תימלועה תוריכזמה ץראל-ץוח תקלחמ 0-3 רוב ה דרה א םיצובקהו תוצובקה דוחא,קשמה תוריכזמ "בק דובכל לרבח תאיציל סחיב םיללוכ םינותנ ואצמת ב"צר.חירב םירפא דלפנ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תימלועה תוריכזמה ץראל-ץוח תקלחמ 0-3 רוב ה דרה א םיצובקהו תוצובקה דוחא,קשמה תוריכזמ "בק דובכל לרבח תאיציל סחיב םיללוכ םינותנ ואצמת ב"צר.חירב םירפא דלפנ"

תמליל

1 תימלועה תוריכזמה ץראל-ץוח תקלחמ 0-3 רוב ה דרה א םיצובקהו תוצובקה דוחא,קשמה תוריכזמ "בק דובכל לרבח תאיציל סחיב םיללוכ םינותנ ואצמת ב"צר.חירב םירפא דלפנש םהרבא,ה כ ריב ב.ל"וחל תוחילשל םיקשמ

2 .העונתה לש אלמה ןובשח לע.ג.תונפכוסה ידי לע םיכמתנ.ב.א ם*"אלמ םעטמ.תונכוסה יפל תויארחאה,תיפסכה םימייק 3 םיגוס לש :םלחילש - אצוי חילשב לופיט.תונכוסה ןינב,ןהכ םירמ "חה - הפיח ןוכרד תאצוהל השקבב חילשה קשמ רושק הילא םינפה דרשמ לש הפנל םיבתכמ האיצומ תונכוסה ןךמזב ריעב ל"שאו תועיסנ,תוזיו,ןוסרד :ןוגכ האיציב לופטל תואצוהה לכ - םיאלמ.תונכוסה ןובשח לע לופיטה.העונתה ןובשה לע - העונת.תונכוסה ןובשח לע - םיכמתנ.תונכוסה ןובשח לע - םלאלמ.םיאוליממ רורחשל השקבב םיאולימה ליח דקפמלו (*"ל 15) תנטקומ.תונכוסה ןינב,יממע "חה - םילשורי."ג המוק 62 לוריבג ןבא "חר,ןמביירש "חה - ביבא-לתב.תואצוה.העיסנ.הזל םיפרוצמ תוריינב לופיטל תונכוסה תוארוה - :וז הקלחמ ידי לע השענ תוריינב ידירויה לופיטה הפוקת םותבו,םימי 10 ךשמב הלהנהה ירבח לכל רוערע תוכז תמייק,הדעוה רושיא ירחא.תונכוסה לש םיחילשה תקלחמל לופיטה רבעומ וז.םייעובשל תחא רעונה תקלחמ להנמ םע השיגפ םימייקמה תונכוסה ידי לע םיכמתנה וא םיאלמה םיחילשה היתובישי תא תמייקמ רשא,תונכוסה לש תוחילשה תדעו רושיאל ןדי לע אבומ םמשו ץולחהו םיצובקהו תוצובקה דוחא םי נהיב ה ך והא ץראל-ץוח תקלחמ.תימלועה תוריכזמה,תוזיו :ןוגכ תואצוהה רתי לכ,תונכוסה ןובשח לע האיצי רתיהו ןוכרד קר - םיכמתנ.העונתה ןובשה לע ריעב ל"שאו תועיסנ mara העונתה ןובשח לע תואצוהה לכ - העונת.םינוש םיביצ/ת העונתה ןובשח לע םיחילשו םיכמתנ םיחילש.תונכוסהמ םיביצקת םילבקמ םיאלמ םיחילש קר תובייח,העונתל םגו תונכוסל םג םלשגומה תונובשהה לכ -:הרעה.תולבק ףוריצב.העונתהמ םיביצקתה תא םילבקמ

3 .החפשמ.החפשמה לעבל ם*רלוד 10,הפוריאל,העיסנל לכל םירלוד 10,החפשמה לעבל םירלוד 25 הקירמא-םורדו ב"הראל.תחא הנשל הלענהו השבלה ביצקת חילשל קפסל םישקבתמ םיקשמה :הרעה.החפשמל וא קוורל *"ל השבלה ja םירלוד 6,החפשמה לעבל םירלוד 10,רבעמ למנב תוהש םוי לכל - הינאל הינאמ הרבעה.םילשורי,םיסורה שרגמ - הלשממה שאר דרשמ לש הרבסהה זכרמ -.דוחאה תיב - דוחאה לש רעונה תקלחמ -.(תימלועה תוריכזמה וא תימוקמה).העונתה ידי לע - העונת (תימלועה תוריכזמה וא תימוקמה) העונתה ידי לע -םיכמתנ.םילשורי,תונכוסה - תונכוסה לש הרבסהה תקלחמ -.םילשורי,תונכוסה - דוסיה ןרק לש רעונה תקלחמ -.םילשורי,תונכוסה - הלוגל ינרות ךוניחל הקלחמ -.דוחאה תיב - דוחאה לס רעונה תביטח -.תורדתסהה לש לעופה דעו - דמולהו.םללשוריב ןרופ ןולובז "חה - ל"קק -.םילשורי תונכוסה - הלובל ךונחל הקלחמ -.םילשוריב תונפוסה לש ץולחהו רעונה תקלחמ -.תורדתסהה לש לעופה דעו,ןורטיק "חה,תורדתסהה לש ץולחהו רעונה תקלחמ -.השרדמה - דוחאה לש ךוניהה תקלחמ לש תיגוגדפה הקלחמה - םינובה דוחא - "ל"חנ הגחמב" הצובקה בינ "הלעמב" דוחאה - ל"הצ לש תישדוח הריקס.דוחאה - "תומדש"..תורדתסהה לש ץולחהו רעונה תקלחמ ידי לע חלשנ - ישיש םוי לש "הבד" ןותע.דוחאה לש ץראל-ץוח תקלחמ ידי לע חלשנ - (ישיש םויל טרפ) ימוי "רבד" ןותע.תונכוסה ידי לע - ם*אלמ - :לבקתמה רמוח רידס חולשמל גואדל לכונש תנמ לע ותבותכ תא ונל ריבעהל ועיגה םע דימ שקבתמ חילשה ;.רמוחה לש - ל"וחב רמוח תלבק םימוסרפה תקלחמ,יארחאה רבחל לכ םדוק תונפל םישקבתמ םירבחה - %? ה ר ה.תימלועה תוריכזמה לש רעונה לש הכרדה תקלחמ - -:רמוח תלבקל תורוקמ -:יפלתמלושמ.הינסחממ ינויע רמוח תשיכרל י"ל 40.- לש ביצקת תנתונ תונכוסה םיאלמה םיחילשל םיטילקת וא םירפס תשיכרל י"ל 40,- לש ביצקת חילש לכל תנתונ העונתה - ינויע ביצקת.חילשה תדובעל ושמשי רשא.ןב לכל םירלוד 4 -ו,חילשה תשאל aya.9.תורשכהל - ליחתמל ם"רבחל תרגא AAAAAA

4 דייוצמ אוהשכ (ביבא-לתב וא ם-יב) ונדרשמל רוסל ןינועמה ךירצ ןוכרדל השקבה תנכה םשל :ןמקלד תודועתב ןפואב ןינועמה ידי לע תשגומה השץב דופי לע יזוחמב םינפה דרשמ ידי.לע אצומ ןוכרד. לש ל"א.ןוכרד ביבא-לתב דרשמה תידוהיה תונכוסה םיחילשל רודמה רנתוחילשב תאצל םידמועה םיחילשל תוארוה ץראל-ץוחל :ץראה PX םתאצ םרטב םיחילשה ינינע רודיס לע םיטרפה ןלהל יוהי ז תדועת.א םא) תרחא ץרא לש ןוכרד וא הדיל תדועת.ב?וכו םירפס אוצייו הרוזנצ.םייח-חוטב 19792( םימוליצ ונדרשמל איצמהל חילש לכ ךירצ תוזיוהו תודועתה לכ תנכה ךרוצל :ה ר ע ה (ה פי תומלוצמ) קד רינ לע 7%5 לדוגב םימוליצ 3.ג.[יאושנ ןדועת םג אלבהל תוכירצ תואושנ.ד םיכירצ םהידלי םע םיעסונה.ה.(ומש תא ףילחה קקבמה םא) םש יוניש תדועת.ו.ונידי לע שרדייש יפכ םיפסונ.םידליה לש הדילה תודועת תא Rº277 «Dam.סויגמ רורחש לכונש ידכ םתושרבש תיאבצ הדועת לכו תובציתה סיטרכ ונדרשמל איבהל םיכירצ )38 ליב :המיאתמה השפוחה תגשהב םהל רוזעל דע םידלי ילב תואושנ וא,תוקוור םישנו 49 ליג דע םירבג) םיאולממ רורחשל םיקוקזה האףציה רתיה תלבק םשל.יזוחמה םינפה דרשממ האיצי רתיה לבקל ךירצ ץראה תא אצויה לכ רתיהל השקב שיגהל םילוכי סויג יבייח.םיאתמה דרשמל שגות רשא השקב ספוט אלמל שי.(2 ףיעס ןייע) םילאבצה תונוטלשהמ רורחש םילבקמ םהש רהאל קר האיצי ןיא.ונדרשמב ול תונתינה תוארוה "פל םייח חוטב רדסל ךירצ (ךמתנ אלו) אלמ חילש לכ.תוטבה תא רדיס םרטב ץראה תא תאצל לוכי אוה."וכו םיטילקת,םימוליצ,תופמ,תודועת,תומישר,םיבתכמ :ה ר ו ז נ צ ןועטה לכ תא.האיציה ינפל םימי המכ רוסמל שי רמוחה תא.ץראהמ איצוהל הצור חילשה רשא םירפסה לש המישר הקידבל רוסמל שי ןכ הקידבל(וירוגמ םוקמל הכומסה ריעב וא) חילשה לש וירוגמ ריעב הרוזנצה דרשמל רוסמל שי iva (nun וליפא) םירפס לש הלודג תומכ ץראהמ איצוהל הצורה :ה ר ל ה העיסנה ינפל םוי 20 -כ םלקתעה 7 -ב םתמישר תא ונל שיגהל ךירצ

5 לפסל אל םישקבתמ תועונתה חכ יאבו םיחילשה ונתועצמאב לכה רדסל אלא תודועתה תנכהב םמצע תעד לע.הזב אצויכו םתדובע תא קיספהל תושרופמ הלוכיה איהש הלועפ לכ תושעל וא םהלש םייטרפ םירודיסל וא הליגרה םתדובעל רשקב תוארוה,ונתאמ ולבק אל דוע לכו םתאיצי םוי ונידי לע עבקי םרטב םיקזנ םהל םורגל חילשה רשוא וב רשא םויהמ ףולחל לולע ןמז המכ עובקלו שארמ תעדל םילוכי ונא ןיא םידעצ םושב טוקנל אל םיחילשה לכ םישקבתמ ץכל.ותאיציב לופיטה רמג דעו ונידי לע ךורכ חילשה לש ותאיציב לופיטהש רוכזלו תעדל םיכירצ ונתוחילשב האיציל םידמעומה."וכו תורבחב,תונוש תוילוסנוקב,םינוש םייתלשממ םידרשמב תולועפב םיחילשה בל תמושתל.ביבא-לתב דרשמה ריזחמ ביבא-לתל העיסנ תואצוה.םילשוריב דרשמה ריזחמ םילשוריל העיסנ תואצוה יסיטרכ לע רומשל םישקבתמ םיהילשה) ונידי לע ורשוא תועיסנה םא וא ביבא-לתב וא.(העיסנה םילשוריב רקבל ונידי לע ונמזוה םהש הדימב םיחילשל תורזחומ ץראב העיסנ תואצוה ידיב רשא תולבקה ךמס לע "וכו םימוליצ,תוזיו,האיצי רתיה,ן וכרד ריחמ.םיחילשה :ץראב םהיתואצוה תא םיאלמ םיחילשל ריזחמ םיחילשל רודמה.ץראב תואצוה רושיא ךכ לע לבקלו ורוזיאבש חוקפה ףגאל ןוזמה יסקנפ תא רוסמל בייח ץראה תא בזועה.האיציה למנל םתוא ריזחהל וא ןוכרדה ךותב.ןוזמ יסקנפ לבקל םיכירצ קחרה חרזמה תוצראו הילרטסוא,הקירפא םורד,ודוהל םיאצויה לכ.ונדרשמפ םהל ורסמיש םיטרפה יפל תופסונ תוקירז.(הילרטסואו ליזרב,יאוגורוא ב"הרא לש תוילוסנוקב גוהנ הז רקיעב) הילוסנוקה לש אפורה לצא הקידב רובעל םימעפל תושרוד תומייוסמ תוילוסנוק תימואלניב הדועתל גואדלו תועובעבא דגנ ןוסיח תוקירז לבקל םיכירצ םיחילשה לכ.ךכ לע הדיעמה תואירבה דרשמ תאמ.ןוסיח תוקירזו תויאופר תוקידב.ץראהמ האיציה תאמ ןוישר ךכ לע לבקל ךירצ רלוד 10 לע םילועה םימוכסב ץוח ףסכ ץראהמ איצוהל הצורה נפלםימי 10 תוחפל שיגהל שי ךכ לע השקבה תא.(ונלש הצלמה ןפל) רזה עבטמה לע חקפמה קנב לכב תונקל יאשר - האיצי רתיהבו ץוח תוצראמ תחאל הסינכ הזיוב דייוצמה חילש לכ.רלוד 10 לש יוושב ץוח ףסכ ךמסומ רז עבטמ Rm KR» AAAAAA

6 .הנידמ התואב תינויצה תורדתסהה לש םיפסכה ינינעב לופטל,לארשיל ץוחמ יהשלכ הנידמב תורבזגה םעטמ הנמתמה םדא "ותלועפ ץראב תורבזגה.תינויצה תורדתסהה לש םיחילשה רוגישב לפטמה,תינויצה תורדתסהב רודמ "םיחילשל רודמה".תינויצה תורדתסהה י"ע םיעבקנ ומויק "מד רשאו הז םכסה יאנתל ףופכ אוהו יהשלכ הפוקתל והשלכ דיקפתב ל"וחל תינויצה תורדתסהה םעטמ חלשנה,םדא.תינויצה תורדתסהה יחילש רושיא םשל תינויצה תורדתסהה י"ע התנמתנש הדעוה "תוחילשה תדעו".םהל םימלתשמה םויקה "מדו,תינויצה תורדתסהה יחילש ינינעב תינויצה תורדתסהה י"ע התנמתנש הדעוה "הדעוה" גרא ;תינויצה תורדתסהה תורבזג לש חוטיבל רודמה - "תינויצה תורדתסהה לש חוטיבל רודמה" ;םילשוריב תינויצה תורדתסהה לש תורבזגה "םילשוריב תורבזגה" וא "תורבזגה" ;תימלועה תינויצה תורדתסהה לש הקלחמ "הקלחמה" ;תימלועה תינויצה תורדתסהה תלהנה "תינויצה תורדתסהה" :לאמש רוטב ןהל ןתינה שוריפה ןימי רוטב תועיפומה םילמל היהי הז םכסהב (א).1 ך רוב ק תב תוחילשה םכסהל "א חפסנ גיצנ" וא "םוקמב תורבזגה גיצנ" "םיחילשה לש םתדובע יאנת תעיבקל הדעוה" :(םירבסהו תורדגה) - יללכ "א קרפ ובוש םויל דע ותוחילשל חילשה לש ןתאצ םויב לחה "תוחילשה תפוקת".תוחילשה םכסה יאנתל םאתהב ותוחילש תקספנ הווהמ הז חפסנש,םכסהה ףוגבש תורדגהכ ןתועמשמ,הז חפסנב תורחאה תורדגהה לכ (ב).ונממ קלח " novo "

7 .חילשה לש תוחילשה תפוקת לכ ךשמל אוה תוחילשה םכסה ףקות.חילשה תמכסהב השענ.וליאכ ותוא םיאור הזכ יוניש לכו,ויפיעסב דחא לכ וא הז םכסה תונשל תיאשר אהת "הדעוה"ש שארמ הזב םיכסמ חילשהו,חילשה ףופכ היתוטלחהלש "הדעוה" ידיב תוביסמל םאתהב יונישל םינותנ,ויפיעסמ דחא לכ וא,ותוללכב הז םכסה.ןונקה ותואב התרדגהכ תיתעמשמ הריבע תוברל,תעמשמ ינינעל עגונ וא/םגו סחיתמ ןינעהו הדמב תאזו ונממ הלוע םג/ואו,הז םכסהל עגונה ןינע לכו הז םכסה ןיגב,וילע הז ןיד תיב לש וטופישל שארמ םיכסמו תימלועה תינויצה תורדתסהה לדבועל יתעמשמה ןידה-תיב ןונקתל תעמשמ ינינעב ףופכ ונהש ול עודי יכ,תילשה ריהצמ,קפס רסה ןעמל.חילשה לש תוחילשה םכסה תא תפסונ הארתה וא העדוהב ךרוצ לכ ילבמו דימ לטבל,הז חילשה דצמ תוחילשה םכסה תרפה ןמצעמ הוהי,הז ףיעסב רומאכ םהב יוניש לכ וא םינולאשב םכסה תוארוהו ןיד לכ תוארוה יפ לע היתויוכז לע ףסונב תיאשר היהת תינויצה תורדתסההו םיקיודמ םיטרפ תריסמ יא יכ םידדצה ןיב רהצומו םכסומ.רומאכ תודבועה תא הנשש הרקמה תורק םע דימ,אלמש םינולאשה וא תוחילשה םכסה יטרפ יולימב ססבתה ןהילעש תודבועב לחש יוניש לכ לע,םילשוריב תורבזגל קתעה םע,הקלחמל עידוהל חילשה בייחתמ,ןכ-ומכ.םיקיודמו םייתימא,םינוכנ,תינויצה תורדתסהב םיגוהנ ויהיש וא םיגוהנה םינולאשה תא תונקידב אלמל בייחתמ חילשה.ןמזל ןמזמ,הקלחמה י"ע עבקייש יפל 27,ותלועפ לע,תונמוזמ םיתעל,ץראב הקלחמל בתכב טרופמ ח"וד רוסמל חילשה לש ותבוחמ.הרות םילשוריב תורבזגהש ימ לכל וא,םילשוריב תורבזגל,והחלועפ ץראב הזכ גיצנ ןיא םאבו,ותלועפ ץראב תורבזגה גיצנל,ושדוחב שדוח ידמ,תומיאתמ תולבק ףוריצב יפסכ ח"וד רוסמל,ביצקתב ףתתשמה ימוקמ ףוג ידי-לע וא תינויצה תורדתסהה ידי לע ןירשימב,הפוק הרסמנ ודיל וא,ביצקת דמוע ותושרל רשא,חילשה לש ותבוחמ.ץראל ץראמ דיקפתב ל"וחב עוסנל םילשוריב םהיתוקלחמ תלהנה ידי לע וכמסוה רשא,םייצרא-ןיב םיגיצנ לע הלח הניא תאזה הנקתה םילשוריב תורבזגל - ותלועפ ץראב הזכ גיצנ ןיאו הרקמבו,םוקמב תורבזגה גיצנל ךכ לע עידוהל אלבו,תוחילשה תדעוו ותקלחממ רושיא תלבק אלל ותלועפ ץרא תא חילשה בוזעי אל.תיטרפה ותלעותל וז המכסה לצונת אלשו - ותקלחמ רושיאבו,םילשוריב תורבזגה י"ע ךכל ךמסוה םאב אלא,והשלכ רחא גוס לכמ תוקסע וא תומרתה,תויפסכ תוקסע :ןוגכ,ודיקפת תרגסממ גרוחה,ןינע לכב חילשה קוסעי אל םה ואלומיש םיטרפה לכ יכ שארמ הזב ריהצמו,םיחילשל סחיב "הדעוה" תעיבקל םאתהב :ל"וחב הדובע ירדסו להונ pa.הז םכסהל םאתהבו,ותקלחמ י"ע וילע םילטומה,םידיקפתה תא תונמאנבו ויתויורשפא בטימכ אלמל חילשה לש ותבוחמ ci

8 .רחא ירוביצ דסומ לכמ וא תינויצה תורדתסהה ידי לע ךמתנה,דשוממ ףסונ םולשת לבקל ול רוסא ןכו,וידיקפת םוחתל תכיישה,הלועפ דעב ףסונ םולשת לבקל רוסא תינויצה תורדתסהה חילשל.הצרא ועיגה רחאל םימי םייעובשמ רחואי אל :ןמקלדכ אוה,חילשל םימלתשמה םויק ימד בכרה 54 :םויק ימד "ג קרפ.דלי לכ רובע םייסיסב םויק ימדמ - 20% דלי.םייסיסב םויק ימדמ - 40% השא :תיתחפשמ תפסות (ב)."הדעוה" י"ע ועבקיש וא ועבקנש םייסיסב םויק ימד תפסות לע תולעל הלוכי הניא,ץראבו ל"וחב חילשל תמלתשמה,תיתחפשמה תפסותה.תושפנ 5 דעב.םידבוע םה םג םא,ל"וחב ותא םיאצמנה,וידלי רובע תפסות לבקל יאשר חילשה ןיא ןכו תדבוע איה םג םא,ל"וחב ותא תאצמנה ותשא רובע תפסות לבקל יאשר וניא חילש.התוא רשאת "הדעוה"ו הדימב ןתנת,םייסיסבה םויקה ימדל תפסות (ג) םיחילש לע םג הלה תאז הנקת.חילשל םינתינה םויקה 50% לש רועישב היהי םמויק,םתלועפ םוקמב ימוקמ דסומ תופתתשה ידי לע ןמוממ םמויק ימדמ קלח רשא םיחילשל.םירוהה ןחלוש לע ךומס אוהו דבוע וניא םא,8 ליגל עיגה דליהש רחאל םג - ל"וחב תמלתשמ דליל הבצקהה תונקתל םאתהב,םויקה ימד ירועישס לע תולעל םילוכי םניא,ימוקמה דסומה תופתתשה.תינויצה תורדתסהה י"ע םעפל םעפמ,עבקייש רעש יפל,ימוקמ עבטמב חילשל ומלושי,ליעל םיבוקנה,םימוכסה לכ.הז םכסהל םאתהב ותדובע תקספה וא ותדובע בקע,תינויצה תורדתסההמ,םהש-ולא םירחא םייוציפ וא,ןירוטיפ הנעט לכ לע תינויצה תורדתסהה יפלכ שארמ הזב רתוומ חילשהו,ןירוטיפ יוציפ םיללוכ חילשל םימלתשמה,םויקה ימד תאזו,ל"והב ותוליעפ לע ח"וד הל רוסמלו ותקלחמב בצייתהל וילע,הצרא חילשה תרזח םע ( x ) ימדו םתדובע תומוקמב םנוכישו םתלכלכ ולבקי םידלי יתבלו הרשכה תווחל םיחילש.םיקוור םה םא,םילוע תונחמל ota דחי,תינויצה תורדתסהה ימולשת,אלמ רועישב םייסיסבה םויקה *מדל תפסותה םלושת.הלא Oy

9 .םהלש יופירה תואצוהב אשית תינויצה המיאתמ הרהצהב וריהצי םא,הז יוכינ לע רתוול םיאשר,תדחואמה הכלממב םילעופה תורדתסההש םירתוומ םה יכ,םתלועפ םוקמבש תורבזגל וא םתוא תחלושה הקלחמל ימדמ הכוני הז םוכס.ולא תואצוהב ותופתתשהכ 2% וכוני,חילשה לש ומויק ימדמ,םיחילש.ומויק ימד לש קלח םלשמ ימוקמ דסומ םא סג,חילשה לש םיללוכה םויקה ינב וא חילשה לש הלחמב רושקה חותינ וא הלחמ לש הרקמב - י ו פ ירו ת ו א צ ו ה :םיאבה םיאנתל םאתהב תאזו,ל"נל רשקב ויתואצוה חילשל ורזחוי,ותחפשמ ךמס לע ע צובי הזה םולשתה.דליל שדוחל םירלוד 10.- לש ךסב - תודהי ידומילבו םיירבע.ל"נכ םייטרפ םירועיש םילבקמ וידליש,חילשה תרהצה םידומילב םיחילשה ידליל םינתינה,םייטרפה םירועלשה ןומימב תינויצה תורדתסהה ףתתשת קר םלושת תאזה תפסותה.םהידלי דעב רפסה יתבל םימלשמ םהש,יביטקפאה דומילה רכשמ,םיידוהי רפס-יתב םימייק םניא םהבש,תומוקמב.םיידוהי רפס "תבב םידמול םידליה םא דומיל-רכש תואצוה 60% תונושה תוצראב םילעופה היחילשל,טרופמ ןובשח דגנ,ריזחת תינויצה תורדתסהה.ךווית ימד ילב הריד גישהל תורשפא התיה אלש קר,הריד תריכש רובע ךוויתה ימד תואצוהמ 506 ורזחוי חילשל - ך ו ו י ת יי מ ד (ב) ורשאי,םילשוריב תורבזגה(הזכ גיצנ רדעהב) וא ותלועפ םוקמב תורבזגה גיצנש רחאל.תורבזגהו היצרטסינימדאה שאר,רבדב תעגונה הקלחמה לש תפתושמ הטלחהב רשואת וז תופתתשה הריד תואצוה :ל"וחב תואצוהב תויופתתשה.ל"וחל ותאצ ינפל,תכמסומה הדעוה ידי לע ודיקפתל םאתהב עבקית חילשה לש ותגרד.9.לבוקמה םולשתה תא,רבעמ ץראב והשיש הקלחמה ידי לע עבקייש יפכ,תוחילשה םויס םע קספוי םויקה ימד םולשת.ותלועפ ץראל ןמזב,ולבקי םיחהילשה,לארשיל הרזחב העיסנה תפוקת רובע םויק ימד ומלושי אל.תורבזגהו םוימ לחה ול ומלושי,הקירפא ןופצו הפוריא תוצראל אצויה חילשל םימלתשמה םויקה ימד.8 ועיגה םוימ לחה םויקה ימד ומלושי,תורחא תוצראל אצויה,חילשל.יפוריא למנל ועיגה.דבלב אוהו חילשה ךכב אשי,לארשי תוברל יהשלכ ץראב חילשה לע לוחי ימולשת ןיגב אוהד ןאמ יפלכ תיארחא אהת אל תינויצה תורדתסהה יכ,שרופמב תאזב רהצומ הזכ סמו הדימבו,יהשלכ ץראב קוח לכ תוארוה יפ לע חילשה לע םילחה,הסנכה לע סמ לכ 5 1 *ד קרפ 5 7. וז ותאצוה םא,ותריד רכש תואצוהב תופתתשהל יאכז אהי חיליש - ה ר י ד - ר כ ש (א) האצוה לע קר קלח וז תופתתשה.חילשל םימלתשמה םויקה ימד לש ללוכה ךסהמ 10% לע היהת וז תופתתשה.הז םכסהב רומאל םאתהב,ול םימלתשמה םויקה ימדמ 25% לע הלעתח תולעל הלוכי הניא םלוא,הרידה רכשל האצוהה ןיבל - םויקה ימדמ עבר ןיב שרפהב,הריד-רכשב ימוקמ דסומ לש וזכ תופתתשה תמייקו הדימבו,"וכו ןופלט,רואמ,הקסה.תינויצה תורדתסהה תופתתשהמ ימוקמה דסומה לש ותופתתשה הכונת,זג,םימ :ןוגכ,םינוש םיתוריש המע תללוכ הניאו הריבס המרבו הריד רכשל הרישי ( x )

10 תישענש,תיאופרה הקידבב ותחפשמ ינבמ דחא וא חילשה לבבוה הבש הקלחמב לופיט,םייל.לארשיב םילוחה תופוק י"ע תוסכתמ ןניא רשא תואצוהו,תוחילשב ותאצ ינפל ץעטמ" ג"ק 150 םיללוכה) ג"ק 200 תונויצה תורדתסהה.ק"ממ 1 ג"ק 300 לכ ובשחיי ןעטמ תעסהב םיבושיחה ךרוצל ותקלחמ תצלמהב קר,רחא המוד,דויצ וא םירפמ לש ןעטמ תלבוה ףדוע רשואי חילשל (ב).םילשוריב תורבזגה רושיאבו.הינאב ועסו* רתיהו ה-[הפ םחז -ב תוחילשה תנידמל,הנובשח לע (ףסונ םולשתב בייח וניאו הינאה סיטרכל דומצה,"השרומ וסטוי ג"ק 40,עסונה םע וססוי ג"ק 200 -מ ג"ק 10 תוריואב עסוג יבגל.הצרא הרזחו.חילשה לש יטרפה ונובשח לע,(הלכלכ תוברל) העיסנה אלא,ימואלה חוטיבה קוחל םאתהב הדיל ימדל תיאכז הניא,החילש הניאש,חילש תשא (ג).קוח ותוא תוארוהל םאתהב התוכזל רבעו"ש,דבלב "הדיל קנעמ"ל תינויצה תורדתסהה הבגת,ל"נה דסומהמ םילבקמה םימוכסה תא וליאו,םויקה ימד.ךכל ךמסוהו השרוהש דיבעמכ הדיל ימד ימואל חוטיפל דסומהמ לבקל תיאכזה,החילשל םלשת תינויצה תורדתסהה (ב) אולמ תא,ל"נה דסומהמ םימלתשמ םה הרובעש הפוקת התוא דעב-קוחה תוארוהל םאתהב ה ד * ל ת ו א צ ויה אלא,שארמ ועבקנש יפכ (עסי הב הקלחמה תוברל) העיסנה יעצמאו העיסנה וק הנושי אל - 5 -אניצידמו םיידפןטרוא םירישכמ,םייפקשמ,םייניסב-לופ*לט :וללכיי אל הלא תואצוהב (ב) אלמלו וילע םינוממל דימ ךכ לע עידוהל גואדל חילשה לע,הדובעב תונואת לש הרקמב (ג).םילשוריב תינויצה תורדתסהה לש חוטיבל רודמל םאיצמהלו - (הנשיו הרקמב) תוכנ יבגל qm הדובעב העיגפ ימד יבגל ןה,םישורדה םיספטה תא דימ ןריבעהל תנמ לע,"וכו זופשיא,תופורת,יופיר לע תולבקה לכ ויהיש גואדל חילשה לע חוטיבל-רודמה י"ע ורבעויש ידכ,םילשוריב תינויצה תורדתסהה לש חוטיבל רוסמל.למואל חוטיבל דסומל.תומיאתמ תולבק הילא ופרוצי םא קר רשואת,ל"נה םלאנתל םאתהב איהש האצוה לכ ( x ),םעפל םעפמ ועבקיי ולאש יפכ,םהילע םותחלו הדיל קנעמו הדיל ימד ןיגב,ימואל.לארשיב ןיד לכ תוארוהל םאתהב חוטיבל דסומה לש םיספטה תא אלמל תבייח,םש הדליו ץראל ץוחב תאצמנה החילש,הרובחתה יעצמאל םאתהב ןמומת,ותחפשמ ינבו חילשה תעיסנ - ה ע 9 סם ג תת ולא צו ה.5,וידיל העיסנה יסיטרכ תא וא,סיטרכ תא חילשה לבק םא,תינטפצה תורדתסהה י"ע ועבקייש.תורבצגהו הקלחמה לש תשרופמ המכסהב, A וק תריבש י"ע הנמרגתש,תואצוהה לכ ולוחי,תורבזגהו הקלהמה לש וזכ המכסה הנתינ אל PAD "ae da a ף 5 ךונ ( x ) py2on,noboa nnavoo vos voy e אל שיגהל שי,הדיל קנעמל ימואל חוטיבל דסומה לא העלבת :חילשה תשא וא ה/חילשה תעידיל %.ל"נכ םהל עיגמה תא לבקל ולכוי אל,הז ןמז ךות שגות אל םא ;הדילה םוימ הנשמ רחואי

11 .הלועפ תנשל דחא שדוח לש השפוח לבקל יאכז חילשה.1 : הש פרה "ה קרפ ףתתשת אל תינויצה תורדתסההו,דבלב ונובשח לע ןה הרזח בו ותשפוח םוקמל ותעיסנ.ול םיעיגמה םויקה?"מדל לעמ ותשפוח תואצוהב % %תויוכז תרימשו חוטיב דה קרפ םישדוח 6 -מ הלעמל היה םא קר תיסחי השפוחל יאכז,הנשמ תוחפ תוחילשב היהש,חילשה יאכז וניא,וז הפוקתמ תוחפ תוחילשב היה םא ךא,הקלחמה תטלחהל םאתהב תאזו תוחילשב.השפוחל השפוחה תא קר ותלועפ ףוסב לבקל לכוי,השפוחה תריבצל הקלחמה רושיא לבקי אלש,חילש.הנורחאה ותלועפ תנש דעב.דבלב השפוח ישדוח ינש רובצל חילשה לאשר,םילשוריב ותקלחמ תאמ בתכב רושיאב קר רושיאבו ץראב ותקלחמ תצלמהב אלא,תלצונמ יתלבה ותשפוח דעב םולשת חילשה לבקי אל.ודיקפת םויסב קר תאזו,םילשוריב תורבזגהמ בתכב הנש תוחילשב התויה רחאל,תועובש 10 לש הד"ל תשפוה לבקל האלמה תוכזה שי החילשל :.תוחפל תחא.הלחמ תשפוח תריבצל תוכזה ול הרומשו הלועפ תנש לכל םימי 24 לש הלחמ תשפוחל יאכז חילש לכ תואצוהו חילשה לש ותשפוח,םלואו.ול הארנה םוקמ לכב ותשפוח תולבל יאכז חילשה.תיתנשה ותשפוח ןובשח לע ףקזית,םייתרוסמה לבאה ימיל טרפ,ותדובעמ חילשה לש ךכל רשקב םירקבמ ותחפשמ ינב וא/םגו חילשהו,חילשה תחפשמב הנואת וא ןוסא לש הרקמב ורדעה תפוקתו - תינויצה תורדתסהה לע,ךכב תוכורכה,העיסנה תואצוה ולוחי אל,ץראב.(הדי לע ועבקילש םיאנת יפל) האולה ןתמ י"ע,ויתואצוה ןומימב חילשל רוזעל תורשפאה תא,הקלחמה תצלמה יפל,לוקשת תורבזגה 1 DSnana ת וינ ו.םייח חוטיב י"ל 0.תונואת דגנ חוטיב "ל 0 :אבה טוריפל םאתהב היהי חוטיבה.ותוחילש תפוקת לכ ךשמל היהת חילשה חוטיב תפוקת.חילשה תחפשמ תללכנ הניא הז חוטיבב."מוקמ דסומ *"ע םימלתשמ םהש ןיבו תינויצה תורדתסהה י"ע םימלתשמ ומויק ימדש ןיב,דמלב חילשה ללכנ תאז תרגסמב.תוחילשל והאצ םרט,ןוכנה דעומב חוטיבה תרדסהל םישורדה םלספטה לכ תא אלימו *אנתב - םייח חוטיב יבגל.םילחו תונואת תוטיב תוחילשל ותאצ "נפל חטובי חילש תא תומאות ןניא ולא תויחנה םא,ויניע תואר יפלל ונובשח לע,ומצעב חטבל לוכי חילש %.ונוצר

12 >" ק ו פ פת נ ס י ה רו ת ג פ ו ל י ן - תורדתסהה תינו"צה ףתתשת תרימשב ויתויוכז,חוטיבה הכוני ימדמ ומ ויק לש חילשה עבטמב,ימוקמ םוכס םאתהב קוחל יפכו רבדהש בוהנ.ץראב ב 9 ט ו ח ל א ו מ י -,חילש לבקמה ימד םויק םיאלמ וא םייקלח תורדתסההמ,תינויצה חטובי דחי םע ותחפשמ דסומב חוטיבל,ימואל ךשמל לכ תפוקת.ותוחילש ךרוצל םויק יושנ םע םידלי 5,000.- י"ל יושנ ילב םידל* 4,000.-?"ל 3,000.- הסילופ םע ןובשח.הימרפ םע ובוש לש חילשה,הצרא הדלמבו ונעטמו אל חטוב י"ע תורדתסהה,תינויצה ריזחת ול תורבזגה תא התוא ה*מרפה המלושש רובע חוטיב ונעטמ םרט ותאצ תוחילשל - יאנתב ביציש ינפל ותאצ.ל"וחל ךרוצל חוטיב,ונעטמ םאתהב םיאנתל םיטרופמה לע,ליעל חללשה רוסמל טוריפ,ונעטמ עסומה ותא ןוריואב וא/םגו,הינאב לכבו,הזירא ןויצב וכרע,יפסכה רודמל,םיחילשל וילא תעב,העיסנה חטובי חוטלבב.ףיקמ םוכס חוטיב,ןעטמה ללוכה ןעטמ דומצ רסמנה הלבוהל,הינאב היהי םאתהב טוריפל :אבה ב י ט ו ח מ ט ע ן - ןעטמ,חילשה רסמנה הלבוהל,חינא ב חטובי ינפמ ןדבא הזיראב המלש,דבלב אלו ינפמ ןדבא,"קלח וא קזנ.יקלח,ןעטמ חקלנה י"ע חילשה דומצהו pm לש חילשה תפוקב ןילומגת תפוקבו היסנפ תרכומ,יהשלכ םא חילשה אוה רבח ןהב ינפל ותאצ ץוביקה-ץוביק ךישמי םולשתב יסמ תפוק םילוח רובע חילשה רומאכ.ל*על,םירומ םילבקמה תודסוממ םיימוקמ תא לכ םרכש,ל"וחב וא קלח,ונממ םניד אהי ןידכ יחילש תורדתסהה תלנויצה "בגל תרימש םהיתויוכז תפוקב,םילוח תפוקבו ןילומגת היסגפו ךרוצל תרימש ויתויוכז,ל"נה לע חילשה עפדוהל הקלחמל,תורבזגלו ינפל ותאצ,ל"וחל וויא איה תפוק םילוחה ובש איה,רבח ףוריצב םימרפ "סמ),.ז.ת סקנפ,רבח תבותכ.("וכו ךשמל לכ תפוקת.ותוחילש םע ובוש לש הילשה,הצרא רזחות ץוביקל האצוה,וז דגנ ןובשח רשואמ תאמ תכשל.סמה רדסה הז וניא לח לע חילש חילשה םע ינב וחחפשמ.ל"אחב תפוקתב התוהש לש תחפשמ חילשה ץראב - ךרטצה וז גואדל םולשתל סמ תפוק םילוח לע :ה 3 נובשהח ב טי חו פר ו א * - תורדתסהה תיגויצה,רומסת לע םהיתויוכז לש חילשה לנבו),(ותחפשמ התואב תפוק םילוח הבש היה רבח ינפל ותאצ,תוחללשל קר תפוקתב ותוהש לש תופתתשה וז רבעות,הפוקל רחאל חילשהש סינכי תא וקלח.הפוקל ד"ישת-"ימואל ףיעס),(7 ויפלש יאשר דיבעמה חוכמ) (קוחה תוכנל יוכינ,הז םאב חילשה חטובמ לע ודי דסומב חוטיבל.ימואל,ל"וחל דע רועישל לש 65% םוכסהמ םלתשמה י"ע,דיבעמה יאנתב תופתתשהש וז אל הלעת לע 15% רכשהמ,ןורחאה היהש םלתשמ חילשל,לארשיב יוכי בו לש 1.5% םאתהב קוח"ל חוטיב E dam

13 זז ראב ם למ ךול שת."ז קרפ :אבה טוריפל םאתהב ול ומלושי דויצה ימד,וזמ הרצק הפוקתל אצוי אוה םא.דויצל =.%7125, = םלשדוח 1! 6 - לש הפוקתל י"ל םלשדוח 3 -מ תוחפ לש הפוקתל.דויצ-ימדל הבצקה לכ םלושת אל,חילשה תחפשמ ינבל לבקל לוכי וניא,הינש תוחילשל (הנושאר תוחילש םויס רחא) םייתנש ךות אצוי חילש םא.דויצ ימדל הבצקה לכ םלושת אל ל"וחב.ינשב דויצ ימד 65 " דליל :ה 5 ימ ת.] :ןלהלדכ תרוכשמ וא הכימת םלושת וידליו חילשה תשאל :ןלחלד טרופמל םאתהב (לרוביצ וא,יתלשממ דסומב ריכש דבוע אוה חילשה םאב) תרוכשמ וא "םירוה תכימת" וא/םגו הכימת" םלושסת,(דבלב) חילשה תשא ץ ר א ב ה ח פ ש מ ב ה כ י מ ת.חילשה תחפשמ ינבמ דחא לכל (דבלב) םירלוד 10 ןכו,ךרדב תואצוהל םירלוד 15 (ל"נה םילודה 10 -ל ףסונב) ומלוסשי,קוחרה חרזמה וא הקירמא תשבי תוצראמ תחאל תוחילשל אצויה חילשל.ךרדב תואצוהל םירלוד 10 ומלושי ל"וחל תוחילשל אצויה חילשל - ך ר ד ב ת ו א צ רוה 5 ל"וחל םיאצו* החפשמה ישאר ינסש הרקמב( 18 ליג דע) ץוביקב דליל 90 ץוביקב ראטנ החפשמה ינבמ דחאו הרקמב( 8 ליג דע) ץובקב דליל.םהירוה,18 ליג לעמ חילשה ידליל.תדבוע הניאש הרקמב קר הכימתה םלושת חילשה תשאל :ת.ר ן כ ש.ץראב תמלתשמה וטורב ותרוכשממ 25% וכוני,שדוחל,וטורב *ל 150 -מ הלעמל החיוורמו תדבוע ץראב הראשנש ותשאו.ץראב ותדוכשמ תא תלבקמ ותהפשמש הילש.הוחילשל ותאצ םרט,ירוביצ וא יתלשממ דסומב ריכש חילשה היה םאב(ןלהל "ג ףיעסב רומאל םאתהב) ותרוכשמ םלושת וידליו חילשה תשאל :ןלהלדכ םלרוה תכימת םלושת חילשה תשא וא/םגו חילשה ירוהל : 0 5 (דבוע וניאש יאנתב) ץוכקב הרוהל שדוחל י"ל 0 הרוהל :ןלהלדכ ךכל תושרדנ תוחכוה ואיצמהו,ונממ הלעמל וא,שדוחל י"ל 60.- לש ךסב םירחא י"ע םיכמתנ וא/םגו םירכתשמ םניא,חילשה תרזעב םמויקב םייולת םה םאב קר,םלושת םירוה הכימת ךס םלושי,הנשמ הלעמל לש הפוקתל ל"וחל אצויה,חילשל - ד ו יצ י מד 1 וא/םגו חילשה םאו יבא,וידליו ותשא תא םיללוכה לארשיב םיראשנה חילשה תחפשמ ינבל Eu ( x ) m שדוחל י"ל 0 השאל e ןחלש לע םיכומס םנהו,ץוביק ירבח םניא,םידבוע םניא םאב קר הכימתה םלושת nica

14 לע הלעת אל,ד ח י ב ל"ותב תויתחפשמה תופסותהו לארשיב תיתחפשמה הכימתה ה"ס.(1 ףיעס "ג קרפב רומאכ) תושפנ 5 רובע םולשת םאתהב) 5 הגרדב תינויצה תורדתסהה דיקפ תרוכשמ לע תולעל הלוכי הניאו,חילשה לש.(?תחפשמה ובצמל םיראשנה חילשה תחפשמ ינבל תמלתשמה תרוכשמ וא םירוה תכימת וא/םגו הכימתה לכה ךס ץראב הנורחאה ותרוכשמ לע תולעל הלוכי הניא,(ליעלד "ב,"א םיפיעסב רומאכ) ץראב.םהירוהב ךומתל םילגוסמ םניא ולא םידליש,תוריבס תוחכוה ואבוי םהב םירקמ ללכה ןמ םיאצול.םידליה רפסמל םאתהב תיסחי הבצקה םלושתו,ךמותכ םידליהמ דחא לכ בשחי,(ל"הצב הבוח תורשב םניאו) 18 ליג לעמ תונ/םינב ם"רוהה דחאל םאב הרקמבו - הרוהה לש יטרפ חוטיבמ םילובקתל סחיתמ ל*על רומאה ןיא.(יאכז אוה.ליעל 2 ףיעסב רומאל םאתהב בושיחה השעי הז (ירובצ ימואל)הוטב לכמ וא "ימואל חוטבל דסומה"מ הכימת לבקמ םירוהה דחא םאב הל הכימתה בושיח ( הסנכהכ חוטיבה ילובקתמ דבלב 50% ובשוחי,רחא גוסמ תא איצמיש רחאל תאזו,י"ל 60.- ןיבל,ךמתנ וא/םגו רכתשמ אוהש םוכסה ןיב שרפהה.ליעל רומאה סוסיבל תושרדנה תוחכוהה.םהב םיכמותה םירחא החפשמ יצב וא/םגו.םהב ךומתל חוטבל דסומה" תבצקה) הבצקה וא רחא הסנרפ רוקמ לכ םהל ןיא,האלמ חילשב םתולת םילגוסמה םידלי םהל ןיאו ("וכו תילאיצוס הרזע,היסנפ,רחא חוטב לכ וא,"ימואל הבוגב הכימתל הרוהה יאכז,תפסונ הסנרפמ םילובקת לכ ול ןיאו,שדוחל י"ל 60 -מ םאב דחא םירוהה רכתשמ וא/םגו ךמתנ וידלי םירחאה תלוז) (חילשה םוכסב ךומנה y "<

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות ושג ני י זוווניוגז נרושוווגג ו5רי רוי תרודהמ רורפ 007 כות םיניינעה דומע ומ ג םיגיר םייל ד שוכרה 4 יפ ישי דצ תויר םידיעמ ה םינת םייל 5 ווונ * ו הדועמ כ ורומת טרפמ לוה להל( המישרה ו משש וקנ טרפמ לנה ול לרה

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעל

לכבוד מרחייםביבס משמ יור 14 מרץ, 2017 זאדר,תשעז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהחמפוניםאליךעל לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעלמנתלרתוםאותךלסייעלנולקדםבאופןמשמעותיאת מצבןהכלכלישלהרשויותשבנדון.

קרא עוד

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות רקל תונ * א אמ ב המגידרפ תוגוסנה ינפמ דבלב פ הריסמב ן 2 ןוכ יקלח בוצק המה א ןידכ רסח 4 ורותיו לוטיב לוטיב תח ו 6 תויזוח 7 תגשה ה א ןידכ 8 תיקוח 9 יא תלבק תעדוה ליח ג המגידרפ 2 תופכ ה ל ףויז המיתח 2 רסוח

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא  AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא - 2017 23, לירפא www.dailyfx.com research@dailyfx.com 1.50% NZD 1.75% 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% 0.75% CHF -0.75% -0.10% ךיראת עבטמ עוריא GMT EDT יפצ םדוק ש רפא- 22 First

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בג"צ 02/

בגצ 02/ תיבב ןויה טפשמה םיוריב ותבשב תיבכ טפשמ הובג סדצל ץ גב 577/1.1 ז ת,השור ג. דקומה ל טרפה הדוסימ הטול ).ר.ע(רגרבצלז תועצמאב ד וע לאכימ דרפס /ו ילימא רפש /ו ימו הירכז /ו רשיבא בל /ו למרכ ץנרמופ /ו רדא יקסביירג

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה הצעה לביטוח extra לבתי לתשומת לב המציע/ה/המועמד/ת לביטוח*: מכה אין להצעת הביטוח תוקף עד אשר נתקבלה ושרה בכתב על המבטח. אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק. אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי ולהקטין את תגמולי הביטוח,

קרא עוד

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

חוק הירושה, תשכה-1965 י,, )* פ תדפיס מתוך wwwhalachotcoil רשו מות החוקים ספר 10 446 ח' באדר ר) תשבעה בפברר 1965 עפוד 63 חוק הירושה, ה"כשת 1965 44 ת ה ו כ ן ןושאר תויל, 6463 ינש 6564 ישי 6965 תר ה 65 'ב ףקות ה 66 'ג ה 68 יעיבר

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מצגת חברה 2017 יולי עדימ טרופמה תגצמב וז רשקב םע רואית תופורתה תוחתופמה לע ידי,הצובקה,ןהיתונורתיו תוברל תוכרעה תלהנה הרבחה רשקב םע,ןתמאתה ןתרידח יקוושל תופורתה ןכו תוחול םינמזה יבגל,ןחותיפ וניה רדגב עדימ

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

בס"ד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א'

בסד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' פניני שדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' כל הזכויות שמורות למכון 'שדה' הוצאה לאור של שיעורים, מאמרים וביאורים בתורת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו לחומר נוסף ניתן לבקר באתר www.mota.breslev.org להארות והערות עידו

קרא עוד

פוליסה לביטוח דירה ותכולתה

פוליסה לביטוח דירה ותכולתה הפניקס הית שלי פוליסה ליטוח ירה ותכולתה י תיה - הסילופ הרי התלוכתו ת/חטומ!ה/כנ ךנה ת/שקתמ ורקל הסילופ וז תמושת.ל תצמ טרפ שרוה,ןוקית שי ת ריזחהל הסילופה ה-ןכוס ייל םקה!ירשפה הסילופ וז יה וח :ןי סקינפה הרח

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

י, ז( המעולוה הדלמלומאטוה האוטלקוה בקרב הוהודלם הסמרדוום 915 ד סרגיר מצחק בורברבמ איטליה וארץ-ישראל* א. בשלהי מלחמת -העולם הראשונה היו מטרות ההת

י, ז( המעולוה הדלמלומאטוה האוטלקוה בקרב הוהודלם הסמרדוום 915 ד סרגיר מצחק בורברבמ איטליה וארץ-ישראל* א. בשלהי מלחמת -העולם הראשונה היו מטרות ההת י ז המעולוה הדלמלומאטוה האוטלקוה בקרב הוהודלם הסמרדוום 95 ד 929 סרגיר מצחק בורברבמ איטליה וארץישר* א בשלהי מלחמת העולם הראשונה היו מטרות ההתפשטות של איטליה במזרה אג הים התו מכוונות אסיה כלפי בעיקר הקטנה

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ףסואה ינואיזומה לש קנב לארשי לחר יאקרב קנב לארשי דסונ תנשב 1954 קנבכ יזכרמה לש תנידמ לארשי תושרכו תיראטינומ תיתכלממ. המודב םיקנבל םייזכרמ םירחא םלועב,

ףסואה ינואיזומה לש קנב לארשי לחר יאקרב קנב לארשי דסונ תנשב 1954 קנבכ יזכרמה לש תנידמ לארשי תושרכו תיראטינומ תיתכלממ. המודב םיקנבל םייזכרמ םירחא םלועב, יניזומה לחר יאקרב דסונ 9 כ יזכרמה תנידמ תושרכו תיראטינומ תיתכלממ המודב םיל םייזכרמ םירחא םלועב טילחה דוע תונושארה ויתונשב דסייל יטאמסימונ ותרטמ המגמהו החנמה ות איה לדתשהל לולכל לכ תורטשה יעצמאו םותה םירחאה

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

לאגי לייא מ ~ נרדערדמ תדדקנ הנפמ תסיפתב ןוחטיבה לארשי-ץראב אבצה יטירבה לארשי-ץראב - תוכבתסה תילב הרירב זאמ השוביכ לש לארשי- ץרא ידי- לע אבצה,יט

לאגי לייא מ ~ נרדערדמ תדדקנ הנפמ תסיפתב ןוחטיבה לארשי-ץראב אבצה יטירבה לארשי-ץראב - תוכבתסה תילב הרירב זאמ השוביכ לש לארשי- ץרא ידי- לע אבצה,יט לאגי לייא מ ~ נרדערדמ תדדקנ הנפמ תסיפתב וחטיבה לאר לאר תוכבתסה תילב הרירב זאמ השוב לאר ץרא ידי תרגסמב םלהמה םיי תמחלמ םלועה הנושארה האצמנ הינטירב תביוחמ תיטילופ תיאבצו הנוחטיבל לאר ץרא ביוא ינוציח תברועמו

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו קרפ וו טסרת החיתפ קרפל וו קרפ קלוחמ ה (א מ העיקתה היאנתו (ב יט ויתונוכתו (ג תעשב העיקת םוריח (א מ העיקתה היאנתו קרפה חתופ תעצהב ה עומ תרדגהו יאמ ןימ ןכיהו םיעקות דבלב ןכיהו תורצוצחב רחא ןד םיב םינוש םילחה

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החבר"ה המנהלת מרץ 2013

החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החברה המנהלת מרץ 2013 החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החבר"ה המנהלת מרץ תוכו ענוונום עמ' 3 31 במרץ דוח דירקטוריון ליום 23 31 במרץ דוחות כספיים ביניים ליום 2 החברה המנהלת

קרא עוד

הודעה לתקשורת ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט דירוג אתרים וקבוצות, מרץ.107 במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית ה

הודעה לתקשורת ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט דירוג אתרים וקבוצות, מרץ.107 במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית ה הודעה לתקשורת.7.4.07 ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט דירוג אתרים וקבוצות, מרץ.07 במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית הגולשים הישראליים. מחקר הוועדה, באמצעות ספק המדידה גמיוס

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E0F4E5E8F8E5F4F1E5FA20E6EBE5FA20F9E1F6E9E3E420E7E5E1E420E9F0E5E0F BECF7F8E9E0E420E1ECE1E

<4D F736F F F696E74202D20E0F4E5E8F8E5F4F1E5FA20E6EBE5FA20F9E1F6E9E3E420E7E5E1E420E9F0E5E0F BECF7F8E9E0E420E1ECE1E זכות שבצידה חובה אפוטרופסות ציפיסולומון דרמר, עו"ד האפוטרופוס הכלליוהכונסהרשמי ינואר 2014 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי תאגידשהוקםעלפיחוקהאפוטרופוסהכללי ( 1978 תפקידיו : האפוטרופוסהכללי הכונסהרשמי הרשםלעניניירושה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Movian - Bug #516

Movian - Bug #516 Movian - Bug #516 Hebrew subtitles appears reversed left to right instead right to left 05/18/2011 04:27 AM - joni C Status: Accepted Start date: 05/19/2011 Priority: Low Due date: Assignee: Andreas Smas

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד