Microsoft Word - Parshat Vayishlach- Yaakov and Esav reunion.docx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - Parshat Vayishlach- Yaakov and Esav reunion.docx"

תמליל

1 Yaakov and Esav Take Two: The Reunion 1. בראשית ל ב:ד - ל ג: י ז (ד) ו יּ שׁ ל ח י ע ק ב מ ל א כ ים ל פ נ יו א ל ע שׂ ו א ח יו א ר צ ה שׂ ע יר שׂ ד ה א דוֹם. (ה) ו י צ ו א ת ם ל אמ ר כּ ה ת אמ רוּן ל אד נ י ל ע שׂ ו כּ ה א מ ר ע ב דּ י ע ק ב ע ם ל ב ן גּ ר תּ י ו א ח ר ע ד ע תּ ה. (ו) ו י ה י ל י שׁוֹר ו ח מוֹר צ אן ו ע ב ד ו שׁ פ ח ה ו א שׁ ל ח ה ל ה גּ יד ל אד נ י ל מ צ א ח ן בּ ע ינ י. (ז) ו יּ שׁ בוּ ה מּ ל א כ ים א ל י ע ק ב ל אמ ר בּ אנוּ א ל א ח י א ל ע שׂ ו ו ג ם ה ל ל ק ר את ו אר בּ ע מ אוֹת א ישׁ ע מּוֹ. (ח) ו יּ יר א י ע ק ב מ א ד ו יּ צ ר לוֹ ו יּ ח ץ א ת ה ע ם א שׁ ר א תּוֹ ו א ת ה צּ אן ו א ת ה בּ ק ר ו ה גּ מ לּ ים ל שׁ נ י מ ח נוֹת. (ט) ו יּ אמ ר א ם י בוֹא ע שׂ ו א ל ה מּ ח נ ה ה א ח ת ו ה כּ הוּ ו ה י ה ה מּ ח נ ה ה נּ שׁ א ר ל פ ל יט ה. (י) ו יּ אמ ר י ע ק ב א ה י א ב י א ב ר ה ם ו א ה י א ב י י צ ח ק י"י ה א מ ר א ל י שׁוּב ל א ר צ וּל מוֹל ד תּ ו א יט יב ה ע מּ. (יא) ק ט נ תּ י מ כּ ל ה ח ס ד ים וּמ כּ ל ה א מ ת א שׁ ר ע שׂ ית א ת ע ב דּ כּ י ב מ ק ל י ע ב ר תּ י א ת ה יּ ר דּ ן ה זּ ה ו ע תּ ה ה י ית י ל שׁ נ י מ ח נוֹת. (יב) ה צּ יל נ י נ א מ יּ ד א ח י מ יּ ד ע שׂ ו כּ י יר א א נ כ י א תוֹ פּ ן י בוֹא ו ה כּ נ י א ם ע ל בּ נ ים. (יג) ו א תּ ה א מ ר תּ ה יט ב א יט יב ע מּ ו שׂ מ תּ י א ת ז ר ע כּ חוֹל ה יּ ם א שׁ ר ל א י סּ פ ר מ ר ב. (יד) ו יּ ל ן שׁ ם בּ לּ י ל ה ה הוּא ו יּ קּ ח מ ן ה בּ א ב י דוֹ מ נ ח ה ל ע שׂ ו א ח יו. (טו) ע זּ ים מ את י ם וּת י שׁ ים ע שׂ ר ים ר ח ל ים מ את י ם ו א יל ים ע שׂ ר ים. (טז) גּ מ לּ ים מ ינ יקוֹת וּב נ יה ם שׁ שׁ ים פּ רוֹת א ר בּ ע ים וּפ ר ים ע שׂ ר ה א ת נ ת ע שׂ ר ים ו ע י ר ם ע שׂ ר ה. (יז) ו יּ תּ ן בּ י ד ע ב ד יו ע ד ר ע ד ר ל ב דּוֹ ו יּ אמ ר א ל ע ב ד יו ע ב רוּ ל פ נ י ו ר ו ח תּ שׂ ימוּ בּ ין ע ד ר וּב ין ע ד ר. (יח) ו י צ ו א ת ה ר אשׁוֹן ל אמ ר כּ י י פ ג שׁ ע שׂ ו א ח י וּשׁ א ל ל אמ ר ל מ י א תּ ה ו א נ ה ת ל וּל מ י א לּ ה ל פ נ י. (יט) ו א מ ר תּ ל עב דּ ל י ע ק ב מ נ ח ה ה וא שׁ לוּח ה ל אד נ י ל ע שׂ ו ו ה נּ ה ג ם הוּא א ח ר ינוּ. (כ) ו י צ ו גּ ם א ת ה שּׁ נ י גּ ם א ת ה שּׁ ל ישׁ י גּ ם א ת כּ ל ה ה ל כ ים א ח ר י ה ע ד ר ים ל אמ ר כּ דּ ב ר ה זּ ה תּ ד בּ רוּן א ל ע שׂ ו בּ מ צ א כ ם א תוֹ. (כא) ו א מ ר תּ ם גּ ם ה נּ ה ע ב דּ י ע ק ב א ח ר ינוּ כּ י א מ ר א כ פּ ר ה פ נ יו בּ מּ נ ח ה ה ה ל כ ת ל פ נ י ו א ח ר י כ ן א ר א ה פ נ יו אוּל י י שּׂ א פ נ י. (כב) ו תּ ע ב ר ה מּ נ ח ה ע ל פּ נ יו ו הוּא ל ן בּ לּ י ל ה ה הוּא בּ מּ ח נ ה (א) ו יּ שּׂ א י ע ק ב ע ינ יו ו יּ ר א ו ה נּ ה ע שׂ ו בּ א ו ע מּוֹ א ר בּ ע מ אוֹת א ישׁ ו יּ ח ץ א ת ה י ל ד ים ע ל ל א ה ו ע ל רח ל ו ע ל שׁ תּ י ה שּׁ פ חוֹת. (ב) ו יּ שׂ ם א ת ה שּׁ פ חוֹת ו א ת י ל ד יה ן ר אשׁ נ ה ו א ת ל א ה ו יל ד יה א ח ר נ ים ו א ת ר ח ל ו א ת יוֹס ף א ח ר נ ים. (ג) ו הוּא ע ב ר ל פ נ יה ם ו יּ שׁ תּ חוּ א ר צ ה שׁ ב ע פּ ע מ ים ע ד גּ שׁ תּוֹ ע ד א ח יו. (ד) ו יּ ר ץ ע שׂ ו ל ק ר אתוֹ ו י ח בּ ק הוּ ו יּ פּ ל ע ל צ וּ אר ו יּ שּׁ ק ה וּ ו יּ ב כּוּ. (ה) ו יּ שּׂ א א ת ע ינ יו ו יּ ר א א ת ה נּ שׁ ים ו א ת ה י ל ד ים ו יּ אמ ר מ י א לּ ה לּ ו יּ אמ ר ה י ל ד ים א שׁ ר ח נ ן א ה ים ו א ת ע ב דּ. (ו) ו תּ גּ שׁ ן ה שּׁ פ חוֹת ה נּ ה ו י ל ד יה ן ו תּ שׁ תּ ח ו ין. (ז) ו תּ גּ שׁ גּ ם ל א ה ו יל ד יה ו יּ שׁ תּ ח ווּ ו א ח ר נ גּ שׁ יוֹס ף ו ר ח ל ו יּ שׁ תּ ח ווּ. (ח) ו יּ אמ ר מ י ל כּ ל ה מּ ח נ ה ה זּ ה א שׁ ר פּ ג שׁ תּ י ו יּ אמ ר ל מ צ א ח ן בּ ע ינ י א ד נ י. (ט) ו יּ אמ ר ע שׂ ו י שׁ ל י ר ב א ח י י ה י ל א שׁ ר ל. (י) ו יּ אמ ר י ע ק ב א ל נ א א ם נ א מ צ את י ח ן בּ ע ינ י ו ל ק ח תּ מ נ ח ת י מ יּ ד י כּ י ע ל כּ ן ר א ית י פ נ י כּ ר א ת פּ נ י א ה ים ו תּ ר צ נ י. (יא) ק ח נ א א ת בּ ר כ ת י א שׁ ר ה ב את ל כּ י ח נּ נ י א ה ים ו כ י י שׁ ל י כ ל ו יּ פ צ ר בּוֹ ו יּ קּ ח. (יב) ו יּ אמ ר נ ס ע ה ו נ ל כ ה ו א ל כ ה ל נ ג דּ. (יג) ו יּ אמ ר א ל יו א ד נ י י ד ע כּ י ה י ל ד ים ר כּ ים ו ה צּ אן ו ה בּ ק ר ע לוֹת ע ל י וּד פ קוּם יוֹם א ח ד ו מ תוּ כּ ל ה צּ אן. (יד) י ע ב ר נ א א ד נ י ל פ נ י ע ב דּוֹ ו א נ י א ת נ ה ל ה ל א טּ י ל ר ג ל ה מּ ל אכ ה א שׁ ר ל פ נ י וּל ר ג ל ה י ל ד ים ע ד א שׁ ר א ב א א ל א ד נ י שׂ ע יר ה. (טו) ו יּ אמ ר ע שׂ ו א צּ יג ה נּ א ע מּ מ ן ה ע ם א שׁ ר א תּ י ו יּ אמ ר ל מּ ה זּ ה א מ צ א ח ן בּ ע ינ י א ד נ י. (טז) ו יּ שׁ ב בּ יּוֹם ה הוּא ע שׂ ו ל ד ר כּוֹ שׂ ע יר ה. (יז) ו י ע ק ב נ ס ע ס כּ ת ה ו יּ ב ן לוֹ בּ י ת וּל מ ק נ הוּ ע שׂ ה ס כּ ת ע ל כּ ן ק ר א שׁ ם ה מּ קוֹם סכּוֹת. 2. בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עה ב: ר"ה פתח (שם /משלי/ כו) מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו, שמואל בר נחמן אמר משל לארכי לסטים שהיה ישן בפרשת דרכים עבר חד ושרי מעיר ליה, א"ל קום לך דבישא שכיח הכא, קם ושרי מקפח ביה א"ל ניער בישא א"ל דמיך הוה ועוררתניה, כך אמר לו הקב"ה לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב, יא: באותה שעה שקרא יעקב לעשו אדוני אמר לו הקב"ה אתה השפלת עצמך וקראת לעשו אדוני ח' פעמים חייך אני מעמיד מבניו שמנה מלכים קודם לבניך, שנאמר (בראשית לו) ואלה המלכים אשר מלכו וגו

2 ה: רבינו אמר לרבי אפס כתוב חד אגרא מן שמי למרן מלכא אנטונינוס, קם וכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס, נסבה וקרייה וקרעיה, אמר ליה כתוב מן עבדך יהודה למרן מלכא אנטונינוס, אמר ליה רבי מפני מה אתה מבזה על כבודך, אמר ליה מה אנא טב מן סבי לא כך אמר כה אמר עבדך יעקב 3. סוטה מא: דרש ר' יהודה בר מערבא, ואיתימא ר' שמעון בן פזי: מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, שנאמר: גלא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע, מכלל דבעולם הזה שרי. ר' שמעון בן לקיש אמר, מהכא: דכראות פני אלהים ותרצני. ופליגא דרבי לוי, דאמר רבי לוי: משל של יעקב ועשו, למה הדבר דומה? לאדם שזימן את חבירו והכיר בו שמבקש להורגו, אמר לו: טעם תבשיל זה שאני טועם כתבשיל שטעמתי בבית המלך, אמר: ידע ליה מלכא, מיסתפי ולא קטיל ליה. 4. רמב"ן בראשית לב:ד נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך ויצילהו. וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו. ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו, וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו, לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהנצל, וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט, לג טו:( אל עשו אחיו ארצה שעיר - בעבור היות נגב ארץ ישראל על ידי אדום ואביו יושב בארץ הנגב, יש לו לעבור דרך אדום או קרוב משם, על כן פחד אולי ישמע עשו והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו. וכבר תפסוהו החכמים על זה. אמרו בבראשית רבה (עה ג) מחזיק באזני כלב וגו' (משלי כו יז). אמר לו הקב"ה, לדרכו היה מהלך והיית משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב: ועל דעתי גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים (ספר החשמונאים א ח) ומהם שבאו ברומה (כך כותב רבינו בויקרא כו טז), והיא היתה סבת נפילתם בידם, וזה מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספרים (יוסיפון פרק סה): 5. ספורנו בראשית לג:ד (ד) וירץ עשו. נהפך לבו כמו רגע בהכנעותיו של יעקב, כעניננו בגלות עם בני עשו האומר בגבהו מי יורידנו ארץ (על פי עובדיה א, ג), והורה שנהיה נמלטים מיד חרב גאותו בהכנעה ומנחה, כאמרם ז"ל שאחיהו השילוני קלל את ישראל בקנה הנכנע לכל הרוחות (תענית כ א) הן לו עשו כן בריוני בית שני לא היה נחרב בית מקדשנו כמו שהעיד רבי יוחנן בן זכאי באמרו (גטין פרק הנזקין) בריוני דאית בן לא שבקינן (גיטין נו ב): 6. בראשית רבה ע ח:ט וירץ עשו לקראתו וישקהו, נקוד עליו אר"ש בן אלעזר בכל מקום שאתה מוצא הכתב רבה על הנקודה אתה דורש את הכתב, הנקודה רבה על הכתב אתה דורש את הנקודה, כאן לא כתב רבה על הנקודה ולא נקודה רבה על הכתב אלא מלמד שנכמרו רחמיו באותה השעה ונשקו בכל לבו, אמר לו ר' ינאי אם כן למה נקוד עליו אלא מלמד שלא בא לנשקו אלא לנשכו ונעשה צוארו של אבינו יעקב של שיש וקהו שיניו של אותו רשע ומה ת"ל ויבכו אלא זה בוכה על צוארו וזה בוכה על שיניו, ר' אבהו בשם ר' יוחנן מייתי לה מן הכא (שיר /השירים/ ז) צוארך כמגדל השן וגו

3 7. רש י בראשית ל ג:ד ויחבקהו נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחוה כל השתחואות הללו. וישקהו נקוד עליו. ויש חלוקין בדבר בברייתא דספרי (ספרי במדבר ט':י'): יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל לבו. אמר ר' שמעון בן יוחי: והלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא נהפכו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו..' 8. רשב ם בראשית ל ב:ז -ח (ז) באנו אל אחיך אל עשו ומצאת חן בעיניו כאשר אמרת, וגם הנה הוא מתוך ששמח בביאתך ובאהבתו אותך, הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו לכבודך, זהו עיקר פשוטו. וכן גם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו (שמות ד':י"ד). (ח) ויירא יעקב בלבו, שאעפ"י שהראה לשלוחים כי לכבודו מתכוין, הוא לא האמין שמחשבת עשו לטובה אלא לרעה. 9. רד ק בראשית ל ב:ז אל אחיך אל עשו אמרו עשו אחר שאמרו אחיך, כלומר עדיין הוא עשו כמו שהיה בשנאתו. וגם הולך לקראתך ששמע שאתה בא, ואינו הולך לקראתך לשלום אלא למלחמה, כי הוא בא בארבע מאות איש, נראה כי להלחם עמך בא. רד ק בראשית ל ג:ד וירץ כשראה שנכנע כל כך לפניו כיפר לו כל מה שעשה לו ונתמלא עליו רחמים. Collapse All Print Neutral Esav was a mostly neutral character, with neither great attributes nor great faults.

4 SOURCES: Josephus, Rashbam, R. Yosef Bekhor Shor In utero These sources understand the movement of the twins ר צ צוּ") ("ו יּ ת to be the regular fetal exertions of babies, 1 exacerbated due to the fact that there were two. They do not suggest that it revealed anything about the character of the brothers themselves, despite the Torah's stating that it was symbolic of the future struggles between their two nations. According to these sources, this is just an external description of Esav "א ד מוֹנ י כּ לּוֹ כּ א דּ ר ת שׂ ע ר" which had no bearing on his inner qualities. Josephus, interestingly, makes no mention of Esav's redness, perhaps due to the negative connotations often associated with it in antiquity. 2 These sources do not read into these terms a description of Esav's "א ישׁ י ד ע צ י ד א ישׁ שׂ ד ה" character, apparently understanding them to simply be a statement of his occupation, 3 carrying no negative connotation. 4 Contrast between the brothers Josephus omits the contrast entirely, perhaps to ensure that one not be drawn to make a negative evaluation of Esav based on the foil to Yaakov's innocence. 5 Scorning the birthright Most of these sources do not find Esav's scorning of the birthright problematic and view it neither as a foolhardy dismissal of a lofty status, nor as a rejection of Hashem: Life over money R"Y Bekhor Shor assumes that Esav was literally on the verge of death when he sold his birthright, and thus he does not fault him for his actions, pointing out that Esav rightfully recognized that all the money in the world is not worth one's life. 6 Josephus goes even further, portraying Esav as the victim and Yaakov as taking advantage of his hunger to force him into the sale. 7 Logical deal Rashbam also assumes that Esav's actions were understandable, believing as he did that he might very well die before his father due to the dangers involved in hunting. In addition, Rashbam asserts that Yaakov paid for the birthright not just with the stew but with actual money. Thus, Esav was not throwing away the birthright for nothing. 8 Esav's marriage This approach might suggest that though Esav erred in marrying Hittite wives, 9 when he realized that this was against his parents' wishes, he took an additional wife from Avraham's family in order to please them. Yaakov and Esav's reunion According to Josephus and Rashbam, Esav was happy to see Yaakov and was bringing 400 men as an honor guard. As evidence, Rashbam points to Esav's embrace of his brother in chapter Yitzchak's preference for Esav None of these sources elaborate on the reasons for Yitzchak's preference for Esav, perhaps because they do not find it surprising that he might do so. If Esav is not a negative character, but provides for Yitzchak and is his first born, there would be no reason for Yitzchak not to love him or bless him. R"Y Bekhor Shor even suggests that Yitzchak knew of the sale of the birthright and decided to bless Esav before his death so that he could evade paying the consequences of his action. Esav's descendants While the association of Esav and Rome might have motivated numerous Midrashic sources (see below) to paint a negative picture of Esav, the same connection had the

5 opposite effect on Josephus, a Roman lackey. He was loathe to denigrate his superiors, and thus paints a far more neutral portrait of the Biblical character. 11 Negative Esav was an unworthy character with several faults, but he was not wicked or implicated in terrible crimes. 12 SOURCES: Ibn Ezra, Radak, R. Avraham b. HaRambam, Ramban, Ralbag, Shadal In utero These commentators do not read into the fetal movement any significance for the character of Esav himself. It only foreshadowed the future rivalry between the brothers and their future nations. Most of these sources suggest that this description sheds negative light on "א ישׁ י ד ע צ י ד א ישׁ שׂ ד ה" Esav's character: Deceitful Ibn Ezra, Ralbag, and Shadal 13 see in Esav's chosen profession a sign of his devious nature, since the way of a hunter is to catch his prey by traps and cunning. Power hungry R. Avraham b. HaRambam compares this phrase to the similar one by Nimrod, ה י ה ג בּ ר צ י ד","הוּא and asserts that it connotes one who chases power and wealth. 14 Physical Radak more simply asserts that Esav chose a worldly path rather than a spiritual one marked by wisdom, while Shadal suggests that ישׁ שׂ ד ה" "א refers to a toughened man of the wilderness. Scorning the birthright These commentators differ in their evaluation of Esav's actions during the sale: Neutral Ibn Ezra and Shadal do not fault Esav for scorning the birthright, claiming that Esav thought it likely that he would die before his father. 15 Ibn Ezra adds that the birthright was not worth much in any case, as Yitzchak was poor. 16 Thus, Esav's willingness to sell it was very understandable. 17 Shadal even points out that Esav, on his own, kept his side of the deal, moving to Seir and leaving Canaan to be inherited by his brother. Negative Ramban asserts that Esav's action betrayed his need for immediate gratification, saying that he acted as a fool who thinks only of the moment and not the future. Radak similarly points to his gluttony, while R. Avraham faults his disregard for the spiritual. Esav's marriage Radak and R. Avraham Maimonides suggest that, in marrying at forty, Esav was attempting to emulate his father. Nonetheless, these sources fault him for not consulting with his parents or realizing on his own that the marriage was problematic. 18 Ramban points out that even when Esav corrects his mistake by marrying into Yishmael's family, he does so only halfheartedly, for he neither divorces his first wives nor goes to his mother's family to find a new wife. Yaakov and Esav's reunion Most of these sources 19 assume that Esav went to greet Yaakov with evil intent, but that he was appeased by the gifts and Yaakov's show of subservience. Radak goes further to say that he forgave Yaakov and was filled with feelings of mercy towards him. 20

6 Yitzchak's preference for Esav No preference Radak suggests that, in reality, Yitzchak loved Yaakov more than Esav; the verse is simply saying that the only reason he liked Esav was due to the food he brought him. He similarly chose to bless him, not because he was deserving and more beloved, but precisely because he was not and thus needed the blessing more than Yaakov. 21 Unaware of true nature - Ralbag asserts that Yitzchak was not aware of Esav's faults since Esav would deceive him. When he discovered that Yaakov was more worthy, he switched his allegiance. 22 First born and food supplier - Ibn Ezra, Ramban, and Shadal assert that Yitzchak's preference was related to the fact that he brought him delicacies, as the simple reading of the verse suggests. Ramban further asserts that Yitzchak meant to give Esav the blessing of Avraham 23 since he was the firstborn. 24 As these commentators do not posit that Esav had any grievous faults, Yitzchak's thoughts were quite natural. Esav's descendants Wicked Esav was a wicked and deceitful character who rejected Hashem, committed heinous crimes and was unworthy of being Yitzchak's spiritual heir. SOURCES: Jubilees, Philo, Targumim, Bavli Bava Batra, Bereshit Rabbah, Pesikta DeRav Kahana, Tanchuma, R. Saadia Gaon, Rashi, Minchat Yehuda, Ran, Abarbanel, Seforno, R. S"R Hirsch, Malbim In utero According to Bereshit Rabbah and Rashi, Esav displayed his wicked tendencies even while he was still in utero. Whenever Rivka passed a house of idolatry, he would push forward in the womb, 25 drawn to worship there. R. Yochanan and Resh Lakish further suggest that the fetal movements were attempts on the part of the fetuses to kill or overpower one another, and that Esav's personal animosity towards Yaakov began even before they were born. 26 According to many, the description of Esav's external appearance is " א ד מוֹנ יכּ לּוֹ כּ א דּ ר ת שׂ ע ר " indicative of internal failings as well. R. Abba b. Kahana in Bereshit Rabbah and Rashi maintain that the term ד מוֹנ י" "א denotes one who spills blood. Abarbanel explains similarly, and further suggests that hairiness, too, is associated with a nature of cruelty and anger. Malbim, instead associates redness with cruelty and the hairiness with an intellectual and moral deficit. Many of these sources understand this phrase as describing Esav's " א ישׁ י ד ע צ י ד א ישׁ שׂ ד ה " character rather than his profession: 27 Trickster Bereshit Rabbah, Tanchuma, Rashi, Abarbanel, 28 and R. Hirsch assert that the words ישׁ י ד ע צ י ד" "א refer to one who is deceitful and traps (צד) people 29 with his words. 30

7 Murderer Targum Pseudo-Jonathan makes Esav even more wicked, suggesting that the phrase teaches that Esav killed people as well as animals. 31 Jubilees similarly suggests that he learned the art of war. Asocial Abarbanel asserts that the term ישׁ שׂ ד ה" "א refers to one who distances himself from society. 32 Contrast between the brothers Black and white Many of these sources portray the twins as total opposites, making Esav the wicked counterpart of the righteous Yaakov. Abarbanel goes as far as to suggest that all the negative traits inherited from Rivka's deceitful ancestors were passed to Esav, while all the positive traits from Avraham's side went to Yaakov. Potentially equal R. Hirsch asserts that the fact that the two brothers had such different natures in and of itself did not mean that one was to follow a path or righteousness while the other turned away from such a path. 33 Esav's traits of energetic strength and courage, and even his cunning, could all have been harnessed for the good, had his parents recognized these and taught him according to his nature. The fact that they did not is what led to his downfall. Most of the Midrashic sources 34 and Targum Pseudo-Jonathan find "ו יּ ב א ע שׂ ו מ ן ה שּׂ ד ה ו הוּא ע י ף" hints in this clause at two cardinal sins of Esav, both murder and illicit relations. 35 assessment, Most of these sources 36 read into these words, not just a personal "ה נּ ה א נ כ י הוֹל ל מוּת" but a theological denial of the principles of the Resurrection of the Dead or the World to Come. Scorning the birthright According to Rashi and Seforno, the birthright earned one the privilege to act as priest in serving Hashem. Thus, in rejecting it, Esav was in effect scorning Hashem. 37 R. Hirsch points out that this was Esav's general tendency, to always give up the spiritual for material gain. Abarbanel goes further, depicting an Esav who did not believe that Hashem was going to fulfill His promise and give the Land of Israel to Avraham's descendants. 38 Esav's marriage Jubilees, Targum Pseudo-Jonathan, and Rashi all assert that Esav married idolaters, and this is why they were a source of distress to his parents. Jubilees adds that they were full of fornication and debauchery, without any righteousness. Yaakov and Esav's reunion According to most of these sources, Esav went to greet Yaakov with an army of 400 men, intent to battle his brother. 39 Many of the Midrashic sources and Targumim further suggest that Esav's kiss upon greeting Yaakov was insincere, and rather an attempt to bite his brother. Jubilees does not depict the reunion, but instead has Esav's clan convince him, after his parents' death, to actively attempt to eliminate Yaakov. 40

8 Yitzchak's preference for Esav Unaware of wickedness According to many of these sources, Yitzchak was unaware of Esav's true nature, either because Esav tricked him into believing he was righteous, 41 or because he had a natural love for his eldest son and was convinced of his bravery and strength by his tales of hunting. 42 R. Hirsch adds that often people are attracted to their opposites, so Esav's active nature appealed to Yitzchak, and he did not see beyond to the negatives that lay beneath. No preference for Esav According to Seforno, the verse is not saying that Yitzchak preferred Esav, but rather that he loved him also 43 (in contrast to Rivka who loved only Yaakov). 44 Split the blessing Malbim suggests that Yitzchak was aware of his son's ways 45 and had never intended to give him the blessing of Avraham, but only a material blessing. He thought that both his children would be partners. Yaakov would devote his life to service of Hashem, while Esav would provide for all his physical needs. 46 Esav's descendants Esav's descendants, Amalek and Edom (later associated with Rome and Christianity), have come to represent the arch-enemies of Israel throughout the ages. It is not surprising, then, that many might have been inclined to view their ancestor, Esav, as evil. Moreover, Midrashic literature which consistently associated Esav with their contemporary enemy, Rome, was especially likely to adopt a harsh reading of Esav.

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ 1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ ד מ י ה י ם נ ת ן ב א צ ר ות ת ה ומ ות: )ח( י יר א

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Microsoft Word Alexis Levy.doc

Microsoft Word Alexis Levy.doc כיבוד אב ואם לפרנס את ההורים and one needs to be meticulous in its,מצוה is a great כיבוד הורים fulfillment. The רמב "ם points this out:.כבוד אב ואם מצות עשה גדולה 1 It is 2.צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד