ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה"

תמליל

1 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק המבוא כותרות הסעיפים בצו זה נועדו לנוחות הקורא בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות. התעריפים הנקובים בצו זה הינם ליום תעריפי הארנונה יוטלו על כל הנכסים שבתחום שיפוט העיר וייקבעו לכל יחידת שטח בהתאם לשימוש, האיזור וסוג הבניין. מבנה שמחזיק עושה בו, במקביל מספר שימושים, יסווג בהתאם לשימוש העיקרי שעושה בו המחזיק. אין האמור מתייחס למבנה המפורט בפרק 2 ב 2.6 להלן, ולמבנה המפורט בפרק 12 ב 12.4 להלן. מטר מרובע - בצו זה כל חלק של מטר מרובע ייחשב לצורך המס כמטר מרובע שלם. הבהרה: בהתאם לקבוע בפסק הדין בית משפט העליון רע"א 2453/13 עמר נ' ע. חדרה בנושא עיגול שטחים, החל מיום על הרשות לחייב בארנונה את הנכסים, לגביהם יש בידיה נתונים מדויקים, לפי השיטה המדויקת )שתי ספרות אחרי הנקודה(. עד ליום , יש לפעול לסיום המדידות ועדכון כל נתוני השטחים לפי השטח המדויק )שתי ספרות אחרי הנקודה(, כאשר החל מיום יש לחייב כל הנכסים על פי שטחים מדויקים כאמור. העיר מחולקת ל - 7 אזורים לצורך הארנונה הכללית לבנייני מגורים למעט בתי אבות )פרק 1( ול 2 אזורים לצורך ארנונה כללית לבנייני מסחר, שירותים ועסקים )כמפורט בפרק ו להלן(. הגדרת שטח דירת מגורים כמפורט בפרק 1 סוגים 7-2 ודירה כמפורט בפרק כשטח דירה יחושב: שטח הפנים שלה, כולל חדר שירות, ממ"ד ומרפסות א. סגורות ולמעט כל אלה: קירות חיצוניים ופנימיים. 1. מרפסות פתוחות. 2. חדר מדרגות משותף בבית דירות. 3. מרתף משותף בבית דירות. 4. חדר כביסה. 5. מקלט. 6. מחסן שאינו מהווה חלק מן הדירה. 7. מוסך לחניה. 8. לעניין זה ייחשב "בית דירות" כבניין שיש בו שלוש יחידות דיור או יותר ולהן חדר מדרגות משותף. מרפסת סגורה: מרפסת הסגורה ע"י חלונות. ב עמוד 1

2 ג. ד. בית מגורים בודד: בית מגורים בודד וכל אחת משתי יחידות מגורים המחוברות ביניהן אך ורק בחדר המדרגות, בחדר כביסה, במרתף, במקלט, במחסן, במוסך לחניה פרטית, ביסודות המבנה או כל חיבור בחלק מן המבנה שלא חלה עליו חובת תשלום הארנונה לפי צו זה, יראוהו לעניין תשלום הארנונה כבית מגורים בודד. על אף האמור לעיל, שטח דירה במלון דירות או פנסיון המסווג כסוג 1 בפרק 1 לצו, יחושב כשטח הפנים כולל חדרי שירות פנימיים ומרפסות סגורות, וללא קירות חיצוניים בלבד. הגדרת שטח מבנה שאינו משמש למגורים לפרק ולפרקים , ולמעט 2.6 בפרק 2 שטח מבנה שאינו משמש למגורים כולל כל השטח הבנוי של המבנה )על פי מידות חוץ של המבנה(בכל הקומות, לרבות מעברים, מסדרונות, מחסנים, סככות, מרפסות, חדרי שירותים וכל מבנה עזר המשמש את המחזיק, בין אם אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים ובין שהם מצויים במפלס אחד או במספר מפלסים. מפלס בקומה המהווה יציע/גלריה ייכלל בשטח הנכס אם גובהו עלה על 1.70 מ' וקיים בו מתקן קבוע לעליה. שטחים משותפים בכל חלקי המבנה, יחולקו בין המחזיקים, ויהוו חלק אחד מן השטח הכולל של המבנה שבהחזקת כל מחזיק. הגדרת שטח משרד, חנות ועסק בבית מלון, במלון דירות, פנסיון, בית הארחה ואכסניה שטח משרד, חנות או עסק בבית מלון או במלון דירות או בפנסיון או בית הארחה או אכסניה המוחזק כיחידה נפרדת, יחושב שטח הפנים בכל הקומות כולל חדרי שירות פנימיים ומרפסות סגורות וללא קירות חיצוניים בלבד. הגדרת שטח בית מלון, מלון דירות פנסיון, בית הארחה ואכסניה שטח בית מלון, מלון דירות, פנסיון, בית הארחה או אכסניה כולל כל השטח הבנוי של המבנה )על פי מידות חוץ של המבנה( בכל הקומות, לרבות מעברים, מסדרונות, אולמות, בריכות שחייה מקורות, חדרי מתקנים, מחסנים, סככות, מרפסות, חדרי שירותים וכל מבנה עזר המשמש את המבנה, בין אם אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים ובין אם מצויים במפלס אחד או במספר מפלסים. מפלס בקומה המהווה יציע גלריה ייכלל בשטח הנכס אם גובהו עלה על 1.70 מ' וקיים בו מתקן קבוע לעליה. למעט דירות שסווגו בפרק 1 סוג 1 להלן, למעט משרד, חנות ועסק כמוגדר ב 9 לעיל, ולמעט שטחים בלתי מקורים )כמו: בריכות שחייה ומגרשי טניס(. יום התשלום הארנונה המפורטת בצו זה תשולם לעיריית הרצליה ביום 1 בינואר 2017 או ב- 6 תשלומים דו חודשיים שווים הנושאים הפרשי הצמדה בלבד, כמפורט להלן: , , , , ו עמוד 2

3 ל) הנחה לבעלי הוראת קבע בעל הוראת קבע לתשלום הארנונה, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק )לא באמצעות כרטיס אשראי( יהא זכאי להנחה של 1% בכל תשלום, על סכום הארנונה השוטף בלבד. הנחה למשלמים מראש הנחה בשיעור של 2% תינתן לאזרחים ותיקים המשלמים את מלוא הארנונה השנתית עד.31/1/ ארנונה כללית על בנייני מגורים אזורים לצורך חישוב הארנונה הכללית על בנייני מגורים חולק תחום שיפוט העיר הרצליה לאזורים הבאים: פרק : איזור א: איזור ב: איזור ג: כל הנכסים המצויים בצידו המערבי של רח' רמות ים, באיזור המרינה וכן חלקה 400 בגוש כל הנכסים המצויים ממערב לכביש חיפה )כביש החוף( למעט אלה שבאיזור א', למעט הנכסים בשכ' נוף ים הנכללים באיזור ו' ולמעט הנכסים בכפר רשף ובמעברת נוף-ים שנכללים באיזור ז'. הנכסים המצויים בשכונות: הרצליה הצעירה גני הרצליה נוה אמירים הרצליה ב' לרבות גוש 6539, גוש 6540, גוש 6541, גוש 6542 מעט חלקות 75-52(, גוש 6543, גוש 6545, גוש 6546 )למעט חלקות (. לרבות גוש לרבות גוש 6546 חלקות, , , , ,774, , הנכסים המצויים מזרחית לכביש חיפה עד מסילת הרכבת בגושים: 6523,6522,6521,6520,6519 ו.6666 איזור ד: איזור ה: מרכז העיר וכל שאר הנכסים אשר לא נכללו באזורים א, ב, ג, ה, ו, ז. הנכסים המצויים בשכונות: עמוד 3 גושים:.7927,7648,6672 גוש 6663, למעט הנכסים ברח' הדקל, האתרוג ורחוב האילנות מזרחית לרח' יסוד המעלה. גוש גוש 6538 חלקות:, ,258 גוש 6535 חלקות, גוש 6534 חלקה.111 גוש 6546 חלקות:,498, ,481, , נחלת עדה גן רש"ל מעונות שרה שיכון דרום ושיכון משה"ב

4 איזור ו : הנכסים המצויים בשכונות: גושים 6577,6560,6559,6558,6557 חלקות:.28-9 גוש 6424 למעט חלקות: , 148,54,53 וגוש.7291 בניינים דו קומתיים שבהם 4 יחידות דיור או יותר ולהם חדר מדרגות משותף בגושים 6669 ו אשר בנייתם נסתיימה עד גוש 6527 חלקות:,256, 248, , , , ,257 גוש 6535 חלקות: נוה עמל נוה ישראל נוף ים שכ' ויצמן איזור ז : הנכסים המצויים בשכונות: כפר רשף יד התשעה )שביב( שכ' גורדון גוש 6682 חלקה 1 והצריפים במעברת נוף ים. גוש 6577 למעט חלקות גוש 6542 חלקות: חלוקה לסוגי בניינים סוג 1: לצורך חישוב הארנונה הכללית על בנייני מגורים סווגו הבניינים שנבנו בכל סוגי חומר בנייה, לסוגים דלהלן: דירה בבית מלון או במלון דירות או בפנסיון בכל שטח שהוא המוחזקת כיחידה נפרדת, משמשת למגורי מחזיקה הקבוע בלבד, ולא נעשה בה כל שימוש בעל אופי מסחרי. סוג : 2 בית מגורים בודד וכן פנטהאוז ששטחם מעל 125 מ"ר. סוג : 3 בית מגורים בודד וכן פנטהאוז ששטחם מעל 90 מ"ר ועד 125 מ"ר. סוג : 4 בית מגורים בודד וכן פנטהאוז ששטחם עד 90 מ"ר. 5: סוג דירה בבית שיש בו יותר מיחידת דיור אחת ששטחה מעל 90 מ"ר, למעט פנטהאוז. סוג : 6 דירה בבית שיש בו יותר מיחידת דיור אחת ששטחה מעל 70 מ"ר ועד 90 מ"ר, למעט פנטהאוז. סוג 7: דירה בבית שיש בו יותר מיחידת דיור אחת ששטחה עד 70 מ"ר, למעט פנטהאוז. עמוד 4

5 קביעת סכום הארנונה: הארנונה הכללית בגין בנייני מגורים נקבעת בזאת בהתאם לאזורים ולסוגים אשר פורטו לעיל. הסכומים המופיעים להלן מבטאים את שיעורי הארנונה בש"ח לכל מטר מרובע משטח הדירה ומפורטים בהתאם לאיזור בו נמצא הבניין וסוג הבניין, הכל בהתאם לנתונים הקבועים לעיל בצו זה ש"ח למ"ר ד- ירה באזור א' מכל הסוגים ש"ח למ"ר - דירה מסוג 1 בכל האזורים. 1.3 סוג 7 סוג 6 סוג 5 סוג 4 סוג 3 סוג אזור ב' אזור ג' אזור ד' אזור ה' אזור ו' אזור ז' ש"ח למ"ר 1.4 בתי אבות עמוד 5

6 משרדים שירותים ומסחר חנויות לרבות רשתות שיווק ומרכולים ב - 1,000 מ"ר ראשונים, עסקים, מסעדות, בתי קפה, מעבדות, מרפאות, אולמות שמחה, דוכנים, בתי מרקחת וכן כל מבנה שלא פורט בצו זה, למעט מבנים אלה, המצויים בשכונות המפורטות ב 2.2. המבנים המפורטים ב 2.1 בשכונות הבאות: נוה ישראל גוש 6424 וגוש 7291 לרבות חלקה 409 בגוש 6538, נחלת עדה גוש , ו- 7927, שכ' רוגובין )גורדון( גוש 4444 וגוש 6542 חלקה 56, יד התשעה )שביב( גוש 6577, מעברת נוף-ים גוש 6888, מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חלקות , מרכז מסחרי שכ' ויצמן גוש 6538 חלקה 243, שכונת גן רש"ל גוש 6663 )למעט רח' הבריגדה היהודית(, במרכז מסחרי שיכון דרום העסקים הפונים לרח' רבי עקיבא גוש 5555 וגוש 6546 חלקה 478, והעסקים המצויים בשכונת נוה עמל גוש 6558 וגוש 6557 )למעט אלה שברח' דרך ירושלים(. חנויות לרבות רשתות שיווק ומרכולים, מעל 1,000 מ"ר ראשונים. משרד המוחזק על ידי מחזיק אחד, יחויב בגין השטח הכולל המוחזק על ידו לאותו השימוש בתעריפים הבאים, בהתאם לדירוג המפורט להלן, כאשר כל מדרגה מצטברת על קודמתה: עד 5,000 מ"ר מ - 5,001 ועד 10,000 מ"ר מ - 10,001 מ"ר ומעלה שטחים המשמשים למעבר בלבד, בתוך מרכז קניות מקורה וסגור )קניון(, אשר שטחם הכולל של המעברים לא יפחת מ- 400 מ"ר. דירה המשמשת לעסק ולמגורים: דירה בכל שטח שהוא, המשמשת בעיקר למגורי מחזיקה ובנוסף מתנהלת בה פעילות עסקית מכל סוג שהוא. בתי קולנוע. מבנים וסככות של תחנת דלק. בתי ספר פרטיים או כל מוסד חינוכי פרטי אחר אשר נמצא בפיקוח משרד החינוך והתרבות. בתי ספר פרטיים או כל מוסד חינוכי פרטי אחר שאינו נמצא בפיקוח משרד החינוך והתרבות. גני ילדים פרטיים ופעוטונים אשר נמצאים בפיקוח משרד החינוך והתרבות. גני ילדים פרטיים ופעוטונים שאינם נמצאים בפיקוח משרד החינוך והתרבות. תחנות אוטובוסים ותחנות רכבת. מתקני חשמל פרק 2: עמוד 6

7 בנקים וחברות ביטוח בנקים ומבנים המשמשים את הבנק, לרבות סניפים ומשרדים. מבנים המשמשים כמשרדי הנהלת בנק בלבד כגון הנהלה ראשית או אזורית, לא כולל הנהלת סניף. חברות ביטוח פרק 3: תעשייה מבנה תעשייה, לרבות חלק ממבנה המשמש בפועל לתעשייה, מוחזק על ידי מחזיק אחד ואשר השטח הכולל, המוחזק על ידו לאותו שימוש, עולה על 5,000 מ"ר, יחויב בהתאם לדירוג המפורט להלן, כאשר כל מדרגה מצטברת על קודמתה: עד 5,000 מ"ר מ- 5,001 מ"ר ומעלה מבנה תעשיה, המשמש בפועל לתעשייה, ש 4.1 אינו חל עליו. מבנים לייצור נשק ותחמושת פרק 4: בתי מלון, מלון דירות, בתי הארחה, אכסניות ופנסיונים בית מלון ומלון דירות. בתי הארחה, אכסניות ופנסיונים פרק 5: מלאכה מבנה מלאכה, המשמש בפועל למלאכה פרק 6: 6 עמוד 7 מבנה חקלאי מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצרכי חקלאות פרק 7: 7

8 ק: א) ב) ג) אדמה חקלאית קרקע חקלאית - מחיר לדונם: פרק 8: 8 קרקעות קרקע תפוסה )למעט קרקע כמפורט ב להלן(. קרקע המשמשת תחנת דלק למעט הקרקע עליה עומד המבנה. שטח חלקת אדמה עליה עומד בניין שאינו בניין מגורים והוא אחד מהבניינים המפורטים בפרקים 2 עד 6, פרקים 11 עד 12 להלן, למעט פרק 4, והשטח משמש בניין כגינה או חצר או לכל צורך אחר של אותו בנין, עד 10 דונם, למעט קרקע המשמשת לתחנת דלק. שטח חלקת אדמה עליה עומד בניין שאינו בניין מגורים והוא אחד מהבניינים המפורטים בפרק 4 סעיפים והשטח משמש לבניין כגינה או חצר או לכל צורך אחר של אותו בניין, עד 10 דונם. מגרשים בלתי מקורים המשמשים למטרות מסחריות כמקומות שעשועים, מגרשי משחק ומגרשי ספורט. קרקע המשמשת לעריכת אירועים. קרקע למפעל ליצור נשק ותחמושת, כהגדרתו ב 274 ב 1 )א( לפקודת העיריות. ) אם שטח הקרקע עד וכולל 3,499 דונם. ) אם שטח הקרקע הוא 3,500 דונם לפחות אך לא יותר מ- 5,499 דונם. ) אם שטח הקרקע הוא 5,500 דונם ומעלה פרק 9: רקע תפוסה במפעל עתיר שטח קרקע תפוסה המוחזקת בידי מפעל שתחום עיסוקו אינו ייצור חשמל, מים, ביוב או תקשורת אם מתקיים: פרק שטח הקרקע התפוסה, ביחד עם השטח הבנוי לרבות סככות, מיכלים, שנאים ומתקנים המוחזקים בידי מפעל בתחום הרשות המקומית הוא 400 דונם לפחות. השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה המוחזק בידי המפעל. )1( )2( עמוד 8

9 ח: ניונים ושטחים המשמשים לחניה חניון מקורה, הפתוח לציבור הרחב, אשר החנייה בו נעשית תמורת תשלום. חניון שאינו מקורה, הפתוח לציבור הרחב, אשר החניה בו נעשית תמורת תשלום. כל חניון, בין מקורה ובין שאינו מקורה, שמתקיימים לגביו התנאים הבאים: )1( פתוח לציבור הרחב כל ימות השבוע, או בכל ימות השבוע למעט שבת. )2( החנייה בו נעשית חינם, שלא תמורת תשלום. שטחים באחד מן הבניינים המפורטים בפרק 2 סעיפים ופרקים 6-3 המשמשים לחניה ושאינם פתוחים לציבור הרחב פטור פרק נכסים אחרים מוסדות ציבוריים שלא למטרות רווח )מלכ"ר לפי אישור משלטונות המס(. בתי חולים פרטיים. בתי חולים סעודיים. )א( מחסנים )למעט ברח' סוקולוב(: )1( מבנה המשמש אך ורק לאחסנה ולא מתבצעת בו פעילות עסקית. )2( מבנה המשמש מחסן לחנות והרשום בלשכת רישום המקרקעין כחלקה נפרדת או כחלקת משנה נפרדת. )ב( מחסנים ברח' סוקולוב: )1( מבנה המשמש אך ורק לאחסנה ולא מתבצעת בו פעילות עסקית, הנמצא בקומת מרתף, או בעורף הבניין שאיננו בחזית סוקולוב. )2( כל יתר המחסנים. מבנה משתלה, המשמש גם למכירה במקום, לכל השטח 13, מבנים מקורים המשמשים למטרות מסחריות כמקומות שעשועים, משחקים או ספורט. )1( בריכות שחיה הפועלות יותר מ- 7 חודשים בשנה. )2( בריכות שחיה הפועלות 7 חודשים בשנה או פחות פרק 12: עמוד 9

10 הנחות בארנונה למגורים לתושבי העיר הגדרות ב. א. חוק הביטוח הלאומי - חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשכ"ח גמלאי אזרח ותיק תושב ישראל שמלאו לו 67 שנה או תושבת שמלאו לה 62 שנה. הנחה גמלאי אזרח ותיק ההנחה המקבל קיצבת זיקנה, קיצבת שאירים או קצבת תלויים או קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה עפ"י חוק הביטוח הלאומי. אחוז הנחה 25% בהגבלת שטח עד 100 מ"ר נכה המקבל גימלת הבטחת הכנסה בנוסף לקיצבאות לעיל. תושב הזכאי לקיצבה חודשית מלאה כמשמעה ב 127 ל"ו לחוק הביטוח הלאומי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה. תושב נכה אשר טרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה עפ"י 127 ל"ו לחוק הביטוח הלאומי. תושב נכה אשר דרגת נכותו המוכחת על פי כל דין היא 90% ומעלה, ומי שטרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו נכות כאמור. בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"ע או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה. תושב אסיר ציון, הזכאי לתגמול לפי הכנסה, כמשמעותו ב 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב , וכן בכפוף להגשת תביעה לקבלת התגמול הנ"ל, השתלמה לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של 6 חודשים לפחות. 100% בהגבלת שטח עד 100 מ"ר 80% בהגבלת שטח עד 200 מ"ר 80% בהגבלת שטח עד 200 מ"ר 40% תושב אסיר ציון 33% בהגבלת שטח עד 100 מ"ר 66% בהגבלת שטח של עד 100 מ"ר עמוד 10

11 הזכאים לאחת מן הגמלאות הבאות למי שהוכחה זכאותו כאמור להנחת דעתה של הרשות המקומית תושב הזכאי לגמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ"ב תושב הזכאי לגמלה נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז תושב הזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים B.E.G( מ( השנים תושב הזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות.)VUW( תושב הזכאי לגמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק האוסטרי.)OFG( תושב הזכאי לגמלת נכות המשולמת משנת 1954 ע"י ממשלת בלגיה לקרבנות האזרחיים מהשנים תושב המקבל קצבה לפי קרן 2. תושב המקבל גמלת הבטחת הכנסה לקשישים ניצולי שואה. 66% משפחה עד 4 נפשות ההנחה לשטח עד 70 מ"ר. למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה לשטח עד 90 מ"ר. 90% תושב בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח תושב עולה חדש שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה עפ"י חוק השבות, התש"י , וכן מי שניתנה לו תעודה של אזרח עולה ממשרד הקליטה. ההנחה למשך 12 חודשים בלבד מתוך 24 החודשים המתחילים מיום שנרשם כעולה או קבלת התעודה. תושב המקבל גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980, ובלבד שזכאותו החלה לפני ולא חלה הפסקה רצופה של 6 חדשים ויותר בזכאותו לגימלה. תושב המקבל תשלום לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום( התשל"ב 1972, ובלבד שזכאותו החלה לפני ולא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים ויותר בזכאותו לגימלה. תושב המקבל גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי. 90% בהגבלת שטח עד 100 מ"ר 70% תושב הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב % בהגבלת שטח עד 100 מ"ר. 66% תושב שהוכר כ"חסיד אומות העולם" בידי רשות הזיכרון "יד ושם" לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו. עמוד 11

12 פטורים והנחות עפ"י פרק ה 2 לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג- 1993, יינתנו למחזיק שהינו: אחוז הנחה 100% בהגבלת שטח עד 70 מ"ר הוא חייל, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו. חייל- כל עוד הורה של חייל המוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית 100% בהגבלת שטח עד 70 מ"ר. למשפחה מעל 4 נפשות הנחה עד 90 מ"ר שבמקום מגוריו, כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שרותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור, ובתנאי שהחייל פטור מתשלום מארנונה. מתנדבת בשירות לאומי כל עוד משרתת. משרת בשירות אזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(, התשס"ז )להלן:"תקנות שירות אזרחי"( - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים-כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי- כל עוד הוא משרת משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים-כל עוד הוא משרת. נכה הזכאי לתגמולים או למענק עפ"י חוק הנכים)תגמולים ושיקום(, התשי"ט % בהגבלת שטח עד 70 מ"ר 100% בהגבלת שטח עד 70 מ"ר. למשפחה מעל 4 נפשות הנחה עד 90 מ"ר 100% בהגבלת שטח עד 70 מ"ר. למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה עד 90 מ"ר 50% בהגבלת שטח עד 70 מ"ר. למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה עד 90 מ"ר. 50% בהגבלת שטח עד 70 מ"ר. למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה עד 90 מ"ר. 66% למשפחה עד 4 נפשות ההנחה לשטח עד 70 מ"ר. למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה לשטח עד 90 מ"ר. נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד.1954 זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה )נכים ונספים(, התשמ"א בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י זכאי לתגמולים לפי חוק שרות בתי הסוהר )נכים ונספים(, התשמ"א זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל עמוד 12

13 עד 70% עפ"י החלטת הוועדה. ב. הנחה למבקש "נזקק" ועדת הנחות תהא מוסמכת עפ"י תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג פרק ד' להעניק הנחה למבקש "נזקק". על מבקש ההנחה להגיש בקשה חתומה ע"ג טופס אותו ניתן לקבל במח' הגבייה. לעניין זה "נזקק" - מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה: א. טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו. אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. 30% בהגבלת שטח עד 100 מ"ר. הנחות על בסיס כלכלי הנחה על בסיס כלכלי בעל הכנסה חודשית ממוצעת כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות, לפי מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס, לרבות ילד במשפחת אומנה - הנחה בשיעור שנקבע לפי טורי ההכנסה שבתוספת הנ"ל. המונחים "הכנסה" ו"הכנסה חודשית ממוצעת" כאמור בתקנה )8( 2 ב' לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג אזרח ותיק, כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן , יהא זכאי להנחה בארנונה בשיעור ובתנאים הקבועים בחוק. אזרח ותיק, כהגדרתו בחוק אזרחים ותיקים, המקבל קצבת זקנה לנכה לפי 251 לחוק הביטוח הלאומי, יהא זכאי להנחה בארנונה בשיעור ובתנאים הקבועים בחוק. 100% בהגבלת שטח עד 100 מ"ר. הנחה מארנונה במתחם פינוי ובינוי הנחה מארנונה במתחם פינוי ובינוי מחזיק בדירת מגורים שהזכויות בה התקבלו כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם, במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי )להלן- "הדירה החלופית"( יהא זכאי להנחה בשל דירה חלופית אחת בלבד בעד שטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית, לבין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה בדירת המגורים הקודמת, קודם מכירת הזכויות בה, וזאת עד תום 4 שנים מהמועד שבו ניתן להטיל ארנונה על הדירה החלופית )להלן:"המועד הקובע"(. בהנחה זו "יזם","יחידת מגורים","מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי" כהגדרתם ב 49 יט )א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( התשכ"ג.1963 עד תום שנה מהמועד הקובע.100% עד תום שנתיים מהמועד הקובע.75% עד תום 3 שנים מהמועד הקובע.50% עד תום 4 שנים מהמועד הקובע.25% עמוד 13

14 הנחות כלליות: הנחה לבנין חדש וריק למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש וריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה. למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, תינתן הנחה במשך תקופת בעלותו של אדם בבנין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ- 30 ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות. מתן ההנחה מותנה בבדיקה בנכס ו/או המצאת ראיות אחרות להנחת דעתה של העירייה. אחוז הנחה 100% הנחה לתקופה רצופה שלא תעלה על 12 חודשים ממועד סיום הבניה. 100% הנחה לתקופת אי השימוש ולא יותר מ- 6 חודשים. תנאים למתן הנחות: תושב העיר יהא זכאי להנחה בגין הדירה המשמשת למגוריו בלבד. זכאי להנחה, המחזיק בדירה יחד עם משפחת הבן/הבת או משפחה אחרת שאינם זכאים להנחה כלשהי, יזוכה בהנחה במחצית משיעורה בלבד. זכאי תושב העיר ליותר מהנחה אחת בגין אותו נכס, יקבל את ההנחה הגבוהה מביניהן. ניתנה הנחה בנכס למחזיק אחד, לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף באותו נכס. מתן ההנחה מותנה בצירוף מסמכים המאמתים את העובדות. תנאי לקבלת ההנחה הוא כי ישולם כל חוב הארנונה הקיים ביחס לנכס בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר, להנחת דעתה של העירייה. מי שהחזיק בנכס בחלק מן השנה, זכאי להנחה באופן יחסי. תושב העיר הזכאי להנחה, אשר לא יפרע במלואה את יתרת הארנונה עד , תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה ותיווסף ליתרת הארנונה עמוד 14

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- שח( 1 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1 הודעה בדבר שיעורי ארנונה - ארנונה כללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר. באירועי חיים או מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי? קצבת נכות כללית - קצבת נכות כללית היא

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד