cover and 39 (WP)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "cover and 39 (WP)"

תמליל

1 THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND POETRY cd FEATURES Hebrew NARRATION AND English translation 2003 Hebrew world copying or duplicating of this booklet or the cd is prohibited without a written permission from the publisher 8485 East McDonald Dr. Suite #350 Scottsdale, Arizona Tel: Fax: Hebrew world

2 א ב א ח ד ל כ ל נ - מלאכי ב י א ב בּ ח כ מ ה ו ר ך בּ שׁ נ ים - על פי בראשית מא מג א ב דה ל שׁוֹן מ מּ נּ א ב ד ע ל יו כּ ל ח - איוב ל ב א ב דה תּ קו תוֹ - יחזקאל לו יא א ב ד ע שׁ תּוֹנוֹת יו - תהלים קמו ד א בּ ד א ת ע צ מוֹ ל דע ת א בוֹת א כ ל ב ס ר ו שׁ נּ י ב נ ים תּ קה ינ ה - ירמיהו לא כח-כט Children are punished for something the parents did - Jeremiah 31:28-29 We all have one father - Malachi 2:10 A person of great wisdom yet very young - Genesis 41:43 Lost his tongue, was unable to speak Became obsolete - Job 30:2 Lost hope - Ezekiel 36:11 Lost his mind, was very confused - Psalms 146:4 Committed suicide א ב ל ו ח פ י ראשׁ - אסתר ו יב Devastated, ashamed - Esther 6:12 א ב ן-בּ ח ן - ישעיהו כח טז Criterion, measuring stick - Isaiah 28:16 (כּ )א ב ל בּ ין ח ת נ ים A sad person among happy people א ב ן מ ק יר תּ ז ע ק - חבקוק ב יא An evil deed, horrible injustice - Habakkuk 2:11 א ב ן נ גוֹל ה מ ע ל ל בּוֹ A great relief, like a rock lifted from his heart א ב ן-נ ג ף - ישעיהו ח יד Stumbling block - Isaiah 8:

3 א ב נ ים שׁ ח ק מ י ם - איוב יד יט Perseverance & persistence will win the day - Job 14: 19 א ב ק ל שׁוֹן-ה רע Slight defamation א גּ ב אוֹ רח א By the way א גוֹז קשׁ ה (ל פ צּ ח ) A hard nut to crack (מ )א יגּ רא רמ א ל ב י רא ע מ י קתּ א (Aramaic) From the top to rock bottom א דם ל ע מ ל יּ ל ד - איוב ה ז A man is born to work hard, man was born to suffer - Job 5: 7 שׁ מוֹ הוֹל ך ל פ נ יו שׂ נ א ת ח נּ ם שׂ ע יר ל ע ז אז ל - ויקרא לז י שׁ פ ך ע ל יו ח מ תוֹ - ירמיהו י כה שׁ קר א ין לוֹ רג ל י ם שׁ ר ת- ד ב תּ ה ו ב ה - בראשית א ב תּוֹ רה שׁ בּ ע ל-פּ ה תּ ל ה א ת ה קּוֹל ר בּ צ ארוֹ תּ רגּ ם ה שּׁ ב ע ים תּ רי "ג מ צ ווֹת תּ רתּ י מ שׁ מ ע ת א דם מ ע ד ל עוֹל ם A person is ever responsible for his deeds א דם מ ן ה יּ שּׁ ב A man of the people, an ordinary person א דם קרוֹב א צ ל ע צ מוֹ A man is not to incriminate himself or his family (בּ ין) א דם ל ח ב רוֹ Rules of human relationships פּ רא-א דם - בראשית טז יב Wild man, unrestrained name for a mischievous child or unruly adult Genesis 16:11 א דמ "ר (א דוֹנ נ מוֹ רנ ו רבּ נ ) Name for a Chief Rabbi by Yeshiva students א ה ב א ת ה מּ ל אכ ה שׂ נ א א ת ה רבּ נ ת Better be a worker than a bureaucrat 2 א ה ב ה ה תּ ל י ה בּ דב ר Love with ulterior motive He has a good reputation; His name precedes him Hatred without reason Scapegoat - Leviticus 37: 10 Pour wrath over someone - Jeremiah 10: 25 A lie will be revealed; A lie does not have legs Trying to help but causing more problems Complete chaos - Genesis 1: 2 Oral Torah Put the blame on Septuagint, the Greek translation of the Bible 613 Mitzvot Words with two different meanings and both apply 37

4 א ה ב ה שׁ א ינ הּ תּ ל י ה בּ דב ר א ה ב ה מ קל קל ת א ת ה שּׁ רה א ה ב ת-בּ צ ע אוֹ ח ב ר ת א אוֹ מ ית ת א אוֹב ד ע צוֹת - דברים לב כח א ד מ צּ ל מ א שׁ - זכריה ג ב אוֹי ל א ז נ י ם שׁ כּ ך שׁוֹמ עוֹת אוֹי ל י מ יּוֹצ רי ו אוֹי ל י מ יּ צ רי (גּ ם) א ו יל מ ח רישׁ ח כ ם י ח שׁ ב - משלי יז כח אוֹמ ר ד רשׁ נ י אוֹר י קרוֹת - זכריה יד ו אוֹר ל יוֹם אוֹר שׁ ב ע ת ה יּ מ ים - ישעיהו ל כו אוֹר ע ינ יו - שמואל א יד כט רוֹ דף בּ צ ע רוֹ דף שׁ לוֹם רצוֹנוֹ שׁ ל א דם כּ בוֹדוֹ שׁ ב ע ה מ דוֹ רי ג יה נּ ם שׁ ב ע ים פּ נ ים ל תּוֹ רה שׁ ד מ שּׁ ח ת שׁ ו ה ל כ ל נ פ שׁ שׂוֹנ א מ תּ נוֹת י ח י ה - משלי טו כז שׁ חוֹר ע ל גּ בּ י ל ב ן שׂ יח ק לוֹ מ זּ לוֹ שׂ כ ר מ צ ו ה - מ צ ו ה שׁ ל ח י מ צ ו ה א ינ ן נ יזוֹ קין שׁ לוֹם-בּ י ת שׁ לּ ח ל ח מ ך ע ל פּ נ י ה מּ י ם - קהלת יא א 36 Greedy Peace seeker, peace maker Your wish is my command Going through Hell; Seven chambers of Hell Torah has many meanings Sly as a fox Good enough for all Expression that speaks favorably of decency; The one who hates bribery shall live - Proverbs 15: 29 Clear as the day Luck went his way Every good deed deserves another Those who are messengers for a good deed will never be hurt Peace between a married couple Cast your bread upon the water - Ecclesiastes 11: 1 Pure love with no ulterior motive Love may take away reasoning, love may hamper judgment Being greedy, taking a bribe (Aramaic) Either friendship or death Somebody who is lost, confused - Deuteronomy 32: 28 Survivors of a catastrophe - Zechariah 3: 2 I m sorry to hear that, bad news A very tough moral dilemma Even a fool, when he keeps silent, is considered wise - Proverbs 17: 28 That deserves further consideration Bright light - Zechariah 14:10 The eve of.. The light that prevailed in the world during the seven days of creation - Isaiah 30: 26 He was relieved, happy - First Book of Samuel 14: 29 3

5 אוֹר פּ נ יו - תהלים ד ז He turned very happy, his face lit - Psalms 4: 7 קוֹל ע נוֹת ח ל שׁ ה - שמות לב יז-יח קוֹל קוֹ רא בּ מּ דבּ ר - ישעיהו מ ג קוֹצוֹ שׁ ל יוֹד קצ ר-ר ח - שמות ו ט קלּ ת ראשׁ קפ א ע ל שׁ מ ריו - צפניה א יב קפּ ה שׁ ל שׁ רצ ים תּ ל י ה לוֹ מ א חוֹ ריו קפ צ ה ע ל יו ז קנ ה ק רם עוֹר ו ג י דים - יחזקאל לז ו ח ק רנ פּ נ יו - שמות לד לה רוֹא ה א ת ה נּוֹל ד ראשׁ ית ח כ מ ה - תהלים קיא י (י שׁ) רג ל י ם ל דב ר ר אוֹ רח ל רג ע רוֹא ה כּ ל פּ ג ע אוֹ רח פּוֹ רח (א רח י פּ רח י) (א גּ ב) אוֹ רח א אוֹת הּ ה גּ ב רת בּ שׁ ינּ י ה א ד רת אוֹת יּוֹת שׁ ל "ט ל מ ט ר" אוֹת יּוֹת שׁ ל קדּ שׁ-ל ב נ ה א ז ל ת-י ד - דברים לב לו א ז נ י ם ל כּ ת ל א ח ל צ רה - משלי יז יז א ח ד מ נּ י א ל ף - איוב לג כג א ח ד בּ פּ ה ו א ח ד בּ לּ ב א ח ז א ת ה ח ב ל בּ שׁ נ י ראשׁ יו ( קצוֹת יו) 4 A visitor sees every flaw Bum, tramp, hobo By the way It is the same even though it looks different Fine print Very large print Incompetence, being Incapable - Deuteronomy 32: 36 Hush; The wall has ears A brother is born for adversity - Proverbs 17: 17 One in a million - Job 33: 23 Hypocrite Holding two conflicting views at the same time א ח יז ת-ע ינ י ם Trickery A very low, weak voice - Exodus 32: A voice calling in the wilderness, no one can hear it - Isaiah 40: 3 Something very minute, unimportant Impatience - Exodus 6: 9 A behavioral trait characterized by being too easygoing, not a serious attitude Was passive, Slothful - Zephaniah 1: 12 Bad reputation Grew old overnight Came to life - Ezekiel 37: 6, 8 His face glowed, His face lit; Was very happy Exodus 34: 35 He sees what is coming, Foresees the future First of all - Psalms 111:10 The issue is realistic, There is a real reason for this; This matter has legs 35

6 צ ה בּ ים ז ה ל ז ה צוֹק ה ע תּ ים - דניאל ט כה צ ל ל א ז נ יו - שמואל א ג יא He was amazed to hear something, shocked - First Book of Samuel 3: 11 א ת-צ ל ה ה רים א תּ ה רוֹא ה כּ א נ שׁ ים - שופטים ט לו צ ע ר גּ ידּ ל בּ נ ים צ יפּוֹר-ה נּ פ שׁ (כּ )צ פּ יח ית בּ דב שׁ - שמות טז לא צ רת רבּ ים ח צ י נ ח מ ה קבּ ץ גּ ל יּוֹת ק They despise one another Rough times - Daniel 9: 25 Making mountains out of mole hills - Judges 9: 36 Difficulty of raising children Dear to your heart Sweeter than honey - Exodus 16: 31 Trouble shared is half the pain Gathering of people from the Diaspora א ח רוֹן א ח רוֹן ח ב יב (כּ ל )א ח ר-י ד א ח רי כּ כ לוֹת ה כּ ל - מתוך "אדון עולם" (ה ח רה ה ח ז יק) א ח ריו - נחמיה ג כ א ח רי מוֹת - קדוֹשׁ ים א מ ר (ע ל) א ח ת כּ מּ ה ו כ מּ ה א יז ה גּ יבּוֹר? ה כּוֹב שׁ א ת י צ רוֹ א יז ה ח כ ם? ה לוֹמ ד מ כּ ל א דם א יז ה ע ש יר? ה ש מ ח בּ ח ל קוֹ א יל נ י ס רק קוֹל ם הוֹל ך א ימ ת י תּ שׁ ע ל ה פּ יל א ין א דם נ ת פּ ס בּ שׁ ע ת צ ע רוֹ א ין אוֹנ ים - ישעיהו מ כט א ין ד ין ו א ין ד יּ ן (ל ית ד ין ו ל ית ד יּ ן) ק ב ל-ע ם ו ע דה - מלכים ב טו י In plain sight - Second Book of Kings 15: 10 (ע ל) קדּ שׁ ה שׁ ם Willingness to die and not deny the G-d of Israel קוֹל ד מ מ ה ד ק ה - מלכים א יט יב So quiet you can hear a pin drop - First Book of Kings 19: 12 קוֹל ע נוֹת גּ ב רה - שמות לב יז-יח Loud and majestic sound, wholeheartedly - Exodus 32: Last but not least By the way, nonchalant The bottom line, after all - From Adon Olam prayer Repeat what was said or done, copied - Nehemiah 3:20 To speak well of the dead Much more, further more Who is the hero? The one who controls his impulses Who is the wise one? The one who learns something from every person Who is the rich? The one who is happy with his/her share The voice of the ignorant is louder; Barren trees sound louder Even the weak can bother the strong Don t judge a man during times of trouble Helplessness - Isaiah 40:29 State of chaos, no laws 34 5

7 א ין ה נּ דוֹן דּוֹמ ה ל רא י ה א ין ה ק מ ץ מ שׂ בּ יע א ת ה א רי א ין ח כ ם כּ ב ע ל ה נּ סּ יוֹן א ין כּ חוֹ א לּ א בּ פ יו א ין לוֹ תּ ק נ ה א ין דב ר ה עוֹמ ד בּ פ נ י ה רצוֹן א ין נ ב יא בּ ע ירוֹ א ין ע שׁ ן בּ לא א שׁ א ין קוֹל ו א ין עוֹנ ה - מלכים א יח כט א ין תּוֹכוֹ כּ ב רוֹ א ינוֹ יוֹ דע בּ ין י מ ינוֹ ל שׂ מ אלוֹ - יונה ד יא 6 Irrelevant proof Insufficient quantity; A small portion does not satisfy the lion The wise person learns from experience This person s strength is in his mouth. A talker, not a doer Helpless case, someone or something that will never be good If there is a will there is a way; Nothing can stand against the will Respect is enhanced by distance. A prophet is without honor in his own town There is no smoke without the fire ; A reason Silence, no voice, no response - First Book of Kings 18: 29 Hypocrite, two-faced He doesn t know his left from his right - Jonah 4: 11 פּ ט ר בּ לא-כ ל ם א י-א פ שׁ ר פּ יו ו ל בּוֹ שׁ ו ים פּ ל יט ת-פּ ה פּ ל שׁ תּ ים ע ל י ך! - שופטים טז ט פּ קּ ח נ פ שׁ דּוֹח ה שׁ בּ ת פּ קע ת שׁ ל ע צ בּ ים פּ רה חוֹל ב ת פּ רצ ה קוֹ ראת ל ג נּ ב פּ שׁ ט א ת ה רג ל פּ ת ח פּ י ך ו י א יר דב רי ך צ צ ד יק בּ א מ נ תוֹ י ח י ה - חבקוק ב ד צ ד יק ו רע לוֹ, רשׁ ע ו טוֹב לוֹ צ דק צ דק תּ ר ד ף - דברים טז כ א ינוֹ מ ג יע ל ק רס לּ יו Much inferior, much beneath him/her א יפ ה ו א יפ ה Favoritism א ישׁ א שׁ כּוֹלוֹת Wise person Can t let it go Scot free What he says is what he means; His mouth and heart are equal A slip of the tongue Watch out! - Judges 16: 9 Saving a life supersedes Shabbat A nervous wreck A person who is taken advantage of; A milking cow A temptation for sin; A hole in the fence will call out to the thief Went bankrupt Open your mouth and let your words shine The just shall live by faith - Habakkuk 2: 4 The righteous suffer, the wicked prosper Pursue justice - Deuteronomy 16: 20 33

8 ע מּ ך Ordinary, simple, good-hearted people ע מ ק ה בּ כ א - תהלים פד ז This world, a place of trouble - Psalms 84: 7 ע נ יּ י ע י ר ך קוֹ דמ ים Charity begins at home; The poor of your town have priority א ישׁ ה יּ שׁ ר בּ ע ינ יו י ע שׂ ה - שופטים יז ו א ל י פּ ל ר ח ך א ל י ת ה לּ ל חוֹג ר כּ מ פ תּ ח - מלכים א כ י-יא א ל-נ כוֹן - שמואל א כג כג א ל תּ דין א ת ח ב ר ך ע ד שׁ תּ גּ יע ל מ קוֹמוֹ א ל תּ ס תּ כּ ל בּ ק נ קן א לּ א בּ מ ה שׁ יּ שׁ בּוֹ א ל תּ פ תּ ח פּ ה ל שׂ ט ן א ל י ה ו קוֹץ בּ ה א ם א ין קמ ח א ין תּוֹ רה א ם א שׁ כּ ח ך י ר שׁ ל י ם תּ שׁ כּ ח י מ ינ י - תהלים קלז ה א ם בּ א רז ים נ פ ל ה שׁ ל ה ב ת - מ ה יּ ע שׂ א זוֹב י קיר? א ם תּ רצ א ין זוֹ א גּ דה א פּ כ א מ ס תּ בּ רא א רץ אוֹכ ל ת יוֹשׁ ב יה - במדבר יג לב ע ס ק בּ ישׁ ע קב בּ צ ד א ג דל ע רב- רב - שמות יב לח ע שׂ ה א ז נ יו כּ א פ רכּ ס ת ע שׂ ה דין ל ע צ מוֹ ע שׂ ה ח י ל - משלי לא כט ע שׂ י ל ב ל י ח ת - איוב מא כה ע תּ יק יוֹמ ין פּ ה מ פ יק מ רגּ ל יוֹת פ Fiasco Taking small assured steps; A heal next to thumb A large crowd, mob - Exodus 12: 28 Paid complete attention Took the law into his own hands He was very successful - Proverbs 31: 29 Courageous - Job 41: 25 Antique A mouth that pours out pearls, silver- tongued פּ ס ח ע ל שׁ תּ י ה סּ ע פּ ים - מלכים א יח כא Can t make up your mind - First Book of Kings 18: 21 Anarchy, each does as he pleases - Judges 17:6 Cheer up, don t lose hope, don t despair Let not him who puts on his armor boast like him who takes it off. Don t take credit too soon - First Book of Kings 20:6-11 Undoubtedly, certainly - First Book of Samuel 23:23 Don t judge a person until you have walked in his shoes Don t judge a book by its cover Don t speak evil, it may happen Something good but has a fault Material and substance is co-dependent If I forget Jerusalem, let my right hand forget her cunning - Psalms 137:5 If the strong are not invincible what about the weaker If fire devours the Cedar trees, then what hope does the mildew have?? If you will it, it is not a dream (Aramaic) On the contrary Very tough place to live - Numbers 13:

9 א רץ ז ב ת ח ל ב ד ב שׁ - שמות ג ח Land of milk and honey - Exodus 3: 8 ע ל א ח ת כּ מּ ה ו כ מּ ה ע ל-א פּוֹ ו ע ל-ח מ תוֹ - ירמיהו לב לא ע ל ד א ו ע ל ה א ע ל כּ ל-פּ שׁ ע ים תּ כ סּ ה א ה ב ה - משלי י יב ע ל קצ ה ה מּ ז ל ג ע ל ק רן ה צּ ב י ע ל רג ל א ח ת ע ל ה בּ תּ ה - איוב ו יח ע ל י ו ע ל צ א רי ע ם- קשׁ ה-ע רף - שמות לב ט ע מ ד ע ל ד ע תּוֹ ע מ ד ע ל ט יבוֹ ע מ ד ע ל ט ע תוֹ ע מ ד ע ל שׁ לּוֹ א שׁ רי יוֹשׁ ב י ב ית ך ב בּ א א ל-ה מּ נ ח ה ו א ל-ה נּ ח ל ה - דברים יב ט בּ א בּ יּ מ ים - בראשית כד א בּ א ל י די ה כּ רה בּ א ע ד-כּ כּ ר ל ח ם - משלי ו כו בּ א ע ל ע נ שׁוֹ בּ א ע ל שׁ כ רוֹ - בראשית ל לג בּ א ל ע מ ק ה שּׁ ו ה - בראשית יד יז בּ א מ י ם ע ד נ פ שׁ - תהלים סט ב A desperate point, the waters have reach the soul (a moment before drowning) - Psalms 69: 2 בּ אוֹתוֹת ב מוֹפ ת ים - דברים כו ח With signs and wonders, supporting an argument with compelling, irrefutable evidence - Deuteronomy 26: 8 בּ ב ת ע ינוֹ - זכריה ב יב בּ דח יל רח ימ - - ברכה לפני הנחת תפילין 8 Mind your own business He has arrived at a life of comfort - Deuteronomy 12: 9 Old man - Genesis 24: 1 He realized Became impoverished; Reduced to a loaf of bread - Proverbs 6: 21 Was punished Was rewarded - Genesis 30: 33 Reached a compromise - Genesis 14: 17 To protect something very dear to you - Zechariah 2: 12 (Aramaic) With fear and with respect, with awe - Prayer before putting on Tefillin Even more so, much more so Whether one likes it or not!; Despite his angry resentment - Jeremiah 32: 31 Chatting about everything Love will prevail; Love covers a multitude of sins - Proverbs 10: 11 On the tip of the fork ; Superficially Very unsafe or unsure, big risk; On a stag s horn Superficially, quickly Failed - Job 6: 18 I take full responsibility Stubborn people, difficult to rule over, hard-headed - Exodus 32: 9 Insistent on his opinion Check someone out Realized that he made a mistake 31 Insisted

10 ע ד י ע בוֹר ז ע ם - ישעיה כו כ Wait until the storm has passed - Isaiah 26: 20 ע ד ן ו ע ד נ ים - דניאל ז כה For ages, many days - Daniel 7: 25 עוֹד ח זוֹן ל מּוֹע ד - חבקוק ב ד Premature issue; It is not time yet - Habakkuk 2: 4 עוֹד י דוֹ נ ט י ה - ישעיהו ט כ Still capable of doing more - Joshua 9: 20 בּ דמ י י מ יו - ישעיה לח י ד מ עוֹת-תּ נּ ין בּוֹח ן כּ ל יוֹת ו ל ב - ירמיהו יא כ בּוֹר ס ד שׁ א ינוֹ מ א בּ ד ט יפּ ה בּ ז ע יר-א נ פּ ין בּ ז יע ת א פּ י ך תּ אכ ל ל ח ם - בראשית ג יט בּ ח ד רי-ח ד רים בּ ט ל בּ שׁ שּׁ ים בּ ין ה מּ צ רים - איכה א ג בּ ין ה פּ טּ ישׁ ו ה סּ ד ן בּ ין ה שּׁ יט ין בּ ין כּ ס ה ל ע שׂוֹר בּ ישׁ-גּ ד א בּ כ ב ד- ראשׁ עוֹל ים בּ קנ ה א ח ד - בראשית מא ה עוֹל ם כּ מ נ ה גוֹ נוֹה ג עוֹ רב א פּ רח ע זּ ה כ מּ ו ת א ה ב ה - שיר-השירים ח ו ע ז ר כּ נ ג דּוֹ - בראשית ב יח ע י ן בּ ע י ן - ישעיהו נב ח ע י ן י פ ה ע י ן רע ה, ע י ן ה רע ע י ן תּ ח ת ע י ן - שמות כא כד ע יר ו א ם בּ י שׂ רא ל - שמואל ב כ יט 30 Matching, fitting - Genesis 41: 5 Life goes on, nothing changes Nonsense; A flying raven Love is strong as death - Song of Songs 8: 6 His spouse - Genesis 2: 18 Seeing something clearly - Isaiah 52: 8 Generously Evil eye; Jealously Eye for an eye - Exodus 21: 24 Major city in Israel - Second Book of Samuel 20: 19 During his youth Isaiah 38:10 Crocodile tears, fake tears Very discerning, perceptive - Jeremiah 11: 20 A mind that absorbs like a sponge (Aramaic) Miniature With the sweat of your brow, you shall eat bread - Genesis 3: 19 Secretly Meaningless, inadequate, insufficient In dire straights - Lamentations 1: 3 Between a rock and a hard place Ten days of Repentance, between Rosh Hashanah and Yom Kippur 9 (Aramaic) Unfortunate soul Seriously He, himself, personally

11 A person is judged by 3 things: the way he eats, the way he deals with money, and by his anger (Aramaic) With the help of G-d (Normally, this will be written on top of letterheads) Wise people with the knowledge of the Torah and Talmud that know how to defend their opinions 10 ס ב ר פּ נ ים י פוֹת סוֹף גּ נּ ב ל ת ל יּ ה סוֹף מ ע שׂ ה בּ מ ח שׁ ב ה תּ ח ילּ ה ס י ג ל ח כ מ ה - שׁ ת י קה ס מ ך ב ט ח - תהלים קיב ז-ח ס ע רה בּ כוֹס מ י ם ע ע ב ד כּ י יּ מ לוֹ ך - משלי ל כב ע ב ר ז מ נּוֹ - בּ ט ל ק רבּ נוֹ ע ב רה שׁ בּ ין א דם ל ח ב רוֹ ע ב רה שׁ בּ ין א דם ל מּ קוֹם ע ד ח צ י ה מּ ל כ ת - אסתר ה ג בּ כ בוֹדוֹ ב ע צ מוֹ He, himself, personally בּ כוֹסוֹ, בּ כ יסוֹ ב כ ע סוֹ בּ כ יּ ה ל דוֹרוֹת A long lasting trouble, trouble for generations בּ כ ל רמ "ח א יב ריו Wholeheartedly, completely, (with all 248 body organs) בּ כ ל יוֹן ע ינ י ם - דברים כח סה Impatiently - Deuteronomy 28: 65 בּ לא כּ ח ל ב לא שׂ רק The real thing, the naked truth, no beautification נ שׂ יא ים ו ר ח ו ג שׁ ם א י ן - משלי כה יד נ שׁ מ ה י ת רה ס בּ ל שׁוֹן ס גּ י נ הוֹר (Aramaic) The opposite, ironical, say one thing and mean another בּ מ לא מ ב ן ה מּ לּ ה Literally בּ ס ב ר פּ נ ים י פוֹת Very politely בּ ס יּ ע תּ א דשׁ מ יּ א בּ ע ל י תּ ריס ין בּ ע י ד נ א ד רית ח א (Aramaic) At a time of anger בּ ע י ן י פ ה Generously בּ ע ל מ א Just like that, for no reason, merely All talk but no show; Presidents and wind but no rain - Proverbs 25: 14 Exalted spirit; An additional soft spirit a Jew is believed to posses on Shabbat Friendliness, kindness Crime doesn t pay; The end of a thief is the hanging tree Measure twice, cut once; The end of a deed is in planning first Silence is a sign of wisdom Safe and sound - Psalms 112: 7-8 A Tempest in a teapot Acting like a big shot; A slave becomes a King - Proverbs 30: 22 Out-dated issue becomes irrelevant Transgression between a person and a person Transgression between a person and G-d I ll give up to half my kingdom - Esther 5: 3 29

12 בּ ע ת ב עוֹנ ה א ח ת בּ פ ה מ ל א בּ צ ע-כּ ס ף - שופטים ה יט בּ ר-בּ י- רב בּ ר ך שׁ פּ ט רנ י מ ע נ שׁוֹ שׁ ל ז ה בּ ר מוֹ שׁ ל עוֹל ם בּ ר ר כּ שּׁ מ שׁ בּ צּ ה רי ם בּ רח ל בּ תּ ך ה ק ט נּ ה - בראשית כט יח בּ רכ ה ל ב טּ ל ה בּ שׂוֹרוֹת א יּוֹב - איוב א (י צ א) בּ שׁ ן ו ע י ן - שמות כא כו-כז ג גּ ב הּ ה ר בּ ינ יה ם גּ דוֹלוֹת נ צ רוֹת נ נ א ה דוֹ רש ו נ א ה מ קיּ ם What you ask from others, you should do yourself נ ה רג ע ל פּ חוֹת מ שּׁ ו ה פּ ר ט ה נ ז יד ע דשׁ ים - בראשית כה כט - לד נ ז ם ז ה ב בּ א ף ח ז יר - משלי יא כב נ ח בּ א א ל ה כּ ל ים - לפי שמואל א י כב נ כ נ ס בּ ע ב י ה קּוֹ רה נ כ נ ס י י ן י צ א סוֹד נ כ ס י צ אן בּ רז ל נ מ ל ך בּ דע תוֹ נ ע שׂ ה ו נ שׁ מ ע! - שמות כד ז נ פ ת צ פ ים - תהלים יט יא נ צ ח י שׂ רא ל לא י שׂ ק ר - שמואל א טו כט 28 Stingy, miser Something with little value - Genesis 25: A gross mismatch; A beautiful gold ring in the nose of a pig - Proverbs 11: 22 Shy; Hiding in the pots and pans - By First Book of Samuel 10: 22 Lost himself in a subject As wine comes in, the secret goes out The crown jewels; The essential assets / values of a country or a society Retracted, changed his mind We will be obey before we hear - Exodus 24: 7 Too sweet to be true - Psalms 19: 11 The G-d of Israel will keep his promise to Israel; Salvation will come - First Book of Samuel 15: 29 נ קי-כּ פּ י ם - תהלים כד ד Innocent, decent; clean handed - Psalms 24: 4 נ שׂ א פּ נ ים Honorable A detailed agreement, leaving no room for misunderstandings - Genesis 29:18 Simultaneously Without hesitation, with certainty Greed, to gain money illegally - Judges 5: 19 (Aramaic) Student of a rabbi, a young Yeshiva student Relieved of responsibility for someone Issues of greatest importance Clear as the light of day, very obvious Work that was done in vain, useless work Horrible, disastrous news - Job 1 Suffered a big lose or injury - Exodus 21: Growing differences between friends, a mountain grew between them Things of extreme importance 11

13 גּ דשׁ א ת ה סּ א ה Gone too far (negative connotation) מ ן ה שּׂ פ ה ו ל ח ץ מ ע ז י צ א מ תוֹק - שופטים יד יד מ פּ נ י שׂ יב ה תּ ק ם - ויקרא יט לב מ צ א א שּׁ ה, מ צ א טוֹב - משלי יז כב מ צ ו ה ה בּ א ה בּ ע ב רה מ צ ץ מ ן ה א צ בּ ע מ צ ו ת א נ שׁ ים מ ל מּ דה - ישעיהו כט יג מ קצ ה מ ח מ ת מ א ס מ רבּ ה נ כ ס ים - מ רבּ ה דא ג ה מ רב ע צ ים לא רוֹא ים א ת ה יּ ע ר מ שּׂוֹא-פּ נ ים - דברי הימים ב יט ז מ שׁ נּ ה מ קוֹם מ ש נּ ה מ זּ ל מ שׁ ע נ ת קנ ה רצ ץ - מלכים ב יח כא מ תּ ן בּ סּ ת ר - משלי כא יד גּ ל גּ ל חוֹז ר בּ עוֹל ם גּ ל ה א ת א ז נוֹ גּ ז רה שׁ ו ה גּ לּ ה פּ נ ים בּ תּוֹ רה ש לא כּ ה ל כ ה גּ לּ ת ה כּוֹת רת גּ ם זוֹ ל טוֹב ה גּ מ ר ע ל יו א ת ה ה לּ ל גּ י רס א די נ ק ת א ד ד ב קה ל שוֹנוֹ ל ח כּוֹ - תהלים קלז ו Lost his speech; His tongue was glued to the roof of his mouth - Psalms 137:6 ד ב ר ש ל מ ה-בּ כ ך ד ב ר א ח ר ד בּ ר א ל ה ע צ ים ו א ל ה א ב נ ים 12 Ups and downs in life He told him a secret Equating between two similar issues He falsifies the meaning of the Torah The most important issue, the main thing An optimistic statement that there is good in everything To speak highly of someone (Aramaic) Things that are learned in childhood and stay with us throughout life A very unimportant matter, insignificant Idolatry, a derogatory term for a wicked person, A pig Talking to a wall Saying something without meaning it If life hands you a lemon, make lemonade; Out of the mighty came the sweet - Judges 14:14 Respect the elderly; Stand up in the presence of the elderly - Leviticus 19: 32 Found a wife, found good (A saying that speaks favorably of successful marriage) - Proverbs 16: 22 From a bad act comes something good Completely imaginary, a lie; Sucked out of the finger Something done routinely but not wholeheartedly - Isaiah 29: 13 Something or someone that is despised The one who gains wealth also gains worries You can t see the wood for the trees Favoritism - Chronicles II 19:7 Change your place - change your luck Relying on something not stable itself - Second Book of Kings 18: Bribery; 2. giving charity secretly - Proverbs 21: 14 27

14 ה א בּ ה א תּ ל י א ה א יר פּ נ ים ה ב ט יח ה רים ג ב עוֹת ה גּ יע ל ע מ ק ה שּ ו ה - בראשית יד יז מ ג ד ל ים פּוֹ רח ים בּ א ו יר Imaginary, nonsense, unrealistic; Towers flying in the air מ ג לּ ה ט פ ח מ כ סּ ה ט פ ח י ם מ ד ח י א ל ד ח י מ ה יּ ל ד יוֹם - משלי כז א מ ה ע נ י ן שׁ מ טּ ה א צ ל ה ר-ס ינ י? מ ס ר-ה שׂ כּ ל - משלי א ג מ ס ר-כּ ל יוֹת - תהלים טז ז מוֹ רת-ר ח - בראשית כה לה מ ו ת ו ח יּ ים בּ י ד ה לּ שׁוֹן - משלי יח כא Life and death are in the power of the tongue - Proverbs 18: 21 Reveals a little but hides much more Deteriorating; Going from bad to worse What will the new day bring, what will the future bring - Proverbs 27: 1 What is the connection? How does one thing relate to the other? The moral of the story is... - Proverbs 1: 3 Conscience - Psalms 16: 7 Being upset - Genesis 25: 35 ד ב רים בּ גוֹ ד ב רים ה עוֹמ דים בּ ר מוֹ שׁ ל עוֹל ם ד ב רים כּ ד רבוֹנוֹת ד ב ש ו ח ל ב תּ ח ת ל שוֹנוֹ - שיר השירים ד יא ד י ל ח כּ ימ א בּ רמ יז א ד יּ הּ ל צ רה בּ ש ע תּ הּ ד ין פּ ר ט ה כּ דין מ א ה ד קדּ קי ע נ יּ ת ד ריס ת- רג ל ה מ י שׁ טּ רח בּ ע רב שׁ בּ ת י אכ ל בּ שׁ בּ ת Preparation will reap rewards מ י ם גּ נ ב ים י מ תּ ק - משלי ט יז Stolen waters are sweet (and bread eaten in secret is pleasant) - Proverbs 9:17 מ יּ מ ים י מ ימ ה - שמואל א א ג From a long time ago - First Book of Samuel 1: 3 מ לּ א פּ יו מ י ם He remained silent; He filled his mouth with water מ ן ה מּ סּ ד ע ד ה טּ פ חוֹת - מלכים א ז ט From top to bottom; From the foundation to the roof tops - First Book of Kings 7: 9 There is a reason behind this, more than meets the eye Extremely important issues, highest priorities Bold, sharp words Smooth, conniving talker - Song of Psalms 4: 11 (Aramaic) A hint is sufficient for a wise person Don t cross a bridge before you come to it The law is exercised the same for small and large transgressions Nit-picking Permission to access, right of way (Aramaic) One thing is connected to another Very kind to someone, show good will Someone who promises the world but doesn t deliver Reached an agreement - Genesis 14: 17 ה ה ר הוֹל יד ע כ בּ ר The mountain gave birth to a mouse. From a big worry came nothing 26 13

15 הוֹל יך אוֹתוֹ שׁוֹל ל Cheated someone הוֹל ך בּ תּ ל ם Conformist הוֹל ך רכ יל - ויקרא יט טז, משלי יא יג Gossiping - Leviticus 19:16, Proverbs 11:13 הוֹס יף שׁ מ ן ל מּ ד רה Added fuel to the fire ה זּ רע ים בּ דמ ע ה בּ רנּ ה י קצ ר - תהלים קכו ה They who sow in tears shall reap in joy - Psalms 126:5 ל ח ם-צ ר מ י ם ל ח ץ - ישעיהו ל כ ל ית ד ין ו ל ית ד יּ ן ל ך-א ל נ מ ל ה, ע צ ל, רא ה ד רכ יה ו ח כ ם - משלי ו ו ל מ ע ן ה שּׁ ם! ל פ י ע נ יּ ת ד ע תּ י ל פ נ י ע ר לא ת תּ ן מ כ שׁוֹל - ויקרא יט יד ל שׁוֹן נוֹפ ל ע ל ל שׁוֹן ל שׁוֹן ס גּ י-נ הוֹר ל שׁ ם-שׁ מ י ם מ אי נ פ קא מ נּ ה? מ א י ד ך גּ יס א מ בוֹי ס ת ם מ בּ ל י מ שׂ ים - איוב ד כ מ ה ח יּ ים ו ה מ ו ות בּ י ד ה לּ שׁוֹן - משלי יח כא Life and death are in the power of the tongue - Proverbs 18: 21 ה ח ז יר ע ט רה ל י שׁ נ ה Restored to its former glory ה ט בּ יע א ת חוֹת מוֹ ע ל- To leave a personal impact on something, put his seal on ה י ה ל מ שׁ ל ו ל שׁ נ ינ ה - ירמיהו כד ט Was mocked - Jeremiah 24:9 ה כּ ה שׁוֹק ע ל י ר ך - שופטים טו ח Defeated someone badly - Judges 15:8 ה כּ ס ף י ע נ ה א ת ה כּ ל - קהלת י יט Money buys everything - Ecclesiastes 10:19 ה כּ צ ע קת ה? - בראשית יח כ-כא Is the situation so bad?- Genesis 18:20-21 ה ל ך ל עוֹל מוֹ Died ה ל ך מ ד ח י א ל ד ח י Deteriorated, went from one failure to another 14 Absolute minimum necessities - Isaiah 30: 20 (Aramaic) Everyone does what is right in his own eyes, chaos; No law and no Judge Go to the ant and see how hard she works and learn from her - Proverbs 6: 6 For G-d s sake In my humble opinion Do not put a stumbling block before the blind - Leviticus 19: 14 A homonym, words that sound alike (Aramaic) Saying something and meaning the opposite For a very noble reason; For the sake of Heaven (Aramaic) What difference does it make? 25 (Aramaic) On the other hand Dead end Unnoticeably - Job 4: 20

16 לא ה י דב רים מ עוֹל ם (ל ה ד"ם) It never happened, a complete lie ה ל ך מ ח י ל א ל ח י ל - תהלים פד ח ה מּ ת ח יל בּ מ צ ו ה אוֹמ רים לוֹ: גּ מ ר! ה ע ל ה ח רס בּ י דוֹ ה ע ל ים ע י ן ה ע מ יד פּ נ ים ה פ ך עוֹל מוֹת ה פ ל א ו פ ל א - ישעיהו כט יד ה ק ד ים רפ א ה ל מ כּ ה ה קוֹל קוֹל י ע קב ו ה יּ די ם י די ע שׂ ו - בראשית כז כב ה ק שׁ שׁ שּׁ ב ר א ת גּ ב ה גּ מ ל ה רה יב ע ז בּ נ פ שׁוֹ - תהלים קלח ג ה ר רים ה תּ ל י ים בּ שׂ ע רה לא י א מ ן (י א מ ן) כּ י י ס פּ ר - חבקוק א ה ל ך ו שׁ ב - משלי ג כח לא מ א ה ב ת מ ר ד כ י א לּ א מ שּׂ נ א ת ה מ ן לא מ ד ב שׁ ך ו לא מ ע קצ ך לא מ צ א י דיו ו רג ל יו לא נ ס ל יחו - דברים לד ז לא נוֹ קף א צ בּ ע לא ע ל ה לּ ח ם ל ב דּוֹ י ח י ה ה א דם - דברים ח ב-ג לא ת ח סוֹם שׁוֹר בּ דישׁוֹ - דברים כה ד לא-ת א ר לוֹ ו לא ה דר - ישעיה נג ב ל או ד ו קא ל ה ב ד יל בּ א ל ף א ל פ י ה ב ד לוֹת 24 Unbelievable - Habakkuk 1: 5 Gave someone the run-around - Proverbs 3: 28 Doing something good for unpure intentions Don t do me any favors, thanks but no thanks Completely confused, disoriented Young and vigorous at old age - Deuteronomy 34: 7 Won t lift a finger Man can not live by bread alone - Deuteronomy 8: 2-3 Do not muzzle the ox that treads the grain ; Let the apple pickers eat apples - Deuteronomy 28: 4 He was plain looking without glamor - Isaiah 53: 2 Not necessarily In sharp contrast; Separated by thousands of degrees ל ח ם-ח קּוֹ Bare necessities, his bread and water Went from one success to the next - Psalms 84: 8 Complete what you started! Failed Turned a blind eye Pretended Made a fuss, caused a scene, went a great distance to attain something What a wonder! Unbelievable! - Joshua 29:14 Someone who acts pro actively; Gave the remedy before the injury The voice is the voice of Jacob and the hands are the hands of Esau - Genesis 27:22 The straw that broke the camel s back Dared - Psalms 138: 3 Something complex based on a shaky foundation ו ו א ה ב תּ ל רע ך כּ מוֹ ך - ויקרא יט יח You should love your neighbor as yourself - Leviticus 19: 18 15

17 כּ ן י ה י רצוֹן כּ פ י-טוֹב ה כּ פ ל-כּ פ ל י ם כּ קל פּ ת ה שׁ ם כּ ק ריע ת י ם-ס ף כּ רח ק מ ז רח מ מּ ע רב - תהלים קג יב כּ רע ם בּ יוֹם בּ ה יר כּ שּׁ לוֹן ח ר ץ - ישעיהו י כב לא א ל מ ן י שׂ רא ל - ירמיהו נא ה לא א מ ר נוֹא ש - ירמיהו ב כה לא בּ א ל ף רבּ ת י לא דבּ ים ו לא י ע ר לא ה י ה ו לא נ ב רא ל ו ג ר ז א ב ע ם כּ ב שׂ - ישעיהו יא ו The wolf shall dwell with the lamb - Isaiah 11:6 ו חוֹז ר ח ל יל ה ו יּ פ תּ ח... א ת פּ י ה א תוֹן - במדבר כב כח ו יּ שׁ מ ן י שׁ ר ן ו יּ ב ע ט ז א ב בּ עוֹר כּ ב שׂ ז ג מ ן ה שּׁ מ י ם ז רה מ ל ח ע ל ה פּ צ ע ים ז רק בּוֹ מ רה ז ר קה בּוֹ שׂ יב ה - הושע ז ט ח ב ל י-מ שׁ יח ח דשׁ ים ל בּ ק רים ח ז ר ל א ית נוֹ, שׁ ב ל א ית נוֹ - שמות יד כז ח ל ק ה א רי ז 16 Repeats perpetually Said when a fool makes an unexpected statement (When the Lord opens the mouth of the donkey) - Numbers 22:28 Ungratefulness; The bull becomes fat then kicks his owner Treated someone strictly, harshly, was tough with (normally) a child or pupil ח A wolf in sheep s clothing A match made in heaven Adding salt to the wound Aged - Hosea 7: 9 The pain and agony Israel needs to endure to bring the Messiah Every time anew Healed, recovered - Exodus 14: 27 The lion s share A wishing; Let it be G-d s will Ungrateful Double payback Worthless; Like the peel of garlic A very difficult endeavor like tearing apart the Sea of Reeds Very far; As far as the distance between east and west - Psalms 103: 12 Like thunder on a clear day A complete failure - Isaiah 10: 22 We are not helpless; Israel is not a widower - Jeremiah 51: 5 Didn t give up, did not succumb to despair - Jeremiah 2: 25 No ifs, ands, or buts A complete lie, fiction, imagination A complete lie, fiction, imagination 23

18 ט ב ין ת קיל ין ט ב יע ת-ע י ן טוֹב שׁ ם מ שּׁ מ ן טוֹב - קהלת ז א טוֹב ים ה שּׁ נ י ם מ ן-ה א ח ד - קהלת ד ט טוֹב ל ו שׁ רץ בּ י דוֹ - ויקרא יא לא טוֹמ ן י דוֹ בּ צּ לּ ח ת - משלי יט כד טוֹמ ן ראשׁוֹ בּ חוֹל ט לּ ית שׁ כּ לּ הּ תּ כ ל ת כּ ה רף-ע י ן כּ ז ה רא ה ו ק ד שׁ כּ ח ץ מ ק שׁ ת כּ י ד ה מּ ל ך - אסתר א ז כּ ל ד יכ פ ין - הגדה של פסח כּ ל ה מּ ל בּ ין פּ נ י ח ב רוֹ בּ רבּ ים, כּ א ילּ שׁוֹפ ך ד מ ים כּ ל ה מוֹס יף גּוֹ רע כּ ל ה מ קיּ ים נ פ ש א ח ת מ י שׂ רא ל כּ א ילּ 22 In an instant Follow this to the letter! See this issue as sacred! Fast as lightening, As fast as an arrow from a bow Like a king s table, lavish - Esther 1:7 (Aramaic) Anyone who is needy - Passover Hagaddah To shame someone in public is as bad as murder Too much of a good thing He who save a single life it is as though he has saved the entire world ח מ ד לוֹ ל צוֹן - משלי א כב ח מ ץ בּ ן י י ן ח ס י די א מּוֹת ה עוֹל ם ח פּ שׂ אוֹתוֹ בּ נּ רוֹת - צפניה א יב ח רב פּ יפ יּוֹת - תהלים קמט ו ח שׁ ך מ צ רי ם - שמות י כא כב ט כּ ל ה פּוֹס ל בּ מ מוֹ פּוֹס ל A pot calling the kettle black כּ ל ה קוֹ דם זוֹכ ה The early bird catches the worm כּ ל י שׂ רא ל ע רב ים ז ה ל ז ה The children of Israel are responsible for one another כּ ל כּ ל ה ק צּ ין This is it! The end! I ve had it! כּ ל יל ה שּׁ ל מ ת Perfect of all that is perfect, the epitome of perfection כּ מוֹנ י כּ מוֹ ך - מלכים א כב ד To be in the same boat - First Book of Kings 22: 4 Pulled his leg, joked with him - Proverbs 1: 22 A bad seed that came from good The Righteous Gentiles To look for someone feverishly - Zephaniah 1: 11 Double-edged sword - Psalms 149: 6 Very dark, complete darkness; The darkness of Egypt - Exodus 21: 22 (Aramaic) Cash, good money, hard currency Good perception, sharp eye Very important to have a good name, good reputation - Ecclesiastes 7: 1 Two are better than one - Ecclesiastes 4: 9 Expressing regret while continuing to do wrong, immersing in Mikvah to purify while holding a creeping unclean creature in his hand - Leviticus 11: 31 Does nothing, does not take any action - Proverbs 19: 24 Put his head in the sand Sarcastic statement to someone who pretends to be pure and innocent 17

19 ט ע ת ל עוֹל ם חוֹז רת ט ע נוֹת מ ע נוֹת ט פּ ין-ט פּ ין י י ג ע תּ י ו לא מ צ את י - א ל תּ א מ ן י ד-י מ ינוֹ שׁ ל י ד ל פ ה! - משלי ל לב י ד רוֹח צ ת י ד One hand washes another (two persons cover up each other s iniquities) י דוֹ ע ל ה ע ל יוֹנ ה י דוֹ ע ל ה תּ ח תּוֹנ ה י ד ע ל שׁ מ צ ה י ד ע ה בּ צּ יבּ ר י ה רג ו א ל י ע בוֹר י ה לּ ל ך ז ר ו לא-פ י ך - משלי כז ב 18 To err is human A barrage of demands and claims Little by little If you work hard enough, you can solve any problem Assistant to someone, right hand man Hush! Don t tell the secret; Hand to your mouth! - Proverbs 30: 32 He has the upper hand He has the lower hand, he is losing Notorious A legal status of a woman who lives with a man but is not married to him By no means can this be transgressed Be modest, let another praise you and not your mouth - Proverbs 27: 2 יוֹצ א- דפ ן Exceptional, unusual י שׁ רג ל י ם ל ד ב ר Well founded, substantiated י שׁ ב ע ל ה מּ דוֹכ ה He debated his conflicts י ישׁ ר כּ ח Much strength to you! כ כּ א ב ן ש א ין ל ה הוֹפ כ ין Something worthless, useless כּ אוֹ ר ך ה ג ל ת Very long distance, lengthy כּ א י ן כ א פ ס - ישעיה מא יב Not comparable, can t compare - Isaiah 41: 12 כּ בּ דה ו ח שׁ דה Treat him with respect but be wary כּ בוֹדוֹ בּ מ קוֹמוֹ מ נּ ח With all due respect כּ ב י כוֹל As if, as though כּ ב שׁ א ת י צ רוֹ Held his fire, controlled his impulse כּ ב שׁ פּ נ יו בּ ק ר קע Held his head down in shame; He laid his face in the ground כּ ב שׂ ת ה רשׁ - שמואל ב יב Wicked, someone who Steals the last piece of property from the poor - Second Book of Samuel 2:12 כּ ד ת ו כ ד ין As it should be, To the letter 21

20 יוֹצ א ח ל צ יו - מלכים א י יט י שׁ ב תּ ח ת גּ פ נוֹ ו ת ח ת תּ א נ תוֹ - מלכים א ה ה י צ א מ כּ ל ל שׁ ימ שׁ י צ א מ ן ה כּ ח א ל ה פּ ע ל י צ ר-ה רע י צ ר-ה טּוֹב י ק ב ה ד ין א ת ה ה ר י רא ת-שׁ מ י ם י רא ת כּ בוֹד י רד ל ח יּ יו י רד ל סוֹף ד ע תּוֹ י רד מ נּ כ ס יו י רד פּ ל א ים - איכה א ט י שׁ ל א ל-י דוֹ - בראשית לא כח י שׁ ב בּ ח יבּ ק י די ם י שׁ קוֹנ ה עוֹל מוֹ בּ שׁ ע ה א ח ת 20 Became obsolete Realization of a plan Impulse to do bad things Impulse to do good things Justice will be done no matter what; The judgment shall pierce through the mountain Respecting and fearing G-d, Being religious Deep respect Tortured, gave someone a hard time Understood him precisely Became impoverished Declined dramatically - Lamentations 1: 9 He is capable of something - Genesis 31: 28 He sat idly, did nothing Life changing success; There are those who buy their world in one hour His descendent, his son- First Kings 10:19 Sits peacefully under his fig tree, lives comfortably on his property - First Kings 5:5 י ח י די-ס ג לּ ה Unique people with special qualities י ח ס י-גוֹמ ל ין Reciprocal relationship י י ן בּ ן-ח מ ץ A good son from a bad father י ל ד-שׁ ע שׁ ע ים - ירמיה לא יט Playful child, a child who make his parents happy - Jeremiah 31:19 י ל ד-ט פּ ח ים Spoiled child, preferred child י פ ה שׁ ע ה א ח ת ק דם The early bird catches the worm י פ ה שׁ ת י קה ל ח כ מ ים, קל ו ח מ ר ל ט פּ שׁ ים Silence is good for the wise - even more for the fools י צ א בּ שׁ ן ו ע י ן - שמות כא כו-כז Was badly defeated; Lost a tooth and an eye - Exodus 21:26-27 י צ א ה מּ רצ ע מ ן ה שּׂ ק The truth has been revealed י צ א י די חוֹב ה Did something only because of obligation just to get by, not wholeheartedly 19 י צ א לוֹ מוֹנ יט ין Has a reputation י צ א ל ת רבּ ת רע ה Turned to evil ways

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt המצגת מבו ס סת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley Date: November 08, 2002 ISBN: 0-321-14653-0 Pages: 240 תכנות מונחה בדיקות (Test Driven Development) אוהד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

הבנת הנקרא Reading Comprehension

הבנת הנקרא Reading Comprehension הבנת הנקרא Reading Comprehension בקבצים 1-4, יש להדפיס את עמודים 2-4 בלבד. בקבצים 5-10 יש להדפיס את עמודים 2-5 בלבד..1 קיץ 2017 https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2017/05/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד