חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)"

תמליל

1 ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב ה ת ק י י מ ו " י ו ם א י ר ו ע י ה נ כ ב ה " " צ ע ד ו ת ש ל ב מ ת כ ו נ ת ה ש י ב ה " ה ש ב ו ע י ו ת. ב א י ר ו ע י ם ה ש ת ת פ ו כ- 10,000 ב נ י א ד ם, ק צ ת יותר מממוצע ה מ ש ת ת פ י ם ב צ ע ד ו ת ב ש ב ו ע ו ת ה א ח ר ו נ י ם. פ ע י ל י ח מ א ס, ל ב ו ש י א פ ו ד י ם צ ה ו ב י ם, נ י ס ו ל ר ס ן א ת ק ה ל ה מ פ ג י נ י ם ו ל מ נ ו ע ה ג ע ת ו ל ג ד ר. א ו ל ם ב פ ו ע ל ה ו פ ג נ ה א ל י מ ו ת כלפי צה " ל שכללה השלכת מטענים וניסיונות לחצות את גדר הגבול. ל מ ר ו ת ההבנות שהושגו ב ת ו ם ס ב ב ה ה ס ל מ ה ה א ח ר ו ן נ מ ש כ ת ה ר ט ו ר י ק ה ה מ ת ל ה מ ת של ב כ י ר י ח מ א ס ו ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן. ב נ א ו מ י ם ש נ י ש א ו ב " י ו ם ה נ כ ב ה " ה ו ד ג ש ו ה ד ב ק ו ת ב " ז כ ו ת ה ש י ב ה " " מ ק ו ד ש ת " ( ו ד ר ך ה מ א ב ק ה א ל י ם ו ה ג ' ה א ד. כ מ ו כ ן נמשכו האיומים כ ל פ י י ש ר א ל ו ב כ ל ל ז ה א י ו מ י ם ב י ר י ר ק ט ו ת, ב ש י ג ו ר וב ח י ד ו ש נ פ ץ ע פ י פ ו נ י י ח י ד ו ת ש ל פ ע י ל ו ת ן ה ה ט ר ד ה ה ל י ל י ת. ב ל ו נ י ה ט ר ו ר נ מ ש ך ב ש ט ח ה ת ב ע ר ה ו ה נ פ ץ ) בשבוע שחלף דווח על שריפות שפרצו ביישובי עוטף עזה ועל איתור צרורות בלונים (. ש י ר ו ת י ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם פ ע נ ח ו לאחרונה שורה של פ י ג ו ע י י ר י ב א ו ז ר ר א מ א ל ל ה. א ת ה פ י ג ו ע י ם ב י צ ע ו ז כ ר י א ז ב י ד י פ ע י ל ט ר ו ר ב ע ב ר ו הנושא משרה ב כ י ר ה ב מ ש ר ד האסירים של ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. פ ע י ל נ ו ס ף שנעצר הועסק כעורך דין במשרד האסירים. מ ע צ ר ה ש נ י י ם מ נ ע ב י צ ו ע ו ש ל פ י ג ו ע נ ו ס ף. א ר ה " ב ו ב ח רי י ן ה ו ד י ע ו ע ל קיומה של " ס ד נ ת ע ב ו ד ה " כלכלית, שתתקיים ב מ נ א מ ה ב י ר ת ב ח ר י י ן ב ב י ו נ י 2019 ב ד ע ת ם להחרים את ה ס ד נ א ב ה ה ם ר ו א י ם ב י ט ו י ל נ ו ר מ ל י ז צ י ה ע ם י ש ר א ל וקבלה של " ע ס ק ת המאה " של א ר ה " ב. א י ר ו ע י " י ו ם ה נ כ ב ה " רצועת עזה, ב מ א י ב ה ת ק י י מ ו " י ו ם א י ר ו ע י ה נ כ ב ה " ב ר צ ו ע ת ע ז ה. ב א י ר ו ע י ם ש ד מ ו ב א ו פ י י ם ל צ ע ד ו ת ה ש י ב ה ה ש ב ו ע י ו ת, ה ש ת ת פ ו כ- 10,000 י ו ת ר ) ק צ ת א ד ם ב נ י מ ה מ מ ו צ ע ב צ ע ד ו ת ב ש ב ו ע ו ת ה א ח ר ו נ י ם (. ה מ ש ת ת פ י ם ה ת ר כ ז ו ב ח מ ש ת ה מ ו ק ד י ם ה ק ב ו ע י ם. ב מ ה ל ך ה א י ר ו ע י ם הופגנה אלימות כ ל פ י כ ו ח ו ת צ ה " ל. ב מ ס ג ר ת זאת הובערו צמיגים, יודו אבנים, הושלכו מטענים וזוהו מספר ניסיונות לחצות את גדר הביטחון. צה " ל הגיב באמצעים לפיזור הפגנות ) ד ו ב ר צ ה " ל, 15 ב מ א י ( 2019.

2 דף הפייסבוק של " הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה",( דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה ",( ב פ ו ע ל. 2 מימין: משתתפי אירועי " יום הנכבה" במזרח העיר עזה ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק " פ ל ס ט י ן ל י י ב ", 15 ב מ א י 2019) :. מ ש מ א ל מפגינים פלסטינים במזרח ח ' אן י ו נ ס ) דף הפייסבוק של " הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה", 15 במאי (2019 מפגינים פלסטינים ) ו ב י נ י ה ם נערים ( מיידים אבנים סמוך לגדר הביטחון 15 ב מ א י 2019) מיצגים ב " יום הנכבה ". מימין : דמויות של נשיא ארה " ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נ ת נ י ה ו שהוכנה לקראת האירועים. משמאל : מפת פלסטין ומפתח השיבה 15 ב מ א י 2019) ד ו ו ח, כ י פ ע י ל י מ נ ג נ ו נ י ה ב י ט ח ו ן ש ל ח מ א ס ב ר צ ו ע ה ה ת פ ר ס ו ב מ ו ק ד י ה ה פ ג נ ו ת ב מ ט ר ה " לתמוך בציבור המשתתף בצעדות " ) דניא אלוטן, 15 במאי ( 2019 נ י ס ו פ ע י ל י ח מ א ס ל ב ו ש י א פ ו ד י ם ל ר ס ן א ת ק ה ל ה מ פ ג י נ י ם ו ל מ נ ו ע ה ג ע ת ם ל א ז ו ר ה ג ד ר. ד ו ב ר מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה, ד י ו ו ח כ י ב מ ה ל ך ה א י ר ו ע י ם נפצעו 65 בני אדם ) דף הפייסבוק של אשרף אלקדרה, 15 במאי ( 2019 לא דווח על הרוגים..

3 מ ש ו ו א ת" דף הפייסבוק של " הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה",( דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה ",( 3 פ ע י ל י חמאס לבושי אפודים זוהרים במהלך אירועי " יום הנכבה" במזרח העיר עזה 15 ב מ א י 2019) מימין : כוחות מנגנון הביטחון של חמאס ) לבושים במדים) במהלך אירועי " יום הנכבה" במזרח רפיח 15 ב מ א י 2019) של. משמאל : כוחות הביטחון ח מ א ס נערכים לקראת אירועי " יום הנכבה" ) דף הפייסבוק של משרד הפנים בעזה, 15 במאי 2019) ב ד ב ר י ם ש נ ש א ו ב כ י ר י ח מ א ס ו ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ב מ ה ל ך ה א י ר ו ע י ם ה ם צ י י נ ו ב ע י ק ר א ת ח ש י ב ו ת ה ד ב ק ו ת ב " ז כ ו ת ה ש י ב ה ". פ ת ח י ה ל ש כ ה ח ב ר ח מ א ד, ש ל ה מ ד י נ י ת ל ו ח מ נ י נ א ו ם נ ש א ח מ א ס, ב מ י ו ח ד ב" מ ח נ ה ה ש י ב ה" ה ב א י ם א ת ב י ר ך ה ו א ע ז ה. ל ע י ר מ ז ר ח י ת א ת ב כ ך מ ב י ע י ם ה ם ל ד ב ר י ו א ש ר ל א י ר ו ע נ א מ נ ו ת ם ל ד ר ך ה מ א ב ק ה א ל י ם ו ל ג ' ה א ד. ל ד ב ר י ו ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ה ג י ע כ ד י ל ת מ ו ך ב" ה ת נ ג ד ו ת" ) ק ר י, ארגוני הטרור ( ברקטות של הארגונים, ו ב ע פ י פ ו נ י נ פ ץ, ששוגרו לעבר ישראל בסבב האחרון. פתחי חמאד פירט בנאומו חמישה שלבים למאבק אותו מנהל העם הפלסטיני מול י ש ר א ל. לדבריו מתקיים ב ש ל ב ע ת ה ה ר א ש ו ן ש מ ש מ ע ו ת ו ש י מ ו ש ) ל כ א ו ר ה ( ב א מ צ ע י ם " ב ל ת י א ל י מ י ם" ] ה ע ר ה : ב פ ו ע ל מ ו פ ע ל ת ב מ ה ל ך ר ב ה א ל י מ ו ת ה צ ע ד ו ת]. ש י מ ו ש ת ו ך צ ע ד ה ש ה ו א ה ב א ל של ב י ע ב ר ו ה ם י ס פ י ק ל א ז ה ש ל ב א ם. ב א מ צ ע י ם " ג ס י ם " ת ב ע ר ה ב ל ו נ י ד ו ג מ ת ו פ ע י ל ו ת ה ט ר ד ה ל י ל י ת ה ס ל מ ה נ ו ס פ ת ב י ס ו ס ת ה י ה ל ד ב ר י ו ג ' האד" באמצעות הזרוע הצבאית של חמאס וזרועות צבאיות של ארגונים נוספים. אם צעדים אלה ל א יועילו אזי הם יעברו ל " מלחמת בזק " דוגמת סבב ההסלמה האחרון ואם אפילו שלב ז ה ל א יועיל הם י ה פ כ ו א ת ייאושם לפיצוץ נ ג ד י ש ר א ל ויצאו למלחמה ) א ל א ק צ א, 15 ב מ א י ( 2019.

4 א ת ר ח מ א ס,( דף הפייסבוק מחנה השיבה מזרח ג ' באליא,( 4 להלן התבטאויות נ ו ס פ ו ת : פתחי חמאד והנהגת חמאס ב " מחנה השיבה " במזרח ג ' באליא 15 ב מ א י 2019) ח ' ליל אלחיה, חבר הלשכה המדינית של חמאס, א מ ר כ י ת כ נ י ת ט ר א מ פ ל א ת ע ב ו ר, ו כ י ה ם י פ ע ל ו בכל המישורים ל ה כ ש י ל ה. ל ד ב ר י ו " אופציית ההתנגדות" היא הבחירה שלהם שאמצעותה הם י פ ע ל ו ע ד ש י ש י ב ו ל ע צ מ ם א ת כ ל ה ז כ ו י ו ת ) א ת ר ח מ א ס, 15 ב מ א י ( א ס מ א ע י ל ב כ י ר ר צ ' ו א ן, כ י א מ ר ח מ א ס, ה ש ת ת פ ו ת ם " מ י ל י ו נ י ש ל פ ל ס ט י נ י ם " " י ו ם ש ל ב צ ע ד ה ה נ כ ב ה " ק ר י א ה מ ה ו ו ה ל ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ה ת י א ו ם א ת ל ה פ ס י ק י ש ר א ל ע ם ה ב י ט ח ו נ י א ת ו ל ה פ ס י ק נ ר מ ו ל ה י ח ס י ם. ל ד ב ר י ו " זכות השיבה " היא מ ק ו ד ש ת ולא חלה עליה התיישנות. ה פ ל ס ט י נ י ם ל א ה ס מ י כ ו א י ש ל ו ו ת ר ע ל ש ע ל מ ה א ד מ ה ש כ ן " פ ל ס ט י ן כ ו ל ה, מ ה י ם ע ד ה נ ה ר, ה י א ש ל ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י" 15 ב מ א י ( מימין : ח ' ליל אלחיה ב " מחנה השיבה " במזרח העיר עזה. משמאל : אסמאעיל רצ ' ואן, נואם ב " מחנה השיבה " במזרח העיר עזה ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק " פ ל ס ט י ן ל י י ב ", 15 ב מ א י 2019) א ח מ ד ב ח ר, ס ג ן ר א ש ה מ ו ע צ ה ה מ ח ו ק ק ת, א מ ר כ י מ י ש מ ו ו ת ר ע ל " ז כ ו ת ה ש י ב ה " מ ב צ ע פ ש ע ב ג י ד ה ו י ש ל ה ע מ י ד ו ל ד י ן. ל ד ב ר י ו י ש ר א ל ל א מ ב י נ ה א ת ש פ ת ה מ ש א ו מ ת ן א ל א ר ק א ת ש פ ת ה כ ו ח ו ה נ ש ק ) א ל א ק צ א, 15 ב מ א י ( חאזם קאסם, דובר חמאס, אמר כי הצעדה מהווה מסר מהחברה הפלסטינית לפיו העם הפלסטיני ו ע ל ז כ ו י ו ת י ו ע ל מ ו ו ת ר א י נ ו ע ק ר ו נ ו ת י ו ב ר א ש ם " ז כ ו ת ה ש י ב ה". ל ד ב רי ו מ ד ג י ש ה ה צ ע ד ה מ ח ד ש כ י

5 פלסטין אליום,( ה ה ת נ ג ד ו ת"," 5 ע ל כ ל ז ר ו ע ו ת י ה, ה י א ה ד ר ך ה נ כ ו נ ה ל ה ת י י צ ב מ ו ל ה פ ר ו י ק ט י ם ש מ נ ס י ם ל ה ז י ק ל ס ו ג י ה ה פ ל ס ט י נ י ת ) א ת ר ח מ א ס, 14 ב מ א י ( ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ק ר א ב ה ה ו ד ע ה פ ר ס ם ל ה מ ש י ך ב" ד ר ך ה ג ' ה א ד" ו " ה ה ת נ ג ד ו ת " 16 ב מ א י ( י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ה י ו א י ר ו ע י ם מ צ ו מ צ מ י ם ב ע י ק ר ב מ ר כ ז י ה ע ר י ם ה ג ד ו ל ו ת. ב ש ע ו ת ה צ ה ר י ם נ ש מ ע ה צ פ י ר ה ש א ו ר כ ה 71 ש נ י ו ת ) ה ט ל ו ו י ז י ה ה פ ל ס ט י נ י ת, 15 ב מ א י ( 2019 בין הערים בהם התקיימו אירועים : ראמאללה, שם. יצאה צעדה מקבר ערפאת לכיוון כיכר ערפאת בעיר ) א ל ק ד ס, 15 ב מ א י ( ב מ ה ל ך ה ש ת ת פ ו ת ו ב פ ע י ל ו ת ב ר א מ א ל ל ה אמר מחמד א ש ת י ה, ר א ש ה מ מ ש ל ה ה פ ל ס ט י נ י, כי מטרת ה ע ם הפלסטיני היא לשמור על ירושלים מפני נ י ס י ו נ ו ת ישראל לספח אותה והדגיש כי י ש ר א ל ל א ת צ ל י ח ל ש נ ו ת א ת ה ה י ס ט ו ר י ה ל פ י ה ה א ד מ ו ת ש י י כ ו ת ל פ ל ס ט י נ י ם. מ ד י נ י פ ת ר ו ן כ ל ל ד ב ר י ו ש מ מ ש ל א ח ר ג ו ר ם א ו א ר ה " ב מ צ י ע י ם ושפוגע בעקרונות הפלסטינים יזכה להתנגדות מצד אבו מאזן,הנהגת הארגונים הפלסטינים ו כ ל העם הפלסטיני ) ו פ א, 15 ב מ א י ( צעדות השיבה עצרת " יום הנכבה" בראמאללה ) ערוץ היוטיוב של ו פ א, 15 ב מ א י 2019) ד ר ו ם י ש ר א ל מ א ה ר ה ר ש ו ת ח ב ר מ ז ה ר, ה ל א ו מ י ת ל צ ע ד ו ת ה ש י ב ה, ל ק י י ם ש ל א ה ו ח ל ט כ י ה ו ד י ע פ ע י ל ו ת ב מ ח נ ו ת ה ש י ב ה ביום שישי 17 ב מ א י ז א ת, ב ש ל א י ר ו ע " י ו ם הנכבה " שהתקיים י ו מ י י ם ק ו ד ם ל כ ן, ב ש ל מ ז ג האוויר החם ובשל צום רמצ ' אן. ע ל כ ן ב מ ה ל ך יום שישי לא התקיימו פעילויות ב" מחנות השיבה" וסמוך לגדר ה ב י ט ח ו ן. ב- 20 ל מ א י 2019 ק ר א ה ה ר ש ו ת ה ל א ו מ י ת ה ע ל י ו נ ה ל צ ע ד ו ת ה ש י ב ה ל צ י ב ו ר ה פ ל ס ט י נ י לקחת חלק בצעדת השיבה ה- 59 שתתקיים ב- 24 במאי 2019 תחת הסיסמא " ר ח מ י ם ו ס ו ל י ד ר י ו ת " ) ס ו א, 20 ב מ א י. ( 2019

6 ת ק ש ו ר ת( 6 שיגור בלונים ג ם ל א ח ר ה פ ס ק ת ה א ש ב ת ו ם ס ב ב ה ה ס ל מ ה ה א ח ר ו ן נ מ ש ך ט ר ו ר ב ל ו נ י ה תב ע ר ה ו ה נ פ ץ. ל ה ל ן מ ס פ ר אירועים במהלך השבוע האחרון: ב- 15 ב מ א י, 2019 ב מ ה ל ך א י ר ו ע י י ו ם הנ כ ב ה, ד ו ו ח על תשע שריפות שפרצו ב י י ש ו ב י ע ו ט ף ע ז ה. ז א ת, בשל שיגור בלוני תבערה מרצועת עזה ) ת ק ש ו ר ת י ש ר א ל י ת, 15 ב מ א י ( שריפות בעוטף עזה מול " מחנה השיבה" במזרח העיר עזה, כתוצאה מבלוני תבערה ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק " פ ל ס ט י ן ל י י ב ", 15 ב מ א י 2019) ב י ו ם ש ב ת 19 ב מ א י 2018 א ו ת ר צ ר ו ר ב ל ו נ י ם ב ב ס י ס ב ד ר ו ם ה א ר ץ. א ל צ ר ו ר ה ב ל ו נ י ם ה ו צ מ ד מ ט ע ן י ש ר א ל י ת, 19 ב מ א י 2019). ב- 20 ב מ א י 2019 אותרו בלוני תבערה סמוך ל א ח ד ה ק י ב ו צ י ם ב מ ו ע צ ה האזורית שער ה נ ג ב ) ד ף הפייסבוק צבע אדום, 20 במאי ( ב- 18 במאי 2019 העלתה יחידת בני אלזוארי במזרח ח ' אן י ו נ ס פ ו ס ט ל ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל ה ב ו ה י א מ א י י מ ת כ י בקרוב הם י פ ת ח ו ר ח פ נ י ם נ ו ש א י ר א ש י נ פ ץ ל ש י מ ו ש כ נ ג ד י ש ר א ל. ל פ ו ס ט צ ו ר פ ה ת מ ו נ ת רחפן מסוג ז ה תחת הכיתוב " א ם ירצה אלוהים לעולם לא נ ו כ ר ע " ) דף הפייסבוק של י ח י ד ת " בני אלזוארי במזרח ח ' אן י ו נ ס ", 18 ב מ א י ( 2019.

7 דף הפייסבוק של( 7 מימין : הפוסט בו מאיימת היחידה בפיתוח רחפנים הנושאים ראשי נפץ לשימוש נ ג ד י ש ר א ל יחידת " בני אלזוארי במזרח ח' אן יונס ", 18 במאי 2019) :. מ ש מ א ל קריקטורה לפיה מהווים הרחפנים איום על צה" ל: " רחפני המוות... נשק חמאס החדש שמפחיד את הכיבוש " ) דף הפייסבוק ש ל יחידת " בני אלזוארי במזרח ח' אן יונס ", 20 במאי 2019) מתן הקלות לתושבי רצועת עזה ב- 21 ב מ א י 2019 הודיע מתאם פעולות הממשלה ב ש ט ח י ם ע ל ה ר ח ב ת מ ר ח ב ה ד י ג ב ר צ ו ע ת ע ז ה מ- 12 ל- 15 מ י י ל י ם י מ י י ם. ה מ ת א ם צ י י ן, כ י מ י מ ו ש ה צ ע ד מ ו ת נ ה ב כ ך ש ה ד י י ג י ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה י כ ב ד ו א ת ה ה ס כ מ ו ת. ג ו ר מ י ם ב צ ה " ל מ ס ר ו כ י צ ע ד זה הינו חלק מהמדיניות למניעת התדרדרות הומניטארית ברצועת עזה, העושה הבחנה בין טרור לבין אוכלוסייה אזרחית בלתי מעורבת ) ת ק ש ו ר ת י ש ר א ל י ת, 21 ב מ א י 2019). ירי רקטות לעבר י ש ר א ל ירי רקטות במהלך השבוע לא בוצע י ר י מ ר ג מ ו ת א ו ר קט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל.

8 8 ירי רקטות ופצצות מרגמה בחתך חודשי מ א ז ת ח י ל ת " צ ע ד ו ת השיבה " שוגרו לעבר י ש ר א ל 1,835 רקטות ו פ צ צ ו ת 470 מ ר ג מ ה ירי רקטות ופצצות מרגמה בחתך רב שנתי , ש י ג ו ר ניסיוני של רקטות ב- 18 ב מ א י 2019 ד ו ו ח ע ל מ ס פ ר פ י צ ו צ י ם ב צ פ ו ן ו ב מ ר כ ז ר צ ו ע ת ע ז ה. ל ד ב ר י א ת ר ה ח ד ש ו ת א מ ד, א ת ר ברצועה המזוהה עם פתח, סיכול הברחת ציוד לרצועת עזה מדובר בשיגור רקטות ניסיוניות לכיוון הים ) א מ ד, 18 ב מ א י ( במעבר ארז סוכלה הברחה של חבילות דואר לרצועת עזה שהכילו ציוד צבאי דו- שימושי. ת ו א מ ה ה ע ב ר ה ש ל 250 ש ק י ד ו א ר מ י ש ר א ל ל ר צ ו ע ת ע ז ה ד ר ך מ ע ב ר א ר ז. ב ש ק י ם ש ה ו ע ב ר ו ב- 15 ב מ א י 2019 ז ו ה ו 172 ח ב י ל ו ת ה ח ש ו ד ו ת כ מ כ י ל ו ת מ ו צ ר י ם ד ו- ש י מ ו ש י י ם, ש ה ו ז מ נ ו ל ר צ ו ע ה ב א מ צ ע ו ת ה א י נ ט ר נ ט. ה ח ב י ל ו ת ב י ן נ מ צ א ו מ י ק ר ו ס ק ו פ י ם ד י ג י ט א ל י י ם, כ ו ו נ ו ת לנשק, פנסים ו נ ר ת י ק י ם ל נ ש ק, ר ח פ נ י ם, ר כ י ב י ם א ל ק ט ר ו נ י י ם, ט ל פ ו ן ש ט ח,

9 דף הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות הממשלה בשטחים,( 9 מ צ ל מ ו ת נסתרות, ציוד תקשורת, פנסי צלילה, נעליים צבאיות ועוד. כל הציוד הוחרם ) דוברות מתאם פעולות ה מ מ ש ל ה ב ש ט ח י ם, 16 ב מ א י ( חלק מהאמצעים הדו- שימושיים שנתפסו במהלך ההברחה דרך מעבר ארז 16 ב מ א י 2019) ו ש ו מ ר ו ן י ה ו ד ה אירועים בשטח בי ו ם ש י ש י ה ש נ י ש ל ח ו ד ש ר מ צ ' א ן נ כ נ ס ו יותר מתשעים אלף מתפללים מיהודה ו ש ו מ ר ו ן ד ר ך ה מ ע ב ר י ם לתפילות בהר הבית. לא דווח על אירועים חריגים ) אתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, 19 במאי ( מימין : תפילת יום שישי ה ש נ י ש ל ח ו ד ש ר מ צ ' א ן ב ה ר ה ב י ת ) ו פ א, 17 ב מ א י ( 2019 פלסטינים. משמאל : ל י ש ר א ל ד ר ך מ ע ב ר ר ח ל ב ב י ת ל ח ם, ב ד ר כ ם ל ת פ י ל ה ב ה ר ה ב י ת ) ו פ א, 17 ב מ א י 2019) נ כ נ ס י ם

10 חבלני משמר הגבול- בקבוקי תעברה הושלכו לוחמי צה " ל- 10 ב ר ח ב י י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן נמשכו אירועי י י ד ו י י ה א ב נ י ם ו ה ש ל כ ת ב ק ב ו ק י ה ת ב ע ר ה ל ע ב ר כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ו ל ע ב ר מ ט ר ו ת א ז ר ח י ו ת. ב פ ע י ל ו ת ס י כ ו ל ש ב י צ ע ו ו מ נ ע, כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם י ה ו ד ה ב ר ח ב י ו ש ו מ ר ו ן, נ ע צ ר ו חשודים בפעילות טרור, נתפסו אמצעי לחימה תקניים ו מ א ו ל ת ר י ם. להלן אירועים בולטים : 21 ב מ א י 2019 נטרלו מטען צינור שאותר בצדו הפלסטיני של מעבר קלנדיה ב צ פ ו ן י ר ו ש ל י ם ) ד ו ב ר ו ת ה מ ש ט ר ה, 21 ב מ א י ( במאי א ב נ י ם י ו ד ו ל ע ב ר כ ל י ר כ ב ישראליים בכביש בין צומת ה- T למזמוריה ) מ ז ר ח ג ו ש עציון (. לא היו נ פ ג ע י ם. נ ג ר ם נ ז ק ל ש מ ש ת כ ל י רכ ב ) מ ו ק ד 21, 433 ב מ א י ( ב מ א י ב ק ב ו ק ת ב ע ר ה ה ו ש ל ך ל ע ב ר ג ד ר ה ב י ט ח ו ן ג ב ע ו ן ה י ש ו ב ש ל ה ח ד ש ה ) צ פ ו נ י ת 20 מערבית לירושלים (. לא היו נ פ ג ע י ם ו ל א נ ג ר ם נ ז ק. 19 ב מ א י 2019 צ ע י ר ה פ ל ס ט י נ י ת נ ע צ ר ה ב מ ח ס ו ם ס מ ו ך ל מ ע ר ת ה מ כ פ ל ה ב ח ב ר ו ן. ב ר ש ו ת ה נמצא סכין ) הצלה ללא ג ב ו ל ו ת י ו " ש, 19 ב מ א י ( ב מ א י 2019 לעבר אוטובוס מזרחית לגוש עציון. הבקבוקים התלקחו. ב א ו ט ו ב ו ס נ ס ע ו ת ל מ י ד ו ת א ו ל פ נ א. א ר ב ע מ ה ת ל מ י ד ו ת ל ק ו ב ח ר ד ה ) ה צ ל ה ל ל א ג ב ו ל ו ת י ו " ש, 19 ב מ א י. ( ב מ א י 2019 בקבוקי תבערה ה ו ש ל כ ו ל ע ב ר א ו ט ו ב ו ס ב כ ב י ש ג ו ש ע צ י ו ן- ח ב ר ון, ס מ ו ך ל מ ח נ ה הפליטים אלערוב. לא היו נ פ ג ע י ם ) איחד הצלה י ו " ש, 17 ב מ א י ( ב מ א י 2019 זיהו חשוד שנשא בקבוק תבערה שהסתובב ל י ד עמדה צבאית סמוך ל ר א מ א ל ל ה. הכוחות ביצעו נוהל מעבר חשוד שהסתיים בירי לעבר החשוד שנפצע באורח בינוני ) ד ו ב ר צ ה " ל, 15 ב מ א י ( 2019.

11 הסכם המבוקשים ", שלא" פיגועים משמעותיים " מוגדרים על- ידינו כפיגועי" ה ס כ ם" 11 1 פיגועים משמעותיים שבוצעו ביהודה ו ש ו מ ר ו ן יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל פיענוח פיגועי ירי באזור ראמאללה ב פ ע י ל ו ת כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם פ ו ע נ ח ו ל א ח ר ו נ ה ש ב ו צ ע ו י ר י פ י ג ו ע י ש ל ש ו ר ה ב א ז ו ר ר א מ א ל ל ה. ב פ י ג ו ע י ם ה י ו מ ע ו ר ב י ם ז כ ר י א ז ב י ד י ו ט א ר ק ב ר ע ' ו ת, ש נ י נ ו ש א י מ ש ר ו ת ב כ י ר ו ת, ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. ה ש נ י י ם נ ע צ ר ו ב- 27 ב פ ב ר ו א ר 2019 ל פ נ י ש ב י צ ע ו פ י ג ו ע נ ו ס ף, ש ס ו כ ל ע ם מ ע צ ר ם. ל ה ל ן פ ר ט י ם ע ל ה ש נ י י ם ועל מעורבותם בפיגועי הירי: ז כ ר י א 1976, י ל י ד ז ב י ד י, מ ת ג ו ר ר ב מ ח נ ה מ ש ר ה ו נ ו ש א ג ' נ י ן ה פ ל י ט י ם ב כ י ר ה ב מ ש ר ד ש ל ה א ס י ר י ם ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. ט ר ו ר פ ע י ל ז ב י ד י ה י ה ב ע ב ר ו ש ש ו ח ר ר ב מ ס ג ר ת " ה ס כ ם ה מ ב ו ק ש י ם" ב ש נ ת ב מ ס ג ר ת ו ה ת ח י י ב ו פ ע י ל י ה ט ר ו ר לחדול מכל פעילות אלימה ובלתי חוקית ולנטוש את ארגוני הטרור אליהם ה ש ת י י כ ו. טארק ברע ' ות, י ל י ד, 1975 מתגורר בראמאללה עו " ד י ש ר א ל י וחבר בלשכת עורכי הדין, בעל תעודת ז ה ו ת כחולה. במסגרת תפקידו ייצג אסירים ביטחוניים בבתי משפט. הוא גם הועסק כעורך דין במשרד האסירים של הרשות הפלסטינית. מ ח ק י ר ת ש י ר ו ת ה ב י ט ח ו ן ה כ ל ל י ע ל ה כ י ה ש נ י י ם ביצעו שני פ י ג ו ע י י ר י ל ע ב ר אוטובוסים שנסעו ב כ ב י ש ס מ ו ך ל ב י ת א ל. א ח ד ה פ י ג ו ע י ם ב ו צ ע ב- 7 ב נ ו ב מ ב ר 2018 ו ה ש נ י ב- 5 ב י נ ו א ר פ י ג ו ע י ר י נוסף שביצעו 1 ירי, דקירה, דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים. לא נ כ ל ל י ם ב ה ם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה. 2 ה מ ב ו ק ש י ם ". (12 ב י ו ל י 2007) נ ו ע ד ל ה ב י א ל צ מ צ ו ם מ ע ג ל ה מ ע ו ר ב י ם ב ט ר ו ר ו ב ו ב ז מ ן ל ע ו ד ד ג ו ר מ י ם מ ת ו נ י ם ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ה מ ת נ ג ד י ם ל ח מ א ס. ב מ ס ג ר ת " ה ס כ ם ה מ ב ו ק ש י ם " ה ו ח ל ט ל ה ק פ י א א ת ה פ ע י ל ו ת ה ס י כ ו ל י ת ה א ק ט י ב י ת ש ל כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י ם נ ג ד כ- 170 מ ב ו ק ש י פ ת ח ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן. ז א ת ב ת נ א י ש ה ם י ת ח י י ב ו ל נ ט ו ש א ת דרך הטרור, יסגירו את כלי נ ש ק ם, ויעמדו בסדרה של הגבלות, שתוטלנה עליהם במשך תקופת מבחן של שלושה חודשים. כ ל ל א ת כל המבוקשים ב י ה ו ד ה ושומרון, תואם עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים, כ ד י ל א פ ש ר להם לקדם ביצועו באמצעות פעולות שכנוע ו א כ י פ ה.

12 א ל ש ר ק,( לצורך ביצוע הפיגועים עשו השניים שימוש בכלי רכבו של. א ל ק ד ס,; 12 ב ב ד צ מ ב ר נ כ ש ל. ט א ר ק נ י י ד ת ל ע ב ר נ ו ס ף י ר י פ י ג ו ע ב ב י צ ו ע ה ו ד ה ב ר ע ' ו ת מ ש ט ר ה ס מ ו ך ל י ר ו ש ל י ם ב- 19 בנובמבר 2016 ז כ ר י א זבידי אותו קיבל מהרשות הפלסטינית. במסגרת ההכנות לביצוע הפיגועים בדקו השניים את השטח המיועד ערכו צפיות ע ל יעדים מועדפים לפיגוע ואספו מידע מקדים. השניים הסגירו רובה מסוג 16M ומחסניות, ששימשו לביצוע ה י ר י. נגד השניים הוגש כתב אישום ) תקשורת שירות הביטחון הכללי, 20 במאי ( מ י מ י ן : ת מ ו נ ה מ ן ה ע ב ר ש ל ז כ ר י א זבידי, מפקד הזרוע הצבאית של פתח בג ' נין ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר, QUDSN 29 ב נ ו ב מ ב ר ( 2016 ל. מ ש מ א : ת מ ו נ ה מ ש ו ת פ ת ש ל ז כ ר י א ז ב י ד י ע ם ע ו ר ך ה ד י ן מ מ ז ר ח ירושלים, טארק ברע ' ות ' ) ד ף הפייסבוק של בלאל עודה, 27 בפברואר 2019) רצועת עזה המצב ההומניטארי במסיבת העיתונאים שקיים מחמד אלעמאדי, י ו " ר ה ו ע ד ה ה ק ט ר י ת ל ש י ק ו ם ר צ ו ע ת ע ז ה א מ ר כ י 180 מ י ל י ו ן ה ד ו ל ר ש י ו ע ב ר ו ל ר צ ו ע ה מ י ו ע ד י ם ל ה ש ק ע ה ב פ ר ו י ק ט י ם ה ו מ נ י ט ר י י ם מ ו ס ד ו ת ע ם ב ת י א ו ם ה א ו "ם, ו ל ת מ י כ ה ב מ ג ז ר ה ח ש מ ל ב ר צ ו ע ה. ל ד ב ר י ו 60 מ י ל י ו ן ד ו ל ר י ם מ ה ס כ ו ם י ו ק צ ו ל א ס פ ק ת ח ש מ ל. ב מ ס ג ר ת ז ו ה ו א ר ך ח ו ז ה א ס פ ק ת ד ל ק ל ת ח נ ת ה כ ו ח ע ד ס ו ף כ מ ו כ ן, י ת ק י י ם ד י ו ן ע ם ח ב ר ת ה ח ש מ ל ה י ש ר א ל י ת ב נ ו ג ע ל ה א ר כ ת ק ו ה ח ש מ ל. ל ד ב ר י א ל ע מ א ד י י ח ל ו ב ק ר ו ב ע ב ו ד ו ת ת ש ת י ת ל ה ק מ ת ב י ת ח ו ל י ם ש ד ה ס מ ו ך ל ג ב ו ל ב צ פ ו ן ה ר צ ו ע ה ל ת מ י כ ה ב מ ג ז ר ה ב ר י א ו ת. ת ש ל ו ם ה ס י ו ע ל מ ש פ ח ו ת ה ע נ י ו ת י י מ ש ך ע ו ד ש י ש ה ח ו ד ש ים 15 ב מ א י ב מ א י 2019)

13 13 אלעמאדי, מבקר בפרויקט להקמת מאגרי דלק בתחנת הכוח בעזה,( דף הפייסבוק של הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה 14 ב מ א י 2019) מ ח מ ד א ש ת י ה, ר א ש מ מ ש ל ת ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת, ה ו ד י ע כ י ע ל- פ י ה נ ח י ו ת א ב ו מ א ז ן, ה כ נ י ס ה מ מ ש ל ת ה ר ש ו ת ל ר צ ו ע ה, דרך מעבר רפיח, שיירה של 13 משאיות ב ה ן בשר שנשחט ב מ ה ל ך ה ח ג ' ב ס ע ו ד י ה ו ה ו ע נ ק ע ל- י ד ה ל ר צ ו ע ת ע ז ה. ל ד ב ר י ו, ה ב ש ר י ח ו ל ק ל מ ש פ ח ו ת נ ז ק ק ו ת ב מ ה ל ך ר מ צ ' א ן. א ש ת י ה צ י י ן כ י מ מ ש ל ת ו מ ע נ י ק ה ל ר צ ו ע ת ע ז ה ע ד י פ ו ת ר ב ה ב מ ט ר ה ל ה ק ל ע ל ס ב ל ם ש ל ה א נ ש י ם ש ם ) ופא, 17 במאי ( הגעת משאיות הבשר תרומת סעודיה ) דף הפייסבוק של משרד ההקדשים ברצועה, 16 במאי 2019) התבטאות מחמד אלעמאדי בגנות הג ' האד האסלאמי בפלסטין ו ה ת נ צ ל ו ת ו ב מ ה ל ך נאום שנשא מחמד אלעמאדי, ראש הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה, הוא נ ש א ל ה א ם ה ו א ח ו ש ב ש ה ה ר ג ע ה ת מ ש ך. א ל ע מ א ד י ה ש י ב, כ י למרות שאף א ח ד מ ש נ י ה צ ד ד י ם ה ע י ק ר י י ם י ש ר א ל ו ח מ א ס ל א ר צ ו ב ה ס ל מ ה " ארגון אחר" עשה משהו בגבול וגרם להסלמה ) א ל ג ' ז י ר ה, 14 ב מ א י ( ג ו ר מ י ם ב ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, ש ר א ו ב ד ב ר י א ל ע מ א ד י ה ת ק פ ה ע ל א ר ג ו נ ם, מ ת חו ב י ק ו ר ת ע ל ד ב ר יו. ל ש כ ת ההסברה של ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י פ ר ס מ ה ה ו ד ע ה מטעמו של מ ז כ " ל ה א ר ג ו ן, ז י א ד אלנח ' אלה, שבה הוא דרש מאלעמאדי להתנצל על הצהרותיו הקשורות בסבב ההסלמה האחרון. בהודעה אמר אלנח ' אלה כי ה ס י ו ע ע ל ל ק ט ר ה ו ד ו ה ם ה ה ו מ נ י ט ר י ש ה ם ה ד ב ר פ י ר ו ש א י ן א ך ל ר צ ו ע ה, מ ס כ י מ י ם ל ה צ ה ר ו ת י ו " ה ב ל ת י א ח ר א י ו ת" ש ל א ל ע מ א ד י, ש ב ה ן ה ו א ח ר ג מ ש ל י ח ו ת ו ה ה ו מ נ י ט ר י ת ) ה א ת ר ה ר ש מ י ש ל ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י, 15 ב מ א י ( 2019.

14 דף הפייסבוק של הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה,( 14 מסיבת העיתונאים שקיים מחמד אלעמאדי בעזה 15 ב מ א י 2019) הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה פרסמה הודעה מטעמו של אלעמאדי שבה נאמר, כי ההצהרות שיוחסו לו א י נ ן נ כ ו נ ו ת. ה ו א ה ד ג י ש א ת ה כ ב ו ד ש ה ו א ר ו ח ש ל כ ל ה א ר ג ו נ י ם ה פ ל ס ט י נ י י ם, א ת ה ע ר כ ת ו ל ק ו ר ב נ ו ת י ה ם ו א ת ה ק ש ר ה מ י ו ח ד ש י ש ל ו ע מ ם, לרבות עם " ה א ח י ם " ב ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י, ש ה י נ ו א ח ד ה א ר ג ו נ י ם ה ח ש ו ב י ם ב י ו ת ר בזירה הפלסטינית ) אתר הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה, 15 במאי ( ב ה ת י י ח ס ו ל ד ב ר י א ל ע מ א ד י א מ ר א ס מ א ע י ל ר צ ' ו א ן, ב כ י ר ח מ א ס, כ י א ל ע מ א ד י ה ת נ צ ל ע ל ה ד ב ר י ם ש צ ו ט ט ו ה ו ס י ף ה ו א מ פ י ו. ה ג ' ה א ד ל ב י ן ח מ א ס ב י ן ת י א ו ם ק י י ם כ י ו צ י י ן, ה א ס ל א מ י ה ז ר ו ע ו ת ב י ן ג ם כ מ ו ב פ ל ס ט י ן 15 ה צ ב א י ו ת ש ל ה ם ב מ ס ג ר ת ה ח מ " ל ת ג ו ב ה ו כ ל ה מ ש ו ת ף ה א ר ג ו נ י ם כ ל ב י ן מ ת ו א מ ת ) א ל מ י א ד י ן, ב מ א י. ( 2019 הרשות הפלסטינית תגובות פלסטיניות ליוזמת ארה " ב לכנס סדנא בנושא הכלכלי בבחרין א ר ה " ב ו ב ח ר י ן ה ו ד י ע ו ע ל כ י נ ו ס " ס ד נ ת ע ב ו ד ה " כ ל כ ל י ת ש ת ת ק י י ם ב ב י ו נ י 2019 ב מ נ א מ ה בירת בחרין. הסדנא, שתהיה חלק מ " עסקת המאה ", תעסוק בעידוד השקעות במזרח התיכון בכלל ו ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ב פ ר ט ) יהודה, שומרון ו ר צ ו ע ת ע ז ה (. ה ס ד נ א ת נ ו ה ל ע ל י ד י ש ר ה א ו צ ר ה א מ ר י ק א י ו י ו ז מ נ ו א ל י ה ש ר י א ו צ ר ו א נ ש י ע ס ק י ם מ מ ד י נ ו ת נ ו ס פ ו ת, כ ו ל ל מ י ש ר א ל ו ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. ל ד ב ר י ה א מ ר י ק א י ם ה ס ד נ א 19, CNN) ת ה ו ו ה ה ז ד מ נ ו ת ב פ נ י ל ה צ י ג ה פ ל ס ט י נ י ם ה ח ל ק פ ר ט י א ת " ע ס ק ת ש ל ה כ ל כ ל י ה מ א ה " ב מ א י. ( 2019 הפלסטינים מתכוונים להחרים את הסדנא שכן הם רואים בהשתתפותם בה ביטוי לנורמליזציה עם י ש ר א ל וקבלה של " ע ס ק ת המאה " של ארה " ב. ג ו ר מ י ם ב כ י ר י ם ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ו ב ח מ א ס ה ד ג י ש ו כ י ה ם ל א ר ו א י ם בקיום סדנא כ ל כ ל י ת פ ת ר ו ן לבעיה הפלסטינית. היו אף שהצהירו כ י כ ל מ י ש י ק ח ח ל ק ב ס ד נ א י י ח ש ב כמשתף פעולה.

15 דניא אלוטן,( דף הפייסבוק של הקריקטוריסט אסמאעיל אלבזם,( השלום הכלכלי. עסקת המאה "" ה ח ל ט ת ה פ ר ל מ נ ט ה ג ר מ נ י ע ו ר ר ה. ה ו ע ד ה פ ו ע ל ש ל א ש " ף ב מ א י 2019) גינוי הפרלמנט הגרמני על הגדרת BDS כ א נ ט י ש מ י ח ב ר י ה פ ר ל מ נ ט ה ג ר מ נ י א י ש ר ו ב- 17 ב מ א י 2019 ה צ ע ה ה מ ג נ ה א ת ת נ ו ע ת ה ח ר ם ע ל י ש ר א ל BDS) ( ומגדירה אותה כ א נ ט י ש מ י ת. ב נ ו ס ף ק ו ר א ת ה ה צ ע ה לממשלה שלא ל מ מ ן ג ו פ י ם השוללים את ז כ ו ת ה ק י ו ם ש ל מ ד י נ ת י ש ר א ל ו ז כ ו ת ה ל ה ג ן ע ל ע צ מ ה ) הארץ, 19 במאי ( 2019 ג ל ש ל ג י נ ו י י ם מ צ ד ג ו ר מ י ם פ ל ס ט י נ י ם ש צ י י נ ו כ י ה ה ח ל ט ה ת ו מ כ ת ב א ו פ ן ח ד- צ ד ד י ב " כ י ב ו ש " ה י ש ר א לי, מ נ ו ג ד ת לחוק הבינלאומי ומהווה איום על חופש הביטוי. להלן מספר התבטאויות פלסטיניות בנושא : ה מ ו ע צ ה ה ל א ו מ י ת ה פ ל ס ט י נ י ת מ ה ו ו ה ז ו ה ח ל ט ה כ י צ י י נ ה ת מ י כ ה ע י ו ו ר ת ב " כ י ב ו ש " ו ב ה פ ל י ה ה ג ז ע י ת, ש י ש ר א ל מ פ ג י נ ה כ ל פ י ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ז ה 71 ש נ י ם. ה י א ק ר א ה ג ם ל א י ג ו ד י ם ב י ן- פ ר ל מ נ ט ר י י ם ב י נ ל א ו מ י י ם ולאיחוד האירופאי ולאיגוד הבין- פרלמנטרי הבינלאומי להפעיל לחץ על הפרלמנט הגרמני ב ע נ י י ן ז ה ) ו פ א, 18 ב מ א י ( 2019 ג י נ ה א ת ה ח ל ט ת ה פ ר ל מ נ ט ה ג ר מ נ י ו ט ע ן כ י ה ח ל ט ה זו משרתת את " עסקת המאה" ) ו פ א, 19 ב מ א י ( ג ' מ א ל נ ז א ל, ד ו ב ר פ ת ח ב א י ר ו פ ה, צ י י ן כי ה ח ל ט ה ז ו ס ו ת ר ת א ת ה ח ו ק ה ב י נ ל א ו מ י, א ת ה ה ח ל ט ו ת ה א י ח ו ד ש ל ה ק ו ד מ ו ת ה א י ר ו פ א י ה ח ל ט ת ו א ת מ ו ע צ ת ה א ו " ם ש ל ה ב י ט ח ו ן מ פ נ י ה ז ה י ר ה ו א קביעת תנועת BDS כאנטישמית שכן ל ד ב ר י ו זהו איום על חופש ה ד ע ה. ה ו א ק ר א ל פ ר ל מ נ ט ה ג ר מ נ י להכיר במדינת פלסטין ) ו פ א, 18 ב מ א י ( ב א ס ם נ ע י ם, ב כ י ר ח מ א ס, ג י נ ה א ת ה ה ח ל ט ה ו צ י י ן, כ י ז ה ו " י ו ם ש ח ו ר" ב ה י ס ט ו ר י ה ש ל ז כ ו י ו ת ה א ד ם ו ש ל ח ו פ ש ה ב י ט ו י. ל ד ב ר י ו פ ו ע ל ת ג ר מ נ י ה מ ת ו ך ר ג ש ו ת א ש ם כ ל פ י ה י ה ו ד י ם ל נ ו כ ח הפשעים שביצעה נגדם. הוא קרא לפרלמנט הגרמני לסגת מהחלטתו באופן מידי ) צ פ א, 17 ב מ א י ( אחמד בחר, סגן יו " ר המועצה המחוקקת, גינה את החלטת גרמניה. הוא ציין, כי החלטה זו מהווה ז ל ז ו ל ב ז כ ו י ו ת ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ו כ י ל ת נ ו ע ת BDS ת פ ק י ד ח ש ו ב ב מ א ב ק ב כ י ב ו ש ב ז י ר ה ה ב ינ ל א ו מ י ת 18 ב מ א י ( מ- 3 ה ח ל ט ה ש ל מ ו ע צ ת ה ב י ט ח ו ן ש ל ה א ו " ם 1967 אינן חוקיות. 23 בדצמבר 2016 הקובעת, כי ההתנחלויות הישראליות בשטחים שנכבשו ב-

16 דף הפייסבוק של משרד החוץ הפלסטיני,( 16 ביקור ריאצ ' אלמלאכי בהולנד ו ב ר י ט נ י ה ר י א צ ' א ל מ ל א כ י ש ר ה ח ו ץ ו ה מ ה ג ר י ם ב מ מ ש ל ה ה פ ל ס ט י נ י ת נ ו ע ד ב ה א ג ע ם פ א ט ו ב נ ס ו ד ה ה ת ו ב ע ת הכללית של ב י ת ה ד י ן ה ב י נ ל א ו מ י ICC) (. ב פ ג י ש ה ה ג י ש א ל מ ל א כ י ל ב נ ס ו ד ה א ת ה ד ו " ח ה ש נ ת י ב נ ו ג ע ל" פ ש ע י י ש ר א ל" ב מ ה ל ך ש נ ת ב מ ה ל ך ה פ ג י ש ה ה ד ג י ש א ל מ ל א כ י א ת ה ח ש י ב ו ת ש ב פת י ח ת ח ק י ר ה ב מ ה י ר ו ת ה א פ ש ר י ת ב נ ו ג ע ל מ צ ב ב ש ט ח י ם נ ו כ ח העובדה שממשלת ישראל מתכננת לספח חלקים מהגדה ה מ ע ר ב י ת. ע ו ד צ י ין אלמלאכי, כ י ב י ת ה מ ש פ ט ב י ש ר א ל ה ש ת י ק א ת פ ר ש ת ש ר י פ ת ב י ת מ ש פ ח ת א ל ד ו א ב ש ה וביקש מבנסודה ל ב ח ו ן א ת ה נ ו ש א ) ו פ א, 15 ב מ א י ( ל ד ב ר י צ א א ' ב ע ר י ק א ת, מ ז כ י ר ה ו ע ד הפועל של א ש " ף, א ל מ ל א כ י א מ ו ר ל ע ר וך פ ג י ש ה נ ו ס פ ת ב ב י ת ה ד י ן ב מ ט ר ה ל ה ש י ג פ ס ק ד י ן ב נ ו ש א ה ע ב ר ת ה ש ג ר י ר ו ת. ( ה א מ ר י ק א י ת ל י ר ו ש ל י ם ) דנ י א א ל ו ט ן, ב מ א י י צ א מ ה א ג א ל מ ל א כ י ל ב י ק ו ר ר ש מ י ב ב ר י ט נ י ה ב מ ה ל כ ו נ ו ע ד ע ם ע מ י ת ו ש ר ה ח ו ץ ה ב ר י ט י ועם מנהיג מפלגת הלייבור ג ' רמי קורבין ) דף הפייסבוק של משרד ה ח ו ץ ה פ ל ס ט י נ י, 17 ב מ א י ( מימין : ריאצ ' אלמאלכי נפגש עם פאטו בנסודה. משמאל : ריאצ ' אלמאלכי עם מנהיג מפלגת הלייבור ג ' רמי ק ו ר ב י ן, י ח ד ע מ ו ח ס א ם ז מ ל ט, נציג הרשות הפלסטינית בבריטניה 17 ב מ א י 2019)

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 7040/15

פסק-דין בתיק בגץ 7040/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 7040/15 בג"ץ 7076/15 בג"ץ 7077/15 בג"ץ 7079/15 בג"ץ 7081/15 בג"ץ 7082/15 בג"ץ 7084/15 בג"ץ 7085/15 בג"ץ 7087/15 בג"ץ 7092/15 בג"ץ 7180/15 לפני: העותר בבג"ץ

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

משטר ההיתרים הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים מרחב התפר"

משטר ההיתרים הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים מרחב התפר משטר ההיתרים הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים מרחב התפר" משטר ההיתרים הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים מרחב התפר" מחקר וכתיבה: עו"ד אלעד כהנא יונתן קנוניץ' ריכוז מידע: נג'יב

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Microsoft Word _3_header-ID

Microsoft Word _3_header-ID היסטוריה המ נשר הנשכח של דוד בן-גוריון מ- 1948 על סיפוח יהודה ושומרון הווארד גריף ה סכם המסגרת לשלום במזרח התיכון שנחתם בקמפ דיויד ב- 1978, מה שכונה תהליך השלום של אוסלו )1992 עד 2000(, ותוכנית ההתנתקות

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד