Questions & Answers

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Questions & Answers"

תמליל

1 IPL נובמבר 2019

2 תנאי הפצה נאותים לחומרים פעילים, בקרה ושליטה על שרשרת ההפצה כולל מניעת חדירת מוצרים מזויפים.

3 תנאי הפצה נאותים לחומרי גלם פעילים )APIs( נוהל 167, תנאי הפצה נאותים לחומרים פעילים, התפרסם בסוף אוקטובר 2019 החקיקה בנושא זה בארץ הושלמה ב הנוהל האירופאי בנושא, בתוקף החל מ - ה- 21 בספטמבר 2015 בנוהל הנחיות בנושא תנאי הפצה נאותים ליצרני APIs ליבואנים ומפיצים של חומרים פעילים המשמשים לתכשירים רפואיים לשימוש הומאני )כולל ייצוא(. הנוהל משלים את הנדרש על פי Part II,Eudralex volume 4 הנוהל מתייחס לכלל הפעולות הכלולות בהפצה של חומרים פעילים לתכשירים ובהם פעולות רכש, ייבוא, החזקה, אספקה או ייצוא של חומרים פעילים, למעט תיווך. הנוהל איננו חל על מוצרי ביניים של חומרים פעילים.)Intermediate( הנוהל חל על בתי מסחר לתרופות, כהגדרתם בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ התשמ"א 1981

4 חומר פעיל "חומר פעיל"- הוא כל חומר או תערובת של חומרים המיועדים לשימוש בייצור של מוצר תרופתי וכי כאשר משתמשים בו בייצורו, הופך למרכיב פעיל של אותו מוצר המיועד להפעיל פעילות פרמקולוגית, אימונולוגית או מטבולית, על מנת לשקם, לתקן או לשנות פונקציות פיזיולוגיות או לבצע אבחנה רפואית. על פי הגדרה זו חומר פעיל הינו גם חומר הנחשב כבלתי פעיל )excipient( המשמש כחומר מוצא בתכשירים )אשלגן הופך להיות חומר פעיל בתכשיר לטיפול במחסור באשלגן, מגנזיום הופך לחומר פעיל בתכשיר הסותר חומציות בקיבה(.

5 הרשימה הלבנה: הרשימה הלבנה Commission Implementing Decision (EU) 2015/1057 of 1 July 2015 במאי 2012 ישראל הגישה בקשה להיכלל ברשימה הלבנה. ברשימה זו נכללות מדינות המייצאות חומרים פעילים לאירופה והינן בעלות בקרה ופעילויות אכיפה האקוויוולנטיות לאלו של הרשות האירופאית. ברשימה נכללות המדינות הבאות: אוסטרליה, ברזיל, יפן, שוויץ, ארה"ב, ישראל * נציגי ה- Committee יגיעו במרץ 2020 לביקורת במכון לביקורת ותקנים לבדיקת התאמתו לדרישות. *Hereafter understood as the State of Israel, excluding the territories under Israeli administration since June 1967, namely the Golan Heights, the Gaza Strip, East Jerusalem and the rest of the West Bank.

6 רשימה לבנה הפועל היוצא מההשתייכות לרשימה הלבנה: ביקורות המתבצעות על ידי מפקחי המכון לביקורת ותקנים מוכרות באירופה, לא מתבצעות ביקורות על ידי מפקחים מהרשות האירופאית בארץ, כמו כן מקל על ייצוא. משלוח חומרים פעילים ממדינה ברשימה הלבנה, למדינות האיחוד האירופאי מלווה בתעודת GMP המוכרת על ידי האיחוד, ללא צורך בהצהרות נוספות )כגון Written Confirmation הנדרש ממדינות מחוץ לאירופה שאינן ברשימה(.

7 Registration לאור האמור לעיל, ובהתאם לסעיף 18 א לתקנות תנאי ייצור נאותים לתכשירים, התשס"ט יצרני חומרים פעילים, יבואנים או מפיצים )כולל יצואנים( של חומרי גלם פעילים, בארץ, המיועדים לשימוש בתכשירים, נדרשים להודיע, ליחידת ה- GMP במכון לביקורת ותקנים שישים ימים לפני תחילת פעילותם, על כוונתם לעסוק בפעילויות כאמור באמצעות מילוי טופס רישום. הרישום כולל את שם וכתובת בעל העסק ופרוט הפעילות המתבצעת על ידו כגון ייצור, אריזה ראשונית, בדיקות מעבדה, ייבוא, הפצה. הפעילות נרשמת באופן נפרד עבור כל אחד מהחומרים הפעילים, כולל דרך הסינתזה שלהם כאשר מדובר ביצרן. לגבי ייצוא, קיים דגש האם מתבצע ייצוא למדינות מוכרות, מאחר וזוהי האחריות המרכזית של יחידת הפיקוח תחת ההסכם עם אירופה. לדאוג כי לאירופה ייכנסו חומרים מאתרים מפוקחים בעלי אישורים תקפים IPL 2019\registration \ I:\GMPמצגות\ Form.docx

8 registration המסמך ימולא עבור כל אחד מחומרי הגלם הפעילים המופצים על ידי בעל העסק. בהמשך בעל העסק יעדכן בכל שנה את המסמך או לחילופין יצהיר כי לא חל שינוי בפעילות. במידה והיה שינוי העלול להשליך על האיכות או הבטיחות של החומרים הפעילים המיוצרים על ידי בעל העסק או מופצים, בעל העסק יודיע מיידית ליחידת הפיקוח במכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה. עסק ותיק, בעל עסק לייצור חומרי גלם פעילים או בית מסחר לתרופות העוסק באחסון או הובלה של חומרי גלם פעילים, הפועלים לפני , יודיע ליחידת ה- GMP, אחת לשנה, על שינויים שנעשו בפרטים שפורטו בהודעה ואולם על כל שינוי העלול להשפיע על בטיחות ואיכות חומר הגלם הפעיל, יודיע למנהל מידית.

9 ביקורת אצל יצרן ו/או מפיץ יצרני API כימיים במדינת ישראל עוברים ביקורת שגרתית אחת לשלוש שנים במידה ורמת ההתאמה שלהם נאותה. יצרני Drug Substance ביולוגיים, אחת לשנתיים. מסמך ה- registration משמש בתווך, בין ביקורת לביקורת, על מנת לאמוד שינויים שחלו אצל היצרן ובמידת הצורך להקדים את מועד הביקורת המתוכננת )לדוגמא, בעקבות הוספת ייצור חומרי גלם פעילים חדשים, שינוי פעילות היצוא וכדומה(. כמובן שאם מתקבל מידע מחשיד או דיווח אודות פגם באיכות, תופעות לוואי, אלו הם טריגרים נוספים היכולים להשפיע על שינוי מועד הביקורת. בעל עסק המשמש כמפיץ מקומי בלבד של חומרים פעילים ואין לו פעילות ייצוא למדינה מוכרת, ניתן לשקול ביצוע ביקורת GDP על פי התכנית המקורית. במידה והוא מייצא למדינה מוכרת תקבע ביקורת בהקדם. תוצאת הביקורת הינה הנפקת אישור GMP )כולל פעילויות הפצה( במקרה הראשון ואישורי GDP במקרים האחרים. לאחר מכן יתבצעו בעסק העוסק בהפצה ביקורות תקופתיות אחת לשלוש שנים ובמקרים בהם ההפצה מקומית בלבד ורמת ההתאמה טובה, עד 5 שנים.

10 GDP non Compliance כאשר בביקורת הציבור, GDP בעסק מתגלים ליקויים חמורים, המזיקים או עלולים להזיק לבריאות או שהעסק פועל בניגוד להוראות החוק ולנהלי משרד הבריאות, ניתן לבטל את תעודת ה-,GDP להשהותה,להתנותה או שלא לחדשה. המפקח ידווח על כך לממונים עליו. הודעה על ביטול/התניה/ אי חידוש כאמור, תדווח למנהל אגף הרוקחות אשר ישקול לנקוט צעדים בהתאם לסמכויותיו בחוק. )ראה סמכויות המנהל בתקנות הרוקחים סעיף 24(. במקרה כאמור, יוציא המפקח, בתיאום עם מנהל אגף הרוקחות, הצהרה על כך שהעסק איננו עומד בדרישות ה- GDP. הצהרה זו תפורסם באתר משרד הבריאות ותועבר בהמשך לרשות המקומית שנתנה רישיון לעסק. כמו כן תישלח על כך הודעה לרשות האירופאית-. EMA במקביל העסק יעביר הודעה ללקוחותיו. לעסק כאמור, יש אפשרות להגיש השגה על החלטת המנהל, בהתאם להוראות תקנה 25 )"השגה על החלטת המנהל"(.

11 פעולות ייצור הנוגעות לחומרים פעילים, כולל אישור GMP : אריזה מחדש, תווי מחדש או חלוקה, דורשות אישור GMP ואינם נדונים תחת נוהל 167 חומרי גלם פעילים המיוצרים, נארזים מחדש, מתווים מחדש או שעברו חלוקה, ילוו באישור GMP ממדינה מוכרת ולמפיצים העוסקים בייבוא, ייצוא והפצה שלהם, יהיה אישור.GDP * מדינה מוכרת =מדינה באיחוד האירופי, ארה"ב, קנדה, שוויץ, נורבגיה, איסלנד, אוסטרליה, ניו זילנד, יפן, ישראל

12 Written Confirmation כאישור GMP ממדינה לא מוכרת חומרים פעילים המיוצרים במדינה לא מוכרת ילוו בהצהרה כתובה מהרשות המוסמכת במדינת הייצור/מדינת היצוא, כי הסטנדרטים של תנאי ייצור נאותים הישימים לאתר המייצר את החומר הפעיל שבנדון, הינם אקוויוולנטיים לפחות לאלו של,ICH-Q7/WHO כי באתר הייצור הנדון מתבצעות ביקורות תקופתיות ושקופות על ידי הרשות המוסמכת הכוללות ביקורות חוזרות וביקורות פתע, על מנת להבטיח הגנה על בריאות הציבור, וכי במקרה של ממצאים הקשורים להעדר התאמה, המידע של ממצאים כנ"ל יסופק על ידי היצרן לבית המסחר המייבא ו/או ליצרן התכשיר המוגמר. IPL 2019\Written \ I:\GMPמצגות\ xonfirmation.docx

13 Non Compliance to GMP אחריות המפיץ מלבד אישור GMP ו- GDP המפיץ ידאג לספק ליצרן התכשיר מידע על ממצאים המתייחסים להעדר התאמה של אתר הייצור ל- GMP המידע יסופק על ידי מדינת הייצור/הייצוא באופן מידי וללא עיכוב, אם ישירות ואם באמצעות המפיץ.

14 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP כח אדם API נוהל 167- לא נדרשת פונקציית QP נוהל 130 תנאי הפצה נאותים לתכשירים באתר ייצורAPI על המפיץ להציב אדם בכל מקום בו מתבצעות פעילויות הפצה. לאדם זה תהיה סמכות ואחריות לאבטחת יישום מערכת האיכות ותחזוקתה. האדם המיועד ימלא את אחריותו באופן אישי. הוא יכול להאציל תפקידים אך לא אחריות האחריויות של כל חברי הצוות המעורבים בהפצה יוגדרו בכתב. בעלי התפקידים יודרכו על הדרישות של GDP לחומרים פעילים. לחברי הצוות יהיו היכולת והניסיון המתאימים על מנת להבטיח כי חומרים פעילים מטופלים, מאוחסנים ומופצים כראוי. אנשי הצוות יקבלו הכשרה ראשונית ומתמשכת הרלוונטית לתפקידם בהתבסס על נהלים כתובים בבית המסחר תהיה מערכת איכות אשר תסדיר ותפעל ביחס לכלל פעילות בית המסחר וכל מחלקותיו ואשר תגדיר את התהליכים, חלוקת התפקידים והאחריות בעסק, ותסקור אותם באופן שיטתי. בראש מערכת האיכות שבבית המסחר יעמוד מנהל הבטחת איכות שהינו חלק מובנה מהארגון. בעסק בו מספר בעלי תפקידים )רוקח אחראי,,QP מנהל הבטחת איכות(, חלוקת תחומי האחריות בין בעלי התפקידים צריכה להיות ברורה ומפורשת בהגדרות התפקיד. על בעלי התפקידים ליידע ולעדכן אחד את השני במידע הנוגע לאיכות ובטיחות התכשירים. יובהר כי יש לפעול בהתאם להוראות הדין ביחס להיבטים הנוגעים לחובות הדיווח ומסירת

15 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP מערכת איכות ומנהל הבטחת איכות בבית המסחר של מפיצים של חומרים פעילים, תהיה מערכת איכות אשר תסדיר ותפעל ביחס לכלל פעילות בית המסחר וכל מחלקותיו ואשר תגדיר את התהליכים, חלוקת התפקידים והאחריות בעסק, ותסקור אותם באופן שיטתי. כמו כן מערכת האיכות תפרט עקרונות ניהול סיכונים )לדוגמאות לגבי אופן היישום של ניהול סיכונים, ראה Eudralex volume.)ichq וכן 4, Part III למערכת האיכות יהיו משאבים מספקים עם כוח אדם מוסמך, מתקנים וציוד מתאימים כנדרש. בראש מערכת האיכות שבבית המסחר יעמוד מנהל הבטחת איכות שהינו חלק מובנה מהארגון. בעסק בו מספר בעלי תפקידים )רוקח אחראי, מנהל הבטחת איכות(, חלוקת תחומי האחריות בין בעלי

16 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP מערכת איכות ומנהל הבטחת איכות תפקידי מנהל הבטחת האיכות יכללו אך לא יהיו מוגבלים למטלות הבאות: מנהל האיכות יבטיח כי מערכת ניהול האיכות מוטמעת ומתוחזקת. יוודא כי אחריות ההנהלה מוגדרת באופן ברור יוודא דיוק ואיכות הרשומות ואישור מסמכים מבוקרים. יבטיח כי תכניות ההסמכה וההדרכה של עובדים מוטמעות ומתוחזקות. יבטיח כי חריגות מהוראות ונהלים שנקבעו מתועדות ונחקרות יוודא כי ננקטות פעולות תיקון ומניעה( (CAPA מתאימות, לתקון חריגות ומניעתם בהתאם לעקרונות ניהול סיכונים תפקידי מנהל הבטחת האיכות יכללו אך לא יהיו מוגבלים למטלות הבאות: הבטחה כי מערכת ניהול האיכות מוטמעת ומתוחזקת. הבטחת דיוק ואיכות הרשומות ואישור מסמכים מבוקרים. הבטחה כי תכניות ההסמכה וההדרכה של עובדים מוטמעות ומתוחזקות. הבטחת טיפול בהתאם לדרישות נוהל זה בחריגות, ושנויים ווידוא ביצוע פעולות מונעות ופעולות מתקנות. הבטחת ביצוע סקר הנהלה תקופתי. הבטחת ביצוע ניהול סיכונים. הבטחה כי הספקים והלקוחות מאושרים.

17 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP מערכת איכות ורוקח אחראי כאשר בעסק קיים תפקיד נפרד של רוקח אחראי, שאושר לכך על ידי הרוקח המחוזי, הרוקח האחראי יהיה האחראי הבלעדי לפעולות הבאות: העברת חומרים פעילים ממלאי בלתי סחיר למלאי סחיר, בכפוף לתקינות כל המסמכים וההנחיות. אישור העברת חומרים פעילים שהוחזרו למלאי סחיר )בתיאום עם יצרן החומר הפעיל ובתנאי שעמד בהנחיות מסמך זה- ראה סעיף החזרות(. ניתוב חומרי גלם פעילים דחויים, מוחזרים מהשוק,)Recall( וחומרים פעילים החשודים כמזויפים לאחסון באזור נפרד ממלאי סחיר. החלטה על גורל פריטים שחרגו מתנאי הפצה נאותים, בכפוף להוראות יצרן החומר הפעיל טיפול בתלונות הרוקח האחראי יהיה האחראי הבלעדי לפעולות הבאות: העברת תכשירים ממלאי בלתי סחיר למלאי סחיר, בכפוף לתעודת אצווה תקפה חתומה על ידי.QP אישור העברת תכשירים מוחזרים למלאי סחיר. ניתוב תכשירים דחויים, תכשירים מוחזרים מהשוק ותכשירים מזויפים בכפוף להוראות ה- QP,)Recall( של בעל הרישום והוראות משרד הבריאות. החלטה על גורל תכשירים שחרגו מתנאי הפצה נאותים, בכפוף להוראות ה- QP של בעל הרישום. טיפול בתלונות. בקרה על השמדת תכשירים. ביצוע פעילות החזרה מהשוק )recall( לתכשירים. אישור תנאי האחסון של התכשירים בהתאם להנחיות

18 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP תיעוד התיעוד כולל את כל ההליכים הכתובים, הוראות, כנ "ל חוזים, רשומות ונתונים, בנייר או בצורה אלקטרונית. התיעוד יהיה זמין או ניתן לאחזור. כל תיעוד הקשור לעמידת המפיץ בהנחיות אלה, יהיה זמין על פי בקשת הרשויות המוסמכות. התיעוד יהיה מקיף דיו ביחס להיקף הפעילות של המפיץ, חופשי מטעויות ובשפה ברורה חד משמעית ומובנת לצוות העובדים. כל שינוי שנעשה בתיעוד יהיה חתום ומתוארך; על השינוי לאפשר את קריאת המידע המקורי. במידת הצורך, יש לרשום את הסיבה לשינוי. לכל עובד תהיה גישה לכל המסמכים הנדרשים לו עבור המשימות המוטלות עליו.

19 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP תהליכים נהלים כתובים יתארו את פעילויות ההפצה המשפיעות על איכות החומרים הפעילים. כגון קבלה ובדיקות של משלוחים, אחסון, ניקיון ותחזוקה של המתקנים )כולל הדברת מזיקים(, רישום של תנאי האחסון, אבטחה של מלאים באתר ושל משלוחים במעבר, משיכה ממלאי סחיר, טיפול במוצרים מוחזרים, תכניות החזרה מהשוק וכדומה הוראות עבודה ונהלים יהיו מאושרים, חתומים ומתוארכים על ידי האחראי על מערכת האיכות. יש לשים לב לשימוש בהוראות עבודה ונהלים תקפים ומאושרים. יש לבדוק את המסמכים באופן קבוע ולעדכן במידת הצורך. יש ליישם בקרת גרסאות על נהלים. לרבות מניעת שימוש לא מכוון בגרסה כנ"ל נושא retest איננו רלוונטי.

20 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP תהליכים יש לשמור רשומות של כל רכישה ומכירה, המציגות את תאריך הרכישה או האספקה, שם החומר הפעיל, מספר האצווה והכמות המתקבלות או המסופקות, וכן את השם והכתובת של הספק ושל היצרן המקורי, אם לא אותו הדבר, או של המשלח ו / או הנמען. רשומות יבטיחו את עקיבות המוצא והיעד של המוצרים, כך שניתן יהיה לזהות את כל הספקים או כאלה שסופקו להם חומרים פעילים. רשומות שיש לשמור )עד שנה לאחר פגות התוקף של החומר הפעיל( באופן זמין כוללות: שם הספק, היצרן המקורי, משלח ו / או נמען כתובת הספק, היצרן המקורי, המשלח ו / או הנמען הזמנות רכש;

21 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP מתקנים וציוד המתקנים והציוד יתאימו באופן שיבטיחו: אחסון נאות והגנה מפני זיהום, כגון נרקוטיקה, חומרים הגורמים לרגישות גבוהה, חומרים בעלי פעילות פרמקולוגית גבוהה או רעילות, והפצה של חומרים פעילים. אבטחה ראויה על מנת למנוע גישה לא מורשית. יש לכייל את רגשי הניטור הדרושים להבטחת איכות המאפיינים של החומר הפעיל על פי לוח זמנים מאושר כנגד סטנדרטים מוסמכים ברי עקיבות.

22 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP פעילות: קבלה באזורים לקבלת חומרים פעילים יש להגן על משלוחים מתנאי מזג האוויר השוררים בעת פריקה. אזור הקבלה יהיה נפרד מאזור האחסון. משלוחים ייבדקו בקבלה על מנת לבחון כי: מכלים אינם פגומים כל חותמות האבטחה נמצאות ללא כל סימן של חבלה; תווי נכון, כולל קורלציה בין השם המשמש את הספק לבין שם החומר,In-house במידה והם שונים מידע חיוני, כגון תעודת אנליזה, זמין; וכן )v( החומר הפעיל והמשלוח תואמים את ההזמנה חומרים אקטיביים עם חותמות שבורות, אריזות פגומות או חשודים בזיהום אפשרי, יועברו להסגר באופן פיזי או באמצעות מערכת אלקטרונית מקבילה

23 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP פעילות: קבלה חומרים דחויים יזוהו, יבוקרו ויאוחסנו בהסגר על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה שלהם בייצור והפצה נוספת. רשומות של פעילויות השמדה יהיו זמינות. יש לאחסן חומרים פעילים בתנאים המפורטים על ידי היצרן, למשל. טמפרטורה מבוקרת ולחות בעת הצורך, ובאופן שימנע זיהום ו / או ערבוב צולב. תנאי האחסון ינוטרו וישמרו רשומות. מנהל האיכות יסקור את הרשומות באופן קבוע. כאשר נדרשים תנאי אחסון ספציפיים, יש להסמיך את אזור האחסון ולהפעילו בגבולות שצוינו. מתקני האחסון יהיו נקיים ללא פסולת, אבק ומזיקים. יש לנקוט באמצעי זהירות נאותים כנגד דליפה/זליגה או שבר, זיהום מיקרוביאלי וזיהום צולב.

24 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP פעילות: קבלה חומרים פעילים יובלו בהתאם לתנאים המפורטים על ידי היצרן ובאופן שאינו משפיע לרעה על איכותם. שם המוצר, מספר האצווה וזהות המכולה צריכים להישמר בכל עת. כל תוויות המכל המקוריות יישארו קריאות. בבתי המסחר מערכת באמצעותה ההפצה של כל חומר פעיל תזוהה בקלות על מנת לאפשר איסוף מן השוק בעת הצורך.)Recall( חומר פעיל עם "תפוגה ראשונה )תאריך בדיקה חוזרת(, ראשון לצאת",)FEFO( יש לבדוק באופן קבוע ותדיר כי המערכת פועלת כהלכה. יש להסמיך את מערכות ניהול המלאי במחסנים אלקטרוניים. יש להפריד מהמלאי המאושר, חומרים פעילים שעברו את תאריך התפוגה שלהם, בין אם פיזית או

25 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP פעילות: קבלה אספקה של חומרי גלם )כולל ייצוא( תתבצע רק על ידי מפיצים של חומרים פעילים הרשומים על פי סעיף 18 א לתקנות תנאי ייצור נאותים לתכשירים, התשס"ט- 2008, למפיצים אחרים, או יצרני תכשירים. האם ניתן להעביר משלוח שהגיע לבית מסחר טרם שחרור על ידי QA/QP למפיץ אחר? ובאלו תנאים? מה כוללת פעולת שחרור של משלוח ייבוא? תשובה: לאתרים שונים של אותו בעל עסק- הפעולה מותרת. אין להעביר תכשירים בקרנטינה טרם שחרורם על ידי QP )אלא אם המחסן משמש לאחסון בלבד ללא הפצה(. לגבי חומרים פעילים, במקרים בהם הם מועברים למפיץ אחר בעל אישור GDP מהמכון לביקורת ותקנים, אין מניעה. במקרים יוצאי דופן, ניתן לנהל את המלאי במחסן חיצוני בתנאי שהוא מנוהל על ידי בעל האישור )כולל מערכת האיכות( )שליטה על ידי צוות העובדים של בעל הרישום( והמחסן איננו מפיץ.

26 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP פעילות: העברת מידע המפיץ יודיע ללקוחותיו הרלוונטיים, על כל מידע או אירוע שהוא מודע לו, ואשר יש לו פוטנציאל לגרום להפסקת אספקה. מפיצים יעבירו את כל המידע על איכות המוצר או המידע הרגולטורי המתקבל מיצרן החומר הפעיל ללקוח ומהלקוח ליצרן החומר הפעיל.

27 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP פעילות : משלוח ללקוחות המפיץ המספק את החומר הפעיל ללקוח יספק לו את שם וכתובת יצרן החומר המקורי ואת מספרי האצוות שסופקו. יש לספק ללקוח גם את העתק תעודת האנליזה מהיצרן המפיץ יספק את זהות יצרן החומר הפעיל המקורי גם למשרד הבריאות, למכון לביקורת ותקנים ביחידת ה- GMP על פי בקשתם. היצרן המקורי יכול להגיב ישירות למפקחים או באמצעות הסוכנים המאושרים שלו. תעודת אנליזה תהיה ע"פ הנחיות המפורטות ב- Part II of Eudralex Volume 4 סעיף )התעודה תהיה חתומה על ידי אנשים מורשים מיחידת האיכות ותראה שם, כתובת ומספר טלפון של היצרן המקורי. כאשר הבדיקה מתבצעת על ידי תפעול כללי כל הפעולות המבוצעות על ידי המפיץ יבטיחו כי זהות התכשיר נשמרת וכי תנאי האחסון וההפצה נשמרים בהתאם להנחיות היצרן והמידע הנקוב על האריזה החיצונית של התכשיר או בעלון התכשיר. בית המסחר ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להפחית את הסיכון של חדירת תכשירים מזויפים לשרשרת האספקה החוקית. לתכשירים וטרינריים שאינם מושפעים מתנאי הסביבה )טמפרטורה, לחות( ויציבותם הוכחה בתיק הרישום, תשקלנה הקלות בתנאי ההובלה על סמך ביצוע ניהול סיכונים מתועד, המסתמך על נתוני היצרן וניתוח דרכי השילוח. ניהולי הסיכונים יהיו חשופים למפקחים במהלך ביקורות, או על פי בקשה. ניתן לקלוט ולאחסן תכשירים מיובאים טרם שחרורם

28 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP פעילות: החזרות )Returns( חומרים פעילים שהוחזרו יזוהו ככאלה ויאוחסנו בהסגר עד תום ביצוע חקירה חומרים פעילים שעזבו את בקרת המפיץ, יוחזרו למלאי סחיר רק אם כל התנאים הבאים התקיימו: החומר הפעיל נמצא במיכל המקורי הסגור, עם כל חותמות האבטחה המקוריות, והוא במצב טוב. הוכח כי החומר הפעיל אוחסן וטופל בתנאים מתאימים. מידע כתוב שנמסר על ידי הלקוח צריך להיות זמין למטרה זו חיי המדף הנותרים מקובלים בוצעה בחינה והערכה של החומר הפעיל על ידי אדם שהוכשר והוסמך לעשות כן; הערכה זו צריכה לקחת בחשבון את :

29 דגשים בנוהל GDP לתכשירים לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP פעילות: תלונות ו- Recalls כל התלונות, בין אם בכתב ובין בעל פה, צריכות להירשם ולהיחקר על פי נוהל כתוב. במקרה של תלונה על איכות החומר הפעיל, על המפיץ לעיין בתלונה בשיתוף עם יצרן החומר הפעיל על מנת לקבוע האם יש ליזום כל פעולה נוספת, מול לקוחות אחרים שקיבלו חומר פעיל זה, או מול הרשות המוסמכת, או שניהם. על הגורם האחראי לבצע חקירה שתרד לחקר גורם השורש. רשומות התלונות יכללו: שם המתלונן וכתובתו שם, תפקיד, מספר טלפון של מגיש התלונה אופי התלונה, תאריך התלונה, כולל שם ומספר אצווה של החומר הפעיל פעולה שננקטה מידית, לרבות תאריכים וזהות של

30 דגשים בנוהל GDP לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP לתכשירים פעילות: ביקורת עצמית על המפיץ לנהל ולרשום ביקורות עצמיות על מנת לפקח על יישום והתאמה להנחיות אלה. יש לבצע ביקורת עצמית באופן סדיר בהתאם ללוח זמנים מאושר

31 דגשים בנוהל GDP לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP לתכשירים פעילות: השמדה חומרים פעילים המיועדים להשמדה יזוהו באופן ברור, יאוחסנו בנפרד במקום סגור ומוגן, המוגבל לכניסת מורשים בלבד ויטופלו בהתאם לנוהל כתוב. הרוקח האחראי,/מנהל הבטחת איכות בהתאם יפקח על תהליך הכנת החומרים להשמדה ובאחריותו לוודא כי ההשמדה בוצעה תוך עמידה בדרישות נוהל זה. כל שלבי התהליך החל מקבלת ההחלטה על איסוף החומר לצורך השמדה ועד להשמדה יתועדו בצורה ברורה, תוך פירוט כמותי של האצוות הפסולות המיועדות להשמדה, כך שתתאפשר עקיבות מלאה. תיעוד זה יעמוד לרשות המפקחים בכל עת. שלב הוצאת הפריט המיועד להשמדה מאזור המיועד לאחסון פריטים להשמדה והכנתו למשלוח יעשה בפיקוח נציג מערכת האיכות. טרם ביצוע המשלוח לאתר ההשמדה, יוודא הרוקח תכשירים המיועדים להשמדה יזוהו באופן ברור, יאוחסנו בנפרד במקום סגור ומוגן, המוגבל לכניסת מורשים בלבד ויטופלו בהתאם לנוהל כתוב. הרוקח האחראי יפקח על תהליך הכנת החומרים להשמדה ובאחריותו לוודא כי השמדת התכשיר בוצעה תוך עמידה בדרישות נוהל זה. כל שלבי התהליך החל מקבלת ההחלטה על איסוף התכשיר לצורך השמדה ועד להשמדה יתועדו בצורה ברורה, תוך פירוט כמותי של האצוות הפסולות המיועדות להשמדה, כך שתתאפשר עקיבות מלאה. תיעוד זה יעמוד לרשות המפקחים בכל עת. שלב הוצאת הפריט המיועד להשמדה מאזור המיועד לאחסון פריטים להשמדה והכנתו למשלוח יעשה בפיקוח נציג מערכת האיכות. טרם ביצוע המשלוח לאתר ההשמדה, יוודא הרוקח

32 דגשים בנוהל GDP לחומרים פעילים בהשוואה ל- GDP לתכשירים פעילות : ייצוא חומרים פעילים הפצה כוללת גם יצוא חומרים פעילים ועל פעולות היצוא להתבצע אף הם בתנאי.GDP כאשר החומרים הפעילים המיוצאים אינם מיוצרים בישראל, יש לוודא כי התכשירים מיוצרים בתנאי GMP שהינם אקוויוולנטיים לפחות לאלו של.ICHQ7/WHO יש לוודא כי החומרים המיוצאים מסופקים לגופים המאושרים להפצה של חומרים פעילים במדינת היעד ייצוא תכשירים הפצה כוללת גם יצוא תכשירים ועל פעולות היצוא להתבצע אף הם בתנאי.GDP כאשר התכשירים המיוצאים אינם רשומים בישראל, יש לנקוט בצעדים מתאימים במטרה למנוע הפצת תכשירים אלה בשוק הישראלי. כמו כן יש לוודא כי התכשירים מיוצרים בתנאי. GMP יש לוודא כי התכשירים המיוצאים מסופקים לגופים המאושרים להפצה של תכשירים במדינת היעד. אין לייצא מישראל תכשירים המיובאים במסגרת 29 ג'. אלו מיועדים לשימוש בישראל בלבד.

33 Pedigree מהות ה- GDP : שליטה והידוק הבקרה על שרשרת ההפצה אלו דרכים קיימות לבקרה ושליטה על שרשרת ההפצה מלבד אוגרי טמפרטורה ומארזים ולידיים? כיצד מונעים חדירת מוצרים מזויפים לשרשרת האספקה? לרוב אופן השילוח של תכשירים לארץ נקבע על ידי מחלקת שרשרת אספקה/רכש שגם קובעת את מסלול השילוח ולעיתים קרובות קיים נתק בין מערכת האיכות למחלקה זו. מי אחראי בחברה על הבקרה על סיפור הדרך. האם מחלקת שרשרת האספקה? האם הם מודעים לחשיבות הנושא? כיצד ניתן לצמצם את הסיכון לזיוף? 1. קיצור מספר הידיים הנוגעות בתכשיר החל משער היצרן ועד להגעה לבית המסחר 2. Bill Air way המתאר את תאריכי השילוח ואת המסלול 3. Pedigree מובנה כמסמך מבוקר המשמש כייחוס לבחינת המסלול של התכשיר וכן כולל זמני שהייה בשרשרת האספקה )עצירות ביניים( 4. הסמכת שרשרת האספקה באמצעות ביקורות ומעקב אחר אישורי GDP תקפים וכן אחרי GDP non compliance וכן הסכמי איכות מול השחקנים..5 אריזה Tamper proof 6. צמצום ההחזרות: מקרי זיוף בעבר הראו כי תכשירים מסוימים, שהוחזרו לשרשרת ההפצה )החזרות( או תכשירים שהופצו על ידי אנשים שאינם היצרן או בית המסחר המחזיק ברישיון השיווק ואף אינם בית מסחר ייעודי הינם פתח להחדרת מוצרים מזויפים לשרשרת האספקה

34 ליקויים בנושא בקרה על שרשרת אספקה לא קיימים pedigree למוצרי היבוא השילוח בפועל מספרד לתל אביב תוך עצירת ביניים בצרפת איננו תואם את סיפור הדרך המבוקר. בדיקת זמני המשלוח האווירי מראה 10 ימים בין עזיבת המשלוח את היצרן להגעה לבית המסחר בארץ- זמן ארוך לשילוח באוויר ללא התייחסות ה- QP למה עבר התכשיר בזמן זה. לא ברור האם השילוח לישראל נעשה במארזים ולידיים. יצוין כי מוצמדים רגשים לכל משלוח לחלק מתיקי היבוא שנסקרו לא צורפו airway bills מתוארכים וקשה להבין מתי יצא המשלוח לישראל בתיק אצווה ששוחררה באפריל 2018 נמצאו הליקויים הבאים: קיימים שדות ריקים בטופס שחרור,QP כולל החתימה המסכמת המאשרת את השחרור חסרים תאריכי שילוח ב airway bill לא ברור מתי עזב התכשיר את צרפת ה airway bill אינו מפרט את תאריך ההגעה בפועל של התכשיר לנקודות השונות בדרך, אלא את הצפי להגעה. כמו כן, אין התכתבות בנושא מול היצרן, כך שלא ניתן להשוות את הדרך שהתכשיר עבר בפועל אל מסמך סיפור הדרך המבוקר. הזמן בפועל להגעת המשלוח ארך פי 2 מזה המוערך ב- bill Air way ללא מתן צידוק. שני הרגשים שליוו את המשלוח עצרו. התקבלו נתוני טמפרטורה מממ"ן ועל סמך נתונים אלו שוחרר התכשיר, אולם אלו אינם מתיישבים עם מסמך מהיצרן בצרפת המציין את תאריך השילוח וממנו עולה כי הרגשים לא עבדו כבר בעת הטיסה. על סמך התיעוד שהוצג לא ניתן לקבוע כי התכשיר לא נחשף לטמפרטורות לא נאותות.

35 ליקויים בנושא בקרה על שרשרת אספקה נמצאו מספר ליקויים בתהליך הסמכת ספקים: 1. הסמכה מבוצעת על ידי שאלון שנשלח לספק, אין תיעוד כי השאלון נסקר או עובר הערכה על ידי הבטחת איכות. 2. ברשימת ספקים מאושרים ההגדרות לפעילות הספק אינן מדויקות. לדוגמא אין פירוט לגבי כך שהספק שי"ג משמש גם כמחסן ולא רק כמוביל. 3.בעקבות תלונה נמצא כי ספק ההפצה, אינו נמצא ברשימת הספקים המאושרים ולא קיים הסכם איכות עם המשנע. בנוסף נשלח באפריל הסכם איכות אך ההסכם אינו חתום 4. סחורה בקרנטינה מוחזקת בבית המסחר שי"ג, שאינו מחזיק ברישיון.GMP והוא אינו מופיע ברישיון החברה כמחסן מאושר. ליקוי: 1. אין בדיקה של הרכב לפני תחילת משלוח לטמפרטורה ולהפעלה של המערכת. 2. אין סיפור דרך מלא הכולל יעדים וזמני משלוח. 3. אין תיעוד לפרק הזמן בו המוצר אוחסן מסיום ייצור ואחסון במחסן ביניים ועד שילוח. 4. כאשר המחסן של היבואן מלא, סחורה בסטטוס 'קרנטינה' )טרם שחרור )QP מועברת לאחסון בבית המסחר של בעל הרישום שאיננו היבואן.

36 ליקויים בנושא בקרה על שרשרת אספקה החזרות: ב 2018 לא בוצע mock recall אין ניהול ותיעוד של החזרות למלאי סחיר מתקבל דיווח שנתי בלבד מבתי המסחר.1.2 השמדות: לא קיים נוהל השמדות לחברה המתאר את המדיניות בנושא אין תיעוד של ההשמדות )מנוהל במלואו ע"י בתי המסחר( רוקח QP שטיפל בהשמדה של אצוות תכשיר להזרקה שחוותה חריגות טמפרטורה שלא בהתאם לנתוני יציבות תומכים, ניסה למכור כמות ניכרת של אריזות מאצווה זו ברשות הפלסטינית. המידע הועבר לבעל הרישום שפנה בשאלה ליבואן המאושר ליבא בשמו. כך נודע דבר הגניבה וניסיון המכירה. אלו בקרות קיימות על ידי בעל העסק בתהליך ההשמדה של תכשירים/חומרים פעילים? האם יש בודק שני בלתי תלוי? האם מצלמים את תהליך ההשמדה וסוקרים את התסריטים? כיצד נקבעת אמינות העוסקים בפעילות זו?

37 ליקויים בנושא בקרה על שרשרת אספקה בעת הסיור בחדר הקור, נצפה עובד המלקט תרופות מארונית 'החזרות וקרנטינה'. לדבריו הניח את התרופות בארונית לזמן קצר בשל מגבלת מקום בעת הליקוט

38 ליקויים בבית מסחר המפיץ חומרים פעילים מערכת האיכות: סקר ההנהלה ומדריך האיכות )QM-1( אינם מגדירים מחויבות ל GDP אלא ל ISO אין מספר מספיק של עובדים ביחידת האיכות לצורך ביצוע בקרה על מגוון הפעילויות לא מבוצע תיעוד ברור )חתימות, תאריכים, רשימות מבוקרות, פעילות מתועדת( לא מתועדות חריגות ואינן נחקרות

39 ליקויים בבית מסחר המפיץ חומרים פעילים משאבי אנוש: לא קיים תיעוד הדרכות על נהלים הגדרות התפקיד של מנהל האיכות והרוקח האחראי אינן מתייחסות לטיפול בחריגות, חקירות ותלונות ולא להעברה למלאי סחיר. העברה ל תיעוד חסרים נהלים שמתארים את כל מגוון הפעילויות. חסר תיעוד לביצוע פעילויות )דוגמת אישור פגומים למלאי סחיר והחזרות מלקוחות למלאי סחיר אינה מבוצעת מהיבט איכות.( הוראות עבודה אינן זמינות לעובד במקום בו מתבצעת העבודה. כמו כן חסרות רשימות )כגון רשימת נהגים, רשימת תיוג לקבלה וכד'( חסרות חתימות על נהלים מאושרים והנהלים מופצים לעובדים חסר תאריך של הגעת הסחורה לבית המסחר

40 ליקויים בבית מסחר המפיץ חומרים פעילים פעילות: ח"ג פעילים אשר היצרן הגדיר עבורם 'לא מעל 25 מעלות': אין עבורם בקרת טמפרטורה בהובלה )קבלה והפצה( אין תהליך לווידוא כי הסחורה שהתקבלה איננה מזויפת, לא מוגדר מקום נפרד לאחסון סחורה החשודה ככזו. לא קיים ניהול מלאי FEFO מערכת ניהול המלאי אינה ולידית חסרים הסכמי איכות לא קיימת רשימת לקוחות מבוקרת ודרישות מינימום ללקוח מאושר לא קיימת רשימה מבוקרת של אנשי קשר למקרה recall אין בידי החברה תעודת GMP עדכנית של היצרן המקורי

41 ליקויים בבית מסחר המפיץ חומרים פעילים החזרות: אינן מצויות במקום מאובטח אין הגדרה לדרישות להחזרה למלאי סחיר ע"י אדם שהוסמך לכך לא קיימת רשימת סחורה מוחזרת

42 אין לעבוד מול מפיץ APIs שאין ברשותו תעודת GDP מהמכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה שאיננו חושף את שם וכתובת יצרן חומר הגלם המקורי המבצע אריזה מחדש, אנליזה מחודשת מבלי לחשוף את תעודת האנליזה המקורית של היצרן ושל זו שהונפקה על ידי מעבדת המפיץ או האורז מחדש היכול לספק חומרי גלם פעילים מיצרנים שונים מבלי לבקש את אישור יצרן התכשיר המוגמר לשינוי ומבלי לעדכן על המקור החדש שאיננו מאפשר ביצוע ביקורות בחצרותיו ו/או מונע קשר ישיר מול היצרן בנושאי איכות.

43 סיכום האחריות ליישום נוהל GDP לחומרים פעילים חלה על: יחידת GMP במכון לביקורת ולתקנים של חומרי רפואה מעקב אחר שינויים ב- form,registration ביצוע ביקורות GMP במפעלי APIs ו- GDP אצל מפיצים, העברת מידע בנושא Non Compliance )כאשר ישים( רוקחים אחראיים )RP( בבתי מסחר לתרופות- צירוף מסמכים על פי הנדרש, בקרה על תנאי, GDP העברת מידע חיוני ליצרן התכשיר. מנהל הבטחת איכות במפעל לייצור : APIs ייצור ה- API בתנאי GMP והפצתו בתנאי -GDP מעקב אחר ה- Pedigree, קבלת אישורי GMP/GDP ביצוע ביקורות בשרשרת ההפצה החל מיצרן חומרי המוצא הקריטיים.. מנהל הבטחת איכות ורוקח אחראי )QP( בעסק בעל אישור יצרן ייבואן: מעקב אחר ה- Pedigree של החומר הפעיל ואחר חריגות טמפרטורה. ווידוא שלמות המיכל/אריזה, מעקב אחר סטטוס GMDP של יצרן ומפיצים, ביקורת אצל יצרן ה- API מפיצים של חומרים פעילים- שמירה על תנאי הפצה נאותים והעברת מידע חיוני, קבלת אישור GDP,עבודה מול בתי מסחר ולקוחות בעלי אישור מתאים.

44 סריאליזציה בפברואר 2019 נכנסה לתוקף החקיקה באירופה בנושא סריאליזציה על כל המדינות להן הסכמים עם אירופה וביניהן ישראל, ליישם את התהליך עד לפברואר 2025 כולל חקיקה. על פי מסמך COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/161 of 2 October 2015 supplementing Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules for the safety features appearing on the packaging of medicinal products for human use שעל ישראל ליישמו עד לתאריך הנקוב, יש למקם על גבי אריזות תכשירים מסוימים, מייבוא ומייצור מקומי, מאפייני בטיחות המורכבים מ"מזהה ייחודי" וממנגנון, המאפשר לוודא כי האריזה שלמה ולא נפתחה לפני שימוש. תיושם מערכת/מאגר נתונים שתכלול את המזהים הייחודיים של התכשירים ששווקו בישראל ובמועד אספקת התכשיר לציבור, תבדק האוטנטיות והשלמות של המזהים הייחודיים הממוקמים על גבי אריזת התכשיר. עבור תכשירים מסוימים שהינם בסיכון גבוה יותר לזיוף האימות לא יתבצע רק בתחילת שרשרת האספקה אלא לכל אורכה.

45 אימות האותנטיות של מזהה ייחודי איננו חשוב רק לצורך אימות התכשיר, אלא גם מיידע את האדם המבצע את הפעולה האם פג תוקפו של מוצר זה, האם התכשיר עבר, Recall נמשך מהשוק או הוכרז כגנוב ובכך תורם לבטיחות המטופלים. על אנשים המורשים או רשאים לספק תכשירים לציבור, לאמת את האותנטיות ולהסיר את המזהה הייחודי במועד אספקת התכשירים לציבור ובכך לאפשר מאגר עם מידע המעודכן ביותר הנוגע לתכשיר, דבר שימנע אספקתם לציבור של אותם תכשירים אשר פג תוקפם, נקראו מהשוק, נמשכו או מסומנים כגנובים.

46 מערכת אימות מקצה לקצה מחייבת הקמה של מאגר מידע המאחסן, בין היתר, את המידע אודות המזהים הייחודיים והלגיטימיים של תכשיר.. עם זאת, בתי מסחר ומערכת זו תוקם ותנוהל על ידי בעלי רישיונות השיווק,)MAHs( מאחר שהם אחראים על השקת התכשיר בשוק ועל ידי יצרני התכשירים הנושאים את מאפייני הבטיחות, מכיוון שהם נושאים בעלויות מערכת המאגרים בהתאם לסעיף שיקבע בחקיקה. אנשים המוסמכים או זכאים לספק תכשירים לציבור יהיו זכאים להשתתף בהקמת המערכת וניהולה, אם ירצו בכך, מכיוון שהם שואלים אותה לצורך אימות האותנטיות והסרת המזהה הייחודי ועבודתם היומית תלויה בתפקודה הנכון של מערכת זו. בנוסף, יש להתייעץ עם משרד הבריאות בהקמת המערכת שכן מעורבותו המוקדמת תועיל לפעילות הפיקוח שלהלן

47 GDP לתכשירים- חלוקה בין רוקחות מחוזית למכון מפיצים בארץ של תכשירים בסטטוס משוחרר, מפוקחים על ידי הרוקחים המחוזיים. מפיצים בארץ המייבאים או מייצאים תכשירים, מפוקחים על ידי המכון לביקורת ותקנים עבור חומרים פעילים, הפיקוח מתבצע על ידי המכון לביקורת ותקנים מפיצים העוסקים בהפצה של חומרים ופעילים וגם תכשירים יעברו ביקורת על ידי המכון לביקורת ותקנים

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

INVESTIGATION REPORT הנדון: חקירת פרשיית דגני בוקר תלמה תאריך: 70 אוגוסט 6742 תיק מס': 404, המקרה המדובר באירוע זהום סלמונלה שהתגלה בדגני בוקר,

INVESTIGATION REPORT הנדון: חקירת פרשיית דגני בוקר תלמה תאריך: 70 אוגוסט 6742 תיק מס': 404, המקרה המדובר באירוע זהום סלמונלה שהתגלה בדגני בוקר, INVESTIGATION REPORT הנדון: חקירת פרשיית דגני בוקר תלמה תאריך: 70 אוגוסט 6742 תיק מס': 404,171 1. המקרה המדובר באירוע זהום סלמונלה שהתגלה בדגני בוקר, "תלמה", של חברת "יוניליוור" )ישראל(. המיוצרים ע"י מפעל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד