חטיבת שוקי הון > אגף כלכלה ענף כלכלה כתב: אלון קרייז סקירת ענף הנדל"ן למגורים בישראל ינואר 2019 בענף הנדל"ן למגורים מתגבשים בשנה-שנתיים האחרונות שני ש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חטיבת שוקי הון > אגף כלכלה ענף כלכלה כתב: אלון קרייז סקירת ענף הנדל"ן למגורים בישראל ינואר 2019 בענף הנדל"ן למגורים מתגבשים בשנה-שנתיים האחרונות שני ש"

תמליל

1 סקירת ענף הנדל"ן למגורים בישראל ינואר 2019 בענף הנדל"ן למגורים מתגבשים בשנה-שנתיים האחרונות שני שווקים נפרדים: שוק "מחיר למשתכן", הנהנה מצמיחה מהירה בהיקפי העסקאות ובהתחלות הבנייה; ולעומתו, "השוק החופשי", שמתאפיין בקיטון מתמשך בהיקף המכירות, לצד ירידה ניכרת בהתחלות הבנייה )למעט בפלחי שוק מסוימים, כגון מיזמי "התחדשות עירונית" שממשיכים לצמוח(. מגמות אלו צפויות להימשך גם בתקופה הקרובה. לאור המגמה השלילית ב"שוק החופשי", היקפי הפעילות והבינוי בו נמוכים כיום ביחס לשנים האחרונות. הם מושפעים לשלילה מחוסר הוודאות הגבוה בענף, כמו גם מהצעדים שנקטה הממשלה להקטנת ההיצע שעומד בפני המשקיעים ומשפרי הדיור ולהעלאת המיסוי על השקעה בנדל"ן. בד בבד, חל שינוי בתמהיל הרוכשים בשוק הדיור, כשמשקלם של רוכשי דירה ראשונה בשוק נמצא בעלייה, ואילו חלקם של משפרי הדיור ומשקיעי הנדל"ן )לרבות משקיעי חוץ( נמצא בירידה. יש לכך השפעה חיובית על שוק המשכנתאות, לצד השפעה שלילית על הביקוש לרכישת דירות גדולות ויוקרתיות ועל הביקוש באזורים עתירי- משקיעים, כגון הערים ת"א וירושלים. הירידה המתמשכת בפעילות "השוק החופשי" מגדילה בעת הנוכחית את הסיכונים בענף, על כלל מקטעי הייצור שלו )החל מייזום בנייה למגורים וכלה בקבלנות ביצוע( ומעלה את הסיכונים גם במגזרי פעילות משיקים )ריהוט, מטבחים וכו'(. זאת, בפרט עבור פירמות עם "כיסים" פחות עמוקים ועם בחירה פחות סלקטיבית של מיזמים. מחירי הדירות נמצאים בחודשים האחרונים בתהליכי התייצבות, לאחר ירידה מסוימת שרשמו ברבעון האחרון של 2017 וברבעון הראשון של הירידה המתמשכת בביקוש לרכישת דירות ב"שוק החופשי" נענית ע"י קיטון מקביל בהיצע של שוק זה, באופן שמאזן בהדרגה את השוק. מגמה של יציבות מחירים )או לכל היותר ירידה מתונה( צפויה להימשך גם בתקופה הקרובה, לפחות עד שתגבש הממשלה הבאה את מדיניות הדיור שלה. בהמשך הדרך, מגמת מחירי הדירות תהיה תלויה, בין היתר, במידת דבקותה של הממשלה הבאה במתכונת הנוכחית של תכנית "מחיר למשתכן". שינויים אפשריים בתכנית, כמו לדוגמא הפסקתה )מקרה קיצון( או הגבלת הסובסידיה באמצעות תיקרה )סביר יותר(, עשויים לשנות את המגמות הנוכחיות בשוק וייתכן אף להביא לשחרור ביקושים "כבושים", תוך השפעה על המכירות והמחירים, בדגש על אזורי הביקוש. לצד זאת, גם תפניות אפשריות בסביבה המאקרו-כלכלית עשויות להשפיע; תרחיש פסימי של האטה עלול להקרין לשלילה על מחירי הדירות. בטווח הבינוני, מגמת מחירי הדירות צפויה להיות מושפעת בעיקר מהמאזן בין תוספת הדירות במשק לבין הגידול בצרכי הדיור שלו. גמר הבנייה למגורים נמצא כיום ברמה הנמוכה אך במעט מהרף המינימלי הדרוש למילוי הצרכים הדמוגרפיים השוטפים )כ- 50 אלף דירות בשנה בסה"כ( והוא צפוי להתייצב ברמה דומה לרף הזה או מעט מעבר לו בשנה-שנתיים הקרובות; לכן, גמר הבנייה צפוי לתמוך בהמשך היציבות היחסית של מחירי הדירות בשנים הקרובות. עם זאת, תיתכן שונות גיאוגרפית ניכרת במגמת מחירי הדירות בטווח הבינוני. ניתוח אזורי המשווה את היקף הבינוי בכל מחוז לצרכי הדיור המוערכים שלו מעלה כי במחוזות ת"א וירושלים היקף הבינוי נמוך ביחס לצרכים, כך שעשויים לחול בהם לאורך זמן לחצי עודף ביקוש הולכים וגוברים. זאת, בעוד שבמחוזות חיפה והדרום היקף הבינוי גבוה יחסית ותומך בקיום לחצי עודף היצע; במחוזות המרכז והצפון לא צפויים לחצי ביקוש או היצע משמעותיים בטווח הבינוני.

2 הביקוש והעסקאות היקף המכירה של דירות חדשות במשק )כולל דירות "מחיר למשתכן"( החל להתאושש במהלך השנה האחרונה, לאחר ירידה ניכרת שנרשמה בנתון זה בשנים באוקטובר-נובמבר 2018 אף עלה קצב המכירות החודשי על הממוצע ארוך הטווח, לראשונה מאז קיץ 2017 )ראו תרשים 1(. עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, בחצי השנה שבין יוני לנובמבר 2018 נרשמה עלייה של כ- 9% במכירת דירות חדשות לעומת חצי השנה שלפניה, אך לעומת חצי השנה המקבילה בשנים 2016 ו- 2017, מדובר עדיין בהיקף מכירות נמוך בכ- 18% ו- 4%, בהתאמה. תרשים 1 העלייה המחודשת בסך המכירה של דירות חדשות במחצית השנייה של 2018 מוסברת בעיקר בגידול משמעותי במכירת דירות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן", בפרט באזורי הביקוש )מחוזות תל אביב, המרכז וירושלים(. זאת, עם התקדמות עוד ועוד מיזמים במסגרת התכנית לשלב קבלת היתר בנייה 1. סך העסקאות שנחתמו במסגרת התכנית בינואר-נובמבר 2018 )כ- 8,300 דירות לפי נתוני אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר( עבר את סך העסקאות שבוצעו במסגרתה בשנים יחד. התרבות עסקאות "מחיר למשתכן" מתבטאת גם בעליית משקלן בסך המכירה של דירות חדשות לכ- 34% כיום, לעומת פחות מרבע מהמכירות לפני כשנה. במבט ל- 2019, קצב המכירה של דירות "מחיר למשתכן" צפוי להמשיך לעלות, בד בבד עם המשך עלייה במשקלן בסך המכירה של דירות חדשות. בניגוד לעסקאות "מחיר למשתכן", היקף המכירות ב"שוק החופשי", הן של דירות חדשות והן של דירות יד-שנייה, המשיך לרדת במהלך רוב שנת 2018 זו השנה השלישית ברציפות והוא מצוי כיום ברמה היסטורית נמוכה )ראו תרשים 2 להלן(. החולשה בפעילות ב"שוק החופשי" בולטת במיוחד בפלח הדירות החדשות - עפ"י נתוני האוצר, בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הגיע היקף העסקאות בפלח זה 1 חתימת חוזי רכישת דירות במסגרת "מחיר למשתכן" מתבצעת רק סמוך לקבלת היתר הבנייה. 2

3 לרמתו הנמוכה ביותר מאז שנת הצטמצמות העסקאות ב"שוק החופשי" חלה בכל אזורי הארץ, אם כי בחלק מאזורי הביקוש )כגון פרברי מטרופולין תל אביב( הירידה בפעילות הייתה מתונה יותר. תרשים 2 )מקור: אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר( לצד נתונים אלה, יש לציין שבחודשיים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים )אוקטובר-נובמבר 2018( חלה התייצבות בהיקף המכירות ב"שוק החופשי" )כולל של דירות חדשות( ביחס לתקופה המקבילה ב- 2017; אך עדיין מדובר בתקופה קצרה מכדי לקבוע שהירידה המתמשכת בפעילות "השוק החופשי" נבלמה. הירידה ברכישת דירות ב"שוק החופשי" במהלך רוב השנה האחרונה מובלת בראש ובראשונה ע"י משקיעי הנדל"ן )לרבות משקיעי חוץ( ובמידה מתונה יותר גם ע"י משפרי הדיור. בהקשר זה נזכיר כי דירות המשווקות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" אינן זמינות, ברובן המוחלט, עבור רוכשים אלה; וככל שדירות במסגרת התכנית מהוות חלק הולך וגדל ממלאי הדירות החדשות במשק, כך המלאי הזמין עבור משפרי הדיור ומשקיעי הנדל"ן נעשה יותר ויותר מצומצם. במציאות זו, רבים מהם מתקשים למצוא נכס חדש המתאים לצרכיהם, ועל כן מצמצמים את הביקוש שלהם לדירות חדשות. בנוסף, חוסר הוודאות הנוכחי בענף והחשש משינוי כיוון במחירי הדירות לאחר גאות של עשור במחירים מותיר רבים מרוכשים אלה מחוץ לשוק בעת הנוכחית. הביקוש של המשקיעים מרובי-הנכסים לדירות גם מושפע לרעה מהעלאת המיסוי על פעילותם בענף בשנים האחרונות. לעומת משקיעי הנדל"ן ומשפרי הדיור, חלה בשנה האחרונה התייצבות בפעילותם של רוכשי דירה ראשונה "בשוק החופשי", לאחר שנתיים של ירידה. זאת, בין היתר, לאור הגורמים הבאים: א. חלה עלייה מסוימת בנשיגות רכישת הדיור )Affordability( - השכר במשק ממשיך לצמוח בקצב נאה, בעוד שעליית מחירי הדירות נעצרה בשנה האחרונה, מה ששיפר את היכולת של 3

4 הרוכשים להעמיד הון עצמי מספק לרכישת דירה או לקבלת משכנתא. גם ירידת ריבית המשכנתאות במהלך 2018 ועד לאחרונה הקלה על רוכשי הדירות. השיפור בנשיגות משמעותי במיוחד עבור רוכשי דירה ראשונה, המתאפיינים לרוב בבבסיס כלכלי פחות חזק בהשוואה למשפרי דיור ומשקיעי נדל"ן. ב. הנכונות של חלק מרוכשי דירה ראשונה להמתין לדירה במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" פחתה במהלך השנה האחרונה. זאת, לאור ירידה בקצב ההגרלות ועליית העיסוק התקשורתי בחסרונות התכנית )משך הזמן הארוך עד לקבלת דירה, ליקויים בתכנון ובבנייה של חלק מהדירות וכו'(. ג. נראה שהנכונות הבסיסית של חלק מרוכשי דירה ראשונה "לשבת על הגדר" בתקופה של חוסר ודאות כמו התקופה הנוכחית ולדחות את רכישת הדירה לזמן ממושך הינה נמוכה יותר לעומת רוכשים אחרים, לאור הרצון של רבים מהם לעבור מהסדרי דיור ארעיים )כגון מגורים בשכירות( למגורים בבעלות. לשינוי תמהיל הרוכשים בענף הנדל"ן למגורים )יותר רוכשי דירה ראשונה, פחות משפרי דיור ומשקיעי נדל"ן( ישנן מספר משמעויות: ראשית, יש לכך השפעה חיובית על שוק המשכנתאות, לאור זאת שרוכשי דירה ראשונה מסתמכים על משכנתאות לרכישת דירה יותר מאשר רוכשי דירות אחרים. בהתאם לכך, בשנת 2018 חזר שוק המשכנתאות לצמוח, לאחר ירידה שנרשמה בשנת 2017 בסך המשכנתאות שנלקחו. שנית, שינוי תמהיל הרכישות בענף מגלם גם שינוי בתמהיל הדירות הנמכרות; כך למשל, רוכשי דירה ראשונה בדרך כלל רוכשים דירות פחות יוקרתיות ופחות גדולות מהדירות שרוכשים משפרי הדיור וחלק מהמשקיעים )כגון משקיעי חוץ(. שלישית, באזורים שבהם באופן מסורתי משקל משקיעי הנדל"ן בעסקאות )לרבות משקיעי חוץ( גדול במיוחד, כגון העיר תל אביב, הירידה בפעילות חריפה יותר. ולפי נתוני האוצר, היקף העסקאות ב"שוק החופשי" באזור מיסוי מקרקעין תל אביב 2 הגיע בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 לרמתו הנמוכה ביותר מאז תחילת שנות האלפיים לפחות 3. רביעית, לשינוי תמהיל רוכשי הדירות יש השפעה מעורבת על שוק השכירות. מחד, עלייה ברכישת דירות מצד רוכשי דירה ראשונה צפויה להקטין את הביקוש לשכירות מצדם; מנגד, יציאת משקיעי נדל"ן מהשוק מגבילה את היצע השכירות. o o o o לסיכום רמת הפעילות בענף הנדל"ן למגורים עדיין נמוכה, בפרט ב"שוק החופשי", חרף ניצני ההתייצבות של החודשיים האחרונים. המגמה השלילית בפעילות "השוק החופשי" משקפת את חוסר הוודאות הגבוה בשוק, כמו גם את השפעת הצעדים שננקטו להקטנת היצע הדירות בו ולהדרתם מהשוק של משקיעי הנדל"ן. הירידה המתמשכת בהיקף העסקאות ב"שוק החופשי" מגדילה בעת הנוכחית את הסיכונים בענף, על כלל מקטעי הייצור שלו )החל מייזום בנייה למגורים וכלה בקבלנות ביצוע( ומעלה את הסיכונים גם במגזרי פעילות משיקים )ריהוט, מטבחים וכו'(. זאת, בפרט עבור פירמות עם "כיסים" פחות עמוקים ועם בחירה פחות סלקטיבית של מיזמים. 2 כולל את הערים תל-אביב ובת-ים. 3 נראה, עם זאת, שעוד גורם אחד לפחות עומד ברקע הירידה החדה בפעילות בעיר תל אביב בשנתיים האחרונות והוא ההשפעה השלילית על העסקאות בצפון-מרכז תל אביב )רבעים 4 ו- 5 ( של "תכנית הרבעים" לאזור זה, שנכנסה לתוקף במהלך השנה האחרונה. התכנית מגדירה זכויות תכנון בצפון-מרכז תל אביב והיטלי השבחה הנגזרים מכך על עסקאות בדירות יד שנייה באזור זה. 4

5 במבט קדימה, היקף המכירה של דירות חדשות צפוי לעלות, אך זאת בעיקר כתוצאה מהמשך גידול בהיקף עסקאות "מחיר למשתכן". ב"שוק החופשי", לעומת זאת, רמת הפעילות עשויה להישאר נמוכה יחסית בתקופה הקרובה, לאור צפי להמשך קיטון במספר הדירות החדשות המוצעות בו למכירה, לצד המשך חוסר ודאות גבוה באשר לכיווני השוק. במבט לטווח הבינוני, המגמות ב"שוק החופשי" יהיו תלויות במידה רבה במדיניות שתאמץ הממשלה החדשה שתקום לאחר הבחירות. זאת, בדגש על מידת דבקותה במתכונתה הנוכחית של תכנית "מחיר למשתכן", אשר סובלת מחולשות שונות ובפרט מהיעדר מבחני הכנסה ומבחנים סוציו-אקונומיים נוספים. שינויים אפשריים בתכנית לאחר קום הממשלה הבאה עשויים להשפיע על האופן שבו שחקני השוק הפוטנציאליים של "מחיר למשתכן" ינהגו והמידה שבה הביקוש "הכלוא" לעת עתה בשוק זה ישוב אל שוק "הבנייה החופשית". גם שינויים אפשריים בסביבה המאקרו-כלכלית עשויים להשפיע על המגמות בפעילות; כך למשל, בתרחיש פסימי של האטה בצמיחת המשק בשנים הבאות, הביקוש לרכישת דירות עשוי להיפגע, לאור ירידה בביטחון הצרכנים והמשקיעים. היצע הדירות לאחר היקפי שיא של התחלות בנייה למגורים בשנים קודמות, חלה בשנה האחרונה ירידה בקצב ההתחלות. במבט ראשוני, מדובר בירידה דרמטית: לפי נתוני הלמ"ס הנוכחיים, בשנה שהסתיימה ברבעון השלישי של 2018 חלה ירידה של כ- 17% בסך התחלות הבנייה ביחס לשנה הקודמת, לרמה של 44.5 אלף דירות בלבד, רמת ההתחלות הנמוכה ביותר מאז שנת 2012 ובפרט נמוכה באופן ממשי מהרף המינימלי הדרוש כדי לענות על הצרכים הדמוגרפיים השוטפים של המשק )כ- 50 אלף דירות בשנה, בהתבסס על התוספת השנתית הממוצעת של משקי בית למשק(. תרשים 3 5

6 עם זאת, יש לקחת בחשבון כי נתוני התחלות הבנייה של השנה האחרונה הם נתונים ראשוניים; ניסיון העבר מראה כי נתוני ההתחלות הראשוניים מתעדכנים כלפי מעלה באופן עקבי ומשמעותי )בכ- 8% בממוצע(. על בסיס זה ניתן להעריך כי הנתון הסופי של השנה האחרונה יעמוד על כ- 48 אלף דירות, עדיין ירידה לעומת השנים הקודמות, אך לקצב התחלות שנמוך אך במעט מהצרכים הדמוגרפיים השוטפים )ראו תרשים 3 להלן(; כלומר, קצב התחלות הבנייה של השנה האחרונה לא צפוי, כפי הנראה, לייצר לחצי ביקוש משמעותיים בטווח הבינוני, לפחות ברמה הארצית. בדומה למגמות בשוק המכירה, גם בהתחלות הבנייה מתגבשים להם שני שווקים נפרדים זה מזה. השוק האחד הוא בינוי במסגרת תכנית "מחיר למשתכן", שנמצא בעלייה, ככל שעוד ועוד מיזמים במסגרת התכנית מקבלים היתרי בנייה )כ- 20 אלף יחידות דיור במצטבר עד היום(. יצוין כי בשנה האחרונה חלק משמעותי מהתחלות הבנייה במסגרת התכנית היו באזורי הביקוש )מחוזות תל אביב, המרכז וירושלים(, בניגוד לשנים הקודמות. השוק השני הוא בינוי ל"שוק החופשי", שנמצא בירידה משמעותית בשנה האחרונה )בהמשך לירידה שהחלה עוד בשנת 2017(. אחד הגורמים המרכזיים למגמה זו הוא הקיטון בהיצע הקרקעות לבנייה, עם הפניית רוב שיווקי הקרקעות של רשות מקרקעי ישראל לתכנית "מחיר למשתכן". גורם מרכזי אחר למגמה השלילית בבינוי ל"שוק החופשי" הוא ירידה במוטיבציה של יזמים להתחיל במיזמי בנייה חדשים מחוץ לתכנית "מחיר למשתכן", לאור הירידה במכירות בענף והתגברות חוסר הוודאות בו. הירידה בבינוי ל"שוק החופשי" חלה בכל אזורי הארץ, אם כי באזורי הביקוש הירידה מתונה יותר מאשר ביתר האזורים, באופן שמשקף את נטייתם של היזמים בתקופה של חוסר ודאות כמו התקופה הנוכחית להתמקד במיזמים בעלי סיכון נמוך יותר. הירידה בסך הכולל של התחלות הבנייה מראה כי לפי שעה, הגידול בהתחלות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" מצליח לקזז רק באופן חלקי את הנפילה בהתחלות הבנייה ל"שוק החופשי". למרות המגמה השלילית בבינוי ל"שוק החופשי", לא כל סוגי הבינוי מצויים בירידה. בניגוד למגמה הכללית בענף, בינוי במסגרת התחדשות עירונית )"פינוי-בינוי" ותוספות בנייה לבניינים קיימים( ממשיך לצמוח בקצב מהיר. בשנה שהסתיימה ברבעון השלישי של 2018 חלה עלייה של כ- 10% בהיקף הדירות שהחלו להיבנות במסגרת מיזמי התחדשות עירונית )בפרט מיזמים שאינם במסגרת תמ"א 38(. לאור זאת, משקלם של מיזמי התחדשות עירונית בסך התחלות הבנייה הארציות )כולל "מחיר למשתכן"( הגיע בשנה האחרונה לשיא של כ- 23%. כבעבר, רוב התחלות הבנייה במסגרת מיזמי ההתחדשות העירונית מתרכזות באזורי הביקוש שבמרכז הארץ ובפרט במחוז תל אביב, שם מיזמים מסוג זה היוו בשנה האחרונה כ- 56% מסך התחלות הבנייה במחוז. לצד זאת, יש לציין גם את מחוז הדרום, שבו גדל בשנה האחרונה היקף התחלות הבנייה של מיזמי התחדשות עירונית פי )!( 3.5 ביחס לרמה השנתית בשנתיים הקודמות. גמר הבנייה למגורים הסתכם בשנה האחרונה )רבעון 4 של 2017 רבעון 3 של 2018( בכ- 48 אלף דירות. מדובר ברמה גבוהה יחסית של גמר בנייה ביחס לממוצע הרב-שנתי ובקצב שנתי שנמוך רק במעט מקצב גמר הבנייה המינימלי שנדרש לפי צרכי המשק )כ- 50 אלף דירות בשנה(. עם זאת, גמר הבנייה בשנה הנוכחית נמוך בכ- 7% ביחס לרמתו בשנה הקודמת ואף נמוך ביחס לרמת גמר הבנייה שלה היה ניתן לצפות על בסיס התחלות הבנייה של השנים הקודמות: מבחנים סטטיסטיים מראים כי לאורך זמן גמר הבנייה בתקופה נתונה מתואם באופן חיובי עם התחלות הבנייה שהיו כשנתיים לפני כן ובהתבסס על כך ניתן היה לצפות בשנה האחרונה לגמר בנייה בסדר גודל של כ אלף דירות, ולא כ- 48 אלף כפי שהיה בפועל. עם זאת, גידול במשך הבנייה הממוצע של דירה )לשיא של 32 חודשים ברבעון השלישי של 2018( מנע מגמר הבנייה לעלות בקצב מהיר יותר בשנה האחרונה. 6

7 נראה שהתארכות משך הבנייה משקפת בין היתר חסמים שונים הקיימים בענף הבינוי, המונעים מגמר הבנייה לעלות מהר יותר. בין היתר, סובל הענף ממחסור בכוח אדם מיומן, על רקע מיעוט עובדים ישראלים מיומנים ועלייה איטית בהיקף יבוא עובדים מחו"ל. בנוסף, בשנה האחרונה חלה עלייה בהיקף פשיטות הרגל של קבלני ביצוע, כך שייתכן שבחלק מהמקרים פשיטות רגל אלה מביאות לעיכובים בלוחות הזמנים של המיזמים. לצד החסמים הקיימים בענף, ייתכן שהתארכות משך הבנייה נובעת גם מגורמים אחרים, כגון עלייה בהיקף הבנייה של מיזמים מורכבים יחסית )בניינים רבי קומות, בינוי במסגרת התחדשות עירונית(, או במקרים מסוימים, השהייה מכוונת מצד היזמים של גמר הבנייה, לאור קושי במכירת הדירות. לסיכום השנה האחרונה הבליטה את התהוותם של שני שווקים נפרדים בענף הבינוי למגורים: שוק הבינוי במסגרת תכנית "מחיר למשתכן", שמתאפיין בעלייה מתמשכת בהתחלות הבנייה; ו"השוק החופשי", שבו חלה בשנה האחרונה ירידה משמעותית בהתחלות הבנייה, במיוחד מחוץ ל"אזורי הביקוש". במבט קדימה לתקופה הקרובה, קצב התחלות הבנייה הכולל צפוי להתאושש, אך זאת בעיקר כתוצאה מהמשך גידול בבינוי במסגרת "מחיר למשתכן". לעומת זאת, התחלות הבנייה ב"שוק החופשי" צפויות להישאר ברמה נמוכה היסטורית, לאור התמעטות קרקעות המדינה המופנות לשוק זה, ולנוכח חוסר הוודאות בענף, המשפיע לשלילה על המוטיבציה של יזמים להתחיל במיזמים חדשים, בפרט באזורי הפריפריה. יוצא דופן הוא בינוי במסגרת התחדשות עירונית באזורי הביקוש, שצפוי להמשיך ולצמוח. גמר הבנייה מצוי כיום ברמה גבוהה יחסית, אך העלייה הרב-שנתית בהיקפו נעצרה בשנה האחרונה, בין היתר לאור "צווארי בקבוק" בפעילות ענף הבינוי. במבט קדימה, היקף גמר הבנייה צפוי להתייצב סביב כ- 50 אלף דירות בשנה ואולי מעט מעבר לכך, רף המספק מענה לצרכי הדיור השוטפים במשק. יודגש כי צפויה שונות גיאוגרפית משמעותית בגמר הבנייה: כפי שעולה מהניתוח האזורי שיוצג בהמשך, היקפי גמר הבנייה ברוב "אזורי הביקוש" )מחוזות תל-אביב וירושלים( יישארו כפי הנראה נמוכים ביחס לצרכי הדיור הקיימים באזורים אלה, כך שצפויים להתהוות בהם לחצים של עודף ביקוש; במחוזות חיפה והדרום, לעומת זאת, גמר הבנייה צפוי בשנתיים הקרובות להיות גבוה יותר מצרכי הדיור של מחוזות אלה, באופן שיתמוך בהתהוות לחצי של עודף היצע. במחוזות המרכז והצפון היקפי הבינוי נראים מאוזנים יחסית לביקוש. ניתוח אזורי - האם הפריסה הגיאוגרפית של בינוי הדירות תואמת את צרכי הדיור? בניסיון להבין אם קיימים בשוק הדיור לאורך זמן לחצי ביקוש או לחצי היצע, יש צורך להשוות בין היקף בינוי הדירות במשק לבין היקף הגידול בצרכי הדיור. ברמה הארצית, האומדן הנפוץ לשינוי השנתי בצרכי הדיור הוא מספר משקי הבית החדשים המתווספים למשק מדי שנה. כאמור, מספר זה עומד בממוצע בשנים האחרונות על כ- 50 אלף משקי בית חדשים בשנה, כלומר זהו אומדן לתוספת הביקוש השנתית לדיור ברמה הארצית ולהיקף הדירות שצריכות להיבנות מדי שנה כדי לענות על צרכי הדיור השוטפים. כפי שצוין קודם לכן, היקף גמר הבנייה הנוכחי ברמה הארצית נמוך אך במעט מהרף הזה, וגם הנתון הסופי של התחלות הבנייה עשוי להיות בסופו של דבר קרוב אליו באופן יחסי; כלומר, ברמה הארצית, נראה שהיקפי הבינוי אינם תומכים בלחצי ביקוש או היצע משמעותיים בשוק הדיור בשנים הקרובות והם תואמים באופן יחסי את צרכי הדיור של המשק. עם זאת, יש לבחון אם הפריסה האזורית של בינוי הדירות בעת הנוכחית תואמת את צרכי הדיור ברמה האזורית, שכן אם זה לא המצב, ייתכן שגם אם ברמה הארצית היקף הבינוי לא מגלם לחצי ביקוש או היצע משמעותיים, ברמה האזורית כן שוררים לחצים כאלה. הניתוח שלהלן מבקש לבחון את האיזון בין הביקוש וההיצע ברמת המחוז. 7

8 בניתוח ההיצע המחוזי, השתמשנו בנתוני הלמ"ס אודות היקפי הבינוי של דירות חדשות במחוזות השונים. עבור כל מחוז, חושב גמר הבנייה השנתי הממוצע בשנתיים האחרונות )רבעון רביעי של 2016 רבעון שלישי של 2018(; וכן גמר הבנייה השנתי הממוצע החזוי לשנתיים הקרובות. התחזית לגמר הבנייה לשנתיים הקרובות חושבה על בסיס שימוש בנתוני התחלות הבנייה בפיגור של כ- 33 חודשים )דומה למשך הבנייה הממוצע של דירה כיום(, כלומר, התחלות הבנייה בשנים כאומדן לגמר הבנייה בשנתיים הקרובות. בניתוח הביקוש המחוזי, לשם קבלת אומדן למספר הדירות שצריכות להיבנות בכל מחוז כדי לענות על הגידול בצרכי הדיור שלו, נקטנו בשתי שיטות שונות. בשיטה הראשונה "חילקנו" את התוספת השנתית של משקי בית ברמה הארצית )50 אלף משקי בית( בין המחוזות השונים בהתאם לפריסה הקיימת של משקי הבית במחוזות 4 ; ואילו בשיטה השנייה לקחנו את התוספת השנתית הממוצעת של משקי בית לכל מחוז כפי שקרתה בפועל בשנים בכל שיטה, בכדי לקבל טווח לאומדן צרכי הדיור השנתיים, ולא מספר אחד ויחיד, לקחנו טווח של 5% מעל כל אומדן ו- 5% מתחתיו. השיטה הראשונה היא "שיטת מלאי", שכן היא מתבססת על הפריסה הגיאוגרפית של סך מלאי משקי הבית במשק. "שיטת המלאי" מניחה שפריסה גיאוגרפית זו מייצגת את ההעדפות ואת הביקושים ארוכי הטווח של משקי הבית לדיור ברמה האזורית. השיטה השנייה היא "שיטת זרם", שכן היא מתמקדת בפריסה הגיאוגרפית של משקי הבית שנוספו למשק בשנים האחרונות בלבד. שיטה זו מניחה שהפריסה הגיאוגרפית של משקי הבית החדשים, במידה שהיא שונה מהפריסה הגיאוגרפית של סך משקי הבית במשק, משקפת שינויים שחלו בביקוש לדיור באזורים השונים לאורך השנים. בפועל, שינויים בפריסה הגיאוגרפית של משקי הבית החדשים לאורך זמן עשויים לנבוע הן ממגמות בביקוש והן ממגמות בהיצע. למשל, תיתכן ירידה במספר משקי הבית החדשים שמתווספים למחוז מסוים גם ללא שינוי בביקוש לדיור בו, וזאת אם מגבלות היצע חריפות מקשות על התרחבות האוכלוסייה במחוז. לאור זאת, לא ניתן לקבוע באופן גורף כי שיטה אחת עדיפה על השנייה; ולכן במקרים שבהם שתי השיטות מובילות למסקנות שונות לגבי המידה שבה היקף הבינוי במחוז עונה על צרכי הדיור שלו, יש צורך להעריך מהו האומדן הרלוונטי והעדיף עבור כל מקרה. אם שינויים על פני זמן במשקלו של מחוז בקרב משקי הבית נובעים בעיקר ממגמות בביקוש, אז עדיפה גישת "הזרם"; לעומת זאת, אם מוערך ששינויים במשקל המחוז בקרב משקי הבית נובעים בעיקר ממגמות בהיצע, אז עדיפה עבורו גישת "המלאי". טבלה 1 להלן מציגה את האומדנים לצרכי הדיור בכל מחוז לפי שתי השיטות, ובצדם את היקפי גמר הבנייה בכל מחוז )כפי שהיו בשנתיים האחרונות וכפי שחזויים לשנתיים הקרובות( ואת המסקנה הסופית שעולה מהשוואת היקפי הבינוי לצרכי הדיור. הממצאים שלנו העולים מהטבלה מצביעים על כך שבחלק מהמחוזות שתי השיטות לאומדן צרכי הדיור האזוריים מובילות למסקנות זהות: - במחוז ירושלים - שתי השיטות מובילות למסקנה שהיקפי הבינוי במחוז )הן בשנתיים האחרונות והן בשנתיים הקרובות( נמוכים ביחס לצרכי הדיור של המחוז. על כן, לאורך זמן יש לצפות להיווצרות לחצי ביקוש במחוז ירושלים. 4 לדוגמא, במחוז ת"א מתגוררים כיום כ- 21% ממשקי הבית במשק. לפיכך, האומדן לגידול השנתי בביקוש לדיור במחוז זה הוא * 21% 50 אלף דירות = 10.4 אלף דירות. 8

9 - במחוזות הדרום וחיפה שני האומדנים לצרכי הדיור מעלים שהיקפי הבינוי במחוזות אלה גבוהים ביחס לצרכי הדיור המוערכים )במחוז חיפה בדגש על הבינוי בשנתיים הקרובות( ולפיכך, לאורך זמן צפויים להתגבש במחוזות אלה לחצי היצע. טבלה - 1 השוואת היקף בינוי הדירות בכל מחוז לאומדנים שונים לגבי צרכי הדיור השנתיים שלו )הנתונים במונחים של אלפי יח"ד( גמר הבנייה אומדן לצרכי אומדן לצרכי הממוצע בשנתיים הדיור השנתיים הדיור השנתיים האחרונות "שיטת זרם" - "שיטת מלאי" גמר הבנייה הממוצע החזוי מסקנה לגבי בשנתיים כיוון השוק הקרובות מחוז ת"א לחצי ביקוש איזון / לחצי מחוז המרכז ביקוש קלים מחוז ירושלים לחצי ביקוש מחוז חיפה לחצי היצע מחוז הצפון איזון מחוז הדרום לחצי היצע במחוזות אחרים שתי השיטות לאמידת צרכי הדיור האזוריים מובילות למסקנות שונות, מה שמצריך להעריך עבור כל מחוז מהו האומדן הנכון עבורו ולהסיק כיצד אומדן זה עומד ביחס להיקפי הבינוי במחוז: במחוז ת"א בחרנו להסתמך על שיטת "המלאי", שמציגה אומדן גבוה יותר לצרכי הדיור של המחוז מאשר שיטת "הזרם". לאור הביקוש הגבוה הקיים לדיור במחוז ת"א )לנוכח היותו לב "אזור הביקוש" של המדינה(, נראה שהגידול האיטי שחל בשנים האחרונות במספר משקי הבית במחוז )כפי שעולה משיטת "הזרם"( לא משקף ירידה בביקוש, אלא נובע ממגבלות היצע חריפות שקיימות במחוז. מגבלות אלה נובעות הן ממיעוט עתודות קרקע לבנייה במחוז ת"א 5 והן מיציאה של דירות בו מהמלאי הקיים, אם כתוצאה מתהליכי פינוי-בינוי ואם כתוצאה מהסבת דירות מגורים למשרדים/דירות נופש )כגון )Airbnb וכו'. היקפי הבינוי במחוז ת"א נמוכים ביחס לצרכי הדיור כפי שמוערכים לפי שיטת "המלאי" ועל כן לאורך זמן נראה שצפויים להתגבש במחוז ת"א לחצי ביקוש. במחוז המרכז בחרנו להסתמך על ממוצע בין שתי השיטות לאמידת צרכי הדיור של המחוז. בשנים האחרונות חל גידול מהיר יחסית במספר משקי הבית במחוז המרכז ובהתאם לכך משקלו בקרב משקי הבית החדשים גבוה יותר מאשר משקלו בסך משקי הבית במשק. נראה שתהליך זה משקף באופן חלקי עלייה בביקוש לדיור במחוז המרכז, לאור גידול לאורך זמן בכוח המשיכה של "אזורי הביקוש" על פני אזורי הפריפריה; אך מנגד, תהליך זה מושפע גם ממגבלות ההיצע הקיימות במחוז ת"א, שמובילות משקי בית רבים להגר אל מחוז המרכז, כדי להימצא קרוב למחוז ת"א )כלומר, גידול משמעותי בהיצע הדירות במחוז ת"א עשוי להאט את הצמיחה במספר משקי הבית במחוז המרכז(. על כן, האומדן שמתקבל 5 בהקשר זה, יש לציין שמחוז ת"א זוכה למשקל חסר בשיווקי הקרקעות של תכנית "מחיר למשתכן". 9

10 מ"שיטת הזרם" נראה "מנופח" במידה מסוימת ולאור זאת הוחלט כאמור לקחת את הממוצע בין שתי השיטות )עם טווח של 5% מעל ומתחת(. היקף הבינוי במחוז המרכז נמוך אך במעט מממוצע שני האומדנים לצרכי הדיור של המחוז )גם בזכות בינוי מואץ במסגרת תכנית "מחיר למשתכן"( ועל כן ניתן להעריך שלאורך זמן צפוי להישמר איזון בין הביקוש וההיצע במחוז, או שלכל היותר יווצרו לחצי ביקוש קלים. במחוז הצפון בחרנו להסתמך על "שיטת הזרם", שמציגה אומדן מעט גבוה יותר לצרכי הדיור לעומת "שיטת המלאי". נראה שהעלייה המואצת יחסית במספר משקי הבית במחוז הצפון בשנים האחרונות משקפת עלייה שחלה לאורך זמן בביקוש למגורים במחוז. היקף הבינוי במחוז הצפון תואם את צרכי הדיור כפי שנאמדו לפי "שיטת הזרם" ובהתאם לכך, נראה שלא צפויים בטווח הבינוני לחצי ביקוש הוא היצע משמעותיים במחוז זה. מחירי הדירות בשנה האחרונה נעצרה העלייה המתמשכת במחירי הדירות במשק. נכון לנובמבר 18', רשם מדד מחירי 6 הדירות הכללי של הלמ"ס, המשקף בעיקר את מחיריהן של דירות יד-שנייה, ירידה מתונה )2.3%-( לעומת רמתו שנה לפני כן. עם זאת, הירידה במדד זה חלה בעיקר ברבעון האחרון של 2017 וברבעון הראשון של 2018, בעוד שבשמונת החודשים האחרונים )אפריל-נובמבר 18'( נותר המדד ללא שינוי משמעותי )ראו תרשים 4 להלן(. על רקע זה, נראה כי המחירים נמצאים בתהליך התייצבות, ללא מגמת עלייה או ירידה מובהקת. תרשים 4 6 מדד מחירי הדירות הכללי מודד את השינוי בערך של כל מלאי הדירות במשק, הן אלה שנמכרו או מוצעות למכירה והן אלה שכלל אינן מוצעות למכירה. מטבע הדברים, מלאי הדירות במשק מורכב ברובו המוחלט מדירות יד-שנייה. 10

11 במדד מחירי הדירות החדשות, הכולל הן דירות חדשות הנמכרות ב"שוק החופשי" והן דירות "מחיר למשתכן", חלו בשנה האחרונה מגמות דומות לאלה של מדד מחירי הדירות הכללי. בסיכום שנתי אמנם ירד מדד זה בכ- 3.8%, אך בשמונת החודשים האחרונים הוא עלה בכ- 1.4%. נראה שההתייצבות של מחירי הדירות בחודשים האחרונים נובעת מכך שהירידה המתמשכת בביקוש לרכישת דירות ב"שוק החופשי" החלה להיענות ע"י קיטון מקביל בהיצע הזמין למכירה, הן של דירות חדשות והן של דירות יד-שנייה. בשוק הדירות החדשות, חרף הירידה בקצב המכירות ל"שוק החופשי", היקף הדירות הלא-מכורות ביוזמה פרטית נמצא בירידה בחודשים האחרונים. בשוק הדירות יד שנייה נראה שחל גם כן קיטון בהיצע. ראשית, ברגע שמשפרי דיור מצמצמים פעילות בשוק, גם היצע הדירות שהם מוכרים מצטמצם. שנית, משקיעי הנדל"ן הקטינו במהלך 2018 את היקף מכירת הדירות על ידם ותרמו בכך לירידת ההיצע הזמין למכירה של דירות יד-שנייה. לצד הדינמיקה בטווח הקצר של ביקוש והיצע בשוק הדירות לרכישה, בטווח הארוך מושפעים מחירי הדירות מהמידה שבה היקפי הבינוי, בדגש על גמר הבנייה, עונים על הגידול השוטף בביקוש לצריכת דיור במשק. בהקשר זה יש לציין כי גמר הבנייה הנוכחי, שקרוב מאוד ל- 50 אלף דירות בשנה )אומדן לתוספת השנתית לביקוש לדיור( תומך כיום בהתייצבות מחירי הדירות. ניתוח המגמות במדדי מחירי הדירות המחוזיים במהלך השנה האחרונה מראה כי מחוזות ירושלים ות"א הראו ביצועי חסר ביחס למגמה הארצית. ניתן לייחס זאת לכך שיציאת משקיעי הנדל"ן מהשוק )לרבות משקיעי החוץ( פגעה בהיקפי הפעילות במחוזות אלה, ובפרט במחוז ת"א, באופן רחב יותר מאשר במחוזות אחרים. זאת, לאור הנוכחות המאסיבית שהייתה עד היום למשקיעי הנדל"ן במחוזות אלה. לצד זאת, ייתכן שגם גורמים נוספים, בעלי אופי מקומי וזמני, תרמו למגמה השלילית במחירים במחוזות אלה 7. מכל מקום, לאור זאת שבטווח הבינוני עשויים להיווצר במחוזות ת"א וירושלים דווקא לחצי ביקוש )כפי שתואר בניתוח האזורי(, הסבירות לירידות מחירים בהם לאורך זמן נראית נמוכה. לעומת מחוזות ירושלים ות"א, מחוז המרכז הוא אחד המחוזות שמפגינים בשנה האחרונה ביצועי יתר ביחס למגמה הארצית, עם יציבות יחסית במחירים. נראה שמחוז זה הוא אחד הנהנים העיקריים מהתייצבות היקף העסקאות של רוכשי דירה ראשונה; בנוסף, גם היקפי גמר הבנייה במחוז המרכז )ביחס לצרכי הדיור שלו( תומכים ביציבות במחירים. בשורה התחתונה - מחירי הדירות במשק נמצאים כיום בתהליך התייצבות, לאחר עשור של גאות במחירים. הירידה בביקוש הנוכחי לרכישת דירות ב"שוק החופשי" נענית ע"י קיטון מקביל בהיצע, שמאזן בהדרגה את השוק. במבט קדימה, מגמה של יציבות מחירים )או לכל היותר ירידה מתונה בהם( עשויה להימשך בתקופה הקרובה ולהיתמך גם ע"י גמר הבנייה, שצפוי להסתכם בשנה-שנתיים הקרובות בהיקף דומה לרף המינימלי הדרוש למילוי צרכי הדיור השוטפים של המשק )סביב 50 אלף דירות בשנה(, או מעט מעבר לו. לצד זאת, מגמת מחירי הדירות בטווח הבינוני תהיה תלויה גם באופי מדיניות הדיור שתאמץ הממשלה, כמו גם בסביבה המאקרו-כלכלית )תרחיש של האטה במשק עלול להקרין לשלילה על מחירי הדירות(. 7 דוגמאות לגורמים אלה: בעיר ירושלים, חוסר הוודאות הקיים לגבי הנכסים שנבנו על גבי קרקעות הכנסייה היוונית- אורתודוכסית, עם התקרבות סיומה של תקופת החכירה של הקרקעות מהכנסייה, מוביל ככל הנראה לירידה משמעותית בערכי הנכסים שם. בתל אביב אפשר שכניסתה לתוקף של "תכנית הרבעים" במהלך השנה האחרונה ברובעים 3 ו- 4 השפיעה לשלילה על הפעילות ועל המחירים באזורים אלה. 11

12 לצד זאת, תיתכן שונות גיאוגרפית במגמות המחירים, כשלאורך זמן צפויים לחצי הביקוש במחוזות ת"א וירושלים להביא בהם לעליות מחירים; בעוד שלחצי ההיצע במחוזות חיפה והדרום עשויים להוביל בהם לירידות מחירים. במחוזות המרכז והצפון צפויה לאורך זמן יציבות יחסית במחירים. 12

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן ע

השפעת אגח צמודי מחירי נדלן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדלן ע השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ 50 אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן עבור התמיכה הכספית במחקר. . רקע. מדינת ישראל מעונינת בירידה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

א- 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

א- 1 מנרב אחזקות בעמ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ א 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית א 2 מבוא פרק 3 כללי 1 בפרק זה מובא להלן תאור עסקי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018

דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דוח עסקאות 2018 דוח המיזוגים והרכישות השנתי של לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018 דו"ח המיזוגים והרכישות של לסיכום שנת 2018 עיקרי הממצאים סך העסקאות הכולל הסתכם ב 21.6 מיליארד דולר, והינו הגבוה ביותר מאז 2012, עלייה של

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דוח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יישום החלטת ממשלה מספר 1827: "ארנונה על מבנה מגורים שאינו

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

• בית השקעות סיכומים ותחזיות 2015-2016 אקסלנס - מחלקת מחקר ואסטרטגיה ייעוץ משכנתאות מוצרים פיננסיים מסחר בבורסה חיתום קרנות נאמנות גמל והשתלמות ניהול תיקי השקעות בית השקעות 2015-2016: סיכומים ותחזיות מחלקת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

• 03.11.2010 רגע לפני העלאת ריבית? העולם חושב אחרת מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה עורך: יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בנימה אישית בפד מאותתים שהאפשרות להעלאת ריבית עוד השנה עדיין

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית להרחבת ההיצע של דיור בהישג יד

כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית להרחבת ההיצע של דיור בהישג יד דיור בר השגה : כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית 2 דיור בר השגה : כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית תקציר מנהלים מטרות העבודה: לספק מסגרת מושגית, מבוססת על סקירת ספרות בין לאומית, להעשרת הדיון

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד