מדריך למשתמש עבור Nokia Issue 2

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדריך למשתמש עבור Nokia Issue 2"

תמליל

1 מדריך למשתמש עבור Nokia Issue 2

2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-38 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.EC/1999/5 עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת: מכל האשפה המסומן בעל הגלגלים מציין שבתחומי האיחוד האירופי יש להעביר את המוצר בתום חייו לאיסוף נפרד. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אין להשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת התאימות הסביבתית (Eco-Declaration) של המוצר או במידע הספציפי-למדינה בכתובת Copyright 2006 Nokia כל הזכויות שמורות. שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו, בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ- Nokia, אסורים. Nokia Connecting People,Visual Radio,Nokia ו- Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של.Nokia Corporation שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם..Nokia Corporation הם סימני קול של Visual ו- Radio Nokia tune This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. 2

3 Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See < מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר למידע שקודד בהתאם ל- Standard,MPEG-4 Visual על-ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר לווידאו MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-.MPEG LA, LLC ראה.< Nokia פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמיד. Nokia שומרת לעצמה את הזכות להוסיף שינויים ושיפורים לכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. Nokia לא תהיה בשום מצב אחראית לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה או לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או בלתי ישירים בלא תלות כיצד נגרמו. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" is).(as מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך. מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנות הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות היצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט /Issue 2

4 תוכן למען בטחונך... 6 מידע כללי... 9 סקירת הפונקציות... 9 קודי גישה... 9 שירות הגדרות תצורה הורדת תוכן ויישומים מידע קשר ותמיכה של... Nokia צעדים ראשונים הכנסת כרטיס SIM וסוללה הכנסת כרטיס... microsd 14 הסרת כרטיס ה- microsd טעינת הסוללה הפעלה וכיבוי של הטלפון הגדרת שעה ותאריך אחיזה נכונה חיבור רצועת היד ההתקן שברשותך מקשים וחלקים מצבים מכניים מצב המתנה מחוונים גלילה ובחירה באמצעות הג'ויסטיק תפריט עזרה הדרכה בקרת עוצמת קול נעילת מקשים פונקציות שיחה ביצוע שיחה מענה לשיחה או דחיית שיחה יומן קלט טקסט חזוי העתקה ומחיקה של טקסט הודעות כתיבה ושליחה של הודעות דואר נכנס קבלת הודעות התיקיות שלי תא דואר דואר יוצא הצגת הודעות בכרטיס ה- SIM שידור מקומי למנויים עורך פקודת שירות הגדרות של הודעות אנשי קשר ניהול אנשי קשר ניהול קבוצות אנשי קשר הוספת צלצול הקצאת מקשי חיוג מהיר גלריה פונקציות בגלריה הורדת קבצים מוסיקה נגן מוסיקה Visual Radio.9 מדיה מצלמה RealPlayer רשמקול נגן...Flash 63 עורך וידאו שירותים צעדים בסיסיים לקבלת גישה הגדרת הטלפון עבור שירות הדפדפן כתיבת טקסט קלט טקסט רגיל

5 חיוג מהיר פרופילים הגדרות מנהל יישומים אישורי הפעלה מנהל התקנים העברה קישוריות PC Suite חיבור... Bluetooth 103 מסרים מיידיים (צ'אט) מנהל חיבורים דיבור/שידור (PTT) סינכרון מרחוק כבל נתונים מסוג... USB 123 התחברות הצגת סימניות אבטחת חיבור גלישה בדפי אינטרנט הורדה סיום התחברות ריקון זיכרון המטמון הגדרות דפדפן התיקייה שלי ערכות נושאים מד סאונד עזרי ניהול שעון לוח שנה ממיר פנקס מחשבון מנהל קבצים כרטיס זיכרון כלים פקודות קוליות תא דואר קולי מידע בנוגע לסוללות טעינה ופריקה הנחיות לאימות המקוריות של סוללות... Nokia 125 טיפול ותחזוקה מידע בטיחות נוסף אינדקס

6 למען בטחונך למען בטחונך קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך המלא למשתמש. הפעלה בטוחה אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כששימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים. הפרעות כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם. כבה בבתי חולים ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי. כבה במטוסים ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס. כבה בתחנות דלק אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים. כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ. שימוש נבון אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך. שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה. אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. 6

7 למען בטחונך עמידות במים הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש. עותקי גיבוי זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך. חיבור למכשירים אחרים בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. שיחות חירום ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום ככל שנדרש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולאחר מכן לחץ על מקש השיחה. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת. המכשיר המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג.GSM 900/1800/1900 לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך. בעת שימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות, לרבות זכויות יוצרים, של אחרים. בעת צילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים. אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. שירותי רשת כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול מתכונות מכשיר זה תלויות ברשת הסלולרי כדי לפעול. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שיהיה עליך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שיהיה על ספק השירות שלך לספק לך הנחיות נוספות אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות ייתכנו הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה. 7

8 למען בטחונך ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו- SSL ) שפועלים על פרוטוקולי.TCP/IP עבור חלק מהתכונות של מכשיר זה, כגון גלישה ברשת האינטרנט, דואר אלקטרוני, דיבור/שידור, מסרים מיידיים והודעות מולטימדיה, יש צורך בתמיכת רשת עבור הטכנולוגיות האמורות. אביזרי העשרה, סוללות ומטענים בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען AC-3 או.AC-4 מכשיר זה משתמש בסוללות מסוג.BP-6M אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על-ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש במטענים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. לקבלת מידע בנוגע לזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז ומשוך בתקע ולא בכבל. מספר דגשים בנוגע לאביזרים ואביזרי העשרה: הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג ידם של ילדים קטנים. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז ומשוך בתקע ולא בכבל. בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה. התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך בלבד. 8

9 מידע כללי מידע כללי סקירת הפונקציות הטלפון שברשותך מספק פונקציות רבות, השימושיות לשימוש יומיומי, כגון לוח-שנה, יישום דואר אלקטרוני, שעון, שעון מעורר, דפדפן רשת XHTML ורדיו. הטלפון תומך גם בפונקציות הבאות: מצלמה של 2 מגה-פיקסלים עם יכולת הקלטת וידאו נגן מוסיקה עם מקשי בקרת השמעה ותמיכה בקובצי AAC,WMA,MP3 ו- eaac+ חיוג קולי משופר ופקודות קוליות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית כרטיס זיכרון מסוג microsd להרחבת קיבולת הזיכרון של הטלפון קודי גישה קוד נעילה קוד הנעילה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון כנגד שימוש לא מורשה. קוד ברירת המחדל הוא שנה את הקוד, ושמור את הקוד החדש חסוי ובמקום בטוח, הרחק מהטלפון. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון כך שידרוש את הקוד, ראה "אבטחה", בעמוד 94. אם תזין קוד נעילה שגוי חמש פעמים ברצף, הטלפון יתעלם מהזנות נוספות של הקוד. המתן 5 דקות והזן את הקוד שוב. כשהמכשיר נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר. קודי PIN קוד מספר הזיהוי האישי (PIN) וקוד מספר הזיהוי האישי האוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה- SIM כנגד שימוש בלתי מורשה. ראה "אבטחה", בעמוד 94. קוד PIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה- SIM. 9

10 מידע כללי קוד (4 PIN2 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה- SIM, והוא נחוץ לצורך שימוש בפונקציות מסוימות. יש צורך ב- PIN המודול כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. PIN המודול מסופק עם כרטיס ה- SIM, אם כרטיס ה- SIM כולל מודול אבטחה. יש צורך ב- PIN לחתימה עבור החתימה הדיגיטלית. PIN לחתימה מסופק עם כרטיס ה- SIM, אם כרטיס ה- SIM כולל מודול אבטחה. קודי PUK קוד PUK (מפתח אישי לביטול חסימה) וקוד UPUK (מפתח אישי אוניברסלי לביטול חסימה) (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד UPIN חסומים, בהתאמה. קוד PUK2 דרוש לשינוי קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה- SIM, פנה לספק השירות המקומי לקבלת הקודים. סיסמת חסימה סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה בעת שימוש בחסימת שיחות. ראה "חסימת שיחות", בעמוד 97. ניתן לקבל את הסיסמה מספק השירות. אם תזין סיסמת חסימה שגויה שלוש פעמים ברצף, הסיסמה תיחסם. פנה לספק השירות או למפעיל הרשת. שירות הגדרות תצורה לפני שתוכל להשתמש בהודעות מולטימדיה, מסרים מיידיים (צ'אט), דיבור/שידור,(PTT) יישום דואר, סינכרון, שטף ובדפדפן, עליך להגדיר את הגדרות התצורה המתאימות בטלפון. ייתכן שהטלפון שברשותך יקבע באופן אוטומטי את תצורת ההגדרות של גלישה, העברת הודעות מולטימדיה, נקודות גישה וזרימה, בהתבסס על כרטיס ה- SIM שנמצא בשימוש. אתה עשוי לקבל הגדרות אלה באופן ישיר כהודעת מולטימדיה, שאותה תשמור בטלפון. אתה עשוי לקבל הגדרות אלה באופן ישיר כהודעת מולטימדיה, אותה תשמור לטלפון. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות, פנה למפעיל הרשת, ספק השירות או למשווק Nokia מורשה. 10

11 מידע כללי אם מתקבלת הודעת תצורה וההגדרות לא נשמרות ומופעלות באופן אוטומטי, מופיע הכיתוב הודעה חדשה 1. בחר הצג לפתיחת ההודעה. לשמירת ההגדרות, בחר אפשרויות < שמירה. אם הטלפון מבקש הגדרות תצורת קוד,:PIN הזן את קוד ה- PIN עבור ההגדרה ובחר אישור. לקבלת קוד ה- PIN, פנה לספק השירות. אם טרם נשמרו הגדרות, הגדרות אלה נשמרות ומוגדרות כהגדרות ברירת המחדל של התצורה. אחרת, הטלפון שואל להגדיר כהגדרות ברירת מחדל? למחיקת ההגדרות שהתקבלו, בחר אפשרויות < מחיקה. הורדת תוכן ויישומים ייתכן שתוכל להוריד לטלפון תוכן ויישומים, כגון ערכות נושאים, צלילים, וידאו קליפים ומשחקים (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט גלריה). כדי לגשת לפונקציית ההורדה, עיין בתיאור של התפריט המתאים. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך. חשוב: התקן והשתמש רק בתוכנות וביישומים אחרים המגיעים ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות. מידע קשר ותמיכה של Nokia להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, בקר בכתובת או באתר האינטרנט המקומי של.Nokia באתר האינטרנט, באפשרותך לקבל מידע אודות השימוש במוצרים ובשירותים של.Nokia אם עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות, בדוק את הרשימה של מרכזי Nokia המקומיים בכתובת. עבור שירותי תחזוקה, בדוק את מוקד השירות הקרוב של Nokia בכתובת. 11

12 צעדים ראשונים 1. צעדים ראשונים הכנסת כרטיס SIM וסוללה לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען. שמור את כל כרטיסי ה- SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים. לקבלת מידע בנוגע לזמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע אודות השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה- SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר. 1. כאשר גב הטלפון פונה לעברך, לחץ על לחצני השחרור שבשני צידי הטלפון (1) והרם את הכיסוי האחורי (2) כדי להסיר אותו. 2. להסרת הסוללה, הרם אותה כמוצג באיור (3). 12

13 צעדים ראשונים 3. לשחרור מחזיק כרטיס ה- SIM, החלק אותו לאחור (4) והרם אותו (5). 4. הכנס את כרטיס ה- SIM למחזיק כרטיס ה- SIM (6). ודא שהפינה הקטומה פונה כלפי מעלה. 5. סגור את מחזיק כרטיס ה- SIM (7) והחלק אותו קדימה כדי לנעול אותו (8). 6. השב את הסוללה למקומה (9). 7. להשבת הכיסוי האחורי למקומו, יישר אותו עם תפסני הנעילה של הטלפון (10) ודחוף את הכיסוי למקומו (11). 13

14 צעדים ראשונים הכנסת כרטיס microsd 1. סובב את החלק התחתון של הטלפון כדי לגשת אל כיסוי חריץ כרטיס ה- microsd. 2. לפתיחת כיסוי חריץ הכרטיס, משוך את הפינה של הכיסוי. 3. הכנס את הכרטיס כאשר משטח מגעי הזהב פונה לגב כיסוי הכרטיס ולחץ עליו כלפי מטה עד שיינעל במקומו. 4. סגור את כיסוי חריץ הכרטיס. הרחק כרטיסי microsd מהישג יד של ילדים קטנים. השתמש רק בכרטיסי microsd תואמים במכשיר זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי מולטימדיה זעירים MultiMediaCards),(Reduced Size אינם מתאימים לחריץ כרטיס ה- microsd ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם. הסרת כרטיס ה- microsd חשוב: אל תסיר את כרטיס ה- microsd במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלולה לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם. ניתן להסיר או להחליף את כרטיס ה- microsd כשהטלפון פועל מבלי לכבות את הטלפון. 1. סובב את החלק עם המקשים בטלפון כדי לגשת אל חריץ כרטיס ה- microsd. 2. פתח את כיסוי חריץ כרטיס ה- microsd ופעל בהתאם להוראות שבצג. 3. הסר את כרטיס ה- microsd (או החזר אותו למקומו) וסגור את כיסוי חריץ הכרטיס. 14

15 צעדים ראשונים טעינת הסוללה 1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר. 2. חבר את התקע של המטען למחבר המטען שבטלפון. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג, או עד שניתן יהיה לבצע שיחות. זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שבשימוש. טעינת סוללה מסוג BP-6M באמצעות מטען AC-3 אורכת כ- 3 שעות ובאמצעות מטען AC-4 כשעתיים. הפעלה וכיבוי של הטלפון לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי, כמוצג באיור. אם הטלפון מבקש קוד,PIN הזן את קוד ה- PIN ובחר אישור. אם הטלפון מבקש את קוד הנעילה, הזן את קוד הנעילה ובחר אישור. ברירת המחדל לקוד הנעילה היא הגדרת שעה ותאריך להגדרת אזור הזמן, השעה והתאריך הנכונים, בחר את העיר שבה אתה נמצא, או העיר ברשימה הקרובה ביותר למיקום שבו אתה נמצא ונמצאת באותו אזור זמן, ולאחר מכן הזן את השעה והתאריך המקומיים. 15

16 צעדים ראשונים אחיזה נכונה הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון. במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית. הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת משך חיי הסוללה. חיבור רצועת יד 1. הסר את הכיסוי האחורי של הטלפון. 2. הכנס את לולאת רצועת היד דרך הפתח (1). 3. הנח את הלולאה סביב הזיז ומשוך אותה בחוזקה (2). 4. הרכב את הכיסוי האחורי. 16

17 ההתקן שברשותך 2. ההתקן שברשותך מקשים וחלקים מקש הפעלה/כיבוי (1) אפרכסת (2) ג'ויסטיק (3) מקשי בחירה (4) מקש תפריט (5) מקש מחיקה (6) מקש עריכה (7) מקש סיום (8) מקש שיחה (9) מקשי מספרים (10) הרצה קדימה, הגדלה (11) עצירה (12) הפעלה/השהיה, מקש לכידה (13) הרצה לאחור, הקטנה (14) עדשת המצלמה (15) רמקול (16) מחבר (17) Pop-Port TM שקע למטען (18) כיסוי למחבר (19) Pop-Port שמור את כיסוי מחבר ה- Pop-Port הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים. שמור את המכשיר הרחק ממגנטים או שדות מגנטיים, כיוון שהם עלולים לגרום ליישומים מסוימים, כגון מצלמה, לפעול באופן בלתי צפוי. 17

18 ההתקן שברשותך מצבים מכניים הטלפון שברשותך כולל שלושה מצבים מכניים: מצב תקשורת, מצב מצלמה ומצב מוסיקה. למעבר בין המצבים, סובב את החלק התחתון של הטלפון. השהיה קצרה מתרחשת לפני הפעלת כל מצב. במצב תקשורת, אל תנסה לסובב את החלק התחתון של הטלפון ביותר מ- 90 מעלות ימינה, או 180 מעלות שמאלה. אם תסובב את החלק התחתון של הטלפון יותר מכך, ייגרם נזק לטלפון. מצב תקשורת מצב התקשורת מופעל כאשר מקשי המספרים בחלק התחתון של ההתקן נמצאים באותו צד כמו הצג. מצב מצלמה להפעלת מצב המצלמה במצב תקשורת, סובב את החלק התחתון של הטלפון ב- 90 מעלות שמאלה, כך שעדשת המצלמה תצביע לכיוון ההפוך ממך כאשר אתה מביט בצג. לצילום דיוקן עצמי, סובב את החלק התחתון של הטלפון ב- 90 מעלות ימינה, כך שעדשת המצלמה תצביע לעברך כאשר אתה מביט בצג. 18

19 ההתקן שברשותך מצב מוסיקה להפעלת מצב המוסיקה במהלך מצב תקשורת, סובב את החלק התחתון של הטלפון ב- 180 מעלות שמאלה, כך שהמקשים המשמשים לבקרת השמעת המוסיקה יפנו לאותו כיוון כמו הצג. מצב המתנה עם הפעלת הטלפון ולאחר שהוא נרשם ברשת, הטלפון נמצא במצב המתנה פעילה ומוכן לשימוש. לשינוי הפרופיל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל כלשהו. לפתיחת רשימת המספרים האחרונים שחויגו, לחץ על מקש השיחה. כדי להשתמש בפקודות הקוליות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני. להתחברות לאינטרנט, לחץ לחיצה ממושכת על 0. מצב המתנה פעילה במצב ההמתנה הפעילה, באפשרותך להשתמש בתצוגה הראשית לצורך גישה מהירה ליישומים שנעשה בהם שימוש תכוף. כדי לבחור אם להציג את מצב ההמתנה הפעילה, בחר תפריט < כלים < הגדרות < טלפון < מצב המתנה < המתנה פעילה < מופעלת או מופסקת. כדי לגשת אל יישומי ההמתנה הפעילה, גלול למעלה או למטה ולאחר מכן גלול אל היישום ובחר בו. במצב ההמתנה הפעילה, היישומים המוגדרים כברירת מחדל מוצגים לרוחב החלק העליון של התצוגה, ואירועי לוח השנה, המטלות והנגן מפורטים מתחתיהם. לבחירת יישום או אירוע, גלול אליו ולחץ על הג'ויסטיק. 19

20 ההתקן שברשותך קיצורי ג'ויסטיק במצב המתנה כברירת מחדל, הטלפון נמצא במצב המתנה פעילה ולא ניתן להשתמש בקיצורי הג'ויסטיק של מקש הגלילה, הזמינים במצב המתנה. עליך לבטל את מצב המתנה פעילה כדי להשתמש בקיצורי הדרך הבאים. לפתיחת אנשי קשר, גלול למעלה או למטה, או לחץ על הג'ויסטיק. לפתיחת לוח שנה, גלול ימינה. לכתיבת הודעת טקסט, גלול שמאלה. לשינוי הקיצורים של הג'ויסטיק: 1. בחר תפריט < כלים < הגדרות < טלפון < מצב המתנה. 2. גלול אל הקיצור שברצונך לשנות ולחץ על הג'ויסטיק. 3. גלול אל יישום חדש ולחץ על הג'ויסטיק. ייתכן שקיצורים מסוימים הינם קבועים ולא ניתן לשנותם. מחוונים הטלפון מחובר לרשת.GSM קיבלת לפחות הודעה אחת לתיקייה דואר נכנס בהודעות. קיימות הודעות הממתינות לשליחה בדואר יוצא. ראה "דואר יוצא", בעמוד 40. יש שיחות שלא נענו. ראה "שיחות אחרונות", בעמוד 27. מוצג אם תצורת צלצול מוגדרת לשקט וצליל התראת הודעה וצליל התראת דואר מוגדרים למופסק. ראה "פרופילים", בעמוד 85. לוח המקשים של הטלפון נעול. ראה "נעילת מקשים", בעמוד 23. הרמקול מופעל. יש התראה פעילה. קו הטלפון השני נמצא בשימוש. ראה קו בשימוש תחת "שיחה", בעמוד

21 ההתקן שברשותך / כל השיחות המגיעות אל הטלפון מופנות לתא הדואר הקולי או למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, הוא מחוון ההפנייה עבור הקו הראשון ו- הוא מחוון ההפנייה עבור הקו השני. דיבורית אישית מחוברת לטלפון. עזר שמיעה מחובר לטלפון. החיבור לדיבורית אישית של Bluetooth נותק. יש שיחת נתונים פעילה. חיבור זמין של נתוני מנה מסוג GPRS או.EDGE חיבור פעיל של נתוני מנה מסוג GPRS או.EDGE חיבור נתוני מנה מסוג GPRS או EDGE נמצא בהמתנה. טכנולוגיית Bluetooth פעילה. נתונים משודרים באמצעות.Bluetooth ראה "חיבור,"Bluetooth בעמוד 103. חיבור USB פעיל. / ייתכן שיוצגו מחוונים נוספים. גלילה ובחירה באמצעות הג'ויסטיק לגלילה, הזז את הג'ויסטיק למעלה, למטה, שמאלה או ימינה. לבחירה בפריט מסומן, לחץ על הג'ויסטיק. סימון וביטול סימון של פריטים ביישומים לסימון או ביטול סימון של פריט ביישומים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש העריכה ולחץ על הג'ויסטיק. לסימון או ביטול סימון של מספר פריטים עוקבים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש העריכה וגלול למעלה או למטה. תפריט בתפריט, באפשרותך לגשת לכל הפונקציות שבטלפון. לגישה לתפריט הראשי, בחר תפריט. 21

22 ההתקן שברשותך לפתיחת יישום או תיקייה, גלול אליהם ולחץ על הגו'יסטיק. לשינוי תצוגת התפריטים, בחר תפריט < אפשרויות < שינוי תצוגה < תצוגה רגילה או רשימה. אם תשנה את סדר הפונקציות בתפריט, הסדר עשוי להיות שונה מסדר ברירת המחדל המתואר במדריך למשתמש זה. לסגירת יישום או תיקייה, בחר חזרה ויציאה כמספר הפעמים הדרוש לחזרה למצב ההמתנה, או בחר אפשרויות < יציאה. להצגת יישומים פתוחים ולמעבר ביניהם, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן התפריט. חלון החלפת היישומים נפתח ומציג רשימה של יישומים פתוחים. גלול אל יישום ובחר בו. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה. עזרה ההתקן כולל עזרה תלויית-הקשר. הגישה לעזרה מתבצעת מתוך יישום או מהתפריט הראשי. לגישה לעזרה כאשר יישום פתוח, בחר אפשרויות < עזרה. למעבר בין העזרה ליישום שפתוח ברקע, בחר והחזק את המקש תפריט. בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות: רשימת נושאים להצגת רשימה של נושאים זמינים בקטגוריה המתאימה רש' קטגוריות עזרה להצגת רשימה של קטגוריות עזרה חיפוש לפי מילה לחיפוש נושאי עזרה לפי מילות מפתח לפתיחת העזרה מתוך התפריט הראשי, בחר כלים < עזרה. ברשימת קטגוריות העזרה, בחר את היישום הרצוי להצגת רשימה של נושאי עזרה. למעבר בין רשימת קטגוריות העזרה שמצוינת באמצעות ורשימת מילות המפתח שמצוינת באמצעות, גלול שמאלה או ימינה. לחץ על הג'ויסטיק כדי להציג את טקסט העזרה הרלוונטי. הדרכה היישום 'הדרכה' כולל מבוא לתכונות הטלפון והדרכה המלמדת אותך את אופן השימוש בטלפון. ההדרכה מופעלת באופן אוטומטי כאשר אתה מפעיל את הטלפון בפעם הראשונה. להפעלת ההדרכה בעצמך, בחר תפריט < הדרכה ופריט הדרכה. 22

23 ההתקן שברשותך בקרת עוצמת קול לכוונון עוצמת הקול של האפרכסת או הרמקול במהלך שיחה או בעת האזנה לקובץ שמע, גלול שמאלה או ימינה. להפעלת הרמקול במהלך שיחה, בחר רמקול. להשבתת הרמקול במהלך שיחה, בחר טלפון. אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. נעילת מקשים למניעת לחיצה בשוגג על הלחצנים, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל * בתוך 1.5 שניות כדי לנעול אל לוח המקשים. לביטול הנעילה של לוח המקשים, בחר פתיחה ולחץ על * בתוך 1.5 שניות. כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר. 23

24 פונקציות שיחה 3. פונקציות שיחה ביצוע שיחה 1. במצב המתנה, הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. לחץ על מקש המחיקה למחיקת המספר. לחיוג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על * לקבלת הקידומת הבינלאומית (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קוד המדינה, קוד האזור (השמט את הספרה אפס במידת הצורך) ואת מספר הטלפון. 2. לחיוג למספר, לחץ על מקש השיחה. 3. לסיום השיחה, או לביטול ניסיון ההתקשרות, לחץ על מקש הסיום. לביצוע שיחה מתוך אנשי קשר, בחר תפריט < אנשי קשר. גלול אל השם הרצוי, או הזן את האותיות הראשונות של השם וגלול אל השם הרצוי. לחיוג למספר, לחץ על מקש השיחה. לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), לחץ לחיצה ממושכת על 1 במצב ההמתנה. עליך להגדיר את המספר של תא הדואר הקולי לפני שתוכל לחייג לתא הדואר הקולי. ראה "תא דואר קולי", בעמוד 84. להתקשרות למספר שחויג לאחרונה, לחץ על מקש השיחה במצב ההמתנה. מוצגת רשימה של 20 המספרים האחרונים שאליהם התקשרת או ניסית להתקשר. גלול אל המספר הרצוי ולחץ על מקש השיחה. לביצוע שיחת דיבור/שידור,(PTT) ראה "דיבור/שידור,"(PTT) בעמוד 114. חיוג מהיר באפשרותך להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר 2 עד 9. ראה "הקצאת מקשי חיוג מהיר", בעמוד 48. התקשר לאחד ממספרי החיוג המהיר באחד מהאופנים הבאים: לחץ על מקש החיוג המהיר ולאחר מכן על מקש השיחה. אם חיוג מהיר מוגדר למופעל, לחץ לחיצה ממושכת על מקש החיוג המהיר עד שהשיחה תתחיל. להגדרת חיוג מהיר למופעל, בחר תפריט < כלים < הגדרות < שיחה < חיוג מהיר < מופעל. 24

25 פונקציות שיחה חיוג קולי משופר ניתן לבצע שיחת טלפון באמצעות הגיית השם השמור ברשימת אנשי הקשר בטלפון. פקודה קולית נוספת באופן אוטומטי לכל הערכים ברשימת אנשי הקשר של הטלפון. שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים. ביצוע שיחה בחיוג קולי אם יישום שולח או מקבל נתונים באמצעות חיבור נתוני מנה, סיים את היישום לפני השימוש בחיוג קולי. הערה: שימוש בתוויות קוליות עשוי להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב. 1. במצב ההמתנה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני. צפצוף קצר יושמע, והכיתוב דברו כעת יוצג. אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת עם מקש הדיבורית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הדיבורית. 2. אמור את הפקודה הקולית בצורה ברורה. הטלפון משמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הטובה ביותר. לאחר כ- 1.5 שניות, הטלפון יחייג את המספר; אם התוצאה אינה התוצאה הנכונה, לפני החיוג בחר הבא, ובחר ערך אחר לחיוג. שימוש בפקודות קוליות לביצוע פונקציית טלפון, דומה לחיוג קולי. ראה "פקודות קוליות", בעמוד 84. ביצוע שיחת ועידה (שירות רשת) 1. התקשר למשתתף הראשון. 2. להתקשרות למשתתף אחר, בחר אפשרויות < שיחה חדשה. השיחה הראשונה מועברת באופן אוטומטי להמתנה. 3. לצירוף המשתתף הראשון בשיחת הוועידה עם המענה לשיחה החדשה, בחר אפשרויות < ועידה. להוספת אדם חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר אפשרויות < ועידה < הוספה לועידה. הטלפון תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים (כולל אותך). 25

26 פונקציות שיחה לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר אפשרויות < ועידה < פרטי. בחר משתתף ופרטי. שיחת הוועידה מועברת להמתנה בטלפון. המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת הוועידה. לחזרה לשיחת הוועידה, בחר אפשרויות < הוספה לועידה. לניתוק משתתף, בחר אפשרויות < ועידה < הורדת משתתף, גלול אל המשתתף ולחץ על ניתוק. 4. לסיום שיחת הוועידה, לחץ על מקש הסיום. מענה לשיחה או דחיית שיחה למענה לשיחה, לחץ על מקש השיחה. להשתקת צליל הצלצול לפני מענה לשיחה, בחר השתקה. עצה: אם דיבורית אישית תואמת מחוברת לטלפון, לחץ על מקש הדיבורית כדי לענות לשיחה או לנתק שיחה. לדחיית השיחה, לחץ על מקש הסיום. המתקשר ישמע צליל תפוס. אם הפעלת את האפשרות הפניית שיחה להפניית שיחות אם תפוס, דחיית השיחה מפנה אף היא את השיחה. כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר וליידע אותו מדוע אין באפשרותך לענות לשיחה, בחר אפשרויות < שליחת הודעת טקסט. באפשרותך לערוך את הטקסט לפני שליחתו. ראה דחיית שיחה עם SMS וטקסט ההודעה תחת "שיחה", בעמוד 88. שיחה ממתינה (שירות רשת) במהלך שיחה, כדי לענות לשיחה הממתינה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה מועברת להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. להפעלת הפונקציה שיחה ממתינה, בחר תפריט < כלים < הגדרות < שיחה < שיחה ממתינה < הפעלה. למעבר בין שתי השיחות, בחר חילוף. 26

27 פונקציות שיחה אפשרויות במהלך שיחה רבות מהאפשרויות שניתן להשתמש בהן במהלך שיחה, הן שירותי רשת. למידע בנוגע לזמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. בחר אפשרויות במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות: השתקה או ביטול; הפעלת הטלפון, הפעלת רמקול או הפעלת דיבורית (אם מחוברת דיבורית Bluetooth תואמת); סיום שיחה פעילה או סיום כל השיחות, שיחה חדשה; ועידה; מענה; דחייה; חילוף; המתנה או שחרור המתנה; ופתיחת המתנה פעילה. העברה לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך משתי השיחות החלפה לניתוק שיחה פעילה ולהחלפה שלה על-ידי מענה לשיחה הממתינה שלח DTMF לשליחת מחרוזות חיוג צלילי (לדוגמה, סיסמה). הקש את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה באנשי קשר. להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב. לשליחת הצליל, בחר אישור. עצה: באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדות מספר טלפון או חיוג צלילי בכרטיס איש קשר. יומן ביומן ניתן לנטר שיחות טלפון, הודעות טקסט, חיבורי נתוני מנה ושיחות פקס ונתונים שנרשמו על-ידי הטלפון. באפשרותך לסנן את היומן כדי להציג סוג מסוים של אירועים בלבד, וליצור אנשי קשר חדשים על פי המידע ביומן. חיבורים לתא הדואר המרוחק, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי דפדפן, מוצגים ביומן התקשורת הכללי כשיחות נתונים, או כחיבורי נתוני מנה. שיחות אחרונות הטלפון רושם את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, וכן את המשך המשוער של השיחות. הטלפון רושם שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית. 27

28 פונקציות שיחה שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות להצגת רשימה של 20 מספרי הטלפון האחרונים שמהם ניסו להתקשר אליך (שירות רשת), בחר תפריט < יומן < שיחות אחרונות < ש. שלא נענו. להצגת רשימה של 20 המספרים או השמות האחרונים שמהם התקבלו השיחות הנכנסות האחרונות (שירות רשת), בחר תפריט < יומן < שיחות אחרונות < שיחות נכנסות. מספרים שחוייגו להצגת רשימה של 20 המספרים האחרונים שאליהם התקשרת או ניסית להתקשר, בחר תפריט < יומן < שיחות אחרונות < מס. שחוייגו. מחיקת רשימות של שיחות אחרונות למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בתצוגת שיחות אחרונות, בחר אפשרויות < ניקוי שיחות אחרונות. למחיקת אחד מרישומי השיחות, פתח את הרישום שברצונך למחוק ובחר אפשרויות < מחיקת רשימה. למחיקת אירוע בודד, פתח רישום, גלול אל האירוע ולחץ על מקש המחיקה. משך שיחה להצגת משך השיחות הנכנסות והיוצאות, בחר תפריט < יומן < משך שיחה < שיחה אחרונה, מספרים שחוייגו, שיחות נכנסות או כל השיחות. הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'. מונים מסוימים, לרבות מונה משך השיחות הכללי, עשויים להתאפס במהלך שירות או עדכוני תוכנה. מחיקת מוני משך שיחות לאיפוס מוני משך השיחות, בחר אפשרויות < איפוס מונים והזן את קוד הנעילה. ראה "אבטחה", בעמוד

29 פונקציות שיחה יומן כללי ביומן הכללי, באפשרותך לראות עבור כל אירוע תקשורת את שם השולח או הנמען, את מספר הטלפון, את שם ספק השירות או את נקודת הגישה. אירועי-משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. להצגת היומן הכללי, בחר תפריט < יומן וגלול ימינה. לסינון היומן, בחר אפשרויות < מסנן ואת סוג הסינון. למחיקת כל תוכן היומן לצמיתות, בחר אפשרויות < מחיקת יומן < כן. מונה נתוני מנה ומונה משך חיבור להצגת כמות הנתונים בקילו-בתים,(KB) שהועברה והמשך המקורב של חיבור נתוני מנה מסוים, גלול ביומן הכללי אל אירוע נכנס או יוצא המסומן במנה. ובחר אפשרויות < הצגת פרטים. הגדרות יומן לקביעת הגדרות היומן הכללי, בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות: משך זמן יומן אירועי היומן נותרים בזיכרון הטלפון למשך מספר קבוע של ימים, שלאחריו הם נמחקים באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון. אם תבחר באפשרות ללא יומן, כל תכולת היומן, הרישום של שיחות אחרונות ודוחות המסירה של הודעות יימחקו לצמיתות. הצגת משך שיחה ראה "משך שיחה", בעמוד 28. מונה נתוני מנה מונה נתוני המנה מאפשר לך לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה.(GPRS) לגישה למונה, בחר תפריט < יומן < נתוני מנה. 29

30 כתיבת טקסט 4. כתיבת טקסט באפשרותך להזין טקסט, לדוגמה, בעת כתיבת הודעות בעזרת קלט טקסט רגיל או קלט טקסט חזוי. בעת כתיבת טקסט, הסמל מופיע בפינה הימנית העליונה של התצוגה, לציון השימוש בקלט טקסט חזוי, והסמל מופיע לציון שימוש בקלט טקסט רגיל. להפעלה או השבתה של קלט הטקסט החזוי בעת כתיבת טקסט, לחץ פעמיים על # בתוך 1.5 שניות; או לחץ על מקש העריכה ובחר טקסט חזוי בנושא או טקסט חזוי < מופסק. הסמל, או מופיע ליד מחוון קלט הטקסט לציון השימוש באותיות רישיות או קטנות. לשינוי הרישיות של האותיות, לחץ על #. הסמל מציין את מצב המספרים. למעבר בין מצב אותיות ומצב מספרים, לחץ לחיצה ממושכת על #, או לחץ על מקש העריכה ובחר מצב נומרי או מצב אלפבית. קלט טקסט רגיל לחץ שוב ושוב על אחד ממקשי המספרים 1-9 עד להצגת התו הרצוי. לא כל התווים הזמינים במקש מספר מודפסים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. ראה שפת כתיבה תחת "טלפון", בעמוד 86. אם האות הבאה הרצויה נמצאת באותו מקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או גלול קדימה לסיום ההשהיה) והזן את האות. להוספת מספר, לחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר הרצוי. סימני הפיסוק והתווים המיוחדים הנפוצים ביותר זמינים באמצעות המקש 1. לקבלת תווים נוספים, לחץ על *; או לחץ על מקש העריכה ובחר הוספת סימן. למחיקת תו, לחץ על מקש המחיקה. למחיקת תווים נוספים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש המחיקה. להוספת רווח, לחץ על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה, לחץ על 0 שלוש פעמים. 30

31 כתיבת טקסט קלט טקסט חזוי בעזרת קלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין כל אות בלחיצה אחת בלבד. להפעלת קלט טקסט חזוי, לחץ על מקש העריכה ובחר טקסט חזוי בנושא. פעולה זו מפעילה את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון. 1. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 9-2. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור אות אחת. המילה משתנה עם כל לחיצה על מקש. עבור סימני הפיסוק הנפוצים ביותר, לחץ על 1. לקבלת סימני פיסוק ותווים מיוחדים נוספים, לחץ לחיצה ממושכת על המקש *;לחלופין, לחץ על מקש העריכה ובחר הוספת סימן. למחיקת תו, לחץ על מקש המחיקה. למחיקת תווים נוספים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש המחיקה. 2. לאישור מילה, לאחר שסיימת לכתוב את המילה הנכונה, גלול קדימה או לחץ על המקש 0 להוספת רווח. אם המילה שגויה, עומדות לרשותך האפשרויות הבאות: להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון בזו אחר זו, לחץ על * שוב ושוב. להצגת רשימה של מילים מתאימות, לחץ על מקש העריכה ובחר טקסט חזוי < התאמות. גלול אל המילה שבה ברצונך להשתמש ולחץ על הג'ויסטיק כדי לבחור בה. אם התו? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון, בחר איות; או לחץ על מקש העריכה ובחר טקסט חזוי < הוספת מילה. הזן את המילה (32 אותיות לכל היותר) באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר אישור. המילה נוספת למילון. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה. לפתיחת חלון שבו ניתן לערוך את המילה [אפשרות זו זמינה רק אם המילה פעילה (מסומנת בקו תחתון)], לחץ על מקש העריכה ובחר טקסט חזוי < עריכת מילה. 31

32 כתיבת טקסט כתיבת צירופי מילים כתוב את החלק הראשון של צירוף המילים וגלול קדימה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של צירוף המילים וכדי להשלים את הצירוף, לחץ על 0 להוספת רווח. העתקה ומחיקה של טקסט 1. לבחירת אותיות ומילים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש העריכה ובו-זמנית גלול שמאלה או ימינה. עם הזזת הבחירה, טקסט מסומן. לבחירת שורות של טקסט, לחץ לחיצה ממושכת על מקש העריכה ובו-זמנית, גלול למעלה או למטה. 2. להעתקת הטקסט ללוח, לחץ לחיצה ממושכת על מקש העריכה ובו-זמנית, בחר העתקה. אם ברצונך למחוק את הטקסט שנבחר מהמסמך, לחץ על מקש המחיקה. 3. להוספת הטקסט, גלול אל נקודת ההוספה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש העריכה ובו-זמנית, בחר הדבקה. 32

33 הודעות 5. הודעות באפשרותך ליצור, לשלוח, לקבל, להציג ולארגן הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות דואר אלקטרוני, מצגות ומסמכים. כמו כן, באפשרותך לקבל הודעות ונתונים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית, לקבל ולהעביר הודעות תמונה, לקבל הודעות שירות והודעות שידור מקומי למנויים ולשלוח פקודות שירות. הערה: רק מכשירים בעלי תכונות תואמות יכולים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל. לפתיחת התפריט הודעות, בחר תפריט < הודעות. באפשרותך לראות את הפונקציה הודעה חדשה ורשימה של תיקיות ברירת מחדל: דואר נכנס מכילה הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות שידור מקומי למנויים. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות בתיקייה תא דואר. לקריאת הודעות שידור מקומי למנויים, בחר אפשרויות < שידור מקומי למנויים. התיקיות שלי לסידור ההודעות בתיקיות תא דואר באפשרותך להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר, במצב לא מקוון. לאחר שקבעת הגדרות עבור תא דואר חדש, השם שניתן לתא דואר זה מוצג במקום תא דואר. ראה "הגדרות של דואר אלקטרוני", בעמוד 43. טיוטות שומרת הודעות טיוטה שטרם נשלחו נשלחו שומרת את ההודעות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו באמצעות.Bluetooth באפשרותך לשנות את מספר ההודעות לשמירה. ראה "הגדרות אחרות", בעמוד 46. דואר יוצא שומרת באופן זמני את ההודעות הממתינות לשליחה דוחות (שירות רשת) שומרת את דוחות המסירה של הודעות הטקסט, סוגים מיוחדים של הודעות כגון כרטיסי ביקור ואת הודעות המולטימדיה ששלחת. ייתכן שקבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר. 33

34 הודעות כדי לבקש מהרשת לשלוח לך את דוחות המסירה, בחר אפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה < קבלת דוח < כן. כתיבה ושליחה של הודעות הרשת הסלולרית עשויה להגביל את הגודל של הודעות.MMS אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב- MMS. המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר יישלחו כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשתמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. כדי לשלוח ולקבל הודעת,SMS הודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני, או כדי להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך, עליך לקבוע תחילה את הגדרות החיבור הנכונות. ראה "הגדרות של הודעות", בעמוד ליצירת הודעה, בחר תפריט < הודעות < הודעה חדשה ומבין האפשרויות הבאות: הודעת טקסט ליצירת הודעת טקסט הודעת מולטימדיה ליצירת הודעת מולטימדיה (MMS) דואר אלקטרוני ליצירת הודעת דואר אלקטרוני. אם טרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. 2. לחץ על הג'ויסטיק כדי לבחור את הנמענים או הקבוצות מתוך אנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר של הנמען בשדה אל. להוספת נקודה-פסיק (;) לצורך הפרדה בין נמענים, לחץ על *. 3. בעת יצירת הודעת דואר אלקטרוני או מולטימדיה, גלול למטה אל שדה הנושא וכתוב את נושא ההודעה. 4. גלול למטה כדי לעבור אל שדה ההודעה. 5. כתוב את ההודעה. בעת כתיבת הודעות טקסט, מחוון אורך ההודעה מציג את מספר התווים שניתן להזין בהודעה. לדוגמה, (2) 10 פירושו שעדיין נותרו לך 10 תווים להוספה לטקסט, כך שיישלח כשתי הודעות טקסט נפרדות. 34

35 הודעות לשימוש בתבנית עבור הודעת טקסט, בחר אפשרויות < הוספה < תבנית. ליצירת מצגת המבוססת על תבנית המיועדת להישלח כהודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות < יצירת מצגת. לשימוש בתבנית טקסט עבור הודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות < הוסף אובייקט < תבנית. להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות < הוסף אובייקט < תמונה, קליפ קולי או וידאו קליפ. ליצירה והוספה של אובייקט מדיה חדש, בחר אפשרויות < הוסף אובייקט חדש < תמונה, קליפ קולי, וידאו קליפ או עמוד שקופית. לאחר הוספת צליל, הסמל יוצג. להוספת אובייקט מדיה לדואר אלקטרוני, בחר אפשרויות < הוסף אובייקט < תמונה, קליפ קולי, וידאו קליפ, הערה או תבנית. 6. לשליחת ההודעה, בחר אפשרויות < שליחה, או לחץ על מקש השיחה. הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים. קבלת הגדרות של הודעות מולטימדיה אתה עשוי לקבל הגדרות של הודעות מולטימדיה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה", בעמוד 42. בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה. פתח את נקודת גישה בשימוש ובחר את נקודת הגישה שיצרת. ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה", בעמוד 42. למידע אודות הזמינות של שירות הודעות מולטימדיה ולהצטרפות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. הערה: רק מכשירים בעלי תכונות תואמות יכולים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל. הגדרות של דואר אלקטרוני כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהעביר דואר אלקטרוני לחשבון דואר נפרד, עליך: להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (IAP) כהלכה. ראה "חיבור", בעמוד 89. לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך כהלכה. ראה "הגדרות של דואר אלקטרוני", בעמוד 43. פעל בהתאם להוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תא הדואר המרוחק וספק שירותי האינטרנט. 35

36 הודעות דואר נכנס קבלת הודעות בחר תפריט < הודעות < דואר נכנס. כאשר קיימות הודעות שלא נקראו בתיקייה 'דואר נכנס', הסמל משתנה ל-. בתיקייה 'דואר נכנס', אתה עשוי לראות את הסמלים הבאים: מציין הודעת טקסט שלא נקראה מציין הודעה מיוחדת, כגון כרטיס ביקור, שלא נקראה מציין הודעת מולטימדיה שלא נקראה מציין הודעת שירות WAP שלא נקראה מציין הודעה מסוג לא מוכר לפתיחת הודעה שהתקבלה, בחר תפריט < הודעות < דואר נכנס ואת ההודעה הרצויה. חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. הצגת אובייקטי מולטימדיה להצגת הרשימה של אובייקטי מדיה הכלולים בהודעת המולטימדיה, פתח את ההודעה ובחר אפשרויות < אובייקטים. באפשרותך לשמור את הקובץ בטלפון או לשלוח אותו באמצעות טכנולוגיית Bluetooth או כהודעת מולטימדיה להתקן תואם אחר. סוגים מיוחדים של הודעות הטלפון שברשותך יכול לקבל סוגים רבים של הודעות, כגון לוגו מפעיל, כרטיסי ביקור וצלצולים. לפתיחת הודעה שהתקבלה, בחר תפריט < הודעות < דואר נכנס ואת ההודעה הרצויה. לוגו מפעיל לשמירת הלוגו, בחר אפשרויות < שמירה. כעת ניתן לראות את לוגו המפעיל במצב ההמתנה במקום הזיהוי הספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית. 36

37 הודעות כרטיס ביקור לשמירת מידע איש הקשר, בחר אפשרויות < שמירת כרטיס ביקור. סוג צלצול לשמירת הצלצול בגלריה, בחר אפשרויות < שמירה. ערך לוח-שנה לשמירת ההזמנה בלוח-השנה, בחר אפשרויות < שמירה ללוח-שנה. הודעת תמונה להעברת הודעת התמונה, בחר אפשרויות < הפניה. הערה: ניתן להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על-ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על-ידי ספק השירות. רק מכשירים תואמים שתומכים בהודעות תמונה יכולים לקבל הודעות תמונה ולהציגן. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל. הודעת הגדרה אתה עשוי לקבל מספר של שירות הודעות טקסט, מספר של תא דואר קולי, הגדרות נקודת גישה לאינטרנט, הגדרות של סקריפט כניסה לנקודת גישה, הגדרות של הודעות מולטימדיה, הגדרות סינכרון או הגדרות של דואר אלקטרוני, ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות, באמצעות הודעת הגדרה. לשמירת ההגדרות, בחר אפשרויות < שמירה. הודעות שירות הודעות שירות (שירות רשת) הן הודעות על נושאים שונים (כותרות חדשות, לדוגמה). הודעות אלה עשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות דפדפן. לקבלת מידע בנוגע לזמינות והרשמה כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך. התיקיות שלי באפשרותך לסדר את ההודעות בתוך תיקיות, ליצור תיקיות חדשות, לשנות שמות של תיקיות ולמחוק תיקיות. בחר תפריט < הודעות < התיקיות שלי. ליצירת תיקייה, בחר אפשרויות < תיקייה חדשה והזן שם עבור התיקייה. 37

38 הודעות תא דואר בחר תפריט < הודעות < תא דואר. עם פתיחת תיקייה זו, באפשרותך להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך (שירות רשת) כדי: לאחזר כותרות של דואר אלקטרוני או של הודעות. להציג את כותרות הדואר האלקטרוני או את ההודעות שאחזרת כבר, במצב לא מקוון. בעת גלילה אל תא הדואר ולחיצה על הג'ויסטיק, הטלפון מציג את השאלה להתחבר לתא דואר?. בחר כן כדי להתחבר לתא הדואר שלך או לא כדי להציג הודעות דואר שאוחזרו קודם לכן, במצב לא מקוון. דרך נוספת ליצור חיבור היא לבחור אפשרויות < חיבור. אם תבחר הודעה חדשה < יצירה: < דואר אלקטרוני או תא דואר בחלון הראשי של ההודעות וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות כן. ראה "הגדרות של דואר אלקטרוני", בעמוד 35. כאשר אתה יוצר תא דואר חדש, השם שניתן לתא הדואר יחליף באופן אוטומטי את השם תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שישה תאי דואר. במצב מקוון, בחר אפשרויות < ניתוק כדי לנתק את שיחת הנתונים או את חיבור המנה לתא הדואר המרוחק. אחזור הודעות דואר אלקטרוני מתא הדואר 1. בחר תפריט < הודעות < תא דואר < אפשרויות < חיבור. נוצר חיבור לתא הדואר המרוחק. 2. בחר אפשרויות < אחזור דואר ומבין האפשרויות הבאות: חדש לאחזור כל הודעות הדואר האלקטרוני החדשות לטלפון נבחר לאחזור הודעות הדואר האלקטרוני המסומנות בלבד הכל לאחזור כל ההודעות מתא הדואר לביטול האחזור, בחר ביטול. 38

39 הודעות 3. לאחר שאחזרת את הודעות הדואר האלקטרוני, באפשרותך להמשיך להציגן במצב מקוון. בחר אפשרויות < ניתוק כדי לסיים את החיבור וכדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון. 4. לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, גלול אל הודעת הדואר האלקטרוני שברצונך להציג ולחץ על הג'ויסטיק. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה נמצא במצב לא מקוון ובוחר באפשרות פתיחה, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתא הדואר. להצגת קבצים המצורפים להודעת דואר אלקטרוני ומצוינים באמצעות הסמל, בחר אפשרויות < קבצים מצורפים. ניתן לאחזר, לפתוח או לשמור קבצים מצורפים בתבניות נתמכות. ניתן לשלוח מסמכים מצורפים גם באמצעות טכנולוגיית.Bluetooth חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. מחיקת הודעות דואר אלקטרוני מחיקה מהטלפון למחיקת דואר אלקטרוני מהטלפון בעודו נשמר בתא הדואר המרוחק, בחר תפריט < הודעות < תא דואר < אפשרויות < מחיקה < טלפון בלבד. כותרת הדואר האלקטרוני נותרת בטלפון. להסרת הכותרת גם כן, מחק תחילה את הודעת הדואר האלקטרוני מתא הדואר המרוחק, ולאחר מכן התחבר מהטלפון לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב. מחיקה מהטלפון ומהשרת למחיקת דואר אלקטרוני מהטלפון ומתא הדואר המרוחק, בחר אפשרויות < מחיקה < טלפון ושרת. אם אתה במצב לא מקוון, הדואר האלקטרוני יימחק תחילה מהטלפון. במהלך ההתחברות הבאה לתא הדואר המרוחק, הדואר האלקטרוני יימחק באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול,POP3 הודעות המסומנות למחיקה מוסרות רק לאחר סגירת את החיבור לתא הדואר המרוחק. ביטול מחיקה לביטול מחיקה של דואר אלקטרוני מהטלפון ומהשרת, גלול אל דואר אלקטרוני שסומן למחיקה במהלך ההתחברות הבאה ובחר אפשרויות < ביטול מחיקה. 39

40 הודעות דואר יוצא התיקייה דואר יוצא היא מקום אחסון זמני עבור הודעות שממתינות להישלח. כדי לגשת את התיקייה דואר יוצא, בחר תפריט < הודעות < דואר יוצא. מצבי הודעות: שליחה הטלפון שולח את ההודעה ממתין / בתור הטלפון ממתין לשליחת הודעות או דואר אלקטרוני. שלח שוב ב... (שעה) השליחה נכשלה. הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב לאחר פסק זמן מסוים. כדי להתחיל שוב את השליחה באופן מיידי, בחר אפשרויות < שליחה. נדחה להגדרת מסמכים כך שיהיו בהמתנה בעודם בתיקייה דואר יוצא, גלול אל ההודעה הנשלחת ובחר אפשרויות < עיכוב שליחה. כשל הגעת למספר ניסיונות השליחה המרבי. אם ניסית לשלוח הודעת טקסט, פתח את ההודעה וודא שהגדרות השליחה נכונות. הצגת הודעות בכרטיס ה- SIM לפני שתוכל להציג הודעות,SIM עליך להעתיק אותן לתיקייה בטלפון. 1. בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < הודעות SIM וגלול אל הודעה. 2. סמן את ההודעות שברצונך להעתיק. 3. להעתקת ההודעות המסומנות, בחר אפשרויות < העתקה ואת התיקייה שאליה ברצונך להעתיק את ההודעות. 4. כדי להתחיל בהעתקה, בחר אישור. 40

41 הודעות שידור מקומי למנויים ייתכן שתוכל לקבל הודעות מספק השירות שלך אודות נושאים שונים, כגון מצב מזג האוויר או התנועה בדרכים (שירות רשת). למידע אודות הנושאים הזמינים ומספרי הנושאים הרלוונטיים, פנה לספק השירות שלך. להפעלת השירות, ראה הגדרות שידור מקומי למנויים תחת "הגדרות שידור מקומי למנויים", בעמוד 46. בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < שידור מקומי למנויים. ברשימת ההודעות, באפשרותך לראות את מצב הנושא, את מספר הנושא, את שם הנושא ואם הנושא סומן באמצעות להמשך מעקב. חיבור נתוני מנה עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים. עורך פקודת שירות כדי להזין ולשלוח פקודות שירות (ידועות גם כפקודות (USSD לספק השירות שלך, למשל, פקודות הפעלה עבור שירותי רשת, בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < פקודת שירות. לשליחת הפקודה, בחר אפשרויות < שליחה. הגדרות של הודעות הגדרות של הודעות טקסט בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט ומבין האפשרויות הבאות: מוקדי הודעות מפרטת את כל מוקדי ההודעות המוגדרים מוקד הודעות בשימוש מגדירה איזה מוקד הודעות משמש למסירת הודעות טקסט והודעות מסוגים מיוחדים, כגון כרטיסי ביקור. קידוד תווים < תמיכה מלאה להגדרת כל התווים בהודעה להישלח כפי שהם מוצגים. אם תבחר באפשרות תמיכה מופחתת, ייתכן שתווים עם הטעמות וסימונים אחרים יומרו לתווים אחרים. קבלת דוח כאשר אפשרות זו מוגדרת לכן, מצב ההודעה שנשלחת (בהמתנה, כשל, נמסרה) יוצג בדוחות (שירות רשת). ייתכן שקבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר. 41

42 הודעות תקפות הודעה אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד שירות ההודעות. שים לב שהרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. זמן מרבי פרק הזמן המרבי שמאפשרת הרשת הסלולרית, אשר במהלכו ההודעה נשארת תקפה. ההודעה נשלחה בתור להגדרת אופן שליחת ההודעה. ברירת המחדל היא טקסט. חיבור מועדף באפשרותך לשלוח הודעות טקסט באמצעות רשת ה- GSM הרגילה או באמצעות GPRS (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך). מענה דרך אותו מוקד (שירות רשת) אם תבחר כן והנמען ישיב להודעה, הודעת המענה נשלחת באמצעות אותו מספר של מוקד שירות הודעות. לא כל הרשתות הסלולריות מספקות אפשרות זו. למידע בנוגע לזמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. הגדרות של הודעות מולטימדיה בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה ומבין האפשרויות הבאות: גודל תמונה הגדר את גודל התמונה בהודעת מולטימדיה: קטן ( x פיקסלים לכל היותר) או גדול ( x פיקסלים לכל היותר). אם תבחר באפשרות מקורי, גודל התמונה לא ישתנה. מצב יצירת MMS אם תבחר באפשרות מונחה, הטלפון יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שלא תיתמך במכשיר של הנמען. כדי להגדיר לטלפון למנוע ממך לשלוח הודעות שאינן נתמכות, בחר מוגבל. אם תבחר באפשרות חופשי, אין הגבלה על יצירת ההודעה, אך ייתכן שהנמען לא יוכל להציג את ההודעה. נקודת גישה בשימוש בחר באיזו נקודת גישה להשתמש כחיבור המועדף עבור הודעות מולטימדיה. ראה "קבלת הגדרות של הודעות מולטימדיה", בעמוד 35. אם קיבלת הגדרות של הודעות מולטימדיה בהודעה ושמרת אותן, ההגדרות שהתקבלו ישמשו באופן אוטומטי עבור נקודת הגישה. ראה "סוגים מיוחדים של הודעות", בעמוד

43 הודעות אחזור מולטימדיה לקבלת הודעות מולטימדיה רק כאשר אתה נמצא ברשת הביתית שלך, בחר אוטומטי ברשת ביתית. כשאתה מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הביתית, קבלת הודעות מולטימדיה מבוטלת. כדי תמיד לקבל הודעות מולטימדיה, בחר תמיד במצב אוטומטי. לאחזור הודעות באופן ידני, בחר ידני. כדי לא לקבל כלל הודעות מולטימדיה או פרסומות, בחר מופסק. לאפשר הוד. אנונימיות לדחיית הודעות המגיעות משולחים אנונימיים, בחר לא. קבלת פרסומות הגדר אם ברצונך לאפשר קבלה של פרסומות בהודעות מולטימדיה. קבלת דוח אם ברצונך להציג בדוחות את מצב ההודעה שנשלחה (בהמתנה, כשל, נמסרה), בחר כן. דחיית שליחת דוח < כן למניעה של שליחת דוחות מסירה. תקפות הודעה (שירות רשת) אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. זמן מרבי הוא פרק הזמן המרבי שמאפשרת הרשת הסלולרית, אשר במהלכו ההודעה נשארת תקפה. הגדרות של דואר אלקטרוני הגדרות עבור תאי דואר בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני < תאי דואר ותא דואר. אם טרם נקבעו הגדרות עבור תאי דואר, תישאל אם ברצונך לקבוע את ההגדרות. עליך להגדיר את סוג תא הדואר, כתובת הדואר האלקטרוני, שרת הדואר הנכנס, שרת הדואר היוצא, נקודת הגישה שבשימוש ושם תא הדואר. ניתן לקבל הגדרות אלה מספק שירות הדואר האלקטרוני. דואר אלקטרוני נכנס בחר הגדרות חיבור < דו"אל נכנס ומבין האפשרויות הבאות: שם משתמש שם המשתמש שסיפק ספק השירות סיסמה אם תשאיר את שדה הסיסמה ריק, יהיה עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך. אחרת, הסיסמה תישלח באופן אוטומטי. 43

44 הודעות שרת דואר נכנס: כתובת ה- IP או שם המארח של שרת הדואר האלקטרוני הנכנס של ספק השירות שלך נקודת גישה בשימוש נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) שנמצאת בשימוש עבור תא הדואר. ראה "חיבור", בעמוד 89. שם תא דואר שם תיאורי עבור תא הדואר סוג תא דואר מגדירה את פרוטוקול הדואר האלקטרוני שבשימוש. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד ולא ניתן לשנות אותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. אבטחה (יציאות) פרוטוקול אבטחה שנמצא בשימוש בחיבור לתא הדואר המרוחק יציאה להגדרת יציאה אחרת, שאינה היציאה המוגדרת כברירת מחדל, עבור החיבור לתא הדואר המרוחק, בחר הגדרת משתמש והזן את מספר היציאה. כניסה מאובטחת APOP (תיבות POP3 בלבד) בחר מופעלת כדי להצפין את השליחה של סיסמאות לשרת הדואר האלקטרוני המרוחק. דואר אלקטרוני יוצא בחר הגדרות חיבור < דו"אל יוצא ומבין האפשרויות הבאות: כתובת הדואר שלי כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות. על הכתובת לכלול את תשובות להודעות שלך נשלחות לכתובת זו. שרת דואר יוצא כתובת ה- IP או שם המארח של שרת הדואר האלקטרוני היוצא של ספק השירות שלך. עבור ההגדרות של שם משתמש, סיסמה, אבטחה (יציאות) ויציאה, עיין בהגדרות עבור דו"אל נכנס תחת "הגדרות עבור תאי דואר", בעמוד 43. הגדרות המשתמש בחר הגדרות המשתמש ומבין האפשרויות הבאות: השם שלי הזן את השם שיוצג בדואר אלקטרוני יוצא. שליחת הודעה (שירות רשת) להגדרת מועד השליחה של הודעות הדואר האלקטרוני, בחר מיד או בחיבור הבא. שליחת העתק לעצמי בחר כן כדי לשלוח עותק של הדואר האלקטרוני לכתובת המוגדרת בכתובת הדואר שלי. 44

45 הודעות כולל חתימה בחר כן כדי לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך וכדי ליצור או לערוך טקסט חתימה. אתראות דו"אל חדשות כדי לא לקבל התראות אודות דואר אלקטרוני חדש, בחר מופסק. הגדרות אחזור בחר הגדרות אחזור ומבין האפשרויות הבאות: דו"אל לאחזור לאחזור כותרות בלבד, בחר כותרות בלבד. להגבלת כמות הנתונים שניתן לאחזר, בחר גודל מרבי והזן את כמות הנתונים המרבית (בקילו-בתים) עבור הודעה. לאחזור הודעות וקבצים מצורפים, בחר הוד' וקבצ' מצורפים. האפשרויות גודל מרבי והוד' וקבצ' מצורפים זמינות רק בעת שימוש בתאי דואר מסוג.POP3 כמות אחזור להגבלת מספר ההודעות שניתן לאחזר מהדואר הנכנס של תא הדואר המרוחק, בחר מתא דואר נכנס < מספר הודעות דו"אל והזן את המספר המרבי של הודעות שניתן לאחזר. באפשרותך להגביל גם את מספר ההודעות שניתן לאחזר מתיקיות מנויים אחרות מתוך מתיקיות (תאי דואר IMAP4 בלבד). נתיב תיקייה IMAP4 (תאי דואר IMAP4 בלבד) הגדר את נתיב התיקייה עבור תאי דואר.IMAP4 מינויי תיקייה (תאי דואר IMAP4 בלבד) בחר את תיקיות תאי הדואר שאליהן ברצונך להירשם כמנוי. להרשמה כמנוי או לביטול המנוי מתיקייה, גלול אליה ובחר אפשרויות < הרשמה או ביטול הרשמה. אחזור אוטומטי בחר אחזור אוטומטי < אחזור כותרת לאחזור אוטומטי של כותרות דואר אלקטרוני במרווחי זמן קבועים, בחר מופעל תמיד, או, אם ברצונך שכותרות יאוחזרו רק ברשת הביתית שלך, בחר רק ברשת ביתית. ניתן לאחזר כותרות באופן אוטומטי עבור שני תאי דואר לכל היותר. באפשרותך להגדיר את הימים, השעות והתדירות לאחזור הכותרות בימי אחזור, שעות אחזור ומרווח אחזור. הגדרות של הודעות שירות בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת שירות ומבין האפשרויות הבאות: 45

46 הודעות הודעות שירות בחר אם ברצונך לאפשר קבלה של הודעות שירות. הורדת הודעות בחר אם להוריד הודעות באופן אוטומטי או ידני. הגדרות שידור מקומי למנויים ברר אצל ספק השירות שלך אם שידור מקומי למנויים (שירות רשת) זמין, ומהם הנושאים הזמינים ומספרי הנושאים הרלוונטיים. בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < הגדרות < שידור מקומי למנויים ומבין האפשרויות הבאות: קבלה בחר מופעלת או מופסקת. שפה האפשרות הכל מאפשרת לך לקבל שידור מקומי למנויים בכל השפות האפשריות. האפשרות נבחרת מאפשרת לך לבחור באילו שפות ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים. אם השפה הרצויה לא מופיעה ברשימה, בחר אחרת. גילוי נושאים אם קיבלת הודעה שאינה שייכת לאחד הנושאים הקיימים, האפשרות מופעלת מאפשרת לך לשמור את מספר הנושא באופן אוטומטי. מספר הנושא נשמר ברשימת הנושאים ומוצג ללא שם. בחר מופסקת אם אינך רוצה לשמור את מספרי הנושאים החדשים באופן אוטומטי. הגדרות אחרות בחר תפריט < הודעות < אפשרויות < הגדרות < אחר ומבין האפשרויות הבאות: שמירת הוד. שנשלחו בחר כדי לשמור עותק של כל הודעת טקסט, מולטימדיה או דואר אלקטרוני ששלחת בתיקייה נשלחו. מס' ההודעות השמורות הגדר את מספר ההודעות שנשלחו שניתן לשמור בזמן נתון בתיקיית הפריטים שנשלחו. כאשר הטלפון מגיע להגבלה, ההודעה הישנה ביותר נמחקת. זיכרון בשימוש בחר אם ברצונך לשמור הודעות בטלפון או בכרטיס הזיכרון. 46

47 אנשי קשר 6. אנשי קשר ניתן לשמור ולנהל מידע קשר, כגון שמות, מספרי טלפון וכתובות. כמו כן, ניתן להוסיף צלצול אישי, תווית קולית או תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר. באפשרותך ליצור קבוצות אנשי קשר, שמאפשרות לך לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני לנמענים רבים במקביל. ניתן לשלוח ולקבל מידע אנשי קשר ממכשירים תואמים בלבד. ניהול אנשי קשר בחר תפריט < אנשי קשר. להוספת איש קשר נוסף, בחר אפשרויות < איש קשר חדש. מלא את השדות הרצויים ובחר בוצע. לעריכת איש קשר, גלול אליו ובחר אפשרויות < עריכה. למחיקת איש קשר, גלול אליו ובחר אפשרויות < מחיקה. אם סימנת אנשי קשר, הם נמחקים במקום. לצירוף תמונה ממוזערת לאיש קשר, גלול אל איש הקשר ובחר אפשרויות < עריכה < אפשרויות < הוספת תמונה. להקצאת מספרים וכתובות, המוגדרים כברירת מחדל, לאיש קשר, בחר אותם ובחר אפשרויות < ברירות מחדל. גלול אל האפשרות המוגדרת כברירת מחדל ובחר הקצאה. להעתקת שמות ומספרים מכרטיס SIM לטלפון, בחר אפשרויות < אנשי קשר ב- SIM < ספריית.SIM גלול אל השם שברצונך להעתיק או סמן את השמות הרצויים ובחר אפשרויות < העתקה לאנשי קשר. להעתקת מספר טלפון, פקס או זימונית מאנשי קשר לכרטיס ה- SIM שברשותך, גלול אל איש הקשר שברצונך להעתיק ובחר אפשרויות < העתקה < לספרית.SIM ניהול קבוצות אנשי קשר צור קבוצת קשר כך שיהיה באפשרותך לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית. 47

48 אנשי קשר 1. בחר תפריט < אנשי קשר, גלול ימינה ובחר אפשרויות < קבוצה חדשה. 2. הזן שם עבור הקבוצה או השתמש בשם ברירת המחדל, ולחץ על אישור. 3. פתח את הקבוצה ובחר אפשרויות < הוספת חברים. 4. גלול אל כל איש קשר שברצונך להוסיף לקבוצה ולחץ על הג'ויסטיק כדי לסמן אותו. 5. בחר אישור כדי להוסיף לקבוצה את כל אנשי הקשר המסומנים. הוספת צלצול באפשרותך לקבוע צלצול עבור כל איש קשר וקבוצה. כאשר איש קשר זה או חבר בקבוצת אנשי קשר זו מתקשר אליך, הטלפון ישמיע את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה והטלפון מזהה אותו). 1. בחר תפריט < אנשי קשר. 2. להוספת צלצול לאיש קשר, בחר את איש הקשר אפשרויות < סוג צלצול ובחר את הצלצול הרצוי. להוספת צלצול לקבוצה, בחר את רשימת הקבוצות וגלול אל קבוצת אנשי קשר. בחר אפשרויות < סוג צלצול וצלצול עבור קבוצה. להסרת הצלצול האישי או הקבוצתי, בחר צלצול ברירת מחדל כסוג הצלצול. הקצאת מקשי חיוג מהיר חיוג מהיר הוא דרך מהירה לחייג למספרי הטלפון שאתה מחייג אליהם בתדירות גבוהה. באפשרותך להקצות מספר טלפון למקשי החיוג המהיר 2-9. מספר 1 שמור עבור תא הדואר הקולי. חיוג מהיר חייב להיות מופעל לפני שימוש בחיוג מהיר. ראה חיוג מהיר תחת "שיחה", בעמוד בחר תפריט < אנשי קשר ואיש קשר. 2. גלול אל מספר ובחר אפשרויות < הקצאת חיוג מהיר. גלול אל מקש החיוג המהיר הרצוי ובחר הקצאה. כאשר תחזור לתצוגת מידע הקשר, יופיע הסמל ליד המספר לציון החיוג המהיר שהוקצה. 48

49 אנשי קשר להתקשרות לאיש הקשר באמצעות חיוג מהיר, במצב המתנה או המתנה פעילה, לחץ על מקש החיוג המהיר ועל מקש השיחה. לחלופין, לחץ לחיצה ממושכת על מקש החיוג המהיר. 49

50 גלריה 7. גלריה בחר תפריט < גלריה. השתמש בגלריה כדי לאחסן ולסדר תמונות, וידאו קליפים, רצועות מוסיקה, קליפים קוליים, רשימות השמעה, קישורי שטף, קובצי.ram ומצגות. פתח את הגלריה להצגת רשימה של התיקיות שבזיכרון. גלול אל תיקייה כלשהי (למשל תמונות) ולחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח אותה. בתיקייה תוכל לראות: סמל המתאר את הסוג של כל קובץ בתיקייה, או תמונה ממוזערת קטנה של התמונה שם הקובץ התאריך והשעה של שמירת הקובץ, או גודל הקובץ לפתיחת קובץ, גלול אל הקובץ ולחץ על הג'ויסטיק. הקובץ נפתח ביישום המתאים. הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים. פונקציות בגלריה בחר תפריט < גלריה ותיקייה. להגדרת תמונה כתמונת הרקע שלך, בחר תמונות וגלול אל התמונה. בחר אפשרויות < הגדרה כתמונת רקע. להקצאת התמונה לאיש קשר, בחר הוספה לאנשי קשר. להגדרת רצועת מוסיקה או קליפ קולי כסוג הצלצול, בחר רצועות או קליפים קוליים וגלול אל הרצועה או הקליפ. בחר אפשרויות < הגדרה כצליל צלצול. להקצאת רצועת מוסיקה או קליפ קולי כצלצול של איש קשר מסוים, בחר הקצאה לאיש קשר. להעתקת קבצים לזיכרון הטלפון או לכרטיס הזיכרון, גלול אל הקובץ או סמן את הקבצים באמצעות לחיצה ממושכת על מקש העריכה בו-זמנית עם לחיצה על הג'ויסטיק, ובחר אפשרויות < ארגון < העתקה לזיכרון הטלפון או העתקה לכרטיס זיכרון. 50

51 גלריה ליצירת רשימות רצועות, סמן את רצועות המוסיקה ובחר אפשרויות < רשימת רצועות חדשה. ליצירת תיקיות של תמונות ולהעברת תמונות לתיקיות אלה, בחר תמונות, גלול אל תמונה, בחר אפשרויות < ארגון < תיקייה חדשה והזן שם עבור התיקייה. סמן את התמונות שברצונך להעביר אל התיקייה, בחר אפשרויות < ארגון < העברה לתיקייה ובחר את התיקייה. הורדת קבצים בחר תפריט < גלריה, את התיקייה עבור סוג הקובץ שברצונך להוריד ואת פונקציית ההורדה (לדוגמה, תמונות < הורדת גרפיקה). הדפדפן נפתח. בחר סימניה עבור האתר שממנו תתבצע ההורדה. ראה "הצגת סימניות", בעמוד 68. להורדת קבצים, עליך להגדיר תחילה את נקודת הגישה שתשמש כברירת מחדל. ראה "נקודות גישה", בעמוד 90. לקבלת מידע נוסף אודות הורדות, ראה "הורדה", בעמוד

52 מוסיקה 8. מוסיקה נגן מוסיקה להפעלת מצב המוסיקה ולהפעלת נגן מוסיקה, סובב את החלק התחתון של הטלפון כך שמקשי בקרת השמעת המוסיקה יפנו לאותו כיוון כמו הצג. לחלופין, בחר תפריט < מוסיקה < נגן מוסיקה. ספריית מוסיקה ספ' מוסיקה היא מסד נתונים של רצועות המוסיקה הזמינות. בספריית המוסיקה, באפשרותך לבחור את המוסיקה שלה ברצונך להאזין, וליצור ולנהל רשימות השמעה. לפתיחת ספריית המוסיקה, בתצוגה הראשית של נגן המוסיקה, גלול אל על הג'ויסטיק. ולחץ לעדכון ספריית המוסיקה וחיפוש רצועות מוסיקה בזיכרון הטלפון ובכרטיס הזיכרון, בחר אפשרויות < עדכון ספריית מוסיקה. לאחר העדכון, יוצגו השינויים שנערכו בספריית המוסיקה. באפשרותך לבחור מוסיקה מספריית המוסיקה באופנים שונים. לדוגמה, להשמעת אלבום ספציפי, בחר אלבומים, גלול אל האלבום ובחר אפשרויות < הפעלה. לחלופין, להאזנה לרצועות ספציפיות באלבום, בחר אלבומים ואלבום, סמן את הרצועות ובחר אפשרויות < הפעלה. לחיפוש מוסיקה לפי אמן ספציפי, בחר אמנים ואפשרויות < חיפוש והזן את שם האמן. גלול אל האמן הרצוי ולחץ על הג ויסטיק. להזנת טקסט, עליך להפעיל את מצב התקשורת. רשימות רצועות להרכבה ושמירה של רשימת רצועות משלך, בחר רשימת רצועות < אפשרויות < רשימת רצועות חדשה. בחר את הזיכרון שבו ברצונך לשמור את רשימת הרצועות והזן שם עבור רשימת הרצועות. סמן את הרצועות הרצויות ולחץ על הג ויסטיק. להאזנה לרשימת רצועות, בחר רשימות רצועות, גלול אל רשימת הרצועות ובחר אפשרויות < הפעלה. באפשרותך להוסיף רצועות לרשימת רצועות שמורה מתצוגות אחרות. לדוגמה, להוספת אלבום, בחר אלבומים, אתר את האלבום, גלול אליו ובחר אפשרויות < 52

53 מוסיקה הוסף לרשימת רצועות < רשימת רצועות שמורה. גלול אל רשימת הרצועות שאליה ברצונך להוסיף את האלבום ולחץ על הג ויסטיק. האזנה למוסיקה אזהרה: האזן למוסיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. כדי להתחיל בהשמעה או כדי להשהות אותה, לחץ על. לעצירת ההשמעה, לחץ על. לדילוג אל הרצועה הבאה או הקודמת, לחץ על או על. להרצה קדימה או לאחור, לחץ לחיצה ממושכת על או על. באפשרותך לשלוט בהשמעת מוסיקה באמצעות מקשי המוסיקה הייעודיים רק כאשר הטלפון נמצא במצב מוסיקה. להצגת רשימת ההשמעה המנוגנת הנוכחית, גלול אל ולחץ על הג'ויסטיק. לחזרה למצב ההמתנה ולהשארת נגן המוסיקה ברקע, לחץ על מקש הסיום. אם המתנה פעילה נמצאת במצב מופעלת, הרצועה המושמעת הנוכחית מוצגת במצב המתנה. לכוונון עוצמת הקול של המוסיקה במצב המתנה, גלול אל הרצועה המושמעת הנוכחית וגלול שמאלה או ימינה. כדי לגשת אל נגן המוסיקה ממצב המתנה, גלול אל הרצועה המושמעת הנוכחית ולחץ על הג ויסטיק. באפשרותך להשתמש ברבות מהפונקציות של הטלפון והמצלמה בעת האזנה למוסיקה (לדוגמה, כתיבה ושליחה של הודעות טקסט במצב תקשורת או צילום תמונות במצב מצלמה). בעת ביצוע שיחה, או אם יש שיחה נכנסת, השמעת המוסיקה מושהית. עם סיום השיחה, ההשמעה מתחדשת. להשמעת רצועות המוסיקה שוב ושוב, בחר אפשרויות < לולאה. בחר הכל כדי לחזור על כל הרצועות המושמעות הנוכחיות, אחת כדי לחזור על הרצועה המושמעת הנוכחית, או מופסקת כדי שלא לחזור על רצועות. להשמעת מוסיקה בסדר אקראי, בחר אפשרויות < השמעה אקראית < מופעלת. להגדרת הרצועה המושמעת הנוכחית כצלצול בכל הפרופילים, בחר אפשרויות < הגדרה כצליל צלצול. הגדרות שמע באמצעות הגדרות שמע, באפשרותך לכוונן את האיזון, להוסיף הדהוד, להרחיב את פריסת הסטריאו ולהגביר את הבס. בחר אפשרויות < הגדרות שמע. 53

54 מוסיקה שוויין באמצעות שוויין, באפשרותך להגביר או לצמצם תדרים במהלך השמעת מוסיקה ולשנות את האופן שבו המוסיקה נשמעת. בחר אפשרויות < הגדרות שמע < שוויין. לשימוש בכינון מוגדר מראש, גלול אל הכינון ובחר אפשרויות < הפעלה. יצירת כינון מוגדר מראש 1. ליצירת כינון מוגדר מראש, בחר אפשרויות < כינון מוג' מראש חדש והזן את שם הכינון המוגדר מראש. 2. למעבר בין פסי תדרים, גלול שמאלה או ימינה. להגברה או החלשה של העוצמה בתדר מסוים, גלול למעלה או למטה. 3. בחר חזרה. Visual Radio ניתן להשתמש ביישום Visual Radio כברדיו FM עם כוונון אוטומטי ותחנות מוגדרות-מראש, או עם מידע חזותי מקביל שקשור לתוכנית הרדיו אם אתה מאזין לתחנות שמציעות שירות.Visual Radio שירות Visual Radio משתמש בנתוני מנה (שירות רשת). באפשרותך להאזין לרדיו בעודך משתמש ביישומים אחרים. כדי להשתמש בשירות,Visual Radio יש לעמוד בתנאים הבאים: על תחנת הרדיו ועל מפעיל הרשת הסלולרית לתמוך בשירות זה. על הטלפון להיות במצב מופעל. נקודת הגישה לאינטרנט חייבת להיות מוגדרת עבור גישה לשרת הרדיו החזותי של המפעיל. תחנת הרדיו המוגדרת-מראש חייבת לכלול את מזהה שירות Visual Radio הנכון ולאפשר שירות.Visual Radio לא ניתן להפעיל את Visual Radio כאשר הפרופיל 'לא מקוון' מופעל. אם אין לך גישה לשירות,Visual Radio ייתכן שהמפעילים ושתחנות הרדיו באזור שלך אינם תומכים ב- Radio.Visual ייתכן ששירות Visual Radio לא יהיה זמין בכל האזורים והמדינות. באפשרותך להאזין לרדיו FM בטלפון באמצעות הרמקול המובנה או דיבורית אישית תואמת. 54

55 מוסיקה רדיו ה- FM תלוי באנטנה אחרת שאינה האנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר למכשיר דיבורית תואמת או אביזרי העשרה תואמים, כדי שרדיו ה- FM יפעל כהלכה. אזהרה: האזן למוסיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו נכבה כשמתקיימת שיחה פעילה. איכות שידור הרדיו תלויה בקליטה של תחנת הרדיו במקום הספציפי שבו אתה נמצא. הפעלת הרדיו בחר תפריט < מוסיקה < Radio כדי לפתוח את.Visual Radio הטלפון מציג את המידע הבא: מספר המיקום של התחנה ושם תחנת הרדיו. תדר תחנת הרדיו האחרונה שבה נעשה שימוש. לחצנים עם גרפיקה: - ו- לגלילה לתחנה השמורה הבאה או הקודמת. הלחצנים אינם פעילים אם לא קיימות תחנות שמורות. - ו- להתחלת כוונון אוטומטי - מפעיל הזנת תוכן של,Visual Radio אם מזהה השירות החזותי מוגדר, או מבקש את מזהה השירות החזותי, אם הוא אינו מוגדר אם כבר שמרת תחנות רדיו, גלול אל התחנה שלה ברצונך להאזין, או בחר את מיקום הזיכרון של תחנה באמצעות לחיצה על המקש המתאים, מבין המקשים 1 עד.9 לכוונון עוצמת הקול, גלול שמאלה או ימינה. בעת שימוש בדיבורית אישית תואמת, לחץ על מקש הדיבורית כדי לגלול אל תחנת רדיו שמורה. לכיבוי הרדיו, בחר יציאה. כוונון ושמירה של תחנת רדיו להתחלת חיפוש בשעה שהרדיו מופעל, גלול אל או ולחץ על הג'ויסטיק. החיפוש ייעצר עם איתור תחנה. לשמירת התחנה, בחר אפשרויות < שמור תחנה. 55

56 מוסיקה גלול אל מיקום עבור התחנה באמצעות הג'ויסטיק ובחר בו. הזן את שם התחנה ובחר אישור. שימוש ברדיו כשהרדיו פועל, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות: הפעל שירות חזותי להפעלת ההצגה של תוכן חזותי. ספריית תחנות להפעלת ספריית התחנות (שירות רשת) לצורך איתור תחנות רדיו זמינות ולשמירתן לשימוש בשלב מאוחר יותר. שמור תחנה לשמירת תחנת הרדיו. תחנות לפתיחת רשימת התחנות. כוונון ידני לקביעת תדר התחנה באופן ידני. לכוונון, גלול למעלה או למטה. אם ידוע לך תדר תחנת הרדיו שלה ברצונך להאזין, הזן אותו ובחר אישור. הפעלת רמקול להאזנה לרדיו באמצעות הרמקול. ניתוק רמקול להאזנה לרדיו באמצעות הדיבורית האישית. השמעה ברקע להעברת Visual Radio לרקע ולהצגת מסך מצב ההמתנה. לחזרה ל- Radio,Visual לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר.Radio הגדרות לשינוי או להצגה של הגדרות.Visual Radio יציאה לכיבוי הרדיו. רשימת תחנות כאשר הרדיו פועל, בחר אפשרויות < תחנות. רשימת התחנות משמשת לניהול תחנות הרדיו השמורות. עם פתיחת הרשימה, התחנה הפעילה הנוכחית מסומנת, אם היא שמורה. אחרת, מסומנת התחנה השמורה הראשונה. בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות: תחנות < האזנה להאזנה לתחנה שנבחרה. תחנות < עריכה להצגת ההגדרות של התחנה שנבחרה. ראה "הגדרת תחנות", בעמוד

57 מוסיקה תחנות < העברה להעברת תחנה למיקום אחר ברשימת התחנות: סמן את התחנה שברצונך להעביר, בחר באפשרות העברה וסמן את המיקום שאליו ברצונך להעביר את התחנה שנבחרה. בחר אישור כדי להעביר את התחנה. תחנות < מחיקה למחיקת התחנה המסומנת מרשימת התחנות. ספריית תחנות להפעלת ספריית התחנות (שירות רשת) לצורך איתור תחנות רדיו זמינות ברשת הסלולרית ולשמירתן לשימוש בשלב מאוחר יותר. הפעלת רמקול להאזנה לרדיו באמצעות הרמקול. ניתוק רמקול להאזנה לרדיו באמצעות הדיבורית האישית. יציאה לכיבוי הרדיו. הגדרת תחנות גלול אל תחנה ברשימת התחנות, לחץ על הג'ויסטיק ובחר עריכה כדי לשנות את הפרמטרים הבאים: שם לעריכת שם התחנה מיקום לעריכת מיקום התחנה תדר לעריכת תדר התחנה זהות שירות חזותי לעריכת מזהה השירות החזותי אפשור שירות חזותי כדי לאפשר או למנוע את ההצגה של תוכן חזותי מתחנת הרדיו הנוכחית בחר חזרה כדי לחזור לרשימת התחנות. הצגת תוכן חזותי ניתן להציג תוכן חזותי, אם התחנה שמורה ברשימת התחנות ושירות חזותי מופעל עבור התחנה. לקבלת מידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. להצגת תוכן חזותי של התחנה הנוכחית, גלול אל ולחץ על הג'ויסטיק. 57

58 מוסיקה אם מזהה השירות החזותי לא נשמר ברשימת התחנות, תתבקש להזין את מזהה השירות החזותי. הזן את מזהה השירות החזותי ובחר אישור. אם אין ברשותך את מזהה השירות החזותי, בחר אחזור כדי לגשת אל ספריית התחנות (שירות רשת). כאשר נוצר החיבור לשירות החזותי, מוצג בצג התוכן החזותי הנוכחי. התוכן החזותי יכול להיות מורכב מתמונות, טקסט, לחצנים ושדות הזנה, והוא מעוצב על-ידי ספק התוכן. לניווט בתוכן המוצג, גלול למעלה או למטה. אם לא זמין כלל תוכן חזותי מהשירות, מוצג הרקע של.Visual Radio לסיום הזנת התוכן החזותי מבלי לכבות את רדיו ה- FM, בחר סגירה. לסיום התוכן החזותי והרדיו גם יחד, בחר אפשרויות < יציאה. לקביעת הגדרות התאורה ופסק הזמן לחיסכון בכוח, בחר אפשרויות < הגדרות תצוגה. הגדרות Visual Radio כשהרדיו פועל, בחר אפשרויות < הגדרות ואת האפשרויות הבאות: צליל הפעלה כדי לאפשר או להשבית את צליל ההפעלה הפעלת שירות אוטו' כדי לאפשר או להשבית את התצוגה האוטומטית של תוכן חזותי נקודות גישה לבחירת נקודת הגישה ספריית תחנות בעזרת ספריית התחנות (שירות רשת), באפשרותך לבחור מתוך רשימה, המחולקת למספר תיקיות, תחנות רדיו שתומכות ב- Radio Visual או תחנות רדיו רגילות. תיקייה עשויה לייצג מיקומים גיאוגרפיים, כגון יבשות, מדינות, אזורים או ערים, ויכולה להכיל תיקיות או נתונים אחרים על תחנות רדיו. לקבלת מידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. 58

59 מוסיקה גישה לספריית התחנות מתצוגת התוכן החזותי לאחזור מזהה השירות החזותי ולהפעלת תוכן חזותי עבור תחנת הרדיו הנוכחית, גלול אל, לחץ על הג'ויסטיק ובחר אחזור. לאחר שנוצר החיבור לספריית התחנות, בחר את המיקום הקרוב ביותר למיקום הנוכחי שלך מתוך רשימה של תיקיות ולחץ על הג'ויסטיק. ההתקן ישווה את התדרים של תחנות הרדיו הרשומות עם התדר המכוון הנוכחי. אם אותר תדר תואם, מוצג מזהה השירות החזותי של תחנת הרדיו המכוונת. בחר אישור כדי להתחיל להציג את התוכן החזותי. אם קיימות מספר תחנות רדיו בעלות תדרים תואמים, מוצגת רשימה של תחנות הרדיו ומזהי השירות החזותי שלהן. גלול אל תחנת הרדיו הרצויה ברשימה ובחר בה. מוצגים תחנת הרדיו המכוונת ומזהה השירות החזותי. בחר אישור כדי להתחיל להציג את התוכן החזותי. גישה לספריית התחנות מ'אפשרויות' כדי לגשת לספריית התחנות (שירות רשת) מרשימת התחנות, בחר אפשרויות < ספריית תחנות. לאחר ההתחברות לספריית התחנות, תתבקש לבחור את המיקום הקרוב ביותר למיקום הנוכחי שלך מרשימה של תיקיות. גלול אל המיקום הקרוב ביותר ולחץ על הג'ויסטיק. חזור על תהליך זה עד שתגיע לרשימת תחנות הרדיו שקרובות למיקום הנוכחי שלך. תחנות רדיו המספקות תוכן חזותי, מסומנות באמצעות. גלול אל תחנת הרדיו הרצויה ולחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח את תפריט הבחירה עבור תחנות הרדיו: האזנה לכוונון לתחנת הרדיו המסומנת לאישור הגדרת התדר, בחר כן. בחר לא כדי לחזור לתדר הקודם. רשימת תחנות הרדיו תוצג שוב, ותוכל לבחור תחנת רדיו אחרת. הפעל שירות חזותי לפתיחת התוכן החזותי של תחנת הרדיו שנבחרה (אם זמין). שמירה לשמירת הפרטים של תחנת הרדיו שנבחרה ברשימת התחנות. 59

60 מדיה 9. מדיה מצלמה כדי להשתמש במצלמה, סובב את החלק התחתון של המצלמה להפעלת מצב המצלמה. ראה "מצב מצלמה", בעמוד 18. לחלופין, בחר תפריט < מדיה < מצלמה. כדי להתקרב לתמונה או להתרחק ממנה, לחץ על או על. ללכידת תמונה, לחץ על. התמונה נשמרת בתיקייה תמונות בגלריה והתמונה מוצגת. לחזרה לעינית, בחר חזרה. למחיקת התמונה, לחץ על מקש המחיקה. ללכידת תמונות ברצף, בחר אפשרויות < מצב רצף < מופעל. בעת לחיצה על, המצלמה לוכדת שש תמונות במרווחים קצרים ומציגה את התמונות בטבלה. בתאורה עמומה, לשימוש במצב לילה, בחר אפשרויות < מצב לילה < מופעל. לשימוש בקוצב-הזמן העצמי, בחר אפשרויות < צילום-עצמי ואת משך הזמן שברצונך שהמצלמה תמתין לפני צילום התמונה. לחץ על להפעלת קוצב-הזמן. לכוונון האיזון הלבן או גוון הצבע, בחר אפשרויות < כיוונון < כיוונון בהירות או גוון צבע. להקלטת וידאו, גלול ימינה להפעלת מצב הווידאו ולחץ על להתחלת ההקלטה. הגדרות מצלמה ההתקן שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונה של 1,600 x 1,200 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עשויה להיראות שונה. לשינוי הגדרות המצלמה, בחר תפריט < מדיה < מצלמה < אפשרויות < הגדרות. בחר תמונה ומבין האפשרויות הבאות: איכות תמונה ורזולוציית תמונה ככל שאיכות ורזולוציית התמונה גבוהות יותר, צריכת הזיכרון של התמונה גבוהה יותר. הצג תמונה לכודה כדי לא להציג את התמונה לאחר הלכידה, בחר לא. 60

61 מדיה שם מחדל לתמונה לשינוי אופן מתן השמות לתמונות שנלכדות. זיכרון בשימוש בחר אם ברצונך לשמור את התמונות בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון. בחר וידאו ומבין האפשרויות הבאות: אורך אם אפשרות זו מוגדרת למקסימום, האורך של הווידאו המוקלט מוגבל רק בהתאם לזיכרון הפנוי. אם האפשרות מוגדרת לקצר, זמן ההקלטה ממוטב עבור שליחת.MMS רזולוציית וידאו בחר מבין שתי רזולוציות וידאו. שם מחדל לוידאו בחר את אופן מתן השמות לווידאו קליפים. זיכרון בשימוש בחר אם ברצונך לשמור את הווידאו קליפים בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון. RealPlayer באמצעות היישום,RealPlayer באפשרותך להפעיל קובצי מדיה, כגון וידאו קליפים השמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, או קובצי מדיה מסוג שטף, באמצעות פתיחת קישור שטף. לפתיחת,RealPlayer בחר תפריט < מדיה <.RealPlayer היישום RealPlayer אינו תומך בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות. לדוגמה, קובצי.mp4 מסוימים עשויים להכיל תוכן שאינו נתמך על-ידי.RealPlayer הפעלת קובצי מדיה להפעלת קובץ מדיה ב- RealPlayer, בחר אפשרויות < פתיחה ומבין האפשרויות הבאות: קליפים אחרונים להפעלת קובצי מדיה שהפעלת לאחרונה קליפ שמור להפעלת קובצי מדיה השמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון להפעלת תוכן שטף: בחר קישור שטף ששמור בגלריה. נוצר חיבור לשרת השטף. פתח קישור שטף בעת גלישה באינטרנט. להפעלת תוכן שטף חי, עליך להגדיר תחילה את נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל. ראה "נקודות גישה", בעמוד

62 מדיה ספקי שירות רבים דורשים שתשתמש בנקודת גישה לאינטרנט (IAP) כנקודת גישה המוגדרת כברירת מחדל. ספקי שירות אחרים מאפשרים שימוש בנקודת גישה מסוג.WAP לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. ביישום,RealPlayer ניתן לפתוח רק כתובות URL מסוג rtsp://. לא ניתן לפתוח כתובת URL מסוג ; עם זאת, RealPlayer מזהה קישורי http לקובצי.rtsp הם קובצי טקסט המכילים קישורי.ram מכיוון שקובצי.ram אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. קיצורים במהלך ההפעלה גלול למעלה כדי לערוך חיפוש בהמשך קובץ המדיה, או למטה כדי לערוך חיפוש לאחור בקובץ. גלול שמאלה או ימינה כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול. הגדרות בחר אפשרויות < הגדרות < וידאו ומבין האפשרויות הבאות: ניגודיות לשינוי הניגודיות, גלול שמאלה או ימינה. לולאה בחר מופעל כדי שקובץ הווידאו או השמע שפועל כעת יופעל שוב באופן אוטומטי כאשר יסתיים. בחר חיבור ומבין האפשרויות הבאות: Proxy להגדרת שרת proxy לשטף רשת להגדרת הגדרות הרשת נקודת גישה מחדל הגדר את נקודת הגישה המשמשת עבור שטף. זמן מקוון אם ברצונך להתנתק באופן אוטומטי לאחר פרק זמן ללא פעילות בשעה שההשמעה מופסקת, בחר מוגדר משתמש והזן את פרק הזמן בדקות (30 דקות לכל היותר). יציאת UDP נמוכה ויציאת UDP גבוהה הגדר את טווח היציאות שייעשה בהן שימוש עבור החיבור. רשמקול הרשמקול מאפשר לך להקליט שיחות טלפון ותזכירים קוליים. בעת הקלטת שיחת טלפון, כל המשתתפים ישמעו צפצופים במהלך ההקלטה. 62

63 מדיה קבצים מוקלטים נשמרים בגלריה. ראה "גלריה", בעמוד 50. בחר תפריט < מדיה < רשמקול. בחר אפשרויות < הקלטת קליפ קולי, או בחר. להשהיית ההקלטה, בחר. לעצירת ההקלטה, בחר. להרצה לאחור או הרצה קדימה, בחר או. להאזנה להקלטה, בחר. נגן Flash באמצעות נגן,Flash ניתן להציג, להפעיל ולבצע פעולות בקובצי flash שנוצרו עבור התקנים סלולריים. ארגון קובצי flash בחר תפריט < מדיה < נגן Flash וגלול ימינה. לפתיחת תיקייה או להפעלת קובץ,flash גלול אליהם ולחץ על הג'ויסטיק. לשליחת קובץ flash להתקן תואם, גלול אליו ולחץ על מקש השיחה. להעתקת קובץ flash לתיקייה אחרת, בחר ארגון < העתקה לתיקייה. להעברת קובץ flash לתיקייה אחרת, בחר ארגון < העברה לתיקייה. ליצירת תיקייה לארגון קובצי ה- flash, בחר ארגון < תיקייה חדשה. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות. למחיקת קובץ,flash גלול אליו ולחץ על מקש המחיקה. הפעלת קובצי flash בחר תפריט < מדיה < נגן.Flash גלול אל קובץ flash ולחץ על הג'ויסטיק. בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות: השהייה להשהיית ההפעלה עצירה לעצירת ההפעלה עוצמת קול לכוונון עוצמת הקול של ההפעלה. כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול, גלול שמאלה או ימינה. 63

64 מדיה איכות לבחירת איכות ההפעלה. אם נראה שההפעלה איטית ולא חלקה, שנה את ההגדרה איכות לרגילה או לנמוכה. מסך מלא להפעלת הקובץ באמצעות התצוגה כולה. לחזרה למסך הרגיל, בחר מסך רגיל. פונקציות המקשים אינן גלויות במצב מסף מלא, אך הן עדיין עשויות להיות זמינות בעת לחיצה על אחד המקשים מתחת לצג. התאמה למסך להפעלת הקובץ בגודל המקורי שלו לאחר ביצוע הגדלה מצב פנורמי מופעל כדי שתוכל לנוע ברחבי התצוגה באמצעות הג'ויסטיק לאחר ביצוע הגדלה ייתכן שאפשרויות אלה לא יהיו זמינות עבור כל קובצי ה- flash. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות. עורך וידאו ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, בחר תפריט < מדיה < ע. וידאו. באפשרותך ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית, לשלב ולקצר וידאו קליפים ולהוסיף קליפים קוליים, מעברים ואפקטים. מעברים הם אפקטים חזותיים שניתן להוסיף לתחילתו ולסופו של הווידאו, או בין וידאו קליפים. עצה! לצילום תמונה של וידאו קליפ, בחר אפשרויות < צלם תמונה בתצוגת חיתוך וידאו קליפ. עריכת וידאו, צלילים ומעברים 1. בתצוגת עריכת וידאו קליפ, כדי להוסיף וידאו קליפ שאותו ברצונך לערוך, בחר הוספה < וידאו קליפ. 2. באפשרותך לערוך את הקליפים באמצעות חיתוך והוספה של אפקטים. ניתן להוסיף קליפים קוליים ולשנות את האורך שלהם. לשינוי הווידאו, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות: סרט < הצגה מוקדמת לתצוגה מקדימה של הווידאו קליפ המותאם אישית הוספה < וידאו קליפ להוספת הווידאו קליפ שנבחר. תמונה ממוזערת של הווידאו קליפ מוצגת בתצוגה הראשית. תמונה ממוזערת מכילה את התצוגה הראשונה שאינה מסך שחור בווידאו קליפ. השם והאורך של הווידאו קליפ שנבחר מוצגים גם הם. 64

65 מדיה הוספה < תמונה להוספת תמונה הוספה < טקסט להוספת כותרת, כותרת משנה או הערות הוספה < קליפ קולי להוספת הקליפ הקולי שנבחר. השם והאורך של הקליפ הקולי שנבחר מוצגים בתצוגה הראשית. הוספה < קליפ קולי חדש להקלטת קליפ קולי חדש למיקום שנבחר עריכת וידאו קליפ או עריכת קליפ קולי < חיתוך לקיצור הווידאו קליפ או הקליפ הקולי עריכת וידאו קליפ או עריכת קליפ קולי < שכפול ליצירת עותק של הווידאו קליפ או הקליפ הקולי שנבחר עריכת וידאו קליפ < העברה להעברת הווידאו קליפ אל המיקום שנבחר עריכת וידאו קליפ < הוספת אפקט צבע להוספת אפקט צבע לווידאו קליפ עריכת וידאו קליפ < שימוש בהילוך איטי להצגת מהירות הווידאו קליפ עריכת וידאו קליפ < השתקת קול/ביטול השתקת קול להשתקת הקול או ביטול השתקת הקול של הווידאו קליפ המקורי עריכת וידאו קליפ < הסרה להסרת הווידאו קליפ מהווידאו עריכת קליפ קולי < העברה להעברת הקליפ הקולי אל המיקום שנבחר עריכת קליפ קולי < הסרה להסרת הקליפ הקולי מהווידאו עריכת מעבר קיימים שלושה סוגי מעברים: בתחילת ווידאו קליפ, בסוף ווידאו קליפ ומעברים בין וידאו קליפים. ניתן לבחור מעבר התחלה כשהמעבר הראשון של הווידאו פעיל. 3. בחר שמירה כדי לשמור את הווידאו. הגדר את זיכרון בשימוש בהגדרות. ברירת המחדל היא זיכרון הטלפון. עצה! בתצוגת ההגדרות, באפשרותך להגדיר את שם הוידאו בבר. מחדל, שם צל. מסך בר. מחדל, רזולוציה וזיכרון בשימוש. בחר שליחה < דרך מולטימדיה, דרך Bluetooth או דרך דואר אם ברצונך לשלוח את הווידאו. לקבלת פרטים אודות הגודל המרבי של הודעת מולטימדיה שניתן לשלוח, פנה לספק השירות שלך. אם הווידאו גדול מדי לשליחה בהודעת מולטימדיה, יוצג הסמל. 65

66 מדיה עצה! אם ברצונך לשלוח וידאו קליפ שחורג מהגודל המרבי להודעת מולטימדיה שספק השירות מאפשר, באפשרותך לשלוח את הקליפ באמצעות חיבור.Bluetooth ראה "שליחת נתונים באמצעות טכנולוגיית,"Bluetooth בעמוד 104. כמו כן, ניתן להעביר וידאו קליפים באמצעות חיבור Bluetooth למחשב אישי תומך,Bluetooth או באמצעות שימוש בקורא כרטיסי זיכרון (פנימי/חיצוני). 66

67 שירותים 10. שירותים בחר תפריט < שירותים או לחץ לחיצה ממושכת על 0 במצב המתנה. ספקי שירות שונים מחזיקים דפים המתוכננים במיוחד עבור טלפונים סלולריים. בעזרת הדפדפן הסלולרי, באפשרותך להציג שירותים אלה כדפי WAP שכתובים ב- HTML, XHTML,WML או שילוב של WML ו- XHTML. אם טרם השתמשת בטלפון ליצירת חיבור,WAP ייתכן שיהיה עליך לפנות לספק השירות שלך לקבלת סיוע בהתחברות הראשונה. לקבלת מידע על הזמינות של שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות. ספקי השירות גם יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים. צעדים בסיסיים לקבלת גישה 1. שמור את ההגדרות הנחוצות לצורך גישה אל שירות הדפדפן שבו ברצונך להשתמש. ראה "הגדרת הטלפון עבור שירות הדפדפן" בעמוד התחבר לשירות. ראה "התחברות", בעמוד התחל לגלוש בדפי האינטרנט. ראה "גלישה בדפי אינטרנט", בעמוד סיים את החיבור לשירות. ראה "סיום התחברות", בעמוד 71. הגדרת הטלפון עבור שירות הדפדפן קבלת הגדרות בהודעת תצורה אתה עשוי לקבל הגדרות שירות בהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את השירות. ראה "סוגים מיוחדים של הודעות", בעמוד 36. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם מפעיל הרשת או ספק השירות. הזנת ההגדרות באופן ידני מלא אחר הוראות ספק השירות. 67

68 שירותים 1. בחר תפריט < כלים < הגדרות < חיבור < נקודות גישה וקבע את ההגדרות עבור נקודת גישה. ראה "חיבור", בעמוד בחר תפריט < שירותים < אפשרויות < מנהל סימניות < הוספת סימניה. כתוב שם עבור הסימניה וכן את כתובת דף הדפדפן שנקבעה עבור נקודת הגישה הנוכחית. 3. להגדרת נקודת הגישה שיצרת כנקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל, בשירותים, בחר שירותים < אפשרויות < הגדרות < נקודת גישה. התחברות לאחר אחסון כל הגדרות החיבור הנדרשות, באפשרותך לגשת לדפי דפדפן. קיימות שלוש דרכים שונות לגשת לדפי דפדפן: בחר את דף הבית ) ( של ספק השירות שלך. בחר סימניה מתצוגת הסימניות. לחץ על המקשים 1-9 כדי להתחיל לכתוב את הכתובת של שירות דפדפן. השדה מעבר אל בחלקו התחתון של הצג יופעל מיד ותוכל להמשיך לכתוב בו את הכתובת. לאחר שבחרת דף כלשהו או כתבת את הכתובת, לחץ על הג'ויסטיק כדי להתחיל להוריד את הדף. הצגת סימניות ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל- Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר. בתצוגת הסימניות, באפשרותך לראות סימניות שמצביעות על סוגים שונים של דפי דפדפן. סימניות מצוינות על-ידי הסמלים הבאים: דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל. אם אתה משתמש בנקודת גישה אחרת המוגדרת כברירת מחדל כדי לגלוש, דף הפתיחה ישתנה בהתאם. תיקיית הסימניות האוטומטיות מכילה סימניות ) ( שנאספות באופן אוטומטי בעת גלישה בדפים. הסימניות בתיקייה זו מסודרות באופן אוטומטי לפי תחום.(domain) כל סימניה, שמציגה את הכותרת או את כתובת האינטרנט של הסימניה. 68

69 שירותים הוספת סימניות באופן ידני 1. בתצוגת הסימניות, בחר אפשרויות < מנהל סימניות < הוספת סימניה. 2. מלא את השדות. יש להגדיר רק את הכתובת. נקודת הגישה המוגדרת כברירת המחדל מוקצית לסימניה, אם לא נבחרה נקודת גישה אחרת. לחץ על * להזנת תווים מיוחדים, כגון /,., : ו-@. לחץ על מקש המחיקה למחיקת תווים. 3. בחר אפשרויות < שמירה לשמירת הסימניה. שליחת סימניות בהודעת טקסט גלול אל סימניה ובחר אפשרויות < שליחה < דרך הודעות קצרות. ניתן לשלוח יותר מסימניה אחת בכל פעם. אבטחת חיבור אם מחוון האבטחה מוצג במהלך חיבור, פירוש הדבר ששידור הנתונים בין המכשיר לבין שער האינטרנט או השרת, מוצפן. סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש), מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים. בחר אפשרויות < פרטים < אבטחה כדי להציג פרטים אודות החיבור ומצב ההצפנות, ומידע אודות אימות השרת והמשתמש. ייתכן שתכונות אבטחה יהיו נחוצות עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. עבור חיבורים כאלה יש צורך בתעודות אבטחה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות. ראה גם "ניהול תעודות", בעמוד

70 שירותים גלישה בדפי אינטרנט בדף בדפדפן, קישורים חדשים מוצגים בכחול עם קו תחתון וקישורים שכבר ביקרת בהם מוצגים בסגול. תמונות הפועלות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה. מקשים ופקודות לגלישה לפתיחת קישור, לחץ על הג'ויסטיק. לגלילה בתצוגה, הזז את הג'ויסטיק. להזנת אותיות ומספרים בשדה, לחץ על המקשים 9 0. לחץ על * להזנת תווים מיוחדים, כגון /,., : ו-@. לחץ על מקש המחיקה למחיקת תווים. לחזרה לדף הקודם במהלך גלישה, בחר חזרה. אם האפשרות חזרה אינה זמינה, בחר אפשרויות < אפשרויות ניווט < היסטוריה להצגת רשימה כרונולוגית של הדפים שבהם ביקרת במהלך גלישה מסוימת. רשימת ההיסטוריה נמחקת עם סיום הגלישה. לסימון תיבות ולבחירה, לחץ על הג'ויסטיק. לאחזור התוכן האחרון מהשרת, בחר אפשרויות < אפשרויות ניווט < טעינה מחדש. לפתיחת רשימת משנה של פקודות או פעולות עבור דף הדפדפן הפתוח הנוכחי, בחר אפשרויות < אפשרויות שירות. שמירת סימניות לשמירת סימניה במהלך גלישה, בחר אפשרויות < שמירה כסימנייה. לשמירת סימניה שהתקבלה בהודעה, בחר אפשרויות < שמירה לסימניות. ראה "סוגים מיוחדים של הודעות", בעמוד 36. הצגת דפים שמורים אם אתה גולש באופן תדיר בדפים שמכילים מידע שאינו משתנה לעתים קרובות, באפשרותך לשמור דפים אלה ולגלוש בהם כשאתה במצב לא מקוון. 70

71 שירותים לשמירת דף במהלך גלישה, בחר אפשרויות < אפשרויות מתקדמות < שמירת דף. דפים שמורים מסומנים באמצעות. בתצוגת הדפים השמורים, באפשרותך ליצור תיקיות עבור דפי הדפדפן שנשמרו. תיקיות שמכילות דפי רשת שמורים מסומנות באמצעות. לפתיחת תצוגת הדפים השמורים, גלול ימינה בתצוגת הסימניות. בתצוגת הדפים השמורים, לחץ על הג'ויסטיק לפתיחת דף שמור. להתחברות לשירות הדפדפן ולאחזור הדף פעם נוספת, בחר אפשרויות < אפשרויות ניווט < טעינה מחדש. הטלפון נשאר במצב מקוון לאחר טעינת הדף מחדש. הורדה ניתן להוריד פריטים כגון צלצולים, תמונות, סמלי לוגו מפעיל, תוכנות ווידאו קליפים באמצעות הדפדפן הסלולרי. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים חינם או לרכישה. לאחר ההורדה, הפריטים ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בטלפון; לדוגמה, תמונה שהורדה תישמר בגלריה. הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים. חשוב: התקן והשתמש רק בתוכנות וביישומים אחרים המגיעים ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות. סיום התחברות בחר אפשרויות < אפשרויות מתקדמות < ניתוק לסיום ההתחברות ולהצגת דף הדפדפן במצב לא מקוון, או בחר אפשרויות < יציאה לסיום הגלישה ולחזרה למצב ההמתנה. ריקון זיכרון המטמון מטמון הוא זיכרון, שמשמש לאחסון זמני של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם, מאוחסנים בזיכרון המטמון של הטלפון. לריקון המטמון, בחר תפריט < שירותים < אפשרויות < אפשרויות מתקדמות < מחיקת מטמון. 71

72 שירותים הגדרות דפדפן בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות: נקודת גישה לשינוי נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל, לחץ על הג ויסטיק כדי לפתוח רשימה של נקודות גישה זמינות. נקודת הגישה הנוכחית המוגדרת כברירת מחדל מסומנת. ראה חיבור, בעמוד 89. דף הבית הזן את הכתובת של דף האינטרנט שברצונך שישמש כדף הבית שלך. טען תמונות וצלילים בחר אם להציג תמונות ולשמוע צלילים במהלך גלישה. אם בחרת באפשרות לא ובשלב מאוחר יותר תרצה לטעון תמונות וצלילים במהלך גלישה, בחר אפשרויות < הצגת תמונות. גלישת טקסט קבע אם כל הטקסט בדפי אינטרנט יגלוש באופן אוטומטי. הגדרה זו אינה זמינה אם בחרת אפשרויות מתקדמות < תצוגה אנכית. גודל גופן בחר את גודל הגופן. קידוד ברירת מחדל אם תבחר אוטומטי, הדפדפן ינסה לבחור את קידוד התווים הנכון באופן אוטומטי. סימניות אוטומטיות בחר מופעלות אם ברצונך שהסימניות יישמרו באופן אוטומטי בתיקייה סימניות אוטו. בעת ביקור בדף מסוים. בעת בחירה באפשרות הסתרת תיקייה, הסימניות עדיין יתווספו לתיקייה. גודל מסך בחר כיצד להשתמש בשטח התצוגה להצגת דפים. עמוד חיפוש הזן את כתובת דף החיפוש שאותו ברצונך לפתוח במהלך הגלישה. עוצמת קול בחר את עוצמת הקול עבור מוסיקה או צלילים אחרים בדפי אינטרנט. מתרגם בחר את איכות התמונה עבור הדפים. כאשר איכות התמונה גבוהה, הורדת הדפים איטית יותר. קובצי < Cookie מאושר/דחייה אפשר או השבת את הקבלה והשליחה של קובצי Cookie (אמצעי שבו משתמשים ספקי תכנים לזיהוי משתמשים וההעדפות שלהם עבור תכנים שנעשה בהם שימוש תדיר). 72

73 שירותים Java/Ecma סקריפט אפשר או השבת את השימוש בסקריפטים. אזהרות אבטחה להצגה או הסתרה של הודעות אבטחה. אישור שליחת < DTMF תמיד/ראשונה בלבד בחר אם ברצונך לאשר לפני שהטלפון ישלח צלילי חיוג במהלך שיחה. ראה "אפשרויות במהלך שיחה", בעמוד 27. לדוגמה, באפשרותך לנהל שיחה קולית בזמן שאתה מציג דף דפדפן, לשלוח חיוג צלילי במהלך שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון באנשי קשר מדף דפדפן. 73

74 התיקייה שלי 11. התיקייה שלי ערכות נושאים לשינוי המראה של תצוגת הטלפון, הפעל ערכת נושא. ערכת נושא יכולה לכלול את תמונת הרקע עבור מצב ההמתנה וחיסכון כוח. ניתן לערוך ערכת נושא כדי להתאים אישית את הטלפון אף יותר. בחר תפריט < התיקייה שלי < נושאים. תראה רשימה של ערכות הנושאים הזמינות. ערכת הנושא הפעילה מסומנת באמצעות סימן ביקורת. לתצוגה מקדימה של ערכת נושא, גלול אל ערכת הנושא ובחר אפשרויות < תצוגה מקדימה להצגת ערכת הנושא. בחר יישום להפעלת ערכת הנושא. להפעלת ערכת הנושא מבלי להציגה בתצוגה מקדימה, בחר אפשרויות < יישום מהתצוגה הראשית. עריכת ערכת נושא: 1. גלול אל ערכת נושא, בחר אפשרויות < עריכה ובחר מבין האפשרויות הבאות: תמונת רקע בחר תמונה מאחת מערכות הנושאים הזמינות, או בחר תמונה משלך מהגלריה, שתשמש כתמונת רקע במצב ההמתנה. חיסכון כוח בחר מה יוצג על סרגל החיסכון בכוח: השעה והתאריך, או טקסט שרשמת בעצמך. המיקום וצבע הרקע של סרגל החיסכון בכוח משתנים בתצוגה בפרקי זמן קבועים. כמו כן, החיסכון בכוח משתנה לציון מספר ההודעות החדשות או השיחות שלא נענו. באפשרותך לקבוע את פרק הזמן שיחלוף לפני הפעלת חיסכון כוח. ראה "טלפון", בעמוד גלול אל הרכיב שברצונך לערוך ולחץ על הג'ויסטיק. 3. לתצוגה מקדימה של הרכיב שנבחר, בחר אפשרויות < תצוגה מקדימה. לא ניתן להציג את כל הרכיבים בתצוגה מקדימה. בחר אפשרויות < הגדר כדי לבחור את ההגדרה הנוכחית. לשחזור ערכת הנושא הנוכחית שנבחרה לערכיה המקוריים, בחר אפשרויות < שחזור נושא מקורי במהלך עריכת ערכת נושא. 74

75 התיקייה שלי מד סאונד מד העוצמה מאפשר לך למדוד את רמת הרעש של הסביבה. מד העוצמה מספק מדידות כלליות לשימוש עצמי, שעשויות להיות שונות ממדידות מדעיות. בחר תפריט < התיקייה שלי < מד סאונד להצגת רמת הרעש של הסביבה בדציבלים.(dB) בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות: שיא סטטי ערך השיא נותר בערך המקסימלי שנמדד עד ליציאה מהיישום. אפשרויות שקלול בחר שקלול A כדי לדמות את האוזן בסביבה רועשת, שקלול C כדי לדמות את האוזן בסביבה שקטה או מופסק כדי למדוד ללא אלגוריתם שקלול שיא דינמי השיא הנוכחי נשמר במשך 5 שניות איפוס שיא ערך השיא הנוכחי מאופס אם השיא או הערך הנוכחי גבוה מ- db 114 או נמוך מ- db, 50 יוצג התו < או < לפני הערך. 75

76 עזרי ניהול 12. עזרי ניהול שעון בחר תפריט < עזרי ניהול < שעון. הגדרות שעון לשינוי השעה והתאריך, בחר אפשרויות < הגדרות. למידע נוסף אודות ההגדרות, ראה "תאריך ושעה", בעמוד 93. הגדרת התראה 1. להגדרת התראה חדשה, בחר אפשרויות < הגדרת התראה. 2. הזן את שעת ההתראה הרצויה ובחר אישור. כאשר ההתראה פעילה, מוצג הסמל. לביטול התראה, בחר אפשרויות < הסרת התראה. כיבוי ההתראה בחר עצירה לכיבוי הצלצול. בחר נודניק כדי להפסיק את הצלצול למשך 5 דקות, שלאחריהן הוא יתחדש. ניתן לעשות זאת חמש פעמים לכל היותר. אם שעת ההתראה מגיעה וההתקן כבוי, ההתקן יופעל באופן עצמאי ויתחיל להשמיע את צליל ההתראה. אם תבחר הפסקה, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר לא כדי לכבות את ההתקן, או כן כדי לבצע ולקבל שיחות. אל תבחר כן כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. התאמה אישית של צליל ההתראה 1. להתאמה אישית של צליל ההתראה, בחר אפשרויות < הגדרות. 2. גלול אל צליל תזכורת שעון ולחץ על הג'ויסטיק. 3. במהלך הגלילה ברשימת הצלילים, באפשרותך לעצור על צליל כדי להאזין לו לפני הבחירה. בחר את הצליל. 76

77 עזרי ניהול לוח שנה בחר תפריט < עזרי ניהול < לוח-שנה. בלוח השנה, באפשרותך לנהל מעקב אחר פעילויות, פגישות, ימי הולדת, ימי שנה ואירועים אחרים. באפשרותך גם לקבוע תזכורת לוח שנה גם כדי להזכיר לך אודות אירועים קרבים. יצירת ערכי לוח שנה 1. בחר אפשרויות < ערך חדש ומבין האפשרויות הבאות: פגישה תזכורת עבור פעילות שמתקיימת בתאריך ושעה ספציפיים תזכיר ערך כללי עבור יום מסוים יום שנה תזכורת עבור ימי הולדת ותאריכים מיוחדים. ערכי ימי שנה חוזרים על עצמם מדי שנה. מטלה רשומת מטלה 2. מלא את השדות: נושא/מאורע כתוב תיאור של האירוע. מקום הזן את מקום הפגישה (אופציונלי). שעת התחלה, שעת סיום, תאריך התחלה ותאריך סיום. תזכורת לחץ על הג'ויסטיק כדי להפעיל את השדות עבור שעת תזכורת ותאריך תזכורת. חזרה לחץ על הג'ויסטיק כדי לשנות את הערך לערך חוזר. ערך חוזר מסומן באמצעות הסמל בתצוגת היום. חזרה עד קבע תאריך סיום עבור הערך החוזר, לדוגמה, תאריך הסיום של קורס שבועי שאתה משתתף בו. אפשרות זו מוצגת רק אם בחרת להפוך את הערך לערך חוזר. סינכרון < פרטי לאחר הסינכרון, רק אתה תוכל לראות את ערך לוח השנה, והוא לא יוצג בפני משתמשים אחרים, גם אם יש להם גישה מקוונת ללוח השנה. כללי ערך לוח השנה מוצג בפני אנשים אחרים בעלי גישה מקוונת ללוח השנה. ללא ערך לוח השנה לא מועתק בעת סינכרון לוח השנה. 3. לשמירת הערך, בחר בוצע. 77

78 עזרי ניהול בעת עריכה או מחיקה של ערך חוזר, בחר כיצד ברצונך שהשינוי ישפיע: כל המופעים כל הערכים החוזרים משתנים. ערך זה בלבד רק הערך הנוכחי משתנה. תצוגות לוח-שנה לחץ על # בתצוגת חודש, שבוע או יום כדי לסמן באופן אוטומטי את התאריך של היום. לכתיבת ערך לוח שנה, לחץ על אחד ממקשי המספרים (9 0) באחת מתצוגות לוח השנה. ייפתח ערך פגישה והתווים שהזנת יתווספו לשדה נושא. למעבר לתאריך מסוים, בחר אפשרויות < מעבר לתאריך. כתוב את התאריך ובחר אישור. מטלות בחר אפשרויות < תצוגת מטלות. בתצוגת מטלות, באפשרותך לנהל רשימה של מטלות שעליך לבצע. יצירת רשומת מטלה 1. כדי להתחיל לכתוב רישום מטלה, לחץ על אחד ממקשי המספרים (9 0). העורך נפתח והסמן מהבהב לאחר כל אות שהוזנה. 2. כתוב את המטלה בשדה נושא. לחץ על * להוספת תווים מיוחדים. לקביעת תאריך היעד למטלה, גלול אל השדה תאריך יעד והזן תאריך. לקביעת קדימות עבור רישום המטלה, גלול אל השדה קדימות ולחץ על הג'ויסטיק. 3. לשמירת רישום המטלה, בחר בוצע. טיפול ברישומי מטלות לפתיחת רישום מטלה, גלול אליה ולחץ על הג'ויסטיק. למחיקת רישום מטלה, גלול אליה ובחר אפשרויות < מחיקה, או לחץ על מקש המחיקה. לסימון רישום מטלה כמטלה שבוצעה, גלול אליה ובחר אפשרויות < סמן כבוצעה. לשחזור רישום מטלה שבוצעה כמטלה שלא בוצעה, בחר אפשרויות < סמן כלא בוצעה. 78

79 עזרי ניהול ממיר בחר תפריט < עזרי ניהול < ממיר. בממיר, באפשרותך להמיר פרמטרי מידות כגון אורך, מיחידה אחת לאחרת (לדוגמה, יארדים למטרים). לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים. המרת יחידות לצורך המרת מטבעות, עליך לקבוע תחילה את שער החליפין. ראה "קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין", בעמוד גלול אל שדה הסוג ולחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח רשימה של פרמטרי מידות. גלול אל פרמטר המידה שבו ברצונך להשתמש ובחר אישור. 2. גלול אל שדה היחידה הראשון ולחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח רשימה של יחידות זמינות. בחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר ובחר אישור. 3. גלול אל שדה היחידה הבא ובחר את היחידה שאליה ברצונך להמיר. 4. גלול אל שדה הכמות הראשון, והזן את הערך שברצונך להמיר. שדה הכמות השני משתנה באופן אוטומטי כדי להציג את הערך המומר. לחץ על # להוספת נקודה עשרונית ולחץ על * להוספת סמלי +, - (עבור טמפרטורה) ו- E (מעריך). סדר ההמרה ישתנה אם תכתוב ערך בשדה הכמות השני. התוצאה תוצג בשדה הכמות הראשון. קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין כדי לבצע המרת מטבעות, עליך לבחור מטבע בסיס (בדרך כלל המטבע המקומי שלך) ולהוסיף שערי חליפין. שער מטבע הבסיס הוא תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את שערי ההמרה של המטבעות האחרים. 79

80 עזרי ניהול 1. בחר מטבע כסוג פרמטר המידה ובחר אפשרויות < שערי מטבעות. נפתחת רשימת מטבעות; ניתן לראות את מטבע הבסיס הנוכחי בראש הרשימה. 2. לשינוי מטבע הבסיס, גלול אל המטבע (בדרך כלל המטבע המקומי שלך) ובחר אפשרויות < מוגדר כמטבע בסיס. 3. הוסף שערי חליפין, גלול אל המטבע והזן שער חדש, כלומר, כמה יחידות של המטבע הן שוות-ערך ליחידה אחת של מטבע הבסיס שבחרת. 4. לאחר הוספת כל שערי החליפין הנחוצים, באפשרותך לבצע המרות מטבעות. ראה "יחידות המרה", בעמוד 79. הערה: כשאתה משנה את מטבע הבסיס, עליך להזין שערי חליפין חדשים כיוון שכל שערי החליפין שנקבעו קודם, נמחקו. פנקס בחר תפריט < עזרי ניהול < פנקס. ניתן לשלוח הערות להתקנים אחרים. ניתן לשמור בפנקס קבצים של טקסט פשוט (תבנית (TXT שקיבלת. לחץ על המקשים 1-9 כדי להתחיל לכתוב. לחץ על מקש המחיקה כדי למחוק אותיות. בחר בוצע לשמירה. מחשבון בחר תפריט < עזרי ניהול < מחשבון. 1. הזן את המספר הראשון בחישוב. אם שגית, לחץ על מקש המחיקה למחיקת המספר. 80

81 עזרי ניהול 2. גלול אל פעולה חשבונית כלשהי ולחץ על הג'ויסטיק כדי לבחור בה. 3. הזן את המספר השני. 4. לביצוע החישוב, גלול אל ולחץ על הג'ויסטיק. הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים. להוספת נקודה עשרונית, לחץ על #. לחץ לחיצה ממושכת על מקש המחיקה למחיקת תוצאת החישוב הקודם. השתמש ב- וב- להצגת חישובים קודמים ולתנועה ברחבי הגיליון. מנהל קבצים בחר תפריט < עזרי ניהול < מנ' קבצים. במנהל הקבצים, באפשרותך לעיין, לפתוח ולנהל קבצים ותיקיות בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון. פתח את מנהל הקבצים להצגת רשימה של התיקיות שבזיכרון הטלפון. גלול ימינה להצגת התיקיות שבכרטיס הזיכרון. באפשרותך לעיין, לפתוח וליצור תיקיות; וכן לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. הצגת צריכת הזיכרון אם מותקן בטלפון כרטיס זיכרון, באפשרותך לבחור בין שתי תצוגות זיכרון, האחת של הטלפון והשנייה של כרטיס הזיכרון. הזז את הג'ויסטיק ימינה או שמאלה כדי לעבור מכרטיסיית זיכרון אחת לשנייה. לבדיקת צריכת הזיכרון של הזיכרון הנוכחי, בחר אפשרויות < פרטי זיכרון. הטלפון מחשב את הכמות המשוערת של הזיכרון הפנוי לשמירת נתונים ולהתקנת יישומים חדשים. 81

82 עזרי ניהול בתצוגות הזיכרון, באפשרותך להציג את צריכת הזיכרון של קבוצות הנתונים השונות: לוח-שנה, אנשי קשר, מסמכים, תמונות, קובצי קול, וידיאו קליפים, הודעות, יישומים, זיכרון בשימוש וזיכרון פנוי. אם זיכרון הטלפון מתמלא, הסר מספר קבצים, או העבר קבצים לכרטיס הזיכרון. כרטיס זיכרון שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים. בחר תפריט < עזרי ניהול < זיכרון. לקבלת פרטים אודות הכנסת כרטיס זיכרון לטלפון, ראה "צעדים ראשונים", בעמוד 12. באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון כדי לשמור קובצי מולטימדיה, כגון וידאו קליפים, רצועות מוסיקה, קובצי צלילים, תמונות ונתוני הודעות, וכדי לגבות מידע מזיכרון הטלפון. לטלפון שברשותך מצורף כרטיס זיכרון מסוג microsd שעשוי להכיל יישומים נוספים ממפתחים עצמאיים. יישומים אלה תוכננו על-ידי המפתחים כך שיתאימו לטלפון שברשותך. פרטים לגבי אופן השימוש בכרטיס הזיכרון בתכונות וביישומים אחרים בטלפון, מובאים בסעיפים המתארים תכונות ויישומים אלה. יישומי צד-שלישי שכלולים בכרטיס ה- microsd נוצרו ושייכים לאנשים או ליישויות שאינם מסונפים או קשורים ל- Nokia. ל- Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני האחרות של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה במשתמשי קצה מכל סוג שהוא, וגם אינה אחראית לפעולת יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומים אלה. הנך מאשר שהתוכנה ו/או היישומים (להלן במקובץ, התוכנה) מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, בכפוף לדין החל. Nokia והחברות המסונפות ו/או הקשורות לה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע, לרבות (אך מבלי לגרוע) אחריות על בעלות, סחירות או התאמה למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהתוכנה לא תפר פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי. פירמוט כרטיס הזיכרון כאשר מפרמטים כרטיס זיכרון, כל הנתונים שבו אובדים לצמיתות. כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים-מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. צור קשר עם ספק הכרטיס כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שתוכל להשתמש בו. 82

83 עזרי ניהול 1. בחר אפשרויות < פירמוט כר. זיכרון. 2. בחר כן לאישור. 3. עם סיום הפירמוט, הזן שם עבור כרטיס הזיכרון (עד 11 אותיות או ספרות). גיבוי ושחזור מידע לגיבוי מידע מזיכרון הטלפון לכרטיס הזיכרון, בחר אפשרויות < גיבוי זיכרון הטלפון. לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון הטלפון, בחר אפשרויות < שחזור מתוך כרטיס. ניתן לגבות את זיכרון הטלפון ולשחזר אותו לאותו הטלפון בלבד. נעילת כרטיס הזיכרון להגדרת סיסמה לנעילת כרטיס הזיכרון כדי למנוע שימוש בלתי מורשה, בחר אפשרויות < הגדרת סיסמה. תתבקש להזין ולאשר את הסיסמה. הסיסמה יכולה להכיל עד שמונה תווים. הסיסמה נשמרת בטלפון, ואינך חייב להזין אותה שוב כאשר אתה משתמש בכרטיס הזיכרון באותו הטלפון. אם ברצונך להשתמש בכרטיס הזיכרון בטלפון אחר, תתבקש להזין את הסיסמה. פתיחת הנעילה של כרטיס זיכרון אם תכניס כרטיס זיכרון מוגן-סיסמה אחר לטלפון, תתבקש להזין את הסיסמה לכרטיס. לביטול הנעילה של הכרטיס, בחר אפשרויות < פתח נעילת כ. זיכרון. לאחר הסרת הסיסמה, כרטיס הזיכרון נפתח וניתן להשתמש בו בטלפון אחר ללא סיסמה. בדיקת צריכת הזיכרון כדי לבדוק את צריכת הזיכרון של קבוצות נתונים שונות ואת הזיכרון שפנוי להתקנת יישומים חדשים או תוכנות חדשות בכרטיס הזיכרון שברשותך, בחר אפשרויות < פרטי זיכרון. 83

84 כלים 13. כלים פקודות קוליות ניתן להתקשר לאנשי קשר ולבצע פונקציות של הטלפון באמצעות הגיית פקודות קוליות. לבחירת פונקציות הטלפון שניתן להפעיל באמצעות פקודה קולית, בחר תפריט < כלים < פקודות קוליות. הפקודות הקוליות לשינוי פרופילים נמצאות בתיקייה פרופילים. להפעלת פקודה קולית חדשה עבור יישום, בחר אפשרויות < יישום חדש ואת היישום. לניהול הפקודות הקוליות, גלול אל פונקציה, בחר אפשרויות ובחר מבין האפשרויות הבאות: שינוי פקודה או הסר יישום לשינוי או לביטול הפקודה הקולית של הפונקציה הנבחרת השמעה להשמעת הפקודה הקולית המופעלת לשימוש בפקודות קוליות, ראה "חיוג קולי משופר", בעמוד 25. הערה: שימוש בתוויות קוליות עשוי להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב. לשינוי הגדרות של פקודות קוליות, בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות: סינתיסייזר להפעלה או ביטול של הסינתיסייזר עבור טקסט-לדיבור שאומר בקול רם את הפקודה הקולית המזוהה איפוס התאמות קוליות לאיפוס ההתאמות הקוליות. הטלפון מתאים עצמו לקולו של המשתמש כדי לזהות טוב יותר את הפקודות הקוליות. תא דואר קולי להגדרה או שינוי של מספר תא הדואר הקולי, בחר תפריט < כלים < דואר קולי < אפשרויות < הגדרת מספר או שינוי מספר והזן את המספר. תא דואר קולי הוא שירות רשת. פנה למפעיל הרשת הסלולרית לקבלת המספר עבור תא הדואר הקולי. 84

85 כלים חיוג מהיר להקצאת מספרי טלפון למקשי חיוג מהיר, בחר תפריט < כלים < חיוג מהיר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר אפשרויות < הקצאה. בחר את איש הקשר ואת המספר עבור החיוג המהיר. להצגת המספר המוקצה למקש חיוג מהיר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר אפשרויות < הצגת מספר. לשינוי או הסרה של המספר, בחר שינוי או הסרה. פרופילים בחר תפריט < כלים < פרופילים. בפרופילים, ניתן לכוונן ולהתאים אישית את צלילי הטלפון עבור סביבות, קבוצות מתקשרים או אירועים שונים. ניתן לראות את הפרופיל הנוכחי שנבחר, בחלקו העליון של הצג במצב ההמתנה. אם הפרופיל כללי נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך הנוכחי. להפעלת פרופיל, גלול אל הפרופיל, לחץ על הג'ויסטיק ובחר הפעלה. עצה: למעבר מהיר בין הפרופילים כללי ושקט, במצב המתנה, לחץ לחיצה ממושכת על המקש #. לשינוי פרופיל, גלול אל הפרופיל ברשימת הפרופילים, לחץ על הג'ויסטיק ובחר התאמה אישית. ליצירת פרופיל חדש, בחר אפשרויות < יצירת חדש. נפתחת רשימה של הגדרות פרופילים. גלול אל ההגדרה שברצונך לשנות ולחץ על הג'ויסטיק לפתיחת האפשרויות: סוג צלצול לקביעת הצלצול עבור שיחות קוליות, בחר צלצול מהרשימה. לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול. כמו כן, באפשרותך לשנות צלצולים באנשי קשר. ראה "הוספת צלצול", בעמוד 48. אמור את שם המתקשר בחר מופעל כדי שהטלפון יאמר את שם המתקשר כאשר הטלפון מצלצל. תצורת צלצול אם נבחרה האפשרות מתחזק, עוצמת הצלצול תתחיל מרמה אחת ותגבר רמה אחר רמה, עד לעוצמת השמע שנקבעה. עוצמת צלצול לקביעת עוצמת הצלצול ועוצמת הקול של התראות עבור הודעות. צליל התראת הודעה לקביעת צליל ההתראה עבור הודעות טקסט ומולטימדיה. צליל התראת דואר לקביעת צליל ההתראה עבור הודעות דואר אלקטרוני. 85

86 כלים התראה ברטט להגדרת הפעלת רטט בטלפון לשם התראה על שיחות קוליות והודעות נכנסות. צלילי לוח מקשים לקביעת עוצמת הקול של צלילי המקשים. צלילי אזהרה להפעלה או להשבתה של צלילי האזהרה. הטלפון משמיע צליל אזהרה, לדוגמה, כאשר הסוללה עומדת להתרוקן. התראה עבור להגדרת הטלפון להשמיע צלצול רק כאשר מתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת מתקשרים נבחרת. ההתראה עבור שיחות טלפון מאנשים שאינם בקבוצה שנבחרה תהיה שקטה. האפשרויות הן כל השיחות או רשימה של קבוצות אנשי קשר, אם יצרת כאלה. צליל הפעלת מצלמה וצליל הפעלת נגן מוסיקה להגדרת צלילי הפעלה למצלמה ולנגן המוסיקה. שם הפרופיל שם הפרופיל. הגדרה זו אינה מוצגת עבור הפרופילים כללי ולא מקוון. בעת שימוש בפרופיל לא מקוון, הטלפון אינו מחובר לרשת. באפשרותך להשתמש בפונקציות מסוימות של הטלפון ללא כרטיס,SIM על-ידי הפעלת הטלפון בפרופיל לא מקוון. בפרופיל 'לא מקוון', ייתכן שיהיה עליך להקיש את קוד הנעילה ולהעביר את המכשיר לפרופיל חיוג, כדי לבצע שיחה כלשהי, לרבות שיחה למספר חירום. טלפון כללי אזהרה: בפרופיל 'לא מקוון', לא ניתן לבצע או לקבל שיחות, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שמחייבות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על-ידי החלפת הפרופיל. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה. הגדרות בחר תפריט < כלים < הגדרות < טלפון < כללי ומבין האפשרויות הבאות: שפת הטלפון לשינוי השפה של הטקסטים שמוצגים בטלפון. שינוי זה עשוי להשפיע גם על מבנה התאריך והשעה, ועל המפרידים שמשמשים, לדוגמה, בחישובים. אם תבחר באפשרות אוטומטית, הטלפון יבחר את השפה בהתאם למידע שבכרטיס ה- SIM. לאחר שינוי שפת הטקסטים של התצוגה, הטלפון 86

87 כלים שינוי ההגדרות עבור שפת הטלפון או שפת הכתיבה משפיע על כל היישומים בטלפון, והשינוי נשאר בתוקף עד שתשנה הגדרות אלה שוב. שפת הכתיבה לשינוי שפת הכתיבה של הטלפון. שינוי השפה משפיע על התווים והסימנים המיוחדים הזמינים בעת כתיבת טקסט ועל מילון הטקסט החזוי שבשימוש. טקסט חזוי להגדרת קלט טקסט חזוי מופעל או מופסק עבור כל העורכים בטלפון. בחר שפה להזנת קלט טקסט חזוי מהרשימה. לשינוי הגדרה זו כאשר אתה נמצא בעורך, לחץ על מקש העריכה ובחר טקסט חזוי < מופסק או טקסט חזוי בנושא. הודעת פתיחה או לוגו להגדרת הודעת הפתיחה או הלוגו המוצגים לפרק זמן קצר בכל הפעלה של הטלפון. לשימוש בתמונה או בהנפשה המוגדרת כברירת מחדל, בחר ברירת מחדל. לכתיבת הודעת פתיחה משלך (50 תווים לכל היותר), בחר טקסט. לבחירת צילום או תמונה מהגלריה, בחר תמונה. שחזור הגדרות יצרן לאיפוס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. יש צורך בקוד נעילה. ראה "אבטחה", בעמוד 94. לאחר האיפוס, ייתכן שהפעלת הטלפון תימשך זמן רב יותר. כל המסמכים והקבצים שיצרת נותרים כפי שהם. מצב המתנה בחר תפריט < כלים < הגדרות < טלפון < מצב המתנה ומבין האפשרויות הבאות: המתנה פעילה להגדרת ההמתנה הפעילה למופעלת או מופסקת. כברירת מחדל, ההמתנה הפעילה מופעלת. ראה "מצב המתנה פעילה", בעמוד 19. מקש בחירה שמאלי ומקש בחירה ימני להקצאת קיצור למקשי הבחירה הימני והשמאלי במצב ההמתנה. יישומי המתנה פעילה לבחירת הקיצורים ליישומים שברצונך שיופיעו בהמתנה הפעילה. הגדרה זו זמינה רק אם המתנה פעילה מוגדרת למופעלת. מקש ניווט ימינה, מקש ניווט שמאלה, מקש ניווט למטה, מקש ניווט למעלה ומקש בחירה להקצאת קיצורים לפונקציות לגלילה בספריות שונות או ללחיצה על הג'ויסטיק במצב ההמתנה. הקיצורים באמצעות הג'ויסטיק אינם זמינים אם המתנה פעילה מוגדרת למופעלת. 87

88 כלים לוגו מפעיל הגדרה זו גלויה רק אם קיבלת ושמרת לוגו מפעיל. באפשרותך לבחור אם להציג את לוגו המפעיל. תצוגה בחר תפריט < כלים < הגדרות < טלפון < תצוגה ומבין האפשרויות הבאות: בהירות לכוונון בהירות התצוגה פסק-זמן חיסכון כוח להגדרת פסק הזמן להפעלת החיסכון בכוח. כאשר חיסכון כוח פעיל, התצוגה נמחקת ובאפשרותך לראות את סרגל החיסכון בכוח. להשבתת החיסכון בכוח, לחץ על אחד המקשים. השהיית תאורה להגדרת פסק-הזמן עבור התאורה האחורית של הטלפון שיחה בחר תפריט < כלים < הגדרות < שיחה ומבין האפשרויות הבאות: שלח את הזיהוי שלי (שירות רשת) להגדרה כך שמספר הטלפון יוצג (כן) או יוסתר (לא) מהאדם שאליו אתה מתקשר. ייתכן שהערך יוגדר על-ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות בעת ההרשמה כמנוי לשירות (הגדרה ע"י הרשת) שיחה ממתינה (שירות רשת) להגדרת הרשת הסלולרית ליידע אותך על שיחה נכנסת במהלך קיום שיחה אחרת. כדי לבקש מהרשת הסלולרית להפעיל את שירות השיחה הממתינה, בחר הפעלה. כדי לבקש מהרשת הסלולרית לבטל את שירות השיחה הממתינה, בחר ביטול. כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה, בחר בדיקת מצב. דחיית שיחה עם SMS כדי לאפשר דחייה של שיחות טלפון עם הודעת טקסט. ראה "מענה לשיחה או דחיית שיחה", בעמוד 26. טקסט ההודעה להזנת טקסט שיישלח בהודעת טקסט עם דחיית שיחה חיוג חוזר אוטומטי להגדרת הטלפון לבצע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. לחץ על מקש הסיום כדי להפסיק את החיוג החוזר האוטומטי. 88

89 כלים סיכום לאחר שיחה להגדרת הטלפון להציג לפרק זמן קצר את המשך המקורב של השיחה האחרונה חיוג מהיר < מופעל להגדרת הטלפון לחייג למספרים המוקצים למקשי החיוג המהיר 2 עד 9 באמצעות לחיצה ממושכת על מקש המספר המתאים. מענה בכל מקש < מופעל למענה לשיחה נכנסת באמצעות לחיצה מהירה על כל מקש, למעט מקש הבחירה הימני, מקש ההפעלה/כיבוי ומקש הסיום קו בשימוש (שירות רשת) הגדרה זו מוצגת רק אם כרטיס ה- SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון (קו 1 או קו 2) ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא קשר לקו שנבחר. אם תבחר באפשרות קו 2 ואינך מנוי על שירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. למניעת בחירת קו, בחר שינוי קו < מבוטל אם כרטיס ה- SIM שברשותך תומך בכך. לשינוי הגדרה זו נדרש קוד.PIN2 חיבור הטלפון שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנה, כגון GPRS ברשת ה- GSM. ראה "מחוונים", בעמוד 20. ליצירת חיבור נתונים, יש צורך בנקודת גישה. ניתן להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה: נקודת גישה ל- MMS לשליחה ולקבלה של הודעות מולטימדיה נקודת גישה ליישום האינטרנט, להצגת דפי WML ו- XHTML נקודת גישה לאינטרנט (IAP) (לדוגמה, לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני) ברר אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש לשירות שאליו ברצונך לגשת. למידע על הזמינות של שירותי חיבור נתוני מנות ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. 89

90 כלים קבלת הגדרות של נקודות גישה ייתכן שתקבל הגדרות של נקודת גישה בהודעה מספק השירות, או שהטלפון שברשותך מכיל הגדרות קבועות מראש של נקודות גישה. נקודות גישה ליצירת נקודת גישה חדשה או לעריכה של נקודת גישה קיימת, בחר תפריט < כלים < הגדרות < חיבור < נקודות גישה < אפשרויות < נקודת גישה חדשה או עריכה. אם אתה יוצר נקודת גישה חדשה, השתמש בהגדרות של נקודת גישה קיימת כבסיס, באמצעות בחירה באפשרות שימוש בהגד. קיימות, או התחל עם הגדרת ברירת המחדל באמצעות בחירה בשימוש בהגדרות מחדל. פעל בהתאם להוראות שקיבלת ממפעיל הרשת או מספק השירות. שם חיבור למתן שם תיאורי עבור החיבור ערוץ נתונים האפשרויות הן נתוני מנה, שיחת נתונים ונת' במ' גב'.(GSM) בהתאם לחיבור הנתונים שבחרת, זמינים רק שדות הגדרה מסוימים. מלא את השדות שמסומנים בנדרשת הגדרה או באמצעות כוכבית. את השדות האחרים תוכל להשאיר ריקים, אלא אם ספק השירות הורה למלא אותם. כדי להשתמש בחיבור נתונים, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות חייבים לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך להפעילה עבור כרטיס ה- SIM שברשותך. שם נקודת גישה (עבור נתוני מנה בלבד) שם נקודת הגישה נדרש כדי ליצור חיבור לרשת ה- GPRS. תוכל לקבל את שם נקודת הגישה ממפעיל הרשת או מספק השירות. מספר לחיוג (עבור שיחת נתונים בלבד) מספר הטלפון של מודם נקודת הגישה שם משתמש ייתכן שתזדקק לשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים; שם המשתמש ניתן בדרך כלל על-ידי ספק השירות. במקרים רבים, שם המשתמש הוא תלוי-רישיות. בקשת סיסמה אם עליך להזין סיסמה חדשה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בטלפון, בחר כן. סיסמה ייתכן שיהיה צורך בסיסמה לצורך יצירת חיבור נתונים; בדרך כלל הסיסמה ניתנת על-ידי ספק השירות. במקרים רבים, הסיסמה היא תלויית-רישיות. 90

91 כלים הרשאה רגילה או מאובטחת דף הבית בהתאם למה שאתה מגדיר, נקודת גישה לאינטרנט או נקודת גישה ל- MMS, הזן את כתובת האינטרנט או את הכתובת של מוקד הודעות המולטימדיה. סוג שיחת נתונים (עבור שיחת נתונים בלבד) ההגדרות אנלוגי, 110.v ISDN או 120.v ISDN קובעות אם הטלפון משתמש בחיבור אנלוגי או דיגיטלי. הגדרה זו תלויה במפעיל רשת ה- GSM ובספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך, מכיוון שרשתות GSM מסוימות אינן תומכות בסוגים מסוימים של חיבורי.ISDN לפרטים, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך. אם חיבורי ISDN זמינים, הם נוצרים מהר יותר מחיבורים אנלוגיים. מהירות נתונים מרבית (לשיחת נתונים בלבד) האפשרויות הן אוטומטית, 38400,28800,19200,14400,9600 או,43200 בהתאם לסוג שיחת נתונים שנבחר. אפשרות זו מאפשרת לך להגביל את מהירות החיבור המרבית כאשר נעשה שימוש בחיבור נתוני מנה. המהירויות מייצגות את המהירות המרבית של פעילות החיבור. במהלך החיבור, מהירות הפעילות עשויה להיות נמוכה יותר, בהתאם לתנאי הרשת הסלולרית. בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות לשינוי האפשרויות הבאות: סוג הרשת (עבור נתוני מנה בלבד) לבחירת גרסת פרוטוקול האינטרנט (IP) של הרשת: IPv4 או.IPv6 ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר. הגדרות IPv4 והגדרות IPv6 (עבור שיחת נתונים בלבד) לבחירת הגדרות פרוטוקול האינטרנט. ההגדרות תלויות בסוג הרשת. כתובת IP של הטלפון (עבור (IPv4 להזנת כתובת ה- IP של הטלפון כתובת DNS להזנת כתובת ה- IP של שרת ה- DNS הראשי והמשני כתובת שרת proxy להזנת כתובת ה- IP של שרת ה- proxy מספר יציאת proxy להזנת מספר היציאה של שרת ה- proxy לקבלת ההגדרות הנחוצות, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך. ההגדרות הבאות יוצגו אם בחרת שיחת נתונים כסוג החיבור: התקשרות חזרה < כן כדי לאפשר לשרת להתקשר אליך חזרה לאחר שיזמת את השיחה הראשונית. פנה לספק השירות שלך להצטרפות כמנוי לשירות זה. הטלפון מצפה שהשיחה החוזרת תשתמש באותן הגדרות שיחת נתונים ששימשו את השיחה שביקשה את ההתקשרות חזרה. על הרשת הסלולרית לתמוך בסוג זה של שיחה בשני הכיוונים, אל הטלפון וממנו. 91

92 כלים סוג התקשרות חזרה האפשרויות הן שימוש במס. שרת ושימוש במס. אחר. בקש מספק השירות שלך את ההגדרה הנכונה. מספר התקשרות חזרה להזנת מספר הטלפון שבו משתמש שרת ההתקשרות חזרה. ברוב המקרים, מספר זה הוא מספר הטלפון לשיחות נתונים של הטלפון שלך. שימוש בדחיסת PPP להאצת שידור הנתונים, בחר כן, אם אפשרות זו נתמכת על-ידי שרת ה- PPP המרוחק. אם אתה נתקל בבעיות ביצירת החיבור, בחר לא. פנה לספק השירות לקבלת הכוונה. שימוש בסקריפט כניסה < כן לשימוש בסקריפט כניסה בעת יצירת החיבור סקריפט כניסה להכנסת סקריפט הכניסה אתחול מודם (מחרוזת אתחול מודם) לשליטה בטלפון באמצעות שימוש בפקודות AT של מודם. במידת הצורך, הזן את הפקודות שהוגדרו על-ידי ספק השירות או ספק שירותי האינטרנט. נתוני מנה הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה. בחר תפריט < כלים < הגדרות < חיבור < נתוני מנה ומבין האפשרויות הבאות: חיבור נתוני מנה אם תבחר באפשרות כשזמין ואתה מחובר לרשת סלולרית שתומכת בנתוני מנה, הטלפון יירשם לרשת ה- GPRS ושליחת הודעות קצרות תתבצע באמצעות.GPRS כמו כן, יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לדוגמה, לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני) תהיה מהירה יותר. אם תבחר כשנדרש, הטלפון ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה שמצריכים חיבור נתוני מנה. ניתן לסגור את חיבור ה- GPRS כשאף יישום לא משתמש בו יותר. אם אין קליטת GPRS ובחרת כשזמין, הטלפון ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה. נקודת גישה שם נקודת הגישה נחוץ כאשר ברצונך להשתמש בטלפון כמודם נתוני מנה עבור המחשב שברשותך. 92

93 כלים הגדרות SIP פרופילי (SIP) Session Initiation Protocol כוללים את ההגדרות עבור הפעלות תקשורת המשתמשות ב- SIP, כגון שיחות דיבור/שידור. להצגה, יצירה ועריכה של פרופילי,SIP בחר תפריט < כלים < הגדרות < חיבור < הגדרות.SIP שיחת נתונים ההגדרות של שיחת נתונים משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בשיחת נתוני.GSM בחר תפריט < כלים < הגדרות < חיבור < שיחת נתונים ומבין האפשרויות הבאות: זמן מקוון להגדרת שיחת הנתונים להתנתק באופן אוטומטי לאחר פסק זמן מסוים ללא פעילות. להזנת פסק הזמן, בחר מוגדר משתמש והזן את הזמן בדקות. אם תבחר באפשרות ללא הגבלה, שיחת הנתונים לא תתנתק באופן אוטומטי. תצורות פונקציות מסוימות, כגון גלישה באינטרנט והודעות מולטימדיה, עשויים לחייב הגדרות תצורה. ניתן לקבל את ההגדרות מספק השירות. ראה "שירות הגדרות תצורה", בעמוד 10. כדי להציג את הרשימה של התצורות שנשמרו בטלפון שברשותך, בחר תפריט < כלים < הגדרות < חיבור < תצורות. כדי למחוק תצורה, גלול אל התצורה, לחץ על הג'ויסטיק ובחר מחיקה. תאריך ושעה להגדרת התאריך והשעה בטלפון ולשינוי תבנית ומפרידי התאריך והשעה, בחר תפריט < כלים < הגדרות < תאריך ושעה ומבין האפשרויות הבאות: שעה ותאריך להגדרת השעה והתאריך אזור זמן להגדרת אזור הזמן של המיקום שבו אתה נמצא. אם תגדיר עדכון שעה ממפעיל הרשת < עדכון אוטומטי, יוצג הזמן המקומי. תבנית תאריך לבחירת התבנית שבה מוצגים תאריכים מפריד תאריך לבחירת מפריד התאריך תבנית שעה לבחירה בין תבנית שעה של 24 שעות או של 12 שעות מפריד שעה לבחירת מפריד השעה 93

94 כלים סוג שעון לבחירה אם יוצג השעון האנלוגי או הדיגיטלי במצב ההמתנה או ההמתנה הפעילה. ראה "שעון", בעמוד 76. צליל תזכורת שעון לבחירת צליל השעון המעורר עדכון שעה ממפעיל הרשת (שירות רשת) כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בטלפון שלך. אם תבחר עדכון אוטומטי, כל החיבורים הפעילים יתנתקו. בדוק את כל התזכורות, מכיוון שהן עשויות להיות מושפעות. אבטחה טלפון ו- SIM באפשרותך לשנות את הקודים הבאים: קוד נעילה, קוד PIN וקוד.PIN2 הקודים יכולים לכלול רק את הספרות בין 0 ל- 9. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. להגדרת הגדרות החירום, בחר תפריט < כלים < הגדרות < אבטחה < טלפון ו- SIM ומבין האפשרויות הבאות: הקוד בשימוש לבחירת הקוד הפעיל, PIN או,UPIN עבור ה- USIM הפעיל. הגדרה זו מוצגת רק אם ה- USIM הפעיל תומך ב- UPIN וה- UPIN לא נדחה. דרישת קוד PIN (או בקשת קוד (PIN להגדרת הטלפון כך שידרוש קוד בכל הפעלה. ייתכן שכרטיסי SIM מסוימים לא יאפשרו להגדיר את דרישת קוד PIN למופסק. אם תבחר הקוד בשימוש <,UPIN האפשרות בקשת קוד PIN מוצגת במקום זאת. קוד PIN (או קוד (UPIN / קוד / PIN2 קוד נעילה לשינוי הקודים משך נעילה אוטומטית להגדרת פסק זמן שלאחריו הטלפון יינעל באופן אוטומטי. כדי להשתמש שוב בטלפון, עליך להזין את קוד הנעילה הנכון. לביטול משך הנעילה האוטומטית, בחר ללא. נעילה אם SIM הוחלף להגדרת הטלפון לבקש את קוד הנעילה כאשר מוכנס לתוכו כרטיס SIM חדש ולא מוכר. הטלפון מנהל רשימה של כרטיסי SIM שמוכרים ככרטיסים של בעל הטלפון. קבוצת משתמשים סגורה (שירות רשת) לפירוט קבוצת אנשים, שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם מפעיל 94

95 כלים הרשת או ספק השירות. להפעלת קבוצת ברירת המחדל שעליה הוסכם עם מפעיל הרשת, בחר ברירת מחדל. אם ברצונך להשתמש בקבוצה אחרת (עליך לדעת את מספר האינדקס של הקבוצה), בחר מופעל. כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים מראש), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר. אישור שירותי SIM (שירות רשת) להגדרת הטלפון להציג הודעות אישור בעת שימוש בשירות כרטיסי.SIM ניהול תעודות תעודות דיגיטליות אינן ערובה לבטיחות: הן משמשות לאימות המקורות של תוכנות. להצגת רשימה של תעודות הסמכה שאוחסנו בטלפון, בחר תפריט < כלים < הגדרות < אבטחה < ניהול תעודות. להצגת רשימה של תעודות אישיות, אם זמינות, גלול ימינה. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות אם ברצונך להתחבר לבנק מקוון או אתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם אם ברצונך לצמצם את הסיכון לווירוסים או לתוכנות מזיקות אחרות, ולהיות בטוח שהתוכנות שאתה מוריד ומתקין הן מקוריות. חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה. לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום. 95

96 כלים הצגת פרטי תעודה ובדיקת מקוריות תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה והתוקף של תעודת שרת. הטלפון יידע אותך אם הזהות של שרת מסוים אינה מקורית, או שבטלפון לא שמורה תעודת האבטחה הנכונה. לבדיקת הפרטים של תעודה מסוימת, גלול אל תעודה ובחר אפשרויות < פרטי תעודה. במהלך פתיחת פרטי התעודה, הטלפון בודק את חוקיות התעודה ועשויה להופיע אחת מההודעות הבאות: תעודה שתוקפה פג תקופת התוקף הסתיימה עבור התעודה שנבחרה התעודה עדיין לא תקפה תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה טרם החלה התעודה פגומה לא ניתן להשתמש בתעודה. צור קשר עם מנפיק התעודה. תעודה לא אמינה לא הגדרת לאף יישום להשתמש בתעודה. שינוי הגדרות האמון לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום. גלול אל תעודת הסמכה ובחר אפשרויות < הגדרות אמון. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. מודול אבטחה להצגה או עריכה של מודולי אבטחה, בחר תפריט < כלים < הגדרות < אבטחה < מודול אבטחה. הפניית שיחות 1. להפניית השיחות הנכנסות לתא הדואר הקולי או למספר טלפון אחר, בחר תפריט < כלים < הגדרות < הפניית שיחה. לפרטים, צור קשר עם ספק השירות. 2. בחר אילו שיחות ברצונך להפנות: שיחות קוליות, שיחות נתונים או שיחות פקס. 96

97 כלים 3. בחר את האפשרות הרצויה. לדוגמה, להפניית שיחות קוליות כאשר המספר שלך תפוס או בעת דחיית שיחות נכנסות, בחר אם תפוס. 4. להפעלה או ביטול של אפשרות ההפניה, בחר אפשרויות < הפעלה או ביטול. כדי לבדוק אם האפשרות מופעלת, בחר בדיקת מצב. ניתן להפעיל מספר אפשרויות הפניה במקביל. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות בו-זמנית. חסימת שיחות חסימת שיחות (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות המתבצעות מהטלפון ואליו. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. 1. בחר תפריט < כלים < הגדרות < חסימת שיחה. 2. גלול אל אפשרות החסימה הרצויה וכדי להורות לרשת להפעיל את חסימת השיחות, בחר אפשרויות < הפעלה. לביטול חסימת השיחות שנבחרה, בחר ביטול. כדי לבדוק אם השיחות חסומות, בחר בדיקת מצב. לשינוי סיסמת החסימה, בחר עריכת סיסמת חסימות. לביטול כל חסימות השיחה המופעלות, בחר ביטול כל החסימות. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות בו-זמנית. כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספרי חירום מסוימים. רשת בחר תפריט < כלים < הגדרות < רשת ומבין האפשרויות הבאות: בחירת מפעיל להגדרת הטלפון לחפש ולבחור באופן אוטומטי את אחת מהרשתות הזמינות, בחר אוטומטית. לבחירת הרשת הרצויה מרשימה של רשתות באופן ידני, בחר ידנית. אם החיבור לרשת הסלולרית שנבחרה באופן ידני אבד, הטלפון ישמיע צליל שגיאה ויבקש שתבחר רשת סלולרית שוב. לרשת שתבחר חייב להיות הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך, כלומר, המפעיל שכרטיס SIM שלו מותקן בטלפון. 97

98 כלים תצוגת מידע תא (שירות רשת) להגדרת הטלפון לציין מתי נעשה בו שימוש ברשת סלולרית המבוססת על טכנולוגיית רשת סלולרית זעירה (MCN) ולהפעלת קליטת מידע תא, בחר מופעלת. אביזר העשרה לשינוי ההגדרות של אביזר העשרה, בחר תפריט < כלים < הגדרות < אביזר העשרה ואביזר העשרה, כגון דיבורית אישית. בחר מבין האפשרויות הבאות: פרופיל ברירת מחדל לבחירת הפרופיל שברצונך להפעיל עם כל חיבור של אביזר ההעשרה לטלפון מענה אוטומטי להגדרת הטלפון למענה אוטומטי לאחר 5 שניות לשיחה נכנסת כאשר אביזר ההעשרה מחובר לטלפון. אם הפונקציה תצורת צלצול מוגדרת לצפצוף יחיד או שקט, לא ניתן להשתמש במענה אוטומטי ויש לענות לטלפון באופן ידני. תאורה להגדרת תאורת הטלפון כך שתדלוק באופן רציף בעת שימוש באביזר ההעשרה, בחר מופעלת. לשימוש בטלפון הטקסט, בחר טלפון טקסט < השתמש בטקסט של הטלפון < כן. מנהל יישומים ניתן להתקין בטלפון שני סוגים של יישומים ותוכנות: יישומי J2ME TM שמבוססים על טכנולוגיית Java TM עם הסיומת.jad או.jar אל תוריד יישומי PersonalJava TM לטלפון, מכיוון שלא ניתן להתקינם. תוכנות ויישומים אחרים שמתאימים למערכת ההפעלה.Symbian הסיומת של קובצי ההתקנה היא.sis התקן רק תוכנות המיועדות במיוחד עבור הטלפון שברשותך. ניתן להעביר לטלפון קובצי התקנה ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או שהם יישלחו אליך בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות.Bluetooth באפשרותך להשתמש ב- Installer Nokia Application שב- Suite Nokia PC כדי להתקין יישום בטלפון או בכרטיס הזיכרון. לפתיחת מנהל יישומים, בחר תפריט < כלים < מנ. יישומים. 98

99 כלים התקנת יישום חשוב: התקן והשתמש רק בתוכנות וביישומים אחרים המגיעים ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות. לפני ההתקנה, בחר תפריט < כלים < מנ. יישומים, גלול אל קובץ ההתקנה ובחר אפשרויות < הצגת פרטים להצגת מידע כגון סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום. אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. לשחזור היישום המקורי, הסר את היישום והתקן את היישום שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי. להתקנת יישומי Java נדרש קובץ.jar אם קובץ זה חסר, ייתכן שהטלפון יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור נקודת גישה. במהלך הורדת קובץ ה- jar., ייתכן שיהיה עליך להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. ניתן לקבל פרטים אלה מספק או מיצרן היישום. להתקנת יישום או חבילת תוכנות: 1. גלול אל קובץ התקנה. יישומים שנמצאים בכרטיס הזיכרון, מסומנים באמצעות. 2. בחר אפשרויות < התקנה. לחלופין, חפש בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, בחר את היישום ולחץ על הג'ויסטיק כדי להתחיל בהתקנה. במהלך ההתקנה, הטלפון מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום כלשהו ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, הטלפון יציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקורות ובתוכן של היישום. 99

100 כלים להצגת מידע נוסף אודות היישום, גלול אליו ובחר אפשרויות < מעבר לכתובת.URL להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר אפשרויות < הצגת יומן. לשליחת יומן ההתקנות שלך לתמיכה טכנית כך שנציגי התמיכה יוכלו לראות מה הותקן ומה הוסר, בחר שליחת יומן. הסרת יישום בחר תפריט < כלים < מנ. יישומים, גלול אל חבילת התוכנה ובחר אפשרויות < הסרה. אם אתה מסיר תוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו. הגדרות יישום בחר תפריט < כלים < מנ. יישומים < אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות: התקנת תוכנה כדי לבחור אם ברצונך לאפשר התקנה של כל היישומים של Symbian (הכל) או של יישומים חתומים בלבד (חתומה בלבד). בדיקת תעודה מקוונת כדי לבחור אם ברצונך שמנהל יישומים יבדוק את התעודות המקוונות עבור יישום לפני התקנתו כתובת אינטרנט מחדל כתובת ברירת המחדל שנמצאת בשימוש בעת בדיקת תעודות מקוונות יישומי Java מסוימים עשויים לדרוש שיחת טלפון, שליחת הודעה או יצירת חיבור רשת לנקודת גישה ספציפית לשם הורדה של נתונים או רכיבים נוספים. בתצוגה הראשית של מנהל יישומים, גלול אל יישום ובחר אפשרויות < הגדרות חבילה כדי לשנות הגדרות הקשורות ליישום ספציפי זה. אישורי הפעלה הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים. 100

101 כלים בחר תפריט < כלים < אישורי הפ' להצגת אישורי ההפעלה של הזכויות הדיגיטליות, המאוחסנים בטלפון. להצגת אישורים חוקיים ) ( הקשורים לפחות לקובץ מדיה אחד, בחר מפתחות חוקיים. להצגת אישורים שפג תוקפם ) ( ושעימם פגה תקופת השימוש בקובץ, בחר מפתחות לא חוקיים. לרכישת זמן שימוש נוסף בקובץ מדיה מסוים, או להארכת תקופת השימוש בו, גלול אל אישור ובחר אפשרויות < קבלת אישור הפעלה. לא ניתן לעדכן אישורי הפעלה כאשר קבלת הודעות שירות רשת מבוטלת. ראה "הגדרות של הודעות שירות", בעמוד 45. להצגת אישורי הפעלה שאינם בשימוש, בחר הרש' לא בשימוש. אישורי הפעלה שאינם בשימוש לא קשורים לקובצי מדיה ששמורים בטלפון. להצגת מידע מפורט, כגון מצב התוקף של הקובץ והאם ניתן לשלוח אותו, גלול אל אישור הפעלה ולחץ על הג'ויסטיק. מנהל התקנים אתה עשוי לקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות נקודות גישה לחיבורי נתונים, והגדרות אחרות שיישומים שונים משתמשים בהן בטלפון. לפתיחת מנהל התקנים, בחר תפריט < כלים < מנהל התקנ.. אם לא מוגדרים פרופילי שרת, הטלפון ישאל אם ברצונך להגדיר פרופיל. להתחברות לשרת ולקבלת הגדרות תצורה עבור הטלפון, גלול אל פרופיל השרת ובחר אפשרויות < התחלת תצורה. לעריכת פרופיל שרת, בחר אפשרויות < עריכת פרופיל ומבין האפשרויות הבאות: שם שרת הזן שם עבור שרת התצורה. מזהה שרת הזן את המזהה הייחודי לזיהוי שרת התצורה. סיסמת שרת הזן את הסיסמה שתישלח לשרת. 101

102 כלים נקודת גישה בחר את נקודת הגישה שבה ייעשה שימוש בעת ההתחברות לשרת. כתובת מארח הזן את כתובת ה- URL של השרת. יציאה הזן את מספר היציאה של השרת. שם משתמש וסיסמה הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך. לאפשר תצורה לקבלת הגדרות תצורה מהשרת, בחר כן. קבלת בקשות אוטומטית אם ברצונך שהטלפון יבקש אישור לפני קבלת תצורה מהשרת, בחר לא. העברה באמצעות היישום העברה, באפשרותך להעתיק או לסנכרן אנשי קשר, ערכי לוח שנה וייתכן שאף נתונים אחרים, כגון וידאו קליפים ותמונות, מטלפון תואם, באמצעות חיבור.Bluetooth בהתאם לטלפון השני, ייתכן שהסינכרון לא יהיה אפשרי ושניתן יהיה להעתיק נתונים פעם אחת בלבד. 1. בחר תפריט < כלים < העברה. אם זו הפעם הראשונה שאתה משתמש ביישום העברה, יוצג מידע אודות היישום. בחר המשך כדי להתחיל בהעברת הנתונים. אם השתמשת כבר ביישום העברה, בחר העבר נתונים. 2. יש להתאים את הטלפונים כדי להעביר נתונים. בהתאם לסוג של הטלפון השני, יישום עשוי להישלח ולהיות מותקן בטלפון השני כדי לאפשר את העברת הנתונים. פעל בהתאם להוראות. 3. בחר את התוכן שברצונך שיועבר לטלפון שלך. 4. התוכן מועבר לטלפון. משך ההעברה תלוי בכמות הנתונים. באפשרותך לעצור את ההעברה ולהמשיך בשלב מאוחר יותר. 102

103 קישוריות 14. קישוריות PC Suite ניתן להשתמש בטלפון באמצעות מגוון של יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים. באמצעות,PC Suite באפשרותך לסנכרן אנשי קשר, ערכי לוח שנה, רשומות מטלות וערכים בפנקס בין הטלפון ומחשב תואם או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). ניתן למצוא מידע נוסף אודות PC Suite ואודות הקישור להורדה בסעיף התמיכה באתר האינטרנט של,Nokia בכתובת. חיבור Bluetooth התקן זה תואם ל- 2.0 Specification של טכנולוגיית,Bluetooth התומך בפרופילים הבאים: Basic,Headset Profile,Hands-free Profile,Generic Access Profile File,Object Push Profile,Human Interface Device Profile,Imaging Profile Generic Object,Serial Port Profile,Dial Up Networking Profile,Transfer Profile Service Discovery Profile,Exchange Profile ו- Profile.SIM Access כדי להבטיח התאמה להתקנים אחרים שתומכים ב- Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על-ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה. תיתכנה הגבלות על שימוש ב- Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות. תכונות שמשתמשות ב- Bluetooth, או מתן אפשרות של הפעלה של תכונות כאלה ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה. טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבורים אלחוטיים בין מכשירים אלקטרוניים שנמצאים בטווח של עד 10 מטרים (32 רגל) זה מזה. ניתן להשתמש בחיבור Bluetooth לשליחת תמונות, וידאו קליפים, טקסטים, כרטיסי ביקור וערכי לוח שנה, או להתחברות באופן אלחוטי להתקנים תואמים שמשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth כגון מחשבים. לא כל המחשבים המשתמשים בטכנולוגיית,Bluetooth תואמים בהכרח. 103

104 קישוריות מכשירי Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אין הכרח שהטלפון שלך והתקנים האחרים יהיו בקו ראייה ישיר זה מזה. על שני ההתקנים להימצא בטווח של לא יותר מ- 10 מטרים (32 רגל) זה מזה, למרות שהחיבור יכול להיות חשוף להפרעות ממכשולים כגון קירות או מהתקנים אלקטרוניים אחרים. הגדרות חיבור Bluetooth בחר תפריט < קישוריות <.Bluetooth כשתפעיל את טכנולוגיית Bluetooth בפעם הראשונה, תתבקש להעניק שם לטלפון. Bluetooth להגדרת Bluetooth למופעל או מופסק איתור הטלפון שלי < גלוי לכולם התקני Bluetooth אחרים יוכלו לאתר את הטלפון, או נסתר התקנים אחרים לא יוכלו לאתר את הטלפון. מטעמי אבטחה, מומלץ להשתמש במצב 'נסתר' במידת האפשר. שם הטלפון שלי הגדר שם עבור הטלפון. לאחר שהפעלת את חיבור ה- Bluetooth ושינית את האפשרות איתור הטלפון שלי לגלוי לכולם, משתמשים בהתקני Bluetooth אחרים יוכלו לראות את הטלפון שלך ואת שמו. מצב SIM מרוחק < מופעל כדי לאפשר שימוש של התקן אחר (לדוגמה, ערכת הרכב) בכרטיס ה- SIM של הטלפון באמצעות טכנולוגיית Bluetooth פרופיל גישה ל- SIM ) SAP) כאשר המכשיר הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש רק באביזר העשרה תואם מחובר, כגון ערכה לרכב, לקבלת שיחות. המכשיר הסלולרי לא יבצע שיחות, למעט למספרי החירום המתוכנתים בו, כאשר הוא במצב זה. לביצוע שיחות מהמכשיר, ראשית עליך לצאת ממצב SIM מרוחק. אם המכשיר נעול, ראשית הזן את הקוד לביטול הנעילה. שליחת נתונים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth רק חיבור Bluetooth אחד יכול להיות פעיל בזמן נתון. 1. פתח יישום ששמור בו הפריט שברצונך לשלוח. לדוגמה, לשליחת צילום להתקן אחר, פתח את יישום הגלריה. 2. גלול אל הפריט שברצונך לשלוח ובחר אפשרויות < שליחה < דרך.Bluetooth 104

105 קישוריות 3. הטלפון יתחיל לחפש התקנים שנמצאים בטווח. התקנים תומכי- Bluetooth שנמצאים בטווח יתחילו להופיע על הצג בזה אחר זה. באפשרותך לראות את סמל ההתקן, שם ההתקן, סוג ההתקן או שם קצר. התקנים מתואמים מסומנים באמצעות הסמל. להפסקת החיפוש, בחר עצירה. רשימת ההתקנים תקפא ותוכל להתחיל ליצור חיבור לאחד ההתקנים שכבר נמצאו. 4. במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את כתובות המכשירים הייחודיות שלהם. לבירור הכתובת הייחודית של הטלפון שברשותך, הזן את הקוד #2820#* במצב המתנה. אם כבר חיפשת התקנים בשלב מוקדם יותר, תוצג תחילה רשימת ההתקנים שנמצאו כבר. להתחלת חיפוש חדש, בחר התקנים נוספים. אם תכבה את הטלפון, רשימת ההתקנים תימחק ויהיה עליך להתחיל שוב את חיפוש ההתקנים כדי לשלוח נתונים. 5. גלול אל ההתקן שאליו ברצונך להתחבר ובחר בו. הפריט שאתה שולח מועתק לתיקיית הדואר היוצא ומוצג הכיתוב מתחבר. 6. התאמה (אם אינה נדרשת על-ידי ההתקן האחר, עבור לשלב 7). אם ההתקן האחר מבקש התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צליל ותתבקש להזין סיסמה. צור סיסמה בעצמך (באורך של 16-1 תווים, ספרות בלבד), ובצע התאמה עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותו קוד. בסיסמה זו נעשה שימוש אחד בלבד ואינך נדרש לזכור אותה. לאחר ההתאמה, ההתקן נשמר בתצוגת התקנים מזווגים. 7. לאחר יצירת החיבור, יופיע הכיתוב שליחת נתונים. ניתן למצוא נתונים שהתקבלו באמצעות Bluetooth בתיקייה דואר נכנס בהודעות. סמלים עבור התקנים שונים: (מחשב), (טלפון), (שמע/וידאו) ו- (התקן (Bluetooth אם השליחה נכשלת, ההודעה או הנתונים יימחקו. התיקייה טיוטות בהודעות לא מאחסנת הודעות שנשלחו באמצעות חיבור.Bluetooth 105

106 קישוריות תצוגת התקנים מותאמים התקנים מותאמים מסומנים באמצעות ברשימת תוצאות החיפוש. בתצוגה הראשית של,Bluetooth גלול ימינה כדי לפתוח רשימה של התקנים מתואמים. אל תקבל חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. לביצוע התאמה עם התקן, בחר אפשרויות < התקן מותאם חדש. הטלפון מתחיל לחפש התקנים. גלול אל ההתקן שעמו ברצונך לבצע את ההתאמה ובחר בו. החליפו ביניכם סיסמאות. ההתקן יתווסף לרשימה התק' מותאמ'. לביטול ההתאמה, גלול אל ההתקן שאת ההתאמה עמו ברצונך לבטל ולחץ על מקש המחיקה, או בחר אפשרויות < מחיקה. אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר אפשרויות < מחיקת הכל. אם אתה מחובר כעת להתקן מסוים ומוחק את ההתאמה עם התקן זה, ההתאמה מוסר וחיבור ההתקן מנותק, אולם חיבור ה- Bluetooth נותר פעיל בטלפון. להגדרת התקן כמורשה, גלול אל ההתקן ובחר אפשרויות < מוגדר כמאושר. חיבורים בין הטלפון והתקן זה יכולים להיווצר ללא ידיעתך. אין צורך באישור או קבלה נפרדים. השתמש במצב זה רק עבור התקנים שבבעלותך, אשר אין לאחרים גישה אליהם (לדוגמה, המחשב שלך), או עבור התקנים ששייכים לאדם שאתה בוטח בו. הסמל נוסף ליד התקנים מורשים בתצוגת התקנים מזווגים. אם תבחר באפשרות מוגדר כלא מאושר, יהיה עליך לאשר בנפרד כל בקשה להתחברות מהתקן זה. קבלת נתונים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth בעת קבלת נתונים באמצעות טכנולוגיית,Bluetooth ישמע צליל ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, הפריט יועבר לתיקייה דואר נכנס בהודעות. ראה "דואר נכנס קבלת הודעות", בעמוד 36. ניתוק חיבור Bluetooth חיבור Bluetooth מתנתק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים. 106

107 קישוריות מסרים מיידיים (צ'אט) היישום מסרים מיידיים (שירות רשת) מאפשר לך לנהל שיחות עם אנשים אחרים באמצעות הודעות מיידיות, וכן להצטרף לקבוצות דיון (קבוצות צ'אט) בעלות נושאים ספציפיים. לאחר שנרשמת לשירות מסרים מיידיים (צ'אט), באפשרותך להתחבר לשרת הצ'אט של ספק השירות. לקבלת מידע על הזמינות של שירותי צ'אט, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות. ספקי השירות גם יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים. לקבלת גישה לשירות מסרים מיידיים, עליך לשמור את ההגדרות עבור השירות. אתה עשוי לקבל את ההגדרות בהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את השירות. כמו כן, באפשרותך להזין את ההגדרות באופן ידני. ראה "הגדרות של מסרים מיידיים (צ'אט)", בעמוד 107. התחברות לשרת מסרים מיידיים (צ'אט) בחר תפריט < קישוריות < צ'אט. 1. לכניסה, בחר אפשרויות < כניסה. 2. הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך. לקבלת מזהה המשתמש והסיסמה, פנה אל ספק השירות שלך. לניתוק, בחר אפשרויות < ניתוק. הגדרות של מסרים מיידיים (צ'אט) בחר תפריט < קישוריות < צ'אט < אפשרויות < הגדרות < הגדרות צ'אט ומבין האפשרויות הבאות: שימוש בכינוי בחר כן להזנת כינוי (10 תווים לכל היותר). הצג זמינות שלי כדי לאפשר רק לאנשים באנשי הקשר שלך לראות אם אתה במצב מקוון, בחר לאנשי קשר צ'אט בלבד. כדי למנוע מאחרים לראות אם אתה במצב מקוון, בחר לאף אחד. לאפשר הזמנות מאת בחר הכל, מאנשי קשר צ'אט או ללא. לאפשר הזמנות מאת בחר הכל, מאנשי קשר צ'אט או ללא. מהירות גלילת הודעה בחר את המהירות שבה יוצגו הודעות חדשות. 107

108 קישוריות מיון אנשי קשר צ'אט בחר את אופן המיון של אנשי קשר. למיון אנשי קשר כך שאנשי קשר שנמצאים במצב מקוון יופיעו קודם, בחר לפי מצב מקוון. ריענון זמינות בחר כיצד לעדכן מידע אודות מצב הפעילות של אנשי קשר צ'אט שלך: בחר אוטומטי או ידני. אנשי קשר לא מקוונים להסתרת אנשי קשר שנמצאים במצב לא מקוון, בחר הסתרה. צבע הודעה אישית וצבע הוד' שהתקבלה להגדרת צבע להודעות שלך ולהודעות שאתה מקבל צליל התראה צ'אט להגדרת צליל התראה לצ'אט בחר תפריט < קישוריות < צ'אט < אפשרויות < הגדרות < הגדרות שרת ומבין האפשרויות הבאות: שרתים לעריכת הגדרות החיבור, גלול אל השרת ובחר אפשרויות < עריכה. לקבלת ההגדרות, פנה לספק השירות שלך. להגדרת הגדרות של שרת חדש, בחר אפשרויות < שרת חדש. למחיקת שרת, גלול אליו ובחר אפשרויות < מחיקה. שרת בברירת מחדל בחר שרת ברירת מחדל. סוג התחברות צ'אט להתחברות אוטומטית לשרת הצ'אט בימים ובשעות מוגדרים, בחר אוטומטי. להתחברות אוטומטית רק כאשר אתה נמצא ברשת הביתית, בחר אוט. ברשת הבית. להתחברות אוטומטית עם הפעלת היישום צ'אט, בחר עם אתחול היישום. להתחברות באופן ידני, בחר ידני. ימי התחברות אוטומטית ושעות התחברות אוטו' להגדרת המועדים שבהם ברצונך להתחבר באופן אוטומטי. הגדרות אלה זמינות רק אם סוג התחברות צ'אט מוגדר לאוטומטי או אוט. ברשת הבית. הצטרפות לקבוצת צ'אט ועזיבתה בחר תפריט < קישוריות < צ'אט < קבוצות צ'אט. קבוצות צ'אט זמינות רק אם ספק השירות תומך בכך. מוצגת רשימה של קבוצות צ'אט ששמרת או שאתה מוגדר בהן כחבר. הסמל ליד קבוצה מציין את סוג הקבוצה: קבוצה שיצרת קבוצה ששמרת קבוצה שאתה חבר בה כעת אך שלא שמרת 108

109 קישוריות להצטרפות לקבוצת צ'אט, גלול אל הקבוצה ברשימה ולחץ על הג'ויסטיק. להצטרפות לקבוצת צ'אט שלא מופיעה ברשימה, אך שידוע לך מזהה הקבוצה שלה, בחר אפשרויות < הצטרפ' לקבוצה חדשה. הזן את מזהה הקבוצה ולחץ על הג'ויסטיק. גלול אל קבוצה, בחר אפשרויות < קבוצה ומבין האפשרויות הבאות: שמירה לשמירת קבוצות צ'אט, מחיקה למחיקת הקבוצה, הצג משתתפים להצגת החברים הנוכחיים בקבוצה ופרטים להצגת מזהה הקבוצה, הנושא, החברים, זכויות העריכה בקבוצה ואם מותר לשלוח הודעות פרטיות בקבוצה. לעזיבת קבוצת צ'אט, בחר אפשרויות < יציאה מקבוצת צ'אט. חיפוש קבוצות ומשתמשי צ'אט לחיפוש קבוצות, בחר תפריט < קישוריות < צ'אט < קבוצות צ'אט < אפשרויות < חיפוש. באפשרותך לחפש קבוצות צ'אט לפי שם קבוצה, נושא או חברים (מזהה משתמש). להצטרפות לקבוצה שנמצאה בחיפוש, או לשמירתה, גלול אליה ובחר אפשרויות < הצטרפות או שמירה. אם ברצונך לערוך חיפוש נוסף, בחר אפשרויות < חיפוש חדש. לחיפוש אנשי קשר, בחר אפשרויות < אנשי קשר צ'אט < איש קשר צ'אט חדש < חיפוש באמצעות השרת. ניתן לחפש לפי שם המשתמש, מזהה משתמש, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. לעריכת חיפוש נוסף, בחר אפשרויות < חיפוש חדש. כדי להתחיל שיחה עם משתמש שנמצא, גלול אל המשתמש ובחר אפשרויות < פתיחת שיחה. לשמירת המשתמש באנשי קשר, בחר הוספה לאנ' קשר צ'אט. להזמנת המשתמש לקבוצה, בחר שלח הזמנה. כאשר תוצאת החיפוש מוצגת, בחר אפשרויות < חיפוש חדש < תוצאות נוספות כדי לראות תוצאות נוספות. צ'אט בקבוצת צ'אט בחר תפריט < קישוריות < צ'אט < קבוצות צ'אט. לאחר שהצטרפת לקבוצת צ'אט כלשהי, באפשרותך להציג את ההודעות שמועברות בקבוצה ולשלוח הודעות בעצמך. לשליחת הודעה, כתוב את ההודעה ולחץ על הג'ויסטיק. 109

110 קישוריות לשליחת הודעה פרטית לאחד החברים בקבוצה (אם אפשרות זו מותרת בקבוצה), בחר אפשרויות < שליחת הודעה פרטית, בחר את הנמען, כתוב את ההודעה ולחץ על הג'ויסטיק. למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, גלול אל ההודעה ובחר אפשרויות < מענה. להזמנת אנשי קשר צ'אט שנמצאים במצב מקוון להצטרף לקבוצת הצ'אט (אם אפשרות זו מותרת בקבוצה), בחר אפשרויות < שליחת הזמנה, בחר את אנשי הקשר שברצונך להזמין, כתוב את הודעת ההזמנה ובחר בוצע. הקלטת הודעות להקלטת ההודעות שמועברות בקבוצת צ'אט או במהלך שיחה פרטית, בחר אפשרויות < שיחת צ'אט מוקלטת. הזן את השם עבור קובץ ההודעות ולחץ על הג'ויסטיק. לעצירת ההקלטה, בחר אפשרויות < הפסקת הקלטה. קובצי ההודעות שהוקלטו נשמרים בפנקס. ראה "פנקס", בעמוד 80. התחלה והצגה של שיחות נפרדות בחר תפריט < קישוריות < צ'אט < שיחות. פעולה זו מציגה רשימה של משתמשי הצ'אט שעמם אתה מנהל שיחה פעילה. סמל המופיע ליד משתמש מציין שקיבלת הודעה חדשה ממשתמש זה. להצגת שיחה פעילה, גלול אל המשתמש ולחץ על הג'ויסטיק. לשליחת הודעה, כתוב את ההודעה ולחץ על הג'ויסטיק. לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר חזרה. כדי להתחיל שיחה חדשה, בחר אפשרויות < שיחה חדשה < בחירת נמען לבחירה מתוך רשימה של אנשי קשר צ'אט השמורים שלך שנמצאים כרגע במצב מקוון, או הזנת מזהה משתמש להזנת מזהה המשתמש. לסגירת השיחה, בחר אפשרויות < סיום שיחה. שיחות פעילות ייסגרו באופן אוטומטי בעת יציאה מיישום המסרים המיידיים. לשמירת משתמש באנשי קשר צ'אט שלך, גלול אל המשתמש ובחר אפשרויות < הוספה לאנ' קשר צ'אט. 110

111 קישוריות כדי להימנע מקבלת הודעות ממשתמשים מסוימים, בחר אפשרויות < אפשרויות חסימה ומבין האפשרויות הבאות: הוספה לרשימת חסומים לחסימת הודעות מהמשתמש הנוכחי שנבחר הוספת זיהוי ידנית לרש. הזן את מזהה המשתמש של המשתמש ולחץ על הג'ויסטיק. הצגת רשימת חסומים להצגת המשתמשים שהודעותיהם חסומות ביטול חסימה בחר את המשתמש שברצונך להסיר מרשימת החסומים ולחץ על הג'ויסטיק. אנשי קשר צ'אט בחר תפריט < קישוריות < צ'אט < אנשי קשר צ'אט. באפשרותך לראות רשימה של אנשי קשר צ'אט השמורים שלך. הסמל מציין אנשי קשר שנמצאים כעת במצב מקוון והסמל מציין אנשי קשר שנמצאים במצב לא מקוון. ליצירת איש קשר חדש, בחר אפשרויות < איש קשר צ'אט חדש. מלא את השדות שם חיבה ומזהה משתמש ובחר בוצע. להצגת פרטים של איש קשר, גלול אל איש קשר ובחר אפשרויות < פרטי איש קשר. גלול אל איש קשר, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות: פתיחת שיחה להתחלת שיחה חדשה או להמשך שיחה פעילה עם איש הקשר. פרטי איש קשר להצגת פרטי איש הקשר. הפעלת מעקב כדי לקבל הודעה בכל פעם שאיש קשר הצ'אט עובר למצב מקוון או לא מקוון. משתייך לקבוצות כדי לראות לאילו קבוצות הצטרף איש קשר הצ'אט. אפשרויות חסימה כדי למנוע או לאפשר קבלת הודעות מאיש הקשר. טעינת זמינות משתמשים לעדכון מידע בנוגע למצב המקוון או הלא מקוון של אנשי קשר. אפשרות זו אינה זמינה אם בחרת ריענון זמינות < אוטומטי בהגדרות צ'אט. אפשרויות עריכה לעריכת פרטי איש הקשר, מחיקת איש הקשר, העברת איש הקשר או לקבלת הודעה עם שינוי המצב של איש הקשר. 111

112 קישוריות יצירת קבוצת צ'אט חדשה בחר תפריט < קישוריות < צ'אט < קבוצות צ'אט < אפשרויות < יצירת קבוצה חדשה. הזן את ההגדרות עבור הקבוצה: שם קבוצה, נושא הקבוצה והודעת פתיחה שהמשתתפים יראו עם הצטרפותם לקבוצה. גודל קבוצה לציון המספר המרבי של חברים שמורשים להצטרף לקבוצה. חיפוש מותר כדי להגדיר אם משתמשים אחרים יוכלו לאתר את קבוצת הצ'אט על-ידי חיפוש. הרשאות עריכה גלול אל חברי קבוצת הצ'אט שלהם ברצונך להעניק הרשאות עריכה ורשות להזמין אנשי קשר להצטרף לקבוצה. חברי הקבוצה ראה "הגבלת הגישה לקבוצת צ'אט", בעמוד 111. מוגבלים להצגת רשימה של משתמשים מוגבלים. הודעות פרטיות מותרות כדי לאפשר או למנוע שליחת הודעות פרטיות בין חברי הקבוצה. מזהה קבוצה מזהה הקבוצה נוצר באופן אוטומטי ולא ניתן לשנותו. עריכת הגדרות של קבוצת צ'אט בחר תפריט < קישוריות < צ'אט < קבוצות צ'אט. באפשרותך לערוך את ההגדרות עבור קבוצת צ'אט אם יצרת את הקבוצה, או אם יוצר הקבוצה העניק לך הרשאות עריכה. בתצוגת קבוצות צ'אט, גלול אל הקבוצה הרצויה ובחר אפשרויות < קבוצה < הגדרות. ראה "יצירת קבוצת צ'אט חדשה", בעמוד 113. הגבלת הגישה לקבוצת צ'אט באפשרותך להפוך קבוצת צ'אט לסגורה על-ידי יצירת רשימה של חברי הקבוצה. רק המשתמשים שברשימה מורשים להצטרף לקבוצה. בחר בתצוגת קבוצות צ'אט, גלול אל הקבוצה ובחר אפשרויות < קבוצה < הגדרות < חברי הקבוצה < נבחרים בלבד. להוספת משתמש לרשימה, בחר הוספה < מאנשי קשר צ'אט או הזנת מזהה משתמש. להסרת משתמש מהרשימה, גלול אל המשתמש ובחר הסרה. למחיקת הרשימה ולמתן אפשרות לכל משתמשי הצ'אט להצטרף שוב לקבוצה, בחר הסרת הכל. 112

113 קישוריות מנהל חיבורים בחר תפריט < קישוריות < מנהל חיבור. במנהל החיבורים, באפשרותך לזהות את המצב של מספר חיבורי נתונים, להציג נתונים לגבי כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו ולנתק חיבורים שאינם בשימוש. ניתן להציג נתונים לגבי חיבורי נתונים בלבד. שיחות קוליות אינן מוצגות ברשימה. עם פתיחת מנהל החיבורים, באפשרותך לראות את הפריטים הבאים: מציין מציין שיחת נתונים והסמל חיבורי נתונים פתוחים. הסמל נתוני מנה. המצב של כל חיבור. כמות הנתונים שנטענו והורדו עבור כל חיבור (חיבורי נתוני מנה בלבד). המשך של כל חיבור (חיבורי שיחת נתונים בלבד). הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'. הצגת פרטי חיבור להצגת הפרטים של חיבור מסוים, גלול אל חיבור ובחר אפשרויות < פרטים. יוצגו הפרטים הבאים: שם חיבור שם נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) שנמצאת בשימוש ערוץ סוג חיבור הנתונים: שיחת נתונים או נתוני מנה מצב המצב הנוכחי של החיבור התקבלו כמות הנתונים שהתקבלו בטלפון, בבתים (bytes) נשלחו כמות הנתונים שנשלחו מהטלפון, בבתים (bytes) משך זמן פרק הזמן שבו החיבור היה פתוח מהירות המהירות הנוכחית לשליחה ולקבלה של נתונים ב- KB/s (קילו-בתים בשנייה). חיוג (שיחת נתונים) או נ. גישה (נתוני מנה) המספר לחיוג או שם נקודת הגישה שבשימוש משותף (לא מוצג אם החיבור אינו משותף) מספר היישומים שמשתמשים באותו החיבור 113

114 קישוריות ניתוק חיבורים לניתוק חיבור, גלול אל החיבור ובחר אפשרויות < ניתוק. לסגירת כל החיבורים הפעילים, בחר אפשרויות < ניתוק הכל. דיבור/שידור (PTT) דיבור/שידור (PTT) (שירות רשת) הוא שירות voice over IP בזמן אמת, הזמין ברשת.GSM/GPRS דיבור/שידור (PTT) מאפשר תקשורת קולית ישירה באמצעות לחיצה על מקש. השתמש ב- PTT כדי לשוחח עם אדם אחד או קבוצה של אנשים. כדי להשתמש בשירות,PTT עליך להגדיר את נקודת הגישה של PTT ואת ההגדרות של הפונקציה. אתה עשוי לקבל את ההגדרות בהודעת תצורה מספק שירות.PTT בתקשורת,PTT אדם אחד מדבר בזמן שהאחרים מאזינים באמצעות הרמקול המובנה. הדוברים מדברים זה עם זה בתורות. מכיוון שרק חבר אחד מהקבוצה יכול לדבר בזמן נתון, המשך המרבי של כל תור, מוגבל. המשך המרבי של כל תור מוגדר בדרך כלל ל- 30 שניות. לקבלת פרטים אודות משך כל תור ברשת שלך, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות. לשיחות טלפון יש תמיד קדימות על פני שיחות.PTT מלבד מוני נתוני המנה, הטלפון רושם רק שיחות מסוג אחד-על-אחד ברשימות השיחות האחרונות ביומן. על המשתתפים לאשר את הקבלה של כל פעילות תקשורת, לפני הנוהג, מכיוון שאין אישור נוסף על כך שהנמענים שמעו את השיחה. לקבלת מידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. קח בחשבון ששירותי נדידה עשויים להיות מוגבלים יותר משירותי רשת ביתית. במהלך החיבור לשירות,PTT עדיין באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות של הטלפון. רבים מהשירותים הזמינים עבור שיחות קוליות רגילות (לדוגמה, תא דואר קולי), אינם זמינים עבור תקשורת.PTT 114

115 קישוריות הגדרת נקודת גישה של דיבור/שידור (PTT) ספקי שירות רבים דורשים שתשתמש בנקודת גישה לאינטרנט כנקודת גישה המוגדרת כברירת מחדל. ספקי שירות אחרים מאפשרים שימוש בנקודת גישה מסוג.WAP לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. אם אין לך חיבור מסוג,WAP ייתכן שיהיה עליך לפנות אל ספק השירות לקבלת עזרה עם החיבור. הגדרות עבור דיבור/שידור (PTT) לקבלת ההגדרות עבור שירות,PTT פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. אתה עשוי לקבל את ההגדרות בהודעת תצורה. להצגה ושינוי של הגדרות,PTT בחר תפריט < קישוריות < PTT < אפשרויות < הגדרות. הגדרות המשתמש שיחות PTT נכנסות להצגת הודעה אודות שיחות נכנסות, בחר הודעה. למענה לשיחות PTT באופן אוטומטי, בחר קבלה אוטומטית. אם אינך מעוניין לקבל שיחות,PTT בחר אסורה. צליל התראת שיחת PTT בחר את הצליל שיישמע עם כניסת שיחות.PTT אם ברצונך שהגדרת ההתראה עבור שיחות PTT נכנסות תהיה בהתאם להגדרות הפרופיל שלך, בחר הגדר לפי פרופיל. לדוגמה, אם הפרופיל שלך הוא שקט, דיבור/שידור מוגדר שלא להפריע (DND) ואתה אינך זמין למשתמשי PTT אחרים, מלבד אם מדובר בבקשות להחזרת שיחה. צליל בקשת חיוג חוזר בחר צליל עבור בקשות להחזרת שיחה. הפעלת יישום להפעלת דיבור/שידור באופן אוטומטי, בחר אוטומטית תמיד. להפעלת דיבור/שידור באופן אוטומטי רק ברשת הביתית, בחר אוטומטית ברשת ביתית. כינוי ברירת מחדל הזן את הכינוי שלך שיוצג בפני משתמשים אחרים. ייתכן שספק השירות שלך ביטל את העריכה של אפשרות זו בטלפון. הצג כתובת PTT שלי בחר אף פעם אם ברצונך להסתיר את כתובת דיבור/ שידור שלך ממשתמשים אחרים בערוצי דיבור/שידור ושיחות מסוג אחד-על-אחד. הצג מצב כניסה שלי בחר כן אם ברצונך שהמצב שלך יוצג, או לא אם ברצונך שהמצב שלך יוסתר. 115

116 קישוריות הגדרות חיבור תחום הזן את שם התחום שקיבלת מספק השירות. שם נקודת גישה הזן את שם נקודת הגישה של דיבור/שידור. שם נקודת הגישה נחוץ לצורך יצירת חיבור לרשת ה- GSM/GPRS. כתובת שרת הזן את כתובת ה- IP או את שם התחום של שרת ה- PTT שקיבלת מספק השירות. שם משתמש הזן את שם המשתמש שניתן לך על-ידי ספק השירות. סיסמה הזן את הסיסמה שמשמשת אותך לכניסה לשירות ה- PTT. כניסה לדיבור/שידור (PTT) בחר תפריט < קישוריות <.PTT הפונקציה דיבור/שידור נכנסת לשירות באופן אוטומטי עם הפעלתה. לאחר הכניסה, פונקציית הדיבור/שידור מתחברת באופן אוטומטי לערוצים שהיו פעילים בפעם הקודמת שהיישום נסגר. אם החיבור אובד, ההתקן מנסה באופן אוטומטי להיכנס שוב עד ליציאתך מדיבור/שידור. הסמל הסמל מציין חיבור.PTT מציין ש- PTT מוגדר שלא להפריע (DND) יציאה מדיבור/שידור (PTT) בחר תפריט < קישוריות < PTT < אפשרויות < יציאה. מוצגת השאלה האם לכבות את PTT לאחר יציאה מהיישום?. בחר כן להתנתקות וסגירת השירות. אם ברצונך שהיישום יישאר פעיל ברקע, בחר לא. 116

117 קישוריות ביצוע שיחה מסוג אחד-על-אחד אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. 1. בחר תפריט < קישוריות < PTT < אפשרויות < אנשי קשר,PTT גלול אל איש הקשר שאליו ברצונך לדבר ובחר אפשרויות < שיחת 1 על לאחר יצירת החיבור, כדי לדבר אל המשתתף השני, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במהלך כל הזמן שאתה מדבר. לאחר שסיימת לדבר, שחרר את מקש השיחה כך שהצד השני יוכל לדבר. בחר אפשרויות < ניתוק רמקול/הפעלת רמקול כדי להשתמש באפרכסת או ברמקול עבור תקשורת דיבור/שידור. כאשר נבחרה האפשרות ניתוק רמקול, באפשרותך להצמיד את הטלפון לאוזן כרגיל. 3. לסיום שיחת,PTT בחר ניתוק, או, אם יש מספר שיחות,PTT בחר אפשרויות < ניתוק. מענה לשיחת דיבור/שידור (PTT) אם תבחר אפשרויות < הגדרות < הגדרות המשתמש < שיחות PPT נכנסות < הודעה, צליל קצר יידע אותך אודות שיחה קבוצתית או שיחה מסוג אחד-על-אחד נכנסת. לקבלת השיחה, בחר אישור. להשתקת הצליל, בחר השתקה. לדחיית השיחה, לחץ על מקש הסיום. בעת קבלת שיחה מסוג אחד-על-אחד מאדם שאת המידע שלו שמרת באנשי קשר, מוצג השם שנשמר; אחרת, מוצג רק הכינוי של המתקשר. ביצוע שיחת דיבור/שידור (PTT) קבוצתית להתקשרות לקבוצה, בחר אפשרויות < אנשי קשר,PTT בחר אפשרויות < ביצוע ש. קבוצת,PTT סמן את אנשי הקשר שאליהם ברצונך להתקשר באמצעות גלילה אליהם ולחיצה על הג'ויסטיק, ולחץ על מקש השיחה. 117

118 קישוריות הרשמה כמנוי להצגת מצב הכניסה של אחרים להרשמה כמנוי או לביטול הרשמה למצב דיבור/שידור המקוון של אחרים, בחר אפשרויות < אנשי קשר,PTT גלול אל איש הקשר ובחר אפשרויות < הצגת מצב כניסה או הסתרת מצב כניסה. בקשות להחזרת שיחה מענה לבקשה להחזרת שיחה כאשר נשלחת אליך בקשה להחזרת שיחה, מופיע הכיתוב בקשת חיוג חוזר 1 במצב ההמתנה. בחר הצג לפתיחת ד. נכנס לחיוג חוזר. בחר איש קשר ואפשרויות < שיחת 1 על 1. שליחת בקשה להחזרת שיחה אם יזמת שיחה מסוג אחד-על-אחד ולא נענית, באפשרותך לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך בחזרה. ניתן לשלוח בקשה להחזרת שיחה בדרכים שונות: לשליחת בקשה להחזרת שיחה מאנשי קשר,PTT גלול אל איש קשר ובחר אפשרויות < שלח בקשה לחיוג חוזר. לשליחת בקשה להחזרת שיחה מאנשי קשר, גלול אל איש קשר ובחר אפשרויות < אפשרויות < PTT שלח בקשה לחיוג חוזר. שמירת השולח של הבקשה להחזרת שיחה לאחר קבלת בקשה להחזרת שיחה ממישהו שאינו ברשימת אנשי הקשר שלך, באפשרותך לשמור את השם באנשי הקשר. 1. בחר דואר נכנס לחיוג חוזר. 2. גלול אל בקשה להחזרת שיחה מהאדם שאותו ברצונך להוסיף לאנשי קשר ובחר אפשרויות < הוספה לאנשי קשר. ערוצים כאשר אתה מחובר לערוץ מסוים, כל החברים שהצטרפו לערוץ זה שומעים אותך מדבר. ניתן לקיים עד חמישה ערוצים פעילים בו-זמנית. כאשר יותר מערוץ אחד פעיל, בחר חילוף לשינוי הערוץ שבו ברצונך לדבר. 118

119 קישוריות כל חבר בערוץ מזוהה לפי שם משתמש שניתן לו על-ידי ספק השירות. חברים בערוצים יכולים לבחור לעצמם כינוי עבור כל ערוץ, שיוצג כמזהה מתקשר. ערוצים נרשמים בצירוף כתובת.URL משתמש אחד רושם ברשת הסלולרית את כתובת ה- URL של הערוץ באמצעות הצטרפות לערוץ בפעם הראשונה. יצירת ערוץ משלך 1. בחר אפשרויות < ערוצי.PTT 2. בחר אפשרויות < ערוץ חדש < יצירת חדש. 3. הזן שם ערוץ. 4. בחר רמת פרטיות ערוץ. 5. הזן את הכינוי שלך בכינוי בערוץ. 6. אם ברצונך להוסיף לקבוצה תמונה ממוזערת, בחר דוגמית ערוץ ובחר תמונה. 7. בחר בוצע. לאחר יצירת ערוץ, תישאל אם ברצונך לשלוח הזמנות לערוץ. הזמנות לערוץ הן הודעות טקסט. החברים שתזמין לערוצים הפתוחים יוכלו גם הם להזמין חברים נוספים לערוצים. הצטרפות לערוץ מוגדר מראש ערוץ מוגדר מראש הוא קבוצת שיחות שיצר ספק השירות. רק משתמשים מוגדרים מראש מורשים להצטרף לערוץ ולהשתמש בו. בעת הצטרפות לערוץ קיים, עליך למלא כתובת URL עבור הערוץ. למידע מפורט בנוגע לערוצים, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. אתה עשוי לקבל את הפרטים בהודעת טקסט. 1. בחר אפשרויות < ערוצי.PTT 2. בחר אפשרויות < ערוץ חדש < הוספת קיים. 3. הזן שם ערוץ, כתובת ערוץ וכינוי בערוץ. כמו כן, באפשרותך להוסיף גם דוגמית ערוץ. 4. בחר בוצע. 119

120 קישוריות מענה להזמנה לערוץ לשמירת הזמנה לערוץ שהתקבלה, בחר אפשרויות < שמירת ערוץ.PTT הערוץ נוסף לאנשי קשר PTT שלך, בתצוגת הערוצים. לאחר שמירת ההזמנה לערוץ, תישאל אם ברצונך להתחבר לערוץ. אם תדחה או תמחק את ההזמנה, ההזמנה תאוחסן בדואר הנכנס של ההודעות. להצטרפות לערוץ בשלב מאוחר יותר, פתח את הודעת ההזמנה ובחר אפשרויות < חיבור לערוץ. הפעלות PTT הפעלות PTT מוצגות כבועות שיחה בתצוגת דיבור/שידור; הבועות מספקות מידע אודות מצב הפעלות ה- PTT : הסמל מציין את שיחת ה- PTT הפעילה הנוכחית. המתן כיתוב זה מוצג בעת לחיצה ממושכת על מקש השיחה, כאשר אדם אחר עדיין מדבר בשיחת ה- PTT דבר כיתוב זה מוצג בעת לחיצה ממושכת על מקש השיחה כאשר ניתנת הרשות לדבר שדה הטקסט מציג את הכינוי עבור שיחות מסוג אחד-על-אחד או את שם הערוץ עבור שיחות ערוץ בחיוג. עבור שיחת חיוג קבוצתית, מוצג הכיתוב שיחה קבוצתית. מידע נוסף עשוי להיות מצב החיבור או הזמן שחלף מאז תור הדיבור האחרון. בחר אפשרויות לקבלת גישה אל האפשרויות הבאות: הפעלת רמקול/ניתוק רמקול להפעלה/כיבוי של הרמקול ניתוק לניתוק הפעלת ה- PTT שנבחרה לסגירת בועת השיחה אנשי קשר PTT לפתיחת רשימת אנשי קשר PTT ערוצי PTT לפתיחת רשימת ערוצי PTT דואר נכנס לחיוג חוזר לפתיחת הדואר הנכנס של בקשות להחזרת שיחה יומן PTT להצגת היומן של דיבור/שידור הגדרות לגישה להגדרות הראשיות של דיבור/שידור 120

121 קישוריות אפשרויות נוספות זמינות עבור שיחות קבוצתיות וערוצים: חברים פעילים להצגת רשימה של חברי קבוצה פעילים שלח הזמנה להפעלת תצוגת ההזמנה (זמין רק עבור ערוצים משלך וערוצים שפרטיות ערוץ מוגדרת עבורם ככללי) סינכרון מרחוק בחר תפריט < קישוריות < סינכרון. סינכרון מאפשר לך לסנכרן את לוח השנה, אנשי הקשר, או הפנקס שלך עם יישומי לוח שנה, ופנקסי כתובות שונים במחשב תואם או באינטרנט. יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לצורך ביצוע הסינכרון. לקבלת מידע אודות תאימות,SyncML פנה לספק יישום לוח השנה או פנקס הכתובות שעמו ברצונך לסנכרן את נתוני הטלפון. יצירת פרופיל סינכרון חדש 1. אם לא הוגדרו פרופילים, הטלפון ישאל אם ברצונך ליצור פרופיל חדש. בחר כן. ליצירת פרופיל חדש בנוסף לפרופילים הקיימים, בחר אפשרויות < פרופיל סינכרון חדש. בחר אם ברצונך להשתמש בערכי הגדרות ברירת המחדל או להעתיק את הערכים מפרופיל קיים כדי שישמשו כבסיס לפרופיל החדש. 2. הגדר את היישומים שיש לסנכרן. בחר יישום, לחץ על הג'ויסטיק וערוך את הגדרות הסינכרון: כלילה בסינכרון כדי לאפשר/לבטל את הסינכרון מסד נתונים מרוחק שם מסד הנתונים המרוחק שבשימוש סוג סינכרון בחר רגיל עבור סינכרון של הנתונים בטלפון ובמסד הנתונים המרוחק, לטלפון בלבד עבור סינכרון הנתונים בטלפון בלבד, או לשרת בלבד עבור סינכרון הנתונים במסד הנתונים המרוחק בלבד. היישומים הזמינים שניתן לסנכרן עשויים להשתנות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. 3. הגדר את הגדרות חיבור: גרסת שרת בחר את גרסת פרוטוקול השרת. מזהה שרת מזהה השרת (גלוי רק עם גרסת שרת 1.2) 121

122 קישוריות ערוץ נתונים בחר אינטרנט או.Bluetooth נקודת גישה בחר נקודת גישה שבה ברצונך להשתמש עבור חיבור הנתונים. כתובת מארח לקבלת הערכים הנכונים, פנה לספק השירות או למנהל המערכת. יציאה לקבלת הערכים הנכונים, פנה לספק השירות או למנהל המערכת. שם משתמש מזהה המשתמש שלך עבור שרת הסינכרון. לקבלת המזהה הנכון, פנה לספק השירות או למנהל המערכת שלך. סיסמה הזן את הסיסמה שלך. לקבלת הערך הנכון, פנה לספק השירות או למנהל המערכת. לאפשר בקשות סינכרון < כן כדי לאפשר לשרת להתחיל את הסינכרון לקבל כל בקשות הסינכ. < לא לדרישת אישור לפני שהשרת מתחיל את הסינכרון אימות הרשת < כן לדרישת אימות HTTP שם משתמש ברשת שם משתמש עבור אימות HTTP סיסמת רשת סיסמה עבור אימות HTTP סינכרון נתונים בתצוגה הראשית, גלול אל פרופיל ובחר אפשרויות < סינכרון. מוצג מצב הסינכרון. לביטול הסינכרון בטרם הסתיים, בחר ביטול. בתום הסינכרון, תקבל הודעה. בתום הסינכרון, בחר אפשרויות < הצגת יומן כדי לפתוח קובץ יומן שמציג את מצב הסינכרון (הושלם או לא מושלם), וכן את מספר רשומות לוח השנה או אנשי הקשר שנוספו, עודכנו, נמחקו או הושלכו (לא סונכרנו) בטלפון או בשרת. 122

123 קישוריות כבל נתונים מסוג USB ניתן להשתמש בכבל נתונים מסוג USB להעברת נתונים בין הטלפון ומחשב תואם. כמו כן, ניתן להשתמש בכבל הנתונים מסוג USB גם עם.Nokia PC Suite בחר תפריט < קישוריות < כבל נתונים. בחר עבור מה ישמש כבל ה- USB : נגן המדיה, PC Suite או העברת נתונים. להגדרת ההתקן לשאול אודות מטרת החיבור עם כל חיבור של הכבל, בחר אישור בעת חיבור. עבור חיבורים של העברת נתונים ונגן המדיה, הטלפון נמצא במצב לא מקוון ולא ניתן לקיים שיחות נכנסות או יוצאות. לאחר העברת נתונים, ודא שבטוח לנתק את כבל הנתונים מסוג USB מהמחשב. 123

124 מידע בנוגע לסוללות 15. מידע בנוגע לסוללות טעינה ופריקה המכשיר שברשותך מופעל על-ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על-ידי,Nokia וטען את הסוללה רק על-ידי מטענים שאושרו על-ידי Nokia ונועדו למכשיר זה. אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש במשך זמן רב, ייתכן שיהיה עליך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב כדי להתחיל לטעון את הסוללה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג, או עד שניתן יהיה לבצע שיחות. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר. השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. הקפד תמיד לשמור על הסוללה בטמפרטורה שבין 15 C ל- 25 C (59 F עד 77 F). מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה. 124

125 מידע בנוגע לסוללות הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של,Nokia רכוש אותה ממשווק מורשה של,Nokia חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים: גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המורשית של,Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה. אימות ההולוגרמה 1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancement כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת. 2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 3 2, 1, ו- 4 נקודות בכל צד, בהתאמה. 3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה סובב את הסוללה כך שהספרות יפנו כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה. 125

126 מידע בנוגע לסוללות ואם הסוללה שבידך איננה מקורית? 4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת. כדי ליצור הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה ) ושלח אותו לטלפון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות יחולו. עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד. אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של,Nokia אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על-ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התוקף של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר. למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia בקר בכתובת. 126

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם חזור לפעילויות מהן נהגת להימנע האם אתה מתקשה לעקוב אחר שיחות? ייתכן שאתה מכיר את התחושה בה אתה צריך להתאמץ בכדי לעקוב אחר השיחה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד