Maagalim

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Maagalim"

תמליל

1 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה, ימות בכל בתפילות הימים הנוראים. עיון בפרשה מציב בפנינו גר רעיוני ורוחני שאין דומה לו. זה גר אברהם. מתבטא בתמיהה בדרך כלל, ניסיון מהותית טיבו הוא התביעה מן של האדם הניסיון לעשות שמנסה דבר הקב"ה טוב ונאצל, אף היותו קשה ביותר. ברם, כאן הניסיון הוא בעשיית מעשה שהוא רע בכל קנה מידה. ציווי קרבן אדם הוא מעשה מזעזע מבחינה מוסרית ואנושית, מגונה אף בעיני התורה עצמה, אשר מכנה אותו תועבה (דברים י"ב, לא): #א ת ע שׂ ה כ ן ל ה' והוא א #ה י$ כּ י כ ל תּו ע ב ת ה' א שׁ ר שׂ נ א ע שׂוּ ל א #ה יה ם כּ י ג ם א ת בּ נ יה ם ו א ת בּ נ ת יה ם י שׂ ר פוּ ב א שׁ ל א #ה יה ם. אם כן, מהו המסר שרצתה התורה ללמדנו בפרשה בניסיון ומגוונות. מרכזיים דומני בסיפור להתמודד שניתן העקדה. עם להציב ניתן ניתנו זו, חידה התשובות לזהות 1 זו? במהלך השונות הדורות בסיפור שתי נקודות כעולות שיא, תשובות משני שתי שונות צירים פסגות. האחת היא הרגע בו מוכן אברהם לעשות הנורא מכל: "ו יּ שׁ ל ח אַב ר ה ם א ת רוב תודות לתלמידי היקר תומר אבני נר"ו, שבטוב טעמו עשה מתורה שב פה תורה שבכתב. למבט נוסף פרשת העקדה, עיינו בספרי, מה גלבוע תשע"ג, עמ' * 1

2 מעגלים ח 154 י דו ו יּ קּ ח א ת ה מּ א כ ל ת ל שׁ ח ט א ת בּ נ ו" (בראשית כ"ב, י). השנייה היא המפנה הדרמטי בסיפור, המתבטא בפסוק: "ו יּ ק ר א א ל יו מ ל א ' ה' מ ן ה שּׁ מ י ם [...] ו יּ אמ ר אַל תּ שׁ ל ח י ד 0 א ל ה נּ ע ר ו אַל תּ ע שׂ ל ו מ אוּמ ה..." (שם, יא יב). הפסגה הראשונה מבט המוכנות הטוטאלית של אברהם להקריב בנו הדתית לגישה הבסיס היא זו שיא נקודת האל. מצוות קיום למען הקלאסית, הרואה מעשה העקדה כמופת של עבודת ה' במסירות הנפש האופטימלית. דוגמא לכך ניתן למצוא בדברי הרמב"ם במורה נבוכים: פרשת העניין אברהם האחד בעקידה הוא כוללת להודיענו עניינים שני גבול קצה גדולים האהבה שהם לאל מיסודות יתה התורה. והיראה מפניו, עד איזה גבול הן מגיעות. לכן נצטווה בפרשה ז, אשר לא ישתוו אליה מסירת ממון ולא מסירת נפש, אלא זה מ ומעבר לכל מה שאפשר שיארע במציאות, דבר שאין לדמות שטבע האדם ייענה לו. והוא שאיש עקר המשתוקק ביותר לילד, אדם ב עושר רב, נשׂוא פנים, המבקש שמצאצאיו בו דבקותו תהיה רבה מה ייאוש לאחר הילד לו ובא אומה, תתהווה ואהבתו אליו! אבל מירו אותו יתה ואהבתו לציית לציוויו הוא מקל בערך הילד האהוב הזה, משליך כל אשר קיווה לו, וממהר לשחוט אותו כעבור כמה ימים. כי לוּ עשׂה ז מייד בשעת מתן הצו, היה זה מעשׂה של תדהמה ובלבול בלי מיצוי ההתבוננות. ואילו כאשר עשׂה ז כעבור כמה ימים אחרי מתן הצו אליו היה זה מעשׂה מתוך מחשבה ושיקול דעת אמיתי והתבוננות במה שמתחייב ממצוותו יתה לאמיתה ומאהבתו וירו, ולא ראוי לטעון למצב אחר ולא להשפעת שום היפות. כי אברהם אבינו לא מיהר לשחוט יצחק מתוך פחד מן האל פן יהרגנו או ירושש אותו, אלא אך ורק בגלל אהבתו יתה וירו המוטלים בני האדם לא בשל ציפייה לשׂכר ולא מתוך פחד מפני עונש, כמו שהסברנו בכמה מקומות. לכן אמר לו ה" א להים ירא כי ידעתי עתה "כי המלאך: כלומר: יב), כ"ב, (בראשית "במעשׂה הזה אשר בגללו י אָמ ר יך ירא א להים ידעו כל בני אדם מה הוא קצה גבול יר 2 ה'". פי גישה זו, אפוא, תכלית נסיון העקדה היא הצבת המופת היון והנורא אליו נדרש ירא הא לוהים, הבא לידי ביטוי במוכנות השלמה של אברהם לשחוט ג, כד (תרגם: מ' שורץ, תל אביב תשס"ג, עמ' ). 2

3 155 "ע תּ ה י ד ע תּ י" בנו; כדברי הכתוב "ע תּ ה י ד ע תּ י כּ י י ר א א #ה ים א תּ ה ו #א ח שׂ כ תּ א ת בּ נ % א ת י ח יד % מ מּ נּ י". בדרך זו, הלכו פרשנים והוגים לדורותיהם; בני ברית ושאינם בני 3 ברית. הציר השני, ששיאו במילים "אל תשלח ידך אל הנער", מבטא ההתנגדות העמוקה של התורה לקרבן אדם, שהיה פולחן נפוץ ורב עצמה באותם ימים. לאור ז, התפתחה בדורות האחרונים הגישה הפרשנית ההומניסטית, הטוענת שהמסר המרכזי של סיפור העקדה הוא דווקא מח התורה כנגד הנוהג של הקרבת הבנים. דווקא במקום המקודש בעולם, בו עתיד להיבנות בית המקדש, צריך להישמע קול צלול ובהיר כנגד הרעיון המזוויע של קרבנות אדם. לפי פרשנות זו, הסיפור בנוי כך שהקב"ה מביא אברהם אל הר המוריה, תובע ממנו, לכאורה, לעשות מעשה הפולחן המקובל בדתות של אותם ימים ואז, רגע לפני ביצוע המעשה הנורא, באה באופן מפתיע ההתערבות הא לוהית וזועקת: "אל תשלח ידך אל הנער"! גישה זו נשמעת בדרך כלל בחוגים הומניסטיים הקוראים באופן ביקורתי סיפור העקדה, ולפיה, בסופו של דבר נכשל אברהם בניסיון, בכך שלא סירב לצו האנטי מוסרי שנצטווה בו. אולם, נמצא גם ביטויים מתונים יותר לגישה זו אצל שלומי אמוני ישראל, כמו למשל במאמרו של הרב יהודה שביב: שמא תאמר: יפה עשה אברהם. הנה קול המלאך העוצר בעדו מלמד כי לא יפה עמד לעשות. באמת אילו עשה שביקש, לא היה מקיים בזה רצון בוראו, שלא ה חלילה רצון מלפני הבורא שישחוט אברהם בנו, חלילה. מה איפוא באה העקידה ללמד? כי באמת לא חפץ ה' בקרבנות אדם. ודווקא כאן במקום האמור להתקדש לעבודת ה' של בני ישראל, בשורה יוצ לעולם: קרבנות אדם תועבה הם. קודם שמצווים הקרבה חיובית מן הצורך לפרסם במה לא חפץ ה', להוציא מדעתם של עובדי אלילים כך, למשל, כותב הרד"ק ( בראשית כ"ב, א): "להראות לבני עולם אהבת אברהם השלמה [...] שיראו עד היכן הגיע אהבת אברהם לאל, וילמדו ממנה לאהבה ה' בכל לבבם ובכל נפשם". בדומה לכך כתב הפילוסוף הדני סרן קירקגור במסתו המופלאה (ירושלים תשמ"ו). 3

4 מעגלים ח 156 מקריבי בניהם ובנותיהם 4 למולך. עקא, דא העקדה. בכל משתי אחת הגישה הדתית הגישות הקלאסית, טמונה שלעיל הטוענת בעיה שפרשת העולה העקדה סיפור מפשט באה, כדברי הרמב"ם, "להודיענו קצה גבול האהבה לאל יתה והיראה מפניו, עד איזה הן גבול שבסופה בהן מגיעות", אברהם אכן להקשות. ניתן ישחט שהרי יצחק אם בנו, אכן ויה זו אותו כוונת לעולה הפרשה, גבי בדרך זו היה המסר של המסירות המוחלטת לקיום צו האל עולה 5 עוצמתו. מדוע אפוא, מסתיימת העקדה ב"אל תשלח ידך אל הנער"? יצחק המספר עקדת אבותינו יצחק תסתיים במהלך אותה נתפסת בייתו אישה ידי גלויותיהם. של יצחק שהקריבה זמנו של הבן האחרון כותב המדרש: גם מאידך, המקראות; חכמי כיון הדורות האם שכך, המוקד? כמופת לא שבעת בניה לעק דו ת היה כך עולה ראוי רבות יותר גם מדברי השם, קידוש היה ראוי המזבח. במלוא שנעקדו שעקידת המדרש, וכשהגיע מיד לקחוהו ממנה להרגו, אמרה לו אמו בני אל ירך לבבך ואל תחת, אצל אחיך ה הולך, וה ניתן בתוך חיקו של אברהם אבינו, ואמור לו משמי, ה בנית מזבח אחד ולא הקרבת בנך, אבל אני בניתי שבעה מזבחות והקרבתי בני יהם, ולא עוד אלא דידך נסיון, ודידי הגישה שהרי ההומניסטית אם המסר אינה המרכזי חפה של מקשיים פרשת חמורים העקדה 6 עובדין. העולים הוא מפשוטי ההתנגדות המוחלטת לתועבה שבקרבן אדם, כיצד זה משבח ה' אברהם באמרו: "ע תּ ה י ד ע תּ י כּ י י ר א מדברים יב)? א $ה ים א תּ ה ו $א ח שׂ כ תּ א ת בּ נ & א ת י ח יד & מ מּ נּ י" (בראשית כ"ב, יר כי אלו עולה הא לוהים מוכנותו להות בנו גבי המזבח! א לוהים" ידי דווקא הוכחה אברהם של יש מי שניסה ליישב קושי זה בדרך מקורית המבחינה בין המושגים "יר ו"אהבת א לוהים", כאשר השני גבוה מהראשון במתו. למשל כך י' שביב, 'מצווה לעומת מוסר העקידה', א (תשמ"ו), עמ' אם חפץ הקב"ה בבן שימשיך דרכו של אברהם, הוא היה יכול להחיות יצחק לאחר שחיטתו, או להעניק לאברהם בן אחר, "היד ה' תקצר?!" איכה רבה (בובר), פרשה א, טז

5 157 "ע תּ ה י ד ע תּ י" כותבת פרופ' חנה ספראי: עם ב ר + כל ניתן אולי לקשור דברי המלאך בפרשת העקדה למסכת שונה לחלוטין בתובנה המסורת היהודית הדתית. הירא. ובין האוהב בין היטב מבחינה האוהב האמיתי רואה עצמו רשאי להתווכח, לפתח, לסטות ולהתקדם ואילו הירא, אינו מבעט אך גם אינו מפתח. הירא ממתין להוראה המפורשת. גם בפרשת העקדה מהדהד הוויכוח, אם כי הוא לכאורה מתנהל בין אהבתו של אברהם לבנו לבין יר ה' המקננת בו. הוא בוגד באהבתו לבנו בבואו לפני קונו. לא האהבה הנחתה מעשה אברהם אלא יר שמים שבו, והדברים ניכרים באמירה השמימית. אברהם ויתר מושג האהבה והעדיף פניו המלאך מכיר גם היראה. תכונת אלא כירא. אברהם ומגדיר בכך שהגדרה זו איננה מחמאה בלתי מסויגת והיא כרוכה בידיעה שיראה זו באה תכונת של במקומה האהבה. אברהם מכנה הנביא "אברהם אהבי" (ישעיהו מ"א, ח), אך אברהם הוכיח במעשה העקדה לא אהבתו, כי אם ירו. ובסולם התכונות יראה היא מדרגה נמוכה יותר עדיין חלק מן המערכת של סולם מרום זה אין ספק ללא אך וקונו, האדם בין האפשרית הקשרים. והמלאך מנע מאברהם לחטוא בקרבן שווא, ובכך חשף עומקה מכאן ואילך ולכן האהבה. של חולשתה ו היראה, ברוך הקדוש אין הוא מתקשר עם אברהם במישרין. הקשר המיוחד ניתק. ועם ז, גם יראי ה' הם חלק מעולמו המבורך של הקדוש ברוך הוא, ואברהם ירא הא לוהים מן חלק נותר הוא בברכה. זוכה תתגשם בהמשך ההיסטוריה המשפחתית החן והמקוריות נראה זו, שבטענה התקווה של כי הברכה 7 והלאומית. להלום קשה הא לוהית, וזו הדברים אף עם פשוטי המקראות. כשקוראים אנו דברי הברכה המופלגים שמרעיף מלאך ה' אברהם באמרו: "בּ י נ שׁ בּ ע תּ י נ א ם ה' כּ י י ע ן א שׁ ר ע שׂ י ת א ת ה דּ ב ר ה זּ ה [...] כּ י א ב ר כ - שׁ מ ע תּ א שׁ ר [...] ע ק ב בּ ק ל י" (בראשית כי נראה ). טז חי כ"ב, בהקשבה הגונה לדברים אלו עולה שבח מוחלט להתנהגותו של אברהם, וקשה לזהות בדברים אף לא צליל קלוש של ביקורת. יצחק לעקוד הצו מדוע נוספת. שאלה להציב נבקש הללו הדברים רקע ח' ספראי, 'העקדה מרות או מרי הראייה', בתוך: ב' לאו וי' רוזנסון (עורכים),, תל אביב תשס"ג, עמ'

6 מעגלים ח 158 ה א לּ ה ה דּ ב ר ים אַח ר "ו י ה י בעצמו: הקב"ה ידי נאמר א ת נ סּ ה ו ה א %ה ים אַב ר ה ם ו יּ אמ ר א ל יו אַב ר ה ם ו יּ אמ ר ה נּ נ י. ו יּ אמ ר ק ח נ א א ת בּ נ ( א ת י ח יד ) א שׁ ר אָה ב תּ א מ ר א ת י צ ח ק ו ל / ל ( א ל א ר ץ ה מּ ר יּ ה ו ה הוּ שׁ ם ל ע ל ה ע ל אַח ד ה ה ר ים א שׁ ר א ל י(" (בראשית כ"ב, אברהם המונע הקול ז, ולעומת א ב); מלשחוט בנו נאמר ידי מלאך ה' (אינסטנציה נמוכה יותר): "ו יּ ק ר א א ל יו מ ל א / ה' מ ן ה שּׁ מ י ם ו יּ אמ ר אַב ר ה ם אַב ר ה ם ו יּ אמ ר ה נּ נ י. ו יּ אמ ר אַל תּ שׁ ל ח י ד ) א ל ה נּ ע ר ו אַל תּ ע שׂ ל ו מ אוּמ ה כּ י ע תּ ה י ד ע תּ י כּ י י ר א א %ה ים א תּ ה ו %א ח שׂ כ תּ א ת בּ נ ( א ת י ח יד ) מ מּ נּ י" (שם יא יב)? הרי מקובלנו כי מן הראוי הוא שהפה שאסר יהיה הפה שיתיר! אשר ומורכב, היא ומכיון כן, שכך, נראה מן להציע הראוי שהלקח הוא הנלמד מפרשת שיה דווקא מצירוף העקדה הקולות עמוק הוא העולים משתי הפסגות הקוטביות גם יחד. הבעיה העולה משתי הגישות שהובאו לעיל, שלכאורה נראה מתמקדת מהן אחת שכל ובוחרת בלבד, הפסגות באחת במפגיע להתם מהגישה המנוגדת לה. אולם, התורה בוחרת להשמיע לנו שני הקולות, הנראים כסותרים זה זה במלוא עוצמתם. מן הצד האחד, הקול התובע הנורא "ק ח נ א א ת בּ נ ( א ת י ח יד ) א שׁ ר אָה ב תּ [...] ו ה ע ל הוּ שׁ ם ל ע ל ה", ומן הצד השני, הקול המוחלט המגביל וקורא "אַל תּ שׁ ל ח י ד ) א ל ה נּ ע ר". אילו גם הקול השני, המונע אברהם מלשחוט בנו, היה קולו של רישומו לחלוטין מוחק השני שהקול הרושם מתקבל היה הא לוהים הראשון. של עצמו, אך חשוב לתורה ששני הקולות גם יחד ימשיכו להדהד בחללו של עולם. מצד אחד עומדת התביעה מוחלטת נפש למסירות ולטוטליות ה', רצון לעשיית תובענית אשר כל עובד ה' באמת נדרש אליה. מן הצד השני, מבקשת התורה להציב גבול מוסרי לאותה מסירות מוחלטת. המאמין עובד ה' אמור להיות מוכן להקריב היקר לו מכל כולל חייו שלו כאשר הוא נדרש לכך ידי הקב"ה, אולם 8 לעולם לא ידרש להקריב חיי האחר מזבח עבודת ה' שלו! הקריאה "אל תשלח ידך אל הנער", הנשמעת בקולו של מלאך ה', באה במכוון רקע הקול 9 הא לוהי התובע "קח נא בנך יחידך". היא מנוסחת בכוונה בהזרה של יוצאים מן הכלל הם מצבים בהם קיימת מצוות מלחמה, או נסיבות בהן נכון הכלל "הבא להרגך השכם להרגו". 'הזרה' היא השימוש של התורה בכינוי 'הנער' בפסוק "אל תשלח ידך אל הנער", במקום בשם פרטי, 'יצחק בנך'. 8 9

7 159 "ע תּ ה י ד ע תּ י" יצחק, מנת להדגיש וללמדנו שלא תיתכן תביעה א לוהית אשר תדרוש 10 מנו לפגוע בחיי אדם באשר הוא, בשם עשיית רצונו של ה'. גילוי אכן, יש בהלכה מקרים בהם אדם אמור למסור נפשו שלו (עבודה זרה, הצלת דמים, שפיכות עריות, עם ישראל תהיה לא לעולם אך וכדומה), מצווה התובעת מנו להקריב נפשו של האחר. לא בכדי קולו של מלאך ה' הקורא שאברהם לעשות הוא "אל "מלאך שולח תשלח דבר ה' ה' מן ידך ידו ללא הנער אל לשחוט כחל השמים". ואל בנו. ושרק, בוקע ה' עבודת לו תעש דווקא ועולה הצרופה, מאומה", מתוך הצו המו ה מופיע המסירות המוסרי כאן אשר לאחר רק המוחלטת גם נס מקורו ידי אברהם, כוללת בתוכה שני הקטבים גם יחד, המסירות המוחלטת, הארוגה והמשולבת עם המוסריות הנה. נראה כי ברוח דברים אלו כתב הראי"ה קוק זצ"ל:. קול ד' בכח, ע"י מלאכו שהצווי אומר, דברו עושה של מרשע להמנע הצדק מצד בין המוחלט, שפיכות דמים, בין מצד הטבע להנזר מכל דבר הפוגע ברגשי האב, המלאים אהבה לבנו חמודו, הוא קים בעינו. ההכרות הקדושות האיתנות, החקוקות בטבע החזון עמוקה הרוחני היון לא להים ובטבע שנתגלה חיים, החמרי, בדבר לא ד'. ירדו ע"ד שהיא קדושה ממתן, ההקרבה ואדירת אפילו והמסירות בכח האמת השערה, כחוט הנפשית החפץ ע"י היותר ותמימות הרצון הנפשי. ע"כ אל תשלח ידך אל הנער, בכל חומר האיסור הפשוט והישר שבדבר, ואל תחשוב שיש כאן איזה נגוד מפי, בין אהבת האב הטהורה לבנך שלך יקירך לבין האצילית, ד' אהבת ההולכת ושוטפת בגבורתה בתהומות נשמתך העמוקה [...] כי רחמי אב ואהבתו בנשמה טהורה היא היא הנה לבת אש קדש, הולכת ישרה מאהבת א להים הטהורה ורחמיו כל מעשיו, שהופעתה בעולם מרבה ההוד והתפארת של הקדושה המגמתית היונה, המרימה החיים ו היקום כולו לרום 11 מתם. לדברי הראי"ה, לא יכולה להיות סתירה בין אהבת ה' לאהבת אב בנו, מאחר קודש, אש לבת הינה היא ו"היא הוא, א לוהי מקורה לבנו אב אהבת שגם הולכת ישרה מאהבת א לוהים הטהורה ורחמיו כל מעשיו". דרך זו ניתן ראו לעיל הערה 8. הראי"ה קוק,, ירושלים תשכ"ב, עמ' צב צג

8 מעגלים ח 160 גם להרחיב ולומר שלא יכולה להיות סתירה בין אהבת ה' לאהבת אדם באשר הוא, סיפור בּ צ ל ם "כּ י העקדה ע שׂ ה א $ה ים במילים: "ו י ה י א ת ה אָד ם" (בראשית, ה א לּ ה ה דּ ב ר ים אַח ר ו). ט', ו ה א $ה ים התורה פותחת א ת אַב ר ה ם" מנת שלנו, הקוראים, בניגוד לאברהם עצמו באותה השעה, לא יהיה ספק אף שמדובר לרגע ב, א לוהי וצו שלימדנו הראי"ה זצ"ל בדבריו המופלאים: הוא באמת שכזה וכפי אפשרי. בלתי אסור ליר שמים שתדחק המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יר הנטוע שמים בטבע טהורה. של הישר סימן ממה שהוא עומד מבלעדה. האדם, ליר שמים ועולה הולך טהורה פיה כשהמוסר הוא במות הטבעי, יותר גבוהות אבל אם תצוייר יר שמים בתכונה כז שבלא השפעתה החיים היו החיים וכלל, יראה יותר פי ו 12 פסולה. לפעול נוטים השפעתה טוב, מתמעט כח אל ולהוציא הפו הפו ההוא, דברים יר מועילים כז שמים לפרט היא 12 הראי"ה קוק, ג, ירושלים תשמ"ה, ראש דבר, עמ' כז.

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

Microsoft Word - GuttmannHebrew

Microsoft Word - GuttmannHebrew הקדמת רבי יעקב אנטולי לספר מלמד התלמידים לה ההדיר עם הערות וציונים: יעקב דוד גוטמן 1 בפתיחה תמצא פירוש הפסוק דברי חכמים כדרבונות וכוונתו בזה על שם הספר שנקרא "מלמד" וע"י פסוק זה נתגלגל לפרש מאמר חז"ל:

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט )2371( נבואות ירמיה שמעון גולדמן

יחידת תנך לכיתה יב בגרות תשעט )2371( נבואות ירמיה שמעון גולדמן יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט )2371( נבואות ירמיה שמעון גולדמן shimongold92@gmail.com ירמיה פרק א הקדשת הנביא הנביא ירמיהו ותקופת נבואתו )פס' א-ג( הוא גר בעיר הכהנים - הממלכות בתקופת ירמיהו היו - המלכים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63>

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63> שאלה ותשובה לדוגמא: לפרק השירה של ח. נ. ביאליק עריכה: המורה אלי פררה שאלה: קרא את השיר שלפניך וענה על הסעיפים א ב לשאלה שאחריו. על השחיטה / ח. נ. ביאליק ו א ם י -צ ד ק י פ ע מ ד! מ י ם, ש ר ח מ ים ע ל

קרא עוד

Chulin Daf 2 Introduction to Chulin - Mitzvat Shechita חולין ב הקדמה לחולין - מצות שחיטה

Chulin Daf 2 Introduction to Chulin - Mitzvat Shechita חולין ב הקדמה לחולין - מצות שחיטה מקור לדין שחיטה דברים פרק יב (כ) כּ י י ר ח יב י ק ו ק א ה י א ת גּ בוּל כּ א שׁ ר דּ בּ ר ל ו אָמ ר תּ א כ ל ה ב שׂ ר כּ י ת א וּ ה נ פ שׁ ל א כ ל בּ שׂ ר בּ כ ל א וּ ת נ פ שׁ תּ אכ ל בּ שׂ ר: (כא) כּ י י ר ח ק מ מּ ה מּ קו

קרא עוד

בס''ד קטע מס' 4 מחירבת חומימה )הר מירון( לגשר עלמה דרך נחל דישון שעת יציאה: 9:30 שעת סיום: 16:30 סה''כ ק''מ: 18 דרגת קושי: קלה מזג אויר: נעים מאד משתת

בס''ד קטע מס' 4 מחירבת חומימה )הר מירון( לגשר עלמה דרך נחל דישון שעת יציאה: 9:30 שעת סיום: 16:30 סה''כ ק''מ: 18 דרגת קושי: קלה מזג אויר: נעים מאד משתת בס''ד קטע מס' 4 מחירבת חומימה )הר מירון( לגשר עלמה דרך נחל דישון שעת יציאה: 9:30 שעת סיום: 16:30 סה''כ ק''מ: 18 דרגת קושי: קלה מזג אויר: נעים מאד משתתפים: אבי מורי ואני ציוד: 4 ליטר מים, 2 פיתות, חבילת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד