~;;: NRCN(JN)-363 N~CN <1t ^tfllfywffy.. t4j"'frlנk "ן. 1 ~ '..,,-~ ' 'ו;':,. ~~I ~נ: '" x,~ ~, 3*j-»j»yij _נגנ t נ t ג~ע -iprrn* למחק, n»ip!"-.n.»bi»

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "~;;: NRCN(JN)-363 N~CN <1t ^tfllfywffy.. t4j"'frlנk "ן. 1 ~ '..,,-~ ' 'ו;':,. ~~I ~נ: '" x,~ ~, 3*j-»j»yij _נגנ t נ t ג~ע -iprrn* למחק, n»ip!"-.n.»bi»"

תמליל

1 ;;: NRCN(JN)-363 NCN <1t ^tfllfywffy.. t4j"'frlנk "ן. 1 '..,,- ' 'ו;':,. נ: '" x,, 3*j-»j»yij _נגנ t נ t גע -iprrn* למחק, n»ip!"-.n.»bi»tt אטומית,,קייה n'a-ijtfi ה t הןעדה ל'אנרג n-ryin SRAEL Sו ATOMC ENERGY V COMMSSON,,O, NUCLiiAt NUCLEAi _,_ RES:A*CH ACH, CEl CENTRE REז - NEGEV NEQEV, ;כ (j: -':'0:0,_.

2 NRCN(TN)-363 ( Nז) Nא. nת. Aג. ר 1 אמר נות ת ח נ ת כ ח גרעיניות ni n ijni n3 tiijnn nn'»s ין < ' ברעם, 3^D, מ' «' 2<V, נג'ר, ג' A' פלטורק p- 10t> nkmj ניבמבר תקצור ".ר.ג.ת.א",,תכנית n'jn מחשב aann לבחינת nu'kw m'nai אמיניתם של nianyn u^ מערכית D'a'a-n ירכיבים nnnna בתחנית כח na ".i.a.n.n" ni>:>>yia_ גרעיניות nn>>pn מקיימת pan" "בנק מירע" "yr>n המתעשר wjytmn בארפו laina שיטף ONnna tiiw בהתאם לאינפירמציה nain n'smiaa'kb הנאספת maijmni רהמעובדת ברציפרת..nia>na התכנית nnann מספקת npan נתרנים D'Jina מספריים "i» לעובדתיים >>maiy!> i>y על nibpn תקלית nnnna בתחנית n>ii דרגת.nibpnn רתוצאות התקלות, ninxim סיבית ma>.d'aiiynn המעררבים, 'a'aim והרכיבים niaiynn המערכות nn המערכית תת nianjmn החכ,.nan.ma^Bnni החומרה רההשלכרת. mninn >itn רשיי,nnpn הקמה, inan תכנוו >a-ii2fi לצירכי Q"nbyin תיעלתיים 'iip'b^ לשיקילים Dunna בהתאם n'bjn נעשית jvnnn דללת המידע n'^i.nin'a רהערכית בטיחרת. maiyni 8 i ןעד" לאגיג'ה אטומית. זיייה למחויר גרעיגי-גגב SRAl:L SRA l ATOMtC ATOMC ENERGY COMMSSON. COMMSSON, NUCLEAR NUCl.EAR RESEARCH ו CEN CEWtt Eז - NEOEV

3 - 1 - תיכך העניניס ד 3, nmnn הקדמה FAL תכנות n'jdn בתובוס..D'aim ועיבוד na'yi איסיף TCK - i אתגר AK , < '773 כללך S תקלה n^pn דרחות ninn לעביד inj 1? הגחךןת m'nin FAL לתיכנות ipsain^ זרומה nn'tt תרשים cmn FAL n'jojum שבתזכנית D'3D'Dn פיריש הטימנים WT3 2.t FAL Tl'JJin תוכנ?ת 2,5 2.S 17 FAL לררכנ?ת n'jan לדיי Ttipn A nm מקרדד! 1 niun דיגמה? , DATA-BANK - בנק pja הנתינ?ם D'jirun 2 אתגר -\*m , כלל? > תרשים D'enn זרךמה HD'T ';תיכנות Jl'JJ/l/.,.,,., BANK ,. BANK תוכגית Jl'JlDin ASK - 3 דלית n'7i מידע.,yTn תרכנית n'jjin.44 אתגר TAN 23 כלרי '77D...., ,....,.,, להצגת juxn שאלרת jn7n» m'njn 4.2 4,2 הנחיות? 1 24,, ASK לחיכגית n'jain חרשים D'mn זרימה? nn'it פירוש BTS הסימנים D'^D'n שבתרכנית :. ASK n'jaijiam, ,,.... ASK תוכגיח n'j3in דוגמה Jinan להצגת juain7 שאלה n7n» להצגת nxxr, שאלה n7kbi יקבלת n7ipi תשיבה, mitw דוגמה? niun נטפתים OTBDJ.5 43 DATA CARD (CODE LST) ) ז 'Ott נטפח מסי M101 -

4 - 2 - עמיד Tiny i3in תיכן העגיגים (imnn) n^jyii (המשך) RLD 4'7 4'' UORLD LST NUCLEAR POllER POlffiR STAATONS 1-1 J נספ DJ n nap מסי ' 53 'ייי '.'.'... י... TME OF OCCURENCE ו 1-2 בספ n nbdj מסי 'Dn...,..., SYSTEM NVOLVED 1-3 בספ 'DD n ndtjj מסי... '" '" COMPONENT lronent NVOLVED נספ 'n n (13PJ מסי PRMARY 1ARY CA.USE CAUSE OF NCDENT מסי 1-51 'Oil בספח H3D הןראןח nin-nn למחכבח naann"? ומרכך Tmm הבןשא NBijii נספn naa מסי 'n רשי nn'm מח מק ן ר ן ח " nnipn,,,,,,,,,,,.

5 -3 - דמהn n T jl p nה.11 'xxi' ייצאי D')/n»i תקלרת ראריעים m^im על "jy yi'n נאסף מידע qna VN-wa בישראל n'j'yian הגרעינית man הכןח innji הקמת תחנת nnpn jin-ip"? לקראת D'jin:n הנתינים niiy עיבדי., >j'ti מייני ism דןפן nunna בתחנות הכוח man הגרעיניות ni'a'yian הפיעלית D'nya ni^yian בעולם nawn משנת.aunna ןאןחסנן במחשב. ijnixi "urn ההקמה. הרשיי.nnirnn THY צייתי "7W תיעלתייס של a"^v'n n'^ii/'mv לשיקולים Nna בהתאם.rmya נערכה, yi'nn דלית המידע n' 1?! תכנית n'jan mn'uani רהבטיחות.n'j'yiAii הגרעינית. ni'na 1? n'jann לבחינת מינרתס nii'iin של 70 מערכרת maiyn ררכיבים CPU'DT בתחנית-ב rp->j'y-i> n na-nunna '.רעינייון ייא.ת.גר", התכנית,"A.n.N" לאינפירמציה הנאספת nskjn יהמ y יבית maiynm,tj!)]'«7 DNJH בהתאם nmu שווף laina המתעשר באיפן iwynnn "yt>n מידע" "בנק j7ja" מקרומת nn"pn.nia'xia ברציפות. n>aaiin התכנית תספק paun נתרנים D'T.ina מספריים D^isun ןעובדתיים y<" D"maiyi על ni^n תקל,ת niinna נתחבית הבח,.maiyiin,nan המעיכיה. תת-המערכןת D'a'aim ןהרכיבים,0'mynn המעירבים, סינית nu' ותיצאית m^nn nitnm התקלית 'yitnni יהאריעים י,צאי.TDifii imcf הדיפך, maiynn-nn.nidveinni וההשלכןת. mmnn n\m דרגת החרמרה.wp^n 3 חלקיס: "TAnx" "אתגר" מורכבה -n maim מ- n (ילל^ FN אזו p^n חלק דה ni - TAJN אתגר :i 1 איסןף qit'k ןעיבןד Tia^yi הנתוניס D^inan הנאספיס D'sin בשיטתיית H'UP'B: rmapnn מהספרית yt'nn המידע nu'vpv לקליטת Ji'jan תכנית ",, "Fail " "ד התכנית n'jann ni^nn בל קהקלךה ^a nn'tn היא רשימת *i,-< 2 הפלט u^sn של -un* "v אתגר :22 כןלל 7713 את nx התבנית "Bank" " n'aann בלבד la"?! - אתגר TAN."pja"a ב"בנק". mmmn הרשומרת - אתגר :-.3 3 AJW כרלל JN ^la את התכנית,"Ask" " jraann ", תכנית iman הםאפשרת n"'''"! 1 ' muannn לדל,ת N יסף yt^nn HDTND הםידע כל ^a ציריף n't>y כפיריט רבm it>3a מתקבלית m'ufljin התשיבית Tnaiwnn למירן n'd 1 ; בסיס P'pa ששמשר MP? בנןשאים D'Ntnaa שאלרת m^nw שהרא?» של Ninw

6 T.A.n.K א.ת.ג.ן 1 2 FAL n'jdii תכנית D':JU נתוניס TU'y yיגוי qid'n איסוף ל? 1

7 - 5 - שגדלר t'nifi מדרחרת mnnn תקלה n7pn הנאספים a'dpnjn כללי 1* החלק P7nn הזה run עוסק pciy באיקיף itd'xi יעיבו. Tia'yi גתוגים,.D'JJU niyvnn להזנת imn7 בנק pja המידע.irTy: ytnn עידכ; :ך.,.FAL המייעדת n'jann התכנית JN כילל 7713 את Nim בשיטתיית והרא ni'ot'n הנחירת irpmn לעברד iiay7 דרחרת mnn תקלה nvpn.2.2 DATA יידא nil ידיעה ny>7» /nnxnnm יהתמצאית nn7n מלאה בחלקך D'imn 'pvna הכרטיס עביר -nay ביסידיית yל m'7id'a 7y כרטיסי 'D'ma ה- -n». א. השינים. קרא NP די"ח n7priii n"n התקלה יהגן ia.ni איתי >im3 PN כראיי 7i?'ya בעיקר החלקיט 1 ;דנים D'ain n'p7n;i ב: n: גירמי,n7pnn 'inu התקלה. ב. a.,..in37fnm יההשלכי ninxuin התיצארת.tna-iiynn המעירבים, D'miAn הגירמים.myiiNnn המאורעןת. ni7is7nbn השתלשלןת 3U 3u 7y על nun) לדיןןח Dipn בנספח)»' יש מקים (nqdaa DATA בכרטיס D'Diaa הדיויה nii'in הראשין nwnin (ראה nni) P'ina כרטיק -n ה- ג..x מדי"ח n"nn התקלה n7pn;i את JN מירב UTJ המידע»-mn yi'nn הנדרש השתדל 7inwn לדלית ni777 ( A(30).A(l) A(l)"" -» A a'anwn משתנים ) שדלית ifiitt מדי"ח n"i7n התקלה nvpnn לקיד -np7 המתאים 7y D'Nnnn על גבי *a' n> דף הקךדךד ntpn הפיר iian כל 7a נתיז nru ד. 7. הצמד yt»7 inxn למידע המדייח ninnn יהימנ npiin Y yjn'm מהסקת מסקנית..nuj?Dn ה..n למרית nnn האמןר ninxn בסעיף tpypa הו. n', במידה 1 וגתין nt'iia una מסייט D'ln איני,ninn U'K מדייח, אך mi N ברךר מעל ''yn 37«* לכל ) 1.1 י. - בטרנספךרמטךריט ספק '3 ira כי Nin הוא N7 לא,»mnn התרחש, H' יש i"x7 לציין זא :Kn»i77) n KNT (לדוגמא: n7pna בתקלה D'Tii)nnDD37ua.(mn'T או זיהיט). N nanp קריבה 'y*3a נפגעי l'ii כי 3' לא היו pan לכל 737 ספק 7yn ברור מ yל ina קייסדיויח nii קודם imp המתיחם n'jinn לתקלה.nnvin ii7i7h7 הנידונה.,, i"pdn נדיק אם pna.t pna בדוק ON אט בדי"ח n"na הנוכחי 'nann יש '«t מידע ynn חדש..mri אט ia ON בן,, Yדכו piy הדי"ח n"nn הקידם D-npn (הדגש euin) a כי.(imp nm7 na-ry ni.mm שדה. 73 בל iiay DATA עבור -n ה- P'maa בברטיס myainn להעי המיפיעןת nnyn7 37 לב D'f שיט.n ח..ns»aa בניפרד. n7pn תקלה 73 כל 7y על nn דיח,ni7pn תקליח, mme* שרשרת 7y על nmn מדייח n'ljim התקלה n"ni נדו"ח QNa באט.u ט. זה עדבון לדןוח קודם).. T

8 - 6 - ה- AזAט) mcmaa רשים בכרטיטרם mm (DATA -n 0'ina^ לכרטיט ONUU) (בהתאם litwin הראשין D'inan הכרטיס iivp קידיד OA לאחר גמר -\mi 'XT) (רציי urn ביותר >n'*nn תמציתי imm בסגנין (my-nxnn המאורעית) neftmm) (השתלשלןת ni»ynn המעשה D'D סיפר nx הבאים את aman mv»na הדיייח)..{n"nn שים.a"? ms לב, בכל ^32 כרטיס mma רשים mpa mtn בשדה.9-*-s 80.י- 9 cmm נכרטיט in n האחרין במילית.nmpnn המקירןת. n«משדה (99 את mtm (המל *7nn) רשים DPT.' למרכז Tain הפרויקט..up'nan 1? inai נכתב il naan הפנ,"ij'i»i לשיפורים ישיגייים, md*w^ הצעית myxn.n'" יייא.

9 - 7 - FAL 2.3 תרשיט a^citi.זרימה iumt. n-'janv לתכנית PROGRAM FAL DMENSON NTEGER E0F = 0 = '" זN0UT 0 NN = 0 READ A CONTNUE (2) imaii AA1, AA2, AA3, AA5 (12) BUFFER N (1,1) T EOF = 1 (95) V GO TO 4 \' XX = LENGTHF (1) (9) T PRNT NN (11) t GO TO (12)

10 - 8 -, 2 זז, 1 זז הגדרת 5 זז,נזז 4444-':':''" -<_'.::..ג...:..י 44 }----כ BUFFER OUT ז T 1 t NOU 1 = ז NOUT + ז NOUT 1 (444 (444) PRNT (5) 1 DENTCAL CASES PRNT A. A, T =נ 4 _ l G_O GO T_O TO 14 iו \ (6) F UNT. 2 7 (7) = NN + 1

11 - 9 - ( 20 ) 1 ז 1 F UN [ iw C ( 2)( 22 ) זPRNT GEWALD PRN GEWALD \' _. 1 EOF Fס t.-_ = 1 («) BUFFER BUFF" OUT 1UT A ( 4 1 r-- = זU!ס NOUT N NOUT U'rס <::" r ( 13 ) lt 2 14 READ ' ( 14 ) A 14 PRN ך NN PRNT NN 7 סך GO TO, " (23)( ) (50)1 r: NO AAl, AA1, AA2, AA3, AA5 nrraii הגדרת F EOF = 1 YES 4 GO סז TO 12

12 - ] [ CN;l-E (25)J,f. 27 ; YES J.:.'\ :--- NO BUFFER N (1.1) T r ; NN =,N i -- ( 27 ) N _ כ - -[ 30 -ג--- PRNT MN (M ----[ G GO ז TO 25 1 _ ENDFLE t _ 29 _ ;- GO _ TO L _DiDAT _ ג(- 29 ( )"(=-ר L PRNT. זu. _ NO כ' D E_ND (5 --=-כ XX = LENGHTF (1) xx =_ LEN i!) (ij =n- i :;;:----"--ן ( 2 OUT BUFFER OUT (2,1) T l 1 L BUFFER [ NOUT N uז = NOUT + ז NOU 1 ^8) -1

13 i 88m ך-) ) 1 BUFFER OUT ( 2,1 ) זNOU = NO uז + 1 F EOF ,-,YE=S_- ) 1_-----_--NO----rJ NO i 91 (91) המשך קרראה A r --- L-- \ ' 2 ) ( 9 CONTNUE _' 9 _( ד-ד NסC NUE \ ' AAl, AA1, AA2, AA3, AA5 nvran הגדרת G \ ' סד TO ס GO

14 FAL 2.4 פלריש mva המלמינלם trjin^pn שגח,וכנלת rpj3i.tnis> אינפורםציה ty על iripn הסרט ממנו CPNTP iann קוראים פירושו BVP גםר.vsmiaj'N THA 1 nm זה שוה ni pp-n'n אינדקס WND כאשר = E0F 1Jן (סרט םסי ( 1.(1 'Dn PP) זU 1JןN אינדקס הםבטא את םספר הארועים המועברים לרט מסי..2 'pn PS'; myinn cynun iapn n«wann PBU'N = N0UT l 'n unpn 'Niipw D'ynKii iapn N Nuann ppia'n = NN A{) הפרםטרים בכרטיס הנתונים (אירוע המיועד להכנסה).. (npjan 1? lyvnn yitn) 0'3in:n P'p-02 nnprnan = A() הפרםטרים של הםקרה הנשלף םסרט םסי (מםוצג להשוואה עם הםרקרה ) }ז mj7'nn Dy nniisin'? Asnn) i, 'pn uipn tfvia mi?nn iv O'lDman = T() הםייעד להכנטה)..tnnn yn'nn "Tia'P" TN cv'mn caiiun 'P'UTD lapn 1? pp-rj'n = C."TSP'T nnn lapn = K.^ Pipn tfwiv ynxn *7B< rmann TDPD E XX - מספר בן עשר ספרית הםיצג את עשרת הםקוםות הראשונים בכרטרט הארוע ynxii P'uiaa D'aiBMin nimpnn mwy HK Aicnn rrnap luy p napn = Ml (Tian AP nannn 'ln't אינדקס הםבטא,mann.iU'tnn TP) uinii םמפר בן 12 ספרית הםיצג את קוד שתי הםערכות..niDiynn ' iw TP JN AY'nn nnap u ian E AA2 AA2 את םספר הארועים שקוראים םטרט מטי l. (Tmiini -ryvnn אינדקט לםספר כרטיסי הנתינים הכיללים את "סיפור" האירוע החדש. םספר שדית הייספיר". םספר ההברות של הארוע שנישלף מטרט 1 החדש (קוד הםדינה, החברה, זיהוי התחנה וסוג הכור) שלושת הרביבים. מפרית הםיצג את.D'aiain ntn 1 םמפר בז 7E» TN Ajenn imap 9 9 p ian E AA3 AA3 ספרית הםיצג את תאריר התקלה. םספר בז.n"7i7nn VK JN Ajcnn nnap 6 12 i9pn = AA5 AA5 H lח J םסי 'pn םמרט pnpn jןאריעהנישלף 'JB'jn-ynnji עבןר nay אר N כנ"ל,.V'ja TT2 T2 ז. l E F NN c K xx AAl 3 זז TT3 TT5

15 (n'n'ja פגימיח). n'kpjia פוגקציה atsnna במחשב n:r-in הריצה VTH חארי, = D.D'Niip קוראיס. nnn ממנו 1 \_ idn טרט מטפר m = UNT1 UNTl 2 עליו T^y כוחביס..D'ani? E טרט TSD m מטפר UNT2

16 S PROGRAM wו FAL FTN5.5A TNS.SA ו 29/10/T* Z9/101 p PR05RAM r <A!L 'AL ' EPR i 20 ד C THS PRCQRAM PRCORAM PERFORMS י S ד T>"E E P PROCESSNG OCES5 G C OF DATAס זA A V9!ANE US'AlNED ט B' BY ANALYSS yss Or OF FALURES c C OR ABNORMAL.. O<"'Aא O OCCURENCES \;f1 t,'::es AS ::ו. U:ג NUCLEAR, SY t1 פ EזRס THEY HE' A A3 E REPORTEO E.E ELECTRCTY ז RCז: Y G GENERATNG tטerat Gא c FAClL FACll-lTtES«ANY ז ES.A Yא CA5E CA3E Eק REPORT ס זR! S S ANAL'S.O ANALYSEO nela RELATVE ד TO,OLLOWNO FOLLOWNG lte TEMS S - COUNTRY- דRז C REACT REACTOR SUPPLEG SUPPLER - ג FACLTY*S LT"SזC N NAME - REACTOR ד!'PE (YPE» lnoen lnloent*s S.ז OATE Eז - Eזגם DATE O 0' c C CONNECT0N CONNECTON rn TO GRD -. "זז TCE E Cr Of NCDENTS מ =ז S CCCURKEhCE OCCURRENCE <י MAN AND ADDTONAL ONAL ז - סNYVOLVED lnyvolve ך C SYSTEM ז MANץ Al AND ADDTONAL CO,'PO COMPONENTS N!S NVOLVED - PRMARY CAUSE 0* c C ז NCDENT CDE'T -. c"nseouehces CONSEOUENCES cr OF r:c!de NCOENT,NCLUDN? T. סNCLU! N!1 R RAPlOLOOlCAL ט t'10logcal CONSEOUENCES AND C O OUTAOE ז AGE -!MPLlcnT MPLCATONS S ס - SEVERTY ד Y EVALUATON! C ז Sז S. VC:CTOR VECTOR T "» HREVUS lus 81 BTSfON ז EWז NEW PROCESS!f,G PROCESSNG BTS ד VECTOR'A. g C TAPE) ) C OMfNSON DMENSON A530)iTlSO) ) 500 ז, O ס EPR 30 ln NT-E6ER GER A.T.C,XX.AAl,AA2,AA3 A,TtC,XX.AAl,AA2,AA3tTTliTT2.TT3lUiAA5,TT5 ז 5 זז, AA5 זנ,, T2,T ד, 1 זד. EPR 6»0 EV lei/f m 0 Epl EPR 65 S 1;0 NOUTaO \) 1.0 Ei'R EPR $0 J Nll Nn'O O E'R EPR 60 c C!ס C READNG REAONO SECTON C t C.THE C«TME t,vm8er NUMBER OF F'OR FORTRAN ד RA א CAROS.ON CARQS.OM ''1!C< 1.HCH CASE STOi<Y!OkY 15 S RE'OPTED REPOPTED C סREAO TnEז Hf NEw NEW ".OCESS PROCESSNG ז R HTS ז RE:AD READ lila(txl«li31.c ז, ז!(. A.l,]!).r. EPR 65 6! 1 ror FORMAT(lX,3il2.*.lt«2. זזA ,12,1.א ,lf ll 26i33i?> כ,ו 1111 i3l2i יו 13X.A XiA2i 12) ) EPR 80 B ו- C.C CC'l EPR 90 C R!AD READ TH! THE CAS[ CASE STORY ז RYט (HOLLORTH). nollorth D C»1,C EPR lya 190 K>!1-1>«9<32 ז. l ) 9 3 EPR 1 l'o 0 D KlaKtS 8 EPR SO lio R[AD REAO 3t(A(J)iJ«KtKil ז A J).JaK א. ) EPR,כ 13Q 3 FORMAT8X.9A8i FORMAT<8X,9A8i EPR l 1*0 O 2 CO:"T CONTNUE ז NUE EPR 150 SO C c' OEFN DEFNTON ד 0tl OF CCMPARSO" CCMPARSO>* ENTTES,FROM "TTlfS.F'RON NEU NE CASE E S STORY. מד AAi=A(ll«10»*7»A(2)«10 =ג Afl _נ lo.ך A(2)OlO8 S+Af3)*ln,,, 5»A(3)*ln»»l»A(») 1+A ( 4 ) EPR *0 O AA2»A(lll«O AAi'All1, 10 6.A <> *6*A(]2) ( 12 ) EPR T 70 ו 51 ג A יינ,> *6»A(* ]0*»3«A(15) 6.Afl ) l 3.A AA3=A(13)»10 EPR l8 180 (ד AAb=A S)«10<»4»At6)*l6**2«A T) "AS)Ol 4 4.A A EPR 195 ) C READ CASE STORY ON DATA BANK A K TAPE, ד 12 EPR 190 BUFFER 1N(11<T1 T(500J נ Nl1.1 ד lll ז. SOO 190 EPR.,ג.ג NN=N1N.1 Nfc:Nl 200 EPR 8.'9,95,11 11.ז (UNT.l) 8 f F Uf4 8f9t9S,ll EPR 210 2l ו A BANK TAPE ך C g F DATA PA DOES NOT CONTAN ז ANY AN' MORE UATA.OO דA A.GO TO םך STATEMENT iז ENT 4 (READ ( NEW 'י' C CASE S STORY). ז.) 95 9S E0F EOf «l 1 EPR ג EPR 2 " 4 םד SO GO TO EPR 21* C c ך c C PARTY ON Ot< NPUT NPJ BLOCK S 'S CHECKED.AND.F C"ECKEO,AND.F' DETECTED.ANNOUNCED,! D.ANNOUNCED 11 PRNT PRl ז 15.MN ls."n EPR EPR 220 S FORKAT(3X«PARTY forma )ז 3X.PAR זד ON O NPUT! ז BLCCK»t5> BLCCK.5 ) EPR EPR 230 םו 60 GO TO 12 EPR 2* q XX=LENGTHF(H XX"LENG ד l<f ( 11 EPR 250 2S0 c C DEFNTON ך DEF'11>41 ON OF' COMPARSON COMPARSC ENTTES,FROM E"'TES.FRON PROEVlyUS. PROEV\J נ [RECORDED! RECORDED CASE CA5E STORY.

17 - ls S - 'TN5.SA FTN5.SA 29/10/74 41 \.ז) T(2)"l OS.T(3)O\:OO. ך. =T.O = T(])«10««7.T(2)«l"5.T(3»l"l«Tt4l ד T TTl EPR 260 2&0 TTE=TlHl«;*'>6«T(l2l ' EPR EPR 2270 Oו \ 21 ז. Tll1l0 6 ב T2 ז 14.1Q3.TllS ז. 6 ס TT3 ז T3=T = Tn:/1«10"6«T(14 lo«3»til'5!! l1 EPR EPR (7) EPR EPR ZB5 285 )ו( TTi=? 15)010.*4.T iblio'^.t (6,-10.0 (6 "10"*2»T 2.T ;-:כזז C CC CCWfARSON r-ar!s Nס ENTTES ז E5 ARf ARE CO COMPARED.AT fr5t,th FRST,THt FAtalTY At'LTY AN ANO ס REACTOR ס AN ANO ז S OCCURENCE. "HEN THE SYS SYSTEMS 'ז E Of OF NC\OfN NCOfNTiS ד lfcaton.then OA OATE ז C :CEN DENTFCATON.THEN C CC>\P COMPONENTS ב:: ;-. TMEbד HE '" BETWEEN NVOLVEO.CO NVOLVED.COMPARSON FARSON 15 S MAOE MADE ז$ ס ENTTES $ Nס ON NPUT BLOCK C A ANO O THE CORRESPONDNG ס NO G E ENTTES. TAPE, Nס ON OATA BANK C f F ALL ENTTES ז ARE EOUAL,GO EQUAL,SO םד TO 5 STATEMENT ז ATf ENT S S.UOENTjCAL CASES). OENTCAL CASES1.)ג C f F THE NEW CASE COMPAR50N COMPARSON ENTTES ז ARE NUMEH (NUMERCALLY) GREATER THAN THE ON-TAPE ז, C CCMPAR1S0N COMPARSON ENTTES,THE ז RECOROED RECORDED CASE 15 S TRANSFERRED ferrfo TO T TAPE?BY?.BY STATEMENT C c 444.1' 444.F THE NEW CASE COMPARSON FN FNTTES ז ARE i-tss S5 THANז THE ON-TAPE ENTiTE5 ENTTES,THE ז, C NEW CASE 15 S RAN5CRPז TRANSCRPTEC ז O ON TAPF?,BY STATEMENT ee 88, 19 FAA-TT)e8,44,444 F(AAt-TTl>88,44,444 EPR FAAS_TTS)S8,4S,444 F(AA5-TT5)88,45,444 EPR 291 2*1 45 FAA.EQ.TT1.A FAA1.E0.TT1.AN0.AA2,EQ.TT2.AND.AA3.EQ.!'3,AN0.AAS ס. AA2.EQ.T ז 2.AN.ס AA3.EQ.!13.AN.ס AA5.EO.TTS.E0.TT5 1GO )GO EPR 300 TO 5 סז! 1 EPR UffER BUFFER OUT<2,ll(T<J),TXX) ז», ז) ),TXXJ EPR 310 3l0 NOUl«NOUT«l.ז NOUT+ EPR 320 3^0 6 XrUNT'2J6,7,7,7 F(UNTi2)6,7,7,7 EPR EPR c C חT E rollowng REPORTE מ CASE S REAO from TAP.A NEW COMPARS Nס PROCESS S THE FOLLOWNG REPORTED CASE S READ FROM TAPt,A NEW COMPARSON PROCESS S C TATE מ, By STATE ENT 9 NTATED,BY STATEMENT 9. EPR 340 ) T(),T5001 euffer!n!,!) ך 7 NN=NN BUFFER N(1,1)(TilliT(SOO) EPR ]+ NN=NN«! 3S r(unt F(UNT>1)20,9,22,23 ב ' 1120,9,22.2 EPR ז PR!N PRNT ls,nn EPR 3tO 15.NN 370 SO GO TO ך TO EPR PRNT PRN EPR 390 ז זA 33 FORMAT FOR ( «ן" GEWALO") GEWALO EPR 400 *00 EOF 3 = 1 EPR 405 EPR BUfFER BUFFER OUT(2']) 0UT(2,1)<A(1,A(K1)) A(,A(K )) 420 NOUTcNOUT.l EPR 430 +ז F(UNT»2)13>14,14,14 lr(unt'2j3,1 EPR 440, 14,14 EPR **0 C A NEW NPUT CA5E 15 ANALY5ED,ANO THE WH LEס pr V!OUS PRC :ESS S N ז ATEO AGAN C 14 NEW READ NPUT 1,(A),=,31),C CASE S ANALYSED,ANO THE WHOLE PREVOUS PRC!ESS S NTATED EPR AGAN READ F(EOr'?O25,26 li(a()>=1>31),c EPR F(E0F,6p)2S,2 c=e- 6 EPR 46O C=C =,e EPR DO Kcll-ll09' =1,C EPR Kl-l)«9«32 K 8K.e EPR K1«K.8 EPR 500 REAO READ 3,(A(J)»J=K,K1> 3,(A(J).J=K.Kll EPR EPR 5J CONTNUE CON ז NUE EPR EPR SSO 520 F if EOF.EC.1) EOf.EG.) GO TC 4 EPR S3S 535 AAl=A(l)«10*«7«A(2l»l6 AA1=A(11*O.07.A( A, *5.A(3)»lfl*A(4), ( 'A4.ז EPR EPR AA2=A(ll)»10"»6*A<i2) A2=A( (ג OO 6'Ali2) EPR lf זג AA3=A<13)«l»*6»A(l4)«10«3»A[l5) AA3=A(13).O 6+A(14).10 3.A(15) EPR EPR 180 AA5«A AAS8A. :)»10««4.A(6)<l6 )Ol.4.A(6)110.2.A, )ך( (7)A*2* EPR 195 םד TO סG GO 12 5* C c C PRNT PR!NT OENTCAL l ENTCALס CASES., 3* 34 זrז 5 PRNT PRl EPR FORMAT!///,2X,»0ENTCAL rorma ז)! 11.2X,OENTCAL CASES«SX,«DATA CASEs,5X,.OATA PRNTED BFLOW*,/) BfLOw /, PRNT K4,(A(),«1,K!) 4,A(),1.1,KJ EPR 570

18 rms.5».rזn5 5A /ך. 29/i/T* Zq/l0 24 ( דFORMAT 1U.3.2.*,1.62, X b, ,33i,<:' ' '13X.A2 11H t3l2«] 3X>A2,//. ',ן EPR EPR 580 p p 1 (8X, 9A81 9AB>) ) ;::PR 590 Epp PR1 PRihT י" 24. 2*ilT()t»ltXX> ו 1,1=l,xX ז)! EPR - 6? 690 c C! NTATE l ז A ז E!NPU זNPUT process PROCESS AGA!N.STATEHENT AGAN.STATEMENT 14. E GO םן (30 TO 14 * EPR W 461Q 1 * 2S 25 CONTNUE EPR !! 29 סד! r(!eof.r.g. GO EPR 611 E p BUfFER FUEOF.EO.!N. SO (T(.T TO 29( EPR " 620 6i7 E P P BUFFER Nl.ll(TillfT(500)l - «0 N1"=Nl '" 1 EPR NN=NN«1!F(vWT ' EPR 6O 630 E P R c 27 JFUN"tT.])27«28.29,30 6*0 C 29 ד ATEMEN ן S סד ;כ ON O TAPE.G ז EOF"1 MEANS E<!J 0. NFCRMA C EOFal 29 ENUF MEANS LEז 2 END OF NFORMATON 0* TAPE.GO TO STATEMENT 29. EPR &SQ E p 29 ENUFLE D.10A )ד M 2 EPR R 65) 66 ' ם,זU.ס l נ PR D»OATM T EPR 66( Oו 6 E P 31 FOR PRNT זA 31.N0UT,0./ 3 ג. EN ס OF RU" נ, X,NO Fס. FA.J JRf? RfCOROEO א.! 6.5)(,EPR * 6JD FORMAT!/,3Jl.»EN0.UP TO מ ATE 3X.A8 OF RUN»»,V,3x»*MJ.0F ןן. FALURES RECORDED*, X,J6 5X> PR EPR 6«690 GO»UP םז TO ATE..«.3X,A8,//) EPR ד EPS 690 OO 30 GO PR"T TO "N גד EPR 700 a 30 GO PRNT < סT 15,Mil 5 EPR 20 ו 7*0 c GO TO 25 EPR 720 C." O ז!א H OEF ן APE "10.1 LENG ז C TAPE ז 28 XX_LENG N0.1 LENGTH HF( EPR 7O 75 F.OF.EO.GO DEFNTON. 29 סך 28 XX«LENGTHF(1> BUFFER F(lEOF.EO,l)GO (T 12'\1 זUס TO ז, ( 29 ( XX 1 םך EPR BUFFER.ן NOU.ז UסN OUT2'U l EPR Sד 32!FluN (T(J,TUX PR 7* ,25,25,25.זז EPR BUFFER NOUT«NOUT«l ( UT2,1 ס (A ו AK ) EPS 750 E p R N FlUNTi2> ס Nur.זu ,25«2S BUFFER FUN ז T OUT( ,90,90 11)(A!]1,AK1)) N0UT»NOUT»l g l 89 PUT F1UNT,2)89)90,90,90 י Y REEN PRCESSED ז PROCESS 15 "T TED FOR ALL N[w CASES.H1CH HAVE N C KPUT 90 READ PROCESS,A! S,1=1.3!).C NTATED FOP ALL NEW CASES»H1C" HAVE NOT BEEN PROCESSED rel 90 RE«D! FEF.bO 1>(A(],1=1,31),C ו 91 C.C l FlEF,60)75,91 91 CaC- 92 l=.c סט K גDO ) 1=11C ' 9+32 K1 Ksll-1>»9»32 <.eב M3K.8 READ 3.AJ.J=K.K 92 CONT!NUE READ 3,(A(J),J=K,K]) 92 AA CONTNUE ).נ 10 S+At3)elO*1.A נ ( 2 A(iJOO *7+A =נ AAe=Alll 10.A121 AAl=A(l)»10»*7.A(2j«lS»Al3)»l,,, l'*(» l AAZsAdll'lOO'i^AlE) AAJ=A(13) lo.a14 )'10 3.A151 AA3=A(3)»10*»6«A(1*)*10»«3»A(15) ASj,O 4.Alb) 10 Z.A71 =ש 60 AA6 = A(5)»i«*4»A(6)«l6* 19 סז, '2»A( GO END T 19, EPR 770 E P 9999 END " 770

19 r - N FAL nnmnb -rnpn nnti mn 2 r-... s:! r:.1" ז- c s:! >.!"'':,'" 11'.:' -?- ^v ^. - *»* i i 11,' /(U C L..,S A r; E 1\ i 11:1 '! " '!,.. טומיח חן.דה ד.ד י,.גן וi '. קמ'. טיפס קידן'ד פןר טרו ;;';" "ו -'-" r!j'r ': '...: ':.':: "ייvזס ' ו 2' l' ץ \' 3 ן ND ן Nס POSi l S ס l ז/ו ס t-4 VAlVE ",'" CL!' :'''" ' ' ', q)' Jq t )נ.ו: 1 ו!:.1( ""C," ", :::: 1 ""! 1,,:!!.!'!'.' ;, 'J' ::-": 7..! ; i "1 ' 1".,1, 1 "! V ;) ":,/ ז 'ז 4 Eb li! '.., 1, 010" O ' ו CA סן R 0, TH PRESSUR]ZER LQUO S C AR- PERA ז EO ' ו:,. ז- ז-.!' C, n rו <;; ב... «Ll..,, 1 :, \ ERROR AN Et T VESSEL W N ז HE CCN ז SOE ן : ו 11 1 "B, -ד -"" ': ון '. : 111. i " :. :-.,.:. '1' 1: ' '1: ; i" :;:! 1[1 ':!:1;) 1 r 1 1,1.!,.,. 1' '., " 1 1 :.,., '::.-'--., j,. _... '.' - _..._.,:., ; - "._.._...:..:.. 1, 1, ;_ -.. "':'_.:"._ : : j ', '1.L '! """".. '" i, "; 1 1 \ 1...

20 Nא 1 A Jl תגר. DATA BANK - DATA BANK - הנתונים O'lliun בנק jm

21 BANK PJOJ של תכנית Vu כפלט taa הנתוניס Q'Jinjn iap קבלת QN ואופן D'jinjn הנתוניס pn בנק אתm Vm כילל nr חלק זה p^n כללל V73«3.1 BANK מבצעת nyjun פעילה Jל n"7iya Va הוצאת nnxin המידע yr'nn הצביר -man על in הטרט inn המגנטי 'imnn בשלמותו, n'bin.min^m מדפוסה תיכנית n'aain איתי כפלט עם ציין אינדקט ךץ של. האריעיס המידפטים, יטיכיס מטפר האריY יס לתאריך namn ההדפטה.. i"pr0grambank--- r i733n BiDD yn«rwij? ביצי(! ביקירת: r -----[ :irnp'a yix'i א) אס יש שגיאה באינפיך- -Tiaj'Nl iln'a0 V> DN (N aiin מידפט 'TK מציה, אזי,n'xn nacm ימטפר TTNA תאריך.PARTY n'jinn התיכנית nj7pam האךו(! והפטקת yiinn n'atd מדפיטה,D'yn«אריYים, DA ב) גמר a) iam ימטפר TX תאריר,E0F הארו Yים D'ynNn יגמר iiui תוכנית..ipaain mk'abl שגיאות?1^N ללא yitn אירי(! <W יש A )ג) L-- אזי: :'TN -ך- מקדמת האינדקט באחד,,inN2 Djnj'Nii nmpn i^m כילל ynnn מדפיטה האריע nd'ain i\h->tpi ninni האינדקט, יחיזרת.Pjiii'Mn.pun הבנק. inpn ארוע מטרט ynx BANK לתכנית irjan tpinn 3.23 תרשים nrpit זרימה? 1 --J.ma הגדךת שדה. imjin ".',--"ב -- Dp-TJ'N Dia'N l. L i L ";-;".; ="-;--;;-טרטמ לקריאת. - J -, PARTY, E0F ;--""""כ :.] ד --- ך

22 prgram Prgram BANK F FTN5.5A N5.5Aז.ד <»9/10/T* 19/101 PgUfiRAM OGRAM!A BAKU K. 010 OlO C T TMS!S PROGRAM READS EAOS ALL THE FALURESז A AND O ABNORMAL O 0CCURRENCES OCCURRENCES AS TMF.Y THEY ARE 020 C"RECOROEO 5 "RECORDED ON 04TA DATA BAM< K Eקגז TAPE (SFF. <SFE PROGRAM FAL'!ז.THE he RECORDs RECORDS ARE PR!NTED PRNTED (N N A 030 C SELP SELF COMPREHENSVE MANNER,THE ז. OVERALL NUM8ER NUMBER U OF REcO REeO«DEO DED FALUAES FALURES 15 S 0»00 ' 0.ס C E ENPHAS12EO. PHASllE 050 DMENSON M(500) SOO ) O 0*0 Oי ז ( NTEGER N Dמ c» 090 C EACH CASE STORY N NUMBERED U UUNNNG (KUNNN8 NOE NDEX=K*SE>. KA?E =ג.) A5 KASEsO.[ 0 UO 110 C DA OATtT : n F 'י f OUTPUT ז PUז (COMPUTER*S C ז MPUכ ER_S NTERNAL FUNCTONS ). 130 l Oנ D D.uATiMMl _ו" ATMM ) 1* CONTNUE זי" JNUE jso j *0 סREAD C c RECOPOED סRס ED CASE אס ON DATAס זA A 8A BANK K. TAPEז EקA lt 170 BUFFER N(Z. JN(2,1) נ 1 H(],M(500) " 11 ) (,..» 1*0 180 ) 20.30, ז F(UNT.J) 1.(uN ,200 l'o 190 C c K=LENG KSLENSTH ז H OF RECCRDEO RECORDED CASE 2»O K K»LENGTHF(2) LENGנ HfZז ) K.ASE.KASE KASEsKASE'l \ C PRNT C PBJNT RECO«OEN ס OEn CASE,W!T CASE.HTM APROPRATE RuNN RUNNNG G NDEX PR 260 PRNT ו דN 34.X 34.NASE ג se » FOR FORMAT זA x,.RECCR ///.3X,»RECCRDED סEס CA5E CASE NO,«.6».פN.lb ) 2TO םד 2 PRNT דז.ו Z C().»1,K) 11),J.1.K ) 2« F FORMAT ז RMAס 1 1,3x.3.Z.14.l.61z /,3x,3.!2,4.1.6l Ji3.2,llll,312.13X.A2,//, J X A2.11, 2»0 290» 6 ג 99AB) 1 SX BX,, סז G 80 T 10 3>0 3i c *? 00 C PARjTv PARTY ONס N NPUT ק זU 8L BLOCK ס 15 S C CMECKED.AND.F 'ייס NO.F DETEtTEU.ANNOUNCED. UNCED ס E TEC.ANN ז םג. *O יי" PRNT f.ase > Z10 FOHMATllH AT(H,"PARTY,PARTY ON CN CASE N0.«.6> O 16 ) *30 SO G TO 10 **0 0 O ג סד ס 320 C PRNT THEד Y ז VALDTY, Fס OF E ז ED CASES.ANu DATE םס Fס RECORDED OVERALLס NLMBER NLM8ER OF PRNT PR1 Tז *0 3 0 HO 110 FORMAT סF ז l//,3x.«eof«) /( 1.3X"EOF ). f>o נ 350 PRNT ז 111,KASE,0 111.KASE.D 3& H 111 FORMAT!// )ז /,3X.»N0.0F.3X ס.ס F FALURES RECOPDEa*..5X»»uP E.l.;x.uPס TO סד DATE. 3X.AB OATE 3X.A8 370! //) 1 )//. 380 STOP 5TUP 3»0 390 ENU»60 BANK 3.4 פלריס BTS הםימגים D'Jn'Dn סבתיכנית BANK H'J3in30.pjnfl הבנק. מטרט UTD13 D»flt>B3n הנסלפים CPjnlW מםפיר "1130)3 האריעיס bv סל Y"l רץ Opt3>K אינדקם lla'o םימיי = KASE.pjan הבנק. Din מםרט t\bvi<\ הנלסלף T ניריי jnw באריע nnann ההברית lan מםפר = K.paan הבגק. ne םרט t>j> על jn'nn המלרע M גמר = E*F Ej>F.paan הבנק. i טרט byv שעל jii'iu מכירע»a פגם = PARTY 3.4

23 BANK תיכנית Ji?J3in t>a של t>d? כפלט awn דוגמה s RECOROED RECORDED CASE ס. NO i ך 27» 3) C g O000O00O OlO NN NH FAULTY CONTACT N CO fcontrl-n, TROL., RELAv RELAY PREVENTED brpper COL rro FROM' '" engagng ENGAGNG FVE CONTROL זא RQ ROOS.SUBSEQUEKTLY FULL-N סTO T סDROPPED THE ROUS S DROpPE ץLז S.SU8SEQUEס POSTON. S NUCL.SAFETY 11 1)1402)1976 ( OZ)197jj RECOROED RECORDED C CASE NO. O J Z0Zj 168SOOZO OZOOOOOO 02001OOOO0VOOO3O UOOO ;ן O 020 9M 911 סTWO RADAL כi! <L VA"ES VAJJES tn N CO CONTROL ז RCL ASSEMBLv ASSEMBLY WERE F"OUN! FOUNU!O TO HAVE HavE.A!LED.ROTH FALED.BOTH HAD.ץ ASSEMBLY. LOOsE LOOSE FROM THE HUR HUB ASSEM8L ס 8R BROKEN S N NLCL.SAFETY 111* ( 97 ו 3 ס. NO. ED case CASE מRס RECORDED U BM SGNALS FROM TW TWO UT OUT 0. OF TOREf THREE PRES5URE PRESSURE TRiNSMl TRANSMTTERS EזA SAFETY ז RS NTATE!ז '. ז PERAס OPERATON lnn ז NJECTON SGNAL.OUR SGNAL.DURNG G CAL8RA CALBRATON ONfc N TRANSMTTER י RANSMז TER HAS BEEN SOLATEO. SOLATED.NOTCNG זO CNG THAT THE VALVE BONNET ON אס A TRANSMlTTEH זז ANSM ז SOLATON VALVE VE WA5 WAS LEAKNG G STEAC.A,ץ A REPARMAN CLOSED SEOס THE VALVE «ND N AOOEO ADEO THE SEr.OND SECOND. SG S6NAL NECESSARY N 'ESSARY F FOR Rס SAFETY NJECTCN.REACTOR NJECTON.REACTOR S SLRAM. S NUCL.SAFETY NUCL,SAFETY 11( ( ) 1970._- - RECORDED RECOROD CASE. N Z כ O OOOOOC ט OOO OlO BJ THE ז MOTOR OPERATED PERATEDס VALVE CN THE N.SSFETY,S.FETY NJtCUON C!ON LNE TO סז THE ז L LOOP OPס B cdld COLD LEG NSDE NSBE THE C CONTANMENT ס VESSEL DD NOT ז OPERATE pט Eז BECAUSE OF Fס AN OPEN LM!T-S.TC LMT-S«TCh CONTACT. ז S NUCL.SAFETY 11( ( ) 1970 RECDRnED RECORDED CASE ס. NO. S loolo ll02091 ] lOOOOOOOO פ QUOOO OlO BJ PDS POSTON ז Nס!NDCA NDCATOR ז QF OF AN A!R AJR-OPERATED PERATEDס- SOLATON VALVE OUTSDE Eס THE CONTANM. CONTAlNMtNT T vessel VESSEL ON אס A HOT-LEG CT-LEG SAMPLE ק LNE WAS h N ERROR. Rס S N NLCL.SAFETY CL.S"FETY 1]1.29)197n 11 ( (1 RECORDED RnEDס CASE NO. O H i 3 נס 373C4O2&20'>PJ023fci,0 C.u2"20' J "" 6 כ 2 ס 0 JJOOlOOOOOOflO "JJ001QOOuOOO BJ

24 i, Nא T A תגר ASK n'aan תבנלת.yr*n y r דלית Dל P^T

25 כללי 1+ ו לשליפת na'^b מידע yvn מתכילת n'mnn הבנק..pain יחיד, mn> של y-rnn iv המודע המברקש wjmnn משמשת? nunun 1 ASK תיכנית n'aain נקבע yapa ע"י y"' השאii 'ו rf7k»n המיצגת..itAxinn.i?aan הבנק. nam הזנת nya בעת ytnn המידע ii-pp קידיד DN איפז "'y י yapa השאלית נקבע ni^wn מבחר man m» בל ^3 שדה PM נאשר,AO) A ( 30 ) עד 7y A A(i) )ו( nnn שדית D'»"7B שלישים P' יש JHK אריע "73a בבל lipniii בכרטיס הראשרז D'ima מיצג AX'n טוג AD מטריס ann של w^ מידע..yvn ניתן vi'a להציג >'xn"7 שאלית ni^w בבל 73a ציררף <pvx רציי nan של u^ השדית mikin (נרלם n^ia) לשאלה H^NH לציין T'Y כי '3 yvnn המידע המתקבל ^apnnn נתשרבה? nnuna 1 אי.(p'yn N חלקם), ינכל ^aai שדה m» בהגדרה miana הרצייה..n'lmn חשיב? ai»n 1.(D'npa נקידים). (לא H'J) מילרלי ^tiia בפיררט invaa tpim מתקבל ^an הפלט.paaa בבנק. iiajin הצברר yvnn המידע iinn מתרר Vapnn מתקבל להצגת naxn שאלות ntwp.22 u nvmii 4 ו,גחיות? 1 3 כרטיטים.,0'D'ma א) (K "73 כל שאלה inw מלוצגת naxi'n עייי '"y D'UTD נרטיט "TO הפיררט של uivan לפי a' 1? השאלה n'zkb'n ' is /'של המקידד התרכזmpnn " רשרםiwאתlainn DPT ראשרז בנרטיטBKT D'ima a )ב) (ראה nm) נספח) (nana DATA Aז ה- n- ג) A} בכרטיטים D'D'Piaa השנל 'iun והשלישי 't/'vwm רשים men את iw תוכן lain השאלה n^nwn במילים,,D'vna בתימצות mxn'na מרבי,,'ain (..( nxi ואת פרטי 'una זיהרי 'in»t של VKBH "JV השיאל m»a) (בשדה לרשום aim שום 'tna DP פרטיס meu בשדה לבa כי '3 בכרטיק D'maa השאלה.הראשון ^t/kmt.nimn איז? VN 1 ד) (T שים D'i»? 1 (לאN (n ה) mi ידא '3 כי D'maa בכרטיק iie/inn הראשיז m«a באיתם nn» שדית - VN» שאינן "nm מנצל? 1 N לא D»T ירשם nm«n מארמה?) 1 nna קפרות X"M ולא (nvnik איתלית).. TK) (ראה KDAT דןגמא UX.V להצגת (iiww שאלה).

26 PROGRAM ASK PROGRAM ASK DMENSON 'ENSON NTEGEr- NTEGER ASK.\נ לחובניח n'jjin <» חרשים n?mn זרימה? nn'it 1 ---,-- A כ טבלאוח אינדקטים לפרמטרים i טל 70" הארוע ynun (nl^kwn השאלוח) 1DDD) (מטפר X קורא HTTP X C REWND REWND 2 y_ DO 2 j = 1 X DO 2, N 1, X NN - () 0 rjd ND = 0 EOF = 0 READ BUFFER i_ (A) 1 N (2,1)T rjlrj NN = tln NN + 1 השיבים המקודדים בבוטיט ראשוו M

27 - 2S 25 - > ז= PR jt NN PRNT NN CO TO LEN = LENGHTF (2)( 2 ) (40) ]- (D 11 ) 00 DO 7 J = ,30 [ JP 1 = J JP 1 J + 1 JP 2 = J + 2 Jr1 JM 1 = J - 1 JM? =!,- 2 F (A (N. (N, J) = 0) NO F(J=ll) = 11) YES v (111) njibinn שיבה הרU imynr המערכת OH בידקים אם D'p-m (111)) ) ' המביקשת nupiann בשאלה rnua היא nnyn NT מערכת ) XY (XYOOOO) אי N תת nn מערכת (XYZNOO) XYZrl ) naiyn אס ON בשאלה n"7neu nppnn מביקשת מערכת niyn אזי >TN באריע ynni שהיא NP Nine קירא בסרט mt>a היא win היפר nam את nn ארבעת nynn הספרית nnadn naiyn מערכת nn את nu'xnn nniwn האתריבית המציבית לאפטיס. ימבצע nniisn yxani השיאה אס nupian DN מביקשת.D'DDN 1? תת nn מערכת nsnyn אזי 'TN היא Nin פיעל ^yia כבייל N V'ja אר.nunnK אחרינית. nna טפרית *iw לגבי שתי nx 1 / <D YES NO -K119

28 r!._.. Jו הש ןאה-- ין המערכת הראשן.. ruiunin imynn pi nnie/n (151)( ) ynnib שבארןע maiynn המערכןת 'nw שתי T^ לבין H^NK/ בשאלה innn הנבדק מהטרט p-mn l _ "_ר_ז_::_ת_ת_א nm inn Jinn n'jsn השניה nmyiin המערכת Tiny עבןר V'JO עןשה כנ"ל niny t n'pnulb שבשאלה -- TW' בשאלה לשתי n'lhvy n'apn השניה nmynn השןאת המערכת nniwn yn«: המערכןת בארןע nmynn אף אחת Q nm N 1? -הה-ז-א -\V לאN זהה nnr ( אף gn אחת? nnx 1 DNpna בןדקאם n'ain הרכיב iiwin הראשןו D"nn אח"כ השנ *aun 7 י, nni זהה n^nfi בשאלה 'w^un D'TN אח"כ השלינץי הרכיבי.Q לאחד משלשת בארןע אף UN אחד TriN לאN זהה ililt 1 ; 10 y זהה nm בהשןאת D'numan הפרמטרים ly עד! liinn 1 לאחרןן ממשיך nnium T»nn שאינם (D3N אפס) aj'nu אלה HVN (עבןר nay) nvkwau שבשאלה ->Kti 03 שאינם pax אפס p^imi בכרטיס rwan. השאלה CONTNUE UE ז אחד הר J יבים נמצאת זהןת בפרמטר ים t p PRNT B B,, N tl ז נן r------'t'----- L- D MD = D ND + 1, ( 7 ) m כ DlilT זהןת >H א ilnkjj נמצאה /T*N nnia באחת nikienn ההשןאןת V J 1J'NB» שאינן DDK אפס

29 PR1 PRNT ז ND 1110 מקרה שנלקח מהסרט ובכל שלבל השואה - הוא N. מקרה naiyn mpn העובה על Vy נמצא nxna זהרת mm השאלה ולש להדפלטו כתשרבה, בפקודות 130 ו נעשלת n'wy] פערלה f^ nviy.i של ly ו 101 עד O מ- ו n- n'-imnn הפרמטרלם *iv של D'upn הקודלם בוז T2 mnnn החמרה לבלן pa המובז Tmnn של.nmpn B^ הקרדום,,D'ji»n השרבלס,? 1 לאחר inx ההתמרה mnnnn מודפס DDTD המקרה mpnn הבדרן inin 1? מללולל ' הז in, 7i l 7-'n inixa באוז (n"7ni לשאלה) (שהתאלם n'nnnc) הפרמטרלם ini 'lman והן טפור na הארוע..yn«n 30 zzr Gn TO 10 L--==-- [-_.. r.e REWND Dז 2 (9 ij (999) " S;;: JCESL YES Gכ r- P ז PRNT t NO B, B, N tl L r j rr.lt PRNT:!ז: ;! ' r 'ivj::v ו":: : "" r " l' '( '!::"' :'/ ';"ו! ו' rו.!:r.vi^:: nn : i: n,,,..., ':::'.:' 1 r-:: r!r.: f t '\ r. ח:":... r: ח'

30 (2) COr COMTfiUE lr:ue ז! r C V' D = DAT ז (M) כ-( tl C_P PRNT [_ END J T - 1D D - 'f ב ---- (9999) פ

31 ASK rpjjinap הטימנים שבתיכנית 'jn*pn פיריש mva 44.4.ni^Nvn השאלות. lan מטפר = - X x.nauiwn השוטפת. n'wa מטפר השאלה nan = - N לשאלה.nauiun n^nw 1? D'n'Nnnn המתאימים cyivnii VB HUB isn = ND שיטף האירועים השוטפת. - D מטפר של - E F הננקבל 1 כאשר TBM האינפורמציה n'ymiaj'mn שעל *7yn» הטרט rj DM טהיימה..nn'Ticm ס = EOF אינדקט Vapnn Djn:'N ערך iiy.n^nun השאלה. 'D'lma בכרטיטי D'lmsn הפרמטרים - = A( A(l) ) הפרננטריס מהטרט. - T( ).indiin n"7b»»3n הנישלף ynna בארוע nnuman = T() TK - = תאריך iis'iii הריצה n'xjrjis) (פןנקציה n'n»33 פנימית (aemna. בננחשב). D=DAT(M) ) - LE ההברות.uiDnn הנישלף ננהטרט. «jv»'jn שבאריע ynnati nnann מטפר nn = LEN.Binn מהטרט. i3*7i!»'j» D'ynNn הארועיס ian מטפר nn את Ninn הננבטא P]77J»N אינדקט = NN - N שנישלפו המילולית - B( ).('JB שני). D'ma) (כרטיט jp'nvnn inun השאלה Tiupi וקטור = B().vniuin התאריך. n'ypsia פונקצית -= D

32 4.5. s. Prgram ASK F FTNS.5A NS.&Aז 229/10/74 g "ב PROGRAM A ASK C ז TUS S PROGRA" PROGRAM E" ENABLES APFqQFRA APFROPRAlTf ז f C COMPLNG ypl'gס O 0^ ח( JhE E N NUCLEAR CLEAPט FLEC ELECTRCTY Y ז ז ז C GENERATNG FACLTES.EN ABNORMAL ס DCCUO!'CEs OCCURRENCES DATAט A!A BANK isee (SEE PROGRAM FAL.N FAlLliN C OROER ORDER TCז C PCK.lO PCK-P 'LL ALL RFLEVANT flevan ז (FEcnsnEC: Er ח EחO ' \FO '.FOKMATON R RELATVE T TO CAU5E5 CAUSES OF C NCDENTS.COMPONENTS COE.CO"pc ז E S A AND C 5 SYSTEMS ז זS MPLCATONS. ח? ENCEט AND EG ב CQN.ט * NVCLVEi/.CONSEGUENCEו NWCL.E C THEז COMPLNG S PERFORMED EO ACCOpDNG ACCORDNG TOז O A GU QUESTON, זS CARD.WH CARO.WHCH ז CH OEFNE5 DEFNES THE C REQUE5 REQUESTED ז EO TEMS ז = COUNT"* NTRyט / REACTCR REACTOR 5UPPLER SUPPLER /' TYPEז ype F OF REACTOR Rסז / DATE OF ד E A AT זAז S STATE ז Nס TO ELECTRCAL!RCAL GRD / REACTOR ז Rסז CONNECTON / DATE OF REACTOR ז C NCDENT coen TMEז OF NCDEf<T NCDENT OCCJRRENCE OCCURRENCE / N\,ClEAR NUCLEAR POWER PLANT S SVSTEMS STE"5 ץ NVOLVED / C COMPONENTS NVOLVED lveס / prmary PRMARY CAUsE CAUSE Fח «F NCOENT NCDENT / CON5EQUENCE5 CONSEQUENCES OF NCDENT, C SUcH SUCH AS POWER POKER FlUCTuATCN.MECHANCAL FLUCTUATON.MECHANCAL OR ELEC! ELEC«OMCAL ONCAL CONSEQUENCE5.RAOATON.OR CONSEQUENCES,RADATON OR C CCNTAM CONTAMNATON ATON LEVELS NCREASES.p NCREASES.PEOPLE CPLE NJUREOtRADlATEO.ט RADA ז OR CONTAMNATE,5AFETV CONTAMNATED,SAFETY C LMTS YOLATONS.OUTAGE VOLATONS,OUTAGE / MPLCATONS, ONS ז C VECTOR Rסז A i ס A,CCOE ז OA DATA.cCDED זNPUT QUESTjONjS ז N;Sס אFORMULATON, VECTOR ז 8 Bs EXPLCT' ' C QUESTONiS 5 FORMULATON HOLLORTH) (HOLLORTH), vectr VECTOR! «REC RECO K DEO OEO CA5F.ON CASF.ON TAPEז. OlMEN51N 01 MENS ON Ail00.40) AllQ0i*6> ib(lo0«20> ז,,T(500 i5001 OUTס NTEGER ם.ז X.A.T.Oג QT OOT DMENSON CCUNi2.40) C0UNtS,40),CCUNC(40,HE»Sll0l<.CCUNC(40).RE SllO).R H? A"Ci01'STA A SC(ll>STAT3»4OO], i3,4001 ז 15 1STATC(«00l,TYPE(10)tTYPEC(lO),TM08>20)t[MOC(20>,SYtN(7,*001< 4001,ז ATC(400).TYPEi!Oi,TYPECi101.TMO8,20' [MOCt201.SVN ז SY 1SYNCO0 Nc i ,,COMP (3,300).COMPC.COMPC300) (300),PRCA(8,20> 18.20).PRCAC,PRCAC(2(j) (20).PO,POFL{3.10) Lןז ( 1 1POFLC(101. lpoflcuo),meco(6,l6>,mecoc<to) ECO(6.O.MECOC ד) O.E;'CO,E;'C0(7,10) ן,ך O,ELCOC [ 10 ן)> ELCOC «O.RAL iralho, 1! 01 lralc101.lcl101. RALlC(lO).LCLUO). LCLCi!l.NLC LCLC(10).NLC(10).NLtC(l) 1101.NL Clll.PwO.PWO i101. [101.PWOClO PWOCi10.O.OEATUl ATCO.EATCilO.EXTRi tdeatc (10 >.EXTR ס (101.EX,EXTRC(lO) RC(101 ז.,' 1NCOc01.NCOC01 N CO(ll NCOC <l6>.outa,0uta( 2 (2 l,lo,outac10.mpl4,10,mplcilo),5evi 1 110,OUTAC(10) (4,101,MPLC(10), SEVUO) ג O.5EVCc01 >SEVC[10) NTEGER ז COUN.COUNC,REAS.REASC.STA COUmCOUNC,nEA5,REASC,STAT.STATC»!YPE,TvPEc.TMO.TlMOC, HOC ז. ז, ypec ז..!ץ STATC.ן 1 SYN,SYNC.COMP.CO SYlN.SYNC.COMP.COfPCPRCA.PRCAC.POFL.POfl-CMECO.MECOCELCOiELCOC PC.PRCA.P CAC,POFL.PO LC.Mr.CO.MECOC,ELCO,ELCOC.RAL.RAL!C.LCL.LCLC.NLC.NLC liral,ralc,lcl,lclc,nlc.nlcr,pwo,p»uc,deat,deatc.extr,,pwo!.p.uc.oeat.oeatc.extr, EXRC.NCO.NCOC 1EXTRC.NCO, NCOC.OUTA,01'TAC.MPL.MPLC,^V,SEVC,Z.0uTA,O'TAC.,?!:V.SEVC.Z c C C "ARA8LE VARABLE NAMES AND COOE CODE L5TS LSTS NAMES. C COUN COUNTRYם COUNTRY.COUNC=C,COUNC=CODE ס LST C REASt=REACTOR REACTOR SUPPLER.REASC=CCOE SUPPLER,REASC=CCOE LST זLST ype CF REACTO", CTR. TYPECsCCDE TYPEC.CCOE L5 ז= C TyPE TYPEsTYPE C TM0=TME TMO.TME CF OCCURRENCE.TMOC OCCURRENCE,TMOCsCODE COE LST C SYN=SYSTE SYlN=SYSTE" NVOLVED,SYNC=CO0E NvOLVED.S ז NCcCODE LST C COMPCOMPONENT COMPם tnt NVOLVEO'.COMPCsCOOE NVOLVEO'C MPC.COQEס זLST C PRCAPRMARY PRMARY CAUSE OF NCDENT, NCDENT. PRCAC=CO t PRCAC=COO; זLST C PFL.POwER POFL.POwER FLUCTUATON, FLUCTUAT!ON. POFLCCOOE POFLC.COOE LST C MECO=MECHANlCAL MECO=HECH NCAL CONSEQUENCE,MECOC=CO0E ECOC.COOE 1-1ST L!ST c C ELCO=ELECTRONCAL ELCO.ELECTRONCAL CONSEQUENCE CCNSEQUENCE,E;'COC=COD, OC=COO LST L5T c C RAL=RAOATON LEVEL NCREASE,RALC=CODE 'RALCcCOD LST L51 ז C LCLULOCAL LCLl=LOCAL CONTAMNATON ז ON LEvEL LE.EL MCREASE ilclc=cooe,lclc=c00e LST ז C NLCaNON.LOCAL NLCl.NON.LOCAL CONTAMNATON NTAMNATONסC LEVEL NCREi?E NCREi!E,NLCC=CODE.NLCC=CODE LST ז C PWOePEOPLE PWO.PEOPLE WOUNDED WOUNOED OR Oq NJUREO,.ס PWOCsCODE PWOC=CODE LST C OEATOEATH OEAT.OEATH,DEATC=CCDE.OEATC.CCOE LST ז C EXTRsEXPOSURE fxtr=exposure TO סT RADATON(EXTERNAL), ס ATONEXTERNAL. EXTKC*CODE EX! C=CODE LST L5T C NCO.NTERNAL!NCO.NTERNAL CONTAMNATON «PCOC=CODE NCOC=CODE LST L5T C OuTA=OUTAGE uta=outage»outac=cooe.outac=cooe LST ן C STATcNAME OF STATON,. Nס STATCcCcOE LST C MPL.MPLCATONS, MPLCaCOOE PLC.COOE LST C S V=NCDENT*S 5EVcNC ס S SEVERTY 5EVERT ץ EVALUATON EvALUAT ז, lstvc=code LST C DETALED ס CODE LSTS Sז COUN(1,1 «8HBRA2L COUNil.llc8HBRAZL N 1N 10 lq COUN(2,tl=8X (; OU,,"12.11=8H N 20 C0UN(12]S.8HSERMANY COU (1121.8HGER ANY N 30 C0UM2>2)=8H(F.R) UסC i2'21=8hcf.r N t 0 COUM.31=8HNDA,3)=8HlN0A N 50 S C0UN)2,3)aaH COJN2.3)=9H N 60 C0UN(i.4)B8HlTALY COU Ci,41.8H ז םו N! N 70 C0UN 2«4)»0H r.oun(2.41 VH N 80 COUN(1.5)a8HJAPAN COUN1.5).SHJAPAN N?Q 911 C0UN(2,S].8H COUNc2,S.eH ט N i 10 COUN(lit>)i>eHKOREA )!.ס 8HKOREAם N ז N UQ l1q C0UN(2,6)s8H COU (2.61=BH N 120 COUN.(],7)a8HMEXCO i.נ 7 Bם MExCO N! N 130 COUN 2,7 =8H COUNc2,71.BH N 1*0 1.0 COL>N l,8)a8hspan UN C!.81.BHSPAN N 150 ls0 COUN(J COu cz Bi.BH 81.SH N

33 C0UMlf9 =ahsweden COU ( 1.9 =ו BH5wEOEN COU H =ו COUMi ll.io) 8HSwTZERL > 10) =8HSw TZE»L COUM2ilO)38HAND (2.O.ו 8HANO COUMltil)=8HTAWAN (.il)=bh ז C0UM2«11=8H COU (2.111=8H C0UMlii2)=8HU.5i4 COU«.iz =ו 6HU.S.A C0UM2.12»8H COU«2.121=6H COUhCll.'=010 CO)<C( COt»«C(2)»020 ': OU"'C2J = C0UhCO>=030 COUf<C ( 3 =) 030 SOUNC(41=040 COU C ( 4 =) COUNC15)=OSO C51 SOס. COUNC&U060,,(» COUNC17>=070 (; O\l<C7 =) C0UNC(B =080 COUNCB=OSO COUNC!9"090 COUNC(9)a090 COUNC COUNC(10 ב 10 COUNCin>=120 u"'clllסc פ( l?d COUf»CU2U100 COU'tC(121=lOO REAS(1J-8HW REAS י) J"BHW REAS(2)=SHGE REAS(2)«8HGE REAS(3)=8HB.W REAS 3)=8HB-W REAS(4J"SHC.E REAS(41=8HC-E REASCll)=!O REASC1U10 ס = 2 REASc(2J REA5c<2>=20 REASC ( 3 =) =ו ( 4 REASC3>=30 REASC(4=40 י jj=bhangr ן ATr1 זS STAT(l>i)=8HANGRA ו 5TAT(2'1108H1 STAT(2iU=8Hll] STAT(3>1)=8H 5TA ז 13.1)=8H )ז STA STAT (1>2)=8HSUNDRE«' 1'2)=8HGUNDREM S STAT(2.g(=8HlNGEN AT(2'Z)=8 NGEN KB KO ז STAT STAT(3t2)=>8H8 ( 3.1! 8H8 ב( STA"ll.3J=BH STA1ll>3)s8HTARAPUR ARAPUO ז S STA7(2<3)=8H ו Z.3) 8H ( ( ןA ז S STAT(3>3)=8H 3.31=BH זA ז STA STAT(li»l=8HTARAPUR 8HTARAPUR ;ו 1.4 ז STAT(2i4)=8H ב( 2.4 )ן BH (2) ( 21 S STAT(3i4)=6H 8H:(3.4 ( זA ז S STATll>5)=8HGARGLlA 8HGARGLA ב( 1.5 זA ז STAT(2>5l=8HNO ס =ו ( 2.5 N ln 170 N ז N 180 N 1«0 190 N 200 N Nז 2l0 210 N ln 220 N 230 N 2*0 240 N tn 250 ZSO N 260 N 270 N 280 N N 300 N 310 י- 1t 3i N! N 320 N tn 330 N Q N 1N 350 N 360 N tn N 380 3BO N 1N 3»0 390 N 400 N 4l0 410 N 420 N 430 N 440 N» N Nז 460,, N 470 N 480 N ז N *<>0 90 N ן N 500 N 510 sl N 520 ln N 530 N 540 5*0 N ן N 550 g5 N ן N 560 S60 N!5t 9*0 N ן N 580

34 F FTN5.5A 29/10/7* NC0l5)=8MllvT.EXT. NCOCUO NC0CC2=1 tnc0c(3)=9 NC0C(<>=2 NC0CS =3 0UT»il>l)s8MH0 0UTA<2] =SM OllTA (1.2'}=8HA FEW HO 0UTA(2i2)=8HUHS OUTA(]»3)nghA FEW a" 0uA(2>3-) =flhrs OuTA(t4 1 =ahh0he THA 0uT4(2i4 ^8hN A WEEK 0UTA<li5)=8HUNKN0WN 0UTAt2fS.)=6M OuTAC(l]= 0UTAC(2)=i 0urACO)=2 0uTAC(*)=3 0uTAc(5l=g HPL(l.i)=BHNO MPl(2tl>=8H MPL13,i=8H MPL 4!=8H MPLHt2)=8H0N DESG 1MPL(22=8HN OF CO" lhpl(3>2)=8hponent C MPL(4»2)=8HR SYSTEM HPL(13 =8HON PHOCE MPL(2i3 rflhdure MPL(33]=8H MPL(4 3l=8H 1MPL ]4>=8H5T.L O'' MPL(2>4)=8H NVEST MPL(34 =8H5AT0N MP(4> 4)=8H MPHl>S>l=eHU;.«^OWN MPU(2>5)=8H MPU(35) =8H JHPL!4> 5)=8H MPL.b)=8H0N TECHN 5MPU(2i6)=8HlCAU SPE MPL(3.6 =8HCFCAT MPU(4>6) =8HONS MPCSOO MPLC(2l=10 lmplc(3)=2 MPLC(»)=30 MPLClSls 1 ) MPLC(61=40 SevinaBHHlNOR SEV(2>=BHAvERAGE SEV(3l=8HMAJOB SEVC(1)=10 SEVC(2=20 29/10/74 35Cו 1N N 273SC N N 273?0 N N 273*0 N 27*00 N 27*10 N N N 274*0 N 274*0 N 274&Q N N 27»80 N 27*»8 N N 275l» N N N 275*j N 2755J N 2756J N 27S7J N 27S8B N N N N N N 276*0 N N N N N 276'0 N 2770*0' N N N N 277*0 N N N N N N N N N N N N N N N N N [ N N ז ז ז ז ן N N N 1N N N N ו N N 1N N N ז N ז N ז ז N 27S ז N N ז N 27S7 ' ט 1N 27S8b N N ן ז 1N! N 1N 1N ! N! N 27660! N N 276 a! N N 277[jO ' ן 1N N N N N N 1N N N N ln N N N N N ז N ז Aםי NS ז =נ 1NCO5 8! T.EXT NCOC NCOC )!נ=ס ' 2 1 = 1 9.ננ NCOCC NCOC(41=Z 3 =נ NCOC(S OUTA 11,11 =8HO OUTA (.8H נ' 2 uta.il.8h FEW HO OUTA(2.Z=8HURS OU 31.נ Aז ם ka FEW O OUA2'3' ם HYS נ A f ז OU ז OU 8 ם! 4, r"'ore ' HAז 4C2"=8HN A WEEK OU ז A!.51=AHUNK OUTA2'''=8H OU ז AC(ll=O OU ז ACZ=l ב OU1ACS OU ז AC31 = OU ז AC41 = MP =eh il=ehno )נ, נ. 12 MP MPL.C3'!=8H 8H פ lmpl(4. lt MP C'21=BHON OwN ESG ם MP.12.21=8HN OF C MP.(3.21=8HPONEN ז C Eז 8HR S =נ ' 2 4 MP ( 31= )נ. MP S ץ ס HON PROCE MP.(2.31=AHDuRE MP (. 8 =נ 3.3 MP.(4. 3J=8H L.. O ז! MP.,3,41=8HGA MP.(4..=BH MP ll.41=bhs ז! MP.'2.41=8H NVfS ז ON! OWN HP.(l.bl=eHUNK! MP.C2.5 =נ BH 1MPJ =BH! MP =8H JMP.ll.bl=8HON TECH MP.C2.61=BHCA. spe 1MP.(4.01=8HONS! MP נ MP.,3.01=8HC C(l נ OO! MP.Cc21=O! MP ז F!CA 20 =נ ( 3 C 1MP.CC41 = 30 MP.C ( 09 MP.C ( 40! SEV) Bk SEV21=BHAV ERAGE SEV31=8H O SEVC21=ZO 51 = 61 = נ'! SEVCC!!NOR AJOR N N N 27890

35 ftns.&a FTN5.5A 29/10/7. 29/10/7* SEvC/3)=30 SEYC<3)=30 ln N C c C X s NO. Of OF OUE5TONS QUESTONS REilD READ ).x.x UTס OUT 1 F F0«"AT(6X,2> ס AT/6X.Z ) זטס OUT Re:.ND R6*lND Z ז OU 2 OUT ) (unt 1, דדך ון(ס 777 F (UNlTiJ) 777.B88 OUT eee c.,t ue ' וס 888 CONTNUE' 0UT C COMPL G JNTArO.T E DATA BANK TAPE 15 S ANNED FOR EACH QUESTON.AND THEN C REwJNDED COMPLNG, NTATON.THE DATA BANK TAPE S SCANNED FOR EACH OUESTON.AND THEN C REwNDEO, Z r'=.x סס ז OU ו N 00 =O 2 N=l,X O OUT ם= Njn=0 lnu ז QU OUT leqf NUs =0 ijt OUT c EOF=0 OUT C READ Uu<S ז jon>s CO ס ED FCRMcLA ז ON (F\RST NP CAHQ.) C BEAD REA.D (jutstonss 3, וג i ז,. J COOED =,,,,, נ 1,30 FCRMLATON ) <FRST NPU CAKO). ז OOU 3 FOR"AT/X. RE«D 3, A{N.J),j=l,30> ) 2 ן.! 3 2T Z..ב ז OOUT OU 3 FRMATlX il,612. 2T6.313,12.11,312) OUT C READ QuES ז N.Sס EXPL ז זC T FCRMULAT Nס /5ECON ג ס NPUT CAHO.) C READ REAO QuEsTOMS 4./B/.K).K EXPLCT.le ) FORMULATON (SECOND NPUT CARD). 4 F READ ס HMAT 4, lex.9a (B(N K),K»1,1B> 8 ) C 4 FORMAT iax.9a8) C c READ CA5E STORY ס N ם ATA BA K TAPE, C READ.,) 0 BUFFER CASE STORY ז N/Z ;,. ON OATaז/ (.ז BANK 500 TAPE,» זU ס Nj";;NN ] זU ס BUFFER lf(vnt ' N<2,J 2 ) J (Tin.TSOO > OUT ז N;.=NN«OUT C PARlTY 77 F<bNn>2) גם אס TA BLDCK CHECKED.A D.F ס ETEC! D.ANN ס UNCEO OUT C זטס 40 PRN ז 6. NN C PARTY DATA BLOCK S CHECKED.AND.F OETECTLO,ANNOUNCED, ז ס 6 FONMA )ז X.PAR ץך O BLOCK.' 14 ) U 40 GO PRNT 6, סך 10 Mlv " OUT c 6 FORMAT(6X."PARTY ON BLOCK».4) OUT C T E 60 CO TOט D FO'Mc 10 זA JON OF ThE QUESTON 15 CHEC EO GANST ז HE 'COOEO CASE זS ORY OUT C ד ס A H!5 JS OU ' FOR EACH COMPO ז E r VECT ס NEס. A AF ז ER ANO ז HER.N ז A ז ON ' C THE DF ז COOED HA ך PROCES FORMULATON degjns OF HERE THE QUESTON S CHECKED AGANST THE CODED CASE STORT, AND 11 THS S 00 - FOR EACH COMPONENT F VECTO? A,ONE AFTER ANOTHER.NTATON EN=LENG ז HF2 ) וUס C OF THAT PROCES:, BEGNS HERE. 11 LEN=LENGThF(21 00 J = 1.30 ז OU ו ס OUT DO JP=J+ 7 J= 1.30 OUT JPi!;J 2 ס ז JPl=j*l ס OUT JP2=J»2 JMl=J-l זU OUT JM1=J-1 JM2=,-Z ORס OUT ז C F JM2 HE = GU.l-2 ז F VEC ס ז MPONEN סC ON WHEN A PARTCULAR זA N5 NO NFOR ן NTA סC ס!זS OUT C A F 15 THE CHECKL GUJSTON SCANN CONTANS.ס G 0' NO ccmponents NFORMATON S FERFO WHEN A ME PARTCULAR HER COMPONENT OF VECTOR ז FUR ס םך ) 00.EQ.O C A S 1, CHECKLO.SCANNNG (A(,.J) OF COMPONENTS 1 זU ס S PERFORMED FURTHER. c C ChEC F G U(NiJ).EQ.O) VECT ס R A CCMPO 00 TO ENTS 7 CORRE5PON ס NG ז U PLA ז ז SY5 EMS. EACH SyS ז EM ts OUT C REPRESENTED RY A 6 Cf,ERS CODE.CHECKJNG CAN E MADE Nס TH05E 6 'GURES.AS אס C CHECKNG WELL AS VECTOR THE 2,jRS COMPONENTS EM)' TU ז SY5 א FGvRES CORRESPONDNG (MDJ ז PLANT NO Nס SYSTEMS. HE 4 FRS EACH ז - s rjgures SYSTEM (SUB ז c REPRESENTED MAN ז SץS EM ) RY, A 6 ז סW CFFERS N5ECtJTJVEסC CODE flelos.checkng ARE CAN A BE OCA MADE סו EOז ON svs THOSE ז ES 6 NV FGURES.As l.veoס C WELL CR AS ON THE 2 FRST FGURES (MAN SYSTEM).AND ON THE 4 FRST FGURES SUB- ELDS HE 2 ז Nס EACH F RMED ס, G S PER א! SS CHECK ס MAN SYSTEM), TWO CONSECUTVE FELDS A«E ALLOCATED TO SYSTEMS NVOLVED. 111 סT F /J.EG.11) GO UT ס C CROSS CHECKNG S PERFORMED ON EACH XF THE 2 MELDS. 119 סו GO ד OU F (J.EO.ll) GO TO 111 OUT C _A'O GO = TO Slla-MA 119 S ץ ךS EM (4) 'GlJfiES ן. N QUE5TJ 'י COOE FOR'ULA ז N.,RSTי,EL OUT '[) C C fafo = SUB-MAN 5YSTE" (4) FGURES.N QUESTON COE FORMULATON.FRST FELD.

36 F FW.5A," S.!אז /ז. *T/29/10 נ (2) 12 fז "*T0 TO MAN SYSTEM ג C FGLRES.N QUESTON Oז ם ON. RST FELD JEL ז COUE E FORMULATON,FRST 111 NAFO.AN.J MAFO»A(N,J)-A(H,J)/l60O0l»106O0.נ A.J /נ OOOO "נ Oii ז Uם OUT MATO.A MATO«A(N,J).(A<N,J)/lO)*100 \" כ 1100 כ A.J.כ N.J OT OOT t'("afo.ne.g FMAFO.NE.g) כ GO טז TO 35 OUT,.טס C ז' MTF1 l "AN MAN SVS SYSTEM ז FGURES.FRST FELD.f FELD.F«UM TAPE RECORDEO RECORDED CASE כ C MT HTF2 ' 2. ג" MAN SVSTEM SYSTEM 12 (2) כ PGURES.SECOND FGURES.SECOND 'ELO.FRQ" FELD.FROM TAPE RECORDED CASE NTF.TJ MTF1«<T(J]/0000m0000 too *כ /נ OUT. M MTF2«TJP1/10000>«1 >000 ODO ט fl.tjp11/10000t"ז OOT OUT C g CAOSS C"ECKNG 0' MAN SYS ד EMS e CROSS FAN.J CHECKNG נ. f.m OF fl.aד MAN SYSTEMS ג. D N.J).. E.MT'2) GO!Q 10 OUf GO F(A(N.Ji םד 7.NE.MTF1.AND.A(N,J).NE.MTF2) GO OUT וטס 151 סT סG כ 7 NE.O ז. 35 GO 'MA TO OOT c 35 FMATO.NE.O GC TO O0T ' C נזז SJ8 MA SVS ז כ EM 14 f ך UAES,'ז AST FE ל.' RQM PEגT RECORDED SEגC C M c BTT aזז SUR MA SlJB-MAN SYSTEM ז E 14 (A) כ F Fl-.URES ז GURES.sEC.FRST סNס FELU.FROM O"HOM TAPE TAPE RECORDED RECOROED CASE. זOU OO).lO SYSTEM 141 FGURES,SECOND FtLO.FHH TAPE RECORDED CASE. {/ג J.\ד\» 1 SUR-MAN דזM C HTT2 MTT2. MTTl.lT(j>/100)«106 OO כ*! /כ JP1 ז ז 09 OUT c MTT2.(T(JP1)/100*!06 OOT C CROSS EC'NGחC OF S B. AN SYS ז EMS 10 םז GO כ T2.ז, E כ. AN.J SYSTEMS ס. E.MTT.A OF SOB-MAN 'כ. C CROSS 'AN CHECKNG OUT ן 110 FA(N.J),NE.MTT1.AN0.A(N,J).NE.MTT2) 7 09T GO TO 10 OUT c C CAOSS GO r.heckng TO 7 Of SYSTF. OUT S 10 םן טG J).A D.AN.J). E.TJP1)) ז. E 151 F AN.J). OUT C CROSS GO CHECKNG ך םז OF SYSTEMS ז q 151 F(A N.J).NE.T(J>.AND.AN.Jj.NE.TJPl)) u TO 10 OUT.נ EMS ז SYS מ C C ECKNG GO TO THE 7 SECOND fel ' OUT C 119 l'j.eq י 12 GO סן 12 ז OU C םד CHECKNG 110 THE 120 SECONO FELD (SYSTEMS). O T 119 F(J.E0.12) GO T0H2 OUT g foגn 80 T SUB MA 126 SYS ן EM 1.1 fgures.n QUESTON CO Eס rormula ז ON.SECOND 'ELD OUT e c ATO MAN כ SYSyEM 12 ' GuRES,N QUEST Nס CO Eם formu ATON,SEC NDס,ELO C N NAFO flז SUB-MAN זA N SYSTEM כ SYSTEM 12 FGURES.SECOND (Al FGURES.N 'ELD,f אQUESTON OM CODE APEז FORMULATON.SECOND RECORDEO CA5E FELD. C N MATO F2 ז MAN AN SvS SYSTEM (2) EM ז (2) flgures,fls FGURES.N ז QUESTON FE D.F CODE UM PEגז FORMULATON.SECOND RECORDEO"CASE FELD. C NTF1 זזN l MAN SUB MA SYSTEM SYSTEM (2) כ FGURES.SECOND 14 fgures.secono FELD.FKOM fe D.FROM TAPE TAPE RECORDED REcRDE CASE.' CASE C NTF2 NTT2 MAN SUB MA SYSTEM SYS ( 2 )ן EM.,.GURES.FRST FGURES.FSRT FELOiFHUM.ELD.tROH TAPE TAPE RECORDED RECOROEO CASE. C.SE C NTT1 «SUB-MAN SYSTEM 1*1 FGURES.SECOND FELD.FROM TAPE RECORDED CASE, C NTT2 CROSS» CNECKNG SUB-MAN OF SYSTEM סC MP ס (A) ENTS FOURES.FRST FELD»t*OM TAPE RECORDED CASE כ /כ C 112 NAFO.AN'J).A.J OUT C CROSS NATO CHECKNG כ AN.J _י OF Alh.J COMPONENTS OO"OO ג/נ OUT 112 NAFO.AN,J.A<N,J)/16000>»)0000 ' AfO.NE.O GC 36 O jןt י םז יינ /נ J ז NAr03A<N<J)-[A<ti,J /lo>*100 NTF. OUT - OUT F(NAFO.NE.0> זN F2.\ד J /נ l0000) loooo וטס GC T 36 OUT NTF1»T J)/10000)*10000 fan'j). E.NTF 0.A!N.J כ E.N ( F2 ז GO!O 10 OUT O Tןj NTF2. TJ,K1)/10000>« םן G OUT ilt 36 FA(N,J,NE.NTF1.AN0.A(N,J.NE,NTF2) l' NA. Oז 'E.O GO TC נ S2 GO OUT GO זזN TO.TJ 7 /) 100 נ On ןj OUT " T 36 F ןזN 2.TJ NATO.NE.O) /י O GO ים TC OO 152 OUT ilt NTTl.[T(j)/lOO)«10S 10 ס! U כ 2 זT NE..נ T.AND.AN.J.דEN י., AN.J OUT UT 7 סT NTT2»T(JM1 /100) GO # 100 OUT Tט 152 F 'AN.J (AN.J 'ייכ,NE.NTT1.AN0.AN,J).NE.NTT2) E.T(J).A D.AN.J י. כי E.TJM1 GO U TO TO זOUT OU םן 80 GO TO 7 OUT Tטס c 152 F(A(N,J).NE.T(J).AND.A(N,J.NE.TJM1M OU TO 10 OUT ז MPONENTS.EACHסC COHPONEN Ol*T PlANT םז S CORRESPONDNG ז C C ECK,.G GO TO VECTOR 7 A CUMPO EN םז ELDS AAE ALLOCATED ו' HREEז. CONS CUTVE DE סC C S AEP ESENTED 8Y A 3 FGURES C CHECKNG VECTOR A COMPONENTS CORRESPONDNG TO PLANT COMPONENTS.EACH COMPONENT C S REPRESENTED BY A 3 FGURES CODE.THREE CONStCUTlVE FELDS ARE ALLOCATED TO

37 f ftn5.5a NS.5Aז 29/i/74 29/10/74 C C COMPONENTS ס ז S NVOLVED.CROSS ס OSS CliECKNG CHECKNG 15 S PERFORM PERFOR"S-D D ON EACH OF' THE 3 FELOS, Sס 120!F".EQ.131 FCJ.EQ.13) GO SO סד TO 113 OUT- ן; 13 BO ס TOד (\ ז Q OUT 113 F(A(N.J. F(A(N.J).NE.T(J).AND.A!N.J) E.ד) J).A D.A(N.J..NE.TJP1 E ז. JP11.AN.AND,ACN,J).NE.TJP2)).A(N.JJ.NE.T(JP2J) GO ז TO OU OUT סו 1 l 10 O OUT. Tט. םך ס G 60 TO 7 OQT 09T F J.EO.14) (J.E0.14) מז GO 60 TO 114 UT OUT םך GO 60 TO 122 OUT זטס 1'.liJA 114 FA(NtJ).KE.TljMli.AND.A[N.J).NE.T(J.ANU.A(N,J1.NE.TJP1> (N.J 1 E ז. )נ, M.ANO.A (N.J.NE ז ( J.AN!A (N.JJ.NE ז. ( JPl GO ז TO OUT סד OUT זסס TO 7 םי ז OUT 1?*. Fג ' (J.EG <J. a',15) 151 GO TO 115 ז O OUT 00 <)ו TOך O 123 OUT ז J)) G'O 60 OU OUT.ז) A(N'J).NE.ס JM21.A D.AN'JJ.-.E.'(JMJ. ANO.ANJ).NE.T(J)).ז) l-r * (A(N,J. (*(N,J).KE.T(JM2l,AND.A(Ntj)..'iEtT(JMl) E 11% 1 TOך v! OUT G סך סSO TO 7 OUT דונס c C ChECKNG CHECKNG VEC VECTOR סד R A C COMPONENTS ס MP ס EN ך S C CORRESPONDNG ס RRESp ס NDNG סז TO 1 NCOENTiS COENr 5 MPLCA MPLCATON.TWO ON.TWO ז C CONSECUTVE FELOS FELDS (2 (2 FGURES FGURES! ARE ARE ALLCA ALLOCATEO ך EO!O 10 MPLCATONS.rR MPLCATONS.CROSS SSס CM C»tCKNO CKNO 15 S C tferfomcd D ON EACH OF B BOTH זס FELD5 FELDS. 123 F (J.EQ (J.E0.28) סס 281 GO סך TO 128 OUT G סך סSO TO 124 1J4 זOUT Uס 128!F 126 F (A(tl,J.NE (AN.Jl.NE.TJ.ז) J.AND.AN.J).NE.AND.A(N.J),NE.T(JP1)J.ז) JP)!?0 O TO זOUT 10 O סן GO סך TO 7 UT OUT 124 1F F(J,EQ.2<3) נ.. EO.201 GO םך TO ])29 זOUT O\l 14 םך TO סGO G OUT זסס 129 F ו: ((AtN.jl A(N.J.NE.NE.TUM).AND.ANiJl.ז) JM).A D.A(N'J..".E.T. E.ז). םז 60 םט TO 10 סן OUTס G סי סGO TO 7 UT OUT c C CHECKNG ALL OTHER,NOTס THER. דO ' VET MENTONED.VECTOR En.vECT ס Rס A COMPONENTS. ] 144 FCA(N.J> :ן) AN.J..NE.TUUGO E ז. JGC םז TO 10 זOUT Uס 7 C CONTNUE ס!ךN NUE זOUT Uס c ז PR]NTNG PRNTNG 5EC ז- SECTON C - 5EE SEE PR ז PRKT-OUT OU. C CODES ARE ך RAN5LA ז ED B.CK סז THflR :ן,. LL SGN lca ז ON.pRNT UTס- 15 SELF'... C COMPRE CODES NSVE ה ARE TRANSLATED BACK TO THER Fi'iLL SGNl.t -,, 1CATON.PRNT-01JT - S SELF-t COMPREHENSVE. PRNT PR!N ז 9.N. 9.N.(B(N.K).KM.18] BN א,,K=, 16 ) חס 9 f FOSMAT(1HO.//2X.«OLESTON ב,ב Nס NO.O.T lho..2x,.ole5t )דA NO.O, T3,3Xi»0Ut.ST X,.Q ;S ך ON.S ON.S ז RMULA סF FORMULATON Nס L!5T S T ם 1ED led del0w»//.8x.9a8./.8x,9ab>//> ELOw./1,8x,qA81/,BX.9A8,/ U T PRNT PRNj 3.(AN.Jl.J=li301 O ב, ( A(.J,J=.ב זUס NL)=ND'l NO' =ט זUס OUT PRNT,ז r 101.ND 101 FORMAT סF A AT ( X."CASE X,.CASE ז STORY 5 ORY NO.". ס.. N X. 6>//.3X.lU NTlFCAT0N<>./] uen!ז /. 1 NO ס!ד =1,40 = 1.40 F 1.11 T(1J-COLNC)) (11-CO NC ,SO.200 יN סC 200 CONTNUE 201 Z= z!= ז PRNT 203.(COUN(J.Z)>J=1.21 (COUN(J.Z'J = ץ""",י,"""""!""""'" 5X.OCOUNTRV ) 203 FORfAT AT(5x.QCOUNTR»,2A8)?) נ סט 00 1 = 1,10' ' - JF(T(2!-REASC(1).)ך) 1 2'-REA5C(!J , CONTNUE 205 cqs Z= l = 1 PRNT ז 206,r.E 206,fiEAS(Zl A5 ( FORMAT for )זA (5x."REACTOR 5x.a SUPPLER 5UPPLER י! 1! י.....,.,AB> O.AB ) סט DO 207 1=1.400 = 1.400

38 F FTN5.5A N5.SAז 29/10/74 F F(T(3)-STATCC> ך C12Q זA ז 31-S ז ך 207 CONTNUE ז" 208 Z_ 2=1 PRNT T 20Q, 209, STAT (STATU,Z> (J.Z.J-,J=1, FOH FNfAT זA t bx, כ X,DS "STATON ז זA Nס NAME AME"""""""'.'!!... 't.3a8».3a8) ) D DO 210 r_1.o 1=1.10 FT41.TYPEC ( T (41-TYPECU! ,210 ))21 0, CONTNUE ז 211 Z Z=l פ PR1 PRNT T 212.T 212,TYPE(Z> PEZ ץ 212 FO FORKAT> AT'SX,OREAC = X."REACT ז OR OR T TYPE ץ ;,.",AS,/1,A8)" PRNT 213.T51 2l3.T(5>,T(6 tt(7) 61.T71,ז). 213 ro P0»*AT(bX,"NCDENT MAT כ) X,DNC ס DA DATE,,,, ן E., ;.....,..»i,2t 2t*.» 1212) "> "ן V. a. u ) PRNT 214,T[8).T(9> 191 ז, 181 ז, 214 FORNAT OK )זA 5X,"COMMERCAL 5x. COMMERCAL OPEPA OPERATON ז Nס!!!,.ז >2l*.» 2 ' 11.2>/1, 12, 1 ) DO =1.20 _ 1.20 F FU ז) JO (1 Ol-T ז. l«0c OC(Z5.216.Z1Sא (11)215.2 U, CONTNUE ז" 216 Z= PRNr PRNT ,TlM0 JtZ).J*li8l ז MOJ,Z.Jal ro F*MAT(5X,«TlME MAT(SXה ז 4 ME Fס OF CCCuRRE' OCCURRENCE CE """""'!!"""""" י 8AS./> 8A8 )/' ' 00 2J =1,400 = 1,400 '. f' FT(11)-SYNC(1) ,218 ( ן 216 ) ) 1 ( NC ץ 218 CO CONTNUE ז, 219 Z= 2=1 PRNT Z SYN(J.Z).J=1.6) ץ NJ.Z.J= F0"!-4T13X, FOH ץ. AT ( 3.ג SYSTEM "SYSTEM NVOLVED VOLVf םייי"""""'!!!"'."'...»(6A8) ) DO D J 1.1,400 1=1,400 F.! T(12).SYNC()1221,222,221 NC!)2Z1.2Z2.2Z1 ץ Z).S ז)! 221 CO,1! CONTNUE NUE 222 2=1 Z.. PRNT "י T 223,(SYN<J>2>,J=1.6> (SYN(J,Z),J = ) 223 F0R«ATt3X,"ADDTONAL FOR AT(3X י OADDTONAL SYSTEM ז אE NVOLVED..; ז NVOLVfD'':!!" '.'."""...6A8>/> י/(.'6A8 DO \) ,, =1.300 F(T(i31-C0MPC()1224,225,22*! F )ז J).C.ס PC! CONTNUE COj j 1 N JE 225 Z= Z!_ PRNT 22ft,COMP{J,z),j=l,3l, COMPJ.Z פJ. l FORCAT זA 1JX,"COMPONENT JX י COMPONEN ד NVOLVED,,,..,. ם LVEסV!!! «.3A8! נ ' 3Ae DO D 227 1= _ F T(14.C0MPC(11 ך) 41.C PC ס!( ? 227 CONTNUE ך COi'l B Z= Z;. PRNT PR1N ז 229.(COMP(J,z),j=l,3l 229.COMPJ.Z).J= F0R"AT13x."ADDTONAL FOR AT{3XtOADDT ס COMPONENT E T lnvolveo!! NVOLVED...»...,.,,,,.«.3A8, a.3a81 DO D 30 <30 1=1.300 r. 'F(T(]b -COMPC(l1230,231,230. r. )ז כ _C.ס p ( CONTNUE CO ך. "UE 231 2=1 Z=. PRNT 232,(COMP(J.z),J=1,3) 232. COMPJ.2).J = F0NCAT(3x,"ADDTONAL r Rס )זA 3,OADD ן Nס L COMPONENT COMPONEh ז NVOLVED".. ז LVEO!!!"!"ס N,i.3A6»/>,ן DO = = 1.20 F. T(16).ppCAC()1233, ) lbl.ppcac ז 233 CONTNUE זז NUE

39 ך 29/10/7* FTNS.5A F Z9/i1 N5.5A ז 234 Z 2=1!= PRNT,ז T 235.PRCA(J,Z),J=,el 235.PHCA(JiZ)tj=l tei 235 FHMAT(3x,"PRMARY OR י p"marv CAUSE Or r 1 NCDENT...;; ז! ii8a8i/> )/. PRl PRNT T FORMAT OX, CONSEQUENCES נ X"CONSEQUE CES 0. F NCOENT NCDENT*./) )/, DO =1.10 =, 1 U F )ן 17)-P ס FLC!))Z36.237,Z36 F(7U7)-P0FLC(>1236, ' 236 CO ן; זT ljue 236 CONTNUE 237 Z_ ) 3.ו, J. D.POFLJ.2) נ 2 ז Z» 237 PR 238 FOR PRNT AT(5X. 230.[POFLJ.ZiJ=l>3) ER CTUA ON""""'ז!!!.3A8 ) 238 FORMAT 'Sx.«pO«ER FLUCTUATON.';».3*8) 0 =(.ב Z39 סס FT!81_"ECOC DO 239 Jrl.10 ) 239,240,239 F TllBl-wECOCd) 1239, CO,T NlJE 239 CONTNUE PRN Z = ) 6, J=,,ן( MECOJ.ב 24 ז PRNT 241,(MECO(J>7>>J=1.6) 241 FOk }זA 5x.MECHANCAL CONSEQUENCE! ,6A8 ) 24 1 FOKKAT 15x, "MECHANCAL CONSEQUENCE.4A = lft)9,-f.lcoc 242 1=1.10?))! FlT()9 -F.LC0Clll 1242,243, CONT!NlJE CONTNUE 243 2=1 Z= PRN PRNT Z44.ELCO ז 244,(ELCOJ.J),J=1,7.ך( J=.ן( J ו 244 A FORMAT(5X, FORMAT! 5 X, "ELECTRONCAL ELEC ז RONCAL CONSECUENCE CONSECUENCE...>,.! «7»B./> 7 ' 8 )/. זPRNT PRt< 501 \ S FOR FRMAT<5x,"RADOLOGCAL זA 5x ADOLOGCAL CONSEQUENCE CONSEOUENCE' DO 11=1,10 = 1.10! F(T[2Cl-RALlC(l)245, F ו ז 2C) -RALC ( 1 ) 1245, CO CONTNUE ן, 246 2=i 2,,1 זPRNT 247.RALZ 247.RALK2 FO F0RMATC7X,"RADATON ATt7x,a ADA ז O LEVEL NCREASE...;...,!! 247».A8) a.a8j י DO =1.10 = 1.10 F T (21 זו 121 )-L<"LlC(l) ז L 1 C 11 ) ) B, CO,T CONTNUE 249 Z» Z.l PRNT ז, PRlr :, XS.LCLZ ]זA 250 FORMAT7X,"LOCAL FOK CONTAMNATON ס L י O [ז LEVEL NCREASE י»>A8),A8 DO D =1,10 = 1.10 F(T(22)-NLCC() , כ. )) 251 2Z)-'LCJC ז F 251 CONTNUE 552 Z Z= = PRNT PR!N ז 252.'LCZ 252.NLC(2) ) ז x,on-local CONTAMNATON ז 252 2S2 F0*MAr<7x,«N0N-LOCAL 'OkM T ז ON LEVEL increas?. 'NCHEAS!....AS./l.A)/, 3 כ 2532 זPRNT 253 FORMAT ץ זA 5X, CASUAL 5X,"CASUALTES"./> )/. Es ז סO DO =1,10 = 1 10 F T ד (2J)-PV-OiC 12J) -P' CiC [) 11 ) 1254,255.25* ) ' 254 CONTNUE NUE "ד! 255 2SS Z= Z. PRNT PR' T 256.PwOZ 256,PwO(Z) ) 256 F0HMftT(7X,"PEOPLE roh ך)זA יX people WCUNOED wcun ס OR Rס NJURED...;.. NJUREO!! י e.ab.ar ) סס = 1!.10 F lf זT 241-DEA [24]-DEAlC(M257,25B,257 C)) ,2S7 ז 257 2S ך CONTNUE CO"T!ן.( u 258 Z= Z. PRNT ז 259,rEAT(2l 21 )זA 259tL

40 F FTNS.5& NS.SAד 29/10/7. 29/10/7* 259 FO F-iHT7x,»Ct4Th )זA 7X י CEA ז"",י,,. t!!!.""""'o.a8 7...,,A8)) [10 DO ח 2b 260 1=].Cו ]= 1 C ir(t2b).extrc() C 1 f 2 (כ - E> 1RC (11 ) 1260, ? O.2bl.2bO 260 2*0 COl<1!NUE CONTNUE 261 Z. Z.l PRNT T 36J.E»TH(2נ bz.ex ז CZ ) 362 F FORMATJX.'E'POSURF ס זA כ X.E סP סך TO RAO RADATON TrON,;t!!!!.A8 *8) ' 1=1.10 Oס 00 <b2 62 =(.(וC lr(1c2 F (T<2<il-!NCClCU ם _ C C(1112b ,263, b2 ס 262 CONTNUE VE ;,ז 263 Z ו= = - PR1 PRNT ז 2b 264.NC0Z1 NCOCZ ) 264 FORMAT(7Xt.CONTAM FORMAT!7X,"CONTAMNATON א ו C """"""""!!!"....'""".AB./.)/. 8 גי 1=1,10 Oס D 2265 S 1:1.1Q j,c(z71 F(T(27-0UTAC(1) AC126S.Z66.2b5 ז L ס_ Z6S 265 'ס;,ז CONTNUE 266 ז. Z Z» PRNT 267,!י'"ז fנ ן = 1,2 J >v =l,2) ןCJTAlj.zl ) (ClJiA("'tZ FOH FORMAT זA t Dx.cuTAGE X.OOU ז 'ייייייי""""""""!!!"'...,,... ;;: ""'",-,2A8»,2A8,/> )/. 00 :ו Z = 1 )..10 1,:זF ;T 26 ->PLC( 261 _ו P CC (ו 1268, ,268 Z6B 268 COi'<1;NLE CONTNUE 269!בZ Z= PR1 PRNT ז 21n.MPLJ 270. (WPLU.7 ו,.J..J»1.41, 4 ) 270 FORKAT זA 3X 13x. MPLCATONS rmplca!!" ONS"""""""ז ; """ ""»A8) ) 00 = l.u 1. Ci 1 :ו < F 1F(T(291-1WPLCU (1 J 11271,272,271 ) Z CONTNUE ו,' 1 NUE 272 Zsl Z.l PRl PRNT ז 273, (lipkj.z) r,"pl J,ZJ,J=.4J,J=1.4) 273 FORMAT!SX.'ADDTONAL )זA SX,.AOD ד ONAL MPLCATON HPlCATON!!.. י. ;...,,..,..,.,4A8i/l, /. DO 274 i:.o i=).10 FT(30l-SEVC lf ז )OJ-SEVCJ ) 1274,275, , CO,'T CONTNUE lnue 275 Zal Z. PRNT PRlhT 276.rsEvZJ 276,SEV(Z> ז Y EVALUATON ז (3x,«sEVERTY x.aseveh נ)ז 276 FORNAT forma יי!""ייי,'ייי ;.-48,/) A8 )/. PRNT Rl ז Z TC31) JJ ז. 277 FORK FQkMA )זAT 13X.«S 3.SlGNA GUATURE,,!'""" URE""'"'"ז ;!""""'"»>A2 A2,' f//> ) PRNT ז 27s 27R FORMAT3X,»SE0UENCE AT3X.*SEOUENCE OF 0, EVENTS*./) )! PRNT ז 130,(TK,Ka32,LEN) ז).םנ <J,K 2.LENJנ. OUT UT 130 FORMAT! ro ז M C 8x, 18>. 9AB 9AA )) J) ז Ol/ 0" T C c C A NEW RECOROEU kecokoe ט C'SE CA5E S 15 RETREVED, םג 10 םז 00 GO TO OUT UTס C c C TAPE 1APE NO.2 NU.2 S 15 REMNDED ו. NOED. 999 REKlNO RE.ND 2 דטס OUT 2) ז 7777 F 1. UNT.21 U OUT ז C g F F CHECKNG CHECKNU HAD HAO NESATvE NEGATVE RESULT.OLESTON*S RESULT.Q ESTON.S SOLCT ז LC ג f FORMULATON for"ula זז ON S S ז PRNTED,.סEז prn C hltn.t ADEQUATE ADEaUA ז E A ANNOUNCMENT. ז. NOUNC"E טד F F ilnd.ne.o' (NP.NE.OJ 80 GC TO 2 OUT Our PRNT PR!' ז 9.N. 9,N.fllN.K,K»1.18) 181r;.K.K"l,18J PRl זrז 3.(A' 'J).J;;:1,:30) VT PRNT 3.(4'»UliJ»l:30l OUT Ph P... ו 1....,:. i. OUT "'t FORMAT for זA /,X."NOTHNG /.X.ONO HNGז RECORDED RECORDE מ ANSWERNG ANSWERN THE ך HE QUESTON QUEST0N N0.».3.//1 NO,3.J OOT gt C CHECKNG C ECKNG PARTCULAR סז CULAR OUESTCN QUESTCN CAME TO זR P AN END,.סאE DO Q LOOP S CONTNUE!). CONTNUEO 2 Z CONTNUE OUT Ol/T c C ENO OF 0. C0MPLN8 COMPLr G PROCESS, OalUAT-lHl ס OUT O"UA ז M UT ז PR!r. PRNT 990.D OUT O T F0RMATC//16X.* Rס' )זA 1116X'. ENO ס OF RUN.»,2x."RECORDS Zx RECOROS UH ץU TO םז DATe#,2X,A8.//> DA!E.,2X,Ae qq99 ENP E;NP OUT ו

41 להצגת naxn שאלה :;n*7np חרכג יח ASK PWJ 1? nn*n די גםה A 1+.6 וווג AD הכור: P.l'/.R.R :T13rJ :0it2 בהם: D'1j7Da בםקרים fjlvj םעיגין 7K1K1 השיאל 1972 שגת: :J1J» : pvrn םוטות הדלק mum.-naiyni התקלה במ yרכת: iftpiin לטביבה iu'id7 uin'i זיהום usnn התפשט jnikxin תרצארת: : שדה met הקרינה.-mvn עלה nvy הriyn Yרכת חוםרה: :mnin תקלה n'?i7n חמורה minn :ni37un הנושא.m'i?m NPiin בחקירה. השלנזח: :N2il הבא: T31M באזפז TlBNil הראשיז D'in31771p' pin תיכן השאלה il7n»n הנ"ל V'Jil יקזדד בנרטיט. ( DATA Aז ה- n- כרטיט cla באמצעות niyxnni (כםובן laina) נרשים mma (השגה) (rutm) בmpa דה (inn הכור) AD) (קוג nimi נרשום u בשךה mm (הם yרכת lnynn) הםעזרבת) (nniynn mmj בשדה גרשום m»a (m'-i? קרי גה) mt» שדה n'7y) yלית ) 1 DB גרשים 50 s בשדה m»a 52 נרשום 1 imi (התפשטות mwann) זיהים D.TT לטביבה) (na»ap7 mea בשדה 30 (הערכת naiyn) חימרת mmn התקלה) (n^nn גרשים men: mwa בשדה 30 (השלכות) (ni37ivn) נרשים imj rntia בשדה 2-63 אין l'x לרשים Qisn7 דבר..121 rnw שגיי nnmn»!!נ השדות 73a לציין כי '3 בכל i"* 1? ראןי»im רשים Dim ניטוח rn'j מתומ:ו'ת nxmnn של «? השאלה >DS ininn ופרטי זיהו inn 'י VNimn השואל (כ ג!שרה mra ס )ע- (si- 2 ו 3-1 'cima בכרטיטיס

42 דרגמה להצגח ruxn!>_nnyn שאלה nix» יקבלת ntapi תשיבה rmein 4.7 QUES 8UESTJ0N ז 0N ' NO- 0 1 QUESTON,S ז ט; S FC FORMULATON L5 LSTED ז BELO" 8ELO ז ALL LL NCDENTS N ז h 1973 ז WHCH LED TO A 4 FEw FEW OAYS DAYS LESS (LESS THAN ז A WEtKl WEiK OUTAGE.. UTAOEס -0.0»0« O ! -O-O O00000D000O ם- OOOOOO ם OD OZ-O-O-O. CASE STORY NO. 1 DENTFCATON '; O גז זז C COUNTRY,...,...,.. UNTRyס, U.S.A REACTOR ז SLJPPL!E זיSUPPLED...GE S STATON ז םזזA NAME א AMf,..VEDMONL! YANKEEז A REACTOR PE ז TYPE,, BWR ז NCDENT! י DATE ז 2 ו. EAATO, l1 ס COMMfRCAL COMMERCAL OPERATON,...' TM( OF' accurretce *., 1 1 ROUT OP[RA ז ON.NCLUONG סP rer SUP L.'t' TME OF OCCURRENCE..,.. ROUTNT OPERATON, NCLUDNG POKER SUPPLY SVSTEM l VOLV D.י י GASEuy? ASTE SVS ז EM ADD SYSTEM זנ ס NAL NVOLVED SY T(H NVClV D,,.NONE..GASEOUS BASTE SYSTEM ADDTONAL SYSTEM NVOLVED..NONE COMPONENT PONEh ד lnvolved., NVOLVED, NONE AODT0 ADDTONAL AL COMPONENT NVOLVED..., EO N NONE E ס ז ס O AL C COMPONENT ז OJס A ADDTONAL NVOLVEO,...,..,,,..,...NONE NE סN, ט...;...,;... זNCDENT PRMARY CAUSE OF NCJDEN..EtECT«UNCAl. E(.ECT tjncal MSFUNCTON Nס Fס OF NTROL..COMM.,NסC CONTROL.COMMA>N ם D EL. EL MENT.»OHfFT»ErC«) M!.,םN RiF' i יז : iז ). CONSEQUEhCES CONSEQUENCES OF NCDENT NCUENT POWER FLUCTUATON SCRAM) ס Nס, '.ECRE DECREASE?E (N [N UAT ז נ MECHANCAL ז CA C CONSEQUENCE ce,.no ס EL.EC ELECTRONCAL CONSEQuE RCNCALז CONSEQUENCE CE..COMPONENT COMPON ןN FALURE(REPAR.REPL.ACEMENT FALURE (REPalR.REPLACEMENT OR OR CALBRATON C*tlB«ATON) RADOLOGCAL CONSEQUENCE CONSEGUENCE RAOA RADATON ז ON LEVEL NCREASE... י..NO,.NO L.QCAL LOCAL CONiAMNAT CONTAMNATON ס h LEvEL LEVEL NCREASE YES 'ES NON-LOCAL CONTAMNATON ז ATO LFVEL NCREASE..,.YES CASUALTES PEOPLE W WOUNDED UhDEDס QR OR lnjure סNJURED 9 NO DF.A DEATH ז M ",, NO סך EXP05URE XPOSURE TO RADATON Nס,...NO CONTAMNATON.,,..,.. ז 0N w NO OUYGE ז.... O A FEX uays י ז S lplca MPLCATONS Rס SYSTEM ONS, ON DESGN lg OF COHPONENT COMPONENT OR ך ז CN f O ז CNA l PLCA ז ODג ADDTONAL MPLCATON, NO SEVER ץך EVALUA ז ON, : AVERA SEVERTY EVALUATON '.AVERAGL SGNA ז RE י.. י.יי, י.... BJ SGNATURE, B J

43 SEQUENCE 0' OF EvENTS EVENTS S! SKOLTftNt-CUSL-r ul N ז ץ SLטC W WT" נ T THE ז E DETOMTON AT Nס! Cf CF H2 N סד EM,OUE TO ד H CFF-GAS SYSTEM,DUE ד THfc LrG LSl-TMNn זו- N J:1 "'tjs "T :>TM]» :'"ז:: ;O>1'"' i"' f'ff--,;? ז: F-:;:' SYSTF'L SYSTEM TPD TP]rj ו:ג תE V On^C ייי i\g TO סז L LOSS cו Op ו: iכ POWE BOWER.THE.ק FALURE A5»AS CAJSED CAUSED BECAUSE rha SADEQUATE ס EQUAfE GROUN firounon<> ס rn יס OF THE OG log RACK ANO ס PANEL. $ MjCL.S'iFFTY C.5.FrTY )1973 & DOCKETס CCKET s6z 56Z7T-189/22i ;73!!! 73 i-189/22 ך mi-njn הנידונה בריצה ns't3 n'pkv/n מספר השאלה nan. 1.1 ni>nwn השאלה nm'ja בניסרחה 'tn^nn המילילי n^ninan!;מתומצת D'UD) (כרטיס '3U שני C'B'tusi ושלישי)...22 השאלה ninan כשהיא N'ne מקידדת rrnipb (ככרטיס CD-DD) ראשיך) Oiwi.3. 3 כתשובה מתקבליס כל האריעיס בבנק העוניס על תנאי השאלה,. 4 D-ynun הארוע'ם ln מספר N את n>t» מדדית mm!? לראית ln'jw כך 13 שניתך.D'lmn ממיספרים, an בהפלטם הם cm^am הניתנים כתשיבה לשאלה הנדינה.

44 s בטפחיסD ' n 3 D J.5

45 APPENDX 1 DATA CODE CARD LST Uו 0 z z :E ב X:..J i :וC 0 0 כ.> כ.>.L ב FORTRAN ז RAN DESCRP-- ז E SV SYMBOL 'BOL T TON VALUE COUN(A(1)) COUN(A(D) COUNTRY APPENDX 1-1 REMARKS ((1) 1 ) REAS(A(2)) REACTOR SUPPLER WESTNGHOUSE ז ELECTRC CORPORATON ז = 10 GENERAL ELECTRC CO... '" = 20 BABCOCK WLCOX CO.. = 30 CQMBUSTON ז ג; ENGNEERNG lnc NC = םן-ו 1 STAT(A(3)) NAME OF APPENDX 1-1 STAT0N STATON TYPE(A(4» TYPE(A(4)) TYPE P.W.R '" = 1 B.W.R = Z T - P.H.W.R = 3 H.T.G.R = A A(5) ( 5 ) NCDENT DATE A A{6) ( 6 ) A A(7) ( 7 ) A A(8) ( 8 ) DATE OF APPENDX 1-1 COMMERCAL OPFRATON A(9) A ( 9 ) = = = ((1) 1 ) ((1) 1 ) ((1) 1 ) YEAR MONTH DAY f>וo MONTH HזN YEAR

46 - 44 "- 0 (/) :<:: :z 1- ::E: כ Cב ::ם J... 3 ::ם 2 «FORTRAN u u 8 "- SYMBOL DESCRP - TON VALUE REMARKS T1MO{A{10» TMO(A(10)) T1ME TME OF OCCURENCE SYN{A{ll)) SYN(A(11)) SYSTEM 1NVOLVED NVOLVED APPENDX 1-2 APPENDX 1-3 (3) SYN(A(12)) ADDTONAL ONAL ז NO SYSTEM EMז 0 Q SYSTEM EMז NVOLVED U U U U NVOLVED UNKNOWN = COMP(Ai13 C0MP(Ail3)) COMPONENT זjENז NV!)!.VED NVOLVED APPENDX ((4) 4 ) COMP(A(14)) C0MP(A(14)) ADDTONAL ONAL ז NO COMPONENT (4) 4 ) זCOMPONENT 1NVOLVED NVOLVED " = 000 NVOLVED UNKNOWt UNKNOWN " = COMP(A C0MP(A(15))» 5 ו) PRCA(A(16)) PRlMARY PRMARY APPENDX 1-5 ((5) 5 ) CAUSE OF זNCDENT POFL(A P0FL(A(17)) ( ) POWER NO 0 FLUCTUATON זUA ז SCRAM = 1 (NCLUDNG DECREASE (NO SHUT DOWN) ) SCRAM) ) " = 2 POWER OSCLLA - TON ז = 3 POWER NCREASE " = 4 UNKNOWtl UNKNOWN " = MECO(A(18» MEC0(A(18)) MECHANCAL NO =0 0, CONSEQUENCES ז FALURE* COMPONENT " 1 \(COMPONENT זCOMPOtJEN SAFETY L LMT זז!'!ן FALURE,OUT 'ו VOLATON ז OtJ (f OL;-,QD [;',( D OF DUTY,, Yז PO'.'ER,!E ד!, TEMP., FLOW REPAR AND PRESSURE) ) " = 2 REPLACEMENT) ) COMPONENT FALURE זLMT AND SAFETY VOLATON " = 3 FRE " = 4 UNKtlOWN UNKNOWN " = 9 =

47 Cכ :z Uר :z 1- Cב נE כ ::ב> c:c u CARD COLU FORM; ::ב> 0 FORTRAN -י 0 DESCRP - u u.. SYMBOL VALUE REMARKS 'BOL TON ELCO(A ELC0(A(19)) ( ELECTRONCAL NO = =0 0 CONSEQUENCE COMPONENT FALURE= = 1 (CONTROL, SAFETY LMT VOLATON COMMAND, (LOSS OR EXCESS OF: : MEASURNG PEROD. PEROD, POWER. POWER, TEMP.. DETECTNG FLOW. FLOW, PRESSURE, COMPONENT CONCENTRATON,, FALURF. FALURF,, LEVEL. LEVEL, ETC.) ). = 2 REPAR,, COMPONENT FALuRE FALURE REPLACEMENT AND SAFETY LMT OR CALBRA - VOLATON ז ON = 3 TON ז UNKNOWN = RAL(A(20» RAL(A(20)) RADATON ז ON NO =0 0 LEVEL.. ' YES = =1 1 NCREASE ז EVAtUA EVACUATON (EMERGENCY) ) = 3 UNKNOWN = 9 ס 0 = i LCL(A(21))! -2AL i.q':al NO CONTAMNATON זAMNAז ON YES " = 1 LEVEL ז ElfACUA EVACUATON NCREASE (EMERGENCY) )::ו ) = 3 UNKNOWN unknow j = NLC(A(22)) ( NON-LOCAL NO " 0 CONTAMNATON זAMNAז O'l YES 1 LEVEL EMERGENCY = 3 NCREASE UNKNOWN PWO(A(23» PW0(A(23)) PEOPLE NO 0 WOUNDED OR YES = 1 NJURED UNKNOWN DEAT(A(24)) )ז A(24)) DEATH Hז 0 ם NO YES = 1 UNKNOWN 9 ז EXTR(A(25)) EXPOSURE NO 0 TO םז RADATON ז ON YES.. 1 i ((EXTERNAL) ) UNKNOWN 9 = = = = = = = = = = =

48 :imyn הערית: (מדינה.ספק הכיר.,TDH i7q0,nj'in) התחנה mnnn לזיהיי 'iani n'twn משמשים A A(«) ( 4 ) -1 י- A(3) A(2),A(,A(D) : tp-nupm הוקטורים ((i 1 APPENDX-l-n -1- ב D'n'xnn מתאימים D'TJ? קידים ישV Van הג"ל Q'jnwnnn םהמשתגים -KN 737 אחד,לבל, (inn הביר) AD החחנה ומוג ninnn יס *B רסימה nn'm הבוללת ji'isn התחבית nniun nunxin השיגית באשר "lewa ליד ^T בל a^ תחבה runn רשים npn DBT הקיד ^lan הבילל את nn ארבYת nynn המאפיינים הנ"ל. (22 נאם DN לא N7 םצוין TUB תאריך inxn התקלה ipnn יש»» לרשים mm"? תאריך TN הדיייח niihii הראשרגי..'jitiNin 'lnn המספרי T\yr\ בעלת הקיד n"7ya imynn המ yרכת JN את 2*-29 m»a בשדה min^ לרשים ישw niaiyn סתי מערבית 'DP niaiiyn מעירבות xa באם (J J.ini' הקטז יותר. i»pn (36-38 JN את הרכיב "jya 2':nn בעל 7ii7n הקיד ((* באם OKa םעורנים caiiyn ייתר ini' ממרביב 'ainn אחד inx יש»' menv לרשים תחילה mm) nvm (בשדה 4 i»i»n הקטז ייתר i3i -HT יבך.nitn הלאה. לתחילת.n^pnn n'»'nn התקלה. {(55 נאם DNa יסv סרסרת mme גורמים emu והתרחשויות..ni'iwrnnm יש t" לציין va את an AN הגורם»3iiimin mi הראשוני, 7 (ft (6,מו ina נחערה 3 myna י Va^i ילכל ninxin כםה תרצארת nna יש t" באם rwa,ninnn של הםדייח, VB myi דעתר iijitt לשקרל ONima כהתאם yapn החקלה תקבע n^pnn nimn דרגת חימרח nan (77.lii'iif החמירה שבניהן. minnn nx אח יס לרשום DW'7 '«,iui» סיבה, main חוםרה nan תיגאח דרגח nimn לאחר inn גמר ina בחיבח ni'na השחלשלוח nivcftnern הםאורY ית niynxnn ירישרם is'-n המקיי'ית nviipnn יס v> לםלא xvi רק? pi 1 (88 סדח m»»3) (כי»1 רק TX אז ידי 13D1 Y JT םטפר (0'D'in3il הברטיסים)..

49 ( 4 ) פרטים המרפיעים APPENDX 1-1 כאי מברממלט בחלקם על מאמר שהתפרסם SEQ'JE:NCE: SEQ'lEHCE '!,""i" f)r" t j :>TARTfcn ד f\fi ז f; ח P-VT PW^TVJ 'נl f»<j/-"«/74 qlr'rl74 AT P Nס ON LPOO w= 00 po PRT, PBTU,»*7S?4»nAGfj4K Gf;AH ",ג. 4 כ'כ:; ' u NllCLEftR CLE Q "(\\'FQ POfcFR S STATONS כ ;\ חזזז ז ;> C (COUNrRY, (COUNTRY, NAME OF STA.TO STATON,,א DATE OF COMMERCAL OPERAT0N OPERATON J ) ****** t tt ****** tttt1 *** tttttt < * * * * ***** t.t ** %%$ ********** ttttttttttt *** ******* ttt ttt1 ***************, _ t.tl -: t C אתרי,... ^ T>nKti הפעלה ספק ) Olu iכ H ZL קרדי זיהיי ה nn נה ממחרר הכיר JO מיג M«הספק 'Da מס' «n ריד njm נתחנה» ^==J-==L = == ^ "S f^ w n n a > i n, r > - ==:==;=====-;===== Af\'''i< AM= h A 11 Ml ) iן P' pw» Q t: fו f,a*» «tו 1 ך ;,,ו t UERMANYfF.P) \נ E ;:ז MNY(F ".כ "?U) t ח 2U } :=:==;=:======:==; LUKFrEN GLM'T^tiVCiFM KQR KOO, '\\ «WR Q ב ue E * H2 \. '" כ (; ( (030) A ז inta Ll\r ;===;====;======== TAPAHuP ז AQA '-ז" ' (1) \);>?00 י 1,) RWB RWP ue כ.:ו 1069 ) Ob O302O39J12 TARAHns ז J:;Af' ::;,, (?, ( 2 ) כ.:!?QO 20J BWO RWP i» 1 r>t>9 lכח 9 030?63<J122 \. itfll_ J ז L y M4U) r לl " U ) ======== =====;:ב-=;ב==ב : = = S = = G4Rlb _ GQl \נ L זJ A",u ANO c L.... P u vepclllese vectllcse TP'v ז ז ()' Q.' L ) , 030? >0 l כ J H*R wr bt כ. r t:. 6<> ? *0?640ll2 ז 4 ;ג 7*? pwr «" * JAPAN f-.-l^o) :ו;> O ) ==s== ======:==-====:== s == = = = TSlHLi.l* SLf-iLJr,A ז «WP WQ n ue ך 141?* ס ן TCKA Q67 PwR R,.R i» ue. i7b נון (?) 05020**222 CTh-AM/i!" Tf-AMi\ p*p P.. P * U כ 3«i.l 1c (ז ( *4311 TAKAMdwA ft) 7fll pma f " rl! 6wA "ד 1 K ז pwp ft 0874 na וA ך 05010* T ('11- T (,( )» J22 PwP PwQ * W 077b 1bךס *511 OHt '"'r יו) (?) 1122 PwR PiR i» w 01^ **521 FL'KUSHMft FL'KUS"'MA (?) י>ו) 7B4 1b4 ייq WP MQ t> ט :: 0573 i)so 6s6?0*4622? FLKUSMTM/5 FLKUS- ז M4 ב).;ז (3) ( UOQ wfl 8wR 0 t7fe \ ?

50 \. ;:ן \O KOREA (,161-) ) hll ),ו (. C MEXCU MEx!CU (ט (Q7J)( Q 7 ==================- KC-Hi iז l 5044 סר ) (1 )י( p",q PWP w * 1275 i? ================= AfiU>'A r,u " VFKUF VFHUF ( 1 1 ) ) 660 4wR HwR. OEט E L LACUNA A;J'\ V<="KUF V^KUF (?)?( ס 63 ) 66 HwR HUP. t>fט f :1 017B C SPAN '"' (180) ) f1u כ) ;;===:=======:===== ':',,, iflfdfcit F מ E ( [n.90) 9 () ) S SAKTA At, ז i\ l»adla AL '" ne f';hr RARCiM ח N 4 &A0 " 0 RNR RwP ו:.ט Ut ו MK/J? Al"AHA AL (11 )) QO(1 QOO PNR PWP w H AltJ>lKAl AL f«««? י;ו,?' QO 900 \) PWR w W '1010""502"21 O«010"5022l A A?CO ('O ) qoo 900 PwR PWR w 1 ( )ן( « A<:CO AFCO )'( (?) QUO OO PwR PWR w ] 1278 jjao 'ז crfrf:. CCFRtMTES.:וOt RWR \j ר.ב q q-* f! R78 פ ן LFtJ() LFVONT? 'T (11 )) q 9T2 :' 2 PWR w V 11' ן! LE",UN Lfc'wUNlZ R H w ORO יi ) Q 002 (} 2 P PWP )כ; (?) JCSt. C CABRtRA H 1:.R A נכן 1S3 PwR PWR W w l fנס O =================; ח" RT\ RTs^ALS )'( (?) "109 qn9 PNP PWP w 1 ] 17* 7' ח JMinALSז f\g R C) ( ":1 ) 900 PWP PWR w RMinALS Rf\u ח U) ( 4 ) 900 qijo PWR w U (...: SWTZERLAND 5W ז TL:.RLA'JD ((K) ) r ] ן =============.====. C (; C (; TAWAN ז \Ar (120) ( 1 ;> 0 ) ==:=====:=======:== C C C H f<f F 7 ן NA N A11 J ו כנ ) 3b 1 )ן() PWP... 11' HF2NA. f-1f Z"A,J (?) )'( ) PWP PWO w CHN-SHAM '.' J-C:;-A ז 1- (.:ו ' RWP AwR lie (j ח 6046 )ו( (1) CHN-SHAN כ.:ו N-C:;-A'J (2) '( ) ft BwR AwP lit ז Cl- ; KUCS^F^G ח KlJC5 F:f\.G (1( 1 ) 951 q כ 1 RWR," R e \> 1:: ?020S5212 ו ) 951 Q5?( (?) ץ/;) KUCSMFNfi KlJCS'1F RWR lit Gf;, C55222 i?02c'5s222 U.S.A (100) ( ) 3==33S '==:כ=============== ז זA ATLANTC (?) (:;» 1150 PWR P\< w 0580 ח זA ATLANTC ז (?) ;»( 1150 PWR PWP t <'

51 AGUlRPF GUlRRF 5f\3 583 UP " y/ זג ]() wr H ALENS C"ttK M 1*0 ft נ) ue Q (J680 כ\ RWP.. Q,נ;, l C.t.K ( 1 ) מ ALlENS C ALLANS CP<-tK (?) l^nci Lll:.NS Cql.t.K [) w < r,,.( fl» ] )י:;( (3t E, n682 \כ REANEp VALLFY (1! p=>? Pw Vו REANEQ V\LL.Fv ( 1 ) 2 :כ f> Q ft \ HFANEP VALLFY (?) 9=>?, 1 Hf At ER VL..LFV )י:;( / PWP כ:? () 0679 f, H RYJiON ץ RUN ((11 ) 11cr 1 l<jr P\P PUP... w iכ ' RYRON PVRUN ])120 (ו (?) '. p PwP.. R w ו f HPAlD ןכ! A 10 V.OHJ \. ח!ר J ((11 ) 112/- PWR ג\ " P Q w 1079 ] ,.()חנו WOOL) HRAO BRAD PWP PwP t W ו: l!2n (?) 112 )ו(., HP KOCKPOlMT 70 HW«R ב ז CKPvl"J ו r- H ז R 7 ') OE E ] 1? f)0?OO 100? ב ג _ '.-1 RfllLLY RA r, LLv ז iו H bi '1 RwR RWR!:.\> Mt סם ARL'NS RRL'NSwTC.. ז C " ((11 ) H RP RwP ב OL t. 11?75? HPUNSwTCK (?) B21 HWR JC. E, ז.' S fjqu ו) בt? 1 WP 127*, 1271; \כ ;> f PPC>W ג RCWc <;/ FFky F'FKf<y ((11 ) 1,1651 (165 R,,,Q R'</P כ ue F l7t ;.ז HRC«M5 FFifKV (?) RwR RRCwNS F,f<Y ::;2 ",,! 0774 t R",Q (it ו) 1002Q06922 (SRCWNS ןכג CW"'C; F,-/" FFWhY Y «C») ) 1065 ), RWP כ 13 E n " a בt -., '" i :ו p Pi P (:ו REl.t.f PELtfOMf ()\ Tf ((11 )!] 1189 R -w nl RFLEF')\ PFLEFONTF ד r ri-w W -מ ] 1 l(jc) 169 PwQ PwP (?) )ו( ; iן ia ticaku'a, tjqflkdmfln '' " PwR PWR -וכ O-w W CALVE:P דCflLVET t:lf,'s CLFFS ((11 ) AuQ RUO PWP PW» (. c-e דד E n 0774 C CftLVEOT LVE:PT rl.ir: TUFFS., r (?) (ו AuO Pl) PN' PWP L. L-E E * >/ Cl. CLNTON tn ז Ol\ (11 ) 'J V«if. "ו RwP \> Lit t. n ;( 112 ט, ז C. CLNTON r N כ'' *5- 'J (?) )כ"( RwP P w «;' t 122 rpe:p פ t כ <iwp RWP Ot זד,". COOPED }{, 12 O ס CATAWRA ז AWf3A i579 ג\ P w 'J " P PWP 1 ו ill- t ) )י() CAT W V»RA (?) 11H- PwP w " C ד <W'1 )ו( c; ן' i P W 6580 א P ן 1 H ן Cf;ySTAL CRYSTAL J ג;ג 1VFR i :ו )ד( m 'ןH25 PwQ PwP Vו-וכ B-H CC'JA C C ^ A N r::: C1-1"..ן' i-'t-ak t"'t..ak (1) )ו( 115'. J ינ, P PwP.. Q W w!) 0180 ioolqo 00ig07811 Bl1 ד C("/Ar,c CC^ANOF..ן F. t-'t/sk.ן' t.j\k ו) (?) 115', 1 ן..'יכ PWR pwp W w (\ B21 ד nci,'gl/l'= r.r,ljgl <: pjl imt ך )ו( (1) זן, A PwP RwP uf. ue ; OCUGLflq UCl;GL. <; POf.iT P,J 1 דו.' (?)?( 178 ו 1 7 RwP F\wP Ut נ t ') ו DREiOFN DPE?DF't\ 1f) n86u ב ::! <: Ov RwP R'",P Ut ^00 )ו( (1) DRF^OFK :זגt Ft\ ' P כ ':\ R ut ןR\ RiyR י'י. r aifi )י>( (?) Z92Z מ OO?O ו DRESDEN OPESDF:t\ t rן \ 1 RWR RWP (3t (; Fו H10 )ד( (?) DCNALn DC/,<AL ח C c C'CK r."ck ( 1 ) PWP PNR w ri OONALO r. COCM?) 1056 PWR " C)74 )נ:;( CK ח r: r ח DOt>,AL " PVR ft " ז< DLANt OLANt. ARNOLD R'JJL i>45 :' 4 'ל PWP Rv/R lie ;.ז E: i002j043,,2 OAVlD DAVD PFsSt. RF.SSt. (11 ( 1 ) 9P6 <J rו f, PwP PwQ tt-w tj-w looloowl 100:..)0/,')1 i. DABLO CANYON ()) iv D.a:!LO C "'ln"j ( 1 ) lכסן ij PWR 1075 ldisgn l ג. l OCO ןOj ן OABL.0 CAWfON (?) 1060 PWR " «1 " )?( YO"l CA' ח /lt:ll כ) ::> P'R t/ 0676 licyi ; 001G ס Cucl EDVilN E 0,,1 N H4TCH H ז LH (1)( 1 ) 786 RwP AwR E \כ E. 1n OO;:: OOcJuOf'312 O,<: EOflN EOw N MATCH HA ז'"> fi (?) 786 )ו( 186 RwR >1W uc. כ t ^506352! OC;::5C,.:, 322 ג., t \) Q ', 9 ך r,2 u RWR RWP t-e -(. E 6?79 ךO ו RTVtR RTVC-P n ( 1 i } 107(j ח FORKED \t KERM FE \ )ו( (?) 1150 PwP P<lR E 101: iכ i00?g039c2 jooc' ס 3C; <: 2 FERM FEPM f)f\ tכ 0881 RWP R"P t>e מ 1150 S )ז{ (?) FCRT FCp ז CAL.HOON Cdl.HJVN (i) ( 1 ) 457 PWR PwR C-E 6973 r,c) t, l1.כ R.E'GlNNA E. G 1 N, A 49 4C)'J PWR P ג\ R w י 2/fll ס GREEN wooij (?) PWR b-h " Gf1EEN wv :»( W -וכ pwr 16 ן ו 021 t ס GREEN ;( PEEN wrw נ' 116:.' ) ( (?),"סח,( PWP PwR d-w 6882 i\a ס OO3 ו ז E"':K PLANT,ו NEL(\ AOL!AM ן-ו HAO^AM 575 PWR PwR V w HOPE -OPE:. CREE* CREr. K (i (1 > ) 1088 \ PwP f\wp t>e E \כ HOPE י- i CPE CREF CPEFK (?) )ו( 1C8R ס F3WP F3WR CiE (;je HU^BOLOT KUBOl ןזכ 6Ay day (?) «) 68 כ B R*R R.,R \> 1:. ^e

52 M;1AN PnlN'T (i )?65 PWR S :ו- 11\ 1;.1 A b-w w 'ז J P1 1 נ י) ו PWP (\\ *11 \ClA\J NDAN p P'i'.T -. ז"ן )ו( (?) A7.1 nm PWR w i)q \OlA NCAM ". P Pr.NT וי) ז' lr <"?) q65 qt>5 PWR w ד Q *31 JAM:: JfiMta ;;.:ז.FlT^pATRCK.T7PA ז RTC< A A«!l 1 RWR \כ 1>E E JOSEPH ".!" ARLFY (1 H29 DWR «. RLFV ( 1 ) H?q PwR 1275 ; JOS::PH JOSEPH V. ' 4PLEY(?< )?ן tl2 829 ך' PwR w "' ' ARLEY Kl'wAl»JFF KfWAUNFF b4 כ 4r' n PwP PwR w « lr LivtrirrK v E:. r1 rr >< ((11 )) רח 1065 ז' i RwR ue:. HE 6878 דA tj L LVtHicK ז we.hrck ) 0 180!:. ue fו C; RwP RWP U U נ (?)?( LASALLF L^SALLF ((11 )) 1 Hi (17fJ 78 RiR RwR ue E 1117H 1(178 \ <: L5ALL LA5ALLF: (?) ] 078 HWR t.e (J7H R\liR TE 1079 ) )ו( 1GJ C wll yfl r:-.t.- Nt- ya'".lf rfln^t-f 79l) 79n PwP PWR C-E. c-e 2 10 lf-n ד 1272 l1 >כס, 50 l ס וL.:! vl'-stcnf (1 ) 6=>2 RWR זןv LL כ Trr,l " ( 1 ) t. 2 AWP כ/'ר 1270 () 1002GOl l > 12 '" ^ TLLSTCi-*^ (?) 828 PwR.'; v, E. ", ; LLSTr. ז ר p,28 PWR O 0S7S )ג;( 100':" ^.00K,21 :( MlLLSTCNf f>) 15") PwR '/1 ז 4.'f ז') 'Jf PwP w 1079 ו ) 1 15 ( i ,( "' S-CNTAG C\TAr,tE E!(11 )) ' ס M50 15 R RWR "R Eכ 'E S12 rtcl^wr (1 492 PwR ס rj =W w CLA.Jr' ז ( 1 ) 4q2 PWR MCL^Nr (?) 818 PwR כt -\. -w 1)379 '"ז ג 81A P\vR )ו( כ\.:! ^CNT lr^ll^ 04fl RwR ", Ci\ ז lr:"llu )ו A u L "כ ( R.' 77l 1 6! 2 '1 l*c6ul"f (1 ) llj Pw P» Q כ:'! r CGU 1 ( 1 ) J w " ^C^UlOF (?) )ו( 1180 r»w... A "' Cf;uRF ן,,,", r 1 lro OO,00SJ21 \כ M>\t MTL r folm 1 ) *H RWR \r be E t. " T L "' ז 1 \ '" ) 1 ( ז 11, R'./P t\';t. MNc "Lf l 'nim )? 1 ( (?) ך <'ח 100 RWR. tכ \>t ב ס " rl " 1\ T 10 U RWP 117B 2Q0132 י MJCLEAG nut ) '. PWR O- ",- tl;ljcle. dr. )( l ( 1 ) 81 ' P\'jR tj w 6674 iו \) M.CLfciP r.\ic. (?) 905 PWR.. C-E \l.cle. dr. r, t. )?( דדןס 6^77 ') 5 P\liP E ':1 1 כ:; 005 OO י r,j fsortn /SVMM (l )... n 0175 ', ;<זרr Q34 PwR )ו( 1 i:67<ui OO )ג:( (?) J-\ N ב 1NW" H ז NCRT" t\or P"R PWR w /s21> 21. ד! OO N'CHTH ANNM (?) 938 PwR -l» tj N("R w H ז.,( ) \13>1 PwQ 6177 Fן ס i003 "" " ט KCRfi-i /SN'jA (4) 938 PwR b-w ';Cq ז H ( 4 ) q3a PWR w 6178 (jl7tj l>{fl ד OO :נ OO ן d "" 1 " OYS T EP rcc-k (1 fi*l RWR OE tנ () YS!E ם rnt.lk ( 1 ) ::.2 R.. R E. 1?69 ;;>, 6Q ון"/'ר (1 88ft PwR P-W ם OCCNEF ( 1 ) ח ח P w ' 3711 זג OCCNEF (?) 8<S d«vi tj w OCCr,t:r:?( ) 8., PwP ::;50'3,21 OCONtE (1) d86 PWO CJ-W t,;-\:j acnr.e ( 1 ) 1:186 PwQ ' p HJ M n ) f,7,-, HWP R\jP ut \.> t. PL thנ '" )ו(,', ך ח L2Z1 l.:!.l -י l2 OO20002i2 ן PlLUfTlv (?) 1 18 PWR C-t.<; P!L<';KJ t. ') 0180 ] 1 Bl ' P.,R )ו( 100l;OOO !l 1 PFACH pflttum [(; FA(,;H R ד ד ח U (?) )ו( 1065 ס b5 RWR RwR (id <' PE/CH UOTTOM n> \כ E. 1^65 HWR PEACH ז ז 0 ג. f () ( ":1 ) RWR ר 6 חן ?OO17Z2 pfrky (i) l d. -j F> RWR lנ ue 0479 ד 4 <:j Rf<Y ז: Fי ( 1 ) 1,'': 15 R JP E ?002R12 (?) 1^05 ewr bt tנ PFRRY 8\jR t. 0*8C ין) ': 1 )?( (<' 1)2822 ח:!;> pflll^ant'; PAL5A PwR PwP C-E t: E ס(,ד O ס O PRAlRTF NLAND (i) 330 PWR V '(j )י( ח L A j 'נ ז F ז PPA!R 30 f'\"p כ /-7U 11 ך, G ס 1 PRfllRF islflmc (?) 330 PWR (V r כ;( ( rslanc PRARF 3'j PWP :כ נ. 100JOO PONT ז PEfiCh fי E6CH (i) )ו( t97.."17 PWR pwr * i ? iicsn ioo10csoll PONT HFflCh (?) 497 PWR w r pcrn ז RF :':H '17 PWP " )ו( C1O05OJ-1 10G10050":1 Pfit.0 VFHPt. (i) 1271 PWR C-E זר PALO Vf'l 127>1 PwP G E כ ( C076H 1 ' 07':'11 PALO VFRnE \FRr ] 1270 )ג;( (?) ו. 27a PWR PwR C-E G-E ' 007::'21 ס 0 VFRDt. (3) ( PALO VFP rר ( 3 ) ( 1 PwR C-E 58 1 i 00'fJ0731 >' 307,)31 QUflD-CTTtS QUAD-crTTt כ (i) ( 1 ) 800 H(l ס RWR RwR i»e \כ E ' 'J ;::0200 «ן פן c tנ 80 di10 0 KWR H\liR <>E )?כ (?) TJt.S ז C -ט QUfiO-ClTtS QUA ? OUflNCAS.sEt QUANC<;St.1:. (i)( 1 ) 115(3 ') PWR pwp w 61B1 i) י 115l Ob'ANCnSStt QUANCSS:.:. (?)?( ) 1150 PWR w i 6182 ii Q03321 OQ1\ SOBlNSCN HOBlNSO O ס )?כ (?) PWR w 6371 i) RVEN Rv EH RFMO R F. "JL (i) ( 1 ) 94.) " BWR A\rR it ;; E 1,180 1 ), )כ;( (?) נHE' RVEK Ek HEMiJ 934 RWR AwR (it U!: ioo?

53 בc -," RANCHO SF^ PwR Rlf\GH) SF";;U Q3 PV/R d-w 1' כ\.:! SXflEHAM *U9 RWP S1><C REHAM R1Q ך Utt n67 \O 0677 זSCtRsET scwe.rse E כ UE 1*0P RwO HuC ) ו ((11 1 " 0l« ) " ::ו SC^E«SET (?) 1^00 Ot SC,..E"'SET l C O) RWR u i)j )?ו SLSUUFHANNM 5 iג Ufl-Allji... ((11 )) 1052 RWR P.WP. ttר fct n579 h579 ioo SL.S>UE-A SLS^EHAM.'iA "';:?( (?) 10'52 ו 1052 HwR RWR \כ u E. iו SE/J'^OCK /)tikoot< llopן l()r PWR ) 1 ( )ו( * '" ^02011 SEA:!KOr. SFABHOCK K! i 1 l () 0 PWR (?) וו).. w n9a ' SALtM ( l ) 10<Ju PwP SALE. 1 «0975 PV/P 1 ijq.' 1 )י( ; 1001Q02111 OOQ02111, SA.E.M (?) lis PwP V y SALE.r-< PwR b ון ) 1 1?( Sf-EAKOr-. SHEA^ON k ^A^PT... kq ז C: 5 (1 ) 9 n p PWR יr י; J q ו) V Q L *05511 SHEA^ON H««UTS (?) 900 PWR " S"'EAKOf\ א '1 K 5 ז )?ו Q'1:J P'.p w 0380 ; '" ( 'יז S"'EAR') SHEAPOf* ", HAkjS AkP ) *) 90 9<ii ' 1 P",R PnP.- w n Sf<'Ai<')t-; S^FAHOK' HAKUTS A.-<!'U ז Cב ו {(4) 4 Q 9 JOכ l ' Pw\.l PwC "1 w i)1r S ST. UiirlF (1 ) «5i PwR 1--E fl97s F ז l.1 r.ד ו ( 1 P'NP.-f. ( Q06111 ו'נוכ ינ rכpwp C-t =>.)» (?) )ו( ST. (.UCF S L-t..JC F.ז ו יו d 0979 q &121 SEr.UUYAH SECUOYflH )ו) 1 J ) 1 ] 44 )''1 PWP PWR w SF:GUQYAH SFC^OYAH?( (?) ו) 11*0 114 ו PwP 6«7& ]ן w 100l60?021 5(.RMr (l ) 7«a ץ S;RR 1272 ן n ;R PWR w ו י) SLRWV (?) 7dH PwP ץ pr כו) בד>; i:lm p\yp 0573 ד /' " n S\.;pRY SL'RRY 1 'M )"»B? J ;:> P P-vR.. Q t! ts»» " 1 ' n Q07531 כt - SLRKY (4) aa? PwR SLRHY ( P' R 1 -w 0381! 1003QOT ד 003QJ כt - SAN OOJCFWC. (1 ) 43 n SAf\ ט NCF t. ( 1 " ר 3r PWP b-w W 0168 iscaiן 00 OOG ;( 11 SAf\ SAN U\JCF,<t ONCFRt (?) ו? 114 ll4r., PWP PwR -<.. C-E E י 1 00*603*2i " 00;:;1 : 21 SA\ SAN ONcF'<r:. ONCFRc r (1) כ. 11*0 114 ו" P PWP P L-E C-E ',(, '31 THREE ז f<qe:.e:. tjlt. MlLC- TSLANn ז c;la וו)חJ (1 ) R19 fl.19 PwP PwR -E כt - E: Rtir, Atjr, PwR ח)? SLAND(?) ThRtEז f-pt:.e w wilt t. r<;lfln P-E כt - E. OS 657b ד b ?., TURKEY ז;.\ pke.y Pl)l POl^T (»> 'ז 725 PWR.. )ר( <; PYQ 72 ךס h Q Q0&031 TLR^tY ז LRKE:.y Pnii'JT חק l (4)( דג' i 4 ;ן 727 PWR PNP n w ':' ב ,: 1 TRCJAN ז <CJAt./ כ! PwR n n77i> i) ך 7':j ן VERMONT YANKFF. Si* RWR ut " VEpMO J ץ ד Aj-.jK'="F. <; 14 RWP ", t <' :=י L ז V('r. VCCTLF (1( :) 0 PWP PiYP w 1) *11 VCGTLp VCGTLF (?)?( ) 110 llo" 11 PWR PiP v & J(t21 VRlill C. ^ilmffb ( 1 ) d9.-j '" V!R נi! L C J'1 rו Ff< ו ו) tj9:j PWR PWP 1)1 w O lnatt«fclrrj Wtl ז::! KFC1R ו ר) (">) ח 11 lf.5 fו S PWR V.-E.-E 6077 fו 'j WATTS () ) PWR w <1 S PAP זד סד 1169 PWQ 037d n3 ו ( 1 i001(i07111 WATS S PAP pj\d זך (?)?( ) PWR w < WPPSS wpp$s 1135 ו?( (?) 135 RwR (it. tר ?' WPPSS wppss ] J..i n i) PwP PWP d-w t:-w 6980 n ) 1 )י() WPPSS wppss n> ( ד.( 1^00 OJ P-WP RwP L-E L-f YANKEE ץ Af\r<.EF *k 175 l ד S PwR N ]ן « ו 2m..ו ZMMEp Z-'ME:.R ךי l ח כ t 0177 Hi" H 1 RWR RWq»t )ו( 11) 2 ןך OO?OO2 ן ZCN זן (1) f (י 1100 l סף PWR pwp w Q TCM (?) 1100 PwR ft " CN זן וו) ') 0 PwP _

54 - S c:i z >ור Cנ :בC cc u כ -' 0 u r- a FORTRAN ז RAN 0..וL SYMBOL DESCRPT0N DESCRPTON VALUE REMARKS lnco(a NCO(A(26)) ( CONTAMNATON סN NסזAMNAז NO 0 NTERNAL ERNALז 1 EXTERNAL = 2 BOTH Hז NTERNAL ז AND EXTERNAL = ERNALז 3 UNKNOWN WNס c * 9 ז OUTA(A(27)) OUTAGE NO =0 0 A FEW HOURS 1 A FEW DAYS 2 MORE THAN A WEEK 3 UNKNOWN = lmpl(a(28») MPL(A(28)) lmplcatons MPLCATONS NO = 00 (6)( 6 ) (EXPERENCE ON DESGN (OF GANED ז NENס COMPONENT OR F FOLLOWNG WNGס ס SYSTEM) 1 ) 10 THE NCDENT) DEtT ) ON Nס PROCEDURE = RE ;.ו CEDס 20 STLL ON MPL(A(29)) ADDTONAL ז ONAL NVESTGATON = 30 (6) MPLCATON ז ON ON TECHNCALז SPECFCATONS = NSס ז ס 9 =.. UNKNOWN SEV(A(30)) (» NCDENT'S t s MNOR 'ז = 10 (7)( 7 ) SEVERTY Yז AVERAGE.. = 20 EVALUATON ז 0N MA,J MAJOR Rס = A2 ז SGNATURE ראש' 'Bun תינית nu'n C!' NO J() OF DATA Aז (8) 8 ) 2-X A8 השתלשלית jiijninnn המאירעית חשתלשלית niyiinbn חמאירעית בסגנין 'BAVO טלגרפי linn מתיך (רציי 'in) (SMn חטכסט). X 9 A8 $ $ סימיל nmpi למקירית X A8 REFERENCE _ > J = = =

55 APPENDX ג 1-2 TME OF OCCURENCE קוד זהוי Rutine peratin, inc1uding including pwer supp1y supply Reactr n peratin,nt nt cnnected t grid ן Rutine peratin, cnducting tests, calibratin surveillance Sta up, pwer increase ן Sta up, experiments, nuclear ןfunctinal tests Fllwing ןן wing reactr trip (Scram)) ן Nrmal pwer decrease, t shut-dwn ן Shut-dwn, refueling + maintenance Shut-dwn, ו refueling nly yן Shut-dwn, maintenance nly yן Shut-dwn, inspectin (rutine r (ן special) ן Shut-dwn, nn-nucleat tests (ht shut-dwn) ) During cnstructin Other Unknwn

56 O M O - b ת O CODE M 8 D i- System REAC ORז Vessel internals Plenum assembly Cre supp assembly BWR special internals ^ a H- "3 3 O 3 W CD a W i rr H 3" Cu»3 f 3 (- in r> (1) u M t ^» t-i 3. TO TJ D CO (> S c H n p. O- 3" H- u ay; h-1 it 3* ft H- * O H a.» M t- 1 PJ Wl «3- P h-1 M (t D CO K X) 1 3 a m C w OS c O ^ c H- ft H> a* pi en 3* n. m i-( H. >t n r r C 1- c - «i cr m re m n O 3 O l-l M CO m t 3* B P. 51 Excludes - instrumentatin cntrl fuel, rifice rd assemblies, neutrn surce rds. - Cre spray. feedwater piping. O r- < > T3-1 - A P P E N D 1 X J. -3 SYS EMז NVOLVED ncludes - all cmpnents internal t the vessel. - upper supp plate, cntrl assembly shruds, fuel assembly alignment plate, alignment pins, internals supp ledge. - cre supp shield, cre barrel, lwer grid assembly, flw distributr, thermal shield, radial supp, cre shrud, in-cre instrument guide tubes, surveil1ance spec. hlder tubes, cre baffle. - cmpnents internal t vessel, present nly in BWR reactrs.

57 CO O 10 O Lת Lת hj h- 1 O LO d C סE סס a H' r-* H- ^ (-* O H 0 *t S H- O a B a. a. 3 H- a. 0) ^ a 01 H- (6 < 01 n 01 " CO M D H- H^ n n M a t 0 c i a. O n. H- H 01 0 t-' H 01 O B" * ^ to H- C7 d i-ti c (- «H- M a 0 re a. a. 01 T3 «i 01 H- B 01 t re re c B a w 0 * H'. re re 01 -l 01 1 H O O a. a t i 01 CO c» a 00. d i re a re 01 1 M H> re O 01 3 >-! 3 i a. a re a i re»-*>«a < H- ii re i H.» - 0 H. i w 3 n i HOD re - re c <-t a - D C C H. OJ 01 C O H. a!- i-l B H> O t» s n.. P «c cr re re n CO «i 3 M (t>»*i c B a> 0!- s H ni 01 s 01 re CO B a - m 1 O O 3 O. CO "a e a! CO 0. 1 i i C 1 O H> <- CO CO < re H- H- re re a CUB'S B 01 S H- a 1 a 0) S 0 13 H re M N ^t re N i re 01 M CO i n «re c 01 > H >» re 3 1 H> 1 a" n H CO H* r- 1 CO C re i vs a B, r> n re» 01 re n 3 CO O H- a. H- rr B n n 01 re i H a- - O P n re re & O «H- c a O. 00 3" re {הונשך) System Steam separatrs Steam dryers Jet pumps ncludes - steam separatrs and shrud head. - steam dryers. - jet pump assembly, including driving nzzle, riser brace, suctin inlet, riser pipe,etc Cre cmpnents Fuel assemblies - fuel assemblies, cntrl rd assemblies, special rds assemblies. - fuel rd, spacer grid, lwer and upper end fittings, guide tubes, spacer sleeve, plenum springs, expensin springs, cladding. Cntrl rd assemblies Special rds assemblies Cntrl rd drives - handles, sheaths, blades, cupling scket, etc. - burnable pisn rds assemblies, rifice rd assembly, axial pwer shaping rds, neutrn surce rds. - al1 cmpnents related t the cntrl rd drives, including psitin indicatrs in cre. re 8- O a. C B re p. a *? r) 01 a < c» Excludes - cntrl rd drives, in-cre instrumentatin. - special rds assemblies. - reactr trip system. re

58 O '" '" O 8.p- " סס !JO O O m 50 D D O C H- O n O C M pa CD (3 X- 00 Reactr vesse1 el and am appuenances therס Other REACTOR COOLANT COOL/ S STEMץ. PRlMAR PRMARY ץ LOOP x> x> c n ii t w 9 <! pi CO 3 < ft pt CO it ft 01 in S System Steam generatr - PWR Pressurizer - PWR Reactr c1ant piping Reactr c1ant r recircu1atin pumps O fd W 1-1CO O X CO V * E p t l W ff P.. CD P eu 5 C cu i-h H. CT - O 9 O 1 < CO D X) CD CO ^ 9 S CO N g N c h-1 CO t <: CO CO * 3* > 0! t CO CO S 1 C XJ ft) >* n T3» O 0 CO O O i-l C (- O CO C D 9 ^-s W t- 1 CO S3 CO CO H* 5 O C «9 5 * C w l-tt O D C ^-s D CD C t-', D a C ' - CO D - 1 r-t F- C CO H- cr H- 9 D 9 t- 1 OD D cr C. 9 ti 1 (D 0 O CO H- M 3" Hi l-h M n 10 O O c M S 3" CO CO 60 X> D rf 3 > p x> 9.» H cm 0) H- H- H- B M 0 9 9CO O O c c H* cu C n CO H- H- H- O S 9 i-l MOO 00 O 0) c Cu C H- H- l-» pt O M tco P CO 0 < CO CD 00 H CO D 5 a 9 t t < CD t l-l 3" D (0 a H C - D CO < O D pt O 1-1 D < CD < <D YD < n n r en i w Ml CO C D 3* 9 D 01 O CO 9 N Cu Cu N,_ c f" a s S c,"g C c Pt C J C. 9 n»5 ' s" 3. D pt CU O CD CO c eu D (המשך) ncludes - reactr vesse1 and appuenances. vesse1 supp, head and studs t secure head, a11 nzz1es attached t reactr vesse1, any penetratins t vessel. - any ther reactr vesse1 r interna1 nt cvered abve. - a11 the primay"y circuits fr PWR, including steam generatr fr BWR, inc1uding a11 steam systems up t the main steam islatin valves, recircu1ating 1p. - c1ar.t in1et and utlet, tube bund1e, mlsture separatr, feedwate in1et, steam ut1et, manways (BW) sliding supp (BW). - vesse1 nzz1es, heaters, sprayers, supps, manways. - a11 pipiag fr primary circuit, as described abve. fr BWR: main steam f10w restrictrs. - pumps, mtr generatr sets. (D S g s CO c O 9 O H- H- 9 O 00 W- CO CO D CO n CD c CO h-» X 3 t CO «X D ^< 5 CO D X" 9 O H- B CO *J C Mi "-d D Pt O *< C en cu CO S n r> D a S H- X CO O O 9 9 CD xj 3 «1 a 0 Ml H n t n* cu (D CO CO 1 ^, X CO CO (T CO t- e ^ -' CO < ^ CO CO CO CO P (D t X a f n Hi C D Cu D t CU t. 9 CO 0) D " Exc1udes - a11 vessel interna1s, COrE' spray system feed water system. - cmpnents pas f the reactin pectin r safety systems. - any prim?ry r safety relief va1ves r safety actuatin equipment. - pumps c1ing and seal watey systems, mnitring equipment. CO

59 t O O t O 00 O P-> 57 - ON O CODE () L) " ! W M < *a T) r a B (0 1 <t O 01 «m Hi S 01 a? W M H. (0 01 ^! CD D H* 01 B < 3 a a r «n t t t i en S CD (0 CO B ws s& "3 H H- d 0 H- 3 3 H 3 CD 01 <R i i i 1 < i 1 w U 1 - vent gas system, primary vents, lcwding valves 50 c n in ^ H. re 1 a. c Br* 01 CO fd n M- 0> p- 3" H- r-l O (D 1 01 <-\ < 1 n t r-* 1 B (0 O T3 m H* D CD O K 0 )l. 01 h* a S. H 111 CO O H- -" O < H B ^ vj 3 h-* Ml?r 3 M n 3* r* P-1 01 n < c n 3 0Q in H* 01 D "1 D 3 3 T M D C t3* *< * TO re 01 v B H D D p. O 3 3 H- C 01 O* (_i M- 0) Mi a a K- cu a m m 01 CO Ml H D 00 O H. CD 3 q a TJ O CD 9 - CO N 3 H- < 01 0) 3 D CD O. H- P-J- CO N OQ Q* O W V! 01 3 s r O* (X 01 D < <* -3 CO *3 M a* H 3 M. M 01 ^?T O a D g B D < S H«(D g CD *3 3 a < c Hi (0 CD H- a C3- S O H- H- ^^" yi t 01 CO ffi 3 S3 3- D) T3 C ( D xi < H < e B D B CD CD 3 i H* CD d c tr r+) «* 0> s Cu w H» 3* 0 3 CU n> H A (B «3 3 ft* 01 0!- 3 < 3-3* < B? B CO 0 T) H CL v< t) p. P D O 01 CD ^ [* 01 O 01 N N 3 r- Ol M»*?r 3 H ^ Ml CD r* P < < n> (t B 01 3 t) 3" CD 3* D CD O (U 1 tu 01 O. 01 CD (D CD C0 01 CO,d *i O *< B 1 CL 3? i r-i -c) n yj O K* O H* tfl O H- 111 H- * s < 01 D M < a" B 13 t. D 01 H* H- 3 <t> < 3 H> 3 01 >3 D CO i"b H c fo 01 fx OO 111 Ki' i-t V H. *< *S * Ml & c B (D X > 3 b n H- 3* O CD 3 3 C M. B > 1 a* h-j 0 O 3- C 0 O CD ft) a H' n H-- O s 00 O ED a {- 01 Hi r+ cf n CD c O P. F' 3 M M D O. CO <-t 01 >< P->«O CO 3 M OO e (D OT 3 B O -ej -* CO 01 r-> O v; ta CO CO g (D O B - O 3 CO 3 00 CD 01 S H. 0) < H«n t a> CD 3 CO 01 «13 ft D c 3 a 01 i-^ 3 V! ran * t 01 Excludes - cndensate strage tank. - refueling water strage tank, reactr cnta1nment pump. emergency serv1ce water supply. chemical cntrl system f P b1wdwtl f <.:lean:-up system cling water system (BWR,) reactr building clsed - extraccin steam 1ine. feedwater pumps and heaters. feed pumps. - cntainment vent system. c a it a (המסך) System Cre islatin cling system - BWR Res1dual heat remval system Reactr clant clean-up system - BWR Main steam line and feedwater piping Main steam islat1n valves Pressure cntrl system - PWR Vent gas system n primary lp Other ncludes - turb1ne driven make-up pump, valves and piping. head spray (includ1ng tp head cling spray nzzle). - p1ping, pumps, valves, heat exchangers etc. that remve clant res1dual heat fl1wing reactr shutdwn. - pip1ng. pumps, valves. regenerative and nnrenerative heat e%(hangers, filters. demineralizers. - al1 main steam and feedwater piping. feedwater sparger supps, shck abs1bers and thers, after the feed p\lmp. - as a pa f ma1n steam line. - relief tank,safety and relief valves. sprayers and assciated piping. - anything in the primary recirculatin system nt cvered abve.

60 '" (-> NJ 8 gg > 01 B O O f H U M a - a i re a* P H-Hi pi s- a l «i a- 0 t n hi O a- H' i tn a* H- c fl JO O r a n 01 O c H. 1-1 C r n i 3 3" O hi O T3 a H' i th 3 <i 01 r 01 T3 01 H- i H C M 0 -) 1» H 0 C D rf v O» re H- < 2. * u 3 Tf r- i-t B in S r B i 01 N Oi 5 < a. r i r B 01 O 3 i a i H- H* a r n- H- O O (11 a O a B < t a t t t 01 t-t> S (H» M. t r> 01 C 0 M C < d 01 O & 3 (0 a 01 O- a 3 s H«C 01 (D ( O 3 3 (D > re n> t-l n> M 01 * H- 01 n ^! M a- O H- H'S» a H< H* a < 3" 0 9 O cr H' H> a C-l. a t B n > rf 3 ^ -a t O C (C O 1 Oi <5 <,. s ^ i Q. 3 a a. S T3 re ri 3 c i" r 3 W 01 a. r " ri r r 3* 01 s B 0 3" * H. r c " a m 5 S m H -< 73 m t/> i t t n i ^ ^- ti > t 01 rh ri 0> M (0 O r r v; H. 3 S B 3 VS OQ 01 3 Mi H. i - i r 3 3 >< 0) B P. n i r O c 3 w O O r r! 3!- B n> n 3 H* t tn H S» << C t O. H-» t it n 3 p e r g H. m B r t 3 O O <K) 01 r t H H B in a 5. <tf ) r M- c ^ 3 Q p. (1) 3 M 0 1 H. CX 0 01 t-» H. i 3 r r 00 B. 0) - (המשך) 5 System ENGNEERED SAFE Yז FEA URESז ncludes cntainment system and related safety features. emergency cre cling system, reactr building spray and cling. islatin systems and cntainment ventilatin systems. Cntainment Cntainment structure - cncrete steel structure which Surrunds the reactr, the trus and pressure suppressin chamber. (drywe11 - BWR). Cntainment islatin system - valves and membrane barrrs within (penetratns) cntainment structure, which prevent the release f radi8ctivity t envirnment. Cntainment ventilatin system Atmspheric heat remval system (cntainment venti- 1atr).. islatin va1ves sealing water supp1y systems, up n1y t manua1 r autmatic sea1 water injectrs. - penetratins, penetratin pressurizatin cnnectin n1y, air lcks. - fans, cling cils, air ducts which distribute air and remve heat frm the cntainment atmsphere C n O t C S. tj P* 13 n 00 t f» en en C (/> i a D h-j 01 a 01 r n V! t 01 S 01 3 O 3 O a. t O O Oi << t 0 (- M H- 01 a < a i r r OQ B 3 n - (6 0 M. t-h H- 01 r t 01 0 r t M a n H. TS 01 3* O N 00 r 3 0) H- OS B < O r 3 < < u n H. M- 3 n r* r H* H* Pi O M X t B U O V! p. t- 01 B H. c 00 O. r B B 0) 0> s > a CU H- 0 W B H- Excludes - ventilatin and air cnditining statin service system... any cling. islatin. gas cntrl, cre spray systems r penetratins. - water system fr che liq lidי sea1s and assciated gas syste DSן - pressurizatin system, air and gas supp1y. - ל actuatin r cntr1 m chanis - nuc1ear service water system.

61 j lו Cזו ר L CODE m D CO 9 n (i H- O M 3 < H- CO CB O 3 3 t H. m a H 3 pi O. n --' i-«t 01 7 c (המשך) System Air purificatin and clean-up (cntainment ventilatr) Cmbustible gas cntrl system (cntainment ventilatr) Cntainment spray Other cntainment systems Emergency cre cling Hlgh pressure safety injectin Lw pre ס sue safety injectin H 1 c 1 H- 1 en ii rj t a 3 fd D LJ> x) (U CO XJ < ft) a fd C 1- p H 1 g M O 3 rr rr 13 1 T3 03 H-CO CO fd Cfl i-n 1» 3 ^ CO 1 <! 1 CO (D ft) fd & t H" 9 m H tr < <; O 1-1 JT* fd h- 1 fd O (U - CO fd OCO fd m <: > CO " ft> 11 - l-( c W* fd 5 X) (ll S-O n> era H- fli H- n fd "^ T3 H- T) H- O i rr OP era i-j fl 3 a" fd C 0i ^ 0 <CO n fd fd l-i C) n <S a Oi fc B H H' H* crj <J S a m n> n> in 01 T> d 3* H«B H D TJ t* in a. 5 B (B 13 n a. c 0 3 it O >-t 0 3 r- M 1 (B S N O B M < (B S 3- B ^ H- 3 a n i 3» (M 01 T3 B 3 H' (B n < C) 3 01 Vi w CO 5 <! S c H- 3" 3 Q, O N. P- H- Hi < 3 O rr H- rrco r^ B rr B 3 B) 13 0) B H* * a 4 C 3 r( H H a. 1- S c H B n i pi H- 3 H-CO CO H- BCO O 01 CO O 3" O 01 H- a h". H 1 3* 01 era CO B B c B a cu Hi 3 3 O 01 a H 3 B 3 H-Vi Xi 1 01 C Hi p- H- H- H- 3 T3 3 s a (- H- B B B H OS ] ncludes - filter discharge fan-filter units and assciated equipment which purifies the cntainment air, exhaust and supply. - Cntainment air cnditining and ventilatin BWR drywell. - fans, piping, valves, drywel1 suctin and all cnrlected pas f hydrgen purge system. - spray headers, pumps, nzzles, alves and piping used t remve cncainment hept and cntrl cntainment pressure. - purnps, valves, piping used t restre reactr water level fr small system leaks. - pumps, valves, piping brn injectin tank,surge tank used t restre reactr water lcvel after LOCA. Excludes - cre spray. - actuatin - actuacln.] cntr rס cntrl ט

62 H O gg ס '" l-l 0 H D H B < re fl T3 t t a x: H rf CO t rf O ffi it r» B H. H- CO w <! (0 t 01 3* H rf 70 t C r( "1 CD CO CO z 3 TO H H- 3 > -4 t 5 cr p a n 0 ax!» K p tn a *< CO CO rf X! (5 10 B System ncludes cntalrunent and prvides interna1 cmf fr peratrs. - main cntrl rm air cnditining and ventilatin. - any sfty teature nt cveredi sensrs, relays, switches, recrders, ers, indicatrs and a11 instrumentatin which prvides infrmatin t peratr, including neutrn instruments, radiatin a pectin instruments, nn nuc1ear instruments. H- 1 i H- tf K-d H- 1 1 < 1 i n H- rr. Hi < 1 r! it it i 3 3 H 3 H 3 ra CO 01 O 01 C O 01 CO 01 re CO O 9 CXCO 01 3 B tl 9 (-* rh 3 (D!- B Pt 13 M <; H* re 9 it 01 M p. CL <S H«t H* r H. fd C H- O 3 xs B C H. O M re i- e 01 rf O a*a» 01 CO 3 O M H- 01CO t if CO -3 H- n 00 i H- fd rf O CO u re re 3-10 a re c c re t H- 3 en O fl rf n CO H- B, 3 B a a O r 0Q li 01 rh H- 01 re CD 13CO O - t^ CO «C 01 " fl O 3 it 3 CO 5 H.» H>tJ H ^ X! en 3 =* 3 rf H> 9 H- t H 01 ft H <! a H«3* «J re H (0 l-t 0 c 3 CO O CO 01 3" 3 re 3 re» 3 n < D CO rr it a. H- ft. M 3 a it i re tco (0 O rf «0 (- 01 X re - rr re c 3 CO 01 n O (U 01 X! OCO H rf 5 3 t-»co rf O a it fl 3 r( 3 M * re H* h-*» 3 r 3* re pr a. na^i f0 H- O H 0 re Hi s f O H. H K- 3 F. CO (D < f-» 01 r «SD CO r> g 3 3 t i H«00 H- 9 n rf re H. M 3* X! CO r» it CO H- 3 H- O. H rerea ex xl CO 2 it rf r re O a - re Kcum a. n t CO O c _ i r> n 3reS» P 9 O s 3 H- W 01 0 X) n (2 8 > -9 i re O H. tj h f t O CO 01 CO 01 *\ CO 2 3 re» re c 3 3 f-h S t H- W r< 3 n t fd rf li 3 - O. t r re ri f* < ffi x! «r> 3"CO 2 CO 01 re H- re O S 3" 8 9 B 3" B C c - 01 r( i-t a it re O* H- 1. M 0 0 re re V- 1 ' 3 9 it (i 2 a si t- 1 3 * 2 ex O U O X K» c re 3* M ft) 01» O i-1, 0 H' 3 ( * 3* O P 01 (U (X s ti H- re H.CO H< H* *" Hi l"t H* ex 3 1% n O 0] D M C " 3 >- CO O 3 i-l K a» n c it ># 3- b & a g 01 H- «00CO 3, O ft X!. 3 3 CO ;(ממך) Cre spray system and cre flding system Habitability system Other engtneered safety features NS RUMENז ז Aז ON AND CON ז ROL Pective systems Reactr pective system (reactr trip) - pumps, valves, piping, accumulatrs. tanks spargers and headers which functins t make up water lst in any break r l'upture f the primary system. - fi1ters, heating and cling cils, fans, va1ves, piping, refrigeratin, shielding, fd and water strage, kitchen, sanitary facilities and ther equipment which islates the cntrl rm frm the - emergency related systems. - al1 cmpnents which causes rapid insein f cntrl rds (shutdwn). O l- 3 Xi XJ r. it f O Excludes - actuatin r cntrl auxiliary sytems. - actuatin r cntrl.

63 w M O '" -N O N3 *- S3 O e s B e CD 3 i-" rr e rr H H- 3 D 3»> ci H. c a H > n> «(0 (D en (n in t s H, u> D (המשך) System Engineered safety feature systems Regulatin systems Rd drive cntrl system ntegrated cntrl system nstrumentatin Nuclear ן: Nn nuclea P fp n < * H (D fl C H (D C- -CO H cn 3 M, C W H r s * O - rr d > c/j c S O rr t) t- 1 (D t P pi ii a &> G" rr O C 3 p it c (X n> H- <-i n CO CD C 1 Tl 1 O O 1 cn e> i H- - 1 l ft/ ^Q l CO CD O CD 3 CO O O ( C CD < CD O a. a O (X O H- <X CD CTJ H O CD H* l-< D 0 M CD 1-1 CO n a *i B t Q. H-» C 3 O H D PJ T O l-t H t- 1 *ti H- CD 1 CO CD O H- l-l O CO n CO CO ^ H- CD O n 2 v: "3 3 CO C CO CD O 3 O B cn - c 3 H u B fjj O ft O. n CD D c t< O. H, 3 < Hi S 3 F* a en X CD r> 03 3" XT O 01 3 CO (0 H H- H- H 1 ft * ><! P. K C ft) H* 3 r-- C T) H- (D O cn H- ft) 1 -<! a H- e ex 5 S cn 3 M H- O 3 CO D C-i. re D CO CD 3" - 3 CD (U * D fd H* CD CO» (0 n B O e s a en CO O H* B «O 3 Dl 1 D (1J H- CD H- Tj <x rl CD W ft) cn» - CO 1-1" Cu O n * r>r (D 3 H- 3 1 CO O _ CO H- D* re a t c 00 p. 01 c w K' M C m 1 CD a e - r> M H-1 3 (D H'» n ex n CD C 3- ^ 0 < N H* CD ^ <J H«^ S CD CD t3 D H n > H- - 1 H ri 3 CO M (X 3 a - CD CO 3 H- P- S]CO 01 CD ex t* 3 T3 (D ft) CD 3 O t C CU CD *» ncludes - detecrs failure f reactr clant and lnltlates h1gh/ lw pressure lnjectln, building islatin,sprayetc. - temp.,pressure, water level flw and F,P, sensrs n primary and secndary clant leakage. - psltln indicatrs, mde selectrs, cntrl rd systems actuatln and cntrl. - plan cntrl interlcks, pressur1zer pressure cntrl, pre3surizer water level, steam gen. warer le"vel, etc.,"" used t establish and mainrain pwer equilibriuj! between primary and se:ndary systems. - neutrn + ln--c.re i strumenr:s,ז, cunters and cunt-rate Lhannels, including cnsle display, temperarure detectrs. - pressure,temperature uts1je cre, level, flw, steam indicatiuns, includng cnsle display. n C i-l a «l D 3 S i-l a H- B H O CD t 3 Excludes - radiatin prrectin instrumentatin, alarms lmmuniccltins. - pwer supplies.

64 N -ם mechanisms On-site.te pwer (AC) Dlese1!gas.esel/gas turbine generatr meratr and staing 5 Q O O» H >?3 CO TJ re 3 s re - m s re Q S 8 3 CODE System Radiatin pectin instruments A1arms Cmmunicatins Other instrumentatin ELEC RCז POWER Off'site pwer SO SO a a i - O i 3" 0 H- v; 3 re H- re a re 3 q TO 1 n a S n> re O re 3 M S M S e re H- ii re a 01 H* i O M ni 11 B 3 C 3 re O TO a Cu CO 1 -i pj O CO B 3 X) 1 0 H- rl 3 a. M H - >> t K- CO CO 3 CO 1 " re O 01 H- a- t-ti H* 3 t-tl, 3 n CO re 0 TO re 01 TO - i + CO n?r i 0 H- 3- CO H- re H* O. 3 C rl i-i l-t 111 n CO l-* a. * c CO H«H* H. i 3 H* re 3" 3 3 3" g eg c n w re 3" CO» 01 O 3 rl F i CO CO CO n pi 1 H re i B 1 3* CO H- > s CO 3* H C 01 3 a. i M. H H- H- 3 s 3 re 13 M re O. 2 * «B re,_, CO n re H * J - (11» B 3 H- CO j i 3 CO a TO a- < s a. CO E ^H- <: 3 3- g a. H- O t S a re (6 3 B i li a H- B en M O re n O - H- H- a» 3 3 en CO n s H»- TO H'. n a. i re O CO CL 11 i-*.» B 1 ^ H- CO 3 H» CO - c i <i 3 CO a a TO re CO 3 re i - B *-*CO 01 re H- CO a 01 S - l O re g?r* H- O ^ pi 3 re re H. 01 H< H* n n i O O c B re 01 O 1 (המשך) nc1udes - area mnitring systems, airbrne radiactivy mnitring, persna1 mnitring. - a11 n-site and any assciate equipment (detectrs, amp1if1ers, fi1ters, pumps etc. ) - handset statins, ludspeaker assemb1ies, amp1ifiers, cmmunicat1n charnnels phnes, radis. etc.. - pwer t plallt fr staing, nrma1 peratin and safe shutdwn 1s supp1ied by pwer p1ants n grid with it. - incmimg transmissln lines. - generatr itse1f + air strage tanks, alr cmpressrs, breakers accumu1atrs, cntrl and trimming circuit which sta the generatr. 3* 1 re H 01 H- i C H.-3 re 3 H* M OQ 3 TO CO CO ^ a re n < Oi re H> TO B n 01 re CO 01 n g. il M 01 H* 3 3 CO TO Hi < H- 9 n T re c s i g flit Excludes - prcess and effluent mnitring in radwaste management system.ff_site rad pectin systems. - n-site structures and devices. - fue1 strage and transfer, tripping devices, c1ing r heating systems.

65 63 -ם "' m O f.qqe C11ng and heating atlng t O r- 1 C t- ^ 1 *i p» O c c 3* 0 P> a- 01 re re H r-> a. 3 O 3 0) CO 01 CD 3* t S3 re 0 D H> 01 CO a. 0 3 Cu 01 V! a 3 Q. H H- CO, s J 3 H rr O 3- H- 00 in 0 n 01 i i 3 CO 1 E s Fuel strage and transfer Lad shedding c1rcu1ts circuits - lines r circuits which strip a11 engineered safety feature 1ads. - piping, pumps, tanks, va1ves alves that supp1y 011 (0 generatr systems re i i 01 e 3 01 D O T3 13 c 0. d 3, H X) H- D F> r p- pr M M-a Tl O n 3 01 H O VS < H- H> re p- re i D 3 < r. t n O 00 re n "2 H- 1 M H-- 01 re re 5 D O Hi M O, ( t a 0 B CO J3 T3 H- a. 3 S c C in t 1 CL X 3" 01 CO M r 1 ' H' O S 01 0 H- 01 * - d 3 in a 13 e O Hi 01 DO H a a u i-» c D 3 re 1 3 3» c/l r r - Cu CO ^^ 5 n s O ^i g H n> n Ht B 01 r C Ml H- re g. Oi 3 a a 3 re * 00 3" H. 0) O re 01 re H- a a n 3" 00 P ni 3* H- 01 < i $ O 3" 01» 3" 0> - devices which shut dwn n site surces f pwer. - piping and pumps wh1ch circu1ate late water (0 diese1/gas generatr. g c t. 3 ai n c a SY8tem Tr1pping devices Lubr1catin Other n site pwer (DC ) (המשך) ncludes - fr diese1/gas generatr, includes tanks, pumps and piping. nt cvered 1n a11 DC equipment Transmiss10n - transfrmers, circuits,switching statin, Ot "ן ' Exc1udes

66 t- 1 s > n a- h-t a n c CO H.-0 0 re r (D 01 a n a a rr a *1 c -< 01 a 1 a m (הםש,) CODE סס ץ AUXlAR System AND EMERGENCY SYSTEMS Fuel strage and hand1ing New fuel strage Spent fuel strage Spent fuel pl clingand cleanup system Spent fuel pl Fuel handling system Fuel handling machine Fuel upender CO * r+ p rr era n 3" ' - travelling bridge, trlly rails, hist assembly manual cntrls. grapp1es tppl and instrumentatin. 2. <*»3 H* r-* rp re ft w 01 M CO H- **> r C tu CO H* M T3 9 re a 0 O a S 00 ft> H p. M CT P v< CT P* CO p. S rr tu a* rr r( U f 0) g a 00 re ( * re u 0 (- PT f* r* 01 «D 0 M 3 H- a 0 a rr *< M a n <t> a M M, C. - re i 1 C CO M- (11 X re re (11 X M> 0 -a Ml Ml i- P. M H- a" e C c C 3 0i B re re O rr t re a - i- 1 H re n JQ - 01 ( M i-< n B H U f l P 01 v H-CO H. n CO N T) Jf JC H* w re a. H. CO CO N c i a a H.» a a p. it i a H a <. a. p CO 0* rr 01 W CO i- 01 M* d e re 01 rr a < d a > a w re 13 0 a- a» re - en H- M rr tx M Mi rr rr a- (0 H. 3* CO CO D 0) O l-< (l> Oi 0 rr * 01 re B re B) n d n T) n re n CO 0 CO a «a - rr re a - S»l 0) c O rr re f> re K re r«co CO CO CO rr 01 *<: CO n rr Oi?< re 00 M- S re h* CO j H a H- 3* 2 a n cludesם Excludes cessז auxi ד dries water systems Fuel strage and h acliם - fuel racks and supps. - fuel racks and supps. - pump, p!ping, valves, heat - p1 itself. exchangers drain tank, filters, demineralizers and their cmpnents. diffusers,skinners and headers, used t cl and clean the spent fuel pl. - steel supf base. upender straddle frame interlcks

67 65 Uו ' D t U O 1 01 c c 0 P- X 0 M K- H a M H- H- H- 3 a u 05 cm H* D re V! c t r> 0) (H 3 S a. t-ti e. i cr 5 H- O O 1 CO a c i CO D* O c i d p. 0 "O 3 >< 3 0 CO M M p* p. 3 - strainers. pumps. ppng. va1ves, cnduits. intake headers etc used by the statin that are designed t prvide redundant sdum cling water supp1ies. CD M re T < D- r- H«ffC H Mi CD CU < < re p«h Cu re H* i» " c CU P' H. n» a re re H X d O CO - 00 CO c i 3 O H' P- P 3 - (11 re P* O CO O CO 01 fl O P" C < 3" C 13 P- in H-n D P- CO i. 01 H. 3 - re c (0 M H O 3 B B O O ^ n H- re T C M 0 (0 re < CO u» W C 3 P- C 3- S (6 B p. 3 p" re a ( r-1 f t K Q. re 3 < 0> B - CO CO - ft 3 O 01» sr" pi (D * c re M a «H 01. ^^ 3 a.. < n 01 EX "3 re cr s P- (D 0 t P' 3* B- P- CO V 3"CO (0 T3 3 F- re - H B H' i H - ( H- re O 01 H- P. 3 H«,- 3 ii 3 n 3 re re Cu rn - 00 CO» p.. h-* CO (0 B H- hh D. O 3* c 01 X T) «00. < H- e re a 3 a n ai 3 W D* 3 re r-' 0) i M - i re re O. B < *< re t 3 3 c re P- i OQ (tco 0 n 0 re c» * 1 ( cu 3*!r cr «i re H- 3 n S w re» n re re 3 CO CO Di a i a* pi (u (-1 c re er re D M H- re 00 CD O CD ftl w 0) 3" re c _ re g. i p< 3- K H- <S p. re re re 3 re 01 m c » Cu e fi CO P«n «00 n w a re a. 0 s System 1 (המסר) ncludes Crane building Transfer cas and fuel elevatr - cas. cables. sheaves. driwing winches and fuel carries - used between refue1ing p1 and strage area. - Elevatr. cables. wheels and rails that 1ift fue1 t fue1ing platfrm. Cntrl rd charge mechanism Other - nt cvered in Water systems Statin service water Cling system fr reactr auxiliaries and turbine building piping. pumps, valves, cmpnent clers. surge tanks. heat exchangers. chil1ers chemical additin tank, islatin valve seal water supply. Prvides water t: varius cmpnents in the reactr in the turbine bld. auxiliary b1d. (chi. l.ed water) space cling, dehum1dificatin fan c11 un1ts Excludes

68 ם -ם CODE n 0 it B CQ 3* X 0! D i r P CO c en X it ft. h- 1 la H.» G D H 1 0 ft H' 01 e " t M (0 111 P 3* 3 (0 01 n. pt 0) p 01 3 H' P. 3?!* 01 ^ s 01 (0 rt t e (המשך) System Deminera1ized water makeup Ptab1e and sanitary water system Ultimate heat sink Other Prcess auxiliaries Cmpressed air system O CO 3" CO 1 re P- P«it re j^ p* K* 01 X 01 c re. i P- P- Hi 3 re H 01 re re tt CO n e m - CO re B 3 < CO X > P- t 01» 01 t p* re <; a CO 1 Hi ft P> CO X t s 01 3 P- 3" 01 t re 3 P- p. n CO n re 01 t 3* P- Hi 01. <; f) re ( p. g P>VS O t re rec > n CO it 3 CO C CO. X) X P- 1 p. 01 KlX) re O 3 P' p a. M 3 CO CO OO 01 CO t c > 3 c B P. X N O X» P- P- 0> O H c it 3 P- l-tl t H- it t p. c O CO p* 3 re re p» 01 includes cmpnents that prvide dmestic mest: water supplies and sewage treatment. c ft. i H> B (l (1 tffl 1 «CT H > 01 K t 3 C 01 O O 3 re c m i re M ft 01 O t P* 3" rt - 01 X CO 3 pt ft. P- O e ft 1* B»g n O X p» TO 3 (t Hi a.»g M fl P- 01 it re q. H- i a re e Q 3 ft 3 CO re a. p. 3 a, <l P> 0O X <» s n xl it ( Hi O XJ n p p. 01 O 3 «M 3» t 0) 0 X re 01 P- 00 M O B?r a re i «n a re X w p xi H re 01 u. g* ^ «H P- O.. s 3 re 5 <» i «S it CO 01 re 0.00 P P.. O re c 3 3 p W rj H t t-< 3 M C «C. p i «c: H* <. t fji H r» D 01 3 H. 5 t- 0 a i a. xi CO H- tiifli C Sg re e M re p- n re P» t* 01 M en t» >< 3* 3 D p- ft. Q H a P B. re i c ji re 00» f pi- g e> i rh 01 J t re x - i-n re «8 (1 t.ft X H- C M t > c rr a. p p* ft* M- 3- p. H- O p it P it re it ^ N t ft. 3 S O p U ti re t < re H> 3 p «t ft. re 3 ri CO U t D - n> 3 P re P B 5 pit ft O re ft. P ft. h* 0 l-t M» rl 3 0 p. * N t n ncludes - ncludes cmpnents f the vater treatment plat: demineralizers. pumps,piping. valves. raw vater heaters, raw water vacuum deaeratr, clarifier tank, filters, clearwell. treated water vacuum deaeratr and tank. resin beds. acidificatin exchangers. degasifiers. demineralizer strage tank and anin exchangers. - cling water supply required fr the dissipatin f residual heat after reactr read shutdwn fr pstulated accident. - nt cvered in Excludes - air cmpressrs. after clers. misture separatrs. air receivers, piping, air headers, valves. air dryers, filters. filter si1encers etc. which cleans and supplies i1 free air fr instrumentatin an cntrl requirements - penetratins pressurizatin system.

69 "- -ם a\ a\ u> u> l<"> t CODE C s 3 TO H> 3 l-l H- * -. < O (t ft r F- a i- 3 fa- 3 H. H- H' h- 3 tt h- H- TO rf O H- 3 Ql O H* V! 3 3 CO OQ t 0) t 3 S a si 8 H- H- ft p. r> a m a >-. m 1 i f < P CO O 3 >< H- OP l 0! sin» B ><! CD CO 0 t g S it 0 (הפשר) System Prcess samp1ing system Chemica1 and v1ume cntr1 liquid pisn systems Fai1ed fue1 detectin system Other P1ant venli1atin and air cnditining system Alr c Qditining Heating. n 3" ( it 01 1 O t X n 3 O 3 01 n P". a Hi X ft 3* t 01 01» n H> O 3 O 0) 3 0 CO < MOO (t 01 V 3 3" H> H (D i a* it n it i-lco M H a " r 13 CO «. 1-1» (t O J f- a. 1 V PJ Hi D s 3 H. n P X H- O p. r h * H K H' 13 3 B X) t 7? t CO cr H* ft H< m 3 3 r it C 3 «3 CO (t t Oi H CO * M h-" t M a i n h-' CO r H- 3 a Ml 9 a n S H«s 00 J P. it H- 3" 1-* CO Hi 13 H* 1 01 H- t H CD t t < O n r?!" i 3 t H' H- t 3- H' 3 CO a 3 D. O» 3 it 3* CO >» n O CO C H O K- 3" H< CL D H r M 01 O 3 CO 01 p. c B 3 t H> CO X a. t c 3 t r H- O CO n a H O M cn fb CO 3 a. a 0i 1 V 1 t 3* O B it H. O X 3 H r n H«t CO < 01» O O (C ^ 13 t ( t O C t a. H B a X) Mill 0) h 1 ' 3 H 0 _, w < 1 P»» 01 3 P. t < M Ul H«r O O 13CO cu 01 * 8 n c itco P. H- it r <c B t H> it 3 H- 3* f0 O W N a i H' C t-> 3 TO H- t 3* N - piping, pumps, va1vest alv heat exchangers. demtnera1izers. pml fi1ters. lte v1ume cntr1 tank. bric acid tanks. bric acid b1ender. xygen cntr1. batc'.1ing tanks. chemica1 mixing tanks. chi11er surge tank.etc. t cr O. 1» 3* & a 3 & H- a. 3 u O r ft ft H M rj- H 0 H> O U 5 it M B K- P- P- r> N X) 1"! V! «t H-TO Oi H 3 ft i CO 09 3 it " CO t Ml 01 it H- < CO n r (- a CO 3* " 3* " * H- 3- O < 3* H" t H- Hi > H r r O i B TO H- O. 0* 0) 5 01 «it r TO ft 3 p ft W t 3 3 t TO W ft CO H H CO H S. 8 1 ^ CO 1 M M Exc1udes - Other p1ant radiatin detectrs. - cntainment and main cnr1 ro(lm air cnditining. c. r t nc1udes - samp1e 1ines arid a11 appuenances. - pipes. pumps, va1ves, deminera1izers that reactr c1ant passes thrugh t be mnitred fr radiactive idine. - nt cvered in fans. cndensers, fi1ters. dampers and ther cmp lentsז which ax'e used acceptab1e wrking cnditins. and cntrl areas t prcvide t air c ditin a11 p1ant bui1dings - heaters, filters, dampers, heat - cntainment air heating. exchangers, piping and fan ci1s used t heat a11 p1ant bui1dings and cntr1 areas, t prvide acceptab1e wrking cnditins.

70 68 00 '" f t H H O n> c < CO < H* 0 re s B B a << 3 00 (המשר) System C1ing Venti1atin P1ant venti1atin stack Other Other auxi1iary systems Fire pectin system Lighting H, n> CO H* p a. t c i =r n> a S 3 re CD 3 - t t CD re H- 3 H n a n n 5» «re rr re a* H- 00 C 00 t O H CD rj O re 3.*s a* 3 "O «?r 3 H CD 3 H* re pj M H' re M <J 1 CO CO CO H H" re ex i re t 3" 1 Vi 3 3 f CD - 1 O CO CD r- 1 O O 01 < c s CO N- M 3 H- O t X. re t S H. cn a. 00 M M H- H- CO D H. 3*00 re 3" 3" CD a s n re re D r> CO c H * H- S3 O 13 3" re H- i 3 CO c ex. re CD M 3 H" H. re 00 K> '" >< re H B-5- CO m H- «3 O O H- <! >S H- CO CO b- CO 3 r> t 0 ^ re tj 00 ft 3 *: &" CO fc H CO S re H 3" 1 0 CO *< 1» CO v CD O t CO CO re r-* re ;T ^ CO -^ C it S is re n cn H B CO ^ CO 0 CO 2 S-B ffi 00 ". i B c t re ri Hi S-B B Hi 3- CO [u 5 3 t re» CO O 3 00 H 00 a. H CO re sr 8 a t re M n 3 c t (6 O- H- 3 3 c c rt 1 0) tm 3 O M t 3 CO CO 3" M H- H-» H- O CD e a Si > S 3 CO M.CO " 1 c a l CO 3 re H, CU t c 3 - c O» a. < re < t re s tn H- H S D H re re rr ex H- i re M» n H- t c 3 t re 3 CJi a. 3- t re H O» - H 1 3" H- tres M re n t re CO M O re H* 9 i- 1 M (D CD t 3» 3 CO t 3 C 3 1 O 3 r>- 3 H-T) Hi B H- u tco 3 3 M OQ CO C CD CO Hi < re O M- re. O M- M i H- t»- fl) r- r( H re re c 3 ti. r> O CD (- & t t H- c a 3 3 H. re re - a. CO n M a t u i-l B» re C» re M 1 «. is re in H»» c n H»» re 00 re a. t n t CO t J f H- re re O H. M 3 c O t nc1udes - fans fi1ters, air ducts, dampers, piping, chi11ers and refrigeratin units used t cl p1ant areas e1w nrmal average temperatures. - fans, filters, heating cils. air ducts, dampers and ther elements used t venti1ate a11 areas plant. - nt cvered in pump-huse, piping strage pnd, valves, pumps huse racks. sprinklers. water spray and aut and pre-actin deluge systems carbn dixide system, smke detectin a1arms, CO z strage unit. pab1e CO 2 extinguishers - nrma1 lighting system: nrma1 interir and exterir 1ights. 1ines. switches. ther fixtures fr nrma1 peratins.security systems cntains emergency 1ighting systems, 1ighting features with se1f-cntained battery chargers. switches. transfrmers. < 3 re t t 5 B:נr: c1udes - cntai mםent and main cntrl rm venti1atin

71 )-> O - 69 Oל כi ' O H O O CODE m t- 1 S3 1-3 H- C s in a* cr 1 i H- H a n B i D en D W in C in 3 "0 in s. u m S 70. a* it System Other EAMז AND POWER CONVERSON SYS Turbine and generatr S Turbine High-pressure Lw pressure Generatr Main steam supp1y Pumps Piping EMז < (-< P t a* M H> a ft a B H. 0> C "3 H- 1 H- a- a - a11 main steam earn : supp1y pumps. 3 H- TO en a frm e ma: tu in a a- *<; 03 <: P h-» < t 00 en 3 (t (?* i-l 3 3 fd H- (D Q. m rr rr h{ T3 g - =TT3 9 pj H- t 3 O j n> «f H* Cfl 3 n ft H ft C O (D t O H* C n H* Y-f C H ft 3 O H- H- " O C O Z? H- H* (1> t - OG P. * S i-h ^ 3 fl> ft) i ' 3 < f» 4 t t Q) O ft g t a> cu 3 ' c m ; n.n: 1! (D < CL t t fl> t (המשך nc1udes - nt cvered in turbine with cntr1s, reheaters, misture separatrs, & their cmpnent pas such as b1ades, va1ves, piping, reheat interceptr va1ves reheat stp valves thrust bearing. turbine tube ai1 s' _ tern, e1ectr hydrau1ic cntr1 systern (EHC) with speed cntr1 unit, 10ad cntr1 unit va1ve psitining unit, pressure cntr1 unit, by-pass cntr1 unit, aut head fllwing cntrl etc.., - shaft, generatr excitr, cntr1s & any va1ves & piping. - a11 piping frm M.S..V.s t the turbi ת e main steam stp va1ves. Excludes - generatr. - main :3team is1atin valves, c a.

72 >כ... u> t O O d W u> t O h-1 LO O Oו ס 3 סן CO O *< 0 CO t a D. 10 CD B a CO + C rr 0 t 0 3 p a. 3 CD a. 3 CO Hi CO t rr fl> (0 a s en C rr rr O m C CW ^r rr D <S i 1 a - u 1 rr CT 1 m t c CT 1 CO rr O O M, tt C O 3 OJ T3 O H Q- H' JS rr CO C c » rr rr H- S crk n t t rr n> (f T3 t H- S (0 H«0 t O! 3 C p. COCO 3 ftt H H- 0) 0! 3 H- 3 O 00 F O OT 0 re rr re 3 CO 3» M t O «0Q rr a. H- O t t a D 3- a < 3 O * MCO t < t H tc D M 1, T3 M» C CO rr a >u ^ t - is <: ^ e a- t H* *_^ 1 CO >-> t a D ; lb a- TS H- C <! O r t f-h F- rr c N C t pr 3 t c na r-1 r 3 < rr 0) H- 0 t H B O t-» c ar H* fl> (D V! CO -a t r-i rr t p &* rr C CO 3 C t rr CO H- M «3 OJ * 0 00 C E» O M ^1 f» 9 Hi t O 3 3 *"3 ^^ s CO 3 CO H. a- it n g Hi rr a t H* fo CO c t W ii B t?r T3 CO foco rr Hi, 3 CX ^vt3 t t P* CO i-h C a- rr en 3 s - a. s H* 3 Ml O 00 w K- «a «b W 3 (0 00 <! 13 t (1 1) p. g - CO H* i 1 t a c 5 & (? < [ 3 r> a. Cndenser and cndenser densei evacuatin system system alves, required purity f feedwater flwing t reactr). c 3* rr 3 CO 5 B (0 (0 H- C (6 t rr "O rr i-ri O CO 3 O. 3 -OCO C CO H- H> rr CO rr rr 0Q *0 rr H-» r- 3" t» s: «hj t 3 _. 3 t K V3 S t M t rr <! i (0 t c t ^ rr t c " t? r? H- rr CO 3* 3 H" t t 0 1 O 3 O CO 3 n 3 a. t ^» a. 3 rr CO t t S (הםשר) System nc1udes Other Main cndenser - nt cvered in cndenser she11s, divided wate bxes, de-aeratin equipment, tubes, ht we11s, baffles. Main cndenser evacuatin system - twin element tw stage, steam Cndensate cleanup system Cndensate and feedwater system + cndensate strage Other jet air ejectr units, pumps, piping, valves (t remve nn cndensable gases frm the ndensers). - Demineralizers, piping, filter strainers, pumps, regeneratin system, waste c11ectin tank, pumps, valves, autmatic bypass. (t maintain - piping, valves, pumps, heat exchangers headers, drain tanks (t supply f feedwater t reactr, feedwater heating, strage). - nt cvered in Exc1ucies

73 e c w *<j 01 (D : r re a. C t CO < C 01 a. 5 rr (6 J. < 01 -i B TO n " CD 3 < r M> i ft 01 r pt D, S n 111 O t S 3* r» m «i H O Mi C O ( cr H- < r C 2 3 t r CO D H-CO 00 O M 3 O 01 i-h 3 CO a ^ CO CO ft t r E ig 01 2 g (הםשך) System Other features f steam and pwer cnversin system Turbine gland sealing system Turbine bypass system Steam generatr blwdwn syscem Auxiliary feedwater system Steam and feedwater cntrl system Steam and freedwater cntrl system TO CO c H ft (0 B TO ni 3 01 (0 (0 n i-l 00 i-h fd (-> ft * g O a.- M S -a CO e is 01 H' 01 H- ^3 fo H* 11 3 TO 1-* B r i 0i X H* n T) 3 3" H' 01 a 3 H«1-hCQ 3 r r OQ r a. CO 01 s < 01 3" H a r <! H 01 ( B. 01 CO " 00 O» c H O- 3* 01 i r O 01 (0 7? c r O CO w 3" 2 re 3* r Oi re n B t re w 3 a- CO < V! CO (t 0. M n CCO H M 3" <i M () O fa H- fll Ml r >-. n t a. < i C M C» H i3 r n M w 01 S'l^ CO 3 O H-TJ 1 <: M, (11 01 O 1-1 H H» 1 < a it r r - r CO CO P Tl c H. O d-13 O (D *< H' 3 O 3 it R c CO - O 11 CO H H < H" <» 13 3"3 H- c r ii "O * i r 01 H- r 3- c 3 c r c r 00 1 B» 1 r r g K CO r < 01 3* 11 Hi i r r < < C C TO a 01 r c S c 0 CO " l-i M ( M 01 it f> O C PC n O B " «OPCO 01 r r r r i * fj 1 C 01 CO i r ( r i- H c a r ncludes - steam evapratr, steam seal pressure regulatr, steam seal header, steam packing exhauster tubes, exhauster blwers, piping, valves. - hydraulical1y perated cntrl valves, valve manifld, p1ping, pressure reducing valves, bypass valves (cntrl f reactr pressure during reactr heatup). - Piping, valves, pumps, heaters, heat exchangers, headers, (t backup the main feedwater system - Pumps, p1ping ping (t regulat.e :ater flw and water : level t steam ge eratrsם.) - Pumps, piping (t regulate water flw and water level t steam generatra). Excludes s

74 72 N H- > s 1-1 n J. < e r-* tl H- V! 3 era en it t 01 «rr 1 (t 1 tn c en a >< en M «S t SYStem Auxiliary steam supply (המסך) Circulating water system Other ז Eז MANAGEMEN RADWAS Liquid waste dnd drainage syfotem Gaseus waste system a 1! H! 3 i it > a a n> i H M 3 g t ex i3 s en s cr n &. ft en M*. a. c ti - it >< it ft n M i en en en it w n (u FT 3" «00 it 13 B re H en n "O O H X B cr 3 it H<» 3" 3 t t 13 n ft en» en en n H- < 0 3 O 1 i it >-t 3 n> i» a. 3- it Oi Mi h C a a. ft tj t 1 r-> t 01 it p. 0) w i 3 t - 3 3* H-?T Bl H- rr H- a- s tn!>r 3 tn TO O CD ft 00 3" >. it 00 0 t a 3 «t 3 e - T3 O 3 en 3 C r ' O. re < en 3 a X en en a - c M it en T3 O it ft <* 3 - S c a T3 it H j S < H- 3 3 ft M ST r» a. ft (n < tn F* 3 H- t n en 3 en < H> a g t ft en H- V! t 3 -s X it O 0) t ft 3 H- t n "1 01 c B t tt 01 C t en 1 en 13 1 CA 3" 1 -< 1 H- ft 3 en T3-3 n> 0) TJ O H- C a. p- 2 3 B i ft) T3 S it H- n. en» 0 en a, <: it O H- it M O 3 r -a ft h" t ft H a H ** i - H- era re en M 3 - > H a ft O 3 < p- s* «? en c 0 8 en < tj* ; * a - b O c a ncludes - piping, pumps, valves, biler, header, deaeratr. (supply aux. steam). - pumps, intake and utj.et piping, cling twers blwdwn system. - nt cvered in high and lw activity waste tanks, hldup tanks, mixers, piping, pumps, valves, vacuum breakers, spent resin strage tanks, pumps, plant's entire drainage system and cmpnents, all brn extractin system. - waste ab tank, exhauster, cmpressr, vent header, waste gas separatr, tanks, filters, piping, pumps, valves, catalytic recmbiner dessiccant dryer, ffgas preheater. cndenser, water separatr, misture separatr. regeneratin skid, gas chiller, blwer, cler, dryers skid, refrigeratrs, mtrs drive carbn bed absrbed. Excludes.. effluent radilgical mnitring"

75 "י '" CODE in 3" m r -\ 5 c - c s i-i 18 a a. 1 CO 01 CO a 3 01 CO ( ' Ph 1 i-ti n c c 01 3 u. CO 01 3 O 3 O H 01 O 3* 3 B Q. CD H Oi H> P 01 H CO H" H' 3 re h-l H 3 re H?r H-T c r- 1 tli H H- H *< r t i l H 01 re 0) Oi T3 re O M H- M H- P w CO ^ 1-1 B OQ C re H O Jl 3 CO CO 3 P M pt M?r e CO c it i t B < 3 i 01 CO 01 CO H- O T3 OQ re J3 O H Cr «3. H* i-c i n re 1 C 3 pt re H- 3 repc a re H- H- O re a O Q. «O a. O P PC - B PC 3 B 3 H' Oi S CO H* 13 O* O g Oi 3 H* CD i-l u B 3 a. H 01 [- 1 H- ST 3 i H (11 H.QQ X - 3 t 3 p( Hi 01 O re re «a 00 «i 0 H- O ^ re H. c H c 1 Hi rf ft 3 H re CO 3* CO N> 3" 3 a P S H< - p t-* c 0) it re b < M re O CO 01 O "3 3 CO 3 PC «CO P O -O (1) B r-1 CO 01 pi CO re B H- H- a re CO - re a 3 JQ j. H 3 H CO CO CO 0 t C 8 f K re B OQ " p n K' re C C O 01 a CL O- V 0 H- 2 3 n re O 1 H' 5 PC H* H- * 3 P P 0),, (המשך) System Slid waste system ncludes - strage tanks,filter-media shipping ccntainers, 11quidslid separatr, shipping casks, screw mixer, cmpactr, filters. Prcess and effluent radilgical - alarms indicatrs, recrders mnitring fr liquid and gas wastes, interlks, ampli.fiers, scintillatin detectrs, gamma Other O ד HER S STEM5 ץ AND STRUCTURES analyzers, primary vent stack paculate mntr, gas mnitr, cling water mnitrs, service water mn1trs, cndenser air ejectr mnltr, vent mnitrs and any equipment that draws samples. - nt cvered in Offslte!adilgical mnitring S 1 3 re H. Pt) i O 1- p C H- re 9 9 OQ E tl ^ a* a. CO s 2 H- 0 M O 0Q M- 5 Excludes - effluent radilgical mni tring.

76 APPENDX.L..!..;.4 i^i, COMPONENT NVOLVED Cde A 100- Accumulatr ו Absrber Shck absrber Amplifier ו B B Blwer ו Bridge וBarrell TjcXx a;"-..;cנ j *jt3 Basket Blt ו t Breaker Battery Bellw ו C Cndenser Cmpressr Crane Circuitry (Wiring) ) Cable ו e

77 Cde ן Cil Ca Cs וו Chiller C Cleaner ו Vacuul חVacuum c1eaner cleaner Charger D Detectr Neutrn detectr Radiatin detectr Temperature detectr Demineralizer ו izer Disk Rupture disk E Evapratr Exchanger Heat exchan\,jer exchanger Ejectr Air ejectr F Filter ן Charcal ו filter ו 301 Paiculate Paicu1ate fi1ter filter Fan

78 Cde Fuse Fitting G Gasket Special gasket Grapp1e Grapple Generatr Steam generatr Diese1 Diesel generatr Gear H Heater Ht-We11 Ht-Well Cndenser Ht-well nverser J Jacket K L

79 Cde 11 M Manmeter Man;f Manifld ו d M Mtr tס rס Manway Mechanism-' וMechanical tr;p trip mechanism Mnitr Gas Mnitr Gamma M Mnitr nitrס N Nzzle ו e ס P Pumps Pipe-Piping רססP Pl רp Plate Panel ו Q R Relay ו Rack 610

80 Cde Rd 620 Fuel Rd 621 Cntrl ו Rd 622 S Separatr Misture separatr 701 Sprayer SpraYer 710 Switch 720 Limit L t switch 721 Micrswitch 722 Pressure s switch li 723 Supp 730 Shrud 740 Stud 750 Ski 760 Seal ] 770 Sensr 780 Pressure sensr 781 T Tank Trus 810 Tr] Trlley ]ey 820 Tube 830 Pressure tube 831 Venturi tube tube 832

81 Cde Transfrmerז 840 Turb1ne Turbine 850 Staing-turb;ne Staing-turbine 851 Transistr 860 Trans iוח mitter r 870 U V וVessel וvessel Pressure 901 Valve 910 Relief 911 Steam 912 Regulating 913 Safety 914 ו slatin 915 Vane 920 Turning vane 921 Vent 930 W Winch Weld ו d 950 Wiring (circuitry)( ) 206 X

82 y Y Cde 970 Z

83 - B APPENDX X 1.:5 3-5 PRMARY CAUSE OF NCDENT Cde Human errr (peratr)) 10 Mechanical (fracture, crack, 1055 lss f tighness,, ( Teakן ) 20 E1ectrnicij וElectrnical ((misfunctin misfl;nctin f cntr1 cntrl - cmmand e1ement, element, drift etc.) ). 30 ( וChemical (crrsin, chem.detnatin, change f density r cncentratin) ) 40 Frce :;"ll.. 'icurc :גL "C (l1ar, (War,'.vthquake.י-. t, qudl,c 'ו, weather) ) 50 Design r cnstructin errr 60 Adlninistrati Administrati ',," ve errr (prcedure r ther) ) 70 Unknwn 09

84 נטפח nap] היראית למתבנת ימרבך הנישא."TAPK פרייקט אתגר". p-ma של iv העבידה miayn "תיJו p'n" את iw ביסודיות mm'i ללובוד Tin 1? 1? עלין "i^y בעבודתן iimaya תחל "7nn בטרם ma FAL ipum והזבח חובנית nitm לעיזבוז mi 7 היראיח y7 mwnn 'P'OD^ לכרטיסי N אי atmn ובחשב M> ריצת nanin nin-nnn ההיראית הניתנית miipin כאן ina אינן U'N ובתיחסות nipivnn לאיפן TSNV הזובנת FAL לתכנית n'jan לשיס D'w לפגי ->iai הזויכנית..n'jainn אלא N*7N לאיפן BN^ הזנת mm הנתונים O'lyvnn D'aimn המייעדים? 1 nipan הבקרת שלש»>»? 1 mpna במקרהB ^ טל n:i'y עידכון yi'fi מידעN אי nspm הוספת STU מידע. NTH היא pt/nt ראשיז כי: 3': כרטיט 1313'D NTV לודא vvy עלין למחשב a»nn7 iji»»n הגשזוי לפני J37'.iV לך, amn הנמסר yim ארוע D?" ראשיח, כל.'JNT,63 בכל 'faa הוברחב amnn miaa בשדה n'ti'-indisi וובסחדיובים 2 z_ mwa בשדה D^nna ובתחילים la בו -nann המספרים luxa כאשר jmpnn הכרטיס המקידד. wman יש»' ראשי 'fmi תיבית nii'n 2 אסור TON שדופדעו iy'31'ei אותיות JTJN אי N סימנים..D'jn'D במו ina כן ia ידא NT כי '3 בשדה rnfa רשום tn המספר igpnn הכולל *77i3n של Vw הכרטיטים D'O'inan המתיחסים ti'dn'nnn לארןע..ynNV של ^u שם nc המדווח,,nmnn ינשדה nwai.,99 וכי >ai בכרטיט 'uidi * 80 mm משתרע aבשדה ynnwn הכתב anan הראשין) (BNTH (למעט yn 1?) הכרטיסרם 'P'inan בשאר anta כי 'a בדוק pm 9 רשום im הסימן.$ in'pn $. riipa בשדה (n7pnn התקלה) nn דוח npn מקיר iw אח (הכולל wii) האחרין innxn לפי a"- הטדר nw לאחר -inn"? שבדקת npiam בל 'a האריע yn«n גרשם mj כנדרש..wma עלין v^y לסדר np^ המאירעות ziiyainnn בזה inn ma אחר זה? DT 1,2-11 הבא Nan (יש (w חשיבות nia'fn עליוגה mi'vy לדבר): jfaai*? סדר MO המאירעוזו my-iinnn על 7y" פי 3' הקרד npn הראשין iibnin בשדה m»i בלימר mi האר tya yiikn ji נעל המספר idpnn הקטן lupii לרחר ini' בשדה m»a הנ"ל "7"]n יבוא NU' לפני 'J37 האררע ynun בעל 7ya המספר "ispnn הגדרל "man 1!: ייתר»T» בשדה.V'jn mt»a הג"ל. ב m*na 1 ידה ויש UB em שגי niyiinn מאירעוזו '^ya בעלי inin איזוי קיד mm Tip בשדה הג"ל. 'TN.V'an אזי המאורע y-iinnn (12-17 לבוא Nia' קודם..Diip בעל "»ya החאריר VNU המוקדם ipinn לוזור ini* (הרשום isnn) בשדה mm למצבור) (amd בהג xm כפי 'aa שהוסבר iain» לעי"ל, ^y'"7. 1? nain) נחיניס (היספה n»jini הזנזו mm ^m במקרה של mpna FAL nn'i דיווח ^apnn התקבל nuyu שעבררר n^in מטריים yn-n א'ררע maxna במצביר ישv DNa באם כלימר 1D173,yT»n מידע, liaf'y עידכון 7f* במקרה של mpna yinn הארוע nn את mipna במקימו cjami ולהכגיט nnpn הקידם yiinii האוןע N את n*inn החוצה ^n> לשלוף Y צירן m'l מעידבן. ייש,piiyn io^nan הבאים: impnn מהשדיזו inna באחד NP היא naiyn העדכון QNa נאם m'nn תחיל pnav לבדוק T»>y המעודכן עלין laaiynn *<t, 30-35, 24-29, 12-17, 2-\ רכיביס מערכת מערכת תארלר זיהוי. D'3'3i naiyn naayn "pawi 'inn

85 לשליףn הארוע ytnun שר יצים ti'jni) להיציא Y "י N'xim nwan y"«הכנטת ynn אריע nnr זהה iv לי (ר,ו'טי" '" 'tria tin זו כן ;1J אךי in 7 a 'TK גיחו '? 1 ' 1 (לכ uivp'ua U יקלךו! הז.ח ::' zvmnn 11 1?). i:mynn המעךדכן Y ynnii ארי i ו nn את 'TnV להז 7 ן n'jht זמג 7!ו in יבי (D'-nj?n ידים) הןj D'ma) הראשון (כרטיט iifnin את TN האריע ynun הזהה, NTH.nnm הוא יפלוט uiva' אותו mi* ואת rwi הארו Y ynun אותו THN רוצים nivm 1? rmi"t לשליף כ"מקרים D'ii7n"D זהים" " '.TT TN ואז Kin הוא mvr" יקלוט TN את הארי (imiynn Y ynun המעידכן).. «j' בין שגי a«7 (ההבדל Viann) באם PNJ.»'i אין העידכרו inna pai'yn באחד השדות nnwn הנ"ל, yלין.van vvy לנהוג ^mj^ באותה nnina דרך. n" -. /J ynnii לקלוט הארו vtfpi מטרגל VaiDn המחשב iwnnn 'TN אזי,7"jn הנ"ל, nn»n השדות inna באחד NTH הרא lisiyn ה i)lברן axi באם בכך id3 mn המקרים היא D'-ipnn לפלוט inva הארו,mij?n J/ ynun הקרדם, באם DN3 לא NV דאגת JUNT להפליטו lu'van"; ע"י '"y כרטיט D'in:> קרדים»-rij? זהה,,nru imiynn המעידכן 'Van מבלי? 1 לפלוט iis 1 } JAN דאגת xv לא DN באם 'TN אזי,7"jn הנ"ל, nnunn מהשדות TRN באחד natyn העידכון TN אין DN אם,'ji»n השנ', mpna יאילו במקרה V'N 13tiynni רדכן /J והם mipn הקידם ynun הארךע mva' יפלוט nunnrw שהםחשב 'in ודכן,, הרי p-nynn הםy ynun האררע nam הזגת 'aav לפגי mipn הארוע הקודם ynun D'1j7n"3 כ"מקרים ("D'ilT זהים").. להצגת iiayn שאלות nivnti miniii הוראות? 1,2-63 או N 3 ברטיטים,,0'D'DJ הברטיט D'inan הראשון ii»mn כרלל Wu קודים D'tip מטפר 77 ם D"iaDn בשדה mm כל Va שאלה HVNB כוללת nwia לאN pvm בחלק mpnn מהשדה "7"jn הנ"ל lm כאשר mnna ברוחים N"7 לא mm רשום nninn מאומה N או O'nim רשומים,D'D3N אפטים, w יש NTV לודא '3 ני? 1 ;"ר רםכלשהו lnv't""j iyni' יופיעו בשזה mm הנ"ל NV ^"jn לא אותירת NV rii'nin ולא טימגים,.D'J'D הכרטו'ט»j»n D'inan השנו 'יי;ן 'tv'vu.v וש<'/) בול,' n'vvia 7 זב אך N בשדה 5-30 s-30 mm בלבד..TaVa כל i ii כרטיטום... a'd'tna ג"ל V"]j מהורים 'nnn שאלה n^nc אחת..nnN 7-8 את nn n טדר השאלות rnvnwii בזו in אחר inn זו..T לפני 'jav השאלה nvnwn הראשךנה iuipnin צרף «px ברטיט t>'in ביn Difin תרשום mm בשדה ni^nb 5 שאלךת תר J.רם Dunn בשדה TN B 8 mm את maun הטפרה ( 5.(5 מטפר nivxwn TBDJ השאלות הםצורפות rna-mnn (לדוגמה; ;nnaiiv) עבור iiiy Tiayn העברי P'lnja בכרטיט mnpm הבגטת תוטפות npjan D'a"nn מחייבים n'enn שדות חדשים nn«napin הוטפת V ץו הnnyn - P'BM בברטיט g"ij'c שינויים Yבוד npjan בבר, הכנטה,ia3 T'YB כפי שצויין S3' n'ii'i ויהיה pip יתבן '-ipnnn מהמקרים pvnai ובחלק Van הפלט n'jaim בתובנרת im והן uvpn הקלט n'jaim בתוכנית Tn הן m'fiiynt/n שינוייט משמעותיים 0"ij>i» - iiix נtורך D"i:'m בשיגויים D'yniu בארועים D"iynn המצויים בבנק. nniyv לעומת TNT זאת nsin הוטפת "משתנ "Dentin" 7 ם" D'axn) (םצבים n'nn חדשים iu'n הינה ('U'na פריטים) 0'TiAnn המגד 7 ר 7 ם rmm וכרן ' בשדרת 101 'a'ji רכיבים.miyn מערכרת, N או.maxn מצבים, D'T"unn בשדות המגדירים HTM imnan הפעולרת הבאות: rnviyan ru"nni ומחייבת jppn» קלה יחטית nip

86 להשתייכןת ni3"ni»n התןטפת. piy).nadinn (עדו לה TP n קןד בהתאם, 7 tmnna - ותן? jm 1 א) nm (K היטף לכרטיט D'tnaV העיבוד nx iia'yn את התוטפת nbdinn כל המשתמשים). - (a ב) pna בדוק -a ב- m Dlr1ENSON DMENSON באם DDHP המטפי nxpinn המוקצה P'SDH מטפיק? 1 inm למטפר n^nemn המשתברס mina באותו mil שדה (; :!'r C CCi:!'C(3,3O0), אינך u'n י : ל Vi:)' Ttnn'/ /'הוrגיף ( C0MP(3,3OO) COr1P,(סס? 1 ixnan לדרגמא: באם DNa עברר iiay הרכיבים n'a'ain מרגדר -mm (סס.DMENSON 301 מבלו '^an להגדול man'? השדה -a mwn ב- ENSON ז ->3Dn מטפר a'ai רכוב ca'ain לרשמת הרנובום nirsn'? «) ג) היטף mn'tna spin ברשימרת האינדקטים 'Dpfj'Nn את nx התוטפת nainn הן rimma in ברשימת O'anwnn המשתנים והו mi ברשימת.D'ni?n nn'una הקודים. tm) (רדא כי 'a בשחי mtu ההוטוח nininn המטפר ladnn הימני 'mm בטרגרלים D"iAiDa יהוה n»n» זהה). jkban 1?.(nm לדוגמא: באם TDU DNa נוטיף להוטפה rn iiadin היו D'ami 110 MO רכיבים החרטפח ndinn 1? -ry עד DNa באם 'TN חלון; אזי siivn - «DU נוטף a'ai רכיב D'a'ain לרשומת הרכיביס nn»m^ nn»«na לחלין..TiVn נאמר ii^n = 432 ^32 innj חלרן,, אזי ->TN נרשום mm] ברשימת 1? TP קוד yap] נקבע n'wm ראשות :nmn שלבן חהיה: la^w :D'Pj77j'Kn האינדקסים: n^auau שבטבלת COMP cr'p COPP (1,111) = 8*! 8}\ WNDOW ס COr1P COMP (2,111) ) = 81! ס cr1p COMP (3,111) ) = 81! : COMPC(lll) 1PCז ( 111 ) = 432 י nn'iriai ב -שימ!ו הקי דיס tmipn של COr 1PC COMPC "TO לאחר COMPC COHPC(llO) ( 110 ) = Wi נוD TBU יף

87 רותn i T iו yק nמ 1. WORLD LST OF NUCLEAR POWER PLANTS FROM FRO! NUCLEAR NEWS BUYERS GUDE, Mid-February STANDARD FORMAT AND CONTENT OF SAFETY ANALYSS PALYSS REPORTS FOR N.P.P. (Rev.1) (Rev.l) USAEC TD (Oct. (Oct, 1972). 1972), 3. THE SRAEL NS CENTRE, G. PU1,TORAK, PULTORAK, in CONS. MEETNG FOR COMPUTER SPECALSTS AEA-156 (1973). 4. ETGAR - NFO!U-!ATON NFORMATON SERVCE lge FOR ABNORMAL OGGURRENCES OCCURRENCES N N.P.P.,1. J. BARAM, M. NAGAR and G. POl POLTURAK, n PROC. OF NTERN. SYMP. r, ON REL. 01' OF N P.P r nusbruck nusbriick - Austria Apri1 April S. 5. THE NUCLEAR ASSURANGE ASSURANCE CORPORATON PERFOU-1ANCE PERFORMANCE PROGRAM, J. H. NAL, J.J. STOBBS, laea-sm-178/2 AEA-SM-178/2 1974, : ilווו

88 tl.,1-,\.. '1, ' " 1-1, - פרטןמים trntns b-rm מהיל fikyina בהצראת ;;

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode] מבוא למחשב בשפת Matlab לולאות בלוקי try-catch :10 תרגול מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור, סאהר אסמיר וטל כהן עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב על-ידי רמי כהן,אולג רוכלנקו,

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TIp05_SpatialOper.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - TIp05_SpatialOper.ppt [Compatibility Mode] Eample Questons - Image Processng Lesson 5 Spatal Operatons onvoluton Queston : Prove that convoluton s commutatve, that s prove that: nswer hange of varable: Queston 2: Prove that convoluton s assocatve,

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן דר יפית מעין, מרכז אקדמי לב אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב 1 א. תכונות וקטורים תוכן עניינים 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 וקטור שוויון וקטורים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מבוא לאסמבלי

מבוא לאסמבלי 1 ברק גונן תוכנית שבנויה מחלקי קוד נפרדים המשולבים זה בזה מאפיינים: נקודת כניסה אחת נקודת יציאה אחת מבצעים פעולה מוגדרת נקראים פרוצדורות ברק גונן 2 קוד קצר יותר לא צריך לחזור על חלקי קוד שאלה למחשבה: האם

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 2: מבוא לתיכנות ב- C 1 תוכנייה משתנים קלט/פלט משפטי תנאי מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 3 2 משתנים 3 משתנים- תמונת הזיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 10-4 לא מאותחל 67 לכל תא בזיכרון

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

תורת הקומפילציה

תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה תרגיל בית 2 הוראות לתרגיל 2 בשפת MINI-PASCAL הפרוייקט המצורף הינו קוד שלד של מהדר לשפת mini-pascal עליכם לממש בסביבת (Eclipse (Java את הפונקציות המתאימות לפי החומר שנלמד בהרצאה ע"מ שהמהדר

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשס"ה

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשסה גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ה, 5 מועד הבחינה: משרד החינוך 755 סמל השאלון: נוסחאון בתורת הרשת א. נספחים: לכיתה י"ד נוסחאון באלקטרוניקה ספרתית ב. לכיתה י"ד אלקטרוניקה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Chap07cs.ppt

Microsoft PowerPoint - Chap07cs.ppt תיוג חלקי דיבר taggig) (Part of Speech הקשר קצר All old people like books about fish det adj v v p adj v p adj v לכאורה, בעיית מעגליות: בכדי לנתח משפט יש צורך קודם כל להחליף מלים בקטגוריות מילוניות ורצוי

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 8 1 1 רקורסיה תזכורת הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 7: פונקציות 1 מה היה שבוע שעבר? לולאות מערכים מערכים דו-ממדיים 2 תוכנייה )call by value( פונקציות העברת פרמטרים ע"י ערך תחום הגדרה של משתנה מחסנית הקריאות 3 פונקציות 4 הגדרה של

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד