WOOD PELLET GRILLS מק"ט: / דגם: ZPG-700D הוראות הרכבה והפעלה היצרן: JIANGSU ZGRILLS TECHNOLOGY CO.,LTD היבואן : אמגזית ד.ג בע"מ,

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "WOOD PELLET GRILLS מק"ט: / דגם: ZPG-700D הוראות הרכבה והפעלה היצרן: JIANGSU ZGRILLS TECHNOLOGY CO.,LTD היבואן : אמגזית ד.ג בע"מ,"

תמליל

1 WOOD PELLET GRILLS מק"ט: / דגם: ZPG-700D הוראות הרכבה והפעלה היצרן: JIANGSU ZGRILLS TECHNOLOGY CO.,LTD היבואן : אמגזית ד.ג בע"מ, א.ת הרטוב א' VN

2

3 תוכן עינינים אזהרות 3 רשימת חלקים 4 הוראות הרכבה 5 הדלקה ראשונית 14 הדלקה חוזרת 15 טיפים 61 תחזוקה וניקיון, 17 תקלות ופתרונן 19 חיווט צד דיגיטלי 21 שרות לקוחות 22 3 שנות אחריות (מוגבלת) 23

4 1

5 2 שמור על חוברת זו לשימוש עתידי.

6 חברת אמגזית מברכת אתכם על רכישת מעשנת איכותית של המותג Z GRILL ומאחלת לכם שימוש מהנה לשנים רבות. דגשים בטיחות ואזהרות הגריל מיועד לשימוש מחוץ למבנה-אין לאחסן ו/או להשתמש בגריל בתוך הבית. השימוש במכשיר מותר גם במרפסת בתנאי שהיא מאווררת היטב. אסור לאחסן או להשתמש בחומרים דליקים בקרבת המעשנת. אין להזיז את הגריל כאשר הוא בשימוש או עדיין חם, יש להמתין להתקררות מלאה. במקרה של התלקחות שומן )שילהוב( יש להעביר מעשנת למצב OFF ולהשאיר מכסה סגור עד להפסקת ההתלקחות, אין להוציא התקע מהשקע, אין לשפוך מים על המעשנת ואין לנסות ולחנוק את העשן. בזמן הפעלה הגריל חם מאד, יש להימנע ממגע במשטחים חמים ולמנוע קרבת ילדים. מומלץ ללבוש כפפות נגד חום בזמן הפעלת המעשנת. אין להשתמש במעשנת בימים גשומים. מומלץ לעטוף את מגש ניקוז הנוזלים בנייר כסף לפני שימוש על מנת להקל על מלאכת הניקיון. מומלץ למען הבטיחות להרכיב המעשנת בצמד. נא לוודא שהמעשנת אינה מחוברת לחשמל לפני כל טיפול, תחזוקה או ניקיון. אין בשום מצב להשתמש בשבבי עץ אלא בעצי פלט בלבד. כל שינוי במעשנת ללא אישור היבואן הינו מסוכן ואסור. במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבוצע ע"י היבואן המורשה בלבד במעבדת השרות שלו או ע"י טכנאי מוסמך מטעמו בלבד. חובה לקבע המעשנת לרצפה בעזרת הערכה המצורפת. תמיד שמור על מיכל ההזנה לעצי פלט יבש, עצי הפלט שיחשפו למים וללחות גבוהה יתנפחו וישברו וכתוצאה מכך יגרמו למעצורים ושיבושים בשבלול ההזנה. מכסה מיכל ההזנה אינו מדף, הימנע מלהניח עליו עצמים. מעשנת זו אינה מיועדת לשימוש מסחרי. יש להשתמש במוצר רק על פי ההוראות המצוינות בחוברת זו. כל שימוש אחר אינו בטיחותי ועלול לגרום לנזקים בנפש וברכוש. רשימת חלקים 3

7 ITEM QTY DESCRIPTION ITEM QTY DESCRIPTION 1 1 Grill Chamber Assembly 33 1 Burner Box Assembly 2 1 Thermal Baffle 34 1 Hopper Burner Gasket 3 1 Hopper Bottom Assembly 35 1 Hopper Burner Assembly 4 1 Body Frame 36 1 Fan 5 1 Heat Baffle 37 2 Bottom Pivot 6 1 Grease Drain Pan 38 1 Left Door 7 1 Warming Rack 39 1 Left Door Upper Pivot 8 1 Porcelain Grills 40 1 Left Plate 9 1 Lid 41 1 Magnet Block 10 2 Hinge Assembly 42 1 Beam 11 2 Hinge Pin 43 4 Magnet 12 1 Lid Handle 44 1 Back Board 13 1 RTD Temperature Probe 45 1 Right Plate 14 1 Chimney Cap Assembly 46 1 Right Door 15 1 Smoke Stack Assembly 47 2 Door Handle 16 1 Smoke Stack Gasket 48 2 Wheels (without brake) 17 1 Grease Bucket 49 2 Wheels (with brake) 18 1 Screwdriver 50 1 Platform 19 1 Hopper Burner Lid 51 2 Cap Nuts 20 1 Hopper Lid Handle Bolt 21 1 Hopper Guard 53 8 Hexagon Bolt 22 1 Digital Control 54 8 Gasket 23 1 Hopper Assembly 55 2 Hexagon Nut 24 1 Hopper Bottom Cover 56 1 Right Door Pivot 25 1 Auger Drive Motor 57 2 Gasket 26 1 Auger Tube Bushing 58 2 Bolt 27 1 Power Cord 59 2 Wrench 28 1 Thick Gasket 60 4 Bolt 29 1 Power Cord Collector 61 1 Hopper Assembly I 30 1 Auger 62 1 Hopper Assembly II 31 1 Hot Rod (Ignitor) 63 4 Kep Nut 32 1 Firepot Assembly Remark: 52*(Screw package) has 19 screws in total, including 18 necessary screw and 1 spare screw. 4

8 תרשים חלקים -כלל המעשנת תרשים חלקים תא הזנה 5

9 תרשים חלקים - עגלה 1. הרכבת בסיס עגלה: 6. הפוך את בסיס העגלה )05(, הרכב את הגלגלים ללא מעצור )84( דרך החורים הצדדיים כך ששניהם יהיו בחזית הגריל, חזק בעזרת מפתח )05(, שים לב, שני גלגלים אלו צריכים להיות מורכבים בצד הסגור של הבסיס )הצד הקדמי(. 2. הרכב את שני הגלגלים עם המעצורים )85( לתוך שני החורים בצד המקביל של הבסיס, חזק בעזרת מפתח )05(, שים לב, שני גלגלים אלו צריכים להיות מורכבים בצד הסגור של הבסיס )הצד האחורי(. 6

10 2. הרכבת מסגרת העגלה: )85( לבסיס מסגרת )05( בעזרת בורג )02( קבע את דופן שמאל 1. קבע את דופן ימין )80( לבסיס מסגרת )05( בעזרת בורג )02( 2. קבע את הדופן האחורית )88( לבסיס )05( בעזרת בורג )02( וחבר אותו לדופן שמאל )85( 3. ולדופן ימין )80(. קבע את את הקורה הקדמית )82( בין דופן שמאל )85( ודופן ימין )80( בעזרת בורג )02( 4. 7

11 הרכבת תא הזנת פלט: הרכב את כובע תא הזנה )16( על תא ההזנה )3(, מקם את פתחי החורים אחד על השני, וודא כי מכסה הכובע נפתח לחזית )היכן שנמצא פאנל פיקוד(, הברג את הברגים )15( דרך החורים וחזק עם האומים )13( בצד הפנימי, חזק את כל 8 הברגים באופן זהה..3 הרכבת גוף מעשנת מרכזי על העגלה: הרם את הגוף )6(, מומלץ להיעזר במבוגר נוסף, וודא כי הגוף )6( מונח בעדינות בצד הפנימי של דפנות העגלה )8(, יישר את חורי הגוף שהנחת לחורים בדפנות העגלה וחבר אותם בעזרת ברגים )02(.4 8

12 חיבור תא הזנה ושבלול הזנה לגוף מעשנת: הסר את ארבעת הברגים ואטמים המחוברים לתא ההזנה, פתח את מכסה הגוף, הכנס דרך הפתח בצד הגוף את שבלול ההזנה, חבר בעזרת הברגים ואטמים את התא לגוף. אתר את כבל ה- RTD )חיישן טמפרטורה פנימית( שיוצא מתא מרכזי, חבר אותו לקונקטור שבכבל אשר נמצא בצד החיצוני של תא ההזנה, שים לב כי שארית הכבל שנשארת צריכה להיות מחוץ לגוף המעשנת )בין פאנל למעשנת(. חיבור ידית תא הזנה: פתח את מכסה תא ההזנה )65( הכנס את בורג )04( דרך אום )05( מצידו הפנימי של המכסה דרך החורים של דופן קדמית של תא ההזנה )65(, הלבש ידית )25( מהצד החיצוני על הברגים )04( וחזק באמצעות מברג )18(..6 9

13 חיבור ידית למכסה גוף המעשנת: העבר בורג עם ראש משושה )03( דרך אום )08( ודרך צידו הפנימי של המכסה )5(, כוון ידית )62( כך שתתלבש ישירות על הברגים, חזק בעדינות חיבור ארובה לגוף מעשנת: 6. הדק את האטם )61( שמחבר את הארובה )60( לגוף, לפתח תחתון של ארובה כך שהחורים יהיו מיושרים אחד על השני, הכנס את הברגים עם ראש משושה )03( דרך החורים מחוץ לגוף הארובה ודרך החורים באטם )61( דרך גוף המעשנת. 2. הלבש מהצד הפנימי של הגוף את האומים )08( על הברגים וחזק את הברגים )00(, וודא כי בזמן ההברגה האטם מתלבש באופן ישר על הדופן החיצונית של הגוף. 10

14 חיבור ידיות לדלת העגלה: קח את דלת שמאל )34(, הלבש את הידית מהצד החיצוני )85( על החורים, מצד פנימי השחל שייבה )08( ובורג )08( ישירות לחורים בידית, חזק בעזרת מפתח, חזור על הפעולה עם דלת ימין )81( חיבור דלתות קדמיות לעגלה:.6.2 קח את דלת ימין )81( לאחר שהידית הורכבה, כל דלת מעוגנת משני צדדים בארון, התחל בהכנסת פין דלת תחתון )35( למגרעת, לאחר מכן לחץ על הפין הקפיצי בחלק העליון של הדלת )01( והבא אותו למצב מקביל לחור, שחרר הפין כך שיכנס למגרעת, בגמר הפעולה וודא כי הדלת יושבת חזק הן על ציר תחתון והן על ציר עליון. חזור על הפעולה באופן זהה עם דלת שמאל )34(. 11

15 .11 הנחת מכסה תא בעירה מרכזי: מקם את מכסה תא הבעירה )0( כך שהרגליים שלו יונחו על הפתחים במסילות הפנימיות של תא העישון, מקם הרגליים כך שיופנו כפלי מטה, הזז המכסה )0( ימינה כך שהרגליים ינעלו במגרעות, וודא במשיכה כלפי מעלה כי המכסה נעול במקומו..22 הנחת מגש ניקוז השומנים בתא עישון: מקם את מגש ניקוז השומנים )1( מעל תא הבעירה, וודא כי המגש מוחזק כך שהרגליים שלו כלפי מטה וכי בצד ימין קיימת התחתית עם פתח )הפתח שיתחבר לפתח ניקוז שומנים )1( בצידו הימני של תא העישון(, הנח המגש בזהירות, ודא כי הוא קיבל זווית הנמכה לכיוון פתח ניקוז הנוזלים וכי הוא מונח באופן יציב. 12

16 .13 הנחת רשתות צליה וחימום: מקם את רשת הצליה המרכזית )4( בתוך תא עישון, הכנס את רשת החימום העליונה )5( לתוך תא העישון, בשני המקרים הכניסם בזווית אלכסונית ויישרם לאחר הכניסה. 14. תליית דלי ניקוז שומנים: תלה את דלי ניקוז השומנים )65( על ה"וו" החיצוני אשר נמצא בצידה הימנית של המעשנת כך שפתח יציאת השומנים ימוקם בדיוק למרכז הדלי. 13

17 הוראות להדלקה ראשונית של המעשנת קרא את ההוראות בעיון, וודא כי בהדלקה הראשונית או בכל הדלקה חדשה כאשר במעשנת נגמרים עצי הפלט אתה פועל בהתאם לשלבים השונים עד לשלב ההדלקה. פתח מכסה, הוצא מהמעשנת את החלקים הפנימיים, רשת צליה, מפזר להבה, מכסה תא בעירה )לא 1. במשיכה מעלה אלא הצידה(. פתח את מכסה מיכל ההזנה לעצי פלט, ודא כי אין בו ובשבלול ההזנה עצמים זרים. 2. ודא כי מתג ההפעלה על מצב )5(,OFF חבר את התקע לשקע. 3. SMOKE,בדוק הפעל את המעשנת ע"י העברת מתג למצב )I( ON וסובב כפתור הפעלה למצב 4. את הדברים הבאים: פתח מכסה הזנה - וודא כי שבלול ההזנה לדחיפת עצי פלט עובד ומסתובב. שבמרכז המעשנת והרגש את זרימת האוויר שנוצרה ע"י המאוורר. החזק אצבעותייך מעל תא בעירה תא בעירה אמור להתחיל להתחמם, לאחר 6-2 דקות תוכל להרגיש את החום שנוצר. הסתכל על מסך הבקרה - על המסך אמורה להופיע טמפרטורה בתצוגה מספרית, במידה ומופיעה תצוגה שאינה מספר זוהי קריאת תקלה, פנה לחוברת הוראות הפעלה לנושא תקלות ופתרונן. )שים לב כי המאוורר ימשיך לעובד עוד 65 העבר את כפתור הפעלה למצב SHUT DOWN CYCLE 0. דקות במצב זה(. פתח את מכסה מיכל ההזנה, מלא את המיכל ההזנה בעצי פלט, העבר את כפתור ההפעלה למצב 1.,HIGH לעצי הפלט לוקח זמן לנוע בשבלול ההזנה, כאשר הם מתחילים ליפול לתא בעירה העבר את כפתור ההפעלה למצב,SHUT DOWN CYCLE השאר את המעשנת לעבוד עד שהיא תעצור באופן אוטומטי. העבר את כפתור ההפעלה למצב, SMOKE המתן עד שעצי הפלט יגיעו לבערה מקסימאלית, ברגע 5. שמתחיל לצאת עשן מתא בעירה, העבר את כפתור ההפעלה למצב SHUT DOWN CYCLE ותן למעשנת להתקרר. אנו ממליצים לעטוף את מגש ניקוז הנוזלים בנייר כסף על מנת לאפשר נקוי מהיר וקל בגמר העישון. החזר את רשת צליה, מגש ניקוז, מכסה תא בעירה למקומם, פתח מכסה והעבר כפתור הפעלה למצב 4.,SMOKE כעבור מספר דקות יחל לצאת עשן בצבע לבן-אפרפר מהמעשנת, סיגרו המכסה, העבירו את כפתור ההפעלה לטמפרטורת בישול רצויה לכם. העבירו את כפתור ההפעלה למצב HIGH ותן למעשנת לעבוד 80 דקות, בזמן זה המעשנת מחטא את 5. התא מכל חומר זר, שלב זה חייב להתבצע לפני הכנסת הבשר. 65. חשוב לחמם את המעשנת במשך 65 דקות לפני הכנסת בשר, המעשנת כך מתחממת יותר מהר. בהפעלה ראשונית של המעשנת, הקפד תמיד כי המכסה פתוח רק לאחר שעצי הפלט נדלקו ניתן לכוון את כפתור ההפעלה לטמפרטורה רצויה. 14

18 הדלקה חוזרת של המעשנת: שים לב: במידה והמעשנת לא נדלקת או תא בעירה כבה בזמן צליה ועדיין נמצאים עצי פלט בתא ההזנה, חובה לפעול לפי ההוראות הבאות )אי ציות להוראות אלו עלול לפגוע בתקינות המעשנת ולגרום לעומס יתר של עצי פלט בתא בעירה(. 6.העבר המעשנת למצב הפעלה OFF והוצא את התקע מהחשמל, המתן שהמעשנת תתקרר, הסר כל מזון מתוך המעשנת, הסר רשת צליה, מגש ניקוז נוזלים ואת מכסה תא הבעירה. הסר בזהירות מתא בעירה ומצידיו את כל עצי הפלט והאפר שהצטברו בו, עד לניקיונו המלא. חבר את המעשנת חזרה לחשמל והפעל אותה, וודא כי עצי פלט נופלים משבלול ההזנה לתא הבעירה, וכי המצת בתא הבעירה נדלק )צבעו ישתנה לאדום(. במידה ושלב זה בוצע בהצלחה, תבחינו בעשן יוצא מתא הבעירה המרכזי כבה את המעשנת ותן לה זמן להתקרר, לאחר שהתקררה החזר את כל החלקים הפנימיים למקומם,, פתח המכסה והעבר את כפתור ההפעלה למצב, SMOKE המתן מספר דקות עד שתבחין בעשן אפרפר יוצא מהמעשנת, סגור המכסה, התאם את טמפרטורת כפתור ההפעלה לחום צליה רצוי לך. 8. במידה ושלב זה לא הצליח, קרא בעיון את החלק של איתור תקלות ופתרונן או פנה לשרות לקוחות של היבואן. כיבוי מעשנת: זכור לאחר כבוי המעשנת, שבלול הזנה נעצר אולם מאוורר של תא בעירה ממשיך לעבוד עוד 65 דקות. בגמר הצלייה, העבר את כפתור ההפעלה למצב, SHUTDOWN המאוורר בתא הבעירה ימשיך לעבוד עוד 65 דקות במטרה לנקות את תא הבעירה ע"י שריפת כל שאריות עצי הפלט בו, בגמר ה- 65 דקות יכבה המאוורר אוטומטית והצג יכבה. זהירות זכור כי כאשר המעשנת כבויה היא עדיין מחוברת לחשמל, לכן כל פעולת תחזוקה, ניקיון, הזזה חייבית להתבצע רק לאחר ניתוק המעשנת מחיבור לחשמל. 15

19 .6 טיפים בהפעלת המעשנת : זכור תמיד כי טמפרטורת הצליה וזמן הצליה יושפעו מהטמפרטורה החיצונית, לחות, רוח וכמובן איכות עצי הפלט. 2. מומלץ להפעיל המעשנת במיקום מוגן רוח, זה ישמר טמפרטורה קבועה באופן יעיל יותר וכמו כן יפגע פחות בטמפרטורת המעשנת כאשר תפתח מכסה. מומלץ לפתוח מכסה כמה שפחות על מנת למנוע אובדן חום והארכת זמן צליה. מומלץ לתת למעשנת להגיע לטמפרטורה רצויה )כמו תנור( לפני הכנסת הבשר, זה יאפשר לה להגיע.3.8 לטמפרטורה הרצויה מהר יותר. לעולם אל תזיז המעשנת כאשר היא בשימוש לעולם אל תכניס מים לתא הזנה או תא בעירה. אזהרה: לעולם אין להכניס עצי פלט ישירות לתא בעירה מרכזי, זה מסוכן, במידה ובמהלך הצליה נגמרו לך עצי הפלט והבעירה כבתה, תן למעשנת להתקרר ורק לאחר מכן הדלק בשנית לפי הוראות הדלקה ראשוניות. 4. מומלץ לכסות את מגש ניקוז השומנים בנייר כסף ולהחליף באופן תדיר, זוהי הדרך היעילה ביותר לשמר אותו לאורך זמן. תחזוקה שוטפת של המגש תמנע הצטברות שומנים דליקים עליו וחשש לשלהוב אש במהלך הצליה, במידה ובמהלך הצליה נוצר שילהוב )שומנים על מגש הניקוז נדלקים(, העבר מעשנת למצבOFF על מנת להפחית כמות החמצן בתא עישון מרכזי והשאר מכסה פתוח עד להעלמות השילהוב, היזהר הכוויות. כאשר המעשנת התקררה הוצא את מגש הניקוז, נקה את המסילות שלו משומנים, החלף את נייר הכסף הישן בחדש, המעשנת מוכנה להפעלה. 16

20 תחזוקה וניקיון של המעשנת: המעשנת דורשת תחזוקה וניקיון באופן שוטף. לפני כל פעילות של תחזוקה או ניקיון חובה לוודא שהמעשנת כבויה, קרה ומנותקת מכל חיבור חשמלי. שומנים: 6. המעשנת צוברת שומנים לאורך יציאתם לדלי שומנים, במסילות מגש ניקוז נוזלים, בשלב אגירת נוזלים )לפני פתח יציאה(, חובה לוודא באופן קבוע כי אזורים אלו תמיד נקיים משומן ועצמים שיפגעו בזרימה על מנת למנוע שלהוב. 2. ניתן להסיר השומנים כאשר המעשנת עדיין מעט חמה והנוזל לא התקשה. בטיפול בהסרת השומנים הזהר מכוויות, מומלץ להשתמש בכפפות עמידות לחום העדר טיפול בשומנים עלול לגרום להצטברות שלהם באזורים אלו ולשלהוב בזמן צליה, מומלץ לנקותם באופן קבוע בעזרת מטלית לחה ולנגב עם מטלית יבשה בסוף. ארובה ומסילות ושמנים: הסר את כובע הארובה, נקה אותו בעזרת סבון ומים חמים, נגב ויבש. נקוי מסילות שומן בדפנות תא מרכזי יכול להתבצע בעזרת מטלית לחה, על מנת לנקות באופן יסודי ניתן להשתמש בקצה מקל גלגלי דק ולהלביש עליו מטלית כך שיווצר לחץ על המסילה )אסור להשתמש במוט מתכת שעלול לפגוע במסילה(, לאחר מכן ניתן לנגב במטלית יבשה. אסור בשום מצב לשפוך מים או כל נוזל ניקוי אחר לתא בעירה מרכזי לטובת ניקיון. משטחים חיצוניים: 6. ניקיון של משטחים חיצוניים של המעשנת יעשה רק בעזרת מים חמים וסבון כלים בעזרת מטלית רכה, אסור בשום מצב להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או סקוטשים למיניהם שעלולים לשרוט ולפגוע במעשנת. 2. מומלץ להלביש כסוי מגן על המעשנת כאשר היא לא בשימוש. 3. ניתן להשתמש בווקס מכוניות על המשטחים החיצוניים על מנת לשמר ולהבריק אותם. חלקים פנימיים: ניקוי רשת צליה מצופה אמייל ניתן להשתמש במברשת ניקוי רכה המתאימה לרשת מצופה אמייל. מומלץ לנקות רשת צליה בגמר כל שימוש ולא לתת לשומנים להידבק. מומלץ לנקות את חיישן הטמפרטורה הפנימי )RTD( שנמצא בדופן השמאלית הפנימית של המעשנת לאחר כל שימוש

21 אפר: נקה באופן קבוע את האפר שמצטבר בתחתית תא הצליה המרכזי. אפר שמצטבר בתא בעירה עלול לגרום לכבוי האש, מצב זה במיוחד עלול לקרות במצב הפעלה של.SMOKE מומלץ להשתמש בשואב אבק לניקוי האפר, חובה לוודא כי הגריל כבוי קר ואינו מחובר לחשמל לפני כל פעולה של ניקוי אפר. 18

22 איתור תקלות ופתרונן: לפני ביצוע כל פעולה של תחזוקה, ניקיון, איתור תקלה חובה לוודא כי המעשנת כבויה, קרה ואינה מחוברת לחשמל. תקלה בדיקה /סיבה הפתרון חשמל וודא כי המעשנת מחוברת לחשמל, וודא כי יש חשמל בנקודה אליה מחוברת המעשנת. הסר את הפאנל הדיגיטלי שעל תא ההזנה פיוז )בדוק את הפיוז(, החליפו במיה והוא המעשנת אינה פועלת באופן תקין האש כבה כיצד להדליק מעשנת תצוגת טמפרטורה על צג דיגיטלי אינה הגיונית מצת חימום כבלים וחיבורים שבלול הזנה הצטברות אפר מצב הפעלה SMOKE גורם חיצוני שרוף. במידה ושבלול הזנה ומאוור פנימי עובדים, המצת צריך החלפה. במידה ואחד מהם אינו עובד פנה למעבדת שרות של יבואן. וודא כי הכבלים והחיבורים תקינים, במידה ואתה מאת רכבל קרוע, פגום פנה למעבדת שרות של היבואן. במידה ושבלול הזנה אינו עובד פנה למעבדת שרות של היבואן נקה את האפר בהתאם להוראות תחזוקה וניקיון שבחוברת התחל הפעלת המעשנת בפתיחת מכסה, העבר כפתור הפעלה למצב,SMOKE לאחר 2 דקות סגור מכסה והעבר למצב צליה רצוי. הטמפרטורה מושפעת מטמפרטורה חיצונית, רוח ושמש ישירה, ודא כי המעשנת פועלת באזור מוצל, פתח מכסה לאיזון טמפרטורה. עשן מרובה וסמיך עצי פלט החלף לעצי פלט חדשים ויבשים 19

23 צורך בחלפים חדשים שרות לקוחות יבואן רשמי פנה ליבואן הרשמי דרך הטלפון או המייל ככתוב בספר ההוראות, הכן את חשבונית הרכישה ואת פרטי המעשנת )דגם ומספר סריאלי( ואת שם החלק המבוקש 20

24 קודי שגיאה בצג דיגיטלי: LEr (Low Temperature Alarm) המעשנת פעלה בטמפרטורה נמוכה מ- 10 מעלות מעבר ל- 25 דקות. HEr (High Temperature Alarm) המעשנת הגיעה לטמפרטורה של 240 מעלות.. Er 1 וודא כי חיישן הטמפרטורה הפנימי מחובר באופן תקין למקומו Er 2 תקלה מקצרת בחיישן הטמפרטורה תקלה זו נוצרת בהדלקה ראשונית, כבה המעשנת, העבר כפתור הפעלה למצב POWER SHUT DOWN ולאחר מכן חזרה למצב,SMOKE הדלק חזרה את המעשנת וחזור על פעולת הדלקה. אזהרה: אל תעביר כפתור הפעלה למצב OFF כאשר המאוורר עדיין פועל במצב SHUT DOWN, המעשנת תכבה באופן אוטומטי בגמר הפעולה, הפרעה לשלב SHUT DOWN CYCLE CYCLE עלול להוביל להתלקחות אש בתא הזנה. 21

25 דיאגרמת חיווט של צג דיגיטלי 22

26 ה- שרות לקוחות של היבואן: אנו שמחים שרכשתם מעשנת איכותית של מותג Z GRILL חברת אמגזית הינה היבואנית הבלעדית של המותג בישראל, נשמח לעמוד לרשותם בכל שאלה שירות לקוחות : אמגזית ד.ג בע"מ / חנות המפעל א.ת הר טוב : שעות פעילות: א' ' 5:55-60:55. / במסגרת פתיחת קריאת שרות נא וודאו כי ברשותכם חשבונית רכישה, דגם המעשנת ומספר סריאלי של המעשנת, תיקון הגריל יבוצע אך ורק ע"י היבואן במסגרת אחריות היצרן. 23

27 Z GRILLS 3 YEAR LIMITED WARRANTY )אחריות מוגבלת ל- 3 שנים( היצרן דרך היבואן הרשמי והבלעדי אמגזית ד.ג מעניק אחריות מוגבלת ל- 3 שנים, מיום רכישה )של הרוכש המקורי( בכפוף להצגת חשבונית רכישה ממשווק מורשה של היבואן. האחריות חלה על פגמים במוצר שנוצרו כתוצאה מכשל בהליך הייצור, במהלך תקופת האחריות, היבואן יתקן או יחליף כל פגם או חלק לפי שיקול דעתו הבלעדי. האחריות אינה כוללת פגמי צבע, חלודה וקורוזיה על כל חלקי הגריל, האחריות אינה מכסה על עלויות הובלה, עבודה ודמי שילוח למיניהם. היצרן עושה מאמצים גדולים הן בחו"ג איכותי והן בהליך הייצור להקטין את תופעת החלודה וקורוזיה על חלקי המעשנת השונים כולל שימוש בצבע בטמפרטורות גבוהות, אולם אפילו צעדים אלו אינם יכולים למנוע מהצפוי להיפגע כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת היצרן כגון סביבה עם לחות גבוהה, מליחות גבוהה, טמפרטורה קיצונית, שימוש בחומרי הדברה או חומרים כימיים שונים ועוד. מסיבות אלו האחריות המוגבלת אינה מכסה חלודה וקורוזיה מכל סוג. היצרן והיבואן אינם אחראיים בשום צורה ככל שבוצעה התקנה, הרכבה הפעלה ו/או ניקוי של המעשנת לא לפי ההוראות המפורטות בעלון זה. אחריות זו אינה כוללת חלקי שבר מכל סוג, חלקי פלסטיק, בלאי טבעי של חלקי המעשנת השונים או נזק למעשנת שלא כוסתה בכיסוי מתאים לשמירתו מפני גשם ושמש. האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם מכח עליון, חשיפה לתנאי מזג אוויר של גשם ברד ושמש. האחריות הינה למעשנת בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף משני או לצד שלישי. 24

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

Microsoft Word - OVEN BQ1 D4T093. trns.doc

Microsoft Word - OVEN BQ1 D4T093. trns.doc הוראות התקנה, שימוש ותחזוקה לתנור גומחה דגם: BQ1 D4T093 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung תודה על

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc SAF 86 SAF 860 מדריך להפעלה והתקנה תנור עומד משולב לקוחות יקרים, התנור המשולב פשוט במיוחד לשימוש ויעיל מאוד. לאחר קריאת המדריך, השימוש בתנור יהיה קל. לפני שהתנור נארז ועזב את מפעל הייצור, בטיחותו ותפקודו

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: מעוז הקור טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט 1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל 46 7136-020 מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל. 1-700-50-6001 04-8410888, שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד. 10167 חיפה 32290 טל: 6270304-04 פארק תעשייה דרום, קיסריה ת"ד 3542 מיקוד

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx הוראות הרכבה והפעלה עבור OUTCOOK Dreamer מתקן צלייה בגז - 4 מבערים EN (Europe) האיורים איappleם בקappleה מידה. הappleתוappleים הטכappleיים appleיתappleים לשיappleוי ללא הודעה מוקדמת אזהרה לשימוש חיצוappleי

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי

By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי מסחטת מיץ 200 DAV לקוחות יקרים אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית.DAVO אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ZM itc2013.ppsx

Microsoft PowerPoint - ZM itc2013.ppsx התפשטות אש, חסינות בפני אש, ועשן בכבלי תקשורת מחשבים גזים תוכן העניינים תופעות, סכנות ונזקים בזמן התפרצות והתפשטות אש כיצד מוודאים המשך תפקוד כבלים תחת אש שיטות וחומרים מעכבי בעירה 2 סיווגי התקנים הנפוצים

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc הוראות הפעלה כיריים קרמים KM 5600 KM 5607 KM 5617 Y M-Nr.07 570 840 חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לכיריים. תוכן העניינים 4 4 4 5 6 8 9

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד