Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2"

תמליל

1 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors gave him a name, saying, A ו תּ ק ר אנ ה שׁ מוֹ עוֹב ד הוּא א ב י י שׁ י א ב י ד ו ד ו א לּ ה son is born to Naomi! They named him Obed; he was the father of Jesse, father of David. This is the line of תּוֹל דוֹת פּ ר ץ פּ ר ץ הוֹל יד א ת ח צ רוֹן ו שׂ ל מוֹן Perez: Perez begot Salmon begot Boaz, Boaz begot ו ע ב ד הוֹל יד א ת בּ ע ז וּב ע ז הוֹל יד א ת עוֹב ד Obed, Obed begot Jesse, and Jesse begot David. הוֹל יד א ת י שׁ י ו י שׁ י הוֹל יד א ת דּ ו ד 2. Bamidbar Rabba 2:21 כּ ל מ י שׁ ה מּ קוֹם מ ת ע סּ ק בּוֹ ל ה ע מ יד מ מּ נּוּ א מּ ה אוֹ The Torah uses the term toldos (generations) in cases where God concerns Himself with to שׁ ל שׁ ל ת יוּח ס ין כּ ע נ י ן ה זּ ה ל כ תּ ב בּוֹ תּוֹל דוֹת, שׁ כּ ן א תּ מוֹצ א שׁ תּ ים ע שׂ ר ה תּוֹל דוֹת בּ כּ תוּב ים, ה ר אשׁוֹן: establish a nation or a chain of ancestry. There א לּ ה תוֹל דוֹת ה שּׁ מ י ם ו ה א ר ץ, ז ה ס פ ר תּוֹל ד ת א ד ם, Adam, are 12 such cases, from Creation through Noah, etc. And these are the generations of Peretz to establish the chain of kingship from him. א לּ ה תּוֹל ד ת נ ח ו א לּ ה תּוֹל דוֹת פּ ר ץ, ל ה ע מ יד שׁ ל שׁ ל ת ה מּ ל כוּת ה ימ נּוּ, David s Missing Lineage ו יּ אמ ר י הו ה א ל שׁ מוּא ל ע ד מ ת י א תּ ה מ ת א בּ ל א ל שׁ אוּל ו א נ י מ א ס תּ יו מ מּ ע ל י שׂ ר א ל מ לּ א ק ר נ שׁ מ ן ו ל א שׁ ל ח א ל י שׁ י בּ ית ה לּ ח מ י כּ י ר א ית י בּ ב נ יו ל י מ ל ו ק ר את ל י שׁ י בּ זּ ב ח ו א נ כ י אוֹד יע א ת א שׁ ר תּ ע שׂ ה וּמ שׁ ח תּ ל י א ת א שׁ ר א מ ר א ל י ו יּ ע ב ר י שׁ י שׁ ב ע ת בּ נ יו ל פ נ י שׁ מוּא ל ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל א ל י שׁ י ל א ב ח ר י הו ה בּ א לּ ה ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל א ל י שׁ י ה ת מּוּ ה נּ ע ר ים ו יּ אמ ר עוֹד שׁ א ר ה קּ ט ן ו ה נּ ה ר ע ה בּ צּ אן ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל א ל י שׁ י שׁ ל ח ה ו ק ח נּוּ כּ י ל א נ ס ב ע ד בּ אוֹ פ ה ו יּ שׁ ל ח ו י ב יא הוּ ו הוּא א ד מוֹנ י ע ם י פ ה ע ינ י ם ו טוֹב ר א י (פ) ו יּ אמ ר י הו ה קוּם מ שׁ ח הוּ כּ י ז ה הוּא ו יּ קּ ח שׁ מוּא ל א ת ק ר ן ה שּׁ מ ן ו יּ מ שׁ ח א תוֹ בּ ק ר ב א ח יו ו תּ צ ל ח רוּח י הו ה א ל דּ ו ד מ ה יּוֹם ה הוּא ו מ ע ל ה ו יּ ק ם שׁ מוּא ל ו יּ ל ה ר מ ת ה ו כ ר אוֹת שׁ אוּל א ת דּ ו ד י צ א ל ק ר את ה פּ ל שׁ תּ י א מ ר א ל א ב נ ר שׂ ר ה צּ ב א בּ ן מ י ז ה ה נּ ע ר א ב נ ר ו יּ אמ ר א ב נ ר ח י נ פ שׁ ה מּ ל א ם י ד ע תּ י ו יּ אמ ר ה מּ ל שׁ א ל א תּ ה בּ ן מ י ז ה ה ע ל ם וּכ שׁוּב דּ ו ד מ ה כּוֹת א ת ה פּ ל שׁ תּ י ו יּ קּ ח א תוֹ א ב נ ר ו י ב א הוּ ל פ נ י שׁ אוּל ו ר אשׁ ה פּ ל שׁ תּ י בּ י דוֹ ו יּ אמ ר א ל יו שׁ אוּל בּ ן מ י א תּ ה ה נּ ע ר ו יּ אמ ר דּ ו ד בּ ן ע ב דּ י שׁ י בּ ית ה לּ ח מ י 3. Samuel I 16:1-13 And God said to Samuel, How long will you grieve over Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and set out; I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have decided on one of his sons to be king. Invite Jesse to the sacrificial feast, and then I will make known to you what you shall do; you shall anoint for Me the one I point out to you. Thus Jesse presented seven of his sons before Samuel, and Samuel said to Jesse, God has not chosen any of these. Then Samuel asked Jesse, Are these all the boys you have? He replied, There is still the youngest; he is tending the flock. And Samuel said to Jesse, Send someone to bring him, for we will not sit down to eat until he gets here. So they sent and brought him. He was ruddy-cheeked, bright-eyed, and handsome. And God said, Rise and anoint him, for this is the one. Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers; and the spirit of God gripped David from that day on. Samuel then set out for Ramah. 4. Samuel I 17:55-58 When Saul saw David going out to assault the Philistine, he asked his army commander Abner, Whose son is that boy, Abner? And Abner replied, By your life, Your Majesty, I do not know. Then find out whose son that young fellow is, the king ordered. So when David returned after killing the Philistine, Abner took him and brought him to Saul, with the head of the Philistine still in his hand. Saul said to him, Whose son are you, my boy? And David answered, The son of your servant Jesse the Bethlehemite. 1

2 5. Rashi Did he not recognize him? Is it not stated, "He loved him very much and he became his arms bearer"? But, he saw him behaving in a kingly manner. Do'eg said to him, 'Before you ask whether or not he is descended from a family which qualifies him for the throne, ask whether or not he is qualified to enter into the congregation because he is descended from Rus the Mo'avite.' Avneir responded to him, 'We have learned that an Ammonite [is forbidden] but not a female Ammonite [the same for a female Moavite].' 2 בן מי זה הנער. וכי לא היה מכירו, והלא כתיב (לעיל טז כא): ויאהבהו מאד ויהי לו נושא כליו, אלא ראהו מתנהג בטכסיסי מלכות אמר לו דואג: עד שאתה שואל אם בא ממשפחה שיהא הוא הגון למלכות אם לאו, שאל אם ראוי לבא בקהל אם לאו, שהרי מרות המואביה בא. אמר לו אבנר: שנינו עמוני ולא עמונית.. 6. Malbim Since Shaul had promised to marry his daughter to the one who conquered the Pelishti, once David volunteered to fight it occurred to Shaul that he might need to fulfill his vow. He therefore immediately looked after the honor of his family and asked about David s lineage and qualities (not his father s name). He asked Avner if David s family was worth of marrying into the king s family, and Avner did not know for Yishai s honor was not then known. לפי הפשט, אחר ששאול הבטיח לתת את בתו להמנצח את הפלשתי, אז תיכף בהתנדב דוד ללחום אתו עלה על לבו כי בהכרח יצטרך לשלם נדרו ולתת לו את בתו, ולכן דרש תיכף על כבוד בית אביו, לא לדעת שמו, כי ידע ששם אביו ישי, רק לדעת יחוסו ומעלתו, ואמר בן מי זה הנער אבנר, הוא, אם אביו מיוחס נכבד ונשוא פנים ראוי שיתחתן עם המלך, ואבנר לא ידע מענה על זה כי כבוד ישי לא נודע אז : 7. Samuel I 25:10-11 Nabal answered David s servants, Who is David? Who is the son of Jesse? There are many slaves nowadays who run away from their masters. Should I then take my bread and my water, and the meat that I slaughtered for my own shearers, and give them to men who come from I don t know where? 8. Rashi Who is Dovid. Of what importance is he that I should give him mine? Is he not descended from Rus the Moavite? ו יּ ע ן נ ב ל א ת ע ב ד י ד ו ד ו יּ אמ ר מ י ד ו ד וּמ י ב ן י שׁ י ה יּוֹם ר בּוּ ע ב ד ים ה מּ ת פּ ר צ ים א ישׁ מ פּ נ י א ד נ יו ו ל ק ח תּ י א ת ל ח מ י ו א ת מ ימ י ו א ת ט ב ח ת י א שׁ ר ט ב ח תּ י ל ג ז ז י ו נ ת תּ י ל א נ שׁ ים א שׁ ר ל א י ד ע תּ י א י מ זּ ה ה מּ ה מי דוד. מה הוא חשוב שאתן לו את שלי, הלא מרות המואביה בא: 9. Samuel II 23:1 These are the last words of David: The utterance of David son of Jesse, The utterance of the man set on high, The anointed of the God of Jacob, The favorite of the songs of Israel: ו א לּ ה דּ ב ר י ד ו ד ה א ח ר נ ים נ א ם דּ ו ד בּ ן י שׁ י וּנ א ם ה גּ ב ר ה ק ם ע ל מ שׁ י ח א ה י י ע ק ב וּנ ע ים ז מ רוֹת י שׂ ר א ל 10. I Chronicles 10:14 And he (Saul) did not seek advice of the LORD; so He had him slain and the kingdom transferred to David son of Jesse. ו ל א ד ר שׁ בּ יהו ה ו י מ ית הוּ ו יּ סּ ב א ת ה מּ לוּכ ה ל ד ו יד בּ ן י שׁ י

3 3 11. Medrash Rabba Ruth the Moabite did not die until she saw Shlomo her grandson sitting and judging the case of the harlots, as it is written (Kings II:2) And he placed a chair for the king s mother this is Bath Sheba; and she sat to his right this is Ruth the Moabite R. Yonatan explained: Six kernels refers to David; Come here Come close to royalty and eat from the bread this is the bread of royalty And she sat to the side of the reapers for the kingship was captured from him (David) for a time And he handed her parched grain for his kingship returned Like Grandmother, Like Grandson 12. Ruth 2:10-14 Then she fell on her face, and bowed to the ground, and said to him: 'Why have I found favor in your eyes, that you should recognize me, and I am a foreigner Then she said: 'Let me find favor in your sight, my lord; for you have comforted me, and you have spoken to the heart of your servant, though I am not [worthy] as one of your servants.' ו תּ פּ ל, ע ל-פּ נ יה, ו תּ שׁ תּ חוּ, א ר צ ה; ו תּ אמ ר א ל יו, מ דּוּע מ צ את י ח ן בּ ע ינ י ל ה כּ יר נ י--ו א נ כ י, נ כ ר יּ ה. ו תּ אמ ר א מ צ א-ח ן בּ ע ינ י א ד נ י, כּ י נ ח מ תּ נ י, ו כ י ד בּ ר תּ, ע ל-ל ב שׁ פ ח ת ; ו א נ כ י ל א א ה י ה, כּ א ח ת שׁ פ ח ת י. 13. Samuel I 18: And Saul said to David: 'Behold my elder daughter. יז ו יּ אמ ר שׁ אוּל א ל-דּ ו ד, ה נּ ה ב תּ י ה גּ דוֹל ה מ ר ב Merab, will I give thee to wife 18 And David said to Saul: א ת הּ א תּ ן-ל ל א שּׁ ה- יח ו יּ אמ ר דּ ו ד א ל-שׁ אוּל, 'Who am I, and what is my life, or my father's family in מ י א נ כ י וּמ י ח יּ י, מ שׁ פּ ח ת א ב י, בּ י שׂ ר א ל--כּ י- Israel, that I should be son-in-law to the king?' 19 But it א ה י ה ח ת ן, ל מּ ל. טי ו י ה י, בּ ע ת תּ ת א ת-מ ר ב came to pass at the time when Merab Saul's daughter בּ ת-שׁ אוּל--ל ד ו ד; ו ה יא נ תּ נ ה ל ע ד ר יא ל ה מּ ח ל ת י, should have been given to David, that she was given unto ל א שּׁ ה.כ ו תּ א ה ב מ יכ ל בּ ת-שׁ אוּל, א ת-דּ ו ד; ו יּ גּ דוּ Adriel the Meholathite to wife. 20 And Michal Saul's ל שׁ אוּל, ו יּ שׁ ר ה דּ ב ר בּ ע ינ יו.כב ו י צ ו שׁ אוּל א ת- daughter loved David; and they told Saul, and the thing pleased him...22 And Saul commanded his servants: ע ב ד ו, דּ בּ רוּ א ל-דּ ו ד בּ לּ ט ל אמ ר, ה נּ ה ח פ ץ בּ 'Speak with David secretly, and say: Behold, the king hath delight in thee, and all his servants love thee; now ה מּ ל, ו כ ל-ע ב ד יו א ה בוּ ; ו ע תּ ה, ה ת ח תּ ן בּ מּ ל.כג ו י ד בּ רוּ ע ב ד י שׁ אוּל, בּ א ז נ י ד ו ד, א ת- therefore be the king's son-in-law.' 23 And Saul's servants ה דּ ב ר ים, ה א לּ ה; ו יּ אמ ר דּ ו ד, ה נ ק לּ ה ב ע ינ יכ ם spoke those words in the ears of David. And David said: Is it to you a light thing to be the king's son-in-law, seeing ה ת ח תּ ן בּ מּ ל, ו א נ כ י, א ישׁ-ר שׁ ו נ ק ל ה. that I am a poor man, and lightly esteemed?

4 14. Samuel II 6 יד ו ד ו ד מ כ ר כּ ר בּ כ ל-ע ז, ל פ נ י י הו ה; ו ד ו ד, 14 And David danced before God with all his might; and David ח גוּר א פוֹד בּ ד. טז ו ה י ה א רוֹן י הו ה, בּ א was girded with a linen ephod. 16 And it was so, as the ark ע יר דּ ו ד; וּמ יכ ל בּ ת-שׁ אוּל נ שׁ ק פ ה בּ ע ד of God came into the city of David, that Michal the daughter ה ח לּוֹן, ו תּ ר א א ת-ה מּ ל דּ ו ד מ פ זּ ז וּמ כ ר כּ ר of Saul looked out at the window, and saw king David leaping ל פ נ י י הו ה, ו תּ ב ז לוֹ, בּ ל בּ הּ.... כ ו יּ שׁ ב דּ ו ד, heart and dancing before God; and she despised him in her 20 Then David returned to bless his household. And Michal ל ב ר א ת-בּ יתוֹ; ו תּ צ א מ יכ ל בּ ת-שׁ אוּל, the daughter of Saul came out to meet David, and said: 'How honored the king of Israel is today, who uncovered himself to- י שׂ ר א ל א שׁ ר נ ג ל ה ה יּוֹם ל ע ינ י א מ הוֹת ע ב ד יו, day in the eyes of the handmaids of his servants, as one of ל ק ר את דּ ו ד, ו תּ אמ ר מ ה-נּ כ בּ ד ה יּוֹם מ ל כּ ה גּ לוֹת נ ג לוֹת א ח ד ה ר ק ים. כא ו יּ אמ ר דּ ו ד, the vain fellows shamelessly uncovers himself!' 21 And David א ל-מ יכ ל, ל פ נ י י הו ה א שׁ ר בּ ח ר-בּ י מ א ב י said to Michal: 'Before God, who chose me above thy father, וּמ כּ ל-בּ יתוֹ, ל צ וּ ת א ת י נ ג יד ע ל-ע ם י הו ה ע ל- and above all his house, to appoint me prince over the people of God, over Israel, before God will I make merry. 22 And I י שׂ ר א ל; ו שׂ ח ק תּ י, ל פ נ י י הו ה. כב וּנ ק ת י עוֹד will be yet more vile than thus, and will be base in mine own מ זּ את, ו ה י ית י שׁ פ ל בּ ע ינ י; ו ע ם-ה א מ הוֹת of, sight; and with the handmaids whom thou hast spoken א שׁ ר א מ ר תּ, ע מּ ם א כּ ב ד ה. כג וּל מ יכ ל, בּ ת- with them will I get me honour.' 23 And Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death. שׁ אוּל, ל א-ה י ה ל הּ, י ל ד--ע ד, יוֹם מוֹת הּ. 15. Ruth 1:8 ו תּ אמ ר נ ע מ י, ל שׁ תּ י כ ת יה, ל כ נ ה שּׁ ב נ ה, א שּׁ ה ל ב ית א מּ הּ י ע שׂ י הו ה ע מּ כ ם ח ס ד, כּ א שׁ ר ע שׂ ית ם ע ם-ה מּ ת ים ו ע מּ ד י. And Naomi said unto her two daughters-in-law: 'Go, return each of you to her mother's house; the LORD deal kindly with you, as ye have dealt with the dead, and with me. 16. Ruth 3:9-10 ו יּ אמ ר, בּ רוּכ ה ו יּ אמ ר, מ י-א תּ ; ו תּ אמ ר, א נ כ י רוּת א מ ת וּפ ר שׂ תּ כ נ פ ע ל-א מ ת, כּ י ג א ל א תּ ה. י ט ל ב ל תּ י-ל כ ת, א ח ר י ה בּ חוּר ים א ם-דּ ל, ו א ם-ע שׁ יר א תּ ל יהו ה בּ תּ י ה יט ב תּ ח ס דּ ה א ח רוֹן, מ ן-ה ר אשׁוֹן: 9 And he said, Who are you? And she said, I am Ruth, your handmaid, and you shall spread your skirt over your handmaid, for you are a near kinsman. 10 And he said, May you be blessed God, my daughter; your latest act of kindness is greater than the first, not to follow the young men, whether poor or rich. יא ו יּ ח ז ק דּ ו ד בּ ב ג ד ו, ו יּ ק ר ע ם; ו ג ם כּ ל- ה א נ שׁ ים, א שׁ ר א תּוֹ. יב ו יּ ס פּ דוּ, ו יּ ב כּוּ, ו יּ צ מוּ, ע ד-ה ע ר ב: ע ל-שׁ אוּל ו ע ל-י הוֹנ ת ן בּ נוֹ, ו ע ל-ע ם י הו ה ו ע ל-בּ ית י שׂ ר א ל כּ י נ פ לוּ, בּ ח ר ב. יג ו יּ אמ ר דּ ו ד, א ל-ה נּ ע ר ה מּ גּ יד לוֹ, א י מ זּ ה, א תּ ה; ו יּ אמ ר, בּ ן-א ישׁ גּ ר ע מ ל ק י א נ כ י. יד ו יּ אמ ר א ל יו, דּ ו ד: א י, ל א י ר את, ל שׁ ח י ד, ל שׁ ח ת א ת-מ שׁ יח י הו ה. טו ו יּ ק ר א ד ו ד, ל א ח ד מ ה נּ ע ר ים, ו יּ אמ ר, גּ שׁ פּ ג ע-בּוֹ; ו יּ כּ הוּ, ו יּ מ ת. ו י ק נ ן דּ ו ד, א ת-ה קּ ינ ה ה זּ את, ע ל- שׁ אוּל, ו ע ל-י הוֹנ ת ן בּ נוֹ. כג שׁ אוּל ו יהוֹנ ת ן, ה נּ א ה ב ים ו ה נּ ע ימ ם בּ ח יּ יה ם, וּב מוֹת ם, ל א נ פ ר דוּ; מ נּ שׁ ר ים ק לּוּ, מ א ר יוֹת גּ ב רוּ. 17. Samuel II:1 11 Then David took hold on his clothes, and rent them; and likewise all the men that were with him. 12 And they wailed, and wept, and fasted until even, for Saul, and for Jonathan his son, and for the people of God, and for the house of Israel; because they were fallen by the sword.13 And David said to the young man that told him: Whence art thou? And he answered: I am the son of an Amalekite stranger. 14 And David said unto him: How were you not afraid to put forth thy hand to destroy God s anointed? 15 And David called one of the young men, and said: Go near, and fall upon him. And he smote him that he died 17And David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his son,23 Saul and Jonathan, the lovely and the pleasant in their lives, even in their death they were not divided; they were swifter than eagles, they were stronger than lions. 4

5 ו. 18. Samuel II 2 4 And they told David, saying: The men of Jabesh-gilead were they that buried Saul. 5 And David sent messengers unto the men of Jabesh-gilead, and said unto them: Blessed be ye of the LORD, that ye have shown this kindness unto your lord, even unto Saul, and have buried him. 6 And now the LORD show kindness and truth unto you; and I also will requite you this kindness, because ye have done this thing. ד... ו יּ גּ דוּ ל ד ו ד, ל אמ ר, א נ שׁ י י ב ישׁ גּ ל ע ד, א שׁ ר ק ב רוּ א ת-שׁ אוּל. ה ו יּ שׁ ל ח דּ ו ד מ ל א כ ים, א ל-א נ שׁ י י ב ישׁ גּ ל ע ד; ו יּ אמ ר א ל יה ם, בּ ר כ ים א תּ ם ל יהו ה, א שׁ ר ע שׂ ית ם ה ח ס ד ה זּ ה ע ם-א ד נ יכ ם ע ם-שׁ אוּל, ו תּ ק בּ רוּ א תוֹ. ו ו ע תּ ה, י ע שׂ-י הו ה ע מּ כ ם ח ס ד ו א מ ת; ו ג ם א נ כ י, א ע שׂ ה א תּ כ ם ה טּוֹב ה ה זּ את, א שׁ ר ע שׂ ית ם, ה דּ ב ר ה זּ ה. 19. Samuel II 9 ג ו יּ אמ ר ה מּ ל, ה א פ ס עוֹד א ישׁ ל ב ית 3 And the king said: 'Is there not yet any of the house of Saul, שׁ אוּל, ו א ע שׂ ה ע מּוֹ, ח ס ד א ה ים; ו יּ אמ ר that I may show the kindness of God unto him?' And Ziba said צ יב א א ל-ה מּ ל, עוֹד בּ ן ל יהוֹנ ת ן נ כ ה unto the king: 'Jonathan hath yet a son, who is lame on his feet.' ר ג ל י ם. ד ו יּ אמ ר-לוֹ ה מּ ל, א יפ ה הוּא; 4 And the king said unto him: 'Where is he?' And Ziba said unto ו יּ אמ ר צ יב א, א ל-ה מּ ל, ה נּ ה-הוּא בּ ית the king: 'Behold, he is in the house of Machir the son of מ כ יר בּ ן-ע מּ יא ל, בּ לוֹ ד ב ר. ו יּ ב א Ammiel, in Lo-debar.' 6 And Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came unto David, and fell on his face, מ פ יב שׁ ת בּ ן-י הוֹנ ת ן בּ ן-שׁ אוּל, א ל-דּ ו ד, ו יּ פּ ל ע ל-פּ נ יו, ו יּ שׁ תּ חוּ; ו יּ אמ ר דּ ו ד and prostrated himself. And David said: 'Mephibosheth!' And he מ פ יב שׁ ת, ו יּ אמ ר ה נּ ה ע ב דּ. ז ו יּ אמ ר לוֹ answered: 'Behold thy servant!' 7 And David said unto him: 'Fear ד ו ד א ל-תּ יר א, כּ י ע שׂ ה א ע שׂ ה ע מּ ח ס ד not; for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's בּ ע בוּר י הוֹנ ת ן א ב י, ו ה שׁ ב ת י ל, א ת-כּ ל- sake, and will restore thee all the land of Saul thy father; and שׂ ד ה שׁ אוּל א ב י ; ו א תּ ה, תּ אכ ל ל ח ם ע ל- thou shalt eat bread at my table continually.' 8 And he bowed שׁ ל ח נ י--תּ מ יד. ח ו יּ שׁ תּ חוּ, ו יּ אמ ר מ ה down, and said: 'What is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am?' ע ב דּ : כּ י פ נ ית, א ל-ה כּ ל ב ה מּ ת א שׁ ר כּ מוֹנ י. A King for God Alone 20. Radak For me a king. It does not say as a king for Israel, meaning he will exist to serve Me and will listen to all that I command him. He will not be like Shaul, who violated My command. 21. Sifrei Bamidbar 82:1 The word li ( for me ) connotes something that lasts forever examples include the kohanim, Leviim, Israel, first born, mikdash, altar, and the monarchy. 5

6 22. Samuel I And the men of Israel said, "Have you seen this man who comes up to taunt Israel? 26 And David said to the men who were standing before him, saying, "What shall be done to the man who slays that Philistine, and takes away reproach from Israel, for who is this uncircumcised Philistine, that he should taunt the ranks of the living God? 45 And David said to the Philistine, "You come to me with sword, spear and javelin, and I come to you with the Name of the Lord of Hosts, the God of the armies of Israel which you have taunted. 46 This day, the Lord will deliver you into my hand, and I shall slay you, and take off your head, and I shall give the carcasses of the camp of the Philistines this day, to the fowl of the air and to the beasts of the earth, and all the earth shall know that Israel has a God. 24. Samuel II 8 14And he placed governors in Edom; and all of Edom became servants to David. And the Lord saved David wherever he went. ו יּ אמ ר א ישׁ י שׂ ר א ל ה רּ א ית ם ה א ישׁ ה ע ל ה ה זּ ה כּ י ל ח ר ף א ת י שׂ ר א ל ע ל ה.. כוו יּ אמ ר דּ ו ד א ל ה א נ שׁ ים ה ע מ ד ים ע מּוֹ ל אמ ר מ ה יּ ע ש ה ל א ישׁ א שׁ ר י כּ ה א ת ה פּ ל שׁ תּ י ה לּ ז ו ה ס יר ח ר פּ ה מ ע ל י שׂ ר א ל כּ י מ י ה פּ ל שׁ תּ י ה ע ר ל ה זּ ה כּ י ח ר ף מ ע ר כוֹת א ה ים ח יּ ים: ו יּ אמ ר דּ ו ד א ל ה פּ ל שׁ תּ י א תּ ה בּ א א ל י בּ ח ר ב וּב ח נ ית וּב כ יד וֹן ו א נ כ י ב א א ל י בּ שׁ ם י הו ה צ ב א וֹת א ה י מ ע ר כ וֹת י שׂ ר א ל א שׁ ר ח ר פ תּ מו-ה יּ וֹם ה זּ ה י ס גּ ר י הו ה בּ י ד י ו ה כּ ית ו ה ס ר ת י א ת ר אשׁ מ ע ל י ו נ ת תּ י פּ ג ר מ ח נ ה פ ל שׁ תּ ים ה יּ וֹם ה זּ ה ל ע וֹף ה שּׁ מ י ם וּל ח יּ ת ה א ר ץ ו י ד עוּ כּ ל ה א ר ץ כּ י י שׁ א ה ים ל י שׂ ר א ל 23. Samuel I 18 1 And it was when David ו י ה י כּ כ תוֹ ל ד בּ ר finished speaking to Saul, that א ל שׁ א וּל ו נ פ שׁ י ה וֹנ ת ן Jonathan's soul had become נ ק שׁ ר ה בּ נ פ שׁ דּ ו ד attached to David's soul, and ו יּ א ה ב הוּ י הוֹנ ת ן Jonathan loved him as כּ נ פ שׁ וֹ himself. ו י ה י ד ו ד ל כ ל דּ ר כ ו 14And David was successful מ שׂ כּ יל ו יהו ה ע מּ וֹ in all his ways; and the Lord was with him. כוו תּ א ה ב מ יכ ל בּ ת שׁ א וּל א ת דּ ו ד ו יּ גּ דוּ ל שׁ א וּל ו יּ שׁ ר ה דּ ב ר בּ ע ינ יו ידו יּ שׂ ם בּ א דוֹם נ צ ב ים בּ כ ל א דוֹם ש ם נ צ ב ים ו י ה י כ ל א דוֹם ע ב ד ים ל ד ו ד ו יּוֹשׁ ע י ה ו ה א ת דּ ו ד בּ כ ל א שׁ ר ה ל : טוו יּ מ דּ ו ד ע ל כּ ל י שׂ ר א ל ו י ה י ד ו ד ע שׂ ה מ שׁ פּ ט וּצ ד ק ה ל כ ל ע מּ וֹ 15And David reigned over all Israel; and David administered justice and charity for all his people. 25. Samuel II 5:1 - Radak We are of your flesh. Even though you are from Judah, we feel close to you because we are all children of Israel and brothers. 20And Michal, Saul's daughter, loved David; and they told Saul, and the thing pleased him Ruth 4:11 ו יּ אמ ר וּ כּ ל ה ע ם א שׁ ר בּ שּׁ ע ר ו ה זּ ק נ ים ע ד ים י תּ ן י הו ה א ת ה א שּׁ ה ה בּ א ה א ל בּ ית כּ ר ח ל וּכ ל א ה א שׁ ר בּ נ וּ שׁ תּ יה ם א ת בּ ית י שׂ ר א ל ו ע שׂ ה ח י ל בּ א פ ר ת ה וּק ר א שׁ ם בּ ב ית ל ח ם All the people at the gate and the elders answered, We are. May the LORD make the woman who is coming into your house like Rachel and Leah, both of whom built up the House of Israel! Prosper in Ephrathah and perpetuate your name in Bethlehem!

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, עא אמיה דדוד נצבת בת עדיאל רשי בבא בתרא צא, עא  לפי שכל אמהות כתובות Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות בנביאים הוצרך לפרש גם אם דוד" רשב"ם בבא בתרא צא, ע"א

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

Tehillim 59.indd

Tehillim 59.indd ספר תהילים נט 59 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http://www.matsati.com The household Idol of the Heart א ל מ נ צּ ח אַל-תּ שׁ ח ת ל ד ו ד saying, This week s study is from Tehillim / Psalms 59:1-17,

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11 Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, 24-27 1 2. Deuteronomy 26: 1-11 1 3. Jerusalem Talmud Bikkurim 1:4, 64a 1 4. Ruth

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד