תקנון הגרלה- שער הצפון עדכני

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנון הגרלה- שער הצפון עדכני"

תמליל

1 תקנון "הגרלת מכשירי טלפון נייד SAMSUNG Galaxy S7 32G דגם G930F פסח 2017, קניון שער הצפון- קריית אתא" חברת קניון שער הצפון ניהול בע"מ ח.פ ("עורכת המבצע") מודיעה בזאת על עריכת "הגרלת מכשירי טלפון נייד G32 S7 SAMSUNG Galaxy דגם G930F פסח 2017, קניון שער הצפון- קריית אתא" המבצע יחל ביום וההגרלה האחרונה תיערך ביום בשעה 9:30 בבוקר. המבצע כפוף לתקנון המבצע כמפורט להלן: הגדרות למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצידן, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת: "המבצע" מבצע הגרלה בהשתתפות לקוחות קניון "קניון שער הצפון" שבקרית אתא העומדים בתנאי תקנון זה, הנערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז 1977 (להלן: "ההיתר"). "עורכת המבצע" קניון שער הצפון ניהול בע"מ ח.פ מדרך חיפה 30 קרית אתא. "הקניון" או "קניון שער הצפון" המבצע יערך בקניון המכונה "קניון שער הצפון" המצוי בדרך חיפה 30, קריית אתא. "תקופת המבצע" המבצע יחל ביום וההגרלה האחרונה תיערך ביום בשעה 9:30 בבוקר. יובהר כי קניה באחת מן החנויות המשתתפות במבצע, ביום או לאחר מכן לא תזכה בהשתתפות בסבב הגרלה. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את תקופת המבצע.

2 -! 2 - "ימי המבצע" ימים א'- ו', במוצ"ש ובמוצאי החג במהלך תקופת המבצע ובשעות פעילות הקניון בלבד בימים אלה. להסרת ספק יובהר כי במוצאי החג השני של פסח, דהיינו ביום , לא חלה חובה על חנויות הקניון להיות פתוחות, לפיכך, בנוגע לתאריך זה תתאפשר קנייה בחנויות המשתתפות במבצע אשר יבחרו לפתוח עסקן לקהל. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את ימי המבצע. "שעות פעילות הקניון" בימים א'-ה' בין השעות 10:00-22:00; יום ו' וחג בין השעות 9:00-15:00; מוצ"ש ומוצאי חג בין השעות 20:00-23:00 בימי המבצע. להסרת ספק יובהר כי במוצאי החג השני של פסח, דהיינו ביום , אין חובה על חנויות הקניון להיות פתוחות. "החנויות המשתתפות במבצע" החנויות המצויות בקניון שער הצפון המפורטות ברשימת החנויות המצ"ב כנספח "א'" לתקנון זה. להסרת ספק יובהר כי חנויות "שופרסל", "איקאה" ו- "מפעל הפיס" המצויות בקניון אינן משתתפות בהגרלה. רכישת טובין בחנות "עולם הממתקים" תאפשר השתתפות בהגרלה למעט רכישה של כרטיסי גירוד ו/או כרטיסי לוטו ו/או כרטיסי טוטו ו/או כרטיסי הגרלה אחרים הנמכרים בחנות זאת ואשר רכישתם לא תזכה בהשתתפות בהגרלה. "המפקח" משרד עו"ד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' באמצעות עו"ד ליטל קצב, עו"ד מתי הרשקוביץ ועו"ד תאמר מוסלם אשר מונו לפקח על ביצוע מבצע ההגרלה ועל ניהולו ועריכתו של מבצע ההגרלה בהתאם להיתר. "עמדת המבצע" עמדה המאוישת על ידי נציג/י הקניון המצויה בקומה השנייה בקניון ליד המעליות ואשר בו תוצב גם תיבת ההגרלה.

3 -! "הנציג" נציג/ה/דייל/ת מטעם עורכת המבצע אשר ישהה בתקופת המבצע בעמדת המבצע במועדים המפורטים להלן: יום ו' בין השעות 15:00 09:00. מוצאי שבת בין השעות 23:00.20:00 ימים א'-ה' בין השעות.10:00 22:00 יום ו' בין השעות 15:00 09:00. מוצאי שבת בין השעות 23:00.20:00 יום א' בין השעות 22:00 10: יום ב' ערב חג בין השעות 15:00.09:00 יום ג' (מוצאי חג ראשון של פסח) בין השעות 23:00.20:00 ימים ד'- ה ' ) חול המועד פסח ( בין השעות 22:00.10:00.10 יום ו' בין השעות 15:00.09: מוצאי שבת בין השעות 23:00.20: יום א' (ערב חג שני של פסח) בין השעות 15:00.09: יום ב' (מוצאי חג שני של פסח) בין השעות 23:00.20:00

4 -! 4 - "כרטיס פרטים" 1.כרטיס אשר לקוח הקניון אשר מעוניין להשתתף בהגרלה ואשר עומד בתנאי תקנון זה לצורך כך יידרש למלא בעמדת המבצע באמצעות הנציג ואשר יכלול את הפרטים של המעוניין להשתתף כמפורט בסעיף 5.5 לתקנון זה להלן. לכרטיס הפרטים תצורף חשבונית מקורית שתוחתם כי נבדקה ומעידה על רכישת הטובין בחנויות המשתתפות בסך של 399 או יותר מהיום שבו הוא מבקש למלא את כרטיס הפרטים. בגין כל רכישת טובין בסך של 399 בחנויות המשתתפות תוקנה למבקש להשתתף במבצע זכות אחת למלא כרטיס פרטים. הנציג יבדוק את החשבונית שתוצג לו, יחתים אותה כמאושרת וימלא פרטי המבקש להשתתף בכרטיס פרטים. במקרה בו המשתתף זכאי ליותר מכרטיס פרטים אחד לאור סכום קנייתו בחנויות המשתתפות במבצע, יצרף החשבונית המקורית לכרטיס פרטים אחד ואילו לכרטיס הפרטים הנוסף (להלן: "כרטיס הפרטים הנוסף") תצורף אסמכתא ע"י הנציג המעידה על כך שמדובר בכרטיס פרטים נוסף וכי החשבונית המקורית מצורפת לכרטיס הפרטים הראשון וכן פירוט פרטי החשבונית המקורית וחותמת הקניון (נתונים אלה יהוו ויקראו לעיל ולהן: "אסמכתא") לדוגמא: קנה לקוח ביום מימי המבצע בסך כולל של 1,000 בחנויות המשתתפות במבצע, אזי ימלא כרטיס פרטים ראשון ואליו יצרף החשבונית המקורית וכן ימלא כרטיס פרטים נוסף אליו תצורף אסמכתא מאת הנציג (דהיינו צוין כי מדובר בכרטיס פרטים נוסף וכי החשבונית מצורפת לכרטיס הראשון, חותמת הקניון, פרטי החשבונית המקורית). כרטיס הפרטים עם החשבונית ועליה חותמת הקניון יוכנסו לתיבת ההגרלה. בנסיבות בהן מדובר בכרטיס פרטים נוסף.6.7

5 -! 5 - "חשבונית" מסמך מקור שהופק על ידי אחת החנויות המשתתפות במבצע ובו פרטים מלאים של מוציא החשבונית אשר בהם יופיעו לכל הפחות הפרטים הבאים: כתובת העסק, מספר עוסק מורשה במע"מ, תאריך ביצוע העסקה, סכום העסקה בש"ח, כולל מע"מ. למען הסר ספק, סרט קופה רושמת המעיד על ביצוע הרכישה לא יהווה חשבונית לצורך תקנון זה וזאת אף אם על פי דין ניתן לראותו כחשבונית מס. בנסיבות בהן מדובר בכרטיס פרטים נוסף תצורף החשבונית לכרטיס הפרטים הראשון ואילו לכרטיס הפרטים הנוסף תצורף אסמכתא מאת הנציג (דהיינו צוין כי מדובר בכרטיס פרטים נוסף וכי החשבונית מצורפת לכרטיס הראשון, חותמת הקניון, פרטי החשבונית המקורית). בנסיבות אלה תחול על האסמכתא הוראות תקנון זה החלות ביחס לחשבונית המקורית. "תיבת הגרלה" תיבה אליה יוכנס כרטיס הפרטים שאליו משודכת החשבונית המקור כהגדרתה לעיל ועליה חותמת הקניון (ביחס לכרטיס הפרטים הנוסף תצורף האסמכתא כהגדרתה בתקנון זה). תיבת ההגרלה תוצב במהלך תקופת מבצע ההגרלה בעמדת המבצע כהגדרתה לעיל, בימים ובשעות כמוגדר בתקנון זה. מובהר, כי בתום כל יום פעילות בימי המבצע, תאוחסן תיבת ההגרלה במשרדי עורכת ההגרלה בקניון. מכשיר טלפון נייד SAMSUNG Galaxy S7 32G דגם.G930F "הפרס בהגרלה" או "הפרס" "ספק הפרס" סי.טי.אי גומובייל בע"מ, ח.פ רחוב החרוץ 1 תל אביב

6 -! 6 - במבצע " משתתף ההגרלה" לקוח קניון שער הצפון אשר עמד בכל אחד מן התנאים שלהלן באופן מצטבר: א. ב. ג. ד. ה. רכש ביום מסוים במהלך תקופת המבצע טובין באחת החנויות המצויות המשתתפות במבצע, אשר סך שווים אינו פחות מ- 399 (שלוש מאות תשעים ותשעה שקלים חדשים) ברכישה אחת ו/או במספר רכישות באותו יום. הגיע לעמדת המבצע ומילא באמצעות הנציג את כרטיס הפרטים במלואו והציג חשבונית המעידה על סכום קנייה בסך שאינו פחות מ- 399 (שלוש מאות תשעים ותשעה שקלים חדשים) הנושאת את התאריך של היום בו הגיע לעמדת המבצע על מנת למלא את כרטיס הפרטים. הכניס את כרטיס הפרטים לתיבת ההגרלה ביום בו רכש את הטובין בסך האמור ומילא את כרטיס הפרטים. יובהר כי לא תתקבל חשבונית מתאריך הקודם ליום הפניה לנציג/ת הקניון. כמו כן, חשבונית מזכה בהשתתפות בסבב הגרלה הקרוב למועד רכישת הטובין בלבד. יובהר כי לא תתקבל חשבונית מיום או לאחריו וכי קניה ביום זה או לאחריו אינה מזכה בהשתתפות בסבב הגרלה.

7 -! 7 - "ההגרלה" ו- "סבבי הגרלה" ההגרלה תתקיים בשבעה סבבים במהלך תקופת המבצע. בכל יום ייאספו כרטיסי הפרטים בתיבה וההגרלה תיערך במועד הקבוע בתקנון זה לסבב הקרוב בשעה 9:30 בבוקר במשרדי עורכת המבצע ובה יעלו בגורל כרטיסי הפרטים הזוכים עבור אותו סבב הגרלה. (להלן: "סבב הגרלה"). מספר הזוכים בכל סבב הגרלה ייקבע בהתאם לפירוט בתקנון זה להלן: 1. סבב ההגרלה הראשון- המשתתפים בסבב ההגרלה הראשון יהיו המשתתפים אשר עמדו בתנאי תקנון זה והכניסו לתיבת ההגרלה את כרטיס הפרטים והחשבונית המקורית בסך של 399 לפחות בין התאריכים בין השעות 09:00-15:00 וביום בין השעות 20:00-23:00. במסגרת סבב הגרלה זה יוגרלו 4 פרסים. סבב ההגרלה יתקיים ביום בשעה 9:30 בבוקר במשרדי הנהלת הקניון. סבב ההגרלה השני- המשתתפים בסבב ההגרלה השני יהיו המשתתפים אשר עמדו בתנאי תקנון זה והכניסו לתיבת ההגרלה את כרטיס הפרטים והחשבונית המקורית בסך של 399 לפחות בתאריך בין השעות 10:00-22:00. במסגרת סבב הגרלה זה יוגרלו 2 פרסים. סבב ההגרלה יתקיים ביום בשעה 9:30 בבוקר במשרדי הנהלת הקניון. סבב ההגרלה השלישי- המשתתפים בסבב ההגרלה השלישי יהיו המשתתפים אשר עמדו בתנאי תקנון זה והכניסו לתיבת ההגרלה את כרטיס הפרטים והחשבונית המקורית בסך של 399 לפחות בתאריך בין השעות 10:00-22:00. במסגרת סבב הגרלה זה יוגרלו 2 פרסים. סבב ההגרלה יתקיים ביום בשעה 9:30 בבוקר במשרדי הנהלת הקניון. סבב ההגרלה הרביעי- המשתתפים בסבב ההגרלה הרביעי יהיו המשתתפים אשר עמדו בתנאי תקנון זה והכניסו לתיבת ההגרלה את כרטיס הפרטים והחשבונית המקורית בסך של 399 לפחות בתאריך בין השעות 10:00-22:00. במסגרת סבב הגרלה זה יוגרלו 2 פרסים

8 -! 8 - "זוכה בהגרלה" משתתף באחד מסבבי ההגרלה אשר פורטו בתקנון זה אשר כרטיס הפרטים שלו עלה בגורל באחד מסבבי ההגרלה כהגדרתם לעיל ואשר אושר כזכאי לקבלת פרס בכפוף לאמור בתקנון זה. "פרסומי המבצע" באחת או יותר מהדרכים הבאות: שילוט חוצות, עיתונות ארצית ומקומית, דיוור ישיר לבתי אב, רדיו, אתר אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם, הודעותsms למועדון הלקוחות של הקניון, שילוט על החנויות המשתתפות במבצע, שילוט ברחבי הקניון (לייטבוקסים), שילוט בכרזות במעליות, פליירים בקופות החנויות. 1. פרשנות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה כללי עורכת המבצע תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי לרבות המועדים בכל עת בהודעה בכתב וזאת בכפוף להוראות ההיתר. ניתן יהיה לעיין בתקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע, קניון שער הצפון ניהול בע"מ דרך חיפה 30 קרית אתא, בשעות סבירות ובתיאום מראש ובמשרד המפקח על המבצע - משרד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', עו"ד, ברחוב אבא הלל סילבר 7 רמת גן, בשעות סבירות ובתיאום מראש וכן בעמוד האתר הרשמי של קניון שער הצפון בכתובת:. 3. הצהרות המשתתף בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא את התקנון וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין..3.1

9 -! 9 - המשתתף ו/או המבקש להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו\או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין במבצע. ידוע למשתתף כי יכול ויחולו שינויים בתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה, לרבות קיצור או הארכת תקופת המבצע. על גבי כרטיס הפרטים יהיה המשתתף רשאי לסמן במקום המיועד לכך האם הינו מאשר כי יעשה שימוש בפרטיו אשר נרשמו בכרטיס הפרטים לשם שליחת מידע פרסומי מטעם עורכת המבצע. להסרת ספק יובהר כי אין בכך כדי להוות תנאי להשתתפותו במבצע הגבלת השתתפות ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי עורכת המבצע ובני משפחותיהם לרבות מנהליה ושותפיה ובני משפחותיהם, עוזרים לעורכת המבצע ובני משפחותיהם, וכן עובדי משרד המפקח ובני משפחותיהם..4.1 לצרכי תקנון זה "בן משפחה" משמעו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. ההשתתפות במבצע אסורה על משתתפים אשר גילם ביום רכישת הטובין על פי המבצע קטן מ- 18 שנה עפ"י לוח השנה הגריגוריאני תנאי המבצע לקוח אשר ירכוש בקניה אחת או יותר ביום שבו הוא מבקש למלא את כרטיס הפרטים טובין בסכום של לפחות 399 (שלוש מאות תשעים ותשע) באחת מן החנויות המצויות בקניון שער הצפון והמשתתפות במבצע ההגרלה וזאת במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי לקבל כרטיס פרטים. יצוין, כי לקוח יהא זכאי לקבל כרטיס פרטים בגין כל קניה בסכום של 399 ברכישה אחת בחנות אחת או במצטבר ברכישה במס' חנויות ביום הפניה לנציג/ת הקניון לשם השתתפות במבצע..5.1 זכותו של לקוח להשתתף במבצע תעמוד לו רק באותו היום בו רכש את הטובין ובלבד שמילא את כרטיס הפרטים ביום רכישת הטובין. כרטיסי הפרטים ימולאו על ידי נציג/ת הקניון בעמדת חלוקת כרטיסי הפרטים שבקומה העליונה בקניון סמוך למעליות בכל יום מימי המבצע, בשעות פעילות כאמור לעיל. בכפוף לרכישת טובין בסכום של לפחות 399 כאמור, וימולאו בעת מתן החשבונית בגין הרכישה בלבד..5.2

10 -! 10 - תתאפשר צבירת חשבוניות בסכומים נמוכים עד לסך זה ביום אחד, במספר חנויות מתוך החנויות המשתתפות במבצע לצורך הזכייה. בגין כל סך של 399 שנרכש בחנויות המשתתפות במבצע יהיה המשתתף זכאי לכרטיס פרטים אחד..5.3 לדוגמא: לקוח אשר רכש טובין במספר חנויות מתוך החנויות המשתתפות במבצע בסך של 1,000 ביום אחד מתוך ימי המבצע, יהא זכאי לקבלת 2 כרטיסי פרטים לצורך ההשתתפות במבצע. פניות לקבלת כרטיס הפרטים שיתבצעו לאחר יום הרכישה לא תיעננה, וזאת אף אם תוצג חשבונית מס בגין רכישת טובין שבוצעה בתקופת המבצע..5.4 כל רכישה בסכום של 399 ובכפוף לתקנון זה, תקנה למשתתף כרטיס פרטים אשר יקנה לו את הזכות לנסות את מזלו בסבב ההגרלה הקרוב ביותר למועד רכישת הטובין ובכפוף לכך שהמשתתף יבצע הליך של רישום על גבי כרטיס הפרטים באמצעות הנציג כדלקמן (להלן: "הליך הרישום"): ימלא על גבי כרטיס הפרטים בכתב קריא וברור את הפרטים הבאים: שם מלא (שם פרטי ושם משפחה), מספר תעודת זהות, כתובת מגורים (כולל מיקוד) מספר טלפון נייד, שנת לידה, כתובת דוא"ל. מסירת כל הפרטים כמפורט בס"ק זה מהווה תנאי להשתתפות המשתתף במבצע. צירף לכרטיס הפרטים חשבונית מקורית אחת/ מס' חשבוניות מקוריות המעידות על רכישת טובין בסכום כאמור של 399 ומעלה ביום הפניה לנציג/ת הקניון להשתתפות במבצע במהלך יום המבצע שקדם לסבב ההגרלה הרלוונטי. - - במקרה בו המשתתף זכאי ליותר מכרטיס פרטים אחד לאור סכום קנייתו בחנויות המשתתפות במבצע, יצרף החשבונית המקורית לכרטיס פרטים אחד ואילו בכרטיס הפרטים הנוסף ("כרטיס הפרטים הנוסף" כהגדרתו לעיל) תצורף אסמכתא ע"י הנציג המעידה על כך שמדובר בכרטיס פרטים נוסף וכי החשבונית המקורית מצורפת לכרטיס הפרטים הראשון. לכרטיס הפרטים הנוסף תצורף האסמכתא כהגדרתה בתקנון זה (דהיינו צוין כי מדובר בכרטיס פרטים נוסף וכי החשבונית מצורפת לכרטיס הראשון, חותמת הקניון, פרטי החשבונית המקורית). יתר ההוראות בקשר עם כרטיס הפרטים יחולו בהתאמה ביחס לכרטיס הפרטים הנוסף. הכניס את כרטיס הפרטים בצירוף החשבונית המקורית המעידה על הקנייה לתיבת המבצע במהלך יום המבצע. בנסיבות בהן מדובר בכרטיס פרטים נוסף תצורף לכרטיס הפרטים הנוסף - -

11 -! 11 - האסמכתא כהגדרתה לעיל. ויחולו על האסמכתא הוראות תקנון זה החלות ביחס לחשבונית המקורית. לדוגמא: קנה לקוח ביום מימי המבצע בסך כולל של 1,000 בחנויות המשתתפות במבצע, אזי ימלא כרטיס פרטים ראשון ואליו יצרף החשבונית המקורית וכן ימלא כרטיס פרטים נוסף אליו תצורף אסמכתא מאת הנציג חתומה עם חותמת הקניון המעידה כי החשבונית מצורפת לכרטיס הפרטים הראשון בכרטיס פרטים זה יפורטו על ידי הנציג כל פרטי החשבונית המקורית. על גבי כרטיס הפרטים יהיה המשתתף רשאי לסמן במקום המיועד לכך האם הינו מאשר כי יעשה שימוש בפרטיו אשר נרשמו בכרטיס הפרטים לשם שליחת מידע פרסומי מטעם עורכת המבצע. להסרת ספק יובהר כי אין בכך כדי להוות תנאי להשתתפותו במבצע. - יובהר כי המשתתף בהגרלה יהא זכאי לבצע את הליך הרישום כאמור בשעות פעילות הקניון בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי משתתף אשר יבצע את הליך הרישום באופן שגוי יפסל ולא יהא זכאי להשתתף בהגרלה. כן מובהר כי מסירה חלקית או באופן שאיננו ברור של הפרטים המפורטים לעיל, תהווה 'הרשמה שגויה' ותהווה עילה לפסילת השתתפות בהגרלה. פרטי המשתתפים במבצע יישמרו עד לתום תקופת המבצע לצורך ניהול תקין של המבצע. לאחר תום תקופת המבצע יושמד רק כרטיסי הפרטים של המשתתפים שלא אישרו קבלת חומר פרסומי על גבי כרטיס הפרטים. מובהר כי עורכת המבצע ו/או ספק הפרס לא יבצעו כל שימוש בפרטי המשתתפים במבצע אלא כמפורט בתקנון זה, למעט אם ניתנה הסכמתם המפורשת לשימוש בפרטיהם. פרטי משתתפים אשר סירבו לאשר שימוש בפרטיהם כפי שנכתבו בכרטיס הפרטים שלא על פי תקנון זה יושמדו בתום סבב ההגרלה האחרון ולא יעשה בהם כל שימוש אלא על פי הוראות תקנון זה. ביצוע הליך הרישום בהתאם להוראות תקנון זה יקנה למשתתף זכות להשתתף בסבב ההגרלה שיתקיים במועד הסמוך לאחר הפקת חשבונית הקניה באחת מן החנויות המשתתפות במבצע ההגרלה בסמוך ליום ביצוע הרכישה, קבלת כרטיס הפרטים וביצוע הליך הרישום ביום הרכישה כמפורט לעיל יוכל כל משתתף בהגרלה.6.1

12 -! 12 - לנסות את מזלו ולהשתתף באחד מסבבי ההגרלה בעזרת כרטיס הפרטים בצירוף חשבונית או האסמכתא ככל שמדובר בכרטיס פרטים נוסף שיוכנסו לתיבת ההגרלה בכפוף לאמור בתקנון זה. הסבב בו ישתתף יהיה זה הסמוך ביותר לאחר מסירת כרטיס הפרטים. במשך ימי המבצע על פי הסבבים ובכפוף לשעות פעילות הקניון בימים אלה כמצוין לעיל יאספו כרטיסי ההגרלה בתיבת ההגרלה כמוגדר לעיל. בתום כל סבב הגרלה ובמועדים המוגדרים לעיל תערבב עורכת המבצע את הכרטיסים שבתיבת ההגרלה ותעלה בגורל מס' כרטיסי פרטים בהתאם לכמות מכשירי הטלפון הנייד המוגרלים באותו סבב הגרלה כמפורט לעיל במקרה בו יתברר כי אחד הזוכים ו/או יותר בהגרלה (דהיינו, אחד המשתתפים שכרטיס פרטיו הועלה בגורל) איננו עומד בכלל הוראות תקנון זה, אזי תיפסל מועמדותו לזכייה באותו סבב הגרלה, עורכת המבצע תעלה בגורל כרטיס פרטים אחר, ובמידה וזה עומד בהוראות תקנון זה, הזכאות לזכייה בהגרלה תועבר לבעל כרטיס הפרטים האחר, וכך הלאה. בסמוך לבחירת המועמד לזכייה בכל אחד מסבבי ההגרלות ייצרו נציגי עורכת המבצע קשר טלפוני באמצעות פרטי ההתקשרות כפי שנמסרו על ידי המשתתף בכרטיס הפרטים וימסרו לו מקום ומועד בו יוכל המועמד לזכייה לקבל את הפרס. בתום כל סבב הגרלה ולאחר שהועלו בגורל הזוכים, תרוקן עורכת המבצע את תיבת ההגרלה מיתר הכרטיסים שהשתתפו בסבב ההגרלה הרלוונטי ויחולו לגביהם הוראות סעיפים זוכה בהגרלה יגיע תוך שלושים יום בתיאום מראש ולפי האמור לעיל, בהתאם לסבבי ההגרלה לשם קבלת הפרס וצילום עם הטלפון הנייד לצורכי פרסום. הודעה בדבר תוצאת ההגרלה ושם הזוכה בפרס תפורסם באמצעות דף הפייסבוק הרשמי של "'קניון שער הצפון" בכתובת: ובעמוד מרוכז בעיתונות המקומית. עורכת המבצע תהיה רשאית לפרסם את פרטי הזוכה והפרס, בכל דרך ואופן בו יבחרו לצורך קידום מכירות, בכפוף לתנאי ההיתר ובכפוף להוראות כל דין. כל משתתף במבצע מסכים ומאשר כי דבר זכייתו עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים הנעשים על ידי עורכת המבצע ו/או על ידי מי מטעמה

13 -! 13 - המשתתף בהגרלה אשר כרטיסו יועלה בגורל באחד מסבבי הגרלה מסוימת ויעמוד בתנאי התקנון יחשב לזוכה בהגרלה הרלוונטית ויהיה זכאי לפרס, בהתקיים התנאים הבאים:.6.9 המשתתף התייצב במועד, במקום ובשעה כפי שיתואמו בינו ובין עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לצורך יום צילומים בהתאם להנחיות עורכת המבצע. ביצוע הליך אימות נתונים הכולל הצגת תעודת זהות ו/או כל תעודה מזהה אחרת על פי דרישת עורכת המבצע לצורך זיהוי הזוכה ככל שתעודת הזהות לא תתאים למספר תעודת הזהות של המשתתף כפי שנבחר בהגרלה תהיה עורכת המבצע רשאית לפסול את המשתתף ו/או לפסול את זכייתו ו/או לפעול בכל דרך אחרת שתיראה לה. חתימת הזוכה על אישור לפיו ידועות לו הוראות תקנון זה וכי מילא אחר כל דרישותיו. חתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס חתימת הזוכה על אישור לפיו אין, ולא יהיו, לזוכה כל טענות כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמן בקשר עם ההגרלה, המבצע והפרס שהוענק במסגרתו. זוכה שלא יתייצב לקבל את הפרס תוך 30 ימים ממועד ההגרלה האחרונה יאבד את זכותו לקבלו. תוצאת ההגרלה כפי שתיקבענה על ידי המפקח תהיה סופית ולא ניתנת לערעור בכל דרך שהיא הפרס עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג הפרסים ו/או את זהות הספק נותן הפרס. מימוש הפרס ייעשה באמצעות הצגת שובר הפרס בחנות "גו מובייל" בקניון "שער הצפון" בקרית אתא ובסניף זה בלבד. השובר יימסר לזוכים בתוך 30 יום ממועד ההגרלה האחרונה. לא תהיה אפשרות לקבל זיכוי על סכום הפרס או החזר כספי. עורכת המבצע שומרת לעצמה הזכות לעכב/לבטל מסירת הפרס בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:

14 -! 14 - כרטיס פרטים פסול כהגדרתו בתקנון זה; חשש לאי תקינות ו/או זיוף כרטיס פרטים ו/או חשבונית קניה; סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס; סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס; אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון; סירוב להציג תעודה מזהה; זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין. יובהר בזאת כי האחריות לתשלום מס ו/או אגרה ו/או כל תשלום אחר שיוטל בגין קבלת הפרס, ככל שיוטל, תהא על הזוכה בלבד ועל חשבונו בלבד. אם וככל אשר תחול דרישה לניכוי מס במקור בגין הזכייה בפרס. תשלום המס ע"י הזוכה הינו תנאי הכרחי לקבלת הפרס. הפרס שיוענק לזוכה בכל סבב הגרלה הינו טלפון נייד SAMSUNG Galaxy S7 32G דגם. G930F מספר הפרסים בכל סבב הגרלה פורט בתקנון זה לעיל. הפרס הינו פרס אישי ובלתי ניתן להעברה ו/או המחאה. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לא תתאפשר המרה ו/או החלפה של הפרס ולא ינתן כל זיכוי כספי ו/או החזר כספי. בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרסים על ידי מי שהגיע אליהן במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. עורכת המבצע אינה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם אשר יתגלה בו והאחריות לעניין זה תחול על ספק הפרסים בלבד. הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמן מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או אי התאמה ו/או פגם אחר, אשר יתגלה בפרס המפקח כמפקח על המבצע ישמש עוה"ד ליטל קצב ו/או מתי הרשקוביץ ו/או תאמר מוסלם ממשרד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', עו"ד, מרח' אבא הלל סילבר 7 רמת גן (להלן: "המפקח")..8.1

15 -! 15 - המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע, למועמדים לזכייה או לטוענים לזכייה. החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף, הזוכה והמועמד לזכייה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח הגבלת אחריות האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת המבצע והחנויות המשתתפות לא יישאו באחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במישרין בזוכה. מוסכם ומובהר כי האחריות מכל מין וסוג שהוא לגבי הפרס הניתן לזוכה בהגרלה ואיכותו איננה של עורכת המבצע ותחול על ספקי הפרסים בלבד וללקוח ו/או למשתתף ו/או לזוכה ו/או למועמד לזכייה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או ספקי השירותים ו/או מי מטעמם נספח א' חנויות קניון שער הצפון המשתתפות במבצע 1.סטיב מאדן 24/7.2 The Childrens Place.3 TNT.4 xpres.5 6.אדידס 7.אופטיקה הלפרין 8.אופטיקה כוהנס 9.אייס קיוב 10.איל מקיאז'

16 11.א.ל.מ 12.אלדו 13.אלברטו 14.אמריקן איגל 15.אסנס 16.אפריל 17.ארנקי אולגה 18.באג 19.ביג טויס 20.בליקר בייקרי 21.ג'ינג'ר 22.ג'נטלמן 23.גו מובייל 24.גולברי 25.גולף אופנה 26.גולף קידס 27.גליתה 28.גראס 29.דיסקרט 30.פיקס 31.הודיס 32.הוניגמן 33.הוניגמן קידס 34.זיפ 35.טבע נאות 36.טופ טן 37.פריד 38.יאנגה 39.כיתן 40.ליידי קומפורט 41.ללין 42.מאפה נאמן 43.מגה ספורט 44.מישמיש 45.מנגו 46.מאניה ג'ינס 47.מקדונלס 48.ניו באלאנס 49.נמרוד וקלארקס 50.סודות מתוקים 51.סופר פארם 52.סטודיו פאשה 53.סינטה בר 54.סליו 55.סאקרה -! 16 -

17 -! סקופ 57.עולם הממתקים (למעט פעילות הטוטו) 58.פוקס 59.פוקס הום 60.צומת ספרים 61.צארלס אנד קית' 62.קדס קידס 63.קולומביה 64.קליגולה 65.קסטרו 66.קפה גרג 67.קפה לנדוור 68.קרייזי ליין 69.רויאלטי 70.רולדין 71.רנואר 72.תיק התיקים 73.תמנון 74.לה גופרה 75.רי באר 76.פלאפון 77.פרטנר 78.מגנוליה 79.קרולינה למקה 80.הוט מובייל 81.בבילון פארק 82.שוק המזון