בס"ד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בס"ד"

תמליל

1 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד מ ב ו א תקציר מנהלים פירוט הממצאים הפרשות שטחים ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב ד י ק ת צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב א מ צ ע ו ת גורמים מקצועיים ע י ר ו נ י י ם ד י ו ן ל ה פ ק ד ה בוועדה המקומית ומתן המלצה ל ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ריכוז ההמלצות נ ס פ ח י ם (61)

2 ל ה ל ן :( ל ה ל ן :( ל ד ו ג מ ה :( מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת מ ב ו א כ ל ל י ת ה ל י ך ה פ ר ש ת ש ט ח י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ) ל ה ל ן : ת ה ל י ך ה פ ר ש ת ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם א ו ה ת ה ל י ך ( ב מ ס ג ר ת ק י ד ו ם ת כ נ י ת ל ב נ י י ן ע י ר ) ל ה ל ן : ת ב ע א ו ת כ נ י ת ( ה י א פ ע ו ל ה ת כ נ ו נ י ת ה נ ע ש י ת מ ת ו ק ף ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה ה ת ש כ ה ) ל ה ל ן : ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה א ו ה ח ו ק (. ב מ ס ג ר ת פ ע ו ל ה ז ו מ י י ח ד י ם ג ו פ י ה ת כ נ ו ן ב ת ו ך ש ט ח ה ת כ נ י ת ש ט ח י ם לשימוש הציבור ו ל ר ו ו ח ת ו ועיקריהם מסומנים כ ד ל ק מ ן : ב צ ב ע י ר ו ק ש ט ח צ י ב ו ר י פ ת ו ח ) להלן : שצ פ (, בצבע חום ש ט ח ל ב נ י י נ י צ י ב ו ר ) להלן : שב צ (, בצבע אדום ש ט ח לדרך חדשה. ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם מ ש מ ש י ם, ב י ן ה י ת ר, ל ה ק מ ת : מ ב נ י כנסת, חניונים צ י ב ו ר י י ם, ב ת י ע ל מ י ן, ו כ י ו צ א ב א ל ה. ח י נ ו ך, מ ב נ י ם ק ה י ל ת י י ם, ב ת י ל ת ה ל י ך ז ה י ש ח ש י ב ו ת ר ב ה מ כ י ו ו ן ש ה ו א מ א פ ש ר ה ס ד ר ת ח י י בשכונות העיר ב ה ת א ם לצרכיהם של תושביה הן בהווה הן ב ע ת י ד. ק ה י ל ה ת ק י נ י ם ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ב ע י ר י י ה א ש ר ע ו ס ק י ם ב כ ך ב ד ר ך כ ל ל ה ם ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ע י ר ה א ג ף ל ת כ נ ו ן א ו ה א ג ף (, ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר, ה א ג ף ל ש י פ ו ר פ נ י ה ע י ר ) ל ה ל ן : ה א ג ף ל ש פ ע (, ה א ג ף ל ת ח ב ו ר ה ו פ י ת ו ח ת ש ת י ו ת ) ל ה ל ן : ה א ג ף ל ת ו ש י ה (, ו כ ן ה מ ח ל ק ו ת ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן, ל נ כ ס י ה ע י ר י י ה, ל א י כ ו ת ה ס ב י ב ה, ל ב ק ר ת ת כ נ י ו ת מ מ ו ח ש ב ו ת כ ל א ח ד ב ת ח ו ם ה ת מ ח ו ת ו. ל ע ת י ם, ב ע י ק ר ב פ ר ו י ק ט י ם ג ד ו ל י ם ו מ ו ר כ ב י ם ו / א ו ר ג י ש י ם, גם מהנדס העיר ע צ מ ו נ ד ר ש ל נ ו ש א. ב ד ר ך כ ל ל, ה ה מ ל צ ה ש נ ו ת ן ה א ג ף ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ( ב נ ו ש א מהנדס העיר ומינהל התכנון. ל ת כ נ ו ן ל ו ע ד ת ה מ ש נ ה ה מ ק ו מ י ת ל ת כ נ ו ן ו ל ב נ י י ה ק י ד ו ם ת ב ע כ ל ש ה י, מ י י צ ג ת ב פ ו ע ל א ת ע מ ד ת א פ י ו ן ו ה ג ד ר ה כוללת של צ ו ר כ י ה צ י ב ו ר ) ל י ש ו ב, ל ש כ ו נ ה, א ו ל מ ת ח ם ו כ ד ו מ ה, ק י י מ י ם או חדשים ( נ ע ר כ י ם באמצעות הכנת פרוגראמה מתאימה ב א ג ף ל ת כ נ ו ן. סך ההפרשות ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ו ה ר כ ב ם מ ו ת נ ה ב מ ס פ ר ר ב ש ל ג ו ר מ י ם ד מ ו ג ר פ י י ם כ ג ו ן : מ ב נ ה ח ב ר ת י כ ל כ ל י; פ י ל ו ג ה א ו כ ל ו ס י י ה ל פ י ג י ל, ל א ו ם ו ד ת; ת נ א י ם פ י ז י י ם ו ג י א ו ג ר פ י ם; ג ו ד ל ה ש כ ו נ ה; מ י ק ו ם ב מ ר ק ם ה ע י ר ו נ י; צ פ י פ ו ת ה מ ג ו ר י ם; ז מ י נ ו ת ה ק ר ק ע; ז מ י נ ו ת ת ח ב ו ר ה צ י ב ו ר י ת; מ ע ר ך ק י י ם ו מ ת ו כ נ ן ש ל ש י ר ו ת י צ י ב ו ר ו ש ט ח י ם פ ת ו ח י ם ב א ז ו ר ה ת כ נ ו ן ו ס מ ו ך ל ו; ו כ י ו צ א ב א ל ה. א ת ה ג ו ר מ י ם ה א ל ה י ש ל ה ב י א ב ח ש ב ו ן ב ע ת ק ב י ע ת ה פ ר ו ג רא מ ה, כ י ה ם מ ש פ י ע י ם, ב י ן ה י ת ר, ע ל ה י ק ף ה ה פ ר ש ו ת ה נ ד ר ש ו ת ל ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם ופריסתם הגיאוגרפית. י ש להדגיש כי חוות הדעת של המחלקה למדיניות התכנון בנושא הפרוגראמתי ) ה י ק ף נ ד ר ש ש ל מ ב נ י צ י ב ו ר ו ש צ פ י ם ( ה י א א ח ד מ ה ג ו ר מ י ם ש ע ל מהנדס העיר ומינהל התכנון ל ה ב י א ב ח ש ב ו ן במסגרת שיקוליהם לצורך הכנת חוות ד ע ת ל ד י ו ן בוועדה המקומית. ל ע ת י ם י ש ל ה ב י א ב ח ש ב ו ן ד ר י ש ו ת נ ו ס פ ו ת כ ג ו ן: מ ט ל ו ת ש י מ ו ר א ו נ ס י ב ו ת מ י ו ח ד ו ת ט ו פ ו ג ר פ י ה, פ ר י ס ת ש י ר ו ת י ם ב ש כ ו נ ה, מ ב נ ה ה ב ע ל ו י ו ת ע ל ה ק ר ק ע ו ע ו ד ( א ש ר א י נ ן מ א פ ש ר ו ת ל ב צ ע א ת ש י ע ו ר ה ה פ ר ש ה המרבי. ב מ ק ר י ם א ל ו י ש צ ו ר ך ב מ צ י א ת פתרון המתאם ב י ן כ מ ה גורמים, אשר התועלת בו גבוהה מאי ביצוע הפרויקט כלל

3 ה מ כ ו נ ה( ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות ה ב ד י ק ה נ ע ר כ ה ב ה ת א ם לתכנית העבודה של הביקורת המסגרת הנורמטיבית ה ס ד ר ת נ ו ש א ה פ ר ש ו ת מ ק ר ק ע י ן ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר נ ק ב ע ת ב א מ צ ע ו ת ח ו ק י ם ו ת ק נ ו ת, ת כ נ י ו ת מ ת א ר א ר צ י ו ת ו מ ח ו ז י ו ת ו ק ב י ע ת ה ו ר א ו ת ע ד כ נ י ו ת ש ל מ ש ר ד י ה מ מ ש ל ה ו ר ש ו י ו ת ת כ נ ו ן מ ו ס מ כ ו ת נ ו ס פ ו ת. ה ג ו ר מ י ם ה ל ל ו פ ו ע ל י ם ב א ו פ ן מ ת מ י ד ל ע ד כ ן א ת מ א פ י י נ י ה ת כ נ ו ן ב א מ צ ע ו ת ח ו ז ר י ם, ת ד ר י כ י ת כ נ ו ן, ו ה ו ר א ו ת ש ע ה כ ד י ל ה ת א י מ ם ל ש י נ ו י י ם ד מ ו ג ר פ י י ם, ל ש י נ ו י י ם באורח החיים וברמת החיים ב מ ד י נ ה, ו ע ו ד ה ס ד ר ה ב ת ו כ נ י ו ת ס ט ט ו ט ו ר י ו ת ו א ח ר ו ת תכניות מתאר ע י ר ו נ י ת ; תב עות לרובע, לשכונה או למגרש ; ת כ נ י ו ת א ב ש כ ו נ ת י ו ת ; תכניות אב נושאיות לשירותים ציבוריים ולשטחים פתוחים ; פרוגראמות לשכונות חדשות או ל ש כ ו נ ו ת ותיקות העוברות שינויים א ו ר ב נ י י ם. התכניות הללו נ ו ת נ ו ת ב י ט ו י ל מ ד י נ י ו ת גורמי התכנון במרחב התכנון המקומי חוק התכנון ו ה ב נ י י ה ס ע י ף 6 3 ל ח ו ק ק ו ב ע, כ י מ ג י ש ת כ נ י ת ר ש א י, ב י ן ה י ת ר, ל ק ב ו ע ב ת כ נ י ת מ ת א ר מקומית הוראות בעניין הדרכים או השטחים הציבוריים שיש ל ה ק נ ו ת ל מ ד י נ ה. ס ע י ף 6 9 ל ח ו ק מ ת י ר, ב י ן ה י ת ר, ל ק ב ו ע ב ת כ נ י ת ע נ י י נ י ם ל ד ר כ י ם, ש ט ח י ם פ ת ו ח י ם, ג נ י ם, ב ת י ס פ ר, מ ק ו מ ו ת ל צ ר כ י נ ו פ ש, ספורט, חנייה, חלוקת ק ר ק ע ו ת ל מ ג ר ש י ם, ו ע ו ד. כ ג ו ן : י י ע ו ד ק ר ק ע ו ת ד ת, ת ר ב ו ת, מ י ק ה ל, ת ק נ ה 2(9 ( ב ת ק נ ו ת ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה ) ס ט י י ה נ י כ ר ת מ ת כ נ י ת (, ה ת ש ס ב ת ק נ ת ש ב ס ( ק ו ב ע ת, כ י נ י ת ן ל ה ו ס י ף ע ד 2 0 % מ ה מ ס פ ר ה מ ר ב י ש ל ד י ר ו ת ה מ ג ו ר י ם ה מ ו ת ר ל ב נ י י ה ע ל מ ג ר ש, ע ל פ י ה ו ר א ו ת ה ת כ נ י ת ה ח ל ה ע ל ה מ ג ר ש, ב מ ס ג ר ת ב ק ש ה ל ה י ת ר ב נ י י ה ו פ ר ס ו ם למתן הקלה. ה ת ו צ א ה ש ל י י ש ו ם ת ק נ ת ש ב ס ה י א, ב ד ר ך כ ל ל, ה ג ד ל ת ה א ו כ ל ו ס י י ה ב מ ק ו ם ו ל כ ן ה ד ב ר מ צ ר י ך ה ת י י ח ס ו ת ת כ נ ו נ י ת ו ק ב ל ת ח ו ו ת ד ע ת פ ר ו ג רא מ ת י ת מ ה מ ח ל ק ה למדיניות התכנון, ב א ש ר לשטחי הציבור שנדרש ל ה ו ס י ף ל ת כ נ י ת ה ס כ מ י פ י ת ו ח ה ק מ ת ם ש ל מ ת ח מ י ב נ י י ה ע י ר ו נ י י ם ) מ ג ו ר י ם, מ ס ח ר, ת ע ש י י ה ו ע ו ד ( ע ל י ד י י ז מ י ם ו א כ ל ו ס ם, כ ר ו כ ה ב ת כ נ ו ן ו ה כ נ ת ת ש ת י ו ת מ ת א י מ ו ת ע ב ו ר ם, כ ג ו ן : ד ר כ י ם; מ ע ר כ ו ת מ י ם, ב י ו ב נ י ק ו ז, ו מ א ו ר; פ י ת ו ח ש ל ה מ ג ר ש י ם ל ב נ י י ה; פ י ת ו ח ש צ פ י ם; ה ק מ ת מ ב נ י צ י ב ו ר ) ג נ י י ל ד י ם, מ ו ע ד ו נ י נ ו ע ר, מ ו ע ד ו נ י ק ש י ש י ם, מ ב נ י צ י ב ו ר ק ה י ל ת י י ם); ו ע ו ד. ע ב ו ד ו ת א ל ו ב ו צ ע ו ע ד כ ה, ב מ ק ר י ם ר ב י ם, ע ל י ד י ה י ז מ י ם ע צ מ ם, ב ה ת א ם ל ה ס כ מ י פיתוח שנחתמו בין הרשות המקומית לבינם או בין מינהל מקרקעי י ש ר א ל ל ב י נ ם

4 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת ה ס כ מ י פ י ת ו ח ה י ו ב מ ש ך ש נ י ם ר ב ו ת נ ו ש א ל א מ ו ס ד ר, א ו ל ם ה ם נ ע ר כ ו ו ב ו צ ע ו ע ל י ד י מ ש ר ד י ה מ מ ש ל ה ו ה ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת, ל ר ו ב ב א מ צ ע ו ת ק ב י ע ת מ ט ל ו ת ב מ ת ח מ י ה ב י נ ו י ע צ מ ם ל א ח ר ב ד י ק ה, ד י ו ן ואישור של הוועדה המקומית ו / או הוועדה המחוזית. פ ס י ק ת ב י ת ה מ ש פ ט ה ע ל י ו ן ב ע נ י י ן ע א / 0 6 ד י ר ו ת י ו ק ר ה ב ע מ ו א ח נ ר א ש ע י ר י י ת י ב נ ה ו א ח ) ל ה ל ן : פ ס ק ה ד י ן ד י ר ו ת י ו ק ר ה ( ק ב ע ה מ ג ב ל ו ת מ ס ו י מ ו ת ו כ ל ל י ם ל נ ו ש א עריכת הסכמי פ י ת ו ח בין הרשות המקומית לבין היזם נ ה ל י ם ע י ר ו נ י י ם ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ע י ר ה כ י ן ב ש נ ת נ ו ה ל ע ב ו ד ה ב נ ו ש א ת ה ל י ך א י ש ו ר ת ב ע א ו ל ם ה נ ו ה ל ל א נ כ ל ל ב ק ו ב ץ ה נ ה ל י ם ה ע י ר ו נ י י ם ו ע ד כ ה ט ר ם א ו ש ר נ ו ה ל מ ע ו ד כ ן. כ י ו ם ה א ג ף פ ו ע ל ע ל פ י כ ל ל י עבודה מקובלים שגובשו ו ע ו ד כ נ ו במהלך השנים כ א ש ר ח ל ק ם העיקרי הותאם להוראות חוק התכנון ו ה ב נ י י ה ו ת ק נ ו ת י ו ד ו ח ו ת ק ו ד מ י ם ב נ ו ש א ה ב י ק ו ר ת נ ת נ ה ב י ט ו י ל נ ו ש א ב ד ו ח ל ש נ ת / 7 ש י ת ו ף ג ו ר מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב ק י ד ו ם ת כ נ י ו ת ב נ י י ן ע י ר, ו ג ם ב ד ו ח מ ע ק ב ל ש נ ת / 1 1 מ מ צ א י מ ע ק ב ש י ת ו ף ג ו ר מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב ק י ד ו ם ת כ נ י ו ת ב נ י י ן ע י ר. כ מ ו כ ן, ב ד ו ח ל ש נ ת / 1 1 ס ו ג י ו ת ב ט י פ ו ל ב ת כ נ י ו ת ל צ ו ר כ י ר י ש ו ם מ כ ו ח ת כ נ י ו ת ב נ י י ן ע ר י ם ה ת י י ח ס ה ה ב י ק ו ר ת, ב י ן ה י ת ר, ל נ ו ש א רישום שטחים המיועדים ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר כ נ כ ס י ם בבעלות העירייה. כ מ ו כ ן, ה ב י ק ו ר ת ה מ ל י צ ה ב ד ו ח ל ש נ ת / 7 ו ב ד ו ח ה מ ע ק ב ה נ ל ע ל ה ח ש י ב ו ת ב ה כ נ ת נ ו ה ל ע י ר ו נ י מ ע ו ד כ ן ל ת ה ל י כ י ה ע ב ו ד ה ש ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ו ל מ מ ש ק י ם ה ר ב י ם ע ם ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה ע י ר ו נ י י ם ש ע ו ס ק י ם ב נ ו ש א, ל ר ב ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת והוועדה המחוזית מערכות מידע מ ע ר כ ת י י ע ו ד י ק ר ק ע ב מ ע ר ך ה מ ח ש ו ב ה ע י ר ו נ י, כ ו ל ל ת מ ס ד י נ ת ו נ י ם ב ת ח ו מ י ם כ ג ו ן : ת ב ע, ר י ש ו י ב נ י י ה, פ י ק ו ח ע ל ה ב נ י י ה ו ע ו ד. ב מ ס ד י ה נ ת ו נ י ם י ש נ ם ש ד ו ת א ש ר א נ ש י ה מ ק צ ו ע ה מ ו ר ש י ם ל כ ך ב ע י ר י י ה מ ק ל י ד י ם ב ה ם נ ת ו נ י ם כ מ ו ת י י ם ו מ י ל ו ל י י ם ה נ ו ג ע י ם ה ן למתחמי הבנייה נשוא התב עות הן לשטחי הציבור הכלולים ב ה ם נ ת ו נ י ם כ ל ל י י ם א. מ ה נ ת ו נ י ם ב מ ע ר כ ת י י ע ו ד י ק ר ק ע ע ו ל ה כ י ב ש נ ת נ פ ת ח ו ב א ג ף ל ת כ נ ו ן ת י ק י ת ב ע, א ל ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ה ו ע ב ר ו ר ק 7 6 ת ב ע ו ת, ו מ ה ן ה י ו ר ל ו ו נ ט י ו ת לנושא הפרשות ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר 7 ת 2 ת ב ע ו ב ל ב ד. ב ש נ ת נ פ ת ח ו ת י ק י ת ב ע ו ה ו ע ב ר ו ר ק 4 7 ה י ו ר ל ו ו נ ט י ו ת לנושא הפרשות ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר. ת ב ע ו ת א ש ר 2 2 מ ה ן ב ל ב ד ב. י ו צ א א י פ א, כ י מ ת ו ך ת ב ע ו ת ש נ פ ת ח ו ב ס ך ה כ ו ל, ב ש נ י ם, ה ו ע ב ר ו ל מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ת ב ע ו ת (% ( 1 4 ל ק ב ל ת ח ו ו ת ד ע ת, ב י ן ה י ת ר, בנושא שטחי צ י ב ו ר נ ד ר ש י ם. מ ת ו ך התב עות שהועברו א ל י ה מ ס ר ה המחלקה הנ ל חוות ד ע ת ל 9 ת 4 ת ב ע ו (% (

5 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות ג. ס ך כ ל ה ש ט ח ה ת ח ו ם ב 4 9 ה ת ב ע ו ת, ש נ י ת נ ה ל ג ב י ה ם ח ו ו ת ד ע ת ה מ ח ל ק ה, ה ו א כ 1, ד ו נ ם ו ב ו כ ל ו ל ו ת 7, י ח י ד ו ת ד י ו ר. מ ת ו ך ה ש ט ח ה נ ל ס ך כ ל ש ט ח י ה ק ר ק ע ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר א ש ר א ו ת ם ה מ ל י צ ה ה מ ח ל ק ה ה נ ל ל ה פ ר י ש ע ב ו ר י ח י ד ו ת ה ד י ו ר ה נ ל ה ו א כ ד ו נ ם, ו ס ך כ ל ה ש ט ח י ם ה מ ב ו נ י ם ל צ ו ר כ י צ ב ו ר שהמליצה המחלקה ל ה ק י ם על הקרקע הציבורית הנ ל הם כ 4 5 ד ו נ ם תיאור הסיכונים הפוטנציאליים הסיכונים הפוטנציאליים הנובעים ממחסור ב ש ט ח י צ י ב ו ר. פ ג י ע ה ת כ נ ו נ י ת ב מ ר ק ם ע י ר ו נ י ת ק י ן א י ש ו ר א ו ה מ ל צ ה ל א ש ר ת ב ע ו ת ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ב נ י ג ו ד ל ע ק ר ו נ ו ת ה ת כ נ ו ן ש נ ק ב ע ו ב ת כ נ י ת ה מ ת א ר ה ח ד ש ה א ו ב נ י ג ו ד ל מ ד י נ י ו ת ת כ נ ו ן מ ח י י ב ת, ת ו ך פ ג י ע ה ב א י כ ו ת ה ת כ נ ו ן ש ל ה מ ר ק ם ה ע י ר ו נ י ובהתפתחותן התקינה של השכונות ב ע י ר; פ ג י ע ה ב א י כ ו ת ח י י ה ת ו ש ב י ם ב א י ן מ ע נ ה מ ס פ ק, ב ח ל ק מ ה ש כ ו נ ו ת, ל צ ו ר כ י ה ת ו ש ב י ם ה ן במספר מבני צ י ב ו ר ו ב ש י מ ו ש י ם ה כ ל ו ל י ם ב ה ם ה ן ב ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם פ ת ו ח י ם; סיכונים תפעוליים ה ק מ ת מ ו ס ד ו ת צ י ב ו ר ח ל ו פ י י ם מ א ו ל ת ר י ם ) כ ג ו ן : ג נ י י ל ד י ם, כ י ת ו ת ל י מ ו ד, ב ת י כ נ ס ת, מ ו ע ד ו נ י נ ו ע ר / ק ש י ש י ם (, ב א מ צ ע ו ת י ו ז מ ו ת פ ר ט י ו ת, א ש ר א י נ ם ע ו מ ד י ם בתקנים מקצועיים מקובלים ואינם מתואמים ע ם גורמי התכנון; ח ס ר ש ל הפרשת שטחי צ י ב ו ר מ ב ו נ י ם ) ל ר ו ב ב ק ו מ ת הקרקע של ב נ י י נ י ם ח ד ש י ם ב מ ק ר י ם ש א י ן ד י ק ר ק ע פ נ ו י ה) ע ל ו ל ל פ ג ו ע פ ג י ע ה נ י כ ר ת ב ש י ר ו ת י ם ש ה ע י ר י י ה מ ח ו י ב ת ל ת ת ל צ י ב ו ר. ס י כ ו נ י ם כ ס פ י י ם ויתור של העירייה על הזכות לדרוש הפרשת שטחים מבונים ל צ ו ר כ י ציבור הוא ל מ ע ש ה ו י ת ו ר ע ל נ כ ס י ם ב ש ו ו י כספי המביא ל ח ס ר ב מ ב נ י צ י ב ו ר. מ ש כ ו ן ה ע ת י ד ו ג ר י מ ת ה פ ס ד י ם כ ס פ י י ם נ י כ ר י ם ל ע י ר י י ה ו ל צ י ב ו ר, ל מ ש ך ש נ י ם ר ב ו ת, ב ג ל ל ה צ ו ר ך ל מ מ ן ר כ י ש ת ח ל ו פ ו ת י ק ר ו ת כ ג ו ן : מ ע ר ך ה י ס ע י ם, ש כ י ר ת מ ב נ י ם ל ש י מ ו ש ח ו ר ג ו כ ד ו מ ה, כ ד י ל ע נ ו ת ע ל ה ח ס ר ב ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם ו / א ו במוסדות שלא נ ב נ ו; פ ג י ע ה ב ת ד מ י ת ה ע י ר י י ה ה ת מ מ ש ו ת ה ס י כ ו נ י ם ה נ ל, א ו ח ל ק ם, ע ל ו ל ה כ א מ ו ר ל ג ר ו ם ל פ ג י ע ה ב ט י ב השירותים שהעירייה מ ס פ ק ת ו ב א י כ ו ת החיים של ה ת ו ש ב י ם, ו ה ת ו צ א ה ע ל ו ל ה ל ה י ו ת פ ג י ע ה ב ת ד מ י ת ובמוניטין המקצועי של העירייה מטרת הבדיקה ה ב י ק ו ר ת ב ק ש ה ל ב ח ו ן ה א ם ב ת ה ל י ך ק י ד ו ם ת ב ע ו ת נ ע ר כ ת ה פ ר ש ה ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב א ו פ ן מ ו ס ד ר, ב ש ק י פ ו ת ו ב ה ת א ם ל צ ר כ י ם ממשיים תוך שמירה ע ל ה א י נ ט ר ס ה צ י ב ו ר י ב ה ו ו ה ו ב ע ת י ד

6 א 5 ב 4 א 1 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת 1. 8 שיטת הבדיקה ו ה י ק פ ה, והתקופה הנבדקת ל צ ו ר ך ב ד י ק ת ה ת ה ל י ך נ ש ו א ה ד ו ח ב ח נ ה ה ב י ק ו ר ת ח מ ש ת ב ע ו ת ג ד ו ל ו ת ש נ ד ו נ ו ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת, ) ל ה ל ן : ה ת כ נ י ו ת ש ב ד ק ה ה ב י ק ו ר ת א ו ה ת כ נ י ו ת ש נ ב ד ק ו) א ש ר ע ו ס ק ו ת, ב י ן ה י ת ר, ב ה פ ר ש ה ש ל ש ט ח י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ) ש ט ח י מ ק ר ק ע י ן א ו ש ט ח י ם מ ב ו נ י ם ב ב נ י י נ י ם (, ו ב מ ק ר י ם מ ס ו י מ י ם ב ק ב י ע ת ה ס כ מ י פ י ת ו ח. ה ב י ק ו ר ת ב ח נ ה א ת ההליך הסטטוטורי של קידום התב ע ב מ י ו ח ד בהקשר של ההפרשות ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר. ה ב י ק ו ר ת ב י צ ע ה א ת ה ב ד י ק ה ב א מ צ ע ו ת ב ח י נ ת מ ס מ כ י ם, ת ר ש ו מ ו ת, ו ה מ ל צ ו ת, ה ן ב מ ע ר כ ת י ע ו ד י ק ר ק ע במחשב הן בתיקי התב ע עצמם. הביקורת בחנה את ההמלצות ב ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם ב ע י ר י י ה ל ע ו מ ת ה מ ל צ ת ה א ג ף ל ת כ נ ו ן והחלטות הוועדה המקומית, בנושאים הנוגעים להפרשות מקרקעין או שטחים מ ב ו נ י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר. ה ב ד י ק ה כ ל ל ה ת ב ע ו ת א ש ר נ ד ו נ ו ל ה פ ק ד ה ו / א ו ל מ ת ן ת ו ק ף ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת, במהלך הקדנציה הנוכחית ) ש נ ת ע ד ( ל ח ל ק מ ה ת ב ע ו ת נ פ ת ח תיק תב ע ע ו ד ק ו ד ם לכן מהסיבה שתהליכי אישור תב ע אורכים ב פ ו ע ל ז מ ן ר ב. להלן חמש התכניות שבדקה הביקורת : ת כ נ י ת ג ב ע ת ה א נ ט נ ה ) 0 1) : ב נ י י ת מ ר כ ז מ ג ד ל י ם ) ב נ י 1 8 ק ו מ ו ת ( ו ב ה ם י ח י ד ו ת ד י ו ר. ל מ ס ח ר ו ל מ ג ו ר י ם ב ש ל ו ש ה ת כ נ י ת מ ג ו ר י ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ) 0 1) : ה ר י ס ת א ר ב ע ה ב נ י י נ י ם ה מ ש מ ש י ם מ ע ו נ ו ת ל ס ט ו ד נ ט י ם ובניית שישה בנייני מגורים ו ב ה ם י ח י ד ו ת ד י ו ר. ( : ב נ י י ת י ח י ד ו ת דיור, שטחי מסחר ו ע ו ד. ת כ נ י ת מתחם שרי י ש ר א ל ) ת כ נ י ת מ ש כ נ ו ת ה א ו מ ה ) 4 ( : ה ג ד ל ת ש ט ח י ה ב נ י י ה מ 7 4, מ ר ל 7 5, מ ר ) ה ג ד ל ה ש ל 1, מ ר (, ה ע ב ר ה כ ו ל ל ת ש ל 1 7, מ ר מ מ פ ל ס ת ת ק ר ק ע י א ל מ ע ל פ נ י ה ק ר ק ע ו י צ י ר ת ש י ש ה ב נ י י נ י ם ב נ י 1 1 ק ו מ ו ת ו ע ו ד ש נ י ב נ י י נ י ם ב נ י ק ו מ ו ת. י צ י ר ת י ח י ד ו ת ד י ו ר בתא שטח 6 ב מ ת ח ם. ת כ נ י ת ק נ י ו ן ר מ ו ת א ל ו ן ) 0 ( 8 2 : ע ל פ י ה נ ת ו נ י ם ש נ ר ש מ ו ב ד י ו נ י ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת, ה ת כ נ י ת כ ו ל ל ת ת ו ס פ ת ש ל ק ו מ ה מ ס ח ר י ת ו ב נ י י ת א ר ב ע ה ב נ י י נ י מ ג ו ר י ם מ ע ל ה מ ר כ ז ה מ ס ח ר י ) ב ש ת י ח ל ו פ ו ת ( ו ב ה ם י ח י ד ו ת ד י ו ר. ה ש ט ח ה כ ו ל ל ל מ ג ו ר י ם, ל מ ס ח ר, ו ל ת ע ס ו ק ה ב מ ת ח ם ה ו א כ 1 2 4, מ ר ) ד ה י י נ ו ת ו ס פ ת ז כ י ו ת בנייה של 6, ר 2 מ ע י ק ר י (. ראו הרחבה של תיאור התכניות ב נ ס פ ח 3. ל צ ו ר ך ק ב ל ת ת מ ו נ ה ר ח ב ה י ו ת ר ע ל מ צ ב ה ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב ש נ י ם, ב ח נ ה ה ב י ק ו ר ת ג ם א ת ה י ק ף ה ה פ ר ש ו ת ה א מ ו ר ו ת ב ה מ ל צ ו ת ש נ ת נ ה ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ב 4 9 ה ת ב ע ו ת ש ל ה ן נ ת נ ה ח ו ו ת ד ע ת ) ל ה ל ן : מ ד ג ם ה ב י ק ו ר ת א ו ה מ ד ג ם, ר א ו נ ס פ ח 4 ו נ ס פ ח ( 5. ה ב י ק ו ר ת ע ר כ ה ה ש ו ו א ה ש ל ה י ק ף ה ש ט ח י ם ה מ ב ו נ י ם ל צ ו ר כ י ציבור שדרשה ו א י ש ר ה ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ב מ ד ג ם ה ב י ק ו ר ת ו כ ן ש מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ה מ ל י ץ ל ד ר ו ש, ל ע ו מ ת 2 6 2

7 תוצאת ההשוואה מרוכזת( ל צ ו ר ך( ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות ה פ ר ש ת ה ש ט ח י ם ה מ ב ו נ י ם ל צ ו ר כ י ציבור שעליה ה מ ל י צ ה ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ב נ ס פ ח ( 6. ה ת כ נ ו ן ה ב י ק ו ר ת כ ל ל ה ב נ ס פ ח 6 ה ש ו ו א ה ( ג ם א ת ה ח ל ט ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ב נ ו ש א ה פ ר ש ת ה ש ט ח י ם ה מ ב ו נ י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר, ב כ ל א ח ת מ ש ש ה ת ב ע ו ת ה כ ל ו ל ו ת ב נ ס פ ח ז ה. ב נ ו ס ף ל ה מ ל צ ה להפרשת שטחים מבונים ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר כ ו ל ל ו ת רוב התב עות ב מ ד ג ם ה ב י ק ו ר ת גם המלצה להפרשת שצ פים, אולם השצ פים ל א נ כ ל ל ו בהשוואה הנ ל. תקופת הבדיקה : י ו נ י ע ד ד צ מ ב ר

8 ו ב כ ל ל( מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת 2 תקציר מנהלים ד ו ח ז ה ב ו ח ן א ת ה ת ה ל י ך ל ה פ ר ש ת ש ט ח י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ש ח ש י ב ו ת ו ה י א ל ה ב ט י ח מ ל א י מ ס פ י ק ש ל ש ט ח י צ י ב ו ר ) ד ר כ י ם, מ ב נ י צ י ב ו ר, ש צ פ י ם ( ל פ י מ א פ י י נ י ה ש כ ו נ ה ו צ ר כ י ה ה ן לטווח הקצר הן לטווח הארוך. עיקר הממצאים א. ב. ג. ד. ה. ע ל פ י נ י ת ו ח מ ד ג ם ה ב י ק ו ר ת ע ו ל ה, כ י מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל א א י מ ץ א ת כ ל ה מ ל צ ו ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ב נ ו ג ע ל ה פ ר ש ו ת הדרושות של שטח מ ב ו נ ה ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב ש ש ת ב ע ו ת מ ת ו ך 4 9 ת ב ע ו ת ש ב מ ד ג ם. ה ב י ק ו ר ת ל א מ צ א ה ת י ע ו ד ל נ י מ ו ק י ם ש ל מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ב ג י ן ה מ ל צ ו ת י ו ב ש ש ה ת ב ע ו ת ה נ ל ל ה פ ר י ש 1, מ ר ב ל ב ד ש ל ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם מ ב ו נ י ם. כ ת ו צ א ה מ כ ך ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת, ה מ ל י צ ה ל א ש ר ב ש ש ה ת ב ע ו ת ה ל ל ו 2, מ ר שטחים צ י ב ו ר י י ם מ ב ו נ י ם ב ל ב ד ב מ ק ו ם 5, מ ר שעליהם המליצה המחלקה למדיניות התכנון, פ ע ר ש ל, ר 2 מ ) ר א ו נ ס פ ח ( 6. ק י י ם ח ו ס ר ב ח ו ו ת ד ע ת ש ל ג ו ר מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ח י ו נ י י ם ב ה י ב ט י ם נוספים של ת כ נ ו ן ע י ר ז ה ה א ג פ י ם ל ת ו ש י ה ו ל מ ב נ י צ י ב ו ר, ה מ ח ל ק ה ל נ כ ס י ה ע י ר י י ה, ו ב ח ל ק מ ה מ ק ר י ם ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן, ש י ר ו ת י ה כ ב א ו ת, ו ע ו ד ( ב ע ת ק י ו ם ד י ו נ י ם וקבלת החלטות בוועדה המקומית ) מ מ צ א ז ה ע ל ה ג ם ב ד ו ח ו ת ק ו ד מ י ם (. נ מ צ א כ י ב ה מ ל צ ו ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ) ב ר ו ב ה מ ק ר י ם ( נ י ת ן ב י ט ו י ח ל ק י ב ל ב ד ל ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם ב נ ו ש א ה צ ו ר ך ל ה פ ר י ש ש ט ח י צ י ב ו ר ב ה י ק ף ג ד ו ל. ב ע ת ק ב ל ת ה ה ח ל ט ה ע ל ה י ק ף ה ש ט ח י ם ה צ י ב ו ר י י ם ה ד ר ו ש י ם ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל א ד נ ה ב ה מ ל צ ו ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ו ל א ד ר ש ה ל ק ב ל נ י מ ו ק י ם ל ה פ ח ת ו ת ע ל י ה ם ה מ ל י ץ מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן, מ ה י ק ף ה ש ט ח י ם ה צ י ב ו ר י י ם ש ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת התכנון המליצה ל ה פ ר י ש. נ מ צ א כ י ח ס ר י ם פ ו ר ו מ י ם מ ש ו ת פ י ם ל ת י א ו ם ב י ן ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה ש ו נ י ם ל צ ו ר ך גיבוש חוות דעת אופטימלית של מינהל התכנון בנושא היקף ההפרשות ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ה נ ד ר ש במסגרת התב ע ) ו ב כ ל ל ז ה ב נ ו ג ע לסוגיות מדיניות תכנון ע י ר ו נ י ת ). ו. ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ה ח ל י ט ה ה ת ב ע ו ת ה נ ל ל 3, ה מ ק ו מ י ת, כ א מ ו ר ל ע י ל ). ל ה ג ד י ל א ת ה ה פ ר ש ה ל ש ט ח י ם מ ר ב ס ך ה כול ) ל ע ו מ ת 2, צ י ב ו ר י י ם מ ב ו נ י ם ב ש ש מ ר ש א י ש ר ה ה ו ו ע ד ה ז. ב נ ו ה ל מ ע ו ג נ י ם א י נ ם צ י ב ו ר ל צ ו ר כ י ו ה פ ר ש ו ת ת ב ע ו ת ק י ד ו ם ש ל ה ע ב ו ד ה ת ה ל י כ י ט ר ם כ ה ו ע ד, / 1 1 מ ש נ ת ב י ק ו ר ת ב ד ו ח ע ל ה ז ה מ מ צ א מ ע ו ד כ ן. ע י ר ו נ י ע ב ו ד ה ה ו ס ד ר. ה ב י ק ו ר ת ס ב ו ר ה כ י ה פ ע ר ב ש ט ח י ם ה צ י ב ו ר י י ם ה מ ב ו נ י ם, ה מ ת ו א ר ב ס ע י ף א ל ע י ל, ה ו א ת ו צ א ה ה ן ש ל ה ל י כ י ק י ד ו ם ת ב ע ל ק ו י י ם ה ן ש ל ה י ע ד ר ג י ש ה כ ל כ ל י ת כ ו ל ל ת מ צ ד מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ו מ צ ד ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ב כ ל ה נ ו ג ע ל ה ו צ א ו ת ה ע ת י ד י ו ת א ש ר ע ל ו ל ו ת ל ה י ג ר ם ל ע י ר י י ה כתוצאה מחסר שטחי צ י ב ו ר. ההשלכה של פ ע ר ז ה ה ו א ח ס ר ב ש ט ח י צ י ב ו ר לצורך מבני ציבור חיוניים בשכונות העיר

9 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות כ ך ל ד ו ג מ א : ב ת ב ע ג ב ע ת ה א נ ט נ ה ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ו ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ה ח ל י ט ו ל א ל ק ב ל א ת ע מ ד ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן להקצות שלושה ג נ י י ל ד י ם ו ח צ ר ב ב נ י י ן מ ג ו ר י ם. כ ת ו צ א ה מ כ ך כ י ו ם נ א ל צ ת ה ע י ר י י ה ל ש כ ו ר ב ק ר ב ת מ ק ו ם מ ב נ י ם ה מ ש מ ש י ם ל ג נ י י ל ד י ם. ד ח י י ה ש ל ה מ ל צ ת ה מ ח ל ק ה מ ג ד י ל ה א ת ה ו צ א ו ת ה ע י ר י י ה ב ס ך ש ל כ 3 1 1, ש ח ב ש נ ה ב ג י ן ת ש ל ו ם דמי שכירות עבור שלוש כ י ת ו ת גן החסרות ב ש כ ו נ ה. ר א ו פירוט הממצאים, מסקנות והמלצות הביקורת, ותגובות המבוקרים ב פ ר ק 3 ל ה ל ן

10 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת פירוט הממצאים הפרשות שטחים לצורכי ציבור ה ת כ נ ו ן מ י נ ה ל ה א ם ה ב י ק ו ר ת ב מ ד ג ם ה ת ב ע ו ת ב 4 9 כ א מ ו ר, ב ד ק ה, כ ל ל י ה ב י ק ו ר ת ב נ ו ש א ה ת כ נ ו ן ל מ ד י נ י ו ת ה מ ח ל ק ה ה מ ל צ ו ת כ ל א ת א י מ צ ו ה מ ק ו מ י ת ו ה ו ו ע ד ה א ו ס ף ה ו א ה ב י ק ו ר ת מ ד ג ם צ י ב ו ר. ל צ ו ר כ י מ ב ו נ י ם ש ט ח י ם ש ל ה ד ר ו ש ו ת ה פ ר ש ו ת ה ת ב ע ו ת, א ש ר ב ה ן ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן נ ת נ ה ח ו ו ת ד ע ת ב נ ו ש א ה נ ל, מ ת ו ך 2 3 האגף 1 תב עות אשר לתכנון העביר אליה ל ב ד י ק ה ב ש נ י ם ה ב י ק ו ר ת ר י כ ז ה ב נ ס פ ח 6 א ת ש ש ה ת ב ע ו ת מ ת ו ך מ ד ג ם ה ב י ק ו ר ת א ש ר ב ה ן נ מ צ א ו ה מ ח ל ק ה ה מ ל י צ ה ע ל י ה ן מ ב ו נ י ם צ י ב ו ר ל ש ט ח י ה ה פ ר ש ו ת ב י ן נ י כ ר י ם, פ ע ר י ם למדיניות התכנון לבין המלצת מינהל התכנון ולבין החלטות הוועדה המקומית. ב נ ו ס ף, ה ב י ק ו ר ת ע ר כ ה כ א מ ו ר ב ד י ק ה פ ר ט נ י ת ש ל שבדקה הביקורת, חלקן כ ל ו ל ו ת במדגם הביקורת (. ח מ ש ת ב ע ו ת ) ד ה י י נ ו ה ת כ נ י ו ת 3. 1 א. ת ק ן ל ב י ק ו ר ת ה מ ח ל ק ה למדיניות התכנון ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ה י א ה ג ו ר ם ה מ ק צ ו ע י ש ב א ח ר י ו ת ו ל ה נ פ י ק, כ ח ל ק מ ת ה ל י ך ק י ד ו ם ת ב ע ו ת, ח ו ו ת ד ע ת ת כ נ ו נ י ת מ פ ו ר ט ת ל צ ו ר ך ב ה פ ר ש ה ש ל ש ט ח י צ י ב ו ר ה ן מ ב ו נ י ם ה ן פ ת ו ח י ם. ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן מ ב ס ס ת א ת ח ו ו ת ד ע ת ה ה מ ק צ ו ע י ת ו ח י ש ו ב י ה, ל צ ו ר ך ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר, ע ל ק ר י ט ר י ו נ י ם ו כ ל ל י ם מ ק צ ו ע י י ם מ ק ו ב ל י ם ש מ ע ו ג נ י ם ב ת ד ר י ך ת כ נ ו ן ל ה ק צ א ת ק ר ק ע ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ו א ש ר א ו מ ץ ב ה ח ל ט ת מ מ ש ל ה כמסמך המנחה את משרדי הממשלה ומוסדות התכנון ) להלן : התדריך ה מ מ ש ל ת י ל ש ט ח י צ י ב ו ר (. ה מ ח ל ק ה א ף מ ת י י ח ס ת ב ח ו ו ת ד ע ת ה ל ה נ ח י ו ת ת כ נ י ת ה מ ת א ר ה ח ד ש ה, ל ת כ נ י ו ת א ב ) ש כ ו נ ת י ו ת א ו נ ו ש א י ו ת (, ל פ ר ו ג רא מ ו ת ה ר ל ו ו נ ט י ו ת ו ע ו ד. מינהל התכנון ע ל פ י ה ל י כ י ה ע ב ו ד ה ה מ ק ו ב ל י ם ) ב ה י ע ד ר נ ו ה ל ע י ר ו נ י ( ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן מ ע ב י ר ה א ת ח ו ו ת ד ע ת ה ה מ ק צ ו ע י ת ל מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן, א ש ר מ ת פ ק י ד ו ל ב ח ו ן א ת כ ל ח ו ו ת ה ד ע ת ה ר ל ו ו נ ט י ו ת ) ש ל ה מ ח ל ק ה ה נ ל ו ש ל ג ו ר מ י ם מ ק צ ו ע י י ם א ח ר י ם ( ו ל ג ב ש א ת ה מ ל צ ת ו ) ב ש ם מ ה נ ד ס ה ע י ר ( ל ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת. ה מ ל צ ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ע ו ס ק ת ב ע י ק ר ב ס ו ג י ה ה א ם ל ד ח ו ת א ת ה ת כ נ י ת א ו ל א ש ר ה ב כ פ ו ף ל ש י נ ו י י ם ו / א ו ל ת נ א י ם ש ו נ י ם ) ת נ א י ם : ל ה פ ק ד ה, ל מ ת ן ת ו ק ף, ל ה י ת ר ב נ י י ה, ל א י ש ו ר א כ ל ו ס ו ע ו ד (, ב י נ י ה ם, ה ד ר י ש ה ל כ ל ו ל ב ת כ נ י ת ה פ ר ש ה ל צ ו ר כ י ציבור של מ ק ר ק ע י ן א ו ש ל ש ט ח י ם מ ב ו נ י ם ב ה ת א ם ל נ ס י ב ו ת ו ל א י ל ו צ י ם ת כ נ ו נ י י ם. ב ת ב ע ו ת מ ו ר כ ב ו ת ו / א ו ב ע ל ו ת ה י ק ף נ ר ח ב נ ד ר ש ת ל ע ת י ם ה כ נ ת פ ר ו ג ר א מ ה ש מ מ נ ה י ה י ה א פ ש ר ל ה ג ד י ר מ ה ם ה ש ט ח י ם ה נ ד ר ש י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר. י ש ל ק ח ת 2 6 6

11 כ א מ ו ר,( ב ר ג ר( א 6 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות ב ח ש ב ו ן א ת ה א ו כ ל ו ס י י ה ה ק י י מ ת ו ז ו ה ע ת י ד ה ל ה צ ט ר ף מ כ ו ח ה ת ב ע המבוקשת; א ת מ צ א י ש ט ח י ה צ י ב ו ר ו מ ו ס ד ו ת ה צ י ב ו ר ה ק י י מ י ם ו א ת ש י ע ו ר ת פ ו ס ת ם ל ע ו מ ת ה כ מ ו ת ה נ ד ר ש ת, ו ע ו ד. ה כ נ ת פ ר ו ג ר א מ ו ת ה י א ב א ח ר י ו ת ה מ ח ל ק ה למדיניות התכנון. ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל כ ל א ח ד מ ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ב ע י ר י י ה ה ן ב ג ד ר ח ו ו ת ד ע ת מ ו מ ח ה. מ צ ו פ ה כ י ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן י ת י י ח ס ו ל ח ו ו ת ד ע ת ה ל ל ו ב ק פ י ד ה ו י מ צ א ו דרך תכנונית ל ש ל ב כ כ ל ה א פ ש ר א ת ד ר י ש ו ת י ה ן ב ת ב ע. הוועדה המקומית ע ל פ י ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה, ב ת כ נ י ו ת ש ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת, מ ו ס מ כ ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל פ ע ו ל כ ג ו ף ת כ נ ו נ י מ י י ע ץ, ל ד ו ן ב ת כ נ י ת ל ה פ ק ד ה ו ל מ ת ן ת ו ק ף, ו ל ה מ ל י ץ ל ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ה א ם ל ד ח ו ת א ת ה ת כ נ י ת א ו ל א ש ר ה ) כ מ ו ת ש ה י א א ו ב כ פ ו ף ל ש י נ ו י י ם ו / א ו ל ת נ א י ם ש ו נ י ם). ב ת כ נ י ו ת ש ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ) ב ה ת א ם ל ר ש י מ ת נ ו ש א י ם מ ו ג ד ר ת ב ס ע י ף 2 ל ח ו ק ( ה י א מ ו ס מ כ ת ל ד ו ן ב ת כ נ י ו ת ה ל ל ו ו ל ק ב ל ה ח ל ט ה להפקיד את התכנית ו ל ת ת ל ה ת ו ק ף א ו ל ד ח ו ת ה. הוועדה המחוזית ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת מ ו ס מ כ ת ל ד ו ן ב כ ל ה ת כ נ י ו ת ש א י נ ן ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל ת כ נ י ו ת ה ל ל ו ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א מ ו ר ה ל מ ס ו ר א ת ה מ ל צ ת ה ב ל ב ד (, ו ל ק ב ל ה ח ל ט ה ה א ם ל ק ד ם א ת ה ת כ נ יו ת ה מ ב ו ק שו ת ל ש ל ב ה ה פ ק ד ה ו ב ה מ ש ך ל ש ל ב מ ת ן תוקף או ל ד ח ו ת ן בכל אחד מהשלבים. פ ס ק ד י ן ב ג ץ / 8 2 ו א ח נ ש ר ה פ נ י ם( ב פ ס ק ד י ן ב ג ץ / 8 2 ב ר ג ר ו א ח נ ש ר ה פ נ י ם, ק ו ב ע כ ב ו ד ה ש ו פ ט ש מ ג ר כ י ת ה ל י ך קבלת החלטה ע ל ידי מי שהוקנתה ל ו ס מ כ ו ת ע ל פ י ח ו ק א ו סמכות שבשיקול ד ע ת א ו סמכות שבחובה ) ל ה ל ן : מ ק ב ל ה ה ח ל ט ה (, צ ר י ך ש י פ ע י ל י ו ז מ ה ל ק ב ל נ ת ו נ י ם, ע ו ב ד ו ת, מ ק צ ו ע י י ם ג ו ר מ י ם י ד י ע ל ו י י נ ת ן י י א ס ף ז ה מ י ד ע ו ר ל ו ו נ ט י י ם. ע ד כ נ י י ם ד ע ת ו ח ו ו ת ל ו ש י א פ ש ר ו ר א ו י ה ו ב א י כ ו ת ב כ מ ו ת ש ו נ ו ת, ג י ש ו ת מ י י צ ג י ם ה ם א ם ג ם ו מ ו ס מ כ י ם ה נ ת ו נ י ם, כ ל א ת ו ל ש ק ו ל ל ע י י ן ה ה ח ל ט ה מ ק ב ל ע ל ו נ א ו ת ה. ס ב י ר ה ה ח ל ט ה ל ק ב ל ה נ ס מ כ ת ע ל ב ד י ק ה ה ח ל ט ה מ נ ו מ ק ת ה ע ו ב ד ו ת, ו ח ו ו ת ה ד ע ת ה מ ו נ ח י ם ל פ נ י ו ו ל ק ב ל עניינית הוגנת ו ש י ט ת י ת. פ ס ק ד י ן ז ה נ ו ג ע ל כ ל ה ג ו ר מ י ם ב ע ל י ס מ כ ו ת ס ט ט ו ט ו ר י ת כ ג ו ן : ה מ ק ו מ י ת, והוועדה המחוזית, ) ל ה ל ן : פ ס ק ד י ן ב ג ץ ( / 8 2. מ ה נ ד ס ה ע י ר, ה ו ו ע ד ה מ מ צ א י ם הפרשת שטחים מבונים במדגם הביקורת ב. (1) ע ל פ י ה נ ל : נ י ת ו ח מ ד ג ם ה ב י ק ו ר ת ב ש ש כ י ע ו ל ה, ת ב ע ו ת מ ת ו ך ה ת ב ע ו ת ש ב מ ד ג ם 2 6 7

12 מ ר,2 מ ר )( מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ה מ ל י צ ה ל ה פ ר י ש 5, מ ר ש ל ש ט ח י צ י ב ו ר מ ב ו נ י ם ב ה ת ב ס ס ע ל ק ר י ט ר י ו נ י ם ו כ ל ל י ם מ ק צ ו ע י י ם מ ק ו ב ל י ם ה מ ע ו ג נ י ם בתדריך הממשלתי ל ש ט ח י צ י ב ו ר כ נ ד ר ש. מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן א י מ ץ ר ק ח ל ק מ ה מ ל צ ו ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ו ה מ ל י ץ ע ל ה פ ר ש ת 1, מ ר ב ל ב ד ש ל ש ט ח י ם כ נ ל. ה ב י ק ו ר ת ל א מ צ א ה ת י ע ו ד ל נ י מ ו ק י ם ש ל מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ב ג י ן ה מ ל צ ו ת י ו ל ה ס ת פ ק ב ד ר י ש ה מ ו ק ט נ ת ש ל ה פ ר ש ת ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם ב ת ב ע ו ת, ה ן ע ב ו ר ש ט ח י ם מ ב ו נ י ם ה ן ע ב ו ר ש ט ח י ם פ ת ו ח י ם. ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת, ש א מ צ ה ב ד ר ך כ ל ל א ת ע מ ד ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן, ה מ ל י צ ה לוועדה המחוזית ל ד ר ו ש, י 2 מ ר ש ל ש ט ח צ י ב ו ר מ ב ו נ י ם ב ל ב ד ב מ ק ו ם 5, מ ר ) ע ל י ה ם כ א מ ו ר ה מ ל י צ ה ה מ ח ל ק ה ה נ ל (. ל פ י כ ך י ש פ ע ר ש ל 2, מ ר ב ד ר י ש ה ל ש ט ח י צ י ב ו ר ב נ ו י י ם ב י ן ה מ ל צ ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ת כ נ ו ן ל ב י ן החלטת הוועדה המקומית. ב ש ל ו ש מ ב י ן ש ש התב עות שבנספח 6 ל א מ צ א ה ה ב י ק ו ר ת ת י ע ו ד לכך שחוות הדעת של ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן נ ד ו נ ה ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ו ל ו ב ן ה פ ע ר ב י ן ה מ ל צ ת ה מ ח ל ק ה ל ה מ ל צ ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן. ב ש ל ו ש ה ת ב ע ו ת ה נ ו ת ר ו ת ה ת י י ח ס ו ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ר ק ל ח ל ק ק ט ן מ ה מ ל צ ו ת ה מ ח ל ק ה ל צ ו ר ך ב ה פ ר ש ה ש ל ש ט ח י צ י ב ו ר ) ב מ י ו ח ד ח ס ר ה ה ת י י ח ס ו ת ם ל ח ס ר ה ג ד ו ל ב ש צ פ י ם (. ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ש ב ח נ ה, לדרוש הפרשה של, ר 3 מ ב י ן ה י ת ר, א ת ה מ ל צ ו ת כ ל ה ג ו ר מ י ם בסך הכול, באותן שש תב עות. ה ל ל ו ה ח ל י ט ה פירוט של הנתונים הללו ושל שש התב עות הנ ל מרוכזים ב נ ס פ ח 6. ל ה ל ן ש ו ר ת ה ס י כ ו ם ה פ ע ר ה נ ל ש ל, ה ע י ק ר י ת ש ל ה נ ס פ ח ה נ ל ) ב מ ש ב צ ת ה א ח ר ו נ ה ב ה מ ל צ ה להפרשת שטחי ציבור מבונים ( : מ ו צ ג ט ב ל ה 1 ס ך כל השטחים המבונים ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב ה מ ל צ ת גורמי התכנון ה ע י ר ו נ י י ם א ה מ ח ל ק ה למדיניות תכנון ) מ ר ( ב מינהל התכנון ) מ ר ( ג הוועדה המקומית ) מ ר ( ד ה פ ע ר ב י ן א לג 2, , , , ל ד ו ג מ א : ב ת ב ע ג ב ע ת ה א נ ט נ ה ) 0 ( ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ה מ ל י צ ה ב ח ו ו ת ד ע ת ה (מ ( , ב י ן ה י ת ר, ע ל ה צ ו ר ך ל ה ק צ ו ת ב ק ו מ ת ה ק ר ק ע ש ל ב נ י י נ י המגורים שטח מ ב ו נ ה עבור שלוש כ י ת ו ת ג ן ) מ ר ב נ ו י + ח צ ר). א ו ל ם, ה ן מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ה ן ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ש א י מ צ ה א ת ה מ ל צ ת ו ה ס ת פ ק ו ב ד ר י ש ה ל ה ג ד י ל ב 1 0 ר 1 מ בלבד מגרש המיועד ל ב נ י י נ י צ י ב ו ר

13 ש צ פ י ם )( ש נ ד ר ש ו( מ ר 6 ה פ ע ר ב 4 א 5 מ ר )( ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות באזור שבו ה ת ב ע ה נ ל מ מ ו ק מ ת ) ב י ן ה ר ח ו ב ו ת: ת ו ר ה ו ע ב ו ד ה, ז נ ג ו ו י ל, ו ק ר י י ת ה י ו ב ל ( ה ע י ר י י ה נ א ל צ ת ל ש כ ו ר מ ב נ י ם ל ג נ י י ל ד י ם. מ ב ד י ק ת ס פ ר ה ת ק צ י ב ל ש נ ת ע ו ל ה, כ י ב ר ח ו ב ת ו ר ה ו ע ב ו ד ה ש כ ר ה ה ע י ר י י ה ש מ ו נ ה ג נ י י ל ד י ם ב ע ל ו ת ח ו ד ש י ת ש ל 8, ש ח ל כ י ת ת ג ן. ה ע ל ו ת ה ש נ ת י ת ל ש כ י ר ת ש ל ו ש כ י ת ו ת ג ן כ א מ ו ר בגבעת האנטנה ( היא ב ס ך כ.3 1 1, ש ח (2) הפרשת שטחים מבונים ו פ ת ו ח י ם בתכניות שבדקה הביקורת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ו ב ע ק ב ו ת י ו ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל א א י מ צ ו א ת ה מ ל צ ו ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ב מ ל ו א ן, ב כ ל ה נ ו ג ע ל צ ו ר ך ב ה פ ר ש ה ש ל ש ט ח י ם פ ת ו ח י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר בחמש התב עות שבדקה הביקורת. ב ט ב ל ה 2 ש ל ה ל ן מ ו צ ג ס י כ ו ם ש ל ה פ ע ר ב ש ט ח י ם פ ת ו ח י ם ) ח צ ר ו ת ל ג נ י י ל ד י ם ו ש צ פ י ם ( ב י ן ה מ ל צ ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ל ב י ן ה מ ל צ ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן א ו ה ח ל ט ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת, ב א ר ב ע ה מ ב י ן ח מ ש התכניות שבדקה ה ב י ק ו ר ת ב א ו פ ן פ ר ט נ י. נ י ת ן ל ר א ו ת ב ט ב ל ה, 2 כ י י ש ח ו ס ר ש ל כ, ו 0 0 ר 9 מ ב ח צ ר ו ת ל ג נ י י ל ד י ם ו ב ס ך ב ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם פ ת ו ח י ם הכול הפער הוא כ 7. 5 ד ו נ ם. ט ב ל ה 2 ב ש ט ח י צ י ב ו ר פ ת ו ח י ם בארבע מהתב עות שבדקה הביקורת ש ם ומספר התב ע ש ט ח ציבורי חסר ל פ י נ ו ש א ח צ ר ל ג ן י ל ד י ם ש צ פ י ם ) מ ר ( ( מתחם שרי י ש ר א ל ) גבעת האנטנה ) 0 ( , מגורי האוניברסיטה ) 0 ( , ( ק נ י ו ן רמות אלון ) , ס ך ה כ ו ל ש ט ח ציבורי חסר : סך הכול פ ע ר ב ש ט ח י ם פ ת ו ח י ם ) מ ר ( 7,

14 א 5 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת 3. 1 ג. מ ס ק נ ו ת ה פ ע ר ש ל 2, מ ר ב ש ט ח י ם מ ב ו נ י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר, ב י ן ה מ ל צ ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ) 5 ( 5, 2 5 ל ב י ן ה ה ח ל ט ה ה ק ו ב ע ת ש ל ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ) 0 3, 2 5 מ ר (, ע ל ו ל ל ה י ו ת ה ש ט ח ל מ ב נ י צ י ב ו ר ש ה ע י ר י י ה ת י ד ר ש ל ס פ ק ב ע ת א כ ל ו ס מ ת ח מ י ה ב נ י י ה ל מ ג ו ר י ם, מ ב ל י ש י מ צ א פ ת ר ו ן ל צ ו ר ך ז ה ב פ ר ו י ק ט ע צ מ ו א ו ב א ז ו ר. ה ח ס ר ב ש ט ח ז ה ע ל ו ל ל פ ג ו ע ב י כ ו ל ת ה ש ל ה ע י ר י י ה ל ס פ ק ש י ר ו ת י ם צ י ב ו ר י י ם ח י ו נ י י ם ב ע ת י ד ו ב כ ך ה ו א ג ם ע ל ו ל ל פ ג ו ע ב א י כ ו ת ה ח י י ם ש ל ת ו ש ב י ה ע י ר באותן שכונות. פ ע ר כ ה נ י כ ר ב ד ר י ש ו ת ה ת כ נ ו נ י ו ת ש ל ג ו ר מ י ה ת כ נ ו ן ה ע י ר ו נ י י ם, כ מ ו צ ג ב ט ב ל ה 1 ל ע י ל, י כ ו ל ל ש ק ף ג ם א ת ה ה ב ד ל י ם ב ג י ש ה ה ת כ נ ו נ י ת ו ב ש י ק ו ל הדעת של כ ל א ח ד מ ה ג ו ר מ י ם ה ל ל ו. ע ם ז א ת, ב ה י ע ד ר ת י ע ו ד ו ה נ מ ק ה ש ל ת ה ל י כ י ק ב ל ת ה ה ח ל ט ו ת ב מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן, ש ל א ל א מ ץ א ת ה מ ל צ ו ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן, א י א פ ש ר ל ד ע ת מ ה ה י ו ה ש י ק ו ל י ם ש ל ה מ י נ ה ל ו ה א ם ה ם מ ו צ ד ק י ם צ י ב ו ר י ת ו ע נ י י נ י ת. כ ת ו צ א ה מ כ ך ש מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ו ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל א א מ צ ו ב ת ב ע ג ב ע ת ה א נ ט נ ה ) 0 ( א ת ה ה מ ל צ ה ש ל ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ) כ א מ ו ר ב ח ו ו ת ד ע ת ה מ ( ב נ ו ש א ה פ ר ש ו ת ש ט ח י ם מ ב ו נ י ם ל ג נ י י ל ד י ם, נ א ל צ ת ה ע י ר י י ה ל ש כ ו ר מ ב נ י ם ל ג נ י י ל ד י ם ב א ז ו ר ש ב ו ה ת ב ע מ מ ו ק מ ת ) ב י ן ה ר ח ו ב ו ת ת ו ר ה ו ע ב ו ד ה, ז נ ג ו ו י ל, ו ק ר י י ת ה י ו ב ל (. מ כ א ן א פ ש ר ל ה ס י ק כ י ל ו ה י ו ג ו ר מ י ה ת כ נ ו ן מ א מ צ י ם א ת ע מ ד ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ה י י ת ה י כ ו ל ה ה ע י ר י י ה ל ח ס ו ך, ב מ ק ר ה ז ה ל ב ד ו, ה ו צ א ה ש נ ת י ת ש ל כ 3 1 1, ב ג י ן ש כ י ר ת ש ל ו ש כ י ת ו ת ג ן. ב ת ב ע מ ת ח ם ש ר י י ש ר א ל ) 1 ( 3 5 ב ש כ ו נ ת ר ו מ מ ה, ל א א מ צ ה ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א ת ה מ ל צ ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל ד ח ו ת א ת ה ת כ נ י ת ו א ף ל א א מ צ ה א ת ה מ ל צ ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ל ה ק צ א ת ש ת י כ י ת ו ת ג ן ו ח צ ר. כ ת ו צ א ה מ כ ך, נ ו צ ר ח ו ס ר ת כ נ ו נ י ש ל ש ט ח י צ י ב ו ר מ ב ו נ י ם ) מ ר ל ג נ י י ל ד י ם ו מ ר ל ב י ת כ נ ס ת, ר א ו נ ס פ ח 6). ב מ ק ר ה ז ה, כ ד י ל ה ב י ן א ת ה מ ש מ ע ו ת ה כ ל כ ל י ת ש ל ה ו ו י ת ור ע ל ה ד ר י ש ה ל ש ט ח י צ י ב ו ר ב ת ב ע, י ש ל ח ש ב א ת ה ע ל ו ת ש ל ר כ י ש ת ח צ י ד ו נ ם ק ר ק ע ב ש כ ו נ ת ר ו מ מ ה א ש ר ד ר ו ש ה ה י ו ם ל ה ק מ ת ג ן י ל ד י ם ב ש כ ו נ ה. (1) (2) (3) (4) ל ח ל ו פ י ן, ב א י ן ד י ג נ י י ל ד י ם ב ש כ ו נ ה נ א ל צ ת ה ע י ר י י ה ל ב צ ע ה ס ע ו ת ש ל י ל ד י ה ש כ ו נ ה ל מ ת ק נ י ם מ ר ו ח ק י ם מ ח ו ץ ל ש כ ו נ ה. ב מ ק ר ה כ ז ה י ש ל ח ש ב א ת ע ל ו ת ה ה ס ע ו ת כחלק מהעלות החלופית של הוויתור על שטחי צ י ב ו ר ב ש כ ו נ ה ד. ה מ ל צ ו ת ל א ו ר ה ת ו ע ל ת ה כ ל כ ל י ת ה ג ד ו ל ה ה ט מ ו נ ה ב ב ד י ק ו ת ש ע ו ר כ ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ר א ו י ש כ ל ה ת ב ע ו ת ה ר ל ו ו נ ט י ו ת י ו ע ב ר ו א ל י ה ל מ ת ן ה ת י י ח ס ו ת ה. (1) א ח ר י ו ת : מהנדס העיר ל ו ז ל ב י צ ו ע : שוטף ) ה מ ל צ ה ע ק ר ו נ י ת ( 2 7 0

15 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות י ש ל ש ל ב א ת ה י ח י ד ה ל כ ל כ ל ה א ו ר ב נ י ת ב ת ה ל י כ י ה ת כ נ ו ן, ע ל מ נ ת ש ת ל ו ו ה ו ת מ צ ה א ת ה פ ו ט נ צ י א ל ה כ ל כ ל י ש ל ת כ נ י ו ת ה מ ק ו ד מ ו ת ב ע י ר, ת ו ך ב ח י נ ת ה מ ש א ב י ם ה מ ו ק צ י ם ל כ ך. ב מ ק ר י ם ש י ש ב כ ך צ ו ר ך י ש ל ו ו ד א ש ה י ב ט י ם ש ל ע ל ו י ו ת א ל ט ר נ ט י ב י ו ת נ ל ק ח י ם ב מ ע ר כ ת ה ש י ק ו ל י ם ו נ ד ר ש ל ה ו צ י א ה נ ח י ו ת ע ב ו ד ה ב נ ו ש א. (2) א ח ר י ו ת : מהנדס העיר ל ו ז ל ב י צ ו ע : ע ד ה ב י ק ו ר ת מ ו צ א ת כ י ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ח י י ב י ם ל ע ש ו ת ש י מ ו ש ב ת ד ר י כ י ם מ ק צ ו ע י י ם ו מ ת ו ד ו ל ו ג י ה ל נ י ת ו ח ה מ צ י א ו ת ה ד מ ו ג ר פ י ת כ ב ס י ס ל ק ב ל ת ה ח ל ט ו ת. מ ת ו ד ו ל ו ג י ה י כ ו ל ה ל ה ת י י ח ס ל א ז ו ר י ם ח ל ק י י ם ב ע י ר ב ה ת א ם ל מ א פ י י נ י ה ם. ת פ י ס ת ה מ צ י א ו ת ה ד מ ו ג ר פ י ת ו פ ר מ ט ר י ם א ו ר ב נ י י ם א ח ר י ם, א ש ר מ ש מ ש י ם ב ס י ס ל ת כ נ ו ן ו ל ד ר י ש ה ל ה פ ר י ש ש ט ח י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר, ח י י ב י ם ל ה י ש ע ן ע ל ב ס י ס נ ת ו נ י ם מ מ ש י ו מ ו צ ק. כ ל ט ע נ ה א ו ד ר י ש ה ה ק ו ר א ת ת י ג ר ע ל מ ס ק נ ו ת ו ד ר י ש ו ת ה נ ש ע נ ו ת ע ל ב ס י ס נ ת ו נ י ם כ ז ה, ח י י ב ו ת ל ה י ו ת מ נ ו מ ק ו ת ה י ט ב ו מ ל ו ו ת ב ב ס י ס נ ת ו נ י ם מ פ ו ר ט ה ת ו מ ך ב כ ך. ל ל א ת י מ ו כ י ן כ א מ ו ר, ה ב י ק ו ר ת ס ב ו ר ה כ י א י ן מ ק ו ם ל ק ב ל עמדה חלופית כ ל ש ה י. (3) א ח ר י ו ת : מנהל האגף ל ת כ נ ו ן ל ו ז ל ב י צ ו ע : ע ד ב ע ק ב ו ת פ ס י ק ת ב י ת ה מ ש פ ט ה ע ל י ו ן ב נ ו ש א ה ס כ מ י פ י ת ו ח, ה ב י ק ו ר ת ס ב ו ר ה כ י י ש ל ת ת א ת ה ד ע ת ל ה ס ד ר ת ה נ ו ש א ע ל פ י כ ל ל י ה מ י נ ה ל ה ת ק י ן, ב ש ק י פ ו ת, ב ה ג י נ ו ת ו ב כ פ ו ף ל ח ו ו ת ד ע ת ש ל ה ל ש כ ה ה מ ש פ ט י ת. מ ו מ ל ץ ל ה ס ד י ר א ת ה נ ו ש א ב ה ת א ם ל כ ל ל י ם ש ק ב ע ב י ת ה מ ש פ ט ו ב א מ צ ע ו ת ק ר י ט ר י ו נ י ם ב ר ו ר י ם. ק ב י ע ת ה ס כ מ י פ י ת ו ח ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ראוי שתיעשה ב פ ו ר ו ם מ ק צ ו ע י ע י ר ו נ י ר ח ב, ב י י צ ו ג כ ל ה ג ו ר מ י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם, א ש ר מ ת פ ק י ד ם י ה י ה ל ה צ י ג א ת ה צ ר כ י ם ה צ י ב ו ר י י ם, ו כ ן ל ק ב ו ע ס ט נ ד ר ט י ם ו ד ר י ש ו ת מ ק צ ו ע י ו ת ב ת ח ו מ י ה ת כ נ ו ן, ה ב י צ ו ע ו ה פ י ק ו ח. (4) ר צ ו י ל ק ב ו ע א ת ה מ ט ל ו ת ה צ י ב ו ר י ו ת ב ה ת א ם ל ג ו ד ל ה פ ר ו י ק ט ה י ש י ר ה ע ל ה ג י ד ו ל ה מ מ ש י ש ל צורכי הציבור עקב הקמתו. ו ל ה ש פ ע ת ו א ח ר י ו ת: מהנדס העיר בשיתוף היועץ המשפטי ל ע י ר י י ה ו ה י ח י ד ה ל כ ל כ ל ה א ו ר ב נ י ת. ל ו ז ל ב י צ ו ע : ע ד

16 ב א מ צ ע ו ת( מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת 3. 2 ב ד י ק ת צורכי ציבור ב א מ צ ע ו ת גורמים מקצועיים עירוניים כ ל ל י ה פ ר ש ה ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר, כ א מ ו ר ב מ ב ו א, ה י א ח ל ק מ ה ה ל י כ י ם ה ס ט ט ו ט ו ר י י ם ש ל ק י ד ו ם ה מ ה ו ת י י ם ה ש ל ב י ם נ ב ח נ ו ה ב י ק ו ר ת, ש ב ד ק ה ה ת ב ע ו ת ב ח מ ש ת ב ע ו ת. ו א י ש ו ר ב ת ה ל י ך ק י ד ו ם ת ב ע ו ת ו ה פ ע ו ל ו ת ש ל ג ו ר מ י ה ת כ נ ו ן ה ע י ר ו נ י י ם. ת ה ל י ך ק י ד ו ם ת ב ע מ פ ו ר ט ב נ ס פ ח 1. ב מ ד ג ם כ ל ו ל ו ת ) ח ל ק ן ת ב ע ו ת ח מ ש ש ל פ ר ט נ י ת ב ד י ק ה כ א מ ו ר, ע ר כ ה, ה ב י ק ו ר ת ה ב י ק ו ר ת ה נ ל ( ו מ צ א ה, כ י ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם, נ ע ר כ ו ל ר ו ב ל ל א ת י א ו ם ו ל ל א י צ י ר ת מ כ נ ה מ ש ו ת ף ב י ן ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ) ה מ י י צ ג א ת ע מ ד ת מ ה נ ד ס ה ע י ר ל ת ה ל י ך ה נ ו ג ע י ם ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ( ל ב י ן ג ו ר מ י ם מ ק צ ו ע י י ם א ח ר י ם, ב מ י ו ח ד ב נ ו ש א י ם הפרשת שטח ציבורי או ל ה ס כ מ י פ י ת ו ח. ה ת כ נ ו ן ו מ י נ ה ל ה ע י ר מ ה נ ד ס ע מ ד ת ב ג י ב ו ש ה א ם ש ב ד ק ה ב ת כ נ י ו ת ב ח נ ה ה ב י ק ו ר ת ה ג ו ר מ י ם ש ל ה ה מ ל צ ו ת נ כ ל ל ו ה מ ק ו מ י ת ל ו ו ע ד ה ל ת כ נ ו ן ( ה א ג ף ה מ ק צ ו ע י י ם ל ת ב ע ו ת ה מ ב ו ק ש ו ת. מ ה ב ד י ק ה ע ו ל ה, כ י ב ת כ נ י ו ת ה ל ל ו, מ ה נ ד ס ה ע י ר ב כ ל ה מ ק צ ו ע י י ם ה ג ו ר מ י ם ש ל ה ד ע ת ל ח ו ו ת כ נ ד ר ש ב י ט ו י נ ת נ ו ל א ה ת כ נ ו ן ו מ י נ ה ל ה ק ש ו ר ל צ ו ר ך ב ש ט ח י צ י ב ו ר. להלן הממצאים ב ע נ י י ן זה הרלוונטיים ל נ ו ש א קידום תב עות כ כ ל ל ולנושא הפרשת ש ט ח י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב פ ר ט. יודגש שממצא ז ה ע ל ה ב ד ו ח ו ת ק ו ד מ י ם ג ם ב ה ת י י ח ס לחוות הדעת ב כ ל ל ו ל א ר ק ב ה ק ש ר ל ש ט ח י צ י ב ו ר א. ת ק ן ל ב י ק ו ר ת צרוף חוות ד ע ת ש ל הגורמים המקצועיים ל פ י כ ל ל י ה ע ב ו ד ה ה נ ה ו ג י ם ב מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן, ת פ ק י ד ו ש ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ל ה ו ד י ע ל כ ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם ע ל פ ת י ח ת ת י ק ת ב ע ב ה ת ה ו ו ת, ו כ ן ל מ ס ו ר ל ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם ע ל ה צ ו ר ך ב ק ב ל ת ח ו ו ת ד ע ת ם. א ו ל ם, כ ל ג ו ר ם מקצועי שקיבל ה ו ד ע ה ע ל פ ת י ח ת ת ב ע ר ש א י ל מ ס ו ר א ת ח ו ו ת ד ע ת ו א ם מ צ א ל נ כ ו ן ג ם א ם לא התבקש ב מ פ ו ר ש. ב ת ב ע ו ת מ ו ר כ ב ו ת ו / א ו ב ע ל ו ת ה י ק ף נ ר ח ב נ ד ר ש ת ל ע ת י ם ה כ נ ת פ ר ו ג ר א מ ה ש מ מ נ ה י ה י ה א פ ש ר ל ה ג ד י ר מ ה ם ה ש ט ח י ם ה נ ד ר ש י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר. י ש ל ק ח ת ב ח ש ב ו ן א ת ה א ו כ ל ו ס י י ה ה ק י י מ ת ו ז ו ה ע ת י ד ה ל ה צ ט ר ף מ כ ו ח ה ת ב ע ה מ ב ו ק ש ת; א ת מ צ א י ש ט ח י ה צ י ב ו ר ו מ ו ס ד ו ת ה צ י ב ו ר ה ק י י מ י ם ו א ת ש י ע ו ר ת פ ו ס ת ם ל ע ו מ ת ה כ מ ו ת ה נ ד ר ש ת, ו ע ו ד. ה כ נ ת פ ר ו ג ר א מ ו ת ה י א ב א ח ר י ו ת ה מ ח ל ק ה למדיניות התכנון. ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל כ ל א ח ד מ ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ב ע י ר י י ה ה ן ב ג ד ר ח ו ו ת ד ע ת מ ו מ ח ה. מ צ ו פ ה כ י ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן י ת י י ח ס ו ל ח ו ו ת ד ע ת ה ל ל ו ב ק פ י ד ה ו י מ צ א ו דרך תכנונית ל ש ל ב כ כ ל ה א פ ש ר א ת ד ר י ש ו ת י ה ן ב ת ב ע

17 ר א ו( ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות ד י ו ן בפורום מקצועי ל צ ו ר כ י ה פ ר ש ו ת ו ב נ ו ש א כ כ ל ל, ד ע ת ם ח ו ו ת ג י ב ו ש ל פ נ י practice best ה פ י ע ל ת י א ו ם, י ש י ב ו ת ל ע ר ו ך ה נ ל ה מ ק צ ו ע י י ם ה ג ו ר מ י ם ע ל ב פ ר ט, פ י ת ו ח ו ה ס כ מ י צ י ב ו ר כ כ ל ר ב י ם ב נ ו ש א י ם ו מ ו ס כ מ ת מ ש ו ת פ ת ע מ ד ה ל ג ב ש כ ד י מ ת א י מ י ם, ב פ ו ר ו מ י ם מ ק ו ב ל י ם פ ת ר ו נ ו ת ל מ צ ו א ו כ ד י ס ו ת ר ו ת, ד ר י ש ו ת ו / א ו מ ח ל ו ק ו ת ל צ מ צ ם ה א פ ש ר, מ ו ר כ ב ו ת ו ב ת כ נ י ו ת כ כ ל ל נ ד ר ש ו ת ה ת א ו ם י ש י ב ו ת ב מ ח ל ו ק ת. ה ש נ ו י י ם ל נ ו ש א י ם ב פ ר ט. הצגת חוות הדעת המקצועיות ב פ נ י הוועדה המקומית פ ס ק ד י ן ב ג ץ / 8 2 פ ר ו ט ב ס ע י ף 3. 1 א. ל ע י ל (, ל פ י ו ע ל ג ו ר ם ס מ כ ו ת ס ט ט ו ט ו ר י ת לקבל החלטתו ע ל ב ס י ס כל המידע הרלוונטי הקיים. ב ע ל כ ל ל י ה ע ב ו ד ה ה נ ה ו ג י ם ב א ג ף ל ת כ נ ו ן ק ו ב ע י ם כ י ב ה מ ש ך ל פ ת י ח ת ת י ק ת ב ע ו ק ב ל ת כ ל חוות הדעת הרלוונטיות מגבש האגף לתכנון את עמדת מהנדס העיר ומינהל התכנון כפי שתרשם בסדר היום ל ד י ו ן בוועדה המקומית ל ה פ ק ד ה. ב. מ מ צ א י ם (1 ( צרוף חוות ד ע ת ש ל הגורמים המקצועיים 3. 2 ב ת ב ע מ ש כ נ ו ת ה א ו מ ה ה א ג ף ל א ב י ק ש ח ו ו ת ד ע ת ח י ו נ י ו ת ש ל ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ו ש ל ה מ ח ל ק ה ל א י כ ו ת ה ס ב י ב ה ל ד י ו ן ל ה פ ק ד ה ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת. ) ל ד י ו ן ה נ ל צ ו ר פ ו ר ק ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה א ג פ י ם ל ש פ ע ו ל ת ב ר ו א ה; ש ל ה מ ח ל ק ו ת : ל ב ק ר ת ת כ נ י ו ת מ מ ו ח ש ב ו ת, ל נ כ ס י ה ע י ר י י ה; ו כ ן ה מ ל צ ת ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ). ב ת ב ע ק נ י ו ן ר מ ו ת א ל ו ן נ ר ש ם ) ב ס ד ר ה י ו ם ש ל ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל ד י ו ן ב ה פ ק ד ה (, כ י ל א ה ת ק ב ל ו ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ח מ י ש ה ג ו ר מ י ם ע י ר ו נ י י ם, ו ב ה ם, ה א ג פ י ם ל ת ו ש י ה ו ל ש פ ע; ש י ר ו ת י ה כ ב א ו ת; ו ה מ ח ל ק ו ת ל נ כ ס י ה ע י ר י י ה ו ל מ י ד ע ת כ נ ו נ י. ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה א ג ף ל ת ו ש י ה ו ש ל ש י ר ו ת י ה כ ב א ו ת ה ן ח י ו נ י ו ת מ פ א ת ע ו מ ס י ה ת נ ו ע ה ה צ פ ו י י ם ל ה י ו ו צ ר ב מ ק ו ם ב ג י ן ה מ ר כ ז ה מ ס ח ר י ה ג ד ו ל ואולם המופעים שבו. ד י ו ן בפורום מקצועי ( 2) ב ש ל ו ש ה ת ב ע ו ת : ג ב ע ת ה א נ ט נ ה, מ ג ו ר י ה א ו נ י ב ר ס י ט ה, ו מ ת ח ם ש ר י י ש ר א ל ל א ה ת ק י י ם ד י ו ן מ ש ו ת ף ש ל מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ו ש ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם ב פ ו ר ו ם מ ק צ ו ע י ר ח ב, ל ד ו ן ב ש ט ח י ם ה נ ד ר ש י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ובהיבטים תכנוניים אחרים. ד י ו ן כ ז ה נ ד ר ש לאור מורכבות התב ע המתוכננת. הצגת חוות הדעת המקצועיות ב פ נ י הוועדה המקומית ב ח ו ו ת ד ע ת ש ל ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ל ת ב ע ק נ י ו ן ר מ ו ת א ל ו ן צ ו י ן, כ י ס ו כ ם ע ם ה י ז ם ש י ב נ ה ע ל ח ש ב ו נ ו א ו ד י ט ו ר י ו ם ע ל ג ג ה ח נ י ו ן ) ש ט ח ש נ ק ב ע ל ה ק מ ת מ ב נ י צ י ב ו ר ( ו כ י י ש ל כ ל ו ל ב ת ב ע מ ב נ י צ י ב ו ר נ ו ס פ י ם בשטח של 1, מ ר ל ש י מ ו ש י ח ב ר ה, ק ה י ל ה ו ח י נ ו ך. ג ם ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן פ ר ט ה ב ח ו ו ת ד ע ת מחודשת שערכה נ ת ו נ י ם ד ו מ י ם ע ל ה צ ו ר ך ב מ ב נ י צ י ב ו ר ב ש ט ח כולל של 2, ( 3) 2 7 3

18 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת מ ר. ע ו ד צ י י נ ה ד ו נ ם ל ש צ פ. ה מ ח ל ק ה ע ב ו ר כ י י ח י ד ו ת ה ד י ו ר ה מ ב ו ק ש ו ת נ ד ר ש ו א ו ל ם, ב ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ל ת ב ע ז ו (ל ד י ו ן ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת) נ א מ ר, כ י ע ל פ י ח ו ו ת ד ע ת ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר י ש צ ו ר ך ב א ו ד י ט ו ר י ו ם ש ל מ ר ב ל ב ד ) א מ י ר ה ז ו ה י א ר ק ח ל ק מה ע מ ד ה ה כ ו ל ל ת ש ל ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ( ו א י ל ו ל ה מ ל צ ו ת ש ל ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן כ ל ל ל א נ י ת ן ב י ט ו י ב ח ו ו ת הדעת של האגף. נ ו ס ף ע ל כ ך, כ א מ ו ר ל ע י ל, ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ג ו ב ש ה מ ב ל י ש ה ת ק ב ל ו ח מ ש ח ו ו ת ד ע ת ח י ו נ י ו ת ש ל ה ג ו ר מ י ם כ ד ל ק מ ן : ה א ג ף ל ת ו ש י ה, שירותי הכבאות, האגף לשפ ע, המחלקה ל נ כ ס י ם, ו ה מ ח ל ק ה למידע תכנוני. ב ת ב ע ו ת ג ב ע ת ה א נ ט נ ה, מ ג ו ר י ה א ו נ י ב ר ס י ט ה, מ ש כ נ ו ת ה א ו מ ה, ו ק נ י ו ן ר מ ו ת א ל ו ן, ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל א כ ל ל ו ב ה מ ל צ ת ם ל ד י ו ן ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת, ב א ו פ ן מ ל א א ו ח ל ק י, א ת ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה ג ו ר מ י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם בנושא הצורך ב ש ט ח י צ י ב ו ר. ב ת ב ע מ ש כ נ ו ת ה א ו מ ה ל א צ ו ר פ ו ח ו ו ת ד ע ת ש ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ל ד י ו ן ב מ ת ן ת ו ק ף. כ מ ו כ ן, ע ל א ף ב ק ש ת ה א ג ף ל ש פ ע ל א ה ת ק ב ל ה ה ת י י ח ס ו ת ש ל מ ה נ ד ס ה ע י ר ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל ח ו ו ת הדעת של האגף שבה נ א מ ר, ב י ן ה י ת ר, כ י ב ת כ נ י ו ת ב ח ש ב ו ן ז א ת ל ה ב י א י ש כ ן ו ע ל י ר ו ק י ם ש ט ח י ם כ ל ל א י ן ב ת כ נ י ת ש כ נ ו ת. מ ס ק נ ו ת 3. 2 ג. התוצאה של ק ב ל ה ח ל ק י ת א ו א י מ ת ן ביטוי מלא ל ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ו ש ל ה מ ח ל ק ו ת ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ו ל נ כ ס י ה ע י ר י י ה ו ש ל ה ע ד ר ח ו ו ת ד ע ת ש ל ג ו ר מ י ם מ ק צ ו ע י י ם נ ו ס פ י ם, ה י א ח ס ר מ צ ט ב ר וכולל של א ל פ י מ ט ר י ם ר ב ו ע י ם ע ב ו ר ג נ י י ל ד י ם ו ח צ ר ו ת, ב ת י כ נ ס ת, מ ב נ י ם ל צ ר כ י ק ה י ל ה ו ש צ פ י ם ו ה ע ד ר ר י ש ו מ ם על שם העירייה. באין שיתוף, ת י א ו ם, ו י ש י ב ו ת צ ו ו ת ס ד י ר י ם ו מ ס פיק י ם ב י ן ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם י ש ס י כ ו י גבוה ששטחי ה צ י ב ו ר, א ם ה ו פ ר ש ו ב ח ל ק ם, ל ו ק י ם ב פ ג מ י ם ר ב י ם כ ג ו ן : ט ו פ ו ג ר פ י ה נ ח ו ת ה, מ י ק ו ם ג ר ו ע ו ק ר ב ה ל מ ט ר ד י ם, צ ו ר ת מ ג ר ש ב ע י י ת י ת ו ע ו ד. פ ג מ י ם א ל ו ע ל ו ל י ם ל ה ק ש ו ת מ י מ ו ש ב נ י י ה ע ל ש ט ח י ה צ י ב ו ר ש ה ו פ ר ש ו ו ל י י ק ר באופן משמעותי את עלויות הפיתוח ו ה ב י נ ו י. ח ס ר ב ב ד י ק ת ה ת ב ע ו ב מ ת ן ח ו ו ת ד ע ת ש ל ג ו ר מ י ם ח י ו נ י י ם כ ג ו ן : ה א ג ף ל ת ו ש י ה, ש י ר ו ת י ה כ ב א ו ת ו ע ו ד, כ פ י ש ק ר ה ב ת ב ע ק נ י ו ן ר מ ו ת א ל ו ן, ע ל ו ל ל ג ר ו ם לכשל תחבורתי בסביבת הפרויקט ו ג ם ב א ז ו ר י ם נרחבים אחרים ב ש כ ו נ ה. ה מ ל צ ו ת (1) (2) (3) 3. 2 ד. ה ב י ק ו ר ת מ מ ל י צ ה כ י ה ת ה ל י ך ש ל ה ע ב ר ת ת ב ע ו ת ל כ ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם ל צ ו ר ך ק ב ל ת ח ו ו ת ד ע ת ם, ב מ י ו ח ד ב נ ו ש א ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר, יבחן מחדש ו י ק ב ע ו כללים אפקטיביים ב נ ו ש א י ם כ ג ו ן : (1) 2 7 4

19 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות ש י פ ו ר ה ת ה ל י ך ב א מ צ ע ו ת ה כ נ ס ת מ ת ו ד ו ל ו ג י ה מ ק ו ב ל י ם ל צ ו ר ך קבלת החלטות ב נ ו ש א; ו ק ר י ט ר י ו נ י ם מ ק צ ו ע י י ם ק ב י ע ת ל ו ח ו ת ז מ נ י ם לכל שלב; שילוב חוות הדעת כ ל ש ו נ ן בסדרי היום ל ד י ו ן בוועדה המקומית; ה צ ג ה מ ד ו י ק ת ו ב ר ו ר ה ש ל כ ל ח ו ו ת ה ד ע ת ב ע ת ה ד י ו ן ב א מ צ ע ו ת ר י כ ו ז ה נ ת ו נ י ם, ה ד ג ש ת ה נ ו ש א י ם ש ב ה ם י ש מ ח ל ו ק ת ב י ן ה מ ל צ ת ה ג ו ר מ י ם ה ע י ר ו נ י י ם ל ב י ן עמדת מהנדס העיר ומינהל התכנון; ב ה צ ג ה ה נ ל ח ש ו ב ל צ י י ן א ת ה פ ע ר י ם ה כ מ ו ת י י ם ה ב ו ל ט י ם ב ל י ו ו י ה ס ב ר י ם מ ה י ה מ ש מ ע ו ת ה כ ל כ ל י ת ל ע י ר י י ה ו מ ה י ה מ ש מ ע ו ת ל א י כ ו ת ח י י ת ו ש ב י ה ש כ ו נ ה / ה א ז ו ר ב ט ו ו ח ה ק ר ו ב ו ה ר ח ו ק, א ם ל א י ע ו ג נ ו ב ת ב ע הדרישות המרביות של ההפרשות ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר; מ ו מ ל ץ ש ה ה י ב ט י ם ה כ ל כ ל י י ם ש ל ו י ת ו ר ב ח ש ב ו ן ב ת ה ל י ך קבלת ההחלטות. ה ע י ר י י ה ש ט ח י ע ל צ י ב ו ר י ו ב א ו ה ד ר ך ל א מ ו ר ב ה מ ל צ ה (1 ( ל ע י ל, ה י א ע ר י כ ת נ ו ה ל מ ע ו ד כ ן ל א ג ף ל ת כ נ ו ן ע ד כ ו ן ה נ ה ל י ם ה ע י ר ו נ י י ם ש ל כ ל ג ו ר ם מ ק צ ו ע י ב ה ת א מ ה. ב נ ו ה ל י פ ו ר ט ו הפעולות הנדרשות, הגורמים האחראיים ולוחות הזמנים ל ב י צ ו ע. ו כ ן כ ל (2) א ח ר י ו ת : מהנדס העיר ל ו ז ל ב י צ ו ע : שוטף ) ה מ ל צ ה ע ק ר ו נ י ת ( ב נ ו ס ף ל א מ ו ר ב ס ע י ף (2 ( ל ע י ל, ר צ ו י ל י צ ו ר ב ק ר ו ת מ ו נ ע ו ת ב א מ צ ע ו ת ח ס י מ ו ת ב מ ע ר כ ת ה מ ח ש ו ב ש ל א י א פ ש ר ו ל ק ד ם ת ב ע ו ת ג ד ו ל ו ת, ח ש ו ב ו ת ו מ ו ר כ ב ו ת, א ם לא התקבלו כל חוות הדעת הנדרשות ובהמשך אם לא הוצגו, כ א מ ו ר ל ע י ל, בדיוני הוועדה המקומית. (3) א ח ר י ו ת : מנהל האגף ל ת כ נ ו ן ל ו ז ל ב י צ ו ע : ע ד ה ב י ק ו ר ת ס ב ו ר ה כ י י ש ל ה ק י ם ו ל ה פ ע י ל מ ח ד ש א ת ה צ ו ו ת י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ש ה י ו ב ע ב ר ב א ג ף ו פ ע ל ו ב א ו ר ח ס ד י ר : צ ו ו ת ת י א ו ם ת ש ת י ו ת ו פ ו ר ו ם פ ת י ח ת ת י ק י ם, כ ד י ל י צ ו ר מ ס ג ר ו ת ש י ת ו ף ת כ נ ו נ י ש ב ה ן ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם מ ת י י ע צ י ם, מ ח ל י פ י ם ד ע ו ת ו מ ו צ א י ם פתרונות משותפים. י ש לתעד את הדיונים הללו. (4) א ח ר י ו ת : מהנדס העיר ל ו ז ל ב י צ ו ע : מיידי ב ש י ת ו ף מ ע ו ד כ נ ת, צ י ב ו ר י י ם צ ר כ י ם ר ש י מ ת ל י צ ו ר ח ש ו ב ש כ ו נ ה ל כ ל ה ר ש י מ ה א ת ו ל ע ד כ ן ל נ ה ל י ש ו כ ן ה ק ה י ל ת י י ם, ו ה מ י נ ה ל י ם ה ר ו ב ע י ם ש ו ט ף. א ח ר י ו ת : מנהל האגף ל ת כ נ ו ן. ל ו ז ל ב י צ ו ע : ע ד מ נ ה ל י ב א ו פ ן (5) 2 7 5

20 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת מומלץ שמינהל ה ת כ נ ו ן י נ ק ו ט ב כ ל ה צ ע ד י ם ה נ ד ר ש י ם כ ד י לעשות שימוש מ ק י ף ב מ ע ר כ ת ה מ י ד ע ה ג י א ו ג ר פ י ת ב ע י ר י י ה ) ל ה ל ן : מ ע ר כ ת ( GIS. ב א מ צ ע ו ת מ ע ר כ ת GIS י ש ל ר כ ז א ת כל שכבות ה ת כ נ ו ן, ו ל ע ד כ ן ב א ו פ ן ר צ י ף א ת נ ת ו נ י מ צ א י מ ב נ י ה צ י ב ו ר, צ ר כ י צ י ב ו ר ע ת י ד י י ם ו כ ד ו מ ה. (6) ל פ י כ ך, מ מ ל י צ ה ה ב י ק ו ר ת ש כ ל א ו ש ו כ ר ת יי כ ל ל ב מ ע ר כ ת ה שכבות המידע. מ ב נ ה א ו מ ת ח ם צ י ב ו ר י א ש ר ה ע י ר י י ה מ ק י מ ה, GIS ב צ י ר ו ף נ ת ו נ י ם ש י מ ו ש י י ם ו נ ד ר ש י ם ב כ ל ח ל ק מ ה נ ת ו נ י ם ה ל ל ו כ ב ר מ ו ט מ ע י ם ב ש כ ב ו ת מ ע ר כ ת ה GIS ו מ צ ו י י ם ב מ ע ר כ ת י י ע ו ד י ק ר ק ע ה מ ק ו ש ר ת ל מ ע ר כ ת ה, GIS א ו ל ם מ ע ר כ ת ה מ י ד ע ה ת כ נ ו נ י א י נ ה מ ל א ה ו ל כ ן נ ד ר ש ל ה ש ל י ם א ת י י ש ו מ י ה ו א ת ה מ י ד ע ה מ ו ז ן ל ת ו כ ה כך שתמלא א ת י י ע ו ד ה כ כ ל י מ י ד ע ת כ נ ו נ י ז מ י ן ו א מ י ן ל כ ל ה א ג פ י ם ה ע ו ס ק י ם ב ע י ר י י ה בתכנון מערכות עירוניות, הקמתן, או תחזוקתן. א ח ר י ו ת : מ נ ה ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ב ש י ת ו ף לתכנון אסטרטגי ל ו ז ל ב י צ ו ע : שוטף ) ה מ ל צ ה ע ק ר ו נ י ת ( מ נ ה ל ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ו מ נ ה ל ה א ג ף תגובת המבוקרים ת ג ו ב ת י ו ש ב ר א ש ועדת המשנה ל ת כ נ ו ן ו ב נ י י ה ל ד ב ר י ו, ה ו א מ נ ח ה ת מ י ד א ת ג ו ר מ י ה ת כ נ ו ן ה ע י ר ו נ י י ם, ב כ פ ו ף ל מ ג ב ל ו ת ו ל א י ל ו צ י ם ש ו נ י ם, ל פ ע ו ל ל נ י צ ו ל מ ר ב י ש ל ה פ ק ע ו ת ו ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר מ כ ו ח ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה ) ע ד 4 0 % מ ש ט ח ה ח ל ק ה (, מהסיבה שהדבר נ כ ו ן, ה ו ל ם וראוי שבעתיים ב ע י ר י ר ו ש ל י ם ה מ ש ו ו ע ת ל ש ט ח י ם ו ל מ ב נ י צ י ב ו ר במרבית שכונותיה. נ ה ל י ה ע ב ו ד ה ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ק ו ב ע י ם ש ה ד ר ג ה מ ק צ ו ע י ב מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן מ צ י ג ל ו ו ע ד ה ה מ ל צ ה א ח ת מ ג ו ב ש ת, א ש ר א מ ו ר ה ל ת כ ל ל ו ל ש ק ל ל א ת ה ע ר ו ת י ה ם ש ל כ ל ה ד ר ג י ם ה מ ק צ ו ע י י ם, ל ר ב ו ת ה מ ל צ ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן. ל פ י כ ך, ל ע נ י ו ת ד ע ת ו, ה ד ו ח מ צ ב י ע ע ל כ ש ל פ נ י מ י ל כ א ו ר ה ב מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ) א ם ב כ ל ל (, א ש ר מ ו ב י ל ל כ ך ש ה מ ל צ ו ת ה מ ח ל ק ה למדיניות התכנון אינן מוטמעות בהמלצת מהנדס העירייה. לאור האמור בדוח הביקורת, מסר י ו ש ב ר א ש ועדת המשנה ל ת כ נ ו ן ו ב נ י י ה ) ל ה ל ן : י ו ש ב ר א ש ו ע ד ת ה מ ש נ ה (, כ י ע ל א ף נ ה ל י ה ע ב ו ד ה ה נ ל ה נ ה ו ג י ם ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת, ה ו צ י א ה נ ח י י ה כ ד ל ק מ ן : מ ע ת ה ב כ ל ד י ו ן ב ת כ נ י ת ב ה י ה י ה פ ע ר ש ל מ ע ל 2 0 % ב י ן ה מ ל צ ת ג ו ר ם מ ק צ ו ע י פ נ י מ י ל ב י ן ה ע מ ד ה ה ס ו פ י ת ש ל מ ה נ ד ס ה ע י ר, י צ י ג ה ג ו ר ם ה מ ק צ ו ע י א ת ע מ ד ת ו י ש י ר ו ת לחברי הוועדה במהלך הדיון. תגובת האגף ל ת כ נ ו ן א. א כ ן ה י ו פ ע ר י ם ב י ן ה מ ל צ ו ת ה ד ר ג ה מ ק צ ו ע י ל ב י ן ח ל ק מ ה ח ל ט ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת. א ו ל ם, ה מ ל צ ה כ ו ל ל ת ש ל מ ה נ ד ס ה ע י ר ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ע ו ס ק ת ב נ ו ש א י ם ר ב י ם ו מ ב י א ה ב ח ש ב ו ן ש י ק ו ל י ם ר ח ב י ם. כ ל ז א ת, ל א ח ר ב ח י נ ת כ ל ח ו ו ת ה ד ע ת ה מ ו ג ש ו ת ל ת כ נ י ת ו ל א ח ר י ש י ב ו ת ו ת י א ו מ י ם ל מ י נ י ה ם ה נ ו ג ע י ם ל ת כ נ י ת, ו ל ע ת י ם בעקבות שינויים מהותיים הנעשים ב ת כ נ י ת ב מ ס ג ר ת ק י ד ו מ ה. ל ע ת י ם ה מ ל צ ה כ ו ל ל ת זו אינה תואמת ב כ ל פ ר ט י ה להמלצת המחלקה למדיניות התכנון בנושא שטחי צ י ב ו ר, א ו ל ם ל ד ע ת ה א ג ף ה ד ב ר נ ע ש ה ב ה ל י ך ת ק י ן ב ה ת א ם ל ס מ כ ו ת מ ה נ ד ס ה ע י ר ולאחר שהובאו בפניו המלצות כל הגורמים העירוניים

21 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות ת פ ק י ד ו ש ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ה ו א ל ר כ ז א ת כ ל ח ו ו ת ה ד ע ת ה מ ק צ ו ע י ו ת ה מ ו ג ש ו ת ב מ ס ג ר ת ה ת כ נ י ת (ייתכן שחלקן ת ס ת ו ר נ ה ז ו א ת ז ו ( ו ל ג ב ש א ת ה מ ל צ ת מ ה נ ד ס ה ע י ר ומינהל התכנון לוועדה המקומית. ב. ה א ג ף מ ת י י ח ס ל כ ל ח ו ו ת ה ד ע ת ב מ ל ו א ה ר צ י נ ו ת ו ב ר ו ב ה מ ק ר י ם מ ע ג ן א ו ת ן ב ה מ ל צ ת ה ו ו ע ד ה. כ א ש ר ק י י מ ו ת מ ח ל ו ק ו ת א ו ח ו ו ת ד ע ת ס ו ת ר ו ת ה ן מ ו ב א ו ת ל ה כ ר ע ת מ נ ה ל האגף או מהנדס העיר. ב ס ו פ ו ש ל ד ב ר א י ש ה מ ק צ ו ע ה ב כ י ר ב ע י רי י ת י ר ו ש ל י ם ה ע י ר ו ה ו א זה שמעביר את ההמלצה הסופית ל ו ו ע ד ה. ב נ ו ש א ה ו א ת כ נ ו ן מ ה נ ד ס מ נ ה ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן מ ס ר, כ י ב ה ת א ם ל ה מ ל צ ו ת ה ד ו ח ה ו א מ נ ח ה ל ה צ י ג ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת פ ע ר י ם ב ו ל ט י ם, כ כ ל ש י י ו ו צ ר ו, ב י ן ע מ ד ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ל ב י ן ההמלצה המסכמת של מהנדס העיר. ג. ל ה מ ל צ ה ב ד ב ר י צ י ר ת ב ק ר ו ת מ ו נ ע ו ת ב ת ב ע ו ת ג ד ו ל ו ת ו ח ש ו ב ו ת, ל ע נ י י ן חוות הדעת הדרושות מסר האגף, כי הנושא י ב ח ן ב י ש י ב ה נ פ ר ד ת ל נ ו ש א. כ ל ק ב ל ת ד. ב ת ג ו ב ת ה א ג ף ל ה מ ל צ ו ת (1) ו( 3 ) נ א מ ר, כ י ת ה ל י ך ה ע ב ו ד ה ב נ ו ש א ה א ח ר ו נ ה ב נ ק י ט ת כמה שינויים בעלי משקל התורמים ל ת ה ל יך: ה ו ס ד ר ז ה ב ש נ ה ה. ג ו ב ש ו ה ו פ ץ מ ס מ ך מ ס ו ד ר, א ש ר ק ו ב ע א ת ה ה פ נ י ה ל ג ו פ י ם המתאימים הדרושה ל כ ל ת כ נ י ת ל צ ו ר ך ק ב ל ת ח ו ו ת ד ע ת, ע ל פ י ס ו ג י ה ת כ נ י ו ת ו ב ה ת א ם ל ד ר י ש ת ה מ ח ל ק ו ת ע צ מ ן. ו כ ן יצאה הנחיה הדורשת מכל נותני חוות הדעת להטמיע את ח ו ו ת ד ע ת ם ב מ ע ר כ ת י י ע ו ד י ה ק ר ק ע ) ב מ ח ש ב ה ע י ר י י ה ( במטרה שכל ה מ ס מ כ י ם י ו ט מ ע ו בסדר היום ל ו ו ע ד ה. מ ע ר כ ת ה מ ח ש ב ש ו נ ת ה כ ך ש ב ע ת פ ת י ח ת ה ת י ק נ ש ל ח ת ה ו ד ע ה ב ד ו א ר א ל ק ט ר ו נ י ל מ נ ה ל מ ח ל ק ה ר ל ו ו נ ט י. ב ה ו ד ע ה נ מ ס ר ע ל פ ת י ח ת ת י ק ת ב ע ו ע ל ה צ ו ר ך ב ק ב ל ת ח ו ו ת ד ע ת. ה ה ו ד ע ה מ ג י ע ה א ל י ו ב ש ל ב ר א ש ו נ י מ א ו ד ש ל ה ת כ נ ו ן ע ל מ נ ת ש י ה י ה ל ו ד י ז מ ן ללמוד את התכנית ולהעביר את חוות ד ע ת ו. כ ל נ ו ת נ י ח ו ו ת ה ד ע ת ב מ נ ה ל ה ת כ נ ו ן, ו ב כ ל ל ז ה ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן, עברו הדרכה ב נ ו ש א ו ק י ב ל ו כרטיס חכם המאפשר נגישות מרבית ו מ ה י ר ה ל כ ל מסמכי התכניות שבאתר. (1) (2) (3) כ כ ל ל מ נ ה ל מ ש מ ע ו ת י ו ת ה ע י ר. ל כ ל כ ל ה ה י ח י ד ה נ ו ש א י ם ה כ ו ל ל ו ת א ו ר ב נ י ת כ ל כ ל י י ם מ ו ז מ ן ל ד י ו נ י ם ב ע נ י י ן ק י ד ו ם ת כ נ י ו ת מ ו ר כ ב י ם ו נ ו ש א י ם ה נ ו ג ע י ם ל כ ל כ ל ת (4) ב ת ג ו ב ה ל ה מ ל צ ה (4) נ א מ ר, כ י ש נ י פ ו ר ו מ י ם ה ו ק מ ו ב ש נ ה ה א ח ר ו נ ה. ה ר א ש ו ן ה ו א פ ו ר ו ם ת י א ו ם ת ש ת י ו ת, ה מ ת כ נ ס פ ע ם ב ח ו ד ש ו כ ו ל ל פ ו ר ו ם ר ח ב ש ל כ ל ג ו פ י ה ת ש ת י ו ת ב ע י ר. ה ש נ י ה ו א פ ו ר ו ם פ ת י ח ת ת י ק י ם, פ ו ר ו ם מ צ ו מ צ ם ש ל מי נ ה ל ה ת כ נ ו ן ה ד ן בתכניות שהיקפן ק ט ן יותר מאלה שהפורום הראשון ע ו ס ק ב ה ן. א מ נ ם, א פ ש ר ל ח ס ו ם ב מ ע ר כ ת י י ע ו ד י ה ק ר ק ע ק י ד ו ם ת כ נ י ו ת ל ל א ה ג ש ת ח ו ו ת ד ע ת, א ו ל ם ח ל ק ן ה ן ת כ נ י ו ת ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת, ו ז ו ד נ ה ב ת כ נ י ו ת ע ל פ י ה מ ו ע ד י ם ה ק ב ו ע י ם בחוק התכנון ו ה ב נ י י ה ג ם א ם לא הועברה המלצת הוועדה המקומית. ו. ז

22 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת ע מ ד ת מ ה נ ד ס ה ע י ר ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ה י א, כ י י ש נ ה ע ד י פ ו ת ר ב ה ל ה ע ב ר ה ש ל ע מ ד ת ו ושל המלצת הוועדה המקומית לכל תכנית המגיעה ל ד י ו ן בוועדה המחוזית, ג ם כ א ש ר לא הושלמו כל חוות הדעת. ב נ ו ס ף, מ ו ק ם ב א ג ף ל ת כ נ ו ן ב נ ק מ ט ל ו ת צ י ב ו ר י ו ת, נ ע ר כ ת עבודה שוטפת מ ו ל ה י ח י ד ה לכלכלה אורבנית וראש העירייה ק י י ם ל א ח ר ו נ ה ד י ו ן ב נ ו ש א. בסיכום תגובת האגף נ א מ ר כ ד ל ק מ ן : ח. ט. י. א י ן מ ח ל ו ק ת ע ל כ ך כ י ב כ ל ה ת כ נ י ו ת ר א ו י ש ה ת כ נ י ת ת ע ב ו ר א ת כ ל ה מ ס ל ו ל ה ת כ נ ו נ י ב ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם, ת ש ל י ם א ת כ ל ח ו ו ת ה ד ע ת ה ת כ נ ו נ י ו ת ו ר ק ל א ח ר מכן תגובש המלצת מהנדס העיר ומינהל התכנון ו ת ש ו ב ץ לוועדה המקומית. (1) מ כ י ו ו ן ש ת ה ל י ך ז ה א י נ ו א פ ש ר י ב ג ל ל מ ג ב ל ו ת ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה ו ה ג ש ת ה ר ו ב ה מ כ ר י ע ש ל ה ת כ נ י ו ת ע ל פ י ת י ק ו ן 4 3 י ש ל י י ע ל כ כ ל ה א פ ש ר א ת ה ת ה ל י כ י ם ה פ נ י מ י י ם ב ת ו ך ה ע י ר י י ה ב מ ט ר ה ל ה ע ב י ר א ת ה מ ל צ ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת בכל תכנית ו ב כ ל ל ז ה א ת ח ו ו ת דעת המחלקה למדיניות התכנון. ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ע ו ב ד ע ל פ י ה ת ד ר י ך ה מ מ ש ל ת י ל ש ט ח י צ ב ו ר. נ ו ש א י ם א ש ר א י נ ם מ פ ו ר ט י ם ב ת ד ר י ך נ ב ח נ י ם ב מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ת כ נ ו ן ב ה ת א ם ל צו ר כ י ה ע י ר, למאפיינים הייחודיים של אזורים ואוכלוסיות שונות ב ע י ר, ולאחר תיאום עם הגורמים העירוניים הרלוונטיים. ח ו ו ת הדעת של ה מ ח ל ק ו ת ה ש ו נ ו ת מ צ ו ר פ ו ת ל ח ו מ ר ה מ ו ב א ב פ נ י ח ב ר י ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת והאגף מציג את עמדתו הכוללת המנומקת ב פ נ י ה ם. ת כ נ י ת ה מ ת א ר ה ח ד ש ה ש ה ו כ נ ה ע ל י ד י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם ) א ך ט ר ם א ו ש ר ה ל ה פ ק ד ה) ו כ ן ה ת כ נ י ו ת ה ש כ ו נ ת י ו ת ה מ ק ו ד מ ו ת כשלב שני שלה, ה ן ה ב ס י ס ל כ ל ה ה מ ל צ ו ת ש ל מ ה נ ד ס ה ע י ר ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל ו ו ע ד ה. ה ר ו ב ה מ כ ר י ע ש ל ההמלצות תואם ל מ ד י נ י ו ת ז ו, ו כ ש י ש מ ק ר י ם ח ר י ג י ם ) ו ה ם אכן חריגים ( ה ח ר י ג ה מ ו ס ב ר ת ו מ נ ו מ ק ת בתיאור התכנית ו ב ה מ ל צ ה. מ ו צ ע כ י ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ת צ י ג ב פ נ י הו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת פ ר ו ג רא מ ו ת לצרכי ציבור בשכונות, על פי הצורך או כשנוצר מצב של ריבוי תכניות נ ק ו ד ת י ו ת ה מ ו ס י פ ו ת י ח י ד ו ת ד י ו ר באותן שכונות. ז א ת, על מ נ ת ל ה צ י ג ב פ נ י ח ב ר י הו ו ע ד ה את המשמעות התכנונית המצטברת מהחלטותיהם בעבר. (2) (3) (4) (5) ע ר י כ ת נ ו ה ל מ ע ו ד כ ן ש ל א ג ף ה ת כ נ ו ן ה י א ה כ נ י ס ה ה צ פ ו י ה ש ל ה ר פ ו ר מ ה ב ח ו ק ה ת כ נ ו ן ב א ו פ ן נ י כ ר ע ל כ ל נהלי העבודה. ב ה ח ל ט ח י ו נית ו ת י ע ש ה ל א ח ר ו ה ב נ י י ה, א ש ר א מ ו ר ה ל ה ש פ י ע (6) א י א פ ש ר ל ע ר ו ך חישוב תיאורטי של ה פ ס ד כ ס פ י ב ע ק ב ו ת ה ע ד ר ה פ ר ש ה ל צ ר כ י צ י ב ו ר ב ת כ נ י ת, מ כ י ו ו ן ש כ א מ ו ר י ש ש י ק ו ל י ם נ ו ס פ י ם ש ג ם ל ה ם י ש מ ש מ ע ו י ו ת כ ס פ י ו ת וההצגה של הדברים ב צ ו ר ה זו אינה נ כ ו נ ה. (7) 2 7 8

23 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות תגובת האגף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ת פ ק י ד ו ש ל ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ה ו א ב מ י מ ו ש ה ב נ י י ה ב מ ג ר ש י ם ה מ י ו ע ד י ם ל מ ב נ י צ י ב ו ר. ה פ ר ו ג רא מ ה ל צו ר כ י צ י ב ו ר נ ק ב ע ת ע ל י ד י ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ב א ג ף ל ת כ נ ו ן. ה ב ד י ק ה ש ע ו ר כ ת ה מ ח ל ק ה ל ת כ נ ו ן מ ב נ י ם, ב א ג ף ל מ ב נ י צ ב ו ר, ע נ י י נ ה ה ת א מ ת כ ל מ ג ר ש ) צ י ב ו ר י ( ל ש י מ ו ש א ש ר נ ק ב ע ב ת ב ע ה מ ו צ ע ת, ב ה ת א ם לפרוגראמה שהתקבלה מ ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן, א ו במקרה של ה ס כ ם פ י ת ו ח ה ת א מ ת מ י ק ו ם ה פ ו נ ק צ י ה הציבורית שנקבעה ב ת ו ך ה מ ב נ ה ו מ ע ק ב ובקרה אחר תכנון המטלה ו ב י צ ו ע ה. יזמי התב עות המגיעים אל האגף לקבלת חוות ד ע ת לתב ע מתבקשים ל ה ג י ע כ ב ר עם חוות ד ע ת ופרוגראמה של ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן. י ש נ ם מקרים שהמחלקה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן מ ק י י מת י ש י ב ה מ ק ד י מ ה ע ם א נ ש י ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ל פ נ י ה ו צ א ת ח ו ו ת ד ע ת ם, ו י ש נ ם מ ק ר י ם ש מ ת ק י י ם ד י ו ן ל צ ו ר ך מ ת ן ח ו ו ת ד ע ת ש ל ה א ג ף ב ה ש ת ת פ ו ת א נ ש י נ ו, נ צ י ג י ה י ז ם, ו נ צ י ג י ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן. כ כ ל ל, ק י י ם ת י א ו ם ט ו ב ב י ן ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ל ב י ן ה מ ח ל ק ה למדיניות התכנון ו ה א ג ף ל ת כ נ ו ן. ה ת כ נ י ו ת ב ב ד י ק ת מ נ ת ע ל צ י ב ו ר י ת, ל ב נ ו ת ם. ב ש ל ב ה ת ב ע, ה א ג ף ש ו א ף ל ק ב ל ת ה מ ג ר ש י ם ה נ ו ח י ם ב י ו ת ר ל ב נ י י ה ל מ ז ע ר כ כ ל ה א פ ש ר א ת ה ו צ א ו ת ה ע י ר י י ה ב מ ב נ י ם ש ח ו ב ת ה מ מ ש ל ה תגובת הלשכה המשפטית ה מ ש נ ה ל י ו ע ץ ה מ ש פ ט י ל ע נ י י נ י ם פ ל י ל י י ם ו ל מ ש פ ט מ י נ ה ל י מ ס ר ב ת ג ו ב ת ו, כ י ב פ ס ק ה ד י ן ד י ר ו ת י ו ק ר ה ל א נקבע שהסכמי פ י ת ו ח א י נ ם ח ו ק י י ם, א ל א נ ק ב ע ו ב ו כ ל ל י ם ל ה ס כ ם פ י ת ו ח ו ב ה ם ק ב ל ת א י ש ו ר ש ר ה פ נ י ם ו ב י צ ו ע ק י ז ו ז מ ד ו י ק מ ה ה י ט ל י ם ) ס ע י ף 6 8 ל פ ס ק ה ד י ן (. ע ו ד מ ס ר, כ י ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם נ ה ג ה ל פ י ה כ ל ל י ם ה נ ל ע ו ד ט ר ם נ י ת ן פ ס ק ה ד י ן ב ע נ י י ן ד י ר ו ת יוקרה הנ ל. התייחסות הביקורת ב ה ת י י ח ס ל ע מ ד ת ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ] ש מ ס ר ב ת ג ו ב ת ו ל ע י ל ב ס ע י ף י (7), כ י א י א פ ש ר ל ע ר ו ך ח י ש ו ב ת י א ו ר ט י ש ל ה פ ס ד כ ס פ י ב ע ק ב ו ת ה ע ד ר ה פ ר ש ה ל צ ר כ י צ י ב ו ר ב ת כ נ י ת ] ס ב ו ר ה ה ב י ק ו ר ת, כ י ב ס ו ג י י ת ה פ ר ש ת ש ט ח י ק ר ק ע ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר כ כ ל ל א ו ה ק צ א ת ש ט ח י ם מ ב ו נ י ם ל צ ו ר כ י ק ה י ל ה ו ח י נ ו ך ב פ ר ט, ח ש ו ב ו נ י ת ן ל ש ק ו ל ג ם א ת ההיבט הכלכלי כחלק ממכלול השיקולים. ב נ ו ס ף, א מ נ ם ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א כ ן א י מ צ ה, ב ד ר ך כ ל ל, א ת ה מ ל צ ו ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן, א ו ל ם ב ח מ ש מ ב י ן ש ש ה ת ב ע ו ת ש ב נ ס פ ח 6 מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל א כ ל ל ב מ ל ו א ן א ת ה מ ל צ ו ת ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן. ה ת ו צ א ה מ ע ו ב ד ה ז ו ה י א ש ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ד ר ש ה ל ה פ ר י ש ש ט ח י צ י ב ו ר מ ב ו נ י ם ב ש ט ח ה ק ט ן ב 2, מ ר מ ה ש ט ח י ם ש ד ר ש ה ה מ ח ל ק ה ה נ ל ) ר א ו נ ס פ ח ( 6. י ש ל צ י י ן ש ה פ ע ר ה נ ל, ב י ן ה מ ל צ ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת לבין החלטת הוועדה המחוזית בהתאמה, הוא 5 0 מ ר 3 ב ל ב ד

24 ב ת ב ע ו ת( א 6 ר או( מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת 3. 3 ד י ו ן ל ה פ ק ד ה בוועדה המקומית ומתן המלצה לוועדה המחוזית ה מ ח ו ז י ת ל ו ו ע ד ה ה מ ל צ ה ל מ ס ו ר ש מ ת פ ק י ד ו ת כ נ ו ן מ ו ס ד ה י א ה מ ק ו מ י ת כ ל ל י ה ו ו ע ד ה ו ל צ ו ר ך ב כ ל ל ת ב ע ו ת ל ק י ד ו ם ב נ ו ג ע ה מ ח ו ז י ת ( ה ו ו ע ד ה ש ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ש ל ת פ ק י ד ה ס מ כ ו ת ה, ש ב ת ח ו ם ב ת ב ע ו ת ב פ ר ט. צ י ב ו ר ל צ ו ר כ י ב ה פ ר ש ו ת ה מ ק ו מ י ת לקבל החלטות בנושאים הנ ל. הביקורת בדקה אם הוועדה המקומית פ ע ל ה ה מ מ צ א י ם ע ל ו ה ב י ק ו ר ת ש ב ד ק ה מ ה ת ב ע ו ת ל ח ו ב ת ה. ו ב ה ת א ם ל ס מ כ ו ת ה ב ה ת א ם כ מ פ ו ר ט ל ה ל ן א. ת ק ן ל ב י ק ו ר ת קבלת החלטות ב ה ת א ם לעקרונות התכנון פ ס ק ד י ן ב ג ץ / 8 2 פ ר ו ט ב ס ע י ף 3. 1 א. ל ע י ל (, ל פ י ו ע ל ג ו ר ם ב ע ל ס מ כ ו ת ס ט ט ו ט ו ר י ת לקבל החלטתו ע ל ב ס י ס כל המידע הרלוונטי הקיים. ב ה ת א ם ל כ ל ל י ה ע ב ו ד ה ה נ ה ו ג י ם ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת, ה ב ס י ס ה מ ק צ ו ע י ש ע ל י ו ה י א נ ס מ כ ת ב ד י ו נ י ה ל מ ת ן ה מ ל צ ה ל ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ל ה פ ק ד ה א ו ל מ ת ן ת ו ק ף ו כ ן ל ק ב ל ת ה ח ל ט ו ת ב ת ב ע ו ת ש ב ס מ כ ו ת ה, ה ם ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה מ ו ס מ כ י ם במינהל התכנון, בלשכה המשפטית, ו ב א ג פ י ם נ ו ס פ י ם. ש י מ ו ש ר א ו י בסמכויות הוועדה המקומית ס ע י פ י ם 1 8 ו 2 ל ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה ק ו ב ע י ם א ת ס מ כ ו י ו ת י ה ש ל ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת, ב י ן ה י ת ר, ל ד ו ן ב ת כ נ י ו ת ש ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ו ל מ ס ו ר א ת ה מ ל צ ת ה ל ה פ ק ד ת ה ת כ נ י ת ו ל מ ת ן ת ו ק ף כ ג ו ף מ י י ע ץ. כ מ ו כ ן, ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל ד ו ן ב ת כ נ י ו ת ש ב ס מ כ ו ת ה, ב ה ת א ם ל ר ש י מ ת נ ו ש א י ם מ ו ג ד ר ת ש נ ק ב ע ה ב ת י ק ו ן 4 3 ל ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה, ו ל ק ב ל ה ח ל ט ה ל ה פ ק י ד א ת ה ת כ נ י ת ו ל ת ת ל ה ת ו ק ף א ו ל ד ח ו ת ה. מ מ צ א י ם קבלת החלטות ב ה ת א ם לעקרונות התכנון ב. ( 1) 3. 3 א. ב. ב ת ב ע ו ת ג ב ע ת ה א נ ט נ ה ו מ ג ו ר י ה א ו נ י ב ר ס י ט ה א י מ צ ה ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א ת ע מ ד ת מ ה נ ד ס ה ע י ר ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ב ל ב ד מ ב ל י ש ה ת י י ח ס ה לחוות הדעת המקצועיות, אשר ד ר ש ו ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב ה י ק ף ג ד ו ל י ו ת ר ו ל צ ר כ י ם נ ו ס פ י ם. ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ה ח ל י ט ה ל ה פ ק י ד א ת ת ב ע מ ת ח ם ש ר י י ש ר א ל. ה ח ל ט ת ה ו ו ע ד ה נ י ת נ ה ב נ י ג ו ד ל ה מ ל צ ת ו ש ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ל ד ח ו ת א ת ה ת ב ע ב ג י ן ח ר י ג ו ת ת כ נ ו ן נ י כ ר ו ת מהקריטריונים שנקבעו ב א ז ו ר ב ת כ נ י ת ה מ ת א ר ה ח ד ש ה. ל ה ל ן ד ו ג מ א ו ת ל ח ר י ג ו ת : ח ר י ג ה מ ק ר י ט ר י ו נ י ם ל ב נ י י ת מ ג ד ל; א ח ו ז י ב נ י י ה ח ר י ג י ם (% 6); 3 5 ת כ ס י ת ח ר י ג ה (% 4); 5 צ פ י פ ו ת ג ב ו ה ה מ א ו ד ) 8 4 י ח י ד ו ת ד י ו ר / ד ו נ ם (, ב נ י י ה ב ק ו ו י ב נ י י ן 0 ל ר ב ו ת ח ר י ג ה מ ע ב ר לגבול המגרש, ו ע ו ד

25 א 1 א 1 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות ג. ב ת ב ע ק נ י ו ן ר מ ו ת א ל ו ן א י מ צ ה ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א ת ה ח ל ק י ם ב ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל ה מ ח ל ק ה ל מ ד י נ י ו ת ה ת כ נ ו ן ו ש ל ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ה נ ו ג ע י ם ל ד ר י ש ה להפריש שטחי ציבור מבונים. הוועדה שאימצה בשאר הנושאים א ת ע מ ד ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל א ה ת י י ח ס ה כ ל ל ב ה מ ל צ ת ה ל ע נ י י ן ה צ ו ר ך ב ר י ש ו ם ש ט ח י ה צ י ב ו ר ה ל ל ו ע ל ש ם ה ע י ר י י ה. ה ד ר י ש ה ל ר י ש ו ם צ ו י נ ה ב מ פ ו ר ש ב ש ת י ח ו ו ת ה ד ע ת ה נ ל ו ג ם ב ח ו ו ת הדעת של ה מ ח ל ק ה ל ב ק ר ת ת כ נ י ו ת מ מ ו ח ש ב ו ת א ו ל ם ל א נ כ ל ל ה ב ה מ ל צ ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן. ה ו ו ע ד ה ה ס ת פ ק ה בכך שהיזם י א פ ש ר ב ש ט ח י ם ה ל ל ו ז י ק ת ה נ א ה ל צ י ב ו ר. ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ת י ק נ ה ל י ק ו י ז ה ב ה ח ל ט ת ה ל ה פ ק ד ה, ו ק ב ע ה כ י כ ל ה ש ט ח י ם ה צ י ב ו ר י י ם י ס ו מ נ ו ב ת כ נ י ת ב צ ו ר ה ב ר ו ר ה ו י ר ש מ ו ע ל ש ם ה ע י ר י י ה ב מ ס ג ר ת ר י ש ו ם בית משותף. (2 ( ש י מ ו ש ר א ו י בסמכויות הוועדה המקומית ב ת ב ע משכנות האומה ) 4 ( הוועדה המקומית קיבלה את המלצת האגף ל ת כ נ ו ן ואישרה את התב ע למתן תוקף, ובכך שינתה את התכנית התקפה ו א ת ה ב י נ ו י ש ת ו כ נ ן ל פ י ה, ב י ח ס ל מ ג ר ש, ב א ו פ ן מ ה ו ת י ב י ו ת ר ) ר א ו פ ר ו ט נ ת ו נ י ה ת ב ע ב נ ס פ ח 3). ו ע ד ת ה ע ר ר ק ב ע ה ) ב ע ר ר 4 1 / 1 0 ה) ש ה ו ו ע ד ה מ ק ו מ י ת ע ש ת ה ש י מ ו ש ב ל ת י ר א ו י בסמכות שהעניק לה החוק. ו ע ד ת ה ע ר ר ה ת י י ח ס ה ב מ י ו ח ד ו ב ה ר ח ב ה ל ת ב ע מ ש כ נ ו ת ה א ו מ ה ) 4 ( 3 0 0, ב ה ח ל ט ת ה מ ב ע ר ר ה נ ל ) ש ע נ י י נ ו ב פ ו ע ל ה י א ת ב ע ה מ ת י י ח ס ת ל מ ג ר ש ס מ ו ך (, כ ד י ל ה צ ב י ע ע ל ה י ל ו כ ה ה נ פ ס ד ש ל ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת. ו ע ד ת ה ע ר ר ק ב ע ה, ב י ן י ת ר ה ע ר ו ת ה ב י ק ו ר ת ש ל ה ע ל ה ת נ ה ל ו ת הוועדה המקומית ותחת הכותרת ש י מ ו ש ל ר ע ה בהליכי תכנון, כ ד ל ק מ ן : ת י ק ו ן 4 3 ל ח ו ק ל א נ ו ע ד ל י ת ן ה מ ח ו ז י ת ו ל ה ת נ ג ח ב ה; ל ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א ת ל ע ק ו ף כ ל י ה ו ו ע ד ה ת כ נ י ת ל ק ד ם ה מ ק ו מ י ת ל ו ו ע ד ה ל א פ ש ר נ ו ע ד ל א ל ח ו ק 4 3 ת י ק ו ן ש ת ש מ נ ה ל א ל נ ו ר מ ה ת כ נ ו נ י ת ח ד ש ה ועדכנית שאושרה ז ה מ ק ר ו ב ) ל פ נ י שש שנים ( ע ל ידי הוועדה המחוזית לאחר הליך ממושך ו ק פ ד נ י. ה ת כ נ י ת ב מ ס ג ר ת ה מ ו צ ע ה ת כ נ ו ן כ י ה מ ק ו מ י ת ה ו ו ע ד ה ס ב ר ה א ם ש ק י ב ל ה ת ו ק ף ) ת ב ע ( א י נ ו ר א ו י מ ס י ב ה כ ל ש ה י, ה י ה ע ל י ה ל ה ב י א ב מ ס ג ר ת ו / א ו ה מ ח ו ז י ת ל ו ו ע ד ה מ י י ע ץ כ ג ו ף ס מ כ ו ת ה ב מ ס ג ר ת ד ב ר י ה ב א מ צ ע ו ת ה ת כ נ י ת ל ש י נ ו י ל פ ע ו ל א ו ל ת כ נ י ת ה ע י ר מ ה נ ד ס ה ת נ ג ד ו ת ת כ נ י ת ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ו ל א ע ל י ד י ה פ ע ל ת ס מ כ ו י ו ת יה ש ל ה, ה ו ו ע ד ה י ד י ע ל מ כ ב ר ל א ז ה ש א ו ש ר ת כ נ ו ן ל ע ק ו ף ה ב א ב מ ס ל ו ל ה מ ח ו ז י ת

26 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת ג מ ס ק נ ו ת ת כ נ ו נ י י ם ב ה י ב ט י ם ה ח ו ר ג ו ת ת ב ע ו ת מ ק ד מ ת ה מ ק ו מ י ת ש ה ו ו ע ד ה ב מ ק ר י ם ב נ י י ה, א ח ו ז י צ פ י פ ו ת, ג ו ב ה, ) כ ג ו ן : ב א ז ו ר ש ק ב ע ה ה ת כ נ ו ן מ מ ד י נ י ו ת ח ש ו ב י ם מ ה ו ת י ת פ ג י ע ה ל ה י ג ר ם ע ל ו ל ה ו כ ו (, צ י ב ו ר, ש ט ח י ח ס ר ד י ו ר, י ח י ד ו ת מ ס פ ר ר ב י ם ח ש ו ב י ם ו ב מ א פ י י נ י ם ה ס ב י ב ה ב א י כ ו ת ב ש כ ו נ ה / ב ע י ר, ה ח י י ם ב א י כ ו ת א ח ר י ם. ח ו ס ר ה ק פ ד ה ע ל ה כ ל ל ת ד ר י ש ו ת מ ה ו ת י ו ת ש ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ב ה מ ל צ ת מינהל התכנון, ב נ ו ג ע ל ט י פ ו ל ס ט ט ו ט ו ר י ו מ ש פ ט י ב ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם ו ר י ש ו מ ם ע ל ש ם ה ע י ר י י ה, ע ל ו ל ל ג ר ו ר א ת ה ע ד ר ה כ ל ל ת ם ג ם ב ה מ ל צ ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל ד י ו ן ב ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת. ה ע ד ר ר י ש ו ם ש ט ח י צ י ב ו ר ע ל ש ם ה ע י ר י י ה ה ו א ב ג ד ר פ ג י ע ה כלכלית משמעותית בנכסי הציבור. הוועדה המקומית ע ל ו ל ה ל ק ד ם, ל ע ת י ם, ב מ ס ג ר ת סמכותה, תב עות אשר ב ג ל ל מ ו ר כ ב ו ת ן ובגלל ההשלכות של הפרמטרים התכנוניים הכלולים ב ה ן על איכות ה ח י י ם ב ש כ ו נ ה ועל התאמה למאפייני השכונה ו ה א ז ו ר, ראוי היה ל ד ו ן ב ה ן בוועדה המחוזית. ה מ ל צ ו ת (1) (2) (3) 3. 3 ד. ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת צ ר י כ ה ל ק י י ם ד י ו ן ע ק ר ו נ י ע ל מ נ ת ל ק ב ו ע ל ע צ מ ה ש ו ר ה כ ל ל י פ ע ו ל ה ב ת ב ע ו ת ג ד ו ל ו ת ו ח ש ו ב ו ת ל ה ת פ ת ח ו ת ה ה נ ו כ ח י ת ו ה ע ת י ד י ת ה ע י ר. ש ל ש ל (1) ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת צ ר י כ ה ל ק ב ו ע כ ל ל י ם ב כ ל ה נ ו ג ע ל ה ת י י ח ס ו ת ל ח ו ו ת ד ע ת ם ש ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם; ל ק ב ו ע ר ש י מ ה ש ל ח ו ו ת ה ד ע ת ה ח י ו נ י ו ת ו ה ק ר י ט י ו ת ל ק י ד ו ם ת כ נ י ו ת ש ו נ ו ת; ל ק ב ו ע כ ל ל י ם מ פ ו ר ט י ם ה מ ג ד י ר י ם א ת ה ת נ א י ם ה מ א פ ש ר י ם ק ב ל ת ה ח ל ט ה ה נ ו ג ד ת א ת ע מ ד ת ה ג ו ר מ י ם ה ל ל ו, א ו ג ו ר ע ת מ ה ן, א ו מ ש נ ה א ו ת ן ב א ו פ ן נ י כ ר. מומלץ שהוועדה המקומית תעגן א ת ה ח ל ט ו ת י ה ה ע ק ר ו נ י ו ת ב מ ס מ ך מ ח י י ב, ו כ ן ת פ ע ל ל ה צ י ג ן ו ל פ ר ס מ ן ב ש ק י פ ו ת מ ל א ה ל צ י ב ו ר. ה ח ל ט ו ת כ א ל ה ראוי שיתואמו עם הוועדה המחוזית כדי שלא י י ו ו צ ר ו קונפליקטים מיותרים. (2) (3) ה מ ק ו מ י ת ה ו ו ע ד ה ע ל ה ע ר ר ש ו ו ע ד ת ה נ ו ק ב ת ה א ו מ ה. מ ו ט ל ת ה ח ו ב ה ל ה פ י ק ה ש מ י ע ה כ ל פ י ה ב ע ר ר מ ס ק נ ו ת ב ר ו ר ו ת מ ה ב י ק ו ר ת 4 1 / 1 0 ב ג י ן ת כ נ י ת מ ש כ נ ו ת (4) א ח ר י ו ת : מליאת הוועדה המקומית ל ו ז ל ב י צ ו ע : מ י י ד י ע ל מ ה נ ד ס ה ע י ר ו ע ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן מ ו ט ל ת ה ח ו ב ה ל ה א י ר א ת ע י נ י ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ו ל ה ז ה י ר ה ב כ ת ב, ב ס ו ג י ו ת ד ו מ ו ת, מ פ נ י ק ב ל ת ה ח ל ט ו ת ת כ נ ו נ י ו ת ה מ ש נ ו ת ב א ו פ ן בוטה את מדיניות התכנון ב א ז ו ר. (5) א ח ר י ו ת : מהנדס העיר ל ו ז ל ב י צ ו ע : שוטף ) ה מ ל צ ה ע ק ר ו נ י ת ( 2 8 2

27 מ ג ו ר י( ג ב ע ת( מ ת ח ם( ג) מ ר. 7 א 1 א 1 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות תגובת המבוקרים ת ג ו ב ת י ו ש ב ר א ש ועדת המשנה ל ת כ נ ו ן ו ב נ י י ה י ו ש ב ר א ש ו ע ד ת ה מ ש נ ה צ י י ן ב ת ג ו ב ת ו, כ י ב ר ו ב ה ת ב ע ו ת ה כ ל ו ל ו ת ב נ ס פ ח 6 א י מ צ ה ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א ת ה מ ל צ ו ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ב מ ל ו א ן, ו ב ח ל ק מ ה מ ק ר י ם א ף ה ג ד י ל ה א ת ה ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר. וכן הוסיף כ ד ל ק מ ן : ב ת ב ע ה ת כ נ ו ן ב מ ל ו א ן; ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ( ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א י מ צ ה א ת ה מ ל צ ו ת מ י נ ה ל ב ת ב ע ה א נ ט נ ה ( ה ג ד י ל ה ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א ת ה ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר בכך שדרשה תוספת חנייה ב ח נ י ו ן צ י ב ו ר י ב נ י ג ו ד להמלצת מינהל התכנון; ב ת ב ע ג ר ו ס ל ם ל ש ט ח ציבורי מבונה מ 0 0 אשר 7 מ ר פ ו ס ט ( ה ג ד י ל ה ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א ת עליהם המליץ מינהל התכנון ל 5 0 ה ה פ ר ש ה תגובת האגף ל ת כ נ ו ן ה א ג ף ל ת כ נ ו ן מ ס ר ב ת ג ו ב ת ל מ מ צ א י ם ב ס ע י ף 3. 3 ב (1 ) ת ב ע ק נ י ו ן ר מ ו ת א ל ו ן ), כ י ה מ ל צ ת מ ה נ ד ס ה ע י ר ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן מ ת י י ח ס ת ב א ו פ ן מ פ ו ר ט ל מ ט ל ו ת ה צ י ב ו ר י ו ת ו ל ה ש ל מ ת ב נ י י ת ן ב ת י א ו ם ע ם ה א ג פ י ם ה מ ת א י מ י ם ב ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם, ו ז א ת כ ת נ א י ל מ ת ן ה י ת ר ב נ י י ה ו ט ו פ ס 4 ל ב נ י י נ י ם ש ב ת ח ו ם ה ת כ נ י ת. ע נ י י ן ה ר י ש ו ם ב ט א ב ו ש א ל י ו מ ת י י ח ס ת ה ב י ק ו ר ת ה ו א נ ו ש א ט כ נ י ב ל ב ד ש ה י ה מ ו ס ד ר ע ם ה ע י ר י י ה ב ש ל ב ה י ת ר ה ב נ י י ה. י ש ל ז כ ו ר כ י ב כ ל מ ק ר ה מ ד ו ב ר ע ל ג ג ש ל ב נ י י ן ו ל א ע ל ש ט ח ש נ י ת ן ל ה פ ק י ע ע ב ו ר ע י ר י י ת י ר ו ש ל י ם. ב ע נ י י ן ת ב ע מ ש כ נ ו ת ה א ו מ ה ] ת ב ע, ב ס ע י ף 3. 3 ב (2) ל ע י ל [ מ ס ר ה א ג ף ל ת כ נ ו ן, כ י מ ד ו ב ר ב ת כ נ י ת ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ו ל פ י כ ך ל א ה י י ת ה א פ ש ר ו ת ל ה ע ב י ר ה ל ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת, וכי מטרת התכנית הייתה שינוי ב י נ ו י ב ל ב ד ו ב ת כ נ י ת מ ס ו ג ז ה ל א נ י ת ן להגדיל את ה ש ט ח י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר. ב נ ו ס ף, ה ת כ נ י ת ה ו ע ב ר ה ל ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ל צ ו ר ך ב ח י נ ת ה צ ו ר ך ב א י ש ו ר ש ל ש ר ה פ נ י ם א ו ל ם ל א ה ת ק ב ל ה ה ע ר ה כ ל ש ה י מ י ו ש ב ר א ש ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת לעניין הסמכות או הערות תכנוניות אחרות. התייחסות הביקורת ב ה ת י י ח ס ל ת ג ו ב ת ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ס ב ו ר ה ה ב י ק ו ר ת ) ב ה ת א ם ל ע מ ד ת ו ע ד ת ה ע ר ר), כ י ה ש י נ ו י י ם ה מ ב ו ק ש י ם ב ת ב ע מ ש כ נ ו ת ה א ו מ ה ) 4 ( י צ ר ו ב מ ת ח ם ת ו ס פ ת ש ל י ח י ד ו ת ד י ו ר ) ל פ י כ ך, ס ך כ ו ל י ח י ד ו ת ה ד י ו ר ה מ ת ו כ נ נ ו ת ב מ ת ח ם ה ן 7) 1 9. א ו מ נ ם ה ת ב ע ה ח ל ה ב מ ק ו ם ) 9 5) 6 4 ק ב ע ה, ב י ן ה י ת ר, כ י מ ס פ ר י ח י ד ו ת ה ד י ו ר ל א י פ ח ת מ, א ו ל ם ל ד ע ת ה ב י ק ו ר ת ל ש י נ ו י כ ה ד ר מ ת י ה י ה מ ק ו ם ל ב ק ש ח ו ו ת ד ע ת פ ר ו ג ר מ א ת י ת מ ה מ ח ל ק ה למדיניות התכנון תוך בחינת הצורך להפריש שטחים ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר. ו ע ד ת ה ע ר ר ה ע י ר ה, ב י ן ה י ת ר, כ י ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ע ש ת ה ל כ א ו ר ה ש י מ ו ש ל ג י ט י מ י ב ס מ כ ו י ו ת י ה, א ו ל ם מ ד ו ב ר ב ש י מ ו ש ב ו ט ה ל ר ע ה ב ה ל י כ י ת כ נ ו ן ו ב ס מ כ ו י ו ת ה מ ו ק נ ו ת ל ה ו ל מ ע ש ה סיכלה תכנון ע ד כ נ י ) ה ת ב ע א ו ש רה ב ש נ ת ר) ש ה ו ס ד ל מ ת ח ם ע ל י ד י ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ב מ ס ג ר ת ת כ נ ו ן כ ו ל ל, מ מ ו ש ך ו ק פ ד נ י. ו ע ד ת ה ע ר ר ק ב ע ה, כ י ט ע נ ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ב ע נ י י ן ה ע ד ר ה ע ר ו ת ש ל ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ל ת ב ע ב מ ס ג ר ת ה ה ל י ך ש ל אישור השר אינה תקפה, מהסיבה שהליך זה אינו בשום אופן תחליף להליכי תכנון ר א ו י י ם

28 א 6 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת ה ב י ק ו ר ת ס ב ו ר ה, כ י נ י ת ן ה י ה ל ה ס ד י ר ה פ ר ש ה ל צ ו ר כ י צ ב ו ר ב א מ צ ע ו ת ד ר י ש ה ל כ ל ו ל ב ת ח ו ם ה ת ב ע א ת ש ט ח י ה צ י ב ו ר ה צ מ ו ד י ם ל מ ת ח ם ש ב ב ע ל ו ת ה י ז ם. ב מ ק ר ה כ ז ה י כ ל ה ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל פ ע ו ל ב ה ת א ם ל ס ע י ף. 2 (3 ( ל ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה א ש ר מ ס מ י ך א ו ת ה ל ה ג ד י ל ש ט ח י ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ש נ ק ב ע ו ב ת כ נ י ת ב ת ת ו ק ף. ל ח ל ו פ י ן, כ פ י ש ה ע י ר ה ג ם ו ע ד ת ה ע ר ר, ס מ כ ו ת ה ש ל ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל ה ח ל י ט ל ד ח ו ת א ת ה ת ב ע ב מ ת כ ו נ ת ש ה ו ג ש ה ו ל ד ר ו ש מ ה י ז ם ל ה כ י ן ת ב ע א ש ר מ ר כ י ב י ה ת כ נ ו ן ב ה ה ם ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת. ב מ ס ג ר ת ת ב ע כ ז ו נ י ת ן ה י ה ל כ ל ו ל ג ם ה פ ר ש ה ש ל ש ט ח ים ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ) ד ה י י נ ו : ש ט ח י מ ק ר ק ע י ן ו / או שטחים מבונים ב ת ו ך קומת הכניסה של בנייני המגורים (

29 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות 4 ריכוז המלצות מ ס פ ר ה מ ל צ ה מ ה ו ת ה מ ל צ ה ש י מ ו ש ב ת ד ר י כ י ם מ ק צ ו ע י י ם ו מ ת ו ד ו ל ו ג י ה ל נ י ת ו ח ה מ צ י א ו ת ה ד מ ו ג ר פ י ת כ ב ס י ס ל ת כ נ ו ן, ל מ ת ן ה מ ל צ ו ת ו ל ק ב ל ת ה ח ל ט ו ת ב ע נ י י ן ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר. מ ת ו ד ו ל ו ג י ה י כ ו ל ה ל ה ת י י ח ס ל א ז ו ר י ם ח ל ק י י ם ב ע י ר ב ה ת א ם ל מ א פ י י נ י ה ם. א ח ר י ו ת ל ב י צ ו ע מנהל האגף ל ת כ נ ו ן ל ו ז ל ה ש ל מ ת ב י צ ו ע ס ט ט ו ס ב י צ ו ע 1 / 3 ת י א ו ם צ ו ו ת ש ל ס ד י ר ה ו ה פ ע ל ה מ ח ד ש ה ק מ ה ת ש ת י ו ת ו פ ו ר ו ם פתיחת תיקים, כ ד י ל ג ב ש פ ת ר ו נ ו ת ה ד י ו נ י ם ש ל ה י ש י ב ו ת א ת ל ת ע ד י ש מ ש ו ת פ י ם. ה ל ל ו. מהנדס העיר מ י י ד י 2 / 3 ב ד י ו נ י ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת י ש ל ה צ י ג פ ע ר י ם ב ו ל ט י ם ב י ן ע מ ד ת ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם ה ע י ר ו נ י י ם ל ב י ן ע מ ד ת מ ה נ ד ס ה ע י ר ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן, ב ל י ו ו י ה ס ב ר מ נ ו מ ק ו ת י א ו ר ה ה ש ל כ ו ת ע ל א י כ ו ת ח י י ה ת ו ש ב י ם ועל איכות תכנון העיר. מהנדס העיר ש ו ט ף ה מ ל צ ה( ע ק ר ו נ י ת ( 3 / 3 ע ר י כ ת נ ו ה ל מ ע ו ד כ ן ל א ג ף ל ת כ נ ו ן ו כ ן ע ד כ ו ן ה נ ה ל י ם ה ע י ר ו נ י י ם ש ל כ ל ג ו ר ם מ ק צ ו ע י ב ה ת א מ ה. ב נ ו ה ל י פ ו ר ט ו כ ל ה פ ע ו ל ו ת ה נ ד ר ש ו ת, ה ג ו ר מ י ם ה א ח ר א י י ם ולוחות הזמנים ל ב י צ ו ע. מ ה נ ד ס ה ע י ר ב ש י ת ו ף מ נ ה ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן ש ו ט ף ה מ ל צ ה( ע ק ר ו נ י ת ( 4 / 3 ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת צ ר י כ ה ל ק ב ו ע ל ע צ מ ה שורה של ע ק ר ו נ ו ת ב ע נ י י ן ת ב ע ו ת ג ד ו ל ו ת ו ח ש ו ב ו ת, ו ל ה ג ד י ר א ת ה ג ו ר מ י ם ש ח ו ו ת ד ע ת ם ח י ו נ י ו ת ו ק ר י ט י ו ת ל ק י ד ו מ ן. נ ו ס ף ע ל כ ך, י ש ל ה ג ד י ר א ת ה ת נ א י ם ה מ א פ ש ר י ם ל ק ב ל ה ח ל ט ה ה נ ו ג ד ת א ת ע מ ד ת ה ג ו ר מ י ם ה ל ל ו, א ו ג ו ר ע ת מ מ נ ה א ו מ ש נ ה א ו ת ה ב א ו פ ן נ י כ ר. מ ל י א ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת מ י י ד י 5 / ב ק ר ו ת מ ו נ ע ו ת י ש ל ק ב ו ע ב מ ע ר כ ת י י ע ו ד י ק ר ק ע ב מ ק ר י ם ת ב ע ו ת, ל ק י ד ו ם ח ס י מ ו ת מ ע ר כ ת ט ר ם ק י ד ו מ ן ת ה ל י ך ב ת ק י נ ו ת ק ר י ט י י ם ש ש ל ב י ם ה ו ש ל מ ו. מ נ ה ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן 6 / ה ב י ק ו ר ת ס ב ו ר ה כ י י ש ל ת ת א ת ה ד ע ת ל ה ס ד ר ת נ ו ש א ה ס כ מ י פ י ת ו ח ע ל פ י כ ל ל י ה מ י נ ה ל ה ת ק י ן, ה ש ק י פ ו ת וה ה ג י נ ו ת ו ב כ פ ו ף ל ח ו ו ת ד ע ת ש ל ה ל ש כ ה ה מ ש פ ט י ת. מ ו מ ל ץ ל ה ס ד י ר א ת ה נ ו ש א ב ה ת א ם ל כ ל ל י ם ש ק ב ע ב י ת ה מ ש פ ט ו ב א מ צ ע ו ת ק ר י ט ר י ו נ י ם ב ר ו ר י ם. ק ב י ע ת ה ס כ מ י פ י ת ו ח ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ר א ו י ש ת י ע ש ה ב פ ו ר ו ם מ ק צ ו ע י ע י ר ו נ י ר ח ב ו ב י י צ ו ג כ ל ה ג ו ר מ י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם א ש ר מ ת פ ק י ד ם י ה י ה ל ה צ י ג א ת ה צ ר כ י ם הציב ו ר יי ם ו כ ן ל ק ב ו ע ס ט נ ד ר ט י ם ו ד ר י ש ו ת מ ק צ ו ע י ו ת ב ת ח ו מ י ה ת כ נ ו ן, ה ב י צ ו ע ו ה פ י ק ו ח. ר צ ו י ל ק ב ו ע א ת ה מ ט ל ו ת ה צ י ב ו ר י ו ת ב ה ת א ם ל ג ו ד ל ה פ ר ו י ק ט ו ל ה ש פ ע ת ו ה י ש י ר ה ע ל ה ג י ד ו ל הממשי של צו ר כ י ה צ י ב ו ר ע ק ב ה ק מ ת ו. מ ה נ ד ס ה ע י ר ב ש י ת ו ף : ה י ו ע ץ ה מ ש פ ט י ל ע י ר י י ה ו ה י ח י ד ה ל כ ל כ ל ה א ו ר ב נ י ת 7 /

30 א 1 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת מ ס פ ר ה מ ל צ ה מ ה ו ת ה מ ל צ ה ה פ ק ת לקחים מביקורת ו ע ד ת ה ע ר ר ע ל ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת מ ו ט ל ת ה ח ו ב ה ל הס י ק מ ס ק נ ו ת ב ר ו ר ו ת ו נ ח ר צ ו ת מ ה ב י ק ו ר ת ה נ ו ק ב ת ש ו ו ע ד ת ה ע ר ר ה ש מ י עה כ ל פ י ה ב ע ר ר, 4 1 / 1 0 ב ג י ן ת ב ע משכנות האומה ) 4 ) א ח ר י ו ת ל ב י צ ו ע מ ל י א ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל ו ז ל ה ש ל מ ת ב י צ ו ע מ י י ד י ס ט ט ו ס ב י צ ו ע 8 / 3 ע ל מ ה נ ד ס ה ע י ר ו ע ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן מ ו ט ל ת ה ח ו ב ה ל ה א י ר א ת ע י נ י ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ו ל ה ז ה י ר ה ב כ ת ב, ב ס ו ג י ו ת ד ו מ ו ת, מ פ נ י ק ב ל ת ה ח ל ט ו ת תכנוניות המשנות ב א ו פ ן בוטה את מדיניות התכנון ב א ז ו ר. מהנדס העיר ש ו ט ף ה מ ל צ ה( ע ק ר ו נ י ת ( ל ש ל ב א ת ה י ח י ד ה ל כ ל כ ל ה א ו ר ב נ י ת ב ת ה ל י כ י ה ת כ נ ו ן, ע ל מ נ ת ש ת ל ו ו ה ו ת מ צ ה א ת ה פ ו ט נ צ י א ל ה כ ל כ ל י ש ל ת כ נ י ו ת ה מ ק ו ד מ ו ת ב ע י ר, ת ו ך ב ח י נ ת ה מ ש א ב י ם ה מ ו ק צ י ם ל כ ך. ו כ ן, ב מ ק ר י ם ש י ש ב כ ך צ ו ר ך י ש לוודא שהיבטים של ע ל ו י ו ת א ל ט ר נ ט י ב י ו ת נ ל ק ח י ם במערכת השיקולים ו נ ד ר ש להוציא הנחיות ע ב ו ד ה ב נ ו ש א. ל כ ל ש כ ו נ ה ח ש ו ב ל י צ ו ר ר ש י מ ת צ ר כ י ם צ י ב ו ר י י ם מ ע ו ד כ נ ת, ב ש י ת ו ף מ נ ה ל י ה ר ו ב ע י ם ו ה מ י נ ה ל י ם ה ק ה י ל ת י י ם, ו כ ן י ש ל נ ה ל ו ל ע ד כ נ ה באופן שוטף. מהנדס העיר מ נ ה ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן 9 / / 3 ע ל מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ל נ ק ו ט ב כ ל ה צ ע ד י ם ה נ ד ר ש י ם כ ד י ל ע ש ו ת ש י מ ו ש מ ק י ף ב מ ע ר כ ת GIS ו ב א מ צ ע ו תה י ש ל ר כ ז א ת כ ל ש כ ב ו ת ה ת כ נ ו ן, ו ל ע ד כ ן ב א ו פ ן ר צ י ף א ת נ ת ו נ י מ צ א י מ ב נ י ה צ י ב ו ר, צ ר כ י צ י ב ו ר ע ת י ד י י ם ו כ ד ו מ ה. כ ל מ ב נ ה א ו מ ת ח ם צ י ב ו ר י א ש ר ה ע י ר י י ה מ ק י מ ה א ו ש ו כ ר ת י ש ל כ לול ב מ ע ר כ ת, ב צ י ר ו ף נ ת ו נ י ם ש י מ ו ש י י ם ו נ ד ר ש י ם ב כ ל שכבות המידע. מ נ ה ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן בשיתוף: מ נ ה ל ה א ג ף ל מ ב נ י צ י ב ו ר ו מ נ ה ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן א ס ט ר ט ג י ש ו ט ף ה מ ל צ ה( ע ק ר ו נ י ת ( 1 1 / 3 ו א ת GIS ה מ ע ר כ ת י י ש ו מ י א ת ל ה ש ל י ם נ ד ר ש ה מ י ד ע ה מ ו ז ן ל ת ו כ ה כ ך ש ת מ ל א א ת י י ע ו ד ה כ כ ל י ה ע ו ס ק י ם ה א ג פ י ם ל כ ל ו א מ י ן ז מ י ן ת כ נ ו נ י מ י ד ע א ו ה ק מ ת ן, ע י ר ו נ י ו ת, מ ע ר כ ו ת ב ת כ נ ו ן ב ע י ר י י ה ת ח ז ו ק ת ן

31 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות נ ס פ ח 1 תיאור תהליך קידום תב ע ת ה ל י ך הפרשת שטח צ י ב ו ר י מ ת ו א ר ב ת ר ש י ם ז ר י מ ה א ש ר מ צ ו ר ף ל ד ו ח ) נ ס פ ח ( 2 ו ה ו א פ ו ע ל י ו צ א ש ל ת ה ל י ך ס ט ט ו ט ו ר י ל א י ש ו ר ת ב ע. ה ת ה ל י ך ה מ ת ו א ר ה ו א ס כ מ ת י ב ל ב ד ו מ ר א ה א ת השלבים השכיחים ו ה ע י ק ר י י ם ב ת י א ו ר כללי, מבלי ל ה ת י י ח ס לתזמון מדויק שלהם. לתהליך תכנון הפרשת שטחים צ י ב ו ר י י ם ו י י ש ו מ ן יש שלבים ר ב י ם ו מ ו ר כ ב י ם א ו ל ם ע י ק ר י ה ם ה ם כ ד ל ק מ ן : א. מ ג י ש ה ת ב ע ) ל ה ל ן : ה י ז ם ( מ ו ס ר ע ו ת ק י ם מ ה ת כ נ י ת ל א ג ף ל ת כ נ ו ן ע י ר ב ע י ר י י ה. ה א ג ף הנ ל שייך ל מ י נ ה ל התכנון שבראשו ע ו מ ד מ ה נ ד ס ה ע י ר. ב ש ל ב ז ה, ב ה ת א ם ל ה ל י כ י ם ה נ ה ו ג י ם ב ל ש כ ת ה ת כ נ ו ן ה מ ח ו ז י ת ) א ם ה ת כ נ י ת ב ס מ כ ו ת ה ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת (, ה י ז ם בוחר אם להגיש את התב ע ב מ ס ל ו ל רגיל או ל פ י ת י ק ו ן 4 3 לחוק התכנון ו ה ב נ י י ה. א ם ב ח ר ה י ז ם ב ה ל י ך ר ג י ל ה ת כ נ י ת ע ו ב ר ת א ת כ ל מ ס ל ו ל ק י ד ו ם ה ת ב ע ב ע י ר י י ה ו ר ק ל א ח ר ק ב ל ת ה מ ל צ ת ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ה י א מ ו ע ב ר ת ל ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת. א ם ב ח ר ב מ ס ל ו ל ל פ י ת י ק ו ן 4 3 ל ח ו ק, ס ט מ ה ת כ נ י ת מ ו ע ב ר ל ל ש כ ת ה ת כ נ ו ן ה מ ח ו ז י ת ל ב ד י ק ת ת נ א י ס ף לקליטת התכנית. ב. מ י ד ע ם ק ב ל ת ה ת כ נ י ת ל ר א ש ו נ ה ב ע י ר י י ה, פ ו ת ח י ם ב א ג ף ל ת כ נ ו ן ת י ק ל מ ת כ נ ן ו מ ג י ש ה ת כ נ י ת מ ת ב ק ש לבצע תיאומים ע ם ה מ ח ל ק ו ת ה ר ל ו ו נ ט י ו ת ב ע י ר י י ה, ב א מ צ ע ו ת ט ו פ ס מ ת א י ם ) ט ו פ ס ט י ו ל י ם (. ז א ת, ב מ ט ר ה ל ח ש ו ף א ת ה ת כ נ י ת ב פ נ י כ ל ג ו ר מ י ה ע י ר י י ה ב ש ל ב י ם ר א ש ו נ יים כ כ ל ה א פ ש ר ו ל ה ש ל י ם א ת כ ל ח ו ו ת ה ד ע ת ט ר ם ג י ב ו ש ע מ ד ת מהנדס העיר ומינהל התכנון. ג. ל א ח ר ב ד י ק ו ת מ ק ד י מ ו ת ו ק ב ל ת א י ש ו ר מ ל ש כ ת ה ת כ נ ו ן ה מ ח ו ז י ת ע ל ע מ י ד ת ב ת נ א י ה ס ף ה א ג ף ל ת כ נ ו ן פ ו ת ח ת י ק ת ב ע. ב ת ו ם ש ל ב ז ה, ה א ג ף א מ ו ר לגורמים המקצועיים הרלוונטיים הודעה ע ל פ ת י ח ת ת י ק ת ב ע. ה ת כ נ י ת ל ה ע ב י ר ד. ה. כ ח ל ק מ ת ה ל י ך ג י ב ו ש ח ו ו ת ה ד ע ת ש ל מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן א מ ו ר י ם ה א ג ף ו מ ה נ ד ס ה ע י ר ל ק י י ם ד י ו נ י ם ב פ ו ר ו מ י ם מ ת א י מ י ם ובשיתופם של ה ג ו ר מ י ם ה מ ק צ ו ע י י ם, כ ד י ל ג ש ר ע ל פ ע ר י ם ו מ ח ל ו ק ו ת, ב י ן ה י ת ר, ג ם ב ה י ב ט י ם ה נ ו ג ע י ם ל ה פ ר ש ה ה נ ד ר ש ת ל ש ט ח י ם צ י ב ו ר י י ם, ו כ ן כ ד י ל ב ח ו ן א ם ה י ק ף ה ת ב ע ו מ ו ר כ ב ו ת ה מ ח י י ב י ם ה כ נ ת פ ר ו ג רא מ ה מ פ ו ר ט ת ל ב ח י נ ת כ ל צורכי הציבור ב מ ק ו ם. מ ה נ ד ס ה ע י ר ו מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן א מ ו ר י ם ל ג ב ש א ת ה מ ל צ ת ם ל ד י ו ן ב ה פ ק ד ה ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ר ק ל א ח ר ק ב ל ת כ ל ח ו ו ת ה ד ע ת ה ח י ו נ י ו ת ו ה ר ל ו ו נ ט י ו ת. א ו ל ם פ ע מ י ם ר ב ו ת, כ א ש ר ח ל ק מ ח ו ו ת ה ד ע ת א י נ ן נ מ ס ר ו ת ו כ ן מ פ א ת מ ג ב ל ו ת ה ז מ ן ש ק ו ב ע ח ו ק ה ת כ נ ו ן והבנייה, מגבש מינהל התכנון את חוות ד ע ת ו ב ל ע ד י ה ן. ו. ב ח י נ ה ד ו מ ה ש ל צ ר כ י ה צ י ב ו ר נ ע ר כ ת ג ם ב ל ש כ ת ה ת כ נ ו ן ה מ ח ו ז י ת, מבצעת תיאום עם האגף ל ת כ נ ו ן ומוסרת את ע מ ד ת ה לוועדה המחוזית. ל ר ו ב א ש ר ז. ב ת ו ם ש ל ב ז ה, ה א ג ף ל ת כ נ ו ן מ ס כ ם א ת ה מ ל צ ת מ י נ ה ל ה ת כ נ ו ן ב ס ד ר ה י ו ם ל ד י ו ן ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת א ש ר מ ק י י מ ת ד י ו ן ל ה פ ק ד ת ה ת ב ע ו מ ו ס ר ת א ת ה מ ל צ ת ה ל ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת. ל א ח ר ק ב ל ת ה ח ל ט ה ב ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ע ל ה פ ק ד ת ה ת ב ע ו ע ל ה ה פ ר ש ו ת 2 8 7

32 מינהל תכנון ו ת ש ת י ו ת ה נ ד ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר, מ ו ח ז ר ת ה ת ב ע א ל ה י ז ם ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב ה ת א ם להחלטת הוועדה המחוזית. ל צ ו ר ך ת י ק ו נ ה ו ל ע י ג ו ן ה ה פ ר ש ו ת ח. ט. ה מ ש ך ש ל ב י ה ת ה ל י ך ה ע י ק ר י י ם ה ם : ב ד י ק ת ה ת ב ע ה מ ת ו ק נ ת; פ ר ס ו ם ע ל ה פ ק ד ת ה; קבלת התנגדויות; הכנת חוות ד ע ת ש ל ה א ג ף ל ת כ נ ו ן בנושא ההתנגדויות; ד י ו ן ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ב ה ת נ ג ד ו י ו ת ו מ ס י ר ת ה מ ל צ ת ה ל מ ת ן ת ו ק ף ל ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת; ד י ו ן ב ו ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ב ה ת נ ג ד ו י ו ת וקבלת החלטה ע ל מ ת ן ת ו ק ף ו פ ר ס ו ם. ל א ח ר מ ו ע ד כ נ י ס ת ה ת ב ע ל ת ו ק ף, ה מ ח ל ק ה ל נ כ ס י ה ע י ר י י ה פ ו ע ל ת ל א י ש ו ר ה פ ק ע ה א ו א י ש ו ר ת צ ר ) ת כ נ י ת ל צ ו ר כ י ר י ש ו ם ( ב ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת. מ ה ו ת ה ה פ ק ע ה ה י א ה ע ב ר ת ה ז כ ו י ו ת ב מ ק ר ק ע י ן מ ג ו ר ם פ ר ט י א ו מ מ י נ ה ל מ ק ר ק ע י י ש ר א ל ל ט ו ב ת ג ו ר ם צ י ב ו ר י כ ג ו ן : ר ש ו ת מ ק ו מ י ת ) ע י ר י י ה, מ ו ע צ ה מקומית, מועצה א ז ו ר י ת ו כ ו (. ב ת ו ם ה ל י ך ה ה פ ק ע ה נ ע ר ך רישום המקרקעין או המבנה ב ל ש כ ת רישום מקרקעין ) ט א ב ו (

33 2 8 9 ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר במסגרת אישור תב עות

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- שח( 1 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1 הודעה בדבר שיעורי ארנונה - ארנונה כללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

‏כ"ב סיון, תשס"ו

‏כב סיון, תשסו מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר )3102 32 שיקולים חברתיים בהליכי התחדשות עירונית מאת יעל פדן 1 גיל גן-מור שוו בנפשכם מקרה שבו נציג השלטון מגיע לשכונה מסוימת, שדייריה עניים, ומודיע לתושבים כי בתוך זמן מסוים יהיה עליהם

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc אינג' חיים גלנצר, שמאי מקרקעין, מהנדס בנין. M.Sc ) Eng. Chaim Glencer, Real Estate Appraiser, Civil Engineer מוסמך במינהל עסקים M.B.A.) Master in Business Administration Shaked Yogev Real Estate Appraiser

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Document1

Document1 נוהל הקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית עיריית באר - שבע אושרו במועצת העירייה מס' 48 מיום 1.2.2012 2 תוכן עניינים כללי... 3 הרכב ועדת הקצאות וסדרי פעולתה... 4 עקרונות כלליים להקצאה... 5 הבחנה

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד