N.indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "N.indd"

תמליל

1 פרק יא שמואל א 52

2 פרק יא 53 שמואל א

3 פרק יא שמואל א 54

4 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק י, ראינו כי הדעות לגבי בחירתו של שאוּל למלך חלוּקוֹת - יש התומכים בו, ויש המתנגדים (ב נ י בּ ל י ע ל). ושאוּל? לפי סוף פרק י (פס' 27): "ו ג ם שׁ אוּל ה ל ך ל ב יתוֹ [...] ו י ה י כּ מ ח רישׁ:" (כלומר, הוא שתק). הבעיה של אנשי יב יש גלעד פסוקים ע יינוּ במפה. א. היכן שוכנת י ב יש גלעד? ב. במה שונה המיקום של יב יש גלעד מהמיקום של כל שאר ערי ישראל? פסוקים 3 1: נ ח שׁ ה ע מּוֹנ י עמון היה עם שח י בצידו המזרחי של הירדן, והיה אויב ישראל. נחש היה מלך עמון באותה התקופה. בּ נ קוֹר מהמילה "ל נ קר", לעשות חוֹר. כּ רת ל נוּ ב רית ו נ ע ב דךּ הסכם של כניעה בדרך של עבדוּת ללא מלחמה. ח רפּ ה בושה. מ ל א כ ים שליחים. במילים פשוטות: עמון, ובראשם המלך נחש, תקפו את אנשי יב יש גלעד. אנשי יב יש גלעד הציעו לכרות ברית הם הסכימו להיות עבדים לעמונים, במקום להילחם בהם. העמונים הסכימו, בתנאי שאנשי יב יש גלעד יעקרו את עין ימין, כך שכולם יוכלו לראות את הבושה. אנשי יב יש גלעד נבהלו וביקשו שבעה ימים, כדי לשלוח שליחים בין שבטי ישראל ולחפש מישהו שיציל אותם. שמואל א 55

5 2 לפי פסוקים מה הן הבעיות של אנשי יב יש ג ל ע ד? 3 הזמנה לח קר: מדוע אנשי יב יש ג ל ע ד אינם פונים ישירוֹת לשאוּל המלך לבקש את עזרתו? נקרא שוב את פסוק 3. אנשי יב יש גלעד מחפשים "מושיע". המילה "מושיע" נשמעת מוּכּרת?! מאיפ ה? נקרא, לדוגמה, בספר שופטים - פרק ג, פסוקים 9 ו- 15 : "ו יּ ז ע קוּ ב נ י י שׂ רא ל א ל ה' ו יּ קם ה' מוֹשׁ יע ל ב נ י י שׂ רא ל [...] א ת ע ת נ יא ל בּ ן קנ ז [...]" (פס' 9) "ו יּ ז ע קוּ ב נ י י שׂ רא ל א ל ה' ו יּ קם ה' ל ה ם מוֹשׁ יע א ת א הוּד בּ ן גּ רא בּ ן ה י מ ינ י א ישׁ א טּ ר י ד י מ ינוֹ [...]" (פס' 15) א. בחרו בתשובה הנכונה: בתקופת השופטים, "מושיע" היה: מלך? שופט כמנהיג צבאי? נביא? שופט צדק? כוהן? ב. איזו מן האפשרויות הללו מחפשים אנשי יב יש ג לע ד? הסבירו את תשובתכם. 4 ייתכן שאנשי יב יש גלעד לא ידעו כלל שי ש מלך על ישראל. א. ע יינוּ שוב במפה שבעמ' 00. האם זה ייתכן, על פי המפה? הסבירו את תשובתכם. ב. קראוּ שוב את פסוק 27 בפרק י. האם זה ייתכן, על פי פסוק זה? הסבירו את תשובתכם. פתרון לבעיית אנשי יב יש גלעד פסוקים 11 5 כמובן שהפתרון הוא... שאוּל, המלך הנבחר! 5 בפסוקים 11-7 מתוארות הפעולות של שאוּל. העתיקו למחברת את הרשימה שלפניכם וכ תבוּ באיזה פסוק מסוּפר על כל פעולה. שלב התכנון א. קריאה לכל העם להתגייס לצבא, באמצעות שליחת חלקי בּ קר בין השבטים - בפסוק...במחברת ב. ספירת החיילים - בפסוק...במחברת ג. שליחת שליחים לאנשי יב יש גלעד - בפסוק...במחברת שלב המלחמה ד. חלוקת הצבא לשלוש חוּליוֹת - בפסוק...במחברת ה. יציאה לקרב מוקדם בבוקר - בפסוק...במחברת ו. מלחמה עד לצהריים - בפסוק...במחברת ז. ניצחון של צבא שאוּל במלחמה נגד עמון - בפסוק... במחברת שופטים ג, 15: א טּ ר י ד י מ ינוֹ אדם שמשתמש ביד שמאל יותר מביד ימין. פסוק 7: כּ א ישׁ א ח ד מאוחדים. פסוק 8: ו יּ פ ק דם ס פר אותם. פסוק 11: שׁ לשׁ ה ראשׁ ים חלוקת הצבא לשלוש חוליות שתקפו מכיוונים שונים. בּ א שׁ מ רת ה בּ קר משמרת הבוקר של השומרים. ע ד ח ם ה יּוֹם עד הצהריים, אמצע היום. ו יּ פ צוּ התפזרו, ברחו. 56 שמואל א

6 נחש העמוני, שהיה בטוח בניצחונו, הסכים לבקשת אנשי יב יש ג לע ד ונתן להם שבוע למצוא מושיע. 6 בשלב המלחמה, שאוּל הכין לעמוֹן שתי "הפתעות". מה הן ההפתעות? לדיון בכיתה בזכות מה, לדעתכם, הצליח שאוּל במלחמתו? (כדאי לקרוא שוב פסוקים 11-6.) סיום הפרק שינוי במעמד שאול המלך פסוקים לפני המלחמה, בסוף פרק י ובתחילת פרק יא, התמיכה בשאוּל הייתה חלקית. בין אלה שידעו על ה מ ל כ תוֹ - היו שתמכו בו כי אלוהים אמר להם, אחרים בּ זוּ לו, ואילו אנשי יב יש גלעד - ייתכן שכלל לא ידעו על קיומו. המלחמה בעמון נתנה לשאוּל הזדמנות לגייס את כל שבטי ישראל למלחמה למען אנשי יב יש גלעד. לדיון בכיתה א ילוּ תכונות של שאוּל התגלו במהלך המלחמה? 7 קראוּ פסוקים הא ם תכונות אלה שינו את מעמדו של שאוּל בעיני העם? בּ ססוּ את דבריכם על ציטוט מתאים מהפסוקים. 8 הזמנה ליצירה: העתיקו את הטבלאות למחברת והשלימו אותן - במילים, בציור, או בכל דרך אחרת שנרא ית לכם מתאימה. מצבם של אנשי יב יש גלעד בתחילת הפרק באמצע הפרק ב מ ח ב ר ת בסוף הפרק מעמדו של שאול בתחילת הפרק באמצע הפרק ב מ ח ב ר ת בסוף הפרק שמואל א 57

7 פרק יג ב ן ש נ ה ש אוּל ב מ ל כוֹ וּש ת י ש נ ים מ ל ך ע ל י ש רא ל" (פס' 1) ו י ב ח ר לוֹ ש אוּל שׁ לש ת א ל פ ים מ י שׂ רא ל [...]" (פס' 2) מה? שאול מלך כשהיה בן שנה? לא באמת! זאת טעות של המעתיק! וכשתהיה מלחמה, תייצב! ו י ך יוֹנ ת ן א ת נ צ יב פ ל שׁת ים א שׁר ב ג ב ע ו י שׁמ עוּ פ ל שׁת ים [...]" (פס' 3) אני שומע מכות. מה זה? נדמה לי שיונתן מכה את הנציב שלנו בגבע. [...] ו שׁאוּל ת קע ב שּׁוֹפ ר ב כ ל ה א רץ "[...] (פס' (3 צבא הקבע! הרגנו את הנציב מגבע! זה הזמן להתייצב! לא לסרב! אני חושב שהתנ ך לא התכוון שאתה באופן אישי תתקע בשופר בכל הארץ... זה יונתן, בנו של שאול ו כ ל י שׂ רא ל שׁמ עוּ ל אמ ר ה כ ה שׁאוּל א ת נ צ יב פ ל שׁת ים ו ג ם נ ב א שׁ י ש רא ל ב פ ל שׁת ים ו י צ ע קוּ ה ע ם א ח רי שׁאוּל ה ג ל ג ל [...]" (פס' 7-4) הצילו! הפלישתים כבשו אותנו! שאול, מה קורה? הפלישתים מאיימים עלינו! קדימה לקרב! שמואל א 58

8 פרק יג נו! ל מה אנחנו מחכים? עבר כבר שבוע! אנחנו צבא או סתם סמרטוטים? ו יּוֹח ל ש ב ע ת י מ ים ל מּוֹע ד א שׁר ש מוּא ל [...]" (פס' 8) אסור לי לצאת לקרב בלי לזבוח לאלוהים קודם. ולפי פרק י פסוק 8 אסור לי לזבוח בעצמי... ו לא ב א ש מוּא ל ה ג ל ג ל ו י פ ץ ה ע ם מ ע ל יו [...]" (פס' 8) אני מצטער, אני חייב לרדת עם החתול אני חייב ללכת הביתה... אני חייב לחכות לשמואל... להעלות או להעלות עולה - זאת השאלה... מצד אחד...מצד שני... להעלות! ו י אמ ר שׁאוּל ה ג שׁוּ א ל י ה ע ל ה ו ה ש ל מ ים ו י ע ל ה ע ל ה" (פס' 9) ו י ה י כ כ לתוֹ ל ה ע לוֹת ה ע ל ה ו ה נ ה שׁמוּא ל ב א [...]" (פס' 10) בוקר טוב מ ה ע ש ית?! כולם כבר ברחו! וחיכיתי לך, כמו שאמרת לי. אבל הפלישתים עוד רגע היו עלינו! לא הייתה לי שום ברירה אלא לזבוח זבח בעצמי. ו י אמ ר שׁמוּא ל מ ה ע ש ית ו י אמ ר ש אוּל [...] ו א ע ל ה ה ע ל ה:" (פס' 12-11) עכשיו באים?! שמואל א 59

9 יג פרק ו י אמ ר ש מוּא ל א ל שׁאוּל נ ס כ ל ת [...]" (פס' 13) נהגת בטיפשות! אבל... אבל... ועכשיו אתה מפוטר! אלוהים ימצא איש כלבבו לתפקיד מלך! אבל...אבל... אבל חשבתי שאלוהים אוהב אותי... מ- פ-ו-ט-ר! ו ע ת ה מ מ ל כ ת ך לא ת קוּם [...]" (פס' 14) אבל... למה?!? כ י לא ש מ רת א ת א ש ר צ ו ך ה! שמואל א 60

10 פרק יג להעלות או לא להעלות עולה? זאת השאלה! בפרק יא מסוּפר כי שאוּל התקבל כמלך על כל העם, כנראה בזכות הניצחון במלחמה נגד נחש העמוֹני. בפרק יג מתוארת מלחמה נוספת. האויב הפעם - הפלישתים... הפלישתים, כפי שכבר למדנו, היו אוי ב "קבוע" של ישראל, ושני העמים נלחמו זה בזה על השליטה על ארץ כנען. הקרב בין פלישתים לישראל פסוקים 7 1 בפסוקים אלה מתואר ק רב בין ישראל לבין הפלישתים. לשאוּל יש "צבא קבע" נבחר - "ו יּ ב ח ר לוֹ שׁ אוּל שׁ לשׁ ת א ל פ ים מ יּ שׂ רא ל" (פס' 2). מתוכם: 2,000 בהנהגת שאול, ו- 1,000 בהנהגת יונתן - בנו הבכוֹר של שאוּל, דמות שאנחנו פוגשים כאן לראשונה. 1 קראוּ את פסוק - 3 מה הייתה הסיבה לפרוץ הקרב? 2 קראוּ פסוקים 7-4 ותארו את שלבי הקרב. ה יעזרוּ במפה שלפניכם. 3 מה לדעתכם כדאי לשאוּל המלך לעשות עכשיו? פסוק 3: נ צ יב פּ ל שׁ תּ ים הממונה על האזור מטעם הפלישתים. פסוקה 4: נ ב א שׁ י שׂ רא ל בּ פּ ל שׁ תּ ים ישראל נמאס בעיני הפלישתים. ו יּ צּ ע קוּ נאספו. פסוק 6: נ גּ שׂ ה ע ם נלחץ העם. וּב ח ו ח ים בין שיחי הקוצים. פסוק 7: ו ע ב רים מבני ישראל. ח רדוּ א ח ריו מיהרו ללכת אחריו, מתוך חרדה. ל חץ!! להעלות או לא להעלות עולה? זאת השאלה! פסוקים בפסוק 8 מסוּפּר כי שאוּל מחכה שבעה ימים. קראוּ את הפסוק - למי הוא מחכה? שמואל א 61

11 5 הזמנה לח קר: נבדוק יחד - מדוע שאוּל מחכה? נחזור לפסוק שכבר למדנו - בפרק י (פסוק 8) אמר שמואל לשאוּל: "ו י ר דתּ ל פ נ י ה גּ ל גּ ל ו ה נּ ה א נ כ י י רד א ל י ך ל ה ע לוֹת ע לוֹת ל ז בּ ח ז ב ח י שׁ ל מ ים שׁ ב ע ת י מ ים תּוֹח ל ע ד בּוֹא י א ל י ך ו הוֹ דע תּ י ל ך א ת א שׁ ר תּ ע שׂ ה:" לפי פסוק זה, כּ תבוּ במחברת: א. איזו פעולה חייבים לבצ ע בג לג ל? ב. מי היחיד שרשאי לבצע פעולה זו? ג. מי אמוּר ל ה נ חוֹת את שאוּל? ד. כמה זמן שאוּל צריך לחכות? ה. לסיכום: נחזור לפרק יג - מדוע שאוּל המלך מחכה לשמואל הנביא? 6 קראוּ שוב את פסוק 8 בפרק יג: שאוּל מחכה לשמואל הנביא שבעה ימים, כפי שצוּו ה, ושמואל אינו מגיע. כיצד מגיב העם? שאוּל צריך להחליט אם להעלות עולה בעצמו או לחכות לשמואל הנביא שיעלה עולה. 7 להעלות או לא להעלות עולה? - זאת השאלה! כּ תבוּ במחברת: א. שיקולים בעד (אפשר להיעזר בפסוקים 12-11) ב. שיקולים נגד (אפשר להיעזר בפסוק 13) תזכיר לי איך קוראים לסימן תחת המילה ש ל מ ים? א ת נ ח ת א! פסוק 8: ו יּוֹח ל חיכה. ל מּוֹע ד א שׁ ר שׁ מוּא ל לזמן ששמואל היה אמוּר להגיע. ו יּ פ ץ ה ע ם מ ע ל יו העם נפוץ, ברח. פסוק 9: ה ע ל ה ו ה שּׁ ל מ ים בעלי החיים לקורבן. שאוּל המלך נמצא בבעיה. מצד אחד - הוא חייב לנצח במלחמה! העם בורח, וישראל עלולים להפסיד ב ק רב מול הפלישתים. מצד שני, שאוּל המלך חייב לחכות לשמואל הנביא שיעלה קורבן וייתן לו הנחיות. לדיון בכיתה לעתים גם אנחנו נמצאים בהתלבטות. מצד אחד - אסרו עלינו לעשות משהו (לדוגמה, ללכת לחבר/ה אחרי שעות הלימודים). מצד שני - אנחנו מפעילים שיקול דעת ומרגישים שאנחנו חייבים לעשות את המעשה, על אף האיסור. (לדוגמה: יש מחר מבחן בתנ"ך וצריך לעזור לחבר/ה ללמוד, ואף אחד מההורים אינו עונה לטלפון). מה כדאי לעשות במצבי התלבטות כאלה?! 8 לפי פסוק - 9 מה החליט שאוּל בסופו של דבר? 9 מתוך השיקולים שכתבתם בתשובה לשאלה - 7 לא ילוּ שיקולים היה משקל גדול יותר? 62 שמואל א

12 "מה עשית?" פסוקים לפי פסוק 13, ברור כי שמואל אינו מרוצה מההחלטה של שאול. 10 א. מא ילוּ מילים אפשר ללמוד על כך ששמואל אינו מרוצה? ב. מהו הנימוק המרכזי לכך ששמואל אינו מרוצה? בּ ססוּ תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק. העונש פסוק קראוּ את פסוק - 14 מהו עונשו של שאוּל? סיכום הפרק גם למלך יש אלוהים פרק שהתחיל בתיאור המלחמה של ממלכת ישראל נגד פלישתים - נגמר במפתיע, בפיטוריו של שאוּל מתפקיד המלך. 12 מה הייתה הטעות העקרונית של שאול? כּ תבוּ במילים שלכם, לפי פסוקים 12 ו- 13. מתברר שגם מי שנבחר לתפקיד מלך - אסור לו לעשות מה שהוא רצה. גם אם ברגעי ל ח ץ של מלחמה הפעיל שאוּל שיקול דעת ובחר להעלות עוֹל ה - אסור היה לו לקחת את התפקיד של הנביא, ואסור היה לו לפעול בניגוד להנחיות של שמואל, נביא ה'. העונש של שאוּל ח מוּר - הוא מפוּטר מתפקיד המלוכה, ובניו לא ימשיכו את שושלת המלוכה. פסוק 13: נ ס כּ ל תּ פעלת בס כלוּת, בטיפשות. פסוק 14: מ מ ל כ תּ ך לא ת קוּם לא תהיה ל שושלת מלוכה. בּ קּ שׁ ה' לוֹ א ישׁ כּ ל ב בוֹ ה' יבחר איש אחר, מתאים יותר. מה?! זה לא הוגן! שאוּל פעל למען העם, ורק רצה לזבוח לה' כדי לנצ ח במלחמה! למה הוא מפוטר?! כי ככה זה... לדיון בכיתה הא ם גם אתם חושבים ששאוּל נכשל בתפקידו כמלך? 13 לפי דברי שמואל בפסוק - 14 הא ם אלוהים ביטל לגמרי את המלוכה? בּ ססוּ תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק. ניצחון ישראל על הפלישתים סיכוי לשינוי? פסוקים המלחמה נגד הפלישתים נמשכה ונגמרה בניצחון של ישראל - בזכות היוזמה והאמונה של יונתן, בן שאוּל, באלוהים. הא ם הניצחון יביא לשינוי העונש? מיד נראה... שמואל א 63

13 פרק טו "ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל א ל שׁ אוּל [...]" "ע תּ ה ל ך ו ה כּ ית ה א ת ע מ ל ק ו ה ח רמ תּ ם א ת כּ ל א שׁ ר לוֹ ו לא ת ח מ ל ע ל יו [...]" לחמול= לרחם שאול, זוכר את העמלקים? אלו שהציקו לעם ישראל בדרך ממצרים? אז אלוהים ציווה להחרים אותם. "ו יּ ב א שׁ אוּל ע ד ע יר ע מ ל ק ו יּ רב בּ נּ ח ל [...]" כל אנשי חבר הקיני, אתם הייתם איתנו בסדר. זוזו הצידה שלא תחטפו גם אתם. העמלקים מתפוצצים מצחוק. עיר עמלק "ו יּ ך שׁ אוּל א ת ע מ ל ק [...]" תפסתי אותך חי! טוב, ריחמנו על הטובים ביותר. אולי נעלה אותם קורבן? הם ממש כבדים, איך נעלה אותם? עיר עמלק שמואל א 64

14 שמואל, תקשיב... שאול לא פעל לפי ההנחיות שלך. "ו י ה י דּ ב ר ה' א ל שׁ מוּא ל ל אמ ר [...]" אלוהים ממש מתחרט על כל הסיפור איתו "ו יּ שׁ כּ ם שׁ מוּא ל ל ק ראת שׁ אוּל בּ בּ קר [...]" בוקר טוב, שמואל! עשיתי כל מה שאלוהים ביקש! פרק טו מה אתה אומר? ומ מ מ ה ה ה כל הצאן הזה שאני שומע? הרי אמרתי לך שאלוהים אמר לא לרחם עליהם! באמת, מ ה ה ה ה ה? עיר עמלק "ו יּ אמ ר שׁ אוּל מ ע מ ל קי ה ב יאוּם [...]ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל ה לוֹא א ם קט ן א תּ ה בּ ע ינ י ך ראשׁ שׁ ב ט י י שׂ רא ל א תּ ה [...]" אה, זה צאן של העמלקים שהעם הביא... תקשיב, ותקשיב לי טוב! אתה המלך של העם הזה! "ו יּ אמ ר שׁ אוּל א ל שׁ מוּא ל [...]) ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל ה ח פ ץ ל יה ו ה בּ ע לוֹת וּז ב ח ים [...]" כן, באופן כללי, עשיתי מה שאלוהים אמר... רק את המלך השארתי... ובעניין בעלי החיים - חשבנו שאולי כדאי לזבוח אותם לאלוהים. עוד פעם זבח?! אתה חושב שאלוהים ח פ ץ בקורבנות, יותר ממה משהוא רוצה שתפעל לפי ההנחיות שלו? טעית! עדיף לשמוע בקול אלוהים - עדיף מאשר להעלות קורבנות! אם לך נמאס מאלוהים, אז לאלוהים נמאס ממך! עיר עמלק "ו יּ אמ ר שׁ אוּל א ל שׁ מוּא ל ח ט את י כּ י ע ב רתּ י א ת פּ י ה' ו א ת דּ ב רי ך כּ י י ראת י א ת ה ע ם ו א שׁ מ ע בּ קוֹל ם [...]" אני מצטער. פשוט, פחדתי מהעם... אפשר עוד ניסיון? לא! אמרתי לך! אם לך נמאס מאלוהים, לאלוהים נמאס ממך! "ו יּ סּ ב שׁ מוּא ל ל ל כ ת ו יּ ח ז ק בּ כ נ ף מ ע ילוֹ ו יּ קּ רע" חכה רגע... "ו יּ אמ ר א ל יו שׁ מוּא ל ק רע י ה ו ה א ת מ מ ל כוּת י שׂ רא ל מ ע ל י ך ה יּוֹם וּנ ת נ הּ ל רע ך ה טּוֹב מ מּ ךּ " זה מעיל שאימא שלי עשתה לי! 65 שמואל א

15 פרק טו "ו ג ם נ צ ח י שׂ רא ל לא י שׁ קּ ר ו לא י נּ ח ם כּ י לא א ד ם הוּא ל ה נּ ח ם [...]" "ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל כּ א שׁ ר שׁ כּ ל ה נ שׁ ים ח רבּ ך כּ ן תּ שׁ כּ ל מ נּ שׁ ים א מּ ך ו י שׁ סּ ף שׁ מוּא ל א ת א ג ג ל פ נ י י ה ו ה בּ גּ ל גּ ל" "ו יּ ל ך שׁ מוּא ל ה רמ ת ה ו שׁ אוּל ע ל ה א ל בּ יתוֹ גּ ב ע ת שׁ אוּל" אתה יודע ששמואל ושאול לא יראו אחד את השני יותר? "ו לא י ס ף שׁ מוּא ל ל ראוֹת א ת שׁ אוּל ע ד יוֹם מוֹתוֹ כּ י ה ת א בּ ל שׁ מוּא ל א ל שׁ אוּל ו ה' נ ח ם כּ י ה מ ל י ך א ת שׁ אוּל ע ל י שׂ רא ל " אתה יודע שאלוהים ממש מתחרט שהמליך את שאול? שמואל א 66

16 פרק טו "ש מע לקול דברי ה' " בפרק יג תוֹא ר קרב בין ישראל לבין הפלישתים. במהלך הקרב שאוּל לא חיכה לשמואל לצורך העלא ת קורבנות, ועל כך הוא נענש - הוא "פּוּטר" מתפקיד המלך: "כּ י לא שׁ מ רתּ א ת א שׁ ר צ וּ ך ה':" (פרק יג, פס' 14) ובכל זאת, בינתיים שאוּל נשאר בתפקידו והוא עומד בראש ישראל בקרב נוסף - הפעם מול עמל ק. הנחיות: הצו האלוהי פסוקים 3 2 "כּ ה א מ ר ה' צ ב אוֹת פּ ק דתּ י א ת א שׁ ר ע שׂ ה ע מ ל ק ל י שׂ רא ל א שׁ ר שׂ ם לוֹ בּ דּ ר ך בּ ע לתוֹ מ מּ צ רי ם: ע תּ ה ל ך ו ה כּ ית ה א ת ע מ ל ק ו ה ח רמ תּ ם א ת כּ ל א שׁ ר לוֹ ו לא ת ח מ ל ע ל יו ו ה מ תּ ה מ א ישׁ ע ד א שּׁ ה מ ע ל ל ו ע ד יוֹנ ק מ שּׁוֹר ו ע ד שׂ ה מ גּ מ ל ו ע ד ח מוֹר:" (פס' 3-2) 1 בפסוק 2 שאול מ צוּו ה להחרים (להשמיד) ע ם. באיזה ע ם מדוּבּר? 2 קראוּ פסוק - 3 האם לפי הצו האלוהי מוּתר לש אוּל ל חמוֹל (לרח ם) על מישהו ולהשאיר אותו בחיים? בפסוקים 3-2 שמואל מ צ וו ה על שאוּל צו המתייחס לעם מסוים - עמל ק. הסיבה לצו להשמדה מוחלטת של עמל ק היא אירוע שקרה בעת יציאת מצרים, ובו עמל ק פגעו בישראל. זהו צו שאלוהים ציווה, גם בספר שמות וגם בספר דברים. והנה - זה הרגע של שאוּל המלך לקיים את הצו האלוהי. פסוק 2: פּ ק דתּ י אני זוכר. פסוק 3: ו ה ח רמ תּ ם תשמידו. הח רם הוא מלחמת קודש, וכל מה שנכבש בח רם הוא רכושו הבלעדי של האל. ו לא ת ח מ ל ע ל יו לא תרחם עליו. מ א ישׁ ע ד א שּׁ ה אנשים מבוגרים. מ ע ל ל ו ע ד יוֹנ ק אנשים צעירים. מ שּׁוֹר ו ע ד שׂ ה בהמות (חיות) הבית. מ גּ מ ל ו ע ד ח מוֹר בהמות (חיות) העבודה והמשא. שמואל א 67

17 מיהו העמלקי? מה קרה בין עמלק לבין עם ישראל בדרך ממצרים לארץ כנען? עמלק היו שבט של נוודי מדבר. כדי להתקיים, הם נהגו לשדוד תושבי קבע ושיירות נודדות (כמו בני ישראל שיצאו ממצרים והלכו במדבר). 3 הזמנה לחקר: מה עשה עמלק לבני ישראל כשיצאו ממצרים? כדי לענות על השאלה הזאת - יש לחזור ולקרוא בתורה. בספר דברים - פרק כה, פסוקים כתוּב: "ז כוֹר א ת א שׁ ר ע שׂ ה ל ך ע מ ל ק בּ דּ ר ך בּ צ את כ ם מ מּ צ רי ם: א שׁ ר ק ר ך בּ דּ ר ך ו י ז נּ ב בּ ך כּ ל ה נּ ח שׁ ל ים א ח רי ך ו א תּ ה ע י ף ו י ג ע [...]" לפי הכתוב בספר דברים - מה עשו עמלק לבני ישראל כאשר יצאו ממצרים? מדוע צריך להשמיד את עמלק? הרש"ר הירש פירש: "עמלק התקיף את החלשים שבחלשים [...] החולשה לא עוררה בלבו רחמנוּת וח מ ל ה אלא היא ג י רת ה בו את י צ ר ההתעללות הגסה והלעג [...] אל תשכח דבר זה: אם יבוא יום ותרצה להיד מוֹת [להיות דומה] לעמלק [...] ותבקש [תחפש] הזדמנות, בדברים קטנים או גדולים, לנצל את ע ליוֹנוּתך כדי להזיק לבריות [לאנשים]. אם יבוא יום [...]" [אז תזכור איך התנהג אליך עמל ק, ועשׂ ה הכול כדי להשמיד את י צ ר ההתעללוּת שבתוכך.] לדיון בכיתה: לדיון בכיתה לפי פירוש הרש"ר הירש, מהו המ ס ר החינוכי עבורנו? ביצוע מה שאוּל מבצ ע? פסוקים קראוּ פסוקים מתוך הצו האלוהי, מה שאוּל מבצ ע? ומה שאוּל אינו מבצ ע? העתיקו למחברת והשלימו: שאוּל מ צ וּו ה להרוג את כל ה...במחברת במחברת במחברת אולם בפוע ל שאוּל משאיר בחיים את... ואת... רוצים לדעת עוד? הכנסי למאגר המידע באתר מקראנט והקלידו "עמלק" או "חרם". ביאורי מילים לפסוקים מס פר דברים: ו י ז נּ ב בּ ך כּ ל ה נּ ח שׁ ל ים א ח רי ך העמלקים תקפו את ה"זנב" את האחרונים והחלשים מבני ישראל. ו א תּ ה ע י ף ו י ג ע... תיאור למצבו של עם ישראל עייף וי ג ע. הרש"ר הירש ר' שמשון רפאל הירש ( ), גרמניה. מנהיג, פרשן והוגה דעות. פסוק 9: מ יט ב ה צּ אן ו ה בּ קר ו ה מּ שׁ נ ים ו ע ל ה כּ רים ו ע ל כּ ל ה טּוֹב הבהמות הטובות להעלא ת קורבן. ו לא א בוּ ה ח רימ ם לא רצו להשמיד אותם. ו כ ל ה מּ ל אכ ה נ מ ב ז ה ו נ מ ס א ת הּ ה ח רימוּ המילים "נ מ ב ז ה" ו"נ מ ס" אינן ברורות. כנראה שמדוּבּר בבלבּוּל של המילים "מ בוּז ה" ו"מ אוּס": את כל הדברים הטובים לא רצו שאוּל והעם להחרים. 68 שמואל א

18 תגובת שמואל פסוקים בפסוק 11 ה' מכריז שוב על כך ששאוּל אינו ראוי להיות מלך: "נ ח מ תּ י כּ י ה מ ל כ תּ י א ת שׁ אוּל ל מ ל ך כּ י שׁ ב מ א ח רי ו א ת דּ ב רי לא ה קים [...]" לפי פסוק זה - מהי הסיבה לכך? 6 תגובת שמואל: "[...] ו יּ ח ר ל שׁ מוּא ל ו יּ ז ע ק א ל ה' כּ ל ה לּ י ל ה:" (פס' 11) כּ תבוּ במחברת - מה לדעתכם זעק (צעק) שמואל אל ה' באותו הלילה? פסוק 11: נ ח מ תּ י התחרטתי. שׁ ב מ א ח רי עזב אותי. לא ה קים לא קיים. ובבוקר שאול מדו וח לשמואל פסוקים שימו לב: כפי שקראנו - הדיווּח של שאוּל לשמואל מתרחש כאשר שמואל כבר יודע את האמת! 7 קראוּ את דברי שאול לשמואל בפסוק 13: "[...] בּ רוּ ך א תּ ה ל ה' ה קימ ת י א ת דּ ב ר ה':" הא ם שאול דוֹב ר אמת? בּ ססוּ את תשובתכם על ציטוטים מתאימים מפסוקים 9-8. למרות ששמואל כבר יודע ששאוּל משקר לו, שמואל שואל את שאוּל: "וּמ ה קוֹל ה צּ אן ה זּ ה בּ א ז נ י ו קוֹל ה בּ קר א שׁ ר א נ כ י שׁ מ ע "? (פס' 14) 8 מהי לדעתכם הכוונה האמיתית של שמואל בהצגת השאלה: ל גלוּג? ת חכּוּם? ל ע ג? ה ית מ מוּת? מ ת ן הזדמנות להתחרט? כוונה אחרת? נ מקוּ את בחירתכם. בפסוק 15 שאוּל עונה לשמואל: "[...] מ ע מ ל קי ה ב יאוּם א שׁ ר ח מ ל ה ע ם ע ל מ יט ב ה צּ אן ו ה בּ קר ל מ ע ן ז ב ח ל ה' א לה י ך ו א ת ה יּוֹת ר ה ח רמ נוּ:" כאן שאוּל מס פּ ר שני דברים: האחד: בשאלת האחריות - מתברר שהעם השתתף בקבלת ההחלטות שהמלך אמוּר לקבל לבדוֹ. השני: נדמה לשאוּל המלך שמוּתר להשאיר בעלי חיים לצורך ה ע ל א ת קוֹרבן לאלוהים, למרות שהצו האלוהי לא דרש כלל ה ע ל א ת קוֹרבנוֹת. פסוק 13: ה קימ ת י קיימתי, עשיתי. פסוק 15: ח מ ל ריחם. מ יט ב הטוב ביותר. שמואל א 69

19 לדיון בכיתה בתשובתו, שאוּל מציין את הלחץ שהעם הפעיל עליו, ואומר שפעל מתוך כוונה ל רצוֹת את העם. מה דעתכם: א. הא ם לחץ חברתי יכול לגרום למישהו לפעול או להתנהג בדרך מסוימת? ב. אם כן - האם לחץ חברתי הוא גורם חיובי או שלילי? ג. הא ם אתם מכירים מקרים של לחץ חברתי? הביאו דוגמאות. דבר חז"ל מדוע ח מ ל שאוּל על הבהמות? התנהגותו של שאוּל מעוררת שאלות רבות. חז"ל ניסו לענות על השאלות באמצעות סיפור המופיע בתלמוד הבבלי (מסכת יומא דף כב עמוד ב): בשעה [בזמן] שאמר לו הקדוש ברוך הוא [ה'] לשאוּל: "לך וה כּ יתה את עמלק", אמר [שאוּל]: "[...] ואם אדם ח ט א - בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו - קטנים מה חטאו?" יצאה בת קול ואמרה לו: "אל תהי צדיק הרבּ ה" (ככתוב בקוהלת, ז 16) חז"ל, חכמינו זכרם לברכה: כינוי לחכמים, למנהיגים, שפעלו בארץ ישראל ובבבל במשך כ 700 שנה, מן המאה ה 1 ועד למאה ה 7 לספירת הנוצרים (לפני 2,000 1,700 שנה). 9 א. לפי חז"ל - מה גרם לש אוּל ל חמוֹל (ל רח ם) על הבהמות? ב. לפי חז"ל שאוּל לא פעל בצורה נכונה. מדוע? ג. ומה אתם חושבים על ההתנהגות של שאוּל? נ מקוּ את תשובתכם. לדיון בכיתה שאוּל ח מל גם על א ג ג, מלך עמל ק. מה דעתכם: מדוע שאוּל ח מל עליו? "שיעור חינוך" קח אחריות, ופעל לפי ההנחיות פסוקים "ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל ה לוֹא א ם קט ן א תּ ה בּ ע ינ י ך ראשׁ שׁ ב ט י י שׂ רא ל א תּ ה ו יּ מ שׁ ח ך ה' ל מ ל ך ע ל י שׂ רא ל: ו יּ שׁ ל ח ך ה' בּ ד ר ך ו יּ אמ ר ל ך ו ה ח רמ תּ ה א ת ה ח טּ א ים א ת ע מ ל ק ו נ ל ח מ תּ בוֹ ע ד כּ לּוֹת ם א ת ם: ו ל מּ ה לא שׁ מ ע תּ בּ קוֹל ה' ו תּ ע ט א ל ה שּׁ ל ל ו תּ ע שׂ ה רע בּ ע ינ י ה':" (פסוקים 19-17) ומה זה התלמוד הבבלי? תלמוד בבלי קובץ ספרים חשוב בתרבות היהודית. יש בו גם חוקים וגם סיפורים ואגדות, שנאמרו ונכתבו על ידי חכמים יהודים שחיו בבבל (עיראק של היום), לפני כ 1,500 שנה. פסוק 18: ה ח טּ א ים החוטאים, עמלק. ע ד כּ לּוֹת ם א ת ם עד שתשמיד את כולם. פסוק 19: ו תּ ע ט א ל ה שּׁ ל ל התנפלת על השלל. 70 שמואל א

20 10 ה עתיקוּ את הכותרת ואת המשפטים הבאים למחברת, וכ תבוּ ליד כל משפט את הציטוט המתאים מהפסוקים. דברי שמואל לשאוּל (פסוקים 19 17): א. אתה חושב שאתה קטן ולא חשוב אבל אתה המנהיג של כל עם ישראל. ב. אלוהים מינה אותך, ולכן אתה אחראי אי אפשר להאשים את העם. ג. אלוהים מינה אותך ולכן עליך לקיים את דברי ה' כלשונם, בלי להפעיל שיקול דעת. לדיון בכיתה מה דעתכם - מי בין השניים צודק? שאוּל או שמואל? מדוע? 11 א. קראוּ פסוקים הא ם בעיני עצמו שאוּל פעל נכון? ב. לפי דברי שאוּל, מי אחראי לכך שלא פעל נכון? סיכום שיעור החינוך דברי שמואל: לא הבנת מה אלוהים רוצה? פסוק 22 "ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל ה ח פ ץ ל ה' בּ ע לוֹת וּז ב ח ים כּ שׁ מ ע בּ קוֹל ה' ה נּ ה שׁ מ ע מ זּ ב ח טוֹב ל ה קשׁ יב מ ח ל ב א יל ים" בפסוק 22 שמואל מציג שתי אפשרויות לעבוד את האלוהים: האחת - להעלות לאלוהים קורבנות עולות וזבחים. השנייה - להקשיב ולשמוע בקול אלוהים. 12 לפי דברי שמואל - רק אחת מהאפשרויות טובה ונכונה. מהי? אחרי העונש הא ם שאוּל מבין? פסוקים קראוּ את פסוק - 24 האם כעת, לאחר ששמואל הודיע לשאוּל כי הוא מפוטר, הבין שאוּל את חוּמ רת מעשיו? ב ססוּ את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוקים. שוב שאול מאשים את העם?! פסוק 22: ה ח פ ץ ל ה' הא ם יש לה' חפץ, רצון, בעולות ובזבחים? ח ל ב א יל ים החלק הטוב והמשובח ביותר בבשרם של הכבשים. שימו לב! סימן הא ת נ ח ת א יכול לעזור לענות על השאלה! סליחה, סליחה, סליחה! פּ ל יז, בבקשה, בבקשה! אמרתי שאני מצטער... אוף! שמואל א 71

21 "נצח ישראל לא ישקר" פסוקים " לא א שׁוּב ע מּ ך כּ י מ א ס תּ ה א ת דּ ב ר ה' ו יּ מ א ס ך ה' מ ה יוֹת מ ל ך ע ל י שׂ רא ל": 14 קראוּ את פסוק - 28 האם גילוי הלב של שאוּל, וההבנה שלו כי ח ט א, עזרו לו? 15 פסוק 29: "ו ג ם נ צ ח י שׂ רא ל לא י שׁ קּ ר ו לא י נּ ח ם כּ י לא א ד ם הוּא ל ה נּ ח ם" לפי פסוק זה - מדוע ההבנה של שאוּל, והחרטה שלו, לא עזרו? איך הסתיים הסיפור?!? פסוקים קראוּ את פסוק - 32 מה סופו של מלך עמלק? 17 קראוּ את פסוק - 28 מה סופה של מלכוּת שאול? 18 קראוּ פסוקים מהו סוף יחסיהם של שמואל ושאוּל? פסוק 29: נ צ ח י שׂ רא ל כינוי לאלוהים: אלוהים הוא הנצח של ישראל. י נּ ח ם יתחרט/יסלח. במילים פשוטות אלוהים לא י ת כּ ח ש (ישקר) לאמת שלו, ולא יסלח למי שאיננו פועל על פי האמת שלו. החרטה והסליחה הן תכונות של בני אדם, לא של האל. מה?! אלוהים אף פעם לא סולח?! סיכום נחזור לדבריו הראשונים של שמואל הנביא לשאוּל בתחילת הפרק: "ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל א ל שׁ אוּל א ת י שׁ ל ח ה' ל מ שׁ ח ך ל מ ל ך ע ל ע מּוֹ ע ל י שׂ רא ל ו ע תּ ה שׁ מ ע ל קוֹל דּ ב רי ה'" (פס' 1) אולי היה מי שחשב שהמלך הוא "כל יכול" - מפקד צבא, נביא, איש דת, בעל סמכות, שיכול להחליט הא ם ל צ י ית לאלוהים ולהחליט מתי ואיך להעלות קורבנות. אולם מתוך דבריו של שמואל מתברר עניין חשוב לגבי תפקיד המלך: הסמכויות של המלך אינן ללא גבולות. להפך - מי שמוּנ ה על ידי הא ל לתפקיד מלך על ישראל, חייב ל צ י ית לצו הא ל, אשר ניתן על ידי הנביא. משפטים לדרך... שׁ מ ע מ זּ ב ח טוֹב ל ה קשׁ יב מ ח ל ב א יל ים נ צ ח י שׂ רא ל לא י שׁ קּ ר "נצח ישראל לא ישקר" האותיות הראשונות של המילים בביטוי הן ראשי התיבות של ארגון "ניל"י" ארגון ריגול יהודי, שפעל בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה, לפני קרוב ל 100 שנה ( ). בתקופה זאת שלטו התורכים בארץ ישראל והאנגלים נלחמו בהם. אנשי ניל"י תמכו באנגלים שלחמו נגד התורכים, הם ריגלו למענם והעבירו להם מידע על הפעולות הצבאיות של התורכים. יונת דואר, שבאמצעותה העבירו אנשי ארגון ניל"י מידע, נתפסה על ידי התורכים, וכך נחשף הארגון... שמואל א 72 לדיון בכיתה: לדיון בכיתה מדוע, לדעתכם, בחרו אנשי הארגון לקרוא לעצמם בשם "ניל"י" "נצח ישראל לא ישקר"?

22 פרק טז שמואל א 73

23 פרק טז שמואל א 74

24 טז פרק שמואל א 75

25 פרק טז " רע ה טּוֹב מ מּ ךּ " בפרק טו, שוב פּוּטר שאוּל מתפקידו. הפעם - לאח ר שטעה ב ק רב נגד עמלק ולא החרים את כל העמלקים ואת כל רכושם, כפי שציווה שמואל בשם ה'. שמואל הנביא אמר לשאוּל כי ה' יקרע משאוּל את מלכותו, וי תן אותה ל" רע ך ה טּוֹב מ מּ ךּ ". מיהו המלך שיבוא במקום שאוּל? מיד נג לה... שמואל רגשות מעורבים תזכורת: מצד אחד, לאורך הפרקים שקראנו התנגד שמואל למלוּכה בכלל ולמלכוּת שאוּל בפרט. מצד שני, לאחר ששמואל הודיע לשאוּל שה' יקרע ממנו את המלכוּת, שמואל התאבל על שאוּל כל חייו. אפשר לתאר את רגשותיו של שמואל ביחס לשאוּל כ"רגשות מעורבים" - מצב שבו חשים רגשות שונים ואף מנוגדים זה לזה ביחס למקרה מסוים או לאדם מסוים. אני שמח? אני עצוב? אתה חש רגשות מעוֹ רבים... לדיון בכיתה ת ארוּ מצב מהחיים שבו אנו עשויים להרגיש "רגשות מעורבים". 1 הזמנה ליצירה: כּ תבוּ סיפור קצר או צ יירוּ איוּר הממחיש את הביטוי "רגשות מעורבים". 2 א ילוּ רגשות מעורבים שמואל מרגיש, לדעתכם? כּ תבוּ במחברת: במחברת במחברת מצד אחד... מצד שני... מיהו " רע ה טּוֹב מ מּ ךּ "? מיהו המלך החדש? פסוקים קראוּ פסוקים 13-1 והכינו במחברת "תעודת זהות" למלך החדש. ה יעזרוּ בדוגמה שלפניכם: תעודת זהות במחברת שם האב (לפי פס' 1):... במחברת עיר הלידה (לפי פס' 4): 1,... המיקום בין האחים (לפי פס' 11):... המקצוע (לפני שהיה למלך) (לפי פס' 11):... המרא ה (לפי פס' 12) (ציירו תמונה במקום המתאים) במחברת השם הפרטי (לפי פס' 13):... במחברת במחברת ב מ ח ב ר ת מקום לתמונה 76 שמואל א

26 ד ו ד רועה צ אן מהו רועה צ אן? "צ אן" הוא שם כולל לבעלי חיים כמו כּ ב שׂ ים וע ז ים, שמגדלים אותם בדרך כלל בשטח שליד הבית. "רועה הצ אן" הוא זה שמוציא את הצ אן למ רע ה כדי לאכול, והוא זה שאחראי לשלומו ועל החזרתו הביתה בשלום. העיסוק כרועה צ אן היה עיסוק מקוּבּל בחברות החקלאיות. 4 הסיפור על ד ו ד רועה הצ אן מופיע בשמואל א יז, פסוקים 36-34: "ו יּ אמ ר דּ ו ד [...] רע ה ה י ה ע ב דּ ך ל א ב יו בּ צּ אן וּב א ה א רי ו א ת ה דּוֹב ו נ שׂ א שׂ ה מ ה ע דר: ו י צ את י א ח ריו ו ה כּ ת יו ו ה צּ ל תּ י מ פּ יו ו יּ קם ע ל י ו ה ח ז קתּ י בּ ז קנוֹ ו ה כּ ת יו ו ה מ יתּ יו: גּ ם א ת ה א רי גּ ם ה דּ ב ה כּ ה ע ב דּ ך "[...] (פס' (36-34 כּ תבוּ את הסיפור במילים שלכם. 5 מה אפשר ללמוד מסיפור זה על התכונות ועל התפקיד של רועה הצ אן? 6 א ילוּ מהתכונות של רועה הצ אן מתאימות גם לתפקיד מנהיג העם? השׂ ה הזה, הוא לא בן דוד רחוק שלך? תקשיב טוב לסיפור! מה זה " דימוּי? בתנ"ך ובספרות - פעמים רבות, כאשר רוצים להסביר שדבר אחד דומה בתכונתו לדבר אחר, משתמשים ב דימוּי. לדוגמה: אם נרצה להסביר שעילאי הוא ילד חזק מאוד, נ דמ ה (נ ש ו וה) אותו לאריה, הידוע כחיה חזקה. ואז נאמר: עילאי חזק כמו אריה. אם נרצה להסביר שנטע היא ילדה אחראית מאוד, נ דמ ה אותה ללביאה המשגיחה על גוּ ריה. שמואל א 77

27 ד ו ד "א דמוֹנ י ע ם י פ ה ע ינ י ם ו טוֹב רא י" בפסוק 12 ד ו ד מתואר כ"א דמוֹנ י ע ם י פ ה ע ינ י ם ו טוֹב רא י." אחד ההסברים למילה "א דמוֹנ י" הוא - אדום שיער, כלומר ג'ינג'י. 7 המשוררת מ רי ם ילן שטקליס כתבה את השיר ג'ינג'י. קראוּ את השיר וענו: א. מה הבעיה של הילד בשיר? ב. איך אימו של הילד עוזרת לו בפתרון הבעיה? יש עוד הסבר למילה "א דמוֹנ י": בעל ל ח י י ם אדומות ובלי ז קן ממש ילד! ג'ינג'י/ מ רי ם י ל ן שׁ ט קל יס א מּ א אוֹמ רת תּ מ יד: מ ח מ דּ י, ל י ל דּ י ראשׁ ז ה ב, ראשׁ ז ה ב ל י ל דּ י. וּב רחוֹב ה ם קוֹ רא ים ל י... ג 'ינ ג 'י. בּ כּ תּ ה ה ם קוֹ רא ים ל י ג 'ינ ג 'י א פ לּוּ בּ לּ י ל ה בּ תוֹ תּוֹ כּ רי י ב ע ר שׂ ע רי! ג 'ינ ג 'י... רבּ ים ה צּ ב ע ים ע מּ, א דנ י ת כ ל ת פּ רשׂ ת ע ל פּ נ י ה שּׁ מ י ם, וּל א מּ א שׁ לּ י חוּמוֹת ה ע ינ י ם, י רק ל ע ל ה, ו ל וּ רד ו רד, אוֹ ל ב ן, אוֹ א דם, ו עוֹד י שׁ, ו עוֹד! רבּ ים ה צּ ב ע ים ע מּ, א דנ י, י פ ים וּמ רבּ ים! ו ל מּ ה בּ ראת ל י ל דים צ ה בּ ים, א דנ י, צ ה בּ ים? בּ כ ית י ה ע רב ל פ נ י ה שּׁ נ ה, ו א מּ א נ גּ שׁ ה, ו דמ ע ה בּ ע ינ הּ. מ ח מ דּ י, ל ח שׁ ה, מ ח מ דּ י... וּב לּ י ל ה בּ לּ י ל ה ו י בוֹא א ל י הוּ ו י ע מ ד ע ל י די, ו יּ אמ ר: קוּמ ה, קוּמ ה, י ל דּ י! וּב כ נ ף א דּ רתּוֹ ע ט פ נ י וּנ שׂ א נ י א ל ע ל. ו שׁ ם בּ מּ רוֹם, בּ ג ן ע דן ה יכ ל, וּבוֹ בּ ה יכ ל כּ סּ א ה מּ ל כוּת, ו יוֹשׁ ב לוֹ ה מּ ל דּ ו ד, וּב י דוֹ ה שּׁ רב יט, ו א רי מ ימ ינוֹ ו א רי מ שּׂ מ אלוֹ, ו עוֹמ דים ל פ נ יו מ שׁ רת יו ו שׂ ריו, ו עוֹמ דים ל פ נ יו רב בוֹת ח ילוֹת יו, ו ה כּ ל ז ה ב. וּמ תּ ח ת ל כּ ת ר יוֹ ר דים תּ ל תּ לּ יו צ ה בּ ים תּ ל תּ לּ יו שׁ ל ה מּ ל דּ ו ד, צ ה בּ ים תּ ל תּ לּ יו! ו כ לּוֹ א דמוֹנ י. מ רי ם י ל ן שׁ ט קל יס, משוררת, פּ ס ל ד ו ד, פ י רנ צ ה. הפּ ס ל: מ יכּ ל א נ ג 'לוֹ, איטליה, "ו הוּא א דמוֹנ י ע ם י פ ה ע ינ י ם ו טוֹב רוֹא י" מאיורי התנ"ך של א ב ל פּ ן, אמן ישראלי מ שׁיחת ד ו ד למלך פסוק 13 "ו יּ קּ ח שׁ מוּא ל א ת ק רן ה שּׁ מ ן ו יּ מ שׁ ח א תוֹ בּ ק רב א ח יו ו תּ צ ל ח רוּח ה' א ל דּ ו ד מ ה יּוֹם ה הוּא ו מ ע ל ה ו יּ קם שׁ מוּא ל ו יּ ל ך ה רמ ת ה" (פס' 13) בפסוק 13 מסופר על כמה אירועים. 8 מהו לדעתכם האירוע החשוב ביותר שמתואר בפסוק 13? נ מקוּ את דעתכם. שמואל א פסוק 13: ו תּ צ ל ח עברה. מ ה יּוֹם ה הוּא ו מ ע ל ה מאותו יום והלאה, לתמיד. 78

28 9 הא ם ההקדשה של ד ו ד הייתה פּוּמ בּ ית (כלומר, נעשתה מול ציבור גדול), או שהיא הייתה ח ש א ית, סודית? בּ ססוּ את תשוּבתכם על ציטוט מתאים מהפסוק. בין שאוּל (המלך היוצא) וד ו ד (המלך הנכנס) פסוקים ראינו כי שמואל הנביא מ ש ח את ד ו ד למלך, בזמן ששאוּל היה עדיין בתפקיד מלך! בהקשר זה, ה"רוח" וה"מוזיקה" הם שני נושאים שכדאי להקשיב להם... כּ יווּן הרוח 10 לפי פסוק - 13 היכן נמצאת רוּח ה' כעת? הא ם יש לכך הגבלת זמן? 11 קראוּ את פסוק - 14 היכן לא נמצאת רוּח ה'? 12 א ילוּ מסקנות ניתן להסיק מהשינוי במיקומה של רוּח ה'? מוזיקה 13 קראוּ פסוקים לפי פסוקים אלה, מה מרגיע את שאוּל? כבר שמענו על ההשפעה של המוזיקה על שאוּל - בנבואת האותות (פרק י, פס' 6) 15 קראוּ את פסוק - 23 מהי השפעת המוזיקה של ד ו ד על שאוּל? בּ ססוּ תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוקים. מה, שמואל לא פוחד להמליך את שאוּל בזמן ששאוּל עדיין מ לך? ברור שכן! תקרא את פסוק 2! לסיכום "נספח" לתעודת הזהות: 16 קראוּ את פסוק 18. א ילוּ תכונות נוספות מתגלות אודות ד ו ד? באיזה תחום תכונות אלה יעילוֹת? 17 בפסוק 21 מסוּפּר כי ד ו ד קיבל "קידום ביניים" - לאיזה תפקיד הוא קוּדם? 18 לאח ר פגישתם הראשונה של שאוּל וד ו ד (לפי פסוק 21) - מה יחסו של שאוּל לד ו ד? (רמז: חפשו מילה המבטאת רגש) שמואל א 79

29 פרק יז שמואל א 80

30 פרק יז שמואל א 81

31 פרק יז שמואל א 82

32 פרק יז שמואל א 83

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

ספר שופטים המדקה 9 הקדמה יחידה 1 סקירה היסטורית וגיאוגרפית 1.1 השלימו את האירועים בציר הזמן שלפניכם על פי הסדר שבו התרחשו. האירועים: מלחמת חמשת מלכי ה

ספר שופטים המדקה 9 הקדמה יחידה 1 סקירה היסטורית וגיאוגרפית 1.1 השלימו את האירועים בציר הזמן שלפניכם על פי הסדר שבו התרחשו. האירועים: מלחמת חמשת מלכי ה ספר שופטים המדקה 9 הקדמה יחידה 1 סקירה היסטורית וגיאוגרפית 1.1 השלימו את האירועים בציר הזמן שלפניכם על פי הסדר שבו התרחשו. האירועים: מלחמת חמשת מלכי הדרום, יציאת מצרים, מות יהושע, הליכת ישראל במדבר ארבעים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד