודה. $ חלק ג' - מוצ ש מערכת הכוללת שעון ו- 2 אלמנטים דקורטיביים. צרפת בקירוב. 2 סוגי שייש. שחור עם עיטורים מוזהבים ושייש מנומר. יצרן המנגנון Marti וציון זכיית דגם זה של המנגנון במדליית ברונזה בתחרות שעונים. לוח ספרות רומיות במרכזו גלגל שיניים הנע עם פעולת השעון. גובה השעון: 37 ס"מ, אלמנטים 25 ס"מ. השעון במצב עבודה. $ שעון סבא אנגלי איכותי, 1870 בקירוב, קופסת השעון מעץ אלון ומרקטרי. לוח ספרות רומיות נושא את שם היצרן )דהוי( וכולל ציורי טירות המסמלים את עונות השנה. מחוג ליום בחודש ומחוג שניות. מצלצל בשעות מלאות. 2 משקולות. גובה: 227 ס"מ. במצב עבודה. $ 700-1,000 קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

69 PANERAI שעון יד פלדה,,Submersible מנגנון אוטומטי, קוטר כ: 44 מ"מ. צמיד פלדה ואבזם מקוריים. $ 5,000 7, BVLGARI שעון יד זהב 18K, מנגנון אוטומטי, קוטר: 43 מ"מ. רצועת גומי שחורה ואבזם זהב 18K מקוריים. $ 4,000 6, SILBERSTEIN ALAIN שעון יד פלדה, מהדורה מוגבלת 500\015, מנגנון אוטומטי, קוטר כ: 39 מ"מ. צמיד פלדה ואבזם מקוריים. $ 4,000 6, BREITLING שעון יד טיטניום,,Emergency מנגנון קוורץ, קוטר כ: 43 מ"מ. צמיד טיטניום ואבזם מקוריים. $ 3,000 5, ROLEX שעון יד פלדה משולב זהב,,Daytona מנגנון אוטומטי, קוטר כ: 40 מ"מ. צמיד פלדה משולב זהב ואבזם מקוריים. $ 16,000 20,000 EXPLORER שעון יד פלדה, ROLEX 1115.,II מנגנון אוטומטי, קוטר כ: 40 מ"מ. צמיד פלדה ואבזם מקוריים. $ 7,000 10,000 Days שעון יד פלדה, PANERAI.1116,Power Reserve מנגנון מכני, קוטר כ: 47 מ"מ. רצועת גומי ואבזם מקוריים. כולל קופסה מקורית ורצועת עור חומה מקורית להחלפה. $ 7,000 10,000 Ballon שעון יד פלדה, CARTIER 1117.,bleu מנגנון אוטומטי, קוטר: 42 מ"מ. רצועת עור שחורה ואבזם מקוריים. $ 4,000 6, LONGINES שעון יד זהב 18K, ריבועי, מנגנון אוטומטי, מידות: 33X32 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 14K לא מקוריים. משקל השעון כ- 75 גרם. $ 2,000 2, PIAGET שעון יד זהב לבן 18K, ריבועי, משובץ יהלומים במסגרת, מנגנון מכני, מידות: 23X22 מ"מ. צמיד אינטגראלי ואבזם זהב לבן 18K לא מקוריים. משקל כ- 61 גרם. $ 2,000 2,500 18K שעון יד זהב CARTIER 1120., Panthere ריבועי, מנגנון קוורץ, מידות: 27 מ"מ. צמיד ואבזם זהב 18K מקוריים. משקל השעון כ- 111 גרם. $ 4,000 6, PIAGET שעון יד זהב 18K, ריבועי, מנגנון מכני, מידות: 23X22 מ"מ. צמיד אינטגראלי ואבזם זהב 18K לא מקוריים. משקל כ- 56 גרם. $ 2,000 3, שעון ברונזה צרפתי ארט-נובו, קטן מימדים, 1910 בקירוב. קופסת השעון מברונזה בפטינה מוזהבת בדגמי שושנים ועלים. יצרן המנגנון JBB משוויצריה. גובה: 10 ס"מ. )לא במצב עבודה(.

70 הסיפור האינסופי, פסל ספלטר בפטינה מוכספת חלקית, ידיים ופנים מאייבורין,)ivorine( בדמות נאהבים בתחפושת, עפ"י המקור מאת.Chiparus בסיס חתום.D.H. Chiparus גובה: 42 ס"מ. 22X75 ס"מ. $ 1,800 2, פסל ברונזה בסגנון ארט-דקו בדמות רקדנית, יציקה מודרנית עפ"י המקור מאת Demetre.Chiparus פטינות שונות בצביעה קרה. ידיים ופנים מפוסלים בשנהב. על בסיס אוניקס. גובה: 58 ס"מ. $ 1,000 1, Edouard Drouot.1125,Promemoria פסל ברונזה איכותי ויפהפה בדמות אישה מחזיקה ענף דקל. חתום וחותמת בית היציקה. בסיס שייש. גובה: 62 ס"מ. $ 1,000 1,500 מקור: אוסף משפ' ענבר פסל ברונזה בסגנון ארט-דקו, בדמות רקדנית, יציקה מודרנית עפ"י המקור מאת.Demetre Chiparus פטינה אדומה. על בסיס אוניקס שחור ולבן, נושא לוחית עם שם האומן. גובה: 48 ס"מ. $ פסל ברונזה בדמות ילד דג עם חכה, יציקה מודרנית. פטינה חומה. על בסיס שייש עגול. גובה: 50 ס"מ פסל פיוטר, ילד עם חליל, עפ"י המקור מאת.Auguste Moreau חתום.Aug. Moreau נושא לוחית עם שם הפסל. גובה: 29 ס"מ. בסיס עץ. )חסר חליל נוסף( האלה דיאנה על סוס, עפ"י המקור מאת Celestine Anatole Calmels ) (, פסל ברונזה, פטינה חומה. חתום.Calmels גובה: 42 ס"מ. $ 1,000 1,500 חלק ג' - מוצ ש קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

71 פסל ברונזה בדמות אורורה, יציקה מודרנית, עפ"י המקור מאת Auguste.Moreau פטינה כהה ובהירה. חתום.Auguste Moreau בסיס שייש ריבועי. גובה: 65 ס"מ. )פגם לסהר( פסל ברונזה, יציקה מודרנית מהמאה ה- 20. זוג ילדים משחקים על נדנדה קשורה לעץ. פטינה צבעונית בגוון כחול, ירוק ואדום בבגדי הילדים. חתום. בסיס שייש עגול. גובה: 60 ס"מ..) ( Eduard Drouot.1130 לוחם ויקינג, ברונזה, פטינה חומה עשירה. חתום.E. Drouot גובה: 80 ס"מ. $ 2,500 3, קופסת ברונזה ואמאייל לתכשיטים בדגם תיבה, אירופאית, כנראה צרפתית, סוף המאה ה- 19. מכסה דמוי גג מעל התיבה דמוית פסאדה ארכיטקטונית, משובצת חלונות מעוטרות אמאייל champlevé בדגמי פרחים. רגליות בכל פינה מפוסלות בדגם גרגויל, דמות גרוטסקה מפלצתית. פנים: חיפוי קטיפה. 23X15 ס"מ. גובה: 21 ס"מ. )פגם קל( איקונה ברונזה ואמאייל רוסית למסעות, מאה 19. נפתחת ל- 4 פאנלים מחודדים בסגנון גותי, מעוטרים סצינות תבליט מחיי ישו ומריה עם מילוי אמאייל בגווני כחול, לבן וצהוב וכיתוב. 9.5X16.5 ס"מ כל פאנל Muller.) ( Hans פסל ברונזה שולחני, מוזהב בדמות נשית משיטה סירה. חתום.H. Muller בסיס שייש אדום. גובה: 21 ס"מ. רוחב: 33 ס"מ.

72 קולייר זהב לבן 18K, משובץ בחלקו יהלומים במשקל כולל של כ ct משקל הקולייר כ- 47 גרם. $ 3,000 4, סט ענק וזוג עגילי זהב לבן 18K. הענק מורכב מחוליות עגולות וחוליות מרובעות לסירוגין משובצות יהלומים, ספירים, אמרלדים ואבני רובי. עגילים תואמים. סה"כ משקל היהלומים בסט כ cts $ 3,500 4, ענק טניס זהב לבן 18K, משובץ יהלומים במשקל כולל של כ cts אורך הענק כ- 45 ס"מ. $ 2,500 3, סיכת פלטינה, מורכבת מ- 2 רצועות מלופפות משובצות יהלומים עגולים ויהלומי באגט בגדלים שונים. סה"כ משקל היהלומים: כ-.cts 5.50 $ 4,000 5, טבעת זהב לבן 18K, בדגם כיפה מאסיבית, משובצת יהלום מרכזי בליטוש ישן, במשקל של כ ct יהלומים נוספים בגדלים שונים. עבודה מדהימה. $ 4,000 5, סיכת ארט-דקו פלטינה, מורכבת מ- 4 מסגרות מדורגות משובצות יהלומים בליטוש ישן בגדלים שונים במשקל כולל של כ cts במרכז אמרלד במשקל של כ- 2.00,cts פריט איכותי מאוד. $ 2,500 3, טבעת זהב לבן 18K, חישוק רחב מתפצל משובץ יהלומים בצדדים ובדפנות, יהלום מרכזי במשקל של כ cts )מלווה בתעודה של.)E.G.L $ 7,000 10, סיכת ארט-דקו פלטינה, מתחלקת ל- 2, משובצת יהלומים רבים בגדלים ובליטושים שונים במשקל כולל של כ cts עבודה מדהימה. $ 4,000 5, טבעת ארט-דקו פלטינה, משובצת יהלום סוליטר במשקל של כ ct $ 6,000 8,000 חלק ג' - מוצ ש סיכת ארט-דקו זהב לבן 18K, מורכבת מ- 2 חישוקים משובצים יהלומים המתחברים ל- 2 שורות יהלומים נושאות תליון משולש משובץ יהלומים במסגרת, במרכזו אוניקס משובץ יהלום משולש, ו- 5 גדילי זהב לבן משובצים יהלומים. סה"כ משקל היהלומים כ cts פריט איכותי ביותר! $ 2,500 3, טבעת זהב לבן 14K, חישוק משובץ יהלומים בצדדים ואלמנט עגול משובץ יהלומים במשקל כולל של כ ct במרכז יהלום במשקל של כ ct $ 3,800 4,200 קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

73 סט קולייר וזוג עגילי קליפס זהב 18K, הקולייר מורכב מחוליות גיאומטריות משובצות יהלומים עגולים וספירים אובאליים לסירוגין. עגילים תואמים. סה"כ משקל הספירים כ-,cts 4.00 משקל היהלומים בסט כ-. cts 3.00 משקל הלוט כ- 148 גרם. $ 8,000 12, סט ענק, צמיד וזוג עגילי קליפס זהב 18K, מורכב מחוליות מחורצות בעבודת זהב מדהימה. חתום.GREECE סה"כ משקל הסט כ- 138 גרם. $ 5,000 8, סיכת רטרו פלטינה וזהב 14K, אלמנט זהב בדגם קונכייה משובצת יהלומים. זרועות וחוליות בדגמי מרקיזה משובצות יהלומים בליטושי בגטים ועגולים בגדלים מדורגים במשקל כולל של כ-,cts 3.50 ויהלום מרקיזה במשקל של כ ct $ 4,000 6, H.STERN צמיד זהב קשיח 18K, רחב, מעוטר בעבודת זהב עדינה. סוגר משובץ יהלום. קוטר: 6 ס"מ. משקל כ- 75 גרם. $ 4,000 5, ענק זהב 18K, מורכב מחוליות זהב בגוונים שונים. מסתיים באלמנט זהב ופלטינה משובץ יהלומים בליטוש בגט ויהלומים עגולים במשקל כולל של כ cts משקל הפריט כ- 126 גרם. $ 14,000 18, לוט 2 קופסאות מיניאטורות זהב, אחת זהב 14K מלבנית מעוטרת בעבודת חריתה עדינה במשקל של כ- 15 גרם. השניה זהב 18K, אובאלית, מעוטרת בעבודת חריתה עדינה. במשקל של כ- 10 גרם. $ 800 1, קופסת סיגריות ארט-דקו זהב 14K, מעוטרת בעבודת חריתה עדינה. משקל הקופסה כ- 172 גרם. $ 5,000 7, ענק זהב 14K, בדגם דרקון, מורכב מחוליות בדגם לבבות תלת מימד מעוטרות חריתות עדינות. מסתיים בראש דרקון משובץ 3 יהלומים בליטוש ישן ו- 2 יהלומים קטנים בעיניו. פריט נדיר ומיוחד. $ 5,000 6,000

74 מלומד אוחז מניפה ומכחול. פסלון שנהב יפני איכותי ביותר. תקופת )-1868 MEIJI 1912 (.חתום בתוך חותמת אדומה )אינדיקציה לחשיבות האומן(. גובה: 17 ס"מ. $ 800 1, מנגנת על כלי מיתר, פסלון שנהב יפני איכותי ביותר ויוצא דופן. תקופת.) ( MEIJI חתום. גובה: 19 ס"מ. $ בוצר הענבים. פסלון שנהב יפני איכותי ביותר ויוצא דופן. תקופת )-1868 MEIJI 1912(. חתום בחותמת אדומה. גובה: 18 ס"מ. $ סמוראי מהודר. פסלון שנהב יפני איכותי ומרשים, תקופה MEIJI ) (. עיטורי חריתה צבועים. חתום בתוך חותמת אדומה בבסיס העץ המסוגנן. גובה )כולל הבסיס(: 21 ס"מ. $ אב אוחז בידי ילדו והאם מכבסת בגיגית. פסלון שנהב יפני מיוחד. תקופת MEIJI ) (. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 6 ס"מ משחק המסיכות. אב אוחז במסיכת אישה, ילדו במסיכת כלב. פסלון שנהב יפני מיוחד, תקופת MEIJI ) (.עיטורי חריתה צבועים. אורך: 8 ס"מ מסיכת שד. נצוקי שנהב יפני איכותי, 1920 בקירוב. עיני זכוכית. חתום. גובה 5 ס"מ שני שחקנים משחקים GO וכלביהם. פסל שנהב יפני קבוצתי מיוחד. תקופת MEIJI ) (. חתום ע"ג פלאק. בסיס עץ. אורך הבסיס: 27 ס"מ. $ לוכד העכברים. נצוקי שנהב יפני, 1910 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. אורך: 5 ס"מ. חלק ג' - מוצ ש מחלל על גבו של בופאלו. נצוקי שנהב יפני מרשים, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 4.2 ס"מ עכבר עומד על גבו של בופאלו. פסלון שנהב יפני, תקופת 1868-( MEIJI 1912 (.עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 5.5 ס"מ ילד יושב על גב צב ואוחז בחרב. פסלון שנהב יפני, תקופת.) ( MEIJI עיטורי חריתה צבועים. גובה: 5 ס"מ דייג ובנו, תמנון, צב ושלל דגים, פסלון שנהב יפני איכותי ביותר ומיוחד, תקופת ) (. MEIJI גובה: 14 ס"מ. )פגם באצבעות ידיו של הילד(. $ 800 1,200 קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

75 אישה מהודרת אוחזת בידה האחת לובסטר ובידה השנייה דג. פסלון שנהב יפני איכותי ביותר, תקופת.) ( MEIJI עיטורי חריתה מושחרים. חתום:.MEISHIN גובה: 26 ס"מ. $ 1,500-2, מאלף קופים עם 2 קופים. פסלון שנהב יפני איכותי ומרשים, תקופה )-1868 MEIJI 1912(. עיטורי חריתה צבועים. חתום ע"ג לוחית שנהב בבסיס העץ המסוגנן. גובה )כולל הבסיס(: 21 ס"מ. $ אישה נושאת על גבה תינוק ולצידה כלבלב. פסלון שנהב יפני איכותי ומרשים. תקופת ) (. MEIJI חתום בתוך חותמת אדומה )אינדיקציה לחשיבות האומן(. גובה: 19.5 ס"מ. $ 800 1, מלומד זקן וילד רכוב על גב כבשה. פסלון שנהב סיני מרשים, 1920 בקירוב. גובה: 30 ס"מ. $ מוכר דגים אוחז בסל דגים ולידו סל עם תמנון. פסלון שנהב יפני איכותי מאוד, 1850 בקירוב. )במרכז רגלו של הדייג מגרעת שבתוכה כנראה הייתה החותמת האדומה שנפלה( גובה: 11 ס"מ. $ ילד יושב בתוך קערת חרסינה ובידו מקלות אכילה. נצוקי שנהב יפני מרשים ומיוחד, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4.5 ס"מ אב ובנו מוכרים בשוק. נצוקי שנהב יפני, 1930 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. גובה: 4 ס"מ ילדים משחקים. נצוקי שנהב יפני איכותי, 1930 בקירוב. חתום. אורך: 4.5 ס"מ מסיכה עם קרניים. נצוקי שנהב יפני איכותי, 1910 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום. גובה: 4.8 ס"מ. $ בקרקס, 3 דמויות אחת מחופשת לשד. נצוקי שנהב יפני, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה צבועים. חתום. אורך: 4.5 ס"מ. $ ציידים ביער וחיות. נצוקי שנהב MANJU איכותי ביותר, סוף תקופת EDO תחילת.) ( MEIJI חתום. קוטר: 6.5 ס"מ חכם קורא במגילה על גבו של לוויתן. נצוקי שנהב יפני מרשים, 1920 בקירוב. עיטורי חריתה מושחרים. חתום )בתוך חותמת אדומה(. אורך: 6 ס"מ. $ נסיכה משפילה את מבטה. פסלון שנהב סיני איכותי ביותר ומיוחד, 1880 בקירוב. לראשה כתר מגולף, בחזיתו 3 חכמים על רקע צמחיה ומאחור דמותו של בודהה יושב. חתום. כולל בסיס עץ איכותי מגולף. גובה )ללא הבסיס(: 38 ס"מ. $ 2,500-3,500

76 לוט הכולל 3 כדים מיניאטוריים וקסת דיו, פליז, משובצים כסף ונחושת בטכניקה דמשקאית, בדגם כתב ערבי קליגרפי תחום קרטושים וערבסקות ועיטורי חריתה בדגם מוטיבים סרוגים. גובה: 9\7\6.5 ס"מ. $ לוט 4 כדי פליז, משובצים כסף ונחושת בטכניקה דמשקאית בדגם ערבסקות וכתב ערבי קליגרפי תחום קרטושים ועיטורי חריתה בדגם מוטיבים סרוגים. מתוכם שניים עם ידיות. גובה: 18/10/9/8 ס"מ. $ לוט הכולל 3 כדים מיניאטוריים, פליז, משובצים כסף ונחושת בטכניקה דמשקאית, בדגם כתב ערבי קליגרפי תחום קרטושים, עיטורי חריתה בדגם ערבסקות ודגמים שרוגים. גובה: ס"מ )כדים(. אורך הקסת: 18 ס"מ לוט הכולל 2 קעריות וצלחת, פליז, משובצים כסף ונחושת בטכניקה דמשקאית בדגם ערבסקות מפותלות, ציפורים וכתב ערבי קליגרפי. קוטר: 15/13/12.5 ס"מ סנטר פיס כסף פרסי, המאה ה- 20. מעוטר צמחייה ופרחים מסודרים במדליונים. חתום. קוטר: 42 ס"מ. גובה: 19 ס"מ. משקל: כ- 2,465 גרם. $ 1,500 2, לוט כסף פרסי, אירן, המאה ה- 20 הכולל: א. 12 מחזיקי כוסות תה. ב. סט 4 חלקים לקפה ותה הכולל 2 קומקומים, כלי לסוכר וקנקן לחלב. עיטורי צמחייה וסצינות פיגורטיביות תחומות קרטוש מעוין. חתום. משקל כולל: כ- 3,062 גרם. $ 1,500 1, לוט כסף פרסי הכולל: א. אגרטל. מעוטר צמחייה שופעת ומפותלת תחומה מדליונים בסגנון איספהאן. גובה: 23 ס"מ. ב. קופסה. ריבועית, מעוטרת מדליון מרכזי וצמחייה מפותלת בסגנון שטיחי איספהאן. 12X12 ס"מ. חתומים. משקל כולל: כ- 930 גרם. $ קומקום כסף צרפתי לקפה, אוריינטליסטי, 1880 בקירוב בדגם קומקום טורקי. מכסה מעוטר פרחים מפוסלים באפליקציה. מעוטר כולו צמחייה מפותלת בצריבה. ידית ופייה בדגם.F. Nicoud חתום וחותמת היצרן S. גובה: 26.5 ס"מ. משקל: כ- 710 גרם אוסף 10 מכתשים ועלי, ברוזנה ופליז, בגבהים שונים. $ כלי כסף פרסי לקרח, אירן, המאה ה- 20. מעוטר סצינות תהלוכה פיגורטיביות ובעלי חיים בקומפוזיציה בסגנון אשורי. ידית מתכווננת. חתום. גובה: 20 ס"מ. קוטר: 20 ס"מ. משקל: כ- 1,066 גרם. $ 800 1,200 חלק ג' - מוצ ש קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

77 זוג אגרטלי SHIBAYAMA יפניים איכותיים ביותר, תקופת ) (. MEIJI שנהב מגולף ומשובץ באבנים חצי יקרות ובצדף בדגמי ציפורים, פרפרים ופרחים. בסיס וצוואר עשויים כסף ומעוטרים בעבודת אמאייל עדינה בדגמי פרחים ועלים. גובה: , ס"מ. $ 2,000-3,000 צילום דו-צדדי סכין יפנית SHIBAYAMA איכותית ביותר לפתיחת מכתבים, תקופת ) (. MEIJI ידית האחיזה משנהב מגולף בדגמי צפרדע וחרקים על גזע עץ ואיצטרובל. להב הסכין בטכניקת SHIBAYAMA משובץ אבנים חצי יקרות וצדף בדגמי ציפור ופרפרים על פרחים ושיחים. אורך: 35 ס"מ. $ הפריטים הבאים מאוסף רותי עופר יומן המלחמה של חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים. אוקטובר היומן נכתב ע"י קציני החפ"ק של מפקדת חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים. החטיבה לחמה בין ה ועד בגזרה הצפונית של רמת הגולן כאשר מ ה- 6 עד ה- 10 הייתה במגננה ומ ה- 10 ועד ה- 22 התחילה המתקפה של אוגדת רפול )אוגדה 36( לעבר דמשק. תחילת המגננה 110 טנקים. בגמר המגננה 17 טנקים. תחילת המתקפה 98 טנקים )חלק מהכיתוב בעמוד הראשון של היומן(. $ 4,000-6,000 מקור: אוסף רותי עופר גביע שנהב )TANKARD( בכחנליה* גרמני איכותי ביותר, נדיר ויוצא דופן, 1870 בקירוב. גילופים רבים של נשים וגברים וילדי חמודות שותים, רוקדים, מנגנים וחוגגים. כמו כן גילוף חיה, ציפורים ומסיכות פנים רבות. בראש המכסה פיסול ילד חמודות משקה נערה עירומה. )פגם, חסר הראש של הנערה העירומה( גובה: 38 ס"מ. $ 8,000-12,000 מקור: אוסף רותי עופר. *בכחנליה פורקן עול. פסטיבל רומאי לכבוד אל היין בכחוס, שהתאפיין בפורקן יצרים, שתיית יין לשוכרה, חופש מיני ואלימות.

78 סיכה עתיקה זהב 18K וכסף, בדגם פרח משובץ יהלומים בליטוש ישן )חסר( זוג עגילי פלטינה, מורכבים משורה של 9 יהלומים כ א במשקל כולל של כ K. סוגרי זהב.cts $ 3,000 3, טבעת זהב 14K, משובצת יהלום סוליטר במשקל של כ ct $ 1,600 2, תליון עתיק זהב 14K וכסף, בדגם כוכב. המאה ה- 19. מורכב מ- 6 זרועות משובצות דיאמנטים, ביניהם מוטות משובצים דיאמנטים)חסר( ואבן חן כחולה במרכז. $ 800 1, תליון זהב לבן 14K, משובץ יהלומים בליטוש טייפר וטיפה, נושא תליון משובץ יהלום בליטוש טיפה. סה"כ משקל היהלומים כ cts $ 1,600 2, טבעת זהב לבן 14K, חישוק משובץ יהלומים קטנים, מסתיים באלמנט זהב צהוב משובץ יהלום צהוב בליטוש אובאלי במשקל של.cts 2.55 )מלווה בתעודה של.)IGL $ 10,000 15, טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלומים קטנים בצדדים ויהלום צהוב )מטופל( בליטוש קושן במשקל של 2.08 cts במרכז. )מלווה בתעודה של.)IGL $ 4,000 7, טבעת זהב 14K, משובצת יהלומים קטנים בצדדים, במרכז משובץ יהלום )מטופל( במשקל של.ct 1.09 )מלווה בתעודה של.)IGL $ 2,500 3, טבעת זהב לבן 14K, משובצת יהלומים קטנים בצדדים, במרכז משובץ יהלום בליטוש מרקיזה במשקל של.ct 1.55 )מלווה בתעודה של.)GIA $ 5,000 7, זוג עגילי STUDS זהב לבן 14K, משובצים יהלומים במשקל כולל של.cts 2.01 )מלווה בתעודה של.)CGL $ 7,000 10,000 חלק ג' - מוצ ש טבעת זהב ורוד 14K משובצת יהלום סוליטר בליטוש אמרלד, במשקל של כ ct $ 1,200 1, זוג עגילי STUDS זהב לבן 14K, משובצים יהלומים במשקל כולל של כ ct $ 3,400 3,800 קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

79 זוג עגילי זהב לבן 14K, משובצים במרכז יהלומים )מטופלים( במשקל של כ ct ויהלומים קטנים מסביב. $ 1,000 1, תליון זהב לבן 14K, משובץ יהלום במשקל של כ ct ויהלומים קטנים מסביב. כולל שרשרת זהב לבן 14K. $ 1,000 1, תליון זהב 14K, משובץ יהלום סוליטר במשקל של כ ct כולל שרשרת זהב 14K. $ 2,500 3, תליון זהב לבן 14K, משובץ יהלום במשקל של ct 0.92 ויהלומים קטנים מסביב. כולל שרשרת זהב לבן 14K. )מלווה בתעודה של.)IGL $ 2,500 3, זוג עגילי זהב 18K, צמודים לאוזן, משובצים פנינת מובה ומסביבה יהלומים במשקל כולל של כ ct $ 1,000 1, טבעת ארט-דקו פלטינה, מעוטרת בעבודת רשת בצדדים. משובצת 3 יהלומי בגט בכל צד ויהלום במרכז במשקל של כ ct $ 5,000 8, טבעת זהב לבן 18K, חישוק מתפצל ל- 2 שורות יהלומים המסתיימות באלמנט לב משובץ יהלומים לבנים וחומים. סה"כ משקל היהלומים כ-.cts 2.00 $ 2,500 3, טבעת זהב לבן 18K, חישוק משובץ 3 שורות יהלומים קטנים. מסתיים במלבן משובץ יהלומים במסגרת ויהלומים בליטוש פרינסס בשיבוץ בלתי נראה במרכז. סה"כ משקל היהלומים כ cts $ 3,500 4, טבעת זהב לבן 18K, משובצת 2 יהלומים במשקל של כ- 0.60,ct ביניהם אלמנט עגול משובץ יהלומים קטנים במסגרת ויהלום צהוב טבעי במשקל של.)IGI בתעודה של )מלווה.ct 1.06 $ 5,000 6, טבעת זהב לבן 14K, חישוק מתפצל ל- 2, משובץ יהלום סוליטר במשקל של כ-.ct 1.00 $ 3,600 4, טבעת זהב 18K, מורכבת מחישוק מתפצל משובץ יהלומים, מסתיים באלמנט ריבועי משובץ יהלומים בדפנות ובצדדים ואבן ספיר קבושון במרכז. סה"כ משקל היהלומים כ cts $ 1,600 2, טבעת זהב לבן 14K, משובצת אבני אמרלד ויהלומים מרובעים בהיקף ויהלום צהוב טבעי במשקל של.ct 1.05 )מלווה בתעודה של.)IGL $ 5,000 6, טבעת זהב לבן 14K, חישוק משובץ יהלומים בצדדים. במרכז אלמנט עגול משובץ יהלום במשקל של כ-.ct 1.00 $ 3,000 3,500

80 Nancy.Daum קערת זכוכית חלבית בגימור מחוספס, המאה ה- 20. חתום. גובה: 16 ס"מ. קוטר: 22.5 ס"מ. $ Nancy.Daum אגרטל נוף, זכוכית קמיאו צרפתי, 1900 בקירוב. מעוטר עצים שונים בגווני חום ואדום על רקע זכוכית מנומרת בגוון צהוב. חתום.Lorraine וצלב Daum Nancy גובה: 28 ס"מ. רוחב: 28 ס"מ. )סדק פנימי כנראה נוצר בתהליך הייצור(. $ 1,200 1, Galle אגרטל זכוכית קמיאו צרפתי, 1900 בקירוב. מעוטר בקמיאו בדגם צמחייה בגוון ירוק על רקע לבן וכתמי ורוד. ידיות. חתום Galle בקמיאו. גובה: 17.5 ס"מ. $ 1,300 1, שטיח משי קום פרסי, 1920 בקירוב, דוגמא מצרית, שיירות שוורים ופרשים בשוליים, מוטיבים חוזרים במרכז, על רקע חמרה. 180x110 ס"מ. $ 1,200-1, שטיח משי סיני, דוגמת ציידים וציורי חיות לאורך השוליים, על רקע כחול ואדום. 185x125 ס"מ. חתום. $ 3,000-3, שטיח משי קום פרסי, ציורי ציידים, חיות ופרחים, על רקע לבן פנינה, כיתובים וציורים בשוליים, במגוון צבעים. איכות גבוהה במיוחד. 192x127 ס"מ. חתום. $ 5,000-7, שטיח משי קום פרסי, דוגמת עץ החיים פרחים וציפורים, ציור של מנורת קיר וכיתובים בשוליים, על רקע לבן וירקרק. 130x78 ס"מ. $ 1,200-1, שטיח משי סיני, סצינת צייד. איכרים בשדה, חיות ופרחים, על רקע קרם וצבעוניות בשוליים. 250x150 ס"מ. חתום. שטיח איכותי ומרשים במיוחד. $ 4,500 5, שטיח משי קום פרסי, מדליון מרכזי עגול ושני עוגנים, על רקע קרם לבן ואדום. 200x128 ס"מ. חתום. צפיפות גבוהה. $ 3,500-4, שטיח נעין שישלה פרסי פרחי משי, מדליון מרכזי מרשים, ציפורים ופרחים, על רקע לבן וכחול, צפיפות גבוהה במיוחד. 300x210 ס"מ. חתום. $ 3,400-4, שטיח איספהאן פרסי ישן, דוגמת מדליון מרכזי, פרחים ושריגים על רקע לבן. ארבעה עוגנים בפינות בגוון כחול ואדום בשוליים. 310x197 ס"מ. חתום. $ 3,000-3, שטיח משי סיני, דוגמת מדליון עגול בתוך כותרת מרשימה, מדליונים מסביב, על רקע קרם וירקרק. 185x125 ס"מ. חתום. $ 2,400-3, שטיח סומק אפשרי פרסי, מוטיבים חוזרים בדוגמא כפרית. על רקע חום. 290x200 ס"מ. $ 1,600-2, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, שריגים ופרחים, על רקע קרם, שוליים פרחוניים על רקע אדום. 285x200 ס"מ. $ 1,800-2, שטיח נעין שישלה פרסי פרחי משי, מדליון ופרחים בדוגמא קלאסית, על רקע תכלת ולבן. 222x150 ס"מ. חתום. $ 2,800-3, שטיח סומק אפשרי פרסי, מוטיבים חוזרים בדוגמא כפרית, על רקע חום אדמה. 300x200 ס"מ. $ 2,000-2, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר ממלוק, שריגים ופרחים על רקע תכלת פסטל. 257x200 ס"מ. $ 2,000-2, שטיח משי קום פרסי, מדליון גדול ומרשים במרכז בדגם דו-כיווני עיטורים בשוליים, על רקע אדום בריק וירקרק. 130x80 ס"מ. $ 800-1, שטיח נעין פרסי ישן, איכות גבוהה. מדליון ופרחים, על רקע כחול במרכז ולבן בשוליים. 310x210 ס"מ. $ 2,800-3, שטיח משי קום פרסי, מדליון מרכזי. שני עוגנים פרחים ושריגים, על רקע כחול ואדום. 297x197 ס"מ. צפיפות גבוהה במיוחד. $ 7,000-8, שטיח משי קום פרסי, בדגם מדליון מרכזי. פרחים מסביב וציורי חיות, על רקע ירקרק וכחול. 160x105 ס"מ. $ 1,400-1, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, פרחים ושריגים על רקע אדום, שוליים פרחוניים ברקע קרם. 286x244 ס"מ. $ 1,400-1, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, דוגמא פרחונית צפופה במרכז בתוך מסגרת מרשימה, על רקע אדום וקרם. 250x190 ס"מ. $ 1,200-1, שטיח וינטג פרסי, גודל מרשים, סגנון מודרני, דוגמא פרחונית על רקע שחור מופשט. 370x280 ס"מ. $ 1,600-1, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, שריגים מפותלים ופרחים, על רקע אדום במרכז וקרם בשוליים. 305x205 ס"מ. $ 1,600-1, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, מדליונים ושריגים מפותלים על רקע קרם, שוליים פרחוניים ברקע אדום. 290x200 ס"מ. $ 1,400-1,600 חלק ג' - מוצ ש קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

81

82 1247. שטיח משי קום פרסי, דוגמת עץ החיים. אגרטל פרחים גדול ומרשים בדגם חד-כיווני, על רקע לבן וורוד. 155x95 ס"מ. $ 1,400-1, שטיח משי קום פרסי, צפיפות גבוהה, ציורי חיות וציידים, על רקע שנהב וצבעוניות בשוליים. 155x102 ס"מ. חתום. $ 2,800-3, שטיח משי קום פרסי, בדגם כותרת מרשימה. אגרטל פרחים וציפורים, על רקע ירקרק וכחול. 177x107 ס"מ. $ 1,200-1, שטיח משי סיני, בדוגמת שטיחי קום, ציורי ציידים חיות וציפורים מסביב, על רקע לבן קרם. 188x124 ס"מ. חתום. $ 3,000-3, שטיח משי קום פרסי, דוגמא מלכותית. אגרטל פרחים ועמודי כניסה, על רקע כחול ואדום. 150x80 ס"מ. $ 1,200-1, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, דוגמא פרחונית מרווחת ושריגים מסביב, על רקע אדום וקרם. 300x210 ס"מ. $ 1,800-2,200 חלק ג' - מוצ ש שטיח משי סיני, נוף מרשים בדגם צמחייה, חיות, דמויות ופרחים, על צבעוניות מרשימה. צפיפות גבוהה במיוחד. 250x155 ס"מ. חתום. $ 7,000 9, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, בדגם פרחוני, על רקע כחול, מדליונים בשוליים על רקע קרם. 300x200 ס"מ. $ 1,800-2, שטיח נעין שישלה פרסי פרחי משי, זרי פרחים בדוגמא חוזרת באיכות גבוהה במיוחד, על רקע כחול ולבן. 300x205 ס"מ. חתום. $ 6,000-7, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, בדגם פרחוני, על רקע כחול, מדליונים בשוליים, על רקע קרם. 300x200 ס"מ. שטיח מרשים במיוחד. $ 1,800-2, שטיח קווקזי, דוגמת מדליונים חוזרת, עיטורים בשוליים, על רקע אדום וצבעוניות מרשימה. 280x220 ס"מ. $ 1,800-2, שטיח נעין פרסי, גודל מרשים, בדגם פרחים ושריגים לאורך, על רקע לבן וכחול. 357x244 ס"מ. $ 1,600-1, שטיח אפגאני דוגמת זיגלר, בדגם פרחים ושריגים מפותלים, על רקע אדום וקרם בשוליים. 250x200 ס"מ. $ 1,400-1, שטיח נעין שישלה פרסי פרחי משי, מדליון מרכזי עגול ומרשים, פרחים ושריגים מסביב, על רקע תכלת ולבן. צפיפות גבוהה. 230x150 ס"מ. חתום. $ 2,800-3, שטיח קזאק קווקזי, בדגם שלושה מעויינים גדולים ומוטיבים כפריים, על רקע כחול וקרם בשוליים. 250x190 ס"מ. $ 1,400-1, שטיח נעין שישלה פרסי פרחי משי, דוגמת פלמטות מרשימה ופרחים, על רקע לבן וכחול. 300x200 ס"מ. חתום. $ 6,000-7, שטיח קווקזי ישן, שלושה מדליונים עצים ופרחים, על רקע כחול, צבעוניות בשוליים ברקע פרחוני. 254x170 ס"מ. $ 1,200-1, שטיח סיני, דוגמת מדליון מרכזי ופלמטות, על רקע זהב ואדום בשוליים. 250x156 ס"מ. גוון ייחודי במיוחד. $ 1,400 1, שטיח נעין שישלה פרסי, פרחי משי, דוגמת מרובע, שריגים מפותלים ופרחים, על רקע כחול במרכז ולבן בשוליים. 260x255 ס"מ. חתום. $ 5,500-7, שטיח משי קום פרסי, מדליון מרכזי ושני עוגנים, פרחים מסביב, על רקע אדום ולבן. 142x100 ס"מ. חתום. $ 1,000-1, שטיח קזאק קווקזי ישן, שלושה מדליונים גדולים ומוטיבים כפריים, על רקע אדום ומסגרת מרשימה. 260x170 ס"מ. $ 1,600-1, אייזמן סמנובסקי Eisman, Semenowsky נערה, שמן על בד, 56X41 ס"מ. חתום. $ קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

83

84 אמן לא מזוהה,,Unidentified Artist טבע דומם, שמן על בד, 61X51 ס"מ. חתום. $ Mozart,Rottman נזירים משחקים שח, שמן על בד, 80X60 ס"מ, חתום. $ Gliuk,Gavriil Martynovich פרחים על השולחן, שמן על בד, 78X98 ס"מ. חתום. $ Peczely,Antal Anton פנים חדר, שמן על בד, 47X40 ס"מ, חתום. $ רהיט מעמד Gueridon בסגנון צרפתי לאגרטל או פסל. גובה: ס"מ כורסא סקנדינבית, 1955 בקירוב, עוצבה ע"י Folke Ohlsson עבור חברת.Dux מערכת מכאנית. ריפוד בד ירוק. הדום תואם. )פגמים קלים לריפוד(. $ 1,000 1, מראה בסגנון הרוקוקו, דגם קרטוש. מסגרת עץ מוזהבת, מפוסלת בדגם צמחייה מפותלת, scroll C ופרחים. משובצת ראי בגימור מלוטש. 80X46 ס"מ אמן לא מזוהה, Unidentified,Artist נוף פסטורלי, 1898, שמן על בד מוצמד לקרטון, 72X45 ס"מ. חתום ומתוארך. $ כורסת X-FRAME סבונרולה צרפתית 1880 בקירוב. מעוטרת גילופים בדגם עלי אקאנטוס, מסיכות וראשי אריות בקצות הידיות כן עץ להנחת ציור. מעוטר גילוף בדגם קרטוש. גובה: 210 ס"מ. רוחב: 70 ס"מ שולחן כתיבה צרפתי, 1900 בקירוב. משטח משובץ משבצות פורניר. שוליים מחורצים דמוי צמחייה. במרכז מגירה ו- 2 מכל צד, מעוטרות גילופי צמחייה. רגלי,cachepot ביניהן קושרת. גובה: 82 ס"מ. משטח: 91X186 ס"מ. $ לוט ריהוט ארט-דקו הכולל: א. שולחן מרכזי עגול, וינאי, 1920 בקירוב. משטח מחופה קטיפה ומשובץ זכוכית. נושא לוחית היצרן: Edmund Gabriel's Sohne Wien Mobelfabrik.und Werksttaten גובה: 74 ס"מ. קוטר: 90 ס"מ. ב. ספה, זוג כורסאות ו- 4 כיסאות. מסגרות עץ מעוטרות פרחים מסוגננים. גב גונדולה. ריפוד בד גיאומטרי. )כסא אחד פגום(. $ 1,500-2, סקרטר בידרמאייר, סוף המאה ה- 19. פורניר עץ אגוז דקורטיבי. דלת עליונה נפתחת כלפי מטה ומשמשת משטח לכתיבה. פנים: חלוקה למגירות קטנות, חלל במרכז משובץ מרקטרי. 4 מגירות. )מנעול פגום(. גובה: 163 ס"מ. רוחב: 104 ס"מ. עומק: 54 ס"מ אמן לא מזוהה,,Unidentified Artist פרחים, שמן על בד, 45X37 ס"מ. חתום. $ מזנון צרפתי כפרי בסגנון לואי.XV עץ אגוז. 2 דלתות. רגלי קבריולה. גובה: 85 ס"מ. רוחב: 139 ס"מ. עומק: 55 ס"מ שולחן סלוני. מסגרת פליז מפוסלת צמחייה מפותלת. משטח זכוכית. גובה: 43 ס"מ. משטח: 50X99 ס"מ רהיט צרפתי להול, 1890 בקירוב. עץ אגוז. 3 מראות קריסטל בגימור מלוטש. ווי פליז דקורטיביים לתלייה. במרכז משטח לחפצים, משובץ שייש ורוד. מגירה. רגלי קונוס מחורצות. שקעים למטריות ומקלות הליכה. גובה: 196 ס"מ. רוחב: 119 ס"מ. חלק ג' - מוצ ש זוג מנורות וינטג', פרוג'קטור,Tilley-Hendon מופעלות באמצעות פרפין, 1940 בקירוב. מסגרת מתכת מצופה אמאייל שחור. זכוכית חתומה. נושאות תווית היצרן כולל הוראות השימוש. גובה: 65 ס"מ. $ זוג מעמדי torchere עץ פיסוליים בדגם ילדון מחזיק קרן שפע, על גבו משטח להנחת קנדלברה, פסל או אגרטל. גובה: 73 ס"מ. קיים קושי בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה. קונה פריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט

85

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

רשימת פריטים למכירה 222 יום חמישי, שעה 30:11 תוכן עניינים: חפצי נוי קרמיקה תכשיטי אופנה רהיטים ומנורות מצופי כסף ספרים, ספרי אמנות אמנות א' ע

רשימת פריטים למכירה 222 יום חמישי, שעה 30:11 תוכן עניינים: חפצי נוי קרמיקה תכשיטי אופנה רהיטים ומנורות מצופי כסף ספרים, ספרי אמנות אמנות א' ע רשימת פריטים למכירה 222 יום חמישי, 31.33.31 שעה 30:11 תוכן עניינים: חפצי נוי קרמיקה תכשיטי אופנה רהיטים ומנורות מצופי כסף ספרים, ספרי אמנות אמנות א' עטים שעוני יד וכיס שעוני מדף מכשירים כוסות בירה כסף

קרא עוד

רשימת פריטים למכירה פומבית - חיפה רביעי, שעה 62:11 חפצי נוי $ פיגורת פליז, יעל, ישראל, שנות ה $ $ קישוט גבס לתליה,

רשימת פריטים למכירה פומבית - חיפה רביעי, שעה 62:11 חפצי נוי $ פיגורת פליז, יעל, ישראל, שנות ה $ $ קישוט גבס לתליה, רשימת פריטים למכירה פומבית - חיפה רביעי, 11.61.62 שעה 62:11 חפצי נוי פיגורת פליז, יעל, ישראל, שנות ה- 05 001 קישוט גבס לתליה, צורת אישה אפריקנית עם תינוק על הגב, סגנון עבודת "מזרחי" פגמים קלים, זוג מריונטות

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

קטלוג פסח 2016

קטלוג פסח 2016 קטלוג פסח 2016 חברת שקד חברת שקד הינה חברה משפחתית אשר עוסקת שנים רבות בייבוא, שיווק והפצת יינות מאזורים שונים בארץ ובעולם. בשנים האחרונות התרחב סל המוצרים עם מותגי אלכוהול איכותיים מרחבי העולם. פעילותה

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ 1 ארבל פרלינים במגוון טעמים ומליות, -TLV חמוציות בעטוף שוקולד לבן, כרמל- בוטן עטוף בשוקולד חלב, כרמל- צימוק עטוף בשוקולד חלב.. 41.90 2 יין אדום קברנה סובניון מרלו קלאסיק יקב ברקן, קשיו עטוף בשוקולד מריר,

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל וולקן החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4 מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה 21.1.16 בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4366519 טל 073-2604405 : פקס 09-7424877 : www.accordauctions.co.il

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v 2,100 מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v ליתיום STANLEY FAT MAX FMC010lb-qw 2,100 ליתיום 18V מברגה אימפקט FMC640LB-QW 1.5Ah 1.5Ah מברגה קומפקטית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד