(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3"

תמליל

1 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק אישור: עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי ה' בשבט תשע"ב 29 בינואר, 2012, קריית בן-גוריון, ירושלים טל': פקס: /

2 מסמך זה מוגש לקראת דיון ב- 31 בינואר 2012 בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה בנושא השינויים המוצעים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע המסמך עוסק בניתוח הכנסות מהיטל השבחה לעומת ח ל ף היטל השבחה, בנטרול הציפיות של שווי הנכס לפני השינוי התכנוני ובמעבר משיטת המדרגות לשיטת המקפצה בחישוב היטל ההשבחה. 1. רגולציה על בנייה בישראל 1.1. מאפיינים בישראל ובמדינות המפותחות למדינת ישראל שני מאפיינים המובילים לצורך ברגולציה על תכנון ובנייה אשר תאפשר גידול מהיר בהיצע הדירות לצד ניצול יעיל של הקרקעות במדינה, כפי שמובא בתרשים 1 להלן. תרשים 1 צפיפות ושיעור גידול באוכלוסיה בישראל ובמדינות המפותחות ישראל אוסטרליה יחסית 2.0% 1.5% 1 (2010) קנדה 1.0% שוודיה שווייץ ממוצע ארצות הברית בלגיה בריטניה איטליה פינלנד צרפת הולנד 0.5% דנמרק ספרד אוסטריה אירלנד 0.0% גרמניה צפיפות האוכלוסייה שיעור גידול האוכלוסייה בשנת % מהתרשים עולה כי ישראל מובילה בצפיפות אוכלוסיה ובשיעור גידול האוכלוסייה בעולם המפותח. ישראל ממוקמת ברבע הימני-עליון (צפיפות גבוהה ושיעור גידול גבוה), בעוד מדינות מפותחות רבות ממוקמות ברבע השמאלי-תחתון (צפיפות נמוכה ושיעור גידול נמוך). בהולנד ובבלגיה צפיפות האוכלוסייה גבוהה לעומת ישראל, אולם שיעור הגידול באוכלוסייה נמוך לעומת ישראל. להלן פירוט הפרמטרים בהשוואה לישראל: צפיפות האוכלוסייה: מספר הנפשות לק"מ מרובע בישראל הוא מהגבוהים בעולם במערבי - כ- 332 נפשות לקמ"ר לעומת ממוצע של 149 נפשות לקמ"ר במדינות המפותחות. הולנד היא המובילה בקרב המדינות המפותחות עם כ- 400 נפשות לקמ"ר, ברוב המדינות המפותחות צפיפות האוכלוסייה נמוכה יחסית (חלק שמאלי בתרשים). גידול האוכלוסייה: שיעור הגידול באוכלוסיית ישראל הוא מהגבוהים בעולם במערבי כ- 1.8% בשנה, לעומת ממוצע של כ- 0.7% בשנה במדינות המפותחות. בחלק מהמדינות המפותחות שיעור הגידול השנתי של האוכלוסייה נמוך מ- 0.5%, כמו ספרד, בלגיה, אירלנד ופינלנד. בגרמניה שיעור הגידול הוא אף שלילי ועומד על 0.25%- בשנה. מאפיינים אלו מעלים כי בהשוואה בין-לאומית ובראיית צרכי הדורות הבאים, הקרקע במדינת ישראל היא משאב ציבורי חיוני ביותר ויש לנקוט מדיניות פיתוח בת-קיימא. צפיפות אוכלוסיה: הלמ"ס, שנתון 2010, לוח 28-1 צפיפות אוכלוסיה; שיעור גידול:.Population growth rates,oecd 1 עמוד 1 מתוך 18

3 בנייה לא רוויה (כמו בתים צמודי-קרקע) ברשויות המקומיות, ובניית יישובים חדשים במקום בנייה בישובים קיימים, עשויים להביא לניצול לא יעיל של הקרקע ולהשפעות ציבוריות שליליות בכמה היבטים, לרבות: היבט חברתי ניצול לא יעיל של הקרקע במרכזי הערים עשוי להביא להתייקרות מחירי הדיור בגין ביקוש גבוה והיצע נמוך, וליצירת הפרדה במגורים בין שכבות שונות באוכלוסייה. בניית יישובים כפריים חדשים והרחבות בישובים כפריים קיימים, עשויות למשוך אליהם תושבים בעלי יכולת מערים סמוכות, ובכך להביא להחלשתן עקב הקטנה של הכנסות מארנונה באותן ערים וירידה באיכות מערכת החינוך המקומית. היבט סביבתי ניצול לא יעיל של קרקעות במרכזי ערים והרחבה ניכרת של ישובים כפריים עשויים להביא לפרבור על חשבון שטחים פתוחים ולנסיעות יתר תוך הגדלת זיהומי הסביבה. היבט כלכלי יעיל וחסכוני יותר לעודד בנייה למגורים, מסחר ותעשיה (לרבות התשתיות הנדרשות, כמו ביוב, מים וחשמל) באזורים עירוניים, מאשר לעשות כן בפרברים או ביישובים כפריים מצב הבנייה בפועל בפועל, נתוני בניית הדירות בעשור האחרון יכולים ללמד על ניצול לא יעיל של הקרקע, לצד הגירה פנימית מכל המחוזות למחוז המרכז. טבלה 1 מפרטת את משקל הדירות בבנייני מגורים צמודי קרקע (בניינים עד ארבע דירות, לרבות וילות, וילות דו משפחתיות, קוטג'ים וקוטג'ים דו-משפחתיים) מסך התחלות הבנייה. 2 טבלה 1 משקל דירות צמודות קרקע מסך התחלות בניית דירות בעשור האחרון שנה שטח דירות (באלפי מ"ר ( מספר דירות סך התחלות צמודות קרקע משקל סך שטח צמודות קרקע משקל 48.4% 2,153 4, % 12,006 30, % 2,016 4, % 11,135 28, % 2,328 4, % 13,019 30, % 2,338 4, % 12,732 29, % 2,614 4, % 13,810 28, % 2,799 5, % 14,210 31, % 2,959 5, % 15,207 32, % 3,147 6, % 15,648 36, ממוצע רב-שנתי 49.5% 2,544 5, % 13,471 31,101 מהנתונים בטבלה עולה כי בממוצע רב-שנתי משקל הדירות צמודות הקרקע מסך התחלות הבנייה עומד על כ- 43.3%. דירות אלו הן בדרך כלל בעלות שטח גדול יותר בהשוואה לדירות בבתי מגורים, ולכן משקל שטח דירות צמודות קרקע מסך שטח התחלות בניית דירות גבוה יותר ועומד על כ- 49.5%. נתון זה משקף את חוסר השימוש היעיל במשאב הקרקע - חלק ניכר מהבניינים נבנים עם מספר מועט של דירות תוך שימוש לא יעיל בקרקע. טבלה 2 להלן מפרטת את מספר התחלות בניית דירות לפי מספר החדרים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הבינוי בישראל 2010, לוח - 21 בנייה למגורים: בניינים חדשים (א), דירות ושטח הבניינים. 2 עמוד 2 מתוך 18

4 3 טבלה 2 התחלות בניית דירות לפי מספר החדרים 5 חדרים + 4 חדרים שנה עד 3 חדרים אחוז אחוז אחוז סך הכול 45, % 18, % 18, % 9, , % 21, % 15, % 2, % 19.6% -16.2% שיעור השינוי 73.2%- מהנתונים עולה כי שיעור התחלות בניית דירות בנות עד 3 חדרים ירד מ- 20.2% מסך התחלות הבנייה בשנת 2000 ל- 6.3% בשנת 2010 ש, יעור התחלות בניית דירות בנות 4 חדרים ירד באופן מתון מ- 40.6% בשנת 2000 ל- 39.4% ב ושיעור דירות בנות 5 חדרים ומעלה עלה באופן חד מ- 39.2% בשנת 2000 ל- 54.3% בשנת טבלה 3 להלן מפרטת את ההגירה הפנימית בין המחוזות בעשור האחרון. טבלה 3 הגירה פנימית לפי מחוז בשנים 2000 עד יוצאים מחוז נכנסים (באלפים) מאזן הגירה נטו צפון דרום ירושלים חיפה מרכז תל-אביב יהודה ושומרון 2, ,682.3 סך-הכול מהנתונים בטבלה עולה כי בממוצע רב-שנתי היגרו כ- 2.7 מיליון תושבים ממחוז למחוז (הנתונים אינם כוללים מעבר בין יישובים בתוך המחוז). בכל המחוזות ההגירה נטו היא שלילית, מלבד מחוז המרכז בו נרשמה הגירה נטו חיובית של אלף ת שבו ים בעשור האחרון, ומחוז יו"ש בו נרשמה הגירה חיובית של 42.8 אלף תושבים. הנתונים בטבלאות לעיל יכולים ללמד כי למרות צפיפות האוכלוסייה הגבוהה בישראל, לצד שיעור הגידול המהיר באוכלוסייה, בעשור האחרון בניית הדירות בישראל מאופיינת כלהלן: מספר גבוה של דירות צמודות קרקע מסך התחלות הבנייה, המשקף חוסר ניצול יעיל של הקרקע; מעבר מהיר מבניית דירות עד 4 חדרים לדירות בנות 5 חדרים ומעלה. יש טענות כי רשויות מקומיות מגבילות בניית דירות קטנות ומעודדות בניית דירות גדולות בכדי למשוך אוכלוסייה חזקה; הגירה מכל המחוזות כמעט (מלבד מחוז יו"ש) למחוז המרכז. 5 נראה כי קיים יחס תחלופה בין הצורך לאפשר גידול מהיר בבניה למגורים (בשל הגידול המהיר יחסית באוכלוסייה) לבין הצורך בניצול יעיל של הקרקעות (בשל צפיפות האוכלוסייה הגבוהה). רגולציה תכנונית נועדה לאפשר את קיום שתי המשימות יחד, קרי מענה לביקושים בשל הגידול באוכלוסייה לצד שמירה של הקרקעות והשטחים הפתוחים למען הדורות הבאים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בינוי 2010, לוח - 7 התחלת בניית דירות לפי מספר חדרים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי 2010, לוח הגירה פנימית בין יישובים לפי מחוז. נתוני ההגירה הפנימית מלמדים על הגירה שלילית גם ממחוז תל-אביב, ככל הנראה בגין חוסר בהיצע דירות ולא בגלל חוסר משיכה. יחס תחלופה: מצב בו השגת מטרה א' באה על חשבון השגת מטרה ב' עמוד 3 מתוך 18

5 בראייה כלכלית ולשמירת הקרקעות לדורות הבאים, יש לשקול רגולציה קפדנית על תכנון ובנייה, לרבות על-ידי רישוי, מיסוי ופיקוח במטרה לעודד עירוניות וניצול יעיל של משאב הקרקע. ואכן, גורמי התכנון מנסים לעודד עירוניות בתוכניות המתאר הארציות (תמ"א). כך, תמ"א 35 מעודדת בנייה בערים ונאמר בה: "המשך הבנייה בצפיפויות נמוכות וההתארגנות המרחבית במספר רב של יישובים קטנים תקטין מאד את אפשרות השימוש בתחבורה ציבורית לכל צורותיה ותגביר את מגמות ההיבדלות והקיטוב המרחבי של קבוצות אוכלוסייה ברמות שונות של החברה הישראלית. מגמת הפרבור המפוצל עלולה אף להתחזק בשנים הבאות בהיעדר בקרה תכנונית 6 שיטתית." גם תמ"א 38 מעודדת הגדלת הצפיפות בבניינים קיימים בערים. בשנת 2006 תוקן חוק התכנון והבנייה כך שניתן להעביר חלק מסמכויות הוועדות המחוזיות לוועדות המקומיות 7 לאחר שיעברו הסמכה (תיקון 76). אולם, עד כה הוסמכו רק 12 מתוך 119 ועדות מקומיות. לפי דוח ועדת ברנע, נראה כי אחת הבעיות היא היעדר תקציבים וכוח אדם בוועדות המקומיות, כך שאכן יוכלו לעמוד בתנאי 8 ההסמכה. ייתכן גם שלוועדות המקומיות אין מספיק תמריצים לפעול לקבלת הסמכה. בהצעת חוק התכנון והבנייה הנידונה כעת בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, מוצע לבזר סמכויות 9 לוועדות המקומיות, מתוך מטרה להאיץ את תהליך התכנון. לדברי נציג משרד האוצר, מינהל תכנון במשרד הפנים יבצע בעתיד סקר ועדות מקומיות אשר ימפה את הצרכים הקיימים, באופן מעמיק יותר מהבדיקה שערכה ועדת ברנע, ולאחר מכן ניתן יהיה להבין טוב יותר את הדרכים לשיפור עבודת הוועדות המקומיות. כמו 10 כן, בתקציב ליישום הרפורמה, יש תקציב ייעודי שנועד לסייע לחיזוק ועדות מקומיות חלשות. לדברי גב' איריס האן, מהחברה להגנת הטבע, נשאלת השאלה האם ביזור סמכויות לוועדות המקומיות יחזק את התופעות השליליות בבנייה למגורים אשר פורטו לעיל. לעיתים, רשויות מקומיות, באמצעות הוועדות המקומיות, מעודדות בנייה צמודת קרקע ובזבזנית, תוך בנייה פרברית על פני בנייה במרכזי היישובים. הוועדות המחוזיות הן אלו שדואגות לא פעם לעמידה בצפיפויות הנדרשות. כך גם לגבי גודל הדירות רצון הרשויות לעודד בעיקר בניית דירות גדולות. העיקרון היסודי של הרפורמה, תכנית אחת בוועדה אחת, עשוי להסיר את 11 הבקרה של השלטון המרכזי על השלטון המקומי בנושאים תכנוניים. יש לציין כי הצעת החוק מכירה בקושי זה ובמענה לכך, קובעת כי התכנון המקומי יהיה כפוף לתוכנית כוללנית שתאושר למרחבי התכנון השונים, על-ידי הוועדה המחוזית, כך שתאפשר שמירה על אינטרסים ציבוריים, על-ידי הוועדה המחוזית, לצד גמישות תכנונית, על-ידי הוועדה המקומית. תוכנית זו אמורה לעגן במפורש את עקרונות התכנון הנוגעים לאינטרסים ציבוריים שונים, לרבות שטחים פתוחים, שטחים המיועדים לשימושים ציבוריים ודיור בר השגה. לצד עקרון זה, נשמרים מנגנוני פיקוח ובקרה על הוועדה המקומית, בין היתר, על-ידי הוועדה המחוזית ושר הפנים. יש על-כן לשקול יצירת תמריצים כלכליים לרשויות המקומיות, כגון באמצעות היטלי השבחה, אשר יובילו לניצול יעיל של הקרקע בהיבטים השונים של השימוש היעיל בקרקע. בסעיפים הבאים להלן מפורטת בחינה של הרגולציה הכלכלית, העוסקת בהיטל השבחה. תמ"א 35, הוראות התוכנית דברי הסבר, מהדורת 25 בנובמבר ראו להרחבה: של, השלכות החלטת הממשלה בדבר הקמת חבל התיישבות באזור מבואות ערד, שירי בס ספקטור, נובמבר תל-אביב יפו, חיפה, חולון, נתניה, רמת גן, הרצלייה, נס ציונה, עפולה, קריית טבעון, להבים ושוהם. דוח הוועדה הציבורית לבחינת חסמים ניהוליים וארגוניים בתחום התכנון והבנייה, בראשות פרופ' אמיר ברנע, דצמבר שם. אמיר רשף, רפרנט תכנון וממ"י, אגף התקציבים, משרד האוצר, דואל, 26 בינואר איריס האן, מנהלת תחום מחקר במכון דמותה של ארץ (דש"א), החברה להגנת הטבע, דואל, 22 בינואר עמוד 4 מתוך 18

6 ה" ה. 2 יטל השבחה 2.1. ועדות תכנון ובנייה חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה (להלן החוק), קובע מסגרת היררכית של מוסדות תכנון: המועצה הארצית לתכנון ובנייה, 6 ועדות תכנון ובנייה מחוזיות ו- 119 ועדות תכנון ובנייה מקומיות (כולל ועדות מקומיות 12 ברשויות המקומיות, ועדות מרחביות וועדות תעשייתיות). כל תוכנית הכרוכה בשינויים בתוכניות הבנייה שהותוו בתוכנית בניין עיר (תב"ע) דורשת את אישור הוועדה המחוזית. תוכניות שלא דורשות שינויים כאלה מאושרות בוועדות המקומיות. המלצות לממשלה לאשרן, ועל אישור תוכניות מחוזיות היטל השבחה המועצה הארצית מופקדת על תכנון תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) ומתן היטל השבחה משולם לוועדה המקומית בשל השבחה במקרקעין. ההיטל מוטל על בעל נכס בגין השבחה שנוצרת לו היינו, עליית ערכו. התפיסה העומדת בבסיס היטל זה היא תפיסה של אחריות חברתית וצדק חלוקתי, הדוגלת בשיתוף הציבור ברווח שנוצר לפרט כתוצאה מפעילות תכנונית. לפי סעיף 196 א בחוק התכנון והבנייה, ועדה מקומית גובה היטל השבחה לפי המפורט בתוספת השלישית לחוק. לפי התוספת השלישית, "השבחה" נובעת כתוצאה מ"עליית שוויה של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג". לפי סעיף 3 בתוספת השלישית, שיעור ההיטל עומד על 50% מההשבחה. לפי החוק, השבחה תיקבע בידי שמאי מקרקעין בסמוך לאחר אישור התוכנית, התרת השימוש החורג או מתן ההקלה; אולם רשאית הוועדה המקומית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עקב אישור תוכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם חלה ההשבחה." ההכנסות מהיטל השבחה מיועדות למימון פעילות הוועדות המקומיות ולפיתוח, ונובעות משני מקורות: גביית היטל השבחה בשיעור של 50% מההשבחה כפי שפורט לעיל; העברת ח ל ף היטל השבחה בשיעור של 10% מהתקבולים של הרשות למקרקעי ישראל (להלן רמ"י), בין אם היתה השבחה ובין אם לאו. היטל ההשבחה מוצמד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה, הנמוך ביניהם. שמאי מקרקעין הוא שקובע את גובה ההשבחה שנוצרה בעקבות האירוע שגרם לעליית ערך המקרקעין. במידה והוגש ערעור על-ידי בעל המקרקעין, השומה הסופית תיקבע באמצעות מינוי שמאי מכריע (מתוך רשימה סגורה של שמאים מכריעים) אשר קובע את ההשבחה. בעל המקרקעין רשאי לערער לוועדת ערר על קביעת השומה המכרעת. בנוסף להיטל השבחה המשולם כאמור לוועדות המקומיות, משלם בעל דירה או מקרקעין מס שבח מקרקעין 13 בגין עליית הערך בין מועד הקנייה למועד המכירה. משלם היטל ההשבחה יכול לנכות את ההוצאה מתשלום מס שבח מקרקעין. ההבדלים העיקריים בין היטל השבחה למס שבח מקרקעין הינם: אופי המס: היטל השבחה נגבה בגין עליית ערך הדירה או המקרקעין כתוצאה משינוי תכנוני, מס שבח מקרקעין נגבה כתוצאה מעלייה כללית של שווי הנדל"ן. ייעוד ההכנסה: היטל השבחה נועד לכסות את הוצאות הוועדות המקומיות ועל-כן מדובר בהכנסה "צבועה", מס שבח מקרקעין מנותב לאוצר המדינה ככל מס אחר טל רשף, מנהל אגף מוסדות תכנון ארציים ומזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, דואל, 11 באוגוסט מינהל הכנסות המדינה, דוח שנתי , פרק - 10 מיסוי מקרקעין וענף הנדל"ן למגורים, מרס עמוד 5 מתוך 18

7 2.3. ירידת שווי בגין שינוי תכנוני לפי סעיף 197 בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, יכול בעל נכס לתבוע פיצויים מהוועדה המקומית בגין ירידת שווי אשר נגרמה עקב שינוי תכנוני. בניגוד להיטל השבחה, העומד כאמור על 50% משווי ההשבחה בגין השינוי התכנוני, במקרה של פיצויים, מדובר ב- 100% מהירידה בשווי הנכס. גם במקרה זה, ירידת שווי הנכס נקבעת על-ידי שמאי המקרקעין של הצדדים, ובהיעדר הסכמה - על-ידי שמאי מכריע. 3. פער הכנסות בין הרשויות המקומיות מהיטל השבחה וח ל ף 3.1. הכנסות הרשויות המקומיות מהיטל השבחה רוב ההכנסות מהיטל השבחה הינן ברשויות מקומיות באזור המרכז שכן באזור יש ישנן קרקעות פרטיות רבות ושווי הקרקע גבוה יותר, ולכן שינוי ייעוד קרקע מייעוד חקלאי לייעוד אחר מביא להשבחה גבוהה יחסית. לעומת זאת, באזורי הפריפריה, רוב הקרקעות הן בבעלות המדינה, וכאשר רמ"י מחכירה את הקרקע היא מעבירה לרשות המקומית ח ל ף היטל השבחה בשיעור של 10% מהתקבולים. הח ל ף משולם על-ידי רמ"י על כל עסקה של מכירת קרקע בתחומי רשות מקומית. הרשות המקומית עושה שימוש בתקבולי הח ל ף לשם פיתוח קרקעות בתחומה. טבלה 4 מציגה את סך ההכנסות מהיטל השבחה ומח ל ף היטל השבחה ברשויות המקומיות. 14 טבלה - 4 הכנסות מהיטל השבחה ומח ל ף היטל השבחה של הרשויות המקומיות (במיליוני ) סוג רשות 2008 משקל 2010 שינוי % 83.9% 2, , ,539.9 עיריות 26.2% 11.1% מועצות מקומיות % 4.9% מועצות אזוריות % 100% 2, ,728.5 סך הכול 1,899.1 מהנתונים בטבלה עולה כי סך ההכנסות בשנת 2010 מהיטל השבחה ומח ל ף עמד על כ מיליארד ש"ח, כ- 84% מתוכם הגיעו לעיריות, כ- 11% למועצות המקומיות וכ- 5% למועצות האזוריות. לפי נתוני משרד הפנים, בשנת 2010 קיבלה העיר תל אביב-יפו כ- 366 מיליון ש"ח מהיטל השבחה ומח ל ף, כ- 14% מסך הכנסות הרשויות המקומיות. בין השנים 2008 ו גדלו ההכנסות מהיטל השבחה ומח ל ף בכ- 39.4%. טבלה 5 להלן מציגה את סך ההכנסות מהיטל השבחה בלבד ברשויות המקומיות. 15 טבלה - 5 הכנסות מהיטל השבחה של הרשויות המקומיות (במיליוני ) סוג רשות 2008 משקל 2010 שינוי % 86.6% 1, , ,398.9 עיריות 13.9% 11.2% מועצות מקומיות % 2.2% מועצות אזוריות % 100% 2, ,508.6 סך הכול 1,685.5 יובל לוי, מנהל תחום ביקורת ראיית חשבון, אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות, משרד הפנים, דואל, 16 בינואר שם. עיבודי של עמוד 6 מתוך 18

8 מהנתונים בטבלה עולה כי סך ההכנסות בשנת 2010 מהיטל השבחה עמדו על כ מיליארד ש"ח, כ- 86.6% מתוכם הגיעו לעיריות, כ- 11.2% למועצות המקומיות וכ- 2.2% למועצות האזוריות. בין השנים 2008 ו גדלו ההכנסות מהיטל השבחה בכ- 28.3%. טבלה 6 מציגה את ההכנסות מח ל ף היטל השבחה ברשויות המקומיות. עיריות 16 טבלה 6 הכנסות מח ל ף היטל השבחה בשנים האחרונות (במיליוני ש"ח) סוג רשות מועצות מקומיות מועצות אזוריות סך הכול משקל % שינוי % 147% 62% 127% 10.9% 17.1% 100% מהנתונים בטבלה עולה כי מאז שנת 2008 חל גידול ניכר בהכנסות הרשויות המקומיות מח ל ף היטל השבחה המשולם על-ידי רשות מקרקעי ישראל. מגמה זו כרוכה בשני גורמים: הגידול החד בשיווק קרקעות על-ידי 17 רמ"י; הגידול החד במחירי הדירות מאז תחילת שנת 2008 (שכן מחירי הקרקע נגזרים ממחירי הדירות). ההכנסות בשנת 2010 מח ל ף עמדו על כ- 484 מיליון ש"ח, כ- 71.9% מתוכם הגיעו לעיריות, כ- 10.9% למועצות המקומיות וכ- 17.1% למועצות האזוריות. בין השנים 2008 ו גדלו ההכנסות מח ל ף בכ- 127%. לפי נתוני האוצר, הכנסות הרשויות מח ל ף היטל השבחה בשנת 2011 המשיכו לגדול והגיעו לכ- 590 מיליון ש"ח. בסיכום טבלאות 6-4 לעיל ניתן לראות כי ההכנסות מהיטל ההשבחה היוו בשנת 2010 כ- 81.7% מסך ההכנסות מהיטל השבחה ומח ל ף, וההכנסות מהח ל ף בלבד באותה שנה היוו כ- 18.3% מסך ההכנסות. טבלה 7 להלן מציגה את התפלגות ההכנסות מהיטל השבחה ומח ל ף בשנים האחרונות לפי מחוזות. טבלה - 7 התפלגות ההכנסות מהיטל השבחה 18 ומח ל ף היטל השבחה לפי מחוזות (במיליוני ) מחוז 2008 משקל 2010 אוכלוסייה באלפים ב-% 24.1% 1, % 1, מרכז % 1, % תל אביב % % ירושלים % % חיפה % 1, % דרום % 1, % צפון % % יו"ש % 7, % 2, ,728.5 סך-הכול 1,899.1 מהנתונים בטבלה עולה כי הרשויות המקומיות במחוז המרכז קיבלו 50.1% מההכנסות מהיטל השבחה ומח ל ף, הרשויות המקומיות במחוז תל אביב קיבלו 29.9% ויחד 80% מסך הכנסות היטל השבחה וח ל ף, לעומת חלקן באוכלוסייה העומד על כ- 41%. הרשויות המקומיות ביתר המחוזות - ירושלים, חיפה, דרום, צפון ויו"ש - קיבלו בשנת 2010 כ- 20% מסך ההכנסות מהיטל השבחה וח ל ף, לעומת חלקן באוכלוסייה העומד על כ- 59% אמיר רשף, רפרנט תכנון וממ"י, אגף התקציבים, משרד האוצר, דואל, 15 בינואר ראו להרחבה: של, תיאור וניתוח העלייה במחירי הדיור, תמיר אגמון, אוקטובר יובל לוי, מנהל תחום ביקורת ראיית חשבון, אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות, משרד הפנים, דואל, 16 אוכלוסייה: הלמ"ס, שנתון 2010, לוח 2.8 אוכלוסייה לפי מחוז. בינואר עמוד 7 מתוך 18

9 יש לציין כי הכנסות המדינה ממיסי מקרקעין וממכירת קרקעות מדינה משתנות באופן חד בין תקופות שפל בענף לבין תקופות גאות. טבלה 8 להלן מפרטת את הכנסות המדינה ממיסי מקרקעין בשנים האחרונות. טבלה 8 הכנסות המדינה ממיסי מקרקעין בשנים האחרונות 19 (במיליארדי ש"ח) שנה מס רכישה מס שבח אחר סה"כ מהנתונים בטבלה עולה כי הכנסות המדינה בשנת 2011 ממיסי מקרקעין הסתכמו בכ- 7.7 מיליארד ש"ח, גידול בשיעור נומינלי חד של 65% לעומת שנת בנוסף להכנסות המדינה ממיסים, רשות מקרקעי ישראל מעבירה לאוצר המדינה את ההכנסות ממכירת קרקע (בניכוי הוצאות הרשות). בשנת 2011 חל גידול חד בהכנסות 20 ממכירת קרקע והן הסתכמו בכ- 4.6 מיליארד ש"ח נקודת איזון בהכנסות הרשויות המקומיות בין היטל השבחה לח ל ף פער הכנסות הרשות המקומית בין היטל השבחה בשיעור של 50% על קרקע פרטית לבין היטל בסך 10% מהתקבולים במכירת קרקעות מדינה, יוצר נקודת איזון בהכנסות הרשויות המקומיות כמפורט בטבלה 9. טבלה 9 נקודת איזון בין היטל השבחה בשיעור של 50% לבין ח ל ף היטל השבחה בשיעור של 10% מהנכס מחיר מחיר לפני השינוי התכנוני (באלפי ש"ח) מחיר לאחר השינוי התכנוני (באלפי ש"ח) השבחה (באלפי ש"ח) שינוי ב-% נמוך % איזון % גבוה % היטל השבחה (באלפי ש"ח) ח ל ף היטל השבחה (באלפי ש"ח) מניתוח נקודת האיזון בטבלה עולה כי נקודת האיזון הינה 20% מהמחיר לאחר ההשבחה במקרה זה הכנסות הרשות המקומית מהיטל השבחה ומח ל ף הן זהות. במקרה של השבחה גבוהה יותר, הכנסות הרשות המקומית מהיטל השבחה גבוהות באופן משמעותי בהשוואה להכנסות מח ל ף היטל השבחה. פער זה יוצר מצב בו רוב ההכנסות מההיטל הן ברשויות מקומיות בהן מתקיימים שני תנאים: קיים מרכיב גבוה של קרקעות פרטיות, ושווי המקרקעין גבוה יחסית (ולכן שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע לבנייה גורם להשבחה גבוהה יחסית). ואכן, מנתוני ההכנסות בטבלה 7 לעיל עולה כי למעלה מ- 80% מהכנסות היטל השבחה וח ל ף מגיעים לרשויות המקומיות במחוז המרכז ובמחוז תל-אביב מינהל הכנסות המדינה, דוחות שנתיים, שנים שונות. נתוני 2011: משרד האוצר, החשב הכללי, הודעה לעיתונות, 10 בינואר משרד האוצר, החשב הכללי, הודעה לעיתונות, 10 בינואר עמוד 8 מתוך 18

10 לפי אומדנים, השבחה ממוצעת גבוהה משמעותית מ- 20% מהשווי לאחר ההשבחה, ועל-כן בדרך כלל ההכנסות 21 מהיטל השבחה על קרקע פרטית גבוהות יותר בהשוואה לח ל ף היטל השבחה על קרקעות מדינה. יחד עם זאת, הוצאות הפיתוח של הרשות המקומית במקרה של היטל השבחה גבוהות יותר מאשר במקרה של ח ל ף היטל השבחה (במקרה זה רשות המקרקעין עוסקת בפיתוח), ועל-כן במקרה של קרקעות מדינה הרשות המקומית מקבלת פחות הכנסה בגין השבחה, אך גם הוצאותיה פחותות. בחישוב נקודת האיזון בין הכנסות מהיטל השבחה לבין הכנסות מח ל ף יש לקחת בחשבון את מכלול היחסים בין רמ"י לבין הרשויות המקומיות, כלהלן: רמ"י עוסקת בתכנון ובפיתוח ברשויות המקומיות בהוצאה של מאות עד מיליארדי ש"ח בשנה מעבר לאגרות ולהיטלים; רמ"י מקצה קרקע לרשויות המקומיות בדמי חכירה סמליים או בשיעורים מופחתים; רמ"י נמנעת מהגשת תביעות פיצויים בגין פגיעה במקרקעין לפי סעיף 197 לחוק. כמו כן, 22 רמ"י מעניקה קדמי מימון לטובת האצת פרויקטי פיתוח לרווחת הציבור, עוסקת בשמירה על הקרקע טרם השיווק, מממנת פרויקטי תשתית לאומיים כגון טיפול במצוק החופי, הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, השקעה בפיתוח ושימור השטחים הפתוחים. בנוסף, מלבד כספי ח ל ף היטל ההשבחה, רמ"י מממנת שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות, פיתוח שטחי ציבור פתוחים (שצפי"ם) ובניית מבני ציבור. מלבד המימון על-ידי רמ"י, קיימים מנגנונים אחרים של המדינה המסייעים לרשויות מקומיות הנתקלות בקשיים במימון עלויות פיתוח, 23 בעיקר משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים. יש לציין כי פערי ההכנסות לתושב ברשויות המקומיות הם גבוהים ביותר. רשויות מקומיות עם אזורי תעסוקה מועטים ועם הכנסות נמוכות של ארנונה מעסקים, מתקשות לממן את הוצאותיהן ומפתחות תלות במענקי איזון. מנגד, רשויות מקומיות עתירות אזורי תעסוקה ועם הכנסות גבוהות מארנונה מעסקים (בעיקר במרכז 24 הארץ), מצליחות לפתח רמת שירותים גבוהה לתושבים, המהווה גורם משיכה עבור תושבים מכל אזורי הארץ. זהו אחד הגורמים המשפיעים על החלטות שינוי מגורים והגירה פנימית של משקי בית. הפער בהכנסות מהיטל השבחה, המיועד כאמור לצורכי פיתוח, מוסיף גם הוא לפערים הרחבים הקיימים בין הרשויות המקומיות. מנגד, רמ"י מעניקה הנחות בקרקע באזורי עדיפות על מנת להוזיל את מחירי הדיור והקרקע לתעסוקה, מסחר, תעשייה ומלונאות, כדי לסייע לרשויות בעלות הכנסות נמוכות מארנונה. בנוסף לכך, משרד הבינוי והשיכון 25 מסבסד עלויות פיתוח באזורי פיתוח. לכאורה, נוכח האמור בשתי הפסקאות האחרונות לא ניתן להסיק מסקנה ברורה לגבי השפעת ח ל ף היטל השבחה על הפערים בין רשויות. אולם עמדת מרכז השלטון המקומי הינה העדפת היטל השבחה תוך ביטול 26 החלף, או לחלופין העלאת שיעור החלף. 4. השפעות השינוי המוצע בנטרול ציפיות 4.1. תיאור השינוי כיום, וגם לפי הצעת החוק, חישוב היטל השבחה נעשה על-פי הערכת שווי הקרקע לפני ואחרי השינוי התכנוני. כיום החישוב נעשה לפי שווי השוק ואילו בהצעת החוק מוצע לחשב את שווי הקרקע לפני השינוי התכנוני מבלי לקחת בחשבון ציפיות של בעלי הקרקע בגין שינוי עתידי. לדברי נציג משרד האוצר, שינוי זה מכוון, בין היתר, אוהד דנוס, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל, פגישה, 5 בינואר 2012, וכן בפרוטוקול מס' 46 מישיבת הוועדה המשותפת של וועדת הפנים והגנת הסביבה ושל וועדת הכלכלה לדיון בהצ"ח התכנון והבניה התש"ע קדם מימון: מימון של הפרויקט על-ידי רמ"י או המדינה והחזר המימון בעתיד מתקבולי השיווק. אמיר רשף, רפרנט מקרקעין ותכנון, אגף התקציבים, משרד האוצר, דואל, 26 בינואר עו"ד ינקי קוינט, היועץ המשפטי של רשות מקרקעי ישראל, שיחת טלפון, 25 בינואר להרחבה ראו, של, ניתוח מענקי האיזון ברשויות המקומיות, תמיר אגמון, פברואר אמיר רשף, רפרנט מקרקעין ותכנון, אגף התקציבים, משרד האוצר, דואל, 26 בינואר עו"ד נתן מאיר, יועץ משפטי, מרכז השלטון המקומי, שיחת טלפון, 10 בינואר עמוד 9 מתוך 18

11 ע( לקרקעות חקלאיות ונועד למת ן סחר ספקולטיבי בקרקעות אלו מתוך ציפייה לשינוי ייעודן ובכך להביא 27 להפחתה בתנודתיות המחירים. טבלה 10 להלן מציגה את חישוב היטל ההשבחה עם מרכיב הציפיות ובלעדיו. טבלה ניתוח השינוי המוצע לנטרול הציפיות בעת קביעת היטל השבחה (באלפי ) נתון שווי של קרקע חקלאית ללא מרכיב הציפיות שווי שוק של קרקע חקלאית כולל מרכיב הציפיות שווי קרקע חקלאית לאחר שינוי ייעוד לקרקע למגורים ההשבחה כולל מרכיב ציפיות (300-80=220) היטל השבחה כולל מרכיב ציפיות ההשבחה ללא מרכיב ציפיות (300-20=280) היטל השבחה ללא מרכיב ציפיות שיעור הגידול בהיטל השבחה בגין השינוי המוצע בפריפריה % במרכז ,600 1, , % מהניתוח בטבלה לעיל עולה כי כאשר שווי הקרקע גבוה, כמו במרכז הארץ, ושינוי תכנוני צפוי להביא להשבחה גבוהה יחסית, ההשפעה של נטרול הציפיות היא נמוכה יחסית. לעומת זאת, כאשר שווי הקרקע נמוך יחסית, כמו באזורי פריפריה, ושינוי תכנוני צפוי להביא להשבחה מתונה יחסית, ההשפעה של נטרול ציפיות היא גבוהה יחסית. אולם, יש לזכור כי בפריפריה רוב השינויים התכנוניים הם באדמות מדינה בהן מדובר בח ל ף היטל השבחה כאחוז משווי הנכס לאחר השינוי, ועל-כן נטרול הציפיות כלל לא משפיע על גובה ההיטל. לגבי פיצויים לפי סעיף 197 בחוק, השפעת נטרול הציפיות כפי שמוצע לא צפויה להביא לשינוי משמעותי. החוק בסוגיה זו אינו ברור. פסיקת ועדות ערר ובתי המשפט כפי שהתפתחה בסוגיה זו אפשרה התחשבות בציפיות 29 באופן מוגבל בלבד כאשר קיימת וודאות לשינוי ייעוד או, לכל הפחות, ציפייה סבירה בנסיבות העניין. השינוי המוצע יבהיר את המצב המשפטי הקיים וצפוי להביא להקטנת חיכוכים משפטיים והתדיינויות ארוכות ויקרות, בגין צמצום העילה לתביעות פיצויים מוגדלות. יש לציין כי בבדיקה שערכנו במשרד הפנים עולה כי אין בנמצא ריכוז נתונים על סכומי הפיצויים אשר משלמות וועדות מקומיות ברחבי הארץ בגין סעיף 197. לדברי מר אוהד דנוס, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, עיקר השפעת נטרול הציפיות הינו לגבי פיצויים בגין 30 הפקעות, בעיקר הפקעות הנעשות על-ידי גופי תשתית השפעות עיקריות בעלי קרקעות והיזמים: נטרול הציפיות צפוי להביא לעליה בהיטל השבחה שיידרשו בעלי הקרקעות לשלם (שיעור עלייה גבוה יותר ככל ששווי הקרקע לאחר ההשבחה נמוך יותר), וממילא לירידה בהכנסותיהם. במקרה אמיר רשף, רפרנט מקרקעין ותכנון, אגף התקציבים, משרד האוצר, שיחה, 15 בינואר הדוגמאות לעיל מבוססות על שיקוף של מחירים שגורים בפריפריה ובמרכז הארץ. אוהד דנוס, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל, שיחה, 5 בינואר "הסיכוי לשינוי ייעוד השטח, במובן של התרתו לצרכי בנייה, הינו ודאי, או שניתן לפחות לצפות למימושו בעתיד הנראה לעין" "א 133/83 מרכז מסחרי בני פ.י בע"מ נ' ממ"י פ"ד מ( 4 ) 154, ע"א 9355/02 מדינת ישראל נ' ראשד, פ''ד נח( 4 ), 406 בע"א 483/86 בירנבך נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, פ"ד מב (3) 228, (1988). 233 אוהד דנוס, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל, שיחה, 5 בינואר עמוד 10 מתוך 18

12 31 שבעל הקרקע מוכר את הקרקע ליזם או מבצע עסקת קומבינציה, העלייה בהיטל ההשבחה צפויה להתחלק בין בעל הקרקעות לבין היזם. כמו כן, צפויה ירידה מתונה במחירי הקרקעות בגין העלייה בהיטל השבחה, בהנחה שיתר המשתנים בשוק לא ישתנו, וזאת בתלות בעלייה בהיטל ההשבחה כפי שפורט בטבלה 10 לעיל. הירידה המתונה בשווי הקרקעות עשויה להקטין את הביטחונות של בעלי הקרקעות במידה מתונה, אם נטלו הלוואות בבנקים, וייתכן שגם לדרישה של הבנקים להשלמת ביטחונות. במקביל, צפוי צמצום בעילת תביעות לקבלת פיצויים לפי סעיף 197, עקב הבהרת אי ההתחשבות בציפיות לפי השינוי במוצע בהצעת החוק. רשויות מקומיות: השינוי צפוי להביא לגידול בהכנסות הרשויות המקומיות מהיטלי השבחה. כמפורט בטבלה 7 לעיל, קיים כיום פער בין הכנסות של הרשויות מהיטלי השבחה לעומת הכנסות מח ל ף היטל השבחה. השינוי המוצע צפוי להביא לגידול בפער הזה, שכן גובה נקודת האיזון בין הכנסות מהיטל השבחה לבין הכנסות מח ל ף היטל השבחה יקטן, ועל-כן פער ההכנסות מהיטל השבחה בין הרשויות צפוי לגדול, בהתאם לבעלות בקרקעות שבתחומן. יש לציין כי לאחרונה מסתמן הסכם בין הרשויות המקומיות לבין הממשלה בדבר פיצוי בגין אי 32 תשלום ח ל ף בשנים עברו והעלאת הח ל ף מ- 10% ל- 12%. לדברי עו"ד אורי בר-קמה, המייצג קיבוצים רבים בנושאי קרקעות, נטרול הציפיות צפוי להביא להגדלת פער 33 ההכנסות בין הפריפריה למרכז, שכן ההכנסות מהיטל השבחה יגדלו בעיקר ברשויות מקומיות במרכז הארץ. השינוי המוצע צפוי להגדיל את התמריצים של הוועדות המקומיות להפשיר קרקעות חקלאיות המצויות בשולי השטחים העירוניים, שכן ההכנסות מההיטל יגדלו. לעומת זאת, בסעיף 446 בהצעת החוק קיים פטור מהיטל השבחה לתוכניות התחדשות עירונית ופינוי בינוי במרכזי הערים, ועל כן ייתכן כי התמריץ של הרשויות המקומיות ליישום תוכניות אלו, שכבר היום הוא נמוך ובפועל מיושמות מעט תוכניות כאלו, יקטן. התמריץ הכלכלי העיקרי הקיים של הרשויות המקומיות באישור תוכניות פינוי-בינוי והתחדשות עירונית הוא עלייה בהכנסות עתידיות מארנונה, אולם ככל הנראה אינו מספק. על-כן, השינוי המוצע עשוי לתת עדיפות לפיתוח מואץ בשטחים פתוחים על-פני פיתוח בר קיימא במרכזי ובתחומי הרשות המקומית. יחד עם זאת, יש להוסיף שתי הסתייגויות לדברים אלו: לרשויות המקומיות קיימים תמריצים נוספים להתחדשות עירונית וליישום תוכניות פינוי-בינוי, כגון השאיפה ליצור מרכזי ערים שוקקי חיים וגידול בהכנסות מארנונה למגורים ולעסקים. אולם, כאמור, בעשרות השנים האחרונות תוכניות פינוי-בינוי כמעט ולא קודמו; תוכניות המתאר הכוללניות מאושרות על-ידי הוועדות המחוזיות ונעשות לפי תמ"א 35, לרבות ההגנה על שטחים פתוחים. יחד עם זאת, יש לציין כי גם לרשויות המקומיות קיימת השפעה על תוכניות אלו. כפי שפורט בסעיף 1 לעיל, בעשור האחרון חלק ניכר מהדירות החדשות הן צמודות קרקע. בהקשר זה יש לציין כי לפי הרפורמה במקרקעי ישראל, רמ"י תמכור קרקעות לבנייה לאחר תכנון מפורט. לאחר רכישת הקרקעות על-ידי היזמים הקרקע היא פרטית וכל שינוי תכנוני בה, כמו הגדלת זכויות בנייה, יניב היטל השבחה ולא ח ל ף. לדברי עו"ד כרמית יוליס ממשרד המשפטים, הממשלה מסייעת לרשויות במימון הוצאות פיתוח, בהיקף הסיוע 34 נלקח בחשבון חוסנה הכלכלי של הרשות המקומית עסקת קומבינציה: בעל הקרקע מתקשר עם קבלן הבונה בקרקע בניין לפי זכויות הבנייה, ומקבל אחוז מסוים מהדירות או משטח הבניין. האחוז הוא בתלות במיקום הקרקע ובדרך כלל מדובר בין 40% ל- 50%. פרוטוקול מס' 46, הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010, 13 בדצמבר עו"ד אורי בר-קמה, המייצג קיבוצים רבים בנושאי קרקעות, שיחת טלפון, 25 בינואר עמוד 11 מתוך 18

13 במקביל, הרשויות המקומיות צפויות ליהנות מירידה בתשלומי פיצויים בגין צמצום העילה לתביעות פיצויים מוגדלות בגין שינויים תכנוניים. המסקנה היא כי גידול בתקבולים מהיטל השבחה בגין נטרול הציפיות בתוספת ירידה בתשלומי הפיצוי בגין צמצום העילה לתביעות לפי סעיף 197 לחוק, יביאו להגדלת המקורות העומדים לרשות הרשויות המקומיות לטובת מימון פיתוח תשתיות ומבני ציבור, אך כאמור הגידול בהכנסות יהיה בעיקר ברשויות מקומיות חזקות יחסית הממוקמות במרכז הארץ. מחירי הדיור: ההשפעה של השינוי המוצע על מחירי הדיור הינה מתונה. מחקרים מעלים כי מחירי הדיור בארץ מושפעים בעיקר ממשתני ביקוש (הגירה המונית המגדילה את הביקוש הריאלי לדיור או ירידה בריבית המגדילה 35 את הביקוש לרכישת דירות לצרכי השקעות). הגידול המתון בהיטל השבחה לא צפוי להשפיע באופן משמעותי על מחירי הדיור כלי מדיניות אפשריים בהתייחס לתהליכים בשוק הבנייה למגורים בארץ, כפי שתוארו בסעיף 1 לעיל, ניתן ליישם שינויים בתמריצים הכלכליים של הרשויות המקומיות ובהיטל ההשבחה, כלהלן. יחד עם זאת, יש להעיר כי היטל השבחה הוא רק גורם אחד, לא מרכזי, בכלל הגורמים המשפיעים של המגמות בענף הבניה למגורים (תוכניות המתאר, שיווקי קרקעות על-ידי המדינה, מימון ממשלתי של עלויות פיתוח באמצעות רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון ועוד): בנייה צמודת קרקע: במצב כיום, למעלה מ- 40% מהדירות החדשות וכ- 50% משטח בניית הדירות החדשות הם בבניינים צמודי-קרקע, דבר היוצר ניצול לא יעיל של הקרקע (ראו טבלה 1 לעיל). ניתן לשקול הקטנת שיעור היטל השבחה במקרים בהם מאושרת בנייה צמודת קרקע, בכדי להביא להקטנת התמריצים של הרשויות המקומיות באישור בנייה כזו. בנוסף, הוצאות הפיתוח במקרים אלו הן נמוכות יותר בהשוואה לבתי מגורים. שינוי זה עשוי להביא להפחתת העלויות ליזם, ועל-כן ניתן לשקול הטלת מס מיוחד על בנייה של בתים צמודי- קרקע במרכז הארץ, כדי להקטין את כדאיות היזמים ולהביא להקטנת הביקושים במרכז הארץ. מעבר לדירות גדולות: במצב כיום, קיים תהליך של מעבר מבניית דירות קטנות-בינוניות לבניית דירות גדולות בנות חמישה חדרים ומעלה (ראו טבלה 2 לעיל). לתופעה זו ככל הנראה כמה סיבות, לרבות שינוי בטעמי רוכשי הדירות ורשויות מקומיות המעוניינות באוכלוסייה חזקה. אולם, נראה כי גם היטלי ההשבחה משפיעים - היטלי ההשבחה גבוהים יותר ככל שזכויות הבנייה מאפשרות בנייה יקרה ומפוארת יותר, שכן שווי המקרקעין לאחר השינוי התכנוני גבוה יותר. שיעור היטל השבחה נמוך יותר לדירות גדולות, עשוי להגדיל את התמריץ של הרשויות המקומיות לאשר בינוי של דירות קטנות יחסית (ההשפעה הישירה על המחיר צפויה להיות נמוכה). יש לציין כי ועדת טרכטנברג המליצה 36 להגדיל את היצע הדירות הקטנות באמצעות תיקוני חקיקה. עיבוי מרכזי ערים: לפי הצעת החוק, קיים פטור מהיטל השבחה לפינוי-בינוי והתחדשות עירונית. פטור זה מהווה תמריץ כלכלי ליזמים ליישם תוכניות כאלו, אולם ככל הנראה לא יוצר תמריץ מספק לרשות המקומית לקדם תוכניות עיבוי מרכזי הערים. ניתן לשקול מתן פיצוי לרשות המקומיות, כתחליף להיטל השבחה, אשר יגדיל את התמריצים הכלכליים לפיתוח מרכזי הערים על חשבון הפרברים. לדוגמא, מימון ממשלתי של עלויות הפיתוח של תוכניות פינוי-בינוי, לשם מתן תמריצים לרשויות המקומיות ליזום תוכנית בנייה לציפוף מרכזי ערים, כתחליף להכנסות מהיטל השבחה עו"ד כרמית יוליס, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, דואל, 26 בינואר של, תיאור וניתוח העלייה במחירי הדיור, תמיר אגמון, אוקטובר דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג), פרק דיור, צעדי מדיניות מומלצים - טבלה מסכמת (עמוד 222). עמוד 12 מתוך 18

14 יש לציין כי ועדת טרכטנברג המליצה להגדיל את התמריצים הקיימים לרשויות המקומיות באמצעות השלמת עלויות הפיתוח שלהן, אשר אינן ממומנות על-ידי אגרות והיטלים (כגון היטל השבחה). הוועדה ממליצה להקצות 37 תקציב של 30 מיליון ש"ח להשלמת מימון עלויות פיתוח בחמישה אתרי פינוי-בינוי. הגירה שלילית בפריפריה: בעשור האחרון קיימת הגירה שלילית ממחוזות הפריפריה למחוז המרכז, בעיקר של צעירים (ראו טבלה 3 לעיל). לתופעה זו סיבות רבות, לרבות תעסוקה, חינוך, היצע תרבותי וכדומה. אולם, גם רמת הפיתוח הנעשית על-ידי הרשויות המקומיות עשויה להשפיע על החלטות המגורים של משקי הבית. לפי טבלה 10 לעיל, 80% מהכנסות היטל השבחה וח לף מגיעים לרשויות מקומיות במחוז המרכז ובמחוז תל-אביב. ניתן לשקול הקמת קרן איזון, לפיה ינותבו אליה חלק מהכנסות היטל השבחה אשר ישמשו לפיתוח ברשויות בהן ההכנסות מההיטל נמוכות יחסית (בעיקר בפריפריה). חלוקה מחדש של העושר המוניציפאלי עלתה בכנס 38 השלטון המקומי שנערך בשנת 2006, בכנס פירט פרופ' ערן רזין דרכים שונות לחלוקת העושר המוניציפאלי. לדברי עו"ד כרמית יוליס ממשרד המשפטים, בעבר הייתה חשיבה בנוגע להקמת קרן איזון היטל השבחה בין 39 הרשויות המקומיות, אולם בסופו של דבר ההחלטה לא יצאה לפועל. בנוסף לכלי המדיניות המפורטים לעיל, בחודש דצמבר 2011 פורסם דוח הוועדה הציבורית לבחינת חסמים ניהוליים וארגוניים בתחום התכנון והבנייה, בראשות פרופ' אמיר ברנע. בדוח פורסמו חסמים בתחום התכנון והבנייה ובדיונים עלו כלי מדיניות שונים בנושא היטל השבחה, כמפורט בטבלה 11 להלן. 40 טבלה 11 חסמים בתחום התכנון והבנייה וכלי מדיניות אפשריים בנושא היטל השבחה לפי דוח ועדת ברנע חסם דרישות בלתי חוקיות בנושא תשלום היטלי השבחה חוסר בהשקעות ממשלתיות בתשתיות-על סחר ספקולטיבי בקרקעות ואגירתן חוסר התייחסות למאפיינים ייחודיים של המגזר הערבי המלצות הגבלת דרישות של הרשויות המקומיות מהיזמים בכל הקשור לפיתוח באופן ישיר, כתחליף לתשלום היטל השבחה לוועדה המקומית. הקמת קרן ממשלתית בהיקף של מאות מיליוני ש"ח, אליה ינותבו 2% מההכנסות העתידיות של המדינה בגין יחידות דיור שכעת תקועות ושיוקמו בעתיד לאחר יישום המלצות הוועדה, לשם מימון עלויות פיתוח. יש לציין כי הממשלה מממנת עלויות פיתוח באמצעות רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון. כמו כן, לדברי נציג האוצר, בשנים האחרונות חל גידול ניכר 41 בהשקעות הממשלתיות בתשתיות-על. תשלום היטל השבחה יתבצע בהתעלם מהפיתוח הממשי בתוך פרק זמן של שנתיים ממועד אישור התוכנית. התאמת גובה היטל ההשבחה למצב החברתי במגזר. 37 שם הוועידה השנייה של השלטון המקומי, בי"ס לממשל ולמדיניות של אוניברסיטת תל-אביב, חלוקת העושר המוניציפאלי, פרופ' ערן רזין (עמוד 149), מאי עו"ד כרמית יוליס, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, דואל, 26 בינואר דוח הוועדה הציבורית לבחינת חסמים ניהוליים וארגוניים בתחום התכנון והבנייה בראשות פרופ' אמיר ברנע, דצמבר אמיר רשף, רפרנט תכנון וממ"י, אגף התקציבים, משרד האוצר, דואל, 26 בינואר עמוד 13 מתוך 18

15 5. השפעות השינוי המוצע במעבר משיטת "המדרגות" לשיטת "המקפצה" 5.1. תיאור השינוי כמתואר בסעיף 2 לעיל, תשלום היטל ההשבחה יכול להיעשות בעת המימוש ולאו דווקא בעת יצירת ההשבחה בגין השינוי התכנוני. ואכן, בפועל, ברוב המקרים בעלי המקרקעין משלמים את ההיטל בעת המימוש, ולא כאשר מאושר שינוי תכנוני המשביח את נכסיהם. בסעיף 4(5) בתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, נקבעה דרך החישוב במקרה של כמה תוכניות שאושרו לאורך השנים: "במקרקעין שבהם אושרו מספר תכניות בזו אחר זו, בלי ששולם היטל עקב אף אחד מאישורים אלה, תהא ההשבחה ההפרש בין שוויים של המקרקעין בסמוך לפני אישורה של התכנית הראשונה לבין שוויים מיד לאחר אישורה של התכנית האחרונה." עד לשנת 2006 השמאים חישבו את ההשבחה בשיטת המקפצה, כפי שעולה מדברי החוק לעיל. לפי שיטה זו ההשבחה מחושבת על-פי ההפרש בין שווי הנכס לאחר השינוי האחרון לבין שווי הנכס לפני השינוי הראשון. בשיטה זו העלייה בשווי הנכס כפי שמחושב נגרמה לא רק בגין השינוי התכנוני (כלשון החוק) המתבטא בגודל המבנה במ"ר, אלא גם בגין עליית המחיר למ"ר כתוצאה משינויים בשוק, כמו עלייה בביקושים היוצרת עליית מחירים, ללא קשר לשינוי התכנוני. יחד עם זאת, לדברי מר אוהד דנוס, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, הוספת זכויות בנייה יוצרת השבחה הכוללת גם את העלייה במחיר הנכס, שהרי אלמלא הוספת הזכויות בעל המקרקעין לא היה נהנה כלל מהעלייה במחיר הנכס. היתרון בשיטה הוא דיוק החישוב על-ידי השמאים. 42 בעקבות ערעור של חייב, החליט בית המשפט העליון ב- 22 באוקטובר 2006 על אימוץ שיטת המדרגות. לפי שיטה זו יש לערוך חישוב נפרד של ההשבחה הנגרמת בשל כל שינוי תכנוני, כדי לא לכלול בחישוב ההשבחה שינויים במחיר הנכס שאינם תוצאה של הרגולציה התכנונית. החיסרון של שיטה זו הוא הקושי המתודולוגי של שמאי המקרקעין להעריך את שווי המקרקעין לפני ואחרי כל שינוי תכנוני, לעיתים עשרות שנים לאחר התרחשותו של אותו שינוי. טבלה 12 להלן מפרטת את ההבדל בין השיטות השונות, לפי דוגמא מפסק הדין האמור של בית המשפט העליון. טבלה - 12 חישוב היטל השבחה לפי השיטות השונות (בדולרים) שינוי תכנוני שטח במ"ר מחיר למ"ר מקפצה מדרגות המקפצה המנטרלת 140, מ"ר 100 דולר 20,000 מצב ראשוני 10,000 בשנת 1976 נוספו 100 מ"ר 300 מ"ר 100 דולר 211,400 1,400 בשנת 1995 נוספו 2 מ"ר 302 מ"ר 700 דולר 211,400 71,400 11, ,400 השבחה בדוגמא שהובאה בפסק דין של בית המשפט העליון, מדובר במקרקעין עם זכויות בנייה של 200 מ"ר. בשנת 1976 אושרה תוספת זכויות בנייה של 100 מ"ר, ובשנת 1995 אושרה תוספת זכויות בנייה של 2 מ"ר. המחיר למ"ר של בנייה עלה מ- 100 דולר בשנת 1976 ל- 700 דולר בשנת בית המשפט העליון מניח בדוגמא המתוארת בפסק-הדין שהאינפלציה היא בשיעור 0%. חישוב ההשבחה בכל אחת מהשיטות, כפי שמתאר בית המשפט העליון, מוצג להלן: 42 בית המשפט העליון, פסק דין, ציון פמיני נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, 22 באוקטובר עמוד 14 מתוך 18

16 שיטת המקפצה: מחיר המקרקעין לפני השינוי התכנוני הראשון עמד על 20 אלף דולר (200 מ"ר כפול 100 דולר למ"ר). מחיר המקרקעין לאחר השינוי התכנוני עמד על אלף דולר (302 מ"ר כפול 700 דולר למ"ר). ההשבחה הינה הפער בין השווי במצב הראשוני לבין השווי לאחר השינוי התכנוני האחרון אלף דולר. שיטת המדרגות: ההשבחה במדרגה הראשונה עומדת על עשרת אלפים דולר (100 מ"ר כפול 100 דולר למ"ר), ההשבחה במדרגה השנייה עומדת על 1,400 דולר (2 מ"ר כפול 700 דולר למ"ר). ההשבחה הכוללת הנומינלית במקרקעין הינה סכום שתי ההשבחות אלף דולר. שיטת המקפצה המנטרלת: בנוסף לשתי שיטות אלו, מציין בית המשפט העליון שיטה שלישית לפיה עורכים את החישוב בשיטת המקפצה תוך נטרול עליית המחירים בגין גורמי שוק שאינם שינוי תכנוני. השומה נעשית על-ידי הצמדת המחיר הנוכחי למ"ר למצב הראשוני לפני השינוי התכנוני הראשון. ההשבחה במקרה זה הינה שווי הנכס כיום בסך אלף דולר (302 מ"ר כפול 700 דולר למ"ר) פחות שווי הנכס במצב הראשוני לפי המחיר הנוכחי למ"ר בסך 140 אלף דולר (200 מ"ר כפול 700 דולר למ"ר) 71.4 אלף דולר. כאמור, בית המשפט העליון הכריע כי יש לנהוג לפי שיטת המדרגות, בטענה שהיא מדויקת יותר ומבטאת באופן נכון יותר את מהות החוק היטל השבחה רק בגין שינוי תכנוני ולא בגין עליות מחירים בשל תנאי השוק. לדברי אוהד דנוס, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, שיטת החישוב של בית המשפט העליון בפסק דין לעיל לוקה בחסר בשני היבטים: יישום שיטת המקפצה: שמאי המקרקעין לא עשו שימוש בשיטת המקפצה באופן המתואר בפסק הדין. לדברי מר אוהד דנוס, שמאי המקרקעין עשו שימוש בשיטת המקפצה המנטרלת, כלומר השומה נערכה לפי השוואה בין שני מצבי התכנון ליום אישור התוכנית האחרונה. השפעת האינפלציה: בדוגמא לעיל, מניח בית המשפט העליון כי שיעור האינפלציה הוא 0% והשפעתה על השיטות הינה אחידה. לדברי מר אוהד דנוס, הצמדה לפי האינפלציה בפועל באותן השנים היתה מביאה לגידול ניכר בהשבחה לפי שיטת המדרגות, ולא היתה משפיעה על ההשבחה לפי שיטת המקפצה המנטרלת. ולכן, בדוגמא לעיל, ההשבחה לפי שיטת המדרגות היתה גבוהה משמעותית מההשבחה לפי שיטת המקפצה המנטרלת. בהצעת החוק מוצע לחזור לשיטה המקפצה המנטרלת שהייתה נהוגה עד לשנת 2006, בשינוי מסוים. בשיטה הקודמת הערכת שווי הנכס נעשתה למועד השינוי התכנוני האחרון, לפי הצעת החוק הערכת שווי הנכס תיערך למועד המימוש. כלומר, יילקח בחשבון גם שינוי השווי בין מועד השינוי התכנוני האחרון לבין יום המימוש. לדברי נציג משרד האוצר, ההצדקה העיקרית לשיטה המוצעת הינה פשטות בדרך חישוב היטל ההשבחה. לדברי עו"ד כרמית יוליס ממשרד המשפטים, מלבד פישוט דרך חישוב ההשבחה, יש בשינוי המוצע כדי להפוך את השמאות לוודאית יותר, עם פחות ספקולציות, שכן אין צורך לחשב את שווי הקרקע בשנים של אישור התוכנית, 43 אלא החישוב נעשה לפי המועד הקובע שהוא יום המימוש השפעות עיקריות בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון, בשיטת המקפצה ההשבחה כוללת גם עליית מחיר המקרקעין בשל תנאי השוק, ולא רק עקב השינוי התכנוני. לטענת לשכת שמאי המקרקעין, נעשה בעבר שימוש בשיטת המקפצה מנטרלת, לפיה השומה נערכה לפי השוואה בין שני מצבי התכנון ליום אישור התוכנית האחרונה. המשמעות היא שהשבחה בגין הגדלת זכויות הבנייה עקב שינוי תכנוני טומנת בחובה גם שינוי במחיר המקרקעין למ"ר, שכן עו"ד כרמית יוליס, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, דואל, 26 בינואר עמוד 15 מתוך 18

17 אלמלא הגדלת הזכויות בעל המקרקעין לא היה נהנה כלל מהגידול בשווי הנכס, אשר יכול לנבוע גם כתוצאה מעלייה כללית בשווי הנכס. כמו כן, בשיטת המדרגות כל שינוי תכנוני נלקח בחשבון, לרבות שינוי תכנוני המביא לירידת ערך המקרקעין ולפיצויים לפי סעיף 197. יש לציין כי גם בשיטת המקפצה נלקח בחשבון שינוי תכנוני אשר גורם לירידת ערך המקרקעין ולפיצוי לבעל הקרקע. לא ברור אם הכנסות הרשויות המקומיות מהיטל השבחה יעלו או יפחתו עקב המעבר לשיטת המקפצה, לרבות בגין התחשבות בהצמדות בשל האינפלציה, ונראה כי הדבר תלוי בכל מקרה לגופו. אולם, ניתן להניח כי המעבר לשיטת המקפצה יפשט את דרך חישוב ההיטל ויביא להבהרת הנושא ולצמצום המאבקים המשפטיים, וממילא לקיצור משך זמן אישורי תוכניות בנייה. לדברי גב' דנה שיחור, מנהלת מחלקת שומה בעיריית תל-אביב, לא ניתן לדעת אם ההכנסות מהיטל השבחה יעלו או ירדו בגין המעבר לשיטת המקפצה. במקרים מסוימים ההיטל יגדל ובמקרים אחרים יקטן, זאת בתלות של משתנים כגון השינוי במדד תשומות הבנייה ומדד המחירים לצרכן, השאלה אם מדובר בתקופות של גאות או תקופות של שפל בענף הבנייה למגורים, שער הדולר וכדומה. לדבריה, שיטת המדרגות יצרה עיוותים בחישובי היטל ההשבחה ואף היו מקרים בהם גובה ההיטל היה גבוה יותר משווי הנכס. לפי שיטת המקפצה, בעל הנכס לא ישלם יותר מ- 50% מההשבחה בנכס, ולכן שיטה זו הינה נכונה ומדויקת יותר. לדבריה, בשיטת המקפצה בעל הנכס אכן משלם עבור עליית ערך הנכס בגין עליית מחירים בשוק, אולם במקרה של ירידת מחירים הוא 44 ישלם פחות בעת המימוש. על-כן, שני המצבים מנטרלים חלקית זה את זה, ושיטה זו היא הרע במיעוטו. 6. תגובות לשינויים המוצעים מרכז השלטון המקומי מרכז השלטון המקומי תומך בנטרול הציפיות בעת הערכת היטל השבחה. לטענת עו"ד נתן מאיר, היועץ המשפטי של מרכז השלטון המקומי, הקופה הציבורית לא צריכה לממן תקוות ספקולטיביות שנכזבו. לדבריו, נטרול ציפיות חשוב הן במקרה של תביעות פיצויים בגין ירידת ערך (סעיף 197 לחוק) והן במקרה של חישוב היטל ההשבחה בעת עליית ערך הקרקע. יחד עם זאת, לדבריו, יש להבחין בין קרקע חקלאית שנרכשה למטרה ספקולטיבית על רקע ציפייה להפשרה שלא התממשה, לבין קרקע חקלאית שסמוכה לאזורים מ ב נ ים, אשר שווי השוק שלה יהיה גבוה יותר מזה של קרקע חקלאית שאינה סמוכה לאזורים מ ב נ ים. לדבריו, תוספת שווי זו אינה ספקולטיבית ומהווה חלק מתכונות הקרקע עקב מיקומה הגיאוגרפי הסמוך לאזורים המבונים. כלומר, יש להבדיל בין ציפיות ספקולטיביות שצריך לנטרלן לבין ציפיות שהן חלק לגיטימי משווי הקרקע. מרכז השלטון המקומי תומך במעבר משיטת המדרגות לשיטות המקפצה בטענה כי מדובר בשיטת חישוב בהירה ופשוטה יותר. מרכז השלטון המקומי מתנגד ל"יחס המיוחד" שניתן לקרקעות רמ"י אשר לא הוחכרו בחכירה לדורות, ושואף לבטל את ההסדר של ח ל ף היטל ההשבחה. אם נגזר שלא לקבל היטל השבחה מלא, המרכז שואף להגדיל את הח ל ף ל- 15%. אמנם היטל השבחה בשיעור של 50% מושת על ההשבחה, וח ל ף בשיעור של 10% מושת על שווי המקרקעין, אך לדבריו תקבולי הח ל ף בשיעור של 10% נמוכים יותר מתקבולי היטל השבחה. כך נוצר מצב שלרשות המקומית חסרים כספים לצרכי פיתוח. לכן, ישנה עמדה רב-שנתית של השלטון המקומי שהסדר כזה הוא מקפח (ההסדר נעשה על רקע אי בהירות משפטית בשנים ). גב' דנה שיחור, מנהלת מחלקת שומה, עיריית תל-אביב, שיחת טלפון, 19 בינואר עו"ד נתן מאיר, יועץ משפטי, מרכז השלטון המקומי, פורום 15 הערים ואיגוד מהנדסי ערים, שיחת טלפון, 10 בינואר עמוד 16 מתוך 18

18 רשות מקרקעי ישראל לדברי עו"ד ינקי קוינט, היועץ המשפטי של רמ"י, בבדיקת האיזון בין היטל השבחה לח ל ף יש לקחת בחשבון גם את הפעילויות של ממ"י ברשויות המקומיות לרבות תכנון ופיתוח, תשתיות על וכדומה. כמו כן, רמ"י נמנעת מהגשת תביעות לקבלת פיצויים לפי סעיף 197. בנוסף, בתשלום היטל השבחה ניתן לנכות הוצאות של בעל הנכס. לעומת זאת, רמ"י מעבירה את הח ל ף לרשויות המקומיות ללא ניכוי הוצאות פיתוח ותכנון. לדבריו, ההכנסות של רשויות מקומיות חזקות במרכז הארץ, כמו עיריית תל-אביב, מהיטל השבחה הן גבוהות ביחס לעיריות בפריפריה, כמו דימונה, דבר הגורם להגדלת ההכנסות של הרשויות העשירות יחסית. הוצאות הפיתוח של רמ"י ברשויות המקומיות מאזנות את חוסר השוויון הקיים בהכנסות מהיטלי השבחה בין הרשויות, שכן הן נעשות בעיקר בערים המצויות באשכול חברתי-כלכלי נמוך. 47 לשכת שמאי מקרקעין לשכת שמאי המקרקעין תומכת בשינויים המוצעים, למעט נושא נטרול מרכיב הציפיות. עם זאת, לדברי מר אוהד דנוס, יו"ר הלשכה, נטרול הציפיות יביא לשינוי מתון בלבד בגובה היטל ההשבחה, ולא ישפיע באופן מהותי על השוק. כמו כן, יו"ר הלשכה הביע תמיכה במעבר לשיטת המקפצה שכן הערכת ההשבחה תיערך באופן מדויק יותר. לדבריו, קיימים בהצעת החוק גורמים אשר יפחיתו את היטל ההשבחה ביחס למצב הקיים כיום והם: ביטול גביית היטל ההשבחה בגין תכניות כלליות ותכניות שלא ניתן להוציא מכוחן היתר בניה, ושינוי בתחשיב ההיטל לתכניות אשר אושרו בסוף שנות ה- 70 ושנות ה- 80, שבגינן משלמים כיום בעלי קרקעות היטלי השבחה מופרזים, כשמרבית הסכום המשולם מהווה הפרשי הצמדה עמדות נוספות לדברי עו"ד מיכה דרורי, היועץ המשפטי של התנועה הקיבוצית, היטל השבחה יותר מתאים מח ל ף היטל השבחה כי הוא יוצר הכנסות גבוהות יותר לרשויות המקומיות לטובת מימון עלויות פיתוח. כמו כן, מעבר לתשלום של היטל השבחה בלבד יביא לביטול הדיכוטומיה הקיימת כיום בין קרקעות בבעלות המדינה לבין קרקעות בבעלות 48 פרטית וקובע דין אחד לכל בעלי הקרקעות. עו"ד דרורי מציין כי רמ"י גובה מהחוכרים דמי היוון בשיעור של 91% מהשווי לאחר שינוי הייעוד, וזאת בנוסף להיטל ההשבחה הנגבה מהקיבוצים. למשל, במקרה של הרחבה קהילתית ביישוב, רמ"י גובה מהחוכר עבור המגרש את מלוא דמי ההיוון, ומעביר לרשויות המקומיות 10% ח ל ף היטל השבחה. לדבריו, הקיבוצים נדרשים לשלם כיום - 141% היטל השבחה בשווי 50% מההשבחה (שזהה כמעט לשווי לאחר שינוי היעוד, שכן השווי המקורי קרוב לאפס) ודמי היוון בשיעור של 91% לרמ"י. הקיבוצים מבקשים זכות שיפוי אם שילמו לרשויות המקומית 50% היטל השבחה, הם יהיו זכאים לקזז זאת מהסכום שרמ"י דורשת בסך של 91% דמי היוון. כך שבסך-הכול ישלמו - 91% 50% היטל השבחה לרשות המקומית ו- 41% דמי היוון לרמ"י (לאחר קיזוז היטל השבחה) עו"ד ינקי קוינט, היועץ המשפטי של רשות מקרקעי ישראל, שיחת טלפון, 25 בינואר אוהד דנוס, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל, שיחה, 5 בינואר עו"ד מיכה דרורי, היועץ המשפטי של התנועה הקיבוצית, שיחת טלפון, 26 בינואר עמוד 17 מתוך 18

19 49 לשם השוואה, במגזר העירוני, רמ"י גובה רק 31% דמי היוון, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 933. עקב כך, במגזר העירוני משלמים בסך-הכול - 81% דמי היוון בשיעור של 31% (בעת חכירת קרקע מרמ"י, ולא במקרה של קרקע פרטית) והיטל השבחה בשיעור של 50%. לדבריו, ההכנסות מהיטל ההשבחה או מח ל ף עוברות למועצה האזורית ולא ליישובים הכפריים עצמם, כמו קיבוצים ומושבים. לדבריו, הקיבוצים, בתור חוכרי הקרקע, אמורים לשלם לשני גורמים עבור ההשבחה, לרמ"י ולרשויות המקומיות. המנגנון הקיים הקובע שיש פיצול בין מקרים בהם יש ח ל ף לבין מקרים בהם יש היטל השבחה, גורם למצבים בהם נדרש תשלום כפול עבור אותה השבחה הן של ח ל ף והן של היטל. נטרול הציפיות יביא להגדלת ההכנסות מהיטל השבחה ולפגיעה בבעלי הקרקעות שכן הם רוכשים את הקרקע עם הפוטנציאל לשינוי עתידי, וכעת לאחר השינוי המוצע החישוב של ההשבחה ייעשה ללא הפוטנציאל. על-כן עו"ד דרורי מתנגד לנטרול הציפיות. עו"ד דרורי מעדיף את שיטת המדרגות, שכן לדבריו היא יותר מדויקת. לדברי עו"ד אורי בר-קמה, המייצג קיבוצים רבים בנושאי קרקעות, נטרול הציפיות אינו הגיוני משום שיש לתת לשוק לקבוע את המחיר, וזו המשמעות של שווי שוק. כל התערבות מלאכותית בשווי השוק היא התערבות 50 בעבודת השמאים ולדעתו חוטאת למטרת היטל ההשבחה. עו"ד אורי בר-קמה תומך בשימוש בשיטת המדרגות, שכן לדעתו היא נכונה ומדויקת יותר משיטת המקפצה, כפי שבית המשפט העליון הכריע בפסק-דין פמיני. רו"ח רמי בראל ייצג את הרשויות המקומיות בתביעה נגד רמ"י בגין ח ל ף היטל השבחה אשר לא הועבר במלואו לרשויות המקומיות. לדבריו, יש לבטל את הח ל ף, ולגבות רק היטל השבחה. לדבריו, קיימת שונות גבוהה בין אזורי הארץ בהכנסות מהיטל השבחה ומח ל ף. בכדי להביא לאיזון בין ההכנסות של הרשויות המקומיות מח ל ף לבין הכנסותיהם מהיטל השבחה, יש להערכתו להגדיל את הח ל ף ל- 30% מהתקבולים. לעיתים קרובות השינוי התכנוני מביא לעליית ערך הקרקע פי עשרות מונים, ולכן ההכנסות מהיטל השבחה הן גבוהות משמעותית ביחס להכנות מח ל ף היטל השבחה. המסקנה לדעתו היא שיש לבטל את הח ל ף, ולגבות היטל השבחה מכל המקרקעין כי זו שיטה פשוטה ובסיסית שלפיה אם יש השבחה יש היטל, ואם אין השבחה אין 51 היטל. לעומת זאת, ח ל ף היטל השבחה נגבה בכל מקרה, גם במקרים בהם אין השבחה בגין שינוי תכנוני מועצת מקרקעי ישראלי, החלטה מס' 2 933, ביולי עו"ד אורי בר-קמה, המייצג קיבוצים רבים בנושאי קרקעות, שיחת טלפון, 25 בינואר רו"ח רמי בראל, משרד רו"ח בועז מקלר, בא-כוח הרשויות המקומיות בתביעה נגד רמ"י, שיחת טלפון, 25 בינואר עמוד 18 מתוך 18

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדלן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שבח, ארנונה, אגרות בניה והיטלי פיתוח אהוד המאירי, שמאי

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן אישור: שרון סופר, ראש צוות בכירה כ"ז בשבט תשע"ב 2 בפברואר 212, קריית בן-גוריון,

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

‏כ"ב סיון, תשס"ו

‏כב סיון, תשסו מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר )3102 32 שיקולים חברתיים בהליכי התחדשות עירונית מאת יעל פדן 1 גיל גן-מור שוו בנפשכם מקרה שבו נציג השלטון מגיע לשכונה מסוימת, שדייריה עניים, ומודיע לתושבים כי בתוך זמן מסוים יהיה עליהם

קרא עוד

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דוח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יישום החלטת ממשלה מספר 1827: "ארנונה על מבנה מגורים שאינו

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 5958/15

פסק-דין בתיק עא  5958/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 5958/15 לפני: המערערת: כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט נ' הנדל כבוד השופטת ע' ברון פרחי ביקל בע"מ נ ג ד המשיבות: 1. הועדה המקומית לתכנון ולבניה -

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד