פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps"

תמליל

1 תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת ם ש ל כ ל ל י ה א ת י ק ה ל ס י י ע ל א ד ם ל ה ת מ ו ד ד ע ם מ ג ו ו ן ר ב ש ל ס ו ג י ו ת ה ד ו ר ש ו ת א ת ה ח ל ט ת ו ת ו ך ה פ ע ל ת ש כ ל ישר, שיקול ד ע ת ו פ ר ש נ ו ת. ה א ת י ק ה ע ו ס ק ת ב ס ו ג י ו ת ר ב ו ת בכל תחומי החיים ומשקפת את התפיסות המוסריות של החברה, את ה ע ר כ י ם, ה ע מ ד ו ת, ה א מ ו נ ו ת, ה מ ס ו ר ת, ה ש פ ה ו ד פ ו ס י ה ה ת נ ה ג ו ת. כ ל א ל ה מ ג ד י ר י ם א ת ת ר ב ו ת ה א ר ג ו ן. ח ל ק מ מ ו ס כ מ ו ת ה א ת י ק ה ה ו ט מ ע א מ נ ם רחב שאינו מטופל במסגרת הוראות אלו. ב ת ח ו מ י ה ח ו ק, ה מ ש מ ע ת ו ה נ ה ל י ם, נ ו ת ר ע ד י י ן א ך ת ח ו ם ה ב י ק ו ר ת מ כ י ר ה ב ח ש י ב ו ת ו ש ל ה ת ח ו ם ל נ י ה ו ל מ ע ר ך ע ב ו ד ה ר א ו י ו נ א ו ת ב ע י ר י י ה ו ל פ י כ ך ה מ ל י צ ה ב פ נ י ר א ש ה ע י ר י י ה ע ל מ י נ ו י א ח ר א י על תחום ז ה. ב ה ת א ם ל ה מ ל צ ת ה מ ו נ ת ה ה מ מ ו נ ה ע ל מ י נ ה ל כ ו ח א ד ם ל ת פ ק י ד ה מ מ ו נ ה על האתיקה ב ע י ר י י ה. מהות התלונות ב ש נ י ם ה ו ע ב ר ו ל ב י ק ו ר ת כ מ ה ת ל ו נ ו ת ב ד ב ר ה ת נ ה ל ו ת ב ע ל י ת פ ק י ד י ם ב כ י ר י ם ) ל ה ל ן : מנהלים ( שאינה ע ו ל ה ב ק נ ה א ח ד ע ם כ ל ל י ה א ת י ק ה ה נ ה ו ג י ם ב ע י ר י י ה. ח ל ק מ ה ת ל ו נ ו ת א ף ע ל ו ל ו ת ל ה י ח ש ב כ ה פ ר ה ש ל ה ו ר א ו ת ה ח ו ק ו נ ו ה ל י ה מ ש מ ע ת ב ע י ר י י ה. פ י ר ו ט ה ת ל ו נ ו ת ש ה ת ק ב ל ו, ת ו צ א ו ת ה ב י ר ו ר י ם והבדיקות שבוצעו, ר א ו ב ס ע י ף מ מ צ א י ם ל ה ל ן. לנוכח התלונות, הביקורת התייחסה ל ש ל ו ש ס ו ג י ו ת ע י ק ר י ו ת : בדיקה אם הפעולות שתוארו ב ה ן ה ן ב ג ד ר ע ב י ר ה ע ל ה ח ו ק א ו ע ל כללי המשמעת. בדיקה אם הפעולות שתוארו בהן חורגות מנורמות ההתנהגות המקובלות ב ע י ר י י ה. הגשת המלצות ארגוניות ל ט י פ ו ל בסוגיות אתיות. א. ב. ג. מ ס ג ר ת נ ו ר מ ט י ב י ת הביקורת התבססה ב ב ד י ק ת ה על הכללים המחייבים האלה : ( נ ו ה ל מ ש מ ע ת ב ע ב ו ד ה ) מ ס פ רו : כללי אתיקה ל ע ו ב ד י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ) בתוקף מ- ( 3 / 6 / 2010 אופן הבדיקה ה ב י ק ו ר ת בדקה את הסוגיות בדרכים אלו : ג. ס ק י ר ת נ ה ל י ם והוראות חוק שעניינם הנושאים המבוקרים. סקירת מסמכים ותיעוד הקשורים בנושאים המבוקרים. ש י ח ו ת ו בי ר ו ר י ם עם מנהלים ו ע ו ב ד י ם נ ו ס פ י ם בעירייה הרלוונטיים לנושאי הבדיקה

2 פ ר ק( בדיקות מיוחדות מ מ צ א י ם ל ה ל ן פירוט התלונות שהתקבלו ופירוט הכללים והנהלים הרלוונטיים שהופרו, ל כ א ו ר ה, במקרים אלו : מ ס פ ר פ י ר ו ט כ ל ל י ם ו נ ה ל י ם ר ל ו ו נ ט י י ם ע ו ב ד י מ נ ע ל ה י ע נ ו ת ל ה ז מ נ ה לאירוע משפחתי, ח ב ר ת י א ו א ח ר, מ א ת א ד ם ש א י נ ו ח ב ר ל ע ב ו ד ה, ה נ ז ק ק ל ה ח ל ט ת ו, ל ה מ ל צ ת ו, לטיפולו או ל כ ל שירות אחר, במישרין או בעקיפין, הקשורים במילוי תפקידו, ב א ח ר י ו ת ו ו ב ס מ כ ו י ו ת י ו ו כ ן י מ נ ע ע ו ב ד להזמין אדם כ ז ה כ א מ ו ר ל ע י ל ) ס ע י ף ( 4 8 / 3. כ ל ל י א ת י ק ה ל ע ו ב ד י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ) פ ר ק 6 ד ה ע ו ב ו ה צ י ב ו ר ( : א ס ו ר לעובד העירייה ל ק י י ם ק ש ר י ם ו י ח ס י ם אישיים העלולים ל פ ג ו ע בתדמיתה של ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ובשמה הטוב ) ס ע י ף ( א י ס ו ר ניצול מעמד ל ר ע ה ( : פ י ר ו ט ה ת ל ו נ ה ה ש ת ת פ ו ת ק ב ל ן ו ס פ ק ב א י ר ו ע ב ר מ צו ו ה ש ל ב נ ו של מנהל בכיר המאשר את חשבונותיהם ב א ו פ ן שוטף. ש י ט מ ש ו ת ף ש ל מ נ ה ל ו ק ב ל ן ביאכטה של מועדון שיט, אף ע ל פי שהמנהל מאשר את חשבונותיו של הקבלן באופן שוטף. סיורים משותפים ב כ מ ה נכסים שערך מנהל ב כ י ר ע ם קבלן שהוא מעסיק ) המנהל מאשר את ח ש ב ו נ ו ת י ו ( ל צ ו ר ך קבלת חוות ד ע ת ו ב א ש ר ל ר כ י ש ת ד י ר ה פ ר ט י ת ע ל ידי המנהל. 1 2 א ס ו ר לעובד העירייה ל נ צ ל א ת מ ע מ ד ו א ו ת פ ק י ד ו בשירות העירייה ל ק י ד ו ם ע נ י י ן א י ש י ש ל ו א ו ש ל אדם אחר ולכל מטרה שאינה ק ש ו ר ה ב מ י ל ו י ת פ ק י ד י ו. ע ו ב ד ל א י ע ס ו ק ב י ן כתלי העיריה, ב י ן ב ע צ מ ו ו ב י ן ע ל י ד י א ד ם א ח ר, ב ג ב י י ת כ ס פ י ם, ב מ ג ב י ת, התרמה, הפצה מכירה ו כ י ו ב, ז ו ל ת פ ע ו ל ו ת רשמיות מטעם העירייה, ו פ ר ט לתרומות של מוסדות שהוכרו ע ל ידי מנכ ל העירייה או המשנה ל מ נ כ ל ) ס ע י ף ( 5 7. עובד אינו ר ש א י לבקש ממוסדות ו מ א ז ר ח י ם ה נ ז ק ק י ם לו, אגב מילוי תפקידו הרשמי, תרומה לטובת איזה מוסד שהוא ) ס ע י ף ( 5 8. המנהל העביר תרומה ב ס ך 0 0 שקיבל 5 ש ח מקבלן שהוא מעסיק ) המנהל מאשר את ח ש ב ו נ ו ת י ו ( לצד שלישי שאינו ע ו ב ד ע י ר י י ה

3 ה ע ו ב ד פ ר ק( סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם מ ס פ ר פ י ר ו ט כ ל ל י ם ו נ ה ל י ם ר ל ו ו נ ט י י ם כ ל ל י א ת י ק ה ל ע ו ב ד י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ) פ ר ק 6 ד ה ע ו ב ו ה צ י ב ו ר ( : א ס ו ר לעובד העירייה ל ק י י ם ק ש ר י ם ו י ח ס י ם אישיים העלולים ל פ ג ו ע בתדמיתה של ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ובשמה הטוב ) ס ע י ף ( כ ל ל י א ת י ק ה ל ע ו ב ד י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ) פ ר ק 5 ה ה מ מ ו נ ו ה ע ו ב ד ( : ל א ידרוש ממונה מעובדים הכפופים ל ו ל ב צ ע ע ב ו ר ו פעילויות שאינן ק ש ו ר ו ת עם תפקידיו ה ר ש מ י י ם בעירייה, שהן ב ח ז ק ת נ י צ ו ל ל ר ע ה. פ י ר ו ט ה ת ל ו נ ה ק ב ל ן ו ס פ ק ב י ק ר ו כ מ ה פ ע מ י ם בביתו הפרטי של מ נ ה ל בכיר המאשר את חשבונותיהם. התייעצויות תכופות שקיים מנהל ב כ י ר ע ם ק ב ל ן ה כ פ ו ף ל ו בנושאים אישיים פרטיים של המנהל. עובד התקין פ ר ג ו ל ה בביתו הפרטי של מנהלו ה י ש י ר, ל פ י בקשתו של המנהל. ע ו ב ד י ש ת מ ש ב ר כ ו ש ה ע י ר י י ה, ב צ י ו ד ה ו ב כ ל י ה, א ו ב ש י ר ו ת ע ו ב ד י ה ר ק ל מ ט ר ו ת ה ק ש ו ר ו ת ב ע ב ו ד ת ה ע י ר י י ה. כ ל ל י א ת י ק ה ל ע ו ב ד י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ) פ ר ק 1 2 ר א י ס ו ניצול מעמד ל ר ע ה ( : א ס ו ר לעובד העירייה ל נ צ ל א ת מ ע מ ד ו א ו ת פ ק י ד ו בשירות העירייה ל ק י ד ו ם ע נ י י ן א י ש י ש ל ו א ו ש ל אדם אחר ולכל מטרה שאינה ק ש ו ר ב מ י ל ו י ת פ ק י ד י ו. ע ו ב ד י ש ת מ ש ברכוש העירייה, ב צ י ו ד ה ו ב כ ל י ה, א ו ב ש י ר ו ת ע ו ב ד י ה ר ק למטרות הקשורות ב ע ב ו ד ת ה ע י ר י י ה. כ ל ל י א ת י ק ה ל ע ו ב ד י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ) פ ר ק 3 ת ש מ י ר רכוש העירייה ( : עובד העירייה ל א יעשה שימוש אחר ב ר כ ו ש העירייה מלבד התכלית והייעוד שנקבעו ל ו ע י ה ע י ר י י ה. עובד התקין ד י ב ו ר י ת ברכבו של מנהלו הישיר במהלך שעות העבודה. מנהל העמיס ע ל ר כ ב ו במהלך שעות העבודה מ כ ל ריק של חומר שבשימוש העירייה, שעלותו כ-,3 0 0 ש ח ולקח אותו ל ב י ת ו לשימושו הפרטי. המנהל מאשר ל ע ו ב ד י ם ל ע ר ו ך ק נ י ו ת ב מ ר כ ו ל במהלך שעות העבודה ו ב א מ צ ע ו ת ר כ ב ע י ר ו נ י. ב ה ז ד מ נ ו ת זו המנהל מבקש מעובדו ל ע ר ו ך ע ב ו ר ו קניות של מוצרים ב ו ד ד י ם ל ב י ת ו ו ה ע י ר י י ה ( : א ס ו ר לעובד העירייה ל ע ס ו ק ב ש ע ו ת ע ב ו ד ת ו ב כ ל פעילות אחרת שאינה ק ש ו ר ה ל ע ב ו ד ת ו ו ת פ ק י ד י ו בשירות העירייה, כ ג ו ן : פ ע י ל ו ת פ ר ט י ת, ע ס ק י ת, ח ב ר ת י ת, צ י ב ו ר י ת, פ ו ל י ט י ת ו מ פ ל ג ת י ת, ל מ ע ט פעילויות שסביר ל ע ש ו ת ן בשעות העבודה

4 התקיימו מעט- בדיקות מיוחדות מ ס פ ר 1 1 פ י ר ו ט כ ל ל י ם ו נ ה ל י ם ר ל ו ו נ ט י י ם כ ל ל י א ת י ק ה ל ע ו ב ד י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ) פ ר ק 7 : ח ר י ג ה מ ס מ כ ו ת ( כ כ ל ל י פ ע ל עובד העירייה במסגרת הסמכויות ש ה ו ע נ ק ו ל ו ב ה ת א ם ל ח ו ק, לתקנה או הוראה מ נ ה ל י ת. כ ל ל י א ת י ק ה ל ע ו ב ד י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ) פ ר ק 5 ה מ מ ו נ ה ו ה ע ו ב ד ( : ל א יבקש ממונה מעובדים הכפופים ל ו ל ח ת ו ם ע ל ע ר ב ו ת כ ס פ י ת. פ י ר ו ט ה ת ל ו נ ה ע ו ב ד ת ע י ר י י ה ב ת ח ו ם פניות הציבור העניקה ח ו ו ת דעת מקצועית מטעם ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם בנושאי משמורת י ל ד י ם א ף ע ל פי שנתינת חוות ד ע ת בנושאים אלו היא בסמכותו הבלעדית של פ ק י ד ס ע ד בעירייה המוסמך ל כ ך ע ל י ד י ש ר ה ר ו ו ח ה. מ נ ה ל ב י ק ש מ ע ו ב ד י ו ל ח ת ו ם ע ל ע ר ב ו ת כ ס פ י ת להלוואה שנטל. 1 2 ה ב י ק ו ר ת ע ר כ ה ב י ר ו ר י ם ע ם בעלי התפקידים ע ל מ נ ת לבדוק את אמיתות התלונות הנ ל. ל ה ל ן פירוט התלונות וההסברים שסיפקו המנהלים על התנהלותם : - ל א ה י י ת י מ ע ו ר ב ב ה כ נ ת ר ש י מ ת ה מ ו ז מ נ י ם. כ כ ל ה נ ר א ה א ש ת י ה ז מ י נ ה ל ע נ י י ן ת ל ו נ ה מ ס 1 את הקבלן ו ה ס פ ק. - 2 ל ע נ י י ן ש י ט. מ ס ת ל ו נ ה י י ת כ ן ש י צ א נ ו ל ש י ט מ ש ו ת ף ה י ו ת ש ה ק ב ל ן ו א נ י ח ב ר י ם ב א ו ת ו מ ו ע ד ו ן ל ע נ י י ן ת ל ו נ ה מ ס - 3 ה ס י ו ר י ם נ ע ר כ ו ל ב ק ש ת ה ק ב ל ן ו כ ל ל ו ה ת כ ו ו נ ת י להעתיק את מקום מגוריי, ע ל ו י ו ת, כ ד א י ו ת ו כ ד ו מ ה. מ ב נ ה ע ל ה ס ב ר ה י י ש ו ב ש א ל י ו ל ע נ י י ן ת ל ו נ ה מ ס - 4 מ ד ו ב ר ב מ ק ר ה ש ב ו ה ת ב ק ש ת י ע ל י ד י ה ק ב ל ן ל ה ע ב י ר מ ע ט פ ה ל ר ב. ע ש י ת י ז א ת כטובה אישית ל ק ב ל ן ו א י ן ל י מ ו ש ג מ ה ה י ה ת ו כ נ ה ש ל ה מ ע ט פ ה. ס ג ו ר ה ל ע נ י י ן תלונה מס 5 ב י ק ו ר י ם. - ל ע נ י י ן ת ל ו נ ה מ ס 6 ת ל ו ת י ת עם הקבלן. ע נ י י נ י ם ע ל ש י ח ו ת ה י ו א כ ן א י ש י י ם מ ד ו ב ר א י ן א ך ב מ ע ר כ ת י ח ס י ם ל ע נ י י ן ת ל ו נ ה מ ס - 7 ה ע ו ב ד ה צ י ע א ת ע ז ר ת ו ב ה ת ק נ ת ה פ ר ג ו ל ה ב ב י ת י ה פ ר ט י מ ח ו ץ ל ש ע ו ת ה ע ב ו ד ה וללא תשלום שכר. ל ע נ י י ן ת ל ו נ ה מ ס - 8 מ א ח ר ש מ ג י ע ה ל י ח ס כ ת י ל ע י ר י י ה ז מ ן ע ב ו ד ה ודמי התקנה. ה ת ק נ ת ד י ב ו ר י ת ח י נ ם ב מ ו ס ך ה ר י ח ו ץ, ש ל מ ע ש ה ל ע נ י י ן ת ל ו נ ה מ ס - 9 א י ן צ ו ר ך ב מ כ ל ז ה ו ל כ ן ה ר ש י ת י ל ע צ מ י ל ק ח ת ו ל ש י מ ו ש י ה פ ר ט י. מ ש נ ו ד ע ל י כ י ה ד ב ר ב ב ד י ק ה ק י ב ל ת י א י ש ו ר מ מ נ ה ל ת ח נ ת ה ד ל ק ל ל ק י ח ת ה מ כ ל ו ב כ ו ו נ ת י ל ה ח ז י ר ו ל ע י ר י י ה. ל ע נ י י ן ת ל ו נ ה מ ס מאחר שממילא נ ש ל ח ר כ ב ע ל מ נ ת ל ה ב י א ל ע ו ב ד י ם א ר ו ח ת צ ה ר י י ם, א נ י נ ו ה ג לבקש מהנהג לבצע השלמות ק נ י ו ת פ ר ט י ו ת ע ב ו ר י כשם שנוהגים ג ם עובדים אחרים. ל ע נ י י ן ת ל ו נ ה מ ס נ ת ב ק ש ת י מ ו ד ע ת לחריגה מסמכותי. ל ס י י ע ל מ ש פ ח ה ב מ צ ו ק ה ו ה ס ב ר ת י ה י י ת י ל א ד ע ת י. מ ה 5 6 8

5 סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם לעניין מס ס ו ד ר 12 הציע העובד ל ח ת ו ם ע ל ע ר ב ו ת להלוואה מרצונו החופשי. כפי שעולה מ ה ת ש ו ב ו ת ל ע י ל, ה מ נ ה ל י ם ט ע נ ו כ י ל א ה י ו מ ו ד ע י ם כ ל ל לבעייתיות שבהתנהלותם ו כ י חשבו שהתנהלות זו אינה חורגת מהדפוסים המקובלים ב ע י ר י י ה. ג. ב ת ש ו ב ה ל ש א ל ת ה ב י ק ו ר ת, ה ס ב י ר ה ס ג ן ה מ מ ו נ ה ע ל מ י נ ה ל כ ו ח א ד ם בחלק מהמקרים מהווה הפרת כללי משמעת וחריגה מנוהלי העירייה. כ י ה ת נ ה ל ו ת ה מ נ ה ל י ם מ ס ק נ ו ת ו נ ו ר מ ו ת מ ק צ ו ע י ת א ת י ק ה ש ל ש י ל ו ב ה מ ב ט א מ ו נ ח ה מ י ד ו ת, ל ט ו ה ר ה ג ד ר ה ב ח ק י ק ה א י ן ג ם ל ה י ו ת י כ ו ל ה ה מ י ד ו ת ב ט ו ה ר ו פ ג י ע ה ב ש ח י ת ו ת ה מ א ו פ י י נ ת ה ת נ ה ל ו ת ל פ י כ ך, ה ת נ ה ג ו ת. ע ב י ר ה פ ל י ל י ת, ג ם ע ב י ר ה מ ש מ ע ת י ת ו ג ם ע ב י ר ה א ת י ת. ה ק ב י ע ה א ם ה מ ע ש ה פ ל י ל י, א ת י א ו משמעתי תלויה בנסיבות שבהן בוצע המעשה, ו א ם י ש בו יסוד של שחיתות. כ פ ו ע ל יוצא מכך, ש ח י ת ו ת ו ל מ נ י ע ת ב ע י ר י י ה ה מ י ד ו ת ט ו ה ר ע ל ש מ י ר ה ל צ ו ר ך ח י ו נ י ת ה א ת י ק ה כ ל ל י ה ט מ ע ת בקרב העובדים. ב ע ל י ת פ ק י ד י ם ב ס י ס י ו ת ב ק ר ב ה י ע ד ר מ ו ד ע ו ת ל נ ו ר מ ו ת א ת י ו ת ע ל מ מ צ א י ה ב י ק ו ר ת מ ע י ד י ם ב כ י ר י ם ב ע י ר י י ה. י ת ר ע ל כ ן, ה ת נ ה ל ו ת ה מ נ ה ל י ם ב ח ל ק מ ה מ ק ר י ם מ ה ו ו ה ה פ ר ת כ ל ל י מ ש מ ע ת וחריגה מנוהלי העירייה, ו ב כ ל ל ז ה : י ח ס י ם א י ש י י ם ב י ן ס פ ק י ם ל מ נ ה ל י ם - י ח ס י ם א י ש י י ם ה ח ו ר ג י ם מ מ ס ג ר ת ה ע ב ו ד ה ה ש ו ט פ ת ב י ן ס פ ק י ם ל מ נ ה ל י ם ה מ א ש ר י ם א ת ח ש ב ו נ ו ת י ה ם, ע ל ו ל י ם ל ה ת פ ר ש כ ה ע ד פ ה ש ל ס פ ק מ ס ו י ם ע ל פני אחר, ו ע ל ו ל י ם ל ה ב י א ג ם ל ק ב ל ת טובות הנאה כנגד אישורים חריגים. י ח ס י ם א י ש י י ם ב י ן מ נ ה ל י ם ל ע ו ב ד י ם - ע ל מ נ ה ל י ם ל ה י ו ת מ ו ד ע י ם ב ה ת נ ה ג ו ת ם מ ו ל ה ע ו ב ד י ם, ו ל ה י מ נ ע מ ל ע ש ו ת מ ע ש י ם ה ע ל ו ל י ם הכפיפות או המרות הקיימים בין המנהל ל ע ו ב ד י ו. ל צ ו ר ך ב ה צ ב ת ג ב ו ל ו ת ל ה י ר א ו ת כ נ י צ ו ל י ח ס י ח ר י ג ה מ ס מ כ ו ת - ע ו ב ד ה מ ב צ ע פ ע ו ל ו ת ה ח ו ר ג ו ת ש ק י פ ו ת וממניעים הזרים לאינטרס הציבורי. מ ס מ כ ו ת ו ע ל ו ל ל ה צ ט י י ר כמי שפועל ב ח ו ס ר נ י צ ו ל לרעה של מ ש א ב י ה ע י ר י י ה - ע ו ב ד י ם ב ע י ר י י ה נ ד ר ש י ם ל ה י מ נ ע מ ל ב צ ע פ ע ו ל ו ת ה ע ל ו ל ו ת ל ה ת פ ר ש כ נ י צ ו ל לרעה של כספי העירייה ו מ ש א ב י ה. ה מ ל צ ו ת להלן המלצות הביקורת בציון הגורם האחראי. כ ל ל י ב נ ו ש א ה ק י י מ י ם ו ה נ ה ל י ם ה ה נ ח י ו ת ה ט מ ע ת ל צ ו ר ך ו ס ד י ר ה ע ק ב י ת פ ע י ל ו ת ל ב צ ע ל כ ל ו ל י ש ז ו פ ע י ל ו ת ב מ ס ג ר ת ב ע י ר י י ה. ת פ ק י ד י ם מ ב ע ל י ה נ ד ר ש י ם ו ה מ ש מ ע ת ה א ת י ק ה ו ע ו ב ד י ם י ו ע צ י ם ס פ ק י ם, ל ב י ן ב ע י ר י י ה מ נ ה ל י ם ב י ן ה ת נ ה ג ו ת ב נ ו ר מ ו ת ה ע ו ס ק ו ת ס ו ג י ו ת ב ה ת א ם ה ת פ ק י ד י ם ב ע ל י פ ע ו ל ת ח ש י ב ו ת ה ד ג ש ת נדרשת כ ך, ע ל נ ו ס ף ל ה ם. ה כ פ ו פ י ם ל ס מ כ ו ת ם. א ח ר י ו ת : ראש מינהל משאבי אנוש ו מ מ ו נ ה על מינהל כוח אדם ת א ר י ך יעד : המלצה ע ק ר ו נ י ת ל ש ק ו ל טיפול הולם בבעלי התפקידים בגין התנהלותם כעולה מממצאי הבדיקה ד ל ע י ל. א ח ר י ו ת : ראש מינהל משאבי אנוש ובשיתוף היועץ המשפטי ל ע י ר י י ה ת א ר י ך י ע ד :

6 בדיקות מיוחדות תגובת המבוקרים ל מ מ צ א י ם ו ל ה מ ל צ ו ת היועץ המשפטי ל ע י ר י י ה: ה מ ק ר י ם ה מ ת ו א ר י ם ב מ מ צ א י ב ד י ק ת הביקורת הם ע ל ק ו הגבול שבין ע ב י ר ו ת פ ל י ל י ו ת ל ב י ן ה ת נ ה ג ו ת שאינה הולמת ושאינה תואמת את ערכי החברה ב כ ל ל ו ה ע י ר י י ה ב ת ו כ ם. י ש ל ב ח ו ן כ ל א י ר ו ע ב א ו פ ן פ ר ט נ י ו ל ש ק ו ל ב ה ת א ם א ת ה ט י פ ו ל ה ר א ו י, א ם ב מ י ש ו ר המשמעתי או ע ל ידי מנהלים שיתרו בעובדיהם, הכול לפי העניין. ב מ י ש ו ר ה פ ל י ל י, א ם ראש מינהל משאבי אנוש: מינהל משאבי אנוש מסכים עם הביקורת ורואה חשיבות ר ב ה ב ה ט מ ע ת כללי האתיקה ב א ר ג ו ן. ל צ ו ר ך כ ך, כ ב ר ב מ ה ל ך ש נ ת ה ו ק ם ו פ ע ל דרכי היישום וההטמעה של האתיקה ב א ר ג ו ן. צ ו ו ת מ י נ ה ל י ב י ן ע ב ו ד ה ש מ ט ר ת ו ה י י ת ה א ת ל ב ח ו ן ב מ ס ג ר ת ע ב ו ד ה ז ו ה ו ח ל ט ג ו מ ל י ן בין ממונה ל כ פ י ף. ל ה ת מ ק ד ב ש נ ת ב ס ו ג י ו ת א ת י ו ת ה מ ת י י ח ס ו ת ל כ ל ל י ה ת נ ה ג ו ת ו ק ש ר י א נ ו נ מ צ א י ם בעיצומו של תהליך ל ב ח י ר ת יועץ חיצוני מומחה שילווה את התהליך. ל ג ב י ה ט י פ ו ל ה פ ר ט נ י ב ה ת נ ה ל ו ת ם ש ל ב ע ל י ה ת פ ק י ד י ם נ מ צ א י ם בתהליך הבדיקה ו ח ל ק טרם הועברו ל ט י פ ו ל נ ו. ה מ ו ז כ ר י ם ב ד ו ח, כ ב ר ח ל ק ט ו פ ל ו, ח ל ק 5 7 0

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63>

<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63> 28 יוני 2007 י"ב תמוז תשס"ז מפ/ 8160 לכבוד ח"כ אופיר פינס - פז יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שלום רב, הנדון: הצעת חוק העיריות, התשס"ז 2007 הננו מתכבדים בזאת להעביר לאדוני את נייר העמדה של לשכת

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

התעשייה האווירית לישראל בע"מ דבר היו"ר והמנכ"ל פעילותנו העסקית בארץ וברחבי העולם מזמנת לתעשייה האווירית סוגיות אתיות שונות הדורשות הכרעה. לשם כך פיתחנ

התעשייה האווירית לישראל בעמ דבר היור והמנכל פעילותנו העסקית בארץ וברחבי העולם מזמנת לתעשייה האווירית סוגיות אתיות שונות הדורשות הכרעה. לשם כך פיתחנ דבר היו"ר והמנכ"ל פעילותנו העסקית בארץ וברחבי העולם מזמנת לתעשייה האווירית סוגיות אתיות שונות הדורשות הכרעה. לשם כך פיתחנו ועדכנו את הקוד האתי של התעשייה האווירית )להלן: "הקוד"( שמטרתו לסייע בבחירה מושכלת

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע 1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופעה של העסקת עובדים זרים )להלן - עו"ז( בענפי המשק השונים.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

פרוטוקול מליאה 5-17 מיום 16/5/17

פרוטוקול מליאה 5-17 מיום 16/5/17 לשכת מנכ"ל מועצה אזורית הר חברון פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 5/17 מיום כ' אייר תשע"ז 16/5/17, על הפרק :.1 דיווח.2 נוהל עבודה נוספת.3 דו"ח ביקורת.4 דו"ח תלונות הציבור.5 הקמת מח' ישובים.6 הלוואת מועצה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם-

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- 2000.י מחלקת הבג צים מילאה עד כה תפקיד מרכזי בהתדיינות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשע"ו - מאי

כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשעו - מאי כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשע"ו - מאי 2016 1 דבר יו"ר מחוז תל-אביב חברות וחברים יקרים, אנו שמחים למסור ברכתנו בגיליון הראשון לקדנציה הנוכחית.

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של תאריך חוות הדעת: אפריל 7002 עדכון: אדר א' תשע"ד פברואר 7002 ניגוד עניינים - עקרונות כללים תוכן עניינים כללי א. עיקרון יסוד - כלל עצמאי ב. תחולת הכלל בדבר ניגוד עניינים

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד