רשומות ט ]WT\2 תש ל October 21st, 1969 ISRAEL STATE RECORDS יומו סימני המסחר TRADE MARKS JOURNAL

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות ט ]WT\2 תש ל October 21st, 1969 ISRAEL STATE RECORDS יומו סימני המסחר TRADE MARKS JOURNAL"

תמליל

1 רשומות ט ]WT\2 תש ל October 21st, 1969 ISRAEL STATE RECORDS יומו סימני המסחר TRADE MARKS JOURNAL

2 ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומימ וכו בעניני סימני מסחר יש לשלוח אל: רשם סימני המסחר, ת.ד. 767, ירושלים לשכת הפטנטים וסימני המסחר נמצאת ברח יפו 19, ירושלים, והיא פתוחה לציבור בכל יום (חוץ משבתות וחגים) בין השעות 8.30 ו לשכת הפטנטים מספקת צילומי כםירוכס ממסמכים במחיר של. 1 ל י בעד כל עמוד או חלק ממנו. GENERAL INFORMATION Letters, documents, payments etc. concerning Trade Marks should be addressed to: The Registrar of Trade Marks, P.O.B. 767, Jerusalem. The Patent Office and the Registry of Trade Marks are located at 19, Jaffa Road, Jerusalem and are open to the Public daily (except on Saturdays and Holidays) between the hours 8.30 am. and p.m. The Patent Office supplies "Xerox" côpies of documents at the rate of IL. 1. per page or part thereof. הודעה על פי סעיף 14(1) לפקודת סימני המסחר מודיעים בזה כי כל המעונין להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול תוך שלושה חודשים מתאריך יומן זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדיד הקבועה בתקנה 36 לתקנות סימני המסחר. NOTICE UNDER SECTION 14(1) OF THE TRADE MARKS ORDINANCE Notice is hereby given that persons interested in opposing the registration of the Trade Marks on the applications particulars of which are listed herein after may within three months from the date of this journal, give notice of such opposition to the Registrar of Trade Marks in the manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules. ט ממזון תש ל( )

3 סוג CLASS 1 No August 29th, Chemical products included in Class 1 for use in photography; and sheets, foils, plates and. films, all sensitive to light, heat and pressure. Rio OH מס «2 באוגוסט מוצרים כימיים חכלולימ בסוג 1 לשטוש,:: בצילום ן וגליוגות עלים לוחות וסרטים הרגישים כולמ לאוד חום ולחץ RICOH COMPANY, LTD., (Japanese limited liability company), 3-6, l-chome, Naka Magome, Ohta-ku, Tokyo, Japan. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv; מען למסירת הודעות: ד ר.ריינחולד כחן ושותפיו תיד תל אביב R1COPY «פ באוגוסט th, No Augist גליוגות יריעות לוחות ופרטים הרגישים לאור חומ ולחץ לשימוש Light, heat and pressure sensitive sheets, foils, plates and films בתהליכי חעתקח processes. for use in copying RICOH COMPANY, LTD., (Japanese limited liability company), 3-6, \-Chome, Naka Magome, Ohta-ku, Tokyo, Japan. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר רייגהולד כהן ושותפיו ת> תל אביב OCfi No December 5th, מס בדצמבר.1967 מוצרים כימיים סרטים ונידות רגישים כולם לשטוש כצלום Chemical products, sensitized films and sensitized paper, all for בהדפסת אופסט ובתהליכי שעתוק דומים וכולם גכללים בסוג use in photography, off-set printing and similar reproduction 1 processes and all included in class 1. VAN DER ORINTEN N.v., (Dutch joint stock company), Venlo, Netherlands. זליגסון את גבריאלי ת> תל אביבי Aviv. Seiigsohn and Gabriel!, P.O.B. 1426, Tel «גזזשון תש ל( ) 3

4 סוג CLASS 1. L E V O X I N מס באוגוסט th, No August תכשירים כימיים הנכללים בסוג 1 לטיפול במים Chemical preparations included in Class 1 for the treatment of water. FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, (German Aktiengesellschaft), Leverkusen-Bayerwerk, Germany. Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת> תל-אביב R H E K A N I A מס באוגוסט th, No August Fertilizer. *F" 1 KALI-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT, (German Aktiengesellschaft), Hans-Bockler-Allee 20, Hannover, Germany. service: Address for ד ר רייגהולד כהן ושותפיו, ת.ד.,4060 תל אביב Aviv. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel R E F I N A L טס בספטמבר st, No September תכשירים וחומרים לפיתוח תצלומים substances. Photographic developing preparations and AGFA-GEVAERT AG, (German Aktiengesellschaft), 509 Leverkusen-Bayerwerk, Germany. י.service: Address for, ד ר דיינחולד כחן ושותפיו, ת>.,4060 תל אביב Aviv. Dr. Reinhold Cohn and Partners; P.O.B. 4060, Tel 4 ט בחשון תש ל( )

5 0 וג CLASS 1 T O P O G A R D No October 11th, טס באוקטובר 1968 מוצרים כימיים הנכללים בסוג 1 המשמשים בחקלאות, במנות agriculture, Chemical products included in class 1 for use in horticulture and forestry. י ; י וביערוו& J.R. 0E10YA.G., (Swiss Aktiengesellschaft), Schwarzwaldallee 215, Basle, Swisterland. מען למסי-ת הודעות: Dr. Reiahoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. V ד ר ריינהולד כהן ושותפיו תיף תל אביב.. E L V O N No October 15th, מס באוקטובר.196,8 Plastics in the form of powders, pastes, liquids, emulsions, dispersions and granulates, all for use in industry. לחומרים פלסטיים' בצורת אבקות, משחות, נחלים תחליבים תבדירים וגרגירים, כולם לשימוש תעשייתי. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, (Delaware corporation), 1Q07 Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. טען למסירת הודעות! איי מלפורד, ת*ד.,544 ירושלים Jerusalem. A.E. Muiford, P.O.B. 544, סוג CLASS 3 No March 8th, מס במרץ.1968 E E S י ' תכשירים קוסמטיים לשיזוף ך ן sun-tanning. Cosmetic preparations for use in T ר י ש ו ם ס י מ ן מ ס ח ר ז ה, ליא י תן ז כ ו ת י י ח ו yi ת י Registration of this trade mark shall give no exclusive right to ליש מ ו ש ב א ו ת י ו ת ט ר ד. H323. T and "ט" the use of the letters טבע חברה לתעשיה פרמצבטית והימית למזרח התיכון בע מ בית וגן ירושלים. י י י TEVA MIDDLE EAST PHARMACEUTICAL & CHEMICAL WORKS LTD., Bait Vagan, Jerusalem. ד ר ריינהולד כחן ושותפיו, ת.ך.,4060 תל איביב Aviv. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel ט בחשיון מש ל( ) 5

6 םוג CLASS 3 P E R R No August 1st, מס באוגוסט 1968 תכשירי כביסח וניקוי לשמוש בייתי use. Washing and cleaning preparations for household HENKEL & CIE GMBH., (German Gesellschaft mit beschränkter Haftung), 4000 Düsseldorf I, Germany, Dr. Reifthoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר דיינחולד כחן ושותפיו ת! תל אביב P O L Y A N A מס n בספטמבר No September 11 בושם תכשירי קוסמטיקה תכשירי טואלט שאינם מכילים preparations, Perfumes, cosmetics and non medicated toilet תרופה LEON BERLIN, 2694, Av. Lib. Gral. San Martin, Buenos Aires, Argentina. Cohen Zedek & Spisbach, p.o.b. 1169, Tel Aviv. כהן צדק ושפיסבך ת.ד. 1169, תל אביב V A L C L E N E No October 22nd, מס באוקטובר 1968 חומריים נוזלים לניקוי יבש fluids. Drycieaning E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, (Delaware corporation), 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. מען למסירת.הודעות: איי מלפורד, ת>. 544 ירושלים Jerusalem. A.E. Mulford, P.O.B.,544 6 ט בתשון תש ל( )

7 םוג CLASS 4 No September 15tb, מס בספטמבר.1967 Lubricants. חמריי סיבה Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letter "M" and the word "magnus" but in the form and the composition as shown in the representation affixed to the application form. -רישום: סימן מסחר זח לא יקנה זכות ייחודית לשימוש: באות M ובמלח "magnus" אלא בצו רה ובהרכב כ פ י ש נד א י ם בי דמות הסימן חנן ובא ת בטופס חב קיש ה ECONOMICS LABORATORY, INC., (Delaware corporation), Guardian Building, St. Paul, Minnesota, V.S.A. S. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel Aviv. טען למסירת הודעות: ש,הורוביץ ושות, ת> תל אביב סוג CLASS 5 TIFFAFORTE No September 3rd, מס a בספטמבר.1967 תכשירים בעלי פעילות מוגברת לטיפול בטחורים ובסימפטומים High activity preparations for the treatment of haemorrhoids and של גרוייס אלרגייס ודלקתיים של פי הטבעתי anus. of allergical and inflammatory irritation symptoms of the GUENTHER KNUESS, trading as TIFFAPHARM, Friedberger Landstrasse 72, Frankfurt I Main, Germany. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tei Aviv. טען למסירת הודעות: ד ר ריינחולד כהן ושותפיו ת>. 4060«תליאביב FIZRIN No July 17th, מס ביולי.1968 תכשיר מבסיס ומשכך כאבים preparation. An alkalizing and analgesic STERLING PRODUCTS INTERNATIONAL INCORPORATED, (Delaware corporation), 90 Park Avenue, Mèw York, New York 10016, U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 0460, Tel Aviv. x ד ר רייגחולד כהן ושותפיו, ת.ף תל אביב ט בח שון תש <( 21.KM969 )

8 סוג CLASS 5 S T A N N O R A M מס באוגוסט 1968, th, No August תכשירים המכילים בדיל להדברת עשבים ולקטילת כנימות #י,Preparations containing tin for Idling weeds and destroying vermin. CELA LANDWIRTSCHAFTLICHE CHEMIKALIEN GESELLSCHAFT M.B.H., (German Gesellschaft mit beschraenkter Haftung), IngelheimIRhein, Germany. Dr. Reinhoid'cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת.ד. 4060, תל-אביב A L M E V A X מס, באוגוסט nd, No August מטעומיפ vaccines. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, (British limited liability company), 183/193 Euston Road, London, N.WA, England. y Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ר רייגחולד כה ושותפיו, ת-ל. 4060, תל אביב E C A P A R מס באוגוסט nd, No August Anthelmintic preparations. תכשירים להשמדת תולעים THE^VELLCOME FOUNDATOIN LIMITED, (British limited liability company), 183/193 Euston Road, London, N.W.I, England. טען למסירת הודעות: ד ר רייגהולד כהן ושותפיו, ת.ף.,4060 תל אביב י Aviv. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel 8 ט גתשון תש ל( )

9 סוג CLASS 5 REBUSO טס באוגוסט th, No August תכשיר רוקחות גגד הפרעות שיגוז למיגיחן Pharmaceutical preparation against sleeping difficulties of various kinds. REVENSBERG EXPORT G.M.B.H., (German Gesellschaft mit beschränkter Haftung), 7750 Konstanz, Germany. י service: Address for מען למסירת:הודעות: דייר רייגהולד כהן ושותפיו, ת> תל אביב Aviv. Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, fei CERCOBIN No August 27th, מס באוגוסט.1968 Convention date: July 15th 1968 (Japan). תאריך האמנה: 15 ביולי 1968 (יפן) Fungicides for use in agriculture. קוטלי פטריות לשימוש בחקלאות NIPPON SODA COMPANY LIMITED, (Japanese corporation), Shin-Ohtemachi Building, Ohtemachi, Chioyda-Ku, Tokyo, Japan. Dr. Reinhold Cohn arid Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו, ת»ד 4960, תל אביב SYRAPRIM No September 11th, מס בספטמבר.1968 Pharmaceutical preparations for human use in the treatment of infections of bacterial origin and for sale only on prescription. תכשירי רוקחות לשימוש בני אדם לשפ טיפול מיחומים ממקור בקטרי והמיועדים למכירה לפי. מרשם בלבד THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, (British limited liability company), 183/193 Euston Road, London, N.W.I, England. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ד ריינהולד כחן ושותפיו, ת>. 4060, תל אביב ט בחשון תש ל( ) 9

10 סוג CLASS 5 TOSAN No September 17th, מם בספטמבר.1968 Body deodorants. תכשירים מפיגי ריח לגדף* BLENDAX-WERKE, R. SCHNEIDER & Co., (German Kommanditgesellschaft), 88, Mainz am Rhein, Germany. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B, 4060, T^el Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושותפיו, ת>ד. 4060, תל אביב B R O N C H O S A N O L No September 18th, מס בספטמבר.1968 Pharmaceutical preparations for the treatment of diseases of the respiratory tracts. תכשירי רוקחות לטיפול במחלות דרכי הנשימה SANOL ARZNEIMITTEL DR. SCHWARZ GmbH (German Gesellschaft mit beschränkter Haftung), 4019, MonheinlRheinland, Germany. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כחן ושותפיו, ת>. 4060, תל אביב G E P I R O N No October 9th, מס באוקטובר.1968 Herbicides.. קוטלי עשבים J.R. GEIGY A.G., (Swiss Aktiengesellschaft), Schwarzwaldallee 215, Bask, Switzerland. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושותפיו, ת.ף. 4060, תל אביב 10 ט בחשון תש ל( )

11 סוג CLASS 5 NIRGAPOL No October 9th, מם באוקטובר.1968 Herbicides. קוטלי עשבים J.R. OEIGY A.c., (Swiss Aktiengesellschaft), Schwarzwaldallee 215, Basle, Switzerland. service: Address for Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד^ר ריינהולד בהן ושותפיו, ת!. 4060, תל אביב SANGE SIC No October 10th מס באוקטובר.1968 תכשירים משככי כאב Analgesics. SANDOZ LTD., (trading also as SANDOZ A.G. and SANDOZ S.A.), (Swiss joint stock company), 35, Lichtstrasse, Basel, Switzerland. Address ibr service: Cohen Zedek &spisbach, p.o.b. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיסבך, ת.ך. 1169, תל אביב TOPOGARD No October 11th, י מס באוקטובר.1968 תכשירים להשמדת עשבים שוטים ורמשים; קוטלי חרקים, קוטלי insecticides, Preparations for killing weeds and destroying vermin, זחלים, קוטלי פיטריות וקוטלי' כנימות י pesticides. larvicides, fungicides and J.R. GEIGY A.G., (Swiss Aktiengesellschaft), Schwarzwaldallee 215, Basle, Switzerland. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כהן ושותפיו ת.ף תל אביב ט בחשון תש ל( ) 11

12 CLASS סוג 5 איל! א ק ו ר - 1KAC0R No October 25th, מס באוקטובר 1968 A pharmaceutical preparation for the treatment of cardiac diseases. תכשיר רוקחות לטיפול במחלות לב איקאפרם בע מ, דרך ן בוטינסקי 31 רמת נן IKAPHARM LTD., 31 Derech Jabotinsky, Ramat Gan. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר רייגהולד כחן ושותפיו ת.ף. 4060, תל אביב סוג CLASS 6 No October 10th, מם באוקטובר 1968 Springs included in Class 6. קפיצים הנכללים בסוג 6 סימן המסחר מוגבל לצבעים שחור ן א - AMETEK The tradz mark is limited to the colours black and red on דום על רקע לבן כפי שנראים בדמות a white background, as shown in the representation of the mark affixed to the application form. ה ס י מ ן ה מ ו ב א ת ב ט ו ם פ ה ב ק ש ה AMETEK, INC., (Delaware corporation), 233 Broadway, New York, New York, U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר רייגחולד כהן ושותפיו, ת>. 4060, תל אביב סוג CLASS 7 No July 20th, LINK BELT מם ביולי.1967 vibrating screens (machinery); bearings and gearing, all for machinery and none being part of conveyor mechanisms, speed reducers and variable speed drives. נפות רוטטות (מכוגות); מסבים ותמסורות, כולם למכוגות וכולם שאינם מחווים חלק של התקני העברה, מפחיתי מחירות ומגגנוני r הנעה בעלי מהירות משתנה FMC CORPORATION (Delaware corporation), 130 East Randolph Street, Chicago, Illinois, U.S.A. \ י service: Address for Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו, ת.ף תל אביב 12 ט &חש ון תש ל( )

13 סוג CLASS 7 OCE No December 5th, מם בדצמבר.1967 Off set printing machines; devices for handling rolls of paper being parts of fittings of machines included in class 7; apparatus and machines, all included in class 7 for trimming and folding paper, cardboard, film and similar material. מכונות להדפסת אופסט; התקגימ לטיפול במגילות גיר שחמ חלקים או מתאמים של מכונות הכלולות בסוג 7; מתקנים ומכונות הנכללים בסוג ד לפידור ולקיפול ניר קרטון פילם וחומר דומה VAN DER C5R1NTEN N.v (Dutch joint stock company), Venlo, Netherlands. Seiigsohn & Gabrieii, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגםון את גבריאלי, ת-ף תל אביב No December 6th, Food grinders, food mixers and food mills, all being electrically operated. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letters SEB. S.E.B. SOCIÉTÉ, D'EMBOUTISSAGE DE BOURGOGNE, (French société anonyme), Setongey, Cote d'or, France. Cohen Zedek &spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיסבך, תיד תל אביב מ בחשוךתש ל( ) 13

14 סוג CLASS 7 No August 29th, מס באוגוסט 1967 Printing machines and printing ^ ^ ^ F W t ^ J f ^ apparatus (not photographic) and ^^^^B M ^^^F ^^^F m ^ M 0" 1^ M n 0 ' 1 '' o s P m D 1 E n r > 1 M 3 Q (nidulbib parts and fittings thereof included ^ * 7 31D3 B^SH in Class 7. RICOH COMPANY, LTD., (Japanese limited liability company), 3-6, \-Chome, Naka Magome, Ohta-ku, Tokyo, Japan. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.o.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ךיינהולד כהן ושותפיו, תיד. 4060, תל אביב No February 23rd, מס בפברואר.1968 Convention date: December 8th, 1967 (France). Laundry washing machines, dish washing machines, wringing machines, ironing machines; motors (except for land vehicles); machine couplings and belting (except for land vehicles); pumps included in Class 7; compressors (machinery); blowers (machinery) electric generators. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the words "FLUID" and "FLOW" and of the letter "F" but in the composition and form as shown in the representation affixed to the application form. fluid Fl0W תאריך האמנה: 8 בדצמבר 1967 (צרפת) כביסה למכבסות, מכונות להדחת מכונות גהוץ; מכונות סחיטה מכונות כלים מנועים (פרט לכלי רכב יבשתיים); מצמדי ורצועות מכונות (פרט לכלי רכב מכונות 7 בסוג הנכללות משאבות יבשתיים); (כלי מפוחים מכונות), (חלקי מדחםים "מכונה).מחוללים' חשמליים מסחר >ח לא יתן סימן רישום במלים לשמוש ייחודית ;זכות ובאות \- FLOW FLUID" ובצורה בהרכב אלא "F f המו הסימן בדמות שנראים בא ת ב ט ו פ ם ה' ב ק ש ה COMPAGNIE FRANÇAISE THOMSON HOUSTON-HOTCHKiss BRANDT, (French société anonyme), 173 Boulevard Haussmann, Paris 8e France Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושותפיו, ת.!. 4060, תל אביב 14 ט בחשון תש ל( )

15 םוג CLASS 7 C L E V I T E No May 22nd, מס במאי.1968 Bearings, bushings, wear plates and oil seals, ail being parts of machines; driving motors (not for land vehicles). מיסבים, שרוולים לוחות תמיכח ואטמי שמן כולם חלקי מכונות; מנועים מניעים (אשר אינם של כלי דכב יבשתיים) CLEVITE CORPORATION, (Ohio corporation), 1700 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio, U.S.A. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כהן צדק ושפיםבך ת»ד, 1169 תל אביב מס ביולי.1968 fl No July 15th, Lifting apparatus included in class 7; apparatus ^WMBBp ג included in class 7 for changing tools in machine התקני הרמה הכלולים בסוג 7; התקנים ךב לןל,יפ ב ם ו ז להחלפת כלי עבודה במכונות כלים; התקנים הכלולים בסוג 7 להזנת נושים לעבוד אל תוך מכונות ^^^^^b* tools; apparatus included in class 7 for feeding w;ork- pieces into machines. ^^M^^^M TREPEL K.G, MASCHINENFABRIK, (German Kommanditgesellschaft), Alte Schmelze, 6200 Wiesbadem-Schierstein, Germany. Cohen Zedek & spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כהן צדק ושפיםבך ת»ד 1169 תל אביב R I C O MAC No August 29th, מם באוגוסט 1967 Electronic punching machines for recording data on cards, electronic data processing machines; electronic converters, calculating machines, accounting machines, and parts and fittings included in Class 9 of all the aforesaid machines. מכונות ניקוב אלקטרוניות לרישום נתונים על נבי כרטיסים מכונות אלקטרוניות לעיבוד נתונים; ממירים אלקטרוניים מכונות חישוב מכונות חשבונאות, וחלקים ומתאמים הכלולים כולם בסוג 9 לכל המכונות הנ ל RICOH COMPANY, LTD., (Japanese limited liability company), 3-6, \-Chome, Naka Magome, Ohta-ku, Tokyo, Japan..... services.address for ;, ד ר ריינהולד כחן ושותפיו ת! תל אביב w'aviv. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, ט כחשון תש ל( ) 15

16 סוג CLASS 9 ff/coh No August 29th, "Photographic and electrostatic copying machines and automatic copying paper feeding device for use with such machines; sound recording and sound reproducing apparatus and instruments; sound recording means in the form of tapes, sheets and discs; photographic and cinematographic cameras and projectors; microfilm cameras, microfilm readers, microfilm reader-printers, microfilm processors, microfilm enlargerprinters, microfilm enlargers, microfilm recorders utilizing inputs from computers; electronic machines for processing information by means of punched cards; parts, fittings and casings, all included in class 9 for all the aforesaid goods". טס באוגוסט 87 י 19. ואלק פוטוגרפיות העתקה מכונות: נייר להזנת אוטומטי והתקן טרוניות כאלה; במכונות לשמוש העתקה קול לרישום ומכשירים התקנים קול לרישום אמצעים ולשיפוקו; עגו ולוחות נליונות סרטים, בצורת פוטו הקרנה ומכשירי מצלמות לים? מי מצלמות וסינמטונרפיימ; נרפיים למיקרו קריאה קרו פילם, מכשירי ל והדפסה קריאה מכשירי פילם, מיקדו פילם, מפתחי מיקרו פילם, למיקרו פילם הגדלה חדפסה מכשירי רשמי למיקרדפילמ, מכשירי.הגדלה מכד המוזגים ממחשבים; מיקרו פילם גתוגים לעיבוד אלקטרוגיות גות חלקים, מנוקבים; כרטיסים בעזרת ותיבות חנכללי 6 כולם בםונ מתאמים הנזכרות לעיל -.«, לכל הסחורות RICOH COMPANY, LTD., (Japanese limited liability company), 3-6, l-chome, Naka Magome, Ohta-ku, Tokyo, Japan, Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושותפיו ת»ד 4060, תל אביב R1COPY מס _ באוגוסט th, No August מכוגות העתקה פוטוגרפיות ואלקטדוסטטיות וחלקים מתאמים Photographic and electrostatic copying machines, and parts and ותיבות הכלולים כולם בסוג 9.למכוגות כאלה machines. fittings and cases all included in Class 9 for such RICOH COMPANY, LTD., (Japanese limited liability company), 3-6, l-chome, Naka Magome, Ohta-ku, Tokyo, Japan. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ד רייגהולד כחן ושותפיו ת! תל אביב 16 ט,בחשון זוש ל( )

17 םוג CLASS 9 No October 27th, German Registration No. 846,875 dated / (Section 11 A). Cash registers, coin sorting and' coin dispensing apparatus, automatic dispensing apparatus; calculating and accounting machines; electronic machines for processing' information by means of punched cards, magnetic cards and tapes, incorporating means for printing the results, and magnetic cards and tapes for use with such machines; electronic control devices included in Class 9; invoicing machines; automatic apparatus for issuing tickets; and parts included in Class 9 of all the aforesaid goods. מם באוקטובר.1967 רישומ מם 846,876 טיוס / בגרמניה (סעיף 11 א) קופות רושמות, התקנים למיון מטבעות ולהושטתם התקני הושטה אוטומטיים; מכונות חישוב ומכו נות לניהול חשבונות; מכונות. אלקטרוניות: לעיבוד מידע באמ : י כרטיסים צעות כרטיסים מנוקטים, מגגטיים ומרטיט מגנטיים, הכוללים אמצעים להדפסת התוצאות, וכר טיסים וסרטים מגגטיימ לשמוש עםי מכוגות שכאלה; חתקגי בקרה אלקטרוניים הגכללימ בסוג 9; מכונות לעריכת י חשבונות התקנים ומטיים להוצאת כרטיסים; וחלקים הנכללים בסוג 9 של כל הסחורות חנ ל ANKER WERKE A.O., (German Aktiengesellschaft), 12, Rarensbergerstr., Bielefeld, Germany. Address for service : Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv..ד ר ריינהולד כחן ושותפיו, ת>. 4060, תל אביב 0 CE No December 5th, Machines, apparatus and utensils, all included in class 9 for use in photography and in photo copying processes; photographic printed films and photographic transparencies. מס בדצמבר.1967 מכוגות חתקגים ומכשירים חגכלליס בסוג 9 לשמוש בצילום ובתהליכי העתקה צילומיים; פילמים מודפסים לצילום ושיקופיות מצולמות VAN DER GR1NTEN N.v., (Dutch joint stock company), Venlo, Netherlands. Seligsohn &Gabrie1i, p.o.b. 1426, Tel Aviv. טען למסירת הודעות: ןליגסון את גבריאלי, ת>ד. 1426, תל אביב ט בחשון תש ל( ) 17

18 סוג CLASS 9 No December 26th, מם בדצמבר.1967 Electrical heating resistors for domestic apparatus and instruments. התנגדויות חשמליות לצרכיי הסקה עבור התקנים וכלים ביתיים Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letters SEB. הי ש ו ם סימן מסהר זה לא ייתן זכות ייחודית לשימוש באותיות S.E.B. SOCIÉTÉ D'EMBOUTISSAGE DE BOURGOGNE, (French société anonyme), Selongey, Cote d'or, France. Address for service : Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיפבך, ת.ד תל אביב No September 18th, מס בספטמבר.1968 Convention date: May 10th, 1967 (Germany). תאריך חאמגח: 10 במאי 1967 (גרמניה) Material testing machines. מכוגות בקורת חומרים LOSENHAUSEN LOSENHAUSEN MASCHINENBAU AKTIENGESELLSCHAFT, (German Aktiengesellschaft), 19, Schlüterstrasse, 4 Düsseldorf 27, Germany. Address for service : Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיסבך, ת>. 1169, תל אביב 18 ט בחשון תש ל( )

19 סוג CLASS 9 UNIT RON No October 1st, מס באוקטובר.1968 התקנים מדעיים ואלקטרוניים הנכללים בסוג 9 לעיתוי פעולות, Scientific and electronic devices included in Class 9 used in timing, timekeeping and time control of operations. לשמירת זמנן ולויםותן BULOVA WATCH COMPANY, INC., (New York corporation), Bulova Park, Flushing, New York, U.S.A. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.o.B. 4060, Tel Aviv. ד ד דיינחולד כחן ושותפיו ת>< 4060, תל אביב PARTIGEN No October 16th, מס באוקטובר 1968 immunodiffusion plates used for quantitative détermination of plasma proteins. לוחות איטונודיפוזיים המשמשים לקביעה כמותית 'של. פרוטאיניים של פלפמח BEHR1NGWERKE AKTIENGËSEIXSCHAFT, (German Aktiengesellschaft), Marburg/Lahn, Germany. Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת»ד 4060 תל אביב סוג CLASS 11 LINK BELT No July 20th, מס ביולי.1967 התקנים לטיהור שפכים למעט חלקים של התקנים כאלה במידה Sewage purification installations excluding parts thereof being שהם התקני העברה mechanisms. conveyor FMC CORPORATION (Delaware corporation), 130 East Randolph Street, Chicago, Illinois, U.S.A.. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת> תל אביב «נתשון תש ל( 21, ) 19

20 סוג CLASS December 6th, מס -» בדצמבר.1967 Coffee percolators, pressure cookers, frying pans, all electrically operated; ovens, warming apparatus, cooking stoves, grilling plates and apparatus, stoves. מסננים (פרקולטורים) לקפח סירי לחץ מחבתות טגון כשכולם מופעלים בחשמל; תנורי אפיה התקני חמום כירות בשול התקנים לטיגון ( 11(gri תנורים Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letters SEB. רישום סימן מסחר זה לא ייתן זכות ייחודית לשימוש באותיות.SEB s.e.b. SOCIÉTÉ D'EMBOUTISSAGE DE BOURGOGNE, (French société anonyme, Selongey, Cote d'or, France. Cohen Zedek & Spisbach, p.o.b. 1169, Tel Aviv. כחן.צדק ושפיםבך ת! תל אביב No May 16th, מס *במאי 1968 התקני םלוק אבק אשר איגם מופעלים בחשמל; מנגנוני אוורור Non electric dust removing installations; ventilating installations בצירוף עם התקני םלוק אבק, apparatus. combined with dust removing רישום מימן מסחר זה לא יתן זכות ייחודית Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the לשימוש במלה "SOGAIR" ובאותיות "S" use of the word "SOGAIR" and the letters "S" and "G".."G"-\ CURCHOD, BAERISWYL & CIE S.A., (Swiss société anonyme), Chemin Châtelain, Rolle, Switzerland. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיסבך ת.ל תל אביב 20 ט נחשון תש ל( )

21 CLASS סוג 12 No September 8th, מס בספטמבר לכלי וחישוקי Tires for vehicles treads ^^S^tl^lHHH עבורם. שכלם עשויים מגומי therefor, ail made of synthetic HI I n Hi W VMP ir flhh rubber. סינתטי. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, (Ohio corporation), 144 East Market Street, Akron, Ohio, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem..מען לטסירת הודעות: א»י מלפורד ת ד. 544 ירושלים GLASS סוג 14 UNIT RON No October 1st, מס באוקטובר.1968 שעונים ומכשירים כרונומטריים; בתי שעונים רצועות לשעונים Horoiogical and chronometric instruments; watch cases; watch bands; watch bracelets; watch chains and watch clips. צמידים לשעונים; שרשרות לשעונים; מהדקים לשעונים BULOVA WATCH COMPANY, INC., (New York corporation), Sulova Park, Flushing, New York, U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv' ד ר ריינחולד כחן ושותפיו, תיד תל אביב CLASS סוג 15 No March 24th, מם במרץ.1968 Electronic musical instruments. כלי נגינה אלקטרוניים NIPPON GAKKI SEIZO KABUSHIKI KAISHA, (Japanese Joint stock Company), 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsushi, Shizuoka-Ken, Japan. Seligsohn & Gabrieli, P.O.B, 1426, Tel Aviv. 21 מען למכירת הודעות: ז ליגםון את גבריאלי ת.ד ט נחשון תש יל( ) תל אביב

22 סוג CLASS 16 RICOH התקני העתקה ה נ ב לל י ם ב ס ו ג Duplicating apparatus included in B^^^^^^ U ^L^KF ^L^J ^m^m ' U Class 16. א ו ג ו ס ט ' fli^^^R No August 29th, RICOH COMPANY, LTD., (Japanese limited liability company), 3-6, l-chome, Naka Magome, Ohta-ku, Tokyo, Japan. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר דיינהולד כהן ושותפיו ת.!. 4060, תל אביב O C E No December 5th, מס בדצמבר.1967 Copying (reproducing) machines for office use; printing paper (not photographic); paper for use in drawing, writing, typing and duplicating; carbon paper; copying paper and copying fabrics; copying inks and pastes; drawing materials; etching materials included in class 16; ballpoint writing and drawing instruments; correcting and erasing liquids; erasers (knives); typewriter ribbons, pads with or without ink (stationery); photographic prints. מכונות שעתוק לשמוש משרדי; נייר הדפסה (לא לצרכי צילום); נייר לשימוש בשירטוט כתיבה הדפסה ושכפול נייר פחם ובדי העתקה; מיני דיו ומשחות להעתקה; מכשירי שרטוט; מכשירי חריטה הנכללים בסוג 16; מכשירים כדוריים לכתיבה ולשרטוט; נוזלים לתיקון ולמחיקה; מחקים (סכינים); סרטים למכונות כתיבה כריות חותם עם או בלי דיו (מכשירי כתיבה); תצלומים VAN DER GRINTEN N.V., (Dutch Joint stock Company), Venlo, Netherland. Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זלינסון את נבריאלי ת! תל אביב No October 27th, מס באוקטובר.1967 German Registration No. 846,875 dated / (Section 11 A). רישום מס 846,875 מיום / בנרמניה (סעיף 11 א). Franking machines, bookkeeping appliances, inked ribbons, ledgers, ledger cards, printing blocks, cards and paper rolls for use in cash registers, calculating and bookkeeping machines; tickets. מכונות ביול, אביזרים להנהלת חשבונות, סרטים ספונים דיו, יומנים דפי יומן, גלופות, כרטיסים וגלילי ניר לשמוש בקופות רושמות במכוגות חישוב ובמכוגות לגיחול חשבוגות; כרטיסים. ANKER WERKE A.G., (German Aktiengesellschaft), 12 Ravensbergerstr., Bielefeld, Germany. Address for service :. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר דייגהולד כהן ושותפיו ת> תל אביב 22 ט גדןשון תש ל( )

23 םוג CLASS 18 No, January 9th, Cases of leather and of imitation leather not included in other classes, manufactured in Israel. טס בינואר.1967 תיקים עשויים מעור ומחיקויי עור שאינם נכללים. בסונים אחרים המיוצרים בישראל Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letters "JR" and "1" and the name "Rosenfeld" but in the form and the composition as shown in the representation affixed to the application form. zvi ROSENFELD co. LTD., 16, Herzl Street, Tel Aviv. lea.-»* רישום סימן מסהר זח לא י ת ן זכות ייחודית לשימוש באות "?/ ו ר וב.שם Rosenfeld אלא בצורה ובחרכב כפי שנראים בדמות. הסימן המובאת בטופס חבקשיח צבי רוזנפלד חברה בע מ רחוב הרצל 16 תל אביב Seligsóhn & Gabriel, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגסון את גבריאלי^ ת> תל אביב סוג CLASS 20 פאול ורברנה P A Ú L V E R B E R N E No December 6th, Ornaments not included in other classes. PAUL )BAN VERBERNE, 14 Ma'ayan Str., Ramat Gan. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. מס בדצמבר.1966 קישואים אשר אינם כלולים בשום סוגים אחרים פאול ין ורבדנח רח חמעין 14 רמת נן כחן צדק ושפיםבך ת»ד 1169 תל אביב םוג CLASS 21 No January 8th, Nail brushes and polishers. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letters "1" and "R" and the combination thereof except as shown in the representation on the application form. מס לינואר.1967 מברשות ומכשירי הברקה לצפורניים רישום.סימן מסחר זח לא יתן זכות ייחודית לשימוש באותיות ר ו ושילובן סרט בצורה הנראית בדמות הסימן בטופס הבקשה zvi ROSENFELD co. LTD., 16, Herzl Street, Tel Aviv. :צבי רוזנפלד חברה בע מ רחוב הרצל 16 תל אביב Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגסון את גבריאלי ת.ד 1426 תל אביב ט בחשון תש ל( ) 23

24 סוג CLASS 21 No July 26th, מס במלל.1967 Household articles of glass and decorated ceramics. כלי בית מזכוכית ומקרמיקה מקושטת Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the device of a saucer.,'kohor" B.M. Wolfsohn Street 44, Tel Aviv. רישום סימן מסחר זח לא יתן זכות י י ח ו דית לשמוש בדמות של תחתית כוחור בע מ רח מלפפון 44 תל אביב < No December 6th, מם בדצמבר 1967 Saucepans, pots, coffee percolators, pressure cookers, frying pans; all being non-electric kitchen utensils. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letters SEB. אלפסיס, סירים מסנני קפה סירי לחץ, מחבות שהנם כולם כלי מטבח לא חשמליים טינון יתן זה לא מסחר סימן.רישום באותיות לשימוש ייחודית זכות עע 5. S.E.B, SOCIÉTÉ D'EMBOUTISSAGE DE BOURGOGNE, (French société anonyme), Selongey, Cote d'or, France. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כהן צדק ושפיסבך ת> תל אביב סוג CLASS 25, TRICOSA No October 18th, מם באוקטובר 1968 Knitted articles of clothing. דברי חלבשח סרוגים TRICOSA SOCIÉTÉ ANONYME, (French société anonyme), 25, rue Royale, Paris 8e, France. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ד ריינחולד כהן ושותפיו ת.ד תליאביב 24 ט iwia תש ל( )

25 CLASS סוג 25 No, August 9th, טס באוגוסט.1968 Corsets included in class 25. מחוכים הנכללים כסוג 25 Registration of this trade mark shall give no. פלא exclusive right to the use of the word רישום סימן טסה ר זה לא י תן זכות ייחודית לש נו ו ש במילח פלא ELASTEX LTD., 6, Levanda Street, Tel Aviv, אלסטקם בע מ רח לבנדח 6, תל אביב Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגסון את נבריאלי ת> תל אביב No June 6th, מס ביוני.1968 Foundation garments, underwears, lingeries, negligees and night-clothes for women. בגדים תחתונים לבנים של נשים לבוש קל ושמלות לילה לנשים The transliteration of the Japanese characters in the mark is the word Wacoal. תעתיק ן של האותיות היפניות בסימן חוא וו מילה וקול It is a condition of registration that in the use of the mark in Israel there will be added an indication in Hebrew writing that the goods are produced in Japan. כי הוא הרישום תנאי בישראל ב שיט ושי בסימן בעברית ציון ייווסף ב מיוצרות ש הסחורות יפן Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letter "W". זה מסחר סימן רישום זכות ייחודית לא י ת ן באות מ. לשימוש WACOAL INC., (Japanese corporation), 29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, Japan. w.z. stem, p.o.b. 7105, Jerusalem. ו»ז שטרן ת.ד ירושלים ט בחשון תש ל( ) 25

26 CLASS םוג 26 No October 3rd, מס באוקטובר.1966 Bias Bindings. פרט אלכסון Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the initials and רוזנברג D" of the name א ל " of the device of a binding. רישום סימן מסחר זד! לא יתן זכות. ייחודית לשימוש ברא שי התבות ם א ר בשם ר ו ז נ ב ר נ ובדמות של פרט N. ROSENBERG, 16, Kefar Gil'adi Street, Tel A viv. ג רוזגברג רחוב כפר נלעדי 16, תל אביב Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגפון את נבריאלי, ת! תל אביב No November 1st, Men's toupees and patches made of human hair. מם בנובעבר.1968 פאח וחלקי פאה משער לגברים BLUE BELLS FASHIONS PRIVATE LIMITED, (Limited liability company), Room W-L, Asia Insurance Building, Finlayson Green Singapore 1. Address for service : Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. מען למסירת. הודעות: ד ר ריינחולד כהן ושותפיו ת.ף תל אביב CLASS םוג 29 S U N F R E S H No June 3rd, מם ביוני.1966 Tinned, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies and jams. פירות וירקות בקופםות משומרים מיובשים ומבושלים; קרישים ריבות ו 3. LYONS & COMPANY LIMITED, (British limited liability company), Cadby Hall, London, W.14, England. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. מען למסירת הודעות:. ד ר ריינהולד כהן ושותפיו תיד תל אביב 26 ט בתשון תשי ל( )

27 סוג CLASS 31 No February 23rd, PROT-ANIM AL מס בפברואר.1968 Swedish Registration No. 112,433 dated 19th March, 1965 (Section 11 A). רישומ מס מיום 19 במרס, 1965 בשבדיה (סעיף 11 א). Foodstuff for animals being or containing protein. מזון לבעלי חי אשר חנו חלבון או מכיל חלבון ASTRA NUTRITION AKTIEBOLAG, (Swedish Aktiebolag), Mdindal, Sweden. \ service: Address for Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיסבך, ת>. 1169, תל אביב סוג CLASS 32 No December 26th, PUMA מם בדצמבר 1967 Non-alcoholic drinks and concentrates for making the same, all included in class 32. משקאות לא כהלייס ותדכיזים להכנתם, כשכולם כלולים בסוג 32 MONSANTO OVERSEAS ENTERPRISES COMPANY, (Delaware corporation), 800 North Lindbergh Boulevard, City of Creve Coeur, County of St. Louis, Missouri, U.S.A. Cohen Zedek & spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיסבך, ת»ד תל אביב סוג CLASS 33 No January 14th, CAFE DE PARIS מם בינואר.1968 רישום מס מיום 20 ביולי 1967 בצרפת (סעיף 11 א). (HA) French Registration No. 728,527 dated Section Sparkling wines. יינות תוססים c D c (French société anonyme), 30 Avenue Kléber, Paris I6ème, France. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר דיינחולד כחן ושותפיו, ת»ד. 4060, תל אביב ט מזשוןתש ל( ) ^ 27

28 סוג GLASS 34 BALMORAL מם בדצמבר st, No December cigars. סגרים KONINKLIJKE SIGARENFABRIK SMIT & TEN HOVE, (Netherlands Partnership), Oudestraat 45, Kampen, Netherlands. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר דיינהולד כהן ושותפיו ת.ך תל אביב No April 1st, מס באפריל.1968 Smoking tobacco from Ireland. טבק לעישון מאירלנד The Trade Mark is limited to the colours green, black, orange, gold and white as shown in the representation on the application form. המימן מוגבל לצבעים ירוק שחוו קטום זהב ולבן כפי שגראים בדמות הסימן המו באת בטופס הבקשה Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the words "Original Irish handy cut". רישום סימן מסחר זה לא י.ת ן זכות ייחודית לגבי ח מ י ל י ס: cut" "Original Irish handy MURRAY, SONS & COMPANY LIMITED, (British limited liability company), Whithall Tobacco-Works \2, Northern Ireland. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem.. איי מלפורד ת>. 544 ירושלים ט בחשון תש ל( )

29 םוג CLASS 34 BOWLING fto May 23rd, מם במאי.1968 Cigarettes. סיגריות REEMTSMA C10ARETTENFABR1KEN Gun.b.H., (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Parkstrasse 51, Hamburg, Germany. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. א«י. מלפורד ת>. 544 ירושלים CAMPUS No May 23rd, מס במאי.1968 Cigarettes. סיגריות. REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN G.m.b.H., (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Parkstrasse 51, Hamburg, Germany. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלםורד ת>. 544 ירושלים. DELTA No May 23rd, מם במאי.1968 Cigarettes. סיגריות REEMTSMA CiGARETTENFABRiKEN G.m.b.H., (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Parkstrasse 51, Hamburg, Germany. A.E. Mùlford, P.O.B. 544, Jerusalem. טען למסירת הודעות: איי מלפורד ת>. 544 ירושלים ט בחשון תש ל( ) 29

30 סוג GLASS 34 DILTON No May 23rd, מס במאי.1968 Cigarettes. סיגריות REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN G.m.b.H., (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Parkstrasse 51, Hamburg, Germany. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד ת.ד. 544 ירושלימ DIXI No May 23rd, טסי במאי.1968 Cigarettes. סיגריות REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN G.m.b.H., (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Parkstrasse 51, Hamburg, Germany. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי טלפורד תיד 544 ירושלים. No May 23rd, מסי במאי.1968 Cigarettes. סיגריות Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the word "Statler". STATLER רישומ סימן מסחר 1 ח לא יתן זכות ייחודית לשימוש בטילה "Statler" REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN G.m.b.H., (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Parkstrasse 51, Hamburg, Germany. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד, ת-ד. 544 ירושלים. 30 & בחשון תש ל( )

31 סוג CLASS 34 מס במאי No May 26th, V O L L F O R M A T German Registration No dated (Section 11 A). רישום מס 760,885 מיום ברפובליקה הפדרלית של גרמניה (סעיף 11 א> Filter cigerettes. סיגריות פילטר Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of any of the words in the mark except the word "Collie", and no exclusive right to the use of the numeral "62" and the representation of tobacco leaves. זה סימן.מסחר רישום ייחודית זבות לא ייתן המילים בכל לשימוש למילח פרט בסימן המספר לגבי CoMe, של הדמות 62 *.-ולגבי עלי טבק The trade mark is limited to the colours white, red, gold and orange as shown in the representation on the application form. 12 C I G A R E T T E N לצבעים ט וגבל הסיטן כחול, אדום, לבן, חגראיס וכתום זהב בטופס הבקשה בדמות REEMTSMA CIGARETTENFABR1KEN G.m.b.H., (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Parkstrasse 51, Hamburg, Germany. Address for service : A.B. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. א.י מלפורד, ת>ד. 544, ירושלים יגואר JAGUAR T T No August 1st, Cigarettes. טס באוגוסט.1968 סיגריות תגאי רישום הסימן הוא כי בשימוש בו it is a condition of registration of the mark that in actual use the למעשה לא תופיע המילה בכתב ל א ט י ג י word in Latin writing will appear only together with the word אלא יחו וןמ חטילח ננתנ חענוי writting, in Hebrew BEIT HAROSHET LECIGARIOT LUD B.M., P.O.B. 170, Lud. בית חרושת לסיגריות לוד בע מ ת>. 0 ז 1, לוד Evyatar Levin, 11 Biiu str. Tel Aviv. :מען למסירת חודעות: אביתר לוין רחוב ביל ו 11> תל אביב ט בחישון תש ל( 21, ) 31

32 CLASS סוג 34 No May 26th, טס בטאי.1968 Cigarettes. סיגריות Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the numeral "23" and the device of tobacco leaves. רישום סימן מסחר זח לא יתן זכות ייחודית לשימוש כמספר 23 ובדמות של עלי טבק The trade mark is limited to the colours orange, green white, mauve and gold as shown in the representation on the application form. הסימן מ ו ג ב ל ל צ ב ע י פ כתום ירוק לבן סגול וזהב הנראים בדמות בטופס הבקשה The applicants agree that in the use of the mark upon cigarettes not being filter cigarettes, the indication on the label shall be varied accordingly. המבקשים מ תחייב י מ שבמקרה וישתמשו בסימן לסימון סיגריות שאינן סיגריות פיל טר ישוגח חציון בתווית בהתאם 8EEMT5MA RNTE 23 CICA BETTLN m 8; i I Iii pare««eli REEMTSMA cioarettenfabriken G.m.b.H., (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Parkstrasse 51, Hamburg, Germany. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד תיד. 544 ירושלים 32 ט נחשון תש ל( )

33 CLASS סוג 34 No May 26th, מם במאי.1968 Cigarettes. סיגריות Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the words "Gelbe Sorte". רישום סימן מסחר זה,לא י ת ן זכות ייחודית לשימוש במילים."GelbeSorte" It is a condition of registration that in actual use of the mark, the blank space therein shall be occupied by wholly descriptive indications only not having trade mark character. תנאי הרישום הוא כי בשימוש בסימן למעשה לא יימלא השטח הריק בו אלא בציונים מת ארים בלבד שאין להם אופי של סימן מסחר The trade mark is limited to the colours brown, gold, yellow, white and black as shown in the representation on the application form. הסימן מוגבל לצבעים חום זהב צהוב ושחור ח ג ר א י ס בדמות בטופס הבקשה לבן REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN G.m.b.H., (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Parkstrasse 51, Hamburg, Germany...-. service: Address for A.E. Mulford, P.Ö.Bi 544, Jerusalem. איי מלפורד ת>. 544 ירושלים ט בחשון תש ל( ) 33

34 סוג CLASS 34 ג ל ו ר י G L O R Y No August 1st, Cigarettes. It is a condition of registration of the mark that in actual use the word in Latin writing will appear only together with the word in Hebrew writing. מס באוגוסט.1968 סיגריות תגאי רישום הסימן הוא כי בשימוש בו למעשה לא תופיע המילה בכתב לאטיגי אלא יחד עם המילה בכתב ה ע ב רי BEIT HAROSHET LECIGARIOT LUD B.M. P.O.B. 170, Lud. בית חרושת לסיגריות לוד בע מ ת-ד 470 לוד. Evyatar Levin, 11, Bilu Str. Tel Aviv. אביתר לוין רחוב ביל ו 11 תל אביב ק ו מ נ ך ר C O M M A N D E R No August 1st, Cigarettes. It is a condition of registration of the mark that in actual use the word in Latin writing, will appear odly together with the word in Hebrew writting. מם באוגוסט.1968 סיגריות ת גא י רישום הסימן הוא כי בשימוש בו למעשה לא תופיע המילה בכתב לאטיני אלא י ח ד עם המי לה בכתב העברי BEIT HAROSHET LECIGARIOT LUD B.M. בית חרושת לסיגריות לוד בע מ ת<ד 170, לוד. Evyatar Levin, 11, Bilu Str., Tel Aviv. מען:למסירת הודעות: אביתר לוין רחוב ביל ו 41 תל אביב 4? ט בחשון תש ל( )

35 סוג CLASS 34 No August 13th, Cigarettes..// is a condition of registration that in actual use of the mark, the blank space therein shall be occupied by wholly descriptive indications only not having trade mark character. D U N H I LL מם באוגוסט.1968 סיגריות ת גא י הר י ש ו ס הוא כי בשימוש בסימן למעשה.לא יימלא השטח הריק.בו אלא בצי וגיס מתא ריס בלבד שאין להם אופי של סימן מסחר Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the word" MAGNUM" ר י שום ם י מן מסח ר ז ח לא יתן >כות ייחודית לשימוש במילה."MAGNUM" The trade mark is limited to the colours red, white, gold and black as shown in the representation on the application form. לצבעים מוגבל הסימן לבן זהב ושחור -אדום בטופס בדמות הנראים הבקשה ALFRED DUNHILL LIMITED, (British limited liability company), 30, Duke Street, St. James's, London, S.WA., England. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד ת»ד. 544 ירושלים סוג CLASS 42 No December 18th, מס בדצמבר.1966 U.S. Registration No. 747,077 dated 19th March, 1963 (Section 11 A). רישום מס 747,077 מיום 19 במרץ 1963 בארה ב (סעיף 11 א) Engineering research services for others; testing of mechanical and electric devices. שרותי מחקר הנדסיים עבור אחרים בחינת התקנים מכניים וחשמליים AMERICAN ELECTRONIC LABORATORIES, INC., (Pennsylvania corporation), Colmar, Montgomery, Pennsylvania, U.S.A. ^ service: Address for Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת>. 4060, תל אביב ט בחשון תש ל( )

36 סוג CLASS 42 No February 20th, Motor hotel services. מס בפברואר.1968 שרותי מלון נוסעים CORPORATION, (California corporation), El Cajon, California 92022, U.S.A. THE TRAVELODGE א.י מלפורד, ת>. 544, יר ו ש לים. service: Address for A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. 36 ט בחשון תש ל( )

37 בקשה שתוקנה אחרי הפרסום APPLICATION AMENDED AFTER ADVERTISEMENT Application No "Journal" No. 9/68 page 9, specification הסחורות פרטת עמוד 9 יומן מס 9/68 בקשה מם of goods amended to: תוקנה ל לשימוש בזריקות, injection". "A penicillin preparation to be administered by פניצילין תכשיר רישום בפנקס של הרשאה לשימוש בסימן מסחר רשום AUTHORISATION TO USE REGISTERED TRADE MARKS ENTERED IN THE REGISTER (בהעדר ציון אחר, ההרשאה ניתנה לכל הסחורות שלגביהן רשום הםימן) (Unless otherwise stated, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the mark is registered) GILLETTE INDUSTRIES LIMITED, (British limited liability company), Gillette Corner, Great West Road, Isleworth, Middlesex, England. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת»ף.,4060 תל אביב Aviv. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.o.B. 4060, Tel סימני מסחר שנרשמו TRADE MARKS REGISTERED. ( יומף No. 3/69 ("Journal" ( יומן מם No. 5/69 ("Journal" ט בחשון תש ל( ) 37

38 שנוי בעלות CHANGE IN PROPRIETORSHIP ALLIED KID COMPANY, (Delaware corporation), 209 South Street, Boston, Massachusetts, U.S.A. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. בהן צדק ושפיםבך, ת»ד תל אביב 3859 מקור הקפה בע מ רחוב יפו 38 ירושלים PHILIP MORRIS & COMPANY LIMITED, (British limited liability company), Wellington House, 6/9 Upper St. Martins Lane, London W.C.2, England. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כהן צדק ו שפיכבך, ת ד תל אביב SCRIBBANS-KEMP (BAKERIES) LIMITED, (British limited liability company), Garretts Green Lane, Garretts Green, Birmingham 33, England. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושותפיו, ת>. 4060, תל אביב TEXTRON INC., (Delaware corporation), 10, Dorrance Street, Providence, Rhode Island, U.S.A. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו, ת.ך תל אביב TERME DI RECOARO s.p.a., (Italian societa per azioni), 80 Via Roma, Recoaro Terme (.Vicenzd) Italy. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. א»יי מלפורד, ת>. 544 ירושלים KAYSER-ROTH CORPORATION, (New York Corporation), 640 Fifth Avenue, New York, New York 10019, U.S.A Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר דיינה לד כהן ושותפיו ת>. 4060, תל אביב PHANEX Handelsgesellschaft m.b.h., (German Gesellschaft mit beschränkter Haftung), 2 Hamburg 20 Quickbornstrasse 6, W, Germany. Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגםון את גבריאלי, תיד. 1426, תל אביב ט בחשון תש ל( ) 38

39 שינויי בעלות (המשך) CHANGE IN PROPRIETORSHIP (CONT.) DEWEY & ALMY S.A., (Swiss société anonyme), 1700 Fribourg, Switzerland. Cohen Zedek & spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כהן צדק ושפיםבך ת! תל אביב CHEMAGRO CORPORATION, (New York corporation), 4913 Hawthorne Road, Kansas, Missouri 64120, U.SiA; Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושותפיו תיד תל אביב OALLAHER LIMITED, (British limited liability company), Virginia House, 134/148 York Street, Belfast, Northern Ireland. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד ת>. 544 ירושלים שינויי שם, כתובת או כתובת למסירת הודעות שנרשמו בפנקס CHANGES IN NAME, ADDRESS OR ADDRESS FOR SERVICE ENTERED IN REGISTER N.È. Adams Street, Peoria, Illinois 61602, U.S.A MERCEDES SCHUHFABRIKEN GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG Mundells, Welwyn Garden City, Hartfordshire, England. Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כחן ושותפיו ת»ד תל אגיב אסיא מעבדות כימיות בע מ LIMITED. "ASSIA" CHEMICAL LABORATORIES North McCadden Place, Hollywood, California, U.S.A. ש הורוביץ ושות תיד.,2499 תל אביב Aviv. s. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel 39 ט בחשון ו 1 ש >( )

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל! רשם הפטנטים

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU 9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות: מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים ובו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל : רשם הפטנטים

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ה' אלול תשע"ד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

ה' אלול תשעד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 40 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

בזק בינ"ל: מוצרים ושירותים

בזק בינל: מוצרים ושירותים 1 דצ מבר 2006 קבוצת ניסן תיאו ר הקבוצה ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים רפואיים מתכלים המשמשים לחבישה וספיגת דם פיתוח ייצור ושיווק של מכשור רפואי לשיפור תהלכי זרימת דם בגוף יצור פיתוח ושיווק של בדים לא ארוגים

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Abstractionism

Abstractionism אמנות שבה המתואר אינו נמצא בזיקה ישירה לעולם הנראה לעין. האובייקטים המתוארים בה אינם בעלי צורה מזוהה. לעיתים יש בה תמצית רעיונית של האובייקט המתואר. דוגמה בולטת לגישה זו נראה בציפור של ברנקוזי. האמנות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים עש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דוחות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים עש רקאנטי חיפה 2008 אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008 עורכים: מיכל ארצי שלום ינקלביץ גיל ציוני עיצוב, סדר ועימוד: גיל ציוני

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד