ברוכיה ראש השבתאים בשאלוניקי Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ב (תשכ ו,(שישית, pp Published by: Historical Society of Israel/

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ברוכיה ראש השבתאים בשאלוניקי Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ב (תשכ ו,(שישית, pp Published by: Historical Society of Israel/"

תמליל

1 ברוכיה ראש השבתאים בשאלוניקי Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ב (תשכ ו,(שישית, pp Published by: Historical Society of Israel/ Stable URL: Accessed: 14/11/ :06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact Historical Society of Israel/ is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Zion /.

2 םשרג םולש היכורבשארםיאתבשה יקינולאשב הברהתוישרפתובושחדאמ תודלותב תואתבשהתומותסןיידע.ונינפב שי ונלרבכ גשומיללכלערבד תוחתפתההתינויערהתירקיעהעונתבשלבאהניחבמ תידוטסההיוקל ונתעידי.רתויב לכהמהתאששגינםיטרפלםימייוסמ תוחתפתהבש,וז ירהלגתמךינפל יוקלהידוסיה.הזה לקנוןיבהל ונתעידישהמוגפהרסחורתויבלכבהמעגונש היתולחתהל התוחתפתהלולש תואתבשה,תינוציקה.תיטסיליהיגהטאלטאלוצבקתנונידיבתועידירתוי תוקומערתויותופיקמלעילודגילעב הבשחמה תיאתבשהלעוךרדםתבשחמ.תיתדה לע יאתבש,יבצלע ןתנ,יתזעהלעםהרבאלאכימ וזודראקרשפארבכבותכל,םירפסאוהוןידה יבגל רהימחנ ןויח רו ןתנוי.ץישבייאתמועלתאזתובולע וניתועידידאמ לכבעגונה תוחתפתהל יגוחבשםיינוציקה ןיבמםינימאמה,יקינולאשבזכרמהירקיעה לשתואתבשה.תיסרוקיפאה ןיא ונלתורוקמםינושאר ילעבמןידה םמצעגוסמםתואתורוקמה וריאהש תאוניניעתריקחב תואקנארפה,היתודלותו םגוינאאלאובאןאכתולגלתורוקמםישדח גוסמ.הזיאדוובהיהרבד הזיוצר ונלרתויבלבאהמהשענתורוקמהולגתנשדעםויה םניאםיאלממתא.ונשקובמ,םלואוםא ונשקובמ ירקיעההזהאל ןתינ,ונלןיאקיסהלהזמ ונילעש קפתסהלהמבוניצמשלצאיבתוכ הירוטסההןיאשוםדקתהלתומדקתהתרכינ םג השרפב,וזךותמןויעשדחתורוקמבךותמויוליגתורוקמ.םישדח ינוצרבסנכיהלןאכרוריבלשדח לש וניתועידילעדחא םישיאה םיבושחהרתויב לש העונתה,תיאתבשה לע ותואשיאההיהשהארנכשדחמה ירקיעהחיגמודוסיה תואתבשל.תיטסיליהינהאוההנוכמהירפסבידגנתמתואתבשהםשבהיכרבתורוקמבוםירחאםשב.היכורבטעמדאמאוה טעמכ אלםולכ המ ולעהש םירקוחהויניינעבדע,התעםגו טעמה הזה ןועט.ןוקיתםהירבד לשדוד!אנהכ לשוהמלש 2 סינאזוד,וילעםיינע,דאמ ןיאוםהבלכ תומדקתהתמועלוירבדלש 3.ץירג תמא יכןיאתועידיהלעשאר םינימה הזהתורישעלבאלכב תאזרשפאאיצוהלךותמהקידבהלועמלשתורוקמהרתויהממ.ואיצוהשםיניינעהםירזופמתורוקמבםיברילעביפואהנושדאמשיוךרוצןנסלףרצלו ןתואיוארכ יכתמארקשוםישמשמןאכ.איבוברעבהארנ ילתיאדכשהדובע וזהשעיתש י פעאאלשעדנתאלכתמאה תוביסמהו לעותעפוה לש,היכורבוליפאו אל תא,ןבור פ כעתצקמ ונשקובמ ןתני ונלךותמהריקח.וז קודבנ ןאכ תא לכתועידיהלכונשאוצמל לע,היכורב לעותלועפ לעוומוקמ תוחתפתהבתואתבשה לעותכרעה י עםיאתבשה.םהידגנתמוונילעתוצמלתילכתל וז המןתינש ונלתורוסמב :תונוש )אתורוסמהלש, המנוד ה םיאתבשה יקינולאשב.םמצע )בתרוסמה לשםיאתבשה,םירחאהטרפבו וז לשידימלת,רםייחךאלמ לשו.םיטסיקנארפה 1 תודלות,םילבוקמה םיאתבשה םידיסחהו ),ו פרת(ךרכ,יאימע 117? ךרכ,,בימע תורוקםידוהיהחיקרותבתוצראו,םדקהקלחיעיבר ),ד צרת( ימע עטכישעג רעד,ןעדוי ךרכ,ירישע ימע , הרודהמ(,תישילש 1897), ירבד ימילארשי ודוביעב לש,ר פשקלחינימש (1912), ימע , , 356,

3 120 םשרג םולש )גתורוסמהלש ידגנתמ תואתבשה תורזופמה םירפסבםיברטרפבו ירפסב רבקעי.ןידמע לכבתשלשםיגוסההלאה שי םגרמוחשדחירמגלםלענשיניעמ,םירקוחה םגו חותינמרמוחהןשיה שידומללהמכםירבדםידבכנאלשוחיגשהםהב דע.התעםבור עירכמהלשתורוקמהלא םירחואמםהונמזללשהיכורב לעו ןכ ברםהבלובלבהדוסיו,הדגאהלבא םגםשמרשפאתולדלתועידי.תורקיונתריקחתאזהנועטתוריהזהברידכ עיגנשתונקסמלתוחוטבתוחפ וא,רתוי לעו ןכךרטצנ ךיראהלתקידבברמוחה,ופוריצו הקידבאלש ונמידקההבשיא.םירקוחהמ.א וגשומלשץירג םיכלוההו ויתובקעבלעתודא תכםירמומה יקינולאשבאוהדח ידדצ טושפורתוי.ידמאוההאור קרןוויכ :דחאונתוח ןורחאהלשיתבש,יבצ רףסוי,ףוסוליפ ותבדבכויותשא( הנורחאהלש )צי שהיחאובקעי *)ודיריק ויהימזויהרמההתינומהה ידסימוהתכהשדחהתינוציקה וצרפש לכירדגרסומה ותיחשהו תאםכרד. דאמבקעי ודיריקרטפנ ובושב ותילע מ,הכמל הירדנסכלאבלש,םירצמרובעכו ןמזורחב םינימאמה שארלםהילעתא ונבהיכרב וא, היכורביחש ותעדללשץירגךרעבתנשמ 1695 דע אוהדמעשארב לכהתכה יקינולאשבלכשהינבונימאה יכהשבלתנ ובתמשנחישמה יכוהמשגתנ וב.תוהלאהםירבדהלאואצי ולץירגלךותמףוריציתשתועידיונילעש קודבל,ןתואורופיס לשעסונהינדהרוביג (Niebuhr) ותודע,,ו לש דהשמ ן.ביבח ןמזוייחלשהיכרבלצאץירגטולק ןמ.ריואה רוביגבאש תא,ותעידייפכאוהשומצע,רפסמאל ןמ םינימאמ הםמצעאלאהממ ורפסש וללעםתודוא.יקינולאשבתמאבו םגוירבדלעיתבשיבצומצעםיאלמ םיקויד-יא.םישובשוהלאוירבד לע 5 :היכורבירחא ותחירבלש[יתבש ]יבצאטשוקמהשענשאר התכל השדחהוסיגומשו,בקעירחאוותומלש הזהיכורבדחאוינבמ וא[ ]וגבלש 6.בקעי לעהז ןורחאהםירמואדסיישתדהשדח.לירמגלםמוקמ ירקיעהאוה,יקינולאשריעםתדלומ לשבקעי. היכורבו ןאכמ ונאםידמלהעברא :םיטרפ )אומשלששאר םיאתבשההיה *היבודב )באוה ונב לש,בקעי וסיגו לשיתבש ;יבצ )גאוהדסייתד השדח ירמגלן )דםוקמותדיל.יקינולאשבהלאשה,איה המךרעתועידיה?וללהיבגלשלשתונושארה לכונאיצוהל טפשמ :רורבהנושארה תישילשהוץירגש אלחיגשהםהברתויבאלוקיסהןהמלכ,הנקסמ ןהתונוכנהעידיהוהינשהשמתשהש,הבהניאהנוכנאלאהרוקמ לובלבב.םירבד ןינמ וגלהיכורבש אלהיה וגב לשבקעי?יבצרבדל הז שי ונלםימעטםייבויח םיילילשו םג.דחי ונאםיעדויםויהךותמתורוסמהתונושהלשהמנודה,םמצע ומסרפתנשךשמבםישש הנש,תונורחאהויהשםהיניבתותכתונושלעש ןתווהתה שילכינימתורוסמ.תורתוס םג לעםצעןתוהמ לשתותכהוללהםנשייקולחתועד ילובלבו.םירבדלבארבדדחא :רורב תרוסמ לכתותכהןלוכהניאתעדוילעםוש ןבלשבקעי.ודיריקתחאתותכהוללהתארקנ 4 ודיריק וניא םשהחפשמאלא יונכ ישיאושוריפו /,דידי ןייעו לע הז,םינאזור,ד ח ימע ןותעב,ינש ימע 17. Deutsches Museum תנשמ 1784 אל( 1774 ומכםפדנש לצא ץירגםיקיתעמהו ),ונממ ךרכ 6 :תינמרגב %Barochia ein Sohn des Jacobs»Von diesen soil letzterer eine ganz neue Religion gestiftet haben 7

4 והיכרב שארםיאתבשהיקינולאשב 121 לעומשלשבקעי ודיריק,דתיהותמייקדע.ונימיהנהו םהיגוחבהמייקתנתרוסמה תשרופמה אלשויהבקעיל הזםינבםירכזאלא קר תבתחאינבשותכהושפח ואצמותאלממ ומוקמ ץוח ותחפשמל 8. ןיאקפסתרוסמשתאז.הנוכנוליאהיה ול ןב המ-מושמשאציתכהמתאזה דסייו תכתרחא אקוודושממתד השדח ירמגל יאדווב ויהםיריכזמתאזינבתכה הרחתמהידכשיגדהלתאתלשלש ןיסחויהלש.םדסימלבאןיארבדהזכ םגלצא ינבתותכה תורחתמה תוביואהו. םייבוקעי לןכוןיארכזתויהלהיכורב ונבלשבקעי ודידיקתלבק ב תודעלש רהשמביבחלעב( ס טג )טושפהספדנש םבתרותתואנקה 9. רחאלרפיסש תארופיסהלעבקעיודיריקלעותוחא הזירכהשוילעלעכ ולוגלג לשיתבש,יבצוהירה ריכזמ םש תאהיכורבםשבהיכרבליגרהדימתלצא דבקעיןידמעםכחו דחאארקנה היכרב / וגואהיךרעתודעהתאזההמאהיש דועבושנןודלהילע רבדדחא :רורב םירבדולאובתכנדועוייחבלשהיכרברסומהוםתואאלעמשםושרבדלעהיכרבונבכ לשבקעיודיריקוילעשרביד הז קרתורושב.תומדוקה ץ בעיריכזמתאהיכרבםימעפתוברירפסבסומלופהולש בורבתומוקמהביתכב היחרב וא,עיחרבהביתכבתסרוסמםשל,יאנג וכרדכיבגלתומשהםיאונשה.וילעףאואוה וניאעדויםולכלעתרוסמ.תאזכ קרםעפתחאונאםיאצומלכבוירפסרכזםשלויבאלש,היכורבאקוודוהדועתב תרמייתמה ססבתהללעירבדיגוח םיאתבשה.םמצעתייבגבתודע לשרוחבהלארשיםהיפלעהמעמששןינעבףלווץישבייא,וישעמו ונאםיארוק םג תאז דחאש םירוחבההארה ולתלפתיהיןוצר םירמואש לכב םוי ג,םימעפפ בתליפתבהחנמ םעפו אתלפתבתיברע ןכו :ליחתמ אנאןודאלארשיןכושהתראפתבוזועםחר אנלע ןאצםישדקתוכזבהירא יבטויבד.תיאליעםגוביתכהיב!!ו מאיתבשקוקחהלעוחצמ םששודקה ךלמחישמה תאו הנשמ אכלמל היכרב ןב, ירא יתמולוגייניע (!)אחיקפתולגלתרמטמה ארוביטבאבילד? 2! יתמהלוגי ךלהרותהשדחרהבםיתיזה? יתמשקוביגדהלוחלאלו? 3! אצמי ןכןושלתודע 4!וזיפלשחסונהלפתהאצמנה ןאכ יאדוובהניאתקייודמלכבםיטרפה 5! לבאהשקרמולאיהשהיודבלכמ.לכוחנומההנשמ ךלמל חישמהיוצמהםגראשבתורוקמ םיאתבשהרומאלקרלעומוקמ יתמאהלשהיכורב ימע * 8 ןייעויפסב לש Nouveaux Documents sur Sabbetai Sevi :Abraham,Galante אטשוק( 1935 ), וכרע לש רפס הז אוהתריסמב ןכותהקייודמה לשםירמאמה לע תודאהמגודהועיפוהשתובותעב תיקרוטהתונשב וםירמאמהלאובתכג 1924 י עיריעצ יגבתכהםמצעםכרעוהלועהברהב לע המםסרפתגש ןכ יגפלילכמ ינש.ישילשורשפאקודבלןקתלותאוירבדלשיטנאלגךותמורמאמ לש Islamica, ^.Wl Gordlevsky ךרכ ינש (1926), ימע , דסוימה לע ותוארמוחהתונותעב.תיקרוטה תרות,תואנקהסופד,אנוטלא ףדהי כ ןב עסופד,גרעבמעל,מע ןכ םתח יתבש,יבצלשמלותרגאב :האיציגיולאירא יבדיאליעאיבטו יבדיאליעיתבש יבצ ןורכז( ינבל,לארשי םב ינינעיתבש,יבצ ימע תומוקמב.םיגוש.(56 11 ילוא ןורתפ ת ר ולא :ןאכ התא ונכלמ ונלאוגו ואאצויכ.הזב םג ץ בעי עדי ץ שש םתח ומצעהירא יבד האלע ריכזמו תאז 12 ילוא ל צתולגל ןרמטמדארוביטב. אבילד תנבה זמרה תאצייארדאהמ אבר רהזב ג ח ףד א מק.ב ע םש רמאנטשפתא תראפתארובטמ אבלד וכו ירהו זונגה,תראפתבתעדל,םיאתבשה וניאאלא דוסיהלא לארשיהלגתנשץ שבויוליגלשושדחהללפתמלעביהי ה ןוצר.הזה 13 ןייעןירדהנס ח צ,א עינמיסמ ורוד לש ןב.דוד 14 רפסב,תוקבאתהסופד,אגוטלא ףד,ב ע ב ןסופד,בובל ףד מ.ב ע 15 הלפתההליחתה ילב קפס אלתלמבןודא לארשיןכושה תראפתב אלאיהלא לארשי.יוכו

5 122 םשרג םולש לצא וידיסחאלאללכבלעהיעב הדירטהשםיבר ןמ םינימאמה םגהנחממ :םינותמה ימ הכזיתויהלהנשמךלמל? 6!חישמה םשההיכרב ןבהיראלוכישרפתהליתשב :םיכרד וא שיש וגל ןאכהלפתב תיאתבשןורכזומשליתימאה לש,ויבא ואםשהש ןב היראוניאאלאילמסבסומולע יובכהאיראיבדיאלערכזנש,ןכ-ינפלונייהדהיכרבוגב )ינחורה( לשיתבשיבצ.ומצע הרואכלשוריפהןושארהלבקתמלעתעדהרתויןכשןיא ונאםיאצומלכבראשתורוקמה ורבדיש לעהיכורבלעכ ונב לשיתבש.יבצילוא שיאצוי ןמללכהדחאאוהוצירעמ לש,ץ בעי רןמפילץ כ.גיצנאדבתרגאבםוימ הרדאך קתאוהרפסמץ בעיללעםניד לש םיטסיקנארפה :השרוובורסיו םתואםירוסיבםישקודוהוןכותשםתנומא ונימאהשצ שב י רש כ חאו ןבה עיכרב רפוכה ש מישילשהו אוהרקופהקגערפה 17. ש מי השקדיגהל תואדוובהמתנווכםילמה...ןבה. רפוכהםאהתאזםתסהצילמלע לארשי-ןב חרסש ואאמשהצרבתוכהעובקלהזיארשקןיביתבשיבצהיכרבו? הארנרתויןיאשןאכ אלא.הצילמ ןכותוירבד לשבתוכה לע ןיד םיטסיקנדפהוהירהינוימדקלחבןוגהונאו םיעדויורקחממ לש 8!ראה 0 ורקךלהמשםירבדה אלהיהיפכרפוסמשתרגאבתאזאלשו ודוהםייודיוהלאכלעיתבשיבצ.היכרבוןיא,ןאכ,אופיאהעידיהנמאנשישקדקדל,המע אלאבתוכתרגאה םשיפב םיטסיקגרפההמהצרש ודיגיש וא(המ ורפיסשיגוחב םידוהיה )ודיגהשאלוקדקדללכחוסינב,וירבדןיאוןאכרכזהעידיללעהיכרב ונב כלש.והשימ םגברהץ בעי וניאשמתשמ ףא םעפיוגכב הזרבדמורפסבשומש לעהיכרבלעכ ודימלת לשיתבש,יבצונייהדךלוה ויתובקעבואלואקוודדימלתשממ 19. ךותמתקידברמוחההזהאללכונקיסהלאנקסמהרורבתיבויחו לע םשויבא לש היכרבץוחמאנקסמלתילילשהאלש היה ונב לשבקעי.ודיריק ילואהליכהלפתה תיאתבשה רוחבהש אנוטלאבדיעה,הילעתא,ומשלבארשפא םג ןכןועטל הלפתהשהדושח והשימותעיסמלשץ בעי םשהתוא.ויפב ףוס,ףוסהניאהליכמםושרבדברהשץ בעי אלהיה לוכירבחלומצעב לעדוסיתועידיהתורחאהויהש ולךותמוהנבה-יא ותדגאב לש וצירעמ ןמפילץ כל נהבותכה קרםישדחםידחאינפלתייבגתודעה.תאזה םאבשח תאםילמהןבה עיכרבםירומכלעותויהונבלשיתבש,יבצרשפאראבלהזמתא.דדושה היכרב ןב הירא.הלפתבש,רוציקבבטומ סחיתהל העידיל וזתוריהזבהבראלותונבלהילע רחאמהניאשתרזוחםושברוקמ.דחא.ב ימ,אוה,אופיא היבודבהז םיכפוששוילעתונותיקלשםיפורחםיפודיגוירפסב ידגנתמ םיאתבשהעסונהשורוביגדיעמוילעדסיישתדהשדח?ירמגל הלאשתחאתררועתמןאכ :הנושארבהמהיהומש,תמאבהיכרב וא?היכורברוביג בתוכתאםשהםיימעפהרוצב וז Barochia ירהוןיא םשהזכ!תירבעב שי קרהיכרב וא.והיכרבתמאבו ונאםיאצומברהשץ בעי ןכודועוינפל רהשמזיגאחובתכתאםשה הרוצבהנבומהרתויהיכרב /יחדב(עיחרב ).םהימודו םגתורוקמה םייטסיקנארפהםישמתשמ,הרוצבוזלשםשהיפכהארגש.ןלהל 16 ןייעירפסבתומולח ריכדרמ,יזנכשאימע.ח ל 17 רפס,ש ומשףד ג פ.ב ע 18,ראהזיורקקנארפ,ותדעוךרכןושאר ומוגרתב( לש ),בולוקוסימע 189. עיחרבו, ודימלת 19 ןייע ם,שומשףדא נ :א ע יתבש יבצי רשםתחשומצעהיראיבד...האלע ןכו םש ףד ז ע :א ע תכ ץ שבעותה ודימלתו רוראה עיחרב י דש

6 והיכרב שארםיאתבשה יקינולאשב 123 לכבותאזקדצעסונהירצונהותלבקוןודינבהז!הלועמרבדהזןתינ החכוהלהרורב המכמ,םידדצםגו תאדוסםשהיכורבותרוצבההומתהדמלנ.ןיבהל ברהץ בעירפסמ סבתרותואנקה 20 לעישאר םירמומה יקינולאשבויהש ןבאל ףגנתיבלארשי ואיצוהוםיפלא ןמ.ללכה אלדבל קענלאסב!]ךכ[תוצראו תויחרזמה יכ םגץראבןילופ וחדוהםיברםהירחא םסרופמהוםהבאוהעשרה ער ]ר [םייחךלהמהיה ארקניפלךלהשאיקרוטל דומלל תנומא יתבש יבצ י רש היכרבמ וניכוותוא כ חאךאלמ 21. אוהתיסההברהץראב. ןילופ דעהתעאלהמייקתנותודעלשץ בעילע םירשקהןיבשםייחךאלמןיבוהיכרבתורוקממםירחארשפאוהיהבושחלאמשהעטברה.ץ בעיונאצמתועידיתוברלערשקהוניבשןיבו רלאומשומירפתונשבםיעשתהאמל ז יהלבאםהרבא וזודראק ריאשהשוגלתועידיולאוניארבדמףאםעפ וירפסבםיעודיהדע התעלעתודוא.היכרבלבאץ בעי אל!העטתירפסב הטיסרבינואהיבמולוקרוי-ויגב אצמנסקנפליכמהתומישרתוברירבדמהרותםייאתבשאצויכוהזב םבור(יבתכמ ןתנ )יתזעהבתכנשהביתכבתידרפסתיביסרוקי עדחא וידימלתמ לש רםייחךאלמתוצראב ןאקלאבה 22. דימלת חז 23 איבמירבדהרותםיאתבשםיברםשבוברארוקשותואםימעפ ם חדה רה (םייח )ךאלמםימעפוםתס.ירומ ירהוסקנפב הז ונאםיאצומעבראםימעפ רכז ירבדלהלבק לש.היכורב ףד ח :א עירומ םשמ היבודב. ו צי ןכו םשדוע :םעפהדוע המדקהםשמ ל זנהניכשהלוכיבכהאציןיאמףוס דוחיהמלשס אםעיהלאלארשיס זואל זזהבבחמ ]דע[הארקש. יתב 20 ףדו כ.ב ע 21 ושוריפ לשץ בעי לעילוגלג ומשםייחמךלהמםייחלךאלמ ןיא,ול,ןבומכדוסי.ירוטסיהאוהעבונ קר ותנווכמתוזבל תא.ומש ומש היה,רושק,הארנכ ואוחכבםוצעה ולשהשרדב,רשהדוהי ביל,רב רזוע רפכמ וילע ויתוגורכזב י כב(אנהכ )בושבור ואותגהנהבתינפגסהתפוקתבותלומעתהנושארהתואתבשלהנותמה.ןילופב ירהםיעדוי ונאהנושארבשהיהותעיסמ לש רןימינבןהכהוי גירמדימלתז מרהילטיאמו רזחהינלופלדמילו תא תרותםיאתבשהםינותמה קרוירחא ןכ אצי םשמ טיו ולהאריעב ילופנרידגיאקיתמהו דוס םע,רלאומשומירפ רזחו ובותרותמהנושארה רבעוהנחמלםינוציקה ןייע(ירבדץבוקבםירמאמ ןורכזל ר יבצ ץרפ תויח, ל ז,ג צרת מע ).ג לש רבכווזודראק ארוק ותואםימעפל םכחה ךאלמםימעפלוםכחה םייחלייגנא יזנכשא,םש( ימע ),ג לש םגרתו תא םשה ךאלמתידרפסל יכ אל היה הז םשהחפשמאלא,דובכ ראות אלו ירבדכ,סינאזור,ד ח ימע 478, הצרשותושעלידרפסתחפשממלי גנא רשא.יקינולאשב ומשאלמה לשםייחךאלמרמתשנ וגל םנב י עהמישרולסכמט סתסקנפבש ק קןיטקיטהמסרפתנש י ע.יןירפלייה םלועה ב תנשמ 1930, ןוילג :ו ל רבע ונילעשיאהשודקרוהטוארבג אבראריקיו ה הףולאהםכחהללוכהינרותהגלפומהדובכ רהומר םייח ר רהומב,המלש לגרומה ימופב ישניאד ר םייח. ךאלמ 22 ןמיס י הכ בושחה :הזה. X 893,Z8.vol,I.No 20 די בתכהזהיה ךשמבםינשתובר םילשוריב דערכמנשל וחלגלגתנו,קרוי ויגל ויתיארו םילשוריבתנשבא צרת עצוהשכ.הריכמל 23 י כבומצעןיארכז ומשללשבתוכסקנפהלבאםג ןודינבהז יתאצמרבד.שדחהארנכהיה סקנפה הזהינפל םיששכהנש קשמדבםשו שמתשה ובילבלכקפסרבחמרפסהיעותחוראצמנהי כב ןוירנימסה ידוהיה קרוי ויגב ןמיסב 2223 לש ףסואה תרכזמלר- ד.ואלענעםיקלח םימיוסמלשי כהזףדמ( ) וחקלנשממךותמסקנפה ונינפלשאלא יניעלש קיתעמה טקלמה קשמדבש ויהדועםיפד םידחא םירסחהחתע סקנפב.ונינפלשןאכוונא םיאצומתאומשלשבתוכ :סקנפהרמא ריעצהםהרבאהירזע יבצףד( 247a). סהו םישוריפ ירבדלןתנ יתזעה םיאצמנהתמאב תליחתבסקנפה תירפסב.היבמולוק ןכוםשדוע :םעפ ינירה םהרבאיירזע ליחתמבותכלהמ ינורוהש ןמ םימשהלעאכלמ אחישממ א וננודא[ ]ונכלמץ ש. ה רי

7 124 םשרג םולש ףדא יא ע לערמאמ ארהזברישל.םירישה היכורב ו צי ירומ. ומשמ ףדה ל :ב ע םג יתעמש םשמ יבילי גה ךורב הי ו ציבושי לעאישוק ושקתנשהמםעטהיהשכאצויןהכהלודגהתיבמשדוקםישדקההיהלבוטםתואוםידגבה ויהםיזנגנ אלו ויהםיליעומהנשל?האבהןינעהאוה יכ לכרבדהשודקבשאוהשכ טשפתמאוהםשגתמהזבוןבוי ןינעערהןכיהמהוהתנ יכהלעמללכה רואהשודקאלא ןיגעהאוה רואהשכלולכ ורוקמבאוהבוטרומגדרפנשכוטשפתמולכהמכאוהשטשפתמ אוה.םשגתמךכןינעהכ גןאכב /..וכו עכ יתעמש. ק ודו ףד ד מ :א ע םשמ המר בבור יה ו צי לערמאמדחאשרדמבתומש הבר,רפח יכ א ר היכרבתוחולהויהןכרא ו.םיחפט ןאכמ ונאםידמלהמכ :םירבד )אוברללשבתוכ,סקנפהונייהד דלםייח,ךאלמ ויהתמאבםירשק םעהיכורב העומשהוהעיגהשינזאל,ץ בעיהתיה.הנוכנ םייחרהרסומםירבדומשבלש.היכורב )ביתכהיכורבוניאשובשלש.רוביגןאכונינפלןבורודבתוכהדוע,וייחבאלו הקתעהבתשבושמ אקןניקסעאלאףוגבתביתכדיה לשדימלתה.ומצערמאמבןורחאה אוהלידבמהפיןיב רהיכרבשרדמבש ןיבוומשלשלבוקמהשרפמה תארמאמשרדמה ובתוכש םגןאכ.היכורב )גםעפתחא ונאםיאצומןאכתאביתכהךורב היםוקמב.היכורב והזביתכריאמ םיניע!שממ ןיאןאכיונש ואסוריסםשהיכרב י עתפסותו אואלאםשהךורבומשכ ירקיעהלשותואםכחתפסותבתויתואה י םשמ.היוהעדיהבתוכסקנפה דועתאומש ירוקמה לשהיכורבהיהשךורבהנתשנוםימעטמםייתדםייאתבשךורבל הי וא?היכורב רואיב הזלכוי לבקתהל קר םא לכונאיבהל דועתויארתורחא תויארוהלאכתואצמנ תמאב,ונידיביפכהארנש.ןלהל )דןפואתרכזהומשהארמ לערבדיתלב :ליגרםיימעפרכזנ ילבלכראותאלא םתסהיכורב,ו ציםעפתחאראותבדובכיקרוטגהונהפוקתבאיהה םגלצאםיבר ימכחמ לארשי הןלרוטבשיפכרכינשהפיורפסמלש :סינאזור יבילי גה ךורב הי. ו צי קרוםעפ תחאאוהארוקותואראותבינברשממדיהמ היכורב. ו צירבד הז.אילפמלעבסקנפה ריכזמהמכתומש לשםימכחדימתויוניכב.ינבר קרתא יתבשיבצומצע וניא ארוק ראותב ינבראלאםתס.ה רימאהארנ ודמעמשלשהיכורב ואךורב הי ףאאוהדחוימ ונימבוניאוהמודהזללשםינבר ואםימכח.םיליגרלעבסקנפהגהונסחיבוילאהמונאש,םיאצומ,לשמלירפסב וזודראקסחיביתבשליבצארקנה םשםימעפליתבשיבצילבלכ תפסותראות וא,יונכםימעפלםכחהצ שראותבינבר,ליגרםימעפלו,ה רימא םשהרומה לעותלעמ תיחישמה.תדחוימה ןכגהונבתוכההזהיבגלהיכורבוניאש קרםכחראשכ םימכח הרקמב הזאלהיהטימשמםושבןפואתאראותה ינברה אלאדמעמדחוימ.ולרשפא רבדלוילעילבמףרצל לכראות,ףסונהארנכ ינפמראותהש ה יףסונהומשלירוקמה ךורב שי וברבכםושמןויצלש ודמעמיתדה.אוהה )הדבועהונאשםיקוסעןאכםכחברימהשתא,ותדןיאהל לכלקשמיניעבתוכה אוהש םיאתבש דמ.םיינוציקה םשכףאשןימאמדחאאלארקתאיתבשיבצירחאהרמהה ומשב יקרוטה,שדחה ןכוגיצמ םגראשבםירמומהםימעטמ,םייאתבשםילגנ וא,םירתסנ וארקש םתואתורפסבתיאתבשהתירבעה קרםהיתומשב.םיירבעה ורפוס לש ןתנ יתזעהארוקתאלכםינברהםיאתבשה ןיב ורימהש ןיבאלשורימה םהיתומשביראתבו

8 היכורב שארםיאתבשהיקינולאשב 125 דובכםיינבר 24. ןויכמ םיגוחבשהלאהבשחנהרמההםימעטמ םייאתבש דוסילאלו,הדיגבל הניאהעיפשמלעםחיבתוכהםכחל,רמומןיבךלהש ויתובקעבןיבוראשנשהנחמב.לארשי ודמעמלשהיכורבדמעששארב םרזיאתבש,בושח אל,הנתשנ,אופיאיניעב ודימלתלש םייחךאלמ י ע.ותרמה ןמזתביתכסקנפה וניאעודיםנמא,קוידבלבארשפארמול תואדובבתכנשירחאתגש,ח סתתנש ותריטפלש רלאומש,ומירפןכשאוהוריכזמיונכב ליד 25. ןיאולכקפסהפוקתבשאיההרבכדמעהיכורבןמזמשארבתחאתותכמ םירמומה.יקינולאשב ןיאונא,םיעדוי,ןבומכ יתמ עמשבתוכה תאירבדהרותהולאה יפמובר.מ חרהרשפאאוהשץבקמקיתעמו ןאכךותלוסקנפםירבדעמששםינשינפל.ןכ ירה וגיצמתאם חרהתלחתבט סתרבכריעבןיטקיט,היסלופבשיפכ יתאבהשליעל עהב( 21) רורבורקיעשתפוקתותלועפ וידומילופונירדאבהתיהתונשבםיעשתה לשהאמה,ז יה ינפלותילע םע דהדוהידיסחהץראל.לארשילבא םגידחאותאצםשמההש ןמזםיוסמ תוביבסב ולא דערזחש.הינלופלירבד ינבראטשוק תנשב( )ה עת לעותלועפיגפל ותרזח הינלופל םיחיכומהיהשדועםעפ תולהקבהיקרוטךא אוציאציהקתפמלשםילשורי ךליולא,ץראףשכתיסהוחידהוהמכתולהקתודגהבלשיפודש ראו אל 26. ה ראותמ ילוארשקתנ קרותעיסנבהינשה וזה םעהיבודב וליאוינפל ןכהיה ותרבחב לש ר לאומשוומידפרבד הז אלעדנ יפלהעש אלולכונ.עירכהל לע לכםיגפחיכומןפוא ותרכזהלשםשהךורבהי רבודמהשםדאבלעבדמעמיתדאצוירדגמ,ליגרהיפכ.יתרמאש התעובושנםשלהיכורב.ותוהמויתשגדהלעמלברהשץ בעי וניאשמתשמאלא םשבהיכרב ויסוריסו.דבלבלעןכשיךרעדחוימינשלתומוקמהםיאצמנה וירפסב םירשאמהו רושיאאלמתאתרוצםשהומכאיהשתאצמנסקנפבלשדימלת.ם חדהםהינשםיאצמנ רפסב תוקבאתהאלו ירבדבץ בעיומצעאלא ירבדבתודעםתותמאשתמייקתמןאכךותמ הדבועהורכזנשןהבויתומשלש היכורבהדוצבהנוכנאקוודוהרוצבץ בעישומצעאלעדי הילעאלושמתשה!הבוהזטרפבושח םגיבגלתרוקבםכרע ירוטסההלשתויבגתודע.ולא העידיהתחאהתאצמנתרגאברוחבהחספד בעשוהיאטילמוברלרבעשל,ר לאקזחי אדנלגארפבלעישעמ יאתבשה רהשמדוד ץייהדופמבאזוףלוו ץישבייאוגבלש ר.ןתנוי הזוונושללע ירבדףלוו ץישבייא ולודיגהשבתוכלתרגאה :ומשמםגו רמאהלבקםשהש י דש ןישתלדדוי אוהןינמכד יתת ןינמכץ שחמיומשברהו ר[ ]ןתנויבתכשלכב םעפש מיאוהת ראוביונכלמ,יתבש םגורמא ודומלמאתיארהוזב 27 : תישארבאזראד בשתארי..דרמאואוהשהלג.ןיזר שב אוה יתבש יכורבה ןינמכתארידוישיר ).םילשוריבףדב 24 ורפסב לעירואיב,םילהת י כ דוד ןמפיוק 255 הימדקאב(,טספדובבומוליצו אצמנתירפסב ןקוש 28a ריכזמ ןאכ תאי רה וייליראק ו צידובכב,בר םינש תוברירחא,רשףסויוייליראקרימה ותד ינפל,ןטלושה יפכעודיש וגלורופסמ לשוזודרקשורד^ב. בתכה 25 ןכוירבד לע ומלעה לשיתבש יבצףדב ג י :א ע היהשכ םלעהה לש ה רימאהאב ול הראה אניצובלאשידקראותה[עובקה לש ר ןתניתזעהיגוחבוידימלתתוצראב ]ןאקלאבהואבו ולםידיגמה םהועשוהי בלכוועבשנו ול יחב התואבצ ךיאהרימאהלעתנםלעתנו כ היב(תעשב )הליענ ףוגב שפנו ו חהלילח תמש תומכ לכםדאהחורהו בושת לאםיהלאה אוה םגופ םגפ.לודג ש רהמל ומירפ ל ז ש רהמלו רודגג ל ז תעיסלו 26 תרות,תואנקה ףד ח כ ב ע,צוה(,בובל ימע. יהומחרמ הליג הז לכו רהמ ן ימבשוחש שודקה 60), ןייעו םגוירבדםיקדוצה לש דוד,אנהכ תודלות 7 םילבוקמהםיאתבשה,םידיסחהו ךרכ,יגש מע 187,תרוקבלירבד ץירגףריצשתוצילמההרוצבהנוכנ יתלברבידו לעיקיגולאש לעכ ץרא. ףשכ 27 תישארב רפס ינוקת,רהז ןוקת. ב

9 ה י 126 םשרג םולש ףלא ויתרפסמכץ ש 28. היכורבהאירטמיג וזהנוכנ ביתכב!היבודבןאכמהשדחמש עדילא ןוכנםשהשוניאהיכרבאלא.היכורברשקב הז ןיאתובישחהלאשל םאםירבדה ורמאנ י עףלווץישבייא וא ימאוהש,רחאי פעאיניאשהאורהבסקפקפלתתמאב.תודעה רקיעהאוהםיפייזמש ויהםינובהאירטמיג לע םשההיכרבאלו לע םשההיכורבאלש והועדי.ללכשורד הז לעירבד סינוקתרהזואצומתמאביגוחמ!םיאתבשה העידיההינשהתאצמנםש 29 תיבגבתודעתנשמה כקתינפבתיבןידה גרובשערפבש לעתודא עימק ןתנש ר ןתנ,ץלוהרא ברתליהקב יפמאטש,הירגנוהבבשחנשיאתבשל.קהבומ עימק הז ןתינםשב היהלאלארשיםשבויתבשד יבצ םשבו ךורב. ו ר ןתנץלוהראהיהורבח לשףלווץישבייאויעסמבהיברומב תנשב,ךי קתוררועשזגור בריגוחבידגנתמ.םיאתבשה,אצמנ,אופיאםגשאוהשמתשמםשב אלתרוצבהיכרבאלא אקוודהרוצבוניצמש םעפתחא םישש(הנשינפל!)הזסקנפבדימלת :םייחרהךורבוהי ומכ(ךורב הי ).סקנפבשאצויהזמדועשןמזברחואמועדייגוחבםינימאמהםיבורקההתכל וזםשהשהיכורבאבתבכרהמ םשהייהלעםשה.ךורב םגרמאמישילש סבתוקבאתה זמוררבדל הזי פעאברהשץ בעישמתשה וב ביתכב.היכרבםירבדה ואצמנתייבגבתודעהבושח,דאמ םהוירבדרוחבההמלש ביל ףרודסרטאמתבישימ רןתנוי.אנוטלאבאוהרפסמםירבדםיבר המרמאש ולורבח,טייח ונב לש דקיזייא,שילאקהיהשד באתלהקב יפמאטשינפל ר ןתנ.ץלוהרארוחבהזעדי הברהםיניינעםייאתבש אלואלפירבדה םארוכזנויבאשבשחנדחאל יבושחמםינברה וכשמנשרתסברחאתואתבשה לכ.םהימי אוהרפיסלעבלתודעהםירבד לע יקינולאש דועשבושנןודלםהבכ חאו רמא ילהיכרבמ ש מישלא רעה רטאה ןייא ו יו וצ ןיגארקונייהדוהיכרבןירדנוזןיילא איזןיטראוושלא זיבדעטשרעטרעוואידא הכ ג וצ,ןמוקבשלאןעדרד םשטרעווואולמב,ןייז וזלאטרעוו ןמזתולגתה.ןייז רבא איז ןיגייזשע גיטרעווג לכעגרעגרושלא רעטרעוואידא יהןיגירקאיוו ךיואדי באןאכד ל ר[ ר ]ןתנויטרעוושע יבמופבןגשרד,גואטרעוו שעהלגמןייז 29.ג איסהרפבםירבדולא,ובתכניפלירבד,ץ בעיתנשב.כ קת םהםירושקםירבדבםירחא לעהיכרבשישםהלדוסי יתמארורבוםהשםיעבונתדגאמםיאתבשה םירחואמהםניאוםייודבי ע.םידגנתמהרמאמה לעומש לשהיכרבםיאתמדאמהמלונאצמש דע,התעטרפב םאבתכנ םשהותרוצב ;הנוכנה דעוישכע,היה יפל,הז ומשהיבודב ואךורב.הילבאהתעףסונ ולוי אוםשמ היוהומשו.והיכורב יהוזתמאבהרוצהונאשםיאצומ םינשתודחאירחאתיבגתודעתאז עימקבהתואמהלהקהנממש אברוחבהםייחיפמאטש!אנוטלאלםינימאמהו וא(םידחא )םהמםיפצמףסותתשומשל םגא ההנורחאהזאואביןמז תולגתהה לש הנומאה וישכעש םיריתסמהתואינפב.תוירבה םגהעד וזתנבומאיהשכתדסוימ לעםשהךורבופסותנש וילעםושמ המתויתואםשה.שרופמה םאההיהומשירוקמהלשהיכורבךורב? םאהדועלכונחיכוהלתאז? םנמאו ןכ רבד הז ןתינהחכוהל,תיאדווךותמףוריצ יגשתורוקמולגתנש יל יתוריקחביבתכבדיה.םייאתבשה שיונידיבתרגא רמרכששישידעב,אקארקמ ברהנידמה לשהיברומ גרופשלוקיגב 28 ס,תוקבאתה,אנוטלא ףד א ב ג עהטמל ;ךליאו סופד,בובל ףד ט כ.א ע ץ בעי ומצע זמור םירבדל ולאורופסב לע ישעמ ףלוו.ץישבייא,םש ףד ח לא יע,בובל( ד כ ).א ע 29,םשףדב יכק ב ע,בובל( ףדז יס ).ב ע 29a,םש ףד ב ס ב ע,בובל( ףד ד ל ).,ב

10 היכורב שארםיאתבשהיקינולאשב 127 לא רדוד םייהנפואהבתכנשלולאב 30 ה פת ןמזבדשחה ןושארה לע רןתנויץישבייא הריקחהולעתולועפםיאתבשהםהיחילשוזנכשאב.הינלופו אוהחלוש ולקתעהתייבגמ תודעהתבגנשץינוקבדעובלודגהלש הנידמהיפמברה ןקזה ץ מ רי רוהמילבא 31. יילאווק תרגאבאיההףיסומבתוכהדועםיטרפ םידחאתייבגל,תודעהןכו :ונושלםגו דיגה רילבא ל נה ןתואבש םיבתכה ואיבהשידילשרופמיפב :אצתר איינאוה יכרב 32 ךולמילעןידיש ןיחורו םיכאלמוץ שוךולמילעםיקידצםידיסחורודבשלעולכםימעהראשותונימ רעוכמה ]ראובמהןתואבםיבתכהןיידעאלונדמעלע /,רוריבהטאטיצההזהךותמ םיבתכה ובתכנש י עדחא וידיסחמלש,היכרבבושח.דאמהמרשפםילמהתוהומתהר איינ אוה? היכרב ןמזבר יתשאייתנאוצמלרשפ.םירבדהירהואקוודהרעההנטק וזאיהתניחבחתפמ!לודג תא ןורתפהעיתפמהיתאצמי כברלדא 838 תירפסבש ןוירנימסהידוהיה.קרוי-ויגב ןאכ תואצמנףדב תורעהתודחאתולעבןכותיאתבשובתכנש י עדחא וידימלתמלש,רןימינבןהכה,וי גירמףסאשהנהתורוסמםירופיסו.םינושםהיניביתאצמ תאעטקה דבכנהאבה 33 : ילוגלג עמש ]תלעמש[ב רההיהלוגלגלשי ראהםכחהו רהמלש 34 ץטירילופ 30 תרגא תאזהלולכףסואבתודועתהתקולחמל לעתואתבשה לעו,ר ןתנויץישבייארדוסש י ע רףסוי,ריגערפ ודימלתופתושו לש ברהץ בעי.ותמחלמב ףסוא הזארקנה םשב ם ילחג,שא אצמנ י כבדרופסכוא,יס 2189 םיקלחוםידחא ונממומלוצ י ע תירפס ןקושםילשוריב יתשמתשהוםימוליצבהלא.ןאכ תרגאהתאצמנ םשךרכבןושארה ףד ירבדתייבגתודע תאזםיבושח יכ םהםיבותכןושלבהטקשתבשויימו אלוךרדכ בודתודועתה ןיממ.הז תיבןידה עבוקא כבלולא :ה פת הנה הז םויה םויל עיבי רמואהירורעשהמה ועבהזיאמ תותכםישנאמ םישורפ תאמ תכ הםיכלוהוךרדב אל הגונ םהלהמהוםינימימםיליאמשמוםידובוםבלמהלבקתפייוזמ המואלש אצמנרהזביבתכבוי ראה ל זםישועו יתשכ,תורות ןכבו לטומ לע לכ ימתארישםיקלאובבלברוקחלקודבלו דע םוקמ ודיש תעגמ עדיל לשב ימהאציהערהתאזה הפו ץיגוקדעובלודגה לשהנידמהוזרכוהתוררועתהב לודג לע ןתואםישנאםילסופה ונתרותהשודקה םניאוםינימאמירבדלםימכחםירחובוםמצעל הרות,תרחא אבו ברה ןקזה ץ מר רוהמילבאילאווקומצעמאיבהוםיבתכןכותבשובתכנירבד תונימ אלש אצמנ םהב דוסידסומ ירבדמ רהוזשודקה ואירבדמי ראה ל ז וידימלתו ילחג( שא ףד ט נ ).ב ע,רילבאדיעהםיבתכהש המ איבהש ןתינו דיל ברההנידמ ו רנ ואבודילתאמודימלת א ק מר,ר[יכדרמץיגפמעק ןתחברה ר רזיל ]ץנוק אבשכ ןמגארפ ינפלהזיאתועובש,ורבעש רויכדרמדיגה ול אוהשקיתעה םתואגארפבובתכנשי יע רפוס א ומשו ד ולש אוה[ ר םולש,גרובשגער דימלתרבח רל ןתנוי ]ץישבייא בורוםירבדה םירכזנהןתואב םיבתכה עמשדימלתה יפמ ברה מ ןתנויומצעב ויפמו ארקירפוסהל ר םולשהגוהו י ע ר ןתנוי.ל נה לכ הזדיגהתרותבתודעתפיסאבםינברהדעוב. ץינוק ז חאו( עבשתומיתח ).םינברה 32 י הבונינפלש,וניא,ןבומכ.קייודמ,ר ףסויריגערפ הנשמלכב םוקמ תאביתכהךרדכ ובר,ץ בעיה ןיאו קיסהל ןאכמ םארוקמב היה בותכהיכרב וא,היכורב היכרבבש שארםינימאמההלאהבותכה.רבדמ ןיאותובישחטרפל הז יכרקיעהונליבשב עובקל 33 עטקה הזהאצמנ םגרוציקב(?) י כב דחאףסואב,גרובצגיג. ץירגש איבמ םשמ תישארםירבדה,עטכישעג( ךרכ,ירישעהרודהמ,תישילש ימע 461). ירבדל ץירגואצמנםירבדה םשףסואבאצישתחתמ ודי לש ר םייח ירגס,ילאזאקמלבא יבתכ דיהםיאתבשהףסואבשגרובצגיגםיבכרומ בורלהברהמםיעטק םינוש ןיאו ךומסלהלחתכל לע םוחיי הז ןיבשם חרהעטקהו הזה לצא.ץירג הארנ םגרואיגשש ש קזקיתעהשוליבשב תא יתשתורושהאיבהש,ורפסב רציקטימשהו תא לכרמאמהבושחהעגונה ;היכרבללבארשפאעטקהשי כבאוהה ליכהתמאב קר רוציק הזמ.ונינפלש 34 י כבגרובצניג ןכו םגךשמהבםירבדה ןאכ בותכ לא ןוכנןיטגירולפ וא.וניטנירולפ

11 128 םשרג םולש 35.ו חרה יפמו ר רהמ ךורב עמשש דיהש לוגלג ם רהמ :רייאב ]תלעמן עמ ברה היהשכ בשוי וקיגולאשב רריב ומכ הרשע םימכח םהלו היה הלגמ לכ ויתודוס 36 יחבו וקלא והזש ש מ ]תוד[לותב 51a] ףד[ י ראה רמאש תעשב ותריטפ םא וכזת אבא לוגליגב רחא דומלל םכמע תודוס 37 הלגאו ןיזר ןירימט המ אלש ןתינ תושר תולגל,וישכע ולאו םה :םתומש חהו ר ר לאפר עמ םהרבא ןיטנירולפ חה חהו ךורב חהו ץרפ 40 יכדרמ חהו ןהכ ר ףסוי ףוסוליפ דוהו ר ר והימרי ההו דסח ]דיסח[,ר הדוהי דימתו היה ףסוי 38 וסור ההו,ר קחצי 39 ןנח השורב,חהו ר ףסוי ללפתמ תיבב ושרדמ טאנוק ההו ת ס םע 35 י כבגרובצניג רתוי :אלמולוגלג לש,רה םייח. לאטיו ןאבמ ץפוק י כ הז דעתלחתה ןינמתומש וידימלת לש ןתנ ל זוהרשע ידימלת רה ןתנ ולאו ןה, םתומשלבחודאמץירגש אלקיתעה חא לכהמישרה,ורפסב לעו ןכ יתתג ותוא ןאכהתומילשבבורל.התובישח 36 ןאכ ופסונ י כברלדאהטמל ןמהרושה :םילמה,י ויההליחתכ חאוףיסוה. םהילע 37 הנווכהרופיסל רלמולשץינזערדתודלותבי ראה יס(יטוקיל,ס ש ונרוויל,ן קת ףד ב מ ):ג ע רפיס ילר רהומכאילדג ו רנםדוקש ותריטפ רמא וידימלתל ןמזבש טעומ רוזחי הזל,םלועה דעו םויה היה ןיתממ ר םייח,רוהילדגאביש וילא םכח דחא אוהש לוגלג ותמשנ לש י ראה ל זרוסמיש ול ח רהומ לכויתודוס אוהוריזחיכ חאהרטעה. הנשוילםירבד ולא ויהםידסוימ לעירבד ר קחצי,ןהכהדימלת,י ראהורסמנש.םכדמלאו רמאיו ול י ע ו חרה ומצע רעשבםילוגלגהםילשורי(,ביערת ףד ב ע ): ב םא וכזת ינאאבא םכל ר[ קחצי ]ןהכה ךיא אבתונדמלתורחאהתאש רטפנ התעז העהמ רמאיו ול ןיא ךל קסע תורתסנב ךיאהיהתיתאיב םכל םאםולחב םאץיקהב םא. הארמבו חרהןיבהםירבד ולאזמרכ לעלוגלג.י יראה זמרהנומאל,רש ןתניתזעה וניאאלאולוגלג לשי ראה אצמנ רבכתורגאב לעתישארהעונתה,תיאתבשה ןייע יטוקילב,םיבתכמ וה,ןמרבהץבוקב לע,די רפס ג ),א שת( ימע :א ירולאש תא,ר ןתנ םא יוליגשדחה לש י ראהדמללרוריבב תאויתונווכ וילעש(רשיב ר )ןתנ היהי,לוגלגב אלו. בישהךשמהוטפשמה םשהארמ העדו ויהשםינימאמ רש ןתנ ומצע אוהולוגלג הז לש,י ראה אלאדעש הנה אלוהושרההלעמלמתולגל.םירבדה וזהקזחתניאדווב רתוירתויויגוחבםינימאמהטרפבו י ע יוליגותטישהשדחה לש ר ןתנהלבקבתאצמנה רפסבהאירבהראשו ירפסתפומה לשותלבקתיאתבשההשדחהתחתפמה תאתלבקי ראהםינוויכבםישדח.ירמגל תריחב תרשעםידימלתה תיארנלעבלתרוסמהתאזההרזחכ לעהשעמי ראהרחבשהרשעםידימלת לשהרושה הנושארה יפכרפוסמשיחבשב.י ראה ןהתוחפשמ 38 ןינעמ אוהיפלשירבדהמנודה םמצע וסור לצא(,Galante מע 66) תוחפשמהתועודיהרתויב םהיניב,(Rousso),ןיטנירולפ (?)ןוריט ןהכו - יפל תרוסמ תומשהחפשמהםיירבעהתרמשנהםלצא.דוסבהשלשתומשהמוללהםיעיפומ.ונתמישרבםאה ויהםימכחהםייאתבשהולאהודמלש תרות הנומא ה יפמ,ןתנ ירחא ןכ ןיבישאר?םירמומהרבדהלבקתמדאמ לע.תעדה לע יגשםינושארה ונאםיעדויורימהשםהיתומשו םירזוח תומשכםיארחאהםיירקיעההרמהל.תינומהה ךדיאמ אסיג אל לכונ רמול לכשהלאםייונמה ןאכורימה,ב חא ןייעהרעהב.האבהתחפשמ וסור איהתחפשמםיבבר העודיקינולאשב המכוהינבמםיעיפומ ורפסב לש.סיגאזור 39 אוה םכח עודי תמשתבשב ז מת ורפסו ינבקחצי,םישורד( םבורךרדב,דוסה אלש יתיכזםתוארל דע )התע ספדנםיעבש הנשירחא ןכ יקינולאשב ז יקת ןמיסקהבומ אלשרימה םעםיאתבשה.םירחאה ןייע וילעלצא,סינאזור,ד ח ימע 124, אלש,עדי,ןבומכ לע.ותואתבש 40 םכח הזאוהאוהרבחמהיתמאה לשרפסהבושחהתרגא ןגמםהרבא יתספדהשץבוקב לע,די רפס ב ),ץ חרת(יתבשחו זא תועטבהרבחמש היה ילואםהרבא.וזודראק י כב ינשהאצמנהףסואבגרובצביג יס י כבה חזש רםהרבא ץרפ רכזנשוריפברבחמכתרגאה 40 ףדח ק ו ק אצמנ דוע סרטנוק ונממהלבקב תיאתבשבתכנהירחא ותומ לש ןתנ,יתזעהונייהדירחא,ם ת ןכשוריכזמ ןאכן רהמ כשודקה. ה הלז

12 היכורב שארםיאתבשה יקינולאשב 129 היהש,ותיבב חה,רקחצי ןנה 41 ההו ררזעילא ןהכ חהו רשאלאנברבא חהו יתבש לאונמע 42,חהו ר דוד 43.ןיסימירק יפמ חה םלשה ר המלש 44 ןךיליאא הארש ברחל יקינולאשב אוהש הצר תויהל ןתח תישארב חינהו אל ןמםידימלתה תויהל ת ח רמאו יכ רתוי לודג ןתחה תישארב ןתחהמ הרות אוהו דוס לודג ךפה הממ תוירבהש /,םירבוס ר ךורב הז יליבששםיאתבשה יקינולאשב ןיריהנ ול ויפמשו האב ונל העידיהבושח וז לע וידימלת לש ןתנ יתזעה וניא אלא!היבודב וישכע ונא םיניבמ תא ירבד םיבתכה םיאבומההלעמל ר איינ אוה. היכרב ירה ר ךורב עמש היהש ולוגלג לש ם רהמ,רייאנ ונייהד לש ר השמ ראיינ לעב ס חקל,בוט ודימלת לש יראה 45 ויבאו לש ררושמה ר לארשי.הראיגנ וליפא ביתכה הווש ינשב :םירקמה ראיינ וא,רייאנ העשב בורבש תומוקמה םיליגר בותכל ג םוקמב,יי ןיאו הזב לכ יונש.הנווכה םגו( תורוקמב ולא וגיצמ םימעפל הראגנ וא 46 הרא גג םימעפלו )הר גאנ 47. יממ עמש ר רהמ ךורב ךפהנש ירחא ןכהיכורבל לע ולוגלג אל דגוה.וגל גוחבםיאתבשה יקינולאשב ובר םייוליג ה יפל ותודעתשרופמה לש,וזודדאק ןיאו תעדל םא עמש תאז יוליג ב היהש,ול וא יפמדחא םימכחה םירכזנה ןאכ ןוגכ ר ףסוי ףוסוליפ וא ר המלש.ןיטנירולפ יוהזה לופכה הזה לש ר ךורב לשו היכרב םע ותמשנ לש ראיינ,עבוק,אופיא תא ותוהז לש.היכורב דמעוהשכ אוה םכח ידרפס וא דימעה ומצע שארב תחא םשב ר ךורב םשש ותחפשמ אל רכזנ תורוקמב.ולא תותכמ םירמומה עיפוהו איבנכ ףאו לבקתנ ימכ תוהלאש השבלתנ וב רשאכ הארנ תאז ןלהל הניש תא ומש ארקו ומצע ךורב הי רשאכ( ונאצמהלעמל ינשב תורוקמ יתלב םייולת הז )הזמ וא הלמב תחא.היכורב תנווכ םשה הלוכיראבתהל ינשב,םינפא תוכימסב ימ האבש ול הכרב,תדחוימ עפש יאובנ וא,יהלא ןמ ה י וא זמרכ לע היצקיפיטנדיא :תיטסימ ךורב אוהש, הי יפל תפקשה םינוציקה ןיבשםיאתבשה ונימאהש תרותבתושבלתהתוהלאה רשבב.םדו לע יפ הז ןבות םגתוחתפתה ןויערה לצאםיאתבשהםירחואמה ונימאהש לכש ד תויתוא לע ומש.ירוקמה לש םש היוה ופסותיהגרדהב 41 ןאכהליחתמ תרושםידימלתהםיפסונההארבושישהבהאיגש יכומשלש רקחציןבהרכזביבכ.הלעמל 42 אוהלעב סןסוחתועושי ),ז ית(ןייע.םינאזור,ד חימע 123, ארוקהותוא ר יתבש ןב רלאונמע.ןסח 43 םשהחפשמ הזוביאאלא םשה.ובאזימרגםיבש ינבמהחפשמ וז ורכזג ןיב ימכחיקיגולאש רודב אוההלצא ר,םיבאזו,ד ח ימע םירבד ולא םיאצמבההרושבהשדחםביא דועהלבק יפמ רךורברכזבהבושארבאלאףסאמה חקל םתוארוקממ,רחא ילואו אוה ומצע עמש םתוא יפמ,רהמלשןויליאאיתפסוהו םתוא ןאכ יכ שי םהבתודע תפסובהדבכבדאמברהש,הזהםסרופמה ימימתקולחמ,ןויח היה יגבמ וגוה לש ןתביתזעה יקיבולאשבריכהו ותוא דועםיבפםיבפב המ אלשובעדי דע.התע 45 רכזבתמישרב םידימלתהרעשבשםילוגלגה ףד ט ס.ב ואע אוה,רטפנ יפלותודע לש,יראבמסתבשב א מש.קשמדבםישורדםיבוש לעיביבעתלבקי ראהואצמבומשביבתכב דיוירפסבוםיספדבה לש.ו חרה 46 י כבדרופסכוא 1727 אצמבשורד ללוכ דהל ם רא גב י רהו.ךיזרא,םביטוקלהרות לשו חרה,רפ( )תישארבאצמב דוס אטחר הדא ןיבעו ץעתעדה בוט ערו )ג לרת ףד ח ע ב ערמוא :לאטיויתאצמ סירטנוקב ירוממ. ל ז ןכו דועהמכב.תומוקמ י רהלו.ךיזרא 47 ןייע ייפסב יבתכ דיהלבקב ימע ה ר ם ם רהל נא ג יאדה : 127 תודוס לעהלפתהמ רהל. אראגברעשבתובווכהםילשורי( ל זעמשש ולאםישורדה םג אוה הנוי רהלו מ נאג י ר ה

13 130 םשרג םולש.ג רושיאףסונהנקסמל וזאצמנ םאןנובתנהתעתרוסמבהמגודה.םמצע ןאכונינפל בצמךבוסמ.ידמלתורוסמהמנודה לעתודלותםתתכ ואםהיתותכועדונ קרתורודב םינורחאהשיוןהבתוריתס םילובלבוםיבר לפרועמהוהבורמלע.ראובמהלכבותאזרשפא איצוהלךותמךבס הזדועתועידיתורקי םאםיוושמןתוא תורוסמהםעהמאצמנש תורוקמב.םיירבעהןאכיתש תואלשלשלשתרוסמאלש ועיפשהללכ וזלע.וזןהיתש וטילבהךשמב ןמזהתודוסיםייתדגא םייטסטנפווסנכנו ןהבםישובש,םיקויד-יאו לבאונלזמבוטהאוה ןיידעשרשפאריכהלתאםיווקה םיפתושמה.םהל המגודהםיארוק תאםהיגיהנמ קר םהיתומשב םייקרוטהםניאוםיריכזמ תאתומשה םירבעהםירמשנהדוסב 48. םירופיסבםינושה לש ינבתכה לע תויוגלפתההםהיניבש םישנאהוומרגש ןהל ואודמע,ןשארברשפאתוהזלילבלכישוק קר תאבקעי,ודיריק יגפמםינייצמשותוא וסיגכ-לשיתבשיבצינפמורמששלעומשבקעי םגירחא!ותומלשאתה אוהארקנ הללודבעבוקעי 49. לבאראשישארתכהםיארקנתורוסמב ולא קרתומשב םשוריפשםלענ,ונתאמשיאוםירקוחהמ דוע אלררוע תא :הלאשההפיאןאכ?היכורב ותואשיאהביבסמש ול,התיה ירבדלתרוסמה תורוקמב,םיירבעהירורעשהלודגה,רתויב וילעשורפיס ידוהי יקינולאשעסונלרהובינ יכדסייתדהשדחירמגל ןכתיהחכשנשלילכ יגוחבהמגודה,םמצעיגוחבותתכ!?אוהםאה אללכונעובקלוזיאשלשמתותכהןהבש וקלחנ םיגימאמ היפלירבדלכ,םידעהאיהתכהלש?היכורב,תמאבהיההשקתונעללעהלאש וזינפלתעפוהורפסלשםהרבא.יטנאלג?עודמ ינפמרדסשםינמזה תורוסמבש ועיגהשונידיל ןכ-ינפלהלעולוכ.היבוברעבירהיכורבתמ תונשבה פת פ תךרעבאל(קי ת ותרעשהכלש ).ץירגךותמירפסברהץ בעימ רוזיגאח ןיאדומללרבדקייודמ לע ןמזותתימלבאןיפיקעב שי ונל םגןאכהזיחאתמייוסמ.הבושחותאזאיה ןושלהםיבתכב םיאתבשהויהשידיב רילבא ילאווקץיגוקביפכ יתרכזהש קרפב.םדוקה ןושלהיכרב ךולמילעןידש וכוץ שוךולמילע םיקידצהחיכומ םירבדש ולאובתכנירחא ותומםהילעבורבדמלעהמדיתעשתויהלןמזבםתולגתהנורחאהלש ינש.םיחישמהירהוםירבדולאובתכנתנשבד פת וא,ה פתלכל.רחואמה הזלהמיאתמ םגתרוסמ םיאתבשה.הימהובבאצמנונידיבויודיולשלעבהבושתינבמותתכלשקנארפ רסמנשינפב ןיד-תיבהלשתלהקןילוקןוימב.ס קתלעב יודיוההנעלעתולאשלאשנש י עםינברהריבסמו תאםתנומאלש ינבותתכתשלשב םיגיהנמהיתבש,יבצהיכורבילעב[ לכ-יטרפהםיבתוכ, יחרבםכרדכ לש ],םידגנתמה.קנארפווירבדםיאלמתודוסי םייתדגא לבארבדדחא :רורבםיגוחבהלאועדידועבקעישקנארפדלונירחאותומלש.היכורב הדגאה תיטסיקנאדפה תרפוסמה,ןאכתשקבמעובקלרשקייודמרתוירומאלבקעישקנארפ דלונםויב ומלעה לשהיכרב 50. הנהותורוסמבהמגודהאלרכזנםדאלודגיחשהפוקתב 48 ץי יג םסרפ MGWJ a ךרכ ג ל (1884), ימע םינימאמ המ וליג ולידוסבתודוסתצקמםהיתונומאמ.םהיםומינו םש ימע( 49 61, ןורכז םירבד ויהי םכל ינש,תומש דחאםלועל הזהדחאוןגל ןדע רמולכ םשיקרוטםשו.ייבע סג ימע 70 לכלשהמגוד שי סג םשםשו(ידוהיהחפשמידוהיהמרכזנשולצאינפל ).הז לש םדא ןמאנםידחאש 53) רמאנ ןיב ירקיעםתנומאםלועל Galante ןייצמורפסב, Galante 49,מע ןייע MGWJ 3 ךרכ ו כ (1877),,מע 416. הדגאב וזםיברעתמירבדהדגאהתיאתבשה לעומלעה לש יתבש יבצ םע ונורכז לש.היכרבז חא טאה רע ]היכרב[ איזטגאזג רע טריווגעוואןהעג,םהמאלויתעדי כ יע וא,כ יב ואצמ לע םוקמ דחא לצא םיה רעד בקעיקגערסןרחאבג.ןדראוו אוו יחרב ןיהןעגנאגג טזיא א קונת,ןטקותואבו םעפ טויא

14 םשרג של ו ם 131 איההרשפאשוותוהזל םעדע היבודבאבשיטנאלגקיתעהו תא םהידבדלשידיעצהמגודה לעתודלותםהיתותכוספדנשתונותעבתיקרוטהךשמבחוכיוה לעתוהמ תכהלהנתהש םש תנשב.ה פרת זאוחקפנ יניעיתאצמו תארשא.יתשקב תורוסמהתונושארהומסרפתנשםיברב 51 ולידבה ןיב שלש תותכ לש :םינימאמ ס ילדימזיא ),םירימזיא(םיבוקעי.סוזוינוקוםינושארה ובשחנידיסחל יתבש יבצ ואבש רימזיאמללגבתופידרה לעםינימאמהתונשבםיעבשהםינומשהו לשהאמה ז יהוראשנשו םינמאניתבשל יבצ אלוולבקםהילע תאותורמ לשבקעי.ודיריק יפלהעדתרחאתיארנה רתוי יכ( תמאב אל ונעמש לעהריגהתינומהרימזיאמ )יקינולאשל ולא םהיאצאצםתוא םינימאמה םיברה ורימהש דחי םע יתבש יבצתובקעבוותלועפונדועב.םייחבםתויהבו םיכלוהיכרדב ץ ש,זאמ אלולבק תא.ודיריקםתמועלםיבוקעיה םהוידיסח לש.ודיריק דצההושהםהבש ןיאש ונלשפחל תאויתובקע לשהיכורב.םהיניב לכ,תורוסמה תונשיהתושדחהוועדונש קר,וננמזבתומיכסמטילבהל תא ומש לש םדאדחארשקב םעתריציתכה.תישילשה ומש ארקנלכבתורוסמהומשביקרוטהןאמתוע אבאב Baba) %(Osman הביסהאלשולכיאוצמל לכ רשק ןיבתרוסמהוילע ןיבו וזתרבדמה לע,היכורב התיה :הטושפ תרוסמ תחא העבק תא ונמז תפוקתבהכפהמה 52 תיתפרצה תרוסמו תרחא עצמאבהאמה 53.ח יה המ רפוסש,וילע היה ולוכ לפרועמ,דאמ לבא לכ ןמזוכמסש לערדס םינמז,הז יארשפאהיהשפחל ןאכ תא,היבודב הנהו ולגתנ וגל התע תונורכזםיירוטסה ינבמ תכהתיבוקעיה תכהו לש ןמתוע,אבאב םעש לכלפרעה הבורמה םג,םהבלכב תאז רכינ הפיםהילעבלשהתיהתובא-תרוסמתוחפ.תשבושמ ךוחמ תרוקבףוריצו ןוכנ ןובנו לש לכתורוסמהוללהרשפאעיגהלתונקסמל.תומייוסמ יפלתונורכז ינב ותתכורסמנש י ע,יטנאלג יחןאמתועאבאב אל תנשב ק ת וא ס קתאלאקוידב מדע 541, 720 איהש םגתפוקתותלועפ לש.היכורב םאקודבנהתע המעדונשךותמלפרעה לשתודגאה,תונושההארנרקיעשתרוסמה וילעהליבקמהפידאמ תרוסמלתיאתבשה לעהיבודב!ונבו אלו וזדבלבאלא םגש ןאכרמתשנ ונלןפואבעיתפמ ומשירוקמהאלמהו לש!היכורב תקידבתורוסמההלאהתסחייתמהשלשל :םיניינע המלעדונש לעותעפוה.ותלועפו המלרושקשותרותב המלו רושקש.וגורכזב תרוסמה הנושארה לעהיכרב ומצע תאצמנ תיבגב תודע יתלב תמייוקמ יפמ ר השמביבח שיא,,ידרפס רש בקעי ןידמע קיתעה התוא סל תרות תואנקה וליאכ האב,םילשורימ המ איבהש ומע בתכב ריצ ןמאנ ייאמ 55. דבכחיכוה 56 סינאזור ןיאשונינפל ןאכ תדועת תיב ןיד אלא בוביג לש ירופס םידבתודגאוץורפהשהבורמ 51 םיאב ןאכןובשחב )אורמאמ לש,ץירגרכזנההרעהב 48! )ברמאמה a de Revue des ficoles Alliance 1, Israelite תרבוח,ה (1902), ימע םותחהתואב N אוהו ה ףסויהמחנ יפכ אצויש םוגרתמ לש ימאמ הזונידאללעיפוהשתובוחבתדחוימ יתבש יבצ יא םול םינימאמ יקינולאסב 1932 אשונו ומשאלמה לשרבחמהושארבתרבוחב(המצע אל אב לכ רכזהנכותש רבכ םפדנ ולוב ).תיתפרצב ורמאממ לש המחג חקלנרמוחה לע תותכםינימאמהותרבוחב ונימיבםילשורי( ).ז פרת )גרמוחה לצא,םינאזור קלח,יד ימע 52 ןכ אוהםהיימאמב לש ץייג.המחגו לשםהרבא :חילאמלא יתבש,יבצ ויתותכ ידירשוותועונת ,Galante 54 ימע ךרכ,יעיבר ימע ןורכזתודע.ףיוזמ 53 יפל,םינאזור,ד ח ימע תרות,תואנקה ףד ה כ ;ב עםופד,בובל ימע : לטומ רבדהקפסבלודג םא אל לפנ ברהץ בעיידיבםיאמרואיצמהש ול

15 132 היכורבשארםיאתבשה יקינולאשב םהב לע.דמועה ןונגסםירבדהקוחרדאמהממגהונשרודבאוההלצאםידרפסה שיו וב לכםינממסה לש תולמ יאנגםיפודיגוםיעודיה ונל ירפסמ ברה.ץ בעי תימש תומוקמהםישנאהוםיבותכךרדכ.םיזנכשאהרוציקבןיא ונל לכןוחטבלכש המאבש םירופיסבהלארמאנתמאב י ע רהשמ ןביבחרטפנשתנשב.ו נתרשפאדאמ םירבדהש ובתכנ קרודבלש ירחא.ותומילוא ושמתשה םירבדברהשאוההרפיס,תמאבלבאןיאקפס וסינכהשםירבד יאדוובששיאימכחמםילשורי אללוכי היה,םרמאל ןוגכתעל שתאזכ ]ה כת[אלויה לכךכםימכח םילשוריב יכ םא. השלש ובתכשכםירבדה לעומשלשם ר ך,ביבחףיסוהבתוכה םגםירבדעמשש לע תכהמגודהתועומשוולא.תוניינעמרכינהפי בתוכהשעדי לע ינשםימרזםינוש ןיב.םירמומה ינבםרזהדחאהםיכלוהתובקעב וסיג לשיתבשיבצםיבשוחוותואחישמ ל ןב ףסוי 57 וליאוינבםרזהינשהםיכלוהורואללש םכח דחאארקנה. היכרבוילעםירפסמןאכחקל שתשאשיאומצעלדילוהוהנממהמכ םינב ונבולודגההיהש ןבץירפריכשהוומצעבכשמלרוכז םילאעמשיהלראשוםירענ םיצירפרתויונממולאמיריממתדםהואלודמלוליפאףלא.תיב ןבוץירפ ל נה רמא לעומצעאוהשחישמ ןבףסוילעוולאםירענהרמאםהשלבח,םיאיבנ םהולבחםיאיבנ םיאצמנהוישכע. יקינולאסב שי,אופיאתורחתה ןיב ינש,םימרזה הז לש םייבוקעיה הזו לש.היכרבלכלדחא שיחישמולשמותתכבו לשהיכרבוברםיאיבנהילעבו.םייוליגה היכרב ומצע וניאעיפומ ןאכ ולוגלגב לשיתבשיבצ וא,חישמכאלא ונבלודגההכז דיקפתל.הזלבא ןב הזןיא ולתובישחקר הרותבהיכרבומצעאוהדימלת.םכחאללכמ התאדמלקרשהיכרבומצעהיה ולחכהאיצמהלשדחלו ינבלגוחה הזה תאםהיתורות תושדחההלבקו.השדח םירבדולאםניאםיקוחר לכ ךכתורוסממהמגודהםמצע לעתווהתה ותתכ לש ןאמתוע.אבאב אלחיגשנ ןאכ לערדסםינמזההלעש היבוברעבלצאםיברםהמךומסנו ךרדבללכלערדסםינמזהעבקנה ויתורוקמבלשםהרבא.יטנאלג המ םהתונורכזהורמשנש םלצא לע תוערואמהויהשילבקפסורודב לשהיכורב? ןודינב הזיתאצמהעבראתואחסונ יפלתורוקמה ובאששםהמ,יטנאלג,המחנסינאזור.ץירגו )אתרוסמה לצא :יטנאלג תנשב 1690 וגלפנםינימאמה שיאו םשב אפתסומ ג יילב יפל יקסבלדרוגרכזנרוקמביקרוטה םג ומש ידוהיה ךורב ק ינו ו םמוקתה דגנבקעיודיריקויהש ולםידגנתמ.םיברוחפסנוילאהמכימכחמםירמומהובריסוריכהל ותורמב לשבקעי 58. לבא ימאלמיםגוחב תאודיקפת לשאלממ םוקמחישמההיהש בקעיל?ודיריקאפתסומ יבילי גאלזירכהלעומצעחישמכאלארחבונבבלשדחא וירבחמ היהש ןמםירמומה םינושארהארקנולודבעןאמחר 59.ידנפאיפלהדגאהדלונ ול ןבהעשת םישדחירחאותומלשיתבשיבצארקנוםשב,ןאמתועוילעווזירכהתנשב 1702 אוהש אלממומוקמלשצ שתנשבו 1716 אוהשחישמה.ומצע וינפ לש ןאמתוע ויהוינפכ לש םע. ץראה יפלתאצרהםירבדה לצאGordlevsky בותכרוקמב יקרוטההיהשםעץראה (stumpfsinnig). גיהנמה,יתמאהאפתסומ יבילייגגהנ ךרדבםייח. תירותסימןאמתועל אבאב ויההמכםינב ונבולודגהארקנשףאאוהלודבעןאמחר ואוינוח (Honyou) שרי תאומוקמירחאותומתנשב םגאוהבשחנאיבנל.שודקו 57 םג,והז,ןבומכ לובלב.םירבד הלאשהאלהתיה םיגוחבהלאימאוהחישמ אלממ ומוקמלשחישמןבדוד יתבש.יבצ Galante 58,,מע ,םש ימע 63.,יקסבלדרוגIslamica, 11, ימע :ותימה ב מת (1682). ןבףסויאלאימאוה 210, איבמתורוקמהמםייקרוטה תאךיראתה לש

16 133 גרשם שלום ב( המסורת אצל גחמה: כתתו של עותמאן באבא הנקראת קוניוזוס יצאה מתוך פילוג בחיק כת ה איזמירים. בראש כל כת עמד בית דיך/ עוזרו או שמשו אב של בית הדין ושמו קוגיו ברוך הצליח לחולל תנועה מסביב לבנו של אב ד זה שהיה בעל מכולת חולה במחלת הנפילה ונקרא עותמאן באבא. ברוך קרניו השתמש במבוכה בחוגי האיזמירים והכריז עליו כמשיח. השכבות הנמוכות של אנשי הכת נמשכו אחריו. אחרי מותו של עותמאן באבא נקראו חסידיו בשם קוניוזוס 60 על פי שמו ]שם הדתי משפחתו היהודי[ של עותמאן באבא, קוניו 1א. ג( המסורת אצל רוזאניס: ראש בית הדין של האיזמירים זקן היה אחד יושמו עותמאן באבא ולו בן יחיד ושמו חוניו, אדם חלש וחולה במחלת הנפילה. בראות השמש של הכת שעותמאן באבא בא בימים השתמש בהלי הבן להגיד למאמינים שהוא עושה נפלאות והציגהו כנביא וכמשיח. חלק אחד מהאיזמירים נפרדו וקיבלו עליהם לראש את הנער חוניו. אמנם הנער לא האריך ימים ואחרי מותו ייסדו מאמיניו מפלגה חדשה הנודעת בשם חוניוזוס.62 ד( המסורת שנמסרה לגריץ בשנת : 1884 כשנפטרו במשך זמן מועט כמה חכמים מבין המאמינים לאחר הפילוג בין האיזמירים והיעקוביים צמו שני ימים ושנים מהמאמינים עינו את נפשם וביקשו רחמים. נענה להם הקב ה וגילה מפי להם כי המלאך אדם גדול יתגלה אצלם ושמו עותמאן באבא שידע להגיד עתידות כל זמן שלא יסתכל בפני או אשד. במראה. אבל כאשר נעשה עותמאן באבא ראש הכת, נשא אשה על אף מצות ה ועל כן באו מריבות רבות בין המאמינים אחרי מותו. אחדים טענו שהוא עצמו היה המשיח, ואחרים לא ראו בו אלא אדם גדול ]ממלא מקום בלבד.[? מה נוכל ללמוד מהשוואת המסורות? הללו אנו רואים שאגדה על מאורעות הסטוריים חשובים מאד בחיי ה מאמיגים לבשה צורות שונות שהרבה צדדים משותפים להם. (1 כבר כותב הסיפור בגביית העדות אצל יעב ץ יודע - עוד בימיו של ברכיה עצמו! - שברכיה לא הופיע בעצמו בגלגולו של שבתי צבי אלא בנו על הכריז או כמשיח, ממלא מקומו, נגד כנראה צבי יעקב והמאמינים בו. לזה שני מתאימים עניינים לנו הידועים מהמקורות א( האחרים: ראינו כבר לעיל או שברוכיה ר ברוך ראה את עצמו בגלגול של ר ם נג ארה, ובכן לא תבע לעצמו את נשמתו של שבתי צבי דווקא שנכנסה לפי המקורות או השוגים בבנו או בעותמאן ב( באבא. בכל ארבע המסורות הנ ל מתמנה ה מנהיג הדתי עותמאן באבא לא מעצמו אלא ע י איש אחר שנקרא בשתי מסורות עוד בשם היהודי השם היחידי שנשמר גם כאן בסיפורי הדוגמה המאוחרים!ברוך קוניו או מוסתפא ג יליבי. (2 כשם שברוכיה ממנה את בנו כן למשיח, ממנה כאן ברוך קוניו לא את בנו אלא בן את מה חברו! קרה באמת, לא נוכל לדעת בפרטים. אם בעל השמועה אצל יעב ץ טעה והחליף בנו בבן אם או חברו הוכנס יסוד אגדתי נוסף במסורות הדוגמה במשך המאה הי ח הנוכל להכריע? בדבר יש אמנם טענה חשובה לטובת ההנחה השניה: הדי שם משפחתו של עותמאן אף הוא קוניו )אצל נחמה( ושם בנו חוניו במסורות אינו השונות בא אלא לאשר קבלה זאת. חוניו אינו אלא שנוי פוניטי פשוט מקוניו ושניהם מורים על דבר Nehama 60 במאמרו הבזכי,51 בהערה.309 עמי עמי שם, המחבר כותב,Kuniosos וכן Kunio וכן אצל גם הכתיב גורדלבסקי, מתוך העתונים הטורקיים. 62 רוזאבים, ח ד, עמ,.469

17 134 היכורב שארםיאתבשה יקינולאשב.דחאךיאוןכתירבד הז םא ןאמתוע וניאונב לשךורבוינוקאלא ונב לשרמומרחא סנכוהשןאכשלשלתורוסמשארכתיבןידהלש םיאתבשה? 3) םשהתכהארקניפלומש לשךורבוינוקלשו ןאמתועאבאב סוזוינוקב חאו םגסוזויגוח םש( ושפיחש ול כי חא םגםישוריפ יי פע היגולומיטאתיממעןיאוהזללכךרע ).ירוטסהעודמורמשנאקוודומשלשךורבוינוקםנורכזב לש ינב?תכה,דוה :רמואןיא הזאלא רךורב והונאצמשליעלךפהשותאומש.היכורבלומש יקרוטהלש רךורבוינוק היהאפטסומ יבילי ג ראותאלשוגיצמיבגל ןאמתוע.אבאבתמאבווניארהלעמללעבש סקנפה יאתבשהרבדמוילעםעפתחאלעכ יבילי גה ךורב! הי ירה לכ הזםיאתמהפי חיכומושיש ונלןינע תודבועב תוירוטסה.תומייוסמ 4) לכתורוקמהםימיכסמ םגהזבךורבשויברק וא היבודבהיהםכחלודגיהנמהו ירקיעהלשותתכהעשבםהשםיתיחפמוכרעמלש ןאמתועאבאבדצמדחא םע (, ץראה אל עדיוליפאףלא /,תיבםדא שלח ) הלוחוםיזירפמוכרעבתונורכזבוילעדצמ ינש יפכדועש.הארנןאכ שיהדוקנהמותס.דאמםשכדעשהתעונאצמםעטבוטדאמתוהזל תאהיכורבאפתסומב,יבילי ג ןכאצמנןלהל םעטבוטותוהזל םעןאמתועאבאב.ומצע הריתסוהיולגתאזהארמ לעלובלביניצרלפנשןאכ,תורוסמב ואלשהמגודה יקינולאשב ואלשםיאתבשהתומוקמב.םירחאהאקוודרוקמביקרוטה,בוטה יטנאלגש יקסבלדרוגו םירסומ,וירבד השגדוה ותוגיהנמלשךורבוינוק ואפתסומ יבילי ג.רתויב ןאמתוע אבאב היהרישכמלרוועןתייצווידיבלשאפתסומ יבילי גלהינש תאןומההתוארכויניע 63. יטנאלגרסומוגל םג תאתודעהתשרופמהגהנתה שםייחב םיידוטסימ לכהםירבד םימלוהההפי תא.היכורב 5) םאחיננ ןאמתועשאבאבהיהתמאב ונבלש רךורבוינוק ימכחמתיבןידהלש,םירימזיאה תרוסמהשוהכבתסנ קר,כ חא יכזאלכונ ןיבהלרתיבתולק תוגורכזבש םייאתבשה וגזמתנ באה ןבהו רהמ תוישיאל תחא יפכ.ררבנשהארנ םג ןכםהינששורטפנ ךרעב ותואב.ןמזהיפלתודעינבתכההיהאפתסומ יבילי גתנשב ( )הריגהלדוע.םייחבםגםתתימהנועבתחאהתיהלוכיעייסל.תוגזמתהלהתנומא תדחוימהלשתכההעבקנ אלי ע ןאמתוע,אבאבאלשהיהולהכה ינחורה,ךכלאלאי עךורבויגוק ויבא וא סופורטופא ולשלעו ןכ וטשפתהתונומאתכהוזהקדצבלעומש וליחתהוםירבדמלעתכהלשהיכרב לעדיתכהלש רףסוי,ףוסוליפ ויבאלשבקעי.ודיריקרכזהזלאצמנםעפב הנושארהסופדב סב תשיחלףרש רלהשמזיגאחספדנה 64.ו פתבןאכאוהרמואףדב( ה )ב עלעהימחנ :ןויח תנשב ז עת.יקינולאסלךלהש ונעדיהזמיפמ ידיגמתמאךלהש רבחתהל ןתואל תותכ תוער איכרבמ ופ ילס ו (!)ףואצישללכמלארשיםהו אל וצרולבקלתמחמועדיש וב יכ תונימ ןפואברחאהקרזנ וב רמולכינפמ ותטיששהלבקב תיאתבשה!דתיההנוש.םתטישמ םאורופיסלשזיגאחןוכנ וא,אלןיאתאזונניינעמ.ןאכןינעמ קר זיגאחשעדוירבכלע םויקיתשתותכהלש םייבקעיהתתכ(,ףוסוליפויבאלשבקעי )ודיריקלשו סוזויגוקהתתכ( ).איכרבםשכ רשףסויףוסוליפדחי םעותבודימעה תאונבחישמל תחתיתבשיבצ 63,יקסבלדרוג ימע 210, ךותמםיגותעה,םייקרוטה םשבהמגודדחאארוקה ומצע ןוירוטסה אוהשו תמאב יקבתרוסמב.ותתכ הטמל 64 דוע יגפל,הז תגשב,חי עת וגאםיאצומהארגכ רכז םותסהיכורבלירבדב,מע 139 הרעהו.85 ר ביל ןב.רזוע ןייע

18 םשרג םולש 135 תרותבו,ולוגלג ןכגהנהארנכ רךורביבגלוגב ןאמתוע,אבאבםינשרפסמרחאלרבכש ורטפנףסויףוסוליפהמלשו.ןיטגירולפותתכלשבקעיודיריקאלהשכרהלףאםעפםוקמ ירקיעאל יקינולאשבהמצעאלולצא םינימאמ ההצוחמ.הל לכ וניתועידיתוחיכומ.תאז תמועל הז דתיהותתכ לשהיכרבונבותאשונתונויער,םישדחשממ תד, השדחקלח לודגלשהמגודהוחפסנהילאץוחבוץראלורבדהילעלשבהלבקהשדחההאצישןאכ יפמ.היכורבהארנ םגתאזשהתכהדיחיהמייקשםיסחיםיבורק םעםיגוחםירחאהקסעו הלומעתב.העודילע ןכוחכשךשמברודדחאהמם רשזיגאחדוע,עדיידובקעיןידמע ההזמרבכתא לכ םיאתבשה יקיגולאשב םעתכה הרוראהלש. היכרב 6) תרוסמהלצאסינאזורהחיכומרתיבתוריהב ויבא לשלש ןאמתועאבאבאלהיה דמעמ תוחתפתהב.הדגאה ןאכןאמתועאבאבומצעאוהבאה,ןקזה,שמשהוונייהדךורב,ויגוקהנממתא ונב וינוח.חישמל לכיסחיםישנאהםינתשמילבו(קפס ילבלכדוסי )ירוטסהלבא םגןאכראשנ שמשי השיאה.יזכרמה.ד השקליצהלהברה יפמםידעה לעםתרות לש.סוזוינוקה ןיאםהלינבלהמגודה םינורחאהןינעדחוימדצבינויעהלשתרות,םהיתותכרשפאורבכשוחכשנבור םילדבהה תצורמבןמזהקרוםינוגראהםינושההאנשהו.וראשנלבא ןיא ונלחוכשלםגשתורוקמה םירחאה םניאםיברמרבדל לע ותרות לש.היכורבוירפסוציפהש םתואיחילש תכה הילודופבתגשמב פת,ךליאואלואב,ונידילךאו ןיפיקעברשפאקיסהללע.םנכותםיזמרה םידדובה.םירזופמ,ןיא,לשמללכבוירפסםיברה לשברהץ בעי םושהאצרהתרדוסמ הקימעמו לעםהיתורות לשישאדתכהתיאתבשה אלולכןכש לעתרותהיכרבםנמאש תרכזהומשהאיצומותואוילכמלבאהניאהאיבמונתואידילהנבהרתוי.הקומע היכורבעדונ ידגנתמל תואתבשהי ע ינש :םירבד )א י עהמעיגהשםהילאלערבד ותרות )בו י עהמעדונשםהל לעסחי םיאתבשהםינוציקה,וילא לעםתנומא ותוהלאב אצויכו.הזב ילעבםרחהלע םיאתבשהדארבבםירשוקותואםע ןתנ יתזעה ךישממכתרות.םינימאמה חסונבאלמהלשםרחהםוימ ו כרייאז טקת :רמאנןה הנהויהינבלארשיםוקבונילע םדאשרושמ,שחניתבשיבצ...ש מיאוהו ולםינפלקלקרימהוותד.לקלקמושרושמושחנ אציעפצ ןתניתזעה 65 ש מילעוודיקיזחה שיא רצביואולרעאמטו יכרבש מירשא ואלמ. וירחא,ןכבוהיכרבעודיםהל םגלעבכהטשתדספנ.הלבקבםגוברהץ בעיריכמ 65 ינברהילודופ,ועדי המבייהשץ בעי אל :עדי תא וירפס לש ןתנ.יתזעה ר קחציהלאיבמבתוכ ץ בעיללולאב ז טקת לעםרחה יכהשוזיהמכבתולהק םשוריכזמ םג תאםרחה לע לכ ימדומליש ירפס ןינימ הלאה ייפס ן רה...ן מו רפסולוספהאובאו לא ןיעה,ס( שומש ףד ב ).ב ע םייחבו ינשה יכמ ןדיס קרש תאותחסונלביקץ בעי רמ קחצי,ל נה בותכתמאב םג לחםרחה לע לכ ימ ימודומליש הלאה םיארקנה ירפס רהמ ן תורואמו ןתנ םש( ףד לש ןתנ דועהפוקתב וז ויהו םיצופנ יגוחב.םינימאמה ןאכמ םג תפסות רוא רש ןתנויץישבייאםינכה סלתוחולתודע ולשרשאכיתיארה ןויצ בהנש וז ימע ועדי ןמזב אוהה ירפס םינימה,ז ).ב עהילודופב,וריכה,אופיא תא וירפס תא ירפס,ן רהמ םהיניבו שורד,םינינתה ולכיןיבהל תא זמרה.לקנב לעטאטיצה שורד מ םינינתה 96.ךליאו םינימאמ הדועש ייבד(בהרהםיברה ובתכנש ידגנירחאםוסרפירמאמל נהםיסנמהולבלבל תאאיגוסהילבמאיבהל לכ הנעטתירוטסה ואתיגולוליפ רותסלירבד םניאםייוארהבושתל דמוחו ןוצל אצמיםתצקמםינותעב דוסיה,סמא יש ח ש הפוצה ו םוימ,ג טבש א שת ).ל דו

19 136 היכורב שארםיאתבשהיקינולאשב ותוא שדחמכ לודג םהל :הלבקב ןטשה י ע וחילש ותומכש אוה ירבדב...םיסכתמו בהר יע הלבק השדח היודב איצמהש רמומה ודימלתו ולוגלגו. ץישבייא וירפס לשהיכרב ורכזנ םימעפ תודחא דחי םע יבתכ ראש ילודג הרותה תיאתבשה )תואתבשב ירפסב 66.ץ בעי ץ בעי לע תורוקמ ס אובאו םויה לא ןיעה,דתיה.הנוכנ וא( ודשחנש לכמ הז ןיא וגל דירש םושב םוקמ םא אל ררבתי ותעדש לש,םרב םא יטרפ ותרות םניא םיעודי,דוע ירה םירבדםידחא לע יללכ ויתועד ורמתשנ,ונידיב רשפאו תוושהל םתוא םע תורוסמ %המגודה רהוביג,רפסמ רומאכ,ליעלהיכורבש דסי תד השדח,ירמגל יפכ המ ורפסש ול ידוהי.יקינולאש תמאבו לכ יפדורתואתבשה םימיכסמ הזב תרותש היכרב ןיב לכ תורותה.תויאתבשה ר השמ זיגאח בתוכ 67: ימ ןימאמש הרותהש הלטב הדיתעולטבתהל דומעלו א לב הרות איה המויק 68 םיאיבמו לשמ לע הז רבכ עדונ םיברל תווצמ םרמאב התיה תינוציקה רתויב שיש תותכב ולא יכ הלוטב לשמכ[הטחה תבקרנה ]המדאב המודכו לש תונעטמ לש לבה םהלש תוערו חור הער תתעבמה םתוא םרמואב הניכשהש רבכ התלע הנקתנו אלו ראשנ תופילקל הזיחא יכ םא ירוחא ריעזה 68a יאשו רשפא ןקתל תא ריעזה דצמהשודקה קר י ע םירבד אלש ןכרדכ םתעדלו התעמ םיריתמ תובר וריתה םהל לכ (!)ןרוסיא רודב. הזה וישכעו%%.הרותבש לכ תוירעה ןכרדכ אלשו ןכרדכ הלאכו רתויב הלא לכ ואצי םיעשרה ןיא קפס שיש ונינפלעטקבבושח הז םוכיס לשהטישתיטסיליהינהלבקב םילמהשו שי תותכב ולא ימ ןימאמש תובבוס לעהיכרב עודיה ם רל זיגאח רפסב הז ומשב יפכ יתיארהש.הלעמל טפשמה ןורחאהחיכומ אוהש רבדמ תמאב לע םירבדםייוצמה.ונמזב זיגאח ןינעתה ןהיתורותב לש תותכה תונושה שיגדהו המכ םימעפ וירפסב שיש לידבהל.ןהיניב לע דחא םיטרפה םירכזנה,ותאצרהב וגא םיעדוי תורוקממ םיגוש יתלבו םייולת הז הזב אוהש תמאב ירקיעמ תרות.היכרב םוקמב רפסמה שבושמה תווצמ השעהיכרבש זירכה ןהילע השע גוחב וידימלת לש.היכרב ןניאואלא ו ל ןכ דיעמ א ל תווצמ שי אורקל ו ל תווצמ ולאו ןה תותירכ הרותבש ובשחנש התעמ תווצמל רעברבוחלוב לאטנקריב ורבדב לעידיסחהיכרב הילודופב 69! ןכו דיעמ רבקעי ןידמע לע ו ל תווצמ לשהיכרב י רש וינוקתו תחאש ןהמ 66 ןייעלשמלתריבשבתוחול,ןואה ףד ו מ :א ע לכ שיא רשאואצמב ותאיבתכחונימץ ישזב י רש וידימלתוותעיסוהרוראה ןתנכ,יתזעה,וזודרק,עיחרב,חאלמ. ןויח ןכו םש ףד ח נ :א ע יכו יממ לבק ר( )ןתנוי תעידירתסנה אלה לכויתובר,שמששהלבקב אלהתיהםהלהעידי הב קרןויחמילבילוראשוישבא...ץ ש טרפב יבתכ תונימ לש רוראה היחרב רש י וקתמ ול םירוגש לע.ויפ םהבםכחתמ רתוי םמושמ לעו םהידי רביח,ס י כתובימ ולש ם[אבאו םויה לא ]ןיעהףיסוהש. םהילע תבשב ה פתהעיפומ העד תאז לעידומיל ר ןתנויתלבקבהיכרבםעפב :הנושארה ישנא תיבשרדמהםייהבמב זכרמ(בושחםיאתבשל םימיב )םהה ורמאדחאלםידעהםהייבדש ומשרנ זא רשי ןתנויגארפב דמול תלבקהיכרבהרוגשו ול הפב,ס( תיבןתנוהי,רפוסה ףד ג ).א ע ןכו םבתוקבאתה ףד ב :א עיבתכמ רתסלפ לשםיעותהירחאל עבה...י רששארמוםירמומה יקינולאסבשהיכרב...י רש םהמ ףסארבחו רפסוארקשאובאו לע. ןויעה 67 םתשיחל ףיש ),ו פת( ףד ב.ב עץ בעיקיתעהםירבדהכ חא םג םב תרותתואנקה ימע יסמבתוחבמ ט צ!ב עהלוטיב לשהרותוהז,הדוסיםיאתבשהושמתשהחוטיבברמאמה הזהאבומה םגרפסבםידיסחתאצוה נ מ יס.ג יקתתת 68a ל רירוחאףוצרפהארקנה ריעז ץפנאתלבקב.י ראה 69 ןייע.א.ירווארב,חלשהבךרכ,ג ל,מע : 332 רשאכ שרד םהלהיכרבו להשתותירכהמהםיבשחנ תווצמלהשעלכל ימרובעיש. םהילעתייבגתודעהבונטאסבשארב( ם )ש ומשתרשאמהעד וזיטרפב.םיטרפ

20 םשרג םולש 137 איהתליכאלוגיפ - 70 ןמיס םגשאוהןווכתמו לל! 7.תותירכה לכתויבגתודעה לש תיב ןידה בונאטאסבש לעישעמםיאתבשהילודופבדועינפלותעפוהלשבקעיקגארפםיאלמ םירופיס לעתוריבעהלאכןבורוןלוככגוסמתותירכה.הרותבש ילעב ןיבק יקינולאשבש ןייעםהילעהטמלקרפב ו ןיאםהילע לועהרותםיקוחו לכםהשלבא וי רל נה ןתנ םהל ו ל / תווצמ יפלורופיס לשרוחבההמלשביל ףרודסרטאמתיבגבתודע 72.אנוטלאב רורב שיש ןאכ תועט יכ אל ר ףלווץישבייא ןתנישנאליקינולאש ו ל תווצמאלא היכורברכזנש דימ.ךכ-רחא ךשמהרמאמהידחאתרכזהו לתווצמההרותהשתדמוע,ןהב וניאאלאךשמהינויגה לש ותוא :ןויערההקמנהתיתטיש לשהעדהתיסרוקיפאהתווצמהש לשהרות 73 תוליצאד תוכירצתויהלאקוודםירבדאלש.ןכרדכתוינוציק לשןויער הז תמאב ןיאהלעמלהנמיה ףוריצב הז לשתוסרוקיפאתונויערוםייטסימ היהשםהל דוסיקומעתשגרהבםינימאמה לע ףאהרוצהתיארפה ןהבשואבללכל.יוטיב לוטב ו לתותירכ והזהמויק לש הרות תוליצאד ינפמיאשרשפארומגל תא ןוקתםלועתוליצאהלכבויפוצרפאלאירוחאבריעזה י עוםירבדאלש.ןכרדכןאכמתנבומ םג הכרב ההארונההיכורבש ןקיתהרמואלתעשב םויקתווצמה ןהשתוריבעה לעתותירכהךורב התא רכ ריתמ, םירוסיאהכרבבקעיש קנארפאיבמ ומשבותשרדב ינפל םיגימאמ ה 74 :אינוויאב יכ יפ עאןודאהששודקה היכרב (Barachiah) :דמא ךורבריתמ לכ,םירוסיאה לכב תאז דמא :כ ג תב לא דכנ. הרוסאתארוסיאהלשתבלארכנ ונאםיאצומתמישרבםירקיעהםיפתושמהלכלהמנודה 75 לבא ןיא םש רכזקלחלןושארה,דחוימה,הארנכהיכרבל.ותתכו םא םישנ בלתרוסמלהמגודה לע תכ,סוזוינוקה ידהרורב אלש לכונשקבל תא לדבהה ןיבתותכהםסחיבגהנמל לשתפלחה םישנוילעשםיעירתמ לכתורוקמהםיירבעה םירבדמה לעהמגודה 76. ונאםיעדוי םויה ןיאש ןאכירבדגורטקאמלעב אלא הזשהיה ןכותהיתימאה לשגחה ינשההלעמב לצאילכתותכ,המגודה גחשבכהב כב,רדאיפלש םתרוסמןקתוה דוע י ע יתבש יבצומצע 77. ךדיאמ,אסיגםידיעמ לכםידעהתועינצהש 70 םתוקבאתה ףדד מק א ע בובל( ףדב יס ).ב ע 71 ותואלרבד םיזמורוירבד לעיאתבשהלשיפרבושטולזאווקלאזב םבתודעבקעיב ףד ב :ב עהצד בכשל םע ותשא,התדנביאדובךרוצל ןוקית ותמשנ יפכהרוהש םהל עיהוב. י רש 72 ם,תוקבאתה ףד ב ס ב ע,בובל( ףד ד ל ב ע ).הטמל 73 ןייערואיבל גשומ הזירבד תסנכ ב ךרכ, ב ימע ןייעהתעהסונב )ייוקמה(ינמרגה לש גורטקה בתכ לשבקעייקסנילגדגנקנארפ.Jahrb.f Gesch.*^.,d Juden.ind.Czechoslov Republik 75,ןייע,לשמל, Galante ימע.46 ךרכיעישת (1938), ימע רופסהםשב רהשמביבחתרותבתואנקהףד ו כ א ע,בובל( ימע ודיריקתפלחהבםהישנהריבעבו תשא. שיא 54) םישאמ םג תא ותתכ לשבקעי לשתוירעה ולאו ינשםינברה - י רףוסוליפ ש רוןיטנירולפ וריתההמכ ןכוירבד ר ףסויםגריאיסבדצה שחנ ףד 9 ז י ב ע אל( ט מאבומכ לצא,ץירג,י ח ימע 461). םינברה םניאםילידבמ כ כ ןיבתותכהתונושהםיסחיימוםלוכל המלחש ילוא קר לע תחא לעו ןכ השקקיסהל תונקסמתורורב.םהירבדמירבד ינבראטשוקםרחב תנשמ ד עת םיארנםימיאתמכותתכל לשהיכרב,אקווד יפל המיתילעהש :ליעלוחידקה םלישבת,םיברבולליח תאהרותהתלואב,הרושק ורבעתוריבעתורומחוסאמיו תא םיקחה תאו,תורותהופילחהםהיתושנ הז םע,הז ואב לעהרעגה,הסרואמה לעו ומאלכהו היה ןוקתלודג םתושפנלתשיחל( ףרש ףד ב י ).א ע םב היה םבו אצמנאבה לעותוחא 77 ןייע 1884, MGWJ ימע 54: שבכה למסמ תא םייחהםיאצויה דוסמ.גווזה יאתבש יבצ ןרמא

21 138 היכורב שארםיאתבשהיקינולאשב תבשחנרתויביגוחב.המגודההארנןיאשהזבלכ :חריתסןאכםירבדמייחב םוי םויןאכו הגיגחבתיתד תימעפ-דח תודקפההשתלבקמהברהוזלש.השודקלכבתאז וגאםיאצומ םוחתשתצבור ןיב תתכסוזוינוקה ואידיסחןאמתועאבאב ןיבוראשתותכהטרפבו.םירימזיאהעסונה Karl Braun בתוכ 78 םירימזיאהשםימישאמ תא ינבתכהתרחאה תתחשהבתודימהריתמהוליפאבכשמ.רוכז טרפהז.בושחהטיש תיטסימוגיטנאתדבהניאהרושקהליחתכלרסומבלשתורקפה הקדצהבותינויעלשישעמ.המזןיאוגל לכהחכוהגחששבכהןקתוה תמאבי עיתבשיבצ טרפבוןכותבלביקש גחהזלצא,המגודהטרפבותותכבלשבקעיודיריקלשו.היכורבלע( גהנמהיגוחב םירימזיא האלועדונ יל ).תוידעםהרבא וזודראקבתכתונשבםיעשתה לש האמהז יההברהדגנםיאתבשהםינוציקה יקינולאשבועיגהש תוימוניטנאלתינורקע םגו,הרמהללבארכינהפירבדמ סומלופהולשאלשעדונול ןיידעםושרבדלעןוויכ יטסיניטרביל לעורסומלש תתחשהתודמ.תורקפהואוה :בתוכתכהו תבעותמהתאזה ורבעלעתווצמ,הרותה םיללחמתבשםילכואותולכאמ,תורוסאןיאםהלהצמרורמו חספב 79 לבאוניאםישאמ םתוא תורקפהב.תינימ,הארנ,אופיא םיסומינשהלאכ וחתפתנקר ירחא הרמהה,תינומההןיבךותמ העפשהלשתותכ,תורז המגודהשולכיאובלםירשקבםתאןוגכ(רדסמ םישטקבה ותעפשהש תוצראב ןאקלבההתיה ),המוצעןיבוךותמ תוחתפתהתימינפהתיהשתחרכומףאאיהתולגל שיחרהמ תא תויפוצרפ-ודה הקיטקלאידהו תוימוניטנאבשתועינצשתונפגסודצמדחא תורקפהודצמ ינשתולוכירודלהיתוטישבהפיפכב.תחאםאהונילעתוארלןאכתאעלס תקולחמהןיבראשתותכ םירמומהןיבוהיכורב?ותתכודעצבףסונהתלבקמרפס האירבהלש ןתניתזעה תקדצהמותורבע תומייוסמםשל ןוקית הרותלהשדחהלע ןוקתה ישעמבשלבת המזו?אקוודןיאונלחוכשלינפלשםינשה תונורחאה לשהאמהז יהןיאלכרכזםישעמל תומשאהלוהלאכ.תורוקמב קר זאםיליחתמסחייל םגיתבשליבצםישעמןיממ הז,אקווד ןוגכבכשמרוכזםערעג איסהרפבבגאתכרבריתמ רורב םירוסיא םירופיסבשולא םיסחוימה לע 1 משלש רהשמ ןביבח 80 תפקתשמאלתמאה תירוטסההלעיתבשיבצלבאהריואה הרצונשביבסמיוליגלשדחה לשתרותורקפההוגוחב לש.היכרבשומשהו הלומרופב ךורב ריתמ םירוסיא.חיכוי ירהוניאררבכיהוזשהלומרופההגהנשיגוחבותתכלש היכרבאקוודאיהוהמיאתמ.ותרותלןיאלכאלפ םירופיסשולאלעישעמיתבשיבצםיעיפומ הדועתב הנושארהריכזמה תאהיכרב!וישעמו המשאההבכשמברוכז ותקדצהבותינויעהתרזוחתורוקמב,םינושםלוכבוםירבדמילב קפסלע תכהיכורבדעלכונשקיסהל םגהזמאיהשאיה תכסוזוינוקה.ל נה יפלרופיסה םחוימהמ רל ךביבחרכמתהונבלשהיכרבםישעמלהלאכותויהבחישמ ןב ףסויילואו אברופיסהלעהשעמיתבשיבצבכשמברוכזרכזנהותואברוקמ אלתותודבמ םידגנתמה אלא ירופיסמינבתכהאיהה.םמצעידהרופיס הזםלוהירמגלתאהרותהונעמששהילע יפממ רזיגאח וניארהואיהשתרותהיכורב לעישעמןוקתה ירוחא בש ריעזהםישעמו םתאשכ,םידרפנ ירה םתא! םירורא םיטרפ לע גחהויסומינוםיעובקה םיאצמנ לצא לצאו, Galante ימע,53,50 Gordlevsky ימע 213. גחה הזה רושק סקטב לש יובכ. תורואמה םידליודלונש יגווזמהלילהאוהה ובשחבילעבלהשודק.תדחוימ רבכ יבשםידמולמהםירכזנהודמע לערשקה ןיב גהנמ הז לש תכםיאתבשה ןיבו יגהנמ תותכתורחאחרזמב,בורקה רשקאוהשתמאבטלוב.ןיעל 78 וירבדוקתעוה MGWJ ^ ךרכ (1877), 26 ימע ןייעםירמאמןורכזל ר יבצ ץרפ תויח ),ג צרת( ימע.ג מש 80 תרותבתואנקה ףד ה כ.ב ע

22 םשרג םולש 139 אלש /ךכרדבהנובהותינימה םיגשומבשהלא.הרורבברהץ יבעיביחרמתא רובידהםוקמב רחא לעעיחרב ודימלת רש (!)םיכשמה רשו םיפואה 81 רונתהרעוב 82 הפואמוינבו םירזממהםירכשנהבכשמל רוכז 83. דועםינשתוברינפל דבקעיןידמעבתכ רבילןברזועלעתכהיכורב םאםג טימשהתא,ומש רשק םירבדהחיכומהנווכהשוילא םירבדכהלאה 84 : רשאכ יתעמש ןנייז ע על תנשב ח עת ךאנדעםויה ןיאקענילוסןייאהשורגהתכ ןופ ידםיעשר שארהוםהבש ומשב 85. אידןנרעלשלאךאנהלבקינואןאוטלכתבעות /הןייזאקווד לעוב,תודנתשא,שיא בכשמ,רוכז ןייזללחמתבש איסהרפב גואןגאזאיזןאוטשעםוא ידהפילקהאמוטעיבשמ וצןייזזאדאדךרודאידהלואגןמוקטרעווןעמלתופסהורה תאהאמצה זדאידארטסארחאןלעווןגיטעז זד איז ןאעכלעזתוריבעתורומחןלוזןזוגג ןבאה גוא טינגרטקמ ןייז לע,הלואגה גוא ןזייווב שכלעז שיוא יריא ישלאפ הלבק גראןגאזאיזןאוטשכלעזםשלםימש יכלודג [!] הריבעהמשל,רוצממאלשהמשל ינואןגאזשכלעזןבאהל זחףיואאיזטגאזגןעדאיזןאוטשלאיפל הלבקהידכברקל 86. ץקה םירבדולאםימיאתמהמלמ רשזיגאחרמואלע שי ימ, ןימאמשאלאהמשאבש ולצאןושלב תקייודמלש יגשומ הלבקה,השדחהאבןאכחוסינבטושפ יממעו,רתוי וכרדכלש ר :ביל ןברזועלכב.ויתונורכזהיכורב אל,דמיל,אופיא קרםישעמםידדובשישםהב הלקתתירסומ רבדובשומדק,ול,הארנכםגםירחא ידסיממתכה,םמצעומכי ר ףוסוליפ ש דו ןיטנירולפבקעיודיריק אלאהטישהמילש תדסוימהלע ןורקיעהלשתשודק.אטחה תמאבו שי ונלדועתודעתאלמןינע לעסחי םיאתבשהתלאשלתשודק,אטחההבתכנש קרעבראםינשינפלירבד רביל.ש רזועהלאוירבד רהשמזיגאח לעיתש תותכ ה שישןיב םינימאמה 87 : הזו ךרדתכהתחאהלכלשאמטאמטמהםטמטמוומצעתוריבעב תולקתודומחו וקיזחיותואשודקל.עגרבםירמואוהמשוניניעשתואורםילכואש ימיבתומוצה [!]םהלש ףד 81 םהילערמאגשרדמב ר ב( רפ,ח פ ) בושקב שגוודזהל תבל. ךלמה 82 עשוה, ז ד םלוכ םיפאנמ רונתכהרעוב. הפואמ 83 רפסשומש ףד א נ.א ע 84 י כב לש רפסהגנוביירשב,62a b יתדותו הנותנ ול לעהשרהש ילשמתשהל י כב.הז ןופיתבש יבצ אצמנה תחת ידיידידי רמ ןמלז בושבור,ביבא לתב 85 ןאכ ראשנ םוקמ קירהלמל.תחא םאה חכש ר בילתעשבהביתכה תא םשהודיגהש ול ואטימשה ותוא?הנווכב הנווכה ילב לכ קפס.היכורבל ןיא לכ שאר םסרופמ ירמומליקיגולאשתנשב ח עתאלא אוה היחש זאויתונשבתונורחאה ומשו אציתוצופתבהלוגההדוב כהלבק, השדח איצממ תד השדחהמודכו.הזל ותתכהשיערה תאםלועהידוהיה רתוי לכמ ראשתותכה יקינולאשבהפצוחבהזעהבו.םהיתועדבש םהבשארקנ 86 :תירבעברשאכ,יתעמש דועתאצמנ,ע עלתנשב,ח עת התכהלודגםיעשרמהלא יקיגולאשבשארהו םהםיגהנתמלכב יפלהלבק ]םהלש[םישועו לכתבעות, הםילעובתודג,אקווד תשא,שיאבכשמ,רוכזםיללחמו תבש,איסהרפבםירמואוםהשםישוע לכהלא ידכעיבשהל תאהפילקההאמוט כ כ דע י עש הז אובת,הלואגה ןעמל תופסהורה תאהאמצה ל רעיבשהל תא ]תוחכ[ארטסהארחא ידכונהישתוריבעמ ולאאלו וגרטקי לע,הלואגהםיחיכומו תאז ךותמהלבקהתדספנהםהלשםירמואו םהש םישוע תאז םשל םימש יכהלודג הריבעהמשלהוצממאלשהמשל ריזנ[,ג כ ] ב םהוםירמואםהילאש ונוויכ ל זחרמאמב הז יכ םהםישועלכה יפלהלבקה ידכברקל. ץקה ףדב ינשה.ב ע 87 רפסב רבש םיעשופ שירדנול( ).ד עת ןיא ינמיסםיפד רפסלםירבדהוםיאצמנןוילגבןמוסמה, ג

23 140 היכורב שארםיאתבשהיקינולאשב ןיאש וזהליכאתימשגאלאתינחור המו םיאמטמשםמצעיניעלשמשהחריהו 83 ןיאש וז האמוטאלאתכשמהחורהאמוטהידכ(אלשרמול )השודקךרדו הזומצעאוהךרדהלש לכ םיפנוטמהםירקופהוללהלכלוהשעמערונאשםיאורםהבםישועשלעופברומאורמאי ךכרךירצתויהל שיודוסרבדבלכהואוהןוקיתכשמהוהשודקהךותמתופילקהןפואב לצאדולא םיפוצחהומיכסהםהיניבלכדהשוע ער לוע,הלועו בוטרשיויניעב הןעמל תופסהורהתאהאמצה 89. שיודוע תכתרחאםהיניב ןיבבסמשהריפכהלעדצרחאהנעטו תרחא שיםהלרחאמשתאיבבשץ שהלאוגמה ]לאוגה[םהלשרבכןקתנןועםדא ןושארה הוחוררבנולכואהךותמתלוספההרותהשדחותאמהאציריתהלתאתוירעה לכו ינימ תבורעתרוסיאאהדןיאןאכדועתבורעתהתיהוהללקהכרבללכהוןקותמ.הדועסלםאו ןיקיזחמתדבתידוהייניעל ינבלארשיוניאאלאםושמלאשוטתתרות,ךמאךאאללכב ןפואהגוהנהלבוקמולצאלארשי יכהלבקה ] =,דרותלעבש ]הפאיההבוטלצאןומהה ילארשיהרשאאלועדידוס הרוסמה םיפוצחל...הלאההזאוהרואיבתצקךרדללכ תפצוחמ םיעשרהוללה אלו ךיראנ לכב יטרפ הנומא העד וז ידכ אלש שפעל תא. ריואה םירבד-תאצרהב הבושחהוזה תוטלבתמ תופירחבתוריהבוהבריתש תודמעה תוירשפאה יבגלתרותתשודק :אטחה )אהווצמשאיהםדאל ינחור האבהםלועמ תוליצאהאוטחל ידכ ןקתל תא,ונמלועילואו םגתאלכ,תומלועהדוסבןוקיתירוחאףוצרפ *ןיפנא-ריעזה )בםדאהשיחהרבכםלועבהלואגהוניאלוכיאוטחל,וישעמוויהיהמ,ויהישםניארדגב אטחינפמרבכשלטבתנשרושאטחהללכב י עןוקתהלכהו,שודקלכה,רתומאליעל ו תיל. הורעהעדהנושארההלכיאיבהלהכבןויגהימינפתקדצהלהרמההםימעטמ םייטסימ,אקוודהעשב ילעבלשהעדההינשהןיאםימעטרימהלרשאבןיאםהלהמךקת ל י עהשעמ,הזכרחאמלכהשרבכןקותםהוםידמועהלעמל תכרעממםיכרעה.םיליגרהןיא,אלפ,אופיאמ רשזיגאחדיעמםהילעםה שםיקיזחמתדבתידוהייניעלינב לארשילע ףאםהיסומינ.םידחוימה העדהנושארההרכזנש,ןאכיהירהעדהונאצמשינשבתונושלהםימדוקה רשא ונרכהםהב תאתרות תכ.היכורב יהוזהירואיתה לשםויקהרות תוליצאד דגנהרות. האירבד שיעינכהל תא האירב ה י עלוטיבהיתווצמידכשיחהל תאיוליג, תוליצא ה י עוךכוכפהנו לתותירכההרותבשתווצמלהשע לשהרות,תוליצאד ומיכסה ולכש השוע ער,הלועו בוטרשיויניעב. הזיגאחעדי תאיטרפ הנומאההערה וזהםהש יטרפתרותהלבקהשדחהלשהיכרבתניחבמורוריבה ירוטסהה שי רעטצהלאלשרמשונל אלאתא םידירשהםיטעמההלאה 90. לכםיגשומההלאהםיעיפומתמאבהליפתב ינימאמש 88 ל רישעמב לבת המזוםיארקנהךשמהבוירבד םג לכ ינימתבורעת. רוסיא 89 התואבאצילמ םמםירבד,ט כ ה ישמתשמ םג ר ביל ןברזוערמאמביתאבהש.ליעל 90 הרותל וז,םיסחייתמ,הארנכ םגוירבדשארב םרבשםיעשופ ףד( ב )ב ע לעםירמומה יקינולאשב םינעוטה ךכש היה ךירצ תויהל יפכ רדס תוטימשה תומשגהו םהש םלועמ תוליצאה רבדהשו דוסםלצאםואמל תאםיקחה תאותורותהריתהלו םהלתוירעהתולקהתורומחהו יכוןוזחה רשא וזח לע יתבש,יבצםימיל םיברםיתעלותוקוחר אוה,אבגש לעו יפ דוסי עוער לכ רקופ בזכנוםהוזמ בעתנחלאנו ומש יאלט ג ע יאלט ידכבשיילםתוחרואתוחרוא...תולקלקעתלמחבו,ה ונילע ותמ םיבושחה םהבש ותנווכ[,ודיריקל ןיטגירולפףוסוליפוםריכזהששארבוירבד ]ןאכוראשנוםיקדהיטעמ.ףינמהןכבו אוה ענמנ תנשב,ד עת ייחב,היכורבריכזהל תא,ומש ידכוליפשהלודובכ לש יחהוסינכמ גוסל, םיקירה קרותנשב,ו פתירחא ותומ לש,היכורב ארוק ותואומשבשארכ תכה.ולש לעףוריצה יאתבשה לש תרותתוטימשה תרותוהרות ה תוליצאד הלגתמה םג,ןאכיתוריעה רבכירמאמבהוצמ האבה, הריבעבתסנכ,,ב,מע.370

24 םשרג םולש 141 היבודבוללפתהוילא דועםינשתוברירחא,ותומרמולכהדועתבאליגוחמ,םידגנתמה רשפאשהיהדושחלםתוא,הגבה יאבאלאגוחמ םינימאמה יגבותתכ.םמצעלע(הלפת וז ןודאקרפב ).אבה ונעמש תוידעה-תא תוחיכומה ותלבקשהשדחהלשהיכורבהקידצהישעמהמז -ימעטמ.דוסםנמאו ןכ שיהחכוההרשיהעיתפמורתויב,ךכל החיכומהבגאאררג םג ירבדשמ ר זיגאחלעהרות וזםניאירבדםולחלשףדור םיגימ םאהחכוהוזכ,דתיהדוע!הצוחנ ירהדפסדחאתלבקמ םיאתבשהראשנונידיב רשבקעיןידמעעבוקרשקרשיוניבןיבו יבתכ תונימהלש היחרבומכ יתאבהש הלעמל םמתריבשתחול.ןואה והז םאובאוםויה לאןיעה םסרופמהאצמנהי כב.דרופסכואבתלאשרבחמרפסהותוהמוהניאונניינעמ :ןאכ וכרע ליבשבאיגוסה ונחנאשםיקסועהבוניאיולתהבושתבלעהלאשה םא רןתנוי ץישבייא רביחותוא וא.אלוגלבושחעובקלתא הדבועהרפסבש,הזרבחתנשאלירחא,ד פתואב ירבדהלבקתיאתבש,םיקידצמהןושלב תלפרועמהרורבו םג,דחיתאדוסה בכשמבשרוכז דבלמיזמרתודוסלעראש ישעמ.המז הזו :תונושל עד יכםימעפל שי וליהלאל[ לארשי ואה בקהןושלב ]רבחמהגווזדוסבםידוהא והזו דוס יכרענלארשיתבהאו 92, עדו יכדיתעלרשאכומתיםימהםינודיז ןמץראהרוהטיו,וריהטההיהיהטמלגווז הניכשהל דוסב...םיירוחא הזודוסלשתסנכהרפסהרות ג כהיבלהשעש הזןוקיתה 93. ןבהו ןכא יהוזהשרד לשיפודתוטעמש,הומכלבאןיארקוחתואתבשהןירוח-ןברטפיהלתבוחמ הקידב םגיבגלרמוחגוסמ הזםעש לכאמהוזהובש שי ובידכעייסלתעיבקלתודבוע ויהשתויומס.וניניעמתלאשתואתבשה תיטסיליהינהתורוקמוהקיניה לש תרותבקעי קנארפאיהתיניצרדחיו םע הזהמותסלכךכדעאלשלכונתושרהל וניתושגרל ועיפשיש לעוננוידלעותריחברמוחהונילעש.וחתנלעטקהאבומהןאכהארמלילעב ירבדש מ ר זיגאחלע ןוקתירוחאריעזהי עםישעמ אלשםכרדכ םניא.התודב שממהשרד תאז תאצמנןאכונינפל יכ(ריעזןיפנאיהלאולארשיונייה )ךהאלא רבחמהשדחיורובדןאכ לעדוסבכשמרוכזהנקמו ולוכיבכהשודקחכמקוספ.הלענ לכמרומאהאצויתתבש,סוזוינוקה ותתכ לשךורב,וינוק איהתמאב ותתכ לש.היכורב םאתועדהלאכ ודמעוההרוצבתיתטישדגנתועדתוחפתוינוציקיגוחב,םירמומה רשפאןיבהל תאםוהתהחתפנשןיבתותכה.תונושה ןיא וגל לכתועידיתושרמה ונל עובקל םאהרותההמדקתריצילתכה וא םאהחתפתנ קררחאלתכהשוזההדרפנראשמ םינימאמהתוביסמתורחאילואו(תוביסמתוישיאאקוודומכזומרשתורוסמב המגודהלצא ).יטנאלגיפלהמעודיש לעבצמהיגוחבהמגודה םינושארהי פעתוידע םידגנתמהלבקתמ םשורהעקרקהשתורותלולא,דתיהרבכהרשכומםלצא ואלצאםידחאםהיניבמותרותו 91 י כדרופסכוא 955 ףד.137* 92 עשוהב,א י א בותכ.והבהאו 93 רמאמה הזה לקלקתנ,םיקתעהב הארנכ.הנווכבאסריג הנוכנ תאצמנתרגאב גארפמהבתכנש תנשב ה פתהספדנותלחהב ם תיבןתנוהי.רפוסהידימלתןואגה םאובאו םויה לא :ןיעה ותואב רפס אצמנ תונימ,לודג שממםירפוכ,תודחאב רםהרבאאדורבםיעידומ ןאכ ונבל לעותוהמ לש םגתולצנתה לעהשעמ צ ש השעשסינכהש ת סתיבל. אסכה לעהשעמ הזכשרדנה ןאכ יפלתודוס לש,יפוד אל עדונ ונל.םולכ ומש לש צ שיאדווב אל רכזנרפסב ומצעאלאילעב תרגאהוניבהבתוכהש ןוויכ ימבהשעש הז ןוקיתהיתבשל.יבצ ר בקעי ןהכשרפופד בא פ פב ןיימדדיעמתרגאב תחאלכבש,םאובאו םויה לא ןיעה ןיא רכז םשל צ ש וא,ה רימא לכוארוקה י כבעיגהשונידיל חכונתעדלוירבדש.םינוכנ יניאו חוטב ונווכי לא.ןוכנ ילואהתיההנווכה אליתבשל יבצ יכ םא?היכורבל םאםיפיסומהםישרפמהו

25 142 היכורב שארםיאתבשהיקינולאשב השדחהלש,היבודב תד תואתבשה תויטסיליהינה,תיטסיניטרבילהו אלהחמצללחב.קירה םאירבדינבתכםוזוינוקהםינוכנםהיפלשהאציםתתכךותמגוליפקיחב םייבקעיה,אקווד לכונ ןיבהל םגתאהברקהעודיהםהיניבשאיהשהלודגרתויוזמלשלכתחא. םירימזיא ל ילואהיה םגבקעיודיריקךרדבהתואלתוחתפתהתינוציקוניצמש לצאהיכורבאלא תמשתלחתב,וכרדףסונהמל ותוישיאש ואוהכינויעהלשהיכורבויהםילודג.רתויךכו וראשנ םייבקעיהעצמאבךרדהידחאותומםדקומה לשםגיהנמאלשאצמנ ולאלממםוקמ בושח,רתויבהעשב היכורבשחתיפתא ותטישדסיותד השדח / ירמגל לכ םידעה םימיכסמ סוזויגוקהש םהםינוציקהםיאנקהורתויבןיבשהמגודה 94. םא ןכ,רבדה אלאלפיללכ בקעישקנארפלביקחתיפותאםכרדאיהשוכרדלש.היכורב תמאבןיא ונתעידילעביטותנומא לשהיכורבתמייתסמ המבונילעהשדע.התע שי ונלדועתורוסמתודבכנ לעהכרדתדחוימה לש תכה,תאזה ץוחתרותמתורקפהה תדסוימהלעהלבקהשדחתכבוסמוהארנכשהחכתשנהאמבעשתההרשעךולה.חוכשו רבקעיןידמעליגרש ונעימשהלוירבד לעתורות םיאתבשהךרדבבגאדמש ונל העידיהבושח.דאמךורב ןויבתוכ וללע תכהיכרבירשתב 95 :ז טקת...ינודא עדוילכה רתוינממרקיעש הלובחתהלש לעילבהעשרהעיחרבו שמיהיהריבסהל םיטושהל ביכרהל שלש תונומאה תד תודהי תדו לאעמשי תדו םירצונה תושעל הבכרמ,תחא ליקהודועהזמץרפשורדג לשםלועתומואהשורדגןמצעםהמ םגו ץרפץרפהזועתרשעב...םירבדה םירוראהוללהםישרודתוירעבםישרודו הבכרמבהאמט ביכרהשםהלעיחרבה םיכלוההו.ויכרדבםירבד ולאובתכנדועינפלעדונש וביט לש בקעיקנארפ,םלועבדימרחאל ותעפוה,הנושארהםהוםידסוימ אללעתרותקנארפאלא לעהמהיהשעודידועיגפל ןכלעיכרדידיסח תכהיכרבןיבידוהי הילודופוצופנש םש י עםיחילש.יקינולאשמךורב ןויםישאמםתוא אל קרהמברבכשונעדיאלאדיעמ היכרבש דסיתד הביכרמה תא לכ שלשתונומאהםתושעל הבכרמ תחא וליאכ אב עיבהלקחשמבםילמ הז תאגשומה syncretismus גהנשלצאימכחםירצונהידכןייצל תאתבורעת.תותדהתנומאהיכרבאיה,וירבדל. תיטסיטירקגיס הנהושממותוארבד ונאםיעמוש לע ינב תכסוזוינוקהתורוסמב!המגודה םה םיארקנ י ע ינבתכה תירימזיא הורמששלעןויערה יאתבשהירוקמהדחיב,הרהטםשב יאנגיקרוט Onjolou ושוריפשתיקרוטבהרשע 96 םיכרד :ונייהדםיכלוהההרשעב,םיכרד וא םיבברעמה תאתותדהםיסינכמותודוסי.םירז ןיא ןאכ רבדףתושמה לכל.המגודה םינימאמה םינושארה ורימהשםהמשוואב םיירימזיאה אלונווכתנללכתבורעתל.תותדה םהויהםיסונא, ןוצרמםימעטמ,םייאתבשלבארתסבושקברומשללעתודהיה יפכ וניבהשהתוא אלווצרביכרהלהילעתודוסיםיירקיע.םירחאלעףאםתויה םימלשומ יפלכ,ץוחאלויה םיטסיטירקגיסןתעדמ 97, העשב,סוזוינוקהשידימלת,היכורב ונתנתא םמצעןוצרבהרשע ל. םיכרד,ןיא,ןבומכ םילעהלןיע הדבועהמםצעשהשעמהרמההחתפםיכרדעגמלאשמו םע 94 ןייעורמאמב לשהמחב,מע רפס שומש :קלח( טוש )סוסל ףד ג.א ע 96 ןייעורמאמ לשהמחב ימע 313, יטנאלג,מע המחנרמואםהילע ):םש( Partisans primitifs de,sabbatai il n ont point accru le nombre de leurs croyances superstitieuses des elements heterogenes apportes par Kerido et % Osman Baba

26 םשרג םולש 143 םימרזםיינחורםירחאטרפבו םעהלארשאויהםיבורקתובשחמל תויסרוקיפא-תויטסימ תנבהב תד.םאלסיאהילעבהלבקה תיסרוקיפאה ולכישגפיהלחטשב לש םהיתובשחמ תויטסימהלעתוהמתדה םעילעבתויפוסה.תיסרוקיפאהתעדלרקוחהיסורהרימידאלו יקסבלדרוגקסעשהברהרקחברדסמ םישיורדה םייקרוטה םיארקנהםישטקב וא שאבליזיק 98, אללכויתויהלקפסלכלשתוחפהותוא ףינסהמגודהריכהש ןאמתועבאבאב,חישמכ שי וב תובקעמ תועפשההתושדחה ועיגהשלא,המגודההארנכתאמ.םישטקבה םגיונכה אבאב ןתינה ןאמתועלחיכוילעםויקתועפשה הלאכ 99. תמאבוהארנ ילןיגעשםיסחיה ןיבש םהיתופקשהתויתדהלש םישטקבהמגודהוינבמ תכםוזוינוקההוהמהשרפהבושחהנועטה רוריב י עםיחמומ.רבדל,הרואכל הברהברוקהלבקההו.םהיניב ינוצר תונמל ןאכ קרשמח :תודוקנ )אםויקלשינוגראהנומאתרתסנשישםהלףוצרפדחאיפלכםינפףוצרפורחאיפלכ םידמועה.ץוחמןיאתרמה םינימאמ ההניחבמ וזאלאתחאתרוצמ תושפחתהה היוצמה לצאהמכתותכתויטסימ םאלסיאב 100.י 0 כודותרואה )ב סומסיטירקניסהתורותבתוידוסהלשיגב.תכהדגנכהרשע םיכרדה לש ידימלת היכורב ונא םיעמוש לע תבורעתתודוסי,םיירצונ,םייעישםייטסונגםיינגפ-םתסו לצא.םישטקבה )גתרות תושבלתהה תיהלאהרשבב.םדו )ד המשאהה תיללכה המישאמהלשיגבתותכהיטנב לוע-תקירפלהיטנ( )תיטסימוניטנא תודקפהלותינימהיטנ( ).תיטסיניטרביל )התעפשהםישטקבה,דתיההקזחרתויבןתואבתוביבסה תואתבשהשהתכהןהב :םישרשהיסאבהנטקהתוצראבו ןאקלבה,תויקרוטהןוגכהינודיקמ.הינבלאו םא שיןאכ רתוי הלבקהמ,תניינעמ םא שי םג עגמ רשיהעפשהו רבדב הזאלזיעאעירכהל יפלדמוחהטעמה.עודיה לעלכםיגפםייוארםירבדהתמושתלבל.הבר םאאלואצמנונידיבתוידעלעוירשקםיישיאה לשהיכורבוידיסחו םע,םישיורדה ירהתאצמנ ונלתודעהדבכנתרחאאלשוחיגשההבדע :התעהמגודה םהירבדשורסמנ ץירגלתנשב 1884 וריכזהלבקשםדיביתבששיבצהיהירחאותרמהירשקבתודידי םע שיורדןטיפויקרוטםשביזאינ Niyazi היהוררוגתמרזנמב םישיורדהולשןמזבוירוקב אטשוקב 101. םנמא שילובלבבר םהיתועידיב םהיתונורכזו םיירוטסההלש המגודהוללהןיאו תונבלםהילעןינב,םלשלבאטרפםייוסמהזכררועמתמושת.בלילואהרמתשנןאכתמאב 98 ןייעםהילע התעורפסלודגה לש The Bektashi Order of :Dervishes John.K Birge Gordlevsky 99 ורמאמבל ינה Islamica^,II ימע.215 ןודנול( 1937 ). דוסיירוטסה אלשיאדכ לפטל.ןהב.גהברהורמאמבדועתורעשהבתורסוחמ לכ 100 וירבדםיאבה לש Birge,מע( 14) םימלוה הפי םג תא דוסםמויק לש :המגודה In Moslem lands the practice of,takiye,dissimulation had grown up to make possible a man s con tinuing his standing as an orthodox member of the religious body while at the same time being a member of a mystic.fraternity,1884 MGWJ 101 ימע.60

27 144 היכורב שארםיאתבשהיקינולאשב העידי.הנוכנןטיפה רכזנה אוה תוישיא :תירוטסה דמחמ יזאינדמעשארב רדסמ לשםישיורד רביחו םיריש םייטסימ ילעב ןוויכ.יטסיאיתנפ אוה תמ ןיאשיחכהל תא תורשפאה לש העפשה הרז םיאתבשה םינוציקה דוע יגפל.היבודב םנמא וייח לש יזאיג ןניא תורשאמ תאהעידיה תנשב םאוהעידיה,הנוכנ ואלו( אקווד תירצונ אלא!)תיפוס לע תורות שי תודוהל יכ וניתועידי תוטעמה לע תודלות.תאזה יזאינ בשי תונשב הסורבב הילוטנאבש אלו.אטשוקב לבא רשפא שגפנש יתבשב יבצתחאב יתשמ ויתועיסנלופונירדאל ןמזוהשכ םשל י ע ריזוה,לודגה םעפב הינשה תנשב 1672, ונייהד הנשבהנורחאה לש תוהש יתבש יבצ.לופונירדאב ךא ןיא חוכשל תועידיש ולא תויוקל דאמ רשפאו םג חינהל יזאינש עסנ םייתניב םימעפל.אטשוקל ןינעמ םג ןייצל דחאש םירזנמה לשרדסמהשדחה לש יזאינ אצמנ אקווד יקינולאשב רדסמ םישיורדה רדסמה.אוהה האמט תחא השבל ילואו ולאשוה ורבעוהו םיסחי ויהש לש יזאיג י ע תדגא המגודה םיסחיל לעו לכ םינפ תרותב היכורב דסי אל התיהתיטסיניטרבילדבלב אלא רוקממ ןיב ותתכ ןיבש יתבש יבצ תמייקהדבועה הבושחה תבכרהש תותדה הרוצ המלש תיתטישו םג.תיטסיטירקניס.רתוי לע יפואהיטסיטירקניסה דחוימה לש תרות היכורב העיגה ישילשבקעימ קנארפ ותרות לש קנארפ תדסוימ!ומצע תרות לע תכה לש היכורב לשהיבודב ומצע ןיבו ןיבו דסיימ תונושה הבכרמ ל תד ה השדחה ונילא העידיהאילפמ אוהש םג יפכ החתפתנש ירחא.ותומ אוה עיפוה ינפב םינימאמה ךישממכ םילשמו ותוחילש לש היכרב שיגדהו תא רשקה הזה ויתושרדבהינאוויאב 103. היכרב ארקנ לצא ינב ותתכ שודקה תמועל( ונידיב רפסב ויונכ עובקה לש שומש ןכו אוה ארקנ תאצרהב יתבש יבצ ). ה רימא יקסנילג יונכב עובקה ןכ אוה לע ירבד רוינס, וטנס ןודאה ארקנ הלפתב הרומשה קנארפ der heilige) %104(Herr Barachiah םג רפס ב ירבד ןודאה עיפומ יונכה הזה היכרב אלא אלש רכזב,ומש אקוודו רמאמ הז יואר תמושתל.ונבל קנארפרבדמ הברה לע ןושארה ינשה ו ויעמושל ינשכםיחישמה םהבש התיה הרושק םתנומא,ישילשה רחבומ. םלוכבש םה דגנכ םהרבא קחציו אוהו דגנכ בקעי ומש לש יתבש יבצ םשכ ןושארה Pan) (Swi?ty רשקב םע ותנווכו דימת יתבשל יבצהיכרבוםיעודיה דע אלש הלגתנ םהל,קנארפ לאוגה רכזנ שוריפב תאו ינשה אוהשהיכרב תחא ויונכב עובקה ןודאה שודקה לעו ינשה אוה רמוא םירבד.םיהומת תובאה ורפח ראב ונאו ונוליחה רופחל םוקמב רעוכמה לוונמהו,רתויב ןיב םינימאמה ונימאהש ותואב ןושארה ומש יתבש 106.!יבצ ריחב 105. תובאבש ריכזה קר םעפ ינוצר רמול 102 ןייע (1922 Massignon,,(Al-Hallaj.L ךרכ א מע ; Encyclopaedie des Islam ךרכ,ג ימע ילוי 1759) 103 לכתורוקמהםימיכסמהינאוויאבשהתיהרקיעותולגתה לשקנארפ ינפבםינימאמהרבמצדמ( 1758 דע ןייעו,ראהזיורק ךרכ,ןושאר ימע םוגרתב(ירבעה,ישפהה ימע.( ןייעוטרפב ותאצרה לשיקסבילג לעישורדקנארפדמעמב,אוההתינלופב לצא,ראהזיורק ךרכ,יבש ימע 26 רוקמבוינמרגה ורמאמב לש Zacek רכזנהליעלהרעהב ןייע Zacek ימע יפליוטבהשרדממתישארבהברהשרפ ו ע.השארב ( :Kraushar,(Frank i Frankisci Polscy ךרכ,יבשימע 68, ןכורמוא קבארפםש(ימע 337): ריעב יווקלאזומירחה םעפ תחא תא ר ללקישהיסהרפב ותוא קחצי קבאד.רוהוחירכהתכלל תיבלתסבבהשורדלו ידב. ןושארההבווכה( ןאכיאתבשל עודירכזבה סג,סב תרותתואנקה ףד ג ל :ב ע יווקלאזב שארההבעלוקיציא רביידאקהשעמהו היהךרעבתנשב ).ב פת

28 םשרג םולש 145 םיכירצ ונאתויהליריסאהדות ךושארה ל רשא חתפ תאדעצהשדחהאוההתדב תיקרוטה ומכו ןכ יגשה ל רשא הליג תעד וא[ ]תד,םודא ינוצר רמול 107. הליבטה ןכו דועםעפרתיב :השגדה ותוא ןושארה 08!חתפש תאדמעמהינדמחמה היה דגנכ.םהרבא ןודאה שודקה ינשה רשא הליג תא דמעמה ירצנה אוה ]דגנכ[,קחצי לבאםהינש אל וליג,םולכ!הברדא םישנאהוראשנשםדמעמב לש[ םינש ],ולא והש.ךשוחב וישכעםתיכזהלעמלםתיארש תא םויה...ישילשהןושארהוהיה ותואןושארה רשא חתפ תאהנומאה.תינדמחמה כ חא עיפוה,ינשה הזו הליג תא הליבטה רשא ונחנא התע םיאצמנ הב תאזו התיה הבסה יתלחתהש 109. יקינולאשמ םירמאמהלאםירמוא.ינשרד קנארפ ריבסמ המל היה חרכומליחתהל תאוכרד,יקינולאשמומוקמ לש. ינשה ותבושתהלוכישרפתהל קד :ךכ ונאםיכירצרובעלךרד לכתותדה 1!0.םיסומינהו ינש,םינושארהצי ש,היכרבו אל ורבע אלא תא תד.םאלסיאה יתבש יבצ ףאאל עדידעצהמ,ףסונהלבאהיכרבי פעא םגש אוה היהחרכומרובעל תא הנומאהתאזה 111, לכב תאזרבכהליג חאדוסהתד בש םודא ואתעד 112, םודא הארנכ ילבסנכיהלומצעב,תורצנב לעו ןכליחתה,אוה,קנארפםוקמבהיכרבש.קספ שורד הזשודיחלודג.אוההיכרבהליגהמ-רבד םגש יתבש יבצדוע אל עדי,אוהו,קנארפךישממוכרד לש. ינש ה ןיא קפסקנאדפש אלהדב לכ הזובלמ אלא ןווכתנ הדוקנלהעודי ואתודוקנתועודיתרותב.היכרב ירה ןיאחוכשלוגאשםיעדויהברהתוחפ לע ותרותויעמושמ לשירבדקנארפ ולאםיברש םהמ ויהינימאממהיכרב ינפל ושעגש וידיסח לשבקעי.קנארפ יתשתולאשתוררועתמ :ןאכ רבידה היכרב לע תורצנה לעודוסהליבטבש וא אקווד לע תד םודא? םאורביד לע תד,םודאהזיאבתועמשמשמתשהאוהגשומב הז? אלהרורבלצאשקנארפ ןיאםיגשומה תד םודא תורצנוםיפפוח ירמגל י פעא אוהש בהוא לצנל תא לכתויורשפאהתוינשרדהתועבונהיוהזהמיתרוסמה לש ינש.םיגשומה תורצנה והזשובל ךירצששובללטושפלו םג דחי ידכ עיגהל לא תעד וא תדםודא תיתמאהאיהש ותד,אוה ותד לש.קנארפ יפלכ ץוח היה יוצרשמתשהלהלמב תד םודא וליאכתמאב ונווכתנתורצנללקוחיכוהל םיטסיקנארפהשולצינתועמשמ-וד תאז אלש(התיה 107,םש ךרכ,ןושאר ימע 273. יתמגרת תאםירמאמה אל הפי אלאקייודמ אלו יתשמתשה ןאכןלהלו ומוגרתבישפחהיצילמהו רתוי ידמ לש בולוקוס םגרתש( קר תא ורקיע לשךרכה ).ןושארה םגרמאמב רחא שיגדמקנארפיתבשש יבצןושארה אל היההתואבתעדה תרתסנההלגתמה קר ימלאבש. ושעל לעםיגשומה תעד וא תד ךרדה ו ושעל תדו םודאונושלב לשקנארפ ןייע תסגכ ב ךרכ,,ב ימע שוריפ הלמה תינלופה utworzyi אוה רצי וא דסיי לבאךשמהברמאמה אוהשמתשמ הלמב otworzyi, חתפ קרו איההמיאתמןכותלרמאמה וניאשרבדמ לעדמחמ ושיוידסימכתותדהאלא לעיתבש יבצהיכרבווארהש םינימאמ ל תא,ךרדהרובעל.ןהב,Kraushar 109 ךרכ, א ימע העד תאזהאבידילהשגדהתומוקמב םיבר דאמרפס בירבד. ןודאה 111 רבד ולשתואכרמב הנומא וי/ הז רכזנשוריפב םג ותשרדב לשקנארפהינאוויאבבקעישיקסגילגאיבמהתואבתכבהמשאהה יכ ה רימאיתבש יבצ סונא היהרובעלךרדתנומאלאעמשי םגולאההיכרב היה סונארובעל Zacek ןייע.(Der Gott Barachiah musste auch diesen Glauben durchpassieren) ימע תינלופב בותכ דימת Das תורוקמבוםירבעה בורל תעדםימעפלו.תד

29 146 היכורב שארםיאתבשהיקינולאשב העודיאלםירצונלאלו םהידגנתמלןיבמ )םידוהיהלכב.םתלוכילבאיפלכםינפ.דיהלמסל הזןכותרחא,ירמגליפכ יתיארהש ירמאמבהוצמ האבה : הריבעב וזאיהתדה תיטסיליהינה הרוהטה 3!!. וליפאלע הליבט ה זמורקנארפשוריפב הליבטהשםימב איה קרשובלה הליבטל,תרחאהארנכהליבטתינחורלש,ןטסילאוטיריפסהםדאה יתמאה ינחורהדמועה הלעמללכמ 114.קח קרינפמ וידימלתשדועאלויהםייוארסנכיהלתעדלתיתימאה יתאבה םכתאהליבטל / 1!5. הטושפשלש תוגרד :ןהנושארה,הליבטההינשהתעדה,תרתסנה תישילשהאיה 116. םודא םאה שיתועדבולאדוסימתרותהיכורביפכקנארפש ומצעבזמרמאמב?יתאבהש רבדהלבקתמדאמלע,תעדה בשחתהב םעהמרבכשררבתנ ונללעיפואותרותםעוהמ דועשררבתי ונלםיקרפבםיאבה לעםירשקהםיצימאה דאמ ןיבש םיטסיקנארפה תכו סוזוינוקה,יקינולאשב ותתכלש.היכורבלבא אללכואעירכהלתולאשב,יתררועש יכ םירבדה לע תדםודאםימיאתמ ינשלתודוסיהונאצמשתרותב,היכורבתקירפללועה היטנלו,תיטסיטירקניסהטרפבווזל.הנורחאהותודע לשקנארפתרמוא לעשףאותויה ידוהיםלסומוהליגהיכורב םגהנושארבתאתד םודא וא.הליבטהםאוןיבנתא םירבדה,םטושפכירהםהםירבדמלעתורצנהםימלוהוהפיתאתרוסמהלעתרשע םיכרדהלעו תבכרהשלשתותדהותרותבונחתינש.ליעל םאהיכורב אוהףיסוהשלמסל תד םודא שוריפיטסימשדחרשקמהותוא םעדוסיהרחאה,ותרותבשדוסיתקירפ,לועה וא םא שי בושחלשוריפ הזוניינקלדחוימה לשבקעיקנארפ תאז אל.עדאלבאהזימרהרורב תחאיתאצמתמאבהחיכומהתודוסש לע םודא ועדונש ונליגוחמ,םיטסיקנארפה ויה םירוגשרבכיגוחבםיאתבשהםיבורקה,היכורבלאיהוהיארתפלאמ לעתונשקעה הב ורמתשנתונויערהלאכךשמבהעברא :תורוד סקנפב ודימלתלש רםייחךאלמ יתרבדשוילעקרפב,ינשה אצמנףדב ט יא ע ןויצדחוימ.ונימב אוהםשור תא ןושללעב סרורצרומה רפבעירזת,ג י( )ג לע ירבדארמגה :ןירדהנסב ןיאד ב אבדעךפהתתשתוכלמהתונימל וזמר הזב יכינבשכ םלועהוכפהנ םהישעמבואציותוברתלהער דעךפהנשןבלה רזחו םודאלאטחב זא רוהטאוה ויתרשמוםירוהטאוהש!!.ל וחישמהנהולערמאמ הז סבשרורצרומהםיזמור דוערחאלהאמםינשיבתוכתרגאה המודאה תיטסיקנארפהתנשבס קת /1799, םישקבמה תולהקמלארשירוזחל, םודאלסנכיהלתד ב םודא 118 איהש ןאכתדה.תיטסיקגארפה 113 הסינכ ה תעדל איהקורפל לעמ ומצע תא לוע לכםיקההתונומאהוםיסומינהו םיערה,ראהזיורק( ךרכ א,מע 286 דועותומוקמב םיבר ).דאמ 114 לעםדאה יתמאה וברתושרדה םיזמרהו רפסבירבד.ןודאהלמסה יחצנה לש םדאה, יתמאה ןטסליאוטיריפסה,יטסיליהינהוהז ;םעלב ןייעלצא,ראהזיורק ךרכ,ינש ימע ; 385 Graetz Frank und die :,Frankisten ימע ךשמהרמאמהאבומההרעהב 113. םגךרכב ינשימע 335,הרכזנהליבטה םימבהזימרבתיטסיליהינ,תועמשמ תבראגרדכ.תינוציח Graetz 116 ורפסב לעקנארפ סיטסיקנארפהו ימע בתוכסקנפה י כבהיבמולוק יטיסרבינוא וניאףיסומ לכהרעה תפסונטאטיצב הזםשרנה ולצא לע דומע ינפב,ומצעוליאכ רמא ומצעל האר אנרמאמהאלפומה הזהזמורה.ונתנומאלללכב רהזנלעבסקנפה םג וניב ןיבל ומצע ענמנוםושרלמםירבדםינוציק רתוי.ידמ ימע ןייע חסונתרגאהירמאמב, תסנכ ב,,ב ימע 390, ואןועברביתפרצהידומללתודהיה ךרכ,ט כ

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד