פוליסה לביטוח צ.מ.ה )ציוד מכני הנדסי(

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פוליסה לביטוח צ.מ.ה )ציוד מכני הנדסי("

תמליל

1 פוליסה לביטוח צ.מ.ה )ציוד מכני הנדסי( מהדורת איילון ביט 2016 שקלית

2 תוכן עניינים מבוא... 2 הגדרות סייגים לחבות המבטח הרחבות תנאי הפוליסה

3 פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי )מהדורה איילון ביט 2016 שקלית( מבוא פוליסה זו היא חוזה בין: איילון חברה לביטוח בע מ )להלן: "איילון" או "המבטח"( לבין: המבוטח אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת דמי הביטוח הנקובים ברשימה ו/או במפרט המצורפים בזה )להלן "הרשימה"(, לשפות את המבוטח בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן שאירע במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, וזאת בכפוף לסכומי הביטוח, גבולות אחריות המבטח, סייגי הפוליסה ותנאיה. פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך ו/או מידע אחר שהוגשו למבטח והמהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו. הבהרה: הכותרות המופיעות בפוליסה זו משמשות אך ורק לצורך נוחות והפניה, ואין לראותן בשום פנים כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים ובסעיפים עצמם. פוליסה זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד. 2

4 1. הגדרות ציוד מכני הנדסי המתואר ברשימה, אשר הרכוש המבוטח 1.1 בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו. אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי, הנובע מקרה ביטוח 1.2 מסיבה חיצונית או כתוצאה מאש הנגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו, והנובע מכל סיבה שאינה מוחרגת על פי סייגי הפוליסה. מובהר בזאת כי אחריות המבטח לא תעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים: ערכו הממשי הכספי של כל פריט המפורט ברשימה, ובכל מקרה לא תעלה, במצטבר, על סכום הביטוח הכללי הנקוב בה סכום הנזק שנגרם למבוטח בפועל מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק. שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. גבולות טריטוריאליים 1.3 "שטחים מוחזקים" לצורך פוליסה זו הינם שטח C וכן שטחי ישובים ישראליים ושטחי בסיסים ו/או עמדות צה ל המצויים בשטח B. למען הסר ספק, שטח A לא נכלל ב "גבולות הטריטוריאליים" לצורך פוליסה זו. על אף האמור, פוליסה זו תחול גם בתחומי האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה מי שרשאי על פי חוק להפעיל את הרכוש מפעיל מוסמך 1.4 ותקף מתאים ברישיון ומחזיק המבוטח להפעלתו. רעידת אדמה, רעש אדמה, ו/או התפרצות הר סיכון רעידת אדמה 1.5 געש, לרבות אש, אש תת קרקעית וצונמי אשר נגרמו על ידם. לעניין סיכון זה: אבדן או נזק שארע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת האדמה ייחשב כאירוע אחד. 3

5 1.5.2 בקרות מקרה ביטוח שנגרם על ידי סיכון זה יישא המבוטח בהשתתפות עצמית כמוגדר בתת סעיף 4.15 לתנאי הפוליסה. 1.6 סיכון נזקי טבע רוח שמהירותה מעל 30 קשר רעם גשם ושבר ענן ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם ו/או קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם נחשול: גל מים גדול שאינו צונמי שיטפון: עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של: ים, אגם, נהר, נחל או וואדי, בריכות אגירה וסכרים הצטברות או זרימה, מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות, על הקרקע או מתחת לקרקע, של מי גשמים או שלגים או ברד לעניין סיכון זה: ייחשב כאירוע אחד כל אבדן או נזק שארע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות מתחילת האבדן או הנזק. למען הסר ספק מובהר בזה כי אם האירוע עצמו נמשך מעל 72 שעות ללא הפסקה ייחשב כל פרק הזמן מתחילת האירוע ועד סופו לאירוע אחד בקרות מקרה הביטוח שנגרם כעל ידי סיכון זה יישא המבוטח בהשתתפות עצמית כמוגדר בתת סעיף 4.15 לתנאים הכלליים לפוליסה - בתוקף לכל פרקי הפוליסה. 4

6 2. סייגים לחבות המבטח המבטח לא ישפה את המבוטח בגין: 2.1 נזק תוצאתי אבדן או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. 2.2 מלחמה וטרור אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח שנגרם על ידי ו/או הקשור בקשר כלשהו, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים הבאים: מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה או בין אם לא הוכרזה(, מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, החרמה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור. "טרור" כאמור לעיל משמעו - שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה. לעניין טרור כהגדרתו לעיל, בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים, )לעניין שטחים מוחזקים - כהגדרתם בסעיף 1.3 לעיל( רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי אחת מפעולות אלו, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקים לפי סייג זה. 2.3 נטישה אבדן או נזק כלשהם שנגרם עקב נטישת הרכוש המבוטח בעקבות אירוע כלשהו המוחרג בסייג 2.2 לעיל. 2.4 סיכונים גרעיניים אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח שנגרם על ידי ו/או הנובע ו/או הקשור בקשר כלשהו, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהגורמים הבאים, אף אם גורם או גורמים אלה אינם הסיבה היחידה או הבלעדית לאבדן או הנזק: חומר גרעיני כלשהו Material(,)Any Nuclear תגובה גרעינית כלשהי, קרינה גרעינית או מייננת או זיהום רדיואקטיבי, וזאת אף אם האבדן או הנזק נגרם או נתרם כתוצאה מגורמים אחרים ו/או נוספים. על אף האמור לעיל, סייג זה לא יחול על אבדן או נזק מסיכון מכוסה שנגרמו עקב שימוש ו/או אחסון של חומרים רדיואקטיביים או שימוש בקרני רנטגן במעבדות, בבתי חולים או במוסדות רפואיים אחרים או לשם ביצוע בדיקות בתעשייה. 5

7 כמו כן, סייג זה לא יחול לגבי זיהום רדיואקטיבי מחומרים רדיואקטיביים אשר בשימוש או מאוחסנים במעבדות, בבתי חולים או במוסדות רפואיים אחרים או לשם ביצוע בדיקות בתעשייה או משימוש בקרני רנטגן, אשר נגרם כתוצאה מסיכון מבוטח. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי עבודה עם דלק גרעיני או שימוש בדלק גרעיני מוחרגים. 2.5 נזק עקב עומס יתר אבדן או נזק לרכוש המבוטח שנגרם עקב עומס יתר שהופעל עליו במתכוון ו/או עקב ניסיונות וניסויים על הרכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד. 2.6 גניבה, פריצה או שוד אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח ו/או לחלקים ממנו עקב סיכוני גניבה, פריצה או שוד. 2.7 נזק כתוצאה משימוש ו/או עבודה רגילה אבדן או נזק ישיר של בלאי, שיתוך )קורוזיה(, חלודה או אבנית, של כל חלק של הרכוש המבוטח, שנגרם או נבע באופן טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה או מכל השפעה מתמשכת של כימיקלים ו/או מהשפעה אטמוספרית מתמשכת או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית. 2.8 המשך הפעלה לאחר נזק אבדן או נזק נוסף אשר נגרם לפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של המשך הפעלתו בידיעת המבוטח, לאחר שהפריט ניזוק ולא תוקן. 2.9 נזקים פנימיים שבר מכני או קלקול מכני או חשמלי או אלקטרוני שנגרם לרכוש המבוטח למעט אם נגרם עקב מקרה ביטוח נזק לצמיג אבדן או נזק לצמיג בו עובי הפרופיל בעת קרות מקרה הביטוח הינו 60% או פחות מעוביו המקורי נזק ממקור מים אבדן או נזק שאירע בעת שהרכוש המבוטח נמצא על פני ים, אגם, נהר, נחל או מקווה מים, או בשטח סמוך לאלה בסמיכות של סיכון ממשי הנובע מהם נזק בחו"ל 6 אבדן או נזק לרכוש כלשהו בעת היותו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים.

8 2.13 נזק לרכוש מגויס אבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת היותו מגויס לשרות בטחוני נזק לרכוש שאינו מוחשי אבדן או נזק למידע ו/או לנתונים אלקטרוניים/דיגיטליים כלשהם. על אף האמור לעיל, ובכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וסעיפיה, מובהר בזאת כי הפוליסה מכסה אבדן או נזק למערכות/תוכנות הפעלה, הנובע ממקרה ביטוח שאירע למכונה/ציוד/מכשיר הכלולים ברכוש המבוטח, בתנאי שמערכת ההפעלה מהווה חלק מובנה ובלתי נפרד מהם מפעיל לא מוסמך אבדן או נזק שאירעו או שנגרמו בשעה שהרכוש המבוטח הופעל על ידי אדם שאינו נמנה על המורשים בהפעלתו כמפורט בסעיף 1.4 להגדרות רשלנות רבתי אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח שנגרם או נבע מרשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות אשר גרמה להתרחשות מקרה הביטוח. לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר. 7

9 3. הרחבות 3.1 גניבה, פריצה ושוד אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף, על אף האמור בסעיף 2.6 לסייגים לחבות המבטח, המבטח ישפה את המבוטח בגין אבדן או נזק לרכוש מבוטח כתוצאה מגניבה, פריצה או שוד, בכפוף לקיומם ותקינותם של האמצעים להקלת הסיכון המפורטים ברשימה, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 4.1: אמצעים להקלת הסיכון, שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו לתנאי הפוליסה לעניין סעיף זה, "פריצה" משמעה: גניבת רכוש מבוטח, שבוצעה לאחר חדירה לרכוש מבוטח או לאתר או למבנה בו הוא נמצא, בתנאי כי החדירה לרכוש המבוטח ו/או לאתר ו/או למבנה בו הוא נמצא, או היציאה מהם, בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח במקום החדירה או היציאה כאמור לעניין סעיף זה, "שוד" משמעו: גניבת רכוש מבוטח שבוצעה תוך שימוש באלימות, או איום באלימות, כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/ או מי מטעמו למען הסר ספק, הרחבה זו לא מכסה אבדן או נזק עקב גניבה של חלקים וכלים, הצמודים בדרך כלל לרכוש המבוטח ואשר בעת הגניבה לא היו צמודים אליו, הכל בכפוף לקיומם ותקינותם של האמצעים להקלת הסיכון המפורטים ברשימה ולתנאים המפורטים בסעיף 4.1: אמצעים להקלת הסיכון, שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו לתנאי הפוליסה. 3.2 הוצאות חילוץ, גרירה והעברה הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המבוטח בגין הוצאות החילוץ, הגרירה וההעברה של הרכוש המבוטח למקום התיקון הקרוב ביותר, בעקבות מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו. אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום הנקוב ברשימה, ובהעדר סכום נקוב ברשימה, עד לסך של 20,000 לפריט. סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 4.4 "ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים של הפוליסה. 3.3 השבה לקדמות בהמשך לאמור בסעיף 4.24 של תנאי הפוליסה: הקטנת סכום הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח מוסכם בזה כי לאחר קרות מקרה הביטוח יושב סכום הביטוח לקדמותו, החל מיום חילופו או תיקונו של הרכוש שאבד או ניזוק. ההשבה כאמור הינה בתמורה לדמי ביטוח נוספים יחסיים עד לתום תקופת הביטוח. 8

10 האמור בהרחבה זו לא יחול אם המבוטח יורה בכתב לא להחזיר את סכום הביטוח לקדמותו כאמור. מוסכם בזה כי אם צוין ברשימה גבול אחריות הכללי של המבטח לתקופת הביטוח Limit( )Loss לא תהיה הרחבה זו בתוקף. 3.4 הוצאות נוספות והכרחיות שהוצאו על ידי המבוטח בעקבות מקרה ביטוח הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות הוצאות הכרחיות שהוציא המבוטח עבור עבודה בשבתות ובחגים וכן משלוח אווירי בעקבות מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו. אחריות המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת לסכום השווה ל 20% מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח אלמלא קיום הרחבה זו. סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 4.4 "ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים של הפוליסה. 9

11 4. תנאי הפוליסה פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורף אליהן, יקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה, תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים. 4.1 אמצעים להקלת הסיכון, שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו המבוטח ינקוט אמצעים להקלת הסיכון על פי הפוליסה, כפי שיוסכם מעת לעת במשך תקופת הביטוח בכתב, תוך הזמן שיקבע לכך בין הצדדים או כפי שפורט בפוליסה ו/או ברשימה, בהתאם למקרה ויחזיק את הרכוש המבוטח במצב פעולה תקין על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת על ידי היצרן ו/או כנדרש בחוק ולהצטייד בדו"ח מבחן המאשר הפעלת הציוד, אם דו"ח כזה נדרש על פי החוק. אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון עלול להביא להפחתה משמעותית של תגמולי הביטוח או לשלילתם. 4.2 חובת זהירות על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות סבירים למניעת אבדן או נזק המכוסים על פי פוליסה זו ולהחזיק את הרכוש המבוטח במצב תקין ונאות. 4.3 הבסיס לקביעת סכום הביטוח סכום הביטוח של הרכוש המבוטח יקבע על פי עלות החלפת הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה ועלות זו כוללת דמי הובלה, הוצאות הקמה והיטלים אם יחולו ואינם ברי החזרה. האמור לעיל יחול על כל פריט המפורט ברשימה בנפרד. סכום זה אינו מהווה בסיס לחישוב השיפוי על פי פוליסה זו. לעניין חישוב השיפוי יחול האמור בסעיף ביטוח חסר היה ובעת קרות מקרה הביטוח, סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש, כפי שנקבע בסעיף 4.3: הבסיס לקביעת סכום הביטוח לעיל, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כ בסיס הביטוח לבין עלות ההחלפה כנ ל. סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד. 4.5 הבסיס לחישוב דמי הביטוח 10 דמי הביטוח לפוליסה זו יחושבו על פי סכום הביטוח כפי שנקבע בסעיף 4.3: הבסיס לקביעת סכום הביטוח לעיל, בתוספת דמי ביטוח תמורת הרחבות שלגביהן נדרשים דמי ביטוח נוספים בהתאם לנקוב ברשימה.

12 4.6 תשלומי דמי הביטוח וסכומים אחרים תשלום במזומן - אם לא סוכם אחרת בין המבטח למבוטח, דמי הביטוח סכומים האחרים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו, ישולמו במלואם בש ח, תוך 28 ימים מתאריך תחילתה של תקופת הביטוח תשלום לשיעורין - אם סוכם בין המבטח למבוטח על תשלום לשיעורין, ישולמו דמי הביטוח בתוספת דמי אשראי, בהתאם למפורט ברשימה. דמי האשראי יחושבו על בסיס ריבית שנתית כנקוב ברשימה וישולמו במהלך תקופת הביטוח בתשלומים חודשיים, שווים ורצופים שמספרם אינו עולה על מספר חודשי הביטוח ובלבד שהתשלום האחרון ישולם לא יאוחר מ 21 ימים לפני תום תקופת הביטוח דמי הביטוח ודמי האשראי יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במידה ויבוצע שינוי במספר תשלומי דמי הביטוח ו/או במועדם, יעודכנו דמי האשראי בהתאם לשינוי ויבוצע חיוב או השבה, לפי העניין, בסמוך לפירעון מלוא דמי הביטוח לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, וזאת אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח וזאת אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה לא שולמו דמי הביטוח במועדם, יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א וכן ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לעניין "הפרשי הצמדה וריבית" אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור, המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור. 4.7 הצמדה למדד הסכומים הנזכרים להלן, יותאמו לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( הצמדת סכום הביטוח סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסה זו בש ח ישתנו בהתאם לשינויים במדד, בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת 11

13 תקופת הביטוח לבין המדד שיפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. אם במשך תקופת הביטוח תחולנה הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל הצמדת ההשתתפות העצמית 4.8 הארכת תקופת הביטוח סכום ההשתתפות העצמית לגבי מקרי ביטוח המכוסים לפי פוליסה זו, ישתנה בהתאם לשינויים במדד, בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שיפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית על ידי המבטח. כל הארכה של הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה בכתב של המבטח והמבוטח, אשר תינתן במפורש למטרה זו. 4.9 ביטול הביטוח מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום, לפחות 60 ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבטח בדואר רשום לפחות 21 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל הביטוח רק לאחר מתן הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה רק בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. בביטול על פי דרישת המבוטח יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפחתת הסכומים הבאים: בעד התקופה של עד 7 ימים בהם הפוליסה בתוקף, לרבות אם לא נכנסה לתוקף - 5% מדמי הביטוח השנתיים ובעד תקופה העולה על 7 ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח, החל מהיום השמיני אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת, והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת. 12

14 4.10 הפרת חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.9 המבטח יהיה זכאי לבטל את הפוליסה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ו/או לכל תרופה אחרת בהתאם להוראות סעיפים 8-6 לחוק חוזה הביטוח תשמ א- 1981, בהתייחס לחובת הגילוי ו/או בהתאם להוראות סעיפים לחוק חוזה הביטוח תשמ א- 1981, בהתייחס להחמרה בסיכון ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא במקומן ובנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי הודעה על קרות מקרה ביטוח ובירור החבות קרה מקרה הביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח, תוך זמן סביר מהמועד בו נודע לו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו, תוגש למבטח בכתב על המבוטח או על המוטב, לפי העניין, למסור למבטח תוך זמן סביר מעת שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם על המבוטח או על המוטב לפי העניין לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא אותם לבדיקה לבאי כח המבטח שימונו על ידו. בכל מקרה חייבת להינתן האפשרות לבאי כח המבטח לבדוק את האבדן או הנזק, לפני שייעשה בו תיקון כלשהו ככל שהופרה חובת המבוטח להודיע על קרות מקרה הביטוח תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה ביטוח, בהתאם לסעיף 22 לחוק חוזה הביטוח תשמ א-, 1981 ו/או למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם, בהתאם לסעיף 23 )ב( לחוק חוזה הביטוח תשמ א- 1981, המבטח יהיה זכאי לתרופות בהתאם להסדר התחיקתי המפורט בסעיפים לחוק חוזה הביטוח, תשמ א- 1981, ובהתאם לתנאים הקבועים בו, באופן שיוכל לשלול את תגמולי הביטוח או להפחיתם ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא במקומן ובנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי. אם המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח כנ ל, מרגע שנודע לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח דרכי השיפוי המבטח יוכל, על פי שיקול דעתו, לבחור בין דרכי השיפוי הבאות: תשלום ערך הנזק או האבדן במזומן, ללא ניכוי פחת תיקון הרכוש המבוטח החלפתו ברכוש מסוג ואיכות דומים או החלפת חלקים ממנו

15 4.13 חישוב השיפוי נזק הניתן לתיקון בקרות מקרה ביטוח לפריט מפריטי הרכוש מבוטח אשר ניתן לתיקון, ישפה המבטח את המבוטח בגין ההוצאות הדרושות כדי להחזיר את הפריט הניזוק, בתוך זמן סביר, למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות מקרה הביטוח, ללא ניכוי ערך הבלאי של חלקים שהוחלפו. כן ישלם המבטח את ההוצאות של פירוק והרכבה מחדש, שהוצאו לשם ביצוע תיקונים וכן את דמי ההובלה הרגילים אל ומבית המלאכה, והיטלים, אם יחולו, ואינם ברי החזרה. אם התיקונים יבוצעו בבית מלאכה שבבעלות המבוטח, ישפה המבטח את המבוטח בגין עלות החומרים ושכר העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים ובגין החלק היחסי של ההוצאות הכלליות שאותו ניתן לייחס לתיקונים. המבטח לא ישלם עבור: תוספות, שיפורים, שינויים או שיפוצים כלליים, אשר יבוצעו בעת ביצוע התיקונים המכוסים על פי הפוליסה. אלא אם היו הכרחיים לביצוע התיקונים עלויות של תיקונים ארעיים כלשהם, אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים המכוסים על פי הפוליסה אבדן מוחלט בקרות אבדן מוחלט כמוגדר להלן לפריט מפריטי הרכוש המבוטח, ישפה המבטח את המבוטח לפי ערכו הממשי הכספי של הפריט שאבד כפי שהיה סמוך לפני קרות האבדן המוחלט, בתוספת דמי הובלה, והיטלים, אם יחולו, ואינם ברי החזרה, והוצאות רגילות של הקמה. "אבדן מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש המבוטח ייחשב אחד מהבאים: מקרה שבו עלות התיקונים של הפריט, על פי חישוב השיפוי בסעיף לעיל, עולה על או שווה ל- 75% מהערך הכספי הממשי של הפריט מיד לפני קרות האירוע שגרם לאבדן הפריט המבוטח נגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מהמועד בו הודיע המבוטח לראשונה למשטרת ישראל אודות גניבתו. לעניין סעיף זה יהיה פרושו של המונח פריט כדלקמן: פריט ציוד מכני הנדסי, הנכלל ברכוש המבוטח המתואר לפרטיו ברשימה ו/או צוין לפרטיו ברשימת הציוד המבוטח המצורפת לפוליסה ו/או פריט המצוין בסקר הנדסי שנערך לצורך ביטוחו כפריט נפרד. 14

16 4.14 ניצולת קרה מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו ואשר בגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח, רשאי המבטח, על פי שיקול דעתו, לפעול בקשר עם הניצולת באחת משתי הדרכים המפורטות להלן: להפחית את ערכה של הניצולת, אם היא בעלת ערך למבוטח, מתגמולי הביטוח בגין הרכוש שניזוק; לקבל לבעלותו את הניצולת. במצב דברים זה, לא יופחת ערך הניצולת מתגמולי הביטוח בגין הרכוש שניזוק השתתפות עצמית לעניין סעיף זה "ניצולת" משמעה שרידי הרכוש המבוטח שבגינו תובע המבוטח תגמולי ביטוח. בכל מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, ישלם המבוטח למבטח את סכומי ההשתתפות עצמית המפורטים ברשימה, ככל שהמבטח לא הפחיתם מתגמולי הביטוח אשר שלמם למוטב, כאשר: בקרות מקרה ביטוח שנגרם על ידי סיכון רעידת אדמה, כמוגדר בסעיף 1.5 להגדרות: המבוטח יישא בהשתתפות עצמית בשיעור של 10% מסכום הביטוח לאתר, אך לא פחות מסכום המינימום הנקוב ברשימה אתר ייחשב כחצרים הסמוכים זה לזה בשטח רציף אחד בקרות מקרה ביטוח שנגרם על ידי סיכון נזקי טבע, כמוגדר בסעיף 1.6 להגדרות יישא המבוטח בהשתתפות עצמית בשיעור של 5% מהנזק אך לא פחות מסכום המינימום ולא יותר מסכום המקסימום הנקוב ברשימה אם נגרם נזק למספר פריטים באותו מקרה ביטוח, עליהם חלה השתתפות עצמית שונה, תחול השתתפות עצמית אחת בלבד - הגבוהה מביניהן מקדמות ותגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוח, יהא המבוטח זכאי לקבל מן המבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק, וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו. מקדמה כזו תנוכה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים שישולמו למבוטח, כאשר חישוב ערך המקדמה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים יעשה על בסיס ערכה הצמוד ביום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים בכפוף לאמור בסעיף לעיל, המבטח מקבל על עצמו, במקרה שהנזק מכוסה ללא ספק, ותוך זיקה לעניין ביטוח חסר, לשלם למבוטח מקדמות בשיעורים כדלקמן: 15

17 4.17 מס ערך מוסף שבועיים לאחר קבלת חוות הדעת הראשונית מאת השמאי המטפל בבדיקת הנזק ישלם המבטח מקדמה בשיעור של 30% מסכום אומדן הנזק המכוסה, כמפורט בחוות הדעת הנ ל כעבור 21 יום מהתשלום הראשון, ישלם המבטח תשלום נוסף בשיעור 20% )דהיינו, עד לסכום השווה ל 50% מסכום אומדן הנזק המכוסה(, כמפורט בחוות הדעת הנ ל. במקרה שיתברר כי ישנם שינויים מהותיים לגבי אומדן הנזק כפי שהוערך בחוות הדעת הראשונית שעל פיה שולמו המקדמות, לבין אומדן הנזק כפי שהוערך בחוות דעת מאוחרת-אזי יושלם תשלום המקדמות בהקדם, לפי אותם שיעורים בהתאם לאומדן הנזק העדכני במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו למבוטח, יחזיר המבוטח את ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ א וכן ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לעניין הגדרת הפרשי הצמדה וריבית תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 יום מיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי ביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. היה והמבוטח רשאי לקזז מס ערך מוסף )להלן: "מע"מ"( אזי לא יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם מע"מ, אך אם המבוטח אינו רשאי לקזז מע"מ מכל סיבה שהיא, בגין הרכוש כולו או חלקו, אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מע"מ זכות קיזוז המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח, כל סכום שהמבוטח חייב למבטח, בין אם חובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם לפוליסה אחרת. במקרה של אבדן מוחלט לרכוש המבוטח, יהא רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו על פי פוליסה זו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם מבוטח ראשי בפוליסה אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, ייצג רק המבוטח הראשי את כל המבוטחים, ורק הוא יהא רשאי לבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח ודי בחתימתו על טופס ההצעה, על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/ או על כל מסמך שיוציא המבטח )כולל במפורש הודעת ביטול( כדי לחייב את כל המבוטחים. 16

18 תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח בכתב. כמו כן כל הודעה אשר ישלח המבטח למבוטח הראשי בלבד, יראו אותה כאילו נשלחה אל כל אחד מיחידי המבוטח. אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצוין ראשון ברשימת המבוטחים יחשב כמבוטח ראשי מוטב שאינו המבוטח המבוטח לפי פוליסה זו רשאי לקבוע מוטב זולתו ובלבד שניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המבטח נקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח והוסכם בין המבטח למבוטח על הפיצוי המגיע לו, תחייב קביעה זו גם את המוטב ביטוח כפל 4.22 תחלוף בוטח נכס או סיכון המכוסה בפוליסה לטובת המבוטח אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב, תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו על כך בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף. המבוטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך כדי נזקו של המבטח המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי כל עובד של המבוטח, מועצת המנהלים, בעלי מניותיו של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן כלפי כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב בכתב לשפותם, לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור זה לא יחול במקרה של נזק שנגרם מתוך כוונת זדון. 17

19 4.23 תקופת התיישנות תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח הקטנת סכום הביטוח לאחר מקרה הביטוח שולמו תגמולי ביטוח לאחר קרות מקרה ביטוח, יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטח למקרה ולתקופה, בגובה תגמולי הביטוח ששילם המבטח, לפני ניכוי השתתפות עצמית הודעות הודעה של המבטח למבוטח או למוטב, בכל הקשור לפוליסה זו - תינתן לפי מענם האחרון הידוע למבטח הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן למבטח בכתב למען משרדו הראשי של המבטח, כמצוין בכותרת הפוליסה או לכל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח בכתב למבוטח ולמוטב, מזמן לזמן. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המבוטח על פי דין למתן הודעת ביטול באמצעים נוספים אחרים כמפורט באתר איילון בכתובת. 18

20 / מרכז שירות לקוחות איילון: בית איילון ביטוח, רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן ת.ד פניות בדוא"ל לשירות לקוחות: שירותים דיגיטליים לשירותך באתר איילון

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה:

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: 01.2017 תובע/ת יקר/ה חוברת זו מיועדת לסייע לך להבנת הליך בירור ויישוב התביעה על פי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד