(היסודות ההסטוריים של ההלכה (פרקים נוספים יצחק בער Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ג-ד (תשכ ב,(כ ז, pp Published

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(היסודות ההסטוריים של ההלכה (פרקים נוספים יצחק בער Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ג-ד (תשכ ב,(כ ז, pp Published"

תמליל

1 (היסודות ההסטוריים של ההלכה (פרקים נוספים יצחק בער Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ג-ד (תשכ ב,(כ ז, pp Published by: Historical Society of Israel/ Stable URL: Accessed: 17/11/ :16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact Historical Society of Israel/ is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Zion /.

2 תודוסיה םיירוטסיההלשהכלהה םיקרפ( )םיפסונ תאמ קחצי רעב ורכזללשהילדג,ןולאדימלת סנה!ןוירוטסיהו.א ראש י ת הכלהה םדיקפתלשםירקחמהלאםיפרטצמה 1 (םימדוקל )םהלאוהלולסלםיכרדתנבהלהנשמה רותבהדועתתירוטסיהםדקתהלותפישחבתודוסיה םיילאירהדביירוטסיההםכותמשהחמצ הלשלתשהוהכלההתפוקתבהתוחתפתהנושארה.העירכמהוךשמביתדובעהכלההקזחתנו ידיבהנקסמהפוקתהשהעירכמהתחנהבתודוסיהלשהכלההלשוהגשמההמצע תלבגנ הדימברתומשעובקלםירמסמןוגכב הלאי עתוערואמהםילודגהלששוביכחרזמהידיב סורדנסכלאןודקמ םיכודאידהו,הזמ י עו תמוקתהנידמהתיאנומשחה.הזמידיברקחמה םיאתמה ירוטסיההתרוסמלהדוקנב םיאצמנ וז םויה ילכ,הכאלמירקוחשתודלות תיבהינשהןיידע אלושמתשהםהב.םכרוצכעיגישכןמזהרמגיתוךשמבתורודהתדובע ןוירוטסיהה יפלםיווקהםיזומרה,ןלהלדומעת ונינפלהנשמהןינבכיתדועתףקשמה, יח תאתומגמהתויתדהתויטילופהולשהרבחה,תידוהיהנגראתהשהליחתהמוחתברצהלש ץראהדוהיהטשפתהורחאל ןכמדעהיתולובגלםיבחרומה לשתנידמ.םיאנומשחה הפוקתה, תיטסינילההתליחתמהאמהתישילשהיגפלג הפס דעו ימיןוטלשדמשחה םיאנ תגייוצמןמיסב לשקבאמ ןיבתרוסמלארשי ןיבלתוברתה.תינוויהקבאמ הז ריאשה תא וימשר טעמכ לכב תשש ירדס.הנשמה הפוקתה איה תפוקתתוכלממה תויטסינילהה.תורידאההניחבמתיטילופ!דתיהץראהדוהי זאהפופכ תחתןוטלשםיכלמה תיבמימלת.סוקויליסולבא תא היצוטיטסנוקהתימינפה לשונצראהנטקה ורציםידוהיה ידיבםמצעםחוכבודבלב.א 1 יכלמ,תומואהוחינהשךרדבללכיבשותלץראהדוהירדסל 1. םירקהמהלא םהםיעטק ךותמ דפסותנכהלש ינאשידקמ תא ינמז יונפה הז המכ.םינש יפל ןיידעשיתראשנ רושקםידיקפתב,םירחאיתטלחהםסרפל ןאכםיקלחםידחא לש,יתדובע ינאו,הווקמופרטצישיניעלארוקהןיבמהןוויכלדחא ונייציו תאיכרד,יתדובע תאתומדקתהה תאו םייונישהולחש,הב תאויתרטמ,דיתעל יפ לע ףא םגשםיעטקהיגאשםסרפמ ןאכןיידעםיכירצ,המלשה םיקרפוםייזכרמםירחאיתבתכש ואיתוניכהוכרטצי,זנגיהל םא אל הכזאםאיצוהל ידיב.ימצעבוקרפהןושארהםסרפתמש ןאכשמיש םגאשונכהאצרהליתיצרהשסוניכ בימלוע יעדמל, תודהיה,םילשורי ח יבאב.א כשת יתנדקרפב הז לעהמכםירבד ונודנשרבכמ י עםימכחםיחמומודומלתב ינניאו אבדדומתהל,םתא אלא יתיטנשסינכהלםירבדםיעודיםתרגסמבתירוטסיהה,הנוכנה ידכ רוזעל י ע ךכ תנבהלםיטרפהםיילאירהואבוישןלהלםיקרפב ה.םידז ובכ.א 1 ורמאנםירבדםיעירכמןינעב הז י עהירכז,לקנרפ Der.gerichtl Beweis (1846).p 35.s

3 [2] קחצי רעב 118 תא םהינינע,םנוצרכ ולכי תועשב רבשמ תופכל םהילע םיגהנמ םירז רערעלו תא דוסי םמויק,דחוימה םגו םינמזב םיליגר אלבו םיעדוי ויה םייושע ירדס ןוגראה לש תונידמה תוטילשה תולודגה עיפשהל לע םיטרפ לש תוכלה.לארשי ךא ימ הצורש שרפל ךרדב האוושה תירוטסיה תא תומד הרבחה המקש השדחתנו ץראב,הדוהי ךירצ תוגפל לא הנידמה תוברתהו תינוויה.תיסאלקה ילוע לבב,םהישרויו ישנא תיבה,ינשה אל ורזח לא,םצרא ידכ םיקהל הנידמ תינוליח שריתש תא המוקמ ןיב רתי תונידמה תוילאירה לש.םנמז םה ושקיב תונבל ץראב הרבח,הנידמו התמגודש תיתמאה תאצמנ םלועב הלעמלש 2. םה ומיקה תא םנינב לע הדוסי לש תרות השמ תרותו םיאיבנה השרומהו תיארקמה הללכב ועייתסהו םילכב םישדח וניכהש םמצעל ךרדב םתשיגפ םע תוברתה תינוויה םעו תומגמה תויתרבחה ואטבתהש תריציב 1$ רד תינוויהו םילאידיאבו םיילאיצוסה םייפוטואה לש ימכח ןווי.םילודגה םיבורמ,םה יפכ הארנש ךשמהב,ונירקחמ םילכה,םינבאהו ואצמש וניגומדק ידיב םהינכש,םינוויה וחקלשו םהמ תודסומל לש ןינב תיבה : ינשה לכ ןוירוטסיה עדויש חינהל לע ונחלוש תא הנשמה הישרפמו דחיב םע יפסוא תובותכה תוינוויה וספדנש( םויה הרוצב החונ תוחפ וא ),רתוי לוכי חכוויהל דומללו עובקלו תא הבריקה תאו קחרמה ןיב יתש,תומוא ולדגש לכ תחא ןרקב תיוז ושמישו תפומכ תורודל.םיאבה השש ירדס הגשמה םיללוכ יפל םתרוצ תינוציחה תא לכ םימוחתה ויהש םג הניינע לש הקוחתה תלבוקמה ידיב יטבש ןווי לצאו םהיתונידמ :תוימונוטואה טפשמה יחרזאה,ירוביצהו יניד,תונברק םירוכיב תורשעמו תוכלהו םיגח םגו יניד הרהט.האמוטו האוושה תאזכ אל האב שטשטל תא םילדבהה ןיבש תרות לארשי ןיבל הנידמה תדהו ןחלופהו לש.םינוויה ןיא ןאכ םוקמה ךיראהל.הזב יחרכה דבלב אוה םידקהל םירבד,םידחא ידכ ררבל תא םידדצה םיוושה םינושהו יכרדבש תולשלתשה םיקוחה םינידהו לש סילופ ה תינוויה הזמ לשו תרוסמ לארשי ימיב תיבה ינשה.הזמ עודיכ וגהנ בור תומואה תותדהו הליחתב רומשל תא םהיקוח םהיגהנמו,הפ לעב ךכו ורסמ םתוא תורודל.םיאבה םיקוחה וחסנתנ הרוצב תימתיר ודמלנו ךרדב הריש,תפתושמ ךכו ולכי רמשיהל ןורכזב המואה ךשמל תורוד םיבורמ 3. םג יקוח ןווי וחתפתה ורסמנו 2. יע ןויצ ז י ימע 12.לארשי 11, םימעב ימע 68, 67, 65, ימעו 128 הדעה המב עגונש תרוסמלהפ-לעבלארשיבתוצראבוחרזמהללכב יע.H.S,Nyberg Die -Relig ionen des alten,iran deutsch von.h.h,schaeder 1938 ןיבוםינורחאה ורפס לש.B,Gerhardsson Memory and,manuscript Oral Tradition and written,transmission.in Rabbinic Judaism and Early,Christianity 1961 רפסב הז ופסאנ תועידי תובר לע יכרד דומילהכלהה ימימ םיאנתה.ךליאו,םירקחמהיבאש עיצמ ןאכתערכהל,םיחמומה םינווכמ תישארלהכלהה רותב קוח,טפשמובצעמה הנשמו תא תומדהרבחה,הרקיעמ הניחבמו וז יוצמ רמוחהאוושהלםתוחתפתהב לש יקוח.ןווי יע לשמל Egon,Weiss Griechisches Privatrecht.1 (1923).p 73,s. 114.sq רבחמה ןד סומתידבו רישבו.הרמזבו לע v6p,01 aypacpoi לע תריסמ, םינד :דוחייב םיקוחה הפ-לעב םדומילו םיזורחב Felix,Jacoby,Atthis The local Chronicles of ancient,athens Oxford.1949 James.H,Oliver The Athenian

4 [3] תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה 119 הליחת.הפ לעבםיגוח םייטארקוטסירא םימייוסמובשחנ םיאיקבכ םיכמסומוקוספל וא דיעהלתלאשבםינידהםיגוהנהימימ.תובאהדועוםינמזב םירחואמונייצחנומביקוח ( vonoi תובאה (jtatgiog,jto^ixeta ra,^dxpia jratqioi תאלכ דבוכמה שדוקמהו םהיניעב תרוסממ.םינומדקהאמב תיעיבשה ואתיששהינפלג הפס וליחתהבוריטבשןווי דבלמ הטרפס בותכלתא םיקוחה םתורחלוץעב.ןבאבוםגרחאלןכמ וריאשהףקותךרעו לשהשודקתדחוימםינידל,םיילארקסןוגכיעד,הרהטטפשמ ילאנימירקינידוםיגח,תונברקואלש,ובתכנ ןפואבו ינורקעאלונתינ,בתכיהלאלו ומסרפתנהרוצב,תימשראלא ןמזב רחואמ.דואמםהוארקנ. 4ayQaqpoi vojioi םנינעב וכרצוה יגיהנמ הנידמה ידיחיוםעה קקדזהלםתצעללשתודסומלשוםישנאילעבתרוסמ תיתחפשמ,תדחוימרד t5 e?tott(u.expounders of the Sacred and the Ancestral,Law 1950 יעו(המיתרעהשירפסבןטקה לארשי םימעב מע 99 ימעו 141 הרעה 1, וישכעויתאבקודבל תא לכהיעבה.שדחמ יעו ןלהלהרעהב 4). יאדכןייעל םג :רפסב.C,Hignett A History of the Athenian -Con,.stitution.Oxf 1952 ןמןידהאוהריכזנשתישארבונירבד םג תאדפסה לש.F.A,Wolf.Prolegomena ad,homerum 1795 רפס,הזחתופהםירעשחרזמל,ברעמלוהיהעודיהארנכ םג דלןמחנ,למכורק יעןלהלהרעה 24. יעו.;M.P,Nilsson Homer and Mycenae (1933)..E,Bickel Homer (1949).p 92.sq עגונבתרוסמלםיקוחהלצאםיטבשהםיינמרגה יע Jacob,Grimm Von der Poesie im,recht Zeitschrift.f.geschichtl -Rechtswissen,schaft Berlin,1815.p ;41 Fritz,Kern Recht.u Verfassung in,mittelalter.histor (1919) 120.Zeitschrift הוושהו תאותודעהעודיה לש אבוה( םג י ע Wolf קדפב xxiv לש,ודפס ימע ). Druides לעדד,Caesar.B.G VI14.4 ןינעב ayqacpoi vofioi יעהרעהב,תמדוקהיבוקעיהמכבתומוקמדוחייבו ימע 46,ךליאו מע 244 ךליאוהדעה 46, מע 258 ךליאוהרעה 119. יעו םג Oliver המכב.תומוקמתניחבמ תויעבהתונודנהןאכןיאקפתסהלםויהרקחמב :לש.R,Hirzel? AyQacpo,vo^uog.Abh.d..Sachs.Ak d..wiss 1900 דמולמ הזאיבמדמוח בר לע חנומה,ןודינה ןיב יפל ותסיפת תטשפומה,תיפוסוליפהו ןיב יפלותועמשמתיטפשמה,תילארקסהלבאאוהשטשטמ תאםילובגה ןיבש יגש.םיגשומה ונממ חקל E.Weiss המכ,םירבד לעו ורקחמ לשלצריהךמתסהרקיעב קחציןמנייה :ורמאמב Die Lehre vom ungeschriebenen Gesetz im jiidischen -Schrift,.turn.H.U.C.A IV (1927) 149.s לבאןמנייהקחמטעמכירמגל תא לכםיזמרהתועמשמל חנומהטפשמב,ילאירהרדגוהש ולצא ומכ לצא וימדוק :םשבGewohnheitsrecht חנומ יושעש רוציל תאםשורהםינידלש אלש ובתכנםירסחםינמיסה לש ןכותךמסומ לשו ןונגס.קייודמויתובקעב( לש ןמנייהךלה םג ג ירןייטשפאאובמ ב חסונל הנשמה ימע 697, ןכו םירבחמ ).םידחאהדעה(ןלהל 19 21) ןודא לע םוקמדחוימיבתכב.ןוליפורמאמב(ןמנייה )ל נה ןעוט יפל ותטיש שישלדבה בר ןיבחנומה aygaqpot YO^OI לשםינוויה ןיבלגשומההרות לעבש הפ יפל תנומא,לארשי אוהושיגדמןוליפש וניא עדוי וניאו ריכמ תא םשה הדות לעבש. הפלבא הזרבדיעבט,טושפוםשהשהדות הפ לעבשללכב אל היהעודי ואפ הכל אל היהחווד.ונמזב יעןלהלהדעה.א 22 s ןינעב,e^rjyriTai,8 r!y^atg יעורפסב לש,Jacoby דוחייב מע דוחיבו מע 237 הדעה 244,2 ךליאו הדעה 248,46 הרעה 8 ךליאו ימעו 236 ךליאו,53 מע 274 הדעה,262

5 [4] קחצי רעב 120 ךכ היה םמש לש ירומ הארוההםיגושאר ד ומקש םינוויל יגינעב הוצמ תדו.קוחו לבא םימוחתב םירחאהעירכהתוחתפתהה ודצל לש ןוויכ ילאנויצאר.רתוי הגוש וזמ.דתיה םתוחתפתה לש יניד.לארשי רבכ האצמנ ידיב ונינומדק הרות הבותכ,המותחו רשאכ וחנוה תודוסיה לש תיבה,ינשה תדעו לארשי תשדחתמה הליחתה רוציל המצעל םיקוח םישדח םימיאתמה יכרצל.הנמז,הכלהה הכמתסנש הפסותגו לע תרות,השמ הכישמהךילהתב יתקוחתהירוטאקיפידוקהו לש תפוקת,ארקמה לבא הרזח הנווכב לא ןורקיעה לש תריסמ םיקוחה תורותהו.הפ לעב ןבומ אלש הלטב תמכח הביתכה.לארשימ ובתכנ תורטש ישעמו תיב ןיד םגו תוטלחה,תוזרכהו וסחייש ןהל ךרע יטילופ טע 33 ימעו 268 הדעה 194. ורפסבו לש Oliver ימעב 33 וינעבתועמשמ,חנומהתאצויה אליממ םשמדפסה,expounders.etc ןכו שידיעהל לע :שוריפה 8 וןץף ש 011 = Rechtsweiser עצוהש י ע R. Schoell ןועברב,Hermes ךרכ (1887) 22 ימע 565. עודיכ ארקנלצאןוטאלפ Jidaiv avoqcojiotq,יופלדבםשב וןץוךזון jraxqiog,ןולופאלאהןכושה (Politeia IV 427 c) 26)..(cf Jacoby.p 248.n,53 Oliver.p לכב ןפוא ןיאגשומה רושקהליחתכלמ -יפב השור לשתרוסמהבותכ.אקווד תורפסבתיעדמה לשתמכחלארשיהנודנהברהאתיירבהםיחספ ע :ב עינהמת לע ינשילודג רודההיעמשןוילטבאוםהשםימכחםילודגםינשרדוםילודג אלוודמאןהללארשילהגיגחהחוד תא. תבשה יע,קבלאאובמהנשמל 43.,ךברואץיברת ז כ 171. ךברואדיעמ :םששומישה הלמב שרד ןבומביטגסכא אצמנ קדלחה םנמזמ לשהיעמש. ןוילטבאו רבכ רדודןמפוה,ל צזהנשמההנושארה רכותינמרגב( 1882 ימע םיחנומה שרד םינשרד ו םוקמב( )ל נהםיחנומל 7), איבה תאאתיירבה,ל נההוושהו תא רכו לצא.סופסוי ךשמהבוירבדריכזהןמפוה תא םנינע לש ינשםימכחהורוהשףוסב וימי לשסודרוהדירוהל תארשגהרעשמתיב.שדקמה םהוארקנ twv ^ ny^tai Josephus.Ant XVII,6,2 :184 e^ytjtou יפלןמפוה aiaxqioov.vojicov.bell.i,33 2 :648 e^yov jievoi xoi g vojious םה םינשרד ןבומב לשםישרוד ןמארקמה ידכתורוהל.הכלה לבא תלאשנ,הלאשה םא םיטגסכאה לשסופסוי םהישרודבותכה,הרותב וא,םיטגסכא ירומ,האדוהתועמשמבתיללכ.רתויהארנוםימכחהשודוהשדודמלתוכלמב ןודז אלוכרצוהךיראהלתשרדב.םיבותכה רבכו ריעהםהרבא רגייג 67).(Wiss.Zeitschr.f.jud Theologie,v,1844.p שוריפשןושלה שרד הנשמבשאוה :Bibelstelle, ein Gesetz,entwicklen und zwar.meistens.. aus einer.abet auch,einjach ganz abgesehen von der Bibelstelle דגייגאיבההמגודכ תאהנשמה אמוי א,,והגיגח ב, אןירדהנס א י /ב םג,ךברואץיברת ז כ מע 176 הדעה 35, דיעה לעתומוקמםהבש אצמנ שרד אלשרשקב םע,בותכה ךא אל ריכזה תאוירבד לשרגייג אלואיצוהתונקסמיבגלהנשמהןירדהנסב א י.,ב יפלושוריפ לש רגייג ןיאהנשמההנודינהתרבדמהשרדב ןמבותכה שיו(אוצמל הזלאתכמסאירבדבט יותה לע ).הנשמה ןכבו ןתינדמאלהיעמששןוילטבאו וארקנםינשרד, םילודג ןבומב לש ירומ הארוה.םילודג לע(שרדמה םרוגכתוחתפתהב הכלההבתכ םגןימינב,םירפדדדתודלותהכלהה,תידומלתה,ב כשתךרדב הנוש ).יתנווכמ לעתומדקהנשמה לש ןקז ארממ יעןלהלךומס ופוסל לש קרפ.הז

6 121 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [5] יפלכ.ץוח דאתוכלה אל 6.ובתכנ םינמזבםירחואמ רתוי ונייצימכחדומלתה תארוסיא תביתכתוכלההןמיסכלידבמה ןיב ינידלארשיןיבל יקוח.תומואהרמא יברןיבא )ןובא( ילוליאיתבתכ ךל יבור,יתרות אל ומכ רז,ובשחנ המ ןניב,תומואל ולאןיאיצומםהירפס ולאו ןיאיצומ,ןהירפס ולא ןיאיצומןהירתפד ולאו ןיאיצומךהירתפד ימלשורי( האפ,א פהגיגח ).א פ ןכו ושרד אמוחנת( ןשיה,ד להמודבואתקיספ,יתבר,,ה,דהמ מ ר שיא םולש ףד ד י ): בבותכא ךל יבור,יתרות ומכ רז ובשחנ עשוה( ח ),ב י רמא,רהדוהי רב :םולשרמאשכה בקההשמל בתכ ךל תאםירבדההלאה תומש( ד ל ),ז כ שקיב השמאהתשהנשמה,בתכב יפלוהפצשה בקהתומואשםלועהןידיתע םגרתל תא הרותה. תויהלו ןיאדוק הב תינווי םהו םירמוא ונא,לארשי רמא םהל ה בקה תומואל :םלועה םתאםירמואםתאש,ינב יניאעדויאלא ימןירוטסמש ילש ולצא םה,ינב וזיאו,איה וזהנשמה הנתנש לע הפהתקיספב( :יתבר המו םהןיריטסמ,ךלש רמא םהל וז,).,הנשמהילבבבו ןיטג,ס :ב ע יבד רלאעמשי אנת,הלאהלא התא בתוכ יאו התא בתוכ,,תוכלה 7. ךאןורקעהןיאשםיבתוכתוכלההיה םייק ןמז בר ינפלןברוח,תיבהךירצוחינהלעבקנש תעשבהערכה,תירוטסיהרשאכ וארונינומדקךרוצ ןייצל תאלידבמה ןיבלארשי.םימעל הערכה תאזכ,הלח רשאכ ושגפנץראבהדוהי וא ךומסהיתולובגל ימייקמ יקוחהרותה ידיקפו,םיכודאידה ינובםירעןתמגודכ לש ירע,ןוויידסיימותוכלההוליחתהלגסלםמצעל המואצמשיקוחב ןווי םיאתמםחורלתרוסמלו לש.לארשי רבכהאמבתישילשה ועדונ,לארשיל יפכ הארנש,ןלהלםידחא יקוחמ,,סילופ ה תינוויה וסנכוהו לא רצוא.הכלהה ידסיימהכלהה ובריק םגו,וקחירךותמוחרכההדימעהלהמוח דגנתועפשהיתלב תויוצר החתפתה םגםכרדתדחוימהתריסמבתוכלהה לעב הפ 8. 6.,ןייטשפאאובמחסונל,הנשמהימע 692,ךליאו ןד לע :היעבההבתכנה הנשמה,?אוהועבוק טע( 693) :לבא םג ורקיע לשרוסיאהביתכההרותללעבש הפלטומ, קפסב תאורוקמה םודקהרתויברוסיאל הז אוהאצומןיטגב ס ב עןייטשפא( 693 ):יבד יברלאעמשי :אנת,הלאהלא התא,בתוכ יאו התא בתוכ, תוכלה :קיסמורוסיא תביתכ תוכלה רכזנשוריפב ךאקדואנת ביבד רםש( לאעמשיימע 697). יעולצא,ןייטשפא 693 תריקסתוטישהתונושה תודגנתמהוןינעב.הזתמועלהזטילחהלואש ( 1950 ),ןמרביל Hellenism in Jewish Palestine ימע 83 99, הנשמהש אל,הבתכנ האצוההדתימשרההעבקנ קד י עהיצזידוטוא.הפ-לעבש ןמרבילחתופ תאוירבד םש (83) עבוקורבכש ימיבתיבה ינשההיהידיבםידוהיהףסוא לש םיקוחתוכלהוםירמאמו,םיידסומףסואעודיה םשב. הנשמ ללכמוירבד שיקיסהל םגש ימיבתיבה אל וגהנבותכלתוכלה לע.דפס 7. לכ,הז םעדוע,תואבהלצאןייטשפא,ל נכימע ינא(רזוח ןאכקיתעמוירמאמל זח,םיעודיה ידכארוקהש לכויםתוושהלחסונל לש ןוליפאבומהןלהלהדעה ןמרביל.ל נכ 19 ).ךליאו יעו,.Strack Einleitung in den Talmud (1908).p 9-12 לע דהדוהי דב,םולש ארומא ילארשי יצראלשףוסהאמהתיעיברה,נ הפסל יע,.Bacher.Ag.pal.Am in מ רשיא,םולשאובמאתליכמל (1870), ימע,xxxvi 11 האדתעשהערכהתאזכימיב תקולחמה

7 [6] קחצי רעב 122 רשאכ וחנוהןהיתודוסי לש תוכלה,הנשמה וטלש יכלמ םירצמםייטסיניליהה תוזוחמב וארקנש יפב תרוסמה םשב ץרא /,לארשי לבא,זא האמב תישילשה ינפלש,ג הפס ולח ינידלארשיםתומלשב לע ץראהדוהי.דבלב ץרא,,לארשי לשהכלהההמודקה איה ץרא הדוהי,הנטקה םוחת לש,השודקלדבנה ץרא מ 9, םימעה איה םיאנומשחה,א,,אירוס 10 ונייה וא 7 ף duo^xcov לש רפס,ג(,א מ,ד ).ב כ ץרא, םימעה תבבוסה תא,הדוהי איה איה הרקיעב $otv^ ZvQia %a1 לשםיימלתה תויק תונווימה ארקנהכלהבהמודקה םשב תנידמ םיה naqaua) ןמוחת לש םירעה יניפה )ף 12.,,םיעידומה וא,,תיעידומה איההעודי םוקמכלובגה לש ץראהתשדוקמה,היתוכלהב םשמוהליבומךרדה לא ץרא,םימעה אירוסל תנידמלו 13.םיה ךותב היתולובג לש ץרא וז וחתפתה ידוסי ןיבםימכח,םיקודצו יפכרפוסמהשוריפבירבעהתליגמל,תינעת :אקסיפהעבראב זומתבאדע רפס אתדזג ןייטשנטכיל( Blicke in die -Re המודבובתכ.מלאוי. (HUCA V111-1X 331 מע 58.ךליאו יעStrack,.,ligionsgesch (1880),מע ןמזבןורחאה הנב ירבח.פורפ,ךברואץיברת הנש,ז כ 180, לעםוקמה ל נהשוריפבשת גמלתורעשההשקש.ןלבקל דבכו עבק,ןייטשפאאובמ חסונלהנשמה , םירבדהשת גמב ןיאש ןיבתוכתוכלה רפסבםיקפוסמ.םהלבאאבילאתמאד טקלנשוריפהירבעהףסותינותליגמל תינעתתימראה םינמזב,םידחואמאוהוובורולוככאלבךדע,ירוטסיהןידו הזלחדוחייבלעלכשוריפהאקסיפל.הנודינה לעתליגמ תינעתתימראהורמא ידכהלידבהל ןמתוכלההאלשובתכנ אביתכד אחנמוןיבודיע( ב ס ), בהילעו רמאנרוקמבםודק רתוי תבש( ג י ):,ב ונת ןנבר ימ בתכ תליגמ,תינעתורמאהיננח ןבהיקזחותעיסוויהשןיבבחמ תא,,,תורצהםיעודיוירבדי שד :םש תליגמ,תינעת יפלראשש לכ הנשמאתיירבו אל ויה,ןיבותכרוסאד,ןבתוכל וזוהבתכנ ךודכזל.רכו ןמוםוקמה ל נהןיבודיעב ב ס,בםילואשירבדשוריפה :ת גמל ינפמ היהש בותכחנומוןיקודצלדפס,,תורזג.רכו דפס אתרזג ארקנת גמבתיתמאה רפס ואהדוקפואיצוהשיביואלארשיימיב.םינוויההעטו הזב םג,ןמרביל Hellenism,מע 86. ןינעבו הז קדצ,Wellhausen Die Pharisaer.u die.sadduzaer P% הנשמתולהא,ב,,ג ח י,ר ;דועו,יערצואןושלהנשמה,א ),ז טשת( 271. ילבבתבש ד י : ב יסוי ןב רזעוי רכו ורזג האמוט לע ץרא. םימעה ךא שיחינהלהכלהש וזהתיההגוהנדבכ.םדוקמםוקמברחאןודאלעןתומדק לשתוכלה.הלאכ יעו,לקנרפיכרדהנשמה,מע תולהא ח י, זהלח ד,א יאבבאמק ז /ז.11 קיפסמןאכדיעהללע.60s.,Tcherikover Hellenistic Civilisation and the Jews,(1959).p יע םג.מ,ןרטשץיברתג כשתימע ,יע, ןויצ,ז י 30.ךליאו 13. יעםיחספ ט, בהגיגח ג. הםינמיסםירחא,ךכלהמוחתש לש ץראהדוהיאוהםוחתהפקות לשהכלההמודקהואבוה י עלאומשןיילקץיברת א א 139 ; יעוודפסץרא הדוהיימע 207 מעו , לע לכתויעבההלאהךישמאןודלםוקמב.רחאהארנו ילדיעהל ןאכ קר לע איבוברעםיגשומבםיירוטסיה ומרגנש י עםידמולמוסינכהש תא םשה ץרא לארשיםנוידל לעתודועתה לשהפוקתה.תימלתהחתפתועטלחתפנ י עורמאמבושחה לש.אדבוקיד צ :ל ז

8 123 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [7] תוכלהה תא ועקתשנש ג ^רדxQiog n,,ונתנשמב םתישאר לשרד YQAQP01 v6(10i לש תרוסמ תובאה לש.לארשי,ונינומדק םהו םיווהמה הפקות יטילופה לש תרוסמ וז רשאתנ י ע ןויגיליבירפה עודיה קינעהש םוכויטנא ישילשה םעל ( 9!OU8A1COVידוהיהXWV 80VO? יקוח :תובאה בשויהץראב,הדוהי וגהנתיש לכ ינב המואה יפ לע Tto^iteveafrcov 88 jtavteg 01 ek TOO 80VO $ U ycatd rovg yratqioug vojiovg..(jos.ant xn 142) 14.המואב תרוסמה לש תוכלה והיתתמ יאנומשחה יקוח תובאה וינבו םינייצמ ןאכ ומק ןגהל לע ולבקתנש תורודב.םימדוקה תא לכ םינידה םיגהנמהו םילבוקמה תרות,לארשי הללכש אליממ תא םג לע דוגינה שרופמה ןיב הרותה הבותכה ןיבל תוכלה,םימכחה אלש,ובתכנ רבדמ סופסוי וא( )ורוקמ רשקב תומוהמל ימיב ןנחוי,סונקרוה 15 :ורמאב וישכע ינא הצור עידוהל לארשי-ץרא רואלםיסוריפאפה לש,ךונז ץיברת. ד קר תודועתתודדובורמאמבש תוריכזמ תומוקמ ויהשידיבםידוהיה ואללכבשרשפאדמאל ורגשםהבםידוהיותואב.ןמז,ךויצ ב ה כ ),כ שת( ימע 147 בתוכ :ךבדואםיסוריפפהמ לש,ןוניזעצמאמהאמהתישילשה,ס הנפל וננהםידמל לע רחסםידבע (!)חתופמםורדלץראה קסעשםאוציב.םירצמלםיריהמה (?)םיכומנה דעבםידבעה מ א ר ץ - י ש ר א (!)ל םיחיכומעציההש אל היה,ןטק ןיאו חינהל רוקמשםידבעהתוחפשהו היה קיםודאברבעבוןדריה אלו. הדוהיב ךברואךמתסמ לעסוריפפהספדנשהנורחאל דנ.Corp.Pap.Jud,I.No 1 ימע יפלהדועת וזהרכמנאתדיבב לש ץרא ינב ןומע י עהזיא דונקינ,סודינקמדחא ישנאמ,היבוט החפש (??)תינודיצ.רכולבא ןומע אל!דתיה תכייש זא, לארשי-ץדא להיבוטו וישנאוםידכנה אל וגהנאקווד גהנמכ.לארשירשקהב הזךישממ ךברוא ןמ יוארהריכזהלתובותכבש לשיפלד םינשהמ ג הספל ל צ( )ס הנפל תואצמנ יתשתודועת לש רורחש םידבע.םידוהי תחאב רבודמ לע ןרורחש לש שולש תוחפש,תוידוהי הינשבו ךכ(?)ל צ לע ורורחש לש s10 u8a10 י;, TO yevog slou5atov aco^a,dv8q8t0v a ovojxa ךכ(,ל צ שוריפו :םירבדה דבע,רכז ומשו,ידוהי אוהוידוהי יפל ).ואצומ םנמא הרקמב הז לוכי תויהלםידבעש הלא ויהדבכייובשמתמחלמ. םיאנומשחה ךכ בתוכךברואויתובקעב לש,Schurer דרישו אל אל האר ןיידע תאתבותכהתישילשה.נתמאה איהשולששתודועתה תונד לע,םידוהי אלו לע םידוהי ץראמהדוהי וא,לאדשי-ץדאמ ןיאו שיא,עדוי ךיא ולגלגתנ ןווילתביבסלו.יפלד תא הדועתההנושארה םיסחיימםיפארגיפאה ןמזל ןיבש תנש ,ס הנפל הינשה תכייש תנשל 162, תישילשהו איה תנשמ 119,ס הנפלהדועתו וזתרבדמידוהיבררחשמה דבע ירכנ תוכזל ושדקמ לש,ןולופא יאנתבדבעהש ראשיי ותורשב לשלעבהידוהיה דע ףוס וייח לש.ידוהיה השקו,אוצמלהניחבמ תינמז וא תיניינע םירשק ןיבםידוהי הלא ןיבל ייובשתמחלמ.םיאנומשחה םניחבו חרט ךברוא איבהל ןמםיסוריפפה םיינוויה תותכמסא ןידל דבע ידבעלארשיב ינפל ישוביכםיאנומשחה ןמו תובותכה ררועתת י עתאוושה ינידלארשייקוחל,ןווי יעןלהלהרעה 60 הדעהו 103. לש יופלד וא( ).םהירחאל הייעב תרחא 14. יע,Tcherikover.Hell Civilisation,מע 82.ךליאו ןכו שי ןאכריעהל לעורמאמןיוצמה לש.א. J.Q.R,טילש ךדכ 50 ימע 289.ךליאו ,6,10 XIII.,Jos.Ant יבגלתרוקיבתורוקמהםיירוטסיהה לשהשרפ וזיתאצמהרזע הבורמםירקחמב לש רמ עשוהי ןורפאןיידעש אל.וספדנ

9 [8] קחצי רעב 124 םישורפהש ורסמםעל לעדוסיתלבקתובאההמכ 16,תוכלהאלש ובתכניקוחב,השמ ללגבו הזהחוד םתוא תכ,םיקודצהםרמאב קרש תאםיקוחהםיבותכהךירצבושחל,םיבייחמכךאתאהמאבשתלבקמתובאהאלךירצ רומשלpoMo^iai.17, vvv 88 Sr^coacn aq1aa101 8x jtaxegcov,81a80%i]g aneg י oxi vojxifia jvoxxa xi/va16 jtapesoaav xco 8rjp,cp ol ovx dvayeyqcwtxai ev xoig Mcovoecog,vo^ioig%oX 8 id xovxo xaftxa xo 2a88o uxcuc0v yevoי;,8xf3daa.61 Xeyov ewelva Seiv fjyelיxfra1 vojxipia xa,yeyqajxfxeva xd 8 in TzaQadooewg.?caxeowv ^ x^geiv תושגנתהה ןיבךלמ )יאני( ינבמיאנומשח ןיבלימכחלארשי תרפוסמ םג,,אתיירב בןישודיק( ו ס ),א עהנודינשמ ומב לשהכלה לע ידיארומא לבבלשהאמהתיעיברה.ג הפסלאתיירב וזהניאתרבדמלעדוגינןיבםיקודצ.םישורפו םשםיקודצהללכבאלרכזנ.הב :האירקהויאני,ךלמהםבל לשםישורפ העיבמ,דילע לוזלזימכח ב, לארשילבאהניאהרידגמ תכ.תמייוסמאתיירבה ןישודיקדתרבדמ לע תוחיתמהןיבךלמהןיבוימכח, לארשילעותצעלשץעוי :לעילבםסמור 1 הרותהוהמ אהתהילע? ירההכורכתחנומוןרקב,תיוזלכהצורהדומללאובי, דומליולעו :תואצותה וגרהיו לכימכח,לארשיהיהוםלועהםמותשמ דעאבשןועמש ןב חטשריזחהו תא הדותה. הנשיל תאםיחנומההרות בתכבשהרות זלעבש,,הפאיבמילבבה םש קר ירבדב בר ןמחנ רב,קחציןבומכש םניאםיכיישףוגלתרוסמה.תירוטסיהה אתיירב ה הריכזמ קר תא הרותה דבלב ןיאשדומלל םייקלו,התוא םא ןיא ימכחלארשי,םלועבלעילבהורמואךרדב געלןיאשךרוצ,םהבולוזלזוןווכמדגנכ הרותה,הלוכ איהשתללוכ יתש /,תורותהנושלכ לשהפוקתתרחואמ.א 17 אתיירב,תרחאהרסמנש.16 xivaniese.vojiifia jcomd xivd.ed,pr. vo^d,ןייטשפאאובמחסונל,הנשמה,מע 697 םגרתמ :קדצב. תוכלה ןינעבחנומה לש vo^a תינוויבתיסאלקה יע.E,Weiss.Griech,Privatrecht.p 27.n,40.p 75.n 140 יעדפסםיקוחהינוטאלפה ימע 793 איבא(ןלהל ימע.(11 10,6,[Lysias}.Demosthenes,23 70 סויניתסומידםוקמבל נהןייצמתאםיקוחה םילבוקמהידימםינומדקה ןמ( םיאוריה ה TSQCOSS ואידימ )םילאהםשב.voni^a תיבב ןיד jtdyog^? A^eio םינד םג לע יפםיקוחהםיבותכה םגו לע יפםיקוחה אלש ובתכנ.(x YQacpa vofii^a) 17.,ןייטשפאאובמחסונל,הנשמה ימע 697, איבמ תאירבדסופסוי :דיעמו ןאכ אלדמאנאלא לש(ןאצומש, vofxi^ia ),תוכלהה תלבקמתובאהאלש וובתכניקוחב /השמלבא אלדמאנ ןאכ םולכ לע ןתרוצתינוציחה,וימיבשרשפאו ויהש. תובותכלבאשוריפ הזכהלעדימלתלםכח לודגה!ולופלפמףוסבל בתכ,ךברוא,ץיברת,ז כ 181, םירבדםיהימתמרשקבםירבדל ל נה םיאבומהלצאסופסוי ןינעב(ןישודיקבושוריפהתליגמלתינעת יעליעלהרעה 8). ךרדבללכ יע,.Strack.Einl.i.d,Talmud.p,9 Schurer II 447.s ןיאסחיילךדעלשתודעהמודקירבדל ןוילגנבאה..Matth,15.Marc 7 לעסופסוי.Bell 1, s ליעלהדעה.5 םירבדה בתכש.א ריאמ חChristent. d. לכךדעיעדמלכו.תוירוקמ ןוחטבב^!!. לשןוירוטסיה,לודג םהםירסוחמ.א 17 ומכתכסמבתובא א : אהשמ לביקהדות יניסמ.רכו יעו,.Briill Jahrbiicher Yin p. 4

10 125 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [9] ידיב םתוא םיגוחה יקודצ.ב 77 איהו לש יארומא,לבב ותטיש לש תרפסמ לע םופסוי תקלחמה תא ןנחוי ןהכ לודג ףוסבש םע לארשי וימי השעב תותכל םישורפ.םיקודצו םיררועתמ,תוקפס םא שי לבקל הפקשה.תאזכ הכלהה הרצונ היתודוסיב בורבו היטרפ ינפל ןתשירפ ןתולדבתהו לש תותכה.ג 77 תותכה ןה ירפ תוטטומתה תוררופתהו תינוציח.תימינפו שיו תותיירב יהםא,לואשלהלאשו ימיב רבכ וז תררועתמ הפקות התומלשו םג דגנ ורופיס לש סופסוי לש הנידמה תידוהיה היה יתש דגנ םגו לוכי תולעל לע תעדםיטילשה לטבל לכמ לכו תא החוכ לש תרוסמ,תובאההחתפתהש הרוצב תינגרוא םע תודוסי הרבחה,הנומאהו המודב םיקוחל םיגהנמלו לש סילופ ה ןודינה לש סופסוי םיברועמ ונמז לע דוגינה ןיבש תותכה 18..תינוויה ורופיסב ינמיס הטישה תיטמגרפה לש ןוירוטסיה הז אצויש תפקשהמ.ב 17 תוכרב ט כ.,ארבכובתכוהילדגןולאתנשבה צדת ןויצ( ג 307 הדעה 16, םירקחמתודלותב לארשי, א,ז ישתימע 33 הדעה 22) : אלא התואש אתיירב תיארנ,תדחואמיפלאיהשהכומס לע תנשמתובא ב פ,ד מאיהשללהל ונב לש ןברלאילמג. יבדב יעו,ןייטשפאאובמחסונל,הנשמה ימע 47..ג 17 הנשמה תכסמ אמוי הניאתזמרמתקולחמלתוכלהבהדובע ןיבםישורפ.םיקודצו דבכ(יתרעה לע הז ןויצ ב ז י מע 23 הדעה 73). השעמה לשיקודצגהנשתוכלהבהרפהמודאאלשתעדכ םימכחהסחויימ ונמזל לש ד ןנחוי ןב יאכזאתפסות( הרפ ג, ח יעוהנשמ הרפ ג, ג ג ).ז הנשמב תוחנמ י, גףוסב יטרפםינידהתריצקב,דמועה :דמאנ לכ ךכ,המל ינפמםיסדתיבה ויהש :םידמוא ןיא תריצקדמועהיאצומב םוי. בוטהפסוה.תרחואמ יע חיכוהל םוקמב,דחא םג ןלהל הרעה ונקית 104 לע ןברק תא תיכלההדובעה וז איההרואכל ירפתולשלתשה דימת אבה תמורתמ.הכשלה יפכ הסנאש ינידו םיגחהםילודגה תנגפדכ הנומאה לאב דחא דגנ תדהתיטסיאיתילופה תינוויה.תיטסיניליההו ךיאו ולכידצויהלםירבדםילודג הלאכ ךותתוקבאיהתדחואמ ןיב תותכ ךותב?לארשי ןינעבתולשלתשההכלהה ןידב טפשמו איבאתואמגודתופלאמ ןלהלקרפב ב, גו יעדוחייבהדעה 43 הדעהי 59. הכלהה ןיא םידעהןיממוזהןיגדהנ דערמגיש ןידה תוכמ( א ) והמדקתקולחמל,תותכההופריצש י ערובידה ידהש ןיקודצ םירמוא,רכוהמודב המל אצמנש ילבבב אבב אדתב ו טק ב ןינעבותרטקהתרוטקה םויב ;םירופכה יע,ןמרבילאתפסותהטושפכ רדס דעומ מע 729.הטמלדבכויתחכוה ןויצ ב ז י ימע 18 הרעהב ןיאשונידיבתודעתירוטסיהתמייוקמ ןינעב תבישיםיקודצה.ןירדהנסב ידכתאצל ידייתבוח דגנתופקשה.תודחאלדתשאםסרפלבורקב המכתורעה לע תכרבדמ.הדוהי לע,םיקודצםישורפםייסיאו ישנאו תכרבדמהדוהיודמאנ בושםירבד םירזומ אלוםיירוקמ רתויב ורפסב לשםהרבא טילשסודרוה ךלמה (i960). ונרבחדבכנהביבחהו לע ונלוכ אוהשאלב קפסהחמומלודג ינינעלסופסוי יקבוהירוטסיהב,הקיתעה רכנתמומכבוד ישנא הלוכסאה ולש תורוקמל,ונייחהכזמו תאדחאםיניילתהםילודגהוטלתשהש לע,ונמע םשב סודדוה ךלמ, לארשי סחיימו ול תינכת,תיטילופ תיפוסוליפהיתורוקמש ואצמנ תורפסב.תיברעמהץירעל הז אל היה ןינע אלתמכחבברעמה אלותרוסמב לש םע,לארשיאלא דע המכםירבדהש ורזע ולרוציבל.ונוטלש,Wellhausen Die Pharisaer.u.d,Sadduzaer.p :90 diese Erzahlung ist durch-.!8

11 [10] קחצי רעב 126 היעבה,תינורקעה תייעב דוגינה ןיב ולבקתנש ןוליפ.ג 9,הפ לעבהייעב וז העיפומ ורפסב לע תווצמה,,םהיטרפל,ד ףיעס םירבד( )ר ךרדב המוד ירבדל ל זח ג י ),א אל ףסות וילע אלו ערגת המ אוהש.דוש ילבמ )קקוחמה( עוגנל םהב תרות השמ הבותכה םעפב הנושארה ןיבו םוקמבו תרוסמ תובאה היתוכלהו יתלב רערועמ יבתכב 137 ךליאו חתופ ןוליפ שרודו לע תשרפ עמש ירפס( םירבד ונממ ףיעס( (143 הוצמ אל ףיסוהל אלו עורגל תא םינידה ולבגנש )ח מ ךישממו ןדו לע בותכה םירבד( ריעמו תורעה :ןלהלדכ אלפנ דוחייב םירבד( )ועבקנש( ג י ),,א אלא רומשל.דדמב.תישארמ AUFIAATCORATOV 8E K XEIVO 81ay0QE\J81 TO ןגף 88 ע jtqoaxifrevai xal dcpaiqelvaxx, ev I acp xal OJXOITP SiaqputaxTTEiv axivrjta xa!! 0Q10 agxffe8ivxa.vop-t^ia בותכה םירבד(,הארנכ דבלב לע םינומדקה וא םינבא ט י )ד י אל תולחנ ילובגו,עקרק ידכ גישת לובג ךער רשא ולבג אוהו ךישממ עונמל,תונדמח אלא ףיעס(ןדו 149) לע 20 התואב,הקוחה לעש םהיפ יתלב.הבותכ יכ םיגהנמ םה םיקוח אלש,ובתכנ,תוריינב שעש,םלכאי אלא )תותורח( : םינושאר רבד הז אל,רמאנ םג ןעמל תרימש יגהנמ תורות לש ישנא,םדק אל תותורח תוחולב םהיתושפנב לש,הלא יכ דבלמ םהיתולחנ םיבייח םינבה לבקל ידימ םהירוה תא וכנחתנ םהמעשו ויח,םתודלימ יכ[ ימ תייצמש קד םיקוחל,םיבותכה ןיאו לזלזל םהב שיש םהל קלח יגהנמ תובאה ינפמ תרוסמהש םהלש איה וניא יואר,חבשל ירחא רהזוהש י ע woben von den Pragmatismus des.josephus welcher durchaus von der Anschauung.Isr.u.jiid.Gesch יעוןזואהלו seiner Gegenwart iiber den Sektengegensatz.ausgeht ימע : 277.etc die,erzahlung die Josephus iiber diesen Vorgang,gibt ist zwar sagenhaft.anm 2) Josephus geht von der Anschauung seiner Gegenwart iiber den -Sekten.gegensatz aus ותעדמ לש.ןזואהלו 19. לעחנומה ןיא ךרוצשיגדהל ינאש קיסמ VO^O? FTYQACPOG לצאןוליפ ןדהנורחאלטורטורפב ןמםירבדהםיטטוצמה תונקסמ תובוש דאמ,.Wolfson Philo s ינא רזוח איבמו קר תאםירבדהרפסבש תווצמה, םהיטרפל ידכדיעהל לעהיעבההירשקב.םיירקיעה 20. יע ירפסםירבד :ח פק אל גיסת לובגךעד דשא ולבג,םינושאראלהו דבכ רמאנ אל,לוזגת המו ל ת אל,גיסת דמלמ לכשדקועה ומוחת לש וריבח רבוע ינשב םימוחת ירבד ל ת לש םיטבש רבועש אלב השעת ר אלו רזעילא גיסת לובג ירבדב יבד ל ת עשוהי אל גיסת לובג.םלוע וכו אוהש...םיואל ןינמ דקועל דבוע ןינמ אלב ףילחמל,השעת. ךערןוספלווורפסב לע ןוליפ א כ ימע 192 הדעה 171 אל רכזנ ירבדב, ידפס,דאלאאיבה םשלהאוושה תא תבושת ברארידש ןואגרוטב מ וח,ח סש םנמאו חינהקדצבןואגהשרבדמ םשב תרוסמ.המודק ןמרביל,Hellenism ימע 83, איבמ תא ירפסה ל נה ילבמ( ריכזהל תא ),ןוליפ קיסמו ןאכמ התועמשמש לש הכלה איה,.Regula ogoq ךאירבדמ ןוליפ אצוי הש תוכל םה יקוחתובאה אלש.ובתכנ יעו םג הנשמ האפ ה,ר ז /ג םישרפמו.ימלשוריו יע םג הנשמ האפ ב.ר

12 127 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [11] ץחלתמיאו.שנועהלבא ימראשנשןמאנםיקוחלאלשובתכנהארמוךכאוהש בוט,ןוצרמ אוה.יואר ]! 2 חבשל JIEQI z^rjqcov auto jxovov ץיח? OQCOV.. vofxodexeixai. dxxd 0 ע xovxo 8 י cog eoixev wai 7tQ0g cpiaaxrjv xwv agxaicov.efroov ydg Sypaqpoi,vojxoi Soy^axa jta^aiwv,dv8gcov ov axrja,atg yxe%a.qayyl ya *al XaQTl^0lS vxb cxrjxciov,a\ax1ax0f1ev01g axla xajv p,8x81arj(pdxcov xf]g uxfjg a.jrouxeiag ocpeitayuai yag jtai eg jraga YOVECOV TCOV owicov 80 דן %X^QOVO!XEIV LXa י rcaxgia olg evexgdcprjcrav *ecu a\ xcov -ajtag Vavcov,auvePiwaav xai JXTJ,waxatppovsiv jtapoaov DYYA(P S 01UT63V fj.jtagasooig [o 18v yag xotg avaygafpeiai vojioig Jteidagx v dv Seovxcog,ejtai/volxo ufl8x013{xevog vo dvdy^r) xai cpoftp,noxdoscog o 8e xoig dyqaqpoig 8fxji8 cov \, Izoijaiov ejtissihvvjievog xt V,dg8xr V 8Y«c0[X1cov. 10g] י עהאוושהה לשירבדןוליפירבדל,,ירפס התוכלהלוהנשמהתכסמבהאפונילעדומלל ןוליפשךמתסמ לעתרוסמתירבע,המודקאוהשכףרצמשרודו תאםיבותכהרפסבםירבד ילשמבו שרפמו םתואםירמאנכ לעתוכלהםינומדקה אלש.ובתכנםיחנומה לש ןוליפ םימודדאמםיחנומלםהבששמתשהםופיסויורבדב לעתקולחמה ןיבםישורפ.םיקודצו דוחייבןיינעמאוהחנומהdYQ^cpo?:mgdsoaig. ירבדמ ןוליפ אצוי ןיבשידוהי,םירצמ וא םג ןיבםידוהיםייטסינילה,םירחאהתיההשוטנתקולחמה לע םפקות לש יקוחםינומדקה ורסמנשהפ לעב.דבלבךדיאמ שי ןוימד בר ןיב ירבדםיארומאה ליעל( מע 5) ןיבל ירבד.ןוליפהיעבהתחא,איהאלאןבומכשרודמרודלהכלההקזחתנותועמשמהתבייחמה ףקותהו יטאמגודהוסחיישתרוסמל,תובאהםיקוח לאלש /,ובתכנרמולכתוכלהלולבקתנש ידימ.םינומדקה,,תוכלה םה vojx^a יפכאצוישרורבירבדמ.ןוליפ םרקיעמ ומייקםירבד הלעבש /,הפ,תוכלההדיקפתיטילופיטפשמוהמוד לY(?acpa s!unaי,v םהילעש רמאנרפסבםיקוחהינוטאלפה (793,(vn המכש ןמ,םינידה ונודנש םנמא ולצאקרפב הז לש ורפס קסעםיטרפב לש ךוניחםה המםיגהונש תונכל םשב,oiygacpa vo^u^a םהו.rcaxgioi,vd[1c1 rcaxgia Hal 7ravxaj1aa1v agxala vdfiijia םה הילוחה תכוותמה ןיבםיקוחה ובתכנש רבכמ ןיבל הלאםידיתעש.בתכיהל םה ןיעכםידוגיא םידגאמהתאלכהנידמהתאולכהקוחה (ndo^g םיפטועהםירמושהו?toXixeiac 101^88) 21. ורמאממ לש,לצדיהסופדגא סומונ ימע 17 הרעה 1 יע(ליעלהדעה 4), שיקיסהלדבלבירבדש ןוליפםיאבומהםינפבםירגוסב וחקלנ ןמהקירוטידה לשסלטוטסידא ימע( 1375 הרוש 15 ).ךליאו קחצי ןמנייה ל זךלהויתובקעב לשלצדיה קיסהו לכשירבד ןוליפםיטטוצמה ןאכ וחקלנךרדב הרשי וא י ע םיכוותמ ןמהקירוטירה לשסילטוטסידא יע(.(HUCA IV 154 לבאאבילא תמאד קד ירבד ןוליפ,םינורחאהיתללכש,םיירגוסב ועבנ רוקממ,ינווי וליאו רקיעהשרדה הנודינהדסוימ אוה לע תרוסמ.ל זח ךכ ןיבה םג,ןוספלוו לבא םג,אוה,וימדוקכ סינכה ןוידל הז תאגשומה הרות לעבש הפ לכו הז אל ליעויהרדגהלתירוטסיה.הדודב Law),(Oral דשא היטרפ ןה,תוכלה,תונקת םיגהנמ.רכו

13 [12] קחצי רעב 128 תא םיקוחה םיבותכה לכב ינימ תדמשמ העושתו 71eQ1%aU^a\xa) 0x^1$ )*י 0 * ).ןן םה ומכ תורוקה תורמושה תא,תיבה םאו םילטונ תחא,ןהמ ירה לפונ לכ ןינבה ולוכ 22. םינידה ורסמנש הפ לעב י ע תלבק תובאה םנושלכ ןוליפ לש סופיסויוןה ןה תוכלהה תומודקה תועודיהו ועקתשנש תודוסיב.הנשמה םהו םרקיעב ירבד םירפוס םילדבנה ונתנשמב ירבד מ,,הרות ןירדהנס( א י,ג ).דועו דבלמ הז אל הריכה הנשמה חנומ ללוכ ללכל תוכלהה ורסמנש ךרדב הלבק.הפ לעב הארנכ עבקנ קר רחאל ןברוח תיבה חסונה :יטאמגודה יתשש תורות ונתינ םהל,לארשיל תחא בתכב תחאו לעב הפ.א 22 םג חנומההכלה השמל,,יגיסמ,אצמנ,עודיכ קר הנשמב תחא האפ(,ב ),ר תכיישהתורודל ינפלש :ןברוחה דמא םוחנ :רלבלה לבוקמ ינא (?)יברמ,אשאימ לביקש אבאמ?)ויבאמ( לביקש ןמ תוגוזה ולבקש ןמ םיאיבנההכלה השמל יגיסמ ערוזב תא והדש ינש ינימ,ןיטח םא ןאשע ןרוג,תחא ןתונ האפ,תחא יתש,תונרג ןתונ יתש תואפ 23. תודעה תאזה האב דיעהל ךרדב הגלפה לע התשודק התומדקו לש הכלה תחא ןיבמ המכ,תוכלה לבא ןיא התנווכ לש הנשמ וז תורוהל הארוה תיטאמגוד עובקלו גשומ ללוכ לש הכלה השמל.22 ירבד רפסםיקוחה ינוטאלפהל נהוסנכוהןוידלונתייעבב י ע.D,Daube Rabbinic Methods,(1949) ,of Interpretation and Hellenistic,Rhetoric HUCA לבא,ותטיש האבשתוושהל תאיכרדדומילההכלהביכרדלהקידוטידה,תיטסינילההתשטשטמ תאהיעבה תירוטסיהה.תידוסיהירבדםכחה ינוויהםיריכזמ תא ירמאמ ל זח ןינעב ושע גייס הרותל תובא( א ),,א ושע תרמשמ יתרמשמל תומבי( א כ ),,א יפכריעמשהקבואד.קדצב לשמהמודרפסלםיקוחה ינוטאלפהל נהאצמנ םגלצאןוליפ Gaium.Legatio ad יפל וירבד םשהשרתשנבלבםידוהיהםתודלימתנומא לאדחאארובו,םלועהללגבהארוההולביקש ידימםהירוהםהירומוידימוםיקוחהםישודקה י עו םיגהנמ האלש,ובתכנ םהוםיליגררוסמלתא םהיתושפנ ןעמל םויק לכ.דוצמ הנטק תרוסממ,תובאה םאש םילטונ ןינבמ תיבה ןבא,תחא זאלולע לכןינבה.לופיל יעו ימלשוריבןירדהנסקרפירישע לה,א ז כ :דהפיכל לש,םינבא ןויכהעעודתנשתחאןהמועעורתנ. ןלוכ.א 22 ארפסיתוקוחב קרפ ח,ב י סייוףד ב יק,ג עראשוםירמאמלצא :רכאב,Bacher.Exeget Terminologie I,(1899).p,89 ;197 Tradition.u Tradenten,(1914).p 22.s יעו,קבלאאובמ,הנשמל ימע 3. יעו המבתכש.א.ה,סייו רוד רוד,וישרודוקלח א ימע 1 :הרעהבלבא הארנ הזשםשה הרות( )הפ-לעבש דסונ ןמזב.רחואמןושארהוריכזמשהיהללה תבש( ),א ל םגו םשהארנ םידחואמהשוהומש. ויפב דגנ הזבתכ,דכבתדגאםיאנתה דהמ( /ב,תינמרגב א 76 הדעה 4? תירבעב א 56) ןיאשהחכוה תנקסמל.סייו לבא שי שיו תויאר,ךכל לשמלתוכלהב ןקז,אדממןירדהנס א י : ג ב דמוח ירבדבםידפוסידבדבמ הרות.המודכו םגתקולחמב לשללה םע ינבהדיתב אלהדכזנהדות. הפילעבש 23. יע,.Bacher,Tradenten p. 25 יעוךבדוא דלומ בךדכ ז י )ך שת ט ישת( ימע 425 הרעה 10, ותוכזבש יתאב ןייעלירבדבדכאב.םיפלאמה ךאתודמלויצמאמ לשרכאב שיתודוהל הדבועבתלשלששידסומהכלהההנשמבהבושח וזהראשנ.תשבושמשוריפבשארהדיזנל ו נ, א וילעשריעה,דכאבתאצמנ :אסריגהךכ ינלבוקמ דמ הישאי,רכורשפא :ל צש ךכ ינלבוקמ. הישאימתניחבמ ןינעה שיריעהל לע ךכ םגש ןוויב ויהםיגהונלשלשל םיקוח דעתודודל םימודקםתולתלוקקוחמב.יהלא ךכובורב.תומואה

14 129 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [13]. יגיסמךדיאמ ןיא קפס ןלהלו ררבנ תארבדה % טורטורפביכ ןמזבתדעהתודעה,תאזהרבכוהמכהמכותורוד,םדוקמהתיהםדיבתרוסמתרדוסמינידב,האפ ומכראשב םיניד,תוכלהווחנוהשםדוסיב לש רתיםיקרפהםירדסהו לש.הנשמה תישארמהתווהתההשמישהכלהההיכרצלהידיקפתלו לשהרבח.תנגרואמהכלהה החתפתה רשקבבותכלהרותב ואאלבהשרד ןמבותכה ךרדביעבטידיבהרבחה וא העבקנ י עםתטלחה לשהיגיצנ.םיכמסומהירחאותוכלההשושמישםיכרצלםיילאירה לש,הרבחה שיקיסהלתוכלהשהלאכועיפוהדימתרוצבתוצובק,תומלשואבשרידסהל םימוחתםימלש לש ייח.רוביצההניחבמ וז אלולדבנתוכלהלארשיורסמנשהפ לעב יקוחמ,םייוגה ןיבובתכנש ואאל ויה.םיבותכהרתיו :וזמםאתהבםדיקפתלללוכהוכרצוה ידסיימהכלההןווכתהלשארמםתרטמלתיעבטהועיגישידיללולכמ לשתוכלהתויושעה ףיקהלדחיב המכ םימוחת לש ייחהרבחה לשוןוגראהירוביצה לשו ירדסהדובעה הארוההויגינעבתדההנומאהו.ללכבירחאהליחתהשהדעהתידוהיהשדחתהלןגהלו לע,הדוחיי חכונהנכסהתברואה ןמעגמה םעתוברת,תינווי ןמךרוצה היהורצווישיצבק,תוכלהםיקלחכ לש היצוטיטסנוק,תירוביצאלשהתיה,הבותכלבאהתורחבלבםירומה,םידמולהותניחבבהניערג לשהנשמההדיתעהעיגהל ידיל.התומלש רבדןתריסמ לש תוכלהההפ לעב וניא ערוגןכרעמירוביצהבייחמהןתונקיידמוהאוושהביקוחלםירעה,תוינוויההדימבועבקנשרבכותואב ןמזותרחנוץעב.ןבאבו ךרדדומילתוכלהלעב הפהררבוהעודיכהליחת י ע,רןמחנ,למכורקדמלשהתנשממ לשהלוכסאה תירוטסיההתררועתמהךפהו תאןורקעהלבוקמה,תרוסמב לש תריסמ הכלהה,הפ לעבןוירטירקליעדמ לשתוחתפתה.תירוטסיה אוהו קיסהדמילורפסמ ש ברדאמתוכלההמתועקשנהונתנשמבתותיירבבוועבקנרקיעבםנושלםבורו םגםרודיסב וזלצא וז ןמזמ םודק 24. דאמ ךכ רצונחתפתהוךשמב ןמזההנבמה יחה לש,הנשמה דגאנשדחיב י ע תורוצתוימתירתויצרטילאו 25, תורזחתונווכמ,תושגדומו םינמיס לש היצלרוק ןיב תוינשמ,תוקחורמ תורמסמ םיעוטנםידגאמה לכה ןינבל יח לש,םיקוח לגוסמה ךנחל ןווכלוהרבח היחהכרדב.תירוטסיהה רכזייו ןאכהדותבתדחוימ לעב שוריפהןורחאה לש,הנשמה ר ךונח,קבלא רבכשוירקחמבםינושארה לע תכירע הנשמהועיפוהש( תנשב 1923, )תינמרגב עיצה ןייצו תא בורםירשקהםירשקמה ןיב הרומ 24. יכובנ ןמזה ; תרודהמ.שץיבודיבאר )ד פדת( ימע.ט ר ןיב יגיצנהלוכסאה תירוטסיהה הימדוקו,ןמטוג(היפוסוליפה לש,תודהיהימע 410 הדעה 769), םהמשעפשוה,ק נד שי יפליתעדריכזהל םג תאףלוו תאוורפס.Prol ad Homerum יע(ליעלהרעהב 3), רשקו הז יושעחיכוהל תא דוסיה יעדמה לש תטיש ק נר רקחב תודלות,הכלההשגדוהש םג י עךברואורמאמבל נה דלומ ב ימע 429. לבא,ק נר ומכ בורםיאבה,וירחאחתופ תא ונויד תעיבקב תוכלהתודדוב םייסמוהכירעב וירבדםתירחאו ןניאתובשייתמ םע רקיע.ותטיש 25. יערקיעבןלהלוננוידבלעתכסמ,תיעיבש ימע 27. תיתורפס לש ידוסי,הגשמה הארנו ילתישארש

15 [14] קחצי רעב 130 תוינשמתובורק,תוקוחרואלאםוקמבשהכירעהתיתורפסהתרחואמה יפל( )ותטיש ונחנא םיבייחעובקלתוחתפתההיחתכשוממו לשהנבמינגרוא.יח עודיכ אלהאצמנתודע היצקיפידוק ל לשתצובקתוכלהימיב.תיבהלבא יפלהנשמה ןירדהנס א י,ג יב ןידב( ןקז )ארממ היהדחאידיקפתמןירדהנסהעירכהל ןיבהכלה הלבקתנשןיבלהכלהאלשהלבקתנ י עהעומשתתמואמןודלוהתימל ימהרוהשהשעמל דגנכ.םתערכה שיוריעהל לע,ךכ םגש הנשמ וזהניא תגרוחירמגל ןמתרגסמה לש תודלותהבשחמהיצוטיטסנוקהו.תיסאלקה רפסםיקוחהינוטאלפה ןנכתמ תינכתדסומל יטופיש,ןוילעאיהתפיסא הלילה aviioyog).26) VUKTEQIVOS דסומ,הזבכרומהיגוסמ 27 םישנא,םינוש ןדםינידבםירומח לשaae 3e1a, רמולכלכבםירבדהורדגוהשתוכלהב לארשיםשב ןיד,ףדגמדבועהדובע,הרז תיסמחידמושיו,ףשכמוידיבםיטפושה חוכ ליטהל לעםיבייחה ישנוערסאמםינושמ.םירומחודסומהרכזנהעבוקדוחייב תא חסונ םיקוחהעירכמולכברבדלש יונישםיקוחהםילבוקמה.הנידמבםייונישהלאכםיאבומןוידל,יגיגחדחאשכ,םיחרזאה עסנשתושרבהגהנההתיטילופהץוחל,ץראל רזוח עיצמו לע ךמסויתוגויסנםשםינוקיתםייונישויקוחב.וצראםשלןוידהזכהנימזמ הפיסא התרכזנה םידבוכמ ימרוהלעמ,םיגהכ(ירמוש,,םיקוחםיחקפמו לעךוניחה ),רכו םהוםיטילחמ ןינעב תעיבק חסונםיקוחהתועצהו,םייונישל םא שיםלבקל וא,םתוחדלדבלבוויהיש יקוחץראה םללכב ינינע ךוניחןחלופו יתד םיעובק רכוםידמועו םינווכמו דגנכ םתרטמתיטנדנצסנרטה ן יכתאזאיהתילכתהנורחאהלשדוסיי,הנידמההיהיש םשדסומ עדויה תאהרטמהתאזה (\ 0K6 יxov ), םגו,עדויךיאםיכוזךכבהמואוהקוחה ימואוה םדאהיוארה תתל הצע ןינעב הזכ 28. לבא ימקבדנשתועדב תוירכנ הסנמוחורב הרז עיפשהל לע יקוח,וצרא תומ 29.תמוי םא ביטינןיבהל תינכתתקקוחמתכנחמו,תאזכ הדלונשםיגוחב לשימכח,ןווי לכונעובקל םגהנשמל לש ןקזארממדיקפתישאר ןיב ראשםיווקהםייתואיצמה לשהנשמהתכסמב,ןירדהנסאיההצעומההנוילעה לשהנידמ תנידמ תיטארקואית םימכחתלעבתלוכיתיטילופ,תיטופישויפכהכלהשהללכתשנו השעמלךשמבתורודםימייוסמ לש ימי תיבןד יגשה לעדסומההזהונד :וננמזב יע.O,Reverdin La religion de la cite,platonicienne,1945 Index.s.v Conseil ;nocturne.a.j,festugiere Contemplation et vie contemplative selon,platon,1950.p 421.sq 438 ;s..e.a,wyller Platons Gesetz gegen die,gottesleugner Hermes 85,(1957) 292 ;sq.,gorgemanns.beitr.2 Interpretation.von Platons Nomoi (I960).p 218.f.Nomoi X 907 d 909 d רפסבל נהימע 951c 952d.960b4 962c,.955 dl המדנ יליתחכוהש תאןפקותיתואיצמה לשתוכלהןירדהנסםירקחמבםימדוק ןויצ( ז י 9 ךליאו ירפסבולארשי םימעב ימע 62 ),ךליאוךירצוףיסוהל תאורמאמעודיה לשדלכיב לעעברא

16 131 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [15] יתבתכ םירבד םיטעמ הלא ושמשיש ןיעכ המדקה יקרפל רקחמ תודוסיב םיילאירה לש.הנשמה ירחא ודימעהש ימכח דומלתה תא הכלהה לע רקיעה דומע לזרב םיווצמ ינפל הנשמ 31, ירה ונחנא ססבל םג תא תודלות תיבה ינשה לע דומע קזח בחרו.הזכ הסיפת תינגרוא לש הנשמה,התומלשב רקח היתוכלה יפל ןתוחתפתה לעו דוסי ןתאוושה תודלותל טפשמה ןחלופהו עדמהו,ינוויה חותינ קייודמ לש תועפות הלאכ לשוןתולשלתשה ןמהאמהתישילשה ג הפס וליאו תומדקתה ךרדב תיתדהו תיתמגמה היוקלה תקפקופמהו הפוקתב תיטסיגילהה התישארמ דעו וז ברב היושע וא ונמז לש דמלל טעמב 32. ןמ רתוי תרוסמה תירוטסיהה ןנחוי,סונקרוה ולחלארשי ץראב תוערכה תוירוטסיה,תולודג תופקתשמה תוכלהב תועקושמה דוסיב.הגשמה הפוקתב וז םקוה ץראב הדוהי ןינב יתרבח,שדח ךותו קבאמ דגנ הדובע הרז,תיטסיאיתילופ תשרומ,ןווי ורצונ י ע ירדס תרוסמהו תדובע תיב שדקמה תיטסיאיתונומה לש תוכלהו לארשי םיגחה המק םילודגה םילכ השדחתנו הדמעוהו םישדח תפומכ הרותל דגנ 33,הנומאלו לכ.תומואה תותימ תיב,ןיד םיסינכמ ותוא הפכל ןיליכאמו(.MGWJ 1906 הנשמבןירדהנס ט ה :דמאנ ותוא ןידועש דע וסרכש ).תעקבתמ גרוהה ימ הקלש,הנשו תיב ןיד שפנ אלש םידעב ןיסינכמ ותואהפכלןיליכאמו ותוא םחל רצ םימו. ץחל הפכ איההארנכ הלמ תינווי KUCPCOV,((Block ובש םיסינכמ םירגוסו תאןיירבעה םשל יוניעךשמב ןמז.םייוסמ יע םינולימ יעו,Bockh Staatshaushaltung der Athener I3.442 Lex.Perg de,astynomis Dittenberger..O.G.I.S II.No 483.p 103 םילמהיתרגסשםיירגוסב ופסותנילב קפס י עםידמולםידחואמ אלש וניבה תא ןינעהםהידיבוהשבתשנהלמה.תינוויה רשפאו םגשאבבב הינשה לש הנשמה ופסוותנ אלש ןידכ :םילמה ןיליכאמו רכו םימו. ץחל לע הנשמה ןירדהנס ד ה יתבתכ,ךויצ ב,ד כ ג כ םיקוחה,ינוטאלפה 22. הנשמל ןירדהנס ה ה ד הוושה תאהדודיצודפהתראותמה רפסב.836a-855d ןירדהנסהתראותמה הנשמבהלדחלועפלמםייקתהלו דבכ המכ המכותודוד ינפל ןברוח,תיבה יפלו הז ןיא סחייל תושממ לכל המאבוהש ןינעב הז יבתכב תירבה, השדחה יפכיתרעהש, ןויצ ב,ז י ימע הרעה 58. הארנכ אל וכזםירבדהיתבתכש םשםתמכסהל לשםירבחה.אטילש תידק(רפס,ז ל 332 )ךליאודודודסולפ ג ל( 107 ),ךליאואלש,וניבה יכ וניד לש ושי אוה אשונהקיטמגודל תירצונ אלותרוקיבלתיתורפס וא!תירוטסיה יעווירבד לש,ןזמומןלהל הרעהב ארקיוהבר א כ /יתוילגרמ ימע.א פת תכסמ וירפוס,ו טדעגיה ימע 277. יעו,קבלאםירקחמ אתיירבב,אתפסותו ימע שיריכזהל תאוירבד לש.Th Mommsen ףוסבותמדקהרודהמל ( 1876 )הינשהלש Romisches :Staatsrecht Das Studium nicht der pragmatischen oder der dafiir sich gebenden,tradition sondern das der politischen Institutionen fiihrt ein in die Erkenntnis der.romischen Geschichte םייונישב םימיאתמ רשפא דומלל םיללכ הלאכ םג רקחב תודלות תיבה.ינשה רתומדיעהל םג לע תונקסמהתואצויה ונירקחממליבשבתודלותהפשה,תירבעה דבכו,וליחתה,הארנכםיחמומןינעתהלדצב.הז 33. לעהשרפהבושח וזבושאןודאוםוקמב.דחא

17 [16] קחצי רעב 132 םרוריב לשםיניינעהלאכהארנ יל תעלהתעיחרכה רתויהמכמתויעבתורחאתודמועה םויה ומורב לש.םלוע רדס.ב תולחנ הנשמבאבבארתב,ח,בילבב( ו טק ),א :רמאנרדס תולחנךכ :אוהשיא ( יכ תומי ןבו ןיא,ולםתרבעהו תאותלחנ ),ותבל 34. ןבםדוק,תבל לכיאצוי וכרי לש ןבןימדוק.תבל תבתמדוק,ןיחאליאצויהכרי לש תבןימדוק.ןיחאלןיחאןימדוקיחאל,באהיאצוי ןכרי לשןיחאןימדוקיחאל.באה הז :ללכה לכםדוקה,הלחנביאצוי וכרי.ןימדוקבאהו םדוקלכליאצוי /,וכרי םאםיקחומ ןמהנשמה תא,בותכהופיסוהשהארנכםיקיתעמםירחואמ 34 ןיבוךכ ןיבו ךכוניאעגונףוגב,הכלהה ירהתאצמנונינפל,הכלההמודההתרוצבהנבמבוהלשיקוחל השוריהםילבוקמהןוויב 35. ידכןיבהל תאהנשמהתאזה,הטושפכךירצהדירפהלהליחת ראשמתוכלההגשמההשרפלוקוחכםלש ינפב.ומצעאצויה,הזמהנשמהשאבבארתב,ח,בהניאתעדויתא,האווצה יקיתיד ה 81a0r!x ), ( nהרכזנשהנשמב ף,יעו( םגהנשמב ).,ה ונתנשמ איהintestato lex ab תאז :תרמואהכלהההמודקהללכב הניאהריכמ תוכזב שירומהליחנהלקלחלו תא ויסכנ יפכ ונוצר 36 דוגינבהגשמל.,ז,והמודב וניצמ האווצהש אל דתיההעודייקוחבןיטרוגתליחתמ(האמה )תישימחה םגו אליקוחב יניתא םינושארה 37. הגשמהאבבבארתבתשרפתמ לעןדוסי לשתופקשהתולבוקמהתופוקתב 34, יעיקודקדםידפוסומוקמבתרעהו ש דןוסמדבאאבבלאדתב ).ח ישת( 35. /יעךרדב :ללכ Fustel de,coulanges la cite,antique livre II.ch,VII VIII 1947.p 76 ;s..l,beauchet,hist du droit prive de la republique Athenienne (1897),III 423,s. ;441s..J,Lipsius Das attische Recht.u Rechtsverfahren II 2 (1912) 537 ;s..u.e,paoli L ayxioxeia nel diritto successorio,attico Studia et documenta historiae et iuris II (Roma 1936) 77 ;s..m,guarducci Inscriptiones Creticae IV (Tituli Gortynii) Roma,1950.No,72 V ;9-28.L,Gernet La creation du,testament Revue des Etudes grecques 33,(1920) 123.s.ed 36 אליתאצמןינעב הזםידודיבםיירוטסיה,םיקיפסמאלורפסבלש.א :קאלוג Das -Urkunden,Bialloblotzky אלוורמאמב - Ency :לשErbrecht,.wesen im Talmud,(1935) 125.s.M -W,Rapaport Der םירבדםיבורק רתוייתאצמורפסב :לש.klopadia Judaica,6 703 Kohler),,Talmud.u sein,recht 1912 (mit Geleitwort von Josef אלארבחמשהזהוושמ תאהכלמהיקוחלאמור וניאוריכזמ תא יקוח,ןווי םגו ןמםירקחמה לש,Mitteis דבכש ויה םימסרופמ ידמל,ונמזב וניא עדוי.המואמ ןיא ידיקפת,ררבל יתמ לבקתנהכלהב םשה ינוויהןידהו 61,י 0 *זןג 0 ןלש ךא הארנ יל ןיאשקפתסהל המבדמאנש י עןבואר ןודי :ורפסב.Gifts in contemplation of death in Jewish and Roman,Law,I960.p עגונביקוחל :ץטדוג.Cf,Guarducci Inscriptiones Creticae,IV.p :159a Heredum,ordo.scil ab,intestato cum testamentum nostri tituli aetate in Creta ignotum esset קוחהיניתאה 43, 51.or Demosthenes רדסמ יעדהשוריהדקמב ןיאש av :האווצ 00x15

18 133 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [17] םירוענ לש בור.תומואההכלההתאזהתכיישםתואלתורודהםינושארה ימיבתיבה,ינשה עיגהשכךילהתה לשתולחנתהתוחפשמה ידיל תועיבק.תמייוסמ היה םייק רשק םייוסמ ןיבהחפשמה ןיבל,עקרקהאוהש רקיע,הלחנההחפשמהוהדיפקה לע םויק רשקה.הזה החפשמההתיהםצעבתלעב,הלחנהלבאאיההמיקההכותמ תאשרויה.ימיטיגלהםיגיגעב הלאולכיילועהלוגהידסיימוהכלההתוארל תאםמצעימייקמכהרותההבתככ.התועמשמבו לבאתלשלשםישרויהרדס ב,,תולחנהדיעמ לעתרידח םיגשומםישדח ינידל,לארשי אלש ויהםיעודי תפוקתב.ארקמה ולבקתנ יגשומהחפשמ 38 םיבחרומ,םישדחו העבקנו תלשלש ןיסחוי תיבקע,תיתטישו ןיאש הל םישרש,ארקמב לבא איה העודי תלבוקמו היטרפל לצא.םינוויה הנשמהתחתופ :הכלהג ןב םדוק,תבל לכ יאצוי וכרי לש ןבןימדוק /,תבל :תמייסמו הז,ללכה לכםדוקה,הלחנב יאצוי וכרי.ךימדוקםירבדהםיליבקמ חסונל קוחה,יטאה םחוימה,ןולוסל היהש ססובמ לע דוסי יאכרא,םודק אלא ותרוצבשתלבוקמה רחאל ןכמקינעהקוחה םגשירומלתוכמסתמייוסמקלחל ויסכנמךרדב :האוצ KQatelv 88 xoug QQEVag nai rovg ex xcov,aqqevcov sav x xcov auxcov ajai xai 8av yevei dbicoxepco.(dem,43.51) HQaxEiv 88 xoijg aqqevag nai rovg ex xcov,(xqqevcdv oei av 6% xcov auxcov,cbai xav YEvet dbtcoxeqco xvyx^vcoai ovxe$ (Isaios VII 20).39 :רמולכםימדוקםירכזהיאצויוםהיכרילש,םירכזה םא םהםתואמ,םירוההוליפא םא -םה :רמולכיאצויםהיכרי לשםירכזה םידרויםיקחרתמותלשלשב 40.תורודההמודביקוחל ןווי תעבוקהגשמההרקיעמש ךשמנ רדסהשוריה דרויו,הטמל לכו דועתלשלשןיסחויה אל תקספנךרדב,וז ןיאםיבשחתמ ינבבהחפשמהםיבורקה.רתוי,תבה ןיא הלהניחבמ תינורקע תוכז,השוריאלאםיגהונ יפל :הכלההםינבה םישרוי תונבהו תונוזינ תובותכ(,Paoli Studia.etc עגונב קוחל הז ותסריגותנקותמה יע,II 85.LIT! 8UR euevoctacoftavn, יעךרדב,ללכ.s. Beauchet III 425,s ןכו ריעמ לעתבחרה יגשומהחפשמה ןידה לש תוינש ידבדמ םידפוס תומבי( ב ). ד ןכו תורשקתמ ןינעל הזדאשתודמוחה ינידב.תוירע 39. רקיעל ןינעה יע Fustel de,coulanges.p 78.s Beauchet III 422 ;s. Lipsius.A -pre =) xqateiv חנומהךימדוק הנשמבשליבקמחנומל..R 546 ;s.,paoli Studia II 94,.(valgano Paoli.p 94.cf Paoli.p :94 anche se piu lontani di grado (yevet.ajrcoreqco) Quanto a,yevet.40 qui la parola ha un senso che viene praticamente a coincidere con quello romano.e moderno di grado יעו,ם במרתוכלהתולחנ קרפ אהכלה ג. דו יע םגיקוחב,ןיטרוג V9: םא תומי שיא וא, דשא ויהיו )םהל(םידלי ואידליםידלי ואידלי,םהידילי םה ושריי תא. םיסכנה יקוח ןיטדוג םיוושמ שיא השאוהדימב,הבורמ לבא ראשנ םייק ןורקעה לש ךשמהתלשלשןיסחויהתדרויה.הטמל רבכ יתזמרהיעבלהנודינה ןאכךויצ ב ז י 30.

19 [18] קחצי רעב 134 ג י /ג ב ב,ט ),א 41. חסונ הזברקתמ בושטפשמל.ינוויהיגיתאבםיגהונםיגדו דוע האמבתיעיברהס הנפליפלללכהןבהש,שרויתבהותלבקמתאאינודנה (peqvrj),.(3tq0c םיחאהםימייקמירחא תומבאה תאדיקפת סופורטיפאה לע?םתוחא םהםיאישמהתוא םינתונוהל תא 42.אינודנההוושה(הזלתובותכ ד א ).דועותבה שיהליןיד,השורי קר איהשכתשמשמהילוחכתכוותמןיבהיבאןיבלהנב ב ב( ח ),ב :רמולכאיהשכהאלממ תאדיקפתהעיגמה ןוויב ל EJUX^QOQ וא.jtaxQ0vxo$ הרקמב הזכתעבוקהנשמה ב ב,ח :,בתבה תמדוק,ןיחאליאצויהכרי לש תבןימדוק.ךיחאל םגקלח הז לשהכלהה ססובמ לע,ןורקיעההשוריהשתדרויתכשמנוהטמל.ןיטולחל,יע(,ם במרתוכלהתולחנ,א ).,דןורקיעהזכאלעודי,ארקמבןמזבורחואמולכיםוקלוילעםיררועדצמילעבתומגמ (?),תויטסילאנויצרםחורבו ונעט םיקודצה יפל(תרוסמ?):תרחואמ שרית תבה םע ןבה 43. לבאהאוושההיקוחל ןוויהחיכומהכלההשהיונשהונתנשמבהניאהריצי לשוזיא תכםגוסמ לש, םישורפה אלאהכלההאיהתדסוימ לעהפקשההמלשתדחוימוהביטב הכלהה 41. תאזה הנודנ קרפב ג י לש תכסמ :תובותכ יגש יגייד תורזג ויה,םילשוריב ןומדא ןנחו ןביבא. םולשםיגיידההלאהומדקםרודל לש ןבר ןנחוי ןב יאכז ןברולאילמג יע(,לקנרפ,מ הד 61 62), הכלההוהמצעהעבקנםדוק םנמזל לשםיניידה.הלאה םולשבא אוה עודי םשכ החפשמרפסבםיאנומשח : א היתתמ ןבםולשבא א י( ), ע ןתנוי ןבםולשבא ג י( ).א ירמאמה חיגה ויתועמ לע ןרק יבצהאבוה י ע ד ןנחוי ןב יאכז ומשב לש ןגח ןב יבא םולש תובותכ( ג י ), ביוטיבהו אוה אלו(ינווי ןושל,ימור יפכחינהש ג ד,לאמכורק,ז הנומ דהמ,ץיבודיבד מעה ר ).הרעהב יעדפסםיקוחה :ינוטאלפה iyyiyy7\xa1 xcov nouxcov ןגז\ Nomoi :853d olov,x8qaap6a.og og axeqapicov 8tg xoooiixov cpvasi Y^011 waxe p/rj.xrjxecftai oxt xcov איבמה תארמאמהינוטאלפהףיסומו :שרפמו.cf,Plutarchus,quaest.conv VII 2 arceqfxdxcov x jtqoajiijixovta xotי; xcov pocov ksqcloiv axeqajiova xov xaqjrov Excpfoiv,vojii^ovxfig uxcog o xov avoasr! %al okxk\qov.av^qcorcov (?)סוטסרפואית אוהוףיסומירבדמ.fr :175 to xaxoquaaojievov UJEO XCOV sxacpcov.xeqag.cf,plutarchus.moralia.ed Hubert (Teubner),IV.p לעןתומדק לשתוכלההתונודינהםידיעמ הארנכ םג םיגינע :ןוגכךלה תנידמל..,.םיה וקלחנ וילע םינ כ ה ינב... םילודג.42.s Beauchet,III ;457s. Lipsius.Att.R 542 יעו לצא Beauchet טע 460 םיניד םימוד ראשמ ירע.ןווי םנמא יפל יקוח יע Guarducci מע.157 Vl31sq.ןיטרוג אצמנ םיקינעמש םג תונבל קלח.השוריב 43. יעלשמל קבלאאובמב תכסמל אבב,אדתב מע 111. ןייטשלקניפ.ןלהלדכ לבא השק עובקל קוידב תא הנמזהביטו לשתקולחמה.תאזהימלשוריבאבבאדתב ח אהאבוה תנעט ןיקודצה הבושתהוחסונבורמא, ןהלשוריפו :רבדה ורמאןהל.םימכח םשםישורפה אל.רכזנאתפסותב םידי ב, דאבוהחוכיוה :חסונבםידמוא ב שוריפבו תליגמל תינעת,ןייטשנטכיל( םייתותיבןירמוא םישורפ.רכוילבבב ב ב ו טק VIII IX (HUCA ופריצ תאתרוסמה תאזה אקסיפלתירוקמה לשתליגמ :תינעתהעבראב םירשעותבטבאגבת, אננידל ןינעהוךפהחוכיול יטאמארד לש ןבר ןנחוי ןב יאכז םע, ןיקודצ ה,םוחצנו ותואו םויהוהואשע םוי. בוט ןבומ תרוסמלש תאזכ ןיא הלךדע.ירוטסיה ןיאוערכההמב בתכנש דע וישכע לע,ןינעהלשמל לצא,.Finkelstein The Pharisees (1946).p 183 s.s 669,s..n 65-69

20 135 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [19] לש,הפקשה,החפשמההלבקתנשלארשיב םעתוברקתה ונמעהתרגסמלהמוחתלו לש תוברתה.תיטסינילהה םאשירומהאלריאשהוירחא ןב וא תבאלווראשניאצויםהיכרילש ןב וא,תבתרזוח הלחנהיחאל :תמהןיחאה ןימדוקיחאל,באהיאצוי ןכרי לשןיחאןימדוקיחאל. באה הזל שיףרצל המרמאנשהנשמב א לש קרפ ח,ל נהאיהשכהאבשרפל תאחנומה : חא ןיחאהו ןמבאה ןילחונ...ןיליחנמוןיחאהו ןמ םאה אלןילחונ אלו.ךיליחנמ המודבקינעמקוחהיטאהםיחאל ןמבאה 6^0JtdT0Q8?) (dsextpoi יאצוילוםהיכרי תוכז תמדוק,השוריב םא ןיאםישרויםירחא 44 ןלבא םא ןיאםיחא ןמ,באהםישרוייניתאב םיחאה ןמ.םאההכלההתלבוקמהלארשיבתראשנאופיא םגהדוקנב וזתיבקעהנמאנו דוסיל יתחפשמהםודקהאיצומה תאהשאהללכמ.השוריהיפלוהתטיש אלהכרצוההכלהה טרפלהמכ,םיטרפוררועתנשירדסבהלחנ לשקוחהיטאהרחואמהלבוסמהו.רתויהגשמה תעבוקףוסבל תוכזתדחוימ :באלבאהו םדוקלכליאצוי. וכריהתועמשמתירוקמה לש הכלה וזתראשנ.המותסלכבןפוא אלורדענהלירמגלתולבקהיקוחב ןווי 45. דבלמהטפשמןורחאההמודאופיאהנשמההנודינהיקוחל ןוויהתרוצבהנושלבולכבו יטרפ.הנכות אלו וז,דבלב אלא ידיבןוירוטסיהה האצמנתורשפאהתוארהל תא ךרדההליבומה ןווימ.לארשיל ינפלםיעבשהגש חתפMitteis Ludwig ורפסבםסרופמה 45 (1891) Volksrecht Reichsrecht.u א תאןוידהלעתעפשהטפשמהינוויה ותרידחותוצראל :חרזמהםינודיקמה,םישבוכהסוקויליס,וישרויוואיבהלא,םירעהודסונשלעםדי,אירוסב תא יקוח ןווי.םייסאלקה רפס םיקוחה ימורה-ירוסהרחואמהליכמותעדל לשסיאטימ.Dem,43 :51 eav jxsv a8e^oi waiv,o^iojtdxoqeg nai eav raalseg % a8etapcov, 44,yvrjaioi TT]V TO\) JTATQOG p-oipav taxyxaveiv.cf Isaios XI.1-2,Paoli Studia II,89.94 יקוח :ןיטדוג,,(Guarducci.I.Cr IV.p 132) v 9 םיעבוק ינא( קפתסמ םוגרתב 45 ):םניינע םא תומי שיא וא,השא םא שיםידלי וא ידליםידלי וא ידלי,םהידלי םה ולבקי תא.םיסכנה םאו ןיא והשימ,הלאמ ולבקי תא םיסכנהםיחאה לש תמה ידליוםיחאה ידליו,םהידלי םאו ןיא ימ אוהש,הלאמ ולבקי תא םיסכנהתויחאה לש תמהםהידליו.רכו באל. תוכז השורי. יע,.Lipsius.Att Recht םנמאאוהקלוחלעתעדםירמואהיפלשיקוחיניתאעיגמ 45.א יע,סיאטימ מע 30 25,,ךליאו 313.ךליאו דגנסיאטימ בתכותעשב D. H.,Miiller Das syrisch-romische Rechtsbuch.u,Hammurabi Wiener Zeitschrift.f.d Kunde des.morgenlandes XIX (1905).139s Aptowitzer,J.Q.R..N.S II,(1911) 555.s לבא,יעםויה,Taubenschlag The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri..p 140 יפל וירבד הלבקתנ ןיב םינוויה םירצמב תטיש השורי ab intestato המודה יווקל :תוחתפתהה יניתא ןיטרוג אדוד קוחהידוסה.ימורה יעוורמאמ יבRechts -.Zeitschr f. (1925) 45,.gesch..R.A,ןבומכ ינניא יאשר ךירצוברעתהל ינינעב קוחה.ירוסה לבא שי ריעהל לע ךכדמולמהשלודגה.ד.הדלימ ןד לעהגשמהאבבב,ארתב אלוהלע לעותעדדדועל תא.הלאשהץנעבןאצומלשתוכלה אוהו דלאכןידהלעוירקחמםינושהלשדציבוטפא

21 [20] קחצי רעב 136 םידירש לש יקוחםיבשייתמה,םינוויהדוחייבוםיארמ יקוחהשוריהintestato ab םיאבומה רפסב הז םתוא יווקדוסיהםיינייפואהיקוחלןיטרוגטפשמלויטאה לש תפוקת.םימאונה סיאטימ חתינ יפל ותטיש תאתודוסיה םיינוויה לש ירדסהשוריהרפסבםיקוחה ןודינה עגנו םגתוכלהב ונתנשמ הסינועובקל תאםוקמה,עיגמה הלךרדבהאוושה,וזכלבא אל חילצהךירעהל תאהנשמההנודינה יפכהמוקמהעיגמה הלתרגסמבתירוטסיהה.היוארה ךאותפקשהתיללכה לשסיאטימןינעבתרידחטפשמהינוויהתוצ.ראלחרזמההלבקתנםויה לכל.תועדה תודעכהעירכמתולשלתשהלםירשקהםיירוטסיהה הפסותנ ונימיבהדועת מ -Dura,Europos האיבמה תא יקוחהשוריה לש םינוויהםיבשיתמה ריעב,תרכזנה יפלו תעד םידמולמה שישרפל תא הנושלהתועמשמו לשהדועת וזקוחכ ןתינהםיבשייתמל -ארח םינוש 1.יי עSeieukos, הדסיימ לשריעהתיטסינילההלעשתודג רהנ.תרפ קוח הזססובמ לעתרוסמה לשטפשמה,יטאהאלא וניאשריכזמ תא תושר.האווצההרקמב ןיאשםידלי ןתונקקוחמה תוכזהשורי םגםיחאל ןמבאהרחאו ךכתויחאל ותואמ.באהקוחהןודינה לדבנראשמ יקוחםינוויה י ע ךכאוהשםצמצמ תאתרשרשהשוריההגרדב,תמייוסמידכ םעשהתקספה רוזחתהזוחאהידילךלמה 46. ילבמ ןודלםיטרפבםידחא לש יניד,השורי לכונקיסהל רמאלוםיריהנש ונליליבש תרידחטפשמה ינוויה.ונתנשמלרדסתולחנה לשהגשמה דסונהרואכלתורודבםינושארה לשהפוקתה.תיטסינילהה ןתינ רעשלידילש ידסיימהכלהה ועיגהתואחסונ תונוש לש יקוח ןווי ינידב,השורי אלדבלב חסונ,יניתא אלא םגתואמגודתורחאתובורקה רתוי סופיטל,ןומדקםצמצש תא תוכז םישנה.המודכולכב ןפואולביקידסיימהכלההיטפשממ םירכנה תאתואנהםתעדלתרוסמלו,תיארקמהוקיחרהוםתמכחבםירבדםירחאםידגנתמה םתרותל.םתנשמלו רדס תולחנ יפכ וניא הארנש ןלהל יפכוףיסואש שרפל םוקמבהמגודה רחא הדיחיהתרידחל יקוח ןוויהתרגסמל לש תרוסמ,לארשיהכלהבוהנודינה ןאכםירשקתמ לשמל ינידהדשהזוחאתוכלהו,תורחאאלש לכונןודל ןהב.ןאכ םיקוח,הלאכ שיש םהב ךרעינויצוטיטסנוק,לודג אל ולכילבקתהללארשיב אלא םינמזבםינושארה לש דוסיי תונידמהתויטסינילההתולודגה לשו ןיינב םירע תונווימתוצראב.חרזמהילגרלתורומתה תויללכה לש םתוא םינמזההכרצוהתונתשהל תומדהרבחהתידוהיה תרוצו.הנוגרא הנשמל ונאש םינד הב עדונ ךרע לש תקוח דוסיהמודבתויגליבירפל ונתינש םירעל תויטסינילהה י עםישבוכה.םיינודיקמח לבא ןיא ןמיסךכלתוכלהשהגשמה ויה תוקוקז.46 הדועתההספדנלצא,;Cumont Fouilles de,doura-europos,1926.p 310 םעוםינוקיתה םיעצומה י עדמולמה.L,Wenger Archiv.f Papyrusforschung X :לצא.D Pappulias 131 ;,Koschaker t)ber einige griechische Rechtsurkunden.a.d.ostl Randgebieten.des ;Hellenismus.Sachs.Ak.d,Wiss.,Abh..phil.hist.Kl 42.No 1,(1931).p 1-2

22 137 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [21] רושיאלםעטמ.תוכלמההרבחהתידוהיההעבק תאהינידהיקוחוםישדחהחוכבהמצע תרותבוהדע,תימונוטואןוטלשהשרזה אל עגנהיתויוכזב.תוימצעה תוכלה.ג ןיקיזנ המגוד תרחאותרבעהל לש קוח ינווי לאהתרגסמ לש הנשמהמודק אצמנ קרפב ינימשה לשתכסמאבב אמק 47. וניגש :םשלבוחה ורבחבבייח )וילע(השמחב םושמ( )השמח :םירבד,קזנב,רעצב,יופירבתבשב 48. תשובבועודיכ אל ורכזנהרותבאלא ימולשתיופירתבשו תומש( א כ ).ט יהשמח יגוסםימולשתהוגשגשונתנשמב אל ולכי שרדיהל ןמבותכה,דבלב םגוהשקםניבהלתנקתכ,םימכחידעלבםיאנתםייתרבחםיגשומו םייטפשמושדחתנשלארשיל י עםתוברקתהתומואל.תונכשה יפל יקוח 49 ןוויםילח לע 50 הכמהלבוחהווריבחב תומש םינוש לשהעיבת :המשאהו יניד קזנ ( ai^a )ןובלעו,יטרפדבלבמהריבעה דגנרדסהירוביצה.(tfpQig) המגודכדכל וניצמ דחאבםימואנהלש.,(or xx) isolates,עבתנהשםדקשהכיהו תא,וריבחשרוד,םייוציפ אלללגב,תוכמה יכאל קזנלבס,הזמאלאדעבv$Q1q,,dxiyia atxia,(aixe(a) ונייהללגב העיגפודובכברותב,ינווי,ןירוחךבחרזאהנידמב.תיטרקומידהמודבןנואתהסיניתסומיד דחאבםימואנה ולש עגפנה.:(or xxi 72) dx^ia) ).ף יניעבןירוחךב אל ארונ לכ ךכלבקלהכמ אלאעגופהאוההשעמהשהשענםשלןויזב אל האכהההזיגרה אלאהעיגפהודובכב לש.(dud x6 ecp v$qzi) םא יכ השקרבדה % יכרשפאהכמהשהשעי המכ,םירבדעגפנהשוליפא אל לכויעידוהלםהילע ימל,אוהש ןוגכ י עתדמעהףוגה ^oxav vpqiicov) וטבמבולוקבו,המודכווליאכאוהןווכתמבילעהל pי,(t a^axi) וליאכאוהאב,ביואכאוהשכהכמףורגאב xovbvioiq) דחאל = ודי?),הנשמבשאוהשכ ןתונ ולתריטס יחל (em.ףכו המודבדכלקוזיחבו יתדדחוימםיעיבמילעבהכלהה תאןורקיעה לשודובכותוריחו 47. םוקמבדחאלדתשא עוגנל םגקרפב א לש אבב אמק ראשבו יניד.ןיקיזנ יע םגןלהלףוסב קרפ. הז 48.הוושה. םגהגשמ תובותכ קרפ ג ז ד.49 יעךרדב :ללכPQECO #י(;; 7QA )יP N,Lipsius Das attische Recht,II 1,(1908) 420.s II 2 (1912).p 643.s ;(alneiaq) 652.s (Sizr!.pXd^s).E,Weiss.Griech Privatrecht,Dikaiomata Ausziige aus alexandrinischen.gesetzen...1 טרפבו (1923).p 160.s..Papyrus..,Halle Berlin 1913 םה םינדןידב,v$Q1q םש מע 77 ךליאו ימעו 107.ךליאו s. יעו.J,Partsch Archiv.f Papyrusforschung VI (1913).p 54 ( 55 )םשו :הרעההיקוח ןולוס ונדהשעמ injuria תרפהכ םולש,רוביצה יפלו הז ועבקןיירבעל תוסנק.תובוצק יעו םש ימע( 62) ירבדדמולמהרכזנה לע תמגמטפשמה יטסיבילהה ןגהל לעדובכםדאה לעו.ותוריח 50. יע הנשמ תוכמ א : ב אלש םשהואיבמהידיל תוכמ ואיבמידיל.ךימולשת יעו םש ג /ט תותירכ ג. דתוידע ג /א fjfxoav xi ^ nxovvxcov ujtofreoig 11 :6 Demosthenis.or 21.tSiov ovojia evxtafjixaxi יע Rhet.םג.Arist אבומכןלהלהרעהב.51

23 [22] קחצי רעב 138 לש לכ.לארשיהנשמב,ורמאנ םשב יבר :אביקעוליפא םיינעלארשיבשןיאוד םתוא יאכולי םה ינבןירוחודריש,םהיסכנמםהש ינבםהרבאקחצי.,בקעיוהנשמב,א :םיטרפמ וב,תשי לכה יפלשייבמה.שייבתמהושייבמה תא,םורעהשייבמה תאאמוסהשייבמהו תאןשיה ;בייח ןשיושייבש.רוטפ לפנ ןמ גגה קיזהו,שייבו בייח לע קזנה רוטפו לע ובה,תשודעאהיש,,ןווכתמ ךכ( ל צאלבתאבה,בותכהםירבדה כ ).,א םגותעדלםינוויה וומתינ 1 תעיבתןובלעהתנווכבןיירבעה 51.! ךרד: ללכ וקספנ יניד קזנלארשיב ומכ ןוויב יפל יתש,תוטישתחאה לע יפ,הכרעה השt, ), ( ctvnaigדמואהינשהו לע יפימוכס םיסנקםיבוצקה.קוחבהמגודכהטישלתחאה במהאיהנשמההנושארהקרפב :לבוחה אמיס תא,וניע עטק תא,ודי רבש תא ולגר 0 רןד ותואוליאכאוהדבע רכמנ,קושב ןימשו המכהיה הפי המכואוה,,הפי 52.ףכו 1 ןינע: םיסנקהםיבוצקההאיבמהנשמה אבב אמק,ח ףםירבד,םיטרופמ םהו םיווש וחליקו :יניתאעקותה וריבחל ןתונ ול.עלס יברהדוהי רמוא םושמ יבר יסוי :ילילגה ונמ!.ד,ורטס ןתונ ולםיתאמ?זוזרחאל ודי רחאל( די )ולגרבו ראעב תואמ.זוז םרצ,ונזאב שלת,ורעשב קקר עיגהו וב xovsaoig ), ( ןתונ ול,וקור ריבעה ותילט כמ 1 נ,ו ערפשארהשאה,קושב ןתונעבראתואמ. זוזרורברבדהינידשהנשמהוקתעוה חמיקו ןווי.תיסאלקהתועיגפהלאכ ןניאיפל יגשומ ריעה ןינע תינוויה לשהעיבת שמ תיטפ ןיב,םידיחיאלא םה םינינעםיעגונהירדסלהנידמההלוכ 53. ו רבכ ואצמנ ונידיבתוילוחהתוכוותמה ןיב יקוח ןוויתיסאלקה ןיבלתוכלה,הנשמה ;להא םהיקוחהדעהתינוויהירדנסכלאב לשהאמהתישילשהולגתנש י עםיגולוריפפה 54. קתםפישעמה לש םיקוחהלארשאתמ לע ידיהדועתזוחממ Fayum תנשמ 226,ס הנפל דבץ טפשמולהנתהש ינפב תיב ןיד 55,ינווי רקיעו ןינעה ךכ :אוהסואיתיסודידוהיה.cf.Dem,21 :44 xotg ;TCQoaiQeaeax.vfiQioxctiq Lipsius.A.R.426 Weiss n,81.Arist.Rhet,1,13 70.p 1374a.12 xa 88 xoiavxa xcov ovojiaxcov ^ jigoa Hatvsi x ף v,j1pott10 o1v olov uppig.?dojrrj ov yag 81,8rcaxa 8v jtavxcog,.spqiaev axv 81 8ve*a,xov olov xoo axi^idaou ejceivov ך avtog f afrfjva1 52. הוושהלשמל יקוה יניריק,יע :םג,Arist..Eth,N..p 1135a 22.s,Wilamowitz Heilige,Gesetze.S.B.Preuss לצא,(Kyrene).Ak.d Wissenschaften,1927.p 160, :s. JTOO^RJFREG ev xai ayoqai KOיO;16G ca^8coxc0a 105 g1 קוחה הזה ןד ינידב ןיכרע.שדקהו לע תכסמ ןיכרע לש ונתנשמ ןודא םוקמב.דחאהוושהו ונתנשמב ק ב ה /דתובותכ ג.,ז 53. ןכו בתכם במדהתוכלה(לבוח קיזמו ג ):,ח שי תואכה תובר שיש ןהב יוזיב רעצו טעמ ןיאו 54. יע ןהב,קזנרבכו וקספםהלםימכחםימד,םיבוצק לכוהכמהודיבחלהאכה ןהמםלשמ ותואןוממה,בוצקה/ןלוכו תוסנק. ןה,יעוט יות.ונתנשמלקבלאתומלשהבהנשמל ק ב א ג Dikaiomata ל נכורמאמו לש Partsch.ל נכ,.Tcherikover-Fuks Corpus Papyrorum Iudaicarum I (1957).No יעו םשיאדמ,תומוקמ תורפסתיעדמ הנדשהדועתב,תרכזנהםישוריפ.תורעהו

24 139 תודוסימםיירוטסיהה לשהכלהה [23] 8Jt1yovf]g) Io ) u8atoי;עבתןידלהשאתידוהיםשב xfjg ירבדןיפודיגהקקרו וינפבהריבעהוותילט ונממ ;Herakleia איההרמא סואיתיסודל.emvaaq.. a Xapouevr! jiou םה ירבד הנשמה ק ב ה :,ו קקר עיגהו וב וקור dvapo^? xov ijxaxtou םהו, ריבעהותילט ונממ.רכודוסיכרזגל םנידוריכזהםיניידהדבלמתודוקפךלמה םג תא 56 םינידהםילבוקמהתדעבםיחרזאהםיינוויה vojioig) xotי; ;rcotaxixoli 8v) לש.הירדנסכלא אל היהי זעונ רתויבקיסהל ןאכמתוכלהשהנשמה ל נה ולבקתנידיב תדע,םידוהיה יבשות ץרא,הדוהיהפוקתבתיטסינלהה,המודקה יכ ירהץראההאצמנהאמבתישילשה יגפלהריפסה ידיבתוכלמה,תימלתהםידיקפוםייטסינלה םגוםידוהי ועיגה םשמ לא תוזוחמהםיבורקהץראלהדוהי ףאוריעלםילשוריהמצע 57. םתוחתפתה לשםינידהלאהמודאופיאךילהתלונלוכישעובקלירדסב.השוריההמודב רדס ל תולחנ לשהגשמה עבוק קרפ לבוחה דומעיביטוטיטסנוקבושחןדוסייב לש 58.םירע קרפ הזססובמ לע יקוח u^n,תינוויה יפכולבקתנשוחסנתנויגוחבהדעה תינוויה,הירדנסכלאב םשמו ואךרד אירוס ולגלגתנ םגץראלהדוהי ריעלו.םילשורי םיאשרוונחנאקיסהלקרפש,לבוחהומכהמכםיקרפתוינשמו,תורחאחנוהחסנתנודוסיב המכתורוד ינפלתפוקת 59.םיאנומשחהימכחהנשמהרחאלש,ןברוחהורכזנשונתנשמב ירסומכ,תוכלהאלואבשדחלתוכלה ואאיבהלתורבס,םהלשמאלא שיתוכלהשתומייוסמ ורמאנ,םמשב ינפמךכשלבקתנ חסונהכלהה.םהידיברקיעבתפקשמהנשמהתאזה תא בצמהיטפשמה תאוםהיתוכלה תאוךרדםתבשחמ לשתורודםימודק.םינושארו הנקסמ וזהלח םג לעתוכלהםידבע ונשנשקרפב :לבוחהלבוחה דבעבירבע בייח,ןלוכב ץוח ןמ,תבשה ןמזבאוהש.ולשלבוחהדבעב ינענכ,םירחאלשבייח.ןלוכב יבר הדוהי :רמוא ןיאםידבעל תשוב הנשמ( ). גדבעה השאהוןתעיגפ,הערלבוחהןהב,בייח םהוולבחשםירחאב.ןירוטפלבאןימלשמרחאל :ןמזהשרגתג,השאהררחתשנ,דבעה ןיבייח םלשל הנשמ( ).,דלבוחה דבעב ינענכ,ולש רוטפ הנשמ( ),ה 6. וניד לשדבע.56 םשהרוש יעליעל קרפ,אהדעה לכבםינינעההלאה שיריכזהל םגןתמגוד לש ידעהפוריא ימיב.םייניבה 59 ןכו שיקיסהלהיעבהש ןיע תחת ןיעןיע שממ וא ןוממהלטבתנהקספנו רבכ ןמזבםודק לע ידיהכלהההיונשה,הנשמב ןיאו דוסיירוטסיהירבדלשוריפה תלגמל תינעת HUCA.VIII-IX 331 ךירצוקוחמל המיתבתכשירפסבןטקהלארשי, םימעבימע 72 ימעו הדעה , הוושה תא םבצמיטפשמה לשםידבעה ינידב :ןווי.Beauchet sq 429.sq םג לע דבעהלחקוחה 080 עני;לש ypatp^,lipsius.att Recht.p Dikaiomata.p 107.s.s.Partsch Archiv VI 65.s 68.s.123 יע םג,ךברוא ןויצ ה כ םלוא שי םעט חיגהל ינידש,םידבע ומכואבוהש ןאכ,ונתנשמב ונודנהכלההשעמל קר ריעבהלודג ומכ.םילשורי הגידמ בםירפכבודבערכאהידוהיה תאותמדאילבמעייתסהל.םידבעב יעןלהל הדעה 103.

25 [24] קחצי רעב 140 ינענכעדוהוניתוכלהבהאוושהב לא יקוח,ןווי ןכש ןיאלעבהידוהיה בייחהשמח ב /,םירבדאוהשכלבוחודבעב.אוהךדיאמדבעה וניאבייחםושב,רבד ןינעבו הזבטוה וניד ןיאל רועישסחיב לא בצמדבעה יקוחב.םינוויה ןיאו(ךרוצ רמול ןיאשםיקלמ םירסיימו תאדבעה םשלתייבג,תודע יפכהיהש גוהנ ןוויב?אמורולבאהיעב וזהניא תכיישונגינעל ).ןאכ ונידלשדבעירבעבורקונידל לש ןב.ןירוחקוחהאוה,םודק יכאלב קפסהרבגרבכ המכתורודינפלןברחתיבהלארשיבהיטגהלטבלירמגל תאםינידהםייאכראה לשדבע,ירבעהמודבןורקיעלחוורה ןיב,םינוויהןיאשדבעתשהלחרזאבץראהוצראב,אוהידיב םישנאםירושקה ול י עםירשקםיפתושמ לש קוחןחלופו 61. לבא ןיאונדיקפתןאכתוצמל תא לכןכותהיניינעה לש,הכלההאלאתוארהלםיקרפש םימייוסמ לשהנשמה ודסונהפוקתבתיטסינילההמודק לע יפעצמהסיסבהו לשםיקוח םיינווי.םימלשידסיימהכלהה ולגיסםמצעל תאירבדםירכנההדימבואצמנשםהיניעב םייוארתרוסמל.לארשי יקוח ריעה תינוויהירדנסכלאב ושמישהמגודלליבשבהגשמה קרפב,לבוחה יפכ יתחכוהש,ןאכ יפכויתחכוהש רבכםירקחמבםינושארה לעתודוסיה םיירוטסיהה לש הכלהה 62, וססבתגהמכתוינשמיקרפבשאבבארתבםינושארה לעטפשמיטאםודק לעו יקוחהירדנסכלאועיגהשונילאםיקתעומ םגוםירצוקמםימושרודחיב םעםיעטקינידמ םיקזניתגדשםהילע.וישכע םיקרפב םינוש לשהגשמהאבב,אמקאבבאעיצמאבבוארתב ונודנתויעבוררועתנש ךרדבעבטהתורייעבםירפכבותוגומוקבו,תויררגא שיואיבהלהזלהמכתואמגודתולבקהו םירעמתוינוויתויטסינילהולשתוצרא,חרזמה רצו ילםוקמהרידאהל.הזב םגוהמאיבאש ןלהלינידבהאפתיעיבשוףיסויקוזיח.ןיגעל 61. הוושה הזל תא יקוחםינוויהירדנסכלאב תאותורעהה לש,םידמולמה תאוטפשמה,ימורה ןיאו ןאכםוקמהןודלטורטורפבהיעבבהבושח.וז,Dikaiomata.p 122.s 62.,ןויצ ז י ),ב ישת( ימע 24.ךליאוקלוחכ לע,תונקסמהיתקסהש ינפל רשעכ םינשוקזחתבשו ובחרתנוםייתניב,ידיב םק ןמזבןורחאהירבחלודגה ח רקבלאורמאמבןייפואל לשתוכלהה רדסב,,,ןיקיזנ, יניס ולסכךושחרמ,ב כשת ימע ט צ.ךליאוקבלא אלקדב תאתודועתה ןמצע אלא ךמס לעםיטאטיצה,ירמאמבש אלו חדטןיינעתהלתורפסבתיעדמהתשדקומה.תודועתל קבלא שקיבתולגלםילדבה םייניגע םניאש( םיארנ )יל ןיבהנשמה ןיבלו יקוח,םינוויהךרדבו ללכ ןעטןוימדהש ןיבםיקוחהםינודינה שרפתמ י עתואיצמההוושה לכב.תוצראה לבא רבכ ( דיעה Partsch (Archiv VI,ורמאמב(עדונש םג יל קדרחאלתביתכירמאמ )ןושארה לעלדבההיטפשמהינורקעהםייקה ןיב יקוה יניתא הירדנסכלא ןיבלו קוח םינשה רשעתוחול לש,אמורתודמלתואיצמהתיעבטההמודה לכבש תוצרא םיה.ןוכיתהסודיפפהו ןודינה ןאכ קיסעה המכ המכו םירקוח םיחמומ טפשמב,קיתעה יחרזמה,יברעמהו ילבמ הלגתנש דמוח יתאוושה,ףסונ ןתינורמאלטילחהלותונקסמהשתואצויה ןמהאוושהה ןיבתוכלההנשמה ןיבל יניד ןווי ןהתורירש.תומייקו

26 141 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [25] האפ יניד.ד תיעיבשו תוכלה,האפוגשגש,ונתנשמבועבקנולבקתנוהליחתהיתולובגבלשץראהדוהי,הנטקה ידיברוביצ לש,םידכאילעבהזוחא,םינטקושקיבשםייקל תא תווצמהרותהתרגסמב תיתואיצמה לש.םנמז ןמהנשמההאפ קרפ ד,ה,א שידומלליפלשהכלההתלבוקמה וגהנםילעבהחותפל תועשבתומייוסמ לש םויה תאתורדגםהימרכ ;םהיתודשו לעבתיבהקלחמםיינעל וא ןתונםהל /,זובל :רמולכ ןתונםהל תושרוסנכייש וזובי וחכב תאעיגמה.םהלהכלה וזהלעמוגנורכזב תאםהיגהנמ לשירישע.ןוויורפיס לעתדימתונבדנה לש,ןומיקשיא,יניתאהויצשסורהל תא ( 0^013$ ^)תורדגהלש,ויתועקרקידכםירכנשםיחרזאוםיכרצנה ולכויתחקלתוריפמ,ץראה ןכו חתפלכלםיינעה תאהויצו!ותיבשיגהל םהללכב םוי החוראהעונצ ןםירבדוםימודורפיסלעסילקירפ 63. גהונההזהעבנקלחבלודגםילוקישמ.םייטילופי פעא ןכרשפאךירעהלותואדירשכלשתוטישהלכלכ תויטסינומוק,תומודק יפכויהשתולבוקמוליפאתורודבםירחואמ רתוי ןיבהמכיטבשמ.ןווירפסבהקיטילופה ולשךלוהסלטוטסירא ןדו לע,הלאשה םא בוטהנידמלויהיש םגתועקרקה םגוםהיתוריפ םיפתושמלכלרוביצה ואעקרקה ואתוריפה,דבלבעיצמוהכלההשעמלורמשישומייקיו תאשוכרה,יטרפהלבאתדימכתובידנ בלופתשיתושרבשומישה תארוביצה 64.בחרה םינושיכרדמ ןווי םהםינידהםירומאהתכסמב.האפ םה וחינה תאדוסיהתוכלהלהקדצ ןבומב 65,יתדה לבאהנשמבהמצעםיטלבתמ םגםינמיסה לשהמגמ,תיפותישהכרדכ לשהדעתיררגא.הקיתע המכתוכלהתורומאהתכסמב וזתוססבתמ לעתרוסמתיתחפשמ,תשרופמ ןוגכהאפ ד :, דתיבלש רמנ ויהןיטקלמ )ןיטיקלמ( לעלבחה םינתונוהאפלכמןמוא 66, ןמואו ןכוהאפ,ב : דרמא ןברלאילמג ןיגהונ ויה תיבאבא םינתונהאפ תחאםיתיזלויהש,Plutarch Kimon.c,10 Perikles.c ;9,Aristoteles.Ath Poleitia,27 ;3.H,Bolkestein.63.Wohltatigkeit.u Armenpflege im vorchristlichen,altertum,1939.p 201,Aristoteles Politika II 5.p ;1262b-1263b VI,5 5.p 1320b,.Pohlmann.Antik.64.Kommunimus I 55.s יע ןויצ ז י 36 הדעה 114?לארשי םימעב ימע 123,48,42 הרעה, הרעה יעךברוא :ורמאמב תומגמ תויתדתויתרבחו תרותבהקדצמ לש,ל זח ןויצ ז ט רפס ד ג )א ישת( 1 27, אומשןושארמריעמש רשקב ונניינעל לע ודפס לש.ןייטשקלוב.66 םישוריפ טינושמ :לצא.H,Vogelstein Die Landwirtschaft in Palastina.2 Zeit der.misnah (1894).p 59 ןמוא = י jby\16y,םלת יפכשריפש XVIII ןינעב תחפשמ ג י תיב לבח =,axoivog: הלחנה הלפנש ידיב תיב רמנ וושח םישרפממ תיב חרמנ טבשב ).ז כ לבא חנוממ תיב חאדנליבקמכ.י יול.ונולמב יע 67-69, XI Ilias רמנ לע דג רבדמב( יפהקולחה?לבחב ב ל,ו ל עשוהי olxoי;-ל,ינווימ ומכ תיב אבאתחפשמב ןבר.לאילמגרשפאו תיב ש דמגהחפשמהקיתע איההבשיתהשךותב ילועהלוגהץראבהדוהי?

27 [26] קחצי רעב 142 םהללכב חורןיבורחלו לכןיאורה הז תא.דרזםלענ וניניעמךילהתהירוטסיההריבעמה תפוקתמארזע דעתעיבקלתוכלהתובוצקתולבוקמוידיבתוחפשמ.תודימא לכב ןפוא האיבמ ונתנשמתודעתשרופמותומדקל לשלולכמתוכלה ויהשםהידיב רבכ ינפל םנמז לש,,תוגוז הםינושארה האפ(,ב /ו,יעוליעלימע 12). אלוהדקמבושרדאתכסמב וז האפ( ה /ו ז ),ג לע תונתמ םיינע תאבותכהילשמב ב כ(,ח כ ג כ ):,י לא גסתלובג,,םלוע ואלובג /,םילועאמשוונווכתהילועללבב אלו ילועל םירצמ תעדכ(דומלתה ),ימלשוריה לכבו ןפואורביד לע תוכלה תומודק.תושדוקמו הכלה איה גהונ ףקותב לשהשודק.הוצמו (vo^^ov),קוחו ןמםירבדה ורסמנש לעב הפ ולבקתנו עקר ילאיצוס ינידמבחר רתויחתפנ ונינפלתכסמב.תיעיבש עודיכ ןמתורוקמה,םיינוציחה ומייקםידוהיה דע תלחת ימיםיאנומשחה תא יניד תחונמעקרקההנשבתיעיבשההרמוחבתילאקידר,תאזכדעויהשםיבורקבערלתסיפאלו תוחוכהםייסיפהאלוולכידומעלירשקב.המחלמה םגירבדמתרוסמהתיתכלהה שידומלל לע תעדםירימחמה.םינושארהותועמשמתירוקמה לש חנומה רקפה )רקבה( תדמלנ רקיעב ינידמ.הטימשהנשבתיעיבשהםיריקפמ תא לכתועקרקה תאו לכ תוריפץראה םיינעלםירישעלו האפ( ר ).,א ןינקטרפהלטבתמךשמל הנש.המלשהכלהההמודקה :תרמואתיעיבשב ץרופםדא ומרכ רתוסו ורדג יפל( ןושלאתפסותההאבוהשלעבב םירוטה לע ).הרותהומכובתכשם במרהתוכלהבהטימשלבויו,ד :ד כ לכ לעוגהומרכ וא גסוהדש,תיעיבשבלטיב!דוצמ,השע ןכו םאףסא לכויתוריפךותל,ותיבאלאריקפי,לכה דיולכה ןיושלכב,.,םוקמ,יעודוחייבירבדן במרהושוריפבת הע תשרפ.רהב ןושלבוהכלהההנושארהבתוכןוליפ לע(תווצמה,ב )ד ק : קקוחמה הווצמאלשרודגל הנשבתיעיבשה םוש,םוקמ אלאריאשהל םרכ תיזו רכו,םיחותפ ידכםיינעהש וגהי הדימב.דוש םעםירישעה ןמתוריפחםיחמוצה םהילעמ 67. שיסחילתוכלהלהלאכ תא םמוקמיתואיצמה לע ןדי לש תוינכתתוילאיצוסתוינוציק לשימכח ןווי ואוליפא לע הדצ לש תקוחהרבחתיכרגילואהרוגס חסונכ,הטרפס תאש,התרוסמתרוסמ תובאה (71dTQ10? jtokim a) ושקיבשדחל םתואבתורודה לשהאמה,תישילשה רשאכ ורצונ ושדחתנותוכלהלארשיינידבהאפתיעיבשו 68.,הגשמהתכסמ,תיעיבש ומכאיהשתרדוסמ,ונינפלהיונבםנמאלעתרוסמהמודק,רתוי 67. יעלארשי םימעב ),ו טשת( ימע 49 ימעו הרעה 35. דשאכ יתבתכיתספדהו תא םירבדה,הלאה אלעיגהןיידעידילדפסהאתפסות, הטושפכרדסםיעדז,ו טשת לש דלואש,ןמרבילאיבהשחוכב ותמכחהלודגה ןינעלםירבד םיבורמ ןמתורפסהתידומלתה.תינברהו יע ימע 521 ימעו 582.ךליאוןמרביל ןייצמ תא ןינעהגהנמ כםידיסח. םינושאראמשו רתומ רבדל לעהכלה.הנושאר לאירבדןוליפ אלהעש.ןמרביל 68. לע תומגמהתוירוטמרופידה לש 0 יג,סנמואילקו יכלמ,הטרפס בתכהנורחאל תולוכשא בדפס )ב כשת( ד Philology.^,July,1962 Classical.א סקופ

28 143 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [27] לבאאיהתלדתשמהרואכלקיתמהל תא ינידםירימחמהםינושארהםיאתהלוםתואהיכרצל לשהנידמתלעבתומגמתויטילופתוילאיר,רתויילבמרוקעל תא תווצמהרותההבותכה תאותוכלהםינומדקהאלש.ובתכנתוכלה,תיעיבש יפכ ונשנש,ונתנשמב ועבקנ וחסנתנו ןדוסיבימיבתוכלמםיאנומשחה 69. תכסמ,וזהרסמנש דידכהכלהה,הפ לעבתחנומ ונינפלתניחבב דפס םיקוח,םלשרדוסמןיגבב,ינויגההאיכ רפסל ןתינה םעטמ קקוחמ ינידמםתצעבםתכרדהבו לש /,םימכח דחיו םע הזוראשנ ובםימשר לשתוכלה.םינושאר ירדסתדובע,המדאהםהבש הנדהגשמה תכסמ,תיעיבשםימודךרעבםתואלםיגהנמה םיאנתהוםיעודיהםילבוקמהו זאבורבתוצראה לשהפוריאתימורדה לשותמדיקהיסא 70. םיטרפ םינושםיזמורדוחייבתדובעלהמדאהירהב ץרא,הדוהי ומכוניצמשתכסמבהאפ,ב /ברבדמשכלעבהכלההןושלב :ארקמהלכו םירההרשארדעמבףורדעי היעשי( ז ) ה כיפ~לע~ףאןיאשרקבהלוכירובעל. וילכבסומתירה,יביטרטילאהרשא ולוקעמשנ דוחייבהנשמב תכסמתיעיבש 71, הוולתמןפואביעבט לאהדובעה,תפתושמהםכרדכ לש םירכאםיטושפ 72. תוכלהההלאה ודלונ םעהדובעה,המצעודמלנלעב הפ ךותתבשקה ןזואהסומתירל,הדובעהךכו ורמשנםרכזב לשםידמולה.םהיתורודל לבא,הנשמה ומכאיהש,ונידיב הניאהווצמסורהל תאתוציחמה לשהדש,םרכואלא ךפיהלאיההריתמתושעלהמכ ינימ,הדובעושרדנשםשלתכשמהםויקה לשןינקה,יטרפה איהו האור אקודתסירהברדגה רבד,רוסאה ינפמ שיש הזב םושמ ןוקיתהדשה הנשמתיעיבש,ג ),ט ר 73. רשקבתולאשלהלאכ תעבוקהנשמה,ג(,יע( ):,ח ןיא םינוב תוגרדמ לע יפתויאגהברעתיעיבשוקספשמ,םימשגה יגפמאוהש ןנקתמ.תיעיבשללבא הנובאוהתיעיבשבוקספשמ,םימשג ינפמאוהש ןנקתמיאצומל. תיעיבשהגשמהתנווכתמ הארנכירדסלתאקשהתודשה 74, המודבהלאלםיראותמה םגרפסבםיקוחהינוטאלפה יעירבדלאומש ןיילק,ל ז ץיברת א א 139, לעתוחתפתה ילובג,ץראהתפקתשמשהנשמב תיעיבש ט. ב 70. הניחבמ וזרשפאאוצמל רמוחיביטמרופניא קיפסמורפסב לש.wirtschaft in Palastina 71. לע םינמיס םיענכשמ.הז לש סומתירהיצדטילאו דיעה דוחייב יבגל תכסמ.H,Vogelstein Die -Land :תיעיבש.L.A,Rosenthal Die,Mischna Aufbau.11,Quellenscheidung Erster,Teil Erste,Halfte p. 11.sq 1903., לעהייעבה לש תרוצתוכלההללכבןדומילולעב הפ יעקרפב א לש רמאמ 72. לעהעפותהיפרגונתאהתיללכה יע :םג יע.Karl,Bucher Arbeit.u,Rhythmus.4,Auflage G,Glotz Le Travail dans la Grece ancienne (1920).p יעלארשי, םימעב ימע הדעה םשוריפכ לש ש רה י דהו דב יכלמ קדצש אדהו,ב ערו אלשו ותעדכ לש.ןמרביל Nomoi VI :76la XAI TG)V 8X Aiog uddxcov, tva TTJV X QQLV FIRJ,xajcoupyfj jxamov.75 tdי; ev TOI$ opsat,vana; oaai,xoitaxi 81$ ( \ u q^d}v d)(pf?tfj 8 peovta ex tcov

29 [28] קחצי רעב 144 םגהנשמ וזהמיאתמםיאנתל לש ץראםידהםיעלסוהגוסמ לשץרא.הדוהי ךכו ןתינ דמאלבודש יקרפהגשמהתכסמבתיעיבשודמלנהמכהמכותורודיגפלןברוח.תיבה םוקמבואבוהשתוכלהתומייוסמ לשתכסמ וזומשב לשדחאםיאנתהדחאלש,ןברוחה ירה שיחינהל ויהשםימייקםילדבהיטרפבתרוסמה לעםתעדםדומילו לש םימכח,םירחואמלבאתודוסיהנשמהורסמנימימהנידמההנוקיתכ 76. םשכ,הכלההשתלבוקמה,הנשמבהריתהםייקלרקיעב תאילובגןיבקהיטרפה,עקרקב ךכאיההגאד םגתקולחל ןוזמתרדוסמלכל,רוביצה לעףארוסיאתדובעהריצקהימיב תבש.ץראההנידמהתימונוטואה,תמחולהוהמקשידיב,םיאנומשחה אלהלכיךישמהל ירדסבהדקפהה,תיללכההגהנוהשהליחת לע תעד.םירימחמה איההכרצוהגואדל תסנרפלהיסולכואההנשב.תיעיבשהםשלו ךכ ונקית תונקת,תוטרופמהארנכשוקחרוה יצבוקמהנשמהודמלנש(לעב )הפ ורמשנואתפסותב.דבלב םשו 77 :רמאנהנושארב ויהיחולשתיבןידןירזחמ לעיחתפ.תורייע לכ ימאיבמשתוריפ ךותב,ודיןילטונ ןתוא,ונממןיגתונו ולןהמ ןוזמשלש,תודועסראשהוןיסינכמותוארצואל.ריעבשעיגה ןמז,םינאתיחולשתיבןידןירכוש,םילעופןיררועןתואןישועוןתואהליבדןיסנוכוןתוא תויבחבםיסינכמוםתוארצואל.ריעבשעיגה ןמז,םיבנעיחולש תיב ןידןירכושםילעופ.רכועיגה ןמז,םיתיזיחולש תיב ןידןירכושםילעופןיקסומוםתואןינטועוםתואתיבב,דבהםיסנוכו םתואתויבחבןיסינכמו ןתוארצואל.ריעבשןיקלחמו ןהמיברע,תותבש לכדחאדחאו יפל /רתיב שיןיבהל תאאתפסותהתאזההנקתכ קוחו יביטרטסינימדאימימהנידמה,תיאנומשחה xag iuqoaq avx v eigyovxaq 0lx050jxr]f1aa1 XE xai,xacpqgvjxaaiv orctog av xa jtaqa xov Aiog 08axa 5caxa8ex6p,eva1 xai,juvouaai x01 {moxdxcddev aygolq XE xal xonoiq jtaaiv vajiaxa xai xqrjvas.jtoiovaai תפוקתל 76.הנידמהתימונוטואה תכייש םגהנשמהתיעיבש ד :,אהנושארב ויה םירמוא,רכו ןכוהאצמנתודעתירוטסיההמודקאתפסותבתיעיבש ג יןמרביל( ימע 176) : הדש הביטיינש ןיא ןיערוז התואיאצומב...תיעיבש יאמש ןקזהדמוא וליאהתיה העש היונפ ינרזוג הילע אלש. ערזית יעו,ןמרבילאתפסות,הטושפכ רדס,םיערז ימע 517. רבכו םדוקמ ןד עקרב ירוטסיהה לש אתפסות וזלדנמרקוצ :ורפסב,Tosefta Mischna.u Boraitha I (1908) ימע ירבדמו ינשישרפמאתפסותהםימסרופמה וננמזב שיקיסהלהמלענש וניניעמ הביסה,תירוטסיהההללגבש אל,דתיה העש היונפ יאמשל רוזגל,ותריזג תמחמהקוצמה תיטילופהתינוציחה תימינפהו ימיב,סידוריה וא תמחמ תדירי םחוכ לש ימכח,לארשי וא הבס?תרחא 77. אתפסות תיעיבש ח אןמרביל( ימע 200, דהמלדנמדקוצ ימע 72). יע םג ן במר ת הע פ,רהבארקיו ה כ /ז ןיבדאשתומוקמה ורכזנשלצא,ןמרבילאתפסות,הטושפכ מע ךכ י כטרופדא דהמו.לדנמדקוצ ךיבשוי דהמב.ןמרביל ךאאסדיגה ןירזחמ וא ךירזוח תיארנ ילתינויגה.רתוי 79. ןבומכ םינווכתמ לכל תודיפ,ץראהםהילעש םילח יניד,תיעיבש ןיאו הנקתה הנדתודיפב ןליאה,דבלבתעדכלדנמרקוצורפסבאתפסות הנשמ, אתיירבו א 315.

30 145 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [29] ןמ,ןמזהדישכתיבןיד,דתיה.הפיקתםירבדהוושרפתנןפואבץיוצמי עש דןמרביל 8. הנושארב ויה לכ תודשהתורבועתושרל תיב,ךידרמולכידילהגהנהההנוילעה לש,הנידמה ידילןירדהנסה ואידילדסומ רחאךמסומהםעטמהנידמהלעופהותמכסהב.םימכחה םהםיפסאמ י עםהיחולשלכבםוקמידימו לכםדא תא,ןגדהםינאתהםיבנעהו,םיתיזהוןינחוטםידבעמו תאהאובתה תאוראשתוריפהמדאה יפכ,ךרוצהםיסינכמ תא לכהתורצואלםיירוביצםיקלחמו םהמ לכבברע תבש לכלהחפשמ תאלכואהךרצנה הלךשמל.עובשה דבלמיחולש תיב, ןידםיפסואה תוריפתיעיבשםידבעמוםיקלחמו םתוא,םידיחיל ויה םגםידיקפםירחאםיקוסעיגינעבןוגראהירוביצה תנשב.הטימשהםהיניב ועדונ םירכזנההנשמבםילקש,ד :,אירמוש םיחיפסתיעיבשבםילטונםרכשתמורתמ. הכשלה אתפסותבותיעיבש,ד,ז :רמאנתורייע ץראלארשיתוכומסה,רפסלןיבישומןהילע,רמושידכאלשוצופיםיוגוזוביותוריפ תיעיבש 81. תוכלה תויביטרטסינימדא תוטעמהלאכודרששתורשפאמ ונל תורמל ןרפסמ םצמוצמה עובקל תא!ריפוא תאוהמוקמ לש תנידמ םימכחה ימימ תיבה ינשה תכרעמבירדסהנידמה לשהפוקתה.הקיתעה ינידתיעיבש םיווהמ קרפ ןיינעמ תשרפב הנוזתהתירוביצההיתודלותוהפוקתב 82.הקיתעהםירעב תוינוויתוחתופמהגוסמ לש,יגיתאהגאדהנידמהתסנרפלרוביצה י עתריגאהאובתהתורצואב י עוהתקולחיכרצל.םיסולכואההטיש וז לשתריגאתוריפ ץראהתורצואב ) () frnaavqoהעיגהאישלהתוחתפתה היצרטסינימדאבלשהנידמהתירצמה תיטסינילהההכמתסהש(הדיצמ לעתרוסמתירצמ ).המודקיפ~לע~ףאתוכלמהשתאזה הדיפקהרקיעב לעםיסרטניאםיילאקסיפ,הלשמרשפאריכהלאתפסותבהנודינהראשבו תוכלה םינמיסתעפשהלהקינכטהתיתלהנהההגוהנה תנידמב 83.םיימלתה תייעבל 80.,ןמרבילאתפסות,הטושפכ,םיערז יע,ןמרביל,םש , 380, הוושה הזל תא ^ץזן 0 ^ףנע ^ 10?י;דן,Erntewachter) (Wilcken לש היצרטסינימדאהתירצמה.תיטסיבילהה Papyrus,Rostowzew Archiv fur forschung III 204 ;sq,wilcken Chrestomathie.No,331 Grundziige.p ;276 -Rostov,tzeff A large Estate in Egypt in the third Century.B.C (1922),81,95 ;179,.Tcherikover-Fuks Corpus Papyrorum Judaicarum I (1957).No יעךרדבללכ,Heichelheim,Sitos.R.E.f.d.klass Altertum.Suppl.Bd VI (1935)..Col 819.sq,.Wilcken Grundziige.u Chrestomathie der Papyruskunde.Kap,IV,V X 3.83 רואית לש תרוצרצואהיקלחו ונינב,םירצמ(תפוקתברסיקה :Wilcken לצא (Domitianus.Ostraka I,651.Chrest.No ;192,Tcherikover-Fuks Corpus I.no 12.p ! יע םגןלהלןוידב לע.תורשעמה ףיעסל עיגה ןמז םיתיז רכוהמודתניחבמןושלה קרפה לשr\1 Revenue Laws.col,42 4.s (Wilcken.Chrest.p :351) oxav a.otMxveiv TO orjaapiov xai xov xgoxcova xal xvfjxov

31 [30] קחצי רעב 146 העפשההתאזהףיסונדועהמכ,תותכמסאןודנשכןלהלינידבתומורת.תורשעמו ןבומירדסש היצרטסינימדאה לשהנידמהתידוהיה ויהםיטושפהאוושהב לא יכרד היטרקורויבה לשתוכלמ.הלודג םגו ןתינרמאל,וניגומדקשילעבתונקתה,ל נהולדתשה םינינעבהלאכ ומכ(לכבתוחרוא )םהייחתויהלםינמאנחורל לש תובאהדחרוסמ.העונצה רקיעבלעפןונגנמהינידמהלארשיבילבמשמתשהל,בתכבילבמועייתסהלתרזעבםירפוס םידיקפו.םיבורמהדוסיבהברקתההרבחההנידמהותידוהיהרתוילאםירודיסה םיילאיצוסה םיעודיהתונידמבתויכרגילואהתורוגסהןסופיטמ לשהטרפס,הטירקוושמישש םגםיסב ילאירתוינכתלתויפוטואה לשןוטאלפ לשוםיפוסוליפ.םירחאםלצא םייקתנןורקיעה לכלש ינבהדעהתיחרזאהעיגמ קלחהוושעקרקבתוריפבו.ץראהתונידמבתויכרגילוא הלאכ ויהםיגהונףוסאל תא תוריפץראהריבעהלו ןתואיכרצלתודועסהתופתושמה (ouaama) לשםירבחהםינמנה לע תכה 84.תטלשהםלצא םייקתנ גהונ הזדוסיכ סנוק ינויצוטיט,דימתמלבאםינהנה ויהבורל יגבתוחפשמהתויכרגילואה.דבלבונלצאלביק ןידתופתושהעקרקבהיתוריפבו תא ופקותלכב הנשתיעיבש,דבלבלבאךשמב הנש וז רוזחמבועובקםשגתנלאידיאה יטרקואיתה ילאיצוסהולודגה.ותומלשבךשמבהנשהמלש ורתיולכיחרזאהנידמהלע לכהדובע תיביטקודורפ,םהיתועקרקבוריקפה תאירפםתמדא ודימעהו םתואתושרל,רוביצה ידכ לבקל תאתבציק םנוזמ עונצה ידימ יגיצנהמואה,היגיהנמוהצור :רמאלימכח,לארשיידיקפוהנידמהםידבועה יפל.םתארוה םיווקםיילאיר םיפסונ לשתלהנההנידמהתיאנומשחה ולגתיןלהל י ע ןויע ינידב תומורת.תורשעמו.ה תומורת תורשעמו לעםדוסי לש םיקוח םינושםיבותכה,הרותב ונבידסיימהכלהההטיש תחאהדיחאו ינידב תומורת 85.תורשעמו ךיאהדסונהשדחתנוהטישהמלש?תאזכ ידכבישהל לע,הלאשהךרטצנ חתנל תאתוכלההנשמה יפל ןנכותילאירהעובקלו תא ןמוקמןתרגסמו.תירוטסיהה ליחתנתכסמב!יאמד ירקוחהיגולויצוסה ואצמירמוח ןיינעמהנשמב,וז יכ םירכזנ הבםישנאילעבותועוצקמםיגושםיברועמההריכמבהיינקבו לשןגד,םחלוםהילעווליטה ילעבהכלההתורמוח ואתולקהתשרפהבתומורתתורשעמוםאתהבלכל ןיינעלכלו.דמעמ ונתנשמב םירכזנ,םימותחנה,םינוונחהןיעיפשמה הדימב /,הסג ןוגכ תונוטיסהירכומו, האובתיאמד(,ב /דןוטיסה םג,ה )ו? ןלהלוםיכלוה םינומו תא,,ןחוט ה וא( )ןוחט 84. קיפסמ ןאכריעהל לעםהירקחמ לש יעםג,Heichelheim Pohlmann םיאבומהליעלהרעה.82,64 19 צ 5..R.F,Willetts Aristocratic Society in Ancient,Crete,יעולצא,חתפמב ךרע.Syssitia 85. יעךרדב ללכ המב בתכש ר ךונחקבלאשוריפבהנשמה,ולש רדס םיערז טע 69 הליאו 173,ךליאו 217.ךליאו

32 147 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [31],ג( ),,דתיקדנפה ג( ), הםירמחה ד( )ד $ בושוקרפב : ה,םותחנה, רטלפה לופנמה הגשמ( ד יעו ),ןלהלןוטיסה לעבו.תיבה רפסמ בר ןווגמו הזכ לש םישנאםיברועמהתריכמבםחלההאובתהו וניא יוצמ לכב םוקמ לכבו.ןמזםירבדה םילעמהתומד לש ריע,תיזכרמ הגוסמ לש יגיתאהתפוקתב.תיסאלקה ייחהלכלכהלשריעהתינוויהתמסרופמהםיעודי.ידמלםימאונהםייטאהםיקסוע המכםימעפתויעבב לשתקפסאהאובתהםריעל.המודכו ףסונךכלועיגה ונילא תונקתה תוטרופמה ונקיתש ישנא יניתאףוסבהאמההינשהינפלשהריפסה לעתודמח 86.תולקשמהו תונקתהלא לש ריעה תינוויהתושמשמ םנמא םשל חוקיפ לעתודימה,רכו םשל תייבג םיסמםיינוליח םשלו תעינמ יכרד האנוא חקמב.רכממו תוכלההנשמה ינידב תומורת תורשעמו ונדרקיעבתונתמב לשםיגחכ םייולו לשו,שדקהלבאםירשקתמךכב םג יניד חוקיפלעתודימהועבקנשםשלרודיס ייחהלכלכהרסומהו.ירוביצההרואכל שי ןאכסיסב בחר לש םיניינע,םיפתושמםירשפאמהתוושהל תאתוכלההנשמהיקוחל ריעה.תינוויה שי תויעב םגו תוילכלכתומוד תויתרבח שיו םינינעםימוד לשהקינכט -רטסינימדא.תיביט רואל תוחנה תויללכ הלא שגינםשוריפל יגינעה לש,תומשהתועוצקמהתודמעמהו םייתרבחה ורכזנש.ונתנשמב תונוטיסה ירכומו,האובת ורכזנש ולא לע די,ולא םימייקמהרואכלםידיקפת םיגוש.םידרפנוירכומ האובת םההארנכםירחוסהםיאיבמה תאןגדה ץוחמ ריעל ( FIJIOQOL 8 ), וליאוatxcovrig אוה שיא רכומה תא ןגדה ריעב,המצעהמודבםירדסל םיגוהנה ריעב יגיתא 87. רטלפה (?י afoojrca ), ^,הנשמביאמד,ה /דאוהרכומהומצעבתאםחלהאוהש,הפואוליאו לופנמה )לפנמ( וניאלעב,ןוילופונומ^ 110x07161, יפכםיגהונששרפל 88, ל ר רכומה ידיחיה,ריעבש אוהו הנוק לכמםימותחנה,,הבש רבד), קבלא( ןיאש ולתועמשמ תילאירתירוטסיהו, אלא דייצ אורקל, לובטמ אוהו,Zwischenhandler 89,.[xexaPo^eijg,f18xa 30?t0g יפכ(אצויש ןמתודועתה תוינוויהםיכייש רטלפ ה -טמ הו Inscriptiones Graecae.(I G.) II2.No.1013 Michel Recueil.No ;1501.cf.A,Bockh.86 Die Staatshaushaltung der,athener.3.aufl II ;318,Viedebandt Hermes 51 p. 120 ( 1916 )איבמ( םוגרת ינמרג לש ).תבותכה Ferg,uson Klio IV (1904).p 1.s,.Rostovzeff.Soc.Ec,Hist of Hellenistic World II 743.n,9. HI 1503.n 9.cf Bockh I 103.s ;Ill Lysias.or XXII (xaxa xcov ;oixojtcokcov).cf,wilamowitz,87.aristoteles.u Athen II 374 ;sq. aixcovrjg Demosthenes.or,18 ;248.or,34 39,88 יעלשמלןולימב :לשJastrow ;,Krauss.Lw II ;344,Krauss.Talmud Archaeologie Monopole ךרע,Heichelheim ןיאו(םעטוירבדל ).םשהוושהותמועל הז I, n 236..R.E XVI (1933).col 158.sq 89, לע לדבההןיבוהשעמלשד ג.ףיד; 05 auto;! ;אוה( ( aijxovqyo ןיבלוקסע לש הjieidpotax ;אוהו(

33 [32] קחצי רעב 148,,לובתואיצמלתילאיר.תחא יברריאמ יברוהדוהיםהירבדשואבוההנשמב םניאםיאב אופיאאלאשרפלתוכלהתומדוקתפוקתמתיבה ).ינשה ( nog }םיסופטהםינושהלשםחלהורכזנשהגשמביאמד( ה ),ד ג םהםיגוסהתורוצהו תובורמהלשםחל תויגמחל ובהאשןיכהלריעבהלודגתקנופמוומכםילשורי ינלתאו 90. לעדיםישנאהםינושהםיקוסעהתריכמבםחלההיוארןויצלדחוימ תיקדנפ ה (rcdvsoxos) הנשמב יאמד ג /ה איההתימע לש ^ 80*8 \*,ינ 10 רד תלעב ה n:av50xe10v הזחמב םיעדרפצ ה לשסינאפוטסידא 91. םינמיסמםיגושהלאכ ןתינאופיאקיסהלםיקרפהשםינושארה לשהגשמהתכסמיאמד םינווכתמייחלהרבחלש ריעתיזכרמראב,לארשיךרשפאשהתומדלהניחבמתיגולויצוס תריבל.הקיטא בורק חינהלתוכלהש הלא ורבחתנתורודבםינושארה לש ןוטלש ינב.יאנומשח החנה וז תקזחתמ י עתאוושה הנשמהתוכלהל ורמשנש.אתפסותב יניד אתפסותה םילחהניחבמתיטילופתיפרגואיגו לע לכהימוחת לש ץראלארשיהבחרה,המלשהוםאתהבהיתולובגלומלשוהש י עוישוביכ לש יאניהלמה וליאוהנשמהיאמד הרמשהארנכ לעןיערג לשתוכלה ונקתינש י עיטילשםיאנומשחה דוע ינפלתבחרה.םילובגה תונקתהגשמהתכסמב וז ןהתומלשתומאתומו הפיהיכרצל לש ריעהריבה $ םיחנומה םיינכטהםיידמעמהו ורדגוה.םישטשוטמ ;הפי וליאואתפסותב ואצי םיחנומה הלאה תפוקתלםיטילשהםיאנומשחההמיאתמ םגהנשמהיאמד,ג :,אןיליכאמ תאםיינעה יאמד תאואינסכאה (01^1. יאמדהכלהההליבקמהגשמלןיבוריע,א :,יהעברא םירבד ורטפ :הנחמבןיאיבמ םיצע לכמ םוקמןירוטפותציחרמ םידייאמדמו. ברעלמו אלא הנשמהשןיבוריעבתרבדמ,םידוהיב יגב,ץראהםיאצויהאבצב ידכ םייקל ןתבוח יע( הטוס קרפ ),,ח וליאוהנשמהתרכזנהיאמדבתרבדמ,םידוהיבםילייח,םיריכשרשפאו ואבשהצוחמ ץראל ולבקתנוםתורישב לש יטילשםיאנומשחה ימימ ןנחוי סונקרוה ךליאו 92.,יעו(.תתיעיבש,ה :א כןיליכאמ תאאינסכאתוריפ,תיעיבשןמרבילו.ת שפכ,מע 500 :איגסכאו ןאכושוריפליח ). ךלמה Sophistes ןד ןוטאלפיפלותטישורפסב (xaja^og יעd-219dםג, Demosthenes,Wilcken Ostraka I,136 Chrest.p 354.etc ;.46 ןיא ךרוצשיגדהלןוירוטסיההש וניא בייוחמבשחתהל המבאבומשםידומלתב ואתעדב,םישרפמהםוקמב םהשםירכנתמתואיצמל.תילאירה,90 יע I 121 רשקבםחלל יתאצמםינולימב תא חנומהxtfjiog.Bockh Ptolemaios III תנשמ ינפל פסהתבוטלםינהכה לש קדותדוקפב לש,Dittenberger :Kanopos..O.G.I.S.No,56.p יע,סינאפוטסיראםיעדרפצה 549.ךליאו.V,Ehrenberg The people of Aristophanes.(1951).p 114.n,4, n 8,Jos..Bell,I,2,5 :61 xai?evoxpotpeiv rcpcoxog siou8a1cov in xfjg jrepiouaiac rjplaxo,92..ant XIII 249 תפוקתל יאני יערקיעב,טילש,םודרוה טע 95.

34 149 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [33] שיו םגםיכומיסהחנהלרבכשהפוקתבהמודק ויהםיחקפמםילשוריבלעירכומהאובתה םחלהואלדבלבםושמששח,יאמדאלא םגןעמלתעינמהאנואחקמב.רכממואצמנרשק יניינע ינושלו ןיבתוינשמהתונודינהיאמדב ןיבלוהנשמהאבבארתב, ד :,יןוטיםה חנקמויתודמתחאםישולשל םוילעבותיבהתחא םינשל רשע שדוח.רכו םשוהנשמ :א יםוקמ וגהנשדומל,הקדב אלדומיהסגב הסגבאלדומיהקדב,קוחמלאל ;שודגי,שודגל אל. קוחמיהרואכלתרשקתמהנשמהאבבב ארתבהנשמלתכסמביאמד,ב 93.,ה,ד,יעו(אתפסות יאמד,ג ג י י,דועו,יעוירבדםישרפמההגשמל,ב ).,ד הארנכותחנומתרוסמתירוטסיהדוסיבילבבהאמוי ח /ט ב עאיבמה תאהנשמהיאמד,ב,דםימותחנה( אלובייחןתואםימכחשירפהלאלאידכתמורתרשעמ )הלחותאואתיירבה ןיגעב תנקתתורשעמה לש ןנחוי ןהכ,לודג :ףיסומו רמאאלועךותמןירדהרפשוללה ןיטבוחםתוא לכ ב ישדוחםירמואוםהלורכמ,לוזבורכמ,לוזב אלוהניחרטא 94.ןנבר םילשוריב ונקית תונקתתומודהלאלתוגוהנה.יגיתאב יפכדיעמש,סילטוטסירא ונמתנ םלצאןימונרוגא,(ayoQavoiioi) םינוממ לע,קושה לעוםדיירמושהאובת.(aixocpMaxBg) םידיקפהלאוגאד,ךכלהיהישןגד יוצמקושב רכמנוריחמבןגוה ןכוםינחוטהשירכומו םחלה (dqtojuoiai) ורכמיריחמבלקשמבו 95.יקוחה לעךרד וז לכונשרפל תאהנשמה תכסמב.יאמדתומוקמבםיידומלתםינושםיריכזמ תא (^ dvoqdvo ),סומונרוגאהאוהו יפל הכלההתירוקמהדיקפידוהיהנוממה,םילשוריבריעהריבה לשתנידמ.םיאנומשחה אלו הרקמ אוהםתואש יגוס,תוריפםהילעש םילח יניד,תורשעמ ואםימודב,םהל ורכזניקוחב יניתארשקבחוקיפל לעהריכמה.תודימהו ןיבמ םינימהםייונמההגשמב תורשעמ,א,בהארלשמל תאםיקסרפאה,םיקסרפה(יאמד,א ).,ד םה רד 96, jregcrixat םיזוגאםיאבה ץראמ,סרפ ורכזנשיקוחב יניתאדחיב םע ראש ינימ םיזוגאםידקשו ומכ( ),ונתנשמב םשוםימשור םגMyvuxov ^d^g = לופ ירצמה,יע(םיאלכ,ג /ד תיעיבש,ב,ה ),דועוQ\10V $י;,סומרת(םיאלכ,א,ג )דועו ראשו TQayy\[1axa ינימ(,אמיגרתאתפסותתוכרב,ד ).,דאלה םה ינימתוריפםישמשמה ןוזמהיסולכואלתינוריע 93. יע םגתומורת,ד :רהשלשב םיקרפםירעשמ תא,הלכלכהתורוכבבתופיסבועצמאבו,.,ץיקה םגהדימ וז ויהםירעשמ אליכרצלהמורת,דבלבאלא םגיכרצל.הריכמהוושה תאהטלחהה לש ינביניתאןינעבתודימה,רכוףיעס 2. םשוףיעס 5 םיעבוק תאתומוקמהםהבש שידימעהל תאתודימהתולקשמהוםיילמרונהתניחבמ.קוחה,יע.Bockh II 329 הפוקתבתיסאלקה ורמש תאתודימהתולקשמהוושמיששהמגודכ. סילופודקא ב,יע.Bockh II 228 הוושה הזלהנשמ םילכ ז י : טהמאה ורמאשהמאב,תינוניבה יתשותומא ויהןשושב,,הריבה,רכורמולכרדחב דחא יונב לע דעשיחרזמ לשהרזע וילעו ןשושהריבה,תרייוצמ,יעתכאלמ.המלש 94. יע,ןמרבילאתפסות,הטושפכ,םיערז ימע 227. ןמרבילעיצמסורגלימלשוריביאמד,ב,אב כ :ב ערתפית היהשסומינורגא יוגתסריגכ( ).ר יכלבאאסריג וז ןיא,המייקל יכ ירה םינד תנידמבלארשידיקפבו.ידוהי, Arist.Ath.Pol,יעי,.Bockh.Sth II ,.Wilamowitz Aristoteles.u Athen I 218.s

35 [34] קחצי רעב 150,תקנופמ םגיאוםייוצמ ריעב,אפוגאלאםיאיבמ םתואץוחמ.ץראל תאוםהיתומש לש תוריפהורדענשתובותכב לש ןווי,תיסאלקהךירצשפחל ןיבםיטקאהםיסוריפפהו לש היצרטסינימדאה,תיטסינילההדרירצמה ידכעובקל תאםדיקפת הנוזתבתירוביצה לש םתוא.םינמזה ןיאו(תונפלןינעבהזכםירפסלםיישומיש לשתמכחהקינטובה ).דבלב,םילשוריב ריע,הריבהולכיםימכחהידיקפוהנידמהחקפל לעםירחוסהםיפואהוראשו ילעבעוצקמםינכרצהו ינבתודמעמה,םיגושה ידכושירפיש תאםהיתורשעמ.םנוקיתכ,,,הנירמב ריעב,רפכבווקקדזנםירדסל.םירחאםינמזבםינושארה לשתיבהינשהואיבה הארנכ תאתומורתהתורשעמהו תיבל רצואה,םילשוריב םשו וקליח םתוא םינהכל םייווללו 97. תורצוא ןוזמםיירוביצ ויהםיעודי םגתנידמלםיאנומשחה ן םהושמישץראל היחמל תנשב,הטימשה יפכונרכזהש קרפב.םדוקה רשקבתקולחל תומורתתורשעמו אל ורכזנתורצוא לש,הנידמה אלםייזכרמ אלו,םיימוקמ אלהנשמבהמצע אלותוכלהב,תורחאומייקתנשהכלההשעמלימימהנידמהתימונוטואהדעוןברוחתיבהרחאלוןכמ 98. תומורתתורשעמו לשהאובת,ובגנ יפל לכרמאנהתורוקמב,הלא ןרוגב.דבלב םשל רוריבןינעה שיתונפלבושלאתודועתםיסוריפפה לשתוכלמםירצמ.תיטסינילהה תנידמבםיכלמהםיימלתה ונגריא תא תריגאהאובתה ראשו תוריפ ץראה רקיעב הניחבמ.תילאקסיפ רבכםדוקמועיגהשתוריפה לאתורצואהין( 00^01 )י,םייתכלממה וליחתהידיקפךלמה.םתדובעבהאובתההאבוה ןמהדשה דימ לאןרוגה ( idkcogירוביצה םש ושדורהיטו תא,ןגדה םשו ונמומשרו תאהאובתהתרזעבםירפוסםתוחכונבו לש ירמושתוריפהםייתכלממה (yevrifiaxocpmaxes) ראשוםידיקפ ינקזו,רפכה םשו ובג תא םיסמה לש( תוריפ לשו ),ףסכםיעיגמהתוכלמל וא םגםישדקמל.םינהכלו יפל,ךרוצ התיההייבגהתעצבתמחוכבתומילאבוידיב,םידיקפה שיוםירכאהש ויהםיביגמתודירמב תומוהמו. רסאנטלחהבאיצוהלוליפאהטיח תחא ןמ,ןרוגה דעתוכלמהשהלביק תא עיגמה הל 10. המודבו ויהםיגהונהמכבתוצראהפוקתב,הקיתעהתונידמב,תויטסינילהה 97. ןינעב הזהארנכ ןיאתקולחמ ןיב ונימכח.םינורחאה יע,ןולארקחלהכלהה לש,ןוליפ ץיברת ה 28 ךליאוםירקחמ( א 83 );ךליאו,ןמרביל סות שפכ,םיערז ימע 788 ן,קבלא הנשמ רדס,םיערז אובמ סמל תומורת ימע 174. ינניאו ךירצסינכהל תא ישאר ןינעב.הז 98. תורצואה ורכזנשאתפסותב יאמד א ב יךליאו םניא הארנכ תורצוא םינגרואמ ידיב תנידמ.לארשיתוכלהההלאה תוכייש הארנכהפוקתלרחאלש ןברח.תיבה לעתורצואהםישמשמה תריגאל ןוזמההנשבתיעיבשה יע.ליעלךינגרובה הנשמבתורשעמ ג ז םההארנכ םינינב םירושקהתורצואל לש.םידיחי יע jrvgyog^ רואיתב uq0cmn naa fl - Chresto :לצא,Wilcken.mathie.No 192,Rostowzew Kornerhebung und-transport im griechisch-romischen,agypten Archiv fur Papyrusforschung III (1906).p 201 ;sq.,wilcken.grdz.u.chrest.kap,v,vii,ix ;X Rostovzeff A Large Estate in Egypt in the Third Century.B.C 99. יע,.passim.e.gr.p,65-66,81,95 179,Rostowzew Archiv,III, n,2 ;207,Wilcken.Chrest.No,331.Pap Tebt.OOR

36 151 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [35] היסאב,םירצמבוהיליציסבו ימיבןוראיה ינשהרחאלו,ןכמ ירחאשבכנש יאה ידיב הקילבופרה.תימורה לעםדוסי לשםיגהנמהלאכ שישרפל המכםיטרפתוכלהב.הנשמהןרוגה,היה יפל תוכלה,הנשמה םוקמה עבוקה תייבגל תומורת.תורשעמו והזיא ןנרג...תורשעמל האובתה.דדרמישמ תורשעמ( /א ).ר החורימו :ארוקדחאלןירהטמש תאהאובתה ןמץומההלשןירבוצהתואםוקמבדחאםיפיימו ינפרובצהןיקילחמואוהו,ותוא חורימה ש ר(האפל,א,ר,יעום במרתוכלהרשעמ,ג ).ג י דכו רמאנ :הנשמבםלועל אוה ןתונ םושמ האפ רוטפו ןמתורשעמה דע...חרמיש לטונו ןמ ןרוגה ערוזו רוטפו ןמ,תורשעמהדע,,חרמיש רכו האפ(,א,ר,יעםישרפמ םשתורשעמלו,א ).רןרוגהבשחנ םוקמלתעיבק רמגהכאלמ,האובתלחנומבו ןרוג םישמתשמךרדבהלאשה םגראשל תוריפתעיבקלורמגןתכאלמםשלתשרפהתומורתתורשעמו,יע(תורשעמ,א /הםילקשו,ג,,אתורוכב,ט,,ה י שר מ ב ח פ ).,ב םג תונתמ םיינעתורומאההגשמבהאפ,ח,ה וקלחתגימיבתיבהרקיעב.ןרוגב םינהכה םהישנוםהינבוםיימיטיגלהםיקלוח לע, ןרוגהםיקלוח קלחדחא ןרוגב תומבי( א י /התובותכ,ב ).,יהארנ ץראבשלארשי היה רדס עובקקוליחלהמורת רשעמורמוא תונרגב,קבלארדסםיערז,מע 218 הרעה ךכש 2 ונינשאתפסותבהאיפ,ד :,גםיגחכםייולוויהשםידמועלעןרוגהואבוםיגחכםירחא,ודמעו ןניאםילוכיאיצוהל.םדימרמא,רןועמש ןבלאילמגוגהנםינהכ ןיעהפיאלשאיצוהל תאןהיחא,ןינקירלבא ןיצמקמ םינתונו.םהל,רןועמש ןברזעלא :רמוא םאואבדעאלשרוזחת,הלילחןידמוע לעבוקעה,יעו( םילטונו םג,ןמרבילאתפסות,הטושפכםיערז ). לצאסופסויאצמנרופיסהעודיה לעםינהכהםילודגהימימתיבהםירחואמהוחלשש תא םהידבע לאתונרגה aiavac,).(ant.xx,8,8, xx, ) ידכתחקלחוכב תאתורשעמהםיעיגמה םינהכ ל םהו םה םהירבד לש אתיירבה םיחספ( ז נ,,אאתפסותתוחנמ ג י ):א כ,כלעו אצויכןהברמאאבאלואש ןבתיגטב םושמאבא ףסוי ןב ןינח אבאו( יסוי ןב ןנחוי שיא,םלשורי ).ת יוא יל תיבמ,סותייב,Rostowzew תנשמ 113 ינפל )ןנ הפס ed.הדוקפ( Grenfell-Hunt-Smyly I.no 27.Col Ill.Arch Ill :207 vor der Abrechnung mit den Beamten durfte der Kolone an keinem einzigen Kornchen ;riihren die pactio (Abrechnung) selbst geschah auf.der Tenne etc התואהטישההגהנוהיליציסבי עקוחהעודיהםשב Lex Hieronica עצמאב( האמהתישילשה ינפל )הריפסה הלבקתנו.אמורב.cf,Rostowzew Studien.z.Gesch des romischen Kolonates (1910).p 231.sq,Cicero in,verrem actio,ii.lib Ill :36.edictum.. ne quis frumentum de area tolleret ante quam cum decumano pactus.esset.ib :20 quae lex omnibus custodiis subiectum aratorem decumano,tradidit ut neque in segetibus neque in areis neque in horreis in amovendo neque in asportando frumento grano uno posset arator sine maxima poena fraudare.decumanum

37 [36] קחצי רעב 152 יוא יל,ןתלאמ יוא ילתיבמ,ןינחיוא יל,ןתשיחלמ יוא ילתיבמ,סורתק יוא יל,ןסומלוקמ יוא יל תיבמלאעמשי ןביבאיפ יוא יל,ןפורגאמ םהשםיגחכםילודג םהינבוםירבזג םהינתחו,םילכרמאןהידבעוןיטבוח תאםעה /,תולקמב הנומת וזתכיישהפוקתל לשהדיריתידסומימיבתיבה.םירחואמהלבארבכמהעבקנ הכלהה :העירכמההמורתה רשעמהוןירסוא תא,,ןרוגהםירוכיב(,ב ),ג רחאתאבה האובתהןרוגלרוסאלוכאל,הנממדעומירישתומורת.תורשעמותמרהתומורת ישעמו וא תור,םתייבג יפכ רתומש רמאלהתשענ יניעלרוביצהםוקמבוםיעגונהשרבדב ולכיעובתל תאםתעיבת.םתוכזו שיחינהלןרוגהש לשתוכלההנשמהתונודינה ןאכ היה ןרוג ירוביצףתושמו לכל ישנא,רפכה ומכ.םירצמב םיאנתהלאכ וררגאליממ םהירחאהמכ ינימהיפכ,תומילאו ומכויהשםיעודיתונידמב.תורחאםנמא,ןכ ןיבתוכלה הנשמה ןיבל יקוחתומואהםימייק,םילדבהםטרפנש.ןלהללבאירקיע,הטישהוחנוהש וחתפתהותונידמב ומכםירצמהיליציסו רבכהאמבתישילשהםהו,ךליאו ויהםיעודי ותואב ןמזה םגתוזוחמברטשמהימלתהםיבבוסה תא ץראהדוהי ועיפשהאלב קפס לע גהונהלבוקמההרבחבהנידמבו.תידוהיה לכו ינמיס חותינה,יניינעהונשדקהש םיקרפלהלאלש,הנשמהםידיעמתוכלהשתומורתתורשעמותויונשהונתנשמב ונקתיני ע ןנחוי ןהכ,לודגדכורמאנשוריפבהנשמבהמצע? םגוראשביקלחתרוסמה,תידומלתה תעגונה,ןיגעל שיאוצמלןיערג לשתרוסמתירוטסיה.תיתמא ןנחוי ןהכלודגריבעהתידוה רשעמ ףוס(הנשמרשעמ ),ינשרמולכאוהלטיבהתוא תרוצ,הידוהההאבוהש םשהגשמב,ה,ג י,י הבווללכנםירדסה לשתשרפהתומורת תורשעמו תונתמו,םיינע יפכולבקתנש,הכלהבהידוההוהמייקתנ סקטב,ירוביצה יפכ חנוהשהגשמב םש הנשמ(,ר /ח ).,ירשפא יודיו השל נה רזחםייקתנובושרחאל ונמז לש.ןנחוי ןכו ומייק רבכהפוקתב תיאנומשהדכורטה תא ירדסתאבה,םירוכיבה יפכ ורמאנשתכסמבםירוכיב קרפ.,ג ןכו ומייק תא ינידתשרפה רשעמ יגש ינידו םרכ יעברהיה שהלוע,,םילשוריל רשעמ( ינש,ה ),ב םיאנתבםייפרגואיגהםילבגומה לש ץרא.הדוהי ןכו רמאנ ףוסבהנשמה רשעמ ינש לע ןנחוי ןהכ :לודג וימיבו ןיא םדא ךירצ לואשל לע,.,יאמדהםתועמשמ לשםירבד הלא איההארנכ ןנחויש סינכה רדסחוקיפו יתרטשמ עובקתשרפהב תומורת.תורשעמו ינידתורשעמ רכוונגראתגורדתסנו וימיב הרוצב תנקותמ לכ ךכ דע םוששלארשידיפקמהםויקבתוצמה אל היה ךירצשושחל לואשלולע,יאמדה יכלכההיהןגרואמהפיי עיקוח.הנידמה ןינעבחוקיפהיתרטשמה הזה ורסמנתותיירבבתרוסמבותידומלתהםיטרפאלש לכונ םתוהזל לעםיירוב 101. בורקתואיצמלתירוטסיהה לש ןמזהאוה המרמאנש :ימלשוריב 101. אתפסותהטוס ג י ןימלשוריהטוס ט א יףוסורשעמ ינש ןילבבהטוסח מ,,אאמוי ח ב ע ט.א ע,קבלארדס,םיערז ימע

38 153 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [37] דימעהש /,תוגוזרמולכטילשהשיאנומשחהדימעהםידיקפוהקפיש לעדרוגה םירעב,םירפכבוידכלכשםעהומיריתומורתתורשעמו,םנוקיתכתומכונחכוהשטעמכתואדווב הרומגודימעהשםילשוריב םינוממ,םידחוימ ידכוחקפיש לעתורשעמהתודימהוריעב.הריבהלכ הזרשאתנ ונלי עשוריפהינינעהלשהמכתוכלה.הנשמהןבומכןנחויםונקרוה אל רצי ינידתורשעמיאמדותאירב שי.ןיאמ רבכםדוקמ ןקיתש ןנחוי ןהכלודג תא ויתונקת התיה תמייק ןינעב תמרה תומורתתורשעמוהיעבהקיעמה לע םנופצמ לש 102 םידיסחםיבוטו.לארשיבחנומה יאמד )יימד( ומצעלשכןיידעש אלאצמנ ולשוריפ,עירכמדיעמלעהפוקתתמדוקלשתוחתפתההטקשתוכלהבתומורתתורשעמו אוהו(ןידה יבגל םיחנומםירחאםילבוקמהתוכלהב,תורשעמ ןוגכ,,לבט ).דועו לבא י ע ןנחוי סונקרוה ראשויטילש תיביאנומשח עבקנ רדס עובק.יפוסו םא לבקתת,ונתחנהתוכלההש ונשנש ונתנשמב תכסמ יאמד ועבקנ ורדסנוםרדסב ונינפלש י ע ןנחויןהכ,לודג ירהאצויתוינשמהשתכסמביאמד,ב,ג,בןינעב ןמאנ רבח וודמלנונשנו ולבקתנו רבכ יגפל.ונמז לבא הזךיישהיעבל לשתולחתה יניד,תורבח אלו לכונןודל לע ךכרמאמב.הז לכב,ןפואתוכלההנשמהינידב תומורתתורשעמו ועבקנ לעםדוסי לש יגהנמתייבג תורשעמ,םיילאקסיפ ויהשםילבוקמהמכב תוצרא לשהפוקתה.הקיתעה םנמא תנידמ,לארשיתראותמה,הנשמבהתיההנידמ,תיטרקואית םיסמ הוובגנש,הבושמישרקיעב יכרצל תיבשדקמההנוהכהו ;היולהוהנידמה תאזההגהנוה תצעב?םימכח איההתיה תססובמ לעםהיתודוסי לש םייחםייררגא.םיקהבומ ןתינרמאלםידחאש יווקמהתומד לשהנידמ תאזכ ויהםיפתושמלארשילתונידמלותויכרגילואתויטרקואית ואתוילאיצוס תויפוטוא.תורחא ןכתיי םג חינהל המכש םיווק לשהיצרטסינימדא תינוליח ויה םימייקתואיצמבתינידמה,ונלצאוטמשוהותוכלהמ.הנשמה לכב ןפוא ןיא ונל רויש אלאהנשמה,תאזההינידוםיקיפסמ ידכתולגל ונינפל תאהתנומת לשהנידמתילאיר לשוהיקוחומייקתנש.השעמלהנידמהתאזה תינבנלעתודוסיהונכוהשרבכיגוחבהרבחה המדקשתנידמל.םיאנומשחההינמיס םהתוריח.תויעבטו ןיאהב רכזםיסיראלםידבעושמ.עקרקל אלהרקמ אוהיקרפשהנשמהתכסמב,האפ,תיעיבשיאמדללכב ןיאםיריכזמ,םידבעאלדבע ינענכאלודבעירבע 103. היצרטסינימדאהתינידמהתראשנךדעבתגרדב 102. ץנעבשוריפהלמה,יעהמובתכשימכח :וננמז,ןמרבילאתפסות,הטושפכרדס,םיערזימע ; 192,קבלא,הנשמ רדס,םיערז ימע 69 הרעה 2. לכב תאזיתיצרעיצהל בוששוריפשרושמ,ינווי ןוגכ 8rjp,1a יע( ^,(ilias XVII 250 שרושמ םירחהל,ריקפהלו :דמולכ יאמד ןייצמהליחת רבדךיישהרוביצל,ולוכ :אלו( ןומהל,םעה םעל,ץראה יפכשריפש לקנרפ החיתפבתכסמל ),יאמדאלאתוכלהבשועיגהש ונילארבכהשטשטינהתועמשמתירוקמה לש.הלמה אוהו / רקפה ירבדכ ד ןנחויימלשוריבתליחתב תכסמיאמד ןילקה ( ): יאמדבש יפל בודשןינימהוללה ןיאןיאבאלא ןמ. רקפהה 103. האפ ג חהניאתכיישףוגל.הנשמה,ךברואתוכלהםידבע,רכו ןויצ ה כ ימע 156, 148, 146,

39 [38] קחצי רעב 154 תוטשפהלשתונידמתוינווי לשהפוקתה.תיאכראההתומדלתילאירה לשהנידמ וזךייש טועימשומישהףסכב.תועבטמבו קרםילקשהובגנתועבטמב 104, רשעמו ינש ןתינתולעהל תרוצבעבטמ.םילשורילתומורתה,תורשעמהוםהלשונשדקהקרפ הז םהורקיעהרדסב בתכ לעםידבערותבחוכ, הדובעהידעלבשאל,ולכי,הארנכותעדלםייקתהלםידוהיהימיב תיבה,ינשהלעוייובש,המחלמהיסולכואהשרוגשהלשונוםירעהמתוירכנהושבכנש י עןנחוי סונקדוה י עורדנסכלא, יאניויהשםידמעומ הריכמל. תודבעלתמועל הז שיריעהלהמכבש תוזוחמ לש ןווי םגוהילטיאבודבעםירכאה תאםתמדאאלב חוכ הדובע.הזכ יע(לשמל 413 XIX,Hermes Mommsen הדעה 1). עודמ,שיחכהלולבקתנשידיבםידוהיהםילאידיא םייתדבחדבייתד,םידחוימומייקתנשםדיבהכלה,השעמלםינמזב לשתודכלתהתימינפתורגתסהו דגנתועפשה?תורז ןיאמוםירובידה לע ייובש המחלמ,רכו ויהשםידמעומ הריכמל, תודבעלאקוודוןאכמתרבתסמםתואיצמ לשםידבעידיבםידוהיתיבו(סודדוהללכב,לארשי םש ימע 157)? הנומתתרדוקתזרפומותאזכ אלהאצמנתורוקמב ףאו אללצאםינוירוטסיה וגוסמ לשדראודא.דיאמ יעתמועל הזתוכרעהתורחא לשתוינידמםיאנומשחהתוצראב.תושבכנה.14.E,Wellhausen.Isr.11.jiid,Gesch..p ;266.W,Otto,Hasmonaer.R.Hbd,(1912).2497,Dessau.Gesch.d.rom Kaiserzeit II 749 םג[הנשמהתיעיבש,ח חהניאתכיישיפוגלתוכלה ].תיעיבש 104. ירדסתייבגםילקשהםתרימשוראשו ינינע היצרטסינימדאה,םהלשםיראותמההנשמבתכסמ,םילקש םניא םינושהברהב ןמםירדסהוגהנוהש,ןוויבתונידמב תוינוליח לוכיבכהגוסמ לש יניתא ואתונידמ ב לכיההגוסמ לש.Delos ןאכ ריעא לע טרפ ןיינעמדחא.דבלב הגשמבםילקש ד,ב :רמאנתמא םימהתמוחוריעהיתולדגמו לכויכרצדיעהןיאביריישמ. הכשלההוושההזל תאףיעסהאבהטלחהבומשב( לש תנשמ 434 ינפל :ב הפס (Kallias לשהנידמה,תיטאההארנכ.I.G I2.No ;91.M.N,Tod Greek.Hist Inscriptions I2.No 51 A.1 : dv 88 d3t08e80j.1eva fji tolg * fteoi ; xa axa nm xq S veo Qtov xa! xa rei^r! TOXQ JT8QIO{JOI :רמולכירחאריזחתשהנידמה %n,uaa1v xq תורצואלםילאהתורצואל( לש,שדקהםירומשה )סילופורקאב תאםיפסכההלביקש(הנידמה האוולהב ןמתועמה ) תושודקהושמתשירתומברתומ ב( ירייש, הכשלהונתנשמבםילקש ד ) גיכרצלהנפסמהתומוחלו.דיעהןיאאופיאלדבה ינורקע ןיב היצרטסינימדאה לש הנידמהתיטאההנידמהו.תידוהיהתועבטמםילכולשףסכבהזוואצמנרקיעבתורצואב לש.שדקה הנשמההנודינהתכסמבםילקשהרמאנהארנכונמזב לשןנחויסונקרוההמודבתוכלהלתורשעמ יתנדשםהילע.ןאכ לע ינינעםילקשה,ןדתוכמסב לש,ןוירוטסיההילאןמדקיב :ורמאמב Heliodore au temple de,jerusalem Annuaire de Institut 1 de philologie et d histoire orientales et slaves.vii ךא אלחירטה תא ומצעןייעל,הגשמבהלכישתויהלהחותפ וינפל י ע.םימוגרת אוה ךלהםהיתובקעב לשםירחאךמתסמו לעשוריפהתלגמל תינעתהיפלשועבקלוכיבכ קדידחא םנוחצנ לעםיקודצהןברקש דימת אבתמורתמהכשלה יע( רקיעןושלהתוחנמב ).ה ס ךא רדסעובקתברקהבתונברקםנומימבוהיה םייקאלבקפסםינמזמםימודק רתוי,םילשוריב ומכ לכבהנידמ תינוויתרדוסמ לש ותוא,ןמזהירבדושוריפהתליגמל תינעת םה לכב ןפוא.םיקפקופמלכב תאזהלשלתשה ץיבדת בב כשתתרשרשהמלש לשירמאמ,םירבחוכלהש וכרדב לש,ןמדקיב אלוהארנ ילךרוצךישמהלםינוידב.הלאכ

40 155 תודוסיהםיירוטסיהה לשהכלהה [39] םיערז ובגנתוריפב אלותועבטמב לש ףסכ וא,תשוחנ ומכ וגהנשםקלחב.םירצמב לעהייפואטושפה לשהגהנהתינידמ וזהדיעמ םגהדבועהרקיעבש ןיאםישמתשמ בתכב.םיטקאבו קרןויצכלשיאנגרכזנםומלקה (*dki.uog) לשםינהכהםיאבשלא,ןרוגה ידכתובגל תא םתמורת.עורזב ןיא םיגהונ ונלצאםושרל תא תדימעקרקההאובתהו סוריפפבידכםבייחל.תורשעמב םגםיקוחהםיעבוקהינידבתומורתתורשעמו אלואבוה,םיבותכבאלא ורסמנלעב הפךרדכראש.תוכלההלבא ומכאצמנשיקוחבםיסמה לש הנידמה,תיטסינילהה ךכ ונקיתילעבהכלהה יטרפםיטרפתוריפבםיבייחהתורשעמב.רכוםנושלבו לש,םידיקפ ישנא,ןויסנומעטש םגםעטמעדמה לש,םנמז ועבקונלצא,םיללכ ןוגכהאפב,א :,דללכ ורמא :האפב לכאוהשלכוא רמשנווילודיגו ןמץראה ותטיקלותחאכוסינכמו,םויקלבייח, ראפבהמודכותוכלהב.תורחאםיללכהלאאלורצונ ךרדבהטשפהדומילו יתבבתושרדמ,םירחואמ אלא שיםשרפלםיקוחכםייביטלוגיר ימימהרבחההנידמהו.תימונוטואהתרזחוםיללכהלאכןושלבהמודתוינשמבותותכסמבו תונושהיושעשמשל ןמיסכ לש היצקיפידוק תימשריכרדבדומיל.הפ לעב אלו לכונ רומגל תא לכהשרפה,ןאכאלא םייסנ רמאנותוכלהשהנשמה ויהםיקוחםיילאיר לש הנידמ תילאיר :רמולכ לש ןינב,יתרבח יתדוסיסבש אצמנםלועב,הזה לבא רקיע ותינכתותמגמותנווכמאיה דגנכםלוע לש.הלעמ

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

HEBRAISCH-Book.indb

HEBRAISCH-Book.indb כ מ ה מ יל ים ל פ נ י ש מ ת ח יל ים... Einige einführende Worte Über den Kurs: ע ל ה ק וּר ס: קו ר ס ז ה מ יו ע ד ל ל ימ ו ד ע צ מ י ש ל ה ע ב ר ית ה ב ס יס ית - כ פ י ש ה יא מ דו ב ר ת כ י ו ם ב י ש ר

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב ק ש בעלי מקצועות חופים משכילים בערי ארץ- ישר בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופים בארץ -ישר י מהם לרבים כפי משכילים בוד סופיסטיים ועורכי-דין בחברה הנוכרית שנראה השכלה של משותף רקע

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

עונה יוהאנס פסיון

עונה יוהאנס פסיון עונה 30 2013 2014 יוהאנס פסיון הקאמרטה הישראלית ירושלים מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון יועץ: יוסף ברדנשוילי חברי התזמורת כינור ראשון מתן דגן* נטשה שר* כרמלה ליימן** מיכאל בויאנר פאבל גלגנוב רומן יוסופוב

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

חוק הירושה, תשכה-1965 י,, )* פ תדפיס מתוך wwwhalachotcoil רשו מות החוקים ספר 10 446 ח' באדר ר) תשבעה בפברר 1965 עפוד 63 חוק הירושה, ה"כשת 1965 44 ת ה ו כ ן ןושאר תויל, 6463 ינש 6564 ישי 6965 תר ה 65 'ב ףקות ה 66 'ג ה 68 יעיבר

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

גלגל הזמן PRESENT-TENSE PAST - או משפ. כהן - כתבה ותיעדה אלישבע רוזנבוים כשהייתי קטנה חשבתי שהשואה הייתה פעם, לפני יובלות. כמו התנ"ך, חורבן הבית הראשו

גלגל הזמן PRESENT-TENSE PAST - או משפ. כהן - כתבה ותיעדה אלישבע רוזנבוים כשהייתי קטנה חשבתי שהשואה הייתה פעם, לפני יובלות. כמו התנך, חורבן הבית הראשו גלגל הזמן PRESENT-TENSE PAST - או משפ. כהן - כתבה ותיעדה אלישבע רוזנבוים כשהייתי קטנה חשבתי שהשואה הייתה פעם, לפני יובלות. כמו התנ"ך, חורבן הבית הראשון והשני ויוון העתיקה וכל ההיסטוריה. "יובלות" היה בשבילי

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו קרפ וו טסרת החיתפ קרפל וו קרפ קלוחמ ה (א מ העיקתה היאנתו (ב יט ויתונוכתו (ג תעשב העיקת םוריח (א מ העיקתה היאנתו קרפה חתופ תעצהב ה עומ תרדגהו יאמ ןימ ןכיהו םיעקות דבלב ןכיהו תורצוצחב רחא ןד םיב םינוש םילחה

קרא עוד

שמואל נחושתן כסוי ראש האשה ל ע נ סבי ראשי פרקי א. מקור הרין 1. המקור מפרי סוטה. ר נפי אביגרור בן שלמה תשב א ה מרחשון ט ז ת.נ.צ.ב.ה. 2. שיטת רש י במקור

שמואל נחושתן כסוי ראש האשה ל ע נ סבי ראשי פרקי א. מקור הרין 1. המקור מפרי סוטה. ר נפי אביגרור בן שלמה תשב א ה מרחשון ט ז ת.נ.צ.ב.ה. 2. שיטת רש י במקור שמו נחושתן כסו ראש האשה ל ע נ סב ראש פרק א מקור הרן 1 המקור מפר סוטה ר נפ אבגרור בן שלמה תשב א ה מרחשון ט ז תנצבה 2 שטת רש במקור הרן אופ ב הרן 1 דן דאו או דן דרבנן א אופ הרן ע פ המקור מפר ב שטת רש ג שטת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד