Microsoft Word - SCMI verslag best. verg. Ivriet final.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - SCMI verslag best. verg. Ivriet final.doc"

תמליל

1 ישיבת הלה SCMI מס' פרוטוקול של ישיבת ההלה של העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל SCMI שהתקיימה ביום ראשון בשד' יהודית 10 בתל אביב. Archief Philip Staal נוכחים א. נציגי ארגונים אלה ארגון עולי הולנד בית יוליאנה בית יולס המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי ההולנדי שנעלם בשואה טמפו דולו יד דוידס יהב ניני-צ'ופ עמותת יתומי השואה מהולנד בישראל ב. בלתי תלויים ג. מוזמנים רכזת הפרויקט ה. נעדרים העמותה לרווחת יוצאי הולנד קרן מלגות שם ס נח פים דה פריס אלבורג דוריס כהן יואב רות חנוך מוחנדורף שמואל דסברג יעקב דנקמפ עידו היימנס שלם פרונט משה הראל הרב שמואל סרלואי מרגלית שחם באומר ירון פולק מעמד מ"מ מ"מ יו"ר הישיבה: שמואל דסברג בהסכמת ההלה. רישום פרוטוקול: אלבורג רשימת החלטות אופרטיביות מעודכנת ראה נספח א' שלום פרונט עזב לפני סיום בישיבה. 1. פתיחה בערך בשעה אחרי קביעה שמספר הים וכחים עובר את הסף שבתקנון,SCMI ממלא מקום יו"ר פותח את הישיבה דבר תורה קצר מפי הרב שמואל סרלואי. 2. אישור פרוטוקול של הישיבה ב יעקב דנקמפ מסר 3 תיקונים לדיווח על השימוע של בקשה של יהב והם יוכנסו לפרוטוקול. פה אחד: הלת SCMI מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה ב כולל התיקונים "ל. 3. המשך דיונים והחלטות על הבקשות של התקופות 3 ו- 4 (בקשות שהתקבלו עד ו ). יו"ר כעת אנו נגשים לשלב השני של הדיונים לבקשות שאושרו עקרונית לקבלת הקצבה. בתחילת כל דיון על בקשה המזכיר יזכיר את שם הארגון, מספר הבקשות שאושרו וסה"כ הסכום של הקצבות אלה, שם הפרויקט הזה, קודות ונגד מן הדיון על "עקרונית כן או לא", הסכום הכולל, מימון עצמי ומימון צד ג' בה וישנם, הסכום המבוקש מכספי "מרור" והסכום המומלץ על ידי היועץ החיצוני בה ובקשנו ייעוץ. 1

2 מוסכם שכמו בפעמים הקודמות לא יוזכרו שמות הדוברים בהצעת סכומים ותנאים להקצבה בקשה -309 בית יולס, יחידה סיעודית (דוריס כהן יצאה מן האולם) יו"ר: היועץ החיצוני מצביע על פערים במחיר למ"ר. למשה הראל יש ידע מקצועי בתחום בניית בתי אבות, מח' סיעודית וכדו'. משה הראל: משרד הבריאות וה- Conference Claims מסתמכים בתמיכותיהם בהקמת מח' סיעודית על עלות כוללת של $ 40,000 עד $ 50,000 למיטה. פירוש הדבר ל- 36 מיטות לפי $ 45,000 למטה בתוספת מע"מ ולפי שער $ עכשווי כ- 9.5M. בית יולס יגיע לעלות יותר גבוהה בגלל הטופוגרפיה כפי שהוסבר בדוח שהגישו לנו. חלק מן ים מבקשים השוואה בין הפרויקט של בית יוליאנה (03-015) והפרויקט הזה ואחרים מתנגדים. מוזכר שבית יולס יוכל לבצע את הפרויקט בהלוואה מן הבנק ולכן ים מהקצבת SCMI יהיו בעלי המניות. יו"ר: במקרה זה ההערה לא נכונה. המניות האלה הן מניות לא שכירות ולבעלים אסור לקבל מן הרווחים. לכן אין לשינויים בערך הה השפעה על ערך המניה. 7,589,527 6,749,527 הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : ההפרש בסך 840,000 מוסבר כך: היועץ החיצוני קבל פחות או יותר את הערכת העלות שהארגון הגיש והוריד 840K עבור התכנון המפורט לבניית המח' הסיעודית שהיה כלול בפרויקט שהיה מורכב משני חלקים. מוזכר שבית יולס הינו מוסד ללא כוונת רווח ותן תנאים מיוחדים לדיירי הבית העוברים להיות דיירי המח' הסיעודית. מוזכר שבית יולס קבל 0.8M בתוך פרויקט M מקדמה גלובאלית ויוכל לייעד סכום זה לפרויקט כפי הלת SCMI אישרה גם לבית יוליאנה הים מתבקשים להציע סכום להקצבה בנוסף לנ"ל. תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה סכום כולל לפרויקט חד פעמי. 3,000, ,000, ,500,000.3 מספר קולות ברוב קולות: לבקשה -309 תוענק הקצבה בסך 3,000,000 לפרויקט חד פעמי. התשלום יתבצע בשלושה חלקים שווים לפי אבני דרך מדידים שבית יולס יתבקש להגיש לאישור ההלה בקשה אשל שיא, סרטי תיעוד על יהודי הולנד בתקופת השואה 35,000 הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה סכום כולל לפרויקט חד פעמי. 35,000 מספר קולות 13 פה אחד: לבקשה תוענק הקצבה בסך 35,000 לפרויקט חד פעמי בקשה עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד בישראל, אירועים לים (שלום פרונט יצא מן האולם) 158,800 הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הארגון קבל מקדמה גלובאלית בסך 300,000 ומבקש לקבל אישור מראש על ייעוד כספים לפעילויות המוגדרת בבקשה זו. הוצע 2

3 לאשר את הפרויקט פורמאלית ולכיסוי העלות שהיא כ- 42,000 לשנה מתוך המקדמה הגלובאלית ולא מן הסכום העומד לחלוקה כעת בסבבים 3 ו- 4. תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה סכום כולל לפרויקט ל- 4 שנים. אשור פורמאלי מראש לייעד חלק מן המקדמה הגלובאלית פרויקט זה מספר קולות 12 פה אחד: בקשה מאושרת פורמאלית מכספי,SCMI לא כסכום שיוקצב בנפרד אלא מתוך המקדמה הגלובאלית בקשה יהב, צידוק חלוקתי לכספי מרור (יעקב דנקמפ יצא מן האולם) 70,000 הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הארגון קבל מקדמה גלובאלית בסך 200,000 ורצון הארגון לקבל אשור מראש על ייעוד לפעילות המוגדרת בבקשה זו. הוצע לאשר את הפרויקט פורמאלית מראש לכיסוי ה- 70,000 מתוך המקדמה הגלובאלית ולא מן הסכום העומד לחלוקה כעת בסבבים 3 ו- 4. תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה סכום כולל לפרויקט חד פעמי. אשור פורמאלי מראש לייעד חלק מן המקדמה הגלובאלית פרויקט זה מספר קולות 12 פה אחד: בקשה מאושרת פורמאלית מכספי,SCMI לא כסכום שיוקצב בנפרד אלא מתוך המקדמה הגלובאלית בקשה המרכז הירושלמי, תיעוד תהליך כספי מרור בהולנד 102,500 הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : מוזכר שהפרויקט אושר במספר 03-6 בהקצבה שהיא בגובה ½ מן הסכום המבוקש והארגון מבקש השלמה לסכום המלא. ים טוענים שעל הארגון לדאוג לרמה מסוימת של.matching funds תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה סכום כולל לפרויקט חד פעמי. 50,000 מספר קולות 12 0 נגד 1 נמנע ברוב קולות: לבקשה תוענק הקצבה בסך 50,000 כתוספת להקצבה לפרויקט החד פעמי שהוגש ואושר בעבר במספר בקשה -303 קהלת אחיעזר, מבנה לצרכי הקהילה הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : 400,000 הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני מוזכר שלפרויקט דומה (04-156) בו היה מדובר על בית כנסת בקרית ספר המובל על ידי צאצאים אחרים של אותו מר חוקת, הוחלט לא להתייחס לעלות הבנייה וכו' אלא להקציב תרומה סמלית בלבד בסך. 50,000 3

4 ועדת הביקורים מדווחת על ביקור במקום בו מצאו בנין בשלבי הקמה שכולל בית הכנסת וישיבה וכאן מדובר על בית הכנסת. תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה סכום כולל לפרויקט חד פעמי. מספר קולות ,000 80, ברוב קולות: לבקשה -303 תוענק הקצבה בסך 50,000 לפרויקט חד פעמי בקשה -318 יד ושם, קטלוג חומר על השואה מהולנד הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור 550,000 הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני מוזכר שהפרויקט הוגש בזמנו במספר אושר לו הקצבה בסך 400,000 ל- 4 שנים. בבקשה זו הארגון מבקש הגדלת ההקצבה. אחרי השימוע הוחלט עקרונית להקציב, ז"א להוסיף סכום להקצבה המקורית. לפני דיון על גובה הסכום מבקשת ההלה מועדת ביקורים לבקר במקום ולהתרשם מהבצוע וקצב ההתקדמות בקשה -321 עמותת,Leeuwarden לצחת קהילת Leeuwarden בכפר בתיה. הסכום המבוקש על ידי הארגון מכספי מרור : 70,000 הסכום המומלץ על ידי היועץ מכספי מרור : הוחלט לא לבקש ייעוץ חיצוני מוזכר שבפרויקט חלקים שכבר ו ללא תמיכתנו. ועדת הביקורים מדווחת על ביקור במקום בו מצאו מנהל כפר בתיה שלא התייחס למבקרים וכמעט ולא הקדיש מזמנו ושלטי הקדשה רבים מתורמים מארצות שונות. "נכנסנו עם רוח חיובי ויצאנו עם רוח שלילי". ים מעירים שלא ראוי להיות מושפעים מהתנהגות המארחים בקביעת סכום ההקצבה. מוצע להקציב את הסכומים הבאים לדלתות הכניסה 25,000 להעברת סרט לדיסק, 10,000 סה"כ 35,000 תוצאות הצבעה על גובה סכום ההקצבה סכום כולל לפרויקט חד פעמי. 35, ,000.2 נמנע מספר קולות ,000 הצעת פשרה: 11, נמנע 1.3 ברוב קולות: לבקשה -321 תוענק הקצבה בסך 30,000 לפרויקט חד פעמי לדלתות כניסה לבית הכנסת והעברת סרט קיים לדיסק. 4

5 הצבעות חוזרות על בקשות של אלה.Elah בקשה Intervisiedagen דעת רוב הים: חשוב לתמוך בנושא זה לטובת הארגונים המשרתים את הקהילייה ול- Elah שארגנה את הימים האלה בעבר. תוצאות ההצבעה החוזרת באם לאשר עקרונית את הבקשה: נגד 0 9 נמנע 2 פה אחד: בקשה מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI והחומר יועבר לבדיקה של יועץ חיצוני..4.2 בקשה Infocus -307 הבקשה לתמיכה בהפקת Infocus נדחתה בזמנו על ידי Kamer III אך התקבלה בערעור על ידי SAMO למימון הגיליון הרביעי בשנה. כעת מבקשים השתתפות במימון כל הגיליונות. בנוסף מוזכר שההתנגדות לאַ חד Infocus ו- Aleh באה בעיקר מ- IOH כי חלק ניכר מי ארגון זה לא מעוניין בהרחבת Aleh בפן הפסיכולוגי של.Infocus רוב הים: חשוב לתמוך בנושא זה. תוצאות ההצבעה החוזרת באם לאשר עקרונית את הבקשה: נגד 0 9 נמנע 2 פה אחד: בקשה -307 מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI והחומר יועבר לבדיקה של יועץ חיצוני. ההצבעה על הבקשות -306 השתלמויות ו מחקר ופרסום נדחית לאחר הדיון העקרוני על ייעודים למקדמה הגלובאלית שתיערך ישיבה הבאה. 5. שונות 5.1. יעקב דנקמפ: מבקש שבדיונים על גובה ההקצבה מסמך ההשוואה המצוין שהמשרד הכין לקראת הדיון על "עקרונית כן או לא", שוב יהיה בידי הים אלבורג: מבקש מן הגזבר משה הראל להגיש את תקציב 2006 לישיבה הבאה ב- 5/12. משה הראל: התקציב יוכן בזמן. לא אוכל להשתתף באותו יום וי ועדת הכספים ימסרו הסברים לפי הצורך. 6. נעילת הישיבה ב יו"ר מודה לכל הים על ההשתתפות העירה ונועל את הישיבה. פרוטוקול זה חתום על ידי יו"ר בתאריך המזכיר בתאריך 5

6 רשימת החלטות לביצוע של ההלה או הועד (DB) של,SCMI שנת 20 מספר שנה.1 של תאריך ה בחירת ועד DB זמני עד סוף 7. הועד (DB) הזמני יהיה מורכב מיהודית מילול יו"ר, אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר. מן היום DB אשרור רשימת ההחלטות. א. הלת SCMI מאשרת את רשימת ההחלטות שהלת SPI הפיצה בתחילת מרץ 20 (נספח ב' לפרוטוקול של הישיבה ב ) כבסיס לשינויים בתקנון, בסדרי הקצבה ובקווי המדיניות של SCMI לשנים הבאות. ב. יש לקבל ניסוח משפטי של העקרונות למקדמה הגלובאלית. דחוף אשרור החלטת הלה ( ) להשקעת הון SCMI הלת SCMI מחליט להעביר ¼ מן ההון העכשווי לכל אחת מן הות פיינוניר, מיטב ומודלים כלכליים להשקעה בצורה סולידית. משה,.3 ועד תאריכים לישיבות הלה לחודשים הבאים יום ד' 18/5 (כיוצא מן הכלל) ימי ב' 29/9,19/9,29/8,8/8,18/7,27/6,6/6 (רזרבה).4 ועד מעקב אחרי החלטות וביצוען בכדי להקל במעקב אחרי ביצוע ההחלטות, א. תמוספר כל של ההלה ושל הועד ב. רשימת החלטות תעודכן עם הבצוע ועד הכנת מסמך ל- ING א. הערכת הסכומים הדרושים לתקציב ותשלומים לפרויקטים ב. קבלת מדע על קנסות (אם יש) בשבירת פיקדונות ב- ING ג. משה הראל יעביר למשרד חיות לגבי הסכום שיועבר מ- ING ד. על סכום זה + כ- 30M (והסה"כ מתורגם ל- ) יוכן מכתב לבנק ING בהולנד. אנג', משה אנג', ועד. קשר בין המשרד והועד א. לפני כל ישיבת הלה תתקיים בשעה פגישת עבודה של יו"ר, מזכיר ומנהלת הפרויקט על התקדמות לפי רשימת המעקב, עבודת המשרד וכו' ב. הקמת ועדה להערכה של עבודת המשרד ב (לקראת הכנת תקציב ל שצ"ל מוכן עד 1/9/). בקשה הקרן להפקות ע"ש ראול וולנברג, הפקת סרט תיעודי על.Nieuwlande למגישי בקשה תינתן זמן קצוב למסירת ע נוסף. במקביל גם אנו נשאל את פרופ' דן מיכמן ביד ושם ומקור בהולנד על קיום תיעוד מוסרט לנושא. יו"ר + אנג' מ- 18/

7 שנה מספר.9 של. תאריך 18. ה בקשה בית חולים אסף הרופא, מחקרים. המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות. 18. בקשה בית ספר ע"ש ליאו בק, הקמת אתר צחה ליהדות הולנד. לבקשה תוענק הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני לקבלת חוות דעתו בקשה,IOH המשך קיום הארגון. המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות מסמך הצהרה והתחייבות לקבלת מקדמה גלובאלית אושר לשימוש ולהפצה לארגונים וגעים בדבר. הבקשה הוקפאה מכתב לארגונים על הבקשות בטיפול והמקדמה הגלובאלית: יוכנסו שינויי ניסוח ארגון שברגע האחרון וללא סיבה רואיה מבטל את בואו לשימוע, יוזמן לשימוע בסוף התור, אם יזדמן להלת SCMI בלו"ז שלה לקראת הדיונים על גובה ההקצבות יגיש המשרד לי הלה חומר סטטיסטי על חלוקת הקצבות סבבים 1,2 לפי ארגונים, לפי תחומים וכדו' לקראת דיונים על סכומים עקב ריבוי בקשות בתחומים כמו צחה, חינוך ועוד: על פנייה לייעוץ חיצוני ענייני (לא פיננסי) תחליט ההלה לפי הצורך בעת הדיון על כן/לא הקצבה. הלה בקשה ה. פקת סרט על Nieuwlande א. המשרד יודיע למגישים שבחיפוש מצאנו סרט קיים על ושא של Willy Lindwer (משנת 1997) באורך כשעה. ב. כעת לא יישלח מכתב עם התשובה הרשמית א. היועץ החיצוני לבדיקת בקשות יהיה משרד נורי שלמה ושות'. ב. משה הראל ו יכינו scope of work וינהלו את המשא ומתן על מחיר לשעה, מספר שעות לבקשה וכדו' אנג', משה על תשובת SIM למכתבנו האחרון על שינויי תקנון לתאם עם SPI א. לקבל עמדת Rob Meijer בכתב על התערבות זו. ב. אחרי א' ישיבה ב בוטלה עקב היעדרות ים רבים ונדחית ל לרשום אצל שבתאי הלוואה לבית יוליאנה תאריך החזר ראשון הוא א. לפנים משורת הדין ובאופן חד פעמי לאפשר לבית יוליאנה להחזיר את התשלום הקרוב עד ב. SCMI מוותר מן היום והלאה על הצורך בערבות בנקאית. על "ל יישלח מכתב לבית יוליאנה. משה משה.21 7

8 שנה מספר.22 של תאריך ה בקשה יידיששפיל, חומר על תיאטרון יהודי בהולנד לאתר.All about Jewish Theatre לפני על כן/לא להענ יק הקצבה יש לברר מה קיים בהולנד ב- JHM, Theatermuseum וכו' ומה נמצא מזה בתצוגות, ארכיונים, אתרים נגישים., יואב על ידי -321 עמותת,Leeuwarden ריהוט וכו' א. לבקשה תינתן הקצבה. ב. לאור הסכום הקטן, החומר לא יועבר ליועץ חיצוני. ג. בזמן קביעת ההקצבה לקחת בחשבון שהבטחת הספרייה לא תתבצע הלה בדיון השני גנזך קידוש ה', תיעוד מן השואה לבקשה -304 תינתן הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני לקבלת חוות דעתו..24,de Nederlandse school -317 הוראת הולדנית המשך דיון והצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות לא יונחו עוד תדפיסים של פרוטוקולים על השלחן. הלה יוכל להעיר או להאיר על טיוטת פרוטוקול באי-מייל או בעל פה בישיבה ויצטייד בתדפיס פרוטוקול בכוחות עצמו. כולם בהקצבה שתסתכם ב או פחות לשנה או סה"כ להקצבה החד פעמית, יוכל הארגון להגיש דוח כספי ואשור ועדת ביקורת פנימית במקום אשור רו"ח. ועדת מעקב ועדת מעקב מוסמכת לוותר על אשור רואה חשבון אם פרויקט מסתכם במספר קטן (לשיקול ועדת מעקב) של תנועות כספיות. הארגון יגיש דוח מילולי ודוח כספי בצירוף צילומים של מספר קטן של חשבוניות. ועדת מעקב המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תיעוד המשא ומתן לכספי "מרור". 1. האם לפי סדרי ההקצבה מותר/אסור לנו לדון בבקשה כזאת? 2. האם נמסרה המלצה לפונים להעדיף הגשת הבקשה מחדש על הגשת ערעור, מעובד מחדש, טיעונים אחרים, הדגשים אחרים וכו'., ראה קהילת משכנות אחיעזר, בניית בית כנסת. 1. לבקשה -303 תוענק הקצבה. 2. הבקשה לא תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני. 3. בזמן קביעת גובה ההקצבה יוזכר להלה את ה לבקשה על נימוקיה...30 בקשה -310 אוניברסיטת תל אביב, מרכז לחקר יהדות הולנד. לבקשה -310 לא תוענק הקצבה

9 שנה מספר.32 של תאריך ה -326 מכון ירושלים, פרסום ספרים מחכמי הולנד. לבקשה -326 תוענק הקצבה. הבקשה תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני מוזיאון לוחמי הגטאות, רענון התערוכה על יהדות הולנד. לבקשה -325 תוענק הקצבה. הבקשה תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני. ההלה תכין "הרכב מוצע" לכל ועדה לבחירות ב יחד עם זה הים מתבקשים להגיש מועמדות. אנגלין הועד עד לאור תוצאות בדיקה (ראה 26 לעיל) בקשה נמצאת קבילה ותובא להצבעה באחת הישיבות הבאות תוצאות הבחירות: הועד (DB) מורכב מיהודית מילול יו"ר, אלבורג מזכיר, משה הראל גזבר. ועדת הכספים מורכבת ממשה הראל, יואב רות, עידו היימנס. (אם עידו לא יקבל את המנוי תמנה ההלה שלישי אחר)..36 ועדת מעקב מורכבת מ אלבורג, שמואל דסברג, שמואל סרלואי. ועדת ביקורים מורכבת מיהודית מילול, מרגלית שחם, פים דה פריס, שלום פרונט. ועדת ארגון פנים מורכבת מיהודית מילול, משה הראל, יעקב דנקמף. אם יעקב לא יקבל את המינוי יטופל ושא ע"י הועד בית חולים הרצוג, הערכה גריאטרית כוללנית לניצולי שואה בי-ם וסביבותיה. לבקשה -323 לא תוענק הקצבה אשל השניא, צחת סיפורה של יהדות הולנד בשואה ע"י תלים לבקשה תיערך שימוע לפני קבלת האגודה לרווחת תושבי מגידו, פעילות בחינוך בלתי פורמלי לבקשה לא תוענק הקצבה. ב בית מוריה, תמיכה לילדים נזקקים לבקשה לא תוענק הקצבה בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר לבקשה -301 לא תוענק הקצבה בית מחולים זיו צפת, לרכישת מכשיר לבקשה -302 לא תוענק הקצבה בית מחולים פוריה, לרכישת מכשיר

10 מספר שנה תאריך של ה לבקשה -324 לא תוענק הקצבה עמותת מבשר ציון, הקמת מרכז רוחני. בקשה -322 לא תעלה לדיון עקב חוסר בחומר המוגש משלוח קורות חיים של כולם לכולם פנייה טלפונית ליו"ר הארגונים על משיכת בקשות בגלל המקדמה הגלובאלית. אנגלין דוחות כספיים לשנת הדוחות הכספיים של SCMI לשנת 2004 מאושרים ויחד עם זה ההלה מסמיכה את היו"ר והגזבר לחתום על הדוחות. יו"ר וגזבר בית יולס, שיפוץ והרחבה של המח' הסיעודית. לבקשה -309 תוענק הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני בקשה אשל שיא, תיעוד יהדות הולנד בשואה על ידי תלים. לבקשה תוענק הקצבה. לאור הסכום הקטן, החומר לא יועבר ליועץ חיצוני הקרן להפקות ע"ש ראול וולנברג, הפקת סרט תיעודי על.Nieuwlande לבקשה לא תוענק הקצבה..50 DB יחסי חוץ יחסי חוץ יטופלו על ידי הועד DB בלבד קווי המדיניות Beleidsplan מאושר ותוקפו של מסמך זה למפרע מאפריל סעיף 13 המעודכן בטופס ההצהרה למקדמה הגלובאלית מאושר. א. טופס ההצהרה יעודכן בהתאם. ב. הארגונים שחתמו כבר יוחתמו על הסעיף המעודכן בקשה המרכז הרפואי אסף הרופא, מחקרים רפואיים בניצולי שואה ל- osteoporosis ו - fibromyalgia.54 לבקשה לא תוענק הקצבה המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה לבקשה תוענק הקצבה והחומר (המקורי ללא שינוי) לא יועבר ליועץ החיצוני

11 מספר שנה תאריך של ה , בית יוליאנה לבקשה לא תוענק הקצבה בקשה -318 יד ושם לבקשה -318 תוענק הקצבה והחומר לא יועבר ליועץ החיצוני בקשה de Nederl. School in Modi in -317 לבקשה -317 תוענק הקצבה והחומר יועבר ליועץ החיצוני. Elah יש לערוך הצבעות חוזרות לבקשות -306, ,.-308, psycho חינוך/הדרכה,Elah ,Elah קבוצות טיפול עם אמצעי עזר,Elah -3 טיפול פסיכיאטרי לבקשות , , תוענק הקצבה משותפת. החומר יועבר ליועץ החיצוני החרבת הועד- DB מרגלית שחם נבחרה כת הועד בקשה יידיששפיל, חומר על תיאטרון יהודי בהולנד לאתר.All about Jewish Theatre לבקשה לא תוענק הקצבה המרכז לחקר יהדות הולנד, תיעוד יוצאי הולנד בישראל עד לבקשה -314 תוענק הקצבה. החומר יועבר ליועץ החיצוני עמותה פלטפורם ישראל,(SPI) תיעוד תקופת "מרור". לבקשה -316 תוענק הקצבה. החומר יועבר ליועץ החיצוני המרכז לחקר יהדות הולנד, הכנה והוצאה לאור של ספר ודיסק עם חזנות מ- Groningen לבקשה -313 תוענק הקצב. החומר יועבר ליועץ החיצוני עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד בישראל, מימון אירועים לבקשה תוענק הקצב. החומר לא יועבר ליועץ החיצוני בגלל המקדמה הגלובאלית שהוענקה

12 מספר שנה תאריך של ה בקשה עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד בישראל, עצומה ל- Conference Claims לפני על כן/לא מבקשים יעוץ משפטי חיצוני על סיכויי הפרויקט., משה האם לדחות תאריך קבלת בקשות מ הוחלט לא לפעול לשינוי התקנון לגבי תאריך סגירה להגשת בקשות..68 ועד המשך שכירות 2 חדרים בקומת המשרדים ב ועד סגירת תקופת הבקשות וכחית ב במקום והודעה לכל הארגונים,.70 בקשה יהב פרויקט "צדק חלוקתי" מאושרת עקרונית לביצוע מכספי.SCMI נ. ב. החומר לא יועבר לבדיקה של יועץ חיצוני המרכז לחקר יהדות הולנד, תרגום והוצאה לאור של הספר Slotakkoord der kinderjaren בקשה -312 לא מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI העומדים לחלוקה בסבב הזה ניני צ'ופ, שירותים סוציאליים, -319 טיפול בבית ו הקמת אתר באינטרנט. בקשה מאושרת עקרונית לביצוע מכספי.SCMI החומר יועבר ליועץ החיצוני. בקשה -319 מאושרת עקרונית לביצוע מכספי.SCMI החומר יועבר ליועץ החיצוני. בקשה -320 לא מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI העומדים לחלוקה בסבב הזה בקשה ארגון עולי הולנד, קונצרטים של חזנות הולנדית, הקלטה והוצאה על דיסק. בקשה לא מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI העומדים לחלוקה בסבב הזה המרכז לחקר יהדות הולנד, תרגום והפקה של הספר "שארית ישראל" בקשה -311 לא מאושרת עקרונית לביצוע מכספי SCMI העומדים לחלוקה בסבב הזה בית יולס, יחידה סיעודית לבקשה -309 תוענק הקצבה בסך 3,000,000 לפרויקט חד פעמי. התשלום יתבצע בשלושה חלקים שווים לפי אבני דרך מדידים שבית יולס יתבקש להגיש לאישור ההלה

13 שנה מספר.77 של תאריך ה אשל שיא, סרטי תיעוד על יהודי הולנד בתקופת השואה לבקשה תוענק הקצבה בסך 35,000 לפרויקט חד פעמי עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד בישראל, אירועים לים בקשה מאושרת פורמאלית מכספי,SCMI לא כסכום שיוקצב בנפרד אלא מתוך המקדמה הגלובאלית יהב, צידוק חלוקתי לכספי מרור בקשה מאושרת פורמאלית מכספי,SCMI לא כסכום שיוקצב בנפרד אלא מתוך המקדמה הגלובאלית המרכז הירושלמי, תיעוד תהליך כספי מרור בהולנד תוענק הקצבה בסך 50,000 כתוספת להקצבה לפרויקט החד פעמי שהוגש ואושר בעבר במספר קהלת אחיעזר, מבנה לצרכי הקהילה לבקשה -303 תוענק הקצבה בסך 50,000 לפרויקט חד פעמי עמותת,Leeuwarden לצחת קהילת Leeuwardenבכפר בתיה לבקשה -321 תוענק הקצבה בסך 30,000 לפרויקט חד פעמי לדלתות כניסה לבית הכנסת והעברת סרט קיים לדיסק , אלה Intervisiedagen בקשה מאושרת עקרונית לביצוע מכספי.SCMI החומר יועבר ליועץ החיצוני.,-307 אלה Infocus בקשה מאושרת עקרונית לביצוע מכספי.SCMI החומר יועבר ליועץ החיצוני בדיונים על גובה ההקצבה מסמך ההשוואה שהמשרד הכין לקראת הדיון על "עקרונית כן או לא", שוב יהיה בידי הים. פטרה מעכשיו

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63>

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63> פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2/2010 מיום 7.3.10 שהתקיימה במשרדיהמועצה האזורית רמת הנגב משתתפים: נוכחים: התנצלו: שמואל ריפמן, ז'אק ביסמוט, ראובן קופל, מנחם אופיר, אריה וינד,יצחק קאודרס, תומר פריאל, גדעון פרידברג,

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

<4D F736F F D E20E4F9FAECEEE5E9E5FA20F2E5E1E3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D E20E4F9FAECEEE5E9E5FA20F2E5E1E3E9ED2E646F63> 109 השתלמויות עובדים כללי.1 במסגרת תוכנית העבודה השנתית נערכה ביקורת בנושא השתלמויות עובדים. מחלקת כח אדם אחראית ליציאת עובדי העירייה להשתלמויות. הבדיקה הקיפה מגוון נושאים הקשורים ליציאת עובדים להשתלמויות

קרא עוד

הנחיות לניהול עמותה

הנחיות לניהול עמותה כללי ניהול תקין של עמותה ירושלים, מרץ 4102 לכבוד תוכן עמוד כללי:...2 אסיפה כללית:... 2 ועד העמותה:...3 מורשי חתימה:...4 ועדת ביקורת או גוף מבקר:...4 רואה חשבון מבקר:...5 שם העמותה:... 5 מטרות העמותה:...

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

2/18 פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 15 התקיימה ביום שלישי ה כ"ט בטבת תשע"ח בחדר הישיבות. משתתפים: חסרים: מר זיו דשא מר מאיר אזוט גב

2/18 פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 15 התקיימה ביום שלישי ה כט בטבת תשעח בחדר הישיבות. משתתפים: חסרים: מר זיו דשא מר מאיר אזוט גב 2/18 פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 15 התקיימה ביום שלישי ה- 16.1.18 כ"ט בטבת תשע"ח בחדר הישיבות. משתתפים: חסרים: מר זיו דשא מר מאיר אזוט גב' צילה רשף מר צחי ברוך מר מימון אוחיון מר אריה פולק

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

עיריית קריית אתא

עיריית קריית אתא 1 משתתפים: מר קשת יצחק מדינת ישראל-משרד הפנים ישיבת מליאה מן המניין ישיבה מספר 5/15 יו"ר, ראש המועצה מתאריך 2/9/2015 מר אריק מויאל מנכ"ל המועצה רו"ח גיל סער גזבר המועצה מר שלמה קליין חבר מועצה מר אדוארד

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63> חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום נוכחים: אייל בצר יואל בן ברוך חנה פרידמן שאול פינקרפלד מיקה בכר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 מיום 01 אוגוסט 4102 )יד' אב תשע"ד( שמעון סויסה טאהא סוואעד יוסי גת עידו דורי יוחאי פורת יריב בן עזר משה ציפורי

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

פרוטוקול מליאה 5-17 מיום 16/5/17

פרוטוקול מליאה 5-17 מיום 16/5/17 לשכת מנכ"ל מועצה אזורית הר חברון פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 5/17 מיום כ' אייר תשע"ז 16/5/17, על הפרק :.1 דיווח.2 נוהל עבודה נוספת.3 דו"ח ביקורת.4 דו"ח תלונות הציבור.5 הקמת מח' ישובים.6 הלוואת מועצה

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד