ח. ט. ה. Batya Wife of King Solomon Part 1 ירמיהו א, ה "ב ט ר ם אצורך )א צ ר ך( ב ב ט ן י ד ע ת י ך, וב ט ר ם ת צ א מ ר ח ם ה ק ד ש ת י ך: ירמיהו א, א

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ח. ט. ה. Batya Wife of King Solomon Part 1 ירמיהו א, ה "ב ט ר ם אצורך )א צ ר ך( ב ב ט ן י ד ע ת י ך, וב ט ר ם ת צ א מ ר ח ם ה ק ד ש ת י ך: ירמיהו א, א"

תמליל

1 ח. ט. ה. Batya Wife of King Solomon Part 1 ירמיהו א, ה "ב ט ר ם אצורך )א צ ר ך( ב ב ט ן י ד ע ת י ך, וב ט ר ם ת צ א מ ר ח ם ה ק ד ש ת י ך: ירמיהו א, א " ד ב ר י י ר מ י ה ו, ב ן-ח ל ק י ה ו, מ ן-ה כ ה נ ים א ש ר ב ע נ ת ות, ב א ר ץ ב נ י מ ן." נ ב יא ל ג וי ם, נ ת ת י ך.".1.2 רא"ה יח ע"א: "אמר רבה בזבח ומנחה אינו מתכפר )מבני עלי( אבל מתכפר הוא בדברי תורה, אביי אמר בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים. רבה ואביי מבית עלי קאתו, רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין. משפחה אחת הייתה בירושלם שהיו מתים כבן י"ח שנה. באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי. אמר להם שמא ממשפחת עלי אתם, שנאמר "מרבית ביתך ימותו אנשים". לכו ועסקו בתורה ותחיו, הלכו ועסקו בתורה וחיו. והיו קוראין אותן משפחת יוחנן על שמו " Rava said: With sacrifice or offering the sin of Eli s house is not atoned, but it can be atoned through Torah study. Abaye said: With sacrifice or offering the sin of Eli s house is not atoned, but it is atoned through Torah study and the performance of acts of kindness. It is related that Rabba and Abaye came from the house of Eli, which was subject to the curse that most of its members would die young. Rabba, who engaged almost exclusively in Torah study, lived for forty years, whereas Abaye, who engaged in both Torah study and in the performance of acts of kindness lived for sixty years. The Sages taught in a baraita: There was a certain family in Jerusalem whose members used to die at the age of eighteen, and they did not know why. They came and told Rabban Yoḥanan ben Zakkai about their situation. He said to them: Perhaps you are descended from the family of Eli, as it is written about them: And all the increase of your house shall die young men (I Samuel 2:33). If indeed this is so, the remedy is as follows: Go and engage in Torah study, in the merit of which you will live. They went and engaged in Torah study and lived. And people would call that familyafterward by the name of Rabbi Yoḥanan in his honor. מל"א פרק ג " א ו י ת ח ת ן ש למ ה, א ת-פ ר ע ה מ ל ך מ צ ר י ם; ו י ק ח א ת-ב ת-פ ר ע ה, ו י ב יא ה א ל-ע יר ד ו ד, ע ד כ לת ו ל ב נ ות א ת-ב ית ו ו א ת-ב ית י הו ה, ו א ת- ג ו י א ה ב ש למ ה, א ת-י הו ה, ל ל כ ת, כ י ל א-נ ב נ ה ב י ת ל ש ם י הו ה, ע ד ה י מ ים ה ה ם. ח ומ ת י ר וש ל ם ס ב יב.ב ר ק ה ע ם, מ ז ב ח ים ב ב מ ות: ר ק, ב ב מ ות--ה וא מ ז ב ח, ומ ק ט יר.ד ו י ל ך ה מ ל ך ג ב ע נ ה ל ז ב ח ש ם, כ י-ה יא ה ב מ ה ה ג ד ול ה; א ל ף ע ל ות י ע ל ה ש למ ה, ב ח ק ות ד ו ד א ב יו: ב ג ב ע ון, נ ר א ה י הו ה א ל-ש למ ה--ב ח ל ום ה ל י ל ה; ו י אמ ר א לה ים, ש א ל מ ה א ת ן-ל ך.ו ו י אמ ר ש למ ה, א ת ה ע ש י ת ע ל ה מ ז ב ח ה ה וא ע ם-ע ב ד ך ד ו ד א ב י ח ס ד ג ד ול, כ א ש ר ה ל ך ל פ נ י ך ב א מ ת וב צ ד ק ה וב י ש ר ת ל ב ב, ע מ ך; ו ת ש מ ר-ל ו, א ת-ה ח ס ד ה ג ד ול ה ז ה, ו ת ת ן-ל ו ב ן ו ע ב ד ך- י ש ב ע ל-כ ס א ו, כ י ום ה ז ה.ז ו ע ת ה, י הו ה א לה י, א ת ה ה מ ל כ ת א ת-ע ב ד ך, ת ח ת ד ו ד א ב י; ו א נ כ י נ ע ר ק ט ן, ל א א ד ע צ את ו ב א ו נ ת ת ל ע ב ד ך ל ב ש מ ע, ל ש פ ט א ת-ע מ ך, ל ה ב ין, ב ין-ט וב ע ם-ר ב, א ש ר ל א-י מ נ ה ו ל א י ס פ ר מ ר ב -ב ת ו ך ע מ ך, א ש ר ב ח ר ת : כ י ש א ל ש למ ה, א ת-ה ד ב ר ה ז ה.יא ו י אמ ר א לה ים א ל יו, כ י מ י י וכ ל ל ש פ ט, א ת-ע מ ך ה כ ב ד ה ז ה.י ו י יט ב ה ד ב ר, ב ע ינ י א ד נ י: ל ר ע: י ע ן א ש ר ש א ל ת א ת-ה ד ב ר ה ז ה ו ל א-ש א ל ת ל ך י מ ים ר ב ים ו ל א-ש א ל ת ל ך ע ש ר, ו ל א ש א ל ת, נ פ ש א י ב י ך; ו ש א ל ת ל ך ה ב ין, ל ש מ ע מ ש פ ט.יב ה נ ה ע ש ית י, כ ד ב ר י ך; ה נ ה נ ת ת י ל ך, ל ב ח כ ם ו נ ב ון, א ש ר כ מ ו ך ל א-ה י ה ל פ נ י ך, ו א ח ר י ך ל א-י ק ום כ מ ו ך.יג ו ג ם א ש ר ל א- א ש ר ל א-ה י ה כ מ ו ך א יש ב מ ל כ ים, כ ל-י מ י ך.יד ו א ם ת ל ך ב ד ר כ י, ל ש מ ר ח ק י ומ צ ו ת י, כ א ש ר ה ל ך, ש א ל ת נ ת ת י ל ך, ג ם-ע ש ר ג ם-כ ב וד: טו ו י ק ץ ש למ ה, ו ה נ ה ח ל ום; ו י ב וא י ר וש ל ם ו י ע מ ד ל פ נ י א ר ון ב ר ית-א ד נ י, ו י ע ל ע ל ות ו י ע ש ש ל מ ים, ד ו יד א ב י ך--ו ה א ר כ ת י, א ת-י מ י ך. ו י ע ש מ ש ת ה, ל כ ל-ע ב ד יו. Solomon allied himself by marriage with Pharaoh king of Egypt. He married Pharaoh s daughter and brought her to the City of David [to live there] until he had finished building his palace, and the House of the LORD, and the walls around Jerusalem. The people, however, continued to offer sacrifices at the open shrines, because up to that time no house had been built for the name of the LORD. And Solomon, though he loved the LORD and followed the practices of his father David, also sacrificed and offered at the shrines. The king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the largest shrine; on that altar Solomon presented a thousand burnt offerings. At Gibeon the LORD appeared to Solomon in a dream by night; and God said, Ask, what shall I grant you? Solomon said, You dealt most graciously with Your servant my father David, because he walked.3.4 1

2 before You in faithfulness and righteousness and in integrity of heart. You have continued this great kindness to him by giving him a son to occupy his throne, as is now the case. And now, O LORD my God, You have made Your servant king in place of my father David; but I am a young lad, with no experience in leadership. Your servant finds himself in the midst of the people You have chosen, a people too numerous to be numbered or counted. Grant, then, Your servant an understanding mind to judge Your people, to distinguish between good and bad; for who can judge this vast people of Yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. And God said to him, Because you asked for this you did not ask for long life, you did not ask for riches, you did not ask for the life of your enemies, but you asked for discernment in dispensing justice I now do as you have spoken. I grant you a wise and discerning mind; there has never been anyone like you before, nor will anyone like you arise again. And I also grant you what you did not ask for both riches and glory all your life the like of which no king has ever had. And I will further grant you long life, if you will walk in My ways and observe My laws and commandments, as did your father David. Then Solomon awoke: it was a dream! He went to Jerusalem, stood before the Ark of the Covenant of the Lord, and sacrificed burnt offerings and presented offerings of well-being; and he made a banquet for all his courtiers. מל"א ג', א. " ו י ת ח ת ן ש למ ה א ת פ ר ע ה מ ל ך מ צ ר י ם ו י ק ח א ת ב ת פ ר ע ה ו י ב יא ה א ל ע יר ד ו ד ע ד כ לת ו ל ב נ ות א ת ב ית ו ו א ת ב ית ה' ו א ת ח ומ ת י ר וש ל ם ס ב יב" מל"א ז', ח " וב י ת י ע ש ה ל ב ת פ ר ע ה א ש ר ל ק ח ש למ ה כ א ול ם ה ז ה" מל"א יא, א-ב " ו ה מ ל ך ש למ ה א ה ב נ ש ים נ כ ר י ות ר ב ות ו א ת ב ת פ ר ע ה מ וא ב י ות ע מ נ י ות א ד מ י ת צ ד נ י ת ח ת י ת. מ ן ה ג וי ם א ש ר א מ ר ה' א ל ב נ י י ש ר א ל ל א ת ב א ו ב ה ם ו ה ם ל א י ב א ו ב כ ם א כ ן י ט ו א ת ל ב ב כ ם א ח ר י א לה יה ם ב ה ם ד ב ק ש למ ה ל א ה ב ה" מלבי"ם מל"א ג, א " ויתחתן שלמה,אחר שהכין מלכותו בקרב עמו, הכין אותה גם נגד מלכי ארץ אשר סביב לו במה שהתחתן עם מלך גדול מושל ממשל רב בימים ההם, ובזה ימצא עזר מצריו מבחוץ: מל' א ט', טז " פ ר ע ה מ ל ך מ צ ר י ם ע ל ה ו י ל כ ד א ת ג ז ר ו י ש ר פ ה ב א ש ו א ת ה כ נ ע נ י ה י ש ב ב ע יר ה ר ג ו י ת נ ה ש ל ח ים ל ב ת ו א ש ת ש למ ה " מל' א יא: " יד ו י ק ם י הו ה ש ט ן ל ש למ ה, א ת ה ד ד ה א ד מ י: מ ז ר ע ה מ ל ך ה וא, ב א ד ום.טו ו י ה י, ב ה י ות ד ו ד א ת-א ד ום, ב ע ל ות י וא ב ש ר ה צ ב א, ל ק ב ר א ת-ה ח ל ל ים; ו י ך כ ל-ז כ ר, ב א ד ום.טז כ י ש ש ת ח ד ש ים י ש ב-ש ם י וא ב, ו כ ל-י ש ר א ל, ע ד-ה כ ר ית כ ל-ז כ ר, ב א ד ום.יז ו י ב ר ח א ד ד ה וא ו א נ ש ים א ד מ י ים מ ע ב ד י א ב יו, א ת ו--ל ב וא מ צ ר י ם; ו ה ד ד, נ ע ר ק ט ן.יחו י ק מ ו, מ מ ד י ן, ו י ב א ו, פ אר ן; ו י ק ח ו א נ ש ים ע מ ם מ פ אר ן, ו י ב א ו מ צ ר י ם א ל-פ ר ע ה מ ל ך-מ צ ר י ם, ו י ת ן-ל ו ב י ת ו ל ח ם א מ ר ל ו, ו א ר ץ נ ת ן ל ו.יט ו י מ צ א ה ד ד ח ן ב ע ינ י פ ר ע ה, מ א ד; ו י ת ן-ל ו א ש ה א ת- א ח ות א ש ת ו, א ח ות ת ח פ נ יס ה ג ב יר ה.כ ו ת ל ד ל ו א ח ות ת ח פ נ יס, א ת ג נ ב ת ב נ ו, ו ת ג מ ל ה ו ת ח פ נ ס, ב ת ו ך ב ית פ ר ע ה; ו י ה י ג נ ב ת בית פ ר ע ה, ב ת ו ך ב נ י פ ר ע ה.כא ו ה ד ד ש מ ע ב מ צ ר י ם, כ י-ש כ ב ד ו ד ע ם-א ב ת יו, ו כ י-מ ת, י וא ב ש ר-ה צ ב א; ו י אמ ר ה ד ד א ל-פ ר ע ה, ש ל ח נ י ו א ל ך א ל-א ר צ י.כב ו י אמ ר ל ו פ ר ע ה, כ י מ ה-א ת ה ח ס ר ע מ י, ו ה נ ך מ ב ק ש, ל ל כ ת א ל-א ר צ ך; ו י אמ ר ל א, כ י ש ל ח ת ש ל ח נ י.כג ו י ק ם א לה ים ל ו ש ט ן, א ת-ר ז ון ב ן-א ל י ד ע: א ש ר ב ר ח, מ א ת ה ד ד ע ז ר מ ל ך-צ וב ה--א ד נ יו.כד ו י ק ב ץ ע ל יו, א נ ש ים, ו י ה י ש ר-ג ד וד, ב ה ר ג ד ו ד א ת ם; ו י ל כ ו ד מ ש ק ו י ש ב ו ב ה, ו י מ ל כ ו ב ד מ ש ק.כה ו י ה י ש ט ן ל י ש ר א ל כ ל-י מ י ש למ ה, ו א ת-ה ר ע ה א ש ר ה ד ד; ו י ק ץ, ב י ש ר א ל, ו י מ ל ך, ע ל-א ר ם." So the LORD raised up an adversary against Solomon, the Edomite Hadad, who was of the royal family of Edom. When David was in Edom, Joab the army commander went up to bury the slain, and he killed every male in Edom; for Joab and all Israel stayed there for six months until he had killed off every male in Edom. But Hadad, together with some Edomite men, servants of his father, escaped and headed for Egypt; Hadad was then a young boy. Setting out from Midian, they came to Paran and took along with them men from Paran. Thus they came to Egypt, to Pharaoh king of Egypt, who gave him a house, assigned a food allowance to him, and granted him an estate. Pharaoh took a great liking to Hadad and gave him his sister-in-law, the sister of

3 Queen Tahpenes, as wife. The sister of Tahpenes bore him a son, Genubath. Tahpenes weaned him in Pharaoh s palace, and Genubath remained in Pharaoh s palace among the sons of Pharaoh. When Hadad heard in Egypt that David had been laid to rest with his fathers and that Joab the army commander was dead, Hadad said to Pharaoh, Give me leave to go to my own country. Pharaoh replied, What do you lack with me, that you want to go to your own country? But he said, Nevertheless, give me leave to go. Another adversary that God raised up against Solomon was Rezon son of Eliada, who had fled from his lord, King Hadadezer of Zobah, when David was slaughtering them. He gathered men about him and became captain over a troop; they went to Damascus and settled there, and they established a kingdom in Damascus. He was an adversary of Israel all the days of Solomon, adding to the trouble [caused by] Hadad; he repudiated [the authority of] Israel and reigned over Aram. מל' א יא, מ " ו י ב ק ש ש למ ה, ל ה מ ית א ת-י ר ב ע ם; ו י ק ם י ר ב ע ם, ו י ב ר ח מ צ ר י ם א ל-ש יש ק מ ל ך-מ צ ר י ם, ו י ה י ב מ צ ר י ם, ע ד-מ ות ש למ ה." מלכ' א יא " כו ו י ר ב ע ם ב ן-נ ב ט א פ ר ת י מ ן-ה צ ר ד ה, ו ש ם א מ ו צ ר וע ה א ש ה א ל מ נ ה, ע ב ד, ל ש למ ה; ו י ר ם י ד, ב מ ל ך.כז ו ז ה ה ד ב ר, א ש ר-ה ר ים י ד ב מ ל ך: ש למ ה, ב נ ה א ת-ה מ ל וא--ס ג ר, א ת-פ ר ץ ע יר ד ו ד א ב יו.כח ו ה א יש י ר ב ע ם, ג ב ור ח י ל; ו י ר א ש למ ה א ת-ה נ ע ר, כ י-ע ש ה מ ל אכ ה ה וא, ו י פ ק ד א ת ו, ל כ ל-ס ב ל ב ית י וס ף. }ס {כט ו י ה י ב ע ת ה ה יא, ו י ר ב ע ם י צ א מ יר ו של ם; ו י מ צ א א ת ו א ח י ה ה ש י לנ י ה נ ב יא ב ד ר ך, ו ה וא מ ת כ ס ה ב ש ל מ ה ח ד ש ה, וש נ יה ם ל ב ד ם, ב ש ד ה.ל ו י ת פ ש א ח י ה, ב ש ל מ ה ה ח ד ש ה א ש ר ע ל יו; ו י ק ר ע ה--ש נ ים ע ש ר, ק ר ע ים.לא ו י אמ ר, ל י ר ב ע ם, ק ח-ל ך, ע ש ר ה ק ר ע ים: כ י כ ה א מ ר י הו ה א לה י י ש ר א ל, ה נ נ י ק ר ע א ת-ה מ מ ל כ ה מ י ד ש למ ה, ו נ ת ת י ל ך, א ת ע ש ר ה ה ש ב ט ים.לב ו ה ש ב ט ה א ח ד, י ה י ה-ל ו--ל מ ע ן ע ב ד י ד ו ד, ול מ ע ן י ר וש ל ם, ה ע יר א ש ר ב ח ר ת י ב ה, מ כ ל ש ב ט י י ש ר א ל.לג י ע ן א ש ר ע ז ב ונ י, ו י ש ת ח ו ו ל ע ש ת ר ת א לה י צ ד נ ין, ל כ מ וש א לה י מ וא ב, ול מ ל כ ם א לה י ב נ י-ע מ ון; ו ל א-ה ל כ ו ב ד ר כ י, ל ע ש ות ה י ש ר ב ע ינ י ו ח ק ת י ומ ש פ ט י--כ ד ו ד א ב יו.לד ו ל א-א ק ח א ת-כ ל-ה מ מ ל כ ה, מ י ד ו: כ י נ ש יא א ש ת נ ו, כ ל י מ י ח י יו, ל מ ע ן ד ו ד ע ב ד י א ש ר ב ח ר ת י א ת ו, א ש ר ש מ ר מ צ ו ת י ו ח ק ת י.לה ו ל ק ח תי ה מ ל וכ ה, מ י ד ב נ ו; ונ ת ת יה ל ך, א ת ע ש ר ת ה ש ב ט ים.לו ו ל ב נ ו, א ת ן ש ב ט-א ח ד--ל מ ע ן ה י ות-נ יר ל ד ו יד-ע ב ד י כ ל-ה י מ ים ל פ נ י, ב יר וש ל ם, ה ע יר א ש ר ב ח ר ת י ל י, ל ש ום ש מ י ש ם.לז ו א ת ך א ק ח-- ומ ל כ ת, ב כ ל א ש ר-ת א ו ה נ פ ש ך; ו ה י ית מ ל ך, ע ל-י ש ר א ל.לח ו ה י ה, א ם-ת ש מ ע א ת-כ ל-א ש ר א צ ו ך, ו ה ל כ ת ב ד ר כ י ו ע ש ית ה י ש ר ב ע ינ י ל ש מ ור ח ק ות י ומ צ ו ת י, כ א ש ר ע ש ה ד ו ד ע ב ד י--ו ה י ית י ע מ ך, וב נ ית י ל ך ב י ת-נ א מ ן כ א ש ר ב נ ית י ל ד ו ד, ו נ ת ת י ל ך, א ת-י ש ר א ל.לט ו אע נ ה א ת-ז ר ע ד ו ד, ל מ ע ן ז את--א ך, ל א כ ל- ה י מ ים." Jeroboam son of Nebat, an Ephraimite of Zeredah, the son of a widow whose name was Zeruah, was in Solomon s service; he raised his hand against the king. The circumstances under which he raised his hand against the king were as follows: Solomon built the Millo and repaired the breach of the city of his father, David. This Jeroboam was an able man, and when Solomon saw that the young man was a capable worker, he appointed him over all the forced labor of the House of Joseph. During that time Jeroboam went out of Jerusalem and the prophet Ahijah of Shiloh met him on the way. He had put on a new robe; and when the two were alone in the open country, Ahijah took hold of the new robe he was wearing and tore it into twelve pieces. Take ten pieces, he said to Jeroboam. For thus said the LORD, the God of Israel: I am about to tear the kingdom out of Solomon s hands, and I will give you ten tribes. But one tribe shall remain his for the sake of My servant David and for the sake of Jerusalem, the city that I have chosen out of all the tribes of Israel. For they have forsaken Me; they have worshiped Ashtoreth the goddess of the Phoenicians, Chemosh the god of Moab, and Milcom the god of the Ammonites; they have not walked in My ways, or done what is pleasing to Me, or [kept] My laws and rules, as his father David did. However, I will not take the entire kingdom away from him, but will keep him as ruler as long as he lives for the sake of My servant David whom I chose, and who kept My commandments and My laws. But I will take the kingship out of the hands of his son and give it to you the ten tribes. To his son I will give one tribe, so that there may be a lamp for My servant David forever before Me in Jerusalem the city where I have chosen to establish My name. But you have been chosen by Me; reign wherever you wish, and you shall be king over Israel. If you heed all that I command you, and walk in My ways, and do what is right in My sight, keeping My laws and commandments as My servant David did, then I will be with you and I will build for you a lasting dynasty as I did for David. I hereby give Israel to you; and I will chastise David s descendants for that [sin], though not forever. 3

4 11. סנהדרין קא ע"ב אמר רבי יוחנן מפני מה זכה ירבעם למלכות מפני שהוכיח את שלמה ומפני מה נענש מפני שהוכיחו ברבים שנאמר )מלכים א יא, כז( וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד אביו אמר לו דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריא לבת פרעה Rabbi Yoḥanan says: For what virtue was Jeroboam privileged to ascend to monarchy? It is due to the fact that he rebuked Solomon for his sins. And for what misdeed was he punished and lost everything? It is due to the fact that he rebuked Solomon and humiliated him in public, as it is stated: And this was the cause that he lifted his hand against the king: Solomon built the Millo, and repaired the breaches of the city of David his father (I Kings 11:27). Jeroboam said to Solomon: David, your father, created breaches in the wall so that the Jewish people could ascend for the pilgrimage Festival, and you sealed them in order to marshal forced labor [angarya] for the daughter of Pharaoh, your wife. 12. שמ"ב ה', ט " ו י ש ב ד ו ד ב מ צ ד ה ו י ק ר א ל ה ע יר ד ו ד ו י ב ן ד ו ד ס ב יב מ ן ה מ ל וא ו ב י ת ה דה"א י"א, ז-ח " ו י ש ב ד ו יד ב מ צ ד ע ל כ ן ק ר א ו ל ו ע יר ד ו יד. ו י ב ן ה ע יר מ ס ב יב מ ן ה מ ל וא ו ע ד ה ס ב יב " מל"א ט', טו " ו ז ה ד ב ר ה מ ס א ש ר ה ע ל ה ה מ ל ך ש למ ה ל ב נ ות א ת ב ית ה' ו א ת ב ית ו ו א ת ה מ ל וא ו א ת ח ומ ת י ר וש ל ם " שם, כד " א ך ב ת פ ר ע ה ע ל ת ה מ ע יר ד ו ד א ל ב ית ה א ש ר ב נ ה ל ה א ז ב נ ה א ת ה מ ל וא " מל"א יא, כז ו י ר ב ע ם ב ן נ ב ט א פ ר ת י... ו י ר ם י ד ב מ ל ך. ו ז ה ה ד ב ר א ש ר ה ר ים י ד ב מ ל ך ש למ ה ב נ ה א ת ה מ ל וא ס ג ר א ת פ ר ץ ע יר ד ו ד א ב יו 13. " א ך ב ת פ ר ע ה ע ל ת ה מ ע יר ד ו ד א ל ב ית ה א ש ר ב נ ה ל ה א ז ב נ ה א ת ה מ ל וא " )מל"א ט', כד(. VS " ו א ת-ב ת-פ ר ע ה, ה ע ל ה ש למ ה מ ע יר ד ו יד, ל ב י ת, א ש ר ב נ ה-ל ה: כ י א מ ר, ל א-ת ש ב א ש ה ל י ב ב ית ד ו יד מ ל ך-י ש ר א ל--כ י-ק ד ש ה מ ה, א ש ר-ב א ה א ל יה ם א ר ון י הו ה" )דה"ב ח', יא( 14. רש"י סנהדרין ק"א ע"ב " ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריא כדי שיכנסו בשערים, לידע מי נכנס כדי לגבות מס לבת פרעה... לשון אחר: שסגר השערים ועשה מגדל לבת פרעה על אחד מן השערים, וכולם עוברים דרך שם כדי שיהיו מצויין עמה לכבדה ולעבדה. כל עבודת בית המלך קרי אנגריא. לשון אחר: שהיה רגיל שלמה לסגור דלתות העזרה ומצניע מפתחות בידו, ודרכו של מלך לישן שלש שעות ביום, וישראל עומדין על העזרה עד שיעמוד המלך, ואמר לו ירבעם: אתה רוצה שיתנו לך אנגריא לבת פרעה אשתך שתתן להם מפתחות?! " 15. ויקרא רבה יב, ה " אמר רבי חוניא: שמונים מיני ריקודין רקדה בת פרעה באותה הלילה, והיה שלמה ישן עד ארבע שעות ביום ובמפתחות של בית המקדש נתונות תחת ראשו...". ואכן, המדרש שם מסיים: "נכנסה אמו והוכיחתו, ויש אומרים: ירבעם בן נבט נכנס והוכיחו" 16. הרד"ק מל"א י"א, כז 'שלמה בנה את המלוא' המלוא היה מקום בעיר ירושלם סמוך לירושלם, והיה רחבה להתאסף שם העם... ושלמה בנה אותו המקום כי הוצרך לו כשבנה בית לבת פרעה, ואף על פי כן מן הנראה לא היה טוב בעיני העם מה שעשה שלמה. והיו יריאים ממנו לאמר כך וכך עשה שלמה. וזה ירבעם גבה לבו והעיז את פניו ואמר 'שלמה בנה את המלוא', כלומר: ראו רעה שעשה. ועוד, שאמר 'שלמה' ולא אמר 'המלך', וזה היה מרד במלך." 4

5 17. רד"ק )שם( " דוד עשה פרץ בחומת ציון, שאם ימרדו בו ישראל יצא ויברח משם בלא דעתם, כמו שהוא מנהג היום במלכי ישמעאל שיעשו פרץ במבצריהם שאם יקומו על המלך בני העיר שיברח משם ויקראו שמו שער הבגד. ושלמה סגר אותו הפרץ. ואמר ירבעם: ראו גבהות לבו שסגר הפרץ, כלומר, שהוא בוטח, שאינו ירא ממרד." 18. רלב"ג )שם( " שהיה שם מקום היתה החומה בו פרוצה כדי שיוכלו ישראל לבא אל המלך כשירצו להגיש לפניו דברי ריבותיהם." 19. מל"ב יז " ז ו י ה י, כ י-ח ט א ו ב נ י-י ש ר א ל ל יהו ה א לה יה ם, ה מ ע ל ה א ת ם מ א ר ץ מ צ ר י ם, מ ת ח ת י ד פ ר ע ה מ ל ך-מ צ ר י ם; ו י יר א ו, א לה ים א ח ר ים....יג ו י ע ד י הו ה ב י ש ר א ל וב יה וד ה ב י ד כ ל-נביאו )נ ב יא י( כ ל-ח ז ה ל אמ ר, ש ב ו מ ד ר כ יכ ם ה ר ע ים ו ש מ ר ו מ צ ו ת י ח ק ות י, כ כ ל- ה ת ור ה, א ש ר צ ו ית י א ת-א ב ת יכ ם--ו א ש ר ש ל ח ת י א ל יכ ם, ב י ד ע ב ד י ה נ ב יא ים.יד ו ל א, ש מ ע ו; ו י ק ש ו א ת-ע ר פ ם, כ ע ר ף א ב ות ם, א ש ר ל א ה א מ ינ ו, ב יהו ה א לה יה ם... יח ו י ת א נ ף י הו ה מ א ד ב י ש ר א ל, ו י ס ר ם מ ע ל פ נ יו: ל א נ ש א ר, ר ק ש ב ט י ה וד ה ל ב ד ו.יט ג ם-י ה וד ה--ל א ש מ ר, א ת-מ צ ו ת י הו ה א לה יה ם; ו י ל כ ו, ב ח ק ות י ש ר א ל א ש ר ע ש ו.כ ו י מ א ס י הו ה ב כ ל-ז ר ע י ש ר א ל, ו י ע נ ם, ו י ת נ ם, ב י ד-ש ס ים--ע ד א ש ר ה ש ל יכ ם, מ פ נ יו.כא כ י-ק ר ע י ש ר א ל, מ ע ל ב ית ד ו ד, ו י מ ל יכ ו, א ת-י ר ב ע ם ב ן-נ ב ט; וידא )ו י ד ח( י ר ב ע ם א ת-י ש ר א ל מ א ח ר י י הו ה, ו ה ח ט יא ם ח ט א ה ג ד ול ה.כב ו י ל כ ו ב נ י י ש ר א ל, ב כ ל-ח ט אות י ר ב ע ם א ש ר ע ש ה: ל א-ס ר ו, מ מ נ ה.כג ע ד א ש ר-ה ס יר י הו ה א ת-י ש ר א ל, מ ע ל פ נ יו, כ א ש ר ד ב ר, ב י ד כ ל-ע ב ד יו ה נ ב יא ים; ו י ג ל י ש ר א ל מ ע ל א ד מ ת ו, א ש ור ה, ע ד, ה י ום ה ז ה. This happened because the Israelites sinned against the LORD their God, who had freed them from the land of Egypt, from the hand of Pharaoh king of Egypt. They worshiped other gods. The LORD warned Israel and Judah by every prophet [and] every seer, saying: Turn back from your wicked ways, and observe My commandments and My laws, according to all the Teaching that I commanded your fathers and that I transmitted to you through My servants the prophets. But they did not obey; they stiffened their necks, like their fathers who did not have faith in the LORD their God; The LORD was incensed at Israel and He banished them from His presence; none was left but the tribe of Judah alone. Nor did Judah keep the commandments of the LORD their God; they followed the customs that Israel had practiced. So the LORD spurned all the offspring of Israel, and He afflicted them and delivered them into the hands of plunderers, and finally He cast them out from His presence. For Israel broke away from the House of David, and they made Jeroboam son of Nebat king. Jeroboam caused Israel to stray from the LORD and to commit great sin, and the Israelites persisted in all the sins which Jeroboam had committed; they did not depart from them. In the end, the LORD removed Israel from His presence, as He had warned them through all His servants the prophets. So the Israelites were deported from their land to Assyria, as is still the case. 20. מל"א יא, כח "ו ה א יש י ר ב ע ם, ג ב ור ח י ל; ו י ר א ש למ ה א ת-ה נ ע ר, כ י-ע ש ה מ ל אכ ה ה וא, ו י פ ק ד א ת ו, ל כ ל-ס ב ל ב ית י וס ף." This Jeroboam was an able man, and when Solomon saw that the young man was a capable worker, he appointed him over all the forced labor of the House of Joseph. שמות ב, יא : " ו י ה י ב י מ ים ה ה ם, ו י ג ד ל מ ש ה ו י צ א א ל-א ח יו, ו י ר א, ב ס ב לת ם; " Some time after that, when Moses had grown up, he went out to his kinsfolk and witnessed their labors. שמות ה, ד : " ו י אמ ר א ל ה ם, מ ל ך מ צ ר י ם, ל מ ה מ ש ה ו א ה ר ן, ת פ ר יע ו א ת-ה ע ם מ מ ע ש יו; ל כ ו, ל ס ב לת יכ ם." But the king of Egypt said to them, Moses and Aaron, why do you distract the people from their tasks? Get to your labors! 5

6 Between Yerovam and Moshe.21 משה ערי מסכנות לפרעה וישמע פרעה... ויבקש להרוג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך ויקרא אליו ה' מתוך הסנה שלח את עמי לא תוסיפןן...לא תגרעו...תכבד העבודה ירבעם וזה דבר המס...ואת כל ערי המסכנות ויבקש שלמה להרוג את ירבעם ויקם ירבעם ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים כשמוע ירבעם..והוא עודנו במצרים...וישב ירבעם כי כה אמר ה'...ונתתי לך ואתה עתה הקל...ונעבדך אבי הכביד ואני אוסיף 6

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל

בסד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל ה ד ב ר םי ה א ל ה לאמ ר 2) מכילתא דרבי ישמעאל יתרו

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, עא אמיה דדוד נצבת בת עדיאל רשי בבא בתרא צא, עא  לפי שכל אמהות כתובות Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות בנביאים הוצרך לפרש גם אם דוד" רשב"ם בבא בתרא צא, ע"א

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11 Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, 24-27 1 2. Deuteronomy 26: 1-11 1 3. Jerusalem Talmud Bikkurim 1:4, 64a 1 4. Ruth

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Dark Days and White Nights: The Hidden Meaning of the Holiday of Lights Nishmat Chanukah Yom Iyun Rabbi Ari Berman 1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב

Dark Days and White Nights: The Hidden Meaning of the Holiday of Lights Nishmat Chanukah Yom Iyun Rabbi Ari Berman 1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב Dark Days and White Nights: The Hidden Meaning of the Holiday of Lights Nishmat Chanukah Yom Iyun Rabbi Ari Berman 1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב I. The Rabbinic Holiday of Chanukah מאי חנוכה? דתנו

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Microsoft Word - P4 3C - Beha'alos'cha - Moshe Rabbeinu's Prophecy.doc

Microsoft Word - P4 3C - Beha'alos'cha - Moshe Rabbeinu's Prophecy.doc PROPHECY: - MOSHE RABBEINU S פרשת בהעלותך A great deal of this week's Parsha deals with issues challenging Moshe Rabbeinu s leadership role, and, in particular, his unique level of prophecy. Yehoshua complains

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

יקרא

יקרא - KORBANOS פרשת ויקרא Perhaps there is no area of the Torah which challenges our modern understanding of things than Korbanos. Centuries ago the Kuzari already stated that, had the Torah not legislated

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע באופן חד פעמי, 3 הגדרות פשוטות להתאים את האפליקציה

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Microsoft Word - Rabbinic Reactions to Greek and Christian Cultures formatted.doc

Microsoft Word - Rabbinic Reactions to Greek and Christian Cultures formatted.doc Rabbinic Reactions to Greek Culture I. Greek Language and Greek Wisdom 1. M. Sotah 9:14 During the war with Vespasian they [the rabbis] decreed against [the use of] crowns worn by bridegrooms and against

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

Microsoft Word Alexis Levy.doc

Microsoft Word Alexis Levy.doc כיבוד אב ואם לפרנס את ההורים and one needs to be meticulous in its,מצוה is a great כיבוד הורים fulfillment. The רמב "ם points this out:.כבוד אב ואם מצות עשה גדולה 1 It is 2.צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

Application for a Visitor visa - Tourist stream

Application for a Visitor visa - Tourist stream Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW אודות טופס זה חשוב אנא קרא מידע זה בקפידה לפני מילוי הבקשה. חר מילוי הבקשה, אנו ממליצים מאוד לשמור העתק לרשומותיך.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא דף לח/א

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא דף לח/א 1. שמות כא:לה-לו וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת - ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון: או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם, ולא ישמרנו בעליו - שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו: 2. משנה בבא

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בעמ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ. 513226795 טל 03-9092034 Made in China for FoxMind. Distributed in Israel by FoxMind

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד