באר שבע עיר האבות ש. ייבין Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת 3-4 (תשט ו,(כ, pp Published by: Historical Society of

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "באר שבע עיר האבות ש. ייבין Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת 3-4 (תשט ו,(כ, pp Published by: Historical Society of"

תמליל

1 באר שבע עיר האבות ש. ייבין Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת 3-4 (תשט ו,(כ, pp Published by: Historical Society of Israel/ Stable URL: Accessed: 15/11/ :55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact Historical Society of Israel/ is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Zion /.

2 לאומש ןיביי עבש ראבריע *תובאה תפוקתתובאהתניחבמהדלותהתילארשיהאיהםויהעבטמתמיוסמ.תרדגומו,דזרבכ רבעןמזה ובשוסחייתהיגוח םידמולמה לא לכ המםדקשתישארלהכולמהתילארשיהלאכ תכרעמ,תודגאןתצקמש תויגולויטושפחמו ליטה ללארבעהקוחרהידהתוערואמ,םיבצמו ויהשםימייקםימיבםהבששבגתנתיפוסףוריצירפסארקמהותרוצבהיוצמה,ונידיבןתצקמו תופקשמתורוסמםימודק,תויגולותימןרוקמשהשרומבתיתורפסהתיללכה לשחרזמהקיתעה.י- ינמודרשפאשרומאלםויה,תואדווב יכ,לוכה ווחפלבורןבורלשתולוכסא,םימכחםימיכסמ התע יכתפוקתתובאהאיהקרפ ןמז,ירוטסיהןדהתולחתהבהמואה דעועיגהשםיצוביק לש יתבהיתובאהמירצמ 2. ונתייעבןאכאיהקודבל םא ונאםילוכיץב תאהפוקתה תילארשיה תאזהתרגסמבהדלותהתימלועהעובקלוהלךיר.םיוסמ ארקמב יהוזתשרפםישעמהתשרפנהתכלוהורפסבתישארב ןמלקרפ ב י.ךליאו םא איצונללכמ הז תאקרפ ד ידועו(קוספעייסמדדוברפסמ :רבדמבןורבחועבשםינשהתנבנ ינפלןעוצ?םירצמ,מב,ג י ),ב כאלאצמנתכסמבתאזה םושהזיחא,תירוטסיהרוזעתש ונל עובקל תאהנמזהעיריבתבחרנה לשירבד ימיםלועהםתואבםימי.םיקוחררבד הזומצעאוה םרגש,ךכל יכדועינפלרוד ואםיינשהיההמוד יכהמישמ וזהניא תב,עוציבםיפיקעבו הדדועהדבוע וז תא סחיקופקפה םתוירוטסיהל לשירופיסתובאה.ללכב,םויהוברתנש וניתועידילעםייחהתוברתהותמדקבהיסצורמבףלאהינשה,נ הספל ונתינונידיב,דדימ תומאןהבכונעייתסהלתעיבקבהנמזלשתפוקת.תובאה שיוהלהעיבקל וזשולש :תוניחב,אהניחבה,תיטסאמונואהונייהדתומשתושפנהתולעופהתולילעבתובאה ן,בהניחבה,תיפארגואיגהונייהדתקידב,םיכרדהםירוזאהתומוקמהוםישמשמהןויזיחדהג תולילל נה *,גהניחבה,תיתוברת,דדויתרבחההיאנתשהיתוביסנוםיפקתשמתאצרהב -ילעה תול.ל נה וילאמ,ןבומ יכרמאמברצקםכסמוןיממ הזאלןכתייבכעתהל לעחותינקדקודמאלמו לשיטרפםירבדה ן שיוקפתסהל קר ימוכיסב,םירבדויהישםישמשמינבאדוסיתקסהלתונקסמה.תויפוסהןיבמ 36 תומשה,םיירבעהםירכזנהתחפשמב,תובאה 27 םייוצמארקמב קרתפוקתב *) האצרההארקנשסוניכביעישתהתעידילץראהראבבעבשמ הוחבתוכוס.ד ישת 1) ןינעב הז /רךרד,לשמםהירפס :לש.J,Wellhausen Israelitische und juedische,geschichte,berlin ;1921.A,Alt Der Gott der Vater Kleine,Schriften,Muenchen,1953.pp 1 ;ff.,lods Israel (English translation),london,1948.pp ;15 16.M,Noth.Geschichte,Israels,G5ttingen,1950.pp 38.ff 2) /רךרד,לשמםהירפס :לש.W.F,Albright From Stone Age to,christianity,baltimore,1940.pp ; Cyrus.H,Gordon Introduction to Old Testament,Times,.Ventnor,1953.pp 100 ;foil. Harry.M,Orlinsky Ancient,Israel,Ithaca,1954.pp 17.foil

3 [2] לאומש ןיביי 118?תובאה םניאו םירזוח לכב קרפ םירתונה םירזוח ארקמב םיינש ןמז רחא לש תפוקת ארקמה 3.תכשוממה ןיבמ העשת תומשה 6) )םימעפ 4 ןווכתמב םידלונל תומשב םיריכזמה תא ינושאר?המואה הכולמה לארשיב 5 קר הפוקתב רחאלש תביש,ןויצ לחוהשמ אורקל ינש תומש םילגתמ קר תישארב ימי םש דחא הלגתמ תונשב םידודנה רבדמב רזוחו קר תפוקתב תביש ןויצ 56 םש דחא הלגתמ ימיב םידודנה,רבדמב ףוסב תפוקתב תביש ןויצ )םיימעפ( (4 )םימעפ תבישו תפוקת םיטפושה 7?ןויצ םש דחא רכזנ תפוקתב (??)םיטפושה וא תישאר ימי הכולמה רזוחו ימיבו הכולמה ןכו תפוקתב תביש 8? םש דחא רזוח תפוקתב שוביכה 9? דועו םש תפוקתב תויוכלמ הדוהי לארשיו םעפ(ןויצ )תחא 10. העפות וז השוריפ ןיאש,םירופיסה םהבש תולעופ תושפנה תונוכמה תומשב,הלא םילוכי תויהל ירפ ןוימיד,רחואמ ןכש םהיבתוכ ויה םישמתשמ הרקמב הז תומשב םיחוורה.םנמזב לעב ונחרוכ ןמזה ינייפואה תומ 11.הלא םאו לאשנ יפל תואמגוד,םילקשמו םיחוורה ינשה 12.נ הספל רשפא-יא סנכיהל ןאכ יטרפב,תובאה ןכש רבד הז הפכי םג לע הלא רשפא,רומאל ונילע תקידב יכ םללכב ונא םירמוא םהש םיפקשמ ןמז הז,והמ אצמנ יכ קלח תורוסמ תוירוטסיה רכינ ןיבםייברעמהדכיימשה אקווד שילשב ןושארה תונב ןמ תומשה םייונב לש ףלאה םחותינ לש תומש םיירכונה םירכזנה ירופיסב עיניינע םיקוחרה רתויב םימאות,םה לכמו םוקמ אשונמ רמאמה,הזה םלוא םניא,םיללוש תא תרגסמה תיכירה הבקינש.לי ןאכמ הנקסמהש,תיכירה תבייחתמה תקידבמ הניחבה,תיטסאמונואה הליבומ ונתוא תארקל שילשה ןושארה לש ףלאה התעמ ינשה.נ הספל הנפנ לא הניחבה.תיפארגואיגה ךרד וידודנ לש םהרבא ןרחמ ץראל ןענכ אל השרפתנ,ארקמב לבא היואר תמושתל בלהדבועה יכ םוקמה ןושארה,ץראב אוהש עיגמ,וילא 3) אלה םה,םהרבא,םירפא,רשא,ההלב,לאותב,הניד,ןד,ןרה,ןולובז,הפלז,הכסי,בקעי,קהצי,האל,ןבל,יול,טול,רוחנ,ילתפנ,וישע,הרוטק,ןבואר,הקבר,לחר,הדש,רמת.חרת 4) אלה םההדוהי שמה( )םימעפןועמשו םעפ( ).תחא 5) אלה םה דג.רכששיו 6).ןימינב 7).ףסוי 8).השנמהרכזההתפוקתבםיטפושהתקפקופמ ינפמ ן ונההיולתה פוש(,ח י ).,ל 9).הכלמ 10).לאעמשי 11) סרגנוקבםינחרזמה ג כה גדירבמקב לשהילגנא טסוגוא( 1954) עידוה פורפטיירבלוא לע תליגמ אמוג ףסואמ רובליותוכנה תיבבש לש,ןילקורב לעש הבג ןחבוה וישכעתמישרב תומש לש םידבע תוחפשו ינבמ ומאע ימימתלשושה ג יההאמה( ה יה ).נ הספלהמישרב וז םייוצמ ןיבראשה תומשה,רשא,רכששי הרפש.דועו םייתניב םסריפ פורפטיירבלוא sovfןועברב ךרכ ד ע,(1954),עע 222,ךליאורמאמטרופמ לעתמישרתומשה.הנודנה אצמנהמכש ןמתומשהםימוד ונילע *םיימשכ,םיירבע ךא המכויוהיזמ לש פורפטיירבלוא םיארנםיקפקופמ.רתויב םשב רשא יאבותורשפאהתוהזל ותוא םע םשה רקוחהיתפרצה.רב 1 ר ).בקעיו תרשאהמישרבשתעצהכ,טיידבלוא ןדרבחמהורמאמבדמועהספדיהלףסאמב רכזל (12 ד M.חתפמבתומשב(,Noth Israelitische,Personennamen,Stutgart 1928,םהרבאקהצי

4 119 עבש-ראב ריעתובאה [3] אוהםכש 513 םשמואוהךלוהדדונוהמורדץראלרהה יזכרמהדע ;עבשילאבףאודרויאוה המירצמרזוחוםשמדודנלרוזיאבןיבש עבש ראב לאדויבו 14. לעךרדועסמלש,בוקעיהעש חרבשהנדפ,םדאורסמנונלםיטרפםיבר :רתויאוהאצוי עבש ראבמאבוךרד( )ןורבחדע,לא תיבםשמואוהעיגמלאץראיגבםדקןופצב( ןדריהירבע )החרזמ 15. תטרופמדוערתוי איהךרדועסמהרזחץראל 16 :ןענכךרדהעבשםימידערהדגהילוא(?),הפצמ,םינחמ רבעמ קובי,לאונפ,תוכוס םלשריע,םכש לאדדיב,יעהמרהתרובק( ),לחר,םחל תיב לדגמ,רדע.ןורבח קרפבד יי תישארבבתראותמךרדםעסמלשתעברא םיכלמה םתוצהבםעתשמחיכלמ רככ.ןדריהםהםירבועךרדתורתשעםיינרק ),ןשבב(,םההווש,םיתירקרה,ריעיא,ןראפ ןיעטפשמאיה,שדקםירזוחוםשמךרדהדש,יקלמעהןוצצחרמתלאקמע,םידשהםשו םורדב םיחלמה םהםיכמתשמחיכלמ,רככהםיבושותא 17.טולםכרדבהרזחדסימל הימאטופםהםיפגינינפמ,םהרבאףיסומהףודרל םהירחאדעהבוחרשא לאמשמ קשמדל 18. הנהויפללכהמ ונעדיעיקרוע הרובחתה םיירקיעהימיבםדקהתיהליסמה ניבה,תימואל הבושחהרתויבקלחבהזלש,םלועהךרד,םיהרבעשךרואלףוח ןוכיתהדבידע ןורשה,ינופצהםשמו הפעתסה :םייתתחאהכשמנךרואלףוחםיההנופצלאירמנה,תויקיניפה תרחאהו תירקיעה התטסדצל תינופצדויחרזמךרדלחנןוריעידאו( )אראעקמעולאערזי המכבתוחולש לאןופצרבע ןדרי, г,קשמדוםשמו הימאטופוסימל הילוטאנאלו 19.,דתיה הזבאופיאםושמההימתהלודגאוצמלךרד העודי-יתלבירמגלתרכזנ תכרעמב םירופיסהלע תפוקת.תובאה ותוכזאיה וזלש םורפ,טיירבלואהליגשהנושארל תאומויקלשקרועבושח ינש הרובחתל,תימואלניבה ןדריה רבעב,החרזמ וכרואלשהגשגשתכרעמםיבושיי,הלודגאקוודו תופוקתבתינענכהמודקהתישארו,הנוכיתהרמולכ,קרועובשדוע ופיסוהתואבצתוריישו שמתשהל תישארבףלאהינשה 20.ג הספלרקסה יגולואיכראה,טרופמה וכרעש,פורפ.נקילג.ז כ 13),רב,ב י.ד שי םי בל ןול :קוספהדובעיוםדבא,ץראב דע םוקמ םכש? דחאל :ןכמ קתעיו םשמהרההםדקמ...לא-תיבלךולה עוסנוהבגנה,םש( ) ט ז? דמולכ דע םכש עיגה וא ןמחרזמה )רבתסמכ( וא ןמ ןופצה וא ןמברעמה המ( וניאש )?רבתסמםוקמ-לכמ אל ןמ.םורדה ג פדת 14) רהרעההליש ן ןכודשמהבקרפה רב( ).ב י 15) רב,ח כ,ט כ י.,ד 16),דב,א ל ;ג כ א כט מ,ד מ 17),רב,ד י.ב י ה 19) ןיינעב ךרד םיה ר.ש,ב ל ג ןב ל ד כ 18) םש,םש.ו ט םוגרתו( אלמ תינמרגל התואב תרבוחה )המצע ן,ג ל ט י ז י,ה ל,ח א * א כ ו ט,ןיילק ךרד,םיה~ףוח יבתכהטיסרבינואהםירפסהדדיבו,םילשוריב.B.Maisler Die westliche Linie des,;meerweges ZDPV LVII,(1935).pp ר.מ א ב י - י ו נ,ההיפרגואיגתירוטסיה לש ץרא,לארשי,םילשורי,ט שת ע 77..W.F,Albright Archaeology of Palestine and the,bible2,new-york,1933.pp (

5 [4] לאומש ןיביי 120 ןדריה רבעביזכרמה,ימורדהוריהבהםיטולחל תא,הדבועה יכ לכחטשההזההיהבשוימידכ תופיפצתיסחידעהאמהח יהנ הספלדעוללכב * קרו זאוברחוממשו,ויבושיילככהארנהבקע תדידנםימע,תרכינהמשהש תא וירעהכפהו תא לכלבחץראה הזהיצברמלםידדונ דעףוס האמה ד יה וישאר ג יה! 2.ג הספל שיו תתל תעדהדחוימב לעשרפההןיבשךרדםעסמ לשתעבראיכלמתמדקהיסא ל נה ןיבו וז לש.תובאה,םינושארהושקיבששובכלםירעזובלו תאןללשםירהלו סמיבושיימ,עבקהםיכישממ ןדריה רבעבהחרזמ דע,ומורדםירבועו יאה יצחב יניס דע הוונרבדמה לש,שדק םינופ םשמהרזח לאםורד,חלמהדכירחאלו ברקןוחצינהקמעבםידשה םהםיבש לע םהיתובקעתמוכ.ואבשוליאו,תובאה ןיאשםתעד,רוזחל םהוםישפחמ םהל םוקמהזיחא יחטשבהערמםידודנוףקיהב,םצמוצמםהשמםיעיגמבורקרהנל,קובי םהםיבזוע תארוזיא יבושייעבקה םינופו,הברעמ לארההיזכרמהברעממ,ןדרילןיידעש היה זארעוימהדימב 23 תערכמ 22. ויקמעב,ןתוד(,םכשןורבחםירחאו )םתומכ ןכובגנבינופצה םהםיאצומהערמ,ברהביבסבו םג המכיבושיי עבקםידדובםייושעהשמ םיקוושיפוליחל תרצות םיעור םיכרצמבםירחאםהלש םיקקזנםיצוביקיריתע ןאצ.רקבותולובגבחטשה,הזה ןיבעבשידאב םורדב ןתודוןופצב םה םינוק םהל,תובשףרוחבביבאבו בגנב,ינופצה ץיקב ויתסבו רהבומילקאש חונ רתויתונועבהלא לש.הנשהךרדבללכתעצבתמםתרידח וזיכרדבםולש ן תעשבוךרוצהשכור ולםהרבזוחארבקףסכבאלמידימןורפעיתיחההדשבןורבח 24. םנמוא יעורקחציםיכסכתסמ םעיעורםוקמה לעתוראבילחנב,בגנהלבאילבעיגהלידילתויושגנתה לששממ 25. ךעשברשוכ ואחרכה ןיא ינבבוקעיםיענמנ םגישעממתונפקותתומילאו תשרפבהנידםכשו ןב 26.רומחהשעמלשמשמערואמ הזהחיתפתודלותלשוביכץראהידיב ינבלארשי ןאלא ןיאשביחרהל תארובידה לעהניחב וז לשןיינעההקיזבהייעבלהנודנה הזב 27. םאןוחבנהתע תאהנומתה תיפארגואיגהתלעוהש,ליאצמנ יכ םגאיההניבשייתמ הניחבמתיכיריגולואיכראואלא םע קרפ ןמזםיוסמדואמתודלותב.לארשיךרא ןיאאיה תרבתסמללכהפוקתבתינענכה,תרחואמהלכשכבצמ,םירבדה ןיברהביזכרמהברעממןדריל ןיבו ןדריהי רבעב,החרזמהנתשמ ןמהצקהלאהצקה 28. דועותאזרוכזל יכתורבק-יתבםיבחרנ.N,Glueck Explorations in Eastern Palestine [AASOR XIV.( )] (21 ד.pp.81.foil 22) ר,לי,עה ) םש,ג כ.ה י ג 26) דב.ד ל 27),ד.ש 28) /רךדד,לשמ 23) רב,ז ל.ז י ו ט 25) םש,ו כ.ג כ ח י י יב י,ן שוביכ,ץראהתוכרעמז כ ו כ רייא( ),ה שת ע ע W.F,Albright The Archaeology of,palestine,london,1949.pp *.מ הנוי-יבא.ש י ב י.;Η.M,Orlinsky Ancient,Israel.pp ; י,ןתוינומדק,ונצרא,ביבא-לת,ז טשתע ע ; ,с.H,Gordon Introduction to Old Testament,Times.pp 101.foil תפוקתלהנראמע-לואמה(ו טה ד יה ).נ הספל ; לעו ןכ אלרבתסתותכרעה לש יכ שיעובקלתאימיתובאה

6 121 עבש-ראב ריעתובאה [5] ידמל ףוסמ הפוקתה תינענכה המודקה תישארמו הפוקתה תינענכה הנוכיתה ולגתנ סכרב םירהה יזכרמה ברעממ,ןדריל ןיאו םתביבסב הבורקה יבושיי עבק היהי סחיל תורבק-יתב.הלא בושו היה ינב ןתוא,תופוקתה םהלש רשפא הז ולעופ לש,פורפ,טיירבלוא ליכשהש ריבסהל תא העפותה תאזה ךותמ דמעשךכילע יכ תורבק יתב הלא םיכייש תוצובקל םידדונ,הצחמל המודב תוחפשמל,תובאה ורבקש םהיתמ תומוקמב םימיוסמ םוחתב ירוזא םהידודנ,םימצמוצמה וליפא אל ויה םיקקזנ יבושייל עבק 29.םהייחב םג הניחבמ וז לש תקידב םיזמרהםייפארגואיגה ונא םיעיגמ אופיא לא ותוא קרפ,ןמז רבכש ןיוצ לי םע תקידב הניחבה,תיטסאמוניאה ונייהד לא שילשה ןושארה לש ףלאה ינשה.נ הספל תושיאה וישכע.יארקמה בושו לא רבעה םיגהנמו ןייענ דוע הניחבבתיתרבח?דדויתוברתה תשמשמה יגהנמו,החפשמה םיפקתשמה םירופיסב,הלא םידגונ לש ונא םיעיגמ ידיל,הנקסמ תושרפ,יווה ורבחתנש תורודב,םירחואמ עקר ירופיסל.תובאה םירתוסו יניד תא לכ לבוקמה קוחב יכ רשפא-יא ריבסהל תא םירופיסה הלאה תולטה כ ןכש םיאב םהב ידיל םינוש?ירמגל חרכהבו ונא םיכירצ תוארל םהב ידה תורוסמ תונמיהמ לש יוטיב םירדס יאנת םייח תורודב,םימודק המו םג םא אצמנ תודוסי םייטפשמ יווהל הז קרפב ןמזה תואנה ךותמ תולבקה םיגהנל,םיקוחלו ולעפש ןתואב,תוצרא רשא ןהמ ואב תובאה יפל תרוסמה.תילארשיה םג ןאכ רשפא יאבכעתהל לע חותינ טרופמ לש םיניינעה םכסאו קר תא תונקסמההמכבםירבסה.םימיגדמ תונביהה ןמ תוחפשה הרקמב תורבגלש ןיא דלו ןהלשמ הניא העודי ללכ קוחב,יארקמה לבא ןורקיע רכומ אוה קוחב ירמושה ןמזב רבעמה ןמ ףלאה,גהףלאל בה נ הספל 30. השעמ הרש,לחרו תושקבמה תונביהל םהיתוחפשמ 31, םישענ התע םירורב.םינבומו אלו וז,דבלב אלא קוחהש ירמושה ל נה חינמ םג תא תורשפאה ריזחהל תאהחפשההדמעמל תוחנה,םדוקה םא לדגתת לע התריבג? גהנמו הרש רגהב לדח אופיא תויהמ השעמ תורירש לש הריבג תמקנתמה,התחפשב רבתסמו גהונכ יטפשמ חוור רכומו 32.קוחב וגהנמ לש םהרבא,לאעמשיב אוהש וחידמ לעמ,וינפ דגונ דוגינ שרופמ תא קוחה,יארקמה רסואה רכבל תא ןבהבוהאה לע ןב 33?האונשה םלוא אוה רבתסמ ןיא קוחה יארקמה ריכמ ןד יניינעב תושיא הלא 35?םידבע ןיד המא 36?הירבע 37?יותיפ יקוחו יפל יניד רמוש ל נה ןיב יגב תורבגה 34.תוחפשהו ןבומכו( וניא )ריכזמ ללכ םיסופיט םינוש לש םיאושינ? םוקמו אוהש וניא ןד אלא תויעבב תוכורכה םיאושינבםיילאכראירטפ 38?סנוא הרענ 39?הסרואמה 40?םיפואינותונז..W.F,Albright Archaeology of Palestine and the,bible2.pp (29 ר (30 ר.foil. Sir Leonard,Woolley,Abraham,London,1936.pp ) הוושה דב,ז ט ; ב /ל /ג ןוגכ( יאושינ ),ב ויכו (32 הוושה יקוח,יפרומ ח *ןיעס 146 ן,ר.J.B,Pritchard Ancient Near Eastern Texts.relating to the Old,Testament2,Princeton,1955.p 172 (33 בד,א כ.ז ט (34 הוושהיקוחתפל,רתשאףיעס ; 25 ר,cit..p. 160.J.B,Pritchard.op 35) ימש,א כ.,ו ג 36) םש,םש.א י ז 39) םש,םש.ז כ ג ב 37) ןכש,ב כ.ז ט ו ט 38) בד,ב כ.ז כ ח כ 40) יו,ח י כ? /כ י ן,א יכ ט? בד,ב כ.ב כ יכ

7 [6] לאומש ןיביי 122 וארבדמתועפותבתונוש תומסרופמבןניאשתוכירצ.העיבקןכו ונאםיעמוש םיבותכב,םיבוש יכאשונההשאהסנוכךותל 41.ותיבלבאקוחב ירושאה לש ימיהכלממהנוכיתהרמולכ( עברהינשה לשףלאה,בה )נ הספל ונאםיעמועםיסופיטםינוש לש?םיאושינםהיניבו םגסופיט,הזובשאבלעבהרוגלתיבבונתחםיאנתב,םימיוסמשממהשעמכבוקעי ותאשבתא האלתאולחר ופיסוהבורוגלתיבבןבל.ונתוחירהורושללוכתאחטשהלשןרחןדפוםרא 42.וללכב יתשתוישרפתורחא ישעמבתובאהתוראבתמףא ןהרואלתודועת,תויטפשמולגתנש ינויכראב וזונדילש.ךוכרכםנמווכייש ןהתואמל ו יטה ז טה,נ הספללבא ןהתוססבתמ אללקפסלע,םיקוחויהשםיעובקםידמועוןמזהמינפל.ןכ קוחה יארקמהעבוקןידםובייהשאלהלעבשרטפנאללםינב * לבאםובייבםיבייח קר יחא 43,תמהוליאוםיסחיםיינימ םעןתוחה םהרדגביוליג,תוירערבועהולעואל הזוניד 44.התימרואלרוסיאה יארקמהשרופמההזהההומתרתויבתשרפהדוהי.רמתורקיעבוהומת אוה רזגןידהדוהישאיצומ לע :רמתהואיצוה 45?ףרשתוןכשיפלןידארקמה ןיאהנודנ הפרשבאלבןהכהתנזש 46, לבאאלםתסהשא * םיהומתודוערתוי וירבדלשהדוהי תעדונשמ ולתמאהלעהנוירהלש :רמתהקדצ...ינממאלוףסידועהתעדל 47. הנהויפליקוחםיתיחה הלחתבוחםובייהאל קרלעיחא,רטפנהאלא םגלע,ויבארמולכהנתוחלשהנמלאה 48. קוח,הזגהנשתברקבןדפםרפוקתב,תובאהריאמריבסמותאהשעמ,רמתהגהנשהתוכזכיפל טפשמהעודיה.הימיב תאלפומדוערתויאיההשרפהיינש ישעמב,תובאהתיארנהתאצויכןפודתכסמבהבש איה,הבולשהניאותנבומםשאלהכרוצלאיה,המצעאלוךרוצלרבסההמאבש,הירחאאלה איהתשרפתבנגםיפרתהתיבמןבלידיב,לחרינפלאיהשתחרובםעבוקעיהלעבןדפמםרא 49. ללכ~ךרדבןיארקמהגהונבלםיטרפםילפתאצרהב,וירבדאלאםאןכםיצוחנםהתנבהל תולתשה.םירבדהבושו קרךותמתודועת וזונ ונדמלתאהמעטלשהשרפ,וזןכשיפליקוח והנהרקמבלשםיכוסכסתועידיהורבדבהרכהשרויביקוח לש,רטפנבשחיישרויליקוחה ימ םהילספשיליבה,ודיבירהשהלא ואצמייקרידיבימאוהעבתיבה ) הוושה ךרד לשמ תור /א! ז,ד /ד ג י? וליפאותפוקתבתובאה הכ רב,ד כ.ז ס (42 הוושהםיקוחה לש תפוקתתכלממרושאהנוכיתהםיפיעס 138,36,33,27 ד.G.R Driver.and.С,Miles The Assyrian,Laws,Oxford ) בד,ד כ,ה.ךליאו 44) יו,ח י %,ו ט,,כ.ב י 45) רב,ח ל.ד כ 46) יו,א כ. ט 47) רב,ח ל.ו כ 48) הוושהףסואםיקוחה,יתיחהףיעס,.Mineure ) רב,א ל ט י ן.ה ל ל 193 ן ר l Asie.B,Hr02ny Code Hittite provenant de С,.H,Gordon RB XLIV,(1936).pp ר (

8 123 [ עיר באד שבע האבות והנה גם לאחר סקירה זו חטופה חיי החברה, המשתקפים במעשי האבות, אנו חוזרים ומגיעים לאותו פרק זמן, שהינוהו בבדיקת הבחינות הקודמות, דהיינו היש הראשון האלף חג לפסה נ. לשם המת התמונה התאריכית לא נותר לנו אלא לעיין עוד בשתי הרמיזות ההיסטוריות המצויות במקרא בזיקה לתקופת האבות, רמיזות שהזכרתיו בפתח דברי. ונפטור תחילה מחצית הפסוק הקצר והבודד: וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים.51 נעמוד תחילה מובנה המלה נבנתה בכתיב זה. לשם כך אין טוב לנו אלא לבחון כתיב דומה, המספד מה המלך שבנה גזר. הלא אלה דברי הכתוב: ויבן מה גזר ו בית חרן תחתן... ו כל ערי המסכנות... ו ערי הרכב ו ערי הפרשים והמקרא עצמו הרי כבר הזכיי גזר בזיקה למלחמותיו יהושוע.53 משמע שאין מדובר כאן יסוד עיר במקום חדש, א היה קיים בו כל יישוב לפני-כן, אלא שיקום היישוב העתיק במקום, לאחר שנשתלחה בו שן הזמן, או חלו בו ידי מחבלים בזדון או בשוגג, במלחמה, בכיבוש, בשריפה ארעית או בכל נסיבות אחרות. ננסה איפוא לבדוק אם אין יכולים לקבוע זמן בנינה צוען מצרים, ו ידי כך גם זמן היבנותה חברון ומהותה במסגרת הנדונה. ושוב יש לזכור כי גם בזיקה לצוען אין לדבר ייסוד עיר חדשה, אלא אחד מתהליכי חידוש יישובה העתיק. בראשית מלכות רעמסס הב, ) לפסה ינ( הוצבה בצוען אסטילת זכרון, שגילה אותה לכתחילה מארייט בשנת.1863 זו אסטילה ידועה בשם 400 אסטילת השנה שם תאריך שנת,,400 הרשום בפתיחת הכתובת החקוקה בה. חוקרים רבים טיפלו בביאור הכתובת הז, ואף--פי שעדיין לא הגיעו הדברים לכלל פירוש שיפתור כל הבעיות הכרוכות בה, הנה מסכימים כמעט כולם כי תאריך זה 400 שנה מציין מניין לבניית העיר מחדש כעיר בירתם יטי החקסוסים משכבשו מצרים. אומנם לא ברור לאיזו שנה יש בדיוק לקבוע שנת הארבע מאוית למניין זה בתחום ראשיתה השות הי ט )אם ימי סתי הא, או ימי רעמסס הב,( מכל מקום ברור כי נקודת ההתחלה מניין זה שייכת אף היא לרבע האחרון המאה הי ח.54 וכבר השכיל מזר )מייזלר( 55 להבהיר כי שמה העתיק חברון, דהיינו קריית ארבע, מרמז כך א הייתה חברון אלא התאגדות )חבר( ארבעה יישובים זה סמוכים לזה, שנתחברו לאיגוד עירוני אחד. ארבעת היישובים האלה היו מקומות מושבן וש המשפחות ענר, ממרא )אלנמרה( ואשכול )בנחל אשכול ואך הוא אלתפאח( ומצודה מרכזית בג בל אלרמיצח )קרי: * אלרמידה( ו התאגדות זו, שיה נקרא השם הכולל חברון, בוודאי מרמזת לשון הכתוב הנ ל.56 לפי אסטילת ארבע מאות השנה, שנתגלתה בצוען, אפשר לקבוע (51 י ג, במי כ ב. (52 מל א ט/ י ז י ט. (53 יהד ל ג. י/ (54 לעניין אסטילה ר זו מ דרך.E Drioton et.j,vandier,l figypte,paris,.1952.pp 290 ;foil. 317 (55 ב. ר ז י י מ ל קריית ד, ארבע היא ספר חברון, דינבורג, ירוים, ע ע תש ט, (56 ר לעיל,.51 הע

9 [8] לאומש ןיביי 124 הנמזעברל ןורחאהאמב,ה יהדמולכ המוציעבלשתפוקתובאהיפלתונקסמה תויכירה ונמנש.לי אל רתונאלאןוחבלהתע תשרפםישעמה םירפוסמהקרפבד י,תישארבבידכ קודבלוזיאבהדימ םיבשייתמ םירבדהםעעקרה יכירהלעוהש.לישיוחותפל,רומאלו יכהשרפ וז הללכבהנדוע,המותסאלואצמנהלרכזםושברוקמ,ינוציחםלוארבד הזוניא ערוג ןמ,הדבועהאיהשהמודונילעתרוסמכתירוטסיה,תנמיהמיפלשהעש אלהרתפנ.האולימבקודבנהליחת תאהתייעב.תיטסאמונואה רמורדכאוה םשימליעבוט :ןוכנו רמגלרדכ * םאודעםויה ןיידעאלאצמנולרכז תודועתב,תוימליעירהןיאהזבידכלוספלתא,ותונמיהמאקוודו תיצחמב הנושארהלשףלאהינשה,נ הספלתניחבמ,ותרוצ והנבמ ויביכרמו 57. םפרמאאלאצמניפלהעששוריפהנבמו םיחינמהתעדה ןםלוארענשאוהםשהנידמ העודיןופצב,הימאטופוסימתוחפלןמלתיצחמףלאה,בה,נ הספל ןהתודועתב 58 תוידכא ןהו תודועתבתוירצמ 59, הרכזורמתשנומשבלבחלב ג רא _גנסדע.םויהןמזבראלעדונ ןכיההתיה,רסלאןכש יוהיזהעצוהש ותעשבםעהסרל םורדבש,לבבאלחינהתעדה 6. התערחאל הלגתנש ןויכרא יראמלעשתרפה ןוכיתה תרבתסמרתויבתעצה יוהיזה א : =הרוסנל v הרוסלרכזנה תודועתבהלאריעכהבושחזכרמוהכלממרוזיאב הזובשתנכוש םג,רענש אקוודוךשמבהאמהח יה ב הספל 61.,ךויראךלמ,רסלאומשירוח יסופיט םארא 62. םשהםש ירוח,ןמיהמ ינייפואה ותיצחמלהנושארה לשףלאהינשה *נ הספל הזובורקמאצמנ םג תודועתביראמומשכלשךיסנ,יראמונבלשךלמה.םלרמז ותוהיזלשחנומה ירבעהםייוגםע םשה יצוביקה,הדנמינמארכזנה תודועתבתונוש תובותכהבתכבתודתיהןמלףוסףלאה ישילשה,נ הספל תלבוקמםויהלעתעדםבור עירכמהלש םירקוחה 63. וליאולעדתךלמםייוג יאדוובוניא אלאקיתעתירבשםשהיתיחה (#)יל חדך - )ש(יל חתת 64. לעוםיתחה ונאםיעדוי,םויה תישארש םתוטשפתהיסאבהנטקה תיחרזמההלחתואמב ז יה ח יה נ הספל 65. אלו וז,דבלב אלא תועידיש,תונוש תורוסמהונל תודועתבתובר ולגתנש ןויכראבלשיראמתורמתאבצמה (57 /דךרד,לשמ, cols..F,Vigouroux Dictionnaire de la Bible,II,Paris,1909 (58 רךרדלשמ.pp Amarna el Tafeln,II,Lepzig,1915.J.A,Knudtzen Die (59 הנושארלהמישרב לשסמיתוחת ; דה ר.J,Simons Handbook for the Study of -Topo.graphical Lists relating to Western,Asia,Leiden,1937.p 112 (List,IX 6) 60) רהידפולקיצניארקמ /א,םילשורי,י שתךרעב.רסלא דל נכ 61)..W.F,Albright BASOR 78.(Apr,1940).pp 27.foil i (62 ד.;R de,vaux RB XLIV,(1935).pp 333 דוהתע.J Bottero et.a,finet Archives 142) = royales de,mari repertoir,analytique,paris,1954.s.v Arriwuk.(p,ךוידאאוהו ונב לשםלרמזךלמ.יראמ 63) ר.ל נכ 64) רהידפולקיצניארקמ, בךרעה.םייוג (65 התישאר לשהכלממהתיתיחההמודקההאמבח יה ן ר.D.R,Gurney The,Hittites,,London 1952 הלבטהתיגולונורכה עב.216

10 125 עבש ראב ריעתובאה [9] ינידמהתריזבחרזמה ןוכיתהתאוןוזיא תוחוכהןיב תומצעמןמזהברעונוחצנ לודגהלש יפרומ ח ךלמלבבלכהיבירירמולכינפלתנש ותוכלמ םישולשהםייתשו 66. יפלרואיתהז םירחתמינש םיבירילע הינומגיהה :לבבב,יפרומדדךלמ,לבב,ןיס מירוךלמםליע.הסרלוהרשעוא רדשימח רשעםיכלמםיהננרחאךלמ,לבבהרשעווא רשעדדשימחםיכלמםיטונרחאךלמ.םליעךלמ יראמ אוה ןבותירבלשךלמ,לבבוליאוםיכלמםירחאהתואבהביבס םהישנאוינומאלשךלמ 67.םליעהנהואקוודהפוקתבלש וזתורחתהןיבלבבןיבוםליע רשפא רל ונמצלע הלקנהטישפלשךלמםליעהמורדדעותולובגהברעההוונושדקענרבתרזעבהמכינבמ.ותירבןוויכוערואמשהזכ אלראותירחאלהתלפמ לש,םליעבושתואיבמונתווביסנ םוקמהןמזהולאףוסהאמה,ט יהםאקיזחנ היגולונורכב,תמדקמהתעבוקהתאימי ותוכלמ לש יפרומדותונ ,נ הספל ואףוסלהאמה היגולונורכהרצקה,רתויהיפלשךלמ יפרומ ח תונשב ,ח יה 69.נ הספל םאהיהתהטוקנונידיב םעםוכיסהלכונ,רומאל יכשיעובקלתפוקתובאהםיווקבםייללכתרגסמבלש םייתאמהנש,בורקבןמלעצמאהאמהט יהדעועצמאהאמהז יה ןנ הספלםאוןייצנקרפ ןמז הזםיחנומב םיירוטסיה םייגולואיכרא,רמאנ יכאוהךיישףוסלבלשה,אהלשהפוקתה,,תינענכה תפוקת( )הזנורבהנוכיתה ותיצחמלו הנושארהלשבלשה,בלשהתוא,הפוקת רמולכברעםתעפוהלש םיסוסקחהתמדקבהיסא,םירצמבוהעפוההמשש ץק םתוטשפתהל הלודגה לש םייברעמהדביימשהקלחב יברעמה לשתשקה,היירופה ימיו םתוססבתה לש םיסוסקחהרוזיאב הז ומוציעבלשםנוטלש 70.םש הנפנ אנהתע לייעב :םוקמה עבש ראב.התביבסושארבו הנושארבו שיעידוהל יכריעה עבש~ראבלשונימיאיההריציתינרדומ.ירמגל ןוטלשה יכרותהדסיהתונשב 1900 תדוקנכןעשמ תוטלתשהללע םיטבשה םידדונהבגנב 71. הקלח יחרזמהלשריעהשדחה תאזהתברקב(לחנ עבש ראב תוראבהו )תוקיתעההנבנלעתוברוחריעה 72,תיטנאזיבהןמזבו ןורחאהולגתנחטשב הזומצע םגםידירשםימודקרתויימימהכולמה תילארשיהתפוקת( )לזרבה 73. ומכ ןכולגתנהזבורקמךרואליתשתודגלחנה ידירשםיבושייםיירפכםינטק ןמ (66,ר ךרדלשמ 81..W.F,Albright BASOR 88.(Dec,1942).p ר 67).С.F,Jean Archives royales de,mari Lettres,diverses,Paris,1950.Nos 20 3A ;t ; רו םג..T,Save-Soderbergh JEA XXXVII,(1951).p 54 68) ררבדב בצמהייעבההתוללכב..W.F,Albright BASOR 88.(Dec,1942).pp 28.foil (69 דךרד לשמ 37..W.F,Albright BASOR 113.(Apr,1950).p,19 note (70,ר,L figypte.pp 288.foil.Drioton et,vandier 71) ר.י,סרפ,לארשיד דאהידפולקיצנא תירוטסיהדריפרגופוט /א ךרעב ראב עבש א 1..F.M,Abel Geographie de la Palestine Ilr,Paris,1938.p ) יר.ל נכ 73) דבלמםיסרח ןמתופוקתה,תוילארשיהואצמנשעבש ראבבתיחרזמהתברקב ףוח,לחנה ולגתנ ןמזבןורחאה םג ירבשתוימלצתויסופיטתפוקתלהכולמהתוריפחב תולעתתורוניצל םימ ריעבברעממ שיבכלעבש-ראב.ןורבח

11 [10] לאומש ןיביי 126 הפוקתה תיתילוקלאכהףלאה(,דה נ הספל )בוריקב 74. ינש יסופיט םיבושייהםניאלוה םיתא קרפןמזהונאשםיקסוע.וב םדקומה םינושארבשרחואמףלאכהנשתפוקתלתובאהt םינורחאה םימדוקהלףלאהנש.הלעמוםאןכאופיאיהמ עבש ראבלשימיתובאהןכיהוהמוקמ? 4.5 דכמ קהחרזמ ןמריעהלשונימיאשנתמ ינפ לעמרושימבגנה יזכרמה לתהובג ףקשנהקוחרמללעמהעבגתיעבטהכומנלעשותפש תימורדהלחנןורבחבורקםוקמל ותוכפתשהלאלחנ.עבש ראבוהזהלתלש עבשיראב,המודקהייהשעדוניפב םיברעהםשב לת 75.עבסלא ויתודרומ םילולתהלתה םייסופיט תוברוחל םיבושייהםהבשופשחנ ידירש תוקלקלחרוציב.תויסוסקח יפ-לע-ףאלתהשאלקדבנםלועמ,הריפחבםידיעמוילע,םיסרחה וטקלנשינפ-לעואיש,ויתונורדמו וא יפושחמ,םיכתחולגתנש תולופמבתויערא וא תוריפחב תונטקיתלב,תויקוחושענשםוקמבימיבהנוטלשתלשממ,טאדנאמהיכתויוצמובתובכש בושייןמלהפוקתה תינענכה תפוקת( )הזנורבהמודקהדעוהפוקתה.תיטסינילההלעהמכ תוחולשהעבגה,תיעבטהילעשאשנתמ,לתהםייוצמםג ידירשהיינבםיסרחוןמ תופוקתה תיאמורה תיטנאזיבהו 76. וז עבש ראב,הקיתעהללכבוהזםג םיבושייהלשתפוקתובאהימיו הכולמה.תילארשיהןמזב ודדנשתובאהתביבסבהתייה וזריערצבמתיסופיטלשהפוקתה תינענכה,הנוכיתהתומכשםיעדונ ונלהמכהמכוםיבושיי ורפחנש ופשחנובגנב ינופצה.יברעמה בגנב יברעמה ינופצהםיברןפואביסחי ילת םיבושייההתואמ,הפוקתלחהתרושב םילתה ךרואלחנררג לת(ערש = לת היערא 77? לתרודה = לתובאהרידה 78, הארנכ המוקמלשררג )הקיתעההלכותרושבםילתהלעחנרושבה לת( ןחורש = לת העראפלא 79 ; לתהמג 80 * לת םילגעדויב = לת לו גאa1 ) ןןאכויהבור תועקרקה תודבועמדוביע יאלקח ףוצרידיביבשות.עבקתמותאזםיטעמהפוקתב וז ידירשםיבושייםיינוריע זכרמבבגנה ינופצה.וחרזמבודבלמוושמה,עבש ראבהמרח (? לת 82 ),חלמ 83 דרעןיא ונאםיעדוי יפלהעשםוש םידירשבושייעבקרחאלכבחטשהבחרנה.הזהעמשמ תועקרקהשןאכאל (74 רךרד לשמ.J,Perrot IEJ V,(1955).pp 17.foil 75) ד.י,סרפ ל נכיעהב( 71) ; ךא ר.F.M,Abel Geographie de la Palestine,II.pp. ; ),דהידפולקיצניארקמ /ב,םילשורי,ד ישתךדעבעבש דאב ן ידבוע ףגוקיתעהןיידעש( אל ).םסרפתנ 77),ד הידפולקיצנאירקמ /ב ע Albright,ן 563 ןכו יפל רקסוהוכדעש.;F,Petrie,Gerar,London :1928.W.F ;JPOS IV,(1924).P 64.י אהר ו נ י תורו ע מ י ר,ןתועידי ),ג ישת(ז יע ע 54.ךליאו 78) ר אה ר ו נ י וע מ יד,ן,ל נכע ע 56.ךליאו ר 79).F,Petrie Beth-Pelet,I,London;1930.И ;1932.F.Μ,Abel,Geographie de la.palestine,ii.p ) ד,לי עה 77 ןדועו.ב מ י י זל,רתועידי ),א ישת(ז ט עע 38.ךליאו ד ).F,Petrie Ancient Gaza,I,London ;1931,II ;1932,III ;1933,IV ;1934,V..В,Maisler ZDPV LVI,(1933).pp 82) ד,לי עה 75. ד 83) F.Μ,Abel Geographie de la Palestine,II.pp

12 127 עבש-ראב ריעתובאה [11] ויהתודבועמ אלא דוביע יאלקח,גרוסמ ןה תניחבמ תופיצר חטשה ןהו תניחבמ תופיצר.תונועה ןאכ היה אופיא.תובאה תולילד בושייה איה םיעדוי םא רותא ילאידיא תדידנל בא-יתב לש םידוונ,הצחמל ןיעמ הלא םג העבקש לככ הארנה תא הקולחה תינידמה חטשב ויה המרח דרעו תונידמ תויאמצע הפוקתב,,תינענכ ינפב 84.המצע לכמ םוקמעבש ראב התייה לש תוחפשמ.הז ןיא ונא וז ן ימיב שוביכה התייה דרע הכולמ תענכנ תוכלמל.ררג הכלמ לש ררג היה לככ הארנה טילשה ןוילעה בגנב יברעמה ינופצה וססבתהבו לע בושייה ףופצה ןפואב לסחי רוזיאב ותטילש ירקיעה לוכי היה שורפל תא ותלשממ לע לכ לבחה בשוימה תולילדב דע דאב עבש ילואו( ףא רבעמ )הל 85, אלש הלכי דגנתהל ולרדעיהב סיסב יאלקח ביצי.התביבסב ןכו תואב תוחפשמ תובאה עגמב םע יטילש ררגםירגדביחרואכ 86 תירביינבכו 87. הילע השק ררבל םויה לע ךמס רמוחה טעומה ונידיבש םא םנמוא קר הפוקתב ארקנ המש לשעבש ראב וז 88 ן לכמ םוקמ םצע,השעמה ןיב אוהש רופיס יגולויטא דבלב ןיבו אוהש תרוסמ הייח לש השעמ,היהש ףקשמ בצמ ינייפוא הביבסל.הפוקתלו תוראב דימת תביבסב לחנה,לחנבו טלתשהל לע תוראב תומייק,הלאכ ובש םייוצמ ימ ינכט דחוימ ונימב וא תעקשה הדובע.הבורמ םוהת קמועב,ןטק םימ םידוונו הצחמל ויה וא רופחל םמצ תוראב,תושדח אלש ובייח ללכ תורכנ ויה םילולע ןונכת 84),ר.ש י יב י,ן תוכרעמה כ ד כ רדא( ),ד שת ע ) הוושה דב,א כד ל ב כ *,ו כ.ג ל ו כ 86),רב /כ אךליאו?,ו כ א.ךליאו 87) דב,א כב בךליאו *,ו כ ו כ.ךליאו 88) רב,א כא ל ן,ו כ.ב ל

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד