מסע שני - אברהם ובריתותיו עם ה' )פרקים ט"ו, י"ז י"ח( סיפור המסע מקצוע תנ"ך. שם המסע אברהם ובריתותיו עם ה' )פרקים ט"ו, י"ז י"ח( שכבת יעד כיתה י"א ממ" ד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מסע שני - אברהם ובריתותיו עם ה' )פרקים ט"ו, י"ז י"ח( סיפור המסע מקצוע תנ"ך. שם המסע אברהם ובריתותיו עם ה' )פרקים ט"ו, י"ז י"ח( שכבת יעד כיתה י"א ממ" ד"

תמליל

1 מסע שני - אברהם ובריתותיו עם ה' )פרקים ט"ו, י"ז י"ח( סיפור המסע מקצוע תנ"ך. שם המסע אברהם ובריתותיו עם ה' )פרקים ט"ו, י"ז י"ח( שכבת יעד כיתה י"א ממ" ד, תלמידי 5 יח"ל. נושא המסע בראשית, פרקים ט"ו, י"ז י"ח. אורך מסע משוער 6 7 שעות. תחנות עיקריות במסע : בירור מושג הברית פרק ט"ו ברית בין הבתרים )2 שיעורים( פרק י"ז שינוי השם וברית המילה )2 שיעורים( פרק י"ח שלושת המלאכים והוויכוח על גורל סדום. )2 שיעורים( אקלים הלמידה ודרכיה למידה מקוונת באמצעות משימות; קריאת טקסטים ושאלות חשיבה רפלקסיה; שיעור )צפייה בשיעור באינטרנט או שמיעתו מהמורה(; משימת למידה בקבוצות; מטלת יישום עצמית של ניהול יומן; התבוננות עצמית רפלקטיבית. הרעיון הגדול להיות ישראלי זו שליחות ולא רק זכות. הברית מותנית במעשים שלנו. ערכים מחויבות לברית עם ה', צדקה ומשפט, וכמובן: להשתאות מדמותו המרוממת של אברהם אבינו. דרכי הערכה ישנה מטלה קבוצתית. המורה יכול לבחור האם היא תהיה מצויננת. מיומנות מרכזית עבודת המידות. ]מיומנות זו מובלעת לאורך היחידה, אך היא תופסת בה מקום מרכזי, גם אם לא מובלטת במפורש[ יוצר המסע הרב אבינועם ביר, רכז התנ"ך בישיבה התיכונית בלבב שלם שבירוחם

2 להסתקרן למה דווקא אני? צפו בסרטון הבא: הבחור עם החולצה החומה פונה שוב ושוב אל השוטר באותה השאלה. מה הוא שואל אותו? האם אתם מסכימים עם עצם השאלה? האם לדעתכם יש תשובה אמיתית לשאלה שלו? הסבירו. ואלינו: האם גם אתם הרגשתם לפעמים ש"בוחרים" דווקא אתכם ולא הבנתם למה? מתי? חישבו: האם גם אברהם אבינו היה יכול לשאול את אותה השאלה, כאשר ה' אמר דווקא לו לעזוב את ארצו ובית אביו וללכת למקום לא ידוע? כיצד היה נראה התנ"ך אם הוא היה שואל זאת? הקדמה.1.2 במסע הקודם פגשנו את דמותו של אברהם אבינו ולמדנו על הניסיונות השונים שה' ניסה אותו. במסע זה נלמד כמה פרקים נוספים העוסקים בדמותו של אברהם ואשר במרכזם עומד רעיון כריתת הברית שה' עורך עימו: פרק ט"ו, המספר על ברית בין הבתרים, פרק י" ז המספר על ברית המילה, ופרק י"ח שבו מבשרים המלאכים לאברהם על הולדת יצחק ושבו מתגלה מדוע ה' בחר לכרות ברית דווקא עם אברהם. הפרקים הנלמדים במסע זה משובצים בתווך, בין סיפורי הניסיונות הראשונים שראינו במסע הקודם ( ההליכה לארץ כנען, הירידה למצרים ולקיחת שרה על ידי פרעה( לבין סיפורי הניסיונות האחרונים שראינו שם )גירוש הגר, גירוש ישמעאל ועקידת יצחק(. במסגרת המסע ננסה לעסוק בשתי שאלות מרכזיות: מה המשמעות של כריתת ברית עם ה'? מה זה אומר? ומה זה "דורש" מכל אחד מהצדדים? מדוע ה' כורת ברית דווקא עם אברהם? )ובלשון הסרטון: "למה דווקא אני?"( אז בלי להכביר במילים, הבא ונצא לדרך...

3 ב) א) מהי ברית? עיינו בהגדרה המילונית הבאה למילה "ברית": ב ר ית - 1. הסכם הדדי מוחלט, מחויבות בינאישית ברמה גבוהה מאוד לשיתוף פעולה מהותי כלשהו )להגנה צבאית, סחר כלכלי וכדומה ) 2. איגוד של מדינות, חברות, או גופים שונים )כגון: ארצות הברית, ברית המועצות וכדומה(. האם ברית שנכרתת בין ה' לבין אדם כלשהו )או עם( מתאימה לאחת מן ההגדרות הללו? נמקו. במסע הקודם למדנו על ההתגלות הראשונה של ה' לאברהם : ) ו י אמ ר ה' אל א ב ר ם: ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א בי ך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך. ו ה י ה ש מ ך ב ר כ ה. )ג( ו א ב ר כ ה מ ב ר כ י ך ומ ק ל ל ך א א ר ) ו א ע ש ך ל גו י ג דו ל ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ו נ ב ר כ ו ב ך כ ל מ שפ ח ת ה א ד מ ה. ננסה לעיין כעת בפסוקים מבעד למשקפיים של עורך דין. בהנחה שיש כאן מעיין "ברית", נסו להגדיר מה נכלל בברית שבין ה' לאברהם. מה אברהם נדרש לעשות כאן? ומה ה' מתחייב לעשות בתמורה? פרטו. האם תוכלו לומר מה מטרת ה"ברית" הזו? לשם מה היא "נכרתת"?

4 ב) ג) ד) ה) לו אתם, עורכי דין מדופלמים, הייתם נדרשים לנסח עבור אברהם חוזה שעליו הוא יחתום עם ה', אילו דרישות הייתם כוללים בו? מה הייתם מבקשים לקבל? כתבו רשימה של 3 5 דרישות שכאלו, וסדרו אותן בסדר חשיבות יורד. ]למורה: מומלץ מאוד לפתוח לתלמידים קיר שיתופי ולבקש מהם להעלות שלהם ולהגיב על אחת הרשימות של חבר אחר[ את רשימת הדרישות ברית ראשונה פרק ט"ו בתחנה זו נלמד על הברית הראשונה שכורת ה' עם אברהם. בפרק ט"ו אנו למדים על כמה הבטחות שנתן ה' לאברהם ועל התגובה של אברהם לכל אחת מהן. תחילה נקרא את הפרק: )א( א ח ר ה ד ב רים ה א ל ה ה י ה ד ב ר ה' א ל א ב ר ם ב מ ח ז ה ל אמ ר: א ל ת יר א א ב ר ם א נ כי מ ג ן ל ך ש כ ר ך ה ר ב ה מ א ד. ) ו י אמ ר א ב ר ם: ה' א-ל םוהי, מ ה ת ת ן לי? ו א נ כי הו ל ך ע רירי וב ן מ שק ב יתי ה וא ד מ ש ק א ל יע ז ר. ) ו י אמ ר א ב ר ם: ה ן לי ל א נ ת ת ה ז ר ע ו ה נ ה ב ן ב יתי יו ר ש א תי! ) ו ה נ ה ד ב ר ה' א ל יו ל אמ ר: ל א י יר ש ך ז ה כי אם א ש ר י צא מ מ ע יך ה וא י יר ש ך. ) ו יו צ א א ת ו ה ח וצ ה ו י אמ ר: ה ב ט נ א ה ש מ י מ ה וס פ ר ה כו כ בים אם ת וכ ל ל ס פ ר א ת ם, ו י אמ ר לו : כ ה י ה י ה ז ר ע ך. )ו( ו ה א מן בה' ו י ח ש ב ה לו צ ד ק ה. )ז( ו י אמ ר א ל יו: א ני ה' א ש ר הו צאת יך מ א ור כ ש דים ל ת ת ל ך א ת ה א ר ץ ה ז את לר ש ת ה. )ח( ו י אמ ר: א ד נ י ה', ב מ ה א ד ע כי א יר ש נ ה? )ט( ו י אמ ר א ל יו: ק ח ה לי ע ג ל ה מ ש ל ש ת ו ע ז מ ש ל ש ת ו א יל מ ש ל ש ו ת ר ו גו ז ל. )י( ו י ק ח לו א ת כ ל א ל ה ו י ב תר א ת ם ב ת ו ך ו י ת ן איש ב תרו ל ק ראת ר ע ה ו ו א ת ה צ פ ר ל א ב ת ר. )יא( ו י ר ד ה ע י ט ע ל ה פ ג ר ים ו י ש ב א ת ם א ב ר ם. )יב( ו י ה י ה ש מ ש ל בו א ו ת ר ד מ ה נ פ ל ה ע ל א ב ר ם ו ה נ ה אימ ה ח ש כ ה ג ד ל ה נפ ל ת ע ל יו.

5 )יג( ו י אמ ר ל א ב ר ם: י ד ע ת ד ע כי גר י ה י ה ז ר ע ך ב א ר ץ ל א ל ה ם ו ע ב ד ום ו ענ ו א ת ם א ר ב ע מ או ת ש נ ה. )יד( ו ג ם א ת ה גו י א ש ר י ע ב ד ו ד ן א נ כי וא ח ר י כ ן י צ א ו ב ר כש ג דו ל. )טו( ו א ת ה ת בו א א ל ה נ ה. א ב ת יך ב ש לו ם ת ק ב ר ב ש יב ה טו ב ה. )טז( ו דו ר ר ביעי י ש וב ו ה נ ה כי ל א ש ל ם ע ו ן ה א מ רי ע ד )יז( ו י הי ה ש מ ש ב א ה ו ע ל ט ה ה י ה ו ה נ ה תנ ור ע ש ן ו ל פיד א ש א ש ר ע ב ר ב ין ה גז רים ה א ל ה. )יח( ב יו ם ה ה וא כ ר ת ה' את א ב ר ם ב רית ל אמ ר: ל ז ר ע ך נ ת תי א ת ה א ר ץ ה ז את מ נ ה ר מ צ ר ים ע ד ה נ ה ר ה ג ד ל נ ה ר פ ר ת. )יט( א ת ה ק יני ו א ת ה ק נזי ו א ת ה ק ד מ ני. )כ( ו א ת ה חתי ו א ת ה פ רזי ו א ת ה ר פ אים. )כא( ו א ת ה א מ רי ו א ת ה כ נ ע ני ו א ת ה ג ר ג שי ו א ת ה י ב וסי. הרכיבו שוב את משקפי עורך הדין ועיינו בפסוקים א ו : מה ה' מבטיח לאברהם בפסוק א? כיצד אברהם מגיב על הבטחה זו )בפסוק ח(? כיצד ה' המחיש את הבטחתו זו )פסוקים ה(? מה הייתה תגובת אברהם לכך? כעת עיינו שוב בפסוקים ז כא: מה ה' מבטיח לאברהם בפסוק ז? כיצד אברהם מגיב על הבטחה זו )בפסוקים ב ג(? באיזה אופן ה' חיזק את הבטחתו זו )פסוק ט-יז(? מה הייתה תגובת אברהם לכך? מתוארת בפסוקים? מדוע? האם היא

6 פסוקים א ו עוסקים בשאלת השושלת האם אברהם אכן יזכה להוליד משרה יורש, ואילו פסוקים ז ואילך עוסקים בשאלת הירושה האם צאצאי אברהם אכן ינחלו את הארץ. מדוע לדעתכם ה' אינו כורת עם אברהם ברית בנושא השושלת, אך הוא כן עושה זאת ביחס לירושת הארץ? מדוע לדעתכם פסוקי הסיום מפרטים את גבולות הארץ? בשורת השעבוד למצרים עוד מעט נעסוק בצורה שבה נכרתת הברית מעבר בין בתרי חיות. אך קודם נשוב ונעיין בפסוקים יג טז. בפסוקים אלו אנו שומעים כי לפני שזרעו של אברהם אכן יירש את הארץ עוד מצפות לו כמה חוויות לא נעימות. אילו חוויות זרעו של אברהם יעברו טרם שהוא ירש את הארץ? האם אתם יכולים לחשוב על סיבה, מדוע זה צריך להיות כך? עיינו בפסוק טז. כיצד אתם מבינים אותו? האם יש בו סיבה לשאלה ששאלנו. מדוע לדעתכם ה' טורח לבשר זאת לאברהם במהלך כריתת הברית )שהרי לאברהם אין לכאורה כל השפעה על העתיד הזה(?

7 חי) טקס הברית עצמו "בין הבתרים" כעת ננסה להבין את הצורה שבה היו כורתים ברית בעולם העתיק. כך מתארים זאת הפסוקים: )ט( ו י אמ ר א ל יו: ק ח ה לי ע ג ל ה מ ש ל ש ת ו ע ז מ ש ל ש ת ו א יל מ ש ל ש ו ת ר ו גו ז ל. )י( ו י ק ח לו א ת כ ל א ל ה ו י ב ת ר א ת ם ב ת ו ך, ו י ת ן איש ב ת רו ל ק ר את רע ה ו ]...[ )יז( ו י הי ה ש מ ש ב א ה ו ע ל ט ה ה י ה, ו ה נ ה ת נ ור ע ש ן ו ל פיד א ש א ש ר ע ב ר ב ין ה ג ז רים ה א ל ה. ) ב יו ם ה ה וא כ ר ת ה' א ת א ב ר ם ב רית ]...[ אילו חיות מה אברהם מצווה לקחת? )שימו לב: "קיפוד משולש" זה שלושה קיפודים(. מה אברהם עושה עם החיות הללו? מה עושה האש )שמייצגת את ה'( עם החיות הללו?

8 כך נאמר בירמיהו )פרק ל"ד(: ו ת כ ר תו ב ר ית ל פ נ י ב ב י ת א ש ר נ ק ר א ש מ י ע ל יו )=בית המקדש( ]...[ א ת דב רי ה ב ר ית א ש ר כ ר תו ל פ ני, ה עג ל א ש ר כ ר תו ל ש נ י ם ו י ע ב רו בין ב ת ר יו. מה אנו יכולים ללמוד מפסוק זה על האופן שבו היה מקובל לכרות ברית בימי התנ"ך? ]הסבר )פשטני מעט, כי הוא מיועד לתלמידי יסודי( לצורת הברית הזו, מצוי גם בסרטון הבא:[ כיום, בחוזים משפטיים, מקובל בהתחייבויותיו שבברית. לציין אילו סנקציות האם אתם מוצאים אזכור לסנקציות דומות בפסוקים? )עונשים( יוטלו על מי שלא עומד יש הטוענים כי עצם ביתור החיות נועד להוות איום על מי שיפר את הברית. הסבירו טענה זו. לסיום, בתחנה הקודמת התבקשתם לנסח "רשימת דרישות" שהייתם מייעצים לאברהם לכלול בחוזה עם ה'. מתוך מה שלמדנו בתחנה זו, האם מצאתם חלק מהדרישות שלכם בפרק ט"ו? האם נוכל ללמוד מכאן על "סדר העדיפויות" של אברהם? הסבירו. ולסיום סיומת, גם לתחנה זו וגם לסיפורי אברהם עד כה, אתם מוזמנים לצפות בסרטון הבא: ברית נוספת פרק י"ז

9 בפרק י"ז, שאותו נלמד בתחנה זו, עומד מעשה נוסף שעושה אברהם כביטוי לכריתת ברית עם ה'. הפעם אין מדובר במעשה נורמטיבי אוניברסלי שהוא האופן המקובל בסביבה כולה לכרות בריתות חשובות )שהרי, כפי שראינו, הדרך המקובלת לכריתת בריתות בעולם העתיק הייתה באמצעות ביתור חיות(, אלא מעשי חדש שמייחד מעתה ואילך רק את צאצאיו של אברהם עצמו ברית מילה. תחילה פונה ה' לאברהם, ומציג לו באופן כללי את רעיון הברית: )א( ו י ה י א ב ר ם ב ן ת ש ע ים ש נ ה ו ת ש ע ש נ ים, ו י ר א ה' אל א ב ר ם ו י אמ ר א ל יו: א ני א ל ש ד י ה ת ה ל ך ל פ נ י ו ה י ה ת מים. )ב( ו א ת נ ה ב ר ית י ב יני וב ינ ך ו א ר ב ה או ת ך ב מ א ד מ א ד. )ג( ו י פ ל א ב ר ם ע ל פ נ יו. ו י ד ב ר א תו א-להים ל אמ ר: )ד( א ני ה נ ה ב ר ית י את ך ו ה יית ל א ב ה מו ן גו ים. )ה( ו ל א י ק רא עו ד א ת שמ ך א ב ר ם, ו ה י ה שמ ך א בר ה ם )ו( ו ה פ ר תי א ת ך ב מ א ד מ א ד, ונ ת ת יך ל גו ים, ומ ל כים מ מ ך י צ א ו. כי א ב ה מו ן גו ים נ ת ת יך. )ז( ו ה ק מ תי א ת ב ר ית י ול ז ר ע ך א ח ר יך. ב יני וב ינ ך וב ין ז ר ע ך א ח ר י ך ל ד ר ת ם לב ר ית עו ל ם, ל ה יו ת ל ך לא-להים )ח( ו נ ת תי ל ך ול ז ר ע ך א ח ר יך א ת א ר ץ מ ג ר יך א ת כ ל א ר ץ כ נ ע ן ל א ח ז ת עו ל ם, ו ה ייתי ל ה ם להים. לא- הבא ונרכיב שנית את משקפי עורך הדין שלנו. לפי הפסוקים, מה נדרש אברהם לעשות במסגרת הברית? מה אלוהים יעשה בתמורה? בין למי למי תתקיים ברית זו? )פסוק ז( לפי פסוק ח, האם רק אברהם נדרש למחויבות לה' במסגרת הברית, או גם צאצאיו? ואלינו: בפסוקים אלו אנו מגלים כי בבסיס אופן החיים הדתיים שלנו, האמונה המצוות, עומדת אותה כריתת ברית היסטורית שנכרתה לפני אלפי שנים. בה' ושמירת האם אתם מרגישים חלק מסיפור גדול של אלפי שנים? אילו רגשות מפעמים בכם לאור ההבנה הזו? פרטו! בפסוקים אלו ה' משנה את שמו של אברם לאברהם. כיצד שינוי זה מנומק בפסוקים? האם לדעתכם זהו רק שינוי חיצוני, או שהוא אמור לחולל שינוי תודעתי גם אצל אברהם עצמו? נמקו. האם אתם מכירים אנשים ששינו את שמם? ואם כן מה הוביל אותם להחלטה זו?

10 עיינו בקישור הבא: D )ערך ויקיפדיה: שינוי שם(. ציינו שלושה גורמים שיכולים לגרום לאדם לשנות את שמו. מתוך הגורמים המוזכרים בערך זה, מה לדעתכם הסיבה הקרובה ביותר לזו שהביאה את אברהם לשנות את שמו )מעבר לכך שהוא צווה על כך, כמובן(? כיוון שטרם הורדנו את משקפי עורך הדין שלנו, כעת נשים לב שפתאום נוסף סעיף חדש בברית שה' כורת עם אברהם : )ט( ו י אמ ר א-להים א ל א ב ר ה ם: ו א ת ה א ת ב ר ית י ת ש מ ר א ת ה ו ז ר ע ך א חר יך ל ד ר ת ם. )י( ז את ב ר ית י א ש ר ת ש מ ר ו ב יני וב ינ יכ ם וב ין ז ר ע ך א ח ר י ך: ה מו ל ל כ ם כ ל ז כ ר. )יא( ונ מ ל ת ם א ת ב ש ר ע ר לת כם ו ה י ה ל או ת ב ר ית ב ינ י וב ינ יכ ם. )יב( וב ן ש מ נ ת י מים י מו ל ל כ ם כ ל ז כ ר ל ד ר ת יכ ם, י ליד ב ית ומ ק נ ת כ ס ף מ כ ל ב ן נ כ ר א ש ר ל א מ ז ר ע ך ה וא. )יג( ה מו ל י מו ל י ליד ב ית ך ומ ק נ ת כ ס פך וה ית ה ב ר ית י ב ב ש ר כ ם לב ר ית עו ל ם. )יד( ו ע ר ל ז כ ר א ש ר ל א י מו ל א ת ב ש ר ער ל ת ו ו נ כ ר ת ה ה נ פ ש ה הוא מ ע מ יה, א ת ב ר ית י הפ ר. מה המעשה שאברהם נדרש לעשות כעת, במסגר הברית הנכרתת? מה התכלית של המעשה הזה?

11 מי עוד מצווים לעשות זאת? כיצד ה' מתייחס למי שלא יעשה מעשה העונש הזה? זה ומה עונשו? האם תוכלו להסביר את חומרת ואם חשבתם שהנשים יוצאות מקופחות בפרק, אז הנה ההמשך: )טו( ו י אמ ר א-להים א ל א ב ר ה ם: ש ר י אש ת ך ל א ת ק ר א א ת ש מ ה ש ר י, כי ש ר ה ש מ ה. )טז( וב ר כ תי א ת ה ו ג ם נ ת תי מ מ נ ה ל ך ב ן ו בר כ ת יה ו ה י ת ה ל גו ים, מ ל כ י ע מים מ מ נ ה י ה י ו. כיצד אתם מבינים את שמה החדש של שרי שרה? קראו את דברי רש"י: "לא תקרא את שמה שרי" דמשמע: שרי לי ולא לאחרים, כי שרה סתם שמה, שתהא שרה על כל. לפי דברים אלה, מה מבטא השם שרי ומה מבטא השם שרה? חוץ מהציווי להחלפת השם, איזו הבטחה ניתנת לאברהם בפסוקים אלו? האם מתווספת כאן הבטחה נוספת הניתנת לאברהם במסגרת הברית? כיצד אתם מבינים את הפסוקים: "ו לא י ק ר א עו ד א ת ש מ ך אב ר ם", " לא ת ק ר א א ת ש מ ה ש ר י"? כעת נקרא על תגובתו של אברהם לנוכח הבשורה על כך ששרה עתידה להוליד לו בן: )יז( ו י פ ל א ב ר ה ם ע ל פ נ יו ו י צ ח ק ו י אמ ר ב לב ו: ה ל ב ן מ א ה ש נ ה י ו ל ד?! ו אם ש ר ה, ה ב ת ת ש עים ש נ ה ת ל ד?! )יח( ו י אמ ר א ב ר ה ם א ל ה א-להים: ל ו י ש מ ע אל י ח י ה לפ נ י ך. )יט( ו י אמ ר א-להים : א ב ל ש ר ה אש ת ך י ל ד ת ל ך ב ן ו ק ר את א ת ש מו י צ ח ק ו ה ק מ תי א ת ב ר ית י א תו לב רית עו ל ם ל ז ר עו א ח ר יו! )כ( ול י ש מ ע אל ש מ ע ת יך, ה נ ה ב ר כ ת י א תו ו ה פ ר ית י א ת ו ו ה ר ב יתי א תו ב מ א ד מ א ד, ש נ ים ע ש ר נ שיאם יו ליד ונ ת תיו ל גו י ג דו ל. )כא( ו א ת ב ר ית י א קים א ת י צ ח ק א ש ר ת ל ד ל ך ש ר ה ל מ וע ד ה ז ה בש נ ה ה א ח ר ת. )כב( ו י כ ל ל ד ב ר א תו ו י ע ל א-להים מ ע ל א ב רה ם. מה אברהם אומר בליבו ומה הוא אומר לה'? כיצד אתם מסבירים את תגובתו של אברהם? איזו בקשה חדשה מבקש כעת אברהם )פסוק יח(? ממה לדעתכם היא נובעת? כיצד ה' מתייחס לבקשה זו? ושאלות מאתגרת: בהנחה שאברהם אמר את דבריו שבפסוק יח מתוך חוסר הפנמה של הבטחת ה', איזו מידה טובה ניתן ללמוד מהעבודה שלמרות זאת ה' נעתר גם לה? כיוון שכבר למדנו את הפרקים הבאים אנו יודעים שאחד הניסיונות הקשים שאברהם יועמד בהם יהיה לגרש את ישמעאל. כיצד עובדה זו מסתדרת עם ההבטחה שניתנת לאברהם בפסוק כ? כעת לא נשאר לנו, אלא להתפעל מהזריזות שבה אברהם ממהר לקיים את חלקו בברית עם ה':

12 )כג( ו י ק ח א ב ר ה ם א ת י ש מ ע אל ב נ ו ו א ת כ ל י ליד י ב ית ו ו א ת כ ל מ ק נ ת כ ס פ ו כ ל ז כ ר ב א נ ש י ב ית א ב ר ה ם ו י מ ל א ת ב ש ר ע ר ל ת ם ב ע צ ם ה יו ם ה ז ה כ א ש ר דב ר את ו א-להים. )כד( ו א ב ר ה ם ב ן ת ש עים ו ת ש ע ש נ ה ב ה מ ל ו א ת ב ש ר ע ר ל ת ו. ש נ ה ב ה מ ל ו ב ש ר ע ר ל ת ו. )כה( ו י ש מ ע אל ב נ ו ב ן ש לש ע ש ר ה )כו( ב ע צ ם ה יום ה ז ה נ מו ל מ א ת ב ן נ כ ר נ מ ל ו את ו. א ב רה ם ו י ש מ ע אל ב נ ו. )כז( ו כ ל א נ ש י ב ית ו י ליד ב ית ומ ק נ ת כ ס ף איזה ביטוי )החוזר פעמיים )ואפילו מודגש...(( מלמד על הזריזות שבה פעל אברהם למלא את צו ה'? ואם בביטויים עסקינן, נזכר במיומנות שעסקנו בה במסע הקודם מילה מנחה. האם תוכלו לזהות בפרק שלמדנו כעת את המילה המנחה? )רמז: גם היא מודגשת( מדוע לדעתכם דווקא מילה זו משמשת כמילה מנחה? ולמקרה ששכחתם מהי מילה מנחה, אתם מוזמנים להיזכר בכך כאן: לסיכום הפרק בתחנה הקודמת של המסע, עת עסקנו בפרק ט"ו, למדנו על כריתת הברית הרשמית שה' עורך עם אברהם באמצעות טקס רשמי ופורמלי מעבר בין בתרים של חיות )וכבר אמרנו שככה נהגו לכרות בריתות בעולם העתיק(. בפרק זה קראנו על שני דברים הרבה יותר אישיים שאברהם נדרש לעשות בכדי לבטא את כריתת הברית עם ה': לשנות את השם הפרטי שלו ולערוך בגוף שלו "מיני-ניתוח". מדוע לדעתכם ה' דרש מאברהם לעשות גם דברים אלו, ולא הסתפק בברית הפורמלית שנכרתה בפרק ט"ו? פרטו! איזה אופי מקבלת הברית עם ה' לאור דרישות אלו? ולחיים שלנו: אפשר לראות בשני הפרקים שלמדנו ביטוי לשתי צורות התקשרות ע ם ה': פרק ט"ו וברית בין הבתרים מבטאים קשר של מחויבות משפטית ופורמלית, שבה כל צד נדרש לקיים תנאים מסוימים ולעמוד במחויבויות. פרק י"ז, שינוי השם וברית המילה, מבטאים קשר אישי הרבה יותר, שבו כל צד מעוניין להפוך את הברית למרכיב מרכזי בזהות שלו ובהתנהלות שלו בעולם. האם תוכלו למצוא ביטוי לשני צדדים אלו בקשר שלכם עם ה'? ואם כן איזה צד יותר דומיננטי עבורכם? האם תוכלו להצביע על מערכות יחסים נוספות שבהן שני היבטים אלו קיימים? הסבירו את טענתכם והדגימו אותה.

13 משימת סיכום: העלו לקיר המשותף )קישור: ]כאן המורה מכניס קישור[ ) שתי תמונות שמצאתכם באינטרנט או שצילמתם לבד. האחת מבטאת קשר של מחויבות פורמלית והשנייה מבטאת קשר של חיבור אישי. אל תוסיפו הסברים או כותרות לתמונות שלכם. כעת התבוננו בתמונות שהעלו חבריכם לכיתה ונסו לנחש לאיזו קטגוריה משתייכת כל תמונה. לשמוע שיעור פרונטלי להשלמת הפרשנויות הנדרשות במסגרת לימוד הפרקים הקודמים לא נגענו בכל דברי הפרשנים הנכללים בתוכנית הלימודים. בשיעור עצמו, המהווה תחנה חשובה במסע זה, המורה יעסוק בשאלות הפרשניות העולות בסיפורים אלו, תוך עיון בדברי הפרשנים הנצרכים לבגרות. לנוחות העניין, מובאים כאן במרוכז כל הפרשנים שלא נכללו במסע, אך שהתלמיד נדרש ללומדם עבור בחינת הבגרות. פרק ט" ו רמב "ן: ויש עליך לשאול, שכבר נאמר לו לאברהם "כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם ושמתי את זרעך כעפר הארץ" )בראשית י"ג, טו(, ואיך יאמר עתה "ואנכי הולך ערירי והנה בן ביתי יורש אותי"? ולמה לא האמין בנבואה הראשונה? והתשובה, כי הצדיקים לא יאמינו בעצמם, בשל חטאם בשגגה. וכתוב: "רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנות ולנטוע, ושב הגוי ההוא ועשה הרע לפני ונחמתי על הטובה" )ירמיה י"ח, ט(. והנה ראה ]את[ עצמו בא בימים )=זקן(, ולא נתקיימה נבואתו, וחשב כי חטאיו מנעו הטוב. בכור שור: "ו ה א מ ן בה', ו י ח ש ב ה" אברהם להקב" ה "צ ד ק ה". שצדקה עשה עמו שהבטיחו שיוצא מחלציו יירש הארץ. רש"י: "והנה אימה" רמז לצרות וחשך של גליות. רמב "ן: והטעם כמו שאמר הכתוב: "אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה" )זכריה א', יד(. וכן היה במ צ ר ים שהוסיפו להרע, כי השליכו בניהם ליאור, וימררו את חייהם וחשבו למחות את שמם. וזה טעם "דן אנכי", שאביא אותם במשפט, אם עשו כנגזר עליהם או הוסיפו להרע להם.

14 וכן הכתוב אומר בסנחריב: "הוי אשור שבט אפי ]...[ בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו" )ישעיהו י', ה(. ואמר הכתוב: "והוא לא כן ידמה, ולבבו לא כן יחשוב, כי להשמיד בלבבו" ועל כן הענישו בסוף. כמו שנאמר: "והיה כי יבצע ה' את כל מעשהו אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו" )שם י', יב(. והרב ]הרמב"ם[ נתן טעם בספר המדע )הלכות תשובה ו', ה(, לפי שלא גזר ]ה'[ על איש ידוע ]שישעבד את ישראל אלא רק על העם המצרי כולו[. וכל אותם ]המצרים שהיו[ המריעים לישראל, אילו לא רצה כל אחד מהם הרשות בידו, לפי שלא נגזר על איש ידוע. פרק י" ז רש"י: "ויפל אברהם על פניו ויצחק" זה תירגם אנקלוס: "וחדי", לשון שמחה. "לו ישמעאל יחיה" הלוואי שיחיה ישמעאל, איני כדאי ]ראוי[ לקבל מתן שכר כזה. "יחיה לפניך" יחיה ביראתך, כמו "התהלך לפני" = פלח קדמי ]=תעבוד אותי[. בו ביום שנצטווה! ביום ולא בלילה! לא נתיירא לא מן אויביו ובני דורו אומרים: אילו ראינוהו, לא הנחנוהו למול רש "י: "בעצם היום" הליצנים. ושלא יהיו של מקום. הגויים ולקיים ולא מן מצוותו לחקור: מדוע ה' כרת ברית דווקא עם אברהם? )עיון בפרק י"ח( בתחנה זו נלמד את פרק י"ח. בפרק זה מופיע הסבר מדוע ה' בחר דווקא באברהם. וכך אומר ה' על אברהם : "כ י י ד ע ת יו ]=בחרתי דווקא אותו[ ל מ ע ן ]=מפני ש[ א ש ר י צ ו ה א ת ב נ יו ו א ת ב יתו א חר יו ו ש מ רו ד ר ך ה' ל ע שו ת צ ד ק ה ומ ש פ ט". כיצד אתם מבינים הסבר זה? מדוע לדעתכם הערכים של צדקה ושל משפט כה חשובים, עד שבגלל שאברהם מחנך אליהם ה' בחר דווקא בו? צפו בסרטון הבא:

15 לפי סרטון זה, מדוע ה' החליט להודיע לאברהם על גורלה הצפוי של סדום? מעבר להסבר זה, שלפיו ה' בחר באברהם בגלל ערכי הצדקה והמשפט שהוא מחנך אליהם, בפרק עצמו יש שני סיפורים מרכזיים: הסיפור על שלושת המלאכים וסיפור הוויכוח על גורלה של סדום. שני הסיפורים הללו ממחישים היטב את שני הערכים שבהם חונ ן אברהם ושאליהם הוא מחנך את בני ביתו: צדקה ומשפט. כעת נפנה לחקור סיפורים אלו ולבחון כיצד תכונות הצדקה והמשפט של אברהם באות בהם לכדי ביטוי. אתם מוזמנים לבחור באיזה סיפור תרצו להתמקד: בסיפור המלאכים או בסיפור הוויכוח על סדום. התחלקו לקבוצות של 3 4 תלמידים הבאים ובצעו את המשימות. ]או לפי החלוקה של המורה[, בחרו את אחד מהמסלולים ]אבל לפני שנתמקד בסיפורים עצמם, נעיר הערה פרשנית חשובה להבנת המתרחש שם. הפרק נפתח בתיאור התגלות ה' אל אברהם )"ו י ר א א ל יו ה' ב א לנ י מ מ ר א ו הוא יש ב פ ת ח ה א ה ל כ ח ם ה יו ם"(, ומיד ממשיך בתיאור בואם של המלאכים. על כך אומר רשב"ם: "וירא אליו ה'" האיך? שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים. שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קוראו בלשון שכינה, כדכתיב: "כי שמי בקרבו", שלוחו כמותו. ובמילים אחרות: המילים "וירא אליו ה'" הן הכותרת של הפרק. אחרי הכותרת מופיע תיאור ההתגלות עצמה שהיא בואם של שלושת המלאכים. ההבנה שהופעת המלאכים היא התגלות ה' מסבירה גם את המשך הפרק, שבו אנו שומעים כיצד אברהם מתווכח עם ה' על גורלה של סדום. הבשורה על הפיכתה האפשרית של סדום נמסרת לאברהם על ידי אחד המלאכים שנשאר לשוחח אתו, בעוד שהשניים האחרים מתרחקים לכיוונה של סדום. את כל המשא ומתן מנהל אברהם אל מול אותו מלאך המייצג את ה', ועל כן הכתוב מדגיש לנו שלאחר הליכת שני המלאכים " אב ר ה ם ע וד נו ע מ ד ל פ נ י ה'", דהיינו משוחח עם המלאך השלישי[..1.2 מסלול א הסיפור על שלושת המלאכים )פסוקים א-טו( קראו בבקיאות את פרק י"ח מתחילתו ועד סופו. העתיקו את פסוקים ב-ח, וסמנו בצבע את כל הפעלים, וענו לעצמכם על השאלות הבאות: באיזה פסוק מופיעים הכי הרבה פעלים? איזה תחושה הכתוב מעביר לדעתכם באמצעות ריבוי הפעלים? אם הייתם מסריטים את הסיטואציה לסרט, איזו מוזיקה הייתם שמים ברקע? )אפשר להעתיק את הפסוקים מכאן: D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93#%D7%90 ) השוו בין בקשת אברהם לבין למעשיו בפועל והסבירו את המדרש הבא לאור ממצאיכם: "אמר רבי אליעזר: מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה". עיינו שוב בפסוקים א טו ונסו לסכם לעצמכם איזו תכונת אופי של אברהם הכי בולטת בהם. האם תוכלו לזהות כאן את אחת משתי תכונותיו המיוחדות של אברהם צדקה ומשפט? על פסוק א אומר רש"י כך:

16 "פתח האהל" לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו. "כחום היום" הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים. ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים. מדוע אברהם ישב בפתח אוהלו, לפי רש"י? מה זה מלמד על אופיו? מדוע, לפי רש"י, ה' שלח אליו מלאכים? ולסיכום: בחרו בתכונה המרכזית של אברהם הניכרת מתוך הפסוקים שלמדתם והכינו סיכום קצר של הלימוד, שבו תציגו את התכונה ותראו כיצד היא ניכרת ובולטת מתוך הפסוקים. תוכלו להציג את ממצאיכם באמצעות הקלטה/הסרטה של שיעור קצרצר )עד 2 דקות(, מצגת קצרה )עד 5 שקופיות( או מיצג חזותי עם הסבר )תמונה, ריקוד או פסל(. בסיום דבריכם התייחסו לערך שאפשר לקחת מאברהם לחיי שלנו היום. העלו את התוצר שלכם לתיקייה המשותפת של הכיתה. צפו בשני תוצרים של תלמידים שבחרו במסלול ב ותנו להם מחמאה כנה על עבודתם מסלול ב הסיפור על הויכוח אודות גורלה של סדום )פסוקים טז-לג( קראו בבקיאות את פרק י"ח מתחילתו ועד סופו. העתיקו את הפסוקים. סמנו את כל המפשטים הנאמרים על ידי אברהם בצבע כחול ואת כל המשפטים הנאמרים על ידי ה' )שמדבר באמצעות המלאך( בצבע אדום. האם תוכלו להסביר מה מיצג כל צבע? סמנו בקו את המספרים השונים שאברהם מעלה במהלך הדיון. )אפשר להעתיק את הפסוקים מכאן: D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93#%D7%90 ).3 עיינו היטב בפסוקים כד כה. איזה טיעון מעלה אברהם בכל אחד מהפסוקים הללו? איזה טיעון פונה לדעתכם למידת הדין ואיזה פונה למידת הרחמים?

17 הסבירו את דבריו של אברהם בפסוק כז. על פסוק זה אומר רד"ק: "ואנכי עפר ואפר" ואף על פי שאנכי עפר ואפר לדבר כנגד כבודו ודבורו וכנגד משפטו, לא באתי אלא ללמוד ולדעת משפטו איך הוא. כיצד רד"ק מסביר את העובדה שלמרות שאברהם מכיר באפסותו אל מול ה', עדיין הוא מהין להתווכח עימו? עיינו שוב בפסוקים טז לג ונסו לסכם לעצמכם איזו תכונת אופי של אברהם הכי בולטת בהם. האם תוכלו לזהות כאן את אחת משתי תכונותיו המיוחדות של אברהם צדקה ומשפט? ולסיכום: בחרו בתכונה המרכזית של אברהם הניכרת מתוך הפסוקים שלמדתם והכינו סיכום קצר של הלימוד, שבו תציגו את התכונה ותראו כיצד היא ניכרת ובולטת מתוך הפסוקים. תוכלו להציג את ממצאיכם באמצעות הקלטה/הסרטה של שיעור קצרצר )עד 2 דקות(, מצגת קצרה )עד 5 שקופיות( או מיצג חזותי עם הסבר )תמונה, ריקוד או פסל(. בסיום דבריכם התייחסו לערך שאפשר לקחת מאברהם לחיי שלנו היום. העלו את התוצר שלכם לתיקייה המשותפת של הכיתה. צפו בשני תוצרים של תלמידים שבחרו במסלול א ותנו להם מחמאה כנה על עבודתם ליישם: אברהם ואני כעת אנו כבר קרבים לסופו של המסע. בתחילה ראינו את הברית שה' כרת עם אברהם באמצעות בתרי החיות ולאחר מכן את הברית הפרטית והמיוחדת יותר שבאה לידי ביטוי בשינויי השמות של אברהם ושרה ובברית המילה שאברהם וזרעו מצווים עליה. בתחנה הקודמת הבנו סוף סוך מדוע דווקא אברהם הוא שנבחר מבין כל בני האדם לכרות ברית עם ה' ברית הכוללת לא רק אותו, אלא גם את זרעו אחריו. אותנו. גילינו כי הבחירה באברהם נעשתה בזכות שתי התכונות שמאפיינו אותו תכונת החסד והצדקה, כמו גם תכונת המשפט והצדק.

18 אבל במסע טוב אנחנו אלרק עוברים במקומו, אלא מנסים גם לקחת מהם משהו איתנו. מזכרת, זיכרון או תובנה חדשה. בתחנה זו ננסה לקחת משהו מאברהם ולאמץ אותו לחיים שלנו. בחרו מידה טובה כלשהי שיש באברהם אבינו. נסו לחשוב כיצד ניתן לתרגם מידה כללית זו למעשים פשוטים שאנו יכולים לעשות בחיים שלנו. כתבו לפחות 10 מעשים טובים שיכולים לבטא את אותה מידה כללית. כעת ננסה לאמץ את המידה הזו ולהנהיג אותה בחיים שלנו. לצורך זה ננהל יומן. קחו פנקס, מחברת או יומן. הקדישו 5 דקות בכל יום, שבהן תנסו להיזכר במעשה אחד, במחשבה טובה אחת או במשהו טוב שאמרתם שנבע מתוך אותה מידה של אברהם שאנחנו מנסים להפנים. כעת כתבו ביומן את ההישג היומי שלכם. שימו לב: באמצעות המודעות והכתיבה היומיומית, נוכל להפוך את המידה הזו למשהו שטבוע בנו, כפי שראוי לנו, שהי אנו צאצאיו של אברהם היומן הוא פרטי שלכם. לא תקבלו עליו ציון )בעולם הזה לפחות( ולא תתבקשו להראות אותו לאף אחד. הפרס האמיתי הוא שהוא יעזור לכם לשפר את עצמכם ולהיות אנשים טובים יותר. נסו ותיווכחו בעצמכם. סיכום ומבט לאחור )רפלקסיה( במסע זה עסקנו בבריתות השונות שה' כורת עם אברהם. בתחילה ניסינו לבחון את הבריתות מהצד הפורמאלי. הרכבנו את משקפי עורך הדין ובדקנו מה בדיוק נכלל ב"חוזה" שנכרת בין ה' לאברהם. ראינו כי ה' הבטיח לאברהם ברכות, הגנה, שפע, זרע ואת ארץ ישראל, ואילו אברהם התבקש בתמורה להיות נאמן לה'.

19 עוד עסקנו בשאלה מדוע הברית הרשמית, זו שנעשתה באמצעות בתרי חיות, נערכה דווקא סביב הזכות על ארץ ישראל ולא סביב ההבטחה לזרע. לאחר מכן עסקנו בברית נוספת, פרטית יותר, שנכרתה בין ה' לאברהם. ראינו כי לא די בברית הרשמית והפורמאלית של פרק ט"ו, אלא אברהם נדרש לעשות מעשים אישיים ומחייבים הרבה יותר כדי לבטא ולהפנים את זיקתו החזקה לברית. זאת באמצעות שינוי שמו וברית המילה. כאן למדנו שהברית עם ה' איננה רק "חוזה" משפטי יבש, אלא בחירה בדרך חיים ובמחויבות נפשית ותודעתית מלאה לברית ולדרך החיים הנובעת ממנה. השאלה שהעסיקה אותנו יותר מכל מדוע ה' כורת ברית דווקא עם אברהם )"למה דווקא אני?"( באה על פתרונה בפרק י"ח. שם גילינו כי הבחירה באברהם ייסודה בתכונות הצדקה והמשפט שמאפיינות אותו כל כך. עוד ראינו כיצד ממש באותו הפרק שתי תכונו אלו באות לידי ביטוי כל כך חזק. כיצד תכונת הצדקה של אברהם מומחש באמצעות הכנסת אורחים אדיבה מעין כמוה, וכיצד תכונת המשפט שלו באה לידי ביטוי במסע ומתן העיקש על גורלה של סדום. לבסוף ניסינו שלא רק להסתפק בהתפעלות מדמותו העצומה של אברהם, אלא גם להפוך את עצמנו לממשיכיו, שהרי אנו צאצאיו והברית שלו עם ה' מחייבת גם אותנו. משום כך בחרנו תכונה כלשהי שמאפיינת את אברהם והחלטנו לנסות לאמץ אותה ולהטמיע אותה בחיים שלנו. לשם כך אף הומלץ לכם לנהל יומן שיסייע לכם בכך. המסר המרכזי שעלה במסע שלנו היה שברית עם ה' איננה רק זכות, אלא גם )ובעיקר( חובה מוסרית. בגלל אותו מוסר ה' בחר לכרות עימנו את הברית מלכתחילה וקיומה של הברית תלוי בכך שנהיה ראויים לה. זאת באמצעות ההידמות לאברהם אבינו וההליכה בדבריו )שזה מה שאנו מנסים לעשות במשימת היישום שלנו(. כעת, טרם נעצום עיינים בסופו של מסע מעייף ומלא תוכן, נענה לעצמנו על השאלות הבאות: איזו צורה של ברית עם ה' נראית לי יותר משמעותית ברית של מחויבות ושל שכר ועונש )פרק ט"ו( או ברית של שותפות וחיבור אישי עמוק )פרק י"ז(? מדוע? אם ה' היה נגלה אלי, והוא היה מבקש לכרות איתי ברית, אלו דברים הייתי מבקש ממנו לכלול בה?

20 האם צורת הלימוד של פרק י"ז הייתה טובה בעבורי? מדוע? האם למדתי להכיר טוב יותר את דמותו של אברהם במסע זה? ואם כן, מה אני יכול לקחת ממנו? והכי חשוב: איזו עצה אני יכול לתת לעצמי, על מנת שאכן אצליח להתמיד ולכתוב ביומן במשך 30 יום?

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים  כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כך שכל תלמיד יושב מול תלמיד אחר.

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון  שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד