Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык חנוכה ХАНУКА מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык חנוכה ХАНУКА מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779"

תמליל

1 Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык חנוכה ХАНУКА מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779

2 בסיוע "קרן מרומים" עורך ראשי: הרב עקיבא נימוי תרגום: הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר, הרב ראובן קורבסקי, א.ר. נדובורה עריכה לשונית: א. קוטוזובה הגהה: ל. אורלובה עיצוב ועימוד: 'חזק הוצאה לאור בע"מ' - זכויות 'לקוטי שיחות' מקורי שמורות להו"ל "קה"ת". זכויות 'לקוטי שיחות' בתרגום לעברית שמורות ל"מכון לוי יצחק". Издано при поддержке фонда «Меромим» Главный редактор р. Акива Немой Перевод р. Гершон Палей, р. Хаим Фильцер, р. Реувен Куравский, Ида Недобора Литературный редактор Анна Кутузова Корректор Любовь Орлова Верстка и дизайн издательство Хазак, Израиль Все права на оригинальный текст принадлежат Kehot Publication Society, NY, права на перевод на иврит принадлежат издательству Mechon Levi Yitzchok. Перевод Колель Тора, 2017

3 ב"ה פתח דבר מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת חנוכה הננו מוציאים לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית. לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית. ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы рады представить вашему вниманию беседу Любавичского Ребе к главе "ХАНУКА" с переводом на русский язык. Для удобства двуязычных читателей параллельно с русским переводом приводится текст беседы на иврите. Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе мы удостоились учить Тору от него самого с приходом праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное пророком: «Новая Тора от Меня выйдет». Международная образовательная сеть «Колель Тора»

4 1 חנוכה האיכות מנצחת כרך ל' ו ע ל ה נ ס ים ו ע ל ה פ ר ק ן ו ע ל ה ג בו רו ת ו ע ל ה ת ש ו עו ת ו ע ל ה נ פ ל או ת ש ע ש ית ל א בו ת ינו... ב ימ י מ ת ת י הו... כ ש ע מ ד ה מ ל כו ת י ו ן ה ר ש ע ה ע ל ע מ ך י ש ר א ל, ל ה ש כ יח ם ת ו ר ת ך ו ל ה ע ב יר ם מ ח ק י ר צו נ ך, ו א ת ה ב ר ח מ יך ה ר ב ים, ע מ ד ת ל ה ם ב ע ת צ ר ת ם. ר ב ת א ת ר יב ם, ד נ ת א ת ד ינ ם, נ ק מ ת א ת נ ק מ ת ם, מ ס ר ת ג ב ו ר ים ב י ד ח ל ש ים, ו ר ב ים ב י ד מ ע ט ים, ו ט מ א ים ב י ד ט הו ר ים, ו ר ש ע ים ב י ד צ ד יק ים, ו ז ד ים ב י ד עו ס ק י תו ר ת ך... ו א ח ר כ ך ב או ב נ יך ל ד ב יר ב ית ך, ו פ נ ו א ת ה יכ ל ך, ו ט ה רו א ת מ ק ד ש ך, ו ה ד ל יקו נ רו ת ב ח צ רו ת ק ד ש ך. ו ק ב עו ש מו נ ת י מ י ח נ כ ה א ל ו, ל הו דו ת ו ל ה ל ל ל ש מ ך ה ג דו ל: )סידור, תפילת "ועל הניסים"( 'טמאים ביד טהורים' - מה הנס? א. בתפלת "ועל הניסים" שאומרים בימי חנוכה "מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך". וכבר תמהו מפרשי התפלות, ששלשת הסוגים האחרונים )"וטמאים כו' ורשעים כו' וזדים כו'"( "לכאורה אין זה מפעולת הנס, דטומאה וטהרה ורשעים וצדיקים וזדים ועוסקי תורה אינם מעניני גבורה וחולשה לחשוב התגברות הטהורים על הטמאים לנס". יש שתירצו ע"פ מאמר חז"ל "מאן חולין רבנן" )"דאפילו בבריאותן הן תשושי כח מפני שהתורה מתשת כחם" (, ונמצא ש"יש גם בענינים אלו גבורה וחולשה וגברו מכח הנס החלשים על הגבורים" ]ולפ"ז אין כאן אלא תוספת ביאור על לפנ"ז "גבורים ביד חלשים", שזה שבנ"י היו חלשים אינו מפני שכן הי' טבע גופם, אלא להיותם "עוסקי תורתך", שהתורה מתשת כחו של אדם[. אמנם )נוסף לזה שלפי זה אין זה מדגיש גודל הנס, ולמאי נפק"מ מהי סיבת החולשה 1. ראה הנוסחאות בזה בסידור אוצר התפלות. ועוד. 2. ל' פירוש "דובר שלום" בסידור הנ"ל. 3. דובר שלום שם. 4. נדרים מט, סע"א. 5. ל' הר"ן. 6. סנהדרין כו, ב.

5 1 ХАНУКА Чудо меньшинства Ликутей сихот, т. 30 И за знамения, и за избавление, и за могучие деяния, и за спасение, и за чудеса, что Ты творил для отцов наших Во времена Матитьяѓу Нечестивое Эллинское царство поднялось на народ Твой, Израиль, дабы заставить его забыть Тору Твою и преступить законы, установленные по воле Твоей. Ты же, по милости великой Своей, стоял за него в час беды. Ты вел его битвы, вершил его суд, творил возмездие, отдал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих, преисполненных скверны в руки чистых, нечестивых в руки праведников, злодеев в руки занимающихся Торой Твоей... После этого пришли дети Твои в Святая Святых дома Твоего и освободили чертог Твой, очистили святыню и зажгли светильники во дворах Твоих. Тогда установили восемь дней Хануки, дабы воздать благодарность и хвалу великому Имени Твоему. (Сидур, молитва "И за знамения" на Хануку) 1. Кто кого победил? В молитве "И за знамения", которую мы произносим в дни Хануки, сказано: " и отдал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих, преисполненных скверны в руки чистых, нечестивых в руки праведников, злодеев в руки занимающихся Торой Твоей". Комментаторы обратили внимание на три последних определения, упомянутых в этой цитате ("преисполненных скверны в руки чистых, нечестивых - в руки праведников, злодеев в руки занимающихся Торой"). Они задают вопрос 1 : "Каким образом скверна и чистота, праведники и нечестивцы, злодеи и занимающиеся Торой выражают чудо Хануки? Ведь чудо 1. Комментарий Довер Шалом к сидуру Оцар г атфилот. победы олицетворяется факторами физического неравенства (евреев и греков), а что чудесного в том, что чистые победили нечистых?!" Комментаторы 2 объясняют это, основываясь на высказывания мудрецов 3, что "мудрецы болезненны" (большие знатоки Торы слабы от того, что занятия Торой истощают их физические силы 4 ). Поэтому упоминание занимающихся Торой также подчеркивает физическое неравенство евреев и их сильных противников, следовательно, чудо победы. Таким образом, выражение "злодеев в руки занимающихся Торой" - это дополнение к "отдал сильных в руки слабых", которое подчеркивает, что 2. Довер Шалом, там же. 3. Талмуд, Недарим, 49а. 4. Ран, комментарий к Недарим, 49а на основе сказанного в трактате Санѓедрин, 26б.

6 לקוטי שיחות הכונח 2 והגבורה, הרי גם בגוף הענין( לפי פשוטו קשה לפרש כן, כי ענין זה שייך רק לאלה שתורתם אומנתם עד ש"התורה מתשת כחם", כנ"ל, וא"כ, מלבד זאת שעדיין אינו מבואר טעם אמירת "טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים", שלא מודגשת בהם מעלתם בתור לומדי תורה הרי גם בנוגע ל"זדים ביד עוסקי תורתך" קשה לפרש כן, כי דוחק לומר ש)כל( אנשי הצבא של מתתיהו ובניו היו "רבנן" ש"תורתם אומנתם"! ]ובפרט ע"פ מחז"ל ש"אילמלא דוד )שהי' עוסק בתורה ) לא עשה יואב מלחמה" )"זכותו של דוד )שעסק בתורה( עומדת לו ליואב במלחמותיו של דוד" (, 9 שמזה מובן, שבעת המלחמה על תלמידי חכמים )"רבנן"( החוב להתחזק עוד יותר בלימוד התורה, כדי שזכותם תגן על אנשי הצבא הנלחמים, ואדרבה, דוקא בזה תלוי נצחון המלחמה[. ולכאורה צ"ל, שאין הפירוש ב"זדים ביד עוסקי תורתך", שכל אנשי הצבא היו 7. בפרמ"ג או"ח סתרפ"ב )משב"ז( סק"א )נעתק בעץ יוסף בסידור הנ"ל( "וטמאים ביד טהורים ע"פ מ"ש בזוה"ק מפני מה עכו"ם גבורים כו' בודאי ע"פ נס הי'" ]וראה גם שיחת ש"פ מקץ תשכ"א ע"פ ע"ח )שמ"ב ספ"ד הובא בתניא פ"ו )י, סע"ב(. פכ"ד )ל, א(. ועוד( "כל מעשה עוה"ז קשים ורעים והרשעים גוברים בו"[. אבל לכאורה אין זה פשוטו )שהרי פשוט שהיו גבורים מבנ"י )ובמשך כל הדורות( כו'( אלא ע"פ פנימיות הענינים. 8. סנהדרין מט, א. 9. ל' רש"י שם. "רבנן" ש"תורתם אומנתם", אלא שמנהיגי המנצחים במלחמה היו "עוסקי תורתך". ויותר נ"ל, ש"עוסקי תורתך" כאן היינו )לא רק אלו ש"תורתם אומנתם", אלא( כל לומדי תורה )גם בעלי עסק הקובעים עתים לתורה(, שכולם נקראים "עוסקי תורתך". וכדמוכח מזה שכאו"א מישראל חייב 1 בברכות התורה, כולל הברכה "לעסוק בדברי תורה". ]ועוד יש לומר, שהלשון "עוסקי תורתך" )ולא "לומדי תורתך"( כאן לא בא להדגיש אופן ההתעסקות בלימוד התורה, אלא כולל גם עסק המצוות 1 שהוא תכלית הלימוד )לימוד המביא לידי מעשה(. וזהו שנק' "עוסקי" )לא "לומדי"(, כי "לומדי תורתך" היינו אלו הלומדים תורה, שזה שייך לשכלו והבנתו של האדם; משא"כ עסק בתורה 1 מורה שהאדם בכל עניניו 10. כפי נוסח אשכנז )טור או"ח סמ"ז. מג"א או"ח שם סק"ג( משא"כ נוסח ספרד )וכן הוא נוסח אדה"ז בסידורו( "על דברי תורה". בב"ח שם ד"לעסוק בדברי תורה" קאי על "העמל והטורח" בד"ת )ובט"ז או"ח שם סק"א "דרך משא ומתן של פלפול כו'". וראה פרמ"ג שבהערה 7(. אבל עכצ"ל דקאי על אופן העמל והטורח שהוא בהישג ידו של כאו"א מישראל )שכאו"א חייב בברכה זו(. ובכל אופן מצינו בכ"מ הל' "עוסק בתורה" בנוגע ללימוד סתם )ראה לדוגמא סנהדרין צט, סע"א )הובא בתניא פ"א(. ועוד(. 11. ולהעיר מהנוסח בסידור רס"ג "ומזידים בכף עושי תורה". וברמב"ם סדר תפלות )בסוף ס' אהבה( ע"פ מהדורת קאפח "ופושעים ביד עושי תורתך". 12. אבל להעיר מאבודרהם )הובא בב"י לטאו"ח שם(

7 2 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ХАНУКА сыны Израиля были слабы не от природы, а от того, что много трудились над постижением мудрости Торы. Однако такое объяснение имеет недостатки. Оно не в полной мере подчеркивает, в чем величие чуда. Да и какая разница, по какой причине та или иная сторона была сильна или слаба? Кроме того, приведенное толкование не разъясняет двух других выражений этой молитвы ("преисполненных скверны в руки чистых, нечестивых в руки праведников"), которые не имеют явной связи с идеей изучения Торы. Но главная сложность в том, что замечание о "слабости мудрецов" относится только к тем, для кого "Тора их ремесло" 5, т.е. к посвятившим всю жизнь изучению Торы. Но трудно предполагать, что в войске Матитьяг у все были мудрецами, посвятившими жизнь постижению Торы. Наши мудрецы говорят 6 : "Если бы царь Давид не учил Тору, Йоав, его военачальник, не смог бы вести войны". Другими словами, заслуги Давида в постижении Торы помогали Йоаву воевать 7. Отсюда следует, что во время военных действий мудрецы Торы должны с усердием предаваться учению, ибо их заслуги защищают армию и обеспечивают победу (что еще раз подчеркивает, что сами воины не относятся к категории мудрецов). Таким образом, выражение "злодеев в руки занимающихся Торой" должно подразумевать не то, что все воины были му- 5. Талмуд, Шабат, 11а. 6. Трактат Санѓедрин, 49а. 7. Раши, там же. дрецами Торы, а то, что их лидеры относились к этой категории. Но более правильным кажется, что понятие "занимающиеся Торой" относится не только к посвятившим этому всю жизнь, но вообще ко всем, кто изучает Тору, и в том числе занимается ее изучением в свободное от работы время. Это подтверждается тем, что каждый еврей обязан ежедневно произносить благословения на изучение Торы, включая благословение: "... заниматься изучением Торы" 8. Слова "занимающиеся Торой" (а не "изучающие Тору") подчеркивают также, что речь идет не только о самой учебе, но и об исполнении заповедей, что является целью учебы (ибо изучение Торы должно побуждать человека к исполнению заповедей на практике). И именно поэтому в молитве "И за знамения " использовано слово "занимающихся", а не "изучающих". Термин "изучение" связан с мыслительным процессом человека, а "занятие" Торой проявляется на физическом уровне и захватывает человека полностью так, что его поведение и все поступки продиктованы указаниями Торы. Теперь можно ответить на вопрос наших мудрецов 9 о том, почему сказано: "...злодеев в руки занимающихся Торой". Слово "злодеи" тут используется как противопоставление "занимающимся Торой", хотя эти два понятия из разных плоскостей, в 8. Так это благословение формулируется в ашкеназских сидурах. В сидурах нусах Сфарад и нусах Аризаль (принятому в Хабаде) благословение звучит иначе: "...повелевший нам произносить слова Торы". 9. Орхот хаим, законы Хануки, 22.

8 לקוטי שיחות הכונח 3 וכוחותיו עסוק בתורה, והיינו כשלומד ע"מ לעשות, באופן שכל עשיותיו בכל רמ"ח אבריו יהיו ע"פ הוראות התורה. ועפ"ז מתורצת בפשיטות קושיית המפרשים 1 "למה אומר זדים ביד עוסקי תורתך ולא אומר דבר והיפוכו כמו שאמר בכל האחרים" כי לפי הנ"ל גם בבא זו היא "דבר והיפוכו", ד"עוסקי תורתך" הם המקיימים את מצוות התורה, היפך ה"זדים", העוברים בזדון 1 על ציוויי התורה[. בהחילוק בין ב' הנוסחאות "לעסוק בדברי תורה" או "על דברי תורה". 13. ארחות חיים )הל' חנוכה אות כב(, הובא בב"י לטאו"ח סתרפ"ב. ועוד. ומה שתירץ שזהו "דרך הפסוק.. דכתיב )תהלים קיט, נא( זדים הליצוני עד מאד מתורתך לא נטיתי" הא גופא צ"ב: )א( מדוע נקט כתוב זה דוקא. )ב( מדוע לא נקט הקרא דבר והיפוכו )ראה דברים אחדים להחיד"א דרוש ל"ב קסז, ד ואילך(. וראה עוד תירוצים באלי' רבה, פר"ח ועוד או"ח שם. 14. בפר"ח שם )בשם הא"ח וב"י( "ולא אמר.. זדים ביד ענוים", ומשמע שמפרש ד"זדים" היינו גסי הרוח. אבל לכאורה בפשטות קאי על העושים במזיד כו' נגד התורה )כבפנים(. וראה נוסח הרס"ג והרמב"ם הנ"ל הערה 11. והדרא קושיא לדוכתה מהו הנס ב"מסרת.. טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך"? מתיוונים ביד יראים ב. לכאורה י"ל, דמ"ש "וטמאים ביד טהורים כו'" קאי על מ"ש לפנ"ז "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך", דהיינו )לא מלחמה כפשוטה, אלא( גזירות על הדת, מלחמה רוחנית; ומזה מובן, שתיאור נצחונם של ישראל שלאח"ז, צריך לכלול לא רק את נצחון מלחמת אנשי הצבא, אלא גם )ואדרבה, בעיקר( את הנצחון הרוחני, התגברות על הגזירות וביטולן. ולכן אומרים "וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך", להדגיש ולתאר את נצחונם הרוחני של ישראל )אף ש"אין זה מפעולת הנס"(. אבל לכאורה דוחק לפרש שפרטים אלו שאומרים בהמשך ל"ועל הנסים כו'" אינם

9 3 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ХАНУКА то время как в других случаях приводятся явные антонимы ("сильных" слабых", "нечестивых" "праведных"). Ответом может быть сказанное выше: выражение "занимающиеся Торой" подразумевает не просто изучение Торы, но и ее выполнение. Поэтому "занимающимся Торой" противопоставляются "злодеи" те, кто намеренно нарушают постулаты Торы 10. Итак, "занимающиеся Торой" это, судя по всему, не мудрецы, истощенные физически, а обычные изучающие и соблюдающие Тору евреи. А потому мы вновь возвращаемся к первому вопросу: что же чудесного было в том, что Б-г "передал преисполненных скверны в руки чистых, нечестивых в руки праведников, злодеев в руки занимающихся Торой Твоей"? 2. "Преисполненные скверны" кто это? Можно предположить, что слова "преисполненных скверны в руки чистых " важны потому, что напоминают нам о характере преследования, которому евреи подвергались со стороны греков, как сказано в начале этой же молитвы: "Нечестивое Эллинское царство поднялось на народ Твой, Израиль, дабы заставить его забыть Тору Твою и преступить законы, установленные по воле Твоей". В те времена речь шла не просто о войне, а о религиозном преследовании, ведь гре- ки хотели оторвать евреев от Торы. Из этого понятно, что и описание победы евреев должно подчеркивать духовную составляющую этого противостояния. В тексте благословения сказано: "...преисполненных скверны в руки чистых, нечестивых в руки праведников, злодеев в руки занимающихся Торой Твоей", чтобы подчеркнуть духовную победу еврейского народа (хоть это и не является чудом как таковым). Вместе с тем сложно сказать, что после вступления этой молитвы "И за знамения и за чудеса, что Ты сотворил для отцов наших " в ней говорится далее о деталях, не являющихся чудом или Б-жественным знамением. Из рассказов о том времени известно, что "нечестивым Эллинским царством" были изданы указы, направленные против иудаизма ("...забыть Тору Твою и преступить законы, установленные по воле Твоей"). Греки "преследовали еврейский народ, искореняли его религию и не разрешали евреям заниматься Торой и заповедями" 11. Однако среди преследователей иудаизма было немало и сынов еврейского народа, эллинизированных евреев, которые присоединились к грекам по собственной воле (в придачу к тем евреям, которые отказались от своего духовного наследия по принуждению). Ассимиляция была настолько огромной, что верные Торе евреи остались в меньшинстве. 10. При хадаш, комментарий к Туру, Орах Хаим, гл Рамбам, законы Хануки, 1:1.

10 לקוטי שיחות הכונח 4 בכלל הנסים והנפלאות "שעשית לאבותינו בימים ההם". ויש לומר הביאור בזה: ידוע מדברי הימים ההם, שאף שהגזירות נגד דת ישראל )"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"( נגזרו ע"י "מלכות יון הרשעה", שהם "גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות כו'", 1 מ"מ היו כו"כ מבנ"י )המתיוונים( שהצטרפו להיוונים )נוסף על אלה שעשו כן מפני האונס(, ועד שמיעוט מבנ"י נשארו שלימים בגלוי עם ה' ותורתו. ואולי י"ל, שהכוונה בשלשת הענינים הנ"ל )"טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך"( היא למתיוונים מבנ"י, 1 היינו, שנוסף על הנס שבני חשמונאי גברו על מלכות יון )באופן ד"מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים"(, הנה עוד זאת, שנמסרו לידם גם ה"טמאים.. ורשעים.. וזדים" מבנ"י גופא. 1 וזה מגדיל ביותר את הנס ומשתי הבחינות: הן נצחון המלחמה כפשוטו, וכמובן בפשטות גודל הנס כאשר מבנ"י היו לצידם של היוונים, ומ"מ נצחו ה"טהורים.. צדיקים.. עוסקי תורתך"; והן מצד רוחניות הענינים, זה שהקב"ה עשה לישראל נס זה 15. ל' הרמב"ם ריש הל' חנוכה. 16. ובאלי' רבה )או"ח שם( פי' כן התיבות "זדים ביד עוסקי תורתך", ד"זדים" קאי על פריצי ישראל שבאותו זמן. 17. אלא מפני כבודם של ישראל לא מזכירים בפירוש שקאי על בנ"י. ]שזהו תוכן אמירת "ועל הניסים", להדגיש שלא הי' זה נצחון טבעי אלא נס שנעשה ע"י הקב"ה, "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם רבת כו' דנת כו' נקמת כו' מסרת כו'"[ דאע"פ שכמה מישראל לא היו ראויים לנס זה, מ"מ התחשב הקב"ה עם המיעוט שהיו "טהורים.. צדיקים.. עוסקי תורתך" ועשה להם נס זה. היהודים ואומות העולם ג. ולפי פירוש זה )ש"מסרת כו' טמאים כו' ורשעים כו' וזדים כו'" קאי על המתיוונים מבנ"י(, יש לבאר ג"כ הא דנקט ג' תוארים אלו דוקא, באופן של "דבר והיפוכו" )כנ"ל ס"א( "טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך" כי הניגוד בג' דברים אלה 1 שייך )לאמיתתו( רק בבנ"י גופא )ולא בהיחס שבין ישראל לעמים(. כלומר: בהיחס בין ישראל לעמים, לא מתאים כ"כ לתאר האומות כ"טמאים.. רשעים.. זדים" בניגוד לבנ"י שהם "טהורים.. צדיקים.. עוסקי תורתך" כי גדר טהרה 18. משא"כ בפ"ע, שהרי העכו"ם נק' טמאים ורשעים וזדים, כמו שהביא באבודרהם כאן )סדר תפלת חנוכה ופירושה( מקראי "העכו"ם נקראים רשעים שנאמר )עקב ט, ד( וברשעת הגוים האלה וישראל נקראים צדיקים שנאמר )ישעי' ס, כא( ועמך כולם צדיקים.. העכו"ם נק' טמאים שנא' )ישעי' נב, א( כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא וישראל נק' טהורים וטהרתם )יחזקאל לו, כה(, וזדים ביד עוסקי תורתך ע"ש )תהלים קיט, סט( טפלו עלי שקר זדים". אבל ע"פ המבואר לקמן בפנים )והערה 27( י"ל, שעיקר גדרם של תוארים אלה שייכים בישראל דוקא, ובקראי הוא שם המושאל כו'.

11 4 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ХАНУКА Можно предположить, что слова "преисполненных скверны в руки чистых, нечестивых в руки праведников, злодеев в руки занимающихся Торой Твоей" относятся к тем евреям, которые присоединились к грекам 12. Следовательно, к чуду победы Хасмонеев над греками ("и отдал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих") добавилась победа над "преисполненными скверны", "нечестивыми" и "злодеями" из народа Израиля, которые решились открыто восстать против Торы 13. В таком случае уникальность чуда Хануки возрастает многократно. Во-первых, из-за физической победы в войне. Слабым и малочисленным пришлось сражаться не только против греков, но и против собственных собратьев, которые присоединились к угнетателям, но все же меньшинство "чистых", "праведных" и "занимающихся Торой" одержало победу. А во-вторых, из-за того, что Б-г сделал для народа Израиля чудо (поэтому в молитве "И за знамения ", мы подчеркиваем, что еврейский народ удостоился чудесной победы, посланной самим Всевышним: "Ты же, по милости великой Своей, стоял за него в час беды. Ты вел его в битвы, вершил его суд, творил возмездие, отдал сильных в руки слабых "). Несмотря на то что бóльшая часть народа Израиля была недостойна такого чуда, Всевышний 12. В комментарии Элия раба (Орах Хаим, гл. 682) объясняется, что под словом "злодеи" имеются в виду сыны Израиля, нарушившие законы Торы (прим. Ребе). 13. Но чтобы не унизить святой народ, нигде открытым текстом не говорится, что речь идет именно о евреях (прим. Ребе). сжалился над теми "немногочисленными", которые остались чистыми, праведными и занимающимися Торой, и совершил для них чудо, отдав в их руки победу. 3. Евреи и народы мира То, что определения "преисполненные скверны", "нечестивые" и "злодеи" относятся к эллинизированным евреям, также объясняет нам, почему были выбраны именно эти три определения и их антонимы ("преисполненные скверны" противопоставлены "чистым", "нечестивые" "праведным", а "злодеи" "занимающимся Торой"). Ответ заключается в том, что все эти качества и их противоположности могут относиться только к самому еврейскому народу (а не к противопоставлению евреев и народов мира). Сравнивая еврейский народ и народы мира, нельзя называть другие народы "преисполненными скверны", "нечестивыми" и "злодеями", описывая при этом еврейский народ как "чистых", "праведных" и "занимающихся Торой", ибо чистота, праведность и верность Торе, свойственная еврейскому народу, являются качествами иного порядка, чем чистота и праведность остальных народов мира (как это будет объяснено далее). И тем более невозможно противопоставлять народы мира еврейскому народу, заявляя, будто народы мира "преисполнены скверны", "нечестивы", "злодеи", так как понятия "чистые", "праведные" и "занимающиеся Торой" к ним не относятся в той же мере, в какой они относятся к народу Израиля. А если нет тут никакого сходства, значит, не может быть и никакого противопоставления!

12 לקוטי שיחות הכונח 5 וצדקות ועסק התורה אצל בנ"י הוא מסוג אחר לגמרי מכפי שהם אצל ב"נ ואין זה בגדרם כלל )כדלקמן(, ובמילא לא שייך לומר שהם מנגדים לישראל בענינים אלו )מצד זה שהם "טמאים.. ורשעים.. וזדים"(, דכשם שלא שייך אצלם הענין ד"טהורים.. צדיקים.. עוסקי תורתך" כפי שהם בבנ"י, כך לא שייך לומר שהם מנגדים לדברים אלו ועושים הפכם. והביאור בזה: גדר טומאה וטהרה )"טמאים ביד טהורים"( ע"פ הלכה שייך רק בישראל, כי הגוי אינו מיטמא, ובלשון הרמב"ם 1 "עכו"ם שנגע במת כו' ה"ה כמי שלא נגע הא למה זה דומה לבהמה שנגעה במת כו' ולא בטומאת המת בלבד אלא בכל הטומאות כולן אין העכו"ם ולא הבהמה מתטמאין בהן", שכוונת הרמב"ם באריכות לשונו )"ה"ה כמי שלא נגע הא למה זה דומה לבהמה כו'"( היא, דזה שהעכו"ם אין מתטמאין, אין הפירוש בזה שרק נפקעו בפועל מדין טומאה, אלא שאינם בגדר 2 טומאה וטהרה, דלענין זה אינם מציאות שיכול לחול עלי' שם טומאה, וכמו בהמה שאינה בגדר זה כלל; 19. הל' טומאת מת פ"א הי"ג. 20. ראה גם ראב"ד הל' אבות הטומאות )פ"ב ה"י( "העכו"ם הם כבהמות ואין מטמאין ואין מיטמאין עם הדומה לחמור כו' ואת כולם ישא רוח כו'". וראה לקו"ש חי"ח ע'.166 ענין הצידקות )והפכו( בבנ"י תלוי בקיום תרי"ג מצות שניתנו לישראל דוקא, משא"כ ב"נ, שענין הצידקות והרשעות הוא רק בקיום ז' מצות שלהם, שהחילוק בין תרי"ג מצות של ישראל וז' מצות ב"נ אינו רק במספר המצות )ז' או תרי"ג( אלא הם שני סוגים שונים בהחלט, כמבואר במ"א בארוכה, 2 ]שלכן מצינו שעיקר הענין דשכר ועונש הוא רק בישראל, 2 כמ"ש 2 "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם", "איננו 2 חושש 2 עליהם אם ייטיבו או יריעו.. וכן ארז"ל שאני עכו"ם דלא מפקיד דינא עלייהו" )"אין ממהרין מן השמים לפקוד עוונותם עליהם" (, 2 והיינו שאין מעשיהם חשובים לפני המקום להחשב חטא, וכמו שארז"ל עה"פ 2 "חטא חטאה ירושלים" "אוה"ע כו' אע"פ שחוטאין אינן כלום"[; 21. ראה לקו"ש ח"ה ע' 159 ואילך. חכ"ד ע' 165. ועוד. 22. וראה )ע"ד החסידות( תו"ח שמות קעא, א ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"א ע' נא ואילך. ועוד. 23. עמוס ג, ב. 24. רד"ק עמוס שם. וראה גם ראב"ע שם. 25. סוטה כא, רע"א. ולהעיר ממחז"ל )ב"ק לח, א( "ז' מצות.. עמד והתירן להן.. כמי שאינו מצווה ועושה". 26. רש"י סוטה שם. וראה גם ע"ז ד, א )וברש"י שם ד"ה נפרע ממנו(. 27. איכה א, ח. איכ"ר שם. וראה אוה"ת לנ"ך )ח"ב( עה"פ )ע' א'סב( ]ושם "שלכן נק' ישראל עברים ששייך בהם עבירה ותשובה", שמזה מובן שהענין ד"רק אתכם ידעתי גו'" אינו רק לענין שכר ועונש, אלא לעצם שם עבירה והפכו[. לקו"ש ח"ז ס"ע 32 ואילך.

13 5 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ХАНУКА Объяснить эту мысль можно следующим образом: Понятия духовной чистоты и скверны с точки зрения еврейского закона (ѓалахи) относятся только к народу Израиля, так как нееврей не передает нечистоту, как сказано у Рамбама 14 : " нееврей, дотронувшийся до мертвого, как будто не трогал его вовсе... и это справедливо по отношению ко всем видам нечистоты, нееврей, как и другие живые существа, не передает нечистоту". Это значит, что неевреи не только не переносят нечистоту саму по себе, но что и сама категория духовной нечистоты не имеет к ним никакого отношения 15. Праведность (и качество противоположное ей) народа Израиля связана с выполнением 613 заповедей. В отличие от евреев, прочие народы мира обязаны исполнять лишь 7 законов сыновей Ноаха. Суть этой разницы не только в количестве заповедей: речь идет о двух принципиально разных системах законодательства 16. Да и само понятие награды и наказания за исполнение или неисполнение заповедей, относится, главным образом, к 14. Рамбам, Законы о нечистоте мертвых, 1: Раавад к Рамбаму, Законы об источниках нечистоты, 2: См. беседу к главе Лех Леха, "Как Авраг ам стал евреем?", п. 2. еврейскому народу, как сказано у пророка Амоса 17 : "Только вас признал Я изо всех семейств земли, поэтому (и) взыщу Я с вас за все грехи ваши". Радак 18 в своем комментарии к этому стиху объясняет: "Всевышний не беспокоится о том, станут ли другие народы лучше или хуже " или как сказали мудрецы 19 : "Всевышний не вершит суд над язычниками" (т.е. не торопится призывать народы мира к ответу 20 ). Это значит, что проступки народов мира не имеют большой тяжести в глазах Всевышнего, в отличие от проступков святого народа, как сказано в комментарии мудрецов к стиху 21 : "(Тяжко) согрешила (дочь) Иерусалима " "народы мира, несмотря на грехи их как будто не сделали ничего " 22. Что касается "злодеев в руки занимающихся Торой", понятие "занимающиеся Торой" может относиться только к сынам Израиля, так как известно, что "нееврею, занимающемуся Торой, положена смерт- 17. Амос, 3: Радак рабби Давид Кимхи, выдающийся комментатор Писания и исследователь грамматики Святого языка, вв., Испания. 19. Трактат Сота, 21а. 20. Раши, там же. 21. Эйха, 1: Мидраш Эйха рабати, там же.

14 לקוטי שיחות הכונח 6 "זדים ביד עוסקי תורתך" השם "עוסקי תורתך" שייך רק בבנ"י, שהרי "עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה" 2 ]דאף שב"נ חייבים ללמוד ההלכות ד"שבע מצות דידהו" 28 מ"מ אינם בגדר "עוסקי תורתך", שהם רק העוסקים בתורת ה' שניתנה לישראל דוקא[, וכיון שאין העכו"ם בגדר "עוסקי תורתך", הרי מובן, שאינם גם בגדר "זדים" המנגדים ל"עוסקי תורתך". האיכות מנצחת ד. ומכאן עידוד וחיזוק גדול לבנ"י בדורנו זה, שנוסף לזה ש"אתם המעט מכל העמים", 2 הנה גם מבנ"י גופא, הרי שומרי תומ"צ בשלימות )ולכל פרטיהן( הם לע"ע מיעוט לגבי שאר אחבנ"י שליט"א, וההתבוננות במצב זה יכולה להביא את האדם לידי יאוש ח"ו, או עכ"פ לגרום חלישות דכיצד יזכו בנ"י לגאולה האמתית והשלימה שתלוי' בתשובה )דאין ישראל נגאלין אלא בתשובה (, 3 כאשר כמה מישראל עדיין רחוקים מזה? וע"ז ישנו הלימוד בכ"ש וק"ו מימי חנוכה, דכמו בימי חנוכה שאז היו "טמאים.. ורשעים.. וזדים", ומ"מ ניצחו ה"טהורים.. צדיקים.. עוסקי תורתך", ועד"ז בדורנו, 28. סנהדרין נט, א. רמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ט. 29. ואתחנן ז, ז. 30. סנהדרין צז, ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה. כאשר כמה מישראל שאינם שומרי תומ"צ בשלימות לע"ע הרי הם "תינוקות שנשבו" וה"טהורים.. צדיקים.. עוסקי תורתך" עומדים על משמרתם במס"נ על שמירת התומ"צ, הרי הקב"ה עוזרם וכו' ועד שמביא ישועה והצלה לעולם. ועוד זאת שניתן להם הכח להתגבר על אלו שאינם "טהורים כו'", כי זה שהטהורים כו' הם המיעוט, זהו בכמות, אבל באיכות הרי הטהורים כו' העיקר, כי להם יש התוקף של קדושה שמקורה בקדושתו של מקום, ואילו תוקפם של "טמאים.. ורשעים.. וזדים" הוא גשמי בלבד. ולכן סו"ס הם המנצחים באופן של "מסרת", שלא זו בלבד שצד הקדושה מנצח, אלא עוד זאת, שהצד שכנגד נמסר ביד הקדושה, שהם נהפכים לטוב, "נכבשים" תחת שליטת הקדושה, עד שנהפכים להיות "טהורים.. צדיקים.. עוסקי תורתך". כיצד לטהר את המקדש ה. כשם שהוא בנוגע לכלל ישראל כמו"כ הוא אצל כל אחד ואחת: אחז"ל 3 "הרבה עשו.. כרשב"י ולא עלתה בידם", דרוב בנ"י אינם יושבי אהל אלא בעלי עסק, שרוב היום עסוקים הם בצרכיהם 31. ברכות לה, ב.

15 6 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ХАНУКА ная казнь" 23 (несмотря на то, что потомки Ноаха обязаны учить законы из Торы, связанные с исполнением 7 заповедей Ноаха, эта учеба не определяется как "занятия Торой", так как Тору Всевышний предназначил народу Израиля). Из этого следует, что народы мира не могут быть названы "занимающиеся Торой", а потому нельзя называть их и "злодеями", т.е. нарушающими Тору (которые противопоставлены занимающимся Торой). 4. Чудо Хануки в наши дни Все это является важным уроком для нас сегодня. В наше время еврейский народ не только "малочисленнее всех народов" 24, но и те среди евреев, кто учит Тору и исполняет заповеди, на данный момент составляют меньшую часть народа Израиля. Размышления об этом могут привести человека к отчаянию, не дай Б-г, или, по крайней мере, к опасению, что в такой ситуации сыны Израиля не смогут удостоиться истинного и полного Освобождения, ведь наступление мессианской эры зависит от возвращения всех евреев к Торе и заповедям 25. Чтобы не впасть в отчаяние, нам следует вспомнить урок Хануки. В те времена "преисполненные скверны", "нечестивые" и "злодеи" были большинством, но все же Всевышний даровал победу "чистым", "праведным" и "занимающимся Торой". В нашем поколении евреи, не соблюдающие заповеди, считаются "плененными 23. Талмуд, Санѓедрин, 59а, Рамбам, Законы царей, 10: Дварим, 7: Талмуд, Санѓедрин, 97б, Рамбам, Законы раскаяния, 7:5. младенцами" 26, а их современники "чистые", "праведные" и "занимающиеся Торой" готовы на все во имя Торы и заповедей. И, несомненно, Всевышний поможет им и пошлет спасение для всего мира. Более того, евреям в нашем поколении дана сила одолеть тех, кто пока "нечист". Немногочисленность "праведных" и "занимающихся Торой" является их количественной, но никак не качественной характеристикой, ибо праведные несут в себе энергию святости, источник которой кроется в самой сути Всевышнего. А сила, движущая "нечестивыми" и "злодеями", является лишь физической силой со всеми ее ограничениями. И поэтому в конце концов немногочисленные и слабые одержат победу, и не просто победу, а как сказано: " отдал сильных в руки слабых" победу, в которой не только будет признано торжество святости, но и сама нечистота, противоположная святости, будет отдана и подчинена победителям. Это значит, что "преисполненные скверны" покорятся святости и превратятся в "чистых", "праведных" и "занимающихся Торой Твоей". 5. Как очистить "Храм"? То, что актуально для народа Израиля в целом, имеет отношение и к каждому в отдельности. 26. "Плененный младенец" (Тинок ше-нишба) г алахическое понятие, относящееся к еврею, выросшему в нееврейском окружении. Такой еврей не несет ответственности за свои грехи, так как не был воспитан как еврей. По мнению современных авторитетов, подобным статусом сегодня обладают и евреи, выросшие в нерелигиозных семьях (см. Рамбам, Законы об ослушниках, 3:3).

16 לקוטי שיחות הכונח 7 הגשמיים, ומיעוט היום עוסקים הם בדברים שבקדושה ממש תפלה, קביעות עתים לתורה וקיום המצות. 3 וגם שעושים כל מעשיהם "לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו" 3 הרי נקראים "מעשיך" ו"דרכיך", אלא שנעשים "לשם שמים". ואולי אפשר שתעלה בלבו של אדם מחשבת "מרה שחורה", דכיצד יש ביכולתו לקיים הציווי "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" 3 בתוך כאו"א מישראל, שקדושתו ית' תשרה בתוכו ובתוך ביתו ממש כאשר רוב זמנו בענינים גשמיים? ובזה הלימוד מימי חנוכה, דזה שמדמה בנפשו שרק "מיעוטו" מושקע בטהרה וצדקות ועסק התורה ה"ז רק בכמות, אבל באיכות עיקרו הם אותם השעות שעוסק בתפלה ובתורה ובמצות, והם הם הקובעים את מציאותו האמיתית. 32. אבות פ"ב מי"ב. 33. משלי ג, ו. 34. תרומה כה, ח. ועוד זאת: ע"י הכרה זו גופא, זוכה ל"מסרת כו' וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד כו'" שגם בעת עסקו בדברים גשמיים, נרגש אצלו שכל זה אינו העיקר שלו, והם טפלים לעיקרו ומהותו האמיתית, שהיא עבודת ה'. ומכאן למדנו ג"כ עידוד לאלו החוזרים בתשובה, שגם אם כמה ימים בעבר היו ר"ל במצב של "טמאים", ועוד זאת "רשעים.. וזדים", יצרם התגבר עליהם אז ומרגישים עצמם "חלשים" ו"מעטים" הנה עליהם לידע, שהם לאמתתם "טהורים.. צדיקים.. עוסקי תורתך", וזהו עיקר מציאותם, ועי"ז יתגברו על העבר שלהם, וכאו"א יבנה את "מקדשו" הפרטי בתחילה מטהר את עצמו מכל עניניו הבלתי רצויים, "ופנו את היכלך וטהרו את מקדשך", ואח"כ מדליק נר נשמתו )נר ה' נשמת אדם( "והדליקו נרות בחצרות קדשך", עד שזוכה "להודות ולהלל לשמך הגדול". )משיחת ש"פ מקץ תשל"ב(

17 7 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ХАНУКА Наши мудрецы сказали 27 : "Многие старались подражать рабби Шимону бар Йохаю (посвятив всю жизнь лишь Торе), но у них ничего не вышло". Немногие евреи избирают делом своей жизни изучение Торы. Чаще всего они заняты другими делами, и лишь небольшую часть дня посвящают непосредственно святости молитве, изучению Б-жественной мудрости, исполнению заповедей. Даже когда еврей выполняет указания мудрецов "осуществляй все дела твои во имя Небес" 28, "на всех путях твоих познавай Его" 29, это все равно мирские дела ("дела твои" и "пути твои"), и свято в них лишь намерение "во имя Небес". Из-за этого в сердце еврея может пробудиться уныние. Он подумает: "Разве могу я исполнить указание Всевышнего "и сделают Мне Храм и Я буду обитать среди них" 30 (т.е. в сердце и в доме каждого сына и каждой дочери народа Израиля), в то время как большую часть дня я занят материальными делами?" И тогда этому еврею стоит вспомнить об уроке Хануки: ему кажется, что лишь малую часть своей жизни он "чист, праведен и изучает Тору", но это только количественный фактор. Но качественно именно те немногие часы, которые еврей выделяет для Торы, молитвы и добрых дел, оказывают истинное влияние на него и определяют его суть. Более того, благодаря осознанию этого, еврей сам становится свидетелем, как Б-г "отдает преисполненных скверны в руки чистых, нечестивых в руки праведных...": даже занимаясь материальными заботами этого мира, человек чувствует, что все эти заботы ничто по сравнению с его основной задачей служением Всевышнему. Вышесказанное является указанием также для тех, кто пришел к исполнению Торы и заповедей в зрелом возрасте, кто помнит те периоды своего прошлого, когда он был "преисполненным скверны" или даже "нечестивым" и "злодеем" из-за дурного начала, которое возобладало в его душе. Эти воспоминания делают человека "слабым", и ему следует осознать, что по сути своей он "чистый", "праведный" и "занимающийся Торой", и именно в этих качествах заключено его истинное "я". Это поможет ему преодолеть прошлое. Таким образом, каждый из сыновей и дочерей Израиля сможет воздвигнуть свой личный "Храм", благодаря тому, что сначала очистит себя от всего нежелательного (как сказано в завершении молитвы "И за знамения": "...и освободили чертог Твой, и очистили святыню"), а затем зажжет свет своей души ("душа человека это свеча Всевышнего" 31 ): "И зажгли светильники во дворах Твоих". Тогда каждый из нас удостоится "воздать благодарность и хвалу великому Имени Твоему". (Из беседы в субботу главы Микец 5732 (1971) г.) 27. Талмуд, Брахот, 35б. 28. Мишна, Авот, 2: Мишлей, 3: Шмот, 25: Мишлей, 20:27.

18

19 לזכות הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה שיחיו ליפסקר לזכות ילדיהם: מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי' להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה. לזכות הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה שיחיו וובר לזכות ילדיהם: חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'. להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה. לזכות הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה שיחיו נימוי לזכות ילדיהם: שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי' להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

20 לזכות מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי' ומשפחתם שי' יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן ומשפחתם שי' אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל ומשפחתם שי' לאורך ימים ושנים טובות Эта книга вышла в свет в заслугу Михаэля, сына Моше и его супруги Леи, дочери Авраг ама и их семьи; Ицхака, сына Михаэля и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи; Элияг у, сына Реувена, и его супруги Тамар, дочери Михаэля и их семьи. Пусть Всевышний пошлет им долгих и счастливых лет жизни!

21 לעילוי נשמת משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל מרים בת נתנאל ז"ל Эта книга посвящается светлой памяти Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар Нетанэля, сына Авраг ама и Мирьям Мирьям, дочери Нетанэля и Сары

22 לזכות הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה וזוגתו רבקה פייגא בת חנה וילדיהם: חיה מושקא בת רבקה פייגא אריה לייב שאול בן רבקה פייגא יהודה מאיר בן רבקה פייגא שלום דובער בן רבקה פייגא שניאור זלמן בן רבקה פייגא גולדשמיד וזקניהם: חיים משה בן רבקה פייגא אידלה בת סוניה גולדשמיד אברהם הלוי בן נעמי חנה בת מרים פועה לוין סוניה בת חיה ליפסקר להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'

Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779

Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשעט Пробное издание 5779 Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779 בסיוע "קרן מרומים" עורך ראשי: הרב עקיבא נימוי תרגום: הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר,

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

<E7F0E5EBE420F4F0E9EEE92E696E6464>

<E7F0E5EBE420F4F0E9EEE92E696E6464> קונטרס מאי חנוכה ביאורים ועיונים במהות ועניני ימי החנוכה מתורתו של הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א טעמו וראו כי טוב הננו לבשר לקהל קוראינו כי ניתן להרשם כמנויים על הקובץ השבועי - לקראת

קרא עוד

ולדימיר ספירו מבחן מיון. הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ולדימיר ספירו ( ציון כללי _ שם, שם משפחה כיתה / קבוצה _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה

ולדימיר ספירו מבחן מיון. הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ולדימיר ספירו ( ציון כללי _ שם, שם משפחה כיתה / קבוצה _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ( ציון כללי _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה (שם, שם משפחה, כיתה / קבוצה). 2. את אותם הפרטים יש למלא גם בכל עמוד, אותו תמלאו. 3. בחוברת ישנם 5 עמודים (עמ' 2 6); כל

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בימה לדיון בין התמימים ואנש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנשא תשנב גליון ה דבר מלכות שפ תולדות תשנב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ב"ה תוכן ההחלטה התקיפה: לגלות יחידה שבנפש / עמ' 4 יומן

קרא עוד

מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב

מכק אדמור מליובאוויטש מאמר דה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמא יל בקונטרס פורים קטן ה'תשנב מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב לעילוי נשמת הרה"ג הרה"ח הרב מרדכי שמואל בן הרה"ח הרב משה ע"ה אשכנזי רב ומרא דאתרא דכפר חב"ד במשך

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

מאמר מבואר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכ"ב קונטרס שבת נחמו תש"נ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מאמר מבואר דה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכב קונטרס שבת נחמו תשנ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד מאמר מבואר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכ"ב קונטרס שבת נחמו תש"נ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד מפתח כללי פתח דבר... 3 סקירה קצרה... 5 תוכן המאמר... 8 פתח דבר להוצאה הראשונה דהמאמר... 12

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל

בה. זמן שמחתנו ה'תשעז. מחיר: 10 שח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל מו מ נו ח ה. הו ש ע נ ה ו הו ש יע ה נ א א ב ינו א

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

‏ ױ  ׂ י

‏ ױ  ׂ י פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת ויגש, הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי, את הקונטרס '' (גליון רנב), והוא אוצר בלום בעניני הפרשה מתוך רבבות עניני חידוש וביאור שבתורת נשיא ישראל ומנהיגו, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

קרא עוד

5751B 1-444

5751B 1-444 `"ypz hay `"i,glya t"y 211 à"ùðú'ä èáù à"é,çìùá ô"ù úçéùî.ã"ñá úéãéàî íåâøú. בפרשתינו מדובר אודות כמה ענינים כלליים נסים כלליים שקרו לבנ"י אחרי צאתם ממצרים: אחרי שהי' "בשלח פרעה את העם" 1 מסופר אודות הנס

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

5751B 1-444

5751B 1-444 `"lyz,md mipy iy`x drax`ð `"ypz,haya e"h qxhpew Ð 229 Z à"ùðú,èáùá å"è ñøèðå Z * "Ï ' Ë Ú ÓÁ ' ÌÂÈ. "Ò Ú ראשי שנים הם באחד בניסן כו' באחד באלול כו' באחד בתשרי כו' באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי,

קרא עוד

1

1 1 סיפור נורא מהרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין מספרים על הרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין כאשר עוד היה בקטנותו ממש "בוצין בוצין מקטפיה ידיעה" בזמן שמנעו מאיתו תפוח, אמר את הברכה "בורא ברי העץ" ועל ידי כך הכריח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft Word - MUG7.DOC

Microsoft Word - MUG7.DOC ש"פ ויגש - ה' טבת דידן נצח גליון ז יוצא לאור על ידי מערכת "יגדיל תורה" ברוקלין, נ.י. 770 איסטערן פאַרקוויי שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים ושמונה לבריאה קובץ משיח וגאולה ז 2 ב"ה מפתח דבר העורך... 3 ד' כתות...

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

SICHOSONLINE.ORG תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשע"ו – לוי יצחק גרליק –

SICHOSONLINE.ORG  תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשעו – לוי יצחק גרליק – בס"ד. שלהי תמוז תשע"ו לכב' אנ"ש שליט"א דק"ק שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtualcommunity@sichosonline.org תזכורת לתשעת הימים, שבת חזון )שחל בתשעה באב( ותשעה באב נדחה )שחל ביום א'( תשע"ו. הואיל ונדחה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת

חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת ה א ד מ ה: )כד( ו ה י ה ב ת ב וא ת ונ ת ת ם ח מ יש

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ב"ה גיליון 30 תשרי תשע"ב מעיינותיך רבעון למחשבת חב"ד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל שמחת תו

בה גיליון 30 תשרי תשעב מעיינותיך רבעון למחשבת חבד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצל שמחת תו ב"ה גיליון 30 תשרי תשע"ב מעיינותיך רבעון למחשבת חב"ד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל שמחת תורה אסי שפיגל 3 2 תוכן העניינים זמני ואופני התשובה כ"ק

קרא עוד

גליון תרסב ערש"ק פרשת ויצא התאומות שנולדו עם השבטים בית זבול דיעקב בפרקמיטא של זבולון בגדר השכר דשמירת שבת פרנסה גשמית ופרנסה רוחנית

גליון תרסב ערשק פרשת ויצא התאומות שנולדו עם השבטים בית זבול דיעקב בפרקמיטא של זבולון בגדר השכר דשמירת שבת פרנסה גשמית ופרנסה רוחנית גליון תרסב ערש"ק פרשת ויצא התאומות שנולדו עם השבטים בית זבול דיעקב בפרקמיטא של זבולון בגדר השכר דשמירת שבת פרנסה גשמית ופרנסה רוחנית פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת ויצא, הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר

קובץ הערות התמימים ואנש הערות וביאורים בתורת כק אדמור שליטא יום הבהיר יוד שבט ה'תשעט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטרעאל תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א הערות התמימים ואנ"ש

קרא עוד

נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו

נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו היו גם צלחות עם פסי זהב בשפתן. 37 * אדמו"ר מוהרש"ב

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

שנה עשירית / גליון תנו ערש"ק פרשת בהעלותך ה'תשע"ד שמחתכם ומועדיכם לכאורה היינו הך? מתי נחשב תענוג גשמי למצווה רבה? בגדר ענוה המביאה לידי רוח הקודש להג

שנה עשירית / גליון תנו ערשק פרשת בהעלותך ה'תשעד שמחתכם ומועדיכם לכאורה היינו הך? מתי נחשב תענוג גשמי למצווה רבה? בגדר ענוה המביאה לידי רוח הקודש להג שנה עשירית / גליון תנו ערש"ק פרשת בהעלותך ה'תשע"ד שמחתכם ומועדיכם לכאורה היינו הך? מתי נחשב תענוג גשמי למצווה רבה? בגדר ענוה המביאה לידי רוח הקודש להגיע לתכלית הלימוד מוכרחים להיות עובדי ה' פתח דבר בעזהי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת הבר מצוה של של י הת' שניאור זלמן שניאורוחנה זלמן שי'

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערש"ק פרשת פנחס ה'תשע"ז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכ

הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערשק פרשת פנחס ה'תשעז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכ הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערש"ק פרשת פנחס ה'תשע"ז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכסף המצמיח פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת פנחס, הננו מתכבדים

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

797-P.indd

797-P.indd * הדלקת נש"ק (תמיד): "אף שהדלקת הנרות היא על ידי בעלת הבית (עקרת הבית), מכל מקום מנהג ישראל שגם הבעל משתתף בזה (באופן סמלי על כל פנים) על ידי הסיוע בהכנות לזה, כגון בהגשת הגפרורים או הנרות וכיוצא בזה".

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

אבות עם פי' רבינו ישראל בעש"ט

אבות עם פי' רבינו ישראל בעשט מסכת אבות עם פירושי רבינו ישראל בעל שם טוב מלוקט עריו ומסודר ע י ישעי ארי ויהושע דבורקס הוצאת מקור החסידות, ירושלים, תשכ ה בהשתתפות משען לתלמודי תורה בא י ברוקלין, ניו יארק שנת תשל ו לפ ק דוב בעריש וויידענפלד

קרא עוד

ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמו"ר יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לא

ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמור יוסף יצחק זצוקללהה נבגמ זיע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לא ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמו"ר יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לאור על ידי מערכת אוצר החסידים" 770 איסטערן פ ארקוויי

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

קובץ

קובץ קובץ הערות התמימים ואנ"ש - מעלבורן גליון קכ"ג שבועות ה'תשע"ב עיון שנת "תהי שנת בלימודים"- - שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושתים לבריאה מאה ועשר שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שנת שישים ושתים לנשיאות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

ב"ה התקשר ות קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיחות אגרות פניני

בה התקשר ות קונטרס שבועי לאנש חסידי חבד לחיזוק ההתקשרות לכק אדמור רבי מנחם מענדל בהרהק רלוי מליובאוויטש זצוקללהה נבגמ זיע שיחות אגרות פניני ב"ה התקשר ות קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיחות אגרות פניני חסידות לפה"ש הלכות, מנהגים וטעמיהם ניצוצות זמנים א'קד

קרא עוד