בס"ד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בס"ד"

תמליל

1 טיוטה להיוועצות 'חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס' - 11 הוראת שעה התשע"ט (' מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית כתיבה: רן כהן, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית עריכה: רון גילרן, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות אוגוסט 2020

2 רקע כללי בעקבות החלטת ממשלה מס' 2118, מתאריך , שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי,' נדרשים כלל משרדי הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. דו"ח זה הינו טיוטת היוועצות המציגה את עיקרי הנושאים ואת כיווני הפעולה הנשקלים במשרד, להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום מינוי עוזרי בטיחות, במסגרת חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס' - 11 הוראת שעה, התשע"ט (. בשלהי 2018, חוקק בכנסת תיקון לחוק 1 המחייב מינוי של בעל תפקיד המוגדר כ'עוזר בטיחות' באתרים בהם מתבצעות עבודות בנייה, ואשר עונים על התנאים שנקבעו בחוק. תפקיד עוזר הבטיחות לבדוק את קיומן של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, לדווח למנהל העבודה על הפרות של הוראות הבטיחות, וכן להודיע לעובד על הפרות בטיחות שביצע או הנוגעות לעבודתו. כמו כן, קובע החוק הוראות לעניין תיקון הליקויים עליהם דיווח עוזר הבטיחות. מאז כניסת החוק לתוקף התברר כי היבטים מסוימים שלו מקשים על גיוס עוזרי בטיחות בהיקף הנדרש, ומונעים את יישומו באופן שישרת את התכלית לשמה נועד בצורה מיטבית. מיפוי ראשוני שביצע מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית העלה כי יתכן וניתן להקל בחלק מן העומסים והדרישות הכרוכות בהכשרתם, גיוסם ומינויים של עוזרי הבטיחות, מבלי לפגוע ברמת הבטיחות באתרים. ההקלה הנשקלת בעומסים תוכל להגדיל את היצע עוזרי הבטיחות בשוק ולהקל על גיוסם באופן שישרת את שתי התכליות: הן של חיזוק האסדרה בתחום, 2 והן של הבטחת שלומם של העובדים בענף. תכליות אלה עולות בקנה אחד גם עם יעדים אחרים של המשרד, ובראשם הגדלת שיעורי התעסוקה בעיקר נוכח מגפת הקורונה והמשבר התעסוקתי שנגרם בעקבותיה. לדעת המשרד, עדכון תנאי הכניסה לתפקיד עוזר הבטיחות, כמו גם פתיחת מסלולי הסמכה נוספים, עשויים לתמרץ כניסה של כח אדם ישראלי איכותי לענף, ובכלל זה הנדסאים, חיילים משוחררים, חרדים ובני מיעוטים - אוכלוסיות שיש חשיבות לאומית בשילובן בשוק העבודה, והוראות החוק כיום מונעות מהם להשתלב בתפקיד עוזר הבטיחות. הנה כי כן, היעדים של הפחתת נטל רגולטורי, שמירה על בטיחותם של העובדים, והגדלת שיעורי התעסוקה במשק בכלל, עשויים להתלכד במקרה זה. לאור כל זאת, ובהמשך להחלטת הממשלה שהוזכרה לעיל, מבקש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית לפתוח בהליך לבחינת עדכונו של החוק שבנדון, ומבקש להתייעץ עם הציבור ובעלי מקצוע ועניין רלוונטיים באשר לכיווני הפעולה האפשריים בהקשר זה. 1 חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס' 11 'הוראת שעה'( 2 ראו בהקשר זה 'תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, - דו"ח הערכת השפעת נטל רגולטורי. 2

3 חלק א' פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים א. אינטרס ציבורי ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה ושירותים החברתיים )להלן: "מינהל הבטיחות" או "הרגולטור"( פועל בעיקר מכח פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל, ומכח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 1954 התשי"ד. פעילותו העיקרית של המינהל כוללת פיקוח על ההוראות, החוקים והתקנות הנוגעות לבטיחות ובריאות העובדים, במטרה להבטיח את שלומם. בהתאם לכך, המינהל אחראי על קביעת המדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים, ועל פיקוח ואכיפת דיני הבטיחות בעבודות בנייה. לצורך כך קבע המינהל בחקיקה ובנהלים משלימים, דרישות הנוגעות לאופן בו עבודת בנייה צריכה להתנהל, ובכלל זה מאסדר את תחום הכלים טעוני הבדיקה בהם עושים שימוש באתרים, הסמכת בעלי תפקיד בתחום הבטיחות הפועלים בהם, ועוד. על רקע היקף התאונות הקטלניות בענף הבניין, והמאמץ אותו מוביל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בשנים האחרונות להקטנת שיעורי ההיפגעות בו, מוביל המינהל שורת פעולות - החל מתיקוני חקיקה )כגון איסור העסקת בני נוער באתרי בנייה, חובת מינוי עוזר בטיחות, העסקת מפעילי מנוף באמצעות חברות כח אדם ייעודיות ותחת היתר בטיחות ועוד(, דרך פרסום טיוטת תקנות נרחבת לעדכון האסדרה בבטיחות בבנייה, וכלה בהגברת פעולות פיקוח ואכיפה ברחבי המדינה, חיזוק שיתופי הפעולה עם רגולטורים משלימים, והנהגת מדיניות של שקיפות אודות פעולות אלה והעלאת תוצריהן אל אתר האינטרנט של המינהל. כחלק מפעילותו השוטפת של המינהל, נאספות תובנות והערות מצד בעלי מקצוע ועניין שונים, מן המינהל ומחוצה לו, בנוגע לטיב האסדרה שהוא מבצע והרגולציה עליה הוא אמון. ההערות שהתקבלו בנוגע ל'חוק עוזר בטיחות' מאז קבלתו בכנסת בשלהי 2018, הביאו את מינהל הבטיחות להקדים ולנתח את השפעת החוק על ענף הבינוי. הערות אלה, כפי שיתואר להלן, כללו התייחסות למידה שבה החוק עונה על צרכי הענף, עיוותים שנגרמו בשל החלתו, יתרונותיו שיש לחזקם, וכן לשינויים המקרו- כלכליים שחלו במדינה בחודשים האחרונים. טיוטת דוח זה תעסוק אפוא בכיווני פעולה אפשריים שנועדו לטייב את מאפייני עבודתו של עוזר הבטיחות, הנסיבות בהן יש למנותו, כשירותו המקצועית, וקביעת מועדי העסקתו המחייבת. 3

4 ב. מבנה ארגוני של הרגולטור מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כולל בתוכו את יחידת הסמך "זרוע העבודה", בראשה עומד הממונה על זרוע העבודה. מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, בראשו עומד ראש המינהל ומפקח עבודה ראשי, הינו חלק מזרוע העבודה והוא מבוסס על חמישה צירים מרכזיים: בטיחות - אגף זה מרכז תחתיו את מומחי התוכן בנושאי הבטיחות עליהם אמון המינהל )בנייה, חקלאות, כלים טעוני בדיקה ועוד(; בריאות תעסוקתית - אגף זה מרכז תחתיו את מומחי התוכן בנושא הבריאות התעסוקתית )רופא ראשי, מעבדת גיהות(; חקירות - בעבודה; אגף זה מרכז תחתיו את תחום החקירות הפליליות בגין הפרת חוקי ותקנות הבטיחות רישוי והסמכות - תחום זה מרכז תחתיו את כלל פעילות ההסמכה והרישוי של בעלי תפקיד שונים בתחומי הבטיחות המוזכרים בחקיקה, הסמכת מוסדות הכשרה וכיו"ב; מחוזות המינהל אלו אמונים על הוצאתה לפועל של מדיניות הפיקוח והאכיפה המוגדרת על ידי מטה המינהל, ובהם מועסקים מרבית מפקחי המינהל. 4

5 חלק ב' כיווני פעולה אפשריים א. סיכום הפעילות שבוצעה במשרד ועם בעלי העניין לצורך התנעת תהליך בחינת הפחתת הנטל בנוגע לחוק עוזר בטיחות, התקיימו עד כה הדיונים שלהלן )הרשימה כוללת את הדיונים המרכזיים שהתקיימו(: פגישת עבודה בראשות הממונה על הזרוע, בה נדונו סוגיות הקשורות לחובות מינוי עוזר בטיחות, העומסים העיקריים שזוהו על ידי הצוות המקצועי במינהל הבטיחות, ודרכי ההתמודדות האפשריות עמם. דיון פנימי עם וועדת הבנייה של המינהל, המורכבת מראשי צוותים במחוזות המינהל השונים. דיון מקוון עם מנהלי בטיחות של חברות בנייה מובילות, בו נדונו העומסים השונים. דיון מקוון עם התאחדות בוני הארץ. דיון עם עמותה המרכזת פעילות בנושא בשיתוף עם כ- 20 חברות בנייה במטרה להגדיל את מספר הישראלים המועסקים בענף הבינוי ולטייב את כשירותם המקצועית. ב. רשימת העומסים שמופו על ידי הרגולטור ופירוט העומסים הרגולטוריים במסגרת הליך ההיוועצות וקבלת ההערות מבעלי העניין השונים עד כה, מופו ארבעה עומסים במישור הדרישות )התוכן המהותי של הרגולציה(. נציג אותם להלן: עומס 1: חוסר בהירות בנוגע למאפייני אתרי הבנייה שבהם נדרש למנות עוזר בטיחות: סעיף 25 א. 1 לחוק קובע כי עוזר בטיחות ימונה באתר בו נבנה מבנה אשר גובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1000 מ"ר. מאפיינים אלה מתאימים למתאר הקמתם של מבנים באתרים בהם מבוצעת בנייה רוויה )הקמת בנייני מגורים( - בהם מתרחשות כ- 60% מתאונות העבודה בענף הבינוי. הן הוחלו במטרה להבטיח כי עוזר בטיחות ימונה בראש ובראשונה באתרים בעלי הסיכון הגבוה ביותר להתרחשותה של תאונה קטלנית. הנתונים מוצגים בתרשים 1 מטה: 5

6 תרשים מס' 1: תאונות קטלניות בענף הבינוי )2016( לפי סוג המבנה 3 הגם שלשון החוק עונה על מאפייני בנייה רוויה, ממידע שריכז מנהל הבטיחות, עולה כי בשטח שורר חוסר בהירות באשר לאופן יישומו, ובפרט ביחס לשאלה מאיזו נקודה "סופרים" את גובה המבנה: האם מינוי עוזר בטיחות מחויב מרגע ההגעה לגובה של 7 מטרים, או מראשית שלב ההתמקמות באתר. מוצע אפוא לעדכן את הנוסח הקיים בחוק, ולקבוע כי דרישת המינוי תהא לגבי אתרים בהם מוקם מבנה מסוג 'בנייה רוויה' )בנייה מתייחסת כאמור למבני מגורים(, ובנייה צמודת קרקע הכוללת יותר משני מבנים באתר שלגביו התקבלה הודעה על פעולת בנייה )למשל בנייה של שורת קוטג'ים על ידי קבלן(. בהקשר זה נבקש לחדד, כי אין משמעות ההצעה הנ"ל שהסיכונים בסוגי בנייה אחרת )שאינה בנייה למגורים, כגון מרכזי מסחר וכיו"ב( הינם בטלים. ואולם, בבואנו להטיל נטל על המפוקחים, השיקולים העומדים לפנינו כוללים גם הטלה מידתית של הנטל כך שימוקד בסקטור בו נגרמות מרבית התאונות )כמפורט לעיל(, בשים לב לשאר כלי הפיקוח והאכיפה העומדים לרשות המינהל - כגון הטלת חובה למנות מנהל עבודה נוסף, ממונה בטיחות, שת"פ עם רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון ורגולטורים משלימים נוספים וכיו"ב כמו גם פעילותו המשלימה בשטח. לדעת המינהל, יש בכל אלו כדי לאפשר ניהול סיכונים רגולטורי הממקד את הדרישה לחובת מינוי 'עוזר בטיחות' בסקטור הבנייה למגורים, ומתן מענה משלים, במנותק מדרישת המינוי לעוזר בטיחות, בפעילויות אחרות של ענף הבינוי, על בסיס הכלים הנוספים העומדים לרשות המינהל, אר פורטו לעיל. treport pdf 6 3

7 על מנת לחדד את משמעויותיה המעשיות של ההצעה, בוצע ניתוח על בסיס נתוני הלמ"ס, 4 בשיתוף עם המחלקה הכלכלית של התאחדות בוני הארץ, במטרה למפות את מספר המבנים שנמצאים בסטטוס של 'בנייה פעילה'. 5 הניתוח מראה כי שבישראל נבנים בכל רגע נתון כ 5,044 מבנים )המספר מתייחס הן לבנייה לגובה, כגון מגדל מגורים, והן לבנייה של שורת צמודי קרקע על ידי קבלן יחיד(. מאחר ובכל אתר בנייה, יכולים להבנות מספר מבנים, הרי שמספר האתרים שלגביהם יידרש עוזר בטיחות לפי ההצעה שלעיל, נאמד בכ- 3,531 אתרי בנייה. 6 תרשים מספר 2 מטה מציג את מספר המבנים הרלוונטים שנכנסים תחת תחולת ההגדרה המוצעת: תרשים מספר 2: בנייה פעילה בישראל לשנת ,044 בנייה רוויה 21,016 בנייה למגורים 23,056 בנייה פעילה בנייה רוויה בנייה למגורים בנייה פעילה עומס 2: עלות כלכלית עודפת בשל מועד מינוי עוזר הבטיחות סעיף 25 ב)א( לחוק קובע כי "מבצע בנייה ימנה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה...". משמעות הדבר היא כי מינוי עוזר הבטיחות מתבצע, הלכה למעשה, מיד עם מינויו של מנהל העבודה באתר ועד לסיום עבודות הבנייה. תכלית מינוי העוזר הייתה לסייע למנהל העבודה בניהול שוטף של הבטיחות באתר בעת ביצוע עבודות בנייה שרמת מורכבותן גבוהה, היות ותשומת לבו של מנהל העבודה מוקדשת לעתים קרובות לנושאים אחרים, כגון עמידה בלו"ז הפרויקטאלי. ואולם, במועד מינויו של מנהל העבודה, עבודות הבנייה עצמן נמצאות בשלב 7 4 הניתוח בוסס על בסיס נתוני למ"ס ולא נתוני מינהל הבטיחות, על רקע ההנחה שקיים פער לטובת הלמ"ס בתמונת המציאות של פעולות הבנייה. 5 בנייה פעילה-הקמת מבנה שטרם הסתיימה 6 מקובל להעריך ככלל אצבע, שהיחס בין מספר המבנים למספר האתרים הוא 1:1.3

8 מקדמי בלבד. טיבן והיקפן הוא כזה שמנהל העבודה מסוגל להתמודד עם היבטי הבטיחות שלהן בכוחות עצמו, כך שמינוי עוזר בשלב מוקדם זה הינו מיותר, ומשית עלות עודפת על הענף. על כן, שוקל המינהל לעדכן את הנוסח הקיים בחוק כך שמועד מינויו של עוזר בטיחות יעודכן להחל מהיום ה- 45 ממועד ההודעה הראשונה שהתקבלה על פעולת בנייה, 7 ומינויו יוכל להיות מוסר עם קבלת טופס אכלוס )'טופס 4'(. התייעצויות שהתקיימו לעניין זה עם מנהלי בטיחות של חברות מובילות במשק, הראו שככלל אצבע, בלו"ז פרויקטאלי של הקמת מבנה מגורים, 60 הימים הראשונים )וגם זה בהינתן שאין עיכובים בלו"ז מסיבות שונות כגון סגר, חגים ומועדים יהודיים/מוסלמים ואחרים ועוד( מוקדשים לרוב לעבודות חפירה בהם יש באתר מנהל עבודה ומספר מצומצם ביותר של רכבי עבודה, ונוכחות קטנה ביותר של עובדים נוספים בשטח האתר. על כן לדעת המינהל, תקופת בת 45 ימים כפי שמוצע, מספקת את האיזון הנדרש בין הטלת הנטל של מינוי בעל תפקיד נוסף בתחום הבטיחות, לבין המועד בו קיימת הצדקה ורציונאל מקצועיים לתחילת עבודתו, בדגש על מורכבותן ההולכת וגדלה של עבודות הבנייה באתר בשלב זה, המצריכות לתת סיוע בידי מנהל העבודה האמון על הבטיחות באתר. עומס 3: עיוותים שנוצרו עקב הדרישות הנוגעות לכשירותו המקצועית של עוזר הבטיחות תקנה 25 ג' לחוק מפרטת את תנאי הכשירות המינימליים הנדרשים למינויו של עוזר הבטיחות. כשירות זו כוללת עמידה בתנאים שלהלן, במצטבר: )1( בגיר; )2(. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודות בניה; )3(. בעל תעודת הסמכה לאחר מעבר קורס של 45 שעות לפחות. תנאי כשירות אלה יצרו, הלכה למעשה, אפיק כניסה אחד יחיד להסמכה כעוזר בטיחות, והביאו לשורת חסמים ועיוותים בשוק, כמפורט להלן: 3.1. קושי בקליטתם של בעלי השכלה טכנולוגית, בדגש על הנדסאי אזרחי, לאתרי הבנייה השונים: תנאי הכשירות הנוכחיים יוצרים חסם בפני כניסתם של הנדסאים לתפקיד עוזר הבטיחות. על מנת לצבור ניסיון של שנתיים בעבודות בנייה טרם הסמכתו כעוזר בטיחות, על הנדסאי שכזה להיות מועסק לרוב בחברת בניה, שאין לה כמעט כל תמריץ כלכלי או מקצועי להעסיקו בשלב זה, מאחר והוא אינו יכול לשמש לא כעוזר בטיחות, לא כמנהל עבודה, ולא כממונה בטיחות בשל תנאי הסף של כל אחת מההסמכות האלה. בשולי הדברים יצויין כי חסם זה קיים גם ביחס לסוגיות שאינן תחת אסדרת הבטיחות בעבודה, כמו תפקידי תכנון וביצוע הקשורים לעולמות התכנון והבנייה, וזאת לאור ההיצע הקיים בשוק אל מול מי שנכנס כ"ג'וניור" לענף. נוצר אפוא עיוות בשוק, שבמסגרתו מי שממלאים את תפקיד עוזר הבטיחות הם בעיקר פועלים, ולא בעלי השכלה טכנולוגית. יצויין, כי ברמה הלאומית קיימת עדיפות להמרצת שילובם של בעלי ההשכלה הטכנולוגית בענף הבנייה, על מנת שיוכלו להתמודד עם אתגרי התיעוש בענף בעשורים הבאים, בנוסף לאתגרי הבטיחות. 7 כמשמעה בתקנה 2 ל'תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח

9 3.2. פיטורים/צמצום היקף העסקת מנהלי עבודה/ממוני בטיחות המועסקים באתרי בנייה: טרם כניסתו של החוק לתוקף, חלק מהחברות העסיקו באופן וולונטרי ממונה בטיחות או מנהל עבודה נוסף בהיקף של משרה מלאה. משעה שהתווספה החובה למנות גם עוזר בטיחות, נוצר מצב בו שלושה בעלי תפקידים עוסקים בבטיחות: מנהל העבודה, ממונה הבטיחות )במקרה שהוא מועסק במשרה מלאה באתר שלא על פי דרישת המינהל אלא ביוזמת המעסיק(, ועוזר הבטיחות. מציאות חדשה זו הובילה חברות לצמצם או לא ליזום כלל העסקת ממונה בטיחות / מנהל עבודה נוספים באתר במשרה מלאה - על אף שכשירותם המקצועית עולה עשרות מונים על זו של פועל בניין מן השורה שהוסמך כעוזר בטיחות. גם שליחתו של ממונה בטיחות לקורס עוזרים לפני שצבר שנתיים ניסיון בעבודה, או לקורס שאת תכולתו למד בהיקף נרחב פי כמה במהלך הסמכתו כממונה, היא חסם ותמריץ שלילי עבור המעסיק שמינה אותו באופן וולונטרי חסמים בפני כניסתן של אוכלוסיות שעד כה מקומן נפקד באופן יחסי מעבודה באתרי בנייה: תחומי אחריותו של עוזר הבטיחות מוגבלים וניתן להכשירו להם באופן מזורז יחסית. יחד עם זאת, אוכלוסיות כגון חיילים משוחררים, חרדים וכיו"ב, אשר ניתן להעסיקן באתרי בנייה באמצעות הסמכתם כעוזרי בטיחות, אינן יכולות לקבל הסמכה זו בשל תנאי הסף הנוכחיים של שנתיים ניסיון בעבודות בנייה. כפי שעולה מנתוני המינהל המוצגים בגרף מס' 1 מטה, 30% מעוזרי הבטיחות הינם בני פחות מ- 30. עדכון אפשרי של החוק ויצירת מסלולי הכשרה נוספים צפויה לאפשר כניסתם של צעירים ישראליים נוספים לענף הבינוי, יעד ראשון במעלה על רקע מגפת הקורונה, והחשש מהתהוותו של 'דור אבוד' המתאפיין באבטלה כרונית של צעירים. 8 התפלגות גילאי עוזרי בטיחות )%( 61% 34% 5% עד 30 מעל 30 אין נתונים גרף מס' 1- התפלגות גילאים עוזרי בטיחות )%( 8 ראו למשל את דוח שירות התעסוקה: parion pdf 9

10 מדיניות זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים היא, לתקן ולהתאים, היכן שניתן, את מסלולי ההכשרה, כך שתתאפשר כניסתן של אוכלוסיות נוספות )ובפרט אוכלוסיות יעד( לשוק העבודה ובפרט שלא תינזק אחת ממטרות הליבה של הזרוע )במקרה זה הבטחת שלומם של המועסקים באתר(. כאמור, מדיניות זו מקבלת משנה תוקף נוכח המשבר הכלכלי והתעסוקתי שנוצר עקב מגפת הקורונה. על רקע החסמים שפורטו לעיל, בוחן המינהל את האפשרות לעדכן את סעיף 25 ג לחוק )"תנאי כשירות"( כך שלתנאי הכשירות המקצועית הקיימים כיום בחוק, יתווספו האפיקים הבאים: מסלול לבגירים חסרי ניסיון בעבודות בנייה, ובלבד שעברו קורס שהיקפו לא יפחת מ- 80 שעות )10 ימי הכשרה, לעומת 45 שעות שהם 5 ימים סה"כ לבעלי ניסיון כפי שמוגדר כיום(. הכרה שוות ערך כעוזר בטיחות, ללא מעבר קורס, למי שמחזיק הסמכה תקפה כממונה בטיחות )ובלבד שאינו מנוי באתר (, 9 או כמנהל עבודה )ובלבד שלא התקבלה לגביו הודעה על מינוי מנהל עבודה (. 10 הכרה שוות ערך למי שסיימו את חובות לימודיהם כהנדסאי אזרחי ומעלה. )1( )2( )3( בהקשר של אפיק מספר )3( לעיל, מוצע להכניס כתוספת לחוק נוסח כתב מינוי אשר, יחייב את מבצע הבנייה, בבואו למנות כעוזר בטיחות בעל השכלה כהנדסאי אזרחי ומעלה, ליידע את העוזר בחובותיו של הקבלן המבצע בהקשר לתפקידו של העוזר, כמו גם באשר לחובות ותפקידי העוזר כמפורט בחוק. כתב המינוי ידרוש חתימתם של שני הגורמים )מבצע הבנייה וההנדסאי שמבקש להיות מועסק כעוזר בטיחות באתר(, והוא יצורף לפנקס הכללי באתר. עומס 4: דרישות הנוגעות לתחולת עיסוקו של עוזר הבטיחות סעיף 25 ד)ב( לחוק קובע כי עוזר הבטיחות יועסק רק בתפקידיו הנקובים בחוק. כלומר, לא ניתן להעסיק את העוזר בתפקידים שמבצע הבנייה יזדקק לסיוע ממנו, כדוגמת תיאומי שטח אל מול ספקים וקבלני משנה וכיו"ב. מוצע לעדכן את דרישה זו, כך שיתאפשר למי שמחזיק בהסמכה מקבילה כמנהל עבודה/ממונה בטיחות, ועומד בכלל דרישות החוק ובכלל זה התנאים המוצעים שפורטו בסעיף 3.3 לעיל, להיות מועסק גם בתפקידים אחרים באתר ולא רק כאלה הנמנים על רשימת החובות של עוזר הבטיחות. 9 כמשמעה ב' תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו ' 10 הודעה כמשמעה בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( תשמח

11 ד. עומסים נוספים ונושאים רוחביים כפי שצוין בראשית הדברים, מינהל הבטיחות פועל נמרצות לתיקון נרחב של אסדרת הבטיחות בעבודות בנייה. טיוטת תקנות שפורסמה בנושא 11 ונמצאת בשלבי עיבוד הערות הציבור בימים אלו, קובעת כי מנהל עבודה יהא בעתיד אמון אך ורק לביצוע תפקידו כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה השונות. זאת בניגוד למצב כיום, בו מנהל העבודה אמון לא רק על נושאי בטיחות, אלא גם על הביצוע בשטח. עם כניסת התיקון המוצע הנ"ל לתוקף )בעוד כשלוש-ארבע שנים(, צפויים חלק ממנהלי העבודה להציע שירותיהם בשוק החופשי כ'מנהלי ביצוע' )תפקיד שאינו מוגדר רגולטורית אולם עדיין יידרש בשוק(, כשרק חלקם ימשיכו לשמש 'מנהלי בטיחות'. התיקון ל'חוק עוזר בטיחות' כפי שהוצג במסמך זה, יוצר מענה למחסור אפשרי שיווצר באותה נקודת זמן בכמות מנהלי עבודה שישמשו מנהלי בטיחות. הוא יאפשר הסמכתם של כשירים נוספים לתפקיד עוזר בטיחות בעתיד הקרוב, כך שבעוד כשלוש-ארבע שנים לכל המאוחר )מועד כניסתן הצפויה לתוקף של תקנות הבטיחות החדשות( יעמוד לרשות הרגולטור מאגר גדול אלטרנטיבי של 'עוזרי בטיחות,' שבאמצעות הכשרה מתאימה יוכלו למלא את הגירעון שייוצר במנהלי בטיחות בשל עזיבתם הצפויה של חלק ממנהלי העבודה לתפקיד מנהלי הביצוע. חלק ג' משמעויות כלכליות של אפיקי ההפחתה המוצעים ככל שיתקבלו הצעות המנהל שפורטו בחלק ב' לעיל, צפוי למשק חיסכון כלכלי משמעותי אשר יישען על: א. ב. ג. טיוב והגדרה מעודכנת של תחולת אופי הבנייה לגביהן נדרש מינוי עוזר בטיחות דחייה של חובת מינוי עוזר הבטיחות כך שתחול רק מהיום ה- 45 מרגע ההודעה על פעולת בנייה הכרה שוות ערך בבעלי השכלה של הנדסאי אזרחי ומעלה ככשירים להיות ממונים כעוזרי בטיחות לטיוטת דו"ח זה מצורף שאלון מיפוי עומסים, שנועד, בין היתר, לקבל את עמדות בעלי המקצוע והעניין למיפוי העומסים שבוצע על ידי המשרד, וכן לאמוד ולכמת במידה המדוייקת ביותר האפשרית את עלויות ההפחתות האפשריות. מידע זה, ככל שיתקבל על ידי המינהל באמצעות השאלון, יוטמע לדו"ח ההפחתה הסופי. חלק ד'- אבני דרך ולוחות זמנים לביצוע תיקון 'חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס' - 11 הוראת שעה התשע"ט (' מוצע לביצוע לפי אבני הדרך הבאות: עד 11/20 יסתיים שלב עיבוד הערות בעלי העניין למסמך היוועצות זה; במהלך 11/20 תגובש טיוטת חוק אשר תועבר אל הכנסת להמשך חקיקה

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Safety

Safety עמוד 1 מתוך 11 עמודים 1. כללי קבלנים, המועסקים ע"י העירייה אמורים להיות מודעים להשלכות של מעשיהם בשטח הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים במקום בו הם עובדים או חולפים. בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע 1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופעה של העסקת עובדים זרים )להלן - עו"ז( בענפי המשק השונים.

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דוח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יישום החלטת ממשלה מספר 1827: "ארנונה על מבנה מגורים שאינו

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ספר הפחתת הנטל הרגולטורי מאי 2018 אייר תשע"ח ירושלים משרד ראש הממשלה משרד ראש הממשלה

ספר הפחתת הנטל הרגולטורי מאי 2018 אייר תשעח ירושלים משרד ראש הממשלה משרד ראש הממשלה ספר הפחתת הנטל הרגולטורי מאי 2018 אייר תשע"ח ירושלים ספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2017 מאי 2018 אייר תשע"ח ירושלים 4 ספר הפחתת הנטל הרגולטורי 2017 תוכן עניינים תוכן עניינים הקדמת ראש הממשלה...7 הקדמת

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד