אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה"

תמליל

1 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר ס ם ה א ת ר ה א י ר א נ י ה ש מ ר נ י פ ר ד א נ י ו ז נ ו ס ח מ ל א ש ל נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה, חסן נצראללה, בכנס איראנים המתגוררים בלבנון. בנאום ז ה הצהיר נצראללה, כי ארגונו נאמן באופן מוחלט למנהיג איראן, עלי ח' אמנהאי, ו כ י ה מ ח ו י ב ו ת ל ח' א מ נ ה א י ג ו ב ר ת ע ל ה מ ח ו י ב ו ת לחוקה הלבנונית. נ א ו ם זה, שלא ה ת פ ר סם ת ח י ל ה בכלי תקשורת ל ב נ ו נ י ם א ו ע ר ב י ם, ע ו ר ר ב י ק ו ר ת חריפה מצד מבקרי ה א ר ג ו ן א ת א י ל צ ה א ש ר ב ל ב נ ו ן ל פ ר ס ם, כ ע ב ו ר י מ מ ה, ה כ ח ש ה ר ש מ י ת. ב ע ק ב ו ת ה א ת ר ה ס י ר ז א ת האיראני את הידיעה ופרסם התנצלות. ל ה ע ר כ ת נ ו, המדובר בנאום אותנטי, שלא נועד, ככל הנראה, לפרסום אלא לפורום סגור ומצומצם של א י ר א נ י ם ה מ ת ג ו ר ר י ם ב ל ב נ ון. ה א ת ר ה א י ר א נ י פ ר ד א נ י ו ז, ש ב ו ה ת פ ר ס ם נ א ו ם נ צ ר א ל ל ה, ה י נ ו א ת ר ר ש מ י ו א י נ ו ל מ ח צ ה מ ש מ ש, ל מ י ט ב י ד י ע ת נ ו, כ ע ר ו ץ ל ה ע ב ר ת י ד י ע ו ת מ פ ו ב ר ק ו ת. ה נ א ו ם ש ל ת כ נ י ו ת ו א מ י ם לעמדות, שהובעו ב ע ב ר ע ל- י ד י ב כ י ר י ם ב א י ר א ן ו ב ב נ ו ג ע ל מ ח ו י ב ו ת ה מ ו ח ל ט ת ש ל ל א י ר א ן ו ל מ נ ה י גה ה ע ל י ו ן ח' אמנהאי. סיד י ח י א ר ח י ם צפוי, מפקד משמרות ה מ ה פ כ ה ל ש ע ב ר, ששימש כ י ו עץ ה ב י ט ח ו נ י ש ל ח' א מ ה נ א י ה ג ד י ר ) פ ע מ י י ם ( א ת הקשר של נ צ ר א ל ל ה ל ח' א מ נ ה א י ב מ י ל י ם ה ב א ו ת : " ס י ד ח ס ן נצראללה רואה עצמו כחייל של מנהיג איראן... " ) פ ר ו ט ראו נ ס פ ח (. המנהיג האיראני ח' אמנהאי כמקור הסמכות של חזבאללה : עמוד השער של ספרון, שהוצא ע"י תנועת הצופים של חזבאללה בשם " המנהיג שלי", אשר נתפס ע"י צה"ל בבסיס חזבאללה במלחמת לבנון השנייה. ח' אמנהאי מוצג בו כמקור הסמכות עבור חזבאללה.

2 הצהיר מזכ"ל חזבאללה, כי ארגונו, אתר המנהיג העליון,( 2 נאום נצראללה שב ומעיד על עוצמת הקשר בין איראן לחזבאללה. קשר זה התחזק בשנים האחרונות א ף י ו ת ר ל נ ו כ ח ה ר ח ב ת מ ש י מ ו ת י ו ש ל ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ה ס ו ר י ת. א י ר א ן מ צ י ד ה ר ו א ה ב א ת ה ז ר ו ע ה א ס ט ר ט ג י ת המועדפת שלה המשרתת את ה מ ע ר כ ה נ ג ד ישראל, את מדיניותה ב ס ו ר י ה, א ת ח ת ר נ ו ת ה ב מ ז ר ח ה ת י כ ו ן ו א ת ח ת י ר ת ה ל ה ג מ ו נ י ה א ז ו ר י ת. מ ע ו ר ב ו ת ו ה נ ר ח ב ת ו ה י ע י ל ה ש ל ב ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ו ה ס י ו ע ש ה ו א מ ג י ש למיליציות השיעיות הפרו- איראניות בעיראק ו ב ת י מ ן, ה מ ח י ש ו לאיראנים היטב את חשיבותו של חזבאללה ככלי המרכזי לקידום האינטרסים האזוריים שלהם. הכחשת דברי נצראללה, בתגובה לביקורת עזה שהתעוררה בלבנון, מעידה על העדפת חזבאללה לנסות ל ע מ ע ם א ת כ פ י פ ו ת ו ה מ ו ח ל ט ת ל ה נ ה ג ה ה א י ר א נ י ת ו ל ה י מ נ ע מ ה ו ד א ה פ ו מ ב י ת ו מ פ ו ר ש ת, כ י נ א מ נ ו ת ו ל א י ר א ן ג ו ב ר ת ע ל נ א מ נ ו ת ו ל מ ד י נ ה ה ל ב נ ו נ י ת, ל מ ו ס ד ו ת י ה ו ל ח ו ק ת ה. ש כ ן, ה ו ד א ה כ ז ו מ ע ו ר ר ת ר ג י ש ו ת מ י ו ח ד ת, ב מ י ו ח ד ב ע ת ה נ ו כ ח י ת, לקראת הבחירות הפרלמנטריות הצפויות ל ה ת ק י י ם ב ל ב נ ו ן ב מ א י ; 2018 ו ל נ ו כ ח ה ב י ק ו ר ת ה ג ו ב ר ת כ ל פ י ו ק ש ר י ה ע ם א י ר א ן ה ן ב ת ו ך ל ב נ ו ן ו ה ן ב ע ו ל ם ה ע ר ב י ב ה ו ב ל ת ע ר ב ה ס ע ו ד י ת. מימין : מנהיג איראן ח' אמנהאי ומזכ"ל חזבאללה נצראללה ) תסנים, 12 בנובמבר 2014 ) איראן. משמאל : מנהיג ח' אמנהאי, מזכ"ל חזבאללה נצראללה ומפקד כוח קדס של משמרות המהפכה, קאסם סלימאני 11 באוגוסט ( נ א ו ם פ ר ס ו ם נצראללה באתר שמרני איראני ה א ת ר פ ר ס ם ב מ ר ץ ב- 12 ה א י ר א נ י ה ש מ ר נ י מ ז כ"ל ש נ ש א נ א ו ם, ש ל מ ל א הנ ו ס ח את נ י ו ז פ ר ד א חזבאללה, חסן נצראללה, בכנס איראנים המתגוררים בלבנון. בנאום, שלטענת האתר, נישא על- ידי נ צ ר א ל ל ה ב- 10 במרץ 2018 נאמן באופן מוחלט למנהיג איראן, עלי ח' אמנהאי, ו כ י ה מ ח ו י ב ו ת ל ח' א מ נ ה א י ע ל ג ו ב ר ת א ף ה מ ח ו י ב ו ת ל ח ו ק ה ) ה ל ב נ ו נ י ת). ב נ א ו מ ו ה ב ה י ר כ י נ צ ר א ל ל ה, ר ק מ ח ו י ב א י נ ו ל ה נ ח י ו ת י ו ה מ פ ו ר ש ו ת מ נ ה י ג ש ל ג ם א ל א א י ר א ן, ל" ה צ ע ו ת י ו ו ל ד ע ו ת י ו". ל ד ב ר י ו, כ א ש ר ה מ ו ע צ ה ש ל ה מ ר כ ז י ת ב ע נ י י ן ד נ ה מ כ ל נ מ נ ע ת ה י א מ ס ו י ם, ק י י מ ת א ם פ ע ו ל ה, אפשרות שח' אמנהאי לא יהיה מרוצה ממנה.

3 ה ו א ב י ט א א ת ש מ ח ת ו ע ל, פרסם ארגון חזבאללה הכחשה) שלטון חכם ההלכה "" 3 כ ד י ל ה מ ח י ש א ת ע ו צ מ ת נ א מ נ ו ת ו ל ח' א מ נ ה א י ס י פ ר נ צ ר א ל ל ה, כ י ל א ח ר ש נ ש י א מ צ ר י ם ל ש ע ב ר, מח מ ד מ ו ר ס י, ה ו ד ח מ ת פ ק י ד ו ב ה פ י כ ת 2013 כ ך, מ ש ו ם ש ל א ה י ה מ ר ו צ ה מ מ ד י נ י ו ת ם של מורסי ושל תנועת האחים המוסלמים. כאשר נודע הדבר לח' אמנהאי, מנהיג איראן ה ו א ל א ה י ה מ ר ו צ ה מ ת ג ו ב ת נ צ ר א ל ל ה ב ט ע נ ה ש ל א נ כ ו ן ל ש מ ו ח ע ל מ פ ל ת ת נ ו ע ת ה א ח י ם ה מ ו ס ל מ י ם, א ף נ ק ט ו כ י א ל ה ב מ ד י נ י ו ת ש ג ו י ה. כ א ש ר נ צ ר א ל ל ה ש מ ע ע ל ת ג ו ב ת ח' א מ נ ה א י, ה ו א ה ת ח ר ט ע ל ת ג ו ב ת ו ו כ א ש ר נפגש עם ח' אמנהאי כעבור מספר חודשים, התנצל בפניו וביקש ממנו מחילה. ע ו ד א מ ר נ צ ר א ל ל ה, כ י ה פ י כ ת ל" כ ו ח ע ו ל מ י " ה ת א פ ש ר ה ב ז כ ו ת נ א מ נ ו ת ה א ר ג ו ן ל מ נ ה י ג א י ר א ן וציין, כי נאמנות חזבאללה ל" שלטון חכם ההלכה " חזקה אף י ו ת ר מ ז ו ש ל ר ב י ם מ ה א י ר א נ י ם ע צ מ ם. ה ו א ה ד ג י ש, כי חרף חילוקי ה ד ע ו ת ה פ נ י מ י י ם ב א י ר א ן, כ ל ה מ ו ס ד ו ת ו ה ז ר מ י ם ה א י ר א נ י ם ס י י ע ו ל ב מ ה ל ך ה ש נ י ם. ה ו א ה ו ס י ף, כ י א י ר א ן מ ת י י ע צ ת ע ם ב ס ו ג י ו ת א ז ו ר י ו ת ו מ ס י י ע ת ל א ר ג ו ן ב כ ס ף, ב נ ש ק ו ב א מ צ ע י ם נוספים, אך אינה מנחה את חזבאללה כיצד לפעול. נ צ ר א ל ל ה כ י צ י י ן, ח ו ש ש א י נ ו ל ה ו ד ו ת ל א י ר א ן ת מ י כ ת ה ע ל ב פ ו מ ב י ב א ר ג ו ן ו ל ה צ ה י ר ע ל ה ק ש ר ע ם ל ו ש י ש ה ע מ ו ק ה ר פ ו ב ל י ק ה ה א ס ל א מ י ת. ג א ה ה א ר ג ו ן ל ה ת י י צ ב ל ש י ר ו ת ה מ נ ה י ג ה ע ל י ו ן ו ה ר פ ו ב ל י ק ה ה א ס ל א מ י ת ע צ מ ו א ת ל ה ק ר י ב ו מ ו כ ן ל מ ע נ ם. נ צ ר א ל ל ה א ל מ ל א כ י א מ ר, ה ש י ע י ם ה י ו א י ר א ן, בלבנון, בסוריה ובעיראק מחוסלים על- ידי דאעש. את נשיא לבנון ) הנוצרי (, מישל עון, התומך בחזבאללה, כינה נ צ ר א ל ל ה " מצאצאי אמיר א ל מ ו א מ נ י ן " ) כ י נ ו י ל ע ל י בן אבו- טאלב, ה א מ א ם ה ש י ע י ה ר א ש ו ן. ה כ ו ו נ ה היא שניתן לראות במישל עון הנוצרי בעל ברית אמיתי לשיעים (. התגובות לפרסום הידיעה : ביקורת בלבנון, הכחשת והסרת הידיעה ב א ו פ ן ח ר י ג, ל א ה ת פ ר ס ם נ א ו מ ו ש ל נ צ ר א ל ל ה ב כ ל י ת ק ש ו ר ת ל ב נ ו נ י ם א ו ע ר ב י ם. גם ב א י ר א ן ה ת פ רסם ה נ א ו ם רק באתרי חדשות בודדים. יממה לאחר הפרסום (13 במרץ 2018 ר ש מ י ת ל ד י ו ו ח ב פ ר ד א ב ה ו ד ע ת נ י ו ז. ה ה כ ח ש ה, ש ה ת פ ר ס מ ה ב ר ש ת א ל מ י א ד י ן, ב ס י ס כ ל א י ן כ י נ ט ע ן, לדברים שיוחסו לנצראללה בפגישתו כביכול עם הקהילה האיראנית בלבנון. צ'ו, ה ה כ ח ש ה פ ו ר ס מ ה ל א ח ר שב ל ב נ ו ן נ ש מ ע ה ב י ק ו ר ת, ב ע ק ב ו ת פ ר ס ו ם נ ו פ ל ה נ א ו ם. מ ח נ ה ח ב ר ה- 14 ב מ א ר ס ה מ ת נ ג ד ל, ו מ ו ע מ ד ע צ מ א י מ ט ע ם א ז ו ר י כ ס ר ו א ן ו ג' ב י ל ל ב ח י ר ו ת ה פ ר ל מ נ ט ר י ו ת, ק ר א ל נ צ ר א ל ל ה ל ה ת נ צ ל ב פ נ י ה ל ב נ ו נ י ם מ ד ב ר י ו ב ו ו ל ח ז ו ר ה פ ו ג ע י ם ב מ ד י נ ה ה ל ב נ ו נ י ת. כ י צ ד ת ה ה ה ו א הבכירים בלבנון, ואלה המאמינים בחוקה הלבנונית, מסוגלים לשתוק לנוכח הדברים, שאמר נצראללה לפיהם נמצא מעל לחוקה הלבנונית ) אל- נשרה, 13 במרץ ( ז מ ן ק צ ר ל א ח ר מ כ ן, ה ס י ר ה א ת ר פ ר ד א נ י ו ז א ת ה י ד י ע ה, פ ר ס ם ה ב ה ר ה ב ה נ כ ת ב, כ י ה מ ק ו ר ל נ א ו ם " א י נ ו מ ה י מ ן " ו כ י פ ר ס ו ם ה י ד י ע ה ה יה ט ע ו ת ש ל כ ת ב ה א ת ר, והתנצל בפני קוראיו על פרסומו.

4 4 הערכת מידת האותנטיות של הנאום א ף ע ל- פ י ש ל א ניתן לפסול ל ח ל ו ט י ן א ת ה א פ ש ר ו ת, ש מ ד ו ב ר בנאום מפוברק, מדובר, ל ה ע ר כ ת נ ו, ב נ א ו ם אותנטי שכן: נ ו ס ח ה נ א ו ם שה ו ב א ב מ ל ו א ו, תו א ם ה ן א ת ס ג נ ו נ ו ש ל נ צ ר א ל ל ה ו ה ן א ת הע מ ד ו ת, ש ה ו ב ע ו ב ע ב ר ע ל- נ צ ר א ל ל ה י ד י ו ע ל- י ד י ב כ י ר י ם ב ו ב א י ר א ן ב נ ו ג ע ל מ ח ו י ב ו ת ה א ר ג ו ן ל א י ר א ן ו ל מ נ ה י ג ה ) ר א ו נ ס פ ח). ה נ א ו ם הת פ ר ס ם ב א ו פ ן ב ל ע ד י ב א ת ר ה א י ר א נ י פ ר ד א ניוז, שהינו אתר ר ש מ י ל מ ח צ ה ו א י נ ו מ ש מ ש, ל מ י ט ב י ד י ע ת נ ו ) ב ש ו נ ה, ל מ ש ל, מ כ מ ה א ת ר י ם ה מ ז ו ה י ם ע ם ה א ו פ ו ז י צ י ה ה א י ר א נ י ת ( כ ע ר ו ץ ל ה ע ב ר ת ידיעות שקריות א ו מ פ ו ב ר ק ו ת. נ י ת ן ל ה נ י ח, כ י אם ה י י תה ב כ ו ו נ ת מ ת נ ג ד י ל פ ב ר ק נאום של נ צ ר א ל ל ה כ ד י ל ה ש ת מ ש ב ו ל נ י ג ו ח ה א ר ג ו ן, ב מ י ו ח ד ל ק ר א ת ה ב ח י ר ו ת ה פ ר ל מ נ ט ר י ו ת ה צ פ ו י ו ת ב ל ב נ ו ן, הם היו מעדיפים לפרסמו באמצעי תקשורת לבנונים או ערבים ולא באתר האיראני.

5 " ב י ו נ י 2 ה צ ה ר ה ד ו מ ה ה ש מ י ע צ פ ו י ב-. ס י ד ח ס ן. 5 התבטאויות בכירים באיראן ובחזבאללה על הכפיפות של חזבאללה למנהיג ח' אמנהאי ה ת ב ט א ו ת יועצו הביטחוני של המנהיג ח' אמנהאי 1 נ ס פ ח ב- 2 ב י ו נ י 2012, ה ע נ י ק ס י ד י ח י א ר ח י ם צפוי, מפקד מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה לשעבר, ששימש א ז י ו ע צ ו. PressTV ה ב י ט ח ו נ י ה מ נ ה י ג ש ל ח' א מ נ ה א י, ל ע ר ו ץ ר א י ו ן ה ט ל ו ו י ז י ה ב ר א י ו ן ה ת י י ח ס ה ש א ר, ב י ן צ פ ו י, ל מ ע ו ר ב ו ת ב ע י מ ו ת א פ ש ר י ב י ן א י ר א ן ל י ש ר א ל. צ פ ו י צ י י ן, כ י ב ר ש ו ת א ל פ י ר ק ט ו ת ו א ם ישראל תרצה לפגוע באיראן, הרי שבסבירות גבוהה חזבאללה י פ ע ל נ ג ד ה. רחים צפוי המשיך ו א מ ר, כ י ה ו א ר ו א ה ] במנהיג חזבאללה [ חסן נצראללה " חיל של המנהיג ח' אמהאי". הוא הוסיף, כי גם לאיראן י ש י כ ו ל ת ל ה כ ו ת ב י ש ר א ל ו ה ט י ל י ם א ר ו כ י ה ט ו ו ח ש ל ה מ ס ו ג ל י ם ל כ ך: " א י ן א ף נ ק ו ד ה ב י ש ו ת ה צ י ו נ י ש א י נ ה ב ט ו ו ח ה ט י ל י ם.. " :2008 ( 2012 ש ל נ ו " TV), Press נ צ ר א ל ל ה ר ו א ה ע צ מ ו כ ח י י ל ש ל מ נ ה י ג א י ר א ן ו א נ ש י ל ו ק ח י ם ד ו ג מ א מ ה נ ש י ם ו ה ג ב ר י ם ה א מ י צ י ם ש ל א י ר א ן " ) ס ו כ נ ו ת הידיעות האיראנית פארס, 16 בנובמבר 2008 (. ס י ד יחיא רחים צפוי במהלך נ א ו ם ש ב ו ה צ י ג א ת נצראללה כ" חייל " של ח' אמנהאי. ברקע תמונות ח' מיני וח' א מ נ ה א י ) סוכנות פארס, 16 בנובמבר 2008 ) התבטאויות שיח ' נעים קאסם, סגן מזכ"ל חזבאללה ש י ח ' נ ע י ם ק א ס ם, סגן מזכ"ל, התייחס מספר פ ע מ י ם ב ע ב ר למ י ד ת כפיפותו של למנהיג האיראני ח' אמנהאי: בראיון מקיף, ש ה ע נ י ק ל ע י ת ו ן ה ל ב נ ו נ י נהאר אלשבאב (30 ב י ו ל י 2009) נשאל שיח' נ ע י ם ק א ס ם א ו ד ו ת מ ע ר כ ת ה י ח ס י ם ש ב י ן ה ה נ ה ג ה ה א י ר א נ י ת ל ב י ן. ש י ח ' נ ע י ם ק א ס ם פ ת ח ו ה ס ב י ר, כ י 1 הדוגמאות שבנספח מבוססות ע ל פרסומי מרכז ה מ י ד ע ל מ ו ד י ע י ן ו ל ט ר ו ר. ר א ו ל מ ש ל פרסום מרכז המידע מ- 17 ב י ו נ י כ ז ר ו ע אסטרטגית של ה מ ש ט ר ה א י ר א נ י : י ו ע צ ו ה ב י ט ח ו נ י ש ל ה מ נ ה י ג ח' אמנהאי שב ו ה צ ה י ר, כ י ח ס ן : 2012 נצראללה, מנהיג חזבאללה הינו " חייל " של המנהיג. לפיכך, לדבריו, ניתן לצפות שבתסריט של עימות בין איראן לישראל יפעיל חזבאללה את הרקטות שברשותו נ ג ד י ש ר א ל ".

6 ה ה ר ו ג" 6 " מ פ ל ג ה ה י נ ו ד ת י ת- פ ו ל י ט י ת ", ל ה ש י ג ע ל י ה ו ל פ י כ ך ש י ע י, א ו פ י ב ע ל ת ל ג י ט י מ י ו ת ד ת י ת ופוליטית מצד ההנהגה ] האיראנית], שבסמכותה להעניק לחזבאללה לגיטימיות שכזאת. לדבריו, כ מ פ ל ג ה, ה א מ א ם א ת ר ו א ה ח' מ י נ י ח כ ם כ ש ל י ט ה ה ל כ ה, ל ה ה מ ע נ י ק ל ג י ט י מ צ י ה. א ח ר י ו, ה ב א ב ת ו ר, ה י נ ו ה א מ א ם ח' א מ נ ה א י, א ש ר " ק ו ב ע ע ב ו ר נ ו א ת ה ק ו ו י ם ה כ ל ל י י ם, ש מ ש ח ר ר י ם אותנו מאשמה ומעניקים לנו לגיטימיות ". ב ה מ ש ך ה ר י א י ון נ ת ן ש י ח ' נ ע י ם ק א ס ם ד ו ג מ א ב א ש ר ל מ ש מ ע ו ת ה ה נ ח י ה ה ה ל כ ת י ת, ש ח י י ב ל ק ב ל מ ח' א מ נ ה א י : א ם, ל מ ש ל, ח' א מ נ ה א י יורה שלחימה ב י ש ר א ל ה י נ ה ח ו ב ה ה ל כ ת י ת א ז י ב ל ח י מ ה נ ג ד י ש ר א ל י ה פוך ל ש ה י ד, ל מ י ט ב ה ב נ ת נ ו ". א ו ל ם, ו ה י ה ו ה מ נ ה י ג ח' א מ נ ה א י י ק ב ע כ י המלחמה אסורה " א ז ה ה ר ו ג י ל ך לגיהינום, מכיוון שלא ה י ה ל ו ה י ת ר ל ל כ ת ל מ ל ח מ ה ה ז א ת ". ש י ח ' נ ע י ם ק א ס ם ה ד ג י ש, כ י חזבאללה אינו י כ ו ל ל צ א ת ל מ ב צ ע נ ג ד י ש ר א ל ל ל א ה צ ד ק ה דתית מחכם הדת השליט באיראן, 2 אולם, לדבריו, השליט חכם הדת אינו אמור להיכנס לפרטים אודות אופן ביצוע ה ה ח ל ט ה ) העיתוי, אמצעי הלחימה הנחוצים ו כ ו ' ( ו ה ד ב ר נותר בידי חזבאללה. שיח ' נעים קאסם, סגן מזכ"ל חזבאללה נואם בטקס שקיימה שגרירות איראן בלבנון ביום השנה למותו של ח' מיני ) אלמנאר, 3 ביוני ( נ ע י ם ש י ח ' ע"י נ א מ ר ו ל כ ן ק ו ד ם ש נ ת י י ם ק א ס ם, ד ב ר י ם ד ו מ י ם. ש נ ע ר ך ר א י ו ן ב מ ה ל ך ב- 16 ב א פ ר י ל, 2007 ל ע ר ו ץ ה ט ל ו ו י ז י ה ה א י ר א נ י ב ש פ ה ה ע ר ב י ת א ל כ ו ת'ר, נ ע י ם ש י ח ' ה ו ד ה כ י ק א ס ם, ק ו ב ע א י נ ו א ת ב ע צ מ ו מ ד י נ י ו ת ו. כ י צ י י ן ה ו א ה ה נ ה ג ה ש ל ל מ ר ו ת ה ס ר ה א י ר א נ י ת, ומקבל ממנה ה ד ר כ ה ה ל כ ת י ת ב כ ל ה נ ו ג ע ל א ו פ ן ה ל ח י מ ה נ ג ד י ש ר א ל ) כ ד ו ג מ א ל כ ך ה ו א צ י י ן כ י י ר י ר ק ט ו ת א ו ב י צ ו ע פ ע ו ל ו ת ה ת א ב ד ו ת מ צ ר י כ י ם א י ש ו ר ה ל כ ת י ש ל ה ה נ ה ג ה ה א י ר א נ י ת (. ב מ ה ל ך א ו ת ו ר א י ו ן, ב ב ו א ו ל ת א ר א ת מ ק ו ר ה ס מ כ ו ת ש ל, ה ר ב ה ש י ח ' נעים קאסם, להשתמש ב ת ו א ר ולי אלפקיה ) חכם הדת השליט (, בהתייחסו לח' מיני ולממשיך דרכו ח' אמנהאי. 2 ולי אלפקיה, חכם הדת השליט, תוארו של האיאתאללה ח' מיני בעבר ושל ממשיך דרכו בהווה המנהיג עלי ח' אמנהאי.

7 ת ק צ י ב" משמעות דברי חסן נצראללה כי חזבאללה מקבל" א ל ע ה ד,( 7 מ ש מ ע ו ת ה ת ב ט א ו י ו ת נ ע י ם ש י ח ' ש ל א ל ו ח ס ן ש ל ס ג נ ו ק א ס ם, נ צ ר א ל ל ה, ה י נ ה ש ה ה נ ח י ו ת ה מ ד י נ י ו ת והצבאיות של חזבאללה מגיעות מאיראן, ל מ ר ו ת היותה של חזבאללה ל א רק ארגון טרור א ל א גם מפלגה ל ב נ ו נ י ת, ה מ ה ו ו ה חלק מהממשל ה ל ב נ ו נ י, ו ב ע ל ת ה ש פ ע ה ע ל ה פ ו ל י ט י ק ה הפנים- לבנונית. שיח ' נ ע י ם ק א ס ם ש ב ו ה ב ה י ר, כ י בעניינים עקרוניים, ו ב ת ו כ ם יציאה למלחמה, י ר י ר ק ט ו ת ו ב י צ ו ע פ י ג ו ע י ה ת א ב ד ו ת - כ ל א ל ו מ צ ר י כ י ם א ת א י ש ו ר ה ה נ ה ג ה ה א י ר א נ י ת. ש י ח ' נעים קאסם טען, כ י ה ה נ ה ג ה ה א י ר א נ י ת א י נ ה נ כ נ ס ת ל פ ר ט י ם ב א ש ר ל א ו פ ן ה ב י צ ו ע א ו ל ם א י ן ס פ ק ש י ש ל ה י כ ו ל ת ו כ ל י ם כ ד י ל ש ל ו ט ע ל " ג ו ב ה הלהבות " של ה ת נ ה ל ו ת, ה" זרוע הארוכה " של המשטר האיראני בגבולה הצפוני של י ש ר א ל. נ ו ס פ ת ד ו ג מ ה ל ה ת ב ט א ו ת א ו ד ו ת ה ת ל ו ת ה מ ו ח ל ט ת של ל מ צ ו א נ י ת ן ב א י ר א ן ח ס ן ב נ א ו ם נ צ ר א ל ל ה, ב- 24 ב י ו נ י נ צ ר א ל ל ה צ י י ן, כ י כ ל ת ק צ י ב ו מ ג י ע י ש י ר ו ת מ א י ר א ן ו ל א ב א מ צ ע ו ת ה ב נ ק י ם ה ל ב נ ו נ י י ם ) חזבאללה, משכורות, כ ס פ י ם, אוכל, שתייה, נ ש ק, כ ל אלה מגיעים מ א י ר א ן כ ל ע ו ד י ש ב א י ר א ן כ ס ף, י ש ל נ ו כ ס ף " (. נצראללה הודה למנהיג איראן ח' אמנהאי על תמיכתו ב לאורך כ ל 3 שנות קיומו הנמשכת לדבריו עד היום. 24 ביוני ( מזכ"ל חזבאללה חסן נצראללה בנאומו ב- 24 ביוני 2016 למודיעין 3 ראו בהקשר פרסום מרכז המידע ולטרור מ- 10 ביולי, 2016, את מלוא תקציבו ישירות מאיראן, ו ב כ ל ל זה אמצעי לחימה ומשכורות לפעילים".

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) זרקור לאיראן פברואר 2011 אספנד 1389 לשבוע שבין 24/2/11 17/2/11 עורך: רז צימט במוקד אירועי השבוע: "הזמן פועל לטובתנו": איראן

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63>

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63> מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים אוניברסיטת בר-אילן דיונים בביטחון לאומי מס' 22 כל הזכויות שמורות מרכז בס"א, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, מרץ 2007 ISSN 0793-1050 מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center for Strategic Studies b cd איראן: סימולציה אסטרטגית

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח הא

איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח הא איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח האתני בין ערבים לאיראנים, הפיצול העמוק בקרב האליטה השיעית

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

9-6 בפברואר, 2011 מועד יום שני, 7 בפברואר 2011, יושב ראש הדיון ד ר שמואל בר, מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ריכוז וארג

9-6 בפברואר, 2011 מועד יום שני, 7 בפברואר 2011, יושב ראש הדיון ד ר שמואל בר, מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ריכוז וארג 9-6 בפברואר, 2011 מועד יום שני, 7 בפברואר 2011, יושב ראש הדיון ד ר שמואל בר, מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ריכוז וארגון גב רחל מכטיגר, המכון למדיניות ואסטרטגיה סיכום הדיון

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, 51014 סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת ההחלטות וביצוען בלוחמה משתתפים: יו"ר ומנחה: פרופ' אמנון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

היום במדור בחצרות ביÎורים ˆú ה ר"ח ú רú ÎנייבסÎי חו הרחמים והסúיחו בס"ד יום רביעי כ"ב אלול תשע"ז 13/09/2017 גיליון מס' 449 דרמה: בג"צ ביטל את חוק הגיו

היום במדור בחצרות ביÎורים ˆú ה רח ú רú ÎנייבסÎי חו הרחמים והסúיחו בסד יום רביעי כב אלול תשעז 13/09/2017 גיליון מס' 449 דרמה: בגצ ביטל את חוק הגיו היום במדור בחצרות ביÎורים ˆú ה ר"ח ú רú ÎנייבסÎי חו הרחמים והסúיחו בס"ד יום רביעי כ"ב אלול תשע"ז 13/09/2017 גיליון מס' 449 דרמה: בג"צ ביטל את חוק הגיוס צילום: שוקי לרר נסראללה בנאום בפני לוחמי הארגון:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד