AIG TRAVEL - CREDIT CARD

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "AIG TRAVEL - CREDIT CARD"

תמליל

1 AIG TRAVEL - CREDIT CARD פוליסת נסיעות לחו"ל למחזיקי כרטיסי אשראי בינלאומיים מקבוצת ישראכרט ואמריקן אקספרס

2 AIG TRAVEL CREDIT CARD פוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל למחזיקי כרטיסי אשראי בינלאומיים מקבוצת ישראכרט ואמריקן אקספרס עמודים תוכן הפוליסה 2 מבוא 2-8 הגדרות חלק א' 9 התחייבויות המבטח חלק ב' פרק 1: הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות 9-10 בחו"ל פרק 2: החזר הוצאות מיוחדות בחו"ל 12 פרק 3: חבות כלפי צד שלישי פרק 4: איתור, חיפוש, חילוץ והצלה פרק 5: כיסויים מיוחדים והרחבות פרק 6: חריגים פרק 7: תביעות פרק 8: תנאים כלליים פרק 9: הארכת פוליסה 37 פרק 10: ביטול פוליסה 37 פרק 11: חוק ושיפוט 38 *טלפונים - מוקד השירות הפעלת הפוליסה: לפני כל נסיעה לחו ל יש ליצור קשר טלפוני עם המוקד המבטח בטלפון: המוקד פועל בימים א -ה בשעות -08:00 20:00 וביום ו בשעות 08:30 13:00-1

3 AIG Travel - Credit Card פוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ (להלן - "המבטח"), מסכימה לבטח את המבוטח בגין אירוע, כהגדרתו בפוליסה זו, אשר ארע לראשונה בחו"ל במהלך תקופת הביטוח, והכל על פי התנאים הקבועים בפוליסה, בגבולות אחריות המבטח כנקוב במפרט הפוליסה בהתאם לחבילת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח, אך לא יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט הפוליסה לאותה חבילת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח, ולא יותר מסכום הביטוח הכללי המקסימאלי. מודגש כי חבות המבטח לשלם תגמולי ביטוח למבוטח תהא כל עוד הפוליסה בתוקף, ובגין מספר אירועים המכוסים על פי פוליסה זו והרחבותיה, ואשר אירעו למבוטח במהלך תקופת הביטוח, כל זאת בכפוף לסכום הביטוח הכללי המקסימאלי הנקוב במפרט הפוליסה בהתאם לחבילת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח. חלק א' - הגדרות 1. ההגדרות הכלולות בפוליסה - AIG Travel מפורטות להלן: 1.1 אירוע: תאונה או אירוע בריאותי שאינו תאונה (כהגדרת מונחים אלו להלן), שהתרחש למבוטח בתוך תקופת הביטוח, ושאינו מצב רפואי קודם כמוגדר להלן. 1.2 אירוע בריאותי שאינו תאונה: מחלה ו/או ליקוי בריאותי אחר שאינו תאונה כמוגדר להלן, אשר רופא קבע כי היו מחלה או ליקוי בריאותי כאמור, שארעו למבוטח בתוך תקופת הביטוח ושאינם מצב רפואי קודם כמוגדר להלן. 1.3 אירוע חירום: אירוע חירום ודחוף אשר אירע למבוטח בחו"ל במהלך תקופת הביטוח, אליו נלווית ידיעה ברורה וחד משמעית של בן משפחה קרוב ו/או של מי שהיה מצוי עם המבוטח בקשר קבוע עובר לניתוק הקשר, אשר עפ"י החלטתו הבלעדית של המבטח, מסתמכת על מידע מבוסס ו/או על ראיות מוצקות לפיהן קיים צורך דחוף לאתר ו/או לחפש ו/או לחלץ ו/או להציל את המבוטח עקב סכנה ממשית הנשקפת לחייו. 1.4 איתור וחילוץ: פעולה ו/או פעולות, הכוללת/ות איתור ו/או חיפוש ו/או חילוץ ו/או הצלה כמוגדר בפרק 4 לפוליסה. 2

4 3 1.5 אשפוז: ריתוק של מבוטח לבית חולים על פי הוראות מפורשות של רופא מוסמך, למשך 24 שעות ברציפות לפחות. למען הסר ספק, אשפוזו של אדם בבית חולים במסגרת אשפוז יום, לא ייחשב כאשפוז. 1.6 ביטול נסיעה: אי-יציאה של המבוטח מישראל לחו"ל לנסיעה כהגדרתה לגביה נרכש כרטיס נסיעה מקורי, כמוגדר להלן, על שמו של המבוטח, במהלך תקופת הביטוח לעניין כיסוי "הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה" כהגדרתה בפוליסה. 1.7 בית חולים: מוסד בחו"ל ו/או בישראל המוכר על ידי הרשויות המוסמכות ומשמש כבית חולים בלבד, להוציא מוסד שהוא גם סנטוריום ו/או מוסד משקם. 1.8 בן משפחה קרוב: בן/בת זוג, הורה, ילד, אח/ות, גיס/ה, חמ/ות, חתן/כלה, סבא/סבתא, נכד/ה של המבוטח (גם אם מי מהם בבחינת חורג/ת, מאומץ/ת). 1.9 גבולות אחריות: גבולות האחריות של המבטח הינם כנקוב במפרט הפוליסה, בהתאם לחבילת הביטוח הרשומה במפרט, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולחריגיה גיל (המבוטח): גיל המבוטח ביום הולדתו האחרון בטרם נכנסה פוליסה זו לתוקף דברי ערך: מתכת יקרה, יהלום, תכשיטים, אבן חן, שעון, פרווה, מוצרי חשמל, ציוד אלקטרוני או אופטי, ציוד סקי, ציוד צלילה, גלשני גלים ו/או רוח, מצלמה ואביזריה, ציוד צילום למינהו, מחשב/ים וציוד מחשב (לרבות אמצעי אחסון מידע), כלי מוזיקה, חפצי קודש ופולחן הכלולים בכבודה דולר: דולר של ארה"ב בהתאם לשער היציג המתפרסם על ידי בנק ישראל הידוע במועד ביצוע תשלום דמי הביטוח ו/או תגמולי הביטוח דמי ביטוח: הסכום שעל המבוטח לשלם למבטח בתמורה למתן הכיסוי הביטוחי, על פי תנאי הפוליסה וכנקוב במפרט הפוליסה הוצאות אשפוז: תשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית החולים בחו"ל, דהיינו, שהייה רצופה בבית החולים למשך 24 שעות לפחות במחלקת אשפוז ו/או מיון ו/או טיפול נמרץ ובכללם תשלום בגין החדר, המזון, טיפול רופא, בדיקות אבחון, לרבות בדיקות ותצלומי רנטגן, חדר ניתוח, שכר מנתח, טיפול נמרץ, רופא מרדים ותרופות,

5 4 אשר תחילתם בתוך תקופת הביטוח, בסכום כולל אשר לא יעלה על הנקוב במפרט הפוליסה הוצאות רפואיות בחו"ל: תשלום לרופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר, בדיקות אבחון, אביזר רפואי בהשאלה, תרופות שנקנו בחו"ל לפי מרשם רופא או מוסד רפואי מוכר, צילומי רנטגן או בדיקות הדמיה, שנקבעו על ידי רופא מוסמך, ואשר נמצאו הכרחיים בגין אירוע כהגדרתו לעיל, ושבוצעו שלא בעת אשפוז, בסכום כולל אשר לא יעלה על הנקוב במפרט הפוליסה שנרכשה על ידי המבוטח הטסה רפואית: הטסה בשירות מטוסים רגיל ו/או במטוס מיוחד מחו"ל לישראל, בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח, בתנאי שרופא מטעם המבטח קבע, כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה ובתנאי נוסף כי ההטסה הרפואית אפשרית והכרחית מבחינה רפואית המבטח : איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ המבוטח: אדם ששמו נקוב במפרט הפוליסה הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה: הפסד הוצאותיו הישירות של המבוטח בגין שירותי קרקע כמוגדר להלן שאינם מוחזרים ו/או תשלומים ששולמו מראש או שחלה על המבוטח חובה לשלמם, במקרה של ביטול או קיצור הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה ביוזמת המבוטח חבילת הביטוח: הכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה אשר נבחרו ונרכשו על ידי המבוטח תמורת תשלום דמי ביטוח, ואשר שמם ותוכנם צוינו ופורטו במפורש במפרט הפוליסה חו"ל: כל מקום מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כולל אוניה או מטוס בדרכם מישראל או אליה טיפול רפואי: כל הליך רפואי, תרופתי או אחר לרבות, בדיקה או ביקורת, שעל המבוטח לעבור ו/ או ליטול על פי דרישת או הוראת רופאיו, לרבות אך לא רק, כל אותם הליכים המכוסים בפוליסה זו על פרקיה השונים כבודה: מטען אישי לשימוש פרטי בלבד הנלווה למבוטח או הנמצא במלון או בדירה ששם הוא מתאכסן, למעט מטען עסקי או מסחרי כניסת הביטוח לתוקף: הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר רכישת הביטוח כאמור להלן, ולאחר שהמבוטח קיבל מספר פוליסה, המהווה אסמכתא המאשרת את כניסת הביטוח לתוקף, והכול, טרם

6 5 יציאת המבוטח לחו"ל. הביטוח יהא בתוקף ביחס לאותה נסיעה לגביה נרכשה בלבד כרטיס נסיעה חדש: כרטיס נסיעה, שרכש המבוטח על שמו במקום כרטיס נסיעה מקורי שרכש טרם צאתו מישראל, על מנת לשוב לישראל מיעד מסוים בסוף הנסיעה כרטיס נסיעה מקורי: כרטיס נסיעה בכלי רכב ציבורי (לרבות מטוס, אוניה וכיוצ"ב), שרכש המבוטח על שמו, טרם צאתו מישראל, על מנת לצאת מישראל ולשוב אליה מיעד מסוים בסוף הנסיעה במהלך תקופת הביטוח מגיפת הקורונה: מגיפה של נגיף קורונה 2019 (COVID-19) 1.28 מוקד ההתקשרות: מוקד טלפוני אשר יהא מאויש ופעיל 24 שעות ביממה על-ידי נותן השירות ו/או ע"י אנשי צוות האיתור והחילוץ ו/או מי מטעמם ואשר יקלוט וינתב פניות בני משפחה של מבוטחים ו/או מי שהיה עמם בקשר קבוע במקרה של ניתוק קשר ו/או אירוע חירום מוות עקב תאונה: מות המבוטח עקב תאונה, המכוסה על פי פוליסה זו, ואשר אירע למבוטח במשך תקופת הביטוח והנגרם במישרין תוך 3 שנים מיום קרות התאונה מלווה לעניין כיסוי "הטסת מלווה לחו"ל": אדם אחד אשר זהותו תיקבע ע"י המבוטח. נבצר מהמבוטח לקבוע את זהות המלווה, תקבע זהותו על יד מי מטעמו של המבוטח מלווה לעניין הכיסויים "הפסד תשלומים בגין ביטול/בגין קיצור נסיעה": אדם שיצא מישראל, והתלווה למבוטח בעת נסיעתו לחו"ל מפרט הפוליסה: דף המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל בין היתר מספר פוליסה, פרטים אישיים של המבוטח/ים, תקופת הביטוח, חבילת הביטוח גבולות האחריות (תקרת הכיסוי הביטוחי), דמי ביטוח וכיו"ב מצב חירום רפואי: נסיבות שבהן המבוטח נמצא בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תיגרם למבוטח נכות צמיתה ובלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף מצב רפואי קודם: מצב בריאותי שבשלו היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או במשך ששת חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל למעט כאשר קבלת הטיפול הייתה מטרת הנסיעה.

7 משפחה גרעינית - בן או בת זוגו של מבוטח וילדי כל אחד מהם נותן שירות: ספק שירותים רפואיים, המטפל באירועים שאירעו בחו"ל והמכוסים על פי פוליסה זו, אשר זהותו תקבע מעת לעת על ידי המבטח ואשר בינו לבין המבטח קיים הסכם במועד התביעה למתן שירות רפואי, למבוטחי פוליסה זו ועל פי תנאיה. חובת המבוטח או מי מטעמו להתקשר או להודיע לנותן השירות, באמצעות הטלפונים המפורטים בפוליסה, על קרות האירוע כאמור לעיל ו/או להפנות את בית החולים או הרופא המטפל אל נותן השירות לאישור התביעה מיד לאחר קרות האירוע וככל שיתאפשר לו ניתוק קשר: הפסקת הקשר שהיה נהוג בין המבוטח לבני משפחתו הקרובה ו/או כל מי שעמו נהג המבוטח להיות בקשר קבוע עובר לניתוק, מסיבה בלתי ברורה או ידועה, לתקופה העולה על 30 ימים או לתקופה קצרה יותר ובתנאי שעפ"י השיקולים ו/או הנתונים ו/או המידע שהובאו לידיעת המבטח, ניתן לטעון כי קיים מידע מוקדם ומבוסס על ציפיות לקיומו של קשר עם המבוטח שלא קוים ואשר כתוצאה ממנו לא יודע אף אחד מבני משפחתו הקרובה ו/או מאלה המצויים עמו בקשר קבוע על מקום הימצאו של המבוטח, והכל בתנאי שניתוק הקשר אירע במהלך תקופת הביטוח נכות צמיתה עקב תאונה: אובדן מוחלט, אנטומי או פונקציונאלי של איבר או גפה או חלקיהם, עקב תאונה אשר אירעה למבוטח בתוך תקופת הביטוח, עקב תאונה המכוסה על פי פוליסה זו נסיעה: יציאה מישראל לחו"ל וחזרה לישראל, בתוך תקופת הביטוח, כהגדרתה להלן סכום הביטוח הכללי המקסימאלי: תקרת הביטוח המרבית הנקובה במפרט הפוליסה צוות איתור וחילוץ: קבוצת אנשים, אשר נבחרה על ידי המבטח לשם ביצוע איתור, חיפוש, חילוץ והצלה. צוות האיתור והחילוץ יהיה מצויד בציוד הטכני/מכני הדרוש על פי שיקול דעתו לביצוע משימת האיתור והחילוץ קיצור נסיעה: הפסקת שהותו של המבוטח השוהה בחו"ל בתוך תקופת הביטוח ושובו לישראל לפני המועד המתוכנן, אשר היה נקוב בכרטיס הנסיעה המקורי לחזרה לישראל.

8 רופא: רופא בעל רישיון תקף כדין, העוסק ברפואה קונבנציונאלית על פי חוקי המדינה שבה הוא עובד, למעט המבוטח או אדם שהוא בן משפחה קרוב כמוגדר לעיל רופא מומחה: רופא כמוגדר לעיל, אשר הוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחום רפואי הרלוונטי לנכות שאירעה למבוטח עקב התאונה ושמו כלול ברשימת המומחים על פי תקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) תשל"ג , למעט המבוטח או אדם ממשפחתו הקרובה של המבוטח שירותי קרקע: שירותים הניתנים במסגרת פרק 5, סעיפים ("הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה או קיצור נסיעה") אשר הינם: ביטול כרטיס נסיעה ו/או רכישת כרטיס נסיעה חדש במחלקת תיירים ו/או שינוי כרטיס נסיעה קיים, הוצאות מלון, השכרת רכב וטיולים מתוכננים שנרכשו מראש תאונה: היזק גופני בלתי צפוי מראש הנגרם בתוך תקופת הביטוח, במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין אשר מהווה, ללא כל תלות בכל סיבה אחרת, את הסיבה היחידה, הישירה והמיידית למותו או לנכותו הצמיתה של המבוטח או לאשפוזו או לטיפול רפואי אחר המכוסה על פי פוליסה זו, למעט נזק שנגרם כתוצאה ממחלה ו/או כתוצאה מאלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או כל לחץ אחר שאינו פיסי ו/או אירוע לב ו/או אירוע מוחי ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות לאורך תקופה ו/או מאקרוטראומה תגמולי ביטוח: סכום הפיצוי או השיפוי, שישלם המבטח בגין תביעה המכוסה לפי הפוליסה (במקרה של שיפוי, בסכום שלא יעלה על הסכום ששולם בפועל), ובכל מקרה לא יותר מן הסכום הנקוב במפרט הפוליסה, על פי חבילת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח תקופת הביטוח: תקופת הביטוח הנה תקופה שתחילתה במועד צאת המבוטח לנסיעה כהגדרתה לעיל, וסופה במועד חזרת המבוטח מהנסיעה כהגדרתה כאמור, או התאריך הנקוב במפרט הפוליסה כמועד תום תקופת הביטוח, לפי המוקדם, בתוספת 48 שעות אם נגרם עיכוב על ידי אמצעי התחבורה בו עמד המבוטח לחזור ארצה, והכל בכפוף להגבלת הימים המקסימאליים לכל נסיעה כמצוין במפרט.

9 1.49 תקופת הביטוח לעניין כיסוי "כבודה": תחל מהרגע בו המבוטח עזב את ביתו בישראל בדרכו לחו"ל או מסר את הכבודה למוביל לפני כן, ותסתיים בשובו של המבוטח מחו"ל ישירות לביתו, הכול בתוך תקופת הביטוח תקופת הביטוח לעניין כיסוי "הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה": תחילתה מיום רכישת הביטוח וסיומה ביום שבו הנסיעה לחו"ל הייתה מתוכננת להתקיים תקופה סבילה: תקופה שמשכה לא יעלה על 200 ימים, שתחילתה לאחר תום התקופה הפעילה, כהגדרתה להלן, בה יחודשו פעולות איתור ו/או חיפוש ו/או חילוץ ו/או הצלה כאמור לעיל במקרה של ניתוק קשר או אירוע חירום, וזאת על בסיס מידע מבוסס וחד משמעי ו/או ראיות מוצקות וחד משמעיות, המצדיקות על פי שיקול דעתו הבלעדי של המבטח את חידוש הפעולות הנ"ל תקופה פעילה: תקופה שמשכה לא יעלה על 45 ימים, בה ייעשה מאמץ רצוף לאתר ו/או לחפש, ו/או לחלץ ו/או להציל את המבוטח במקרה של אירוע חירום או של ניתוק קשר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המבטח. בקרות אירוע חייב המבוטח או מי מטעמו להודיע לנותן השירות מיד לאחר קרות האירוע וככל שיתאפשר לו באמצעות הטלפונים המפורטים בפוליסה, על קרות האירוע כאמור לעיל ו/או להפנות את בית החולים ו/או הרופא המטפל אל נותן השירות לצורך אישור האשפוז ו/או הטיפול. מרכז השירות של נותן השירות IMA מספר הטלפון להתקשרות מחו"ל: (+) חייג /י קידומת בינלאומית לפני המספר. 8

10 חלק ב': התחייבויות המבטח המבטח ישפה או יפצה את המבוטח ו/או ישלם ישירות לנותן השירות את סך תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח על פי פוליסה זו, עד לסך כמפורט במפרט הפוליסה ובתנאיה ביחס לחבילת הביטוח, בגין אירוע כמוגדר בחלק א' ("הגדרות"), אשר אירע למבוטח במהלך תקופת הביטוח, והכול בכפוף לתנאי הפוליסה, המפרט וכל מסמך שצורף אליהם מטעם המבטח ובהתאם לחבילת הביטוח שנרכשה ע"י המבוטח. פרק 1: הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל הכיסויים הביטוחים על פי פרק זה יחולו אך ורק עד לסך הנקוב במפרט הפוליסה. בקרות אירוע, כמוגדר בחלק א' ("הגדרות") וכל עוד הפוליסה בתוקף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאותיו בפועל או ישלם הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל ישירות לבית החולים באמצעות נותן השירות כדלקמן: 1.1 הוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל: במחלקה שבה שתי (2) מיטות.semi private 1.2 שכר מנתח וטיפול נמרץ, בדיקות ותצלומי רנטגן ועד לסך מצטבר כנקוב במפרט הפוליסה. 1.3 הוצאות רפואיות בחו"ל: בקרות אירוע יהיה המבוטח זכאי להחזר ההוצאות הרפואיות, כהגדרתן בחלק א' ("הגדרות"). 1.4 פינוי ממקום האירוע לבית החולים: הוצאות להעברת המבוטח לבית חולים קרוב בכל אמצעי תחבורה יבשתי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח, וכן הוצאות פינוי אווירי או ימי של המבוטח במצב אשר אינו מאפשר פינוי יבשתי, ממקום האירוע לבית חולים קרוב. 1.5 הטסה רפואית לישראל: המבטח יישא בהוצאות המבוטח בגין הטסה רפואית כמוגדר בחלק א' ("הגדרות"), במקרה של אירוע המכוסה בפוליסה זו, ויעביר את המבוטח לישראל להמשך טיפול. דרך העברת המבוטח מחו"ל לישראל תקבע בלעדית על ידי רופא המבטח, לאחר קבלת מידע מדויק על מצבו הרפואי של המבוטח, ואפשרות הטיפול במבוטח במקום שבו חלה או נפגע.כיסוי זה יהיה בתוקף בכפוף לתנאי הפוליסה וכנקוב במפרט הפוליסה. לשם קבלת השירותים כאמור, על המבוטח להודיע מידית לנותן השירות על קרות האירוע, לאחד ממספרי 9

11 הטלפון המפורטים בפוליסה ו/או להפנות את בית החולים או את הרופא המטפל אל נותן השירות לשם קבלת אישור מוקדם מהמבטח/נותן השירות. 1.6 תרופות: תרופות שניקנו בחו"ל על פי מרשם רופא מטפל או מוסד רפואי מוכר, אשר קבע כי תרופות אלו נחוצות והכרחיות כטיפול הנובע באופן ישיר מקרות אירוע, כהגדרתו בחלק א' ("הגדרות") ועד לסך כנקוב במפרט הפוליסה. 1.7 טיפול חירום ועזרה ראשונה בשיניים: הכיסוי הביטוחי בגין טיפול שיניים יינתן לטיפול חירום ועזרה ראשונה בלבד. טיפול חירום משמעו: טיפול לעזרה ראשונה ושיכוך כאבים במקרה של כאבי שיניים הנובעים מדלקות, זיהומים או פצעי לחץ וכן סתימה הכרחית בשן או הדבקה של כתר שן שנפל - המחייבים טיפול מידי ובלבד שהמבוטח לא זומן לטיפול זה מראש. מודגש כי כל טיפולי חירום בשיניים ועזרה ראשונה כאמור יינתנו אך ורק במסגרת רפואת שיניים משמרת גם אם נדרשו על פי מצב קודם. מודגש כי אחריות המבטח להוצאות על פי הסעיפים לעיל, תהיה אך ורק במסגרת התעריפים המקובלים בארץ שניתן בה הטיפול, ובכל מקרה לא תעלה על הסכום המרבי הקבוע במפרט הפוליסה. פרק 2: החזר הוצאות מיוחדות בחו"ל הכיסויים הביטוחים על פי פרק זה יחולו אך ורק עד לסך הנקוב במפרט הפוליסה. בקרות אירוע, כמוגדר בחלק א' ("הגדרות") וכל עוד הפוליסה בתוקף, המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאותיו בפועל כדלקמן: 2.1 הוצאות הטסת מלווה לחו"ל: אושפז המבוטח השוהה לבדו בחו"ל יותר משלושה ימים, יוטס מלווה, כמוגדר בחלק א' ("הגדרות"), מישראל למקום הימצאו של המבוטח וחזרה לישראל. הכיסוי יהא להוצאות הטסה במחלקת תיירים ויכלול הוצאות הטסה, לינה ונסיעות משדה התעופה בחו"ל לבית החולים וחזרה לשדה התעופה בחו"ל בלבד. יובהר כי במקרה בו קבע הרופא המטפל כי חיי המבוטח בסכנה, לא תותנה הזכאות במספר ימי אשפוז. 2.2 הוצאות בגין הארכת שהות בחו"ל: כרטיס נסיעה חדש: כרטיס נסיעה חדש כמוגדר בחלק א' ("הגדרות"), שנרכש לאחר תום תקופת הביטוח, בעבור המבוטח בשל מצב בריאות לקוי של המבוטח, שאינו מאפשר לו לטוס לישראל במועד המקורי, וזאת על פי אישור 10

12 הרופא המטפל. במידה והמבוטח יהיה זכאי לזיכוי בגין ביטול כרטיס הנסיעה המקורי כהגדרתו בחלק א' ("הגדרות"), ישלם המבטח רק את ההפרש שבין עלות כרטיס הנסיעה החדש שנרכש עבור המבוטח כאמור, לבין הסכום ששולם בפועל בגין כרטיס הנסיעה המקורי הוצאות בחו"ל בגין שהות נוספת במלון: אירע למבוטח אירוע המכוסה על פי פוליסה זו בעת היותו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח ותמה תקופת הביטוח על פי תנאי הפוליסה, ונמסרה למבטח חוות דעת רופא, כי אסור למבוטח עדיין לטוס לישראל וכי נשקפת סכנה לבריאותו ולחייו, יישא המבטח וישפה את המבוטח בעלות הוצאות מלון בו שהה המבוטח בעת קרות אירוע. השיפוי האמור יינתן אך ורק בגין המבוטח כמוגדר בחלק א' ("הגדרות") וכנגד הצגת קבלות. מודגש בזאת כי הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה יחול ויהא תקף עד לסך הנקוב במפרט הפוליסה ועד לקבלת אישור מהרופא המטפל לפיו המבוטח כשיר לחזור לישראל. 2.3 הוצאות בגין העברת גופה: נפטר המבוטח עקב אירוע המכוסה על פי פוליסה זו, ישא המבטח בהוצאות העברת גופתו ממקום האירוע לישראל. לא בוצעה ההעברה בידי המבטח ו/או מי מטעמו, יהא זכאי המבוטח לתרופות כאמור בסעיף 7.3 לפוליסה. 2.4 הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל: המבטח ישא בהוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל כתוצאה מהריון שאובחן לראשונה בחו"ל, בדרך של אבחנה רפואית מתועדת בעת שהות המבוטחת בחו"ל. הוצאות כאמור יכוסו בתנאי שהאירוע ארע במהלך 12 השבועות הראשונים להריון (כולל) וכמפורט להלן: הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל - במקרה של מצב חירום רפואי כתוצאה ממהלך ההיריון, יישא המבטח בהוצאות הרפואיות במהלך האשפוז, במחלקה שבה שתי (2) מיטות.semi private חריגים: המבטח לא יהיה חייב ולא ישא בכל הוצאה ו/או בכל תביעה הקשורה ו/או הנובעת מאחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן: הפלה יזומה הוצאות מעקב הריון שוטף, בדיקות מעקב ובדיקות שיגרה ובדיקות גנטיות. 11

13 פרק 3: חבות כלפי צד שלישי הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה יחול אך ורק אם צוין במפורש במפרט הפוליסה ועד לסך הנקוב במפרט הפוליסה. 3.1 חבות כלפי צד שלישי המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי צד שלישי, בכפוף להוצאות משפטיות ובכפוף לכל דין בישראל, ובלבד שגבול האחריות לא יעלה על הסך הנקוב במפרט הפוליסה בתוספת הוצאות משפטיות, וזאת בעבור נזק גוף או רכוש אשר אירעו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח. מובהר כי החבות הביטוחית של המבטח על פי סעיף זה לא תעלה בכל מקרה על חבותו החוקית על פי פקודת הנזיקין בישראל. 3.2 חריגים לפרק - 3 חבות כלפי צד שלישי : לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי פרק זה כאשר חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי הינה אחת מהחבויות להלן או נובעת מהן במישרין או בעקיפין: 1. חבות מעבידים, חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של המבוטח, חבות עקב בעלות או החזקה בקרקע או במבנים (למעט כאשר תפיסתם היא רק לשם מגורים באופן זמני). 2. חבות עקב מעשה מכוון, מעשה בזדון או מעשה לא חוקי, חבות בגין בעלי חיים השייכים לו או הנמצאים בשליטתו או בהחזקתו או תחת השגחתו של המבוטח. 3. חבות עקב משלח יד, עסק או מקצוע. 4. חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי תחבורה מכל סוג, ובכלל זה באופניים חשמליים, או בכל כלי אחר דו גלגלי חשמלי או ממנוע, וכן בכלי טיס או בכלי שייט. 5. חבות עקב עיסוק בספורט אתגרי ו/או בספורט חורף כמפורט בסעיף שימוש בכלי נשק. 7. כל החריגים לפרק כבודה בפוליסה זו (פרק 5 להלן) יחולו גם על נזקי רכוש במסגרת חבות כלפי צד שלישי. 12

14 פרק 4: איתור, חיפוש, חילוץ והצלה הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה יחול אך ורק אם צוין במפורש במפרט הפוליסה ועד לסך הנקוב במפרט הפוליסה, על פי חבילת הביטוח שרכש המבוטח. 4.1 המבטח ישא בהוצאות הקשורות באיתורו ו/או חיפושו ו/ או חילוצו ו/או הצלתו של המבוטח- אם נותק עמו הקשר או אם אירע לו אירוע חירום כהגדרתם בפוליסה זו, והכל כמפורט להלן : במקרה בו אירע למבוטח אירוע המוגדר כאירוע חירום, יפעיל המבטח את צוות האיתור והחילוץ אשר יתחיל בפעולות הנחוצות תוך זמן סביר בהתאם לנסיבות, מקבלת ההודעה במוקד ההתקשרות של בן משפחה קרוב ו/או ממי שהיה בקשר קבוע לפני מועד ניתוק הקשר, כי אירע למבוטח אירוע המוגדר כחירום. המבטח יפעיל את צוות האיתור והחילוץ בהתאם לנתונים שיקבל ויאסוף בין באמצעות צוות האיתור והחילוץ אשר יישלח על ידו מישראל, ובין באמצעות צוות בינלאומי ו/או מקומי אשר יופעל על ידו על פי שיקוליו הבלעדיים של המבטח (ובהתייעצות עם צוות האיתור והחילוץ), וככל שניתן לפעול בסבירות בנסיבות המיוחדות של אירוע החירום הנוגע בדבר ניתוק קשר: נותק הקשר עם המבוטח כהגדרתו בחלק א' ("הגדרות"), והודע הדבר למבטח על ידי בן משפחה קרוב ו/או על ידי מי שהיה בקשר קבוע עם המבוטח עובר למועד ניתוק הקשר, יפעיל המבטח את צוות האיתור והחילוץ בהתאם לנסיבות כדלהלן: מרגע קבלת ההודעה אצל המבטח, יפעיל המבטח את צוות האיתור והחילוץ בישראל, על מנת שייעשה בירור מדויק ומעמיק, על נסיבות ניתוק הקשר עם המבוטח. הבירור הנ"ל ייעשה ע"י צוות האיתור והחילוץ עם בן משפחה קרוב של המבוטח ועם כל מקור מידע סביר בארץ ו/או בעולם ובכלל זה עם יחידת הקשר של משרד החוץ בירושלים ובכל מקום אחר בעולם לא אותר המבוטח במהלך הבירור כאמור לעיל, תוך זמן סביר בהתאם לנסיבות העניין מקבלת ההודעה על דבר ניתוק הקשר ובהתייעצות עם צוות האיתור והחילוץ, יפעיל המבטח את צוות האיתור והחילוץ ו/או צוות בינלאומי ו/או צוות מקומי על פי שיקול דעתו 13

15 הבלעדי של המבטח, אשר יתודרכו ויופעלו ע"י צוות האיתור והחילוץ של המבטח ו/או יפעלו כל הצוותים הנ"ל יחדיו המבטח ישא בכל ההוצאות הקשורות בפעולות האיתור והחילוץ ובהפעלת כל או חלק מהצוותים שצוינו לעיל, כולל מימון כל אמצעי תחבורתי שהוא, בהתאם לנסיבות, וכן בעלויות הציוד הטכני / מכני ו/או כל ציוד אחר הנדרש למילוי משימות המבצע במטרה לאתר את המבוטח ולהביאו למקום מבטחים בו ניתן לספק לו שירות רפואי אם יידרש בהתאם למצבו הרפואי חבותו המרבית של המבטח על פי פרק 4, על כל סעיפי המשנה שלו, לא תעלה על הסך הנקוב במפרט הפוליסה, אולם בכל מקרה לא ימשכו פעולות האיתור והחילוץ של המבטח בתקופה המוגדרת כתקופה פעילה מעבר ל- 45 ימים. למען הסר כל ספק יודגש כי אם מוצה הסכום המרבי הנקוב במפרט הפוליסה, לפני תום 45 הימים, המוגדרים כתקופה פעילה, תיפסק מחויבות המבטח לנקוט בפעולות האיתור והחילוץ במועד המוקדם יותר, דהיינו עם גמר הסכום המרבי הנקוב במפרט הפוליסה הסתיימה התקופה הפעילה כהגדרתה בחלק א' ("הגדרות"), וזאת בטרם מוצה הסכום המרבי הנקוב במפרט הפוליסה, ימשיך המבטח בפעולות האיתור והחילוץ לתקופה נוספת שהוגדרה כתקופה סבילה, וזאת בתנאים ובמגבלות שנקבעו לכך בפוליסה, ובין היתר בתנאי מפורש כי טרם מוצה הסכום המרבי הנקוב במפרט הפוליסה הסתיימה התקופה הסבילה ו/או עם תום הסכום המרבי הנקוב במפרט הפוליסה, לפי המוקדם מבין שניהם, יפסיק המבטח את פעולות האיתור והחילוץ ובכך תסתיים מחויבותו ואחריותו על פי הפוליסה. המבטח או מי מטעמו ידווח לבן משפחה קרוב על הפסקת פעולות האיתור והחילוץ ויפרט את כל הפעולות שבוצעו על ידו במסגרת פעולות האיתור והחילוץ, וזאת תוך 30 ימים מיום הפסקת הפעולות. המבטח יעביר כל מידע עדכני המצוי בידיו אודות המבצע וכן יפרט המבטח לפי בקשת בן משפחה קרוב את העלויות אשר הוצאו במהלך המבצע על ידי המבטח נודע למבטח, לפני ביצוע פעולות האיתור והחילוץ או במהלכן, כי המבוטח אינו בחיים, יפעל המבטח 14

16 במסגרת פעילותו שעל פי פרק זה לאיתור, לחיפוש ו/או לחילוץ גופת המבוטח והעברתו לישראל. בנוסף, הוצאות המבטח לצורך העברת גופת המבוטח לישראל יעשו במסגרת החבות על פי פרק 2 בסעיף 2.4 ולא יותר מהסכום המרבי כנקוב במפרט הפוליסה. מודגש ומובהר בזאת, למען הסר כל ספק אפשרי, כי אין בהתחייבות המבטח לפי פרק זה, ובכלל זה בנקיטה בפעולות האיתור והחילוץ באמצעות צוות החילוץ וההצלה ו/או צוות המבטח או כל צוות אחר בין בינלאומי ובין מקומי, להבטיח את הצלחת המבצע לחיפושו, איתורו, חילוצו או הצלתו של המבוטח. אם למרות המאמצים לא יעלה בידי המבטח או כל צוותיו לאתר, לחלץ ו/או להציל את המבוטח לא תהא בכך הפרת התחייבות המבטח על פי פרק 4 או תנאי מתנאיו. שיתוף הפעולה המלא של כל בני משפחת המבוטח ו/או מי שהיה בקשר קבוע עם המבוטח עם צוות החילוץ וההצלה הינו מהותי ומהווה תנאי מוקדם למחויבות המבטח על פי פרק זה. סך כל מחויבות המבטח על פי פרק 4 לא יעלה על הסך המרבי הנקוב במפרט הפוליסה. 4.2 חריגים מיוחדים לאיתור, חילוץ והצלה בנוסף לקבוע בחריגים הכלליים בפרק 6 לפוליסה זו, לא יהא המבטח אחראי על פי פרק זה במקרים הבאים: ניתוק הקשר הינו תוצאה של מצב פוליטי או בטחוני בחו"ל אם נמנע מהמבטח להפעיל את צוות האיתור והחילוץ כתוצאה ממצב פוליטי, סביבתי ו/או בטחוני בחו"ל המבוטח מסרב לשתף פעולה עם המבטח או מי מטעמו ו/או מסרב לשוב למקום מבטחים או לישראל המבוטח מצוי תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים ו/או חומרים משכרים, המונעים ביצוע חוקי של פרק 4 ע"י המבטח חירות המבוטח נשללה ממנו בין אם באורח חוקי ובין אם לאו, בין אם ברצונו ובין אם שלא ברצונו. 15

17 4.2.6 המבוטח השתתף בפעולה מלחמתית, צבאית, משטרתית, מחתרתית, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, חבלה ו/או כל פעולה בלתי חוקית שהיא, המסכנת ו/או המונעת ו/או תגרום לפעולה בלתי חוקית של המבטח ו/או מי מטעמו הכיסוי עפ"י פרק זה לא יחול במקרים של צונאמי, הוריקן ו/או אסון טבע אחר. פרק 5: כיסויים מיוחדים והרחבות: הקדמה הכיסויים הביטוחיים על פי פרק זה מהווים הרחבות, אשר ייעשו על פי בחירת המבוטח. כל הרחבה תהא בתוקף אך ורק לגבי מבוטח/ים אשר רכשו את הכיסויים המפורטים בפרק זה. הכיסויים במסגרת זו, יהיו תקפים אך ורק אם נרכשו על-ידי המבוטח תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים, ואם צוין במפורש במפרט הפוליסה, עד לסך הנקוב במפרט הפוליסה, ועל פי חבילת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח. מודגש כי גבולות האחריות בגין כל אחת מההרחבות שנרכשו על-ידי המבוטח כלולות בסכום הביטוח הכללי המקסימאלי, ובכל מקרה חבות המבטח לשלם תגמולי ביטוח למבוטח, בגין מספר אירועים המכוסים על-פי פוליסה זו והרחבותיה, ואשר אירעו למבוטח במהלך תקופת הביטוח, לא תעלה על סכום הביטוח הכללי המקסימאלי הנקוב במפרט הפוליסה. ההרחבות מתייחסות לכיסויים שלהלן: ביטול נסיעה קיצור נסיעה הוצאות רפואיות בגין הריון החמרה של מצב בריאותי קודם ספורט אתגרי ו/או ספורט חורף כבודה מחשב אישי נישא ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל עיכוב טיסה הוצאות להחזרת ילדים לישראל הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז תאונות אישיות הרחבה לשיפוי הוצאות מיוחדות עקב מגיפת הקורונה הרחבה למגיפת הקורונה - פיצוי קבוע 5.1 הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה המבטח ישפה את המבוטח בלבד במקרה של הפסד הוצאותיו עקב ביטול נסיעה, בגין שירותי קרקע כהגדרתם 16

18 בפוליסה זו, אשר שולמו מראש ואינם ניתנים להחזרה או שחלה חובה על המבוטח לשלמם, עד לגבול האחריות הנקוב במפרט הפוליסה. המבטח ישלם תגמולי ביטוח בגין ביטול נסיעה של המבוטח רק בגין המקרים הבאים: 1. ביטול נסיעה עקב אירוע בריאותי שאינו תאונה של המבוטח או המלווה אותו כהגדרתו בפוליסה, בתנאי שמי מהם אושפז בבית חולים כהגדרתו בפוליסה, במהלך השבוע שקדם למועד הנסיעה המתוכננת. 2. ביטול נסיעה עקב תאונה כהגדרתה בפוליסה של המבוטח או המלווה אותו אשר רופא קבע במהלך תקופת הביטוח לעניין "כיסוי הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה" כהגדרתה בפוליסה, כי כתוצאה ממנה על המבוטח או המלווה, לפי העניין, לבטל את הנסיעה ולהישאר בישראל. 3. ביטול נסיעה עקב מוות או אשפוז של בן משפחה קרוב כהגדרתו בפוליסה, של המבוטח או המלווה אותו עקב אירוע כהגדרתו בפוליסה, שאירע במהלך תקופת הביטוח לעניין "כיסוי הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה" כהגדרתה בפוליסה. 4. ביטול נסיעה עקב מות המבוטח או המלווה אותו. 5. ביטול נסיעה עקב פרעות ו/או מהומות או עקב מלחמה שהוכרזה באופן רשמי בארצות היעד, המונעות את קיום הטיסה. 6. ביטול נסיעה בתקופת הביטוח כהגדרתה בפוליסה, אם 10 ימים לפני מועד הנסיעה נגרם נזק לבית המבוטח בעקבות: שריפה, התפוצצות, נזק בזדון, סערה ו/או שיטפון, או נדרשה נוכחותו האישית של המבוטח לצורך חקירה משטרתית עקב פריצה או ניסיון פריצה לביתו או עסקו. 7. ביטול נסיעה עקב צו מילואים מיוחד- ביטול נסיעה הנגרם עקב מלחמה, אשר הוכרזה בין ישראל ומדינה זרה, ובלבד שהמבוטח נקרא עקב כך לשירות מילואים על פי צו קריאה מיוחד מכוח סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח (צו 8) ע"י גורם צבאי מוסמך. 5.2 הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה המבטח ישפה את המבוטח בלבד במקרה של קיצור נסיעה עבור חלק יחסי של הוצאות שירותי הקרקע בלבד כהגדרתם בפוליסה, אשר שולמו מראש ואינם ניתנים להחזרה. השיפוי מחושב באופן יחסי עבור כל יום נסיעה שתוכנן מראש ושאבד. 17

19 המבטח ישלם תגמולי ביטוח בגין קיצור נסיעה של המבוטח רק בגין המקרים הבאים: 1. קיצור נסיעה בגין מחלת המבוטח או המלווה אותו, בתנאי שמי מהם אושפז בבית חולים לפחות 24 שעות ברציפות במהלך תקופת הביטוח כהגדרתה בפוליסה. 2. קיצור נסיעה עקב מוות או אשפוז של בן משפחה קרוב כהגדרתו בפוליסה, של המבוטח או המלווה אותו, כמוגדר בחלק א' ("הגדרות"), עקב אירוע כהגדרתו בפוליסה. 3. קיצור נסיעה עקב תאונה של המבוטח או המלווה אותו, אשר רופא בחו"ל קבע כי כתוצאה ממנה על המבוטח או המלווה, לפי העניין, לקצר את הנסיעה ולשוב לישראל. למען הסר ספק, רכשה משפחה גרעינית הרחבה על פי סעיפים 5.1 ו- 5.2 לכל אחד מבני המשפחה ואחד מבני המשפחה זכאי לתגמולי הביטוח בגין אחד המקרים המנויים בפוליסה לעניין הרחבות אלו, יהיו זכאים לתגמולי ביטוח גם יתר בני המשפחה הגרעינית. תנאים נוספים ומיוחדים עבור סעיפים "הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה" ו-"הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה". מבלי לגרוע מיתר תנאי הפוליסה וחריגיה, המבטח לא ישלם עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין מהדברים הבאים: הוצאות נסיעה חדשה ומימון מחדש של הנסיעה לארץ כלשהי בחו"ל, בעקבות ביטול הנסיעה המקורית או קיצורה. מעשה בלתי חוקי או הליכים פליליים של כל אדם שעליו נסמכות תכניות הטיול. הוצאות נסיעה ושהייה שנשא בהן המבוטח ואשר היו מוצאות על ידו גם אלמלא קוצרה או בוטלה הנסיעה. 5.3 הוצאות רפואיות בגין הריון המבטח ישפה וישלם למבוטחת או ישלם ישירות לנותן השירות, את ההוצאות המפורטות להלן בלבד, בגין אירוע הנובע או הקשור להריון המבוטחת כמפורט להלן: הוצאות אשפוז בחו"ל והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל כולל הוצאות הקשורות להפלה טבעית או לידה מוקדמת ובכלל זה הוצאות רפואיות ו/או אשפוז בוולד או בעובר או בפג וכן הטסה רפואית לוולד או לפג. 18

20 חריגים: בנוסף ומבלי לפגוע ביתר החריגים הקבועים הכלולים בפוליסה, המבטח לא יהא חייב ולא ישלם תגמולי ביטוח בגין תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורות בנסיבות כדלקמן: בדיקות שגרתיות או בדיקות מעבדה, הקשורות להיריון ולהתפתחותו, אשר נערכו בחו"ל. 5.4 מצב רפואי קודם החמרה של מצב רפואי קודם: שינוי לרעה, פתאומי ובלתי צפוי של מצב רפואי קודם כמוגדר בחלק א' ("הגדרות") לעיל עליו הצהיר המבוטח בעת קבלתו לביטוח והמצוין במפרט הפוליסה, שהטיפול בו היה הכרחי בחו"ל כטיפול במצב חירום רפואי כמוגדר בחלק א' ("הגדרות") הכיסוי הביטוחי: המבטח ישפה וישלם למבוטח עבורו נרכשה ההרחבה את ההוצאות עבור הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז וכן בגין הוצאות מיוחדות בחו"ל במקרה של החמרה של מצב רפואי קודם שהטיפול בו היה הכרחי בחו"ל כטיפול חירום, על-פי אישור בכתב של בית החולים ו/או הרופא המטפל בחו"ל. 5.5 ספורט אתגרי ו/או ספורט חורף ספורט אתגרי: צלילה בליווי מדריך מוסמך, צלילת עומק עד עומק של 20 מטר מתחת לפני הים (בתנאי שהמבוטח הינו בעל רישיון צלילה מתאים ותקף כחוק או שהוא צולל בליווי מדריך מוסמך לפי חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט או על פי החוק/ים המקבילים והתקפים בארץ ביצוע הצלילה), סקי מים, שימוש באופנוע ים, טיפוס הרים בעזרת חבלים, טיפוס על צוקים או גלישה מהם (סנפלינג) בליווי מדריך מוסמך, בנג'י, גלישת אוויר, גלישת גלים, ראפטינג, צניחה (בתנאי שהצניחה מאורגנת ומתבצעת ע"י מפעיל מוסמך ושמטרתה אינה קפיצה למטרת קביעת שיא ו/או תחרות), טיסה והטסה של כדור/ים פורח/ים, ריחוף/ דאייה בעזרת מצנחים וכן אימון או הדרכה לכל הפעילויות המפורטות לעיל. במסגרת זו לא יכוסו "קפיצות בסיס", דהיינו קפיצות מבניינים, אנטנות, גשרים, הרים וצוקים. רשימת הפעילויות מפורטת באתר האינטרנט 19

21 של החברה: רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת ספורט חורף: החלקה על השלג, גלישת סקי שלג, הן באמצעות מגלשיים והן באמצעות סנובורד, סקי שלג המהווה 'קרוס קאנטרי' או החלקה במזחלות ו/או גלישת סקי למטרות הנאה, גלישה על מגלש אחד, גרירת גולש, טיפוס בשלג עד לגובה מרבי של 6,000 מטר והחלקה בקרח. במסגרת זו לא תכוסה החלקת שלג מחוץ לאזורים המורשים לכך ע"י אתר הסקי ו/או הגלישה ו/או הרשות המוסמכת לעניין. רשימת הפעילויות מפורטת באתר האינטרנט של החברה: רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת הכיסוי הביטוחי: המבטח יישא בכל המחויבויות הקבועות בפרקי הפוליסה 1 ו- 2 ויכסה כל אירוע שאירע בחו"ל, כהגדרתו לעיל בפרק זה, המהווה ספורט אתגרי/ ספורט חורף, וזאת עד לגבול האחריות הנקוב במפרט הפוליסה ביחס לספורט אתגרי בהתאמה. על פרק זה יחולו כל החריגים הקבועים בפרק 6 (למעט סעיף 6.8 כאמור). 5.6 כבודה (מטען אישי נלווה): המבטח ישפה את המבוטח במקרה של גניבה או אבדה בלבד שאירעו בחו"ל למטענו האישי הנלווה של המבוטח בתוך תקופת הביטוח כמוגדר בחלק א' ("הגדרות"). השיפוי לא יעלה על ערכו הממשי של המטען האישי הנלווה כאמור, בניכוי בלאי. כיסוי בגין דברי ערך: במקרה של גניבה או אבדה של דברי ערך בחו"ל כמוגדר בחלק א' ("הגדרות"), אחריות המבטח מוגבלת לסכומים הנקובים במפרט הפוליסה על פי חבילת הביטוח. במקרה שהרכוש שאבד או נגנב הינו חדש (לא חלפו 3 חודשים מיום רכישתו ובידי המבוטח קבלות קנייה המעידות על כך), המבטח יעריך את המטען שאבד או נגנב ללא ניכוי בלאי במקרה שהרכוש שאבד או נגנב אינו חדש כמוגדר לעיל, יעריך המבטח את ערכו של המטען שאבד או נגנב בניכוי בלאי, אולם בכל מקרה יהיה התשלום המרבי שישולם בגין הגניבה או האבדה, ערכו של המטען כחדש בניכוי בלאי שההפחתה לא תעלה 20

22 על 80% ולא תפחת מ- 35% ובתנאי שלא יעלה על סכום הביטוח הנקוב ביחס למקסימום לפריט כנקוב במפרט הפוליסה. חריגים לסעיף 5.6: 1. המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח על פי סעיף זה בגין תביעות הנובעות או הקשורות באמור לסעיפים האלה: כסף מזומן, המחאות מכל סוג, בולים, סרטי צילום, כרטיסים למיניהם (רישיון נהיגה, כרטיסי טיסה ו/או כרטיסי נסיעה אחרים, כרטיסי תיאטרון ומופעים אחרים ו/או שאינם ניתנים לשחזור וכיוצ"ב), תוכנת מחשב, דיסקים, תקליטורים, מכשיר טלפון סלולארי ואביזריו, גניבה או אבדה לכלי עבודה עסקיים ו/או טובין מסחריים כולל דוגמאות עסקיות, מסמכים עסקיים ומסחריים, סרטוטים כלשהם, משקפיים, עדשות מגע, מכשירים רפואיים לרבות שיניים תותבות, מכשיר שמיעה, תרופות (כמטען), מטרייה, שמשייה, דברי אומנות, בשמים, והכל בין אם הגניבה ו/או האבדה אירעו לכל פריט בנפרד ובין שאירעו למטען כולו. גניבה או אבדה הנגרמו לדברי הערך האלה: מתכת יקרה, יהלום, תכשיטים, אבן חן, שעון, ציוד אלקטרוני או אופטי אשר סביר כי המבוטח יישא עמו, מצלמה ואביזריה, ציוד צילום למינהו, מחשבים וציוד מחשב (לרבות אמצעי אחסון מידע) אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח או שלא בתיק יד הצמוד אליו, למעט אם הופקדו בכספת או במקום מאובטח אחר. גניבה או אבדה הנגרמו כאשר המבוטח פעל ברשלנות רבתי שלוותה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות. 2. במקרה של כבודה שהייתה בחזקת מוביל, תהא חובת המבוטח להפנות את הדרישה למוביל, והמבטח ישפה את המבוטח רק 21

23 בגין הנזק שמעל לסכום הפיצוי שישלם המוביל, ובכל מקרה עד לגבול אחריותו של המבטח על פי פרק זה ופוליסה זו. 3. המבטח לא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים כלשהם שנגרמו עקב הגניבה או האבדה. 4. גניבה או אבדה הנובעים מעיכוב, מתפיסה, מהחרמה, הפקעה או השמדה על-ידי רשות המכס או כל רשות רשמית אחרת, לרבות חברות תעופה, ספנות וכיוצ"ב. 5. המבטח לא יהא אחראי על פי פוליסה זו לנזק כלשהו למטען ואחריותו תהא אך ורק לגניבה ואבדה בלבד. 5.7 גניבה או אבדה של מחשב אישי נישא בנוסף לכיסוי הקבוע בפוליסה בסעיף 5.6 (כבודה - במסגרת הכיסוי לדברי ערך), ישפה המבטח את המבוטח בגין גניבה או אבדה של מחשב אישי נישא, אם הגניבה או האבדה הנ"ל אירעו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח ובתנאי כי המחשב האישי הנישא קיים ברשות המבוטח לפני תחילת תקופת הביטוח ובתנאי שנרכשה הרחבה זו במקרה של מחשב שאבד או נגנב ששנת הייצור שלו עלתה על שנתיים, ישולמו תגמולי הביטוח על בסיס הערך הממשי של המחשב האישי הנישא שאבד או נגנב בניכוי בלאי בסך 25% מודגש כי בכל מקרה של תביעה ע"פ סעיף 5.7 דלעיל, תהא למבוטח השתתפות עצמית בסך הנקוב במפרט הפוליסה ביחס למחשב אישי נישא חריגים להרחבה למחשב אישי נישא: בנוסף לחריגים הכלליים שבפוליסה בפרק 6 ולחריגים המיוחדים לסעיף כבודה בסעיף 5.6, אשר יחולו במלואם על הכיסוי בסעיף 5.7 לעיל, לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ההרחבה למחשב אישי נישא לעיל בכל אחד מהמקרים הבאים: גניבה או אבדה למחשב אישי נישא שלא הוחזק בתיק הצמוד למבוטח או שלא הוחזק בכספת המלון. נזק מכל סוג שהוא למחשב האישי הנישא, בין אם הינו ישיר ובין אם הוא תוצאתי. גניבת או אבדת תוכנה או תוכנות שהינן חלק ממחשב אישי נישא ו/או תוכנות שאינן קשורות אליו ישירות. 22

24 5.8 עיכוב טיסה במקרה וחל עיכוב העולה על מספר השעות כנקוב במפרט הפוליסה, ביציאת המבוטח מישראל לחו"ל ו/ או בשובו מחו"ל לישראל, בטיסה סדירה בלבד (להבדיל מטיסת שכר - אשר אין כיסוי בגינה). ביחס למועד הנסיעה הקבוע מראש וזאת בשל שביתה, סכסוך עבודה, תנאי מזג אוויר קשים או תקלה מכאנית במטוס, ישלם המבטח למבוטח פיצוי בסך הנקוב במפרט הפוליסה. תנאי מהותי לתשלום תגמולי ביטוח על פי סעיף זה הוא המצאת אישור למבטח ע"י המבוטח מאת חברת התעופה ו/או השייט ו/או כל אמצעי תעבורה אחר על דבר העיכוב האמור, משך העיכוב וסיבתו. חריגים לסעיף זה: בכל מקרה, המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח על פי סעיף 5.8 לעיל בגין עיכוב טיסה אשר נגרם בשל האמור להלן: איחור של המבוטח לטיסה, לרבות לטיסת המשך. שביתה או סכסוך עבודה, אשר היו קיימים במועד רכישת כרטיס הנסיעה לטיסה. 5.9 ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל במקרה בו שכר המבוטח רכב פרטי מחברת השכרה לשימושו בחו"ל, המבטח ישפה את המבוטח בגין תשלום השתתפות עצמית אשר חלה על המבוטח חובה לשלמם, ועל פי התנאים שלהלן: 1. בקרות אחד או יותר משני המקרים הבאים: 1.1 במקרה של נזק תאונתי מקרי ובלתי צפוי מראש אשר אירע לרכב לרבות גניבת הרכב ו/או פריצה ו/או ניסיון לכך. 1.2 נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב הנ"ל. 2. למבוטח היה בעת קרות מקרה הביטוח רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב השכור על ידו. 3. לרכב השכור היה קיים ביטוח בתוקף במועד קרות מקרה הביטוח. 4. המבטח יישא באחריות ובתשלום בגין דמי השתתפות עצמית פעם אחת בלבד ועם קרות מקרה הביטוח המזכה את המבוטח בפיצוי יסתיים הביטוח על פי פרק זה. 5. תשלום תגמולי הביטוח יהיה על פי סכום ההשתתפות העצמית שבו חוייב המבוטח ע"י חברת ההשכרה עד לתקרת גבול האחריות המירבי של המבטח כנקוב במפרט הפוליסה. 23

25 5.10 הוצאות להחזרת ילדים לישראל היה המבוטח מאושפז ו/או פונה ו/או הוטס לישראל בגין אירוע על פי התנאים שלעיל, יישא המבטח גם בהוצאות העברתם לישראל של ילדים שיצאו עמו לחו"ל ונשארו שם ללא השגחה. סעיף זה יחול רק לגבי ילדים התלויים אך ורק במבוטח בגין גילם או מצבם המיוחד, ובכל מקרה לא יעלה על 4 ילדים, ובתנאי נוסף כי כאמור יצאו לחו"ל עם המבוטח באותו מועד ובכוונה לשוב עמו. במידה והמבוטח ו/או ילדיו יהיו זכאים לזיכוי בגין ביטול כרטיס הנסיעה המקורי, המבטח ישלם רק את ההפרש שבין סכום כרטיס הנסיעה החדש שנרכש בעבור המבוטח ו/או ילדיו כאמור לבין עלותו של כרטיס הנסיעה המקורי. חריגים: על סעיף זה יחולו כל החריגים הקבועים בפרק הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז, עקב אירוע תאונתי בלבד שאירע בחו"ל הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז, עקב אירוע תאונתי בלבד כמוגדר בחלק א' ("הגדרות") שאירע בחו ל: המבטח ישפה את המבוטח בגין ההוצאות הרפואיות, שלא בעת אשפוז, כהמשך טיפול בישראל בגין אירוע תאונתי שקרה בחו ל. מודגש כי במקרה בו הגיש המבוטח תביעה בגין אותו אירוע אצל גורם אחר, לרבות קופת החולים בה הוא חבר, ושופה בגין הנזק, ישלם המבטח את ההפרש שמעבר לסכום השיפוי ששולם על ידי הגורם האחר. מודגש כי אחריות המבטח עפ"י סעיף זה, בכל מקרה לא תעלה על סכום הביטוח הקבוע במפרט הפוליסה לחבילת הביטוח שנרכשה. כמו כן, ההוצאות כאמור בסעיף 5.11 לעיל לא יכללו טיפולי שיניים מכל מין וסוג. התחייבות המבטח על פי סעיף 5.11 לעיל מוגבלת לתקופה של 90 ימים ממועד שובו של המבוטח לישראל תאונות אישיות נגרם למבוטח בחו"ל בתוך תקופת הביטוח נזק גוף שסיבתו הישירה והיחידה הינה תאונה כהגדרתה בחלק א' ("הגדרות"), ישולמו תגמולי הביטוח כדלקמן: מוות עקב תאונה: במקרה מות המבוטח עקב תאונה, ישולמו ליורשיו החוקיים של המבוטח או למנהלי עזבונו או למבצעי צוואתו, תגמולי ביטוח בסך הנקוב במפרט הפוליסה לפי חבילת הביטוח. 24

26 תגמולי הביטוח על פי סעיף קטן זה לא יחולו לגבי מבוטחים שטרם מלאו להם 18 שנה במועד האירוע התאונתי או מבוטחים שבמועד האירוע התאונתי מלאו להם 70 שנה ויותר נכות צמיתה עקב תאונה: במקרה של נכות צמיתה עקב תאונה כמוגדר בחלק א' ("הגדרות"), ישלם המבטח למבוטח אחוזים מהסכום הנקוב במפרט הפוליסה לפי חבילת הביטוח. מובהר כי הכיסוי לפי סעיף קטן זה למבוטח שבמועד האירוע התאונתי טרם מלאו לו 18 שנים יהא בגובה של 50% מהסכום ביחס למבוטח בגיר כמוגדר בחלק א' ("הגדרות") הנכות הצמיתה ושיעורה ייקבעו על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי כמפורט להלן קביעת הנכות הרפואית: א. דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב תאונה כהגדרתה על פי פוליסה זו תיקבע ע"י רופא מומחה בתחום הרלוונטי כמוגדר לעיל על פי הוראות תקנה 11 והמבחנים הרלוונטיים, שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז (להלן - "המבחנים"), למעט תקנה 15 לאותן תקנות, ולמעט דרגת נכות בגין צלקות אסתטיות בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו. ב. למרות האמור לעיל, יובהר כי גובה הפיצוי במקרה ביטוח יחושב כמכפלה ישירה של אחוז הנכות שנקבע למבוטח בסכום הביטוח המלא, בין אם מדובר במקרה ביטוח אחד או יותר. ג. לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בתקנות כאמור, תקבע דרגת הנכות על ידי רופא מומחה 25

27 בתחום הרלוונטי כמוגדר לעיל על פי פגיעה הדומה לה, מבין הפגיעות שנקבעו במבחנים. ד. הן למבוטח והן למבטח תהא הזכות לערער על החלטת הרופא המומחה ולדרוש בדיקה נוספת על ידי רופא מומחה מטעמו. ה. בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל, הייתה למבוטח עילה לתביעה עקב קרות תאונה, גם מהמוסד לביטוח לאומי - אגף נפגעי עבודה, תחייב הקביעה של המוסד לביטוח לאומי לגבי שיעור נכותו של המבוטח הנובעת מתאונה גם את הצדדים לפוליסה זו. יודגש כי קביעת המוסד לביטוח לאומי אגף נפגעי עבודה, תגבר הן על החלטת רופא מומחה בתחום הרלוונטי כמוגדר לעיל, בין אם תטיב עם המבוטח ובין אם לאו. חריגים על סעיף זה יחולו כל החריגים הקבועים בפרק הרחבה לשיפוי הוצאות מיוחדות עקב מגיפת הקורונה המבטח יישא בכל המחויבויות הקבועות בסעיף זה בעקבות מגיפת הקורונה כהגדרתה בפוליסה זו, וזאת עד לגבול האחריות הנקוב במפרט הפוליסה לגבי כל אחד מהסעיפים שיפורטו להלן ובתנאי שאירעו במצב של מגיפת הקורונה כהגדרתה בפוליסה, לאחר רכישת הרחבה זו. על פרק זה יחולו כל החריגים הקבועים בפרק הוצאות עקב ביטול נסיעה המבטח ישפה את המבוטח בלבד בגין שירותי קרקע כמוגדר בחלק א' ("הגדרות"), בנסיבות שלהלן: שירותי קרקע, אשר שולמו מראש על ידי המבוטח ואינם ניתנים להחזרה או שחלה חובה על המבוטח לשלמם, עד לסך הנקוב במפרט הפוליסה במקרה של ביטול נסיעה בלתי נמנע שהינו תוצאה של אחד מהמקרים המפורטים להלן בלבד: 26

28 א. מקרה בו במהלך השבוע שלפני מועד תחילת הביטוח, ניתנה לגבי המבוטח אבחנה רפואית מתועדת כי הינו נשא של נגיף מחולל מגיפת הקורונה וכתוצאה מכך נאסר עליו לצאת מישראל. בגין סעיף זה תחול תקופת אכשרה של 3 ימים שתחל ממועד רכישת ההרחבה להוצאות מיוחדות עקב מגיפת הקורונה אשר במהלכה לא תהיה זכאות לכיסוי ביטוחי זה. ב. בעת הבידוק לנסיעה בשדה התעופה נמנעה עליית המבוטח לאותה נסיעה עקב הידבקות או חשש להידבקות בנגיף מחולל מגיפת הקורונה, והדבר תועד במסמך רשמי מטעם הגורם האחראי על הבידוק. בכפוף לכך כי הסירוב אינו בשל כך שהמבוטח לא החזיק בכל האישורים והאסמכתאות הנדרשים ליציאה מהארץ או לכניסה למדינת היעד, ככל שהוראות הרשויות המוסמכות בישראל ו/או במדינת היעד דורשות אישורים ואסמכתאות אלו לצורך מניעת התפשטות מגיפת הקורונה. ג. המבוטח מצוי בבידוד בית שהחל במהלך 14 ימים לפני מועד הנסיעה, בכפוף לאישור על חובת הבידוד ממשרד הבריאות. בגין סעיף זה תחול תקופת אכשרה של 3 ימים שתחל ממועד רכישת הרחבה להוצאות מיוחדות עקב מגיפת הקורונה אשר במהלכה לא תהיה זכאות לכיסוי ביטוחי זה. לסעיף זה גבול אחריות נפרד בסך 450$ (ארבע מאות וחמישים דולר) כמפורט במפרט הפוליסה. למען הסר ספק יובהר, כי כיסוי הוצאות עקב ביטול נסיעה על פי סעיף זה אינו בא בנוסף להתחייבות בסעיף 5.1 לעיל - הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה, המבוטח יהיה זכאי לכיסוי עבור סעיף אחד בלבד מבין שני הסעיפים הנ"ל ( ו- 5.1 ) לפי הכיסוי הגבוה מביניהם בתקרת גבולות האחריות, בכפוף לתנאי מפרט הפוליסה. על סעיף זה יחולו התנאים הנוספים המפורטים בסעיף

29 הוצאות לשינוי כרטיס נסיעה במצב סגר בחו"ל המבטח ישפה את המבוטח בלבד בגין הוצאות שאינן מוחזרות מגורם אחר לשינוי כרטיס נסיעה מקורי אשר הוזמן מראש, לצורך יציאה מהיעד אליו נסע המבוטח, המצוין במפרט הפוליסה, במקרה בו הוטל ביעד אליו נסע סגר רשמי עקב מגיפת הקורונה מטעם המדינה. גובה השיפוי יהיה לפי גבול האחריות הנקוב במפרט הפוליסה הגדלת היקף כיסוי הארכת שהות למקרה של מגיפת הקורונה (כרטיס נסיעה חדש והוצאות לשהות במלון) המבטח ישפה את המבוטח בלבד בגין הוצאות עבור כרטיס נסיעה חדש והוצאות בגין שהות נוספת במלון בחו"ל, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, אשר כתוצאה ישירה מהם נבצר מהמבוטח לשוב לישראל במועד המקורי המתוכנן הנקוב במפרט הפוליסה: א. המבוטח חויב בבידוד עצמי בשל מגיפת הקורונה, באזור בו הוא שוהה, שלא במסגרת אשפוז בבית חולים, כאשר ההוראה ניתנה למבוטח עקב חשש ממצבו הספציפי ואינה הוראה גורפת לכלל השוהים באזור בו שוהה המבוטח והיא מתועדת במסמך רשמי על ידי השלטונות במדינת היעד. ב. אם בעת הבידוק לנסיעת החזרה לישראל נמנעה עליית המבוטח לאותה נסיעה עקב הידבקות או חשש להידבקות בנגיף מחולל מגיפת הקורונה, והדבר תועד במסמך רשמי מטעם הגורם האחראי על הבידוק; ככל שהמבוטח יהיה זכאי לשיפוי מגורם אחר בגין ביטול כרטיס הנסיעה המקורי כהגדרתו בחלק א' ("הגדרות"), ישלם המבטח רק את ההפרש שבין עלות כרטיס הנסיעה החדש שנרכש עבור המבוטח כאמור, לבין הסכום ששולם למבוטח בפועל בגין כרטיס הנסיעה המקורי. השיפוי האמור יינתן אך ורק בגין המבוטח כמוגדר בחלק א' ("הגדרות") וכנגד הצגת אסמכתאות. מודגש בזאת, כי הכיסוי הביטוחי 28

30 על פי פרק זה יחול ויהא תקף עד לסך הנקוב במפרט הפוליסה ועד לתאריך לפיו המבוטח כשיר לחזור לישראל בהתאם לאישור הרפואי. למען הסר ספק יובהר, כי כיסוי הארכת שהות למקרה של מגיפת הקורונה על פי סעיף אינו בא בנוסף להתחייבות בסעיף 2.2 לעיל. המבוטח יהיה זכאי לכיסוי עבור סעיף אחד בלבד מבין שני הסעיפים הנ"ל לפי הכיסוי הגבוה מביניהם בתקרת גבולות האחריות, בכפוף לתנאי מפרט הפוליסה הרחבה למגיפת הקורונה - פיצוי קבוע המבטח יישא בכל המחויבויות הקבועות בסעיף זה בעקבות מגיפת הקורונה כהגדרתה בפוליסה זו, וזאת עד לגבול האחריות הנקוב במפרט הפוליסה לגבי כל אחד מהסעיפים שיפורטו להלן ובתנאי שאירעו במצב של מגיפה כהגדרתה בפוליסה, לאחר רכישת הרחבה זו. על פרק זה יחולו כל החריגים הקבועים בפרק פיצוי בגין אשפוז בחו"ל במקרה הידבקות בנגיף מחולל מגיפת הקורונה יהיה זכאי המבוטח לפיצוי יומי עבור כל יום אשפוז בבית חולים בחו"ל ועד 10 ימים בלבד. גובה הפיצוי יהיה לפי גבול האחריות הנקוב במפרט הפוליסה ובתנאי שהתקיימו התנאים הבאים במצטבר: א. ההידבקות מתועדת במסמכים רפואיים רשמיים על ידי רופא; ב. המבוטח אובחן לראשונה בחו"ל; ג. המבוטח נדרש לאשפוז מעל 48 שעות בבית חולים. אם שולמו למבוטח תגמולי ביטוח מתוקף סעיף זה, לא יוכל המבוטח לתבוע תגמולי ביטוח בגין סעיף (פיצוי בגין בידוד בחו ל) פיצוי בגין בידוד בחו"ל במקרה בו חויב המבוטח בבידוד עצמי בשל הידבקות בנגיף מחולל מגיפת הקורונה במדינת היעד בה הוא שוהה המצוינת במפרט הפוליסה, שלא במסגרת אשפוז בבית חולים, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי יומי עבור כל יום בידוד ועד 10 29

31 ימים בלבד. גובה הפיצוי היומי יהיה לפי גבול האחריות הנקוב במפרט הפוליסה; אם שולמו למבוטח תגמולי ביטוח מתוקף סעיף זה, לא יוכל המבוטח לתבוע תגמולי ביטוח עבור סעיף (פיצוי בגין אשפוז). פרק 6: חריגים חריגים כלליים לפוליסה בלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק בפוליסה זו ונוסף עליהם, לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו בגין תביעה/ות הנובעת/ות מכל אחד מהמקרים הבאים או שאירעה במהלכם או בקשר אליהם: 6.1 התפרצות וולקנית, ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, חומרים ביולוגיים, כימיים או מלחמתיים. 6.2 טיסה שלא כנוסע בשירות טיסות סדיר הפונה לציבור הרחב (לרבות טיסות שכר) ו/או שלא אושר על ידי השלטונות. 6.3 שיט אשר הושט ללא רישיון מתאים לכך ו/או אשר לא אושר ע"י השלטונות. 6.4 השתתפות פעילה של המבוטח בפעולות כגון אלו: מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, חבלה, טרור, שימוש בכלי נשק ופעילות בלתי חוקית אלימה. 6.5 מלחמה, תקיפה, פעולת אויבים זרים או עוינים (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), מלחמת אזרחים, הפגנה ומהומות של אזרחים, מהומות שבטיות, הפיכה, מרד, כוח צבאי, פעולה מהפכנית, מעשה פלילי (למעט גניבה כמפורט בסעיף 5.7), החרמה, השהייה, הלאמה, הפקעה, הריסה או נזק לרכוש על פי או בהתאם לצו, חוק או תקנה של ממשלה או רשות ציבורית או רשות מקומית. מובהר במפורש כי פוליסה זו תכסה אירועים עקב טרור ו/או פעילות אויבים זרים ו/או גורמים עוינים, ככל שלא אירעו כתגובה לפעולה צבאית מאורגנת, בתנאי שהמבוטח לא נטל חלק פעיל בפעולות אלו ו/או שלא היה בשירות פעיל בצה"ל או בכל רשות ביטחונית אחרת בזמן שאירעו. למען הסר ספק חריג זה לא יחול על כיסוי ביטול נסיעה עקב צו מילואים (כמפורט בסעיף 5.1) 6.6 אירוע שנגרם כתוצאה ממשלח יד של המבוטח. 6.7 איבוד לדעת או ניסיון לכך. 6.8 כל פעילות ספורטיבית אתגרית ו/או פעילות ספורט חורף, כהגדרתם בפוליסה, לרבות פעילויות המוגדרת 30

32 בסעיף 5.5 לפוליסה זו, למעט אם נרכש הכיסוי בתמורה לתשלום דמי ביטוח נוספים, וזאת עד לסך הנקוב במפרט הפוליסה על פי חבילת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח ובכפוף לתנאי הפוליסה. רשימת הפעילויות מפורטת באתר האינטרנט של החברה: אגרוף, היאבקות, קרב מגע וכל סוגי אומנויות הלחימה, סנפלינג שלא בליווי מדריך מוסמך, צלילה ללא רישיון או בלא ליווי של מדריך מוסמך, השתתפות פעילה של המבוטח בספורט מוטורי ו/או במרוץ/י מכוניות ו/או אופנועים בין אם במסגרת מרוץ ובין אם לא, שימוש בנשק, השתתפות של המבוטח באולטרה מרתון, טריאתלון, ביאתלון כולל הכשרה או תרגול. קפיצות בסיס, דהיינו קפיצות מבניינים, אנטנות, גשרים, הרים וצוקים. רשימת הפעילויות מפורטת באתר האינטרנט של המבטח:. רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת עיסוק בספורט מכל מין וסוג שהוא, אם אינו חובבני ולמען הנאה בלבד, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פעילות ספורט במסגרת תחרות מאורגנת או אימון במסגרת אגודת ספורט אשר שכר בצדה שכרות כרונית, שימוש בסמים, למעט שימוש בסמים למטרות רפואיות בלבד ובכפוף להצגת מסמכים רפואיים נזק/ים תוצאתיים ו/או עקיפים מכל מין וסוג שהוא, לרבות דמי טיפול ומשלוח, הפסד זמן, ביטול עסקה, ביטול פעילות הקשורה בעבודה, במילואים (למעט כמפורט בסעיף 5.1 לעניין ביטול נסיעה עקב צו מילואים מיוחד) או בהשתלמות, עיכובים, פגיעה במוניטין, פשיטת רגל, אובדן ימי עבודה ושכר, ימי מחלה, הפסד הנאה, עגמת נפש, כאב וסבל, עזרה סוציאלית, הוצאות משפטיות למעט כמפורט בפרק 3 לעיל, וכדומה רכיבה בכלי רכב דו-גלגלי או תלת-גלגלי כנהג או כנוסע, אם הנוהג בכלי הרכב האמור נהג בלי רישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב המעורב באירוע, אך למעט במדינות שבהן לא נדרש רישיון נהיגה בכלי רכב זה תאונת דרכים אשר אירעה למבוטח שנהג בכלי רכב בלי רישיון נהיגה מקומי בתוקף בארץ האירוע או בלי רישיון בינלאומי תקף, גם אם בארץ האירוע לא נדרש רישיון נהיגה הוצאות נסיעה במונית, אשרות, עמלות, היטלי מיסים, שיחות טלפון, משלוח פקסים, הוצאות משפטיות ושכר 31

33 טרחה למעט כמפורט בפרק 3 לעיל, ריבית, הוצאות בנקאיות, קנסות וכדומה טיפולים מהסוגים האלה: פיזיותרפיה, מכנוטרפיה, נטורופתיה, הידרוטרפיה, הומאופתיה, טיפולים אלטרנטיביים, תכנית מרפא דיקור (אקופונטורה), טיפול על ידי כירופרקט, טיפולים פסיכולוגים או פסיכיאטריים, בדיקות ביקורת תקופתיות, ניתוח ו/או טיפול חניכיים ו/או טיפול שיניים (למעט טיפול חירום ועזרה ראשונה בחו"ל כקבוע בחלק ב': פרק 1 סעיף 1.7) טיפול לאחר ניתוח ו/או לאחר טיפול חניכיים, ניתוח ו/או טיפול קוסמטי-אסתטי (ניתוח פלסטי) אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בעבור פעולות שאינן הכרחיות ודחופות מבחינה רפואית, אשר ניתן לדחותן עד שוב המבוטח לישראל פגיעה שנגרמה בזדון באופן עצמי או חשיפה עצמית לסכנות בלא צורך במקרה בו עלות הטיפול במבוטח בחו"ל תעלה בצורה לא סבירה על עלות הבאתו של המבוטח לישראל, יהא המבטח זכאי לחייב את המבוטח לשוב לישראל (על חשבון המבטח) לביצוע טיפול או המשך טיפול, כפוף לקבלת אישור רופא המבטח לכך מבחינה רפואית טיפול תרופתי מניעתי בתסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS) על כל צורותיו, השתלת איבר או איברים המבטח לא ישלם בעבור אביזרים רפואיים או אחרים מהסוגים האלה: משקפיים, משקפיים אופטיים, עדשות מגע, מכשיר שמיעה, תותבות למיניהן. פרק 7: תביעות 7.1 המבוטח ישתף פעולה עם המבטח ועם נותן השירות לפני ואחרי הגשת תביעתו ויעשה כל שנדרש על מנת לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום על פי הפוליסה. 7.2 בקרות מקרה ביטוח חייב המבוטח או מי מטעמו להתקשר או להודיע לנותן השירות מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה הביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, וימציא למבטח בהקדם האפשרי את כל המסמכים והמידע הדרושים בהקשר עם תביעתו, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב המבוטח למסור למבטח, בין היתר את הפרטים ו/או את המסמכים שלהלן : א. אשפוז בבית חולים בחו"ל: טופס אישור אשפוז מבית חולים בחו"ל בו אושפז המבוטח. הטופס שיועבר יכלול את הסיכום המלא של אשפוז 32

34 המבוטח. כמו כן, ידאג המבוטח כי בית החולים הנ"ל יקבל אישור לתשלום עבור האשפוז. ב. הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז: מסמך מאת הרופא המטפל הכולל אבחנה, סיבת הטיפול ותולדות האירוע. כתנאי לתשלום תגמולי הביטוח, על המבוטח למסור למבטח את הקבלות בגין ההוצאות כאמור. ג. תרופות: מרשם רופא מטפל על הסיבה והצורך ברכישת התרופה בצירוף שם התרופה ומינונה ובצירוף קבלה המעידה על רכישת התרופה. ד. כרטיס נסיעה: הכרטיס של הטיסה המקורית חזרה שלא נוצלה והכרטיס החדש שנרכש, בצירוף אישור הרופא המטפל המעיד במפורט על הסיבה לאי יכולתו של המבוטח לקיים את הנסיעה במועדה. ה. כבודה ומחשב אישי נישא: 1. במקרה של גניבה או אבדה של המטען שהיה באחריות צד שלישי כדוגמת חברות תעופה, יש לדווח על כך לנציג חברת התעופה בשדה התעופה ביום האירוע ולקבל ממנו אישור בכתב על הגניבה או האבדה. המבטח ישלם בכפוף להצגת האישור שלעיל. יובהר כי הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו יחול רק מעבר לסכום השיפוי שישולם על ידי הצד השלישי כאמור. 2. במקרה של גניבה או אבדה של מטען במשך השהות בחו"ל - יש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה מיד עם גילוי הגניבה או האבדה, ולהמציא למבטח את אישור המשטרה בדבר הדיווח על הגניבה או האבדה. ו. הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה או קיצורה ו/או החזר הוצאות מיוחדות: כל התעודות והמסמכים הרשמיים או הרפואיים המוכיחים את זכאות המבוטח, כגון: אישורי משרד הנסיעות, קבלות על תשלום או אישורים על פיקדונות, אישורי הזמנות, אישור מיצוי זכויות מנותני השירות (חברת תעופה, מלון וכדומה), אישורי חברת תעופה, סיכומי מחלה, תעודות רפואיות וכדומה. החברה רשאית לדרוש ממבוטח להמחות לה את זכותו לשיפוי מצד ג'. ביצוע האמור לעיל מהווה תנאי מוקדם לחבות המבטח ולתשלומי שיפוי או פיצוי על פי תנאי הפוליסה. 7.3 (א) לא קויימה החובה כמפורט בסעיף 7.2 במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין 33 Dummy Text

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073>

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073> כלל עולמי פלוס"" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ע"ש ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה הבכיר 1 "CLAL Chapter 8 baggage פרק 8 Chapter 7 Loss of deposit or cancellation of journey פרק 7 Chapter 6 Delayed journey

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

יולי 2016

יולי 2016 יולי 2016 מסמך זכויות וחובות תקנון לשירותי בריאות נוספים )להלן "התקנון"( 1. מבוא: 1.1 תקנון זה מעיד כי תמורת תשלום דמי השתתפות כפופים לתנאים להוראות ולחריגים המפורטים להלן, יהיה זכאי העמית לשירותים בהתאם

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד