מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)"

תמליל

1 במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ ב א כ ו ח ו ת ה ת ק ד מ ו מ ח נ ה ב ת ו ך ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו כ מ ר ב י ת ע ל ו ה ש ת ל ט ו ש כ ו נ ת א ל ק ד ם, ש מ מ ע ר ב ל ו. ה ת ק ד מ ו ת ס ו ר י ה צ ב א מ ת ב צ ע ת ר י כ ו ך ת ו ך א ר ט י ל ר י ו ת ק י פ ו ת מ ה א ו ו י ר ה ג ו ר מ י ם ל פ ג י ע ו ת ב א ז ר ח י ם (36 א ז ר ח י ם ה ר ו ג י ם מ א ז ת ח י ל ת ה מ ע ר כ ה (. פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם, ה א ר ג ו ן ה ג' ה א ד י ס ט י ה י ר י ב ל ד א ע ש, ה ח ל ו ל ה ת פ נ ו ת מ מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו כ ל א ז ו ר א ד ל ב ב ע ק ב ו ת ה ס כ ם פ י נ ו י, ע ם ש ה ש י ג ו המשטר הסורי. במזרח סוריה פתחו הכוחות הכורדים המסתייעים בארה"ב SDF) " ס ו פ ת ה א י", שמטרתו לטהר מפעילי דאעש את אזור הגבול שבין סוריה לעיראק. אפגניסטאן ממשיכה להיות הזירה היחידה ב ה ד א ע ש י ו ז ם בשיטתיות פיגועים נגד מתנגדיו, ב נ י ג ו ד ל מ ד י נ ו ת א ח ר ו ת ש ב ה ן ד א ע ש נ מ צ א ב מ ג נ נ ה. ה ש ב ו ע ב י צ ע ד א ע ש מ ס פ ר פ י ג ו ע י ם, ה ב ו ל ט ש ב ה ם פ י ג ו ע ה ת א ב ד ו ת כ פ ו ל ב מ ת ח ם מ נ ה ל ת ה ב י ט ח ו ן ה ל א ו מ י ה א פ ג א נ י ת ה מ ה ו ו ה יעד מועדף של דאעש. פיגוע מתוחכם ז ה ב ו צ ע ב ד ר ו ג : ת ח י ל ה פ ו צ ץ ע צ מ ו מ ח ב ל מ ת א ב ד ב כ נ י ס ה ל מ ת ח ם ומשהגיעו אזרחים ועיתונאים לסקר את האירוע פוצץ עצמו מחבל מתאבד שני, שהתחזה לצלם. דווח, כי בפיגוע נ ה ר ג ו כשלושים בני אדם, תשעה מהם אנשי תקשורת. ס ו ר י ה המערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק נ מ ש כ ת ה מ ע ר כ ה ש ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש ה פ ר ב ר י ם ה ד ר ו מ י י ם ש ל ד מ ש ק, ש ב ש ל י ט ת ד א ע ש, ו ב מ ר כ ז ם מחנה הפליטים אלירמוכ. ב ש ל ב ז ה ד ו מ ה כ י הצבא הסורי צובר הישגים: ע ל פ י ה ו ד ע ת ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת ה ס ו ר י ת א י ב ד ד א ע ש א ת ה ש ל י ט ה ע ל מ ר ב י ת ש כ ו נ ת א ל ק ד ם ) מ מ ע ר ב ל מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו כ ( ו ע ל ח ל ק מ ש כ ו נ ת א ל ח ג'ר א ל א ס ו ד ) מ ד ר ו ם ל מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו כ (. ה ת ק ד מ ו ת צבא סוריה מתבצעת תוך ריכוך ארטילרי ותקיפות מהאוויר נ ג ד י ע ד י ד א ע ש וצירים שדרכם מעבירים דאעש ו א ר ג ו נ י ם נ ו ס פ י ם פ ע י ל י ם ואספקה. מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח, כי מאז תחילת המערכה נ ה ר ג ו 36 א ז ר ח י ם, ל פ ח ו ת 85 ח י י ל י צ ב א ס ו ר י ה והמיליציות המסייעות לו ו- 74 פעילי דאעש ) מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, 29 באפריל ( 2018.

2 אח' באר אלמסלמין,( 2 אזורי השליטה של דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ ) ב מ ר כ ז ( ובשכונות שמסביבו, כפי שפרסמה סוכנות הידיעות אעמאק לפני תחילת המערכה 20 ב מ ר ץ 2018) מחנה. במוקד ההתקפה הסורית עומדים הפליטים אלירמוכ ) ב מ ר כ ז ( ושכונת אלחג'ר אלאסוד ) למטה, מדרום למחנה הפליטים אלירמוכ (. תמונות מהלחימה בשכונה אלקדם מימין : חיילי צבא סוריה בשכונת אלמאד' ניה, שבדרום שכונת אלקדם. משמאל : חיילי צבא סוריה בשכונת אלמאד' ניה. ברקע נראית סוללת עפר ומחסום, שהציב דאעש בשכונה ) סאנא, 28 באפריל 2018). מימין : חיילי צבא סוריה חוגגים בשכונת אלמאד' ניה, לאחר ההשתלטות עליה. משמאל : חלק מרשת מנהרות של דאעש, שאותרו על- ידי צבא סוריה בשכונת אלמאד' ניה ) סאנא, 28 באפריל 2018).

3 דווח, כי הושג הסכם לפינוי פעילי ארגוני המורדים. 3 מימין : חייל צבא סוריה בתוך עמדה מבוצרת בשכונת אלעסאלי, שבחלקה הדרומי של שכונת אלקדם. משמאל : מחסום באמצעות אוטובוס בשכונת אלעסאלי ) סאנא, 29 באפריל 2018). תקיפת שכונת אלחג'ר אלאסוד ש כ ו נ ת א ל ח ג'ר אלאסוד, שמדרום ל מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם אלירמוכ, מהווה מעוז חשוב של ד א ע ש. צבא סוריה נ כ נ ס ל ש כ ו נ ה ב- 27 ב א פ ר י ל 2018 ו ה ת ק ד ם ב ה ב מ ס פ ר צ י ר י ם ב מ ק ב י ל. ב ש ל ה ק ר ב ו ת נ מ ל ט ו מ ש פ ח ו ת פ ע י ל י ד א ע ש מ ש כ ו נ ת א ל ח ג'ר א ל א ס ו ד ) ו מ מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו כ ( א ל ה ע י י ר ו ת י ל ד א ו ב ב י ל א, ש מ מ ז ר ח ל ש כ ו נה. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם נ ת י ב י א ת ת ק פ ו ה א ס פ ק ה ו ה ב ר י ח ה ה ל ל ו ו כ ת ו צ א ה פ ס קו מ כ ך ה ת נ ו ע ה ו ה א ס פ ק ה מ א ל ח ג' א ר א ל א ס ו ד לכיוון מזרח ) ד ף הפייסבוק מחנה א ל י ר מ ו כ ב ל י ב נ ו, 27 ב א פ ר י ל ; 2018 ב ט ו ל א ת א ל ג' י ש א ל ס ו ר י, 25 ב א פ ר י ל ( 2018 והאזרחים משתי השכונות הללו ו מ ש כ ו נ ה נ ו ס פ ת ) בית סחם ( לאזורי אדלב ו ד ר ע א ) מח' ים אלירמוכ ניוז, 29 באפריל ( טקטיקות לחימה במחנה הפליטים אלירמוכ צ ב א ס ו ר י ה תקף א ת פ ע י ל י ד א ע ש ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו כ ת ו ך ש ה ו א מ פ ע י ל ד ח פ ו ר י ם וטנקים לפילוס 2018 ד ר כ י ם ב מ ח נ ה. ב א פ ר י ל ב- 29 ש ב ו ס ר ט ו ן ס ו ר י ה צ ב א פ ר ס ם נ ר א י ם ד ח פ ו ר ו ט נ ק י ם ש ל צ ב א ס ו ר י ה, פ ו ע ל י ם ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם. ה ד ח פ ו ר נראה מפלס נ ת י ב ל ט נ ק י ם ב ר ח ו ב ו ת ה צ ר י ם ו פ ו ע ל ל פ ר י צ ת ס ו ל ל ו ת ע פ ר באופן, המאפשר ל ט נ ק י ם ל ע ב ו ר א ו ת ן ו ל ה פ ג י ז א ת פ ע י ל י ד א ע ש ב מ ח נ ה ) ע ר ו ץ ה י ו ט י ו ב,29 haol alaalam 24 ב א פ ר י ל ( מימין : דחפור בסמוך לטנקים של צבא סוריה באחד הרחובות במחנה אלירמוכ. משמאל : דחפור של צבא סוריה פורץ נתיב להתקדמות טנקים מבעד לסוללת עפר במחנה אלירמוכ ) ע ר ו ץ ה י ו ט י ו ב, haol alaalam ב א פ ר י ל 2018).

4 ב מ א י 1 ב מ א י 1 4 מ י מ י ן : ט נ ק ש ל צ ב א ס ו ר י ה ב מ ח נ ה א ל י ר מ ו כ ת ו ק ף מ ט ר ו ת ד א ע ש, ל א ח ר ש ד ח פ ו ר פ י ל ס ע ב ו ר ו נתיב להתקדמות מבעד לסוללת עפר ) ע ר ו ץ ה י ו ט י ו ב, haol alaalam ב א פ ר י ל 2018) מתקדמים. משמאל : חיילי צבא סוריה במחנה הפליטים אלירמוכ בחסות טנק ) ערוץ היוטיוב של החייל וסים עיסא, 27 ב א פ ר י ל 2018). מ י מ י ן : ט נ ק ש ל ח ט י ב ת ה מ ש מ ר ה ר פ ו ב ל י ק נ י ש ל צ ב א ס ו ר י ה. מ ש מ א ל : ט נ ק ש ל צ ב א ס ו ר י ה ת ו ק ף מ ט ר ו ת ד א ע ש והמטה לשחרור אלשאם ) ערוץ היוטיוב של החייל וסים עיסא, 27 באפריל 2018). גירסת דאעש אודות הלחימה בדרום דמשק ב הודיע דאעש כי פעיליו הרגו שלושים חיילים סורים שניסו להתקדם לפאתי מחנה אלירמוכ ולשכונת אלחג' יר אלאסוד. הארגון פרסם תמונות של הוצאה להורג של קצין סורי, שנפל בשבי בקרבות ) ח ק, 1 ב מ א י ( ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת א ע מ א ק ש ל ד א ע ש ה ו ד י ע ה, כ י פ ע י ל י ה א ר ג ו ן ב ל מ ו ה ת ק פ ה ש ל צ ב א ס ו ר יה ב ש כ ו נ ת א ל ת צ' א מ ו ן ) מ צ פ ו ן ל מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו כ (. כ מ ו כ ן ה ו ד י ע ד א ע ש, כ י 16 ח י י ל י צ ב א ס ו ר י ה נ ה ר ג ו מירי צלפים של הארגון בלחימה בשכונותיה של דרום דמשק ) ח ק, 29 ב א פ ר י ל ( (2018 הכנות להוצאה להורג של קצין סורי ) ח ק,

5 כ( כ( הטלוויזיה הסורית, סאנא,( 5 מ ח ו ז ד מ ש ק ש ל ד א ע ש פ ר ס ם ס ר ט ו ן ש כ ו ת ר ת ו " ה מ ו ס ל מ י ם ה ם מ ח נ ה ] א ח ד [ ". ב ס ר ט ו ן מ ת ו ע ד ת ל ח י מ ת פ ע י ל י ד א ע ש ב צ ב א ס ו רה ו ב א ר ג ו ן ה י ר י ב ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם. ב ס ר ט ו ן נ מ ת ח ת ב י ק ו ר ת ק ש ה נ ג ד ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר ש פ י נ ה ע ל א ל ש א ם ש ט ח י ם ב ש כ ו נ ו ת ש מ ד ר ו ם ל ד מ ש ק א ו ת ם ו מ ס ר ל מ ש ט ר ה ס ו ר י ב מ ק ו ם ל ד א ע ש. ל פ ע י ל י ק ר א ה ס ר ט ו ן ד א ע ש ל ה מ ש י ך א מ ו נ ה ת ו ך ל ה י ל ח ם ב צ ד ק ת ל כ ל ו ק ר א ד ר כ ם ה מ ו ס ל מ י ם להצטרף אליהם ) ח ק, 28 ב א פ ר י ל ( מתוך הסרטון : פעילי דאעש נלחמים בדרום דמשק ) חק, 28 באפריל.(2018 הסכם פינוי פעילי המטה לשחרור אלשאם ממחנה הפליטים אלירמוכ ה ט ל ו ו י ז י ה ה ס ו ר י ת ד י ו ו ח כ י ה ו ש ג ה ס כ ם, ש ב מ ס ג ר ת ו י פ ו נ ו פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ל א ד ל ב ב ש נ י ש ל ב י ם. ברקע ההסכם עומדת נ ח י ת ו ת ם ה ב ו ל ט ת ש ל פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ב ד ר ו ם ד מ ש ק מ ו ל צ ב א ס ו ר יה והעדר רצון להילחם לצידו של דאעש ) שהיחסים עימו ממשיכים להיות מתוחים למרות התקפת הצבא ה ס ו ר י (. ההסכם החל להתבצע ב- 30 באפריל ה ס כ ם ה פ י נ ו י, כ א מ ו ר, כולל שני שלבים : ב מ ס ג ר ת ה ש ל ב ה ר א ש ו ן י פ ו נ ו פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ממחנה הפליטים אלירמוכ ל א ד ל ב. תמורת ז א ת י ו ת ר ל ת ו ש ב י ה ע י י ר ו ת ה ש י ע י ו ת ה נ צ ו ר ו ת כ פ ר י א ו א ל פ ו ע ה -7 ק"מ מצפון מזרח ל א ד ל ב), ל פ נ ו ת מ ה כ פ ר י ם 1,200 תושבים ) מ ת ו ך כ- 5,000 (. י ת ר ה ת ו ש ב י ם ה נ צ ו ר י ם -3,500 ( י פ ו נ ו ב מ ס ג ר ת ה ש ל ב השני של ה ה ס כ ם. כ מ ו כ ן נקבע שיוחזרו ל י ד י צ ב א ס ו ר י ה 85 ת ו ש ב י ה כ פ ר א ש ת ב ר ק, כ- 29 ק"מ מדרום מערב לאדלב ) ב ק ר ב ת ג' סר אלשע' ור), הנמצא תחת מצור של ארגוני המורדים 29 ב א פ ר י ל ( ב- 30 ב א פ ר י ל 2018 ה ח ל ה ה ס כ ם ל ה ת ב צ ע. ב א ו ת ו ה י ו ם י צ א ו ח מ י ש ה א ו ט ו ב ו ס י ם בהם המפונים ממחנה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו כ. ב י ן ה מ פ ו נ י ם ע ש ר ו ת פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ) ס א נ א, 30 ב א פ ר י ל ( ב מ ק ב י ל נ כ נ ס ו עשרים אוטובוסים ל ע י י ר ו ת א ל פ ו ע ה ו כ פ ר י א כ ד י לפנות מהן כ- 1,500 תושבים ) אלדרר אלשאמיה, 30 ב א פ ר י ל ( כ מ ו כ ן ש ו ח ר ר ו 42 ח ט ו פ י ם מ ה ע י י ר ה א ש ת ב ר ק ו ה ו ע ב ר ו לאזור חלב ) מ ו ס ד ה ה ס ב ר ה ה ק ר ב י ת של צבא סוריה, 1 במאי ( 2018.

6 ת ו מ כ י" ארגון שומרי" בערבית : חלף( פילוג בקרב שלוחת אלקאעדה בסוריה, על רקע חילוקי דעת קשים באשר" 6 מימין : פעילים חמושים של המטה לשחרור אלשאם פוסעים עם ציוד אישי בין ההריסות במחנה הפליטים אלירמוכ ) דף הפייסבוק מחנה אלירמוכ בליבנו, 30 באפריל ( 2018 פעילי. משמאל : חמישה אוטובוסים, שפינו עשרות המטה לשחרור אלשאם ממחנה הפליטים אלירמוכ ) סאנא, 30 באפריל ( איחוד בין ארגונים ג' האדיסטים במרחב אדלב ב- 29 ב א פ ר י ל 2018 ה ו ד י ע " ארגון שומרי ה ד ת", שפרש מהמטה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם, על מיזוגו ע ם ארגון 24 י י ח ו ד ה א ר ג ו ן ש ל ש מ ו ה א ל". 1 " ב ר י ת ה י נ ו ה ח ד ש ה ת מ י כ ה ב א ס ל א ם " ) ע נ ב ב ל ד י, ב א פ ר י ל ה ד ת ", ה נ א מ ן ל א ל ק א ע ד ה ו ר ו א ה ע צ מ ו כ פ ו ף לאימן אלט' ואהרי, ה ו ק ם ב ס ו ף פ ב ר ו א ר. ( 2018 מ ח מ ד א ב ו ה א ש מ ת ר ק ע ע ל א ל ג' ו ל א נ י, ה מ ט ה מ נ ה י ג ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם, ב נ י ה ו ל מ ד י נ י ו ת " ס ו ר י ת" עצמאית משלו. כרוז המודיע על הקמת ארגון " ברית התמיכה באסלאם" נצרת אלאסלאם ( TV), Syria 29 ב א פ ר י ל 2018). האדיסטי 1 הארגון הג' " ת ו מ כ י י י ח ו ד ה א ל " נ ו ס ד ב מ ר ץ 2018 ע"י פ ל ג י ם ש פ ר ש ו מ" צ ב א א ל א ק צ א " ב ע י ר ס ר מ י ן, כ- 7 ק"מ ממזרח לאדלב. 2 ראו פרסום מרכז המידע מה- 8 במרץ : 2018 לאופי הקשרים עם אימן אלט' ואהרי, מנהיג אלקאעדה ".

7 הפועלים בסיוע אמריקאי, הודיעו על פתיחת מבצע " סופת האי"., ב ש ל ב. רוסיא אליום,; 7 ל ה ע ר כ ת נ ו ע ל ו ל ה א י ח ו ד ל ח ז ק ב מ י ד ת מ ה א ת ה ש פ ע ת ה א ר ג ו נ י ם ה ג' ה א ד י ס ט י ם ת ו מ כ י א ל ק א ע ד ה ב מ ר ח ב א ד ל ב. ע ם ז א ת, אנו סבורים, כ י א י ן בכוחם של ה א ר ג ו נ י ם ה ל ל ו להציב אתגר משמעותי ב פ נ י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר אלשאם, אשר לדעתנו יישאר הארגון הדומיננטי בקרב ארגוני המורדים הפועלים במרחב אדלב. מ ו ר ד נהר הפרת מ ב צ ע " ס ו פ ת ה א י " נגד פעילי דאעש הכוחות הדמוקרטים של סוריה (SDF) מ ט ר ת ה מ ב צ ע ל ס ל ק א ת נוכחות דאעש מאזור הגבול שבין עיראק לסוריה ו ל ט ה ר א ז ו ר ז ה ) א ת ר, SDF 1 ב מ א י ( 2018 ז ה א י ן ב י ד י נ ו מ י ד ע ע ל ה ת נ ה ל ו ת ה מ ב צ ע ב ש ט ח. SDF מ ו ד י ע ע ל פ ת י ח ת מ ב צ ע " ס ו פ ת ה א י" ) אתר ה- 1 SDF, במאי 2018). פעילות צבא סוריה בגדה המזרחית של הפרת ס ו ר י ה צ ב א ה ש ת ל ט ב י ד י ש ה י ו כ פ ר י ם ש נ י ע ל ל א ח ר ו נ ה ב ג ד ה ד א ע ש, ה פ ר ת, ש ל ה מ ז ר ח י ת מ ס פ ר קילומטרים מצפון לדיר אלזור. כ מ ה ימים קודם ל כ ן ב נ ה כ ו ח ר ו ס י ג ש ר ב י ן ש ת י ג ד ו ת ה פ ר ת, ש ב א מ צ ע ו ת ו ה ע ב י ר צ ב א ס ו ר י ה צ י ו ד, א מ צ ע י ל ח י מ ה ו כ ל י ר כ ב צ ב א י י ם ל ג ד ה המזרחית של נ ה ר ה פ ר ת ) ק א ס י ו ן, באפריל ( ב א פ ר י ל 2018 עיקרי ההתפתחויות בעיראק ניסיונות דאעש לשבש את הבחירות בעיראק ד א ע ש מ מ ש י ך ב נ י ס י ו נ ו ת י ו לשבש את הבחירות הכלליות בעיראק הצפויות ל ה ת ק י י ם ב ח ו ד ש ה ב א, ע ד כ ה ל ל א ה צ ל ח ה י ת ר ה. זאת, בהמשך לאזהרת דובר דאעש אבו חסן אלמהאג'ר כי הקלפיות י ה י ו י ע ד י ם ל ה ת ק פ ו ת פעילי דאעש. ניתן להניח כי ככל שיתקרב מועד הבחירות יגביר דאעש את מאמציו לשבש אותן באמצעות פעולות טרור. ב- 27 ב א פ ר י ל 2018 פ ר ס מ ה ס ו כ נ ו ת א מ ע א ק ש ל ד א ע ש ס ר ט ו ן בו נ ר א י ם פ ע י ל י ד א ע ש י ו ר י ם למוות בשני תועמלני בחירות בעיר אלטאמריה (כ- 34 ק"מ מצפון לבגדאד). בסרטון נראה פעיל הארגון מכוון רובה לעבר ש נ י א נ ש י ם כ ו ר ע י ם ו כ פ ו ת י ם, כ א ש ר לפניהם מונחות מודעות מטעמם של מועמדים ל ב ח י ר ו ת. ה פ ע י ל מ צ י י ן כ י

8 8 ה ו א פ ו ע ל ב ע ק ב ו ת ד ב ר י א ב ו א ל ח ס ן א ל מ ה א ג'ר, ד ו ב ר ד א ע ש ) ש ק ר א ל ש ב ש א ת ה ב ח י ר ו ת). לאחר מכן נ ו ר ו למוות שני התועמלנים ) ח ק ואתר שיתוף קבצים, 28 באפריל ( פ ע י ל ד א ע ש מ כ ו ו ן ר ו ב ה ל ע ב ר ש נ י ת ו ע מ ל נ י ב ח י ר ו ת, ז מ ן ק צ ר ל פ נ י ה ו צ א ת ם ל ה ו ר ג ) ח ק ואתר שיתוף קבצים, 28 באפריל 2018). פעילות כוחות הביטחון העיראקים נגד דאעש ב ר ח ב י ע י ר א ק נ מ ש כ ת פ ע י ל ו ת כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם ד א ע ש פ ע י ל י נ ג ד ו ה ת א ר ג נ ו י ו ת ש ל מ ק ו מ י ו ת ה א ר ג ו ן : מ ח ו ז נ י נ ו א: א נ ש י ה מ ו ד י ע י ן ה צ ב א י ה ע י ר א ק י ה ר ג ו ש ל ו ש ה פ ע י ל י ד א ע ש, ב ע ת ש ה ע ב י ר ו ס י ו ע ה ח י ד ק ל נ ה ר ד ר ך ו מ ז ו ן ל א ח ד מ מ ק ו מ ו ת ה א ר ג ו ן ש ל ה מ ס ת ו ר ב א ל ק י א ר ה מ ד ר ו ם ק"מ (כ- 60 למוצול). בנוסף לכך, כוח של מנגנון ההתערבות המהירה של משטרת נ י נ ו א לכד שלושה פעילי דאעש בקרבת השכונות הצפוניות של מוצול ) סוכנות הידיעות העיראקית, 29 באפריל ( כוחות הביטחון העיראקים במהלך פעילות ביטחונית ) סוכנות הידיעות העיראקית, 29 באפריל ( העיר מוצול: ב- 29 ב א פ ר י ל 2018 ע צ ר כ ו ח ש ל מ ש ט ר ת ה ח י ר ו ם ב מ ח ו ז נ י נ ו א ב ג ד ה המזרחית של נ ה ר ה פ ר ת פ ע י ל ד א ע ש בכיר. המדובר באחראי הביטחון בדאעש, ששב לאחרונה מסוריה. ברשותו נמצאו אמצעי לחימה רבים. הוא הודה בהקמת שתי חוליות טרור. כ מ ו-כן, נ ל כ ד ב מ ו צ ו ל א ח ר א י ד א ע ש להכנת אמצעי לחימה ) סוכנות הידיעות העיראקית, 22 באפריל ( 2018.

9 ס י נ י" 9 מחוז אלאנבאר: א נ ש י "ה ג י ו ס השבטי" של א ל א נ ב א ר עצרו שלושה פ ע י ל י ם בכירים של ד א ע ש בנפת אלרטבה, כ- 280 ק"מ ממערב לאלרמאדי ) סוכנות הידיעות העיראקית, 28 באפריל ( מ צ ר י ם וחצי- האי סיני המפקדה הכללית של הכוחות המזויינים פרסמה הודעה מספר 20 אודות המערכה נגד דאעש בסיני ) " 2018, 25 ב א פ ר י ל ( ב ה ו ד ע ה נ א מ ר, ב י ן ה ש א ר, כי חוסל נאצר אבו זקיל, אמיר ד א ע ש במרכז סיני. פ ע י ל י ע ש ר ו ת נ ה ר ג ו כ ן כ מ ו ד א ע ש, נ ת פ ס ו א מ צ ע י ל ח י מ ה, מ ט ע נ י נ ו ט ר ל ו ו ה ו ח ר מ ו נ פ ץ, ר כ ב כ ל י ע ש ר ו ת ו א ו פ נ ו ע י ם. ת י מ ן פעילות דאעש במדינות נ ו ס פ ו ת צ א ל ח נ א צ ר פצ'ל אלבאחשי, אמיר מחוז ע ד ן ש ל ד א ע ש, נ ה ר ג ב- 28 ב א פ ר י ל 2018 ב ח י ל ו פ י א ש ע ם אנשי היחידה ללוחמה בטרור של הממשל התימני. צאלח אלבאחשי, ו פ ע י ל י ם נוספים, התבצרו במבנה בעדן. ב ח י ל ו פ י ה א ש נ ה ר ג ג ם א י ש ה י ח י ד ה ל ל ו ח מ ה ב ט ר ו ר. ש ל ו ש ה פ ע י ל י ד א ע ש נ ע צ ר ו. ב ה ו ד ע ה ש פ ר ס מ ה מ ש ט ר ת ע ד ן נ מ ס ר, כ י א ל ב א ח ש י ה י ה א ח ר א י למותם של מ א ו ת א נ ש י ם, ר ו ב ם א נ ש י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ת י מ נ י ם ב ד ר ו ם ה מ ד י נ ה ) רויטרס, 28 באפריל ( מימין: אנשי כוחות הביטחון התימנים, שניהלו חילופי אש עם אלבאחשי ו א נ ש י ו ) ערוץ היוטיוב אלאאן טי. וי., 28 ב א פ ר י ל ( 2018 י. מ ש מ א ל : ג ו פ ת ו ש ל א מ י ר מ ח ו ז ע ד ן ש ל ד א ע ש, צ א ל ח נ א צ ר פ צ'ל א ל ב א ח ש ) אלערביה, 28 באפריל ( א פ ג נ י ס ט א ן פיגוע התאבדות של דאעש בקאבול ב ב א פ ר י ל פ י ג ו ע ד א ע ש ב י צ ע ה ת א ב ד ו ת כ פ ו ל מ נ ה ל ת ש ל ב מ ת ח ם ה ב י ט ח ו ן ה ל א ו מ י ת ה א פ ג א נ י ת, 3 ש ל מ ו ע ד ף י ע ד ד א ע ש. מ ח ב ל מ ת א ב ד ש נ ש א נ פ ץ, א פ ו ד פ ו צ ץ ר א ש ו ן כ נ ר א ה, ב מ ח ס ו ם ש ב כ נ י ס ה ל מ ת ח ם. כ ח צ י ש ע ה ל א ח ר מ כ ן, כשהגיעו עיתונאים ו א ז ר ח י ם ל מ ק ו ם ה פ י ג ו ע, פ ו צ ץ ע צ מ ו מ ח ב ל מ ת א ב ד ש נ י. נ ג' י ב ד נ י ש Danish) ( Najib, ד ו ב ר מ ש ר ד ה פ נ י ם ה א פ ג א נ י מ ס ר, כ י ה מ ח ב ל ה מ ת א ב ד ה ש נ י 3 NDS - National Directorate of Security

10 10 ה ת ח ז ה כאיש תקשורת ו פ ו צ ץ ע צ מ ו ב ק ר ב ר י כ ו ז ש ל כ ת ב י ם ואנשי הצלה. בפיגוע נ ה ר ג ו כ ש ל ו ש י ם ב נ י א ד ם ו ע ש ר ו ת נ פ צ ע ו. ת ש ע ה מ ה ה ר ו ג י ם ה י נ ם א נ ש י ת ק ש ו ר ת, ש ה ג י ע ו ל ס ק ר א ת ה פ י ג ו ע (ח' א מ ה פ ר ס, ר ו י ט ר ס, א י. פ י, 1 ב מ א י ( זירת הפיגוע בקאבול ) מתוך סרטון בדף הפייסבוק של, Ahmad Ahmadi 30 ב א פ ר י ל 2018). דאעש קיבל אחריות לביצוע הפיגוע בהציגו גרסא שונה, להערכתנו שקרית, להתרחשויות. על- פי הודעת ק ב ל ת ה א ח ר י ו ת, ה ת ב צ ע ו ש ת י פ ע ו ל ו ת ה ת א ב ד ו ת ה מ ו ד י ע י ן ש ל מ פ ק ד ה נ ג ד ה א פ גא נ י ב ע י ר א ח ד ק א ב ו ל. המבצעים המכונה קעקאע הכורדי, ביצע את ההתקפה באמצעות אפוד נ פ ץ. ע ל פ י ה ה ו ד ע ה נ פ ג ע ו חמישים ב נ י- א ד ם, ח ל ק ם נ ה ר ג ו ו ח ל ק ם נ פ צ ע ו. ה נ י צ ו ל י ם מ ה פ י צ ו ץ נ מ ל ט ו ל ח ד ר ה מ ב צ ע י ם, ש ם ח י כ ה ל ה ם מ ת א ב ד נוסף המכונה ח' ליל אלקרשי, שפוצץ עצמו ) חק, 30 באפריל ( פ י ג ו ע י ם נוספים, שביצע דאעש ב- 28 ב א פ ר י ל 2018 נ ה ר ג ו ב ג' ל א ל א ב א ד ע ש ר י ם ב נ י- א ד ם, ב ה ם ש ש ה ש ו ט ר י ם, כתוצאה מפיצוץ אופנוע ת ו פ ת ס מ ו ך ל מ ס ג ד ו מ ר כ ז ר י ש ו ם ל ב ח י ר ו ת ) א פ ג נ י ס ט א ן ט י י מ ס, 29 ב א פ ר י ל ( ב- 29 ב א פ ר י ל 2018 הודיעה סוכנות אעמאק כי עשרים בני אדם, בהם שישה שוטרים, נהרגו מפיצוץ אופנוע תופת במרכז ל ר י ש ו ם מצביעים לבחירות בג' לאלאבאד ) ח ק, 29 ב א פ ר י ל ( ח מ י ש ה ב נ י- א ד ם נ ה ר ג ו ו ל פ ח ו ת ע ש ר ה נ ו ס פ י ם נ פ צ ע ו ב פ י צ ו ץ מ כ ו נ י ת ת ו פ ת ב- 27 ב א פ ר י ל ב א ז ו ר ה ל מ נ ד בדרום אפגניסטן. ע ל פ י ד י ו ו ח י ם מ ק ו מ י י ם, מחבל מתאבד פ ו צ ץ ע צ מ ו באמצעות מכונית ת ו פ ת ב ק ר ב ת מפקדה של ה צ ב א. כ ת ו צ א ה מ כ ך נ ה ר ג ו א ר ב ע ה א ז ר ח י ם ו ש ו ט ר א ח ד. ע ד כ ה ל א פ ו ר ס מ ה הודעת קבלת אחריות על הפיגוע ) עין ליביא, 28 באפריל 2018). אימוני פעילים של דאעש מחוז ח' ראסאן של דאעש פרסם תמונות מתוך מחנה אימונים על- שם מחמד אבו מסלמה אלאנצארי, שבו מתאמנים פ ע י ל י ו. ב ת מ ו נ ו ת נ ר א י ם ה פ ע י ל י ם ע ו ב ר י ם ה ד ר כ ה ו מ ת א מ נ י ם ב י ר י ב נ ש ק ק ל ו ב ה ס ת ע ר ו ת ע ל יעדים שונים ) חק, 28 באפריל 2018).

11 ב: ה ק ש ר ש ל ה ה ת א ר ג נ ו י ו ת ה ל ל ו ע ם ס ו ר י ה ע ל ו ל. 11 מימין : פעילי המחנה בשעת הדרכה. משמאל : פעילי המחנה באימוני הסתערות ) חק, 28 באפריל.(2018 פעילות סיכול ו מ נ ע ר ו ס י ה חשיפת התארגנות דאעש ש י ר ו ת ה ב י ט ח ו ן ה פ ד ר ל י ש ל ר ו ס י ה (FSB) ס י כ ל ב מ ה ל ך ח ו ד ש מ ר ץ 2018 פ ע י ל ו ת ש ל א ר ב ע ה פ ע י ל י ם ש ה ש ת י י כ ו ל ה ת א ר ג נ ו ת ח ש א י ת ש ל ד א ע ש. ה פ ע י ל י ם ה ג י ע ו מ ה ע י ר נ ו ב י א ו ר נ ג ו י Urengoy) ( Novy, כ- 2,300 מ ז ר ח מ צ פ ו ן ק"מ ל מ ו ס ק ב ה, ה ש נ י י ה ה ע י ר ב ג ו ד ל ה ב מ ח ו ז י מ ל ו- נ נ ץ ב ר ו ס י ה. ה פ ע י ל י ם ת כ נ נ ו ל ב צ ע ר צף פ י ג ו ע י ם ב א ז ו ר מ ו ס ק ב ה ב ה כ ו ו נ ת ג ו ר מ י ם ב ס ו ר י ה. ה כ ו ו נ ת ם ת ב צ ע ה ב א מ צ ע ו ת א פ ל י ק צ י י ת ט ל ג ר ם. החקירה חשפה קשרים שהיו להתארגנות עם מספר תושבים קיצוניים נוספים בעיר נובי אורנגוי. בעקבות ז א ת, ב- 26 ב א פ ר י ל 2018 ש י ר ו ת ע ר ך ה ב י ט ח ו ן י ח ד ה פ ד ר ל י, ע ם מ ש ר ד ה פ נ י ם ה ר ו ס י, מ ב צ ע ב ע י ר א ו ר נ ג ו י נ ו ב י ש ב מ ה ל כ ו נ ע צ ר ו ע ש ר י ם ב נ י א ד ם ו נ ח ש פ ו חומרי תעמולה של ד א ע ש, אמצעי תקשורת ו ס פ ר ו ת ד ת י ת ב ע ל ת אופי קיצוני ) אתר שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה, 27 באפריל ( ז ה ה מ ק ר ה ה ש ל י ש י ש ב ו ס י כ ל ש י ר ו ת ה ב י ט ח ו ן ה פ ד ר ל י ב ר ו ס י ה פ י ג ו ע י ם ש ת ו כ נ נ ו ל ה ת ב צ ע ע"י פ ע י ל י דאעש במהלך חודש אפריל באפריל 2018 חיסל שירות הביטחון פעיל דאעש שתכנן לבצע פיגוע י ר י ופיצוץ מטען מאולתר במבנים של השלטון המקומי ושל שירות הביטחון הפדרלי הרוסי במחוז סטברופול. ב- 17 ב א פ ר י ל 2018 הודיע שירות ה ב י ט ח ו ן ה פ ד ר ל י כ י ע צ ר ח ב ר י ח ו ל י י ת דאעש שתכננו ל ב צ ע פ י ג ו ע י ר י ו פ י צ ו ץ מ ט ע ן מ א ו ל ת ר ב מ ח ו ז ר ו ס ט ו ב. ה פ ע י ל י ם ה ו כ ו ו נ ו ע"י פ ע י ל י ד א ע ש ב ס ו ר י ה ) א ת ר ש י ר ו ת ה ב י ט ח ו ן ה פ ד ר ל י ה ר ו ס י, 21,17 ב א פ ר י ל ( 2018 ל ה ע י ד, כ י ג ם ל נ ו כ ח ה ל ח צ י ם ה מ ו פ ע ל י ם ע ל ד א ע ש ב מ ד י נ ו ת ה ל י ב ה ) ס ו ר י ה ו ע י ר א ק) מ מ ש י כ י ם פ ע י ל י ו ל ע ו ד ד פ י ג ו ע י ם ב ר ח ב י ה ע ו ל ם, ו ב כ ל ל זה ברוסיה. נשים רוסיות נדונו למאסרי עולם בעיראק בשל השתייכותן לדאעש 19 כ ל י ה ת ק ש ו ר ת ב ר ו ס י ה ה מ ש פ ט ב י ת כ י ד י ו ו ח ו ר ו ס י ו ת נ ש י ם ד ן ב ע י ר א ק ל מ א ס ר ב ש ל ע ו ל ם הצטרפות לארגון המדינה האסלאמית. מריה זכארובה, דוברת משרד החוץ, אישרה בעבר, כ י ה נ ו ש א מ ו כ ר למשרד החוץ והם עומדים בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ) בעיראק). משרד החוץ הרוסי דיווח, כי מקיץ, 2017

12 ב מ א י 1 הנחשב לבטוח, י ל ד י ם ו- 24 נ ש י ם בעלי אזרחות רוסית הוחזרו לרוסיה מעיראק ו ס ו ר י ה. ע ל פ י ה ה ו ד ע ה כ- 50 ע ד 70 נשים מוחזקות בבתי הכלא בבגדאד ) טאס, 29 באפריל ( ת ו ר כ י ה השבוע ביצעו כוחות הביטחון התורכיים פעילות אינטנסיבית נגד פעילי דאעש. במסגרת ז א ת: בכיר דאעש שכיהן כאמיר הארגון בדיר אלזור, המקורב לאבו בכר אלבע'דאדי, נ ע צ ר י ח ד ע ם ש ל ו ש ה פ ע י ל י ם ב כ י ר י ם נ ו ס פ י ם ב מ ח ו ז א ז מ י ר ) ה ו ר י י ט ד י י ל י נ י ו ז, ס ו כ נ ו ת א נ ט ו ל י ה ה מ צ ו ט ט ת ע"י,AP 27 ב א פ ר י ל ( א ת ר ה א י נ ט ר נ ט פ ר א ת פ ו ס ט ד י ו ו ח, כ י ה ב כ י ר מ ב י ן א ר ב ע ת ה ע צ ו ר י ם ה י נ ו כ א ס ר א ל ח ד א ו י, ה מ כ ו נ ה א ב ו ק א ק א ע א ל ק ר א נ י, ש ה י ה ב ע ב ר מ ו ש ל מ ח ו ז אלח'יר של ד א ע ש. ש ל ו ש ת האחרים מילאו תפקידים בכירים בתחומי המודיעין ו ה ב י ט ח ו ן ב מ ח ו ז א ל ח'יר 28,26 באפריל ( ובמחוז פרת ) פראת פוסט, 2018 י ח י ד ו ת ה ל ו ח מ ה ע צ ר ו ת ו ר כ י ה ש ל ב ט ר ו ר ב- 29 ב א פ ר י ל ע ש ר ה ב נ י ב ע י ר א ד ם א ד נ ה, ה ח ש ו ד י ם ב ה ש ת י י כ ו ת ל ד א ע ש ובתכנון פיגוע. נמסר כי ארבעה מהם הינם בעלי אזרחות תורכית ו ש י ש ה. ( 2018 בעלי אזרחות סורית Sabah), Daily משטרת תורכיה עצרה באיסטנבול 41 ב נ י א ד ם ה ח ש ו ד ים ב ה ש ת י י כ ו ת ל ד א ע ש. נמסר כי ארבעים מתוכם הינם ז ר י ם ואחד ממוצא תורכי Sabah), Daily 28 ב א פ ר י ל ( מדינות המערב ה י ו ר ו פ ו ל ד י ו ו ח, כי ב- 25 ב א פ ר י ל 2018 החלו מדינות ה מ ע ר ב במבצע שמטרתו ל פ ג ו ע ב י כ ו ל ו ת ד א ע ש ת כ נ י ל ה פ י ץ ט ר ו ר. ב מ ב צ ע מ ש ת ת פ ו ת א ר ה"ב, ק נ ד ה ו מ ד י נ ו ת ה א י ח ו ד ה א י ר ו פ י ) צ ר פ ת, ב ר י ט נ י ה, ב ל ג י ה, ה ו ל נ ד, ב ו ל ג ר י ה ו ר ו מ נ י ה (. ב ה ק ש ר כ י ל צ י י ן, י ש ז ה, ה ש ב ו ע ה ו ס ר ו ש נ י א ת ר י א י נ ט ר נ ט מ ר כ ז י י ם ד א ע ש, ש ל א ע מ א ק ו נ א ש ר אך י י ת כ ן כ י ה ם יעלו מחדש בימים או בשבועות הקרובים. גיוס כספים ע"י דאעש השבוע חזר לפעילות האתר החשוב של דאעש אח' באר אלמסלמין, לאחר מספר שבועות שבהם לא היה פ ע י ל. ב א ת ר מ ו פ י ע ה ק ר י א ה ל ת ר ו ם ל א ר ג ו ן, ל א ר ק ב מ ט ב ע ב י ט ק ו י ן ) כ פ י ש ה י ה ב ע ב ר (, א ל א ג ם ב מ ט ב ע דיגיטלי נוסף בשם Z-cash 4 יותר מבחינת השמירה על האנונימיות של המשתמשים בו. the Zerocoin Electric Coin הינו מטבע ו י ר ט ו א ל י ש פ ו ת ח ב המטבע. החברה המפתחת את נ ק ר א ת Z-cash 4.Company נ ט ע ן כ י המטבע מהווה סוג מטבע משופר ע ב ו ר ה מ ש ת מ ש י ם לעומת מטבעות ו י ר ט ו א ל י י ם א ח ר י ם ד ו ג מ ת ב י ט ק ו י ן ה מ א פ ש ר י ם ל מ ש ת מ ש י ם להסתיר את ז ה ו ת ה ש ו ל ח, ה נ מ ע ן ו ס כ ו ם ה כ ס ף ה נ מ כ ר. ה מ ס ח ר י כ ו ל ל ה י ע ש ו ת ב ד ו מ ה לעסקאות הביטקוין אך קיימת גם אפשרות לבצע העברות ללא חשיפה.

13 13 הקריאה לתרום שהופיעה באתר של דאעש אח' באר אלמסלמין: " לחץ כאן כדי לתרום בביטקוין א ו Z-cash) Z-cash עדיף מבחינת הפרטיות ] שכן] הוא מונע מעקב ] א ח ר פ ר ט י ה מ ש ת מ ש י ם [ ( ".

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

זיסר

זיסר בודד בצמרת בשאר אל אסד והמאבק על סוריה אייל זיסר הקדמה ב 18 במארס 2011 הגיע "האביב הערבי" גם לסוריה. באחת ניצתה האש בכל רחבי המדינה, מבשרת את פרוץ המהפכה הסורית אשר עתידה הייתה, כך נראו פני הדברים בראשית

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\345\370\357 \361\341\ doc)

(Microsoft Word - \340\345\370\357 \361\341\ doc) 1 ת"פ 15- בבית משפט המחוזי בבאר שבע מדינת ישראל באמצעות המחלקה לחקירות שוטרים מרכז בק למדע, רח' הרטום 8 הר חוצבים ירושלים טל' 02-5412458/454 פקס: 02-6467794 מען למשלוח דואר: ת.ד 45208 ירושלים 91450 המאשימה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד