Safrutenu ha-ḥadashah : toldot sifrutenu ha-ʻIvrit ha-ḥadashah bi-teḳufah shel ḥamishim shanah (le-min A. Mapu ʻad M.Z. Fayerberg)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Safrutenu ha-ḥadashah : toldot sifrutenu ha-ʻIvrit ha-ḥadashah bi-teḳufah shel ḥamishim shanah (le-min A. Mapu ʻad M.Z. Fayerberg)"

תמליל

1 ספרדחנ שה 1 ן: &: ג ~ הרמאן המסע; נלד ב' מבת תקמת (1808) בסדקה פרר קבנה אב קת מלמד גמרא התפרגס כדחק גדל ראה :לדת מ ענ לחץ צער מכבס כרב הספרם העברם מאהבת חכה התרה להלר המצמן בבשרנת המזכם החל קת להלעמ בנ סגת המרת בתלמד במרס מל שבע שנם; כשהנע הנער לשנת ה : בא ללמד בעצמ בבת=המדרש ה לכהרכשבה' קמן השהה בם התלמד מכה נל= הפלפל הנער שקרן גדל הע ק כתרה מם ללה למרת חלשת ברת למרת המזנת הדלם המצדמצמם שא חן אב מאכ הלד מד ם ן במ לחם בש תפח ארמה מפֿ'במם זנ דנ=מח פת משחח בשמן= ן ז בחמאה נחש :ענ הלד למנ מלכם' ) ש שהנער רעב ללחם בהת עשר שנם גדל המחסר בבת (אב) קת המלמד לרגל מחלת אשת לד ה ן רעבם ללחם בש הלד ם מצק הרעב בנפש נכנעה שאננה צר ` :צרת הר זבחד :צרת אמ אהב מאד תנחמתה אמ החלה לדברה הנעמם תמפה :קל ר לכ הרגש נתנ כח לסל סר התענת התכפ החרפה כסד דחרה ז ענת צנעה שחקנת בל מענת תכעתב זא חמ פט מתח ה: הענת `הקצנת קרבה גמשת ם לדדב נפשת הלדם הרר זכרן מ לדת השפע מספרג במר לדת חנכ פ) מאפ : ר ברנן הד"ם צר ב_*15 ב ב ב

2 ! ` ף 4 מרבה בתאר המחסר הענ הנרא בכת רה: (בםפר צע ) אח עת נפשת הלדם רפ רהמה דבקתם בנפש הר' ) לם הלמרם הב הדת הנראה שראה הנער בבת אב הסח הבער ער=מלדת הענה המרפשה הכחד בנפש הרכה הנה הגעג לפ אצת השאפה להד מהר ה פרח פה הצמח עלה נב אשפה המפתח מ ס פקע גצת הנחמדה נמת הפמת בח= דמנ העז התגבר המכשלם החצנם התפרצ :במה דרכם הנער ; מתגנב כפ בפ צא מחץ לער כד להתענג הרר המבע הב לשכת בדד הקסמ להבמ בענ החלמת הנהרת נמן לה _המשתפכם בתך מגדל בת=התפלה שבקבנה הקרבה אהב מלדת הנגנה חמרה דד א קאפן מםפר כ הנח החזנם הסבבם במדנה ב להתפלל בשבתת מםמכם בשת הערם הה 'סדקה קכגה לבל שמע תם השר לשחרר לם בהד מצא דמנ הכבר כר נרחב בהת הקבלה פפּ הקבלאָאחסףךת תעמתה כשמל ל ט" שנה החל לקרא בעזרת אב בםפר=קבלה במפעת ספר הזכרה האמן ככח הסגת' הלח הקמעת הנזכרם בספרת הקבלה פ אחת גסה להשתמש בםגת' דעת כד להת לראה אנ נראה ; כא הצלח נסנ בר הצמער ה מאד במל "ז שנה נשא שה בת אחד מב=הב האדם בקכגה א ראה דע תה ם=התנה; חתנ הבמה להע מזנת חנ במשך :מה שנם בר שלמד מתך הרחבה לרב גדל כתרה אמ הסף האכרך להנת בתלמד בתרת=הנסתר הקבלה התחבר למפלגת החםדם' קח לב בםפר=נפלת בצתכרחם כאהבתם המד תעמת=הקרשה לם אמ השנאה ת הדם הצאה ת בחזקה מהקלל ; ל בעצמ נהפך במשך המם לשנא תם אחר שהכרם מקרב לשא השתד כמה חסדם ' למנת לרב באחת מקהת כ נפש בחלה ב בהרכנת בל ראשה השת הלשן הזרה הראשנה מד אחר בת מ=נער התלמד ספ ח הקבלה השפה הרמת העתקה הא מצא במקרה תר בכפר ' רמ התנ ך כבת ר ד ה מאראנלה ששמש ב זנת רב בסכדקה; בעזרת התר הה למד בעמל רב שקדה עצמה הלשן הרמת דעת בשפה ז נדלה כך ש לכתב בה עפ בקשת ראש הקהלה אגרת=ברבה להגראף מגנשמן שבא לבקר אחת בקרבת סדקה; הגראף קרא האגרת הלל מב מעמה סגננה לם כש ההא רד בכר חתנ מא מנכם האכרך הצער ש כ עשרם נץ לבקש מקר=מ להתפרנס מגע=כפ למרה אצל החכר בת'המרח ככפר אהד הסמך לקכנה; פררכרנ דד המםפר מתאר לנ מח בת הכפר התמנה הכ

3 "לז םפרתנ החדשה 3 1 פר ) * ~ בתהמרת הה בנ ם הנםח השןכ בצד הדלת תנר גדל רע ארבתעשן כ הסק התנר העשן ממ חלל הבת צא החצה דרך הפתח במת=החרף כ מפנ הקר לפתח הדלת תנדף העשן שב שנ תלמד בנ המזג קע הבת לבל העשן מחנק לצארס מלמדם חמש רש פ אחת בא כמר קל בר בר הכפרם הקרבם המרת תצב בפתח; ברח ב המלמד שב הרצפה מלמד תרה לנערם השבם ר שתק לעג למראה המזר הה שמע דבר הלעג הכמר אבל דע לענת ת הא פלנת ל השב לעכ בפסק מתהלם מתר רמת פסק שחה מ לת הענן הכמר למש ענ האמן למשמע אזג תכף שנה לשנ ש המלמד מ הא מאן דע חשפה הרמת אך נתגלגל לכפר להת מלמד=דרדק במםאה (מגש) אחר חלפת דברם התקרב הכמר באה פעמם רת לבת הכמר הקל פ פעלה דעה מהלך התפתחת הרחנת ממםדנ הא הנצר הראשן בא ר במגע במשא במשמתן ש משחת הכמר נתעשר המלמד בדעת שנת חסר בהר למד מפ הספרת הרמת בבת מצא ספרנ םפרם בשפה קרא ב בחשק רב בשעת הפנת מת תלמד באחת המנת בתהמג מ המלת האברם השכרם" בכה הצלח לעשת עלם רחנ מחד לשקד הספרם החבבם _` 13 בתך הבמת הבערת חשבהכפר דתנא` ה" הק ר א שהרגש בקסם הנה השפך ח השקט התם האברם החם הל נתחב בתר במשך מ החרף ששב בכפר הא מהלל בםפר כמה פעמם ת' האדמה שרלכ האברם כעמ צע (ח א פ א) הא מתאר לנ תמנה פה פשטה מה" הכפר במת ףנ עבר שת אשמרת בללה קל הש נשמע לראש האשמרה השת ערר ברךמם חהשך מכסה ארץ אך מאהל האברם נר שבבאש מרם מן החנת הצרם כ קמ האברם 'לפם: הגברם לקשש עצם לה מנם לרגל מעשח עת ן) הנ רג למת בצמד בפשתם נשמע קל מבה בפמש הלם פ מבת חדשברזל העשה מדמתנחשה לססם אש אש עשה מכת עבד ת" בשב לקכנה החל להגת בשקדה רבה בספר השה מלצח הכתבם עברת ללמד דקדקה שפה ז בתנ"ך בק בבר קדם ל ב השרה הנשנבה הנבאם המרת הנעמת התהלם ה שעשע תמד דד קאפן מםפר כ במרס דעתמנת ת מלשן אחרת כבר דע תנ ך מראשתם אחרתם פה רח הלשן בפה לדבר בה כדבר ספרה חה כמם הקדמנם עת ש אדמת אתם ) החל ללמד` בעת ההא בל עזרת מרה הלשנת הגרמנת הפראנצת חרנה הרסת רעת שפתהמדנהנחשבה למפל בענ מש שר בדרת ה כ ר ההשה כבת השמם שאנה מבאה לבה תע לת ממשת בחם אנ מ ממדם שקב חנך ארפא מסדר מלדתם ה חזן קר מאד בעת ההא בן דם השבם ברסה; כמעמ הנרם נ ה אז רצנר ם ר הנם שעסק מקדם בתלמד צ מבתהמדרש לקנת דעת אחר מהפכה פנמת מצב ההשה בעת ההא 1) נצל לכש חדשת מ) ח נה תר"ל צד 10;

4 _לק'4 מאפר שהתחללה בנפ אחר מלחמה קשה שנלחמ בנ סבבתם חמשבלם הל ה גררח הנתנם בל ל שר ה'המשפחה קרבת הרם במחר הר האמת הפ שה מבק בכר הלשנת הפראנצת הגרמנת בחד ז האחרנה פנ השפה הרסת; כ הספרת דרמת דלה ענה מאד מל הספרת העשרת שנתפתח במשך המת ה ה ח כנרמנה פראנצה אגב ה השפה הרסת להבא למשבלנ_ כעת ההא תע ל ת ח מר ת א חפצ לעשת השתם לק אר ר ה למנת המחה בה הממה נתנה במ עתה במעמ משרת רשמת להדם; מהרחם ה אחנ רחקם הרבה *תר מעתה; בעלמנ פ נ מ ה בל דרשה לדעת לת מרם המפצם השה אדרבה מן הקהל ש להקהת דת כען ממה=עצמת (טנמה)ררף באף דרשהשה בל מפץר ב הרעת ה לפקח ענ דם מעש העל הערצת מנהל מ כבה בנ להס אנש הקהל' חץ בת בן העלם ד העלם הל הסבב ת; כסמןהקשר בן שנ העלמת הל שמשך ד הממד (בטקסט תחתן) הממנה ממ הרשת הנרם המעמם לם חמשבלם המעמם הל השכנם הררת בעמק הרפאם' הצמנ כמעמ מתר אח בתלבשתם בארתת ח במנהנ'דתם הנ במםתרם בספרס חצנם ) התענג בחשא ממב הצרת ספר העמם גפ ערגה בסתר להעלם הנדל שנדמה להס כמ ז פ חפש צת ה בחלמם בהקץ השק ברא רבם בח שפת בת ענ ב שרתם מרחף בן מהזתקמם תעה בעלמת מם הד אצת אכררם מש מפס הא הסח דעת מצרכ צרב משפחת הקמנה בקש א להתכדד רענת ספר החבבם הא מסתר השת הגה בספר בערתהנ בבת הכנסת בהה בבת אב בהתחב בשדה בער מחץ לער ~ הסף לש בגד הארכם להתפלל בצר לעסק בתלמד להת ר ב מנהג הדת; ב ז נדע הדבר כ הא נתחמץ סר מהדרך השר הקנאס בחד החסדם הח לרדף ת להתנקם ממנ בתר אחד חמשבלם הברלנם ) הנחשבם לב דם דת רמא שטח בשנת תק ץ (1830) בהת כ כב שנה החל להתם בראש; שבשנת במח הרען לכתב הספר אהבת צן' הרמאן המקר הראשן בספרת העברת בשנה הבאה כתב פם אחדם מהספד ה שצא לר כב נ שנה אחר במשך העת הארכה הז העסק נר הספר רח ; ב חננ בשבת בקמ בבת בחץ בשחח הברת מלתם לשנ צרדמנ ה בענ מ מ לנפשת חת המת ת בבל מקם לבת בחברתן ה משתעשע תמד תקן מאפ למש כמה פעמם דר מבטא באהבת צן שצא הספר משל מתחת ד באהבה מחדה קרא הספרת הפראנצת ספר דמאהאב קמר'הגה בחר רמאנ המם פלת מקרםמבהלס א'ן'ס 1) ספרהל שאן ב קרשה 2) בך נקר דד ההשה הגרמנת

5 סם\רחב שה 5 הלה דמנ ערר בל תשקה ע לכתב ספראהכם במתכנ לם המצת שבה ח דלה עצבה מכערה בך א לקחת ממנה חמר נרם לספר החדש עננם בברם בס בעת ההא תר תר ה דם ברסה אף קר אחד חדר מחןלעלמנ החשך הסגר אחר התקת הנעמת שהרננ לב אחנ במ כסנדר הראשן המאר ל פנם תתחדש משנת 1823 אלך דם נרת גר הגבת מען תן שבמנ בארפה ה שררה ראקצה גדלה נתנכרה בתר הקנאה הלמת צרת'הען מפ מפלת נאפלן הראשן במל תקנהחפש שקבע בהארצת כבש; ברםה חקה בחד הראקצה התחלה רדפת העמם הרם השבם בה אחר 'א הצלחה המדדה הראשנה הפלנם שנס להתקמם להממה בשנת 1831 כמה הדם נלקח לתהצבא במשך כ ה' שנה המנם מלד שר נשדד בחקתהד מהר ע' החמפם ) נמסר להממה בתר קאנמנסמם (חנכ' הצבא) ז עת צרה בהלה" לשר שכמה נחתה ה מת בשנם נ נמצא ל מרכז רחנ כח חמר ב העבד העברה הממה הלם שברא עמד גדל שר טב המה שדכ רב ה במת שעבר; אבל הנחה הקהל המקמ בבל ער ש כשפן בנ שר במצרם רדה ב ממ פקדת הב7סה'*2) קרב לשער כ במם ק מרם בה נה רח הצרה הפמ המת דעת לגמר מצרת הל הרת שבבת החם האפלם המשעממם שמסבב נמ מענ תחתם ב ח השקמ השר אתנ המתארם בתנ ך מפר ש הנה תמד הא תשב סדקה א אזרח רם ראה בענ גןהפארחה ער'הקדש במ קדם הא שמע שחת שרה רזנה נבאה כהנה הא ממפם ממל הרהתם המתנשא למלה שממ בהראפרם בכרמל בשרן מת העלם הקדם חפה השקט המשר לקח \; הגרם לםפר המתם בדמנ בד א פרע אש מחשת האאםפךט נס ח ת הנעמם שהא ראה בהקץ מתרחק ן מתדד עפ' רב הקסמ הסמך לער סדר תכנת הרמאן אהבת צן' כתב רב פ הה שזכרן ספרת חשב בל בך קשר מתאר פרדברג בדברם הה: ממל הער קבנה מעבר לנהר גמן מתרמם החד הקממ הה הא גה ששמע הצלע ממל הבהר מכסה עצם שחם בנ חצת מררנח בהר להקל העברם הה הרדה ראש הדר עמרה מרבה שנה בנה עצם ה נג הפכה בנה בשנת פפּ בשנה בא נאפלן ח לרםה דרך קבנה עבר נדד צבת הנמאן בם העשרם שה בם העשרם ארבעה לחדש נ) בםבה ד ש ראש הגה שבנאפלןד תבנת חת הא שר התפל הרר המקם המראה הרחק ראה מראש אם בט השרת הערת הבפרם מםבב לקבנה בחד פה לרת מ ראש הער שב נהרה הגדלם הנמאן הלה לפתה משכ עברה משתפבם ב אח שנ מפרשה מעברמדה ן הער הקמנה קםט מעבר מח סדקה אשד הא חלק ברל מהער קבנה עצמה רהב רחבראה לען ב:ל פרט אפשר לרת למנת האנ העברםשבם ' הראקצה הפלטת 1) ח הקהל הממם מכסת הנפשת הדרשת להצבא 2) מרת המפרת העברת החדשה" 1 ש רר נ םשץ ארשה תרס" צד 113

6 6 "ן _ב כפכ~ _ _ : =6 בת רגל למל המשרר הפלנ אדאם מצקבץ כערר בת ` שרת ע ` חמדת המקם מראה ה`פה אן ספקכתב ברגן כ המסרה החה ע ד מצקבץ ער נאפלן דחפה הה הלה? דמנ הממן העבר חמשבה : :לקםם המקם הה נב' חזנת מרת נשגבם" ' בצל שת בשבח בסכה ש ראש נכת ספר ﭏחסן פעמם נשכבת צן' שכח לגמר ח ההה הת מאה מת' תרמה ל כ` הא `שב הרהזח`ם ראה `רד`ם הפה ץ משתרעת לרגל לם חלף הענג הה לטל תר לכתב הנת הגלן ה'ח שת פעמם במבנה גדלה הפ הראשנה הדבר בשנת 1831 במ המרד הפלנם מעשה ש :ך נ אהת צא מן ה חפץ לער הנשר הקםט הנה בתה שעה נפלה מהמה במחנה חל הרםםב שמעה באה כ המרדם הפלנם הלכם קרבם קבנה מהר קאקס רם להרדם אח הנשר לבל כ הפלנם לער בשעת הבהלה תפס הקאקם האנ שה במקם המעשה עזר דם; שעבר במקם חת בת רבע ב לדם הקאקם עצדה ערר הא לקצץ חבל הנשר בן בה כה הח הפלנם שתתר בן השחם ש הקםט לרת ראש ב כדרעפרת אמה גדלה נפלה ש מנלב מטבע הגרזן מד ברה מחסר עת ררף אש מן הקאקס אחר אך כדרהמת דלק אחר פ ממנ משמא בם אשד נמלט נפש ם ברחב הער בפ השנה הדבר בם העשרם ששה לחדש נ תה השנה הננר מגבםק נצח הפלנם ד קבנה שקט המרד המהמה עברה הלך בלב שקט מכתר החבבה ראש הקםט כתב חזנת לבכר שעת אחדת בדרכ ה בררת מ דרך המדרגת החצבת שמע פתם קל רה; בהבט בה בה רא הנה אהד מחל הפלנם מסתתר בן השחם בת רבע צ עשן קאט מקנבה שמע הפ קל רה בדרעפרת עבר בקל שןקח סמך לנ ההלך הד ה הפלנ חשב ב הא אחר המרגלם חל הרסם השטטם בהר לבקש תר פלטת המרד ל בקש להבא בררמת ל החה העבר נמלט בפ הז לם הפחד החרדה אחה בתה שעה כד מם רבם' ב) ם שבת בשנת תקצ ב למרהבת אצל הד עשר אחד בררנ מאפ ברבךב שב שנם' אחדת בהשתלמ בדעת הלשגת כח בראש שלבה' כסף משכרת שת שנ לד שנשאר בסדקה אחר השתקע בג בת בראסן נר בשבע שנם בהתפר מהראה לשעת בער ז אז חרה קמנה מ ממדם הדם התרעע ם התכח עמ קבל מ השפעה רחנת בחד השפע אחד מבנ החרה שנר זאקש שהחלף עמ מכתבם במם הבאם כתב מתחלה מלצת חזנת בשבל עצמ מקרב חשב מעלם לפרסמם בדפס; לם זאקש ערר ל להת ח לעמ להחת רח הקהל העבר בצרת הבעת 1) בספר הנזכר צר 33 2)

7 םפרתנ' החרשח 7 ב ;; בשנת תדר שב` לקבנה מתה אשת הראשנה בהשארה כח הא השתדל לשא לפג הממה שתתן הרשן לפתח כתספר לנערת נץ להתפרנס כדחק גדל מאהלשעת שכבר נמאםה שמה ההזמנה שקבל מהעסקן'הצכר העשר לנה הדה אפאמב להת למרה לבנ חד במשך מ שבת לנה התרע להמשרר אד ם הכהן לרש פן לל שלמאן לתר חכמ הער האז שרבם הכמ בנן בכז המלץ התמם הענ השנה בדמגת בשנת תר ח נתמנה אחר השתדת מרבה למרה בבה ם הרשמ לנערם בקבנה המשרה הז עזב מ ח לם אפאמב ש דע לתקף' באנרף כעס המרה הענ המעז להתפטר מת בתר מחנך לבנ הצאה מבת בחדפח במלקת רצעחער כפלתשמנה אהבת צן מצב ספןתכף במרס שצא לר הספר אהבת צן (לנה 1853) הספרת ררשה לפנ העברת החדשה דלה ענה בתר םפרנ כת פ רכ אהבת צד" מלצת חסרת מ ת אחדם מ הנח לנ א צרת שש להן ערך קם לדרת הרב ל (ר' צחק דב נזן) מקרמנץ כתב אז םפרם פבלצסמםמד חשבם המלמדם זכת דת ההשה: ר' מרדכ אהרן גנצרנ הבר תר לעברתאז ספרם מרם פבלצסמם שהפצ מעמ ר דעת בן אחנ השבם ברסה; אד ם ( דב) הכהן ל כתב במה שרם פם פחת תר שהלרקה (השתפתהנפש) האמתת מערבת ב תקרת בשת משרר בחסר ן הר באמת לה הה עפ' רך סגננ טבעת הרנשח ' מכה סף לבגן (מכ ל) אד ם הכהן ש דת נדבר להלן לעמת ז הרמאן ספרהבדם חסר לגמר בםפרתג למרת שפרם ממן הח בסף המאה ה"ח להת לסדה עקרה הספרת הפה אצל עמ ארפה הספר מסתר פאר הספר הפראנצ א'ן=ס שק שלמאן תר עברת נתקבל ' בקהל העבר בשמחה רבה; מכח כמה ה קראנ צמאם לספרדם לתר החם לם הבן הרגש כ :ספרם מתרגמם המתארם חם זרם לנ נשכע נפש הקראם השקקה לחזנת; באחד ממכתב הא מבע התמרמדת (חתנת העברה הצרפת אז'ןס הנחצת ברמאן מקר הלקח מה דם הרגשה תר תר הספר אהבת צן שמ דרשה ז עשה באמת מהפכה רחנת בעלמנ ת הספר אהבת צן" לקח מח שע הדה עשרה במ המלכם אחז חקה הנ בהתקפה התר עשרה ברהה כזמן הבת הראשן שכה ח הנבא הגדל שעה זרע המסר אהבתהצדק שרע הנבאם במשך מם שגה כבר נשא פד ברבה רבם מבנ הדה הצסנ במדת הטת ברגשת `הנם ברח ענה חבת לם בקרה נדלה רבת ברם חסר במ הנפם צ מם מזמת פשע פ ן מתאר לנ אפא 1 תחת מל הרעס' הרשהמשחת הל החרדם ע שקר ערמה למענת ת הספר

8 8 םאםר שרם משכנת_מבמחם מנקרם בתלעת בם התממם םבם הרם בנם ה בה פרד בן דדם ח מדנם בן הבם אהת לם אחרת רש הא מרה ספ הצדק לנצח ה םפרהמעשהב לשר=הף רם השב ברם ה שדת כרמם בכרמל בשרן ר צאן בקר בבתגלחם הדה כסף הב הבלבשן בל שכת=החמדה קח רם שת נ האחת חנת בת ערא השנת נעמה אהב רם נעמה מאד ב פח'תאר הא; 'תקנא בה חנת צרתה תבנה ב לחגת ה שנ בנם לנעמה לד בעת ההא פשמ הפלשתם בננ: הדה רם פח למחנה הצבא הצא למלחמה בקש רם דד דדה הנדב שר=הרכש למלך כ אם פפה שבה במלחמה ב לבת ענ לד אחזת חק ברתם בקשרגהחתן ף רם: הנת נשחנ נעמה תרצה הרת אם חלד האחת השנת בת אז נתחחן אש באח הדבר ה הה חמת קנ מהן השפט דד המדמה רם חשב מחשת=נקם מתן אהב לפנם חגת אבה ערא מאן לתחה שה שב השדת שעשק אב להנגזלם בד א תחל קללת העשקם מ מתן חפץ ערא לם חבת נתנה ב שה לרם שעגבה שמר מתן בל עכרת לרם בדתהל ברע למראה=ען כשהגעה אפא השמעה ב נשבה רם בר הפלשתם מצא מתן מקם לבת ח הא ת ע משגװרם ח בת אדנ באש להצל מן הדלקה נבל בנ הקמן ע באמד כ הא עזרקם ה הש שנלד לחבת ב שברם בנ הדש מם אפשר להמרם ב; תםב נחלת רם לנבל רש המדמה עש עכ דה גפרת מען חנת בתהשפחת לרם הה תם באש שב בער א ננע לרעה בבת משב נעמה צרת חנת נ ה אשמת התבערה פחד החשד ה נפל נעמה חשה לה מפלמ אצל אבש קרבה פקד ר רם בבת=לחם; ב הרה לדה תמם בת אמנן פננה נדל אמנן הר בבתלחם פננה התהבאה אמה באהל בנ בנקקםלע בםתר הכרמל במצאן להן מחסה בצל סהד אח אבש בתך בך הבא עזרקם המדמה הא נבל ע המצל מן הדלקה לבת דדה נדל בנ תמן בת תמר הנה פ אבה בר להקם ברתהדדת שבנ בן רם לם עזרקם בקץמבאב בברם חמד ב ננ חמגרעת הר השפלם הא משחת במראה במדת מרר ח תמן תמר הנחמדם בחזתם בהלת ב בלבל ת ז'חננ חתן דדה שהלךש: לפנ צר בן נל אפרם המבאם ה ח בעת ההא בר זמר אהד מבחנ הב אגרת לדדה םפד החם הנפ החשב בתצת שראה הלכת הגלה נא בהר בבר בם השבע בנשף; את לתם דמעה אש; שפת הנחל אראה ב הנה ם פהעבם ן הדר בלש הכר חדב רך ברב`ב שעת בראש קרצת תלתלם שחרת בערב מבתדת קדקר לח אדמת מצח ך מב צח מחלב חרא רכב םדםד עמר לפנ ךאככ ברה ספר מרחב` בכת סרח אקדאב אהה ה! ה ל ה בנם פתאר כם הה מ נתר ל ר לשח ד ענ לרשת נע ה בשמע חם שח רד ם םם רחק בר

9 םפרתנ החדשה! מנ ען אמר ל בחן שפת מר; הן נפש תחשק בנפש תמר בת תרצה בתך תהשק () נפשך מארץשנתן גתך נשבת עבר צנה מהמד נחשף לר בר ח" ' מכתב חננ שמר במלתתת תרצה תמר קרה ב נדלה תה שנה בחם חננ רתת; מרב הננה הסל רח חהן לפעמת מראה תם הנחמד נראה לת בהזןפּלל; כ אהבת תמנת בחם שנ תמנת עזרקם בהקץ תתנדד כרתח ת" כ עזרקם שנה תת שנ מתם תפת תגר שראה חננ במ מתמר הה הא זר במר בהת ששעשרה שנת שפקםה שעררהר צהת ראש כנלתהב בתפת הרחת פנ נקדם נקדס; תמר מתה לתמר כפת בהדרה ב ' בת ששגעשרה שנת מה בללתפ תראה פנה הלכתה םדברתת ~ נעמת ברכת; תגדל תפרח בנ חן תה ש'נש להרה תמרת ל רת" בתארם לבר כ בררכתם נפרד מאר ען עזרקם דעה במשרת בת ד קפץ מדל אבן; תמר הבזתת חםד למשרת בת אבה תפק לרעב נפשה עזרקם התהלל בעשר בכד בת אב כ בענ לדבר בערם בג מבנ אפם המה; תמר התתלבת בענת רתה בן רעתח תח שקצת בנת דלהתצם בא האבב צ עשר רם לשבת במענת=קץ בסבת הער תמן תמר נמנ בן הקטנם ) תמן הלך הכרמלה אחת שמה פגת לבתלחם הקרבה _דבחל ערש מלכ הדה נשקפה מנגב לרם בנה תלה ראש נבנן תדר סבתה בארת בארת ענרתמם טהרם בבדלח מתקם לחך שת בפה נף חה גד זתם רעננם גפנעמם מתל באשכת בכר גבעתת הער) חברת נל עמקת מת פרחם ששנם ד בנצאן רע ר בקר ארצת זבת חלב דבש מ הפר המלך מה ש ברת לתקרת הן ממ המקם ההא תעת עשה להבא תמם לרם קרתמשש פנ הברכת בכחפם בכסף םבתהן ערבם מרחבען תרם בנ=נה מתמם באהבם בן עפא במקם תגהמר ה רה תמר אמנן הרעה הפה הן ברח תאהבה בם תמ הן המנגן חל שר אהבה אצת קלע זר=פרחם הכרה תמר בחרה הנראה לתגג בחם אהבתה גדלת שבעתם אחר הצ תה ם ר מסכנתמת בללה ר פלצ כפרם בר הצאן פרע בס פרעת קמ הר המזנם לכת המשחתם המסתתרם בעמקם בחרשת תמר א דעת מת דבר השכמה בבקר תלך לבדה למקם מרעה אמנן בלקטת לה פרחם בשד הא רה אהבה בעבר תשנ בלפתמם בתשקת צאנ שנ התענג מראה פנ המשתקפם במם תכם; לם בם משחחם נעמת חד הנה מתה! מסחר קבשה צא ארה מש ארם נרא מראה; שערת במםמרם בטת כתפתר נכ כארז ענ מרת קתפּאש נדנ בקבר פתח לשנ בלשן1אש אדמת בשת צמאה לדם חללם הנה הא מנק בהשקט בבטחת קפץ'דהר כנן צנ הר ראה מעבר לבלהמם פג אחר תר ע לקפץ פ אחת הר לשש ענ אמנן כנן קשת חש מהרה בב ר; רגע ר הארה המסמת

10 ס שאג בקל נרא סף כ חץ אמנן פלה ת פל שדד כעשר אמת הרחק מתמר תמתםת הנמנה מאמתנמת בשב רתה ה בקשה מצל=נפשה כ בקר אז בת אבה העשר הנדב בעת לרם למ החג שב גמלך שמנ בן בנ=הנבאם למד ה' הבלם חנ כ שהמקרה הטב הזמן לחמד תבה מבל דעתה כ הא רם הנ לד בך נתן המקרה חן פננת המסתתרת בכרמל בענ תמן אהכנה בנפש לם חמד תר משרת באהבתה מתמן אחה פננה אמה נעמה נמ פתם ב לגר בנא==ה ד רם בפחדן פן גלה מקם=מחאן אצל סתר; תמן נספח להרחה הת מבא תבכרם לרם מבל ת להשתק גנ הגרל ה ל כעש אנש סתר שמ מבחר פר בםל כסף ב ת םבת נזל תרם בכבה עמם הסלם כתף ערם שכמ בבקר םע חנה שר מקרן םפרם הלך לפנ נהדר בגן קרנ תמצפת תב נעמדת ת תצץ בר ראש להרת כ הא מלך בהמתשד רב תת בבח ערתה כ דם לפתח אדמת לשרד עמקם אחר עתה אחר כת ת הקשה עבד הנח הא קרא ם לגבעת לעסקם הצא מתם ל למכבר ח לשבע נפש; ב דרכ בקרש רמה תם ח כמה שמח אנ כתת חל דמ ש ה םשמן בשר מטעמם לב לם תמן לב ל הבכרה הז כ נפש תא אהבת שנגת חלפת ממנ בחזןל בתה שעה עשתה תמר הבנת לקבל ארז מאהבה בבת אבה אמנן ת לרם לחג=הסכת בן המן בא=המ בנ בת דדה שמת לקר לבשה מחלצת במקם בגר=הר השה בן בנ=הנבאם צער המלצם המקפם ח פ תאר נ מדבר שר\ הערבם נחנ הנד בענ אש תמר גרעת ען ממנ הא השמע זמרת הקחת לב בסכה הפה שבנה דדה בננ הנחמד ; בבת משתת=הן שנערך בת בלל החג צ הנאהבם לטל בחצת רם המם צת=חנגה קל המן חננ נשמע ב:ל הקרה הת ה דנ במרם צן ה צה ברחתה; בחרם בתת צאם במחל משחקם באםבמם ראם נ כת' כמלכם כ פרה ם במ מנרתכשסן כככב השמם לרב האר מ הרצן מקראת קראה מגדלדד ערפל בחן נדמ כמעלפםפרם למראה ען הרח תגת ר בחרדתקדש ער צן' המטלם הנרג מן מרחש=בת משמחתהחג ש לבתם א בשעה מחרת בללה המנרת ה ב ת בת; ב ה רם חדל שן ם דם חמןקרת מפה מפה נשמע מרת תםן קל עת הצפם שמרהער הקראם אש דעת: כרך ה מצן ש רם הלת! אטנז ת ערשצע לתת לעפעפ תנמה שנת נדדה מענ תד מנעמ האהבה תחל אמנן לט מסרה הא ראה ההבדל החברת הגדל תמפרד בנ הרעה הענ בן תמר בת האף העשר תנן כ

11 םפרתנ )החרטה ' 11 רחקה גהה הא ממנ כגה שמם הארץ לעלם שגנה עזרקם נה תמר תסף לקנא לשנא ת במדה שהרבה למצא חן בענ בנ בת 'ררת בענ תמר; בקש תחת לנבל אמנן להצמת אמנן חת אפא בבת מט הנדב ה ענג עג=נפש חד; בקש אז תחשת לל'הפצע בת=הצבא הא נמנה בחל הרכבם המלמדם דם לקרב כעמק=המלך כ סנחרב מלך דהתנןלהבא רם במצר במל שנה מם שהצל אמנן תמר משנ הארה ' עשה דדה משתה ל הב; בשגבר שרב=הקץ צ בנ בת אמנן בתכם בת בבת=הקץ בהרהזתם מהת פה ראה מראש ת מקדם להר חה נר פנ םחמלח תבנת שממת דר דר סמל דממתנצח אתנ ספר לנ ב בנןן הארץ ההא לפנ שתת סדם עמרה תתתח נהפך במ אש מדעת שב בה עתה הא ארץ נראה ארץ הרת נפט נפרת מלח זפת ערת מה צהבת; ה תא:ל שממה ה בה בל צמח ז שד שמחנה; כנף רננם תן זמרת עף השמם נדד ממנת; פרצחת חדר ברת מן החבל ההא קללת רבצת מרר דר בתה לשמן הה רהף חשן כנפ צלמת מלךבלתת ש בתרת סדם עמרה הנשקפת מ פג םהמלח נאםפ דנש חס קל המלת מהארץ חמלחה ןתחא ` חק סתמלח שתפך הרדן שבת מנך המת דבתץ לפ ם נשקפת רם ה ראה מתת בלפ הנה שערהמרח שערהמם המ תשת לעת ערב בצ השאבס לשב מס ; הנה קל שן עלת משערהססם ם עבר שר הדה אצלת ברכב בצבס בכרכרת בעתם ת ת' רעשן שתקשקן אפנ חמ גלגל מנזרחכ בשער הדגם נראה דמת רב מדברם קנם ב תפך המקם ההא שפע מם חל מם אדרם נשמע שרקת העררם בשערהצאן קכצ צאן קדר אל גבת אהבת אמנן תמר חקת מם לם תסר האהבה מאצבעה הטבעת הנתנה =לה מזקנח חננ תשמנה בר מאהבת עזרקם במ אש=סד הנ זמר חרבם *ל מעש מהר לגת הדבר לדדה; תר אפ כאמגן גנב לב בת תן מתנת=כסף חה מבת שמעתבשא הפץ זמר כ מת חננ בגלה בטל חמ תמר תתן דדה לערקם לם תמר הספה לחזק לב מאהבה בהאמרה השגרה בפה: קח אמנן ב טבת תקה מחם!" לך אמנן ה בא לער= הברה ננה השבת תחדקל; פרת חננ מד שב שב עמ רמת שמתם טכ=לב אז ראה דדה כ בא החם התנגד הא הבת אמנן תמר בת שה בשר תה בחזןבללת מצא אמנן נחמם לנפש בבקר לפם אמ אחת השת בגא=התפת כ אבש הב הן גלת מלדת לם גס הפ רגע עשדבר עזרקם השמרם צ אמנן ג לדדה לתמר ב נלכד אמנן בשחתת מכשפה פה הצרת ת בקםםה` בלל אפל אחד הלכ תמר תמן אחה לגאתתפת לרת להבח אם נ הדבר הצצ ב חרב האהל הגה מה פתפה לשת מש מה נצבת בה נה למן אמנן מתנססת כפת בתדרה `אמנן צמדם רת נםם בנה מבט ת באהבת חן םנשק לה; המת הא תשב עתת נשקת האם צפת החנן הנ ננשת נשקת תם חלפת באהבת נל באן מר רטס'

12 12 פרם סאס אמה חשכה נפלה תמר א דעה ב אם אמנן אחת עמדת לפנהן המתח בערה מאד' בבחרה הבתר שנשבע לה אהבררעלם הא גרשה מפנה אז מאהבה כה מבל הגר ל סבח הדבר ס צא אמנן םחרר תמר נבהל נשבר נדבה מהר לצ מבת דדה הסתר מככת ל מחרחר ה כא ענ חש רנל כ כת לך ב:ל מאמצ'בא לבת פל באן נם שדד ערש פ חבש ראש בבר משכ הרמבה בדמעת ש; פ קם תהלנ כמתעזע בחדר; פ עמד פתם אמר כ אן ה! אם חם נרא ' זמר הרמא השתמש במקרה כד לסבסך הנאהבם ב ר בנבל הן שח אמנן להמר בפר פנה הא חפץ להכח ב לתמר כ אמנן הגד מבקש נפשה תרחקה ממנה לנצח חן=שא בדה מר מלבד כך לבאר מעשהכשטן םפר לתמר מען חם מזר שראה בהקץ אנכ הה שכב משככ אמנן הערכ משכת בחצ הללה אמר: הכה לכה עמר' ראראן ד :חלם הת בלכת אחר חב נע :שכר ב סד נ ששתת לפנ השנה אכה חשבה בסתה ען הארץ עצם השמם נלך נברא התפת האחנ האח! `שמע נ קל מה קרא האח אמ! הנה אמנן בחר! םאחכ ב' הנה קל אשה ענה אמרח מר: חנה הבמה בנה בער בת אש`ראה אמנן מאהבך אמתבל רם למשמעתך נה מדברת באשה תה באפ מצחנת כפרת פת ה ; חנה לבתאט תאדמדמת תה הבמה לדה ראת אשה בתחן םה פתפה; שערת ראשהן פרעת בשל בנדחן השחרם :ב מרת הן נקת הלהבה מדברת מר: בער בער אששל הצת בשל קנאה בלב תמר בערה כמקדאש" תנש המה אמנן תאמר: הפר הפ בדתך תמר" אהז אמנן ברה שקנה למר פ אמר: אד לתמר לעשרח באהבתך אשנה תמד תאמר המהנ ל אה ל ערם אמם בברתנ תש :שפתה הנה ספה המח כחלףם ב נחתפת רחטםאה נשא פראצה כארבע רחת הנה ארת כפרם שאבם דבם חמם אבערב מללס חר ער חשן; אחר משק בבכף מרדר בנתענה ללת ערבנחל צעקם מללם בללןשמן; נח זחלם ראת נ משתמם המראה הנה מתעעלם עלם מן הארץ מתנערם מעפרמת בצבם בתפת; הנה השטן נצב הבמה שדם שערם מרם סבתה אמת מת נפלה אק אההה! אנה ב? הנה חרד שד אם בעתנ אכר :! כ להבר פה ב ח; חגה השמן מלךהבלהת השתהת בשמ קרא' תנש המה ארהמשחת האחד קנ תנשח הבמה תהרנה תד בלל ב' תז מדמ הבמה אמנן תאמר: דם ברת ך~ כפר ברתר כרת עפ תמר מפלת הארה" האשה שהכח שנ חזרער תקרבם הבמה הנתר מבשרמ שמה כפרר; תמ הן ן חסך מעט הבמה הנתר שמה בבל תקרא המה בק פחדם מר: ה השטן בברתנ ם בל אמתבל! תש בתה שנת בל המרת הבלחת נןפ תמ מהרה בשר חזרה ש בתמתם שת ן נסבם חנתר מן הן שמ בנבל תג ראשספתנם' לשמע הספר ה אחה פלצת תמר תתן מעט מן=הר בפ הגה שגדלה בבתה כסמל אהבתה מנן תגד הנה כנפה` תתפרפר רנע הארץ תמה אמנן נמלט מהרב המשפט בערב ם=בלת תמר; בשמ פנללבת מצרמה נפל 'ש ן` _ נ

13 םפרתנ החדשה 13' 2 עקרן בר נדר=פלשתם שמברה לנם ההלכם באנה =כפתר לם בתך ` הח רנש=הגחם להצק נש=הן שהרע לח לרם בנ=בת הנקם מתן להשפמ הערם הדה ענ חפר קה שעזר בעצת להצת נת רם ל הנ מהר לשרף מתן בתך בת כד א גלה פרמ התעבה ע נחם מעשה כ נבל בנ הנקרא עזרקם התעמר ברש נכס רם; בשהחל ע לגת סדת מפחדם ח עזרקם בת באש ע חפר קה לם נצ " רה בם השפמם הצ מש האמת הנראה אַז הסרה המסכה התר `הקשר=הברד` זמר` נפל בהרב עזרקם הפשע?! נמסר לדן צדקה נעמה ןנן צאה בננה לם ההב האמלל בבר גרד למרחקם אן להש תא תמר מם ללה אמנן שברשת מפנה בקל1ת=רעחה כהאםבה ב כזב` םשט`נ` כ`רד`ם נדלה המכה כ צר ה חל סנחרב ער נכה; נם חחדשנה מאבקה מתפּרעב חמת קרדמת מהמת בשל פת אשד נם םקר קד נתצ הבתם לבצר החמה; בל פנם קכצ פארד בל רח נשברה כ באה צן במצר בנה משבר הקח אםף בשנםעשר ף אש בלם שר: נאםנרה שרצכת קבצם רחב שער הער רהב בנפ דבר לבם מרכ שמענ פנ! הנה שן למם באם ל מצר רם; מ תפהד םהמ תענ כ עמם רעבשר זרע ה הא תאמצנ התר נא שמ רשד פנכם אהבת בלבבכם; דמ לח התחל לשעת ב עשה עשה נרת נקה הן ז הער צן לה נשת ענ שב קצת אם רחקם; בחקה מטל גרל למם ממנה צא משפט ם ב הא תצא לרןחחבל הגם סח בף רע מאפם ארץ בצן תר מת חדה ב גכם חב ח' צבת שמ! שבנא הער כמחח םכסך שב ן תמכר שהעשר ף אש רכ לבב בנם אםן בם קבץ ראשהקשרם אמר : אמר נא ה מר: ם האש החפץ שמע לעצת ל מלך במרם כה רם לנלפנצם' ` לם נ הקשה שבנא `` נתקמה מגפה נראה הפלה לל אהד רבת חללםבמהנה הנשארם`ב נמלמ נפ עבר בעתללה השמש הפעה בקרנ שע הד עררד תבא בכנפה מרפא לנפשת שבה עזב החלה ערשדר ננע ברעב נטש אהל שנ; םחקבפלך הכ םשענתם פּםחם דלנ באלס נכם ר הל הכתב לחם ברם צא מהנה אש ` הנה העמקם אשד מל רכב נפר ח עמק פגרם; ה למר דם ל ז למרבה' נצחן ה שר נתפרסם מהרה בן העמם מ הארצת הח לשב להדה נלס נדדם הדם לם המנ הרחם הבאם מם ללה בשער רם הב עמם דד תמר מה ס=גנה האהבה האמללה כמה רחם עבר שבא חרנה המשר בערב חנ=כת _ בנ צן החרדם לדבר ה חשכמ טרם השחר ה שטח ל שטח בן החדסם בסצלחבקם ןבלמם ער זער עמד כרת לחם ענף עןנעת ערבנחל אתת שע גרה לשמח ב לפנ ה' בם סהר ברם הראשן להבהאפף ככבנשף בה חבר מד פעת שחר חבלל הנצץ ברכ חרץ; פנ קרם מתל מלהת אש ` 6 :ﭏ ן ש; 2

14 ןפֿןן! לדת חצב השמש טרם צ מאה בהרם רם נחם שקמם שכבם בן ספנם בתבנת ע פחכסף מצקם ברא; בנדת; תם ר רקרת אדמדם מ הרם םבת םדם פנ קרם; הר הע בתת מראה בככבפבקר המשבצם בר בנקדת הכסף נספת להרנן לב הגשר הער' קנ צפרשמם פצח רנה התרעע שר תלדת השמם הארץ הר הררצן חרננ לה בבקר ב המ גל ז הפסק קל אמנן המשרר בגן שנתה המרפה' הנרנה תמר הא שב מגת הבא עמ רם אב לצת הנאהבם לשמחת נעמה בתה קץ נתאגד בברת אהבת=נצח שנ זנת שכרם שר;לב אמנן תמר תמן פגנה אמנן תמר שנ צערם שרם פם בחזתם נחם נם בהלכת הבם נדת שרה רממת אהבתם נסדה תר מעת=ר מ פ=תארם אמנן מצמן ברת גרה בהד צבא ברנשפ האמן הא הפרש (שהשמן) ד מתקפת התנ ך שחנך ברח המסר הנבאם אמנן אנ שפך דמם אנ עשה על בשבל אהבת; הא מקדש לה ח מרבה לעשת בשמה אך מב חסד אהבת' הא מהרה נצתת אהכת חדה בחם כשהא מרחקה ת ממנה הא מחלמנ אדרה שנת מר נפש ך ר אחרת אדע עלם כ נשבעת אהלל שעת תמר הא דבקה בבחרה באהבת=נצחנ גבר אחר דעת אחר בגד ב אן אש פנ הארץ חבת המשמעת להרה קדמת אמ בענה ל דבר ב ז הא מרגשה כ אן בדה לשנת נמת=לבה הננ בד _ אב מרת הא מהלעשת ב כמב בענ אסר ד בחבלם מכרג לחדל:א אנכ' נמה אפתח פ; לם דע ל אמ כ נ תן ל עב אך נפש ממנ לחפש תצא תמר נכנה להבא קר גדל ב בד לקבל חלק מהן אבה כ מכם לה חאהבה מתך ענ מתעשר מם צער א מרת ש הא חנ (אב) מבת לנצח ב עתה עזבת שבתהחמדה ללכת אחר אמנן ח רח נ ל שבת באהל רעה בה'מלך ל אם אראה בצל קרת; לכנ המדברת אחר בה ב אַתנפש ב תחת רגל תפרח ערבה מנעמת אמר תגל צה ארץ תלת רנן בהד ק לם דדה הא אש נח ערן רח אנ מסגל למע ק אמצ נמרצם למרת נן'החש כד=בת הקר בענ מאד אנ מגרש מבת בת שנתאהבה גרעה אנ משאה =כרתח לעזרקם השנא לה הא דחה הדבר מעת לעת הא מחכה לשנ מצב=רחה בת כל הא אש הסמך צדקת ההשגחה העשה ה לטבה; הא ראה אדם כשר=לב בטח ב בת תעשה מדחה ב שנהב הנאהבם נשק ל בפ הראשנה אחר שהסכם דדה גדתם סגננ באהכת צן' הא מלצ מרבב משבר פסקם ש בר פ רב המשקל (רממס) השדה הקצר לשן המקרא כמחז הא נהג לשנת רען אחד שת פעמם במלם שנת לם הא הספר החדכ ת::ת הגרם אמנן תמר הפרש התנך דדה הסגנן

15 בםפרתנ החדשה נגן הנבאם הא אצ מכת א טבע רח שקע כך במל ת התנ"ך נשנ טן המקרא לשפת=אם בסגנן ר ל לכתב סגנן המקרא מתאם באמת מאד לספר לקת מח התקפה בחקה התמכה שבה נכת ספרחהנאה דם דבר עברת צחה בקראנ הרמאן אהבת צן הנ ם לטעת בנקל לחשב כ נצר בדר חזקה לפנ פם חמש מת שנה אז סמנם מבהקם המכנםם ת לסג ספר הרמאנמקה סגננ הא פה עשר בצרם אבל הא משרבב בלת מדר ש מהא כתב בסדרן המן מלם הדמת כמעמ בהרן כמ: בגף קמכ; שד בר; מהמה מכה לם ש שמבמא ערכם באמנת הא` מעשר לפעמם סכננ במשחקגההפבם המצ בתר בספרת הפראנצת תמר מרת למ: למצער שנת מם רבם דחצת חמ=נפש בדמעת ש"; אך מנן הרעה עללת ה רם האף כפר ל" קר הפה אמנן :התאב מנעמ אהבת שחלפ בצל: מה נ ל החם ההא! מ תן ארן מ ת! ה הקצת _ אשן לנצח' סגננ הפמ השמח כאהבת צן מתאם לכשרנ פן התר נר ספר אנ מבדל תמנת ז מז ע' שרמםם מדקם אןאנ מכרם : חזתן החצנת פרצפ הרחנ ה מחד הנפשת הפעת בםפר תמר הפה=פה הא מתאר למ כבה: הא לשה ארגמן מה במצחה הזך בג לן הד בלחה המארמס בענב=בלל חן הדר עפעפה בעפעפ=שחר בקרם לם כה אפשר לצר נערה ה תמנה פרמת אנה מתארת ב ממעט מאד בתר התנעת (ממקה) הגרם תחת הא מרבה תר מד בשחת (דאגם) בברר הרגשת המחשת (פסכגה) הגרם קצר בתר; לפעמם אן הברר ה מתאם להאמת בפרמ הבחרם הבתת הפם ממהרם להתאהב פ ראה ראשנה החממם מאמנם תר מד להנם; האנ המרבם מכם לגמר הרר לגמר בלת טבע הא קצת באהכת צן ב=המקרם (אנמרנה) המע נראם בערבם מתחלה פ תכנת דעה חמר תמן מזדמנם למ דקא למקמת שאמנן פננה הערם ל נמצאם מתאהבם ב מבל עת; אמנן נמכר דן נ ר אב; הנם נענ ב ש השרם באם שכרם כדמה פן התר חמגרעת הל (בחדהפסכגה השמחת האנמרגה הפת) שבהן לק תר ספר רש מםפרנ מספרת רמה א נ מ ק ה שפרחה במ בגרמנה פראננה ספרם רמאנמם כקמר=הגה גבס בהר א'ן=סשהשפע בתר; שמ לבם לתנא ההה להמצת הטבעת ש חם כה;? תחת לתאר האמת הפשטה הענה במ שהא שנ בדמנת פם עשרם הר בהשתפכת=הנפש השתד למשך לב קראהס בספר מקרם מבהלם נמת מפתעת לקח מבת=נכס התבלן לתבל םפר אנ ראם באהבת צן חמת מכשפת אנ בדם לכמה שנם נמצאם שב ת חתמת טבעת המתח בחרב כר סנת אחרת כצא בא שנלקח מצרה הרמאנמקה לם צרך להדת כ בכח הדמן םמנ הרמאבטקה ז

16 16 א ב ר ה ם מ א ם השרה נפל מפרם הרמאבמס הגדלם הא משפע הקרא מכנס ת בנקל לעלם=קסמ ש שהא מתאר לנ תמנת מבשרת ח בחד' כשהא מצ"ר מראה הטבע המן אנש`ם הבה למ המח הפה הפם העבדם בכרם תמן: ד הצרם הצרת אמנת לעשת מעש; לש מה דנה שפתת תרעת לדם לדת מרקם הסלם המם אשכת הברם הגברם נשאבכתף הקבם הנה שנ נבם מדברם אמר: שקר אדם צח בטל שמם לפנ דם פנ קרם; דעה שב; משקה מבא בת כ ממתקם מכבד שמש לעמתם הרדנם ענ: הרר! הדד! ן משמח אנ; ממנ כסך המכח ממנ שת ש ש למ ר תם באהבם הנעה עת הצהרם ד הנצרם הצרת עמ שמח ל שמת ב פנת הכרם לצחק להחלף בח בחתלם משמהפּלב מ מ זמן דבר מה הנה פה ם עלה :חמר דהזת בסנסנ רנל כת באן מעמד פל רץ לשתק; סה רדפת אחר ם אהד רבר דברם כםתלהמס בנה ברה אשל לםרה תשנה תםחמ האש לח הכה פנ מתל מל הראם שחק פ" השפעת אהבת צן הקראם גדלה מאר רבת זקנם נערם המהנבם התנ ך קר הספר בתשקה רבה =השבה כהמש התענג חזנח הא ערר כמה צערם לחם להשבלה הפץ בן ה רעת הלשן העברת ההבם האהת נ קר לעצמם ב אבנר התמר' רבם נס לחקת מלצת הרמאן מ נתפחח הכשרנת הספרתם מספרם חר נלד בספרחנ הדמן השר השפעת הרמאן אשמח שמרן הצלחת הספר אהבת צן שמחה הקראם הנע ל:תב רמ חדש גדל מןהראשן בש אשמת שמרן הלקח נס הא מח אתנ בתקפת המלכם אחז חקה כעת ההא לקח אשה שנה פה ראה עמה ח נחת ה במשך אז שנם בת הלדה שחת שעשע אבה ם ם לם מ ארכ כ חלתה אשת האהבה מתה :שנת חרכ נ החלה ברת להתמממ משנת תר ך הה1 מחלה עת הספרם' תקפה ד המנת נץ לכתב בר השמת המספר נשא" אפא דד חלה כ בנ מאשת הראשנה שגמר למד מר=לרפאה דחק ממנ ברח הא הבן עברת קרא ספר אב כ התר בהנכ העבר כדרך משבלנ בעת ההא שנתנ הקר ל במחר ההשה הלת כשנחנבר הצרת המרם בקש מנס במקלמ החד ~ עלם=החנת מעלם הרבה בל בך לחם לחשב לכתב כמ בשנם הרעת ההן הא קרא הספר מרה נכ הזמן קרכמל שהרחב השקפת התנ ך בהפצ ר החקרה החפשת עזר לברא הספר אשמה שמרן הרמאן אשמת שמרן הא מהמשך' הבח צן' ב תם הגרם באם בשנ הספרם לם הנפשת הפעת רת :ך :הרמאן גבה המרעח מסבכם במדה כז שאנ מכרחם להזכר ערם הרא אח סבסך=המע הקשר ב ת הספר

17 םפרתנ החדשה 11 קצת תדרהלבנן גכ צפן ארץ נפתל כמקם שחבר למ חתרמנם תר נשבר דאש=אםנה תחת דגל הה משתרעת בקעת נחמדה גתררת ברכם ם סבב ז םםלעתם צאם מעגת המען אשד בתך הבקעה ההא ש תחכד הפלגם תר פלגם בלמם החתרם תגלם מתחת רץ הגתם מבטן ארמה ת לנחל שטף הא נחל הרדנ ' \ ראש אמנת מתדד אחד מחשב רם עז המסתתר במען חצב בשן=סלע קע מכסה בערת פראם קרת נר =משחת קשתת חנתת רמחם כדנם תדב גדלה הנסחרת בתערח תת נאמנם ה כ השב פה הא גר=מלחמח מחץ למש ה דאש= פנה נצב גמר נרא בחכררת; ת הכרע הדד מ בשכת ער צגה ראשפנה להפל אמתה פחד האנ הנעזם עפ לעת בסבת המקם ההא נחשב עז לשדד הרב לעבר=דרכם מנח החברנ השב בלבנן דע כ הא אש שר אמלל הגדה מחג משפחת האגן ד ערצןם ' עז מכנ אפ רם הנאמנם לצן לתדת נבאת; תקרב לשמד גר אפרם השב ברם חרש ה ממת _ רעה ס עצת רא בבת בת הפה תגכנה מרם הכנה; כ דרה אמת הא מבנת שע רם גטעה בלב בתת האהבה לצן לתרתה; במתה הגחה למדם הן רב נכסם אחזת מרם השבה גס הא אהבה לעז תם הנחמד המש לם בעת ההאגשא רשהעצר אח ענ למדם הפה השתדל לקנת לבת בדבר=חן השרת ם ר הזמן שמר דד מבנ אפרם תקראם אכ שת הבת המלך בא; קמ הקראם מפג שמר הזשש קרס פנ בכד הדר התכחש אחז שבעעשרה שגה טרם תערב בדבר המכה אחב מת רת מרם כראשן אמר לשמר: תן תבא ל סתר צדן צמדת: מעלפםפרם אקנמ אבאם מרם בתך מתנת קרא שמר למדם תא תתצב לפנ בכד הדר תקח מד הצמרס תאמר : במה מצ חן בענך מלכ כ תתן ל תנ ברזן ערכך בתמרת תארך עכת המלך ~ זתצמרם הה תנ לך תפחן" תבדכת סרס חסד שמר אמר: ה המלך ח לכ ל שתח משפחת שר 1" עג הקראם אחר םבה ככחש אפרם בפ ברכת בלבם קלה אחז אמר: ברכם ם לת' ל ם כנ אפרם הב שער צן מ משכנת בת שר; דרש לצן תמר ר שמת בהגכם תתעגגר רב ם" רכר קרא תן ם למדם פן צא שמר הגע ר ראש בצ אמר: לך המלך לך ת בתלפלנש ; כ נכרת ת לגר אפרם" לם מדם ככר נתנה דה זלבה` לעז רדת תה שה אף שמד אבה למרת דח אחז ן ששמר מנ עכרת לעז ב ז תם אב המלך הצדק ח גבצרה ממנ לעשת רעה ח עז אשת האהבה ם גחח תלד לם מ ם ארכ כ הגע ש נץ עז להפרד מאשת לגר למרחקם הא מספר לנ בעצמ ע ד הפרדה הקשה ההא שהבחרה שר משפחת הבאה כמה שנת עמל נןב?5 מחר

18 18 םאפ ש _חםלךתם תלה תל מת ; ענ צן תםדח הפ רא תרד לרג כ ת' חת מחסה ע אנ בתת לש ת בת ה לש ב רנה תת ה בש בת לעת ערב הגה בלהה כ קל כם שמעת מה קל דדתנפש בזכה תפרש כפת תקרא: אנא ה שענ צרמשגכנ ח ערך מקרש ל דר עבדך ב הא לנ מגדלעז מפנ ב כרת מרם ת מתתה דמעתח מ פנה תפצר ב כ_ החן ערך לפנ אנכ אמרת; חן ה נעצב המלך אך אשב לשתת 3" שבת מקמ מרם שבה למנ המכה ראשה בן זרעת טת פנה זתבך תבלנ נא נת ננך אמרת לה; הא הבטה עגה התר מדפם דמעה ת בר תאמר; נא אש תמר מששגל כ מ ל בלך בצןז הללה לל חשך אפלה לל ענןערפל; הבת עזרקם קרב נגד הבת מתתפש בא בת המראה ת קר לנ כ ת שנת ראת בצל קדתנ אחר לשש נ משש בללתתגת תדרג לקר ערקם כאשנד חברת פנ ענתה כ חת קשת גד בתגפ ר ל קראג חדר בתדר מרם גפה ת אחתה בהבא האף חדרפמשבת ענה אמר ל: ככב תדת אסף נגה כבבפּגשף חלפה תשך ארצנ ה ה דעת עברת אחז השמרה לך מ; עתה רבד גנכ כ קמ בך ערשקד ענ כך מר ב ברך עז מלך ראגב לכסת ך ב קרב ת; ל הכנה מעשך בבתך התשה מפלט לך ארץ מאב' ` פל עז צאר מדם אשת בך שק ללד הנחמד נס בללה ההא סתתד זמן מה בתרשת=תקגם ש חף הרדן אחר למשרת=הצר אצל מאכ עשר; לם אשת אדג נשאה ענת תאהכה אחר א חפץ לבנד בב השב עמ לבטח נץ לברח מבת נשא תלת רת חח גענד בארץ התבצר הצר ראש=אמנח ם אחד שמע מנח החברנ קל תפלת כשפכ ש בן העצם גדע כ אנג שדד כמ שחשה דבם א אש מר=נפש זנרדף; אז שמח מנח בן באבבתז דע צפנת מגח הא אש ברך=ה' המבלח מ בגעמם בהאחזת שנתן בלבנן קנה קרכ משנה המלך בהש נעה אשת אחר שגרשת; כ מנח אהב לפנם נעה בטרם לקח תה קנה שה שנה ן מערכת לרגל הצר םלע בבר רע צלעת זקפם גתם בקמתאש במעת ע מעקה סבב ממ ארבע פנת למע פל הנפל ממנ ראש הסלע רחבהדם בנם בתחמדה טבלת לצאן רפת לבקר ארןח לססם לפרדם לגמלם לרגל לע מעבר האחד צרתם מעבר תשנ כרם נתמד םבת במע נעמנם: אר שמה הרם עץשמן בר רעננם בתם לחםדת בתכ ברב מם מען=גגפ נזל מם קרם טתרם משבנפש מעבר הש גן רטב מזרם תרם הנתן מא לגרתבת הה ממנ שרהתרמת מצמת תלבתטת דברך ה' אמר מנח ם ם עמם לכ מ בת טב הן עגת בקר עשת חמאה חלב לרב מנ בבש לנ צמר צחר אף שאר בא לנ צד לבנן תת כ גצד פה אל צב חמד כחל מם עףבגף; קב שק ן הטב צד צק עמנ פלג שמן; נחבר ממת במקם הה כ ערתרבש לג נפת צפם שא ב בנ םררם סד ממנ פרצתת הרד מן החבל תת רע שחת בגבלנ; לשד לכפן נשחק נר כ ברך ה ל עבר צאם לפם בד חרצם'

19 7 =_1ב! במשכגת=מכטתם ה עז למצא מרגעה `לנפש הנהה :התגעגע אשת הצערה האהבה מרם אשת תה מה בגן שבר=רח כ בלתת נפשה שה בם סכת מסבב אחז ש למלך התר תה כ אם תצא מקר רם חצה מת תמת הפרד בנה בן אשה הנמלט נפש; אבה שמר נקם כה באשת בשבל שג מזמת להממה חקרב ב למלך ז חזן גדא המסמר שער רזאה% חמלך תשקץ חמשמם הא פסל עש מגחשתקלל כקמת אש קמת ב רם בער בראש הלד` שכב רד צרה מר מעצמת מככ: ﭏסט אט! הש הצלנ נ תכמרם נשאם קל םאן ברעש תפם צלצלם חללם להחרש אבקת הלד לשרפה' לם הלד האמלל שהבא לקר לד עמלכ כ מרם החלפה בנה הצ ממח נרא בנה האמת נדלה בבתה כחם אםפ קדאה ת ב פלט הא פה=תאר אמץלב הצמן בנרת במלחמת ארם אפרם הדה 1 ם ח' אכזר בא בשר משר ם ענן ערפל קדר הדה פקח דמלח ` מעבר מת רצן מלך ארםמעבד מח ע בהדה כבפרם בר צאן רם באח במצר מלכ הברת כ להלחם ה תטש המלחמה הדה מדנה עצם רכב פר תדר במערכה מרמ שרה רמה ד בג אפרם בבןרשף הטם _ בגאדם אנש מרת הנתנם התחם בצבת צר רצם כצבאם בשדה דם כשערם ט כשרפם מעפפם פקח אסר המלחמה פנ פג להבם הא רכב םם תן ק לפנ ח אחר שאג קל סאן ברעש ר שרם תרעה; שאג בכפּרם לטרף נחמ בבהמת ם תגעש צבת דעש םם כארבה תהל הרכב דעש גלגל כפפה םערה רצ רכב דצצ אבר כבם בלפדם; רשמקשת עפ כבמת אש נשקה בצבת אחז" במלחמה נראה ז התנגש פלט עס האמאזגת (גרה) דת רעמה בת זכר גר אפרם שתה הדה חל מלכ=חברת פתגפת אמה החלטה להנשא להאש שגצחנה בקרב כמה צערם מגדל החש התחר עמה גגר מרה ן הא שבת סס מצרם חד בעגקם בשחרנם בצאר תר מתמהברכבת :הערבה לקרב צארח העתק לש רעמה משבצת=ב לשת רחב=השלם כנפח בנס מתגססת מתרחהצרר בהן ברץ ססה כשטף עבד כשגברה ד פלט רעמה התאהבה אבל הא מאס בבתאפרם הנה בחר אהבה מכנת צן הנת השרת קצעת בת קנה משגה=המלך מהשבע אשת במה פה ז התאהב מעשה המלך אחז בקג כתבת פלט ת מל פנ המלחמה פל חלל; לם אם ה' שמר אש שא תגכ שגא בנפש כ החרב השגה אז מעשת בעצמ ב שפלט גצל ממח דנ עזרקם נגד הבת ך דבק באהבת קצעת; אבל הא מאמה בם פת קל=דעת השבה אהבת לפלט שהצטן בפ עז=רח אם כ נחשב ל חשכם דנ הבל השב דם בעכד דרך הנל רה מה פה בכתה להגלה הצער הנחמד; הא הנף לת ד באהבה חן אך חשבם האדם מגעה מ עמה בדברם מנ מש טל זכד המה הנחמדה הדחמגח בש משת צא דנ לתעת בארץ לבקש אהבת שהפעה לענ רגע אחד כככב מר נמה הא בא כת= םפרתנ החרטה 19 נ

20 םאםר 20 \ ה הר נחמד כר נרחב מאד בעמק שה סבת ערת צסח עצם רעננם אשדת בר אנם עתם פה מפה נר המרת עשן עלה` עתר ענןקטרת קמד הנ; המן אנ רב גברם נ מת אן מםפר נפצם ם ע הלם פגם פנ להבם כ ןדלקם בן חת מתגשת הבמת לב חן ערך בשרזבחם ן שכר; גברם נ מת משטטם םבתר ם שתם חגגם מאפר מהתת לצן שתק נשמ מ עבר קל המן בהרם ש מקדש בת מבחת לב כנלם תלמ שר כ הרבה אפרם מכחת לחטא הכהנם זבחם זבח נבא הב משתג דם כשערם סבת מתגררם כמשפטם בתרת בדמחם שפך דם ; לבהחל המה תם תחש' כ בז תנת תם הרח בנ אפרם בנת ם ם שתם הגנם מן רלקם המ תגעש לבם בתנר ער ממה בעת עצמ םשכתחם שמ לכ פתרפנם מפנ המסכה הנמכה פנ בהרם בתת פנ הט הט דע אש רעה אשה רעתה פגם פגם במקם שכרן פרצת הלת תעה דנ מן רב; כא מצא אהבת בן המן המת גבר השעמם אמר לערך קרב רעמה המנהלת החגגה כד לנקם ממנת נקמת אב עזרקם שנפל במלחמה בר נר אפרם לם רעמה משבת חסרה חה ת לקרב ת לב פלט להרחקה משלמת הערת במצת המלך השבח אמה נעה בבת מנת החברג רר מאד כ נפרר דנ מ אח בער לך בדרך אחז; צרם םלעמגר ע נתת כ הרחק ללכת תע בםבך עצם עתם סגר הדרך מחשב הער הפ אמתה פחד נחם מדרכ בחר עצמת דחפ אמהמת נפלה בשמר ל פחד לבנן חת תה העצה העצה לכתר בעצם עץ רםהקמה לעת ; פן כה כה רא ברש רענן ב מאמצ כח כנן מש ענפ ר ראה הגה השמש חשך במחשב הער נ בא לפ ם ן םרחק ראה ראש צר דע הראש=אמנה הא אם ראש שנר חרמן קרנ השמש הבא הר בשארת רן ראש העצם רמהקמה נד ארגעה גגהןהחשך כםח ארן ה ללה תרםש חת ער שאג כפדם לטרף נחמ ארת נמרם צח בכנף מרד ר דנ הקשב קשב אם נרא ממר בשר מפחד עצמת מל חלחלה קרא ה בחצתלל עפה נפש להנדסה `קח הר אשד במתנ קשר קצה הר בגזע העץ קצה השנמתחת למתנ; ב ז התגרר לרג תחלחל שמה רמ מטל חרמן כםת כעב ער ען בששמע קל צפרם ב=כנף ם שחר נשא רגל לך חצר הקרב בד ברגל גשש תמר כ דאה ממה בהגע חצ רא לעת ער ברת כ הצר עלה כקר זקף חחל ש כ אמר: צא השמשנפץ הטל אמצא גתת ערנ* מצפה בן ענם לצ השמש הנה קל באזג קל ערב קרא הד מתחת רגל הצר' תח קל שלמת השפכה לבה בתפלח=השחר הבת שרה בגל בן* ח~רחק ממגה; כ בנתם נדע לת שהש הנחמד ההא זכר שמר בלבה הא עזרקם דנ שפגש אהבת בפן מפתע כך התגבר לת בראשנה כד א להבהלח הא עזרה לעת בהמסת העקמת הצר בחשכה ת לצבר תעה הא ט פנ באדרת; נס ערפל טל בקר שמ סתר=פגם לם כשתאר נתגלה הסד הנ

21 םפרתנ החדשה ןפּ השמש צא ר נגה פג שלמת המם חמרה; דנ להתאפק להתם מך אדדת מ שלמת שמה ענה נבהלה בחפ בםפקת כפה קראה: ת רא! ה מחמל נפש תבת בעת קרא לך! _ הנאהבם נפ אש צאר רעה דמעת גל גגר מענ מם אחדם ב הנאהבם חד בנעמם בבת מנח החברנ; אחר נפרד דנ מ אהבת כד ; לבקש רשן גדתם מ המלך אחז שהער שלמת לפלט קצעה~ לדנ 1` החלט לקם אנ שעת לנקם מדעמה בר אבה דם אב עזרקם ששפ בתך כך גבר השממן עז הדד הנפרד מאשת האהבה שש עשרה _ 1 שגה להבלנ געגע ה הא החלט לשב לרם בסתרחמה : בקר לער=מששסר למן אחר בדרך פגש פלט השב מאשד חשדת קרת כ` הלך אשרה צר` אחז הצט"ן בהרצח נכרת הרב=נר`ם בחן ; 1 תגלת=פסר מלך לחגר רך בשבל עז=רח שהראה במקרה צר אחר כמ שספר בעצמנ _ "ﭏ בה ארץ הקרב לננה התפרצ פרצחת ארה לבאה למד לטרף טרף ארם אכ רע שחת ארץ דבח פ רבם בעצמחם תשרר נר הצןדם אר למ מצ דבצם; אב בן הצרם החם בחצם בקשת באנ חערת נגש מערת תמרצם תקע האחד כשפר להחרדבד סרבצם; תערר הארהחמשחת עמר בפתח המערה הנה שח ענ נצצת בלפדאש למשן בחמת האש הנעז לתתרד מדבצ נק בצ נ רעש שאג קפץ שברת נ טרף ת בחמת אחר מן הצרם רה חצ מרחק פלח במ לקל גתמ צאה הלבאה בזעף אף כ חרדת נרת; תגעש תרעש תבקע תשבר תגפץ בן ארבעת גר הצד בטרם מצ ד תת מהמה גדלה בן תר הצרם נם לתם דם ע בעצם למלמ* נפ רת חץ שנן פל בען הלבאה תתרצץ זתתגעש תנ מעצמת מכבה בחתה כאבת רת חץ שנת אפלח תח גד גרת מןרח לתנלתפּפםר ך אמר לב הנת ארצ לפנך בטב בשד בענך שב אשתחה מר: װאבבף שבה רמח כ בה קשרה נפש צ המלך תג ל מבתהנשק החרב הז הלהב בה ברל מצפן הגצב ב מנר תערת כסף" ברת עז פלט בנ שהנח לד קטן הגה לס נחמד מש " ההדר בתפארח נרם_ המ רגש אחבת=אב דמעת ה נכנת לפרץ מענ; מהר לצ מבת=המן כד להסתר בכ כ הגעה השעה לגת לפלט מ אבה עז מפס הגבעה ה מגדלחצפם תשקף מרחק תעפתהררצן רמעת גז ברבבם ממ הגבעה הז השגח מחמד במ הרפ חגג התערר מרש לכ הזבגשר הפ רח בקר קר לך קרה צן מל פ? בך רתה נפש משש רש שא ענך צן רא אחר בנך הדפתה רח ערצם ה בגלגל לפנ פפה הנה הא מתגלגל תחת שאה שצרך לדרש נפש קרה הגח במרמ הך; שמ נא םתרםנם תשרה ען את מרם שמעה כ אף=גערה האהב נ לשב ה בסתר תחל שבעת מם 1 בעגם כת גשף חשקה בא'חא באה הרר בתדר תסגדם בה תשב בתררמשכתח הפתח נ הנן הנעל תמד הפתח בנשף ההא חדל שן מ אך נשמע גנת שתשכד

22 22 סאם' המאמרם בנשף בבתהן ההשך בםה ארץ ב לבסה הא באחרן לדרש; אך רה שמחה שאגגה למדם בתררמשכתה ער כמה פעמם נגשה הדלת הקשבה קשב אן דגש לת המן רח נשכת בענפ העצם שדנה מפחדת מדאגה מדבר גה קשתהגה קל מצ גבר תפ רתה בקרבה ברגע הכח קל דפק לת בט אמדת נעמת נשמעת בנה מר: פתח ל מרם נת חמת פתח לערז בהרך ההלך ט כמ תח תנש מרם ת בכפת המנעל תפתח הדלת הנה אש חמדת הדר בלש במדאה בא החדרה גצב לפנה עמר מתנן במדם הנמכה עפעפת כתהמת נבקע נפה ת דבר באן מר דברם נפלה צאר" עז חבק תה בזרעת שנ ב מנחמת לבס מםפר רג אשד אן ב כת לבכת נסג גמם מדמעה כ עבר המן לכם הסאן ברעש פתח עז שפת אמר: לך מרם נת שבת בת צן? לך משנפש? מדר אנחת דםעת כה ה ל מעתה מקר חס! עז קרא לעצמ ב א ל דע זקנ שגדל פנ ששג במשך השגם הרכת שבלה כגדרם עזר להתחפש הא למראהכעןלם בנכס מדם שב לבטח עמה מן מה לם המשרתם א דע הסד קנ בהס תחדש שה לגדלה הח לגנת חס למדם נכדת הקרבם בתר; הדבר הגע זנ פלט הא האמן להרבה הנמכת שתה ר המשרתם מגד הגג הראה ב נקרת התקרה הנעשה בחדר מרם הא דאה הגה הס מרם שבם בן דעת חדר משבתם התן ערך לפנ; מרם לשה אטףמצרם ל כג שבת למן הס פנה אדמ מפגנם תדבר דדה הא ענה אמרת אך נשמע קלם מרם תעבר ר בן מחלפת ראש תתלקן בהן הדר רב שקנה מנשקת פת; הכרת פג שנ ענתה בם כ מתעכבם רב ם עג פלט חש ברת חרפת מרם המזבח הגעמת שגדלה ת מלדת תה ם=רחמנה גז שערת ראש מדא=ל הא ל נשא ` הן הגדל שהמטה מנת המשחתה דרכה פרר מקצעה אהבת בלב קרע בדמעת=ען באמד לה שהא נץ מא ט במם לעב רם לנדר למרחקם הא רד למערכת חל הדה הנלחם באדם כד למת במלחמת בנפ שב בד האדמם בקש להקרב ת כקר לל גצל ממח בדרך גס מרם דעת מ בם השלצ פלט מרם חת נתן השמרג לבקש בשמרן כ אמרת ל הלך ל לכ ןש רעמה הדבקת באהבת עז נץ לברח שגת מרם להרתק גדר כ שמע שגגלה סד לם בעת ההא הסרה פתם הד הקשה תמעקה הנאהבם השרם מפדדה בנ המלך הערץ אחז מת תשב רם הב בשמחת נל בנ השר הטב חזקה להמקם הנ למשחת המנם המנם צצ מער ה התצ בן העמדם בן השרדת ה ע לגנת; בנת צ שד הר נבננם נר תמנת מעפפת ה רמ ראש ה נ מ ג שת ענה: לרת המח הנראה לט הנה שר המכה אדרפ רכב ספם פררם המלך רכב סס עבד לפנ לש בלשמלכת; אחר כהנם גבאם שדקדש אחר הכרת תפלת שרתל בעב נב מגג אחר אפ תרה נכבד צן פנת גראש ה עברם ברכב בצבם

23 םפרתנ החדשה 23 לרדת נחלגחן לרת בחמשת המלך; אחר החרדם לרבר ח' הלכם בדגש לרת המח הקר לשמע אמרת ת' צרפה מפ :הן נבא ש מרברת גד דבר המכה להדע למלך כ בשמם אצל מהד הד חדר חלל חקה כבח רד נחל גחן הכהן הגדל לבת צדק לקה קרן השמן צק ראש חזקה משתה שקה אמר: צדק ם נשק!; בכת חזקה חפלת השרם ה קר בקל נרזלב ח אדננ המלך חזקה תתגשא מלכת! המלך קם לעת מנחל גחן ע אחר השרם ה תקע בשפרת רע בחצצרת גגנ המנגנם בכנדת במצלתם בחר הדה מת תספת הרע רננ במקהת במרמ צן; קל הקרה המת ב מקראת בראש חמת קדמ שרם ר גנם שר מרנ כבר משבע לצר תדע; גל מלפנ הפע צא לבש: קל שפר דג?רשע בשמע שד אפרם כ נתחזקח ממלכת הדה' ד המלך החרש האהב לעמ הפלטם שנס מחמת אחז שבם עתה ה ~ שמ לבם לבצר ממלכת אפרם התרפה נסד חר לתמלך זכר גר אפרם במקם השע ה המ בכ ד מלך להמת הנצב ח שראצר השב בשמרן בתך כך גפל דנ שגת בשחתת רעמה בת זכר ת כפר דב; ` לשלמת"תפה אהבת דנ טמנ פחם כתנ=הב עש דבר כד אמר לעשתה לפלגש אבשג שפחה קצעה הבאה מקנת קרת לשלמת באמדה לת כ קצעת אחתה קראה תה לשב לרם כ קם מלך חדש ת להת שה לדג הבת באן מפרע תשמח שלמת מאר תעש הכנת לצ לדרכה ` ה בעת' הצהרם `ממחרת התנ ה נ בחדר שלמת שמתה צררת בשקע ער הפֿצה הקרם ש בארב ער בתנר' המתן הבקעה בן הארזם אן 8'ענן למסך אן רח צח נשבת; עפח נפש לחם הער בהמתשד ערנ אפק נראם שאפ רת עשת הרם התפ מחרב בצן שלמת רדה לרחץ מען ננס מם קרם נזלם מב לבנן אלת אהבם המכנה עמה רדה אחרה הברכה לרג נשמע קל חלל אחר קל ענה מרחק בקל שרקת בל בשן זמרת הפלגם שלמת תה מן הרחצה תלבש שמלתה צמר צחר הנה פנה מם לשד עמם חם שערת ראשה נפלנת לשת פלנת קדה רח אפה כרח לב תארה כששנתער שפתח ע) ראה נשכחה מטהרה מנשמת פ ארס הכה הא באה הגן תשב בםתר סכה ערש רעננה תדן שר צן למר תה דנ תפת=פה החמה הכרת הז נפלת בכף זכר הערץ כפר אפרם; כ באחה דרכה לרם הסת בהנ=חב אבשג למשכה רמן זכר בשמרן :לם תקת בר נשאר מ לשראצר גדע כ הא ם בסתר ממת מרד ה שמדן ח בחצת לל החג שקבע זכר ל אפרם הצת אנ הער באש הרבה חללת נפל זכר בחרב שלמת הבת ג צ לחפש בתר בנ הדה הנחשבם לב=ברת _

24 24 טאפ מ דה שר ב אז ל הנאהבם השרם עז שב שת האהבה חד שמח בנס פלט לקח שה קצעה אהבת דנ נפרד םאהבחנפש שלמה װקחנה שה נהרה מװחדה חננ אז הסאדשר`ם בצ`ט' חב=הפםח הראשן במ` חזק ששב לפתח שער` המקדש הסגר?! בד אחז לחדש המם ששבת ר הל הפע סכ קדמ אדמ כתלע; הכה קל הש קרא קצ ב: צפצפ צפרשמם זשר רע לם מ המנם המנם בא מ נהר נן ב ה ש צאן בקר מ עבד פנה נשמע שרקת דס מ מלל ההד ר אשד למ ה! הנה לל המקדש תג כם אר כ מלבד ננה רח קר הלך בעת ההא הע נרת לפדם סרס צן מקראת; מנדל נת נבעה נשאה הארמנת הדמם הההמרה דה כר שבעת המם השמחה כב צ בב שר מארן מצרם הקרה האפם האצלם ש שמחם אבנארם בקדששד ג; ממגדלהננ שערהפנם גלת דנן דנ שר דר הל ה אשד נם ממצרם בחרם למגלה אכ בם שת כםשעת' כאשמת שמרן אג ראם תן חמגרעת בתר הנפשת ב המרעת שהזכרנ תן לעל לעמת ז סר מהספד ה רח התממת המרחף אהבת צן המספר מעבר לפננ באשמת שמרן' מחזת תה פרעה פרצת הלת א דאנ כמתם כאהבת צן ספר המ אהבת= נערם זכה חן לדת טהרה גטת להכח כ בנ אפרם אנש דמם מרמה בנ הדה שרם רדפפצדק קלקלה קצת האמנת באשמת שמרן לם תמנת שחשמלת פט חם המפצת ר תקפת התנ ך תחםרגח בספר הסגנן המלצ התנ ך הראה כאן כח להסתגל לצרכ החם לבטא רגש לסמן גן הנאהבם אשמת שמרן שר=לב דבקם בתרת הנבאם כאמגן תמן כ האהבה קדשה הא בענ אנה מכה שרש א בלב טהר; אבל הנאהבם הל א תממם בתם אהבת צן" עז פלט דנ משתמ בר מ מ ה ה צ דק מתחפ כהבם`לבנ אפרם גנבם לבם מגלם תעמת כד שתגבר ד הדה כד `נצח מסר הנבאם הפרצת השמרנת הגרם הה חב תחתן שפכ דמם ככהג הב זמר עמר דק המטרה הנה מבדלח תם מ ן ב לרח הנבאם ההבם ה דש ה ת ם ממאסם בערמה כשהא מסעת לגצחן ~ הצדק השקר משפל ערך האדם אם כנת רצה מרם צדקה באמדה לע מאהבהכ אם פה אנ בנ פה ה בגברם כ רמה תהפך תפארת גבר לשקצם לעמת ז טהרה נה הא בתר בתםאה נר אשמת שמרן' הנאהבם דר טבת אהת אם תגשאנה חרם תהנה משרת בבתם תרע ע בהצלחתן דנ המבקש אהבת שלמת מר למ: אם אמצאגה בבת אש טב שאגגה שמחה בחלקה אמרת לה: ה אחת משדה גחמת בחם ; אם אשה גבר צלח פדת ם נפשה מך האש ההא לם הא אהבה רמ א נט ת בלת טבעת בלת מצה בחם שך הספר הסבת הגמרם

25 םפרתנ החדשה '25 תר ממר מאמ כשה הקסר הנר כסנדר השג בסן מלכת בשנה 1855 נח רח חדש הד רסה הממה החלה לעשת חקנ: בה אחנ העבם האפלם השתדלה להכנס ב קצת אזר השה תרדםפּהמשב דם בממלכה נתרחב טן הקהל הנבער הערץ נתבמל נקבע חקם רצם בתפ הצבא רבם ממש דם נתמנ לפקדם רשמם גברה ב התשקה ללמד ן שפת=המדנה לעסק כ מ ד ע ם מ ש ע ם להבא תת ממשת לב ן ןבנ=הנערם נ מל בת=הספר הלם; חמשבלם המשתעש כמלצת בדמנת רד ממרמפההה לעלם=המעשה ערר ה לקנת דעת נחצת ההשה המעשת להתקרב להר בד שש דם בזכת לתר נתנ הממלכה לם הקנאם החשבם המתחסדם חפצ תר הממה הרחנת ש ל בעלמנ השתד להפרע ב האמצ ת מפצבההשה קדש המשבלם מ חל מת=ת נ פה כ הסע מצד הממה ד רחם הספרם העברם שהננ העת ההא ההשה כמלצת נחת תממת צ בספה םערה להסר המסכה מ הקנאם החשבם הפג ב לגת מעש` המגגם אחד החצם הראשנם במלחמה ז מרד הר' רה=העת עשה הח הצנע הענ הגת החבב למבקר' קמגר בשנת תר צא לר החלק הראשן מםפר הגדל עט צע" המ חמשה חלקם בספר מעבר לפננ צע ב ר' צרב שהצלח כערמת להת לתקף משפע בקהלה דת אש שאן בר תרה חכמה שאן בל רגש אנש בבל ז מכבדם ת בנ ער מדן צרק כ חתנ העשר נ תמך בד ג הא משרת שה לגדלה אש נס הדט חצף אר המתקרב לתלמר=חכמם מתחסדם כר לכסת ת ערצת השנה רדף בצע מעשקת טרף מן שמ; בכא המם=הנראם תאח פלצת ספק כף רך תדד כמ רדפה מך אכזר המשען הרחנ ר' צדק נ הא ר' גד למדן קנא המתפרנס חשן הה מתרפם לפנ מנהגה הא ב ש חרף חרד לדבר ה' חרד מאד כד בהת כחםד שטה דע הא מאד לן השעה למצא עת ל חפץ; עת להתחכם בקהלת 'עת להתמס כר' חננא דסא אך ראשת חמגרעת הא שנ ל חכמה דעת לבל מלצה צחת לשן=למדם כאש ח בף החמש הצע הרמא העשר ההדמ הנאה הקנא הלמדן הנחחכם_ה המה )שת השנאם הטפםם ההשה בער שר געצ חד להצק נ נרם ערנרח כ רח ם למ ענם מב=לב המפשרם בן הדת החם כנחמה לם ספה האמת להגת הצע במ התקף ההדמ מתראם חרנה בחזתם הטבעת המכערה ה לדרן בםפר הלקח מהמצת הרת (הממשת) נשאר ח דמאנט הדמן מגזם בתר ר' צדק הא צע א זד נ שפך דמם ב שגחמה הא ל המעת נק מ שגאה מנצח בהכרח הצדק הרשעה בעשן תה כתב ספר חנך למד הא הצטן אמ כמרה ט ב כ חה שקע תמד בחזגת רחק כך מעלם הלדם' *שכשס מקם בספר גסה לתאר תם; ב ז סדר נ בהר הא הרה המרת המסכה מ הקנאם עט צע" מאם בתר מחנך _ _1'ב:`ן \

26 חב' לתלמד הלשן העברת כ שפ ה ח ה הרבה בשמשה תר מ בלמד דקדקה כד להקל למד לשן זז התלמד בחב םפר=החנך ה ר א שנ ם בעברת אמן=פדגנ חנך לנער שמחר בשבע השגם האחרנת לח שבע צרת מכבס בחת הנפנם ששרתה הרחנם אפס מעמ מעמ בד לסדר להלבש צרה החנת החד שמל דמנ העשר הרבה להצמער בשנת האחרנת ספר גדל אחר שאבד ממנ הא כתב רמאן גדל (לפ השמעה עשרה חלקם) ב חז חזנת מתקפת שבתבצב חמלנצק תאר התנעה המשחת בארצת המזרח חרגת דם בפלן בשנתת ח התפתחתה החסדת לם פ השתדת הקנאם חחסדס שגא נאסר הספר הגדל הבה המ פמ דמן כבר בדפס כשהשב ל בשנת תר ך מבתגהבקרת בפטררג חה לשר=ההשבלה נרב ש מכבד באפ בשבל מלצת הצחה שפמ ; לם בעצת הקנאם נשתקע הספר חשב לד ב ד גרם ל צער גדל שדכא רח התבמא ב מכתב לדד בשנת תרכ א נסע לבקר אח מתתה הס הראש בבת העשר הגדל השע נגצרנ בפמררנ אח תמך בד חמד בכסף עזר להדפס ספר; בשמע כ נתמממה ברת קרא ת כד להמצא מעמ רתה ענג הער הקמנה חתפ מאד המרת שר ענ בער=הברה במשך רח מם הפרה הנבא מאר=בר ששמע בבת= הזמרה המצאה ענג גדל כך שננגתה נקבע בזכרנ משמען ב עת ש שקע במחשת דמנת לם בשב מקרת=פמר נתנבר בתר צרת המשפחה סד נפ בשנת תרכ חלה במחלת הא אמר לצ לחץ=רץ בד להתרפא; שמח בקשת אח מתתה פאר בקץ תרכ'ז כד לרת תערכת=חעלם משתקק ב נפש לרת בענ ברתכהתבל הפה שח תמד בדמנ; לם מחלת התגברה בעבר דרך קננסברנ ה ממת=ד א רד ממנה מככ סר סבל במנחה רבה דר הברת ח בקרבת בשעת מחלת ה בגחתבנעמה מם שה ממת ם מת סר מ במעמ מקר מערצ החזן ת שר בקנגסברג ר' מד נמרב ש בר=רן חבב הספרת העברת החדשה החלה` מספר להחזן ע ד חזנזת שכבר כתבס הא חשב לכתב אם תחזק מעמ הספר דע ב קרב קצ חם חמת העתד החזן מזמר לפנ החלה מב זמרת תפת בנסח שן מקבל; הנננת העברת העתקת הה ה ממתקת מררת ח הספר במ האחרנם ) בםבהכפרם תרכ ח כשפנה לערב בשעת הנעלה צאה נשמת 'ﭏ' חרז חזנת" באפ בפטרר סרת תת הממרה הראשת שהצב בת הא 4 להפץ דעת השה טאפ הא קה לח כ םפר ערר בלב הקראם התשקה ללמד שפת זרת זבחד הלשן העברת הקרה מ הצתת 1) בספר ברגן צד 73 ~

27 םפרתכד חח!שד! ההשה בענ א הגה=דעת א הב נלהב ` הנרם הברת שבעמ צע בקאם בספרת הפראנצת מבאם ממנה ` ת תר מ ספרת עת מלצת הנבאם לזבך הלב לרמם המחשבה כמ שכהמאההמ ז הבאה חקרת הבבה לד הרנסאנס (התחה) העמם הקלם חן מ דתם כך עתדה השקדה התנ ך שפת נמלצה להבא תחה ר תנ ת להד הנת' המשפלם המב בבצה התנ ך הא _ קר:החם המחדש מעת לעת בחתה האנשת בל כחת שר בפרמ ` בכרם המזכם החבם (סנװננװװװסנטז) ד לדבר לכתב צ ח ת ` מל צת; נר הר הלם (פּשננפּשתװװעזס) חם רם חשבם תפתחתה לשננ=הקדשה הרחבת םפרתנ בחד הרחבת החלק הבלמרסמ הספר חפמ) שבהעתדת להרם המצב ה אנ ש המ סר הדם א לתמך בהדת; א ה ספר=חזן בעברת חנ בגרמנה 1 ראנצה כ אז הת בהאזרתם (הקדמה לעמ צע חלק נ') מגנה ה במ ל ה העצת הבת מתך חשת נת החש זלמדנת; לעמת ז הא משבח תמד הה עמל=הכפם שה שפלם בענ נ דר ' הרכסאנ:ז בחד חסכה עכדרח=האדמה שאחנ רחקד ממכה ח" האבר כראש כאדלה" (משא=הר) פה מל ח הברך המשחתם מקבל ח הכפר בהדה הקדמה לתם בנ דלם העשרם הא אר לנ תמנה פה כז: ` _ ' ל בכפרם ראתם שכנהס משבמקם בער דממתצלל טת הארץ ם הפעת מסרם ט ט מסכת הקשר הפל מכסה הללה התכס הגברם צאם השדה לפם נשהס מתהמראה עשת בצמד בפשתם לה מלש לבנ בת' ע בה כההכה מראש גבעת התמכת בנתן שהקם' תצץ השמש בחלה» לקל זמר צפרם כבףרנבם בםה בנ המר הברזל שא האבר הא רנה תפלה ל=משש זפלת תה כעתר ענן הקטדה השמטה ש: הבתה זנתבת חשש לקר נ ה מרם מענה צאצא דאב חד מכזב ה ערם משתעש מתסם חד נן בזצן ערנ סדרה מטת=הש מתהפך צר בענה הפכה כמעט קם העצל ממטתך תהלך אחח הנה אהת הנה בחדר `תן ק משרת חרד `בה ברת ברכה בשמהמר אף פארה כפסל אשד אן רם לעשת ממה לנפש; בא מעל אפד אבנט מצנפתפנ רעמ ן כ סאם בם נפש תה אטמצרם; מאהבת צן ) 1 ההתקרת ; להפהטבע

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Safrutenu ha-ḥadashah : toldot sifrutenu ha-ʻIvrit ha-ḥadashah bi-teḳufah shel ḥamishim shanah (le-min A. Mapu ʻad M.Z. Fayerberg)

Safrutenu ha-ḥadashah : toldot sifrutenu ha-ʻIvrit ha-ḥadashah bi-teḳufah shel ḥamishim shanah (le-min A. Mapu ʻad M.Z. Fayerberg) מ פהפצנםםה ; ס הררשת החמרת 129 33 ללנם (184315 10) בשה נלד כפ"ס תשר תרר בהערה קדא שבפלך קבנה אב הבח פּ) ענ בק במשנה באגדה המגד שער בבת=המדרש חבר בהמכה חנב למד קרת נער תאר בעצמ בספר חטת נערם" הר הגדל אחד

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מורה נבוכים לתשבצי היגיון

מורה נבוכים לתשבצי היגיון פתנת תגם פתנת תג אנגם הן אדגש בהגדה את האנגם ש הפתן. פן (3) = פנ במדנה 1. סטן (5) = ן טס בבת המעצת פעם 2. בקבץ (הכדסן מק צב בק (7) = מק 3. בקבץ') הגדה (נשא ספ זה) (5) = ה דגה הא נשאנ? באזה 4. חדשת חשדת

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ע"ב השמות

עב השמות - - 00-00 זר ר תש ב"ע 00-00 ךס ש םקתע רצ ן.זר ר תרש תכז כ בתכב רש, ם ןב חר תרט ם ןב, םקח ש ז.רבח ת ם דח כבש,'כ-'ט םקספ 'ד קרפ תש רפסב םקספ שש םחק תש ב"ע :תת ט.ם ר ח,ד ע,ם פ,ן ע ד ע ע ס ;ם ר ח,ך, ר ש ח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

ג" המופע המרהיב של ילדי החוגים בישגב פעמיים בשנה מתקיים מופע חוגים במקומות שונים בתל-אביב. את המופע מנהלות נעמי רכזת החוגים, טל שרון מורת חוג "קול הבמ

ג המופע המרהיב של ילדי החוגים בישגב פעמיים בשנה מתקיים מופע חוגים במקומות שונים בתל-אביב. את המופע מנהלות נעמי רכזת החוגים, טל שרון מורת חוג קול הבמ ג" הפע ההב ד הגם בגב פעם בנה קם פע גם בק נם באבב. א הפע נה נע ז הגם, ט ן ג "ק הבה", א ג הג'אז ע ג הע קקע. בפע הגם בדך קם 15 הפע ג "ק הבה", 'אז", "ק סטא" הע קקע. בפע האן בנה ד הגם פעם באם א באם אטן בפע

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד