מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)"

תמליל

1 ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ מ ש כ ו ת ה ה כ נ ו ת ל ק ר א ת ה מ ע ר כ ה ה צ ב א י ת ה צ פ ו י ה. ה כ נ ו ת א ל ו כ ל ל ו ה מ ש ך ת ג ב ו ר צ פ ו ן ס ו ר י ה ו ג ב ו ל ת ו ר כ יה- ס ו ר יה ע"י ה צ ד ד י ם ה ש ו נ י ם ) צ ב א ס ו ר י ה, צ ב א ת ו ר כ י ה, ח ז ב א ל ל ה ו מ ל י צ י ו ת ש י ע י ו ת ה מ ו פ ע ל ו ת ע"י א י ר א ן (. ב מ ק ב י ל ה ת ב צ ע ו ת ק י פ ו ת א ו ו י ר י ו ת ו א ר ט י ל ר י ו ת א י נ ט נ ס י ב י ו ת ו צ ב א ר ו ס י ה ע"י ס ו ר י ה, שהתמקדו בדרום מרחב א ד ל ב. ה מ ט ה לשחרור אלשאם ק י י ם פ ע י ל ו ת א י נ ט נ ס י ב י ת לרכישת תמיכת ה א ו כ ל ו ס י י ה ה מ ק ו מ י ת ו מ מ ש י ך ל ה ת ב צר ב א ז ו ר י ם ש מ ה ם, ל ה ע ר כ ת ו, ת ת ב צ ע צ ב א ה ת ק פת ב כ ל י ס ו ר י ה. ה ת ק ש ו ר ת ה פ ג נ ו ת ע ל ד ו ו ח ה ס ו ר י ם ה מ ו נ י ו ת א ד ל ב ב ע י ר ו ב מ ר ח ב ה כ פ ר י ש מ ס ב י ב ה. ה מ פ ג י נ י ם ק ר א ו להפלת משטר אסד והשמיעו קריאות בזכות תורכיה. בו בזמן מתקיימת סביב המערכה באדלב פעלתנות מדינית קדחתנית, שבמוקד עומדות רוסיה, איראן ו ת ו ר כ י ה, ש ל ה ן ע נ י י ן י ש י ר ב מ ע ר כ ה. ב י ן ה ש ל ו ש ה ת ג לעו ח ל ו ק י ד ע ו ת, ש ב מ ר כ ז ם ה ת נ ג ד ו ת ת ו ר כ י ה ל כ י ב ו ש ס ו ר י ה צ ב א ע"י א ד לב מ ר ח ב ו ה ג ו ר מ י ם ה מ ס י י ע י ם ל ו. ה ת נ גד ו תה מ ש ק ו ל י ם ה ן נ ו ב ע ת ב ט ח ו נ י ם- מ די נ י י ם " ר צ ו ע ת ה ב י ט ח ו ן " ל א ו ר ך ה ג ב ו ל התורכי- ס ו ר י ( והן מחשש מפני א ס ו ן הומניטרי, שיביא לבריחת מאות אלפי פליטים סוריים לשטחה. נמסר, כי חלוקי דעות אלו, שעמדו בשורש כישלון הפסגה בטהראן ) גם ארה"ב מתנגדת למבצע צבאי נ ר ח ב ( 2018 ב א ד ל ב ו ס ב ו ר ה, כ י ה ו א ר ק ידרדר את המצב. ק ש י ם ל ח צ י ם ת ח ת ע ו מ ד ד א ע ש ב ע ו ד ב ס ו ר י ה מ מ ש י כ י ם פ עילי ה א ר ג ו ן פ י ג ו ע י ל ב צ ע ה ת א ב ד ו ת במחוזות שונים ב ר ח ב י ה ע ו ל ם. ב ל ט ו ה ש ב ו ע פ ג ו ע ה ת א ב ד ו ת ב מ ו ע ד ו ן ה א ב ק ו ת ב ק א ב ו ל ) ע ש ר ו ת ה ר ו ג י ם ( ; תקיפת תהלוכה ל צ י ו ן י ו ם ה ש נ ה ל ה ר י ג ת אחמד שאה מסעוד, מנהיג ה ח ז י ת ה א ס ל א מ י ת המאוחדת, שלחמה ב ט א ל י ב ן ) ש ב ע ה ה ר ו ג י ם ( ; ותקיפת מטה המוסד הלאומי ל נ פ ט ש ל ל ו ב ב ט ר י פ ו ל י ) ל פ ח ו ת ש נ י ה ר ו ג י ם ו ע ש ר ו ת פ צ ו ע י ם (. החגים 1 בשל י צ א ה פ ר ס ו ם ה ב א ש ל " מבט לג' האד העולמי " ב- 3 באוקטובר 2018 ט ו ב ה ומועדים לשמחה. גמר חתימה

2 ח ל ו ק י. 2 מגעים דיפלומטיים סביב המערכה באדלב חלוקי דעות סביב המערכה באדלב ב מ ה ל ך ה מ ג ע י ם ה מ ד י נ י י ם, ש ה ת נ ה ל ו ב ש ב ו ע ו ת ה א ח ר ו נ י ם, ה ת ג לעו ח ל ו ק י ד ע ו ת ב י ן ר ו ס י ה ל א י ר א ן, ל ב י ן ת ו ר כ י ה, סביב הצורך בכיבוש מרחב אדלב. בעוד רוסיה ואיראן תומכות במהלך קרקעי נרחב תורכיה מתנגדת לו, מצדדת בפומבי בהפסקת אש ותובעת מרוסיה ו ס ו ר י ה להפסיק את התקיפות האוויריות ו ה ק ר ק ע י ו ת. שר ה ח ו ץ ה ת ו ר כ י ה ב ה י ר, כ י א ם י פ ס ק ו התקיפות תהיה תורכיה מוכנה ל פ ע ו ל ב ת א ו ם ע ם כ ל ה צ ד ד י ם כ ד י ל ה ב י א ל ס י ו ם נוכחותם של " א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר " ב א ז ו ר א ד ל ב ) ה ו ר י י ט ד י י ל י נ י ו ז, 12 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018 דעות אלו (2018 7) הש ג ת מ נ ע ו ה ס כ מ ה ב ו ו ע י ד ת ה פ ס ג ה ש ה ת ק י י מ ה ב ט ה ראן ב ס פ ט מ ב ר ב ה ש ת ת פ ו ת מ נ ה י ג י רוסיה, איראן ו ת ו ר כ י ה. נשיא תורכיה רג'פ טאיפ ארדואן ) מ י מ י ן (, נשיא איראן חסן רוחאני ) ב מ ר כ ז (, ונשיא רוסיה ו ל ד י מ י ר פ ו ט י ן ) משמאל ( בפסגה המדינית בטהראן ) א ת ר נשיא רוסיה, 7 בספטמבר ( נ ר א ה כי המניעים העיקריים של תורכיה הינם בטחונים- מדיניים, שלהם נוסף חשש מפני גל פליטים ח ד ש ה ע ל ו ל להציף את תורכיה ו ל ה ו ב י ל ל א ס ו ן ה ו מ נ י ט ר י. כתבה של ק י ר ו ל ס מ י ו נ ו ב ) Semyonov (Kirill, מ ו מ ח ה ל מ ז ר ח ה ת י כ ו ן, ש ה ת פ ר ס מ ה ב ת ק ש ו ר ת ה ר ו ס י ת ה ס י ב ו ת א ת נ י ת ח ה ל ה ת נ ג ד ו ת ה ת ו ר כ י ת. ל ד ב ר י ו ח ו ש ש ת ת ו ר כ י ה, מ פ נ י מ צ ב ש ב ו ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ל א י ס ת פ ק ב ה ש ב ת א ד ל ב ל ש ל י ט ת ו, א ל א י נ ס ה ג ם ל ע ר ו ך מ ב צ ע נ ו ס ף ב ש ט ח י ם ה נ מ צ א י ם צ פ ו נ י ת ל ע י ר ח ל ב. ש ט ח י ם א ל ו נ כ ב ש ו ע"י ת ו ר כ י ה ב ש נ י ם ב מ ה ל ך ה מ ב צ ע י ם " מ ג ן ה פ ר ת " ו" ע נ ף ה ז י ת ", ו ב ה ם מ ר ו כ ז י ם א ר ג ו נ י מ ו ר ד י ם ס ו ר י ם ה ס ר י ם ל מ ר ו ת ה. ז א ת ו ע ו ד, ע ל פ י סמיונוב, תורכיה ע ד י י ן ל א ה ח ל י ט ה א ם לסגת מסוריה, ו ל פ י כך ח ש ו ב ל ה ל ש מ ו ר ע ל מ צ ב בו מרבית שטחי א ד ל ב מ ח ו ז א ר ג ו נ י ע"י נ ש ל ט י ם ה מ ו ר ד י ם. ת ו כ ל א נ ק ר ה ל ה ש ת מ ש ב כ ו ח ו ת ה מ ו ר ד י ם ל י צ י ר ת " ר צ ו ע ת ביטחון " עבורה, או לשלב אותם עם ארגוני מורדים נוספים שבחסותה ) ק ו מ ר ס נ ט, 6 ב ס פ ט מ ב ר ( ארה"ב מצידה סבורה, כי מערכה צ ב א י ת ר ק ת ד ר ד ר א ת ה מ צ ב ב א ד ל ב. נ י ק י היילי, שגרירת א ר ה"ב ב א ו"ם, א ר ה"ב כ י מ ס ר ה ה מ ד י נ ו ת ב כ ל ה פ צ י ר ה ה מ ע ו ר ב ו ת ל ה י מ נ ע מ מ ב צ ע צ ב א י מ ק י ף. ל ד ב ר י ה נ י ת ן

3 ל ס מ ן "" ה ג ו ר מ י ם" חשבון הטוויטר של משרד החוץ הרוסי,( כמו כן הזהירה. 3 א ת ה א ר ג ו נ י ם ה מ י ל י ט א נ ט י י ם " ב מ ר ח ב א ד ל ב ה מ ט ה ) ק ר י, ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ( א ו ת ם ו ל ה פ ו ך למטרה, מבלי לגרום לאסון הומניטרי ) אתר האו"ם, רוייטרס, 8 בספטמבר ( 2018 ניקי היילי את ס ו ר י ה, ר ו ס י ה ואיראן מפני ביצוע התקפה כ י מ י ת ב ס ו ר י ה ו צ י י נ ה, כ י א ר ה"ב ת ג י ב ע ל כ ך ב ה ת א ם ) ס פ ו ט נ י ק, 13 ב ס פ ט מ ב ר ( השיחות בג' נבה סביב אדלב ב ב ס פ ט מ ב ר 2018 ה ת ק י י מ ו בז'נבה שיחות ב נ ו ש א א ד ל ב ב י ן רוסיה, תורכיה ו א י ר א ן, ב ה מ ש ך ל פ ס ג ה ב ט ה ר א ן. ב ש י ח ו ת ה ש ת ת ף ס ט פ ן ד ה- מ י ס ט ו ר ה, ש ל י ח ה א ו"ם ל ס ו ר י ה. ב ת ו ם ה ש י ח ו ת א מ ר א ל כ ס נ ד ר ל ב ר נ ט י י ב, ה ש ל י ח ה נ ש י א ו ת י ה ר ו ס י ל ס ו ר י ה, כ י ל א נ י ת ן ל ח י ו ת ל צ ד " פ ע י ל י ה ט ר ו ר " ו ל כ ן י ש ל ה מ ש י ך א ת ה מ א ב ק ל ח י ס ו ל ם ע ד נ ג ד ם ה מ ו ח ל ט. ל ב ר נ ט י י ב א ר ג ו נ י נ ג ד ה מ א ב ק א ת ל ד ח ו ת נ י ת ן כ י צ י י ן ה ט ר ו ר 2 ל ט ע נ ת ו, ב מ ו ק ד ם א ו ב מ א ו ח ר י ש ל פ ת ו ר א ת ה נ ו ש א ב מ ס פ ר ש ב ו ע ו ת, א ך מ ד ו ב ר ב פ ת ר ו ן ז מ נ י ב ל ב ד. באופן מכריע. לברנטייב אמר כי לדעתו רוסיה, תורכיה ואיראן תוכלנה לתאם ביניהן מנגנון לביצוע מבצע צ ב א י נ ג ד " א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר" ב א ד ל ב ו ה ד ג י ש, כ י י ש ל פ ע ו ל ב ז ה י ר ו ת ת ו ך ה פ ח ת ת ה פ ג י ע ה ב א ז ר ח י ם ה ב ל ת י מ ע ו ר ב י ם והבטחת ביטחונם. ע ו ד צ י י ן, כי ה ד ר ך ה ע יקרית ל פ ת ר ו ן ה מ צ ב ב א ד ל ב ה ו א ה ה פ ר ד ה ב י ן " ה א ו פ ו ז י צ י ה ה מ ת ו נ ה " ל ב י ן ה ק י צ ו נ י י ם". ת ו ר כ י ה ) ש מ ו נ ת ה ו ח צ י כ ש נ ה ל פ נ י א ז ו ר ע ל כ א ח ר א י ת א י- ה ה ס ל מ ה ה י א ב א ד ל ב ( ה מ ד י נ ה ה ע י ק ר י ת ה א ח ר א י ת ע ל ה פ ר ד ה ז ו, א ך ל ט ע נ ת ל ב ר נ ט י י ב, ה י א מ ת ק ש ה ב ב י צ ו ע ה מ ש י מ ה מ ש ו ם שמספר ה" פעילים הקיצוניים" באזור הוא ג ד ו ל והם משתמשים באזרחים כ" מגן אנושי". לברנטייב הביע תקווה ה נ י ס י ו ן כ י ש נ ר כ ש ב מ ה ל ך ה ה ס ל מ ה א י- א ז ו ר י ו ה ק מ ת ה ס ו ר י ה פ י ו ס ת ה ל י ך ב פ ת ר ו ן י ו ע י ל ה מ צ ב ב א ד ל ב. ל ט ע נ ת ו, ר ב י ם מ ה א ז ר ח י ם, ג ם כ א ל ה ה מ י י צ ג י ם א ת " ה א ו פ ו ז י צ י ה ה מ ת ו נ ה ", י ה י ו מ ו כ נ י ם ל ה ס ד ר ע ם ה מ ש ט ר ט א ס,, 11 ב ס פ ט מ ב ר ( RIA) השיחות שהתקיימו בז' נבה בין רוסיה, תורכיה, איראן ונציג האו"ם בז' נבה. משמאל : המשלחת הרוסית 12 בספטמבר ( ב מ א מ ר ש ה ת פ ר ס ם ב א ת ר מ כ ו ן ה מ ח ק ר מ ר כ ז ק ר נ ג י ב מ ו ס ק ב ה נ ט ע ן, כ י מ ז ה כמה שבועות מ ר ס נ ת מ ו ס ק ב ה א ת ש א י פ ו ת י ו ש ל ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ) ל פ ת ו ח ב מ ע ר כ ה ב א ד ל ב) ב ש ל א י ר צ ו ן מ צ י ד ה ל ה ס ת כ ס ך ע ם ת ו ר כ י ה. ע ל פ י ה מ א מ ר א ם ל א ה י י ת ה ר ו ס י ה פ ו ע ל ת ל ד ח ו ת א ת מ ו ע ד ת ח י ל ת ה מ ב צ ע ) ב א ד ל ב (, ה ו א מ ז מ ן כ ב ר ה י ה י ו צ א ל פ ו ע ל ) א ת ר האינטרנט של מרכז קרנגי במוסקבה, 31 באוגוסט 2018)

4 ה ט ל ו ו י ז י ה ה ס ו ר י ת ד י ו ו ח ה,. 4 עיקרי ההתפתחויות סוריה ה מ ע ר כ ה נגד מובלעת דאעש במרחב אלסוידאא' צ ב א ס ו ר י ה ה מ ש י ך ל ה ת ק ד ם ב מ ע ו ז ד א ע ש, ש ב א ז ו ר א ל צ פ א, ת ו ך כיבוש שטחים שולטים, מ ע ר ו ת ו מ נ ה ר ו ת, ש ש י מ ש ו כ ע מ ד ו ת וכמפקדות של ד א ע ש. ע ל מ נ ת ל ה ג ב י ר א ת ה ל ח ץ ב י צ ע צ ב א ס ו ר י ה י ר י א ר ט י ל ר י ו ת ק י פ ו ת אוויריות על דאעש. כתוצאה מהם נ ג ר מ ו ל ד א ע ש א ב ד ו ת ק ש ו ת. כ מ ו כ ן ד ו ו ח, כ י ח י ל ה א ו ו י ר ה ר ו ס י ב י צ ע ת ק י פ ו ת א ו ו י ר י ו ת א י נ ט נ ס י ב י ו ת ב י ן 12 ל- 14 ב ס פ ט מ ב ר ) א ל מ צ ד ר נ י ו ז, 124 ב ס פ ט מ ב ר ( ע ל פ י מ ר כ ז ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם (12 ב ס פ ט מ ב ר ( נ ה ר ג ו מ א ז ת ח י ל ת ה ל ח י מ ה ב- 25 ב י ו ל י ל פ ח ו ת 238 פ ע י ל י ד א ע ש. כ מ ו כ ן נהרגו 117 חיילי צבא סוריה והכוחות המסייעים לו, בהם לוחמי ארגון חזבאללה. ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת ה ס ו ר י ת ד י ו ו ח ה, כ י נ מ נ ע ת מ פ ע י ל י ד א ע ש ג י ש ה ל מ ק ו ר ו ת מ י ם וכי נ י ס י ו נ ו ת י ה ם ל ה י מ ל ט מ א ז ו ר א ל צ פ א מ ס ו כ ל י ם ) ס א נ א, 9 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018 כ י צ ב א ס ו ר י ה ש ו ל ט ב א ש ע ל 15 ה מ י ם ב ר י כ ו ת ה א ח ר ו נ ו ת, ש מ ה ם מ ק ב ל י ם א ס פ ק ת א ת ד א ע ש פ ע י ל י ש ל ה ם ה מ י ם ) ה ט ל ו ו י ז י ה ה ס ו ר י ת, ב ס פ ט מ ב ר ( מרחב אדלב תותחי שדה ומשגרי רקטות של צבא סוריה הנוטלים חלק במערכה באזור א ל צ פ א ) סאנא, 12 בספטמבר ( עיקרי תמונת המצב ה ש ב ו ע ש ח ל ף ה ת א פ י י ן ב ת ק י פ ו ת א ו ו י ר י ו ת ו א ר ט י ל ר י ו ת א י נ ט נ ס י ב י ו ת ש ב י צ ע ו ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ו ר ו ס י ה, ה מ ט ה י ע ד י נ ג ד ב ע י ק ר ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ) ו א ר ג ו נ י ם ש ב ח ס ו ת ו) ב מ ר ח ב א ד ל ב. ה ה ת ק פ ו ת ה ת מ ק ד ו ב ד ר ו ם ה מ ר ח ב ) ה א ז ו ר ש מ צ פ ו ן ל ח מ א ה). ב ש ט ח נ מ ש כ ו ת ה כ נ ו ת ק ד ח ת נ י ו ת ש ל צ ב א ס ו ר י ה ו ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם כשבמקביל ממשיכה להתנהל פעילות מדינית אנטנסיבית שבמוקדה עומדים רוסיה, תורכיה ו א י ר א ן.

5 ח( מ ר א ס ל ו ן,( מ ר כ ז. 5 צבא סוריה תקיפות אוויריות וירי ארטילרי ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ד י ו ו ח כ י מ ט ו ס י ק ר ב ר ו ס י י ם ו מ ס ו ק י ם ש ל צ ב א ס ו ר י ה ב י צ ע ו ת ק י פ ו ת מ צ פ ו ן ל ח מ א ה ו מ ד ר ו ם ל א ד ל ב ) ב ט ו ל א ת א ל ג' י ש א ל ס ו ר י, 8 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018 ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם ד י ו ו ח, כ י מ- ל מ ע ל ה 15 מ ס ו ק י ם ה ש ל י כ ו ב מ ר ח ב י נ פ ץ ח ב י ו ת ה כ פ ר י ם ש מ צ פ ו ן ל ח מ א ה ) מ ר כ ז א ד ל ב מ ח ו ז ו ב ד ר ו ם ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם, 9 ב ס פ ט מ ב ר ( ב ת ק ש ו ר ת ה ס ו ר י ת ו ה מ ע ר ב י ת ד ו ו ח, כ י ב ת ג ו ב ה ל ת ק י פ ו ת ש ב י צ ע ו א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ב א ז ו ר ח מ א ה ב י צ ע ו מ ט ו ס י ם ר ו ס י ם ו ס ו ר י ם ב- 8 ב ס פ ט מ ב ר 2018 מ ע ל ל ש י ש י ם תקיפות באזור אדלב ובצפון חמאת. מימין : פגיעת חבית נפץ, שהושלכה ממסוק חיל האוויר הסורי, בשטח בנוי בעיר אללטאמנה, שמצפון לחמאה ' טוה, 8 בספטמבר ( 2018 :. משמאל פגיעת חבית נ פ ץ, ב ש ט ח ב נ ו י ב כ פ ר ת ל ע א ס, ש ב מ ר ח ב ה כ פ ר י מ ד ר ו ם ל א ד ל ב ) אבאא ', 8 בספטמבר ( ב מ ק ב י ל ל ת ק י פ ו ת ה א ו ו י ר י ו ת נ מ ש ך י ר י ארטילרי של צ ב א ס ו ר י ה ל ע ב ר י ע ד י ם במ ר ח ב א ד ל ב. ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת ה ס ו ר י ת ד י ו ו ח ה, כ י מ א ז ת ח י ל ת ס פ ט מ ב ר 2018 ב ו צ ע י ר י א ר ט י ל ר י ל ע ב ר ע מ ד ו ת, ש ט ח י כ י נ ו ס ו א מ צ ע י ל ח י מ ה ש ל ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ו כ י ה מ טה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ס פ ג א ב ד ו ת ב נ פ ש, א מ צ ע י ל ח י מ ה ו צ י ו ד ה ו ש מ ד ו ) ס א נ א, 10 ב ס פ ט מ ב ר ( העברת תגבורות לצפון סוריה ע"י צבא סוריה, תורכיה וארגונים הפועלים בחסותם נמשכת העברת תגבורות ע"י הצדדים השונים לצפון סוריה כ ה כ נ ה למערכה על אדלב. בהקשר לכך דווח בתקשורת הסורית, התורכית ו ה ע ר ב י ת: ה מ ר ח ב א ת ת ג ב ר ס ו ר י ה צ ב א כ ל ל ו א ל ו ת ג ב ו רות כ י ד ו ו ח ח ל ב. ש ל ה כ פ ר י נ ג מ" ש י ם ר ב י ם 10 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018.

6 הפועל בחסות תורכיה) מונה( ב א ח ד ה ד י ו ו ח ים. 6 נ ג מ" ש י ם ש ל צ ב א ס ו ר י ה ע ו ש י ם א ת ד ר כ ם ל צ פ ו ן ס ו ר י ה ) מראסלון, 10 בספטמבר ( כ מ ה א ל פ י פ ע י ל י ח ז ב א ל ל ה ו מ י ל י צ י ו ת ש י ע י ו ת ה מ ו פ ע ל ו ת ע"י איר א ן ה ג י ע ו ל ק ו ה ח ז י ת ב א ז ו ר י ח ל ב ו א ד ל ב כ ה כ נ ה ל מ ע ר כ ה ה צ פ ו י ה ) א ח' ב א ר א ל א'ן, 13 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018 נ מ ס ר, כ י ה ת ג ב ו ר ו ת ה ג י ע ו מ א ז ו ר ד מ ש ק ו ז ב ד א נ י א ל מ י ש ו ר א ל ע' א ב ) ש מ ד ר ו ם מ ע ר ב ל א ד ל ב ( ) א ל ח י א ת, 11 ב ס פ ט מ ב ר ( ת ו ר כ י ה ה מ ש י כ ה נ ק ו ד ו ת א ת ל ת ג ב ר ה ת צ פ י ת ב מ ח ו ז ש ל ה א ד ל ב, ש ה ו ק מ ו ב מ ס ג ר ת ה ס כ ם ה א ז ו ר י ם מ ו פ ח ת י ה מ ת י ח ו ת ) ע נ ב ב ל ד י, 13 ב ס פ ט מ ב ר ( כ ן כ מ ו ד ו ו ח ב ת ק ש ו ר ת ה ת ו ר כ י ת, כ י 30,000 חיילי צבא תורכיה ע ר ו כ י ם ל א ו ר ך ה ג ב ו ל עם סוריה. הם מתרכזים ב א ז ו ר י ם ב ה ם ה ת ק י י מ ו מ ב צ ע " מ ג ן ה פ ר ת " ו" ע ל ה ז י ת " וב- 12 נ ק ו ד ו ת נ ו ס פ ו ת ב א ד ל ב. כ מ ו כ ן נ מ ס ר, כ י צ ב א ס ו ר יה ה ח ו פ ש י המטה לשחרור אלשאם 50,000 חיילים ) י נ י ש פ ק, 10 ב ס פ ט מ ב ר ( פגישות לשם רכישת תמיכתה של האוכלוסייה האזרחית לאחרונה מרבים פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ל ה י פ ג ש ע ם ה א ו כ ל ו ס י י ה ה א ז ר ח י ת ב מ ר ח ב א ד ל ב. ז א ת, ב מ ט ר ה ל ה נ י ע א ת ה ת ו ש ב י ם ל ת מ ו ך ב א ר ג ו ן, ל ס ר ב ל י ו ז מ ו ת ה פ י ו ס ו ל ס י י ע ב ע ב ו ד ו ת ה ב י צ ו ר י ם. פ ג י ש ה ש כ ז א ת ה ת ק י י מ ה ב ע י ר ס ר א ק ב, כ- 15 ק"מ מ ד ר ו ם מ ז ר ח ל א ד ל ב, ב ה ש ת ת פ ו ת א ח ר א י המבצעים של ה מ ט ה לשחרור אלשאם בצפון מערב סוריה ) א ב א א ', 14 ב ס פ ט מ ב ר ( פעילי המטה לשחרור אלשאם ) מ י מ י ן ( ותושבי העיר סרקאב בעת פגישתם ) אבאא ', 14 בספטמבר ( 2018.

7 7 המשך ההתבצרות ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם מ מ ש י ך ל ה ת ב צ ר ב א ז ו ר י ם ש מ ה ם ע ל ו ל ה ל ה ע ר כ ת נ ו ל התב צ ע ה ת ק פת צ ב א סוריה. השבוע נמשכו עבודות הביצורים במרחב הכפרי, שמצפון לחלב ) א ב א א ', 12 ב ס פ ט מ ב ר ( מימין : עבודות ביצורים של המטה לשחרור אלשאם במרחב הכפרי שמצפון לחלב. משמאל : פעילי המטה לשחרור אלשאם באחת השוחות העמוקות שחפרו ) אבאא ', 12 בספטמבר ( ר ו ס י ה תקיפות אוויריות במחוז אדלב נמשכות התקיפות האוויריות של רוסיה נ ג ד יעדי המטה לשחרור אלשאם במרחב אדלב. אתר המזוהה א ר ג ו נ י ע ם ה מ ו ר ד י ם ב ת ק י פ ו ת כ י ד י ו ו ח, ע ו ש י ם ה ר ו ס י ם ש י מ ו ש ב פ צ צ ו ת ח ו ד ר ו ת ב ו נ ק ר י ם. ב- 10 בספטמבר 2018 תקפו הרוסים מנהרות בהם אוחסנו אמצעי לחימה ו ת ח מ ו ש ת ) מראסלון, 10 בספטמבר.(2018 מ י מ י ן : ש נ י פ ת ח י מ נ ה ר ו ת ש ל כ ו ח ו ת ה מ ו ר ד י ם ב מ ח ו ז א ד ל ב. מ ש מ א ל : ע ש ן מ ת מ ר ל א ח ר פ ג י ע ה ש ל פ צ צ ה ר ו ס י ת חודרת בונקרים במטרה של כוחות המורדים במחוז אדלב ) מראסלון, 10 בספטמבר ( תקיפות רוסיות נגד המטה לשחרור אלשאם בתגובה לשיגור כלי טיס בלתי מאוישים מ ש ר ד ה ה ג נ ה ה ר ו ס י ד י ו ו ח כ י ב- 4 ב ס פ ט מ ב ר 2018 י י ר ט ו מ ע ר כ ו ת ה ה ג נ ה ה א ו ו י ר י ו ת ש ל ב ס י ס ח מ י מ י ם ש נ י כלי טיס בלתי מאוישים 3 ב ת ג ו ב ה ב י צ ע ו ארבעה מטוסי ח י ל ה א ו ו י ר ה ר ו ס י ששוגרו ע"י " פעילי טרור". ת ק י פ ו ת נ ג ד י ע ד י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ב מ ח ו ז א ד ל ב. ה ו ת ק פ ו מ ח ס נ י ם ב ה ם א ו ח ס נ ו כ ל י ט י ס ב ל ת י 3 ב ח ו ד ש ה א ח ר ו ן י ו ר ט ו ב ס ך ה כ ו ל 47 כ ל י ט י ס בלתי מאוישים אשר שוגרו ל ע ב ר ה ב ס י ס האווירי חמימים ע ל י ד י " ק ב ו צ ו ת חמושות " מאזור אדלב ) לרוב המדובר במטה לשחרור אלשאם (.

8 ר ו י ט ר ס,( ערוץ היוטיוב של משרד ההגנה הרוסי,( תת מ ז כ"ל ה א ו"ם, 8 מ א ו י ש י ם, ת ח מ ו ש ת ל ה ר כ ב ת מ ט ע נ י ם מ א ו ל ת ר י ם ש נ ש א ו כ ל י ה ט י ס ו מ ע ר כ ו ת ה ג נ ה א ו ו י ר י ו ת נ י י ד ו ת. ב נ ו ס ף, ב ו צ ע ו ת ק י פ ו ת נ ג ד ס ד נ ה ב ה ה ר כ י ב ו פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם כ ל י ט י ס ב ל ת י מ א ו י ש י ם ה ת ק פ י י ם. כ מ ו כ ן, ב ו צ ע ו ת ק י פ ו ת באזורים שמהם שגורו כ ל י ה ט י ס. ע ל פ י מ ש ר ד ה ה ג נ ה ה ר ו ס י כ ל ה ת ק י פ ו ת ב ו צ ע ו נ ג ד מ ט ר ו ת טרור בלבד, הרחק מאזורים מאוכלסים ) דף הפייסבוק של משרד ההגנה הרוסי, 5 בספטמבר ( תקיפות רוסיות נגד " מטרות טרור" במחוז אדלב 5 בספטמבר.(2018 האוכלוסייה האזרחית תחילת עקירת אזרחים מבתיהם כתוצאה מההפצצות ומההפגזות האוויריות ע ל- פ י מ א ר ק ל ו ק ו ק Lukok) (Mark ל ע נ י י נ י ם ה ו מ נ י ט ר י י ם, ל מ ע ל ה מ- 30,000 א ז ר ח י ם נ ע ק ר ו מ ב ת י ה ם ב מ ח ו ז א ד ל ב כ ת ו צ א ה מ ה ה פ צ צ ו ת ו ה ת ק י פ ו ת ה א ו ו י ר י ו ת ה א ח ר ו נ ו ת ס ו ר י ה צ ב א ש ל ו ב ע ל ו ת ב ר י ת ה. ל ו ק ו ק ה מ ש ך כ י ה ע ר י ך, ה ת ק י פ ה ת ב י א ל ע ק י ר ת ם ש ל כ- 800,000 א ז ר ח י ם מ ב ת י ה ם 10 ב ס פ ט מ ב ר ( הפגנות המוניות במרחב אדלב ב ת ק ש ו ר ת ה ע ר ב י ת ו ה ב י נ ל א ו מ י ת ד ו ו ח כ י ב- 14 וב- 15 ב ס פ ט מ ב ר ה ת ק י י מ ו ה פ ג נ ו ת ה מ ו נ י ו ת ב ע י ר א ד ל ב ו ב ס ב י ב ת ה. כ מ ו כ ן ה ת ק י י מ ו ה פ ג נ ו ת ב י י ש ו ב י ם, שבמרחב הכפרי שממערב ל ח ל ב. ה מ פ ג י נ י ם ק ר א ו ל ה פ י ל א ת מ ש ט ר א ס ד, ל ה ת נ ג ד ל ה ס ד רי ה פ י ו ס ו ל ה מ ש י ך ב מ ה פ כ ה. ב מ ה ל ך ה ה פ ג נ ו ת ק ר א ו ה מ פ ג י נ י ם " ה מ ו ר ד י ם ת ק ו ו ת נ ו ה ם ו ה ת ו ר כ י ם ה ם א ת ר פ י ע ל א ח י נ ו ". ה ח ד ש ו ת ה ס ו ר י ה א ו פ ו ז י צ י ו נ י מ ס פ ר ה ו ע ר ך א ל ו צ ל ז מ א ן ה מ פ ג י נ י ם ב מ ו ק ד י ה ה פ ג נ ו ת ה ש ו נ י ם בכמיליון- מ י ל י ו ן ו ח צ י ת ו ש ב י ם. ב י מ י ם ש ל פ נ י ה ה פ ג נ ו ת פ ו ר ס מ ו ב ר ש ת ו ת החברתיות קריאות להפגין וסיסמאות בזכות המורדים ו ת ו ר כ י ה.

9 חשבון הטוויטר של דיר אלזור( המכון הסורי למחקרים אסטרטגיים( מרכז המעקב לזכויות אדם,; 9 אחת ההפגנות נגד כניסת צבא סוריה והכוחות הרוסים למרחב שבשליטת ארגוני המורדים ונגד הסכמי הפיוס וההסדרים. בתמונה מימין ניתן לראות מספר דגלי תורכיה ) זמאן אלוצל, 15 בספטמבר ( מזרח סוריה החלה התקפה של כוחות SDF נגד דאעש מצפון לאלבוכמאל ב- 10 ב ס פ ט מ ב ר 2018 ה ח ל ה ה ת ק פ ה נ ר ח ב ת ש ל כ ו ח ו ת SDF ב ס י ו ע ה ק ו א ל י צ י ה נ ג ד מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן ל א ל ב ו כ מ א ל. פ ע י ל י ד א ע ש מ ר ו כ ז י ם ב א ז ו ר ש ב י ן ה ג' י ן ו א ל ש ע פ ה ב ע מ ק ה פ ר ת א ך ש ו ל ט י ם ג ם ע ל נ ק ו ד ו ת נ ו ס פ ו ת בקרבת אלבוכמאל. להתקפה קדמה העברת תגבורות של אלפי ל ו ח מ י ם ו כ ל י רכב משוריינים 11, 24 ב ס פ ט מ ב ר ב ס פ ט מ ב ר ( הערכות מוקדי הכוח במרחב אלבוכמאל ) עדכני ל- 11 בספטמבר ( 2018 ב: ב צ ה ו - האזור שבשליטת כוחות SDF ם; ב א ד ו - האזור שבשליטת צבא סוריה והכוחות המסייעים לו ; באפור- האזורים שבשליטת דאעש ; בכחול - ש ד ו ת ה נ פ ט ) ש ר ו ב ם נ מ צ א י ם בשליטת ה- SDF ( ם; ב כ ת ו - אזורים בהם מתנהלים עימותים ; החיצים הצהובים מסמנים נורס, 11 בספטמבר ( את כיווני תקיפה של כוחות SDF

10 ל א ל ש ע פ ה) מ ט ר ת. 10. ( Google Maps) (2) א ז ו ר ה ש ל י ט ה ש ל ד א ע ש ה נ מ צ א ב י ן ה ג' י ן (1 ב ש ל ב ז ה מ ת נ ה ל י ם ע י מ ו ת י ם ב י ן כ ו ח ו ת SDF ב ע י ר ה ג' י ן ו ב ע י י ר ה אלבאע' וז, שממזרח לא ל ב ו כ מ א ל ב ס י ו ע י ר י א ר ט י ל ר י ו ת ק י פ ו ת מהאוויר של מ ט ו ס י ה ק ו א ל י צ י ה. ב ת ק י פ ו ת נ ה ר ג ו ל פ ח ו ת 17 פ ע י ל י ד א ע ש ) מ ר כ ז ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם, 10 ב ס פ ט מ ב ר ( כ ו ח ש ל ד א ע ש ה צ ל י ח ל ה ש מ י ד כ ל י ר כ ב מ מ ו ג ן ש ל SDF באמצעות טיל נ"ט באזור העיירה אלבאע' וז בה מתנהלת לחימה קשה. מימין : לוחמי כוחות SDF בדרכם לעיירה אלבאע' וז. משמאל : לוחמי SDF בקרבת העיירה אלבאע' וז היוטיוב( ערוץ, YPG Press Office 13 ב ס פ ט מ ב ר ( ( ) מ ר כ ז ד י ו ו ח פ י ע ל ה מ ע ק ב ה ס ו ר י א ד ם ל ז כ ו י ו ת ב ס פ ט מ ב ר מ צ ו י י ם ב ה ג' י ן ל מ ע ל ה מ- 65 מפקדים בכירים של דאעש, מרביתם עיראקיים, חלקם ז ר י ם. ע ל פ י א ו ת ו ד י ו ו ח ב ע י ר א ל ש ע פ ה מ צ ו י י ם ש נ י כ ל ו א י ם ב ה ם ד א ע ש ש ל כ ל א ב ת י ל מ ע ל ה ז ר י ם פ ע י ל י ם ) ב ה ם א ד ם ב נ י מ- 1,350 ה נ א ש מ י ם, ה ש א ר, ב י ן בעבירות ביטחוניות (. כמו כן נ מ ס ר, כ י ב ע י ר ה ג' י ן ק י י ם ב י ת כ ל א נוסף, בו כלואים כ- 800 אנשים. ת ק י פ ת כ ו ח ש ל ה- SDF ע"י ד א ע ש ב ק ר ב ת ש ד ה ה נ פ ט א ל ת נ כ ב- 12 ב ס פ ט מ ב ר ת ק פ ו פ ע י ל י ד א ע ש כ ו ח SDF ב ק ר ב ת ש ד ה ה נ פ ט א ל ת נ כ, כ- 37 ק"מ מ ד ר ו ם מ ז ר ח ל א ל מ י א ד י ן. כ מ ה ל ו ח מ י SDF נ ה ר ג ו ו נ פ צ ע ו ) מ ר כ ז ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם, 12 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018 ה ת ק י פ ה ה י י ת ה כ כ ל ה נ ר א ה ל ה ס י ח א ת ת ש ו מ ת ליבו של ד א ע ש מ ה ל ח י מ ה ב ג ז ר ת ה ג' י ן- א ל ש א ע פ ה ו ה ע י י ר ה א ל ב א ע' ו ז. יצוין כי שדה הנפט אלתנכ הינו מהגדולים ביותר בסוריה.

11 11 שדה הנפט אלתנכ ) ב א ד ו ם) Maps) ( Google. יוזמות התקפיות של צבא סוריה נגד דאעש במקביל להתקפת כוחות SDF ביצע צבא סוריה יוזמות התקפיות נגד פעילי דאעש בשני מרחבים: ב ס פ ט מ ב ר 6 ב- הגדה המערבית של הפרת, במרחב שבין אלבוכמאל ו א ל מיא ד י ן: נמסר כי בעימותים שהתנהלו 2018 נגרמו לשני הצדדים עשרות הרוגים ו פ צ ו ע י ם ) מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם,. ( 2018 ב ס פ ט מ ב ר 6 ה מ ד ב ר י ו ת ש מ מ ע ר ב ל ע מ ק ה פ ר ת, ב ד ג ש ע ל ה מ ר ח ב ש ב י ן ת ד מ ו ר ל א ל ס ת' נ ה: ב מ ר ח ב ז ה ה ת נ ה ל ו ב- 10 ב ס פ ט מ ב ר 2018 ע י מ ו ת י ם ב י ן צבא סוריה, המבצע סריקות ב מ ר ח ב, ל ב י ן פ ע י ל י ד א ע ש. לפחות שישה א נ שי צ ב א ס ו ר י י ם ו א ר ב ע ה פ ע י ל י ד א ע ש נ ה ר ג ו ) מ ר כ ז ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם, 10 ב ס פ ט מ ב ר ( המרחב שבין תדמור (1) ה, א ל ס ח' נ (2) ומוקדי הפעילות הסורית ההתקפית נגד פעילי דאעש Maps) ( Google.

12 ערוץ היוטיוב( ערוץ היוטיוב( הכוח המיליציוני הכורדי ( ליד אלרקה בעת שהיה בדרכו לגבול התורכי( 12 תפיסת פעיל דאעש מאיטליה באזור אלרקה בסרטון שפורסם השבוע ברשתות החברתיות נראה פעיל דאעש מאיטליה ממוצא ערבי בשם סמיר בוגנה. ה ו א צ י י ן ) ב א י ט ל ק י ת (, כי הינו פעיל דאעש, שכינויו המבצעי הינו אבו עבדאללה. לדבריו הוא הגיע מאיטליה ל ס ו ר י ה. ש ש ה ה ל א ח ר ש נ ת י י ם- ש ל ו ש ה ח ל י ט ה ו א ב ס ו ר י ה ו ב נ ו ת י ו א ש ת ו ע ם ל ה י מ ל ט נ י ס ה ה ו א ל כ ן ל ע ז ו ב. ל א י ט ל י ה ד ר ך ג ב ו ל ס ו ר י ה- ת ו ר כ י ה, ב מ ט ר ה ל ה ג י ע ל ק ו נ ס ו ל י ה ה א י ט ל ק י ת ב ת ו ר כ י ה ו ל ה ס ת י י ע ב ה ב ח ז ר ת ם לאיטליה. הוא נתפס על- ידי לוחמי YPG, YPG Press Office 13 ב ס פ ט מ ב ר ( פעיל דאעש מאיטליה בשם סמיר בוגנה המכונה אבו עבדאללה, שנתפס ע ל ידי כוחות ה- YPG בעת שהיה בדרכו לגבול הסורי- תורכי Office, 13 YPG Press ב ס פ ט מ ב ר ( עיקרי ההתפתחויות בעיראק פעילות דאעש להלן הפעולות העיקריות שביצע דאעש בשבוע שחלף: פ י צ ו ץ צ י נ ו ר נ פ ט, כ- 27 ק"מ מצפון מערב ל כ ר כ ו ך. כתוצאה מהפיצוץ פרצה שריפה ו צ ו ו ת י כ י ב ו י א ש פ ע ל ו ל כ ב ו ת ה. ג ו ר ם ר ש מ י עיראקי מסר שהפיצוץ ב ו צ ע ע"י פ ע י ל י ד א ע ש Rudaw) וכלי תקשורת ע י ר א ק י י ם, 9 ב ס פ ט מ ב ר ( פ י ג ו ע ה ת א ב ד ו ת, מ ח ב ל ש ל ב ש ע ר ע צ מ ו ש פ ו צ ץ ה כ נ י ס ה ל ב י ת ה ח ו ל י ם ב ח ד י ת'ה, ש ב מ ח ו ז אנבאר. שוטר אחד נ ה ר ג ושלושה בני אדם נ פ צ ע ו ) סוכנות הידיעות העיראקית, 10 בספטמבר ( ח י ס ו ל ש נ י א נ ש י " ה ג י ו ס ה ש ב ט י ", ע"י פ ע י ל י ד א ע ש ש פ ר צ ו ל ב י ת ו ש ל א ח ד מ ה ם ) ע י ר א ק י נ י ו ז, 11 ב ס פ ט מ ב ר ( פ י צ ו ץ רכב תופת ) מ ש א י ת ק ט נ ה ( ב ס מ ו ך למסעדה מצפון ל ת כ ר י ת: ב ת צ ל ו מ י ה א ב ט ח ה נ ר א ה ר כ ב ה ת ו פ ת ח ו נ ה ב ס מ ו ך ל ש נ י א ו ט ו ב ו ס י ם ו ל כ ל י ר כ ב נ ו ס פ י ם. כ א ש ר נוסעים שירדו מהאוטובוס צ ע ד ו בקרבת הרכב הופעל מטען חבלה ופוצץ כלי הרכב. בפיגוע נהרגו שבעה אנשים ו- 42 נ פ צ ע ו ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 12 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018.

13 13 רגע פיצוץ רכב התופת פעילות כוחות הביטחון העיראקים ) משאית קטנה ( של דאעש, שחנה מול מסעדה מצפון לתכרית ה( א ל ס ו מ ר י ניוז, 12 בספטמבר ( להלן עיקרי הפעילות, שביצעו כוחות הביטחון העיראקים נגד דאעש: ה ר ג ומעצר פעילים: כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם נ י ה ל ו מ ב צ ע נ ג ד ד א ע ש ב ע י ר ה י ת. ב מ ה ל כ ו נה ר ג ו עשרים פעילים, ששהו בשלוש מנהרות שהושמדו ) ע י ר א ק י נ י ו ז, 7 ב ס פ ט מ ב ר ( הריגת פעילי דאעש ממארב: כוחות הביטחון העיראקים הציבו מארב לפ ע י ל י ד א ע ש, כ- 14 ק"מ מדרום מערב לאלשרקאט. שבעה פעילי דאעש שהיו בכלי רכב נ ה ר ג ו ו א ר ב ע ה נ ו ס פ י ם נ ע צ ר ו ) ע י ר א ק י נ י ו ז, 7 ב ס פ ט מ ב ר ( השמדת מנהרות והריגת פעילי דאעש : כוחות הביטחון העיראקים שפעלו בנפת אלשרקאט הרגו ש י ש ה פ ע י ל י ד א ע ש ו ה ש מ י ד ו ש ל ו ש מ נ ה ר ו ת. כ ו ח ש ל מ ש ט ר ת מ ח ו ז צ ל א ח א ל ד י ן הרג שני מ ח ב ל י ם מ ת א ב ד י ם ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 10 ב ס פ ט מ ב ר ( פיצוץ מטעני ח ב ל ה: כ ו ח ה נ ד ס ה קרבית של צ ב א ע י ר א ק פ ו צ ץ ב א ו פ ן מ ב ו ק ר 150 מ ט ע נ י ח ב ל ה מדרום לאלפלוג'ה ) סוכנות הידיעות העיראקית, 9 בספטמבר ( הריגת פעילי דאעש: כוחות הביטחון העיראקים שניהלו מבצע רחב היקף מדרום למוצול הרגו 13 פעילי דאעש, כ- 12 ק"מ מדרום לקיארה ) ע י ר א ק י נ י ו ז, 12 ב ס פ ט מ ב ר ( סיור רגלי של כוחות הביטחון העיראקים במהלך הפעילות כנגד דאעש ) ע י ר א ק י ניוז, 12 בספטמבר ( 2018.

14 14 פעילות ג' האדיסטית במדינות נ ו ס פ ו ת פיגוע התאבדות משולב של דאעש בקאבול ב- 5 ב ס פ ט מ ב ר 2018 ב ש ע ה 1800 פ ו צ ץ ע צ מ ו מ ח ב ל מ ת א ב ד ב מ ו ע ד ו ן ה י א ב ק ו ת ב ק א ב ו ל. ב פוצץ מחבל נוסף מכונית תופת שבה נ ה ג ב ל ב ה ת ק ה ל ו ת בני אדם שהגיעו ל ס י י ע ל נ פ ג ע י ה פ י צ ו ץ ה ר א ש ו ן. ב פ י ג ו ע נהרגו לפחות 26 בני אדם ו- 91 נ פ צ ע ו (6 ב ס פ ט מ ב ר ( מ ח ו ז ח' ר א ס א ן ש ל ד א ע ש ק י ב ל א ח ר י ו ת ל ב י צ ו ע ה פ י ג ו ע. ב ה ו ד ע ה נ א מ ר, כי מ ח ב ל מ ת א ב ד ש ל ה א ר ג ו ן י ר ה ל מ ו ו ת ב מ א ב ט ח ש ל מ ק ו ם כ י נ ו ס ש ל ש י ע י ם ב ק א ב ו ל ו ל א ח ר מ כ ן פ ו צ ץ א ת א פ ו ד ה נ פ ץ ש נ ש א ע ל ג ו פ ו. ב נ ו ס ף ל כ ך, פ ו צ צ ו פ ע י ל י ד א ע ש מ כ ו נ י ת ת ו פ ת, ש ח נ ת ה ב ק ר ב ת מ ק ו ם ה פ י ג ו ע ה ר א ש ו ן ו ז א ת ל א ח ר ש ה ג י ע ו ל ז י ר ה א נ ש י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ו א נ ש י ת ק ש ו ר ת. ב פ י ג ו ע מ ש ו ל ב זה נ ה ר ג ו ו נ פ צ ע ו ל ט ע נ ת ד א ע ש כ- 150 ב נ י אדם בהם שיעים, אנשי כוחות הביטחון ואנשי תקשורת ) א ע מ א ק, 5 ב ס פ ט מ ב ר ( פיגוע התאבדות בתהלוכה בקאבול לזכרו של אחמד שאה מסעוד 2018 ב- 9 ב ס פ ט מ ב ר מ ח ב ל ע צ מ ו פ ו צ ץ מ ת א ב ד ב ס מ ו ך ל ת ה ל ו כ ה ב ק א ב ו ל ה ש נ ה י ו ם ל צ י ו ן ה- 17 להריגתו של אחמד שאה מסעוד, המנהיג של החזית האסלאמית המאוחדת, שלחמה בטליבאן. כתוצאה מ כ ך, נ ה ר ג ו ש ב ע ה ב נ י א ד ם ו נ פ צ ע ו ע ש ר י ם ו א ר ב ע ה. מחוז ח' ראסאן של דאעש קיבל אחריות לפיגוע ו מ ס ר כ י נ ה ר ג ו ונפצעו בו חמישים וחמישה בני אדם ) צ ד א א ל ב ל ד, 10 ב ס פ ט מ ב ר ( זירת הפיגוע ) עאג'ל, 9 בספטמבר ( לוב : פיגוע התאבדות במטה מוסד הנפט הלאומי בטריפולי ב- 10 ב ס פ ט מ ב ר 2018 ל פ נ ו ת ב ו ק ר תקפו שלושה מחבלים מתאבדים את מטה המוסד הלאומי לנ פ ט 4 של לוב, שבטריפולי. ה ש ל ו ש ה נשאו חגורות נ פ ץ ע ל ג ו פם והיו חמושים בנשק קל ו ר י מ ו נ י יד. התוקפים לקחו כ מ ה ב נ י א ד ם כ ב נ י ע ר ו ב ה ו נ י ה ל ו ח י ל ו פ י א ש ע ם כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ל ו ב י ם. ב מ ה ל ך ח י ל ו פ י ה א ש נ ה ר ס ח ל ק מ ה מ ב נ ה ו ב מ ק ו ם פ ר צ ה א ש. ע ל פי משרד ה ב ר י א ו ת ה ל ו ב י נ ה ר ג ו בהתקפה שניים מעובדי מטה מוסד ה נ פ ט 4 National Oil Corporation of Libya.

15 ב ס פ ט מ ב ר 6 15 ו ע ש ר י ם ו ח מ י ש ה נ פ צ ע ו ) ה מ ו ס ד ה ל א ו מ י לנפט של ל ו ב, 10 ב ס פ ט מ ב ר ; 2018 א ל ו ס ט ל ו ב, 11,10 ב ס פ ט מ ב ר. ( 2018 ק י ב ל ד א ע ש א ח ר י ו ת ל ה ת ק פ ה. ב ה ו ד ע ה מ ט ע מ ו ש ה ת ר פ ר ס מ ה ל מ ח ר ת ב י ו ם ה א ר ג ו ן פ ע י לי כ י נ א מ ר, התעמתו עם מאבטחים במקום. על פי ההודעה נ ה ר ג ו ונפצעו למעלה משלושים ושבעה בני אדם. פעילי דאעש א ת ב א ש ה ע ל ו ה מ ט ה, ת כ ו ל ת ו א ת ה ש ח י ת ו נ ה ר ג ו. מ כ ן ו ל א ח ר ב ה ו ד ע ה ה נ פ ט ש ד ו ת כ י נ א מ ר, ה ת ו מ כ י ם ב" צ ל ב נ י ם " ו ב פ ר ו י ק ט י ם ש ל ה ם מ ה ו ו י ם מ ט ר ה ל ג י ט י מ י ת ע ב ו ר ל ו ח מ י ה ג' ה א ד ו כ י ה ה ת ק פ ה ב ו צ ע ה ב מ ס ג ר ת ההתקפות המתבצעות נגד " העריצים" בלוב הנאמנים לממשלות המערב ) אח' באר ליביא, המצטט את סוכנות אעמאק של דאעש, 11 בספטמבר 2018). מימין : אחד המחבלים המתאבדים, בכניסה למטה המוסד הלאומי לנפט. משמאל: מחבל מתאבד באחד ה מ ס ד ר ו נ ו ת ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר - Libya Alahrar TV ق ن ا ة ل ی ب ی ا ا لا ح ر ا libyaalahrartv, 11,10 בספטמבר ( מימין : כבאים בסמוך להריסות בניין מטה המוסד הלאומי לנפט ) ערוץ היוטיוב אלמיאדין, 10 בספטמבר ( משמאל : עשן מתמר ממטה המוסד הלאומי לנפט ) באדום) בעקבות הפיגוע של דאעש במקום News), Erem אתר חדשות באיחוד האמירויות הערביות, 11 בספטמבר ( פעולות סיכול ו מ נ ע סיכול פעילות דאעש במרוקו ב ע צ ר ו כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ב מ ר ו ק ו ש ל ו ש ה פ ע י ל י ד א ע ש, ש נ ש ב ע ו א מ ו נ י ם ל מ נ ה י ג ה א ר ג ו ן. ה ש ל ו ש ה ש נ ע צ ר ו ב ע ר י ם אג א ד י ר ו ט ט ו אן מ ז ר ח מ ד ר ו ם ק"מ (כ- 45 ל ט נ ג' י ר ( ל ב צ ע ת כ נ נ ו פ י ג ו ע י ם ב ר ח ב י ה מ ד י נ ה ב א מ צ ע ו ת ח ב ל ה מ ט ע נ י ו ח ו מ ר י ם ר ע י ל י ם. ב ח י פ ו ש י ם מ כ ש ו ר צ ב א, מ ד י ק ר, נ ש ק א ו ת ר ש ב ו צ ע ו א ל ק ט ר ו נ י ומסמכים המטיפים לאלימות ) א ל צ ב א ח, מ ר ו ק ו, 8 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018.

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

זיסר

זיסר בודד בצמרת בשאר אל אסד והמאבק על סוריה אייל זיסר הקדמה ב 18 במארס 2011 הגיע "האביב הערבי" גם לסוריה. באחת ניצתה האש בכל רחבי המדינה, מבשרת את פרוץ המהפכה הסורית אשר עתידה הייתה, כך נראו פני הדברים בראשית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center for Strategic Studies b cd איראן: סימולציה אסטרטגית

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

untitled

untitled תקציר דו"ח שנתי 2012 תקציר דו"ח שנתי 2012 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي االسرائيلي אמנסטי אינטרנשיונל ישראל Amnesty International Israel טלפון: 03-5250005 פקס: 03-5250001 www.amnesty.org.il

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63>

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63> מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים אוניברסיטת בר-אילן דיונים בביטחון לאומי מס' 22 כל הזכויות שמורות מרכז בס"א, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, מרץ 2007 ISSN 0793-1050 מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא א נ ו ואר

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים הקוראן המפואר פסוקים נבחרים תרגם מוסא אסעד עודה כבביר / חיפה הפסוקים שנבחרו למטרה זו דנים בנושאים הבאים: אללה אלוהים המלאכים הקוראן המפואר הנביאים מוחמד נביא האיסלאם עבודת אלוהים הצום זכאת מתן צדקה עקרונות

קרא עוד

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018 נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 218 נתוני זרים בישראל שלום רב, המסמך "נתוני זרים בישראל" מציג נתונים סטטיסטיים המתייחסים לסוגיות עיקריות בנושא הזרים בישראל:

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד