2/20C: ז /התשס ג May 29,2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS ב ז באייר התשם ג יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "2/20C: ז /התשס ג May 29,2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS ב ז באייר התשם ג יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed"

תמליל

1 2/20C: ז /התשס ג May 29,2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS ב ז באייר התשם ג יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents renewed Patents granted Patents renewed for 20 years Patents not in force Patents expired Changes in particulars entered in register Notices Patent extension Corrigenda Country codes Indices of applications accepted עמוד Page i פטנטים בקשות שהוגשו בקשות שקובלו פטנטים שחודשו פטנטים שניתנו פטנטים שחודשו לעשרים שנה פטנטים שתוקפם פקעו פטנטים שפג תוקפם שינויים בפרטים רשומים בפנקט הודעות ארכת פטנט תיקוני טעויות קודים למדינות מפתחות לבקשות שקובלו DESIGNS Designs registered Designs renewed Designs void Changes in particulars entered in register מדגמים מדגמים שנרשמו מדגמים שחודשו מדגמים שבוטלו שינויים בפרטים רשומים בפנקט

2 ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, ובו בעניגי פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל: רשם הפטנטים והמדגמים, רח הסדנא 4, ירושלים לשכת הפטנטים נמצאת ברח הסדנא 4, תלפיות, ירושלים והיא פתוחה לציבור בימי חול שאינם ערבי שבת או מועד בין השעות 08,30 ו 2.30 ו. לשכת הפטנטים מספקת תצלומים של פירוטים ושרטוטים במחיר של 2.50 שקלים בעד כל עמוד או חלק ממנו. אגרות ללשכת הפטנטים מתקבלות אך ורק על ידי תשלום לחשבון הלשכה בבנק הדואר מס יש להציג קבלת בנק הדואר ללשכה יחד עם הבקשה לפעולה שעבורה האגרה שולמה. GENERAL INFORMATION Letters, documents, etc. concerning Patents and Designs should be addressed to: The Commissioner of Patents and Designs, 4 Hasadnah St, Jerusalem The Patent Office is located at 4 Hasadnah St., Talpiot, Jerusalem and is open to the public on weekdays, except on Fridays or on the eves of holydays, from 08:30 to 12:30 hrs. The Patent Office supplies photocopies of specifications and drawings at the rate of NIS 2.50 per page or part thereof. Fees to the Patent Office can be accepted only by payment to the Postal Bank Account of the Office, No The receipt of the Postal Bank must be presented to the Office together with the application for the action for which the fee has been paid. Copyright by the State of Israel. No Extracts may be published except with the permission of the Patent Office. Price per single issue (incl. VAT): NIS 96. Annual subscription (incl. VAT): NIS 1,152. Available at the Distribution Service of Government Publications, 29 B-Street, Hakirya, Tel-Aviv. זכות היוצרים בתקצירים אלה שמורה למדינת ישראל, אין להעתיק מתקצירים אלה אלא ברשות לשכת הפטנטים. מחיר: לכל חוברת בודדת (כולל מ.ע.מ.) 96 ש ח. דמי חתימה לשנה (כולל מ.ע.מ.) 52 ו, ו ש ח. אפשר להשיג אצל: שרות ההפצה של פרסומי הממשלה, רחוב ב מם 29, הקריה, תל אביב.

3 פטנטים PATENTS NOTICE UNDER SECTION 16 OF THE PATENTS LAW, In the following there are listed new applications complying with the provisions of rule 32(a) of the Patent Regulations, : Particulars of the applications are given in the following order: Number and date of application and the first four symbols of the International Classification Title of invention (as proposed by applicant) Applicant Priority right: Convention country - Number and date of foreign application International Application Number International Publication Number הודעה לפי םעיף 16 לחוק הפטנטים, תשכ ז 967 ו להלן רשימת בקשות חדשות הממלאות אחר הדרישות שנקבעו בתקנה 32 (א) לתקנות הפטנטים, תשב ח- 968 ו: פרטי הבקשות מובאים לפי סדר זה: מספר הבקשה - ותאריך הגשתה וארבעה הסמנים הראשונים של הסיווג הבינלאומי שם האמצאה (בפי שהוצע ע י המבקש) המבקש דין קדימה: מדינת האיגוד - תאריך ומספר בקשת החוץ מם בקשה בינלאומית מם פרסום בינלאומי כ ז באייר התשס ג 397 May,

4 F41F METHOD FOR OPERATING AN AIR-AIR MISSILE AND CORRESPONDING MISSILE WITH AUTONOMOUS OR SEMI-AUTONOMOUS MODES שיטת הפעלה של טיל אויר-אויר וטיל תואם עם פעילות אוטרנרמית או חצי-אוטוב דמית RAFAEL-ARMAMENT DEVELOPMENT TY LTD. רפא ל-רעיות לפיתוח אמצעי לחימה בע מ AUTHORI METHOD AND SYSTEM FOR AUTHORIZING ENCRYPTED COMPUTER-READABLE DATA שיטה ומערכת לאישור של מידע מוצפן הניתן לקריאה על ידי מחטב EDWARD BROOK-LEVINSON RUBICON CROSS LTD. ARKADY BOVSHOVER ברוק-לרינסון אדוארד קרום בע מ רוביקון בובשובר ארקדי F41C A HOLSTER FOR A HAND GUN נרתיק לאקדח CHAÑAN HAR-SHEN חנן הר-שן F41H ACTIVE ARMOR שריון אקטיבי DAVID COHEN דוד כהן F41B GLASS BREAKING DEVICE התקן לשבירת זכוכית ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD. התעשיה הצבאית לישראל בע מ F41A METHOD AND SYSTEM FOR REMOTELY CONTROLLING THE OPERATION OF A FIREARM, AND RECORDING ITS ACTIVITY שיטה ומערכת לבקרת מרחוק של פערלה כלי נשק, ולרישום פעילותו YUVAL COHEN יובל כהן 398 כ ז באייר התשס ג May 29,2003

5 x3 S O B60B METHOD OF CAR, LORRY, OMNIBUS ILLUMINATION שימה הארה של מכוניות, ארםיברםים רמשאי ות KONSTANTIN LITVINOV קובסטנםין ליטוינוב B6 0R ARMORED VEHICLE רכיבים מרגנימ נגד ירי JOSEPH LABOCK DAVID ALKESLASSI A.M.J. LABOCK ARMORING, L.L.C. יו 0 ף לבוק דרד אלקלםלסי SAFETY LOCK FOE HANDGUNS BY MEANS OF LOCKING THE HAMMER STRUT CAP :4323 F41A אקדח חצי אוטובוסי על ידי נע ית נעילת הפטיש קפיץ מיכסה YEHUDA MELLER יהודה מלר SYSTEM AND METHOD FOR LOW SIGNATURE LAUNCH OF PROJICTILE מערכת קמנה רמתקן לשי ב ר ר קליע בעל תתיבי RAFAEL-ARMAMENT DEVELOPMENT AUTHORI- TY LTD. רפא ל-רשדת לפיתרר אמצעי לתימה בעי: *SS3 F42B METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING AND DETERMINING SUCCESSFUL INTERCEPTION OF MISSILES מערכת ושיטה לין יהי י וקביעה השמדה מרצלחת של טילים RAFAEL-ARMAMENT DEVELOPMENT AUTHORI TY LTD. רפא ל רשות לפיתוי אמצעי לרזימה בעי : METHOD AND SYST3M FOR PROTECTTMG DIGITAL MEDIA FROM ILLEGAL Cwuuk, שיטה ומערכת להגנת מדיר ויגיטליה בפני העתקות לא ד ו,ת HEXALOCK LTD. הקסהלוק בע מ ב ז באייר התשס ג 399 May 29,2003

6 F41F MODULAR ARMORING KIT AGAINST FIRE י ירי מודולרי מיגון ARM יוסן לבוק JOSEPH LABOCK A.M.J. LABOCK ARMORING, L.L.C. DAVID ALKESLASSI דוד אלקםלסי F42B BULLET RAFAEL ARMAMENT DEVELOPMENT TY LTD. AUTHORI- קליע רפא ל רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע מ G09F METHOD AND SYSTEM FOR מוצרים לאימות ומתקן שיטה AUTHENTICATION דיפנס רול בע מ LTD. DEFENCE WALL B31 H01L ON-LINE DIODES RECHARACTERIZATION OF LASER אפיון של דירדות לייזר בתוך מעגל XLIGHT PHOTONICS LTD. אקםלייט פרטרניקם בע מ PHENYL DERIVATIVES, A PROCESS FOR THEIR PREPARATION, PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THEM, A PROCESS FOR PREPARING THE PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS, AND THEIR USE IN THERAPY C07D נגזרות פניל, תהליך להכנתן, תכשירי רוקחות המכיליס ארתן ותהליך להכנתם ושימושם בטיפול רפואי ASTRAZENECA AB SE SE SE PCT/SE01/00403 WO01/ ב ז באייר התשם ג May 29,

7 B65D ROLL STOCK CRADLE STRUCTURE מבנה עריסת גלילים TAMA PLASTIC INDUSTRY תמה תעשיות פלסטיק G07F A DEVICE AND METHOD FOR PAYING A BILL BY A CREDIT CARD בכרטיס חשבון לתשלום ושיטה התקן אשראי CARD-IT G.P.,CARD-IT שותפות רשומה A41F A METHOD AND A DEVICE FOR SECURING APPAREL ARTICLES TOGETHER שיטה והתקן לשמירת פריטי לבוש יחדיו ITAMAR BURSTEIN איתמר בורנשטיין A61K COHESIVE BIOPOLYMERS COMPRISING SULFATED POLYSACCHARIDES AND FIBRILLAR PROTEINS AND USE THEREOF FOR TISSUE REPAIR המכילים מתלכדים ביו-םולימרים םולפט עם שיירי ברשאי פרליסכרידים ושיטות שימוש בהם סיביים חלבונים רקמות לתיקון NVR LABS LTD. NEURAL & VASCULAR ONSTRUCTION מעבדות אן.רי.אר שחזור עצבי בע מ REC D04H METHOD AND INSTALLATION FOR THE דחוס לייצור בד לא ארוג ומתקן שיטה PRODUCTION OF A CONDENSED NON WOVEN דחיסה והתקן AND CONDENSER DEVICE THIBEAU FR 01/ B05C IMPROVED SOLUBILITY FERTILIZER רתכשירי דשן בעלי. מסיסות תרכובות COMPOUNDS AND COMPOSITIONS משופרת ROTEM AMFERT NEGEV LTD אמפרט נגב בעיי מ רותם IL /1L01/00297PCT WO01/74740 ב ז באייר התשם ג 401 May 29,2003

8 GOIC Division from INTEGRATED NIGHT VISION DEVICE AND LASER RANGE FINDER ומודד םדרוז לילה לראית משולב מכשיר לייזר LITTON SYSTEMS, INC. US PCT/US98/15119 WO99/ DEVICE CONVERTIBLE TO HEADWEAR OR LOUDSPEAKER A42C התקן העובר שיבדי לכובע או מגאפון YITZAK NAHMIAS יצחק נתמיאס HOIR ELECTRIC PLUG תקע חשמלי MOSHE GALON משה גלון F24J מתקן לחימום מים באנרגיית השמש הבנוי SOLAR WATER HEATING DEVICE כיחידה אחת STRUCTURED AS A SINGLE UNIT AVRAHAM MASTOV מטטוב אברהם EDUARD MASTOV מסטוב אדוארד C21B EXTRUSION.DIE AND A METHOD FOR ITS לייצורה ושיטה לאקםטרדדיה מטריזה PRODUCTION CATON INTERNATIONAL INVESTMENTS LIM- I TED GB 01/01325PCT/GB WO01/ כ ז.באייר ה תש 15 ג May 29,

9 C09D ציפוי נגד חלודה ANTI-RUST COATING בע מ LTD. PRIMEX-METAL COATINGS מתכת ציפוי פריימקם PCT/1L01/00109 WO02/ Division from (5-SUBSTITUTED)(6-SUBSTITUTED), 5C]QUINOLINES, TETRAZOLO[l THEIR PREPARATION AND USE AS INTERMEDIATES IN PROCESSES FOR PREPARING 1H-IMIDAZO [ 4,5-C]QUINOLINE-4 -AMINES C07D ( 5 -מותמו ים) ( 6 -מותמרים)טטראזדלו [ C-1,5 ]קו וינןלינים, הכנתם ושימוש כחומר ביניים בתהליכים להכנת ^-אימידאזו [ 4,5-0 ]קווינולין- 4 - אמ י נ י ס MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING - COMPANY * US Division from (1-SUBSTITUTED)(2-SUBSTITUTED) TETRAZOLO [ 1,5-C]QUINOLINES, THEIR PREPARATION AND USE AS INTERMEDIATES IN PROCESS FOR PREPARING 1H-IMIDAZO [4,5-C] QUINOLINE-4-AMINES C07D ( 1 -מותמרים) ( 2 -מותמרים}טטראז רלו[ C-5, 1 ]קווינולינים, הכנתם ושימוש כחומר ביניים בתהליכים להכנת ^-אימידאזו [ C-4,5 ]קו ו י ב ולין- 4 -אמינ ים MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING - COMPANY US PCT/US96/16972 WO97/ METHOD FOR PRODUCING AN INTERFACE OF A PORTAL SITE, ESPECIALLY FOR TRANSMITTING DATA AND FOR COMMUNICATION, WHEREBY SAID INTERFACE CAN BE PERSONIFIED G06F שיטה ליצור ממשק של אתר כניסה במיוחד עבור העברת נתונים ותקשורת, כאשר הממשק יכול להיעשות אישי SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT DE DE PCT/DE01/01217 WO01/77859 כ ז באייר התשס ג 403 May 29,2003

10 B65D POURING SPOUT MAUSER-WERKE GMBH & CO.KG DE DE PCT/EP01/04256 WO01/ A01K A DEVICE FOR DETERMINING THE הדביקות של סרג לקביעת פקטדו התקן ADHESIVENESS FACTOR OF A PARTICULAR מסרים של 771 דן SORT OF FEED LELY ENTERPRISES AG NL A DEVICE FOR AUTOMATICALLY SUPPLYING A PREDETERMINED AMOUNT OF FEED TO AN ANIMAL IN A PERIOD HAVING A PREDETERMINED LENGTH A01K התקן להספקה אוטומטית של כמות מדדן מוקצב לבעל חי בפרק זמן מוקצב LELY ENTERPRISES AG NL METHOD FOR PRODUCING BRISTLES USED TO ADMINISTER MEDIA, BRISTLES PRODUCED ACCORDING TO SAID METHOD AND BRUSHWARE COMPRISING BRISTLES OF THIS TYPE A46D שיטה ליצור זיפים המשמשים להכנסת תווך, זיפים המיוצרים לפי שיטה זו ומברשות המכילים זיפים מסוג זה PEDEX & CO. GMBH DE PCT/EP01/03466 WO01/ A01K A DEVICE FOR SUPPLYING FEED TO חיים לבעלי מזון להספקת התקן ANIMALS LELY ENTERPRISES AG NL ב ז באייר התשם ג May 29,2003

11 Ol A01K התקן ושיטה להספקר אוטומטית של לפחות A DEVICE FOR AND METHOD OF שני סוגי מזון לבעלי חיים AUTOMATICALLY SUPPLYING AT LEAST TWO SORTS OF FEED TO ANIMALS LELY ENTERPRISES AG NL AN ASSEMBLY FOR AUTOMATICALLY SUPPL YING AN AMOUNT OF FEED TO A DIARY ANIMAL IN A PREDETERMINED PERIOD A01K התקן להספקה אוטומטית של מזון לבעלי חיים לחליבה ובפרק זמן קבוע מראש LELY ENTERPRISES AG NL A01K A DEVICE FOR AND A METHOD OF אוטומטית של מזון להספקר ושיטה התקן AUTOMATICALLY SUPPLYING FEED TO חיים לבעלי ANIMALS LELY ENTERPRISES AG NL BÖ1J שיטה והתקן לייצור מערכים של METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING BIOPOLYMER ARRAYS ביופולימרים BASF AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM ST- IFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DE PCT/EP01/03999 WO01/ C08G שיסה לייצור פרלימר באמצעות POLYMER, METHOD FOR PRODUCING A USING CAPROLACTAM הקפרולקטאם BASF AKTIENGESELLSCHAFT DE PCT/EP01/04836 WO01/83589 כ ז באייר התשם ג 405 May 29,2003

12 C07D שיסה להכין לקסמים ציקלים METHOD FOR PRODUCING CYCLIC LACTAMS BASF AKTIENGESELLSCHAFT DE PCT/EP01/04833 WO01/ VACCINE AGAINST CANCEROUS DISEASES WHICH IS BASED ON MIMOTOPES OF ANTIGENS EXPRESSED ON TUMOR CELLS C12N סרטניות נגד מיזלות חיסרן תרכיב על מימרטופים של אנטיגן המבוסס על תאי סרטן המבוטא BIO LIFE SCIENCE FORSCHUNGS UND ENT WICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH DE DE PCT/EP01/04251 WOOl/ C12N HERPES VIRUSES FOR IMMUNE חיסוני ליריסות וירוסים של הרפס MODULATION BIOVEX LIMITED GB PCT/GB01/01666 WO01/ ELECTROLYTIC ELECTROLYSIS CELL AND METHOD FOR C25B תא אלקטרוליטי דשיטה לאלקטרוליזה AMUCHINA S.P.A. US PCT/US01/12650 WO01/ ב ז באייר התשם ג - 29,2003 May

13 C07C PROCESS FOR THE PREPARATION OF להכנת תרכרברת הל דג נ י דת של תהליך HALOGENATED HYDROXYDIPHENYL ם ר ד ר פ נ ר ל ן ז י ד ר ך ק COMPOUNDS CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING IN- C. EP PCT/EP01/04710 WO01/ A61K A USE OF GALANTAMINE FOR THE בהתנהגות לטיפול בגלנטמין שיסדש TREATMENT OF NEUROPSYCHIATRY במחלת הקשורה נאורופטיכיאטרית BEHAVIOUR ASSOCIATED WITH אלצהיימר ALZHEIMER'S DISEASE JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. US 60/ PCT/EP01/03553 WO01/ C07K G PROTEIN COUPLED RECEPTOR חלבון G מצומד לקולטן JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. GB PCT/EP01/03688 WO01/ B32B TRANSPARENT, BIAXIALLY ORIENTATED באופן מכוון פוליאדלפיני שקוף קרומ POLYOLEFINIC FILM WITH IMPROVED משופרות בעל תכונות קישור דו-צירי BONDING PROPERTIES TRESPAPHAN GMBH DE PCT/EP01/05259 WO01/85447 כ ז באייר התשס ג 407 May,

14 C12N תאים בעלי יכולת התפתחות מרובה PLURIPOTENT CELLS COMPRISING המכילים גרעינים אלוגניים ALLOGENIC NUCLEUS AND MITOCHONDRIA ומיטוכונדריה ADVANCED CELL TECHNOLOGY, INC. US 60/ PCT/US01/12265 WO01/ C02F DEVICE AND METHOD FOR WATER באמצעות במים לםיפרל ועויםה התקן TREATMENT BY FOAMING הקצפה INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR- L'EXPLOITATION DE LA MER (IFR- EMER) FR 00/ PCT/FR01/00833 WO01/ A61B STEERABLE ENDOSCOPE AND IMPROVED משופרת ושיטה להכוונה הביתן אנדרסקופ METHOD OF INSERTION.להחדרתר NEOGUIDE SYSTEMS, INC. US 60/ US PCT/US01/10907 WO01/ C07D PHOTOCHROMIC SPIRO NAPHTHOXAZINES (INDOLINE) םפירד (אינדדלין) נאפתאדקסא ו י ב ים פרטרכררמיים YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPA- NY LTD. IL IL PCT/lLOl/00317 WO01/77112 ידע חברה למחקר ופיתוח בע מ 408 כ ז באייר התשס ג May 29,2003

15 C07K PEPTIDES MIMICKING THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF STEROID HORMONES AND THEIR USES YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPA NY LTD. IL PCT/IL01/00304 WO01/74846 המחקים את הפעילות ו!: לוגית פפטידים ושימושים םטרואידיים סל הורמונים :זלהס דע חגיה למחקר ופיתוח בע מ :59 A613 א דוסקרפ גנרי חד-פעמי GENERIC DISPOSABLE ENDOSCOPE SPHEREVIEW LTD. כפרו וי בעיימ C70 H0IJ MICROWAVE DEVICES BASED ON CHEMICALLY INDUCED DYNAMIC ELECTRON SPIN POLARIZATION י:וזיר מיקרוגל מבוססי השראה כימית י 1 ל ד טוב אלקטרון םפין דינמי האוניב ם- COMPANY- YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT לפיתוח המחקר של חברה י שום - j OF THE HEBREW UNIVERSITY OF בירושלים יטה העברית ERUSALEM US PCT/1L01/00316 WO01/ :071 HO-tL ס כן לדתן שירות לקטע האחרון לרעית ד. LAST MILE QUALITY OF SERVICE BROKER (LMQB) FOR MULTIPLE ACCESS NETWORKS רב ת-גיעזה COMVERSE, INC. US " D. C 1,2,3,4- NEW DERIVATIVES OF -זדשות של -4,3,2,1 תידדרת TETRAHYDROISOQUINOLINE, THEIR תהליך טכ אה יד- דאי ז וקד ר י נ ולין, PREPARATION PROCESS AND פטריות השימוש בהן כקוטלי להבנתם THEIR USE AS FUNGICIDES AVENTIS PHARMA S.A. FR 00/ PCT/FR01/01004 WO01/74808 כ ז באייר התשס ג 409 May,

16 C07D פרסיקווינין, תהליך להבנת., והשימוש PERCYQUINNIN, A PROCESS FOR ITS בו כתכשיר רוקחי PRODUCTION AND ITS USE AS A PHARMACEUTICAL AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH EP 01/03392PCT/EP WO01/ A61K תכשירי רוקחות ר יצררב PHARMACEUTICAL PREPARATIONS AND THEIR MANUFACTURE VECTURA LIMITED GB PCT/GB01/01562 WO01/ C07D מעכב חילוף נתרן : ימן (NH3-1. SODIUM-HYDROGEN EXCHANGER TYPE l INHIBITOR (NHE-1) PFIZER PRODUCTS INC. US 60/ PCT/1B01/00277 WO01/ A61K תכשיר רוקחות לט פ ל ב:אב אקוטי, A PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR כרוני ו/או כאב ב רופ:י ומיגרנות THE TREATMENT OF ACUTE, CHRONIC PAIN AND/OR NEUROPATHIC PAIN AND MIGRAINES PFIZER PRODUCTS INC. US 60/ PCT/IB01/00391 WO01/ ב ז באייר התשם ג May 29,2003

17 C07D ל PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS פלובטטאטין המכילים רדקחרת תכשירי COMPRISING FLUVASTATIN NOVARTIS AG US PCT/EPOl/04204 WO01/ C07D 8-QUINOLINXANTHINE AND כגזרות של 8 -קדי נ וליבקסנטין 8-ISOQUINOLINXANTHINE DERIVATIVES כמעכבים של ר- 8 -איזוקוינולינקסנטין AS PDE 5 INHIBITORS PDE 5 NOVARTIS AG GB 0008S PCT/EP01/03909 WO01/ A61K COMBINATION OF AT LEAST TWO הנבחרות תרכובות שילוב של לפחות שתי COMPOUNDS SELECTED FROM AN מ-^^רצפטוראנטגו נ יכום או ממעכב של ATI - RECEPTORANTAGONI ST OR AN ACE ACE או מקבוצות של מעכב של רדוקטאז INHIBITOR OR A HMG-CO-A REDUCTASE HMG-CO-A INHIBITOR GROUPS NOVARTIS AG US 60/ PCT/EP01/04115 WO01/ C07D Division from USE OF RALOXIFENE OR םולבטים מלחים או ברלוקםיפן, שימוש PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALTS תרופה נגד בהכנת מקובלים שלו רוקחייס OR SOLVATES THEREOF, IN THE םרטן השד PREPARATION OF A MEDICAMENT FOR PREVENTING BREAST CANCER ELI LILLY AND COMPANY US 60/ GB US 60/ ב ז באייר התשם ג 411 May 29,2003

18 A61K NOVEL MEDICAL USE OF ALDOSTERONE SYNTHASE INHIBITORS ALONE OR IN COMBINATION WITH ATI-RECEPTOR ANTAGONISTS שימוש רפואי חדש מזל מעכבים נעל סינתזה של אלדוסטרון בנפרד או בשילוב עם אנטגוניסטים של רצפטרר ATI NOVARTIS AG US 60/ PCT/EPO1/04116 WO01/ C07D ESTROGEN AGONIST/ANTAGONIST מטבוליטים של אגו ניסט/אנטגו ניסט של METABOLITES אסטרוגן PFIZER PRODUCTS INC. US 60/ PCT/lBOl/00427 WO01/ Division from SUBSTITUTED INDAZOLE DERIVATIVES AND THEIR USE AS INHIBITORS OF PHOSPHODIESTERASE (PDE) TYPE IV AND OF THE PRODUCTION OF TUMOR NECROSIS FACTOR (TNF) C07D נגזרות מותמרות של אינדאזול ושימו שן כמעכבים של פוספודיאםטראזה (PDE) מסוג IV והייצור של פקטור של נקררזה של גידולים (TNF) PFIZER INC. US 60/ PCT/IB97/00323 W097/ C34 TOPICAL COMPOSITIONS CONTAINING המכילים מקומית הרכבים של תררפה PROSTAGLANDIN El פררםטגלנדים El NEXMED HOLDINGS, INC. US PCT/USOl/10699 WO01/ ב ז באייר התשם ג May,

19 C07D INDOLIN-2-ONE DERIVATIVES, PREPARATION AND TEBIR USE AS OCYTOCIN RECEPTOR LIGANDS נגזרות אלנדולין- 2 -און, הכנתן ושימושן כליגנדים של קולטן האוםיטוצין SANOFI-SYNTHELABO FR 00/ PCT/FROl/00980 WOOl/ H04L מערכת בטוחה לשליפת מםמכיבו SECURE DOCUMENT ACCESS SYSTEM NDS LIMITED PCT/1L01/00206 WO02/ C08F תהליך לסינתיזת מיקררגיל ומוצרים PROCESS OF MICROGEL SYNTHESIS AND המיוצרים ממנו PRODUCTS PRODUCED THEREFROM E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY COMMONWEALTH SCIENTIFIC & INDUSTRIA- L RESEARCH ORGANISATION AU PQ C PCT/US01/11386 WO01/ A61M מתקן טטנט משופר ומערכת ושיטה AN IMPROVED STENT DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR USE THEREOF להפעלתו MICHAEL GUTMAN גוטמן מיכאל EYAL GUTMAN איל גוטמן MICHAEL KATZUNI מיכאל קצו נ י SHIMON MAIM0N מיימון שמעון A HAND TOOL FOR INSERTING A VARIETY OF CONNECTORS INTO NARROW PLASTIC IRRIGATION PIPING מכשיר ידני לנעיצת מגוון מחברים לציבוריות השקייה פלטטיות MORDECHAI ELDAR מרדכי אלדר ב ז באייר התשם ג - 29, May

20 H02K MECHANISM FOR ROTATING THE ROTORS AND STATORS OF ELECTRIC POWER GENERATORS מנגנון המסובב את הרוטורימ והסטטורים של מחוללי פח חשמל KOBI MILLER קובי מילר H04N שיטה לתצוגה ברירתית של תוכניות METHOD FOR SELECTIVE DISPLAY OF TELEVISION PROGRAMMES טלוויזיה NAGRAVISION SA CH 0740/ PCT/1B01/00605 WO01/ SECURE DATA TRANSMISSION SYSTEM AND METHOD H04N מערכת ושיטה לשידור מאובטח של נתונים NAGRAVISION SA EP CH 1179/ PCT/lBOl/00604 WO01/ G06K ELECTRONIC LABEL תג אלקטרוני NAGRAID S.A. CH 0772/ CH 2145/ PCT/1B01/00607 WO01/ ב ז באייר התשם ג May 29,2003

21 C07D ECTEINASCIDIN DERIVATIVES AND ררקחרת ותכשירי אקטינאםידין תולדות PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS אותן המכילים CONTAINING THE SAME PHARMA MAR, S.A. GB WO PCT/GB00/ GB PCT/GB01/01667 WO01/ B42B מכילה לתפילה PRAYER SCROLL יחזקאל וגשל CHASKEL WAGSCHAL A23L A METHOD FOR ENHANCEMENT OF ORANGE לשיפור מיץ תפוזים המשתמשת תהליך JUICE USING NATURAL FLAVEDO AND תפוזים משופר רב 7 >-ץ טבעי בפלגידד ENHANCED ORANGE JUICE PREPARED על ידי התהליך המופק ; יי THEREWITH TROPICANA PRODUCTS, INC. US PCT/US01/40450 WO01/ C07D שימוש בנגזררת פיראזול לטיפול גחוםר USE OF PYRAZOLE DERIVATIVES FOR פוריות TREATING INFERTILITY APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDIN- G N.V. US 60/ PCT/US01/16189 WO01/87287 ב ז באייר התשם ג 415 May,

22 H04B Addition to HIGH DATA RATS CDMA WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM מערכת תקשורת CDMA אלחוטית בעלת קצב העברת מידע QUALCOMM INCORPORATED US PCT/US97/09606 WO97/ H04B Division from HIGH DATA RATE CDMA WIRELESS אלחוטית בעלת קצב תקשורת CDMA מערכת COMMUNICATION SYSTEM מידע העברת QUALCOMM INCORPORATED US PCT/US97/09606 W097/ S9G C07D נגזרות אוקטאזול ושימושן במעקבי OXAZOLE DERIVATIVES AND THEIR USES טירדזין קינא ן AS TYROSINE KINASE INHIBITORS TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. JP PCT/JP01/02937 WO01/ G01N ליגבדים המקשרים לפריונים ושיטות PRION-BINDING LIGANDS AND METHODS שימו שס OF USING SAME V.I. TECHNOLOGIES, INC. NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY US PCT/US01/11150 WO01/ כ ז באייר התשס ג May 29,2003

23 H03M METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENTLY READING AND STORING STATE METRICS IN MEMORY FOR HIGH-SPEED ACS VITERBI DECODER IMPLEMENTATIONS ולאיכסון יעילה לקריאה ומתקן שיטה מהירות ליישומי בזיכרון מטריות מצבי ACS מסוג גבוהה של מפענת צופן דויטרבי QUALCOMM INCORPORATED US OS PCT/US01/11361 WO01/ H04Q HANDOFF METHOD FOR DIGITAL BASE דיגיטליים לתחנות בטיס העברה שיטה STATIONS WITH DIFFERENT SPECTRAL שונות יכולת םפקטראליות בעלות CAPABILITIES QUALCOMM INCORPORATED US PCT/US01/11370 WO01/ H05H התקן צמד מבערי פלםםה TWIN PLASMA TORCH APPARATUS TETRONICS LIMITED GB GB PCT/GB01/01545 WO01/ A01C SUBSURFACE SOIL INJECTION APPARATUS תת-קרקעית של אדמה להזרקה ושיטה התקן AND METHOD ARVESTA CORPORATION US PCT/US02/00494 WO02/ ו 4 ב ז באייר התשם ג - 29,2003 May

24 G06F SIMULATION AND MODELLING METHOD AND ודיגום להדמיה והתקן שיטה APPARATUS THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA AU PQ PCT/AU01/00462 WO01/ B28D מכונת חיתוך CUTTING MACHINE DISCO CORPORATION JP A61F METHOD AND APPARATUS FOR THERMAL לתיחלוב חרמי והתקן שיטה EMULSIFICATION SURGIJET, INC. PCT/US00/09395 WO01/ H04B Division from RUGGED SHOCK-RESISTANT BACKPLANE מערכות לוח אחורי חדק חסין הלם עבור FOR EMBEDDED SYSTEMS משובצות NORTHROP GRUMMAN CORPORATION US PCT/US01/09249 WO01/ C07D תהליך להכנת תולדות אקטינאסידין PROCESS FOR THE MANUFACTURE OF ECTEINASCIDIN DERIVATIVES PHARMA MAR, S.A. WO PCT/GB00/ PCT/GB01/02120 WO01/ ב ז באייר התשס ג May,

25 אנלדגים של אקטינאסידין ותבשירי ANALOGS OF ECTEINASCIDIN AND רוקחות המכילים אותם PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME PHARMA MAR, S.A. WO PCT/GB00/ PCT/GB01/02110 WO01/ A61K תרכובות פרדביוטית לםיפול במחלת PROBIOTIC COMPOSITIONS FOR THE מעיים דלקתית TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE THE BIO BALANCE CORPORATION A61B חיישן תמונה ראנז וסקופ המשתמש בד AN IMAGE SENSOR AND AN ENDOSCOPE USING THE SAME CBYOND INC. I L PCT/IL01/00313 W001/ G01F מד זרימה FLOWMETER ABB METERING LIMITED GB GB GB PCT/GB02/00493 WO02/0632S A61K METHODS AND COMPOSITIONS FOR i - Tr?' - t? O J I < n ifld i n B - mo TREATING NEOPLASMS ELLIS L. KLINE US 60/ PCT/US01/11089 WO01/76621 ב ז באייר התשםי ג 419 May 29,2003

26 A61K PROTEINS DEPOSITED ONTO SPARINGLY SOLUBLE BIOCOMPATIBLE PARTICLES FOR CONTROLLED PROTEIN RELEASE INTO A BIOLOGICAL ENVIRONMENT FROM A POLYMER MATRIX בצמצום מסיסיס על חלקיקים חלבונים מבוקר של לשחרור ביוקומפטביליים, ביולוגית ממצע לסביבה חלבונים פרלימרי MACROMED, INC. US 60/ US PCT/US01/11217 WO01/ G06F DIRECTORY SEARCHING METHODS AND בספריה לחיפוש ומערכות שיטות SYSTEMS COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. AU PQ PCT/USOl/11587 WO01/ G06F מערכת ושיטה להערכת חשודים בהונאה SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATING FRAUD SUSPECTS STERLING COMMERCE (NORTHERN AMERICA- INC. ( US PCT/US01/11281 WO01/ A01K מודלים של חיה ושל תא עבור םכרת סוג ANIMAL AND CELL MODELS FOR TYPE I I DIABETES AND THEIR USE II ושימושם BETAGENON AB SE PCT/SEOl/00783 WO01/ ב ז באייר התשס ג May 29,2003

27 C12N NON-ENDOGENOUS, CONSTITUTIVELY שאינם ידועים חלבון- 0 מוצמדי קולטנים ACTIVATED KNOWN G PROTEIN-COUPLED תמידי באופן המופעלים פנימי טל מקור RECEPTORS ARENA PHARMACEUTICALS, INC. US 60/ PCT/US01/11098 WO01/ C12N קולטני טעם onדג TR2 וגנים המקודדים TR2 TASTE RECEPTORS AND GENES אותם ENCODING SAME SENOMYX, INC. US 60/ US 60/ PCT/US01/10739 WO01/ A47J METHOD AND APPARATUS FOR PREPARING חמים להכנת משקאות והתקן שיטה HOT BEVERAGES FIANARA INTERNATIONAL B.V. CH / CH / G01S מודל פלט/קלט עבור אנטנת פאזה TRANSMIT/RECEIVER MODULE FOR ACTIVE PHASED ARRAY ANTENNA אקטיבית THE CHIEF CONTROLLER, RESEARCH AND - DEVELOPMENT IN 415/DEL/ PCT/1N01/00088 WO01/77706 ב ז באייר התשם ג 421 May 29,2003

28 C07D NOVEL, SLOW-ACTING BETAMIMETICS, A הפרעלרת לאט, -חז שות חקרי תרכובות METHOD FOR THEIR PRODUCTION AND כתרופות ושימושן ליצורן שיטה THEIR USE AS MEDICAMENTS BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG EC SP DE PCT/EP01/04278 WO01/ E06B Division from מכליל נעילה מתקפל לאבטחה FOLDABLE SECURITY BAR ASSEMBLY RAVCO INNOVATIONS INC. US US PCT/CA98/00257 W098/ G01L חיישן מהירות/מומנט פיתול מבוסם על MAGNETIC-BASED TORQUE/SPEED SENSOR מגנטי דת FAST TECHNOLOGY AG GB PCT/EP01/05705 WO01/ B65F מיכל לאיחםון פסולת מבתי חולים CONTAINER FOR STORING HOSPITAL AND ותעשיות המדון והחקלאות AGRI-FOOD INDUSTRY WASTE GENIE ET ENVIRONNEMENT FR 00/ PCT/FR01/01152 WO01/ כ ז באייר התשם ג - 29,2003 May

29 F16L METHOD OF FORMING A JOINT BETWEEN A ליצירת חיברר בין שרדול מקשר שיטה COUPLING SLEEVE AND ONE OR MORE נוזלים לחלוקת יותר וצינור אחד או PIPES FOR DISTRIBUTION OF A FLUID AQUAJET S.R.L. IT MI2001A H04N CONTENT PROPAGATION IN INTERACTIVE איטראקטיבית בטלויזיה מידע העברת TELEVISION SEACHANGE INTERNATIONAL, INC. US PCT/US01/11908 KO01/ ASSEMBLY RECEPTACLE FOR MOUNTING PARTS OF ELECTRIC NETWORK H02B תיבה מררפבת להתקנת אביזרים של רשת חשמלית בתוכה ARIE BERKOVICH אריה ברקוביצ' F16L התקן חיבור CONNECTION DEVICE ADRIAN ROGER POULTON GB GB PCT/GB01/01715 WO01/ NOVEL KNITTED GARMENTS AND METHODS OF FABRICATION THEREOF D04B בגדים סרוגים חדשניים ושיטות לייצורם DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. דלתא גליל תעשיות בע מ כ ז באייר התשם ג 423 May 29,2003

30 H04Q METHOD AND APPARATUS FOR ודרימ במתג טדרח לחלוקת ומכשיר שיטה DISTRIBUTION OF BANDWIDTH IN A SWITCH SWITCHCORE AB US PCT/SE01/00733 W001/ A23G ICE CONFECTIONERY PRODUCT AND ושיטת הכנ- שלגון ממתק מוצר PREPARATION METHOD SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. EP PCT/EP01/06147 WO01/ C07C PROCESS FOR THE PREPARATION OF תרכובות סל אנילין להכנת תהליך ANILINE COMPOUNDS SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CH 979/ CH 1671/ PCT/EP01/05529 WO01/ TRANSDERMAL OR TRAN5MUCOSAL DOSAGE FORMS WITH A NICOTINE -CONTAINING ACTIVE SUBSTANCE COMBINATION FOR SMOKER DISINTOXICATION A61K צורות מינון טרנסז רמלי ות א טרנסמוקוסליות בעלות צירוף טל חומר פעיל המכיל ניקוטין לי-יםאי:טדק 0 יקציר, של מעשב יn LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEMS AG DE PCT/EP01/03712 WO01/ G06F METHOD AND SYSTEM FOR מרחיק 1 זל תוכן ומערכת להקלטה שיטה REMOTE-RECORDING OF VOCAL CONTENT קולי שלמה בללי SHLOMO BELLELI 424 ב ז באייר התשם ג May 29,2003

31 C07C נגזרות של ס ולפו נאמיד SULFONAMIDE DERIVATIVES ELI LILLY AND COMPANY US 60/ PCT/US01/11746 WO01/ D06M SPANDEX COVERED TIGHTLY WITH SHRINKABLE NYLON AND PROCESS FOR PRODUCING IT ניילון במהודק על ידי מפרסה ספכדקם לייצורו דתהליך כוויץ NILIT LTD. נילית בעיינו SULFONAMIDE DERIVATIVES ELI LILLY AND COMPANY US 60/ PCT/US01/11747 WO01/90057 של םולפרנאמיד C07C נגזרות C07H תהליך להפנת ליפיד PROCESS FOR PREPARING LIPID II II ELI LILLY AND COMPANY US 60/ PCT/US01/12637 WO01/ C07K A GLYCOPEPTIDE AND PREPARATION והבנתו גליקופפטיד THEREOF ELI LILLY AND COMPANY US 60/ US 60/ PCT/US01/12630 WO01/79267 כ ז באייר התשס ג 425 May 29,2003

32 C07C A PROCESS FOR PREPARING BIPHENYL COMPOUNDS תהליך להכנת תרכובות ביפניל ELI LILLY AND COMPANY US 60/ PCT/US01/11745 WO01/ L60 C05F ORGANIC MEDIUM FOR PLANT CULTIVATION AND BIOLOGICAL CAPSULE BASED ON THE ORGANIC MEDIUM תררך אורגני לגידול צמחים וקפסולה ביולוגית על בסיס התווך האורגני בירקאפ בע מ LTD. BIOCAP B23C METAL CUTTING TOOL כלי לחיתוך מתכת ISCAR LTD. IL ישקר בע מ A DEVICE FOR STORING AND RETRIEVING A VEHICLE SPARE WHEEL מתקן לאיכםרן ושחרור גלגל רזרבי של כלי רכב ELI TIAR אלי תייר WATERSOLUBLE PRODRUGS OF PROPOFOL C07C מטרימי תרופות מסיסים במים של פרופופול BIOTECHNOLOGIE-GESELLSCHAFT MITTEL«- ESSEN MBH A61K HAIR CARE COMPOSITIONS תכשירים לטיפול בשיער INDENA S.A. FR 00/04570 PCT/EP01/03643 WO01/ כ ז באייר התשס ג May 29,2003

33 AO :-NT ת םרל דשנים באמצעות פלאיאולים FERTILIZER ENCAPSULATION USING ומכילים גפו ית SULFUR CONTAINING POLYOLS BAYER CORPORATION US COtF Division from תדליך להכנתם של תוצרי סיפוח מגנזי דם PROCESS FOR THE PREPARATION OF MAGNESIUM DICHLORIDE-ALCOHOL ד כלוריד-אלכוהרל ADDUCTS MONTELL TECHNOLOGY COMPANY BV EP CDiF Division from תדליך להכנתם של תוצרי סיפוח מגנזי רם PROCESS FOR THE PREPARATION OF MAGNESIUM DICHLORIDE-ALCOHOL ז כלוריד-אלכוהרל ADDUCTS MONTELL. TECHNOLOGY COMPANY BV EP A23G DISPENSING EDIBLE FROZEN PRODUCTS אוכל קפואים ממחסניות מרצרי ח. קת FROM CARTRIDGES UNILEVER PLC ES PCT/EP01/03652 WO01/ HI4M מע כת רשימה להקמת קישרר להעברת SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING AN XDSL DATA TRANSFER LINK נ ה ב י XDSL INFINEON TECHNOLOGIES AG PCT/EPOl/01559 WO02/ כ ז מייר התשס ג 427 May 29,2003

34 H01Q אבטנה עבור מערכה קריאה ללא מגע של ANTENNA FOR CONTACT-FREE TRANSMISSION/RECEPTION READING העברה/קיבול SYSTEM ASK S.A. FR 00/ PCT/FR01/01217 WO01/ S G01N METHOD AND APPARATUS FOR IN-SITU ספקטרוםקופית בדיקה עברר והתקן שיטה SPECTROSCOPIC ANALYSIS במקום GLAXO GROUP LIMITED US PCT/US01/13511 WO01/ A61M התקן ישימה למדידת המערך של שסתומי APPARATUS AND METHOD FOR MEASURING ALIGNMENT OF METERED DOSE INHALER מסת?ך בעל מי ניבים מדודים VALVES GLAXO GROUP LIMITED US PCT/US01/13498 WO01/ C07K HAEMOSTATICALLY ACTIVE PREPARATION המכיל VWF ישיטה פעיל המוםטטי תכשיר CONTAINING VWF AND METHOD FOR THE להכנתו PRODUCTION THEREOF OCTAPHARMA AG EP PCT/EP01/03819 WO01/ ב ז באייר התשם ג May 29,2003

35 C08F תפשיר הניתן לפלמור של מוכומרים POLYMERIZABLE COMPOSITION OF ALLYL אליליים פונקציונליים FUNCTIONAL MONOMERS PPG INDUSTRIES OHIO, INC. US US PCT/US01/10081 W001/ A23L COMPOSITIONS AND METHODS FOR כלי- ם ושיטות לשיפור בריאות תכשירים IMPROVING VASCULAR HEALTH MARS, INCORPORATED US 60/ PCT/US01/11542 WO01/ G01L MAGNETIC TRANSDUCER ELEMENT AND להכנתו ושיטה מגנטי גוף מתמר METHOD OF PREPARATION FAST TECHNOLOGY AG GB PCT/EP01/04077 WO01/ C07D תרכובות פיפמא-ןין ופיפרז ין PIPERAZINE AND PIPERIDINE COMPOUNDS SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. EP PCT/EP01/05320 WO01/ H01R מחבר חשמלי עם חלקי מגע אשר ערוכים ELECTRICAL CONNECTOR WITH CONTACT PARTS WHICH ARE SET APART FROM EACH בנפרד אחד מהשבי OTHER KRONE GMBH AU PQ PCT/EP01/04487 WO01/84676 ב ז באייר התשס ג 429 May 29,2003

36 A61K STABLE PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING 7-SUBSTITUTED-3,5- DIHYDROXYHEPTANOIC ACIDS OR 7-SUBSTITUTED-3,5- DIHYDROXYHEPTENOIC ACIDS ח^-בובות פרמצבטידת יציבות המכללדת 5,3 דיהדרוקםי חומצות הפטאנואלות או הפטנואיות המותמרות בעמדה 7 טבע תעשיות פרמצבטיות בע מ LTD. TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES US 60/ PCT/US01/11514 WO01/ A61K METHOD AND COMPOSITION FOR TREATING CANCER BY ADMINISTRATION OF APOPTOSIS-INDUCING CHEMOTHERAPEUTIC AGENTS שיטה ותרכובת לטיפול בסרטן ע"י מתן של חומרים פימותרפייס הגורמים אפופטוםים טבע תעשיות פרמצבטיות בע מ LTD. TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES US 60/ PCT/US01/11688 WO01/ B01F מזרק דיפרנציאלי DIFFERENTIAL INJECTOR PREMIER WASTEWATER INTERNATIONAL, I- NC. US PCT/US01/11936 WO01/ A45F תווית לבקבוק משקה LABEL FOR A BEVERAGE CONTAINER סילקם פרוייקטים בע מ LTD. SILEX PROJECTS, DERIVATIVES OF THE IL-2 RECEPTOR GAMMA CHAIN, THEIR PREPARATION AND USE YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPA- NY LTD C07K תולדות של שרשראות גמה של הקולטן לאינטרלאוקין- 2, הכנתן והשימוש בהן ידע חברה למחקר ופיתוח בע מ 450 כ ז באייר התשם ג May 29,2003

37 A61K תצררת מינדן מטריצה פולימרית HYDROPHILIC/LIPOPHILIC POLYMERIC היז רופילית/ליפופילית MATRIX DOSAGE FORMULATION JAGOTEC AG IT MI2000A IT MI2000A PCT/GB01/01726 WO01/78688 ב ז באייר התשס ג 431 May 29,2003

38 F41G A SYSTEM AND METHOD FOR זמן-עד-יירוט לקביעת ושיטה מערכת TIME-TO-INTERCEPT DETERMINATION RAYTHEON COMPANY PCT/US01/04658 WO02/O A01N שיטה להרחקת ציפורים ממשטחי צמהיס METHOD OF DETERRING BIRDS FROM PLANT AND STRUCTURAL SURFACES רמבכים ARKION LIFE SCIENCES US PCT/US01/09517 WO01/ F16J RESILIENT ELASTOMER AND METAL ואטם מעצדר מתכתי עמיד אלםטמדר RETAINER GASKET FOR SEALING BETWEEN מפותלים בין משטחים לאטימה CURVED SURFACES PARKER HANNIFIN CORPORATION US PCT/US01/09635 WO01/ A61B FIBROUS ABSORBENT ARTICLES HAVING יכולת סיבי ים סופגים בעלי פריטים MALODOR COUNTERACTANT ABILITY AND להכנתם ושיטה כגד ריחות רעים פעולות METHOD OF MAKING SAME PLAYTEX PRODUCTS, INC. US 60/ US PCT/US01/12035 WO01/ G06F SCREEN SPACE MANAGEMENT ומערכת לניהול מרחב מסך, ושיטה מכשיר APPARATUS AND METHOD, AND מידע תצוגת INFORMATION DISPLAY SYSTEM THALES NEDERLAND B.V. NL כ ז באייר התשם ג May,

39 C07C SUBSTITUTED STYRYL BENZYLSULFONES FOR TREATING PROLIFERATIVE DISORDERS בנזילסולפונים סטיריליים מותמרים לטיפול בהפרעות מתרבות TEMPLE UNIVERSITY OF THE COMMONWEAL TH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION US 60/ US 60/ US 60/ PCT/US01/12134 WO01/ A61B MINIMALLY LIGHT REFLECTIVE DRAPE יריעה לניתדחים כירורגיים עם החדר SURGICAL אדר מינימאלי MEDICAL CONCEPTS DEVELOPMENT, INC. US F42B PLIANT FIREARM PROJECTILES קליעי כלי ירי גמישים CHARLES D. WIDENER US PCT/US01/11484 WO01/ TUNABLE LASER H01S לייזר הניתן לבידרברן LAMBDA CROSSING LTD. למבדה קררםינג בע מ ב ז באייר התשס ג 433 May 29,2003

40 G06K REMOTE ATTITUDE AND POSITION וכיוון גרבה המציינת מרחוק מערכת INDICATING SYSTEM HONEYWELL INTERNATIONAL INC. US 60/ PCT/US01/11602 WO01/ A01D MICROWAVE FLOW SENSOR FOR A עברר בתחרם גלי מיקרו זרימה גלאי HARVESTER קטפת DEERE & COMPANY US G06F METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING OUTLIERS IN BIOLOGICAL/PHARMACEUTICAL SCREENING EXPERIMENTS שיטה והתקן לזיהוי תוצאות שגרירת ברסיונות מיון ביולדגילמ/רוקחיים JANS SEN PHARMACEUTICA N.V. EP PCT/EP01/04126 WO01/ H04L DIGITAL CIRCUIT MULTIPLICATION דיגיטליים מעגלים להכפלת ציוד EQUIPMENT MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI PCT/JP01/02597 WO02/80612 KAISHA A61B METHOD FOR IDENTIFYING A PERSON באמצעות בן-אדם בקהל לזיהדי שיטה AMONG A POPULATION BY SENSING HIS האצבעות שלר חישה של טביעת FINGERPRINTS SAGEM SA FR 00/ PCT/FR01/01838 WO01/ ב ז באייר התשס ג May 29,2003

41 FliK Division from FLOAT VALVE ASSEMBLY FOR REGULATING כניסת מים שסתום צף לבקרת מבלול WATER INFLOW TO A RESERVOIR למגר OASIS CORPORATION US US PCT/US99/15902 WO00/ CUN פ ליפפסיד KCNQ5 אנושי ותכשירי HUMAN KCNQ5 POLYPEPTIDE AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS ר קח ו ת המכילים אותר CONTAINING THE SAME BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY US 60/ PCT/US01/17314 WO01/ A METHOD OF GENETIC TESTING FOR DETERMINING THE RISK OF POUCHITIS DEVELOPMENT CLIQ הסיכדן עבור אבחנת גנטית לבדיקה שיסה פוכיטיס 0 י 7 פיתוח CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER US PCT/US01/11646 WO01/ AN OLIGOPEPTIDE HAVING THROMBOPOIETIN RECEPTOR MODULATING ACTIVITY AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME C0 T K א ליגופפטיד עם פעילות מגוונת קולט תיומבופויאטין ותכשירי רוקחות הנכילים אותר PLIVA, FARMACEUTSKA INDUSTRIJA, DIO- NICKO DRUSTVO EP PCT/EP01/04553 WO01/80873 ב ז באייר התשס ג 435 May 29,2003

42 A61K A SOLID DISPERSION, PHARMACEUTICAL רוקחות תכשירי של מוצקים, תפזורת COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME רתהליכים להכנתם אותה המכילים AND METHODS FOR THE PEPARATION THEREOF FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. JP PCT/JP01/02965 WO01/ H04M METHOD AND APPARATUS FOR IMPROVING למידע מספרי גישה לשיפור ומכשיר שיטה ACCESS TO NUMERICAL INFORMATION IN קוליות בהודעות VOICE MESSAGES COMVERSE, INC. US A METHOD FOR PULSED SUB-MICROSECOND OXIDATION AND DISSOCIATION AND DEVICES FOR USE THEREOF ZAMIR TRIBELSKY MICHAEL ENDE C02F שיטה לחמצון והפרדה במתקפי תת-מיקרושניה, והתקנים לשימוש בה טריבלסקי זמיר אנדה מיכאל A METHOD FOR OPTICAL COMMUNICATION USING DEEP UV LIGHT AND DEVICES FOR USE THEREOF ZAMIR TRIBELSKY MICHAEL ENDE לתקשורת אופטית תוך שימוש שיטה האולטרה-םגול בעומק תחרם באנרגיה לשימוש בה והתקנים טריבלםקי זמיר אנדה מיכאל C07D תרכובות של בנזואמיד פיפרידין BENZOAMIDE PIPERIDINE COMPOUNDS AS SUBSTANCE P ANTAGONISTS כאנטגוניסטים של החומר P PFIZER PRODUCTS INC. US 60/ US 60/ PCT/1B01/00629 WO01/ ב ז באייר התשם ג May 29,2003

43 G09F THREE-DIMENSIONAL ADVERTISING ITEMS AND METHOD OF ADVERTISING WITH THE SAME AVIV ZAGOURY AVIV ZAGOURY ADVERTISING LTD. חפצי פירסום תלת-מימדיים ושיטה לפרסום.באמצעותם דגורי אביב בע ב פרסומאים זגורי אביב ALPHA, BETA-UNSATÜRATED SULFONES FOR TREATING PROLIFERATIVE DISORDERS סולפונים לא רוויים מסרג אלפא ובטא לטיפול בהפרעות מתרבית TEMPLE UNIVERSITY-OF THE COMMONWEAL TH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION US 60/ PCT/US01/12133 WO01/ SPATIAL AND SPECTRAL WAVEFRONT ANALYSIS AND MEASUREMENT וספקםרלית של מרחבית ומדידה ניתוח גל חזית NANO-OR TECHNOLOGIES INC. US 60/ PCT/IL01/00335 WO01/ DETERMINATION OF SAMPLE VOLUME ADEQUACY IN BIOSENSOR DEVICES G01N קביעת הלימת נפח בהתקנים ביו סנסורים LIFESCAN, INC. US ב ז באייר התשס ג 437 May 29,2003

44 E04L שיסה והתקן לשידור מחדש מהיר של A METHOD AND AN APPARATUS FOR A אותות במערכת תקשורת QUICK RETRANSMISSION OF SIGNALS IN A COMMUNICATION SYSTEM QUALCOMM INCORPORATED US PCT/US01/12227 WO01/ USE OF 3-UTR'S FROM CYSTEINE PROTEINASE GENES CPB2 AND CPB-2.8 OF LEISHMANIA FOR DIRECTING STAGE-SPECIFIC EXPRESSION C12N שימוש ^ UTR -'מגנים של םיסטאין 3 פיוסינאז ושימוש CPB2.8^ של לשמנייה לכיוון ביטוי הדרגתי UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY - OF GLASGOW GB PCT/GB01/01664 WO01/ C02F מכשיר לטיפול במים WATER TREATMENT APPARATUS NITTO DENKO CORPORATION HYDRANAUTICS US PCT/JP02/01127 WO02/ JUNCTION BOX FOR FIBER OPTICS G02B קופסת צומת לסיבים אופטיים WAVE TECHNOLOGIES (G.R.T.) LTD. וליד טכנולוגיות (ג'י.אר.טי) בע מ IDENTIFICATION AND MODULATION OF INTERMEDIATES OF ALCOHOL METABOLISM G0LN זיהוי וויסות תוצרי ביניים של פירוק אלכוהול RAMOT UNIVERSITY AUTHORITY FOR APPL IED RESEARCH AND INDUSTRIAL DE VELOPMENT LTD. רמות רשות אוניברסיטאית למחקר שימושי- ופיתוח תעשייתי בע מ 438 ב ז באייר התשם ג May,

45 E02D REINFORCED CELL CONFINEMENT תחום של תא מחוזק מבנה STRUCTURE YOAV HADAR יואב הדר C07K A POLYPEPTIDE CONTAINING AN אימונוגני של המכיל חלק פוליפפטיד IMMUNOGENIC PORTION OF BREAST TUMOR רוקח ת של גידול בשד ותכשירי חלבון PROTEIN AND PHARMACEUTICAL אותר המכילים COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME CORIXA CORPORATION US US US US PCT/US01/12164 WO01/ H01M ELECTROCHEMICAL CONVERSION SYSTEM אלקטרוכימית המשתמשת המרה מערכת USING HYDROGEN STORAGE MATERIALS לאיחסון מימן בחומרי JOHNSON RESEARCH S, DEVELOPMENT COMP- ANY, INC. US PCT/US01/11526 WO01/ A61N APPARATUS FOR ELECTROMEDICAL אלקטרו-רפואי לטיפול התקן THERAPY ROAMITRON HOLDING S.A. US PCT/CA01/00521 WO01/78834 ב ז באייר התשם ג 439 May 29,2003

46 C07D STABLE CRYSTALS OF תיאזולידינדיאון יציב של תולדה גביש THIAZOLIDINEDIONE DERIVATIVE AND להבנתו ותהליך PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. JP S PCT/JP01/03450 WO01/ C07D A PROCESS FOR THE PREPARATION OF DECAHYDRO-2A,4A,6A,8A- TETRAAZACYCLOPENT [FG] ACENAPHTHYLSNE AND FUNCTIONALIZED DERIVATIVES תהליך להכנת דקההידרד- 8A,6A.4A,2A - טםרהאזדיקלופנט[^ אצטפתלין ותולדותיו BRACCO INTERNATIONAL B.V. IT MI00A PCT/EP01/04092 WO01/ C22C שיסה לייצור אבקת ניארביומ ו/או METHOD OF MANUFACTURING NIOBIUM AND/OR TANTALUM POWDER טגסלום SUMITOMO METAL MINING CO.,LTD. JP A61K DAILY TREATMENT FOR ERECTILE DYSFUNCTION USING A PDES INHIBITOR באמצעות מעכב זקפה לחוסר יומי טיפול PDES LILLY ICOS LLC US PCT/US01/12512 WO01/ F16L בורג ומחבר SCREW ON CONNECTOR DS SMITH (UK) LIMITED US PCT/US01/11531 WO01/ ב ז באייר התשם ג May,

47 B66E DEVICE FOR PRODUCING ELEVATOR SHAFT מעלית מידע הקשור לפיו ליצירת ר תקן INFORMATION INVENTIO AG EP PCT/CHOl/00255 WOOl/ AMINO SUBSTITUTED DIBENZOTHIOPHENE DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF DISORDERS MEDIATED BY THE NP Y5 RECEPTOR c07r נגזרות דיבבזותירפן מרתמרות-אמינ ו לטיפול בהפרעות המתווכדת על ידי הרצפטור NP Y5 ASTRAZENECA AB GB PCT/GB01/01899 WO01/ DIAZABICYCLIC CENTRAL NERVOUS SYSTEM ACTIVE AGENTS גורמים דיאזאביציקליים הפעילים במערכת העצבים המרכזית ABBOTT LABORATORIES US US PCT/USOl/13798 WO01/ C12N PROMOTER TO IL-18BP, ITS PREPARATION AND USE פרומוטר ל? 188 -^, הכנתו : השימוש בו YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPA- NY LTD. ידע חברה למחקר ופיתוח בע מ H04L METHOD AND SYSTEM FOR DISTRIBUTED SINGLE-STAGE SCHEDULING בשלב מבוזרת לתיזמין ומערכת שיטה יהי ד TERACROSS LTD. טרהקרוט בע מ ב ז באייר התשם ג 441 May

48 G06F A METHOD FOR PRICING FINANCIAL פיננסי ים כלים לתמחור שיטה INSTRUMENTS SUPERDERIVITIVES, INC. US 60/ PCT/US01/12264 WOO1/ B62D בלבל עבור רכב מניח פסים WHEEL FOR A TRACK-LAYING VEHICLE DIEHL REMSCHEID GMBH & CO. DE DE PCT/EP01/04258 WO01/ H02G A METHOD FOR MAINTENANCE OF להפעלת תחנות של קו י שיסה OVERHEAD LINE PLANTS FOR לתקשורת מתח-עילי TELECOMMUNICATIONS TELECOM ITALIA S.P.A. IT RM2000A PCT/IT01/00182 WO01/ C08K יעילות טיגון משופרת IMPROVED FILTRATION EFFICIENCY PURADYN FILTER TECHNOLOGIES INCORPO- RATED US 60/ PCT/US01/13663 WO01/ ב ז באייר התשס ג May 29,2003

49 :3= A61F ENDOVENTRICULAR DEVICE FOR THE TREATMENT AND CORRECTION OF CARDIOMYOPATHIES התקן תרך-חדרי לטיי-ל י ת י ן קרדיומי רפטי רת PAOLO FERAZZI IT PC2000A PCT/1T01/00156 WO01/ :4: A21C APPARATUS AND METHOD FOR EXTENDING לר דודבצק מזי יטיטה מתקן FOOD DOUGH RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. JP JP JP PCT/JP02/01233 WO02/ ::-il C12P סיטדת לייצרר אנסאמטדצין METHODS FOR ANSAMITOCIN PRODUCTION SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. US 60/ PCT/GB01/01661 WO01/ A61F עדמוה ת רך עינית הניו;:ת להזרקה INJECTABLE INTRAOCULAR LENS PHARMACIA GRONINGEN B.V. SE PCT/EP01/04106 WO01/76651 ב ז באייר התשס ג 443 May 29,2QO

50 C07D ANTIPICORNAVIRAL COMPOUNDS AND COMPOSITIONS, THEIR PHARMACEUTICAL USES, AND MATERIALS FOR THEIR SYNTHESIS תרברבות יתבשירים אנםיפיקורנאייראליים, שימדשיהם בריקחדת, ורזימרים לסינתזה שלהם AGOURON PHARMACEUTICALS, INC. US 60/ US 60/ PCT/USOl/12333 WO01/ F23G כבשן עם מסנן של כלי חרם INCINERATOR WITH CERAMICS FILTER TAKASHI MAEJIMA FUMIO MAEJIMA H02N Division from ELECTROSTATIC CHUCKS > n? DUO D'ODn DELSYS PHARMACEUTICAL CORPORATION US US PCT/US97/05352 WO97/ G06K גלאי ביומםרי קבלי CAPACITIVE BIOMETRIC SENSOR INFINEON TECHNOLOGIES AG EP PCT/EP01/03478 WO01/ C07C שיסה לייצדר איקסים אתריים METHOD FOR PRODUCING OXIME ETHERS BASF AKTIENGESELLSCHAFT DE PCT/EP01/03822 WO01/ כ ז באייר התשס ג May,

51 J CC 8ß-HYDROCARBYL-Sl3STITUT2D בדדתמרים -8ß-a!עטראטריאנים ESTRATRIENES FOR USE AS SELECTIVE כאםטרוגנים לשימוש ר דרוקרביל ESTROGENS י זודיים SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT DE US 60/ PCT/EP01/04290 WO01/ C12H הי ויחידת מדע לגידול רקמות בעלת CELL AND TISSUE CULTURING UNIT WITH? נפיגורציה מפתנה VARIABLE CONFIGURATION SOCIETE NOUVELLE CELL TISSUE SS FR 00/ PCT/FR01/01330 WO01/81531 PROGRE H043 כי וטוקול לניתוב לווין עם הפניית SATELLITE ROUTING PROTOCOL WITH IP DYNAMIC IP ADDRESSING דינמית VIASAT, INC. US 60/ PCT/US01/10988 WO01/ H04S PREVENTION OF CD-AUDIO SUB-CODE CHANNNELS PIRACY USING ב:יעת פירטיות של תקליטורי אודיו ב 5 מצעות ערוצים תת-קרדיים MIDBAR TECH (1998) LTD. US PCT/IL01/00295 WO01/80546 ב בר טק (1998) בע מ ב באייר התשס ג 445 May 29,2003

52 G06K DIGITAL COMMUNICATIONS UTILIZING דיגטליות בקד ד י הפצת כח.במתח תקשורת MEDIUM VOLTAGE POWER DISTRIBUTION בי נ די LINES CURRENT TECHNOLOGIES, LLC US 60/ PCT/US01/12291 WO01/ A61N ELECTRICAL STIMULATION APPARATUS גירוי חשמלי וטיסת התקן AND METHOD NEXMED HOLDINGS, INC. PCT/US00/10305 WO01/ C12M DEVICES FOR PHYSIOLOGICAL FLUID פיזיולוגיים נוזלים לדגימת התקנים SAMPLING AND METHODS OF USING THE לשימוש בהם ושיטות SAME LIFESCAN, INC. US B63B הובלת מים ימית MARINE WATER TRANSPORTATION SEA LIMI- GATE MANAGEMENT & SHIPPING וספנות בע מ ניהול שער ים TED i G06K AUTOMATIC LOCATION OF ADDRESS INFORMATION ON PARCELS SENT BY MASS MAILERS איתור אוטומטי של כתובת על חבילות הנשלחות בדיוור המוני IBM CORPORATION US PCT/IL01/00176 WO01/ כ ז באייר התשם ג - 29,2003 May

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents granted Patents

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E8F0E8E9ED20372E303820ECE4E3F4F1E420F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F4E8F0E8E9ED20372E303820ECE4E3F4F1E420F1E5F4E9FA2E646F63> 7/2008 י"ב/התשס"ט רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 26, 2008 כ"ח בחשוון התשס"ט יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents granted Patents

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ה' אלול תשע"ד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

ה' אלול תשעד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 40 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל! רשם הפטנטים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

י"ח כסלו תשע"ו 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

יח כסלו תשעו 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 37 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים ובו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל : רשם הפטנטים

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מבוא לאסמבלי

מבוא לאסמבלי 1 ברק גונן תוכנית שבנויה מחלקי קוד נפרדים המשולבים זה בזה מאפיינים: נקודת כניסה אחת נקודת יציאה אחת מבצעים פעולה מוגדרת נקראים פרוצדורות ברק גונן 2 קוד קצר יותר לא צריך לחזור על חלקי קוד שאלה למחשבה: האם

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד