בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות"

תמליל

1 בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון

2 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא הושגו מהן הסיבות והגורמים לכך ומהן ההמלצות לצורך השגת מטרות אלו.

3 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות רקע: התמוטטותן של חברות בינלאומיות בחו"ל )אנרון, וורדקום( וליקויים שהתגלו בחברות ישראליות, בשנים האחרונות, כתוצאה מכשלים בבקרות הפנימיות, הביאה לעלייה בחשיבות המיוחסת להפעלה יעילה ומועילה של הבקרה והביקורת הפנימית. הדבר מצא את ביטויו בחקיקה בארצות הברית, אנגליה, ישראל ובמדינות נוספות. על מנת שהמבקר הפנימי יוכל לבצע פעילות והערכה עצמאיים ואובייקטיבים נדרש בין היתר, להגביר את אי-תלותו ועצמאותו ביחס לאורגנים הפנימיים המבוקרים על ידו.

4 האורגנים בחברה אסיפה כללית רו"ח מבקר דירקטוריון ועדת הביקורת מבקר הפנים מנכ"ל מנהל הסיכונים

5 כפיפות מבקר הפנים הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון / המנכ"ל, שייקבע בתקנון, ובהעדר הוראה בתקנון, כפי שיקבע הדירקטוריון. כפי לצד זאת, חשוב לציין כי הכפיפות המקצועית של המבקר הפנימי הינה כלפי ועדת הביקורת, להבדיל מהכפיפות הארגונית-אדמיניסטרטיבית שלעיל.

6 בדיקת איכות הביקורת הפנימית לבדיקת איכות הביקורת הפנימית שני נדבכים:.1.2 בדיקת מערך הביקורת הפנימית בחברה, לרבות היחסים בין האורגנים השונים בחברה הנוגעים להליך הביקורת. בדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו.

7 נדבך 1 - בדיקת מערך הביקורת הפנימית בחברה השאלה המרכזית בנדבך זה: כיצד נוהגים האורגנים השונים בחברה )להוציא המבקר הפנימי( בדוחות, בממצאים ובהמלצות המבקר הפנימי בעניין הביקורת הפנימית. נדבך זה יבחן את הממשק בין ועדת הביקורת למבקר הפנימי ואת הממשק בין הנהלת החברה והדירקטוריון למבקר הפנימי וטיפולם בסוגיות שהועלו ע"י המבקר הפנימי וועדת הביקורת.

8 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה האם לרשות המבקר הפנימי עומדים המשאבים הדרושים לביצוע הביקורת הפנימית באופן אפקטיבי? בחינת תקציב השעות של מבקר הפנים בהתחשב בגודל החברה, היקף פעילותה, תחום עיסוקה וכיו"ב. בחינת תקציב השעות של מבקר הפנים ביחס לשנים קודמות. האם התקציב גדל/קטן? בחינת תוכנית העבודה של המבקר הפנימי - האם היקפה תואם לתקציב השעות?

9 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה האם ניתנה למבקר הפנימי עצמאות בעבודתו וגישה למידע, ולמשאבים הדרושים לו לביצוע עבודתו באופן אפקטיבי? לחומר, למאגרים קיום שיחות ובירורים עם מבקר הפנים ועובדי הביקורת הפנימית בנוגע למגבלות שהוטלו עליהם במסגרת תפקידם. קיומם של הרשאות צפייה למערכות מידע של מבקר הפנים ועובדיו. )דה מרקר, (

10 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה האם ועד כמה פעילות הביקורת הפנימית ובעיקר פעילות האורגנים )ועדת הביקורת, הדירקטוריון וההנהלה(, מקדמת ומסייעת במילוי נאות של תפקידי הביקורת הפנימית בהשגת היעדים העסקיים והציבוריים שנקבעו לחברה. קיומו של נוהל בנושאי עבודת הביקורת הפנימית המגדיר את מטרות פעילות הביקורת הפנימית, סמכויותיה ואחריותה, כולל ביסוס מעמד פעילות הביקורת ואופן הדיווח של המבקר הפנימי לדירקטוריון. סקירת פרוטוקולי ועדת הביקורת בדגש על איכות הדיונים בדוחות ביקורת פנימית שבוצעו.

11 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה דרך בדיקה בחינת )(: הביקורת, הדירקטוריון והנהלת החברה בתהליך. תהליך גיבוש ואישור תוכנית הביקורת הפנימית בדגש על מעורבותם של ועדת בחינת תהליך התנעת דוחות הביקורת בירור האם נערכו ישיבות הנהלה בהן דנו בנושאים הנדרשים לבדיקת מבקר הפנים ונוכחות מנהל הסיכונים בישיבות אלו. דוגמאות מביקורות שנערכו: השלמת דוחות הביקורת כפי שנקבעה בתכנית העבודה מבוצעת במהלך הרבעון הראשון של השנה העוקבת. אולם מעיון בפרוטוקולים של ועדת ביקורת, לא נמצא כי הדירקטורים ביקשו הסבר. בוועדות הביקורת נערך דיון מעמיק בדוחות הביקורת של מבקר הפנים ובאישור תכנית העבודה השנתית. אולם, מעיון בפרוטוקולים של ועדת הביקורת, עלה כי אלו לא משקפים במלואם את עומק הדיונים שנערכו. תכנית העבודה של הביקורת הפנימית נקבעת במסגרת ישיבה של מבקר הפנים עם המנכ"ל ומזכירת החברה בלבד, ללא נוכחותו של מנהל הסיכונים.

12 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה בחינת שיקול הדעת העסקי של דירקטוריון החברה. סקירת פרוטוקולי הדירקטוריון. בחינת אופי הדיון שנערך בדירקטוריון. האם פרוטוקול הדירקטוריון משקף את עומק הדיון שנערך בנושא? סקירת המידע שעמד לרשות הדירקטוריון בנושא. )העין השביעית, ( ) ,Ynet)

13 שיקול הדעת העסקי - תביעה בעל מניות בחברת פיננסטיק נגזרת הוגשה ע"י בקשה לאישור תביעה נגזרת הוגשה ע"י בעל מניות בחברת פיננסטיק נגד דירקטורים בחברה בתקופות שונות. הטענה כי הדירקטורים הפרו את חובות הזהירות שלהם כלפי החברה כשנמנעו מלממש נכסים ששועבדו לטובת החברה לצורך פירעון הלוואות שלא שולמו במועד. למרות שהשעבודים נועדו להבטיח את פירעון ההלוואות ולמרות, שהערכות שווי הנכסים המשועבדים העידו על רווחים אפשריים ממימושם. כתוצאה מכך, אבדה לחברה האפשרות להשיג סכום מינימלי של ממימוש הנכסים. 3.7 מיליון דולר

14 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה מהו טיב הקשר בין המבקר הפנימי ליו"ר ועדת הביקורת ולוועדת הביקורת. בירור מס' הישיבות שהתקיימו של וועדת הביקורת. בירור האם מתקיימות פגישות בין יו"ר ועדת הביקורת למבקר הפנים ללא נוכחות ההנהלה. בירור מטרתן של פגישות אלו ומהם הנושאים הנדונים בהן. דוגמאות מביקורת שנערכו: ועדת הביקורת לא ערכה ישיבות עם מבקר הפנים ללא נוכחות ההנהלה. משיחה עם מבקר הפנים ויו"ר ועדת ביקורת עלה כי לא התקיים ביניהם קשר ו/או טלפוני( לצורך הכנת ועדת הביקורת ו/או הבנת הממצאים. )ישיבות

15 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה האם נבדקו, על ידי האורגנים בחברה, קיומם של בקרות אפקטיביות בנוגע לשמירה על החוק, ניהול תקין, טוהר המידות והדיווח הכספי? בחברות ציבוריות וממשלתיות - חתימת יו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים על הצהרה בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון. קיומו של קוד אתי הכולל מנגנון למתן אפשרות לפניית עובדים להודיע על אירועים חריגים. האם מבוצע,SOX סקר ציות וכיו"ב. דוגמא מביקורות שנערכו: ליקויים בבקרות מפתח שהוגדרו ב- SOX ולא טופלו. אי עמידה בדיני עבודה העלולות להגיע לכדי עיצום כספי.

16 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה האם קיים בחברה ממשל תאגידי כנדרש הכולל תרבות ארגונית מתאימה, מתן דין וחשבון ונשיאה באחריות, איזונים ובלמים, תהליכים אפקטיביים של ניהול הסיכונים, הוראות ונהלים מתאימים ועדכניים, תהליכים ממוחשבים בהם מובנות בקרות מתאימות? קיומו של קוד ממשל תאגידי לחברה המתווה את אופן פעילות הדירקטוריון לרבות, הממשקים עם "שומרי הסף". קיומם של ממשקי ורו"ח החיצוני. וועדותיו עבודה שוטפים בין ועדת הביקורת, מבקר הפנים, מנהל הסיכונים

17 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה דרך בדיקה )(: קיומו של מסמך המפרט את סטאטוס החלטות הנהלה ודירקטוריון ו/או המלצות המבקר שטרם יושמו. בחינת הטיפול אחר מעקב היישום, האם נכלל בסדר היום של ישיבות הנהלה, ועדת ביקורת והדירקטוריון. דוגמאות מביקורות שנערכו: לא נמצא קוד ממשל תאגידי לחברה המתווה במפורט את אופן פעילות הדירקטוריון וועדותיו, לרבות הממשקים עם "שומרי הסף". לא נמצאו ממשקי עבודה שוטפים בין ועדת הביקורת, מבקר הפנים, מנהל הסיכונים ורו"ח החיצוני.

18 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה האם מבקר הפנים מוזמן לכל ישיבות האורגנים בחברה כגון: ועדת הביקורת, דירקטוריון, ישיבות הנהלת החברה וכדומה? סקירת הזמנות לישיבות ועדת הביקורת, הדירקטוריון וההנהלה ובדיקה האם מבקר הפנים הוזמן לישיבות. דוגמא מביקורת שנערכו: מבקר הפנים אינו מוזמן לישיבות ההנהלה השבועיות ואינו מקבל פרוטוקול על החלטות שהתקבלו בישיבות, לרבות בישיבות בהן עלה לדיון דוחות ביקורת של המבקר ותכנית העבודה של מבקר הפנים.

19 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה האם נתגלה אגב הביקורת ליקוי מהותי נוסף אשר יכול להשפיע על איכות מערך הביקורת הפנימית בחברה? קיום שיחות עם מבקר הפנים. דוגמא מביקורות שנערכו: )דה מרקר, ( במשך תקופה ארוכה לא מונה יו"ר קבוע לדירקטוריון שלא באחריות החברה. היעדר הובלה בדירקטוריון, בא לידי ביטוי במיעוט החלטות אופרטיביות במסגרת ישיבות הדירקטוריון וע"פ הפרוטוקולים מדובר בעיקר בדיווח.

20 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה כל סעיף מהותי אחר אשר יש בו כדי להצביע על סבירות או חוסר סבירות ההתנהלות של ועדת הביקורת ואורגנים נוספים בחברה ביחס להמלצות וממצאי המבקר הפנימי )ההנהלה הדירקטוריון, עובדים וכו'(. בחינת פרוטוקולי ועדת הביקורת תוך מתן דגש למס' דוחות הביקורת הנידונים בכל ישיבה. העמדת מספר רב של דוחות ביקורת לדיון בוועדה, עלולה לגרום לאי מיצוי של דיון חברי הוועדה בדוחות הביקורת. התייחסות של הדירקטורים לממצאים שעלו ותגובות המבוקרים. דוגמא מביקורות שנערכו: בין הנושאים על "סדר היום" לישיבת ועדת ביקורת, נכללו חמישה דוחות ביקורת של מבקר הפנים ונושאים נוספים - דבר היוצר עומס בלתי סביר.

21 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה האם מתקיימים בחברה דיונים ומעקבים אחר תהליך תיקון הליקויים שהועלו על ידי המבקר הפנימי, ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה וועדות אחרות של הדירקטוריון והשינויים שיושמו בחברה בעקבות הליקויים שהועלו? האם מעקב תיקון הליקויים מדווח לוועדת הביקורת? קיומו של דוח ביקורת שנתי בנושא "מעקב יישום המלצות" הכולל בדיקה מדגמית של ממצאים שעלו בדוחות ביקורת. דוח הביקורת השנתי בנושא "מעקב יישום המלצות" כולל פילוח לפי מספר המלצות שיושמו, יושמו חלקית, לא נתקבלו או לא יושמו מתוך ההמלצות שניתנו.

22 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה דוגמא מביקורת שנערכה: בישיבת ועדת ביקורת נדון דוח הביקורת בנושא מעקב אחר יישום המלצות. מצאנו כי החברה שינתה את החלטתה לגבי אחת מהמלצות הביקורת מבלי להביא את הנושא לאישור מחדש בוועדת ביקורת. בדוח מעקב אחר יישום המלצות עלה, כי מרבית ההמלצות לא תוקנו ללא כל התייחסות מצד חברי ועדת ביקורת.

23 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה בחינת בסיס תכנית העבודה הרב-שנתית של הביקורת הפנימית ואישורה. האם המבקר הפנימי מעודכן אודות שינויים מהותיים בפרופיל הסיכון שהחברה נוטלת על עצמה ובשינויים באסטרטגיה של החברה, כך שיוכל לעדכן את תכנית הביקורת בהתאם. האם התכנית מבוססת על סקר סיכונים שערכה החברה? בדיקה האם נערך סקר סיכונים ומידת התאמתו לתוכנית הביקורת הרב שנתית של הביקורת הפנימית. בדיקה האם הדיווח על ממצאים שהועלו במהלך ביקורת אפקטיביות הבקרה הפנימית ע"י רו"ח החיצוני של החברה קיבלו ביטוי בתכנית העבודה הרב שנתית של הביקורת הפנימית. סקירת פרוטוקולי ועדת הביקורת והדירקטוריון בדגש על השתתפות מבקר הפנים.

24 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה דרך בדיקה )(: בירור האם מבקר הפנים קיבל לידיו העתק מפרוטוקולי הישיבות. קבלת סקר הסיכונים שנערך ובדיקת הקורלציה בינו לבין תוכנית הביקורת. דוגמאות מביקורות שנערכו: תכנית העבודה של מבקר הפנים הראשי לא אושרה באופן פורמאלי בוועדת הביקורת אלא, בפרוטוקול הוועדה נמצא כי המנכ"ל דיווח על התנעת תכנית העבודה השנתית של מבקר הפנים. לא קיימים ממשקי עבודה בין מבקר הפנים למנהל הסיכונים. קיים קושי בביצוע מעקב אחר תאימות מטריצת הסיכונים העדכנית לתכנית הרב-שנתית והשנתית.

25 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה מידת מעורבותה של ועדת הביקורת בתכנית העבודה של הביקורת והאם ועדת הביקורת מוודאת שהנושאים שנראים לוועדה כחשובים ויש לבדוק אותם אכן נכללים בתכנית העבודה, נבדקים ומטופלים? קיום שיחות עם יו"ר וחברי ועדת הביקורת. סקירת פרוטוקולי ועדת הביקורת בנוגע לשאלה האם נערך דיון מעמיק לגבי בחירת הנושאים אשר נכללו בתכנית העבודה של הביקורת ביחס לניהול הסיכונים השוטף של החברה, צרכי הביקורת, עמידה בהוראות הדין וכדומה. דוגמאות מביקורות שנערכו: ועדת הביקורת מאשרת את התכניות המוגשות לה ללא כל שינוי או העלאת שאלות לגבי תכנית העבודה. לא ניכרת מעורבות אקטיבית של הוועדה.

26 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה מהו מיקום יחידת הביקורת הפנימית בהיררכיה של המבנה הארגוני של החברה? האם אופטימאלי או סביר בנסיבות העניין כנדרש לקיומה של ביקורת פנימית אפקטיבית, אובייקטיבית ויעילה? בחינת קיומו של נוהל סקירת נוהל "עבודת מערך הביקורת הפנימית". "עבודת מערך הביקורת הפנימית" מומלץ כי המבקר הפנימי יהיה כפוף ליו"ר הדירקטוריון. ובחינת כפיפותו של המבקר הפנימי. דוגמאות מביקורות שנערכו: במבנה הארגוני ובתקנון החברה אין התייחסות לשאלה מי ממונה על המבקר הפנימי.

27 נושאים לבחינת מערך הביקורת הפנימית בחברה האם קיים מנגנון ניהולי יעיל בחברה המחייב את נשואי הביקורת להגיב לטיוטת דוחות הביקורת תוך זמן קצוב והאם זמן התגובה של המבוקרים לטיוטת הדוחות סביר? בחינת קיומו של לו"ז, המחייבים הן את הביקורת הפנימית והחברה למתן תגובה. במסגרת זו מומלץ כי יקבע שלא יחלפו יותר משישה חודשים מתחילת ביצוע דוח ביקורת ועד למועד להבאתו לסטאטוס של הצגה בוועדת הביקורת. דוגמא מביקורות שנערכו: נמצאו מקרים בהם עברה למעלה משנה ממועד שליחת הדוח לתגובה ועד להצגתו בוועדת הביקורת.

28 נדבך 2 - בדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו השאלה המרכזית בנדבך זה - האם המבקר הפנימי מתפקד כנדרש לקידום מטרות הביקורת הפנימית בחברה. זה בוחן נושאים לבדיקה בנוגע ליחידת הביקורת : ולעובדיה נדבך מידת הכשרתם והתאמתם למטלות הנדרשות. אופן הטיפול בניגודי עניינים. המתודולוגיה ואופן הביצוע של הביקורת הפנימית האם נעשים בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים. האם האם התנהלות וכיצד עבודת הביקורת הפנימית בודקת את ניהול הסיכונים של החברה. קיימת התאמה בין תוכניות העבודה של המבקר הפנימי וניהול הסיכונים. יחידת הביקורת ודוחות הביקורת עצמם.

29 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו בחינת התאמת ניסיונם, השכלתם ומומחיותם של המבקר הפנימי וצוותו לביצוע הביקורת הפנימית בהתאם לנדרש בחוק הביקורת הפנימית ולתקנים מקצועיים מקובלים. סקירת קורות החיים ותעודות ההסמכה של עובדי הביקורת הפנימית.

30 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו כיצד בנוי המבנה הארגוני של יחידת הביקורת והתאמתו לפעילות היחידה. סקירת שמות העובדים מיחידת הביקורת המעורבים בדוחות הביקורת. קיום שיחות עם מבקר הפנים על התאמת היקף המשאבים לצורכי הביקורת ומעקב אחר התקדמות העבודה, בהתאם לתכנית העבודה השנתית והיקף העבודה שבוצעה מדי שנה.

31 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו האם למבקר הפנימי ישנה תכנית הדרכה מסודרת ופורמאלית לצוות הביקורת, הנערכת בהתאם לצרכי תכנית העבודה השנתית שהוגשה על ידו? דרך הבדיקה: קבלת מערך השתלמויות )והתכנים שהועברו בהן( שעברו עובדי יחידת הביקורת הפנימית, לרבות השתלמויות פנימיות וחיצוניות ב- IIA. בחינת תדירות יציאת צוות הביקורת להשתלמויות מקצועיות.

32 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו הקצאת הזמנים לנושאי הביקורת ומידת סבירותה: האם ניצול המשאבים של יחידת הביקורת מיטבי? האם הביקורת הפנימית עומדת בלוחות הזמנים? האם התקציב שהוקצה מתאים לנדרש לביקורת הפנימית? דרך הבדיקה: סקירת דוח תקציב מול ביצוע, ניתוח כמות השעות שהוקצו לכל פרויקט אל מול כמות השעות שהושקעו בפועל בכל פרויקט.

33 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו דוגמא מביקורות שנערכו:.3 מבקר הפנים לא ניצל את מלוא תקציב שעות עבודה בהיקף הנדרש השלמת תכנית העבודה השנתית. לא הייתה קורלציה בין הקצאת המשאבים לתקציב שעות. אי השלמת התכנית הינה משמעותית: עקב אי 1. פגיעה בעבודת הוועדה המעוניינת לדון בנושא שעל שולחנה בלוח זמנים סביר ולטפל בו. 2. מניעת ההרתעה כתוצאה מדיון בדוח ביקורת בסמוך לגילוי אירוע. כשהדוח מוגש לאחר זמן רב הנושא שבטיפול נדחה על פני נושאים אחרים. 4. סיכול אפשרות למנוע נזקים שהיו נמנעים לו היה גילוי מוקדם יותר.

34 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו האם לניגודי עניינים אפשריים בין המבקרים למבוקרים ניתן גילוי והאם הם מטופלים ומנוטרלים? קבלת מסמכי הביקורת. "התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים" עליהם חותמים צוות עריכת בדיקות מדגמיות למס' עובדים מצוות הביקורת. )דה מרקר, ( דוגמא מביקורות שנערכו: מנהל כספים הממונה גם למנהל הסיכונים דבר הגורם לניגוד עניינים העובדה, כי רוב הסיכונים מרוכזים אצלו ב"כובע" של מנהל כספים. לאור

35 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו האם הביקורת הפנימית עומדת בתכנית העבודה המאושרת? האם הסיבות לשינוי בתכנית העבודה סבירות? בחינת דוחות הביקורת שבוצעו בשנה הרלוונטית אל מול תוכנית העבודה השנתית של הביקורת. קבלת הסברים בגין סטיות מתוכנית העבודה )במידה והיו( ובחינת סבירותן.

36 נושא נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי לבדיקה: וצוותו בחינת מסגרת הכללים והחוקים על פיהם פועל מבקר הפנים. קבלת נהלי העבודה של מבקר הפנים. בחינת הנושאים המעוגנים בנהלי העבודה דוגמאות מביקורות שנערכו: נושאים שנמצאו חסרים וידוא בנהלי מבקר הפנים: יישום המלצות מבקר קודם. קיום הנחייה בקשר לשיתוף פעולה עם גורמי ביקורת חיצוניים כמו רו"ח חיצוני, מנהל הסיכונים וקצין ציות )אם קיים(. דרך המעקב אחר תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת. לוחות זמנים לגבי משך זמן מפגישת התנעה ועד הגשת דוח ביקורת לתגובת החברה וב הצגתו לוועדת הביקורת.

37 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו קריאת נהלי הביקורת הפנימית ותכניות העבודה, השנתיות והרב-שנתיות, הקיימות בחברה ואופן יישומם ע"י המבקר הפנימי וצוותו לצורך קיומה וביצועה של ביקורת פנימית אפקטיבית ויעילה. קיומו של נוהל "עדכון הנוהל וריענון" הנוהל קובע כי על העובדים לאשר בחתימתם שקראו והבינו את אגדן הנהלים ובכל עדכון נוהל, את מהות השינויים באגדן. בדיקה כי כל אנשי צוות הביקורת חתומים על נוהל "עדכון הנוהל וריענון".

38 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו דיון עם רואה החשבון המבקר בנוגע לממצאי סקר הבקרה הפנימית ורמת סיכוני הבקרה שהתגלו בממצאי הסקר או ליקויים וממצאים רלוונטיים שגילה, לעניין בדיקת סבירות תפקודם של המבקר הפנימי וצוותו. קיום שיחות עם רו"ח החיצוני ועם מבקר הפנים )כל אחד לחוד( בדבר קיום ישיבות של מבקר הפנים עם רו"ח החיצוני )כשומרי הסף( לדיון בממצאים וברמת סיכוני הביקורת. דוגמא מביקורות שנערכו: מבקר הפנים אינו עורך דיונים עם רו"ח החיצוני בנושא ממצאי סקר הבקרה הפנימית ורמת סיכוני הבקרה שהתגלו בממצאי הסקר או ליקויים וממצאים רלוונטיים אחרים. מבקר הפנים לא מקבל מרו"ח החיצוני מכתב לגבי.Long Form Report

39 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו האם יחידת הביקורת מקיימת מעקב פעיל אחר יישום המלצות הביקורת. דרך הבדיקה: בדיקה כי בכל שנה מבוצע דוח ביקורת בנושא "מעקב יישום המלצות". בחינה של מס' הדוחות הנכללים בדוח מעקב יישום המלצות מכלל דוחות הביקורת שבוצעו בשנה הרלוונטית.

40 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו מבנה הדוחות הסופיים קיום תמצית מנהלים, דירוג ליקויים לפי מידת חומרה וחשיבות. דרך הבדיקה: סקירת דוחות הביקורת שבוצעו ובדיקה האם הם כוללים תמצית מנהלים, ליקויים לפי חומרה וחשיבות. דירוג דוגמאות מביקורות שנערכו: מבדיקה מדגמית של דוחות ביקורת אשר הוצגו בוועדת ביקורת, נמצא התבצע דירוג ליקויים על פי מידת חומרה וחשיבות ממצאים. לא כי

41 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו מבנה תיק ניירות העבודה- האם קיימים בתיק: תכנית הביקורת, תרשומות מפגישות, טיוטות ודוח סופי. האם קיימת ביחידת הביקורת הפנימית מתודולוגיה לבניית תיק עבודה: סטנדרטיזציה של ניירות עבודה, דרישות תיעוד וכדומה. סקירת תיקי ניירות העבודה ובחינת החומר הכלול בו.

42 נושאים לבדיקת איכות עבודתו של המבקר הפנימי וצוותו האם דוח הביקורת מפרט את מטרת הביקורת, איסוף הנתונים וגיבוש הממצאים? גבולות הבדיקה שנערכה ושיטות דרך הבדיקה: עיון בדוחות הביקורת שבוצעו. בחינת מתודולוגיית הביקורת.

43 תודה רבה על ההקשבה

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מצגת של אלי להרצאה לכנס דירק יולי 2016 [לקריאה בלבד]

מצגת של אלי להרצאה לכנס דירק יולי 2016 [לקריאה בלבד] המבקר הפנימי יום עיון לחברי איגוד הדירקטורים רו"ח אלי להט נושאים לדיון סוגי ביקורת רקע- מהי הביקורת הפנימית הבחנה בין בקרה לביקורת מבקר פנימי- מהו? סקירת חוקים והנחיות רלוונטיים מי מחויב למנות מבקר פנימי

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - F9DF820.doc

Microsoft Word - F9DF820.doc נתונים כלליים דוח ביקורת מסכם בחברה הכלכלית כפר סבא כפר- סבא קיבלה מעמד של עיר בשנת 1962. העיר מונה כ- 82,000 תושבים. ראש העירייה, מר יצחק ולד, מכהן בתפקיד משנת 1982. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, הוקמה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

גילוי דעת 93 .doc

גילוי דעת 93  .doc לשכת רואי חשבון בישראל - גילוי דעת מס' 93 (*) גילוי דעת 93 הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית תוכן העניינים מבוא נהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע אודות הגוף המבוקר

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63>

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63> פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2/2010 מיום 7.3.10 שהתקיימה במשרדיהמועצה האזורית רמת הנגב משתתפים: נוכחים: התנצלו: שמואל ריפמן, ז'אק ביסמוט, ראובן קופל, מנחם אופיר, אריה וינד,יצחק קאודרס, תומר פריאל, גדעון פרידברג,

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63> חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63>

<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63> 28 יוני 2007 י"ב תמוז תשס"ז מפ/ 8160 לכבוד ח"כ אופיר פינס - פז יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שלום רב, הנדון: הצעת חוק העיריות, התשס"ז 2007 הננו מתכבדים בזאת להעביר לאדוני את נייר העמדה של לשכת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 רשות התאגידים רשם העמותות דבר ראש רשות התאגידים... 4 מבוא... 6 מוסדות העמותה... 8 כללי... 8 אסיפה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה תכנית העבודה 2017

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה  תכנית העבודה 2017 המשרד להגנת הסביבה אסדרת הגנת סייבר בהיתרי רעלים יעקב דולמצקי מנהל יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה המשרד להגנת הסביבה 1 הסקר כלל 21 מדינות ברחבי העולם 359 מפעלים בסקטורים הבאים: מדגם הנתונים לסקר 11%

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

הנחיות לניהול עמותה

הנחיות לניהול עמותה כללי ניהול תקין של עמותה ירושלים, מרץ 4102 לכבוד תוכן עמוד כללי:...2 אסיפה כללית:... 2 ועד העמותה:...3 מורשי חתימה:...4 ועדת ביקורת או גוף מבקר:...4 רואה חשבון מבקר:...5 שם העמותה:... 5 מטרות העמותה:...

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד