<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>"

תמליל

1 ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ פי א ו חלּוּ חדּוּת ה'. אַ מוּ תּ בּ בּ חי ד"א ('פתח עינים' בשם ספר קדמון) אבג"ד תּ קּנוּ אַ נ שׁי כּ נ סת ה גּד ו לה. אתב"ש תּ אח"ס בט"ע תּ בּנוּ ה קּד שׁ. ו קּן ר אטב"ח תּ קּן ר בּי ח יּא. אלב"ם תּ קּן רשב"י. שׁ י טת ה חלּוּף בּא ו תיּ ות אי"ק בכ"ר ו אח"ס בט"ע ל פי 'שׁ ער ה קּן אַ ב ר הם אָ בינוּ. קּן ר בּי ע קי בא. אי"ק בכ"ר א רי ז"ל ה ל כּ וּנ ות' (תפילת השחר ג) כּ שׁ תּ ר צ ה ל הו צ יאו וּל ה ח ל יפו בּ אי"ק בכ"ר ל עו ל ם צ ר י שׁ תּ קּ ח ה או ת ה ה יא שׁ א תּ ה רו צ ה ו ת ח ל יפ נ ה בּ או ת שׁ אַח ר יה ה יּו ת ר ס מוּכ ה כּ גו ן א' ה יא או ת אַח רו נ ה כּ גו ן ק', או ת ק' מוּ חלּוּף בּ 'ס פ ר ה פּ ל יאָה' דּ אי"ק תּ ח ל יפ נ ה בּ או ת י' ו או ת י' תּ ח ז ר ל או ת ה ר אשׁו נ ה ו ת ח ל יפ נ ה בּ או ת א'. ה אַל פ א בּ יתו ת שׁ ה ם ה ג' או ת יּו ת אח"ס בט"ע ו כ יּו צ א. "ה ועתה אספר לך) שׁ מו ת יו שׁ ל הקב"ה ו צ ר י ל ח דּ שׁ בּ כ ל או ת ו או ת וּב כ ל תּ ב ה תּ ח ל יפ נ ה בּ או ת ק', ו א ם ו ע ל דּ ר ז ה בּ שׁ אַר ח כ מ ה ה א מ תּ ית שׁ צּ ר י ל ג ל גּ ל בּ הּ כּ ל ה תּו ר ה כּ לּ הּ שׁ הוּא ו ת ב ה נ פ ל או ת מ ח דּ שׁו ת מ ע ת ל ע ת, ו צ ר י ל ע יּ ן תּ ב ה אַח ת וּל ק שּׁ ר הּ בּ אַח ר ת [מ לּים מ ס תּ תּר ות], וּל ה נ יח שׁ נ יּ ה וּל ב קּ שׁ שׁ ל ישׁ ית ל ק שׁ ר הּ ע מּ הּ [דּלּוּ גי א ו תיּ ות], ו עו ד בּ אַח רו ת פּ ע ם בּ ח צ י ם [או ת שׁ נ יּה וּ שׁ לי שׁית], וּפ ע ם בּ ר אשׁ יה ם וּפ ע ם בּ סו פ יה ם [ר א שׁי תב ות וס ו פי תב ות], פּ ע ם בּ מ ס פּ ר ם [גּ י מ ט ר יּא ות], וּפ ע ם בּ ת מוּר ת ם [חלּוּ פי א ו תיּ ות], ע ד שׁ יּ צ א מ כּ ל מ ח שׁ בו ת יו ה ר אשׁו נו ת ו י ת ח דּ שׁ בּ שׁ נ יּו ת אַח רו ת ח ז קו ת וּמ ע לּו ת מ ה ן תּ מ יד זו אַח ר ז ו ו כוּ', אָז י ד ע שׁ יּ ד יע ת ה שּׁ ם פּו ע ל ת בּו ו ה ת ח יל ל הו צ יא הּ מ כּ ח א ל ה פּו ע ל. או תיּ ות אי"ק בכ"ר גל"ש דמ"ת הנ"ך וס"ם זע"ן חפ"ף טצ"ץ, שׁ מּ ק ור ו מ רשב"י, ו הוּא שׁ כפוּל ות שׁל בּ י ו תר. בכ"ר מ ר שׁ בא בא 111. ו רו יּ יו ת ר לת ו רת ה קּ בּ לה שׁ מּ י אים שׁ ה צּרוּ פים מ ס מּ לים ע נ י נים שׁל אַ חדּוּת ה'; מּז את שׁ רשׁ ה בּ כ רה ו ה בּ ר כה שׁ מּ י ח דת קב"ה וּ שׁ כי נ תּיהּ מ שּׁאַר ה חלּוּ פים שׁ אי"ק מ ר ח דים קב"ה וּ שׁ כי נ תּיהּ. גל"ש וּ ס לי חה כּ די ל י חד את הע ו למ ות, כּ מ ו שׁ כּתוּב "כּ שּׁ ל ג י ל בּינוּ". דמ"ת כּתוּב (יחזקאל א, כו) מ ר "וּמ מּ ע ל ל ר ק יע א שׁ ר ע ל ר אשׁ ם כּ מ ר א ה א ב ן ס פּ יר ח רי שׁת אַ פּ ר בּ ז הר ח דשׁ מּק ו רם מ ה גּ מ רא. הוּא מּז על ע ו לם א"ק שׁהוּא ה גּ ב הּ א ו תיּ ות שׁ ל"ג פּ רה שׁ מּ ס מּל כּ מּז על דּמוּת אָ דם שׁ על כּ סּא ה כּב וד. כּ מ ו דּ מוּת כּ סּ א ו על דּ מוּת ה כּ סּ א דּ מוּת א

2 יּ כּ מ ר א ה אָד ם ע ל יו מ ל מ ע ל ה". ו ס"ם מ ר אַ נ פּין ונוּ ק ביהּ, שׁ וּב ין כּ ת פ יו שׁ כ ן" שׁ הם קב"ה וּ שׁ כי נ תּיהּ. מּז על א ו תיּ ות ם' וס' חפ"ף מ ר ו טצ"ץ קשׁוּר ל יּחוּד שׁל ה גּ שׁ בּלּוּח ות שׁ בּ נס היוּ ע ו מ דין. זע"ן מ ר עיר ז מּז על מּז על ה יּחוּד שׁל בּית ה מּ ק דּשׁ כּמ ו שׁ כּתוּב "ח פ ף ע ל יו כּ ל ה יּו ם א לּה ה ע תי דה, כּמּוּ בא בּו ע ת יד הקב"ה ל ג א ל ל י שׂ ר א ל בּ סו ף מ ל כוּת ר ב יע ית". הוּא בּן זוּג, אין ל ו ו בּ מּ ד רשׁ (ילקוט לך לך סד) ר בּ י א ל יע ז ר או מ ר ץ"ץ גּ ר"א שׁ שׁם ה בּ כן מוּ בא ה גּ א לּה תּלוּ יה בּ חלּוּף או תיּ ות טצ"ץ. ו כן צרוּ פי אי"ק בכ"ר ה ם 9 צ רוּ פים, ו ה צּרוּף האַ חר ון טצ"ץ שׁהוּא נ ק דּת ה א מ צע שׁל כּל ה ח לּוּף ה ראשׁ ון, עם ו גל"ש כּ תוּב ו ז ה מ עם בּ ג ימ ט ר יּ א ו 999. כן שׁאַר ה צּרוּ פים אם נ ח בּר א ו תם כּ מנ ו רה בּזוּג ות, חפ"ף שׁהוּא מ ק בּיל ו בּ צּד ה שּׁ ני, נ ק בּל גּ ימ ט ר יּ א 999. ו כן בּ שּׁ ש ה זוּג ות האַ וס"ם, (תהילים י, ג) ו דמ"ת עם הנ"ך. וּ מ ס פּר 9 נ ק רא מ ס פּר א מת שׁח ו זר תּ מיד ל (בביאור זה סייעני הרה"ג ר' יעקב מטר שליט"א). ה יינוּ אי"ק ח רים, שׁהוּא בכ"ר עם זע"ן, שּׁ רשׁ וּ מ ס מּל את אַ חדּוּת ה'. "כּ י ה לּ ל ר שׁ ע ע ל תּ א ו ת נ פ שׁו וּב צ ע בּ ר נ א ץ ה'" וּ מ ב אר ה סּ פר 'יו ס ף תּ ה לּו ת' א פ שׁ ר דּ ה ר שׁ ע מ שׁ תּ בּ ח שׁ יּ שׁ לו ל ב ר ח ב ל ע שׂו ת צ ד ק ה ו ח ס ד ו הוּא ר ח מ ן. ו ע פ ר א בּ פוּמ יהּ, כּ י הוּא גו ז ל ו עו שׂ ה צ ד ק ה ו הקב"ה שׂ ונ א ג ז ל בּ ע ו ל ה ו ז הוּ "וּב צ ע " גו ז ל, "בּ ר " שׁ נּו ת ן כּ מו ק ח נ א א ת בּ ר כ ת י, "נ א ץ ה'". ו הו סיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שׁ בּ צ ע בּ ר הוּא ח ו ת וּבו צ ע את ה גּי מ ט ר יּא שׁל בּ ר" ל שׁ נ ים, מ צּד א חד הוּא ג ו זל, וּ מ צּד שׁ ני הוּא ע ו שׂה צ ד קה והוּא כּ ב יכ ול ט ו ען שׁ ה כּל מ ל מ ע לה וה' נ תן ל ו כּ ח ל ג זל וכוּ', ו ל כן ת ק בּל ה מּ ס פּר 111 שׁ מּ מ צ ינוּ א מ ת, ב זּ ה ר כּ ל ע ל מ ת ח ילו ת ב.) (ויקרא ה או ת יּו ת בּ א' ס מּל י חוּד ה שּׁם כּ פי שׁטּ ו ען ה שׁ קּו ר א מאָ ל"ף וּמ ס תּ יּ מו ת ל או ת ו ע ד בּ ת'. ו' גּ ז לן, א ה קּ ל פּה שׁ מּ נ א צת את ה שּׁם. בּ שׁ ם תּ י"ו. נ ר א ה ו כ ן "או ת ל ב א ר או ת א מ ת". ו' בל ל מ ע שׂה הוּא מנ א ץ ה שּׁ ם כּי ון שׁהוּא מ ע רב את כּו ל ל ת וּב אַר נוּ א ת בּ מ א מ ר כּ ל מדּוּ ע עמּוּד ה א מ צע נ 'ח שׁ מ ל ה או ת יּו ת. ק רא א או ת' דּ שׁ תּ י שׁ א מ ת א לּוּ מ לּ ים מ ר מּ ז ת או ת מת וי ע ק ב אָב ינוּ שׁ יּ ל ע מּוּד ה א מ צ ע שׁ מּ דּ תו א מ ת, כּ מו שׁ כּ תוּב (מיכה ז, כ) "תּ תּ ן א מ ת ל י ע ק ב". דּ ע מּוּד ה א מ צ ע שׁ מּ אַח ד י מ ין וּשׂ מ אל ו כ ב י כו ל מ פ שּׁ ר בּ ינ יה ם, הוּא בּ ב ח ינ ת א מ ת. דּ ר ב מ דּ י י מ ין או ר ב מ דּ י שׂ מ אל, א י נם א מ ת, דּ ה א מ ת וּר צו ן ה' נ מ צ א ים בּ א מ צ ע. ו ל כ ן י ע ק ב אָב ינוּ הוּא ע מּוּד ה תּו ר ה שׁ נּ ק ר את תּו ר ת א מ ת, כּ מ ו שׁ כּתוּב (מלאכי ב, ו) "תּו ר ת א מ ת ה י ת ה בּ פ יהוּ", דּ ה תּו ר ה מלּוּ גּם כּן מ אַח ד ת בּ תו כ הּ א ת כּ ל ה שּׁ יטו ת וּמ כ ר יע ה בּ ינ י הן, כּ פ י ר צו ן ה'. ו זה הסּ וד שׁל שׁ כת ל עמּוּד ה א מ צע, ו היא ה א מת שׁ בּתּ וּבו ה שׁ תּ דּ ל תּ בּ כ ל י מ ים שׁ לּ בּ א מ ת, דּ עת תּ ו רה, דּ ד עת ו רה. וּמ ר מּ ז בּ זּ ה ר (משפטים קיד:) כּ ל שׁ כּ ן שׁ ה דּ ר גּ ה שׁ לּ ע מּוּד ה א מ צ ע, הקב"ה נ ת נו ל ל ה ע לו ת או ת בּו, בּ תו ר ת א מ ת כּ לוּל ה מ כּ ל מ דּו ת ו או ת יּו ת. רו א ים שׁ בּ ג ל ל שׁ ה תּו ר ה כּ לוּל ה מ כּ ל מ דּו ת ו או ת יּו ת ל כ ן ה יא א מ ת, ו כ ן מ צ ינוּ בּ זּ ה ר וּמ אי א מ צ ע ה י נוּ שׁ לו ם, ו ה א כּ ת יב "תּ תּ ן א מ ת ל י ע ק ב" א מ ת ו שׁ לו ם י ח ד ה ו י כּ ד"א (השמטות רסד.) "דּ ב ר י שׁ לו ם ו א מ ת". רו א ים שׁ ע מּוּד ה א מ צ ע הוּא בּ ב ח ינ ת א מ ת ו שׁ לו ם שׁ ה ם ח ד. וּמ ב אָר ל ד ב ר ינוּ דּ כ שׁ ם שׁ שּׁ לו ם עו שׂ ה שׁ לו ם בּ ין י מ ין ל שׂ מ אל וּמ אַח ד ם, מ פּ נ י דּ ר כ י שׁ לו ם ה יא דּ כ ת יב שׁ ל י א ו תיּ ות תּ ח ל ק י כּ ל כּ א מ ת, דּ ז ה ע נ י נו שׁ ל ע מּוּד ה א מ צ ע. ו כ ן מ צינוּ בּ גּ מ ר א (גיטין נט:) ו ר"ה תּ "ו ו"ו רי"שׁ ה"ה. ו א כן "דּ ר כ יה דּ ר כ י נ ע ם ו כ ל נ ת יבו ת יה שׁ לו ם", מ"ת בּאי"ק בכ"ר י ת"ד ר"ת שׁ ל ו יסו ד קו ה א מ צע וע ו לים בּ ג ימ ט ר יּ א או ת ו'. ו כן דּ ג"ן בּאי"ק בכ"ר מ זּ"ל, כּמּוּ כן כּ ל ה תּו ר ה כּ לּ הּ עמּוּד ה א מ צע בּ ג ימ ט ר יּ א תּפ א ר ת בא בּ כ ת בי ה דּע ת, שׁ ה ם ה שּׁ מו ת א רי ז"ל שׁ שּׁ פ ע ב

3 יּ ר" ה לּ ח ם הויו"ת שׁ בּא מג' שׂ כ"ל כן ו מ זּ ל א. א ו ל ח ם הן כּ מ נ י ן באי"ק בכ"ר אַב ר ה"ם כן ו ר ג"שׁ. בּאי"ק בכ"ר י כ בּ נּ"וּ ל פי ה סּ דר, כּ י אַ ב ר הם הוּא ה ח ס ד שׁהוּא בּ חי נת מ ים שׁ מּ כ בּים את ה אשׁ. ו כן ח נ כּ"ה באי"ק בכ"ר. פּ" נ ו כן מוּ בא בּ ס פר 'ל ב נת ה סּ פּיר' בּ שׁם ס פר 'שׁ ע רי גּן ע דן' שׁ בּ בית דּין שׁל מ ע לה, י ע קב אָ בינוּ הוּא ראשׁ בּית ה דּין. וּמ ב אָר ל ד ב ר ינוּ ע שׁ יּ קב י ו ד ע את ה מת, א ו הוּא ראוּי ל הי ות ראשׁ בּית ה דּין ש מּ כ רי ע בּין ה יּ מין ל שּׂ כן ו מאל. מוּ בא בּ ס פר 'שׁ ע ר י או ר ה' (שער ה') שׁ סּ פ יר ת ה תּ פ א ר ת גּ בו ה ה ה סד ו ח מ סּ פיר ות ה גּבוּ רה, דּ ה יא עו ל ה ע ד ה כּ ת ר, בּ סו ד ה בּ ר יח ה תּ יכו ן ה מּ ב ר יח מ ה קּ צ ה א ל ה קּ צ ה. וּמ ב אָר ל ד ב ר ינוּ הּ ב א מ צע גּ ק ו ה א מ צע, צאת בּ מת נ מ א ה כּי ון שׁ מ וּים וּ ק כּל הג' מ גּי ע ל רצ ון ה' ה א מ תּי שׁהוּא ה כן א ו ל תר, כּ מ רים דּ עת תּ ו רה דּ ס פי רת ה דּ עת היא חיצ ו ניּוּת ה כּ תר כת ל קו ה שׁ ו כן ר ו אים בּ'סדּוּר ו א מ צע. הי כל ה תּ פ שׁ ה רש"ש' לם נ כל ע ו א רת שׁ בּ ק רא הי כל ה רצ ון. וּמ ב אָר ל ד ב ר ינוּ דּ שׁם נ מ צא רצ ון ה' כן ר ו ו א מ תּי. ה אים בּ'ע ץ ח יּים' ל ה א רי ז"ל (שער מ"ו ח"ב ע' שנא) שׁ הוּא מ ו נה את הי כל ה תּ פ א רת מ גּבוּ רה. ה סד ו ח על הי כל ות ה ב ל אה ר נ אר את ה מּ ס פּר 1820 שׁ ה לּה כּ מ ס פּר קד שׁ ו ת גּ ו רה; שׁ בּתּ ה רי שׁם הוי"ה מ ו פי ע בּתּ ו רה 1820 פּ ע כן מים, ו א ם נ כ תּב את ה גּי מ ט ר יּא שׁל הוי"ה ע שׂ רי"ם שׁ "שׁ בּ מלּוּי י ו צא ו כן ה מּ ס פּ רים מ 26 ע ד 65 שׁ הוּא ט ר יּא שׁם ג י מ כן ו צא אדנ"י י ו כ"ח פּ ע מים אדנ"י א ו ס ו"ד פּ ע מים הוי"ה בּ ג ימ ט ר יּ א כי נה שׁ כן ו בּ ג ימ ט ר יּ א בּ רא שׁי"ת כן מלּוּי ו חד צא י י ו לּשׁ שׁ ר גי לה וּ ב מּ בּ ג ימ ט ר יּ א כן התּ ו ו רה מ ר כּ בת מ ו שׁי מ לּים. וּ ב ר שׁ ה גּ דה שׁל פּ סח ישׁ 1820 מ לּ ם י ה מּ לּים ה ראשׁ ונ ות ו האַ חר ונ ות שׁל פּסוּ קי בּ ר כּת כּ ה נים בּ גי מ ט ר יּא ו ע וד ר מ זים ר בּים נ פ ל אים שׁ ה ת גּלּוּ על י די הרה"ג ר' ל ז מן הוּ ר ביץ זצ"ל וע וד. וּ מ באָר ל ד ב רינוּ כּי ון שׁ ע מּל את כּל ה ס ק"ב שׁ מּ ע י ע מים פּ שׂר ס פיר ות שׁל י לה בּ גי מ קב ע ו ע ט ר יּא 1820, ה מּ ס פּר ה זּה קשׁוּר ל הוי"ה שׁם ו קב, ע י א רת שׁל תּ פ ה מּל את מ דּת ס מ ה כל ע נ י ני שׁם הוי"ה ו תּ ה מּ ס עף מ גּי עים ל מּ ס פּר ה זּה. וּ בנ ו סף ישׁ בּ מּ ס פּר זּה את ה ר ה מז שׁל מ ס פּר 18 ה מ ס מּל את עמּוּד ה ע א מ צע שׁל י קב בּ ב חי נת ח"י חוּ ליּ ות שׁ בּ שּׁ ד רה וע וד. ו כן ה פּסוּק חי לת התּ 1820 מ תּ ס פּר מ ו רה הוּא (שמות יב, ב) "ה ח ד שׁ ה זּ ה ל כ ם ר אשׁ ח ד שׁ ים", וּ פסוּק זה הוּא בּ חי נת כּ תר מד בּ ה ע ו ראשׁ עמּוּד ה א מ צע, כּמּוּ בא בּ ר שּׁ"י בּ ת חי לת התּ ו רה שׁ ה יה ראוּי ל פ ח את התּ תּ ו רה בּ פּסוּק ה זּה. ו כן הא ות ה 1820 מ תּ חי לת התּ ו רה היא הא ות ו' שׁ בּ כּתוּב (בראשית ב, ד) "א לּ ה ת ול דו ת ה שּׁ מ י ם ו ה אָר ץ בּ ה בּ ר אָם בּ יו ם ע שׂו ת הוי"ה א ה ים א ר ץ ו שׁ מ י ם". כי ון שׁתּ ו ו לד ות היא ס מל שׁל מ דּת ה תּ פ א רת שׁמּ ו לי דה ד ו' שׁ ל הא ות ו ר ה י ס וד, תּ ו לד ות היא בּ חי נת תּ פ בּ א רת שׁ תּ פ א רת, ז ה ה סּ וד שׁל קו ה א מ צע שׁ נּ ר מז בּ מּ ס פּר ו מ ע תּי בּ כן שׁ שׁם הרה"ג ר' ה. חו דר שליט"א שׁ ה מּ ס פּר 1820 מ ר מּז גּם על אַ ב ר הם ו י צ חק שׁ נּ כ ל לים בּ י ע לף מ ר א מּ ס פּר קב, ה מּז על ה מּ ס פּר 208 בּ ג ימ ט ר יּ א מּל את אַ ב ר ס חד שׁ מּ א הם כּמ ו שׁ כּתוּב (יחזקאל לג, כד) "א ח ד ה י ה אַב ר ה ם". ו ה מּ ס פּר 820 בּ הפּוּ ו כ ן חק. צ י מוּב א בּ שׁ ם ה רה"ג ר' י צ ח ק גּ ינ ז בּוּר ג שליט"א שׁ אם נ ח שּׁב את ה גּי מ צ א צ אי י ע קב שׁ יּ רדוּ ל מ צ ר ים בּ ט ר יּא שׁל שׁם ו ע בר, ע ם הג' כל ו אָב ות, א פן ה זּה: שׁ ם, ע ב ר, אַב ר ה ם, י צ ח ק, י ע ק ב, ר אוּב ן, שׁ מ עו ן, ל ו י, י הוּד ה, א ה ד, י מ ין, י מוּא ל, כּ ר מ י, ח צ ר ן, פ לּוּא, ח נו, דּ ינ ה, בּ נ י מ ן, יו ס ף, א שׁ ר, גּ ד, נ פ תּ ל י, דּ ן, ז בוּל ן, י שּׂ שכ ר, ח מוּל, ח צ ר ן, ז ר ח, פ ר ץ, שׁ ל ה, מ ר ר י, ק ה ת, גּ ר שׁו ן, שׁ אוּל, צ ח ר, י כ ין, תּו ל ע, פּ וּ ה, ס ר ד, שׁ מ ר ן, יו ב, א רו ד י, ע ר י, א צ בּ ן, שׁוּנ י, ח גּ י, צ פ יו ן, י ח ל א ל, א לו ן, ח ב ר, שׂ ר ח, בּ ר יע ה, י שׁ ו י, י שׁ ו ה, י מ נ ה, אַר א ל י, מ ל כּ יא ל, מ נ שּׁ ה, ח שׁ ים, אָר דּ, ח פּ ים, מ פּ ים, ר אשׁ, א ח י, נ ע מ ן, גּ ר א, א שׁ בּ ל, ב כ ר, בּ ל ע, א פ ר י ם, ג

4 ל" בּל מ ס פּר ק נ שׁ לּ ם, י צ ר, גוּנ י, י ח צ א ל, פּ ע מים שׂר ע שׁ הוּא וּ מ באָר ל ד ב רינוּ כּי ון שׁ כּל ה נּ פשׁ ות אלּוּ נ כ ה לל ות בּ עמּוּד ה ה ן ע קב, ע א מ צע שׁל י שׂר פּ ע מים ע שׂר ה גּי מ ט ר יּא שׁל י ע כן ס פי רת ה ו קב. לת בּ מּ לכוּת שׁ מּ ק רת נ ר א ה תּ פ מ מ זת בּ מּ ס פּר 1820, כּי אל חי ו ר ל י שׂ ד וד מ ק יּם בּ ג ימ ט ר יּ א 819 ו י חד עם ה מּ ס פּר 1 ה מ מּל את ס,1820 שּׁ רשׁ שׁל ה ה לל ו ו הכּ בּל א רת נ ק ה תּ פ לת מ בּ מּ לכוּת שׁ מּ ק כּ י ה מּ ס פּר 1 גּ ם מ שׁ לים ל 820 ו ג ם ע ו סמוּ מד בּ צינוּ מ ל ה שׁ לים ל בּ ז ה ר ח ד שׁ (תשא נו.) שׁ ה כּ תוּב "תּו ר ת ה' תּ מ ימ ה" הוּא מ לּ שׁו ן ה כּ תוּב "ו י ע ק ב א ישׁ תּ ם", דּ י ע ק ב הוּא ע מּוּד ה תּו ר ה. נ ר א ה דּ ל כ ן י ע ק ב נ ק ר א "א ישׁ תּ ם". ו התּ ו רה נ ק ראת תּ מ ימ ה מ לּשׁ ון תּ ם, דּ ת ם הוּא מ לּ שׁו ן תּ י מ ת, שׁ ה יא ה ע ל ה ה א מ צ ע י שׁ ל ה לּוּל ב, ה מּ כ ר יע בּ ין י מ ין ל שׂ מ אל. כּ מּוּב א בּ ר בּ נוּ בּ ח י י (בראשית כה, כה). דּ ל שׁו ן תּ ם הי א ל שׁו ן שׁ ל דּ ב ר שׁ ל ם שׁ מּ אַח ד א ת כּ ל ה מּ ע לו ת. ו כ ן מוּב א בּ ר בּ נוּ בּ ח י י (במדבר כז, כא) ע ל ה אוּר ים ו ת מּ ים, שׁ תּ מּ ים ע נ י נ ם ל ז וּ ג א ת ה או ת יּו ת ה מּ א ירו ת מ ה אוּר ים, וּל צ ר פ ם ל מ לּ ים כּ ד י ל ה גּ יע ל שׁ ל מוּת ה נּ בוּאָה. ו ג ם שׁ ם רו א ים שׁ ה לּ שׁו ן תּ ם בּ אָה ל ז וּ ג וּל אַח ד כּ מּ ה דּ ב ר ים, כּ ד י ל ה גּ יע ל שׁ ל מוּת. ו כ ן תּ ם עה"כ בּ ג ימ ט ר יּ א א מ ת. הוספות למאמר קץ הגאולה ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן. "א י נ ח פּ שׂוּ ע שׂ ו נ ב עוּ מ צ פּ נ יו". בא מּוּ בּ ס פר 'קו ל א ל יּ הוּ' ל גּ ר "א (סנהדרין עח.) א רס נ חשׁ בּין שׁ נּיו הוּא ע ו מד שׁ שׂ טן ו נ חשׁ א ו תיּ ות ש"ן ש"ן ח"ט. ו כן מוּב א בּ מהרש"א (ב"ק ג:) שׁ ע שׂ ו הוּא בּ ב ח ינ ת שׁ ן ה מּ זּ יק, ו כ ן מוּב א בּ ת ר גּוּם יו נ ת ן (בראשית כה, כה) שׁ ע שׂ ו נו ל ד ע ם שׁ נּ י ם. כן ר ו אים בּ ו "ח יו ה נּ ים, שּׁ שׂו הוּא בּ כּח ו שׁל ע שׁ ז) ז, (דניאל כּתוּב, ר ב יע אָה דּ ח יל ה ו א ימ ת נ י ו ת קּ יפ א י תּ יר ה ו שׁ נּ י ן דּ י פ ר ז ל ל הּ". ו ע יּן בּ'ב ע ל ה טּוּר ים' (בראשית לג, ד) שׁ ע שׂ ו בּ ג ימ ט ריּ א שׁ ינ יו. מ צינוּ בּ גּ מ ר א (ב"ק ג:) וּשׁ מוּא ל אָמ ר מ ב ע ה ז ה ה שּׁ ן דּ כ ת יב "א י נ ח פּ שׂוּ ע שׂ ו נ ב עוּ מ צ פּ נ יו", מ אי מ שׁ מ ע כּ ד מ ת ר גּ ם ר ב יו ס ף א יכ ד ין א ית בּ ל ישׁ ע שׂ ו א ת גּ ל י ן מ ט מ רו ה י. רו אים שׁ ה מּ טמ ו נים שׁל ע שׂו נ ת גּלּוּ וּמ ב אָר שׁ נּיו, בּ ל ד ב ר ינוּ שׁם ו נּיו שׁ דּ ר היא מ ה קּ ד שּׁ ה שׂו ע דּי ני קת נ מ צ אים מ טמ ו ניו. ו כ ן ה שׂו מר על ע א כּתוּב שׁ נּ (בראשית כז, ג) "ו ע תּ ה שׂא נא כל י תּ ל י ו ק שׁתּ ו צ א ה שּׂ ד ה ו צוּד ה לּ י צ י ד" ר"ת נ ו שׁ". בא מוּ בּ 'מ ד ר שׁ או ת יּו ת דּ ר"ע' (אות ש') שׁ ה שּׁ ן ה יא בּ ב ח ינ ת או ת שׁ י"ן. ו כן מוּב א בּ'שׁ ע ר ה כּ וּ נו ת' ל ה א ר יז (בין המצרים ח"ב ע' רה) שׁ ח לּוּפ י שׁ ם ה ו י "ה ה מּ א יר ים בּ ימ י בּ ין ה מּ צ ר ים וּמ ר מּ ז ים ע ל ה ה שׁ פּ ע ה שׁ יּו ר ד ת מ שּׁ ם ה ו י "ה ל קּ ל פּה, ה ם בּ סו ד ה או ת שׁ י"ן, דּ ג' ה ח לּוּפ ים טדה"ד, כוז"ו, מצפ"ץ ה ם בּ ג ימ ט ר יּ א שׁ י"ן. ו כן צ רה עם שׁם אדנ"י בּ גי מ ט ר יּא שׁי"ן, ו ז ה הסּ וד שׁל בּין ה מּ צ רים, בּ ין שׁ תּי א ו תיּ ות שׁי"ן, א חד שׁל הג' חלּוּ ני של צ ר"ה שּׁ ה פים, ו אדנ"י. שׁל בּע ו תּ ל שׁ ה כן ו לם שׁ נּ גלוּ מ צפּוּ ני ע שׂו שׁשּׂ ו נא את עם י בּ י ום כ"ז בּ אל, שׂ ר תמּוּז תשע"ה כּ שׁה ו דיעוּ על ח תי מת כּם בּין בּ ני ע ס ה שׂו ל פ רס, ו י מי בּין ה מּ צ רים הם ה יּ מים שׁ שּׁ נּי ה קּ ל פּה מ ת גּלּ ות כּ פי שׁ מּ כ וּ נים בּ סדּוּר ה ר שּׁ"שׁ בין ה מּ בּ צ רים ל ה מ תּיק את הא ו תיּ ות שי"ן שׁ הן ס וד ה שּׁ נּ ים וי ני קת ה קּ לפּ ות, פּסוּק ה לא: אה זה פ וּ ר (עובדי' א, ו) ד

5 וּ" ל" יּ מ צ פּ נ יו", נ ב עוּ ע שׂ ו נ ח פּ שׂוּ "א י בּ ג ימ ט ר יּ א כ"ז תּ מּוּז תשע"ה, וּ כ שׁ זּה מ ת ק יּם אָנוּ י ו ד עים שׁה ו ת ק יּם ל ל ה מ ה שׁ ה כּ תוּב (שם) הר ציּ ון תּ ב ה יה פ בּ עים שׁ עלוּ מ ו ו לי טה וג ו' הר ציּ ון וג ו'". ו כן כ"ז תּ מּוּז ה'תשע"ה, כּתוּב ה בּ ג ימ ט ר יּ א ד) (אסתר ז, "כּ י נ מ כּ ר נוּ א נ י ו ע מּ י ל ה שׁ מ יד ל ה רו ג וּל א בּ ד". ו ה ו סיף הרה"ג ר' יי ס קין ר ש. בּ ע מּז על ר שּׁן, מ עה ז ו ה מּ ב שליט"א שׁ מה, וּב ג ימ ט ר יּ א שׁ ע ו א ג גי, מן ה ה לה עם הא ו תיּ ות תשע"ה. ו כ ן ה שׁל תּ ל שׁ שׁ מ ו שׁל האָ סיר ה יּהוּ די י ו נ תן פּ ו לא רד הי"ו שׁ סּ ו אד ום ע בל מ שׂר ות שׁ נים, שׁ פלא ו ריד מּז על ל ר מּ ר פּא שׁ נּ ים, כּי הוּא מ מ תּיק את שׁ נּי אד ום שׁ א י אל. זּיקוּ ל י שׂ ר כן ו מינוּ. בּ י ה קּ ל פּה שׁל נּ ים שּׁ ה נ מ צ אים ו שׁבּ שׁב, ח מ בּ ג ימ ט ר יּ א שׁן כן ו ה חבּוּר ל ק ל פּת ה שׁב נ מּ ח ק רא בּ שׂ פ תם שּׁה. ה קּ ד לי נק מ יינוּ ה ל י נק. ו הו ס יף הרה"ג ר' צ יּו ן דּ ו ד ס יבּו נ י בּ ג ימ ט ר יּ א שּׁן שליט"א שׁ מּז שׁ אם ל ר ע רף, פ נים מ ע רף לה' ע ל י די ח ט אים, גּ ו ר מים את א חי זת ה קּ לפּ ות בּאָח ור שׁ נּ ק רא ע רף. בּ זּ ה ר צינוּ מ (הקדמה ב:) שׁ ה או ת שׁ' ה יא או ת שׁ ל א מ ת וּק ד שּׁ ה, ו ג' ה קּ וּ ים שׁ בּ הּ ה ם כּ נ ג ד ג' אָבו ת. ו או ת זאת ח ת מ בּ רת ל קּ ל פּה ל תת י ני קה ל קּ ל פּה. ה יינוּ שׁ יּ ני קת ה קּ ל פּה ה שׁ כת לא ו תיּ ות ק' ור' הא ות ש', שׁ מ היא היא או ת שׁל הק"ר שׁ ק"ר שּׁ זה ס וד ה ו ק ד שּׁ ה, בּ שּׁי"ן. ה י ו נ קים מ מּ ד רשׁ (ב"ר סג, ח) "ו יּ ק ר אוּ שׁ מו ע שׂ ו" ה א שׁ ו א שׁ בּ ר את י בּ עו ל מ י. וּ מ באָר ל ד ב רינוּ דּ ע שׂו הוּא מ לּשׁ ון שׁ וא ו שׁ קר. כּ י ון שׁהוּא י ו נק מ כן ת בת שׁ קר. ו בּ הא ות שׁי"ן שׁ מוּב א בּ 'שׁ ע ר ה פּ סוּק ים' ל ה א ר יז (בלק קפה) שׁ בּ ל עם ק בּל נבוּאָת ו מ הא ות שׁי"ן, וּמ ר מּ ז בּ כּ תוּב (במדבר כד, ד) "מ ח ז ה בא מוּ שׁ דּ י יח ז ה נ פל", ר"ת שׁי"ן. בּ ס פר 'ה נּיקוּד' לר" י גּי ק טי ל יא כּ ת יב "א שׁ ר ק ה ל הם ו א ק בּ צ ם כּ י פ ד ית ים", כּ י בּ ה יו ת ה שּׁוּר ק שׁ רוּי בּ מּ ל כוּת א ז י י ת ק בּ צוּ נ ד ח י י שׂ ר א ל, ו כ ל ז ה בּ ה יו תו שׁו כ ן מ ל מ ע ל ה, א ב ל בּ שׁ ע ת ה ח ר בּ ן כּ שׁ נּ פ ר ד ה שּׁוּר ק מ ן ה ח יר ק, נ ח ר ב ה בּ י ת ו ג לוּ י שׂ ר א ל. נ ר אה דּס וד ה שּׁ רי קה הוּא ה ת ק שּׁרוּת עם הא ות שׁי"ן שׁ היא בּ חי נת יס וד, שׁ מּ ח יּה את ה קּ ל פּה, שרק א ו תיּ ות קר. וּ כ שׁ שׁ יּשׁ זוּוּג יס וד וּ מ לכוּת בּס וד שׁוּ ר"ק ו שׁר פ חי ריק, א ע ל י די שׁ רי קה ל ה ת ק שּׁר ל שּׁי"ן שׁ הוּא שׁוּ ר"ק. וּ לה ו ציא א ות ו מי די ה קּ ל פּה. ל א כן ה גּ לּה בּאָה דּ ר שׁ ר י קה "א שׁ ר ק ה ו א ק בּ צ ם". מ ה שּׁ אין כּן בּ ז מן ה גּלוּת שׁ ה יס וד ה ת ר שּׁי"ן בּ ה מּ לכוּת. ה חק מ ו יד ה קּ ל פּה, ה קּ ל פּה שׁ ו ר קת. "שׁ ר קוּ ו יּ ח ר קוּ שׁ ן". ו על התּ ה'טּוּר' פר שׁוּ כן מוּ בא בּ ו רה (בראשית כז, ג) שׁ ע שׂו ה יה שׁ ו רק ל חיּ ות ו צד א ו כן כּתוּב "כּי תן, ל צ יד בּ פיו". וּ מ באָר ל ד ב רינוּ שׁ ע שׂו פּ ו על דּ ר שׁ ר י קה לצוּד את ניצ וצ ות ה קּ ד ו ח לק ו. שּׁה ל כן מוּ בא בּ'או ר ה ח יּים' (בראשית מט, א) וּכ נ ג ד גּ א לּ ה ע ה תי דה בּ ע ז ר ה שּׁ ם שׁ תּ ה י ה בּ י מ ינוּ אָמ ר "ו ל שּׂ ר ק ה", פּ רוּשׁ בּ ע ת א שׁ ר י שׁ ר ק ה' דּ כ ת יב "א שׁ ר ק ה הם ל ו א ק בּ צ ם". ו כ ן מוּ בא בּ פר שׁוּ היעב"ץ ע ל ה גּ מ רא קה אה שׂ ר ה ר ו (ברכות נז) פן עי רה ו ס רי ל גּ "א מר א נּ שׁ שׁי ח. מּ פּה ל צ חל ום י בּ קה בּ ני א לשּׂ ר תיב כ וּ תנ ו". "א שׁ ר ק ה ל ה ם כן מ צינוּ בּ גּ ו ו א ק בּ צ ם". מ רא (חולין סג.) אָמ ר ר בּ י י הוּד ה, "ר ח ם" זו שׁ ר ק ר ק. ו ל מּ ה נ ק ר א שׁ מ ה "ר ח ם" אָמ ר ר בּ י יו ח נ ן, כּ יו ן שׁ בּ אָה ר ח ם, בּ אוּ ר ח מ ים ל עו ל ם. אָמ ר ר ב בּ יבּ י בּ ר א בּי י, ו הוּא דּ י ת יב א מ יד י, מ כן ו ו ע ב יד "שׁ ר ק ר ק", וּג מ יר י דּ א י י ת יב א אַר ע א ו שׁ ר יק אַת י מ שׁ יח א, שׁ נּ א מ ר, "א שׁ ר ק ה ל ה ם ו א ק בּ צ ם". צינוּבּ גּ מ ר א (סנהדריןנב.) אָמ ר ר ישׁ ל ק ישׁ, מ אי דּ כ ת יב "בּ ח נ פ י שׁ ה ח נ יפוּ ל ק ר ח ע ל ע ס ק י ל ג ימ ה, ח ר ק ע ל יה ם לע ג י מ עו ג, ח ר ק ע ל י שׁ נּ ימ ו" בּ שׁ ב יל ח נ פּ ה שׂר שׁ ל גּ יה נּו ם שׁ נּ יו. רו אים שׁ מּי שׁנּ ו פל בּ גּי ה נּם, ה שׁל שּׂר ה י ני קה מ נּ ים שׁ ליו ע גּ י ה נּםח ו רק מּנּוּ. מ שׁ תּ ה יהל ו ה

6 ו ע וד בּ כן ו מ צינוּ על שׁן שׁ מּ ר מּ זת על תּ ענוּ גי ה קּ ל פּה בּ כּתוּב (עמוס ג, טו) "ו ה כּ ית י ב ית ה ח ר ף ע ל בּ ית ה קּ י ץ ו אָב דוּ בּ תּ י ה שּׁ ן". ו כן כּתוּב (עמוס ו, ד) "ה שּׁ כ ב ים ע ל מ טּו ת שׁ ן וּס ר ח ים ע ל ע ר שׂו ת ם ו א כ ל ים כּ ר ים מ צּ אן". וּ מ ב א רת ה גּ מ ר א (שבת סב:) "ה שּׁו כ ב ים ע ל מ טּו ת שׁ ן, וּס רוּח ים ע ל ע ר שׂו ת ם" ו כוּ', א לּוּ ב נ י אָד ם שׁ ה יוּ או כ ל ים ושׁו ת ים ז ה ב ז ה, ו דו ב ק ין מ טּו ת יה ן זוּ ב זוּ, וּמ ח ל יפ ים נ שׁו ת יה ן ז ה ע ם ז ה, שׁן מ ר וּמ ס ר יח ין ע ר סו ת ם בּ שׁ כ ב ת ז ר ע שׁ א ינ ו שׁ לּ ה ם. מּ זת על י ני קת ה קּ ל פּה מה קּ ד שּׁ ה דּ ר בּ ח י נת שׁ נּ ים. ו כ תוּב (עמוס ד, א) "שׁ מ עוּ ה דּ ב ר ה זּ ה פּ רו ת ה בּ שׁ ן א שׁ ר בּ ה ר שׁ מ רו ן ה עשׁ קו ת דּ לּ ים ה ר צ צו ת א ב יו נ ים ה א מ ר ת ל א ד נ יה ם ה ב יאָה ו נ שׁ תּ ה". וּ מ ב אר ה'מּ צוּ דת דּ וד' שׁם "פּ רו ת ה בּ שׁ ן" ה ם נ שׁ י ה שּׂ ר ים בּ שׁ מ רו ן ו ע ל כּ י ה יוּ מ ת ע נּ גו ת וּשׁ מ נו ת מ ר ב כּ ל, ה מ שׁ יל ם א ל ה פּ רו ת ה רו עו ת בּ בּ שׁ ן בּ מ ר ע ה שׁ מ ן שׁ ה ן שׁ מ נו ת וּב ר יאו ת בּ שׂ ר. ו כ ן מ צ ינוּ בּ גּ מ ר א (שבת לב:) "שׁ מ עוּ ה דּ ב ר ה זּ ה פּ רו ת ה בּ שׁ ן א שׁ ר בּ ה ר שׁו מ רו ן, ה עו שׁ קו ת דּ לּ ים, אָמ ר ר ב א, כּ גו ן ה נ י נ שׁ י דּ מ חו ז א, דּ אָכ ל ן ו ל א ע ב ד ן. ה רו צ צו ת א ב יו נ ים". כב פּלוּט ו. ו כּ ע ל ה כּ תוּב "דּ ר כּו כ ב מ יּ ע ק ב ו ק ם שׁ ב ט מ יּ שׂ ר א ל", הוּא מ ת ר גּ ם שׁ כּו כ ב ו שׁ ב ט ה כּ וּ נ ה ל מ ל ה מּ שׁ יח בּ מּ ז רח וּ ב ראשׁ ו מוּ בא (עין שם שׁ בּלק"ת ל ה א ר י ז"ל בט, ברמב"ן) נ ר א ה דּ ל כ ן או מ ר ה מּ ד ר שׁ ו הוּא כּ ו כב (בלק ע' י שׂ ר אל, ואָז שׁל (מדרש רשב"י עמוד 556) בּן שׁי ח מ י צ מח בּ שּׁ שּׁ ית דּ וד חד א כּ ו כב י צ מח ל ר מּ ז ע ל ה פּ סוּק ה זּ ה. ו כ ן רכח) "דּ ר כּו כ ב מ יּ ע ק ב", "דּ ר " הוּא ה י סו ד, שׁ הוּא ה קּ שׁ ת ה דּו ר ח צּ יו ל הו ל יד בּ נ ים, בּ סו ד "כּ ח צּ ים בּ י ד גּ בּו ר", וּמ זּ ה יו צ א ים ס' ר בּו א כּו כ ב ים, שׁ ה ם נ שׁ מו ת י שׂ ר א ל כּ כו כ ב י ה שּׁ מ י ם. ו כ ן מ צ ינוּ בּ ר שּׁ"י כד, (במדבר יז) "דּ ר כּו כ ב" ל שׁו ן "דּ ר ק שׁ תּו ", שׁ ה כּו כ ב עו ב ר כּ ח ץ. ל פ י ז ה נ ר א ה ל ב א ר מ ה שּׁ ה שׁ תּ ל שׁ ל שׁ ה מּ דּ ע דו ר ע ל כו כ ב שׁ ב יט שׁ ר חו ק 55 מ ל יו ן ק"מ מ כּ דּוּר ה אָר ץ, ו י שׁ נ הּ ח ל ל ית שׁ כּ ב ר ה נ ח ית ה כּ ל י ר כ ב ע ל ה שּׁ ב יט בּ י"ח בּ ח שׁ ו ן תשע"ה. כּ י כּו כ ב שׁ ב יט מ ס מּ ל א ת ה כּו כ ב שׁ יּו ר ה ח צּ ים, כּ מּוּב א בּ ר שּׁ "י א ה בּ תּ ר גּוּם כוכבא) ד"ה נח: (ברכות שׁ כּו כ ב "ח צּ י א כ לּ ה בּ ם". הוּא בּ מ ס פּר ה' א ארוּ שּׁ לף י שׁ ב יט יו ר ה ח צּ ים, ו זה הסּ וד שׁל מ ל פים תשע"ה בּ מ נ ין ה פּסוּ קים שׁי ח כּ ד ל עיל. ו ו ו רה. התּ מ תּ ח לּת כן ה פּסוּק שׁ ב יט כן (דברים לב, כב) או ת יּו ת תּ שׁ בּ י א ם נ ח ל יף ט' בּ ת'. ו כ ן "דּ ר כּו כ ב" רו מ ז ל מ פּ ל ת א דו ם שׁ כּ תוּב בּ הּ "פּוּר ה דּ ר כ תּ י". ו כ ן מתשע"ה ע ד ס וף 224 שׁ נ ים כּ מ נ ין דּ ר". ו רו א ים דּ ב ר פּ ל א שׁ ה קּ שׁ ר ע ם ה ח ל ל ית נ ע ל ם ע ד ס יו "ן תשע"ה, וּב ח ד שׁ ס יו ן תשע"ה כּ א שׁ ר אָנוּ רו א ים שׁ דּ מּ שׂ ק מ מּ שׁ ע ל ס ף נ פ יל ה שׁוּב ח דּ שׁ ה קּ שׁ ר ע ם ה ח ל ל ית. ו ה ו סיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שׁ כּ ו כב שׁ בט ה מּ לּים ו הכּ ו לל בּ גי מ ט ר יּא בּ גי מ בּן י ט ר יּא ו שׁי. שׁי ח. מ ו הו ס יף הרה"ג ר' כן מוּ בא בּ כ ת בי הרי"א ח בר זצ"ל צ יּו ן דּ ו ד ס יבּו נ י שליט"א שׁ כּ ו בב שׁ ביט ('פתחי שערים' פנימיות וחיצוניות כא) שׁ נּ ר א ה ה זּ יק ין בּ עו ל ם שׁ הוּא כּו כ ב א דּ שׁ ב יט אָז נו ד ע שׁ מּ ת ח דּ שׁ או ת ו פ ל א בּ שּׁ מ י ם בּ סו ד עם בּ שׁ ע ה חדּוּשׁ בּ ה נ ה ג ה ע ל יו נ ה ל פ י ה זּ מ ן ה צּ ר י ל ז ה, ל כ ן מו ר ה ה ת ח דּ שׁוּת בּ עו ל ם כּ מ ו שׁ כּ תבוּ ה טּ ב ע יּ ים, וּב א מ ת הוּא מ פּ ל א י ו ס ת ר י ה ה שׁ גּ ח ה. ו ע ל זה נ א מ ר "דּ ר כּו כ ב מ יּ ע ק ב ו ק ם שׁ ב ט מ יּ שׂ ר א ל" שׁ הוּא כּו כ ב א ו

7 כ וּ" כ כּ שׁ מ שׁ ל ס דּ שׁ ב יט הנ"ל, ו הוּא בּ סו ד גּ לּוּי ש"ע נ הו ר ין שׁ בּ תו ה ח שׁ מ "ל. ו יּ חד עם ה ת ק רבוּת ה מּ דּע לכ ו כב ק רבוּת נ ו ה ת שׁ נהּ י ה שּׁ ב יט, כן שׁ מ ע תּי מהרה"ג ר' מ ס פת שׁל ה מּ דּע לכּ ו כב שה ל וי נ גּר שליט"א פּלוּט ו, [בּ ג ימ ט ר יּ א סמא"ל] ו כ ו כב זה הוּא ה קּ טן בּי ו תר בּ מ ע ר כת ה שּׁ משׁ, ו הוּא כּ ו כב ה לּ כת ה שּׁ לי שׁי שׁ ה ת גּ לּה מחוּץ ל מ סלוּל ו שׁל שׁ בּ תאי. ה פּלוּט ו מ ס מּל על פּי ה מּ דּע בּ רם ח דּשׁוּת, מּל ה ת היא דּ רכּ ו שׁל הס"מ. הכּ מ נ י נם ה יה י חד עם ע ל יּת הגרעינית נקרא פלוטון. בּ י ום ה שּׁ ב יט מ ות ו מ שׁ מעוּת ו ו כב פּלוּט ו נ ה נּא צי זם בּ ה וּ לדוּת מ ח דשׁ, ה ת ק רא על שׁם ג ר מ נ יה, ח דּשׁוּת ה ח יּים, שּׁ אל ה ו ו ד ו מה בּ מהוּת ו לכּ ו כב שׁ ביט א שׁר ה באנוּ שׁהוּא אול, הכּ ו כב פּלוּט ו מּל ס ל ו י חד עם פּתּוּ ח ה נּ שׁק מ ר גּי ה נּם, ו גּ ר עי ני. ה מּז על כ"ז בּ תמּוּז תשע"ה תּ ת ק רב אל ה כּו כ ב פּ לוּט ו ח ל לית שׁנּ ו ס עת א ליו כּ ע שׂר שׁ נים, ל ה ת ח דּ שׁוּת מ ות דּ ר כן גּלּוּי הכּ ו כב בּ שׁ נת 1930 וכן אחד ממרכיבי הפצצה צ ר צ לּוּם. כּל זה ה רס שׁל ות ו ל ל מ לם ה ו הע ו מּל שׁ ס מ מ ל ח מ ת גּו ג וּמ גו ג, ו ה ת ח דּ שׁוּת הע ו לא: אה זה פ וּ ר ח רי ה. לם אַ חפּוּשׂ בּ שׁל ר"ת ו ס"ת ו א ות שׁ נ יּה וּ שׁ לי שׁית וכוּ' בּ תּ נ" נ מ ל ה פ ליא ל מ שׁ מעוּת מ ל ח מ ת גּו ג וּמ גו ג. ו ע וד נ ר נו ט ריק ון בּ א פן מ פ ליא: פּ לוּט"ו א ו בּ מ"א מ ר שׁ הוּא א ו בּ מא בּ מ ל ח מת גּ וג וּ מג וג ו ג פ ר ית אַמ בּ ליו טיר ע "מ כּ ף ר ג ל ו ע ד ר אשׁ כּתוּב (תהילים עח, יז) וע ל א ג בּ ו אין פּיו מת ם (יחזקאל לח, כב) וע ל ע מּים ר בּים פּצ ע "ו יּו ס יפוּ ע וד ל ח ו ח בּוּר ה טא אה בּ שׁ פּלוּט"ו צא תּ ים מ ה מּ מ צ אים כּי ה רק שׁ ש פּ מּ זים בּא ות שׁ לי שׁית הפוּ כה בּ כּתוּב א ו שּׁם ע מים, ו מ"א בּ לּן מ ת אימ ות בּא ות ו מ ו פי ע שׁ נּ א מ ר ע ל ה ה רס שׁל גּ וג "ו נ שׁ פּ ט תּ י א תּו בּ ד ב ר וּב ד ם ו ג שׁ ם שׁו ט ף ו אַב נ י א ל גּ ב ישׁ א שׁ אשׁ ר וּמ כּ ה אתּ ו". טר יּ ה כן ו א ז רוּ". לו ל מ רו ת ע ל יו ן בּ צּ יּ ה". ב הר ציּ ון תּ ה יה לי טה". פ פּלוּט"ו ו ו כן כן בּ א פּלוּט"ו פּלוּט ו מ"א מ ר מּ זים בּר"ת (ישעי' א, ו) מ ר מּז בּא ות שׁ נ יּה הפוּ כה מ ר מּז על ה פּסוּק שׁל ה גּ א לּה רא. הן חד שׁיעוּ כ ני ו ע ו ה ו מ מ י מ הרה"ג ר' יו סף שׁי נ ר בּ י י הו שׁ ע או מ ר, בּ ר גר שליט"א שׁ יּשׁ ר מז בּ מּ שׁ נה ר מּז בּ שׁמ ו על ה ישׁוּ עה ו ה גּ א לּה, ו א ו מר שׁ ח יּ בים ל ק לכוּת שׁ באוּ סיף עת. שׁ ג' מ ים, עד (ברכות א, ב ( מ א ימ ת י קו ר ין א ת שׁ מ ע בּ שׁ ח ר ית. ע ד שׁ שׁ שׁ עו ת שׁכּ ן דּ ר בּ נ י מ ל כ ים ל ע מו ד בּ שׁ שׁ שׁ עו ת. ר בּי רא ק ריאַת שׁ מע שׁ מּ ס מּ לת את ה גּ א לּה, שׁ י הו שׁ ע לּם י ק בּ לוּ על וּמ מ שׁ י שׁ כּ ן דּ ר בּ נ י מ ל כ ים ל ע מו ד בּ שׁ שׁ שׁ עו ת. ה י ינוּ שׁ אָז ה מּ ל כוּת צ ר יכ ה כּ ב ר ל קוּם. ו ה ו סיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שׁ מ א מ ת י נ ו צינוּ ק ראוּ לּם י ו א ל יּהוּ ו מ שׁי ח ק ריאַת שׁ מע וי ק בּלוּ מ ע שׁי ח. א ל יּהוּ מ שׁי ח ט ריק ון לי הם על מ לכוּת שׁ מ תי. ה יינוּ שׁ ו א לת ה מּ שׁ נה, מ בּ ג ימ ט ר יּ א מע שׁ כן ו מ ים. תי א ל יּהוּ ב גּ מ ר א (סנהדרין צח.) אָמ ר ר בּ י א ל כּ ס נ דּ ר י, ר בּ י י הו שׁ ע בּ ן ל וי ר מ י כּ ת יב "ו א רוּ ע ם ע נ נ י שׁ מ יּ א כּ ב ר א נ שׁ אָת ה" וּכ ת יב "ע נ י ו ר כ ב ע ל ח מו ר", ז כוּ "ע ם ע נ נ י שׁ מ יּ א", א ז כוּ "ע נ י ו ר כ ב ע ל ח מו ר". ו ה ו סיף הרה"ג ר' מ. ר. שליט"א שׁ יּשׁ ר מז בּ גּ מ רא בּ ב רכ ות שׁם אָמ ר מ ר מ שּׁ ע ה שׁ ה כּ ה נ ים נ כ נ ס ין ל א כ ל בּ ת רוּמ ת ן, ו ר מ ינ הוּ מ א ימ ת י קו ר ין א ת שׁ מ ע בּ ע ר ב ית מ שּׁ ה ע נ י נ כ נ ס ל א כ ל פּ תּו ב מּ ל ח ז

8 נּ ו כוּ', ע ל ע נ י ו כ ה ן ח ד שׁ יעוּר א הוּא. ה י ינוּ שׁ יּשׁ בּ חי נת גּ ח מו ר, ו ישׁ א לּה בּ חי נת גּ א לּה דּ א חי שׁ נּה שׁ ה כּ ה נים נ כ נ סים ח ד שׁיעוּ רא, ה יינוּ שׁ שּׁ תּי ה בּ חינ ות תּ ת ח בּ בּ ר נה ל ז מן א חד, ו בּ ע תּהּ שׁל ע נ י נ כ נ ס ל א כ ל פּ תּ ו, ה יינוּ ע נ י ו ר כ ב ז ריזוּת ל ת ה יה א כל בּ תרוּ מ תן, ו ה גּ מ רא מ ר מּ זת שׁ ע ני ו כ הן בּ ע תּהּ א חי שׁ נּה. ו כן מוּ בא בּ'י לקוּט ראוּ ב ני' (ערך גאולה) שׁ ה גּ א לּה תּ בא דּ ר שׁ ם ע"ב, שׁ יּ פ על דּ ר שׁ ם ע"ה שׁהוּא אַ חד ה שּׁמ ות שׁל ע"ב כּ מ נ ין ה ח ס ד. ו הו ס יף הרה"ג ר' י ע ק ב מ ט ר שליט"א שׁ הן בּ גי מ כּ ט ר יּא תשע"ה, א ם נ ח אישׁ ה"ן כּ שּׁב גּם את מ ס פּר שׁ בע מא ות ו גם א ת מ ס פּר ח מי שׁים שׁל הא ות נ' ע ל מ ד רשׁ בּץ' ש ת נת תּ 'כּ פר סּ שּׁב ה ח פי שׁ מּ כּ פּ ליאָה. ו ה ו סיף הרה"ג ר' סף יו מ ר צ יּאנ ו שליט"א שׁ פּ עם ראשׁ ו נה שׁ כּתוּב מ שׁי ח בּתּ ה 'כּ הן. ו כ ן שׁ נת תשע"ה היא שׁ נת ז מן מ נ חה גד ו לה שׁל ה א לף ה שּׁי שׁי, ישׁ ו רה, (ויקרא ד, ג) "ה הן ה כּ שׁ מי טה בּ ב חי נת שׁ בּת, ו כי ון שׁ היא ה שּׁ שׁי ח", ל ר מּ כּאן ר מז על ז מן מ נ חה שׁל שׁ בּת שׁ א פ שׁר ל א כל ס מּ מּז שׁ שׁי ח י בא בּ שׁ נת מי טה ה ראשׁ ו נה שׁאָנוּ נ מ צ אים אַ ח רי ע דּה שׁ לי שׁית שׁ היא מג וג. מת גּ וג וּ ח נ גד מ ל כּ נה אתּוּ בּ א ר מית פּ רוּשׁ הּ ה ענוּ. גּ מ צ ינוּ בּ זּ ה ר שׁ ה מּ לּ ח ים ה ז כּ ירוּ ל יו נ ה א ת ק ר יע ת י ם סוּף, (פקודי רל:) "ו יּ אמ רוּ א ל יו ה גּ יד ה נּ א ל נוּ בּ א שׁ ר ל מ י ה ר ע ה" ל ד ע ת א ם בּ א מ זּ ר עו שׁ ל יו ס ף, שׁ כּ יו ן שׁ ר אָה ה יּ ם א ת א רו נ ו, מ יּ ד נ ב ק ע ו ה י ה י בּ שׁ ה, שׁ כּ תוּב "ה יּ ם ר אָה ו יּ נ ס". ו ה ו סיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שׁ מּ ה ה יּ ם ר אָה א ת או תו שׁ כּ תוּב בּו לּ חים "ו יּ נ ס ו יּ צ א ה חוּצ ה". מ יּ ד היוּ שׁ לי חים ל ה טּיל את י ו נה ל יּם, ל ר מּז ל ו שׁ "ה יּ ר דּ ן י סּ ב ל אָחו ר". צּ רי ל ק יּם את דּ ב רי גּמ ר א ה (ב"ב עד:) ל ו י ת ן נ ח שׁ בּ ר ח, ו ל ו י ת ן נ ח שׁ ע ק לּ תו ן, ז כ ר וּנ ק ב ה בּ ר אָם, ו א ל מ ל י נ ז ק ק ין ז ה ל ז ה מ ח ר יב ין כּ ל ה עו ל ם כּ לּו, מ ה ע שׂ ה ה קּ דו שׁ בּ רוּ הוּא ס ר ס א ת ה זּ כ ר, ו ה ר ג ה נּ ק ב ה, וּמ ל ח הּ ל צּ דּ יק ים ל ע ת יד ל בו א. ה נּ ביא נ שׁיּ ו נה נ ר אה א מ ק רא י ו נה בּן תּי ל ר מּז שׁהוּא קשׁוּר ל קץ ה א מת. ו כן ח דשׁ בּ ז הר מ צינוּ (כי תבוא עג:) שׁ ר בּ י בּ פי י ו נה תק פּ לח שׁ חאי בּר י ו מע ון שׁ לּה, וּ כ א ה גּ קץ מן ז על מּז ל ו ל ר סי ל ר בּי י ו שׁ ה גּי עה היּ ו נה, ק סי ר בּי י ו לי ה ע רא את ה פּסוּק "ו תּ ב א א ל יו ה יּו נ ה ל ע ת ע ר ב ו ה נּ ה ע ל ה ז י ת ט ר ף בּ פ י ה ו יּ ד ע נ ח כּ י ק לּוּ ה מּ י ם מ ע ל ה אָר ץ". ו כן י ו נה א ה נּ ביא ה יה בּן ה ל ז מן ה תּ ח יּה שׁ לּ ע תיד ל בא שׁ קּשׁוּר ל א ל יּהוּ ה נּ ביא. ו כן בּ מת, ז ה יו נ ה, ג ו יו נ ה י ר ד. לל ה קּ שׁר שׁלּ ו ל א ל יּ הוּ ה צּ ר פ תּית שׁ ה ח יה א ל יּהוּ ה נּ ביא בּ י לדּוּת ו בּ ת ח יּת ה ביא שׁ מ צינוּ שׁ הו ר יד או תו ה דּ ג ל תו ה תּ הו מו ת ל ע מ ק י ה יּ ם. ז ה שׁ אַל נ פ שׁו ל מוּת, בּ פ י א מ ת". מ צ ינוּ בּ מּ ד ר שׁ (ילקוט דברים תתקס"א) "כּי בּ זּ הר שׁ מּ ק שּׁר את י ו נה שׁ נּ ק רא בן מּ תים, ו ר ו אים שׁהוּא ה יה שׁ יּ א מ תּי מ לּשׁ ון ה ח יהוּ בּ ילדּוּת ו, (ויקהל קצז.) "מ י ע ל ה שׁ מ י ם" ז ה א ל יּ הוּ. "ו יּ ר ד" ו ז ה שׁ אַל נ פ שׁו ל מוּת. יו נ ה בּ א מ כּ חו שׁ ל א ל יּ הוּ. וּמ שּׁוּם כּ נ ק ר א בּ ן א מ תּ י, ו כ תוּב א ל יּ הוּ ע ל ה, "וּד ב ר ה' שׁ פ ע י מּ ים י ינ קוּ", זו י מּ הּ שׁ ל י פו שׁ גּ נוּז ל צּ דּ יק ים ל ע ת יד ל ב א, מ נּ י ן א תּ ה או מ ר שׁ כּ ל ס פ ינו ת שׁ אָב דוּ בּ יּ ם ה גּ דו ל וּצ רו רו ת שׁ ל כּ ס ף ו שׁ ל ז ה ב ו א ב נ ים טו בו ת וּמ ר גּ ל יּו ת ו כ ל כּ ל י ח מ דּ ה שׁ ה יּ ם ה גּ דו ל מ ק יאָן ל י מּ הּ שׁ ל י פו שׁ גּ נוּז ל צּ דּ יק ים ל עו ל ם ה בּ א, לו מ ר שׁל "כּי שׁ פ ע י מּ ים י ינ קוּ". ה קאָה שׁ ה דּג ה קיא את י ו נה, שׁ ו רו א ים שׁ ה יּ ם שׁ ל י פ ו מ שׁ לּ ם א ת שׁ פ ע ה יּ ם ל צּ דּ יק ים תּ ל מוּד ל ע תיד ל בא בּא ו תהּ בּ חי נה היא ס וד ה י ציאָה מ דּ חקוּת ה ע ניּוּת שׁל ה גּלוּת כּ פי שׁ ה באנוּ מ ה זּ הר. ו כן י פ ו ח

9 י י הוּא ה מּ קו ם שׁ יּו נ ה י ר ד ל יּ ם. ו ג ם ה מּק ום א ליו שׁב י ו נה מ בא בּ כּמּוּ ה יּם, מּ ד רשׁ (ילקוט יונה תקנ) מ יּ ד ר מ ז הקב"ה ל דּ ג ו ה ק יא א ת יו נ ה תתקס"ח פּ ר ס או ת ל יּ בּ שׁ ה ו ר אוּ ה מּ לּ ח ים א ת כּ ל ה או תו ת ו ה נּ פ ל או ת שׁ ע שׂ ה הקב"ה ע ם יו נ ה ו ה שׁ ל יכוּ א ישׁ א ת א ה יו שׁ נּ א מ ר מ שׁ מּ ר ים ה ב ל י שׁ ו א, ו ח ז רוּ ל י פו. ו כ ן מ צ ינוּ בּ זּ ה ר שׁ ה דּ ג פּ ל ט או תו ל ע ינ י כּ לּ ם, (פקודי רלא.) כּ ל א לּוּ שׁ ה ת גּ יּ רוּ אַח ר כּ, כּ שׁ ר אוּ א ת ה נּ סּ ים ו ה גּ בוּרו ת שׁ ע שׂ ה לו ה קּ דו שׁ בּ רוּ הוּא ל יו נ ה בּ יּ ם, ל פ נ יה ם, ו כ לּ ם ר אוּ או תו כּ שׁ נּו פ ל בּ יּ ם, וּכ שׁ בּ א או תו דּ ג גּ דו ל ל ע ינ י ה כּ ל וּפ ל ט או תו ל יּ בּ שׁ ה, "מ שׁ מּ ר ים ה ב ל י שׁ ו א ח ס דּ ם י ע זבוּ". ו כן דּ רכּ ו. ו כ ן ה עיר מּ זת על בּ ני מ ר יפ ו פת פּ ר שׁלּ ו ח מּז על עה מ ר ו או תו דּ ג שׁ עו ל ה וּבו ל ע או תו בּ אוּ א ל יו ו ה ת גּ יּ רוּ כ לּ ם. ז הוּ שׁ כּ תוּב פּ רי עת ח וב ל ע תיד ל בא, שׁה' מים בּמ ל ח מ ת גּו ג וּמ גו ג כּ ד ל עיל, ו לּם שׂ כר ל שׁ י כל אלּוּ הם שׁ ר שׁים שׁל צּ דּי קים י ו פי ה קּשׁוּ רים למ ל ח מ ת גּו ג וּמ גו ג שׁ בּאָה ל ת קּן את ה עי נ ים שׁ נּ מ שׁכ ות אַ ח רי י ו פי חיצ ו ני וּ מ רא ות אסוּר ות כּ פי שׁ בּאַ רנוּ בּ ע נ ין הגּ וג ו אים. וּ כ פי שׁ מּ צינוּ בּ גּ שׁ ל י פת נ מ צא בּ צד ה קּ ד שּׁה ו א א צל ו כּי ון שׁהוּא ה ו שׁ ל י תאַר. נּ ה כן ו פת, הוּא הפּוּ א ו תיּ ות נ וי. ו כן דּר מ ר פת נ ר מז בּ פּסוּק "י ל ו"י אה כ הן. ו ה ע ו לם וּ שׁמ ו יוּ ני פי"ל שׁ בּ מּ ד ר שׁ צינוּ מ (ב"ר צט, יפ ו מ רא (מגילה ט:) "י פ תּ א ה ים ל י פ ת" י פ יוּתו שׁ ל י פ ת י ה א בּ א ה ל י שׁ ם. דּ בּ ג ימ ט ר יּ א פ א ת ז ה ל רע. ו כן ה יס וד פ תּח ה' ל א ת או צר ו הטּ וב". ו א צל שׁ בט מוּ בא בּ ס פר 'תּ ו רת ל וי י צ חק' שׁ שׁ מּ שׁ פּי ע את ה שּׁ פע והוּא בּ ב חי נת י ו סף שׁ ה יה ל וי נ ר מז בּ כּתוּב "ז ה א לי ואַ נ והוּ". ו כן ה ש תּ ל שׁל בּ ג שׁ מּ ר כּב מא ו תיּ ות ב) י ו"ן ל ו"י י פ"ו. ל ו י כּ נ ג ד מ ל כוּת י ו ן, י פי ו יּ ון ה בּן פה י מ צינוּ י ו פי בּ ב ג דּי כּ ה נּה, ו א מת מה מיּוּת א רגּוּן בּי נ לאוּ מי שׁ מּ שׁ פּי ע ז ה שׁ ב ט שׁ ל ישׁ י ו זו מ ל כוּת שׁ ל ישׁ יּ ה, ל כל ז ה או ת יּו ת יו מ שׁ לּ שׁ ין ו זו או ת יּו ת יה מ שׁ לּ שׁ ין, א לּוּ תּו ק ע י ק ר נ י ם ו א לּוּ תּו ק ע י סו ל פ יר ים, א לּוּ לו ב שׁ י כּו ב ע ים ו א לּוּ לו ב שׁ י ק יס ים ו כוּ', בּ י ד מ י מ ל כוּת י ו ן נו פ ל ת בּ י ד בּ נ י ח שׁ מו נ א י שׁ ה ם מ שּׁ ל ל ו י. רו א ים מ ה מּ ד ר שׁ שׁ שּׁ ב ט ל ו י י ו ן ה ם וּק ל פּ ת ז ה ל ע מּת ז ה, ו נ ל ח מ ים ז ה בּ ז ה. כן מוּ בא בּ ו שׁם האַ דמ ו"ר ר' י צ חק אַ י זיק מ קּא ליב זצ"ל שׁ א ו תיּ ות ו' וי' ל וי מ כ ניע ות את א ו תיּ ות י ון, ל כ ן א ו תיּ ות לו"י הן קו אָ ר שׁ ל ה מ"ד שׁ ע ו לּ לה ל מ ע לה, ואַ חר כּ ה או תיּ ות שׁ הן קו בּינ ו ני ו ק צר, ו א ו תיּ ות י ו"ן הן הפוּכ ות; ק ו ק צר ואַ חר כּ בּ ינו ני ואַ חר כּ אָ ר. ה א ות ן' סו פית מ ס מּ לת חשׁ, א ת ה נּ כּ י י ון י ו נ קים מ ה ח כ מה ד ק ד שּׁה וּמ ו רי דים א ו תהּ ל נּ חשׁ. וה ו סיף הרה"ג ר' אַ ב ר הם פ ל דּ מן שליט"א שׁ הא ות ל' מ ר כּ בת מא ו תיּ ות כ' ו' שׁ הן בּ ג ימ ט ר יּ א שׁם הוי"ה, ל כן ישׁ להּ כּ ח ל ה כ ני ע. וּב אַר נוּ שׁ ה מּ פּ ל ה ה כּ ל כּ ל ית שׁ ל א מּו ת ה עו ל ם תּ ת ח יל מ יּ ון שׁ שּׁ ם שׁ ר שׁ ה גּ לוּת. ו אָכ ן רו א ים שׁ בּ ת קוּפ ת ה מּ ע ב ר בּ שׁ נ ת 2015 ל מ נ י נ ם מ ח ד שׁ יוּ ני ל ח ד שׁ יוּ לי, י ון קו ר ס ת כּ ה כ נ ה ל מ ע ב ר ה שּׁ פ ע ל שׁ ב ט שׁ יּ אַפ שׁ ר שׁ מּוּשׁ בּ או צ רו ת ה שּׁ פ ע שׁ ל מ א ג ר מ ר ע ל טו ב וּל ה יפ. ו יו ז ה ה ל ו י ל וי, וּ בד יּוּק בּ או ת ם י מ ים עו ס ק ת מ מ שׁ ל ת י שׂ ר א ל בּ ג בּוּשׁ מ ת ו ה ה גּ ז י ון ו תן. ו כ ן ל וי נ ר מ ז ים בּלּ ו י ת ן ה מ ס מּ ל א ת צ נּו ר ה שּׁ פע שׁ מּ ת ה פּ כן ח ד שׁי יוּ ני ויוּ לי הם ה 6 ו ה 7 ל מ נ י נם, וּ מ ס מּ לים את ה שּׁ פע שׁל ה שׁ פּ ע ת ה י סו ד ל מּ ל כוּת. ו כ ן נה ה נּ ב יא ה מ מ נּ ה ל ה פ א ת ה לּ ו י ת ן מ ר ע ל טו ב מ ר מּ ז ע ל תּמוּר ת ז ה. ו ה ו סיף הרה"ג ר' ציּ נּ ביא. ו כ ן ר ו אים שׁ קו ר סת י ון. ו זה ג ו רם ל מ ה גּ בוּר ה, כּ פי שׁ קּ רי סת י ון היא תּ ו צאָה בּאַ רנוּ שׁ לּ ו י ון דּ וד סיבּ ו ני שליט"א שׁ י ון ל צאת מגּוּשׁ היּ ר ו בּ ג ימ ט ר יּ א תן א ו תיּ ות ל וי תּן. י ון. ו כ ן שׁ ם מ א ג ר ה גּ ז תּ מ ר מ ר מּ ז ע ל ח לּוּף מ ר ע ל טו ב, יּ ו"ן שׁל ה ל וא ות שׁ אין ל הם ל פר ו ע, ו בּ מלּוּי הא ו תיּ ות י ו"ד ו א"ו נוּ"ן בּ ג ימ ט ר יּ א י ו נה גבוּ רה שׁ מּ ס מּ לת את שׁ בט ואָה מ ר ה ל מּ זת על מּנּוּ ל וי שׁ מּ ל וי, ו א ת ה שׁ פּ עת ה מּמ ון שׁ בּ א ט

10 ו כ ן בּ ח ד שׁ תּ מּוּז תשע"ה י ון קו ר ס ת, ו נ ח שׁ ל ח א ת היּו נ ה שׁ רו מ ז ת ע ל י ו ן בּ ח ד שׁ תּ מּוּז. ו ל כ ן ה יּו נ ה שׁ בה בּ ח ד שׁ תּ מּוּז ע ם ע ל ה ז י ת ו אָמ ר ה שׁ מּ ע ד יפ ה א ת מ זו נ הּ י שׁ ירו ת מ הקב"ה ו א מ בּ שׂ ר ו ד ם, ל ר מּ ז ע ל ה מּ ע ב ר ל פ ר נ ס ה דּ ק ד שּׁ ה. ו כ ן ח ד שׁ כּ ס ל יו וח ד שׁ ס יו ן, שׁ שּׁ נ יה ם ח ד שׁ שׁ ל ישׁ י; כּ ס ל יו שׁ ל ישׁ י מ תּ שׁ ר י, ו ס יו ן מ נּ יס ן, וּשׁ נ יה ם או תו מ ס פּ ר בּ ג ימ ט ר יּ א, בּ או ת יּו ת ה אַח רו נו ת שׁ ל כּ ס ל יו ר מוּז ל ו י, וּב או ת יּו ת ה אַח רו נו ת שׁ ל ס יו ן ר מוּז י ו ן. ל כ ן בּכ ס ל יו ה ת ר ח שׁ ה ה מּ ל ח מ ה בּ ין ל ו י לי ו ן, וּב ס יו ן נ תּ נ ה ה תּו ר ה על י ד י מ ש ה מ שּׁ ב ט ל ו י ל ה כ נ יע א ת ח כ מ ת י ון. ל כ ן סי ון או ת יּו ת ס' י ון, ס' מ סּ כ תּו ת שׁ ה כ נ יעוּ א ת ח כ מ ת י ון. ו כ ן ה שׁ תּ ל שׁ לוּ שׂ יחו ת ה גּ ר ע ין בּ ח ד שׁ תּ מּוּז תשע"ה בּו י נה מ שּׁ ר שׁ י ו ן. ו כ ן י שׁ ר מ ז בּ פ ר שׁ ת ה שּׁ בוּע ע ל י ו ן, כּ שׁ בּ ל ע ם ל ק ח ע מּו א ת ה אָתו ן או ת יּו ת א תּוּנ ה בּ יר ת י ו ן, ל צ ר נ בוּאָתו שׁ קּ שׁוּר ה ל אַח ר ית ה יּ מ ים. ו כ ן בּ ל ע ם הוּא שׁ ר שׁ ח כ מ ת י ו ן, א ל ק ס ל סּ י שליט"א שׁ אתּוּ נה בּ א ר מ ית פּ רוּשׁ הּ כּ מּוּב א בּ 'ל קּוּט י ה ל כו ת'. ו הו ס יף הרה"ג ר' שׁ מ עו ן ה גּ ענוּ, ר מ ז שׁ ה גּ ע נוּ ל קּ ץ. ו כן ה שׁ תּ ל שׁלוּ ה שּׂיח ות בּ וי נה בּא ות ו מל ון בּ ו ה תאַ כ סן הי ט לר ימ"ש ל פ ני מ ל ח מת הע ו לם ה שּׁ נ יּה. ו כן ל פ ני מ ל ח מ ת ה עו ל ם ה שּׁ נ יּ ה ה יוּ ה ס כּ מ י מי נ כן שׁ יּ שׁ בּ ו י ון, או ת יּו ת (כמובא באריז"ל שהאות נ' סופית היא אות ו' שהתארכה). ו ג ם שׁם היוּ איּוּ מי א ו ל טי מאטוּם ל ס יּם את ה ה ס כּם תּ ו כּ מּ ה שׁע ות וכוּ', ו ה י תה מ די ניּוּת פּיּוּס כּ ל פּי ג ר מ נ יה כּמ ו שׁ יּשׁ היּ ום כּ ל פּי פּ רס, וּ כמ ו שׁ שּׁם ה ת בּ רר שׁ כּם ה ס כּל ה יה א ה חי זת עי נ ים, כּ י ת בּ רר כּאן, פר סּ ה באנוּ מ ה וּ כ פי שׁ 'י ל קוּט או ה ב י שׂ ר א ל' הרה"ק ר בּ י מ ר דּ כ י מ סּ לו נ ים זיע"א ס פּ ר שׁ שּׁ מ ע בּ שׁ ם ה רה"ק מ א פּ ט א זיע"א שׁ בּ אַח ר ית ה יּ מ ים י ר צוּ א מּו ת ה עו ל ם ל ה לּ ח ם ז ה בּ ז ה, א י ח שׁ בוּ ו י ת בּו נ נוּ שׁ תּ צ א מ זּ ה טו ב ה ל י שׂ ר א ל, ו י ת א סּ פוּ כּ לּ ם ל ה שׁ וו ת ה ח לּוּק ים בּ ינ יה ם כּ ד י שׁ א י צ ט ר כוּ ל ה לּ ח ם, א ז ה א י ע ז ר ל ה ם, ו ה ם י לּ ח מוּ ז ה בּ ז ה ע ד שׁ יּ גּ יע סו פ ם. ו ס יּ ם שׁ מּ תּ ר לו מ ר ה דּ ב ר בּ שׁ מו, כּ או מ ר בּ שׁ ם נ ב יא. ו ה ו סיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שׁ מּ צינוּ ד' פּ ע מים בּ שׁ שּׁה ס ד רי מ שׁ נה את ה לּשׁ ון זכוּר לט וב; פּ ע ם אַ חת על א ל יּהוּ ה נּ ביא (סוטה ט, טו) וּת ח יּ ת ה מּ ת ים בּ אָה ע ל י ד י א ל יּ הוּ ז כוּר ל טּו ב. פּ ע ם שׁ נ יּה מ צינוּ בּ מּ שׁ נה (ב"מ ד, יב) ק ל יו ת ו א גו ז ין ל תּ ינו קו ת, מ פּ נ י שׁ הוּא מ ר גּ יל ן ל בו א א צ לו. ו ח כ מ ים מ תּ יר ין. ו א י פ ח ת [ה ח נ ו נ י] א ת ה שּׁ ע ר. ו ח כ מ ים או מ ר ים, ז כוּר ל טו ב. ישׁ כּאן ר מז שׁ ה פ ח תת ה שּׁ ער שׁ יּ ה יה ז ול לקּ ו נים קשׁוּ רה ל פ ע לּת א ל יּהוּ קו דם ה גּ א לּה שׁ ה פּיל את ה שּׁ ער, ל כן נ א מר ע ליו זכוּר לט וב. פּ עם שׁ לי שׁית מ צינוּ בּ מּ שׁ נה (ב"ב ח, ה) ה כּו ת ב א ת נ כ ס יו ל א ח ר ים ו ה נּ יח א ת בּ נ יו, מ ה שּׁ ע שׂ ה ע שׂוּי, א ב ל א ין רוּח ח כ מ ים נו ח ה ה ימ נּוּ. ר בּ ן שׁ מ עו ן בּ ן גּ מ ל יא ל או מ ר, א ם א ה יוּ ב נ יו נו ה ג ין כּ שּׁוּר ה, ז כוּר ל טו ב. ו ישׁ כּאן ר מז על פּ ע לּת א ל יּהוּ שׁ מּ שׁיב לב אָב ות ע ל בּ נים, ו אם ה בּ נים אי נם נ ו ה גים כּשׁוּ רה האָב ות מ ע ני שׁים א ו תם כּ די שׁ יּ ח זרוּ בּ תשׁוּ בה. פּ ע ם ר בי עית מ צינוּ בּ מּ שׁ נה (סנהדרין ב, ב) ה מּ ל א ד ן ו א ד נ ין או ת ו, א מ ע יד ו א מ ע יד ין או תו, א חו ל ץ ו א חו ל צ ין ל א שׁ תּו. א מ י בּ ם ו א מ י בּ מ ין ל א שׁ תּו. ר בּ י י הוּד ה או מ ר, א ם ר צ ה ל ח לו ץ או ל י בּ ם, ז כוּר ל טו ב. ו ישׁ מּ לכוּת שׁ מת ה מז על ה ק ר קּשׁוּ רה ל ע נ א ל יּהוּ, ו שׂית דּ ר י בּוּם, מר, בּ ת כּמ ו יהוּ דה ו עז ורוּת, לו ט וּ בנ ו תיו וכוּ'. י פּ קוּן מן גּ לוּת א בּ ר ח מ י. לע ו רר תּ כ לית ו זה מר א מ את הקּ ו רא ל תשׁוּ בה וּ שׂים ט ו בים, ו ע מ ע בּ חד י ו ד כל א מּה הוּא צ רי ל ה ת ח זּק. וּ ב פ רט ל ע ו רר ל ע ע ע תּים ל בּ ה ת חיל ל ק סק בּ פ ני מיּוּת התּ ו רה כּל א חד ל פי ע רכּ ו, ו א חד. א ין שׁוּם א בּי ום א פלּוּ ל דח ות י

11 א ע נשׂא, א בּ פּ ע ל צה מ ז כּר בל א בר בּ ח מים וּ ב ח בּ ר ה גּ א לּה ה לי כי תּ את ה ע נ י נים למּוּד י די על רק ס דים ה אלּוּ, כּ מּ וּב ג ין דּ ע ת יד ין י שׂ ר א ל ל מ ט ע ם מ א יל נ א דּ ח יּ י דּ א יהוּ ה אי ס פ ר ה זּ ה ר י פּ קוּן ח ז"ל אם מ ז כּר כּל שׁ אם בּ דין א ו ר ח מים. וּ מה שּׁ מּ צינוּ וּמ מּ ל ח מ ת גּו ג וּמ גו ג. עם בּ גּ שׂ ר י אל ע ו שׂים תּשׁוּ בה, ה גּ א לּה בּ ר ח מים. מ אי ד ל ג בּי מ רא ל ה מ תּיק את כּ ללוּת ה גּ א לּה שׁ תּ (שבת קיח.) שׁל ה ע צה בא תּ למּוּד ח מים, מ ז כּר בּ ר ו רה התּ פּ ני מיּוּת כּ ל ה מ ק יּ ם שׁ שׁ ס ע דּו ת בּ שׁ בּ ת, שׁת פּ ר ה זּ הר בּ ד ב רי פ רשׁ בּ יהּ מ גּ לוּת א בּ ר ח מ י. שׁ תּשׁוּ בה מ ז כּר ו ע וד כּ ה נּה ו כ ה נּה, כּ ל זה לאָ דם שׁר ו צה ל ה צּיל את ע צמ ו בא בּ ר ח מים, וּ ל ה צּיל אַ ח רים, ני מיּוּת התּ ו רה. ו ה ו סיף הרה"ג ר' א בי גדּ ור אַ ה ר נז ון שליט"א בּ כ ו ח לימוּד הזּ ו הר. וּב ג ימ ט ר יּ א שליט"א בּ לשׁ ון ה קּ דשׁ שׁ לּשׁ ון ה זּ הר כּאן וּ בּיאַת ה מ ן גּלוּ תא ר"ת ו ס"ת ע ל זה מ צינוּ שׁתשע"ה בּ בּ ג ימ ט ר יּ א בּ שׁ זּה א מ ביאָה מ ביא את ה גּ א לּה, את ה גּ א לּה נ יצו ל מ ח ב לו שׁ ל מ שׁ יח בל ע צה א פן פּ ר טי. ח ז"ל ר ק את ה ע צה שׁל למּוּד לה בּ גּאוּ ח סד וּ ב ר ח מים א שׁ רי ה עם הם ל ו מ ד ע ם ה מּ לּים. ו כן מוּ בא בּ שׁם הרה"ג ר' שׁ מ ה ח נ סיאָב בע וד ה ר בּה מק ומ ות י פ קוּן מ ן גּ לוּת א, בּ ג ימ ט ר יּ א תשע"ו. ו ר ו אים דּ בר פּ לא שׁ גּם מּ שׁי ח בּ ג ימ ט ר יּ א תשע"ו ו גם בּ א ר מית י פ קוּן מ ן גּ לוּת א י ו צא א ות ו מ ס פּר. ו מ ג"ן א נ"י, כּ י ת ו רת ו שׁל רשב"י מ גן לנוּ. ו בּ מ לּים ח מ שׁ ת א ל פ ים שׁ ב ע מ או ת שׁ ב ע ים ו שׁ שׁ בּ ג ימ ט ר יּ א י פקוּן כן כן מוּ בא בּ עלּ ון 'כּ י לה' ה מּלוּ כה' שׁ תשע"ו י פּ קוּן מן יו ד פּ י קו ף ו יו נוּן מ ם נוּן גּ ימ ל ל מ ד ו יו תּ יו אָל ף בּ ית ר ישׁ ח ית מ ם יו ד. מ צ ינוּ גּ לוּ תא בּ ר ח מ י בּ מלּוּי הא ו תיּ ות בּ זּ ה ר (נשא קכד:) וּב ג ין דּ ע ת יד ין י שׂ ר א ל ל מ ט ע ם מ א יל נ א דּ ח יּ י דּ א יהוּ ה אי ס פ ר ה זּ ה ר יפ קוּן בּ יהּ מ ן גּ לוּת א בּ ר ח מ י, ו י ת ק יּ ם בּ הו ן "ה' בּ ד ד י נ ח נּוּ ו א ין ע מּו א ל נ כ ר". ו א יל נ א דּ טו ב ו ר ע דּ א יהוּ א סּוּר ו ה יתּ ר טוּמ אָה ו ט ה ר ה ל א שׁ ל ט א ע ל י שׂ ר א ל י תּ יר דּ ה א פּ ר נ ס ה דּ יל ן ל א ל יה ו י א לּ א מ סּ ט ר א דּ א יל נ א דּ ח יּ י דּ ל ית תּ מ ן ל א ק שׁ י א מ סּ ט ר א דּ ר ע ו א מ ח ק ת מ רוּח ה טּוּמ אָה, דּ כ ת יב "ו א ת רוּח ה טּוּמ אָה אַע ב יר מ ן ה אָר ץ" דּ ל א י ת פּ ר נ סוּן תּ ל מי די ח כ מים מ ע מּ י ה אָר ץ א לּ א מ סּ ט רא דּ טו ב ו א מ ע ר ב ר ב ו כוּ'. [וּב א ר הרה"ג ר' ז א ב שׁ מוּא ל דּ ב ר. שׁ רו א ים מ ה זּ ה ר שׁ קּ צּוּץ ה קּ צ ב או ת הוּא מ מּ שׁ בּ ב ח ינ ת כּ ר ית ת ח יּוּת ם שׁ ל ה ע ר ב ר ב, וּב מ דּ ה שׁ יּ ת בּ דּ לוּ ה תּ ל מ יד י ח כ מ ים מ מּ מו נ ם, ו י ה יוּ בּ ב ח ינ ת "ה' בּ ד ד י נ ח נּוּ ו א ין ע מּו א ל נ כ ר", כּ ן י פ קוּן מ ן גּ לוּת א בּ ר ח מ י מ סּ ט ר א דּ א יל נ א דּ ח יּ י, ו ת ק ר ב ה גּ א לּ ה בּ נ יחוּת א מ ה ר ה.] וּמ ח ר ימ ין ע ר ב ר ב בּ ינ ייהוּ, ו ל א י ה ב ין לו ן בּ אַת ר ין ל ה ם א לּ א דּ ב ר ס גּ יא ין א לּ א דּ ב ר ק צוּב. [שׁ עו שׂ ין ח ר ם ע ל ה ח ר ד ים בּ ה ס כּ מ ים ה קּו אַל צ יו נ ים שׁ לּ ה ם, ו א נו ת נ ים קצוּב, ה י ינוּ מ ק צּ צ ים בּ קּ צ ב או ת.] דּ ל א י ה א ת קוּמ ה ל נּ פ ילוּ דּ ל הו ן ו א פ לּוּ ח יּ י שׁ ע ה, [פּ רוּשׁ, שׁ ה נּ ת ינ ה כּ ל כּ מוּע ט ת כּ ד י שׁ א יוּכ לוּ ה תּ ל מ יד י ח כ מ ים ל קוּם ו ל ע מ ד ע ל ר ג ל יה ם, ה קּ צוּב א פ לּוּ כּ ד י ח יּ י שׁ ע ה.] כּ כ ל ב ים, בּ [כּ י בּ ע ינ י ה ע ר ב ר ב ו ל כ ן א ין בּ נּ ת ינ ה שׁ ל ה דּ ב ר ו כ ל ח כ מ ים ו אַנ שׁ י ח י ל ו י ר א י ח ט א בּ צ ע ר א בּ דוּח ק א בּ יגו נ א ח שׁ יב ין 'פּ נ י ה דּו ר' ה תּ ל מ יד י ח כ מ ים ה מּ ה ח שׁוּב ים 'כּ פ נ י ה כּ ל ב']. ו א ינוּן ע ר ב ר ב א ינוּן ע ת יר ין בּ שׁ ל ו ה בּ ח ד ו וא בּ ל א צ ע ר א בּ ל א י גו נ א כּ ל ל גּ ז ל נ ין מ אר י שׁ ח ד דּ א ינוּן דּ יּ נ ין ר ישׁ י ע מּ א, [פּ רוּשׁ: ה ע ר ב ר ב ה ם ב' מ ינ ים: א ו 'דּ יּ נ ין' ה שּׁו פ ט ים בג"ץ ו כ דּו מ ה, כּ ל פּ יה ם אָמ ר ה נּ ב יא: 'ו א שׁ יב ה שׁ פ ט י כּ ב ר אשׁ נ ה ו י ע צ י כּ ב תּ ח לּ ה'. ו ה ם גּ ם 'ר ישׁ י ע מּ א' ר אשׁ י ה מּ מ שׁ ל ה שׂ ר יה ם וּפ ק יד יה ם ה גּ בו ה ים.] ו כ ן שׁ נ ת תשע"ה בּ הּ ה ת גּ בּ ר ה מ א ד דּ ח קוּת ה תּ ל מ יד י ח כ מ ים, מ ר מּ ז ת בּ כּ תוּב (קהלת ד, א) "ו ה נּ ה דּ מ ע ת ה ע שׁק ים ו א ין לה ם מ נ ח ם", וּמ יּ ד אַח ר כּ בּ שׁ נ ת תשע"ו י ב א מ נ ח ם ל נ ח מ נוּ בּ מו צ א י שׁ ב יע ית. שׁה' עה שּׁבוּ נ שׁ בּע על גּ א לּת בּ ע תּהּ כּ תוּב י מ ינ ו "ו יּ ר ם ז) יב, (דניאל ה שּׁ מ י ם א ל וּשׂ מ אל ו ו יּ שּׁ ב ע בּ ח י ה עו ל ם כּ י ל מו ע ד מו ע ד ים ו ח צ י וּכ כ לּו ת נ פּ ץ י ד ע ם ק ד שׁ תּ כ ל ינ ה כ ל א לּ ה". וּמ ב א ר ר שּׁ "י שׁ ם "וּכ כ לּו ת יא

12 י נ פּ ץ י ד ע ם ק ד שׁ" ה דּ ה מ ר כּ שׁ תּ כ ל ה תּ קוּמ ת ם י ד יה ם ו ח ז ק שׁ ה י ת ה גּ בוּר ה ו א יל א יל נ פו צ ה ו תו ע ל ת ל פ שׁו ט אָנ ה ו אָנ ה, ו אַח ר שׁ תּ כ ל ה ג בוּר ת ם שׁ יּ ה יוּ שׁ פ ל ים ל מ א ד: "תּ כ ל ינ ה" א לּוּ ה צּ רו ת ו י ב א מ שׁ י ח, כּ ד אָמ ר ינ ן "כּ י אָז ל ת י ד". ו רו א ים שׁ ה גּ א לּ ה תּ ב א כּ שׁ תּ ה י ינ ה שׁ פ לוּת, ו ע נ יּוּת, ו אָז ל ת י ד, א צ ל ע ם ק ד שׁ. וּמ ב א ר ה סּ פ ר 'נ פ ל או ת מ תּו ר ת ' שׁ לּ כ ן או מ ר ה כּ תוּב "וּכ כ לּו ת נ פּ ץ י ד ע ם ק ד שׁ", ל ר מּ ז שׁ תּ כ ל ינ ה או ת יּו ת נפ"ץ שׁ ל מנצפ"ך, ו ת שּׁ א ר נ ה ר ק או ת יּו ת מ" שׁ ל מנצפ"ך, ה מ ס מּ לו ת ע נ יּוּת, כּ מו ו הו ס יף הרה"ג ר' א פ ר י ם ק ר מ יז י שליט"א שׁ יּ שׁ ר מ ז בּ כּ תוּב ה י ינוּ שׁ אַח ר י מ י ב א בּ ן דּ ו ד ל גא ל נוּ. בּ"ן בּ ת ח לּת מ א מר ה גּ א ב רים שׁ התּ ו רה א ו ע תי דה אי ננּוּ מ ע ל ע ה ו א לּה, ל נ י ני ה גּ מ רת א ו לּה מ ר חיב וּ מ תם דּ ו קא בּ ר פ רשׁ בּתּ ו רה, ר ק בּ ר שׁ בּ ח את מ ע לת ה גּי מ (ויקרא כה, מז) "כּ י י מוּ אָח י ", אָז י ב א ז מ ן ק ץ דּ ב ע תּ הּ. "וּמ אָח י ע מּו ו ג ו' ב ן דּ דו י ג אָל נּוּ" ט ר יּא ות ו ה ר מ זים שׁיּ ו צ אים מ פּסוּ קי התּ ו רה, שׁ יּשׁ מז ו א בּ ד ר אַ ח רת, כּ י זאת ה דּ ר ל ל מד ע נ י נים אלּוּ. ו כן כּל ע נ ין ה גּ א לּה מז, כּ י ע נ י נים אלּוּ נ ל מ דים בּ ד ר זו. כּ ה רא ות אי כּל מה שּׁקּ ו רה בּע ו לם קשׁוּר עם תּ א מת בּ למּוּד ע נ י נים אלּוּ. ו כן ר ו אים בּ מּ ד רשׁ (תהילים ז) שׁ ו י כ תּב ע ליו את ה א לּ"ף בּ י"ת בּ מלּוּ ין ו דע את ה קּץ. ו כן מוּ בא בּ שׁם ה שׁ לּ ע תיד ל בא תּ נּ שּׂא ו ת תר ו מם מ אד תּ ה גּ א לּה תּ תר ו מם ו ת ת נ שּׂא מ אד תּ ו רת ה ר ו רת ה ר מז. וּ מ מז בּ ק רב י כל שׁאָנוּ מ ג לּים ע וד וע וד ר ה לי כי ה גּ א לּה, [ו לאו דּ ו קא תּ ח בקוּק שׁ ו אל את ה' "ע ד מ תי", וה' באָר ל ד ב רינוּ כּי ון שׁ כּל ע נ ין ה גּ שׂ ר גּ י מ ט ר יּא ות פּ ר פּ רא ות ל ח כ מה. ו הו סיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שׁ ו דּ וד. ט ר יּא בּ גי מ כן גּיא י הוּ דה" שׁ נּ א מר על ה מּ שׁי ח. ו כן שׁ מּ ס מּל את תּ ה ר ה ס מ ר נּ י מז, ו רת ה ר כן מוּ בא בּ ג לּי ון 'מ רי"ח גּי נ ר מז בּ ת בת שׂא ל גּי מ ניח ו ח' בּ ט ר יּא. וּ ב על ות ל מ ע לה ל ה ת ח ע ו מ זים בּתּ ו רה א רי כים] ז את דּ ר נה ל ו שׁ יּ קּח לוּ ח גּ ר"א ע ל ה פּסוּק (ישעי' מ, ד) "כּ ל גּ יא י נּ שׂ א", א לּה בּא מתּ כן בּ ז מן מז, ל ו רת ה ר אל. ו כן מ צינוּ בּ זּ הר (תיקונים קכ:) "כּ ל גּ יא י נּ שׂ א", אלּוּ שׁם הרה"ג ר' ל. א "כּ ל גּ יא י נּ שׂ א", בּ ג י מ ט ר יּא שׁד שליט"א שׁ מ גּי"א ר"ת "גּוּר שׁי ח בּן דּ וד. א ר יה אר הרה"ג ר' יו סף ס ו פר שליט"א שׁ בּימ ות ה מּ שׁי ח ה גּיא בּר לת ו רת ה דּר שׁוּ ו הסּ וד שׁ מּ ע גּ י מ ט ר יּא שׁ היא א ו תיּ ות גּי ה מ ס מּל את ה ר מז, ט ר יא ה מ ס מּל הר, ו ה ר מז נ מ שׁ מ ה הר ה מ ס ליו כּ ד ל ק מּן. שׁ מּ ע ליו, ל כן הוּא גּי מ ט ר יא. ו כן הא ו תיּ ות שׁ בּא ות אַ ח רי א ו תיּ ות "כּ ל גּ יא", הוּא ל מד כ"ב. שׁ מ זים שׁיּ ו צ אים מכ"ב או תיּ ות. ו מּז על ה תּמוּר ות שׁ כּת דּ וד. ו מ הרה"ג ר' ה בּ מ מּ ס שׂ ר י כן א. גּיא בּ אי דישׁ פּר שׁוּ ע פּ רים שׁ נּ ר מ זים בּ מּ ס פּר אל, (במדבר כא, א) ה א ו תיּ ות רא"ל ה מ נ צּ חים א ות ו. בּ גּ צינוּ כן מלּוּי יּשׁ בּת ו רת ה ר ו גּ"י גּי מ"ל י ו"ד א ו תיּ ות לימוּ"ד. ו כן "גּ יא" בּא" מז. ו כן הא ו תיּ ות אַ ח רי א ו תיּ ות "י נּ שׂא" ה ם או תיּ ות ל, ה יינוּ שׁ הא ור ה ו ל וּ מ ת פּ שּׁט ל מ טּה מ טּה ד ר ה חלּוּ בר ון שליט"א שׁ ה ת גּלּוּת הוי"ה וּ מ שׁי ח ו הו "ו יּ לּ ח ם בּ י שׂר א ל סיף הרה"ג ר' ט ר יּא בּ גי מ ו מּל את ה דּר שׁוּ ת ב"ש או כּ"ת, ה ס בּ זה הסּ וד שׁל נּ ז כּה ל ל תיּ ות ו הסּ וד מד את מ"ר תּ מ ר מּ זים על פים ו ה תּמוּר ות. ו כן מוּ בא 1234, ל ר מּז שׁ גּלּוּי מ שׁי ח הוּא גלּוּי ס וד מ. פ. שליט"א שׁ יּשׁ ר מז בּ כּתוּב שׁ נּ א מר על מ ל ח מת ע מ לק ו יּ שׁ בּ מ מּ נּוּ שׁ ב י" ה י ינוּ שׁ ע מ לק נ ל מ ר מּז ות על רל"א שׁ ע רים שׁל צרוּ פי א ו תיּ ות בּת ו רת ה ר חם בּ י שׂ ר אל בּא ו תיּ ות שב"י, אָ מ נם את מז ע מ לק אינ ו יכ ול ל ק חת, וּ מ ה כּ ח ה זּה מ רא (סנהדרין צח.) ר בּ י י הו שׁ ע בּ ן ל ו י א שׁ כּ ח יהּ ל א ל יּ הוּ אָמ ר ל יהּ א ימ ת א תּ י מ שׁ י ח, אָמ ר לו ז יל שׁ יּ יל יהּ ל ד יד יהּ. ו ה יכ א י ת יב א פּ ת ח א דּ ק ר תּ א, וּמ אי ס ימ נ יהּ י ת יב בּ ינ י ע נ יּ י סו ב ל י ח ל א ים, ו כ לּ ן שׁ רוּ ו אַס יר י בּ ח ד ז ימ נ א ו א יהוּ שׁ ר י ח ד ו אָס יר ח ד. אָמ ר דּ ל מ א מ יבּ ע ינ א דּ ל א א יע כּ ב נ א. אָז ל ל ג בּ יהּ, אָמ ר לו שׁ לו ם ע ל י ר בּ י וּמו ר י, אָמ ר לו שׁ לו ם ע ל י בּ ר ל יו א י, אָמ ר לו ל א ימ ת א תּ י מ ר, אָמ ר לו ה יּו ם. א תּ י ל ג בּ י א ל יּ הוּ אָמ ר לו מ אי אָמ ר ל, אָמ ר לו שׁ קוּר י ק א שׁ קּ יר בּ י דּ אָמ ר ל י ה יּו ם א תּ ינ א יב

13 שׁ שּׁ שׁ תּי ע מ ו ל א אָת א. אָמ ר ל יהּ, ה כ י אָמ ר ל "ה יּו ם א ם בּ ק לו ת שׁ מ עוּ". ו כ ן מוּב א בּ ע לּו ן 'כּ י ל ה' ה מּ לוּכ ה' שׁ ה מּ ס פּ ר ה מּ ס תּ תּ ר בּ ין או ת יּו ת "ה יּו "ם א "ם בּ ק ל"ו ת שׁ מ ע"וּ" הוּא 776 שׁ בּ שׁ נה ז ו זה י ק רה בּ פ על. ו ה ו סיף הרה"ג ר' א. י. פ. שליט"א שׁ שּׁ נת תשע"ו מ ר מּ זת בּ"ת שׁ מע"וּ" ו הא ות מ' בּ א מ צע מ ר מּ זת על מ שׁי ח. מהגה"צ ר' צ בי מ איר זי ל בּ ר בּ רג שליט"א (ניתן לשמוע ב'קול הלשון' שיעור מספר 27 הכנה לזמן חורף תשע"ה) שׁאָ מר מע מיּהוּ דים (שמע מהג"ר אברהם פאם זצ"ל ראש מועצת גדולי התורה באמריקה, וכן הדברים נאמרו על ידי הג"ר ר' אליהו שווי זצ"ל בחנוכת הבית לישיבת זכרון משה בשת תשס"ב) שׁ שּׁ מעוּ מ הג"ר א ל ח נן ו סּר מ ן הי"ד שׁ דּ בּר בּארה"ב בּ שׁ נת תרצ"ט בּ ע רב השּׁ ואָה ואָ מר ל הם בּ זה ה לּשׁ ון: ק בּ ל תּי בּרוּ ח ה קּ דשׁ שׁאָנוּ ע ו מ דים ל פ ני מ ל ח מה נ ו ראָה, ואַ ח רי ה י באוּ ע שׂר שׁ מיט ות שׁ ל ה כ נה ל מּ שׁי ח, וּ ב ג מר ה ע שׂר שׁ מיט ות [שׁ מּ ס תּ יּמ ות בּ שׁ נת תשע"ה] ז הוּ ז מן בּ ע תּהּ שׁ מּ שׁי ח ח יּב ל בא. ו כן י' שׁ מיט ות בּ ג ימ ט ר יּ א תשע"ה. ו ה ו סיף הרה"ג ר' ע. טוּ בּי שליט"א שׁ ע שׂר שׁ מיט ות בּ ג ימ ט ר יּ א 1335 מ ס פּר ה קּץ שׁל דּ נ יּאל, וה ו סיף הרה"ג ר' א. ע בר ון שליט"א שׁ זּה גם ה מּ ס פר שׁל נבוּאַת י שׂ ר א ל מ איר ה כּ הן עם ה מּ לּים. ו כן נבוּאַת ה'ח פץ ח יּים' גּ וג וּ מג וג בּ ג ימ ט ר יּ א ה'תשע"ה. ו ר ו אים מ ה גּי מ ט ר יּא שׁ ה'ח פץ ח יּים' אָ כן דּ בּר דּ ב רי נבוּאָה מ מּשׁ שׁ א פ מא' שׁר ל דר שׁ ו א ו תם בּ ג ימ ט ר יּ א מ כּל ה צּ ד דים. והוסיף הרה"ג ר' מנחם ברהום שליט"א שאמנם כניעת גרמניה במלחמת העולם השניה היתה באייר, כניעת יפן היתה רק באלול, ויתכן שצריך למנות י' שמיטות אלול שיפן נכנעה לאחר שהפציצו אותה בפצצת אטום השניה. בפצצת אטום הראשונה הוא תאריך שאפשר להתייחס אליו בענין הזה. וכן התאריך כ"ז אב בו הפציצו את יפן ה מּ ס פּ ר ה מּ ס תּ תּ ר בּ ין או ת יּו ת ע ח"ק צ ד"ת י ק הוּא 776. מ צינוּ בּ מּ ד רשׁ (ילקוט בראשית עט) "ו על פּ ני כל א חיו י שׁ כּן", "ע ל פּ ני כל א חיו נ פל". בּ עו לם ה זּה "י שׁ כּן", א בל ל ע תיד ל בא "נ פל". ו י ו צא שׁ יּשׁ לנוּ פּסוּק בּתּ ו רה על אַ ח רית ה יּ מים, שׁ מּ ת ק יּם ל עי נינוּ מ מּשׁ. ו כן י שׁ מ עא"ל בּ מלּוּי הא ו תיּ ות י ו"ד שׁי"ן מ "מ ע י"ן אָ ל"ף ל מ"ד בּ ג ימ ט ר יּ א תשע"ה. כּ י מלּוּי מ ס מּל את סיּוּם ה ה שׁ פּ עה שׁל י שׁ מ עאל שׁ יּ ה יה בּ שׁ נה ז ו. ו זה גם ה מּ ס פּר שׁל מלּוּי חמ ו"ר שׁ מּ ס מּל את י שׁ מ עאל חי"ת מ"ם וי"ו רי"שׁ. (שמעתי מהרה"ג ר' ציון דוד סיבוני שליט"א). ו הו סיף הרה"ג ר' א. ע בר ון שליט"א שׁ סּ וף גּלוּת י שׁ מ עאל בּ ג ימ ט ר יּ א ר גי לה 1036 וּ ב מ שׁ לּשׁ 4034 י חד 5070 ו נו סיף את ה הפוּ 0705 וּ נ ק בּל ו כן מוּ בא בּ גּ ר"א ('סיפרא דצניעותא' פ"ד) ע שׂ ו ו י שׁ מ ע אל ה ן י מ ינ א וּשׂ מ אל א כּ יּ דוּ ע, שׁו ר ו ח מו ר, ע שׂ ו שׁו ר, "פּ ר ים א בּ יר ים", ו י שׁ מ ע אל "שׁ בוּ ל כ ם פּ ה ע ם ה ח מו ר" ע ם ה דּו מ ה ל ח מו ר. ו א מּו מ א ר ץ מ צ ר י ם "א שׁ ר בּ שׂ ר ח מו ר ים בּ שׂ ר ם", ו שׁ א י ז דּ וּ גוּ ז ה ל ז ה " א ת ח ר ש בּ שׁו ר וּב ח מ ר י ח דּ ו". וּמ צ ינוּ בּ גּ מ ר א (מועד קטן יח.) אָמ ר ר' יו ח נ ן מ נּ י ן שׁ בּ ר ית כּ רוּת ה ל שּׂ פ ת י ם, שׁ נּ א מ ר "ו יּ אמ ר אַב ר ה ם א ל נ ע ר יו שׁ בוּ ל כ ם פּ ה ע ם ה ח מו ר ו א נ י ו ה נּ ע ר נ ל כ ה ע ד כּ ה ו נ שׁ תּ ח ו ה ו נ שׁוּב ה א ל יכ ם", ו א ס תּ יּ יע א מ ילּ ת א דּ ה דוּר תּ ר ו ו ייהוּ. ו רו אים שׁ ה גּ מ רא מ ק שׁה מדּוּ ע אָ מר אַ ב ר הם בּ לשׁ ון ר בּים שׁהוּא ישׁוּב עם י צ חק, א ם הוּא ה ו ל ל ע ק וד א ות ו, וּ ב אר הרה"ג ר' ג. ט. שליט"א שׁ אַ ב ר הם ר מז ל י שׁ מ עאל שׁהוּא ישׁוּב א ליו בּ שׁ נת "ו נ שׁ תּ ח וה" בּ ג ימ ט ר יּ א תשע"ה, ו ר ק עד שׁ נת תשע"ה י ה יה ק יּוּם ל חמ ור ו א יו תר. ו הו ס יף הרה"ג ר' צ יּו ן דּ ו ד ס יבּו נ י שליט"א שׁ א מ צע תּ בת "ו נשׁוּ בה" בּ ג ימ ט ר יּ א מ שׁי ח. ו כ ן מוּב א בּ ע לּו ן 'כּ י ל ה' ה מּ לוּכ ה' שׁ ה מּ ס פּ ר ה מּ ס תּ תּ ר בּ ין או ת יּו ת ע ק ד"ת י צ ח"ק הוּא 776. יג

14 בעזהשי"ת אנו שמחים להודיע על פתיחת קו טלפון של סוד החשמל מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה למאגר שיעורים בעניני הגאולה הקש 1 ואחריו הקש 3 להלן רשימת שיעורים בתוך המאגר הקש 0 וסולמית על נבואת החפץ חיים שבקיץ תשע"ה תפרוץ מלחמת עולם שלישית הקש 1 וסולמית על נבואת הינוקא מקרלין שתפרוץ מלחמת עולם שלישית הקש 2 וסולמית על דברי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ליהודים לעלות לארץ הקש 3 וסולמית על מלחמת עולם שלישית שיתכן מאד שתתחיל בחודשי תמוז אב תשע"ה הקש 4 וסולמית על מחלוקת הצדיקים כמה מעם ישראל ינצלו במלחמת העולם השלישית הקש 5 וסולמית על נפילת מלכות ישמעאל בשנים האחרונות והקשר לגאולה הקש 6 וסולמית על התפקיד של מלכות פרס במלחמת העולם השלישית הקש 7 וסולמית על ההתגרות של איראן וסעודיה הקש 8 וסולמית על התפקיד של מלכות רוסיה במלחמת העולם השלישית הקש 9 וסולמית על נבואת רבי אהרון ראטה זצ"ל ועל אסונות טבע במלחמת העולם השלישית הקש 10 וסולמית על קריסה כלכלית במלחמת העולם השלישית הקש 11 וסולמית על דברי האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל שתפרוץ מלחמת עולם שלישית הקש 12 וסולמית על ההשקפה הנכונה על מדינת ישראל והקשר לגאולה הקש 13 וסולמית המשך השיעור הקודם הקש 14 וסולמית על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שהיה ניצוץ משיח בן יוסף הקש 15 וסולמית על התגלות משיח בתשעה באב תשע"ה הקש 16 וסולמית על ארגון דעא"ש הקש 17 וסולמית על מלחמת דתות בין הנצרות לאיסלם שתחל במצרים הקש 18 וסולמית רמזים במשניות ברכות ושביעית על גאולה בתשע"ה הקש 19 וסולמית על דחקות תלמידי חכמים מהערב רב לפני הגאולה הקש 20 וסולמית על הקשר בין קריסת הכלכלה ביון ליונה הנביא שצד את הלויתן הקש 21 וסולמית על הפיכת מי מערת פמיס לדם הקש 22 וסולמית על אובאמה שהוא גוג הקש 23 וסולמית המשך השיעור הקודם הקש 24 וסולמית הסוד של פצצות אטום הקש 25 וסולמית תשעה באב תשע"ה 1948 שנים לחורבן הבית הקש 26 וסולמית תחית המתים בשנת ת"ת ובשנת תש"ץ הקש 27 וסולמית בית המקדש השלישי בתאריך של בעתה בשנת תשפ"ו הקש 28 וסולמית ההסכם בין אדום לפרס והקשר בין שמיטת תשע"ה לגאולה הקש 29 וסולמית "איך נחפשו עשו נבעו מצפניו" הקש 30 וסולמית התקרבות המדע לכוכב פלוטו שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת הרה"ג ר' יצחק בן צבי שליט"א מבני ברק [שאני מכירו כאדם צדיק שאינו משקר ח"ו] והוא מוציא עלונים להפיץ את קץ תשע"ה ונבואת החפץ חיים וכל המסתעף הביא את העלונים למרן הגר"ח קניבסקי שליט" א שישב כמה דקות וקרא כל מילה ובסיום אמר אתה יכול להפיץלכאורה זו ממש הסכמה ממרן הגר"ח שליט"א מפרסם את אותם דברים לעלוני סוד החשמל על הגאולה כי הוא ניתן לשמוע את הרה"ג יצחק בן צבי שליט"א מה שאמר לו הגר"ח שליט"א בקו בטלפון של סוד החשמל בשלוחת גאולה שיעורים מרבנים שונים מספרי הטלפון להאזנה במחיר שיחה רגילה יד

15 בעזהשי"ת בשורה משמחת: ספר חדש מבית 'סוד החשמל' 'תורת הרמז' מהדורה שנייה עם תוספת של 220 עמודים ובנוסף: דיסק מתנה לכל רוכש ספר גירסא חדשה של תוכנת הגימטריאות המשוכללת בעולם עם תוספת חיפוש בכל התנ"ך ובששה סדרי משנה ועוד ועוד מה בספר: פסוקים כנגד שנים [מאמר נרחב שרק חלקו פורסם] מספר השנים כגימטריא מהות תורת הרמז יסודות וכללים בחילופי אותיות וגימטריות ועוד מאמר חדש נרחב על המספר המסתתר מאמר על מילים מסתתרות השתלשלות בגשמיות דוגמאות אות שניה ושלישית מאמרים על השוואות בתנ"ך מאמר על משמעות פרשיות פתוחות וסתומות עם צילומים והסברים מאגר ראשי תבות וסופי תבות ונוטריקון בתנ"ך מאגר ערכים נרחב לתורת הרמז ועוד ועוד חידושים שנוספו לגירסא החדשה של התוכנה: חיפוש ראשי תבות וסופי תבות בפסוקי התנ"ך ובששה סדרי משנה חיפוש אות שניה ושלישית ישר והפוך בפסוקי התנ"ך ובששה סדרי משנה חיפוש דילוגים קצרים בפסוקי התנ"ך ובששה סדרי משנה חישוב המספר המסתתר גימטריא של ניקוד לפי הזהר פסוקי התורה כנגד השנים ישר והפוך שיטת הבן איש חי באותיות שלפני שיטת ספר הפליאה באותיות שלפני חילוף א"ט ב"ח לרש"י [המתוקן] חילוף אח"ס בט"ע לפי האר"י ועוד ועוד הספר יחד עם התוכנה במחיר מיוחד לרגל ההוצאה 30 שקל בלבד [מסובסד במקום 50] ניתן לקנות אצל משפחת פיש רחוב גבעת שאול 30 קומה משפחת פיש רחוב הרב קוטלר 21 פינת רחוב הרב שך למשלוחים בארץ ניתן לצלצל מחיר משלוח בדואר לכל הארץ 19 שקל ניתן להחליף את המהדורה הקודמת לחדשה במחיר 15 שקל בלבד אך ורק בכתובת משפחת פיש רחוב גבעת שאול 30 טו

16 איך איך האם זעקת השכינה. טז [הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה]. יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם, ועד בכלל, ועדין לא תיקנו בכל הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל? יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים? מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות לקב"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות הזהר. היכן איך בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת, ובזכות זה זכו שהיטלר ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם, מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה? יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו, ועדין לא עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת, ומה הקב"ה דורש מאיתנו, ולא עשינו שום תקנה של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים? איך נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם, האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? כּ ד ב רי ה זּ הר בּ פ ר שׁת נשׂא, וּב ג ין דּ ע ת יד ין י שׂ ר א ל ל מ ט עם מ א יל נ א דּ ח יּ י דּ א יהוּ ה אי ס פ ר ה זּ ה ר י פּ קוּן בּ יהּ מ גּ לוּת א בּ ר ח מ י. ר בּ י י ע קב צ מח זצ"ל: (בהקדמה לספרו 'קול ברמה', על אידרא רבא) "ר חל מ ב כּה על בּ ני ה" שׁ א י נם עו ס ק ים בּ ח כ מה ה זּאת ה מ מ ה רת את ה קּץ, ו ל זה אין מ שׁי ח בּא, כּ י א ין מ ד רשׁ קבוּ ע בּ כל עיר ו עיר כּמ ו שׁ יּשׁ בּ ע סק ה תּ למוּד, ו ל כן "א י ננּוּ", אין בּ ני ה מ ו שׁ כים וּ מ מ ה רים את ה מּ שׁי ח. בּ על הגוב"י ע ל 'ע ץ ח יּים' (בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים). ה ע נ יּים ו ה הרוּ גים בּ ז מן ה גּלוּת תּ ו ב עים בּ בית דּין שׁל מ ע לה את ה תּ ל מי די ח כ מים שׁ א ל מדוּ ק בּ לה, וּ מ ע ני שׁים או תם על כּ. רבנו ה'אור החיים' הקדוש (ויקרא כה, כה) "כי ימוך אחיך וגו'", פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה ליושבי תבל, "ימוך", כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות, ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים. "ומכר מאחוזתו", ירצה על המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ובזה יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב. מסקנת הדברים: כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו במסגרת שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך אמונה פשוטה בדברי חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו', ומי שאצלו במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

hayalote.dgs

hayalote.dgs החיילות מעבר לים. חלק א' - מתוך האתר NRG חמש צעירות עזבו את החיים המפנקים בארצות הברית ובאנגליה כדי להתגייס לצבא ההגנה לישראל, ללמוד עברית ולהכיר את הארץ מקרוב. אחרי שהן למדו לדחוף בתורים, הן ילמדו את

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראיה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצל בהוצאה תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה מורחבת על-ידי ישיבת ההסדר רמת-גן ביוזמתו ובהדרכתו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc)

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc) 272 :éðù çôñð òùéìà ìùå åäéìà ìù äàééçää éøåôéñ úàååùä Â Ó.1 אף בסיפורנו, כמו ברבים מן הסיפורים על אלישע, צועד אלישע בעקבות אליהו רבו, ומחולל נס שיש בו דמיון רב לנס שחולל אליהו בנסיבות דומות, הלוא הוא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :   איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

Microsoft Word WORD2000.DOC

Microsoft Word WORD2000.DOC - 2110 מונחי טכנולוגיית המידע, בהרכב זה: אריאל פרנק - אורה קפלן - דורון שקמוני - מנחם דישון - מלכה זמלי, אורה שורצולד - דינה בן-אלישר - אמנון שפירא (יו"ר) - אלישע סער - תמי שניבוים-שיאון - דוד גומבוש -

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. זיכרון זה עומד ביסוד הזהות הלאומית

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד