Tehillim 143.indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Tehillim 143.indd"

תמליל

1 ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying, In this week s study from Tehillim / Psalms 143:1-12, the psalm opens שׁ מ ע תּ פ לּ ת י ה א ז ינ ה א ל-תּ ח נוּנ י בּ א מ נ ת ך ע נ נ י בּ צ ד ק ת ך: ב ו אַל-תּ בוֹא ב מ שׁ פּ ט א ת-ע ב דּ ך כּ י לא-י צ דּ ק ל פ נ י ך כ ל- 143:1 Hear my prayer, O Lord, Give ear to my supplications! Answer me in Your faithfulness, in Your ח י: righteousness! 143:2 And do not enter into judgment with Your servant, For in Your sight no man living is righteous. (NASB) David believes in the faithfulness of God to His people and specifically to himself. He ג כּ י ר ד ף אוֹי ב נ פ שׁ י דּ כּ א ל אָר ץ ח יּ ת י הוֹשׁ יב נ י ב מ ח שׁ כּ ים כּ מ ת י saying, speaks of what the enemy is doing עוֹל ם: ד ו תּ ת ע טּ ף ע ל י רוּח י בּ תוֹכ י י שׁ תּוֹמ ם ל בּ י: ה ז כ ר תּ י י מ ים מ קּ ד ם ה ג ית י ב כ ל-פּ ע ל ך בּ מ ע ש ה י ד י ך א ש וֹח ח : 143:3 For the enemy has persecuted my soul; He has crushed my life to the ground; He has made me dwell in dark places, like those who have long been dead. 143:4 Therefore my spirit is overwhelmed within me; My heart is appalled within me. 143:5 I remember the days of old; I meditate on all Your doings; I muse on the work of Your hands. (NASB) Our memory is vital in our relying upon and trusting in the Lord. This ו פּ ר ש תּ י י ד י א ל י ך נ פ שׁ י כּ א ר ץ-ע י פ ה ל ך ס ל ה: ז מ ה ר ע נ נ י י ה ו ה כּ ל ת ה רוּח י אַל-תּ ס תּ ר said, is why David פּ נ י ך מ מּ נּ י ו נ מ שׁ ל תּ י ע ם-י ר ד י בוֹר: ח ה שׁ מ יע נ י ב בּ ק ר ח ס דּ ך כּ י-ב ך ב ט ח תּ י הוֹד יע נ י דּ ר ך-זוּ א ל ך כּ י-א ל י ך נ ש את י 143:6 I stretch out my hands to You; My soul longs for You, as a parched land. Selah. 143:7 Answer נ פ שׁ י: me quickly, O Lord, my spirit fails; Do not hide Your face from me, Or I will become like those who go down to the pit. 143:8 Let me hear Your lovingkindness in the morning; For I trust in You; Teach me the way in ט ה צּ יל נ י מ א י ב י saying, which I should walk; For to You I lift up my soul. (NASB) The Psalm concludes י ה ו ה א ל י ך כ סּ ת י: י ל מּ ד נ י ל ע ש וֹת ר צוֹנ ך כּ י-א תּ ה א לוֹה י רוּח ך טוֹב ה תּ נ ח נ י בּ א ר ץ מ ישׁוֹר: יא ל מ ע ן-שׁ מ ך י ה ו ה De- 143:9 תּ ח יּ נ י בּ צ ד ק ת ך תוֹצ יא מ צּ ר ה נ פ שׁ י: יב וּב ח ס דּ ך תּ צ מ ית א י ב י ו ה א ב ד תּ כּ ל-צ ר ר י נ פ שׁ י כּ י א נ י ע ב דּ ך: liver me, O Lord, from my enemies; I take refuge in You. 143:10 Teach me to do Your will, For You are my God; Let Your good Spirit lead me on level ground. 143:11 For the sake of Your name, O Lord, revive me. In Your righteousness bring my soul out of trouble. 143:12 And in Your lovingkindness, cut off my enemies And destroy all those who afflict my soul, For I am Your servant. (NASB) Aramaic ελληνικός Greek ארמי Hebrew עברית ספר תהלים פרק קמג א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה שׁ מ ע תּ פ לּ ת י ה א ז ינ ה א ל-תּ ח נוּנ י בּ א מ נ ת ך סםר טוביה פרק קמג א שבחא לדוד יהוה שמע צלותי אצית לתחנוני בקושטך עני יתי בצדקתך ב ולא ואל תעול לבית דינא עם עבדך ארום לא יזכי קדמך כל דחי ג ארום רדיף בעיל דבבא נפשי דכדיך לארעא חייתי אותבני בחשוכיא היך שכיבי עלמא הדין ההוא ד באשתלהיות עלי רוחי בגושמי ישתעמם לבי ע נ נ י בּ צ ד ק ת ך: ב ו אַל-תּ בוֹא ב מ שׁ פּ ט א ת-ע ב דּ ך כּ י לא-י צ דּ ק ל פ נ י ך כ ל-ח י: ג כּ י ר ד ף אוֹי ב נ פ שׁ י דּ כּ א ל אָר ץ ח יּ ת י הוֹשׁ י ב נ י ב מ ח שׁ כּ ים כּ מ ת י עוֹל ם: ד ו תּ ת ע טּ ף ע ל י רוּח י בּ תוֹכ י י שׁ תּוֹ מ ם ל בּ י: :1 ψαλμὸς τῷ Δαυιδ ὅτε αὐτὸν ὁ υἱὸς καταδιώκει κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ἐπάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου 143:2 καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν 143:3 ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου ἐκάθισέν με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος 143:4 καὶ ἠκηδίασεν ἐπ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry 1

2 143:5 ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων καὶ ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν ποιήμασιν τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων 143:6 διεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς σέ ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι διάψαλμα 143:7 ταχὺ εἰσάκουσόν μου κύριε ἐξέλιπεν τὸ πνεῦμά μου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον 143:8 ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα γνώρισόν μοι κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου 143:9 ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου κύριε ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον 143:10 δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ θεός μου τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ 143:11 ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου κύριε ζήσεις με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου 143:12 καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολεθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι δοῦλός σού εἰμι ἐγώ ה אדכרית יומין מלקדמין רננית בכולהון עובדך בעובדי אידך אמליל ו פריסית אידי בצלו קדמך נפשי היך ארעא דצהיא למיא מודיקא לך לע למין ז סרהיב עני יתי יהוה רגיגת לך רוחי ונשמתי לא תסלק תסתלק שכינתך מיני ואמתילית עם נחותי גוב בית קבורתא ח אשמיע יתי בצפר טובך ארום במימרך סברית אודע יתי אורח דנן דאהלך ארום לותך זק פית נפשי בצלו ט פצי יתי מבעלי דבבי יהוה מימרך מניתי לפריק י אליף יתי למיעבד רעותך ארום אנת את אלהי רוח קודשך טבא תדבר יתי בארעא באורח תריץ יא מן בגלל שמך יהוה תקיימינני בצדקך אפיק מן עקתא נפשי יב ובחסדך תמגר בעלי דבבי ותהובד כל מעיקי נפשי ארום אנא עבדך ה ז כ ר תּ י י מ ים מ קּ ד ם ה ג ית י ב כ ל-פּ ע ל ך בּ מ ע ש ה י ד י ך א ש וֹח ח : ו פּ ר ש תּ י י ד י א ל י ך נ פ שׁ י כּ א ר ץ-ע י פ ה ל ך ס ל ה: ז מ ה ר ע נ נ י י ה ו ה כּ ל ת ה רוּח י אַל-תּ ס תּ ר פּ נ י ך מ מּ נּ י ו נ מ שׁ ל תּ י ע ם-י ר ד י בוֹר: ח ה שׁ מ יע נ י ב בּ ק ר ח ס דּ ך כּ י- ב ך ב ט ח תּ י הוֹד יע נ י דּ ר ך-זוּ א ל ך כּ י-א ל י ך נ ש את י נ פ שׁ י: ט ה צּ י ל נ י מ א י ב י י ה ו ה א ל י ך כ סּ ת י: י ל מּ ד נ י ל ע ש וֹת ר צוֹנ ך כּ י-א תּ ה א לוֹה י רוּח ך טוֹב ה תּ נ ח נ י בּ א ר ץ מ ישׁוֹר: יא ל מ ע ן-שׁ מ ך י ה ו ה תּ ח יּ נ י בּ צ ד ק ת ך תוֹצ יא מ צּ ר ה נ פ שׁ י: יב וּב ח ס דּ ך תּ צ מ ית א י ב י ו ה א ב ד תּ כּ ל-צ ר ר י נ פ שׁ י כּ י א נ י ע ב דּ ך: 2 Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry

3 ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms Tehillim / Psalms :1 Hear my prayer, O Lord, Give ear to my supplications! Answer me in Your faithfulness, in Your righteousness! 143:2 And do not enter into judgment with Your servant, For in Your sight no man living is righteous. 143:3 For the enemy has persecuted my soul; He has crushed my life to the ground; He has made me dwell in dark places, like those who have long been dead. 143:4 Therefore my spirit is overwhelmed within me; My heart is appalled within me. 143:5 I remember the days of old; I meditate on all Your doings; I muse on the work of Your hands. 143:6 I stretch out my hands to You; My soul longs for You, as a parched land. Selah. 143:7 Answer me quickly, O Lord, my spirit fails; Do not hide Your face from me, Or I will become like those who go down to the pit. 143:8 Let me hear Your lovingkindness in the morning; For I trust in You; Teach me the way in which I should walk; For to You I lift up my soul. 143:9 Deliver me, O Lord, from my enemies; I take refuge in You. 143:10 Teach me to do Your will, For You are my God; Let Your good Spirit lead me on level ground. 143:11 For the sake of Your name, O Lord, revive me. In Your righteousness bring my soul out of trouble. 143:12 And in Your lovingkindness, cut off my enemies And destroy all those who afflict my soul, For I am Your servant. (NASB) Toviyah / Psalms :1 A praise for David. O Lord, hear my prayer, listen to my supplication; in your truth answer me, in your generosity. 143:2 And do not enter the house of judgment with your servant, for nothing that lives will be pure in your presence. 143:3 For the enemy is persecuting my soul; he has crushed my life to the earth; he made me dwell in darkness like those who are dead in this age. 143:4 When my soul grows weary against me, in my body my heart will be confounded. 143:5 I called to mind the days of old; I meditated on all your deeds; I will speak of the works of your hands. 143:6 I spread out my hands in prayer before you; my soul looks towards you forever like a land that is thirsty for water. 143:7 Hurry, answer me, O Lord; my spirit yearned for you; do not remove your presence from me; and I have become like those who descend to the pit of the grave. 143:8 Proclaim your goodness to me in the morning, for I have hoped in your word; make me know this way that I walk, for to you have I lifted up my soul in prayer. 143:9 Deliver me from my enemies, O Lord; I have reckoned your word to be redeeming. 143:10 Teach me to do your will, for you are my God; your good holy spirit will guide me in the land correctly. 143:11 For the sake of your name, O Lord, sustain me; by your righteousness bring my soul out of distress. 143:12 And by your kindness overthrow my enemies, and destroy all those who oppress my soul, for I am your servant. (EMC) Psalmoi / Psalms 143 A Psalm of David, when his son pursued him. 143:1 O Lord, attend to my prayer: hearken to my supplication in thy truth; hear me in thy righteousness. 143:2 And enter not into judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. 143:3 For the enemy has persecuted my soul; he has brought my life down to the ground; he has made me to dwell in a dark place, as those that have been long dead. 143:4 Therefore my spirit was grieved in me; my heart was troubled within me. 143:5 I remembered the days of old; and I meditated on all thy doings: yea, I meditated on the works of thine hands. 143:6 I spread forth my hands to thee; my soul thirsts for thee, as a dry land. Pause. 143:7 Hear me speedily, O Lord; my spirit has failed; turn not away thy face from me, else I shall be like to them that go down to the pit. 143:8 Cause me to hear thy mercy in the morning; for I have hoped in thee; make known to me, O Lord, the way wherein I should walk; for I have lifted up my soul to thee. 143:9 Deliver me from mine enemies, O Lord; for I have fled to thee for refuge. 143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God; thy good Spirit shall guide me in the straight way. 11 Thou shalt quicken me, O Lord, for thy name s sake; in thy righteousness thou shalt bring my soul out of affliction. 143:12 And in thy mercy thou wilt destroy mine enemies, and wilt destroy all those that afflict my soul; for I am thy servant. (LXX) Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry 3

4 א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying, In this week s study from Tehillim / Psalms 143:1-12, the psalm opens שׁ מ ע תּ פ לּ ת י ה א ז ינ ה א ל-תּ ח נוּנ י בּ א מ נ ת ך ע נ נ י בּ צ ד ק ת ך: ב ו אַל-תּ בוֹא ב מ שׁ פּ ט א ת-ע ב דּ ך כּ י לא-י צ דּ ק ל פ נ י ך כ ל- 143:1 Hear my prayer, O Lord, Give ear to my supplications! Answer me in Your faithfulness, in Your ח י: righteousness! 143:2 And do not enter into judgment with Your servant, For in Your sight no man living is righteous. (NASB) Here we have an ancient insight into the understanding that no man is righteous before the Lord God Almighty. David seeks the Lord s mercy to forgive because no matter how good he is he always falls short of the righteousness of God. These Scriptures also tell us how David believes in the faithfulness of God to His people and specifically to himself. We know according to God s Word, He is faithful to His promises and to us. David realized this having studied God s Torah and relying upon His Word. The Father s faithfulness is intrinsically part of who He is. Throughout the history of Israel, we can see how the Lord has remained faithful to His people even in the midst of their sin. The Torah states in Bamidbar / Numbers 23:19, God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does יט לא א ישׁ א ל ו יכ זּ ב וּב ן-אָד ם ו י ת נ ח ם ה הוּא) fulfill? he speak and then not act? Does he promise and not This reveals to us how the Lord is not like a man who has the tendency to (אָמ ר ו לא י ע ש ה ו ד בּ ר ו לא י ק ימ נּ ה: make mistakes, to lie, or to change his mind. It is in this way that our trust in the Lord and His faithfulness is established. The Lord does not experience weakness, or being tired, making mistakes, or temptation. He is faithful when we struggle in these things each day. The Apostle Paul pleaded with the Lord to take away the thorn in his side. The Lord answered his prayer saying, My grace/mercy is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Paul then states in 2 Corinthians 12:9 saying, Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Note how Paul turns his weakness into a way to glorify the Lord God and His Messiah Yeshua. Weakness is a strength when faith is involved. Note how Paul does not doubt or cast doubt on God s ability to heal him. The Lord reveals His faithfulness in the midst of our weakness. When struggling with a temptation, it is easy to think that our struggle is unique, one of which nobody else has gone through. At this point one may isolate himself and draw away from the Lord God. Paul also wrote in 1 Corinthians 10:13, No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. The Lord provides a way for us, even when we feel there is no way out from temptation. The Torah reveals to us how the Lord had this in mind, to provide a way for us to receive forgiveness of sins. This is the point of the Mishkhan (Tabernacle), coming before the Lord, confessing our sins, atonement, and intercession on our behalf (priesthood). This is what the Lord promised us, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. (1 John 1:9) We trust the Word of the Lord, א שבחא לדוד יהוה שמע צלותי אצית saying, that He is faithful to forgive. The rabbis translate the Targum supplica- 143:1 A praise for David. O Lord, hear my prayer, listen to my לתחנוני בקושטך עני יתי בצדקתך tion; in your truth answer me, in your generosity. (EMC) The translation has David asking for a answer to his prayer in God s generosity. Here the Targum writes בצדקתך betzadaktecha meaning in your righteousness. In the Lord s righteousness He saves His people and He answers our prayers. The reality of these facts are found in the Lord God our Father in heaven sending his only Son Yeshua to pay for our sins. In the Name of Yeshua, the salvation of God the Lord forgives. The Lord is faithful when we are weak, and it is at this point we are to go before the Lord with a humble spirit and He will forgive us and cleanse us. We can experience God s faithfulness. We receive this by believing in His Son Yeshua the Messiah! Examples of God s faithfulness to keep His covenants with His people may be found in the following verses: To Noah (God saved Noah and his family) Bereshit / Genesis 6:17-18; 9:9-17 To Moses (God spared the Israelites when they obey) Shemot / Exodus 19:5 To Jacob (God reaffirms His everlasting covenant to Israel) Tehillim / Psalm 105:10 There are dozens more scriptures of God s faithfulness to His people. One of the most significant aspects of God s faithfulness is his forgiveness of our sins. The Lord seeks for our repentance and desire to draw near 4 Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry

5 ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms to Him. He provides us a way to seek and draw near, and to receive forgiveness. The promise of the coming Messiah is found within His faithful promise was to send a redeemer, Yeshua, to make atonement for our sins where the Lord God in heaven is faithful to forgive if we believe in Yeshua and repent of our sins. The Lord God sent His Son, (Matthew 1:21-22) through Him we have everlasting life John 3:16 Christ died for our atonement of sin 1 Thessalonians 5:9-10 The Lord God s promises to remove our sins Romans 11:25-27 The Lord God established Yeshua as the author of eternal salvation Hebrews 5:5-10 The Lord God casts our sin into the depths of the sea (never to be remembered again) - Micah 7:18-19 The faithfulness of God is such that anyone who seeks Him will find Him. Both faith and faithfulness are a gift. As we apply our faith, being faithful, we begin to realize more and more God s faithfulness to us. Note that it is the Lord working in our lives to bear the fruit of the Spirit. If we are not bearing His testimonies according to the Torah, we should ask ourselves whether we truly believe what we say that we believe? 1 Corinthians 1:9 God, who has called you into fellowship with his Son Jesus Christ our Lord, is faithful. 1 Corinthians 10:13 No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so you can stand up under it. 2 Thessalonians 3:3 The Lord is faithful, and he will strengthen and protect you from the evil one. In 1 John 1:9 we are told, If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Based upon these words, we have confidence The Lord God will forgive us and deliver us from our enemies just as David believes with confidence the Lord will forgive and deliver him. ג כּ י ר ד ף אוֹי ב נ פ שׁ י דּ כּ א ל אָר ץ ח יּ ת י הוֹשׁ יב נ י ב מ ח שׁ כּ ים saying, David speaks of what the enemy is doing כּ מ ת י עוֹל ם: ד ו תּ ת ע טּ ף ע ל י רוּח י בּ תוֹכ י י שׁ תּוֹמ ם ל בּ י: ה ז כ ר תּ י י מ ים מ קּ ד ם ה ג ית י ב כ ל-פּ ע ל ך בּ מ ע ש ה י ד י ך 143:3 For the enemy has persecuted my soul; He has crushed my life to the ground; He has made א ש וֹח ח : me dwell in dark places, like those who have long been dead. 143:4 Therefore my spirit is overwhelmed within me; My heart is appalled within me. 143:5 I remember the days of old; I meditate on all Your doings; I muse on the work of Your hands. (NASB) Our memory is vital in our relying upon and trusting in the Lord. If we are not in the word of God on a daily basis, we will not be able to discern between what is right and what is wrong (righteousness vs. unrighteousness). David said that because his enemy crushes his life, his spirit is overwhelmed. In today s world, to be overwhelmed may be the result of taking on too much work or responsibilities that lead to being out of control. Another aspect of becoming overwhelmed may be due to illness or trauma. One may also feel there is too much to do and too little time to do it because of our job, school, time needing to be spent with friends and family, etc. In the Scriptures, when Yeshua felt overwhelmed, he often went away by Himself to get away from the crowds (Mark 1:35) and at other times he went away with his disciples. There were also times when he was so busy they didn t even have time to eat. Yeshua said to his disciples, Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. (Mark 6:31). Yeshua drew away from the crowds in order to draw near to the Lord in heaven. At Gethsemane, Yeshua felt overwhelmed in spirit and soul as it says He began to be deeply distressed and troubled. My soul is Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry 5

6 overwhelmed with sorrow to the point of death. Yeshua said to his disciples Stay here and keep watch going a little farther, he fell to the ground and prayed. (Mark 14:33-35). David also dealt with the feeling of being overwhelmed. David s model for overcoming this was prayer and then remembering the past goodness of God and even during prayer he recalled the goodness of God and His promises. Yeshua did the same, he prayed, and solicited the help of friends to pray for him and for support and encouragement. The Lord is faithful to hear and to take action to help us. When we feel overwhelmed, we pray for peace. David said, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. (Tehillim / Psalm 46:1-2) Our God is the God of peace (see Romans 15:33 and 1 Corinthians 14:33). His peace we can ask for at any time having faith that He will answer our prayer. The Scriptures speak of the Lord giving us good things (Matthew 7:11) ה ז כ ר תּ י י מ ים מ קּ ד ם ה ג ית י ב כ ל-פּ ע ל ך Psalm, and is why David remembers the Lord and His deeds in the 143:5 I remember the days of old; I meditate on all Your doings; I muse on the work of בּ מ ע ש ה י ד י ך א ש וֹח ח : Your hands. (NASB) David remembers and strengthens his faith by the Scriptures. ו פּ ר ש תּ י י ד י א ל י ך נ פ שׁ י כּ א ר ץ-ע י פ ה ל ך ס ל ה: ז מ ה ר ע נ נ י י ה ו ה כּ ל ת ה רוּח י אַל- said, This is why David תּ ס תּ ר פּ נ י ך מ מּ נּ י ו נ מ שׁ ל תּ י ע ם-י ר ד י בוֹר: ח ה שׁ מ יע נ י ב בּ ק ר ח ס דּ ך כּ י-ב ך ב ט ח תּ י הוֹד יע נ י דּ ר ך-זוּ א ל ך כּ י-א ל י ך Selah. 143:7 143:6 I stretch out my hands to You; My soul longs for You, as a parched land. נ ש את י נ פ שׁ י: Answer me quickly, O Lord, my spirit fails; Do not hide Your face from me, Or I will become like those who go down to the pit. 143:8 Let me hear Your lovingkindness in the morning; For I trust in You; Teach me the way in which I should walk; For to You I lift up my soul. (NASB) David speaks of how his nefesh (נ פ שׁ י) his soul is distraught and how his spirit fails due to the enemy coming against him. He seeks the Lord s help to overcome these feelings. In a similar manner, the weekly prayer outlines this same way making requests before God according to the Siddur Edot HaMizrach, in the weekly Arvit Amidah we read the following: שׁוּב ה י ה ו ה ע ד מ ת י, ו ה נּ ח ם ע ל ע ב ד י ך: שׂ בּ ע נוּ ב בּ ק ר ח ס דּ ך, וּנ ר נּ נ ה ו נ שׂ מ ח ה בּ כ ל י מ ינוּ: שׂ מּ ח נוּ כּ ימוֹת ע נּ ית נוּ, שׁ נוֹת ר א ינוּ ר ע ה: י ר א ה א ל ע ב ד י ך פ ע ל ך, ו ה ד ר ך ע ל בּ נ יה ם: ו יה י נ ע ם א ד נ י א לה ינוּ ע ל ינוּ, וּמ ע שׂ ה י ד ינוּ כּוֹנ נ ה ע ל ינוּ, וּמ ע שׂ ה י ד ינוּ כּוֹנ נ הוּ: Return, L rd, until when? And have console Your servant. Gratify us in the morning with your kindness and we will sing and rejoice in all our days. Let us rejoice like the days of our suffering the years bad. Show Your servant Your deeds, and return it upon their children. And may the Grace of the L rd, our G d be upon us and the work of our hands- guide for us and our handiwork guide it. י שׁ ב בּ ס ת ר ע ל יוֹן בּ צ ל שׁ דּ י י ת לוֹנ ן: א מ ר ל יה ו ה מ ח ס י וּמ צוּד ת י א לה י א ב ט ח בּוֹ: כּ י הוּא י צּ יל ך מ פּ ח י קוּשׁ מ דּ ב ר ה וּוֹת: בּ א ב ר תוֹ י ס ך ל ך ו ת ח ת כּ נ פ יו תּ ח ס ה צ נּ ה ו ס ח ר ה א מ תּוֹ: לא ת יר א מ פּ ח ד ל י ל ה מ ח ץ י עוּף יוֹמ ם: מ דּ ב ר בּ א פ ל י ה ל ך מ קּ ט ב י שׁוּד צ ה ר י ם: י פּ ל מ צּ דּ ך א ל ף וּר ב ב ה מ ימ ינ ך א ל י ך לא י גּ שׁ: ר ק בּ ע ינ י ך ת בּ יט ו שׁ לּ מ ת ר שׁ ע ים תּ ר א ה: כּ י א תּ ה י ה ו ה מ ח ס י ע ל יוֹן שׂ מ תּ מ עוֹנ ך: לא ת א נּ ה א ל י ך ר ע ה ו נ ג ע לא י ק ר ב בּ אָה ל ך: כּ י מ ל אָכ יו י צ וּ ה לּ ך ל שׁ מ ר ך בּ כ ל דּ ר כ י ך: ע ל כּ פּ י ם י שּׂ אוּנ ך פּ ן תּ גּ ף בּ א ב ן ר ג ל ך: ע ל שׁ ח ל ו פ ת ן תּ ד ר ך תּ ר מ ס כּ פ יר ו ת נּ ין: כּ י ב י ח שׁ ק ו א פ לּ ט הוּ א שׂ גּ ב הוּ כּ י י ד ע שׁ מ י: י ק ר א נ י ו א ע נ הוּ ע מּוֹ אָנ כ י ב צ ר ה א ח לּ צ הוּ ו א כ בּ ד הוּ: א ר ך י מ ים א שׂ בּ יע הוּ ו אַר א הוּ בּ ישׁוּע ת י: עד כאן מעומד He who sits in the shelter of the Supreme One, in the Shadow of the L rd will he dwell. I say to the L rd You are my refuge & my fortress my L rd, I will trust in Him For He will save you from the ensnared trap from destructive pestilence. With his pinion will he cover you, & under His wings you will be protected. Shield & Armor are His truth. You shall not fear from terror of night, [nor] from the arrow that flies by day. From pestilence that stalks in the dark, from a destroyer that ravages at noon. A thousand will encamp at your [left] side & ten-thousand by your right & to you they will not come near. Only with your eyes you shall 6 Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry

7 ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms peer, & the retribution of the wicked you shall see. Because [you said] You, L rd are my refuge you made the Supreme G d your abode. No evil shall befall you & a plague will not arrive to your tent. For His angels He will command for you, to protect you in all your ways. On palms they will carry you, lest you stub your foot on a stone. Upon a lion & a serpent you shall tread, you will trample a young lion & a snake. Because he desired My Name - I will protect him & I will lift him - for he knows My Name. He will call Me & I will answer him - I am with him in distress & I will release him & Honor him I will satiate him with longevity of days & I will demonstrate to him My salvation. The prayer speaks of taking console in the Lord, searching His Word, and trusting in His promises. The promises of God from the Torah and the Psalms reveals to us God s desire to save us from our enemies, from the snare, the trap, and from destruction. The Lord will empower us to overcome our enemies because He is our refuge our shelter, our abode, and no evil will come upon us nor will a plague come against us. The Lord knows us by name, and He comes to our rescue. This is why David so longed for the presence of the Lord, and desired to walk in God s ways saying, Tehillim / Psalms 119:33 Teach me, O LORD, the way of Your laws; I will observe them to the utmost. (NASB) Rambam s Mishneh Torah on Repentance 6:4 states, וּכ ע נ י ן ז ה שׁוֹא ל ין ה צּ דּ יק ים ו ה נּ ב יא ים בּ ת פ לּ ת ם מ א ת ה ל ע ז ר ם ע ל ה א מ ת. כּ מוֹ שׁ אָמ ר דּ ו ד (תהילים כז יא) הוֹר נ י ה דּ ר כּ ך. כּ לוֹמ ר אַל י מ נ עוּנ י ח ט אַי דּ ר ך ה א מ ת שׁ מּ מּ נּ ה א ד ע דּ ר כּ ך ו י חוּד שׁ מ ך. ו כ ן ז ה שׁ אָמ ר (תהילים נא יד) ו רוּח נ ד יב ה ת ס מ כ נ י כּ לוֹמ ר תּ נּ יח רוּח י ל ע שׂוֹת ח פ צ ך ו אַל י ג ר מוּ ל י ח ט אַי ל מ נ ע נ י מ תּ שׁוּב ה א לּ א תּ ה י ה ה ר שׁוּת בּ י ד י ע ד שׁ א ח ז ר ו אָב ין ו א ד ע דּ ר ך ה א מ ת. ו ע ל דּ ר ך זוֹ כּ ל ה דּוֹמ ה ל פ סוּק ים א לּוּ: Even on this very subject do the righteous and the prophets supplicate and pray that the Lord may help them to discover the truth. As David said: Teach me Thy way, O Lord, that I may walk in Thy truth (Ps ), as if saying: let not my sins withhold the way of truth, by which I may discover Thy way, and the Oneness of thy Name. Likewise, this Verse: Restore unto me the joy of Thy salvation, and let a free spirit uphold me (Ibid ), is as if saying: Grant leave to my spirit to do Thy will, and let not my sins be a cause to withhold repentance from me; but let the power be in my hand until I will turn, and understand and know the true way. And, in such way all other like verses are interpreted. Rambam points out a characteristic of the righteous, they pray asking the Lord to help them to discover truth and to apply God s truth (Teach me Thy way...). God s truth leads to life. The exposition on the prayer of the righteous is as one who seeks the Lord to not hold his sins against him to withhold the way of truth, or to withhold repentance. Note how knowing the truth and repentance are both a product of God working in our lives. In fact, the righteous ask the Lord for power to be in our hand in order to understand and know the truth. The reason being it is the truth that sets us free! It is in these things David prays to God who has absolute power and truth, to grant him courage and strength to accomplish his purpose, and to lead him in the way of truth, to teach him the path of uprightness, and to trust and wait upon Him, just as he says in the Psalm, ח ה שׁ מ יע נ י ב בּ ק ר ח ס דּ ך כּ י-ב ך ב ט ח תּ י הוֹד יע נ י דּ ר ך-זוּ א ל ך כּ י-א ל י ך נ ש את י נ פ שׁ י: 143:8 Let me hear Your lovingkindness in the morning; For I trust in You; Teach me the way in which I should walk; For to You I lift up my soul. (NASB) Solomon urges us here to tune in to words of Torah and to tune out to extraneous matters. Rabbeinu Bahya on Devarim / Devarim, Chapter 7:12 states, Rabbeinu Bahya on Devarim / Devarim, Chapter 7:12 When saying בתוך לבבך,שמרם guard them inside your heart, this refers not so much to the text of the commandments as to their essence. Something buried inside a person s heart and constantly guarded is not subject to being forgotten. This is why we must guard Torah Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry 7

8 text as well as essence in our hearts so that we are not in danger of forgetting them. Solomon provides a reason why he considers this so essential, namely that Torah essence is equivalent to life itself for all those who have once found them. Torah (text) and the commandments between them are healing for both body and soul. This is the importance of remembering the Lord, His promises, and His ways. The rabbis speak of getting God s Word into our hearts. It isn t just about memorization. There is something more here Rabbeinu Bahya is speaking of that he calls the essence of the Torah that is in our hearts. This Word of God has the effect of changing us at a core level that is essential for the life of God s people. This change that occurs on the inside is what Paul writes about as being a new creation. This is what the rabbis say is the T orah essence, which is equivalent to life itself for all those who have found them. God s Word and His ways are healing to both the body and the soul just as David said in his Tehillim / Psalms 31:20 How abundant is the good that You have in store for those who fear You, that You do in the full view of men for those who take refuge in You. (NASB) ט ה צּ יל נ י מ א י ב י י ה ו ה א ל י ך כ סּ ת י: י ל מּ ד נ י ל ע ש וֹת ר צוֹנ ך saying, Tehillim / Psalm 143 concludes כּ י-א תּ ה א לוֹה י רוּח ך טוֹב ה תּ נ ח נ י בּ א ר ץ מ ישׁוֹר: יא ל מ ע ן-שׁ מ ך י ה ו ה תּ ח יּ נ י בּ צ ד ק ת ך תוֹצ יא מ צּ ר ה נ פ שׁ י: יב 143:9 Deliver me, O Lord, from my enemies; I take וּב ח ס דּ ך תּ צ מ ית א י ב י ו ה א ב ד תּ כּ ל-צ ר ר י נ פ שׁ י כּ י א נ י ע ב דּ ך: refuge in You. 143:10 Teach me to do Your will, For You are my God; Let Your good Spirit lead me on level ground. 143:11 For the sake of Your name, O Lord, revive me. In Your righteousness bring my soul out of trouble. 143:12 And in Your lovingkindness, cut off my enemies And destroy all those who afflict my soul, וּב ח ס ) For I am Your servant. (NASB) David speaks of the Lord working to the effect of His mercy/grace and His righteousness that saves to deliver us. The Apostle Paul wrote in 1 Corinthians 4:20 For the (דּ ך kingdom of God does not consist in words but in power. (NASB) When Paul wrote of the kingdom of God, he spoke of something more than simple speech. Like David who sought the Lord to deliver him from his enemies, the kingdom of God is in power and being empowered by the spirit of God to overcome sin. In Ephesians, Paul wrote, And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. (Ephesians 5:18-20) Paul is saying, don t be intoxicated with alcohol, but be intoxicated with God! His words confront each of us with the question, Are you intoxicated with God? What Paul is describing here is that our hearts are to be so overflowing with love for God that our heart, whether light or heavy, can t help but sing, both to God and to one another? No matter what our circumstances, we are overflowing with thanks to God! David says, יא ל מ ע ן-שׁ מ ך י ה ו ה תּ ח יּ נ י בּ צ ד ק ת ך תוֹצ יא מ צּ ר ה נ פ שׁ י: 143:11 For the sake of Your name, O Lord, revive me. In Your righteousness bring my soul out of trouble. (NASB) One of the reasons why David, who was faithful to God, could be as successful at all that he did was because of his faithfulness, for example David was able to win all his battles because he trusted in God and allowed Him to be his guide. Paul wrote to the Romans saying, For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. (Romans 8:14) Paul says the sons of God are led by the Holy Spirit of God in this life. David 143:10 י ל מּ ד נ י ל ע ש וֹת ר צוֹנ ך כּ י-א תּ ה א לוֹה י רוּח ך טוֹב ה תּ נ ח נ י בּ א ר ץ מ ישׁוֹר: saying, believed the same thing Teach me to do Your will, For You are my God; Let Your good Spirit lead me on level ground. (NASB) Each of us can be successful as David was and live a fulfilling life if we allow the Lord God Almighty and His Messiah to be our guide, as David seeks for the Lord to guide him on level ground by God s Spirit. Why should we allow the Lord God to direct our steps? Because we do not always do what is right where our actions lead to sin. Jeremiah said it is not for them to direct their steps (Jeremiah 10:23) indicating that when left to our own we seek to do our own thing and miserably fail. However, when we seek the direction of God in His Torah, we are always blessed. We experience less problems, less sadness, less headache and more joy and peace coupled to God s blessings and approval. Let s Pray! 8 Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry

9 ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms Heavenly Father, Thank You Lord for Your mercy and the great work that you are doing in our lives. We believe You are able to overcome all things, from saving us from our enemies, to the deliverance from sin, and even to work in our hearts to deeply, truly, and honestly seek you all the days of our lives. We recognize the weaknesses in our strength and resolve to serve You and to do what is expected, to be humble and to pray and to remain in Your word. Lord help us to have the strength to stand for truth and life, to have the desire to seek You in prayer and in Your Word, to have faith in Yeshua Your Messiah, and to love our neighbor each day. We thank You Lord for Your continued faithfulness to Your promises and to us. Help us to grow in our faith, to walk in the spirit, and apply these truths to our lives. We praise Your Holy Name and give You all of the honor, and the glory, and the praise forever and ever. In Yeshua s (Jesus ) Name we pray! Amen! Be Blessed in Yeshua, Christ our Messiah! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * הללויה לאדוננו מורנו ורבינו ישוע מלך המשיח לעולם ועד: Hallelujah for our Lord, our Teacher, our Rabbi, Yeshua King Messiah forever and ever Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry 9

10 Notes 10 Copyright 2018 MATSATI.COM Ministry

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Tehillim 59.indd

Tehillim 59.indd ספר תהילים נט 59 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http://www.matsati.com The household Idol of the Heart א ל מ נ צּ ח אַל-תּ שׁ ח ת ל ד ו ד saying, This week s study is from Tehillim / Psalms 59:1-17,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt המצגת מבו ס סת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley Date: November 08, 2002 ISBN: 0-321-14653-0 Pages: 240 תכנות מונחה בדיקות (Test Driven Development) אוהד

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt תכנו ת מונחה בדיק ו ת (Test Driven Development) תכנות מת קדם בש פ ת Java אוהד בר זיל י אוניברסיטת ת ל אביב המצגת מבוססת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע באופן חד פעמי, 3 הגדרות פשוטות להתאים את האפליקציה

קרא עוד