חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)"

תמליל

1 פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו בן לאם מ נ צ ר ת ולאב תושב שכם, שננטש ע"י ה ו ר י ו. מ ע י ו ן ב ד ף הפייסבוק שלו ע ו ל ה, כ י ב ש ב ו ע ו ת ש ל א ח ר ה צ ה ר ת טראמפ הוא הקצין את דעותיו. כוחות הביטחון הישראליים הרגו בכפר אליאמון ) צפון השומרון ( את אחמד נ צ ר ג' ראר, מבכירי ההתארגנות ש ר צ ח ה א ת ה ר ב ר ז י א ל ש ב ח ז"ל ב פ י ג ו ע י ר י (9 ב י נ ו א ר ( 218. מ ח ק י ר ת ש י ר ו ת ה ב י ט ח ו ן ה כ ל ל י ע ו ל ה, כ י ההתארגנות הייתה מעורבת בניסיונות נוספים לביצוע פיגועים ובתכנון פיגועים נ ו ס פ י ם. ה ש ב ו ע נ פ ל ו ש ת י ר ק ט ו ת ש ש ו ג ר ו ב ש ט ח ע ז ה מ ר צ ו ע ת י ש ר א ל. ב ת ג ו ב ה ה א ו ו י ר ח י ל ש ל ט י ס כ ל י ת ק פ ו ו ב ד ר ו מ ה. מ ש ר ד ד ו ב ר ה ב ר י א ו ת ה ח ר פ ה מ פ נ י ה ז ה י ר ע ז ה ב ר צ ו ע ת ב מ צ ב נ ו ס פ ת ה ב ר י א ו ת מ צ ו ק ת ב ש ל ה ד ל ק ה נ מ ש כ ת. ה ו א ה ו ד י ע ע ל ס ג י ר ת 13 מ ר כ ז י ם ר פ ו א י י ם ו ש ל ו ש ה ב ת י ח ו ל י ם. מ נ ג ד, ד ו ב ר מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ש ל ממשלת ההסכמה הכחיש, כי סגירת המרכזים נגרמה ממחסור בדלק ומתח ביקורת על החלטת חמאס לסגור א ו ת ם. ב מ ס פ ר ד י ו ו ח י ם נ מ ס ר, כ י ע ל ר ק ע ה ה ת ד ר ד ר ו ת ב מ צ ב ה ה ו מ נ י ט א ר י ב ר צ ו ע ה, ו ה ה י ע נ ו ת ה מ ו ג ב ל ת ל ק ח ת ח ל ק ב ה פ ג נ ו ת ו ע צ ר ו ת, נבחנת עתה האפשרות לביצוע פעולות " עממיות " המוניות נ ג ד י ש ר א ל. ה כ ו ו נ ה ה י א ל ה נ י ע מ ס פ ר ג ד ו ל ש ל ב נ י א ד ם ל ק ר ב ת ה ג ד ר א ח ת ה ה צ ע ו ת ה י א ל ק יים נוכחות קבועה ו א י נ ט נ ס י ב י ת ב ס מ ו ך ל ג ב ו ל ו א ף ל ב צ ע ניסיונות חדירה ל ש ט ח י ש ר א ל. ל מ ט ר ה ז א ת נ פ ת ח ד ף פ י י ס ב ו ק ב ש ם " ת ה ל ו כ ת השיבה הגדולה ". פיגועים/ ניסיונות לפיגועים פיגוע דקירה סמוך לאריאל 5 בפברואר 218: ב ש ע ו ת ה ג י ע מ ח ב ל ה צ ה ר י ם ל צ ו מ ת א ר י א ל ה כ ב י ש א ת ח צ ה ה ו א ) ש ו מ ר ו ן). ו ה ת ק ר ב ל י ש ר א ל י שהמתין סמוך לתחנת ההסעה בכניסה. הוא הפתיע את האזרח ו ד ק ר א ו ת ו ב פ ל ג ג ו פ ו ה ע ל י ו ן. ה א ז ר ח,

2 ב פ ב ר ו א ר 2 מ ז ר ח י ת( 2 ש נ פ צ ע ב א ו ר ח אנוש מת מ פ צ ע י ו ב ב י ת ה ח ו ל י ם. ה פ ל ס ט י נ י נ פ ג ע ע ל ידי מכונית של ק צ י ן צ ה"ל א ו ל ם הצליח להימלט מהמקום כשהוא משאיר את תיקו ובו תעודת הזהות ו ב ג ד י ם. מ ב צ ע ה פ י ג ו ע ה ו א ע ב ד א ל כ ר י ם ע א ד ל ע אצי, ב ן, 19 ש ה ת ג ו ר ר ל א ח ר ו נ ה ב י פ ו. ע ב ד א ל כ ר י ם ה ו א ב ן לאם תושבת נ צ ר ת ואב תושב שכם. ה ו א נ נ ט ש ע ל י ד י ה ו ר י ו ו ע ב ר ב ש נ י ם ה א ח ר ו נ ו ת בין מוסדות ש ו נ י ם ב י ש ר א ל. ה ו א נ ה ג ל נ ס ו ע ב ק ב י ע ו ת ל ב ק ר א ת א ב י ו ב ש כ ם. מ ע י ו ן ב ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל ו ע ו ל ה כ י לאחרונה, בעיקר בשבועות שלאחר הצהרת טראמפ, הוא הקצין את דעותיו. עבד אלכרים עאדל עאצי לא אותרה תגובה לפיגוע מצד הרשות או פתח. חמאס, הג' האד האסלאמי בפלסטין ו א ר גו נ י ם נ ו ס פ י ם ה פ י ג ו ע א ת ש י ב ח ו ה מ כ ו נ ה ב ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת " פ ע ו ל ת ס ל פ י ת". ל כ ך ה ה ו כ ח ה ז ו ל ד ב ר י ה ם ש" ה ה ת נ ג ד ו ת " נ מ ש כ ת ) פלסטין אלא'ן, 5 בפברואר 218). בראש הקריקטורה נכתב : דקירת מתנחל בסלפית, והמבצע שב לבסיסו בשלום... " נרתיק הסכין מעוצב כמפת א ר ץ י ש ר א ל ) חשבון הטוויטר של, PALINFO ר 5 ב פ ב ר ו א 218) ישראלי תושב תל אביב נכנס בשעות הערב בטעות לאזור האוניברסיטה באבו דיס ל י ר ו ש ל י ם). פלסטינים שהבחינו ב ו ה ח ל ו ל ר ג ו ם א ו ת ו ב א ב נ י ם. ה ו א נ פ גע ב ר א ש ו ו ב מ ק ו מ ו ת נ ו ס פ י ם ב ג ו פ ו. מ נ ג נ ו נ י ה ב י ט ח ו ן ה פ ל ס ט י נ י ם, ש ה ב ח י נ ו ב מ ת ר ח ש, ה ג י ע ו ל מ ק ו ם ו ה ג נ ו ע ל י ו. ה ו א נ ל ק ח ל ת ח נ ת ה מ נ ג נ ו נ י ם ב אבו ד י ס. כ א ש ר י צ א ו פ ע י ל י ה מ נ ג נ ו נ י ם ה פ ל ס ט י נ י ם כ ד י ל ה ע ב י ר ו ל י ד י ה י ש ר א ל י ם ה ח ל ו ה פ ר ו ת ס ד ר א ל י מ ו ת ב מ ה ל כ ן ה ו ש ל ך ר י מ ו ן ל ע ב ר כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם. כ ל י ה ר כ ב ב ו ה ג י ע ה א ז ר ח ה י ש ר א ל י הועלה באש. כ ו ח ו ת מ ש מ ר ה ג ב ו ל ש ה ו ז ע ק ו ל מ ק ו ם ה צ ל י ח ו ל ח ל צ ו. ש נ י י ם מ א נ ש י מ נ ג נ ו נ י ה ב י ט ח ו ן ש ל ה ר ש ו ת

3 חשבון הטוויטר( 3 ה פ ל ס ט י נ י ת נ פ צ ע ו. ב ל י ל 4-3 ב פ ב ר ו א ר 218 נעצרו שישה תושבי אבו ד י ס ב ח ש ד ל מ ע ו ר ב ו ת ב נ י ס י ו ן ל פ ג ו ע באזרח הישראלי. (218 ש ר י ד י כ ל י ר כ ב ו ש ל ה א ז ר ח ה י ש ר א ל י ש נ כ נ ס ב ש ו ג ג ל א ב ו ד י ס, QUDSN ר 2 ב פ ב ר ו א, PALINFO ר 3 ב פ ב ר ו א 218 הפייסבוק, דף כוחות הביטחון הרגו חבר נוסף בחוליה, שביצעה את פיגוע הירי בחוות גלעד ב פ ע י ל ו ת כ ו ח ו ת ש ל מ ש ו ת פ ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ) צ פ ו ן י א מ ו ן ב כ פ ר ש ו מ ר ו ן ( מ א מ ץ ו ב ת ו ם מ ו ד י ע י נ י מ ש ו ל ב, ה ר ג ו כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ב- 6 ב פ ב ר ו א ר 218 ב ש ע ו ת ה ב ו ק ר א ת אחמד נ צ ר ג' ר א ר, מבכירי ה ח ו ל י ה, 9) ז"ל ש ב ח ר ז י א ל ה ר ב א ת ש ר צ ח ה ב י נ ו א ר מ ר כ ז י פ ע י ל ה י ה ג' ר א ר ב ה ת א ר ג נ ו ת ש ה י י ת ה ט ר ו ר א ח ר א י ת לפיגוע. במהלך ניסיון המעצר י צ א נ צ ר ג' ר א ר מ ה מ ב נ ה ב ו ה ס ת ת ר כ ש ה ו א ח מ ו ש. ה ו א נ ו ר ה ע ל י ד י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן. ב ר ש ו ת ו נ מ צ א ו ר ו ב ה 16M ו ת י ק, ש ה כ י ל מ ט ע נ י ם. מ ח ק י ר ו ת, ש ב י צ ע ש י ר ו ת ה ב י ט ח ו ן ה כ ל ל י ע ו ל ה, כ י ה ה ת א ר ג נ ו ת מ ע ו ר ב ת ב נ י ס י ו נ ו ת נ ו ס פ י ם ל ב צ ע פ י ג ו ע י ם ו ב ת כ נ ו ן פ י ג ו ע י ם נ ו ס פ י ם ) א ת ר ש י ר ו ת הביטחון הכללי, 6 בפברואר ( 218. ה ז ר ו ע הצבאית של ח מ א ס פ ר ס מ ה ה ו ד ע ה ר ש מ י ת ע ל מותו של א ח מ ד נ צ ר ג' ר א ר. ה ה ו ד ע ה מ ש ב ח ת א ת גבורתם של ג' ר א ר ו ח ב ר י ו ו מ צ י י נ ת כ י ה ו א ה פ ך מ ו ד ל ל ח י ק ו י ל כ ל ב נ י ה ח ו ר י ן ב מ א ב ק ב כ י ב ו ש. ע ו ד צ ו י ן ב ה ו ד ע ה, כ י ה פ ל ס ט י נ י ם י מ ש י כ ו ל ה נ ח י ת מ ה ל ו מ ו ת א ת י פ ס י ק ו ו ל א י ש ר א ל ע ל מ כ א י ב ו ת ה א נ ת י פ א ד ה ה ז ר ו ע ) א ת ר הצבאית של חמאס, 6 בפברואר ( 218.

4 ד ו ב ר ת נ ו ע ת ח מ א ס, פ ו ז י ב ר ה ו ם, פ ר ס ם ה ו ד ע ה ש ב ה ש י ב ח א ת ע מ י ד ת ם ה א י ת נ ה ש ל ת ו ש ב י. ה ה ת נ ג ד ו ת"" ב פ ב ר ו א ר 3 4 מימין : הודעת הזרוע הצבאית של חמאס ) אתר הזרוע הצבאית, 6 בפברואר 218 ) שפרסמה. ממשאל : כרזה חמאס לזכרו ) חשבון הטוויטר הרשמי של חמאס, 6 בפברואר 218 ) ב- 3 ב פ ב ר ו א ר 218, ב מ ה ל ך פ ע י ל ו ת כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ל א י ת ו רו ש ל א ח מ ד נ צ ר ג' ר א ר ב כ פ ר ב ר ק י ן, נ ה ר ג א ח מ ד ס מ י ר א ב ו ע ב י ד, ב ן, 19 ל א ח ר ש נ פ צ ע ב ר א ש ו ב ע י מ ו ת י ם ע ם כ ו ח ו ת צ ה"ל. ה מ ש ת ת פ י ם ב ה ל ו ו י י ת ו ה ש מ י ע ו ק ר י א ו ת בשבחו של א ח מ ד ג' ר א ר ו ב ש ב ח " ה ה ת נ ג ד ו ת" PALINFO), 4 ב פ ב ר ו א ר ; 218 QUDSN, 4 ב פ ב ר ו א ר ( 218 ב ר ק י ן ו ק ר א ל ה פ ו ך א ת ה נ י ס י ו ן ש ל ש כ ם, ג' נ י ן ו ב ר ק י ן ל מ ו ד ל ל ח י ק ו י ל הי ח ל צ ו ת נ ג ד " ה כ י ב ו ש" ו ל ה ג נ ה ע ל ) אתר חמאס, 4 בפברואר ( 218. (218 עימותים עם כוחות הביטחון הישראליים בברקין ) חשבון הטוויטר של, PALDF

5 דף הפייסבוק של המושלת לילא ע' נאם,( מ ע ן,( 5 קריקטורות המשבחות את אחמד נ צ ר ג' ר א ר ע ל שה צ ל י ח ל ח מ ו ק פ ע ם א ח ר פ ע ם : " א ח מ ד ג' ר א ר... ר ו ח ה ר פ א י ם ששברה את מערכת הביטחון הישראלית " ) חשבון הטוויטר של, PALINFO ר 4 ב פ ב ר ו א 218 של; חשבון הטוויטר סוכנות שהאב, 4 בפברואר 218 ) הפגנות, עימותים והפרות סדר ב מ ה ל ך ה ש ב ו ע נ מ ש כ ו ה ה פ ג נ ו ת ו ה פ ר ו ת ה ס ד ר ה א ל י מ ו ת ביהודה, שומרון, י ר ו ש ל י ם ו ר צ ו ע ת ע ז ה. ה צ ה ר ת ט ר א מ פ ב נ ו ש א י ר ו ש ל י ם ה מ ש י כ ה ה נ ו ש א ל ה י ו ת ה מ ר כ ז י, א ל י ו ה צ ט ר פ ה מ ח א ה ל נ ו כ ח ה מ צ ב ה ה ו מ נ י ט א ר י ה ק ש ה ב ר צ ו ע ת ע ז ה. ג ו ר מ י ם מ ק ו מ י י ם ב י ה ו ד ה ש ו מ ר ו ן ו ר צ ו ע ת ע ז ה מ נ ס י ם ל ה מ ש י ך ו ל ל ב ו ת א ת ה ה פ ג נ ו ת ב א מ צ ע ו ת ה כ ר ז ה ע ל י מ י ם מ ס ו י מ י ם כ ע ל " י מ י ז ע ם " א ו " י מ י ה ס ל מ ה " א ו ל ם נ ר א ה, כ י היענות של ה צ י ב ו ר ה פ ל ס ט י נ י לקריאות אלה היא חלקית ב ל ב ד. ב ע י מ ו ת י ם ב- 3 ב י נ ו א ר 218 ב כ פ ר א ל מ ע' י ר, צ פ ו ן- מ ז ר ח י ת 3 ב י נ ו א ר ( 218. כ מ ו כ ן ד ו ו ח ע ל כ מ ה פ ל ס ט י נ י ם, ל ר א מ א ל ל ה, נ ה ר ג ל י ת ' ה י ת'ם א ב ו נ ע י ם, ב ן 16 שנפצעו בעימותים עם כוחות הביטחון הישראליים במהלך ההפגנות. לילא ע' נאם, מושלת מחוז ראמאללה, ועבאס זכי, ח ב ר ה ו ו ע ד ה מ ר כ ז י ש ל פ ת ח, ב ה ל ו ויי ת ו ש ל א ב ו נ ע י ם 31 בינואר (218 ב מ ק ב י ל ה א ב נ י ם י י ד ו י י א י ר ו ע י נ מ ש כ ו ו ה ש ל כ ת ב ק ב ו ק י ה ת ב ע ר ה כ ו ח ו ת ל ע ב ר ה ב י ט ח ו ן ול ע ב ר מ ט ר ו ת א ז ר ח י ו ת. ב פ ע י ל ו ת ס י כ ו ל ו מ נ ע, ש ב י צ ע ו כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ב ר ח ב י י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן, נ ע צ ר ו ח ש ו ד י ם בפעילות טרור ונתפסו אמצעי לחימה.

6 פיגועים משמעותיים " מוגדרים על- ידינו כפיגועי" ב פ ב ר ו א ר פיגועים משמעותיים שבוצעו בשנה האחרונה י ש ר א ל ד ר ו ם ירי רקטות לעבר י ש ר א ל במהלך השבוע אותרו שתי נפילות רקטות בשטח י ש ר א ל, ששוגרו מרצועת עזה. לא היו נ פ ג ע י ם ו ל א נ ג ר ם נ ז ק. זהות משגרי הרקטות לא ידועה לפי שעה. להלן פירוט האירועים: ב- 1 ב פ ב ר ו א ר 218: ר ק ט ה נורתה מצפון ר צ ו ע ת ע ז ה לעבר שטח ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת ח ו ף א ש ק ל ו ן. ל א ה י ו נ פ ג ע י ם ו ל א נג ר ם נ ז ק. ב- 2 ב פ ב ר ו א ר 218: ב ש ע ו ת ה ל י ל ה ש ו ג ר ה ר ק ט ה מ ר צ ו ע ת ע ז ה ל ע ב ר י ש ר א ל ) ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת שער הנגב ( הרקטה התפוצצה בשטח פתוח. לא היו נ פ ג ע י ם ו ל א ב פ ב ר ו א ר 218). נ ג ר ם נ ז ק (דף הפייסבוק צבא אדום, 2 ( 218 ש ר י ד י רקטה ששוגרה לעבר י ש ר א ל ונפלה בשטח פתוח ) חשבון הטוויטר, PALINFO ירי, דקירה, דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים. לא נ כ ל ל י ם 1 ב ה ם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.

7 ש ש* 7 ב ת ג ו ב ה ל י ר י ה רק ט ו ת ת ק פ ו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל האוויר מטרות טרור של ח מ א ס. ב ל י ל 2-1 ב פ ב ר ו א ר 218 ט י ס כ ל י ת ק פ ו ע מ ד ת ת צ פ י ת ש ל ר צ ו ע ת ב צ פ ו ן ח מ א ס ע ז ה. ב- 3 ב פ ב ר ו א ר 218 ה ו ת ק פ ו מ ט ר ו ת ב ד ר ו ם רצועת עזה ישראל הבהירה, כי היא רואה בחמאס כגוף האחראי לנעשה ברצועה. בתקשורת הפלסטינית דווח כ י, ב י ן ה י ת ר, כ י ה ו ת ק ף מ ו צ ב ש ל ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס ב מ ע ר ב מ ח ו ז ר פ י ח ו כ י ל א ה י ו נ פ ג ע י ם א ך נ ג ר ם נזק לרכוש (שהאב, דניא אלוטן, 3 בפברואר ( 218. (218 תוצאות התקיפה בצפון הרצועה ) חשבון הטוויטר, QUDSN ב פ ב ר ו א ר 2 נפילות רקטות בשטח י ש ר א ל בחתך חודשי * 3 2 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל** מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר * נובמבר דצמבר ינואר פברואר ה ע ר ו ת כוללת* הסטטיסטיקה אינה נ פ י ל ת ר ק ט ו ת ב ש ט ח ר צ ו ע ת ע ז ה א ו ירי פצצות מרגמה לעבר י ש ר א ל. מ ה ר ק ט ו ת ש נ פ ל ו ב ח ו ד ש פ ב ר ו א ר ה י ו ר ק ט ו ת ש ש ו ג ר ו מ ח צ י ה א י ס י נ י ל ע ב ר י ש ר א ל, כ כ ל ה נ ר א ה ע ל י ד י פעילי מחוז סיני של ד א ע ש. בחודש אפריל שוגרה רקטה אחת מחצי ה א י סיני שנפלה ב ש ט ח י ש ר א ל. ה ר ק ט ה ש ו ג ר ה ע ל י ד י פ ע י ל י מ ח ו ז ס י נ י ש ל ד א ע ש. ב ח ו ד ש א ו ק ט ו ב ר 217 ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת מ צ פ ו ן ח צ י ה א י ס י נ י ע"י שלוחה של דאעש בסיני. הרקטות נפלו בשטח המועצה האזורית אשכול.

8 חשבון הטוויטר( ב פ ב ר ו א ר 2 ב פ ב ר ו א ר 3 8 נפילת רקטות בחתך שנתי עימותים על גבול רצועת עזה ב ג ב ו ל ר צ ו ע ת ע ז ה ה ת ק י י מ ו ה פ ג נ ו ת ב מ ס פ ר מ ו ק ד י ם ע ל ג ב ו ל ר צ ו ע ת ע ז ה ס מ ו ך ל ג ד ר ה ב י ט ח ו ן. א ש ר ף א ל ק ד ר ה, ד ו ב ר מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ב ר צ ו ע ה, מ ס ר כ י ב ע י מ ו ת י ם ב מ ז ר ח ה ר צ ו ע ה נ פ צ ע ו 15 פ ל ס ט י נ י ם ) ח ש ב ו ן הטוויטר של אשרף אלקדרה, 2 בפברואר 218 (. (218 עימותים במזרח רצועת עזה, GAZA NOW 218 הפייסבוק; דף, QUDSN ניסיון חדירה לישראל ב- 1 ב פ ב ר ו א ר 218 זי ה ת ה ת צ פ י ת צ ה"ל א ר ב ע ה ח ש ו ד י ם מ ת ק ר ב י ם ל ג ד ר ה ב י ט ח ו ן ב ד ר ו ם ר צ ו ע ת ע ז ה. לאחר שחצו את הגדר, נ ת פ ס ו ה א ר ב ע ה ע ל י ד י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם. ברשות אחד מהם נמצאו שתי ס כ י נ י ם ו ר י מ ו ן. הארבעה הועברו לחקירה. נבדקת האפשרות שהם תכננו לבצע פיגוע בשטח י ש ר א ל.

9 ב פ ב ר ו א ר 3 חשבון הטוויטר( 9 ס י כ ו ל ניסיון הברחה לרצועת עזה ב ו ד ק י ם ביטחוניים של ר ש ו ת ה מ עברים ב מ ע ב ר כרם שלום ס י כ ל ו נ י ס י ו ן ה ב ר ח ה ל ר צ ו ע ת עזה של מארזים המכילים מרכיבים להכנת חומרי נפץ. המארזים הוסתרו במשלוח ציוד רפואי שהיה מיועד לרצועה. לאחר ש ה ח ו מ ר י ם נ ב ד ק ו ב מ ע ב ד ה לזיהוי חומרים ה ו ב ר ר, כ י המדובר במרכיב מרכזי בהכנת חומרי נ פ ץ. י צ ו י ן כ י ב כ ל י ו ם ע ו ב ר ו ת כ מ ה מ א ו ת מ ש א י ו ת ב מ ע ב ר כ ר ם ש ל ו ם ב ה ן ס ח ו ר ו ת ל ת ו ש ב י ה ר צ ו ע ה. המארזים שנתפסו במעבר כרם שלום ) דוברות משרד הביטחון, 4 בפברואר 218 ) המצב ההומניטרי ברצועת עזה רצועת עזה מחמד ת' אבת, דובר חברת ה ח ש מ ל, א מ ר כ י לאחר שקווי ה ח ש מ ל ה מ צ ר י י ם ה מ ס פ ק י ם כ- 24 מגה ו א ט ח ש מ ל ל ר צ ו ע ה ח ז ר ו ל פ ע ו ל, ע ו מ ד ת ע ת ה א ס פ ק ת ה ח ש מ ל ע ל ש ש ש ע ו ת א ס פ ק ה ו- 12 ש ע ו ת ה פ ס ק ה ) ד נ י א א ל ו ט ן,, מסממני מצוקת החשמל : תושבי רצועת עזה מטעינים מכשירי טלפון ניידים ברחוב באמצעות מצברים, PALINFO ר 3 ב פ ב ר ו א 218) אשרף אלקדרה דובר משרד הבריאות ברצועת עזה, הזהיר מפני החרפה נוספת במצב הבריאות בשל מ צ ו ק ת ה ד ל ק ה נ מ ש כ ת. ב מ ה ל ך ה ש ב ו ע ה ו א ה ו ד י ע ע ל סגירתם של 13 מ ר כ ז י ם ר פ ו א י י ם ו ש ל ו ש ה ב ת י

10 1 ח ו ל י ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה ש ה ג נ ר ט ו ר י ם ש ל ה ם פ ס ק ו ל ע ב וד ב ש ל ) 2 ע מ ו ד ה פ י י ס ב ו ק ש ל א ש ר ף ה מ ח ס ו ר ב ד ל ק א ל ק ד ר ה, 5 ב י נ ו א ר ( 218. מנהל בית החולים לילדים על- שם מחמד אלדרה במזרח עזה במסיבת עיתונאים בפתח בית החולים קורא להציל את חיי הילדים החולים. זאת, לאחר ששירותי בית החולים הצטמצמו ב- 6% בשל הפסקת פעילות הגנרטורים, (218 בפברואר( סוכנות אנטוליה, 5 מ נ ג ד, א ס א מ ה א ל נג' א ר, ד ו ב ר מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ש ל מ מ ש ל ת ה ה ס כ מ ה ה ל א ו מ י ת, ה כ ח י ש א ת ה ע ו ב ד ה כ י ס ג י ר ת ב ת י ה ח ו ל י ם נ ג ר מ ה כ ת ו צ א ה מ ה מ ח ס ו ר ב ד ל ק ו מ ת ח ב י ק ו ר ת ע ל ה ח ל ט ת ח מ א ס ל ס ג ו ר א ו ת ם. לדבריו במהלך פגישתו עם ג' ו א ד ע ו א ד, ש ר ה ב ר י א ו ת ב מ מ ש ל ת ה ה ס כ מ ה, ה ו ד ג ש כי הדלק י ס פ י ק ע ד ח ו ד ש מרץ. לדבריו משרד הבריאות לא יעביר דלק לבתי החולים ברצועה עד שיועברו אליו כספים ) שבכה קדס, 31 ב י נ ו א ר ( 218. מאזן ע' נים, יו"ר ר ש ו ת ה מ י ם, א מ ר כ י רשות המים מקדמת פרויקטים בתחום המים ב ר צ ו ע ה. ב מ ס ג ר ת ם נ ח ת מ ו ל א ח ר ו נ ה ש נ י ה ס כ מ י ם ע ם ח ב ר ת ה ח ש מ ל ב ר צ ו ע ה ל פ י ה ם ת ק צ ה ח ב ר ת ה ח ש מ ל 6 מ ג ה ו א ט ע ב ו ר מ ע ר כ ת ט י ה ו ר מי שופכין ב צ פ ו ן ה ר צ ו ע ה ו ש נ י מ ג ה ו א ט להתפלת מי י ם ב ד ר ו ם ה ר צ ו ע ה ) צ פ א, 26 ב י נ ו א ר ידיעות על כוונות לארגן תהלוכות המוניות לעבר גבולות י ש ר א ל על רקע התדרדרות המצב ההומניטארי ברצועת עזה ועל רקע ההענות המוגבלת להפגנות ו ל ע צ ר ו ת ג ו ב ר ו ת הקריאות לביצוע פעולות עממיות המוניות נ ג ד ישראל במחאה על " המצור". במסגרת זאת: ב א ת ר ה מ ק ו ו ן ע ר ב י 21 פ ו ר ס מ ה כ ת ב ה ל פ י ה ק י י מ ת כ ו ו נ ה לא ר גן ת ה ל ו כ ו ת ה מ ו נ י ו ת ב ל ת י א ל י מ ו ת לעבר הגבולות המזרחיים של רצועת עזה. ד א ו ד ש ה א ב, ד ו ב ר ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י, צ י י ן ה א ר ג ו נ י ם כי א ר ג ו ן בנ ו ש א ד נ י ם ב ר צ ו ע ה ת ה ל ו כ ו ת ל ג ב ו ל ו ת ע ז ה ר צ ו ע ת ב ה ש ת ת פ ו ת ה ק ה י ל ה ו ע ל י ש ר א ל ע ל ל ל ח ו ץ כ ד י א ד ם ב נ י א ל פ י ה ב י נ ל א ו מ י ת להסיר את " ה מ צ ו ר" ולפתוח את המעברים. שהאב ג ם צ י י ן, כ י כ ו ח ו ת " ה ה ת נ ג ד ו ת " נותנים עתה עדיפות לפעילויות עממיות. ברצועה 2 בשל משבר החשמל, משרד הבריאות ב ס ו ל ר. נאלץ להפעיל את בתי החולים ברצועה באמצעות גנרטורים המוזנים

11 תהלוכות שיבה " או" 11 א ס מ א ע י ל ר צ' ו א ן, ב כ י ר ח מ א ס, צ י י ן א ף ה ו א, כי הם ש ו ק ל י ם פ ע י ל ו י ו ת ש א ו ל י י י א ל צ ו א ת י ש ר א ל והקהילה הבינלאומית " ל ש י ם ק ץ ל ס ב ל ש ל ת ו ש ב י ה ר צ ו ע ה, ל ה ס י ר א ת ה מ צ ו ר ולפתוח את המעברים", ו כ י ה כ ו ו נ ה ה י א לארגן תהלוכות ל ג ב ו ל בהשתתפות מאות א ל פ י בני אדם ל ל א ע י מ ו ת י ם PALINFO), 5 ב פ ב ר ו א ר ( 218. א ת ר י ם פ ל ס ט י נ י י ם ד י ו ו ח ו על ק ר י א ו ת ב ר ש ת ו ת ה ח ב רת י ו ת ל פ ת ו ר א ת ה מ צ ב ב ר צ ו ע ה ב א מ צ ע ו ת נוכחות קבועה ואינטנסיבית בסמוך לגבול הרצועה עם י ש ר א ל. למטרה ז ו א ף ב פ י י ס ב ו ק ד ף ה ו ק ם ב ש ם " ת ה ל ו כ ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה". נ א מ ר ב ד ף כ י ת ה ל ו כ ת ת ה ל ו כ ה ה י א ה ש י ב ה ע מ מ י ת מ י ל י ו נ י ח ל ק י י ק ח ו ש ב ה ש ק ט ה פ ל ס ט י נ י ם, ת צ א נ ה ו ה ן מ ה ר צ ו ע ה, ה ג ד ה, י ר ד ן, ס ו ר י ה ל ב נ ו ן, ומצרים במטרה ליישם את זכות השיבה ) דף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה", 5 בפברואר 218). א ב ר א ה י ם א ל מ ד ה ו ן, פ ר ש ן ה מ ק ו ר ב ל ח מ א ס, כ ת ב ב ה ק ש ר ז ה כ י י ש ר א ל ע ש ו י ה ל ג ל ו ת פ ת א ו ם ש ה ג ד ר ל א ת ג ן ע ל ח י י ל י ה, כ א ש ר מ א ו ת א ל פ ים מ ת ו ש ב י ה ר צ ו ע ה י נ ה ר ו ויחצו את הגבולות, הגדרות ו ה מ כ ש ו ל י ם ח ז ר ה ל ב ת י ה ם ש ה ח ל ו ע נ ק ב ק מ פ י י ן ע ל י ו ל ח ש ו ב ו ש ה ק ר י א ו ת ל ע ר י כ ת ו מ ת ר ב ו ת ל א ו ר ה" מ צ ו ר" ) א ל ר ס א ל ה. נ ט, 1 ב פ ב ר ו א ר ( 218. מימין : הפגנה בג' באליא ) אתר החזית העממית, 2 בפברואר 218 ) ב ר פ י ח PALINFO), ר 1 ב פ ב ר ו א הצדקה. משמאל : הפגנה של ליכוד מוסדות (218 מחלקת המדינה של ארה"ב הטילה סנקציות על אסמאעיל הניה מחלקת המדינה של ארה"ב הודיעה ב- 31 בינואר 218 על החלטתה להטיל סנקציות על אסמאעיל הניה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, בגין מעורבות בטרור. בהודעה נכתב כי הניה הוא מנהיג חמאס, תנועה שהוגדרה כבר בשנת 1997 כארגון טרור ז ר, י ש ל ו ק ש ר י ם ה ד ו ק י ם ע ם ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס, ו ה ו א תומך במאבק מזוין, כ ו ל ל נגד אזרחים. לפי הדיווחים, הוא מעורב בפעולות טרור נ ג ד א ז ר ח י ם י ש ר א ל י ם. ע ו ד ח מ א ס כ י ב ה ו ד ע ה צ ו י ן, א ח ר א ית כ- 17 ש ל ל מ ו ת ם א מ ר י ק נ י ם ש נ ה ר ג ו ב פ ע ו ל ו ת ב א ו ת ה ט ר ו ר. ג ם ה ו ד ע ה ה ו כ נ ס ה ל ר ש י מ ת ה ס נ ק צ י ו ת ת נ ו ע ת א ל צ א ב ר י ן, ה ת א ר ג נ ו ת, ש ה ו ק מ ה ב ר צ ו ע ת ע ז ה ב ש נ ת 214 ע ל ידי פורשי ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, ו מ ז ו ה ה ע ם ח ז ב א ל ל ה ועם איראן ) אתר מחלקת המדינה של ארה"ב, 31 ב י נ ו א ר ( 218. ר ק ס טילרסון, מזכיר המדינה של ארה"ב, אמר כ י ה פ ע ו ל ה ה י א צ ע ד ח ש ו ב ב מ ט ר ה למנוע מחמאס משאבים, שיאפשרו לה לבצע פעולות טרור ) אתר מחלקת המדינה של ארה"ב, 31 בינואר ( 218.

12 א ס מ א ע י ל ה נ י ה א מ ר ב ת ג ו ב ה. 12 הודעת מחלקת המדינה ) אתר מחלקת המדינה של ארה"ב, 31 בינואר 218) ב ח מ א ס, ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ו ב א ר ג ו נ י ם נ ו ס פ י ם ה ג י ב ו ב ז ע ם ל ה ח ל ט ה. ח מ א ס ע ר כ ה ע צ ר ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה ב ה ש ת ת פ ו ת ח מ א ס ב כ י ר י א ס מ א ע י ל ר צ' ו א ן, א ס מ א ע י ל ו ח' ל י ל ה נ י ה א ל ח י ה. ב מ ה ל ך ה ע צ ר ת ג י נ ת ה ח מ א ס את א ר ה"ב ע ל ה ה ח ל ט ה ו ע ל פ ע ו ל ו ת י ה ה א ח ר ו נ ו ת ש ל א ר ה"ב ב נ ו ג ע ל י ר ו ש ל י ם וכינתה אותן " פ ע ו ל ו ת ט ר ו ר" ) ערוץ אלאקצא, 1 ב פ ב ר ו א ר ( 218 כי ההחלטה מהווה מבחינתו " א ו ת 1 ש ה ו א ו ה ו ס י ף כ ב ו ד " מ ת ג א ה ת נ ו ע ת ב ר א ש ע ו מ ד ש ה ו א ב כ ך, ה ע ם ל צ ד ח מ א ס ה פ ל ס ט י נ י ) א ל מ י א ד י ן, ב פ ב ר ו א ר ( 218. עצרת מחאה של חמאס על ההחלטה האמריקנית ) אתר תנועת חמאס, 1 בפברואר 218 ) להלן תגובות נ ו ס פ ו ת: פ ו ז י ב ר ה ו ם, דובר חמאס, פ ר ס ם ה ו ד ע ה ל פ י ה ד ו ח ה ח מ א ס א ת ה ח ל ט ת מ ח ל ק ת ה מ ד י נ ה וכי ה י א ב כ ך ר ו א ה ה ת פ ת ח ו ת ח מ ו ר ה ה ח ו ק י ם ש ל ו ה פ ר ה ה ב י נ ל א ו מ י י ם ש ה ע נ י ק ו ל פ ל ס ט י נ י ם ע ל ל ה ג ן ז כ ו ת ע צ מ ם, ל ה ת נ ג ד ל" כ י ב ו ש", א ת ו ל ב ח ו ר ה נ ה ג ת ם. ה ה ח ל ט ה ה פ נ י ם מ ש ו א א ת מ ו כ י ח ה ה א מ ר י ק נ י ה מ ו ח ל ט ל ט ו ב ת ישראל, מעניקה ג י ב ו י ר ש מ י ל" פ ש ע י ם ה י ש ר א ל י י ם" נ ג ד ה פ ל ס ט י נ י ם ו מ ע ו ד ד ת ל פ ג ו ע במנהיגים הפלסטינים ) אתר חמאס, 31 בינואר ( 218. חזם קאסם, דובר חמאס, אמר כי מדובר ב נ י ס י ו ן כ ו ש ל ל ה פ ע י ל ל ח ץ ע ל "ה ה ת נ ג ד ו ת" ו כ י ה מ ה ל ך ל א י ר ת י ע א ת ח מ א ס ל ה מ ש י ך ולדבוק במאבקה לגירוש " ה כ י ב ו ש". ק א ס ם ה ו ס י ף כי המהלך האמריקאי מ ו כ י ח א ת נ ט י י ת א ר ה"ב ל ט ו ב ת י ש ר א ל וההתכחשות שלה ל ז כ ו י ו ת ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ו כ י מ ד ו ב ר ב נ י ס י ו ן להכשיר את הכיבוש. הוא קרא להכליל גם את " מנהיגי הכיבוש" ברשימה ) מען, 1 בפברואר ( 218.

13 חשבון הטוויטר אלרסאלה, 5 בפברואר( אתר הזרוע הצבאית של חמאס,( ב פ ב ר ו א ר 1 מ ש כ ו נ ת א ל ד ר ג ' ב ע י ר, 13 צ א א'ב ע ר י ק א ת, ש ל ה פ ו ע ל ה ו ע ד מ ז כ"ל מ ת נ ג ד ה ו א כ י א מ ר א ש"ף, ה ה ח ל ט ה א ת ו מ ג נ ה ה א מ ר י ק א י ת ) חשבון הפייסבוק של צאא'ב עריקאת, 1 בפברואר 218 (. אסאמה אלקואסמי, דובר פתח, אמר כ י בקרב העם הפלסטיני אין אף טרוריסט ו כ י ה ט ר ו ר י ס ט ה ו א ה כ י ב ו ש א ש ר מ פ ר א ת זכויות העם הפלסטיני ) חשבון הטוויטר שבכה קדס, 1 בפברואר ( 218. א ב ו פ א י ז ע י ט ה, ד ו ב ר פ תח, א מ ר ה ה ח ל ט ה א ת ו מ ג נ ה ד ו ח ה פ ת ח כ י ה א מ ר י ק נ י ת, ו כ י א ר ה"ב, הנוטה לחלוטין לצד ישראל, מתייחסת לכל הפלסטינים כאל טרוריסטים ) ערבי 21, ק ר י ק ט ו ר ה, פרי עטה של הקריקטוריסטית העזתית אמיה ג' חא, התומכת באסמאעיל הניה: " מי שמגן על מולדתו 218) ת. ע ל צ ו ו א ר ו ש ל ה נ י ה ת ל ו י מ פ ת ח, ס מ ל ל ש י ב אינו טרוריסט!! " הפלסטינים לבתיהם. פעיל הזרוע הצבאית של חמאס נהרג במנהרה הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה על מותו של מחמוד ע ב ד א ל ח י א ל צ פ ד י, ב ן 32 ע ז ה, ש נ ה ר ג ב- 31 ב י נ ו א ר 218 ב ע ת ע ב ו ד ת ו ב מ נ ה ר ה ש ל " ה ה ת נ ג ד ו ת " ) אתר הזרוע הצבאית של חמאס, 31 ב י נ ו א ר ( 218. נ מ ס ר, כ י א ל צ פ ד י ע ב ד ב ת ח ו ם ה מ נ ה ר ו ת ב מ ש ך 12 ש נ ה. א ח י ו א ב ר א ה י ם א ל צ פ ד י, ג ם ה ו א פעיל הזרוע הצבאית של חמאס, נהרג במהלך מבצע " עופרת י צ ו ק ה " ) פלסטין, 3 בפברואר ( 218. מימין : מחמוד אלצפדי ; משמאל : ח' ליל אלחיה, סגן יו"ר הלשכה המדינית של חמאס ברצועה, בהלווייתו 31 בינואר (218

14 ו פ א, 3 ב פ ב ר ו א ר( ב פ ב ר ו א ר 3 ב פ ב ר ו א ר 5 14 הרשות הפלסטינית התבטאויות בנושא ניתוק הקשר עם י ש ר א ל ה ו ע ד ה פ ו ע ל ש ל א ש"ף ה ת כ נ ס ב ר א מ א ל ל ה. ע ל פ י ה ו ד ע ת ה ס י כ ו ם ה ו נ ח ת ה מ מ ש ל ת ה ה ס כ מ ה ל ה ת ח י ל ל ת כ נ ן צ ע ד י ם לניתוק הקשר עם י ש ר א ל בכל המישורים ו ה ת ב ק ש ה ל ה צ י ג א ת ה ת ו כ נ י ו ת לפני חברי ה ו ע ד ה פ ו ע ל ל א י ש ו ר. ל ד ב ר י ה ה ח ל ט ה ל ה ת ח י ל י ש ב ה ג ד ר ת ה ק ש ר י ם ה ב י ט ח ו נ י י ם י ש ר א ל ע ם ו ב ה ש ת ח ר ר ו ת מ כ ב ל י ה ס כ ם פ ר י ז ה מ ג ד י ר א ת ה י ח ס י ם ה כ ל כ ל י י ם ב י ן י ש ר א ל ל ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. כ מ ו כ ן ה ו ח ל ט ל ה ק י ם ו ע ד ה ל מ י מ ו ש ה ח ל ט ו ת ה מ ו ע צ ה ה מ ר כ ז י ת ב נ ו ש א ה ש ע י י ת ה ה כ ר ה ב י ש ר א ל ע ד ש ז ו ת כ י ר ב מ ד י נ ת פ ל ס ט י ן. (218 ב ג ב ל ו ת 1967 (218 אבו מאזן נפגש עם הוועד הפועל של אש"ף במקאטעה בראמאללה ) ו פ א, מחמד אשתיה חבר הועד המרכזי של פתח והממונה על הכספים ועל הכלכלה אמר, כי העם הפלסטיני ל ה ת ח י ל י כ ו ל ה ח ל ט ו ת א ת ל י י ש ם ה מ ו ע צ ה ה מ ר כ ז י ת ה נ ו ג ע ו ת ל נ י ת ו ק ה י ח ס י ם ש ל ה ד ר ג ת י ע ם ה כ ל כ ל י י ם י ש ר א ל. ב נ ו ס ף ה ו א ק ר א ל ב ח ו ן א ת ה מ ע ב ר ל ש י מ ו ש ב מ ט ב ע א ח ר ב ט ע נ ה ש ה ש י מ ו ש ב ש ק ל ו ל א ב מ ט ב ע מ ק ו מ י מ ז י ק ל כ ל כ ל ה ה פ ל ס ט י נ י ת ו מ ג ב י ר א ת ה ת ל ו ת ב ה. כ מ ו כ ן צ י י ן ש י ש ל ש נ ו ת א ת ה מ צ ב ה ק י י ם ש ב ו מייבאים מישראל ס ח ו ר ו ת בשווי של 5 מ י ל י א ר ד ב ש נ ה ובמקביל מייצאים ס ח ו ר ה בשווי של 75 מ י ל י ו ן ב ל ב ד ) ו פ א, צ א א'ב ע ר י ק א ת, ב י ק ש מ מ ח ל ק ת ה א ו"ם ל ז כ ו י ו ת א ד ם ל פ ר ס ם ר ש י מ ה ש ח ו ר ה ה כ ו ל ל ת ש מ ו ת ש ל 12 1 ח ב ר ו ת ש ש ב י נ י ה ן ח ב ר ו ת י ש ר א ל י ו ת ו א מ ר י ק א י ו ת ה פ ו ע ל ו ת ל פ י ת ו ח ה ה ת נ ח ל ו י ו ת ) א ל ג' ז י ר ה, ב פ ב ר ו א ר יחסי הרשות הפלסטינית ו א ר ה"ב נ מ ש כ ת ה מ ת י ח ו ת ב י ח ס י ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ע ם ארה"ב. מ ש ל ח ת א מ ר י ק א י ת ש ה ג י ע ה ב- 3 ב י נ ו א ר 218 ל ל ש כ ת ה מ ס ח ר ב ב י ת ל ח ם ל ה ע ב י ר ק ו ר ס מ ט ע ם ה ק ו נ ס ו ל י ה ה א מ ר י ק א י ת, ג ו ר ש ה ע ל י ד י פ ל ס ט י נ י ם מ ק ו מ י י ם תוך שימוש ב א ל י מ ו ת. ל ש כ ת י ו"ר ה ר ש ו ת אבו מאזן ג י נ ת ה א ת ה מ ע ש ה ה מ נ ו ג ד ל ד ב ר י ה " ל מ ו ס ר 31 ה פ ל ס ט י נ י " ) א ל ק ד ס, ב י נ ו א ר ל ע צ ו ר ה ו ר ה מ א ז ן א ב ו א ר ב ע ה פ ל ס ט י נ י ם ש ה ש ת ת פ ו ב ג י ר ו ש

15 מחמוד אלעאלול, סגן. להלן התבטאויות מרכזיות :. הטלוויזיה הפלסטינית, 1 בפברואר( ק ד ס( 15 ה מ ש ל ח ת ) ש ב כ ה ק ד ס, 3 ב י נ ו א ר ( 218 יו"ר תנועת פ ת ח, א מ ר כ י ג י ר ו ש ח ב ר י ה מ ש ל ח ת ה א מ ר י ק א י ת הוא מעשה ל ג י ט י מ י שכן ה פ ל ס ט י נ ים ק י ב ל ו החלטה שלא ל ק י י ם ק ש ר י ם ע ם ג ו ר מ י ם רשמיים אמריקאים ) הטלוויזיה הפלסטינית, 1 בפברואר ( 218. ב כ י ר י ה ר ש ו ת מ מ ש י כ י ם ל ה ת ב ט א בגנות ארה"ב להדיר אותה מתפקידה כ מ ת ו ו כ ת ב מ ש א ו מ ת ן ע ם י ש ר א ל ו ל ק ר ו א ל מ צ ו א ל ה ת ח ל י ף. ה ו ע ד ה מ ר כ ז י ש ל פ ת ח פ ר ס ם ה ו ד ע ה ב ס י ו ם כינוס, ש ע ר ך ב ר א ש ות א ב ו מ א ז ן ב ה 4 ל ק ה י ל ה ק ר א ה ב י נ ל א ו מ י ת ל ה ר כ י ב מ נ ג נ ו ן ש י א פ ש ר ו ל ה ג י ע מ ד י נ י ת ה ל י ך ל ק י י ם מ ד י נ י ל פ ת ר ו ן ) ו פ א, ב פ ב ר ו א ר ( 218 ב מ ס י ב ת ע י ת ו נ א י ם ש ע ר ך ר י א צ' א ל מ א ל כ י, ה ח ו ץ ש ר ו ה מ ה ג ר י ם, ה ת ו ר כ י ה ח ו ץ ש ר ע ם מ ב ל ו ט צ' א ב ו ש א ו ע' ל ו, לאחר פגישתם ב א נ ט ל י ה, א מ ר א ל מ א ל כ י כ י ה ת ק ו פ ה ש ב ה ל א ר ה"ב ה י ה מ ו נ ו פ ו ל ע ל ה ת ה ל י ך ה מ ד י נ י ה ס ת י י מ ה. ה ו א ה ה נ ה ג ה כ י ה ו ס י ף, ה פ ל ס ט י נ י ת נ מ צ א ת ש ו נ י ם ג ו ר מ י ם ע ם ב ק ש ר ביניהם האיחוד האירופאי ו מ ד י נ ו ת נ ו ס פ ו ת ו ב ו ח נ ת י ח ד ע מ ן ה ר כ ב ת מ נ ג נ ו ן ב י נ ל א ו מ י ש י ה י ה א ח ר א י ע ל חידוש תהליך השלום זאת בהתאם לחוק הבינלאומי ולהחלטות האו"ם ) טלוויזיה פלסטינית, 3 בפברואר בריא י ו ן ש ה ע נ י ק מ ח מ ו ד א ל ע א ל ו ל, א מ ר כ י א י א פ ש ר ל ה פ ר י ד ב י ן ה ע מ ד ה ה א מ ר י ק א י ת ו ה ע מ ד ה ה י ש ר א ל י ת ו כ י ה מ מ ש ל ה א מ ר י ק א י ה פ ך ל ש ו ת ף ב כ י ב ו ש. ה ו א ט ע ן כ י א ר ה"ב מ פ ר ה א ת ה ח ו ק ה ב י נ ל א ו מ י כ י ו א מ ר ה פ ל ס ט י נ י ם נ ג ד א י נ ם ה א מ ר י ק א י ם מ ד י נ י ו ת נ ג ד א ל א ה מ מ ש ל ה ע ם א ת ה ע ו י ן ה פ ל ס ט י נ י ח ס א ם ז מ ל ט, נציג הרשות הפלסטינית בארה"ב, אמר כי למרות ההתדרדרות ביחסים עם ארה"ב ו ל מ ר ו ת ה ח ל ט ת ה ה ס י ו ע א ת ל ה פ ח י ת ל א ו נ ר"א ה ה י ד ב ר ו ת ע ם ה מ ח ו ק ק י ם ה א מ ר י ק א י ם ב נ ו ג ע ל י ח ס י ם ב י ן ש נ י ה צ ד ד י ם ה ת ע צ מ ה ב י מ י ם ה א ח ר ו נ י ם. ה ו א צ י י ן כ י ק י י מ ת ה ס כ מ ה ה ד ד י ת ב י ן ה ר ש ו ת לחברי הקונגרס בכל הנוגע לצורך לשפר את היחסים הדו- צדדים ולהגן עליהם. לדבריו הרשות מעריכה את תפקידה של ארה"ב בסיוע לפלסטינים ואת הצורך שארה"ב תמשיך בתפקידה במיוחד מפני שהיא ה י י ת ה צ ד מ ר כ ז י ב ג י ב ו ש ה ה ח ל ט ו ת ה ב י נ ל א ו מ י ו ת ב נ ו ג ע ל פ ת ר ו ן ה ס כ ס ו ך. י ח ד ע ם ז א ת ה ו א צ י י ן, כ י ת פ ק י ד ה ש ל א ר ה"ב כ מ ת ו ו כ ת ה ס ת י י ם מ ב ח י נ ת ה ר ש ו ת ו ע ל כ ן י ש ל ה ח ל י ף א ת א ר ה"ב ב ג ו ר ם ב י נ ל א ו מ י ניוז, 2 בפברואר ( 218. מימון פעילות אונר"א לאור הודעת ארה"ב על הפחתת הסיוע שהיא מעניקה ל א ו נ ר"א א מ ר ד ו ב ר א ו נ ר"א ס א מ י מ ש ע ש ע א מ ר כ י צפויה להיערך פגישה של המדינות התורמות במרץ 218 במטרה לדון בהרחבת הסיוע הבינלאומי לסוכנות. לדבריו בוחנת אונר"א דרכים נ ו ס פ ו ת ל מ י מ ו ן כ ג ו ן פ נ י י ה ל ב נ ק ה ב י נ ל א ו מ י, ק ר ן ה פ י ת ו ח ה א ס ל א מ י ת, ל ח ב ר ו ת פ ר ט י ו ת ו ל ת ו ר מ י ם פ ר ט י י ם ) ד נ י א א ל ו ט ן, 31 ב י נ ו א ר ( 218. ר א ש ס ו כ נ ו ת א ו נ ר"א פ י י ר ק ר נ ב ו ל ה ו ד י ע כ י ר ו ס י ה, כ ו ו י ת ו ת ש ע מ ד י נ ו ת א י ר ו פ א י ו ת נ ו ס פ ו ת ה ס כ י מ ו ל ה ק ד י ם א ת ה ע ב ר ת ה ס י ו ע ש ל ה ן ל ס ו כ נ ו ת. ז א ת, ב מ ס ג ר ת

16 ו פ א, 5 ב פ ב ר ו א ר( ו פ א, 4 ב פ ב ר ו א ר( 16 ת ר ו מ ו ת ג י ו ס ק מ פ י י ן ב ע ק ב ו ת ה ח ל ט ת מ מ ש ל א ר ה"ב ל ה ק פ י א ח ל ק מ ה ס י ו ע ש ה ו א מ ע נ י ק ל ס ו כ נ ו ת ל ש נ ת 218 ב ס י ו ם כ י נ ו ס ו ע י ד ת ה מ ד י נ ו ת ה ת ו ר מ ו ת לפלסטינים שהתקיימה ב ב ר י ס ל ה כ ר י ז ה פדריקה מוגריני, ה נ צ י ב ה ה ע ל י ו נ ה לענייני חוץ ב א י ח ו ד ה א י ר ו פ א י, על מתן חבילת סיוע נ ו ס פ ת לפלסטינים מטעם האיחוד האירופי ש ל ב ש ו ו י 42.5 מ י ל י ו ן א י ר ו. ה כ ס פ י ם י ש מ ש ו ה ש א ר, ב י ן ל ד ב ר י ה, ל מ י מ ו ן פ ע י ל ו י ו ת ב מ ז ר ח י ר ו ש ל י ם ו ל ת מ י כ ה ב ב נ י י ת ה מ ד י נ ה ה פ ל ס ט י נ י ת ה ד מ ו ק ר ט י ת ב א מ צ ע ו ת ק י ד ו ם ר פ ו ר מ ו ת, ה פ ח ת ת ה ג י ר ע ו ן ה ת ק צ י ב י חיזוק המגזר הפרטי והחברה הפלסטינית ואספקת מים ו א נ ר ג י ה ) ה א י נ ד י פ נ ד נ ס, 31 ב י נ ו א ר ( 218. נ ב י ל ש ע ת', יועץ אבו מאזן לענייני חוץ וליחסים בינלאומיים, הודיע כי יפן החליטה להגדיל את תרומתה ל א ו נ ר"א ב מ ט ר ה ל כ ס ו ת ע ל ה ג י ר ע ו ן ש נ ו צ ר. ע ו ד צ י י ן כ י י פ ן ת כ י ר ב מ ד י נ ה פ ל ס ט י נ י ת ב א מ צ ע ו ת ה ל י ך ש י ע ש ה בשלבים שהראשון ב ה ם ה ו א איסוף חתימות של ח ב ר י הפרלמנט שידרשו ממשלתם ל ה כ י ר ב מ ד י נ ת פ ל ס ט י ן

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד