מאמרים מתנה לצרכן מאת גד טדסקי תוספת חינם לצרכן בתור מדיניות עיסקית ובתור בעיה משפטית. א. ד. עיסקהאחתאו ג. ממנה לאאלטרואיסטית. יחס לבר משפטי. ב. פרס ז

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מאמרים מתנה לצרכן מאת גד טדסקי תוספת חינם לצרכן בתור מדיניות עיסקית ובתור בעיה משפטית. א. ד. עיסקהאחתאו ג. ממנה לאאלטרואיסטית. יחס לבר משפטי. ב. פרס ז"

תמליל

1 מאמרים מתנה לצרכן מאת גד טדסקי תוספת חינם לצרכן בתור מדיניות עיסקית ובתור בעיה משפטית. א. ד. עיסקהאחתאו ג. ממנה לאאלטרואיסטית. יחס לבר משפטי. ב. פרס ז. ו. מעין מתנה. הבטחת מתנה או הנחה במחיר. ה. שתיים. דינים ט. הקשר בין שתי העיסקאות כריתתן וגורלן. ח. בהגדלה. בעלי נפקות ניכרת בענייננו(הקיום בתוס לב, איסור ונטל בדבר ההטעיה,דיני האם כדאי להרחיק לכת עוד י. ההגדלה); נפקותה של השפעה בלתי הוגנת. יותר בהגנת הצרכן. א. תוספת יתינם לצרכן במור מדיציות עיסקית ובתור בעיה משפטית בין הדרכים שלהן נזקקים ספקי סחורה ושירות(להלן: המצרך) לקידום השיווק, אחת מן המקובלות ביותר בימינו היא להכריז שהצרכן הרוכש מצרך זה או אחר אצלם יקבל חינם גם נכס או שירות נוסף (להלן: התוספת). 1 לפעמים מזכים בפרס את הצרכן הזוכה בהגרלה שיערוך הספק בין הלקוחות או את הצרכן שימלא תנאי זה או אחר(כגון איסוף של סדרת תמונות, שאחת מהן מצורפת בכל חפיסה של המצרך). הצרכן התמים יברך על הכרזה זו, בראותו בה תופעה הפוכה לתנאים המקפחים שהספקים מבקשים להכניס בחוזיהם אתו ושהדינים נלחמים בהם. ואמנם, אין לשלול את האפשרות שהספק יציע תנאים נוחים לשם משיכת הלקוחות ולהתגברות על מתחריו העסקיים, בהגבילו את ודוחו ואפילו בוותרו זמנית על כל רווח או בהפםידו. ראיה לכך ניתן לראות בגילויים אחרים למדיניותם העיסקית של הספקים, כגון מתן מצרך לדוגמא (למשל: הספקת יומון במשך חודש ימים) ללא תמורה לכל דורש. אך. מן הסתם, במוקדם או במאוחר הנושאים בעלות השי הנדון יהיו הלקוחות, בהידרשם לשלם המורה גבוהה למצרך יותר מזו שהיו משלמים אלמלא המתנות אשר ניתנות להם או ללקוחות אחרים. בצירוף: עיםקה בתמורה ותוספת חינם, לעתים קרובות אף אם לא תמיד יטול הספק ביד אחת את אשר הוא נותן בידו האחרת: ולא עוד אלא שעל ידיהצירוף הנ לעלולים 1 על המקרה שמבטיח התוספת יהיה היצרן ולא ספק המצרך לצרכן(או לא זה כלבד) נעמוד להלן. סעיף ד. 243

2 גד טדסקי משפטים י ט, רנש ן לנצל את הקסם הכרוך במתנה בעיני הבריות בהניעם את הלקוחות לעסק 2 כולל פחות כדאי להם מאשר רכישת המצרך שהוא לבדו דרוש להם להבדיל מדבר המתנה שאולי אינו עונה על צורך אמיתי של הרוכש. לצדק הזהיר ניתן אפוא לסגל לעצמו את האימרה הקלסית: מתאים [קרי: מספקים] אפחד אף כי מתנות ישאו. 3 מבחינת המשפט הנוהג, על הפרשן לאמת אם המתנה המוצעת לצרכן היא מתנה להלכתה, לפי לשון הפרסומת, ובמקרה זה לקבוע מהו הקשר בינה ובין רכישת המצרך בתמורה. בישראל טרם הגיע העניין לערכאות, אך בפסיקה בארצות אחרות ובספרות, גם הישראלית לפי דיונה הראשוני, מתגלית רתיעה והססנות לפרש את לשון המתנה הנ ל על פניה, ולרוב רואים בה כעין הסוואה לכוונתו האמיתית של הספק, כלומר: לעריכת עיסקה כוללת בתמורה. על פירוש זה מעיד נוהגם של פוסקים וסופרים לכתוב מתנה או חינם במרכאות. 4 כאץ ולהלן עסק בא לציץ אח העיסקה בתמורה והתוספת גם יחד. 2 (II, אלה הם דברי הטרויאני 49.Timeo בשירת דירגיל וס (אבאיס. Danaos et dona ferentes 3 לאוקואון, כראותו את הסוס הגדול מעץ אשר היוונים הניחו בפני עירו הנצורה עד אז. בישראל, א זמיר, חוק המכר, תשכ ח- 1968!פירוש לחוקי החוזים), ןהמכון למחקרי חקיקה 4 ע ש הארי סאקר, ג טדסקי עורך, תשמ ז) 76, בעמ 74-73, רואה אח התוספת למכירה כחלק מהממכר כאשר יש לה ערך ניכר, כשלעצמה וביחס למצרך. כאשר אינו ניכר, הוא צופה את האפשרות של אי כוונת הצדדים להתקשר בחוזה מחייב אושל מתנה. גס במקרה שהתוספת היא פרס בהגרלה הוא נוטה להסתייג מהשקפת המכר (שם, בעמ 75). שלילת המתנה נובעת גם. כנראה, מדברי פרופ די פרידמן, מושג התמורה בחקיקה הישראלית, קוכץ ההרצאות בימי עיון לשופטים השלייה (ירושלים, תשל , אף אם לא נוגעים לענייננו במישרין. באנגליה W.L.R1 ] )1. Esso Petrol בבית הלורדים החליטו לראות במטבעות שהנפיקה החברה ושניתנו לרוכשי הדלק תמורה לכניסת הלקוח לחוזה העיקרי. שניים מן השופטים (להלן, סעיף ב) סברו שלפי שוויים המבוטל של המטבעות היחס בין הצדדים בנוגע להם הוא יחסר לכר משפטי. ואחד(לורד פרסר מטוליבלטון) Mod..p. Cases", 39.s Atiyah, "Notes of הביע דעתו שגם בעניין התוספת החוזה היה חוזה מכד (1976) Rev..L מצדד בהשקפה אחרונה זו. בדחותו את שתי הדעות האחרות שהתבטאו במשפט אסו. בארצות הברית, בפסיקה ובספרות שוררת גםיכן הדעה הרואה בתוספת חלק Du Pont De Nemours & Co.Sheppardv. Revlon Inc. 267 So. Inc. v. Kaufman & Chernick Inc. 148 NE 2d 634 (1958); Am. Jur. 2d, Sales, vol. 67, 1985, , I)1981,.rded3(2-106 ;R.A. Anderson, Uniform Commercial Code. על הפסיקה האמריקנית ראה גם להלן, סעיפים ד ו ט. ממערב גרמניה, פרופ קץ Kotz).H), אחד ממנהלי Privatrecbt^.Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internat שבהמבורג. הודיענו כי שאלת מהותה של העיםקה (במקרים שהעיסקה מוהדת לפי החדק: להלן, הערה 5) לא עמדה לדיון בארצו עד כה. על הזרמים השונים שהצטיינו בפסיקה האנגלית והאמריקנית חיווה דעתו כדלקמן: In a case like&yo there is no binding contract regarding the gift. Despite the wording of the advertisement the garage owner will obviously not guarantee the availability of coins. Owing to the small intrinsic value of the gift the customer does not seem to have a contractual right to it. If. however, a material gift is offered in addition to specified goods (see Dupontv. Kaufman: tyres plus anti-freeze) both parties will include the gift in their calculation and decision making. Therefore we have a unitary and mutual contract. Even in cases without a legal obligation to supply a gift the seller is under a collateral duty (arising from the sales contract) to prevent any damage to goods, or any 24-4

3 משפטים י ט, תשיץ מתנה לצרכן אשר למשפט הרצוי, דאגותיהם האפשריות הנ ל של הצרכנים עשויות להיות גם לדאגות המחוקק. בישראל לא הונהגו עד כה כללים מיוחדים בנוגע לתופעה הספציפית הנדונה להבדיל מכללים המיועדים להגן על הצרכן בפני הטעיה והשפעה בלתי הוגנת בכללן וסדינים הנוגעים להגרלה בכללה. נשאלת השאלה אם כדאי גם למחוקק הישראלי ללכת בדרכה של החקיקה בארצות אחרות, אשר ראתה מקום להצר את צעדי הספקים במדיניותם העיסקית הנדונה. 5 זוהי כעין חזית שנייה (אף אם לא שווה בחשיבותה) אשר יש שפותחים כנגד הספק, לעומת החזית הראשונה לאיסור התנאים המקפחים בחוזה. כביטוי למדיניותם העיסקית, מתנות הספקים עשויות ללבוש שלוש צורות שמות לפי עוצמת הקשר ביניהן ובין עיסקה זו או אחרת של הספק ועסקיו בכללם. אחת היא זאת המעניינת אותנו כאן, אשר בה הזיקה הנ ל אמיצה ביותר: מתן תוספת במתנה infringement of rights of the buyer, that may result from the gift (cf. Sheppard). It is 521 BGB that the seller ought to be likened to a donorarguable and should therefore be liable only if damage results from intentional or grossly negligent conduct, טיין מגוון דעות. פס דאחד it. ( I I, 1960)882, Prêt. Torino , Giur. מסכים לרעיון המתנה, אך לא בלי היסוס והםתייגות מה. בפסק דין אחר(, Prêt. Parma Padano, 1962,1,138 {Foro הצטמצמו בקביעה שהבטחת המתנה היא התחייבות טפלה הנספחת לעיסקה העיקרית. ברשימה על פסק דין זה שפרסם שם, דוהה Biondi את רעיון המתנה ורואה את הבטחת הספק כפופה לסעיף 1989 לסה ח, בתור הבטחה לציבור ללא תמורה..C Massimo ב ר א ו ת ואת,שולל אף הואאת קיום המתנה 37 ) מטרת הפרסומת כסותרת אותה. בעיני SchJesingere Vanzetti,inJî/v. dir. industr. (1966) 1. J66 גם כן אין כאן מתנה, ואת העיסקה כולה יש לדון כפעולה אסורה בהיותה מעשה התחרות בלתי הוגנת (סעיף 2598 לסה ח). 5 בצרפת, חוק מיום 20 במארס 1951 אוסר מכירות בפרסים שהם מוצרים שונים ממושא המכירה(אך לא תוספת חינם שתצורף לחוזה מסוג שונה, כגון חוזה הובלה). פקודה מיום 5 לאוגוסט 1961 השלים את החוק באוסרה תחבולה שאליה נזקקו קודם הספקיםלשם עקיפת החוק הנ ל, כלומר: מכירת מוצרים שונים כחטיבה אחת תמורת מחיר גלובלי. ר.H &.L Mazeaud, Leçons de droit p. 771.cm/(Paris, 2 éd., 1963) III 5 941, גם בשעת החקיקה הנ ל וגם אחריה נחלקו הדעות בצרפת על כדאיות האיסור.ראה מאזו. שם. בגרמניה גם כן הוטל איסור עקרוני(בחריגים מרובים) על יד Zugabeverordnung מיום 9 במארס 1932 והוא נוהג כתיקונים מאוחרים יותר. על תולדות פרשנותה ראה Aufl15, 1988,.W. Hefermehl Wettbewerbgrecht, Mùnchen גם בצרפת וגס במערב גרמניה לאיסור העקרוני ישנס סייגים. בארצות הברית אין איסור מיוחד על תוספת המתנה, אךלפי Act n Federal Trade Commission (פרק U.S. nn 15 (Code מוסמכת רשות זו להוציא צווים האוסרים על דרבי תחרות לא הוגנות, וגם מתנות לכאורה Monopolies,Restraints, 5 5 / 0 Am. JUT. 2d, vol. Trade and Unfair Trade Practices, 1971 and Suppl. 1987, s 758,776,798; CP. Jhong,in:, 2d, vol.united States Supreme C. ג ם ח ד ל דנו בעניין. התמקדו בהיבט ההתחרות בין הסוחרים ותוצאותיה לטובת הלקוחות. במשנה במסכת בבא מציעא, דף ס, עמי 4 נאמר: ר יהודה אומר: לא יחלק החנווני קליות ואגוזין לתינוקות, מפני שהוא מרגילן לבוא אצלו. וחכמים מתירים. ובתלמוד: מאי טעמייהו דרבנן? דאמר ליה: אנא מפליגנא אמגוזי, ואת פליג שיסקי [התלמוד בתרגומושל ע שטיינזלץ, ירושלים, תש מ]: מה טעמם של חכמים? שאומר לו אבי מחלק אגוזים, ואתה חלק שזיפים ). דהיינו: שאם סוחר אחד מחלק לצרכן אגוזים בחינם, יחלק סוחר אחר שדפים( שיסקי ) בחינם, והצרכן ירוויח. הרמב ם בהלכות מכירה, יח, ד, פוסק כחכמים, ודעה זו היא המוסכמת. 245

4 גד טדסקי משפטים י ט, תש ן לרוכש מצרך זה או אחר, ולכן מתנה התלויה בעיסקת הרכישה. צורה שנייה קיימת כאשר הספק נותן בתור שי דוגמא של המצרך לאנשים שהוא מקווה כי אחר כך ימשיכו וירכשו אותו בכסף מלא, אך בלי לדרוש שוס התחייבות לכך מצדם. ועוד ישנה צורה שלישית, כאשר מתכוון הספק להעלות סתם את קרנו בעיני הציבור על ידי ה sponsoring (חסות) שלו לאיזה מפעל בעל תועלת כללית, אף לא קשורה לעסקיו. שני הסוגים האחרונים חורגים מדיוננו זה. ב. יחס לבר משפטי על סף דיוננו, יש להתמודד עם הדעה השוללת נפקות משפטית להכרזת הספק הנדונה. במשפט אסו נקטו עמדה זו שניים מבין השופטים בבית הלורדים. 6 הם לא התכוונו לומר כי בעניין תוספת המדליות הניתנת חינם לרוכש הדלק החוזה היה בטל משום חוסר התמורה.(consideration) באנגליה התגברו כבר מזמן על הקושי הנ ל על ידי תודת החוזה הנספח, שלפיה הכניסה בחוזה העיקרי (חוזה מכד, במקרה הנדון) עשויה לשמש תמורה בחוזה הנספח (חוזה על המטבעות, במקרה הנדון). אילו התמקדו בעניין,considerations דעתם לא היתה חשובה לנו, כיוון שבמשפטנו אין זאת מידה דרושה בחוזה. דעתם הנ יל של שני השופטים הכופרים בנפקותו המשפטית של עניין התוספת היתה מבוססת על שוויים המבוטל של המטבעות בפרשה הנדונה ועל אי ההםתברות שרוכש הדלק יתבע לדין את המוכר שלא מסרם לו, כדברי הפרסומת. לעמדתם זו של שני הלורדים הללו לא היו שותפים יתר השופטים שישבו אתם בדיון על פרשת אסו בבית הלורדים. היא מצאה גם ביקורת נחרצת בספרות המשפטית באנגליה גופא 7 ועוד יותר ראויה לה לפי המשפטי הישראלי. שווי הנכס שבמחלוקת וההסתברות שאיש מן היישוב לא יגש לערכאות בגללו אינם מבחן ראוי למהות הבעיה ולפתרונה עליפי הדינים. ההשערה שיחסים מסוימים לא יהיו שפיטים מקובלת בקלות כשמדובר בהסכמים בין קרובי משפחה וביחסי ידידות; אך ביחסים עיסקיים דרושה הוכחה מלאה, כפי שהזכיר אחד מיתר השופטים במשפט אסו בהסתמכו על פסקי דין קודמים. 8 הדעה שלדברי הפרסומת של הספקים אין להתייחס ברצינות היא דעה שאבד עליה כלח, כשלא מדובר בדברי קילוםין סתמיים שכל אחד מבין מהו אופיים התעמולתי חסר האחריות. בפני השפעתה העצומה של הפרסומת על השוק עמדה כנ ל הינה בלתי מוצדקת. אין סתירה בין פרסומת ובין נפקוהה המשפטית, ולא עוד אלא שהפרסומת דורשת אותה כדי להגיע לייעודה. הציבור רשאי לבטוח שהספק אחראי לקביעותיו העובדתיות ולהבטחותיו. ולפי הטווח הארוך לפחות, הספק עצמו לא יראה הצלחה לפרסומתו אם הציבור לא יקבל דבריו כאמינים לאור הכרת המשפט באחריותו Killowen Viscount Dilhome Lord Russel of (לעיל, הערה.10,5-4(4 ראה 1 ראה דבריהם של 6 גם דברי פררפ קץ (לעיל, הערה 4)..Atiyah (supra ראה דברי 4) note 7.Lord Simon of Glaisdale (supra, ראה דברי 4) 5-6 note 8 246

5 משפטי י ט, תש ן מתנה לצרכן להם. במשפט שלנו הצעת חוזה עשויה ללבוש צורת פנייה לציבור 9 וחוק הגנת הצרכן מזכיר במפורש את אחריות ה עוסק לפרסומת שלו. 10 ג. מתנה לא אלטרואיסטית כאשר מכריז הספק על מתן המתנה הנדונה כביטוי למדיניותו העסקית, ברי לנו שמניעו אינו עשיית חסד עם הצרכן אלא אך ורק קידום האינטרסים שלו. מכאן הרגשת הרבים שלפי כוונתו אין זו מתנה ראויה לשם זה. האומנם מושג המתנה דורש שהנותן מתכוון להיטיב עם המקבל? לכאורה לא, לפי החוק הישראלי משנת תשכ ח, המגדיר את המתנה בהקניית נכס שלא בתמורה, ותו לא. מתאימים להגדרה אובייקטיבית גרידא כזאת הם הדברים אשר, מבחינת המשפט האנגלי, אמר אחד משופטי אםו: gift, "benevolence is not a necessary feature of a.which may well be motivated by self interest"" לעומת זאת, בגרמניה, במסכת הנחשבת לספר הסטנדרדי במשפט האזרחי, זאת שייסדו בשעתם אנצרוס, קיפ ו וולף Wolff),(Enneccerus, Kipp, נפתח הדיון על המתנה כקביעה: מתנה היא פעולת אלטרואיזם. 12 אילו היה עלינו להבין דברים אלו כהגדרה אשר לפיה יש לשלול קיום מתנה כאשר אין כוונה להיטיב למקבל, כי אז הקביעה הנ ל היתה מעידה על דין שונה מהדין הנוהג בשיטות משפט אחרות. אך ישנם נימוקים המביאים למסקנה הפוכה. סעיף 516, פסקה ראשונה, לסה ח הגרמני אינו שונה מסעיף 1 לחוק המתנה הישראלי בלשונו האובייקטיבית (אין זה פלא: ההוראה הגרמנית שימשה מקור להוראה הישראלית): ולא עוד אלא בעבודות ההכנה B.G.B.^ הבליטו המחברים במפורש: היתה אחדות בכך כי [...] במושג המתנה באה בחשבון אף הקנייה שנעשתה בכוונה אנוכית גרידא. 15 ובכן, מתנה היא גם זאת הנערכת מנימוק אנוכי מובהק 14 (ויהיה זה מניע כלכלי, כגון אי חשיפות למסים, או לא כלכלי, כגון זכייה בבחירות או באותורדכבוד): או מנימוק לא אלטרואיסטי אחר, כגון רצון הנותן שבמותו לא יעבור הנכס לעזבונו, לטובת יורשיו. 9 סעיף 2, סיפא. לחוק החוזים (חלק כללי), תשל ג ןלהלן: חוק החוזים הכללי). 10 סעיפים 2 (ג) ו ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ א (על תיקונו משבת התשמ ח ). 11 דברי Lord Rüssel of KUIowen (לעיל, הערה,( ,ראה 1958)., Schuldverkältnisse Bearb15 (L. Enneccerus & H. Lehmann, Recht der 120. משפט זה לא היה בחיבורו המקורי של אבצרוס:,. lobearb ) Recht der Schuldverhälmisse 1928) 372, דברים ברוח הנ ל כתב כישראל ד פרידמן(לעיל, הערה 4). II,ss,.Aufl12. Staudingers Kommentar z. B.G.B. B e r l i n ; , 516, 5, 2 14 למסקנה זו מגיעים גם לפי המשפט האיטלקי, אףיעל פי שסה ח האיטלקי. סעיף 769, בהתאם למסורת הרומאית קובע שהמתנה תיעשה בכוונה ליברלית. ראה Biondi, Le donazioni ( (Torino, לכאורה, שונה המצב במשפט הצרפתי. אף על פי שהגדרת המתנה הנקבעת בסה ח. סעיף 894, היא אובייקטיבית גרידא. כית המשפט העליון פסק שאק מתנה כעיסקה הנערכת לפי האינטרס של הנותן. ראה III, Encyclopédie Juridique Dalloz, Droit Civil, תתקיים". 26, מתנה כאשר ברצונו להיטיב למקבל: M.F. Pianiol, G. Ripert & J. Boulanger, Traité de Droit. I V, p, )1959,1031. Civil (

6 גד טדסקי 4r משפטים י ט, תש ן יחד עם זאת, אין אנו רואים מתנה בכל עיסקה ללא תמורה שעל ידה מקנים נכס לזולת בהסכמתו, כנובע לכאורה מלשון סעיף 1 הנ ל לחוק המתנה. כפי שקביעתו של פרופ להמן הנ ל, אם מתקבלת כהגדרת המתנה, עלולה להטעות בהיותה צרה מדי, כן הגדרת סעיף 1 לחוק המתנה שלנו, אם נפרשה מילולית, נראית רחבה יתר על המידה. אנו מתכוונים להצבת הגבול בין תחום המתנה ובין תחומה של עשיית עושר. נניח, למשל, כי פרצה שריפה אצל השכן וכי אני מגיש לו שמיכת צמר כדי שיחניק בה את האש. לפי הצהרת הצדדים או לפי כוונתם המשתמעת, עוברת הבעלות למקבל ולא הותנתה כל תמורה לכך. אך, באין כוונה מפורשת או משתמעת כי היתרון הניתן למקבל ייחשב יתרון סופי, יחול החוק על עשיית עושר והזוכה חייב השבהי. 1 לאור חוק זה, לקיום מתנה לא םגי שיהיה "an act whereby something is voluntarily transferred from the true possessor to another person with the full intention 1 5 ד ר ו ש שלפי כוונת הצדדים נוכל לשלול לא רק השבה בעין אלא גם השבת היתרון. המבחן לקיום מתנה הוא דווקא ככוונה לסופיות היתרון הניתן למקבל. 16 סימן מובהק המעיד על הכוונה להעניק יתרון סופי כנ ל נמצא כאשר נוקטים לשון מתנה מפורשת, וזהו המקרה שאנו דנים בו כאן. כללו של דבר: במושג המתנה כשלעצמו אין שום מניעה להכרה בתוספת הנדונה בתור מתנה כהלכתה. ד. עיסקה אחת או שתיים לפי דברי הצדדים, התמורה שמשלם הצרכן מתייחסת אך ורק למצרך שהוא מקבל, ואילו התוספת ניתנת לו חינם במתנה. המשפטנים המקבלים גירסה זו על פניה יראו בעסק הכולל הנדון שתי עיסקאות נפרדות ', 7 אף אם הן קשורות ביניהן על ידי תליית אחת (המתנה) בכריתת האחרת (העיסקה העיקרית). השקפה דואליםטית זו תחול אף כאשר המושא של אחת העיסקאות הוא שווה או דומה למושא השנייה: נכס המוקנה לצרכן, מאותו סוג או מסוג אחר, שירות הניתן לו בכל אחת משתיהן וכר. ואכן, אף אם מדובר בעניין שווה, בכל זאת. כיוון שלשת העיסקאות מושא נפרד ולהן עילה שונה 15 ראה חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל ט- 9 ד 19, סעיף 1. 1 ראה *,20.vol. G i f t s " 16 לעומת זאת, פרופ ראבילו,יחוק המתנה, תשכ ת- 1968, פירוש לחוק החתים (מכון למחקרי חקיקה ע ש הארי סאקר, ג טדסקי עורך, תשל ט), 79, כותב, באופן כללי: [...] בסעיף 2 לחוק שלנו חסר כל ציון של [...] animus donandi תפקידו נראה מפוקפק במשפט המודרני. 17 עלינו להבהיר מדוע אנו מעדיפים לדבר כאן על עיסקה אחת ושתי עיסקאות ולא על חוזה אחד או שני חוזים. במונח חוזר מתייחסים למהות העיסקה שהחוזה נוגע לה, וזוהי המשמעות שלפיה החוק והחכמים מבחינים, למשל, חוזה מכר, חוזה שכירות וכוי. בשם חתה נוהגים גם להתייחס למעשה הסכמה בין הצדדים, בעל פה או בכתב, בעל לבוש אחדותי אף כשהוא כולל לתוכו יותר מעיםקה אחת(כלומר: יותר מחוזה אחד לפי משמעותו הנ ל של המונח).כמו כן, מצד אתר, ייתכן שעיסקה אחת נובעת "מיותר ממעשה הסכמה אחד (כלומר: שחוזה אחד לפי משמעותו המהותית של חוזה נובע מיותר מחוזה אחד. לפי משמעותו החיצונית של המונח). עיםקה באה באן במשמעותו הראשונה, המהותית, של תודה. השקפה אחרת על היחס בין שני המונחים מביע א זמיר (לעיל, הערה 4), 600, עמ

7 משפטים י ט, תש ן מתנה לצרכן אין כל אפשרות לראותן כעיסקה אחת, אחדותית או מעורבת. ענייננו שונה אפוא מן המקרה שבו מושא אחד ניתן חלקית בתמורה וחלקית חינם (למשל: נותנים נכס תמורת מחיר הנופל משוויו, בכוונה להיטיב עם המקבל, ונוהגים לציינו בתור עסק המעורב במתנה donatione}.([negotium mixtum cum הפתרון שלפיו יחול הסדר ממוזג המורכב משני הסדרים הבא בחשבון במקרה ההוא לא ייתכן בענייננו. לעומת העמדה הדואליסטית הנ ל, עומדת עמדתם של הרואים את תמורת הצרכן כתמורה המשותפת למצרך ולתוספת גם יחד. מהשקפתם נובע שתתקיים עיסקה אחת בלבד (השקפה מוניסטית). העיסקה תהא אחדותית, עשויה מעור אחד, כשהמצרך והתוספת הם נכסים או שירותים מאותו סוג. במקרים אחרים תהא העיסקה מעורבת, ועל חסידי ההשקפה הזאת יהיה לקבוע מדי פעם לפי איזה דין תוסדר: לפי דינו של מרכיבה העיקרי או לפי איזה מיזוג שני ההסדרים הנדונים. ואולם ישנם מקרים שבהם אין לטעון שקיימת עיסקה אחת אפילו מעורבת. למשל: אם מדובר בקניית מצרך והתוספת היא כרטיס טיסה (בהגרלה או שלא בהגרלה), לא ייתכן לטעון קיום עיסקה אחת המורכבת משני היסודות האלה, הקניית נכס והבטחה להשיג חוזה הובלה לקונה. משום מהותם השונה של חוזה מכר ושל הבטחת מעשה מצר אדם שלישי, גם חסידי התורה הנדונה יצטרכו לומר שקיימות שתי עיסקאות שונות, אף אם לפי טענתם תמורת הצרכן היא תמורה גלובלית לשתיהן. היסוד להשקפה שהתמורה של הצרכן היא תמורה גם לתוספת הוא בטענה כי פיצול העסק השלם לשניים עיסקה עיקרית בתמורה ותוספת במתנה, לפי הצגת העניין בלשון ההצעה הוא הצגה מלאכותית, תחבולה שהספק נוקט מטעמים פסיכולוגיים; ואילו מתאים יותר למציאות לפי תודעת הצדדים ולפי טיבם העסקי של היחסים ביניהם הוא לייחס את התמורה לשני היסודות(מצרך ותוספת). לפי טענתם, עלות המתנה משתקפת במחיר המצרך וייחוס העלאת המחיר לתוספת הנו ביסוד החישובים שלפיהם יחליט כל אחד מהצדדים על כדאיות העסק. 18 אך זוהי רק השערה, לא ודאות. אפשר כי לפי שיקולים של אסטרטגיה גלובלית שבמדיניותו העיסקית מוכן הספק להתעלם מחישוב כדאיותה של עיסקה זו או אחרת. תמרון כזה מסביר את התנהגותו כשהוא מפסיד בהגישו דוגמת חינם ללקוחותיו הצפויים או כשהוא נזקק לפעולת dumping כדי לדחוק מן השוק ספקים מתחרים. אשר לצרכן, אפשר שיאמין בצדק או שלא בצדק שהוא מקבל את התוספת ללא תמורה, אף מבחינה כלכלית, משום הסיבה הנ ל. מכל מקום, אף אם יתקיים למעשה חישוב כנ ל, נראה לנו שהוא נעשה בספירה הפרטית של כל אחד מהמתקשרים ואינו הבסיס שעליו נערך החוזה. החוזה נכרת על יסוד הצורה שלפיה עיצב אותה הספק בהצעתו. אולי דוגמא אחת תבהיר עוד יותר את דעתנו. ישנם מצרכים שהשימוש באחד מהם דרוש גם מצרך אחר. נניח כי, כדי למשוך את הלקוחות, חנווני הציג בחלון הראווה אחד משני מצרכים כאלה וסימן עליו מחיר זול. לעומת זאת, קבע מחיר יקר למצרך השני, המונח בפינה מוצנעת בחנותו. אם אחד הלקוחות קנה את שניהם לפי מחירם הנקוב, לפנינו שתי קניות, אף אם קנה אותם בעת ובעונה אחת, כיוון שהתמורה נקבעה 18 ראה דברי פרופ קץ(לעיל,הערה 4). ראה גם א זמיר(לעיל, הערה 4), שם: עלותו של הנכס הניתן כביכול ללא תמורה מתבטאת במחיר העיסקה הראשית. 249

8 גד טדסקי משפטים י ט, תשיץ לכל אחד בנפרד ולא בתור תמורה גלובלית לשניהם. מיזוג בין שתי העיסקאות וחלוקה מתאימה יותר בין שני המחירים מתקיימים מן הסתם בדעת החנווני,המודע לתחבולתו. אפשר שיתקיימו אף בדעת הלקוח, אם הוא ער לרמת המחירים הנהוגים. אך בחשבונות הפנימיים כאלה, של אחד המתקשרים או אפילו של שניהם, לא היתה מניעה שהחוזים נכרתו כלשונם, כל אחד לפי המחיר שהציע המוכר ושהקונה הסכים לו. החוזים קיימים כפי שהצדדים עיצבו אותם למעשה, ולא כפי שהיו יכולים לעצבם. התרחקות מלשון החוזה היתה מוצדקת ומחויבת אילו ניתן היה לראות בה משום מראית עין: אילו התוספת בתור מתנה לא היתה בעיני הצדדים אלא הסוואה כשכוונתם היתה לעיסקה בתמורה כעיסקה כוללת. אך לטענה כזאת דרושה הוכחה במציאות החוזית ואין אנו רואים יסוד לה במקרים הטיפוסיים שהם הנושא לדיוננו. לספק עשויים להיות נימוקים להציע את הצעתו בצורה שבחר בה. המניע העיקרי למדיניותו העיסקית המתבטאת בהציעו תוספת חינם על הצעת המצרך הוא הקסם שרעיון השי מעורר בציבור הלקוחות. נימוק אחר עשוי להיות זה, כי, אילו הציע את המצרך לבדו במחיר זול יותר רק לרוכשים אותו בכמותו גדולה או לרכושים תוך תקופה מסוימת, לא ינעם אחר כך לשלם תמורה מוגברת לאלה שמסיבה זו או אחרת אינם רוכשים בכמות ובתקופה ההן. נמצא כי השקילות בין שתי הצורות שהעסק הכולל עשוי ללבוש אינה שקילות לכל דבר. מכל מקום, אין צורך שיתקיימו נימוקים אלה או אחרים לביסוס ההצעה המורכבת שהספק הציע למעשה. לפי העיקרון על חופש ההתקשרות, הספק הוא בן חורין להציע את הצעותיו כרצונו, ואין נפקא מינה אם אף דרך אחרת היתה מביאה אותו למחוז חפצו, והיא קלה יותר או מתאימה יותר. הניצע בן חורין מצדו לקבלן או לא לקבלן, אך לא לקבלן לפי משמעות שונה ממשמעותן, אף אם ביכולתו להוכיח שאין השינוי לרעת המציע. עוד דבר לאותו עניין: עד כה הנחנו כי מבטיח התוספת הוא הספק עצמו. אך מבחינה משפטית אין מניעה כי א יבטיח מתנה לאלה שיכרתו חוזה עם ב, ולמעשה לעתים קרובות היצרן מבטיח תוספת לרוכשים מצרך מתוצרתו מקמעונאי(וזה האחרון עשוי לאמץ הבטחה זו, כלומר: להוסיף הבטחה זהה מצדו או לא להוסיפה)* *. 1 ברגיל אף את התוספת שהבטיח היצרן ימסור לצרכן הקמעונאי, ספק המצרך. היצרן אינו מקבל כל תמורה מהצרכן עבור תוספת המתנה, ואילו התמורה אולי תמורה מוגדלת שמשלם הצרכן לספק הקמעונאי היא עבור המצרך בלבד, כיוון שלא הספק הוא מעניק התוספת. יהיה זה עניינם של היצרן והקמעונאי אשר הצרכן זר לו להחליט אם במחיר שמשלם הקמעונאי ליצרן יתחשבו בעלות התוספת ליצרן המספק אותה. יש להניח כי אף חסידי האסכולה המוניסטית יודו שבמקרה זה קיימות שתי עיסקאות נפרדות וכי עיסקת היצרן עם הצרכן היא מתנה מובהקת. אף אם גם כאן, בסופו של דבר, על ידי המחיר הנדרש ממנו יממן הצרכן מצרך ותוספת גס יחד, מבחינה משפטית אין לומר שחלק ממחיר זה ייחשב תמורה לתוספת. 18* אפשר שכך היה גם בפרשת אסו. בפסק הדין מוסרים (בעמי 3) על הפרסומת שעשתה החברה בעיתונות ובטלביזיה על חלוקת המטבעות במתנה לרוכשי הדלק. כיוון שאין מזכירים את לשון ההכרזה, אין לקבוע בוודאות אם היתה כאן פנייה לציבור שבמשפטנו היתה נחשבת הצעה חוזית למחנה. 250

9 משפטים י יט, תש ו מתנה לצרכן הודאתם המשוערת הנ ל של חסידי האסכולה המוניסטית עלולה להחליש את כוח טענתם ההפוכה כאשר מבטיח התוספת וספק המצרך מזדהים. יכול להיות כי בהצעת העיסקה שהציע הספק יש משום הטעיה. זאת במקרה שבו קבע הספק כי מחיר המצרך שבהצעתו המורכבת הנו המחיר הרגיל שהוא דורש, ואילו הדבר לא נכון. אך גם במקרה זה אץ ביכולתו של הצרכן לקבל את ההצעה בשינוי שיסיר ממנה את ההטעיה שבה. ההטעיה בעניין המחיר הרגיל של המצרך מוכיחה שההצעה היתה מכוונת דווקא להיות כלשונה. אם הצרכן קיבל אותה בהשפעת ההטעיה, ביכולתו לבטל משום כך את רכישתו **. 18 כללו של דבר: השוללים את המתנה מאמינים לקלוע למציאות הכלכלית מעבר לחזות החיצונית בתרגמם את לשון החוזה הנכרת ללשון אחרת. אך בתרגום זה למעשה מתרחקים מן האמת החוזית ומסלפים את משמעות החוזה כפי שעיצבו אותו הצדדים. דבר זה אינו מותר לפרשן. אף כאשר החוזה אסור ומשום כך פסול ובטל אין להמירו לחוזה אחר, אלא אך ורק לקבוע את בטלותו. המקרים שבהם נזקקים להמרה כזאת יוצאים מן הכלל, ולכן טעונים הוראה מפורשת. 19 אף באשר שני מצבים שווים מבחינה כלכלית, אין זאת אומרת שהם היינו הך לפי השיקול המשפטי המתחשב בתבנית שבחרו בה הנוגעים בדבר. כמו כן אפשר שעל שני מקרים יחול דין אחד גם אם מבחינה כלכלית קיים שוני בולט ביניהם. למשל, לפי תורת ה - consideration האנגלית עשוי להיחשב חוזה בתמורה כהלכתה לא רק זה שיש בו תמורה של ממש אלא גם חוזה בעל תמורה המתגלית כמדומה בלבד. אולי ישאל כאן השואל: אם כך הדבר. כיצד נסביר שלרבים ישנה ההשקפה ועוד לפני הסברה המודעת, ההרגשה ההפוכה? נטיית הבריות הטבעית היא להכללה. התופעה המצויה, הטיפוסית, מכרעת בעיניהם ומצילה על המקרים החריגים. אגב מושג המתנה נוכחנו שמציינים אותה כביטוי של אלטרואיזם, אף אם סגולה זו, הטיפוסית והתקינה, אינה בכל זאת הכרחית. כמו כן קיימת הנטייה להתעלם מן המקרים שלפי מדיניותו העיסקית הספק יהיה נותן מתנות. כשהמצרך מסופק בתמורה והתוספת ניתנת חינם, מבקשים לאזן את שתי העיסקאות לא רק על ידי התלות שהצדדים קבעו בין אחת מהן ובין האחרת. אלא ער כדי מיווגן לעיםקה אחת שבה כל מה שמקבל הצרכן נחשב כמגיע לו בתמורה. בזה מסכמים את תוצאות כל העסק ולא מנתחים אותו בעיון האנליטי היפה לדיון המשפטי. משל למה הדבר דומה? נניח שמגישים לסועד מנה עיקרית מלוחה ועל ידה תוספת תפלה. האוכל אותם ביחד לא ירגיש טעם תפל בפיו, כאילו לא אכל גם מאכל תפל. אבל הוגשו לו שני מאכלים שאחד מהם היה כזה. ראויה להערה מיוחדת היא משמעותה של שלילת המתנה בפסיקה האמריקנית על הטעיית הצרכן,. 2 הם רואים כי קיימת הטעיה כזאת בפרסומת הספק המדברת על מתנה בלי לומר או בלי להטעים כי מתנה זו היא מותנית בתנאי(רכישת המצרך) ואינה נוגעת לעסק השלם, המורכב מן המצרך והתוספת גם יחדי. 2 כאשר הם מציינים את מסקנתם 18** על הטעיית הצרכן ידובר להלן, סעיף ט. מעיף 38 (א) לחוק הפיקוח על עםקי ביטוח, ; 19 ראה. למשל. סעיף 2 ןב< לחוק המשכון, תשכ ז-ד 96! התשמ א-ו לפי החיקוק המאוזכר לעיל, הערה על פסיקה זו ראה גם להלן, סעיף ט. 251

10 גד טדסקי משפטים י ט, תש ן בשלילת מתנה, סתם, איץ בשלילה זו בהכרח נקיטת עמדה בשאלה אם לגבי התוספת אינה קיימת מתנה בתור מתנה על תנאי. 22 ה. הבטחת מתנה או הנחה במחיר המקרה שבו אנו דנים פה קיים כאשר הספק מבטיח תוספת חינם, הומוגנית או הטרוגנית, לרוכש מצרך, על פי רוב רק לרוכש מצרך בכמות מסוימת. שונה המקרה שלרוכש מצרך בכמות מסוימת הוא נותן הנחה בתמורה (מחיר או שכר) שיקבל ממנו. ההבדל ביניהם הוא בהחלתו או באי החלתו של דין המתנה. להבחין בין שני המקרים קל ופשוט בהרבה מקרים אף אם לא תמיד. לפי פרשנות סבירה להצעת המוכר, בהשערה שאין מציעים דבר חינם, יש להבין שמדובר בהנחה כמשציעים לקונה שלושה פריטים במחירם של שניים או שאומרים: המשלם בעד שניים יקבל שלושה. לעומת זאת, לכאורה מתכוונים למתנה כשמכריזים: המשלם בעד שניים יקבל אחד נוסף חינם. השימוש או אי השימוש בלשון מתנה לא יהיה מכריע כשקיימים יסודות או נסיבות בכיוון ההפוך. כך, למשל, אס בדוגמא האחרונה הנוהג הוא כי שלושת הפריטים הנדונים ניתנים לצרכן בבת אחת וללא הבחנה בין השניים הנמכרים לו ובין השלישי הניתן לו במתנה, תהא המסקנה כי על שלושתם יחול המכר. אך יש מקום לספק בפני נוסחאות כגון הקונה תריסר בקבוקים יקבל אף שש כוסות ; הקונה במאה שקל יקבל בונוס שעל ידו יבחר סחורה נוספת בשווי עשרה שקלים. כאן השאלה היא שאלת פרשנות. אילו במשפטנו היה איסור על התנאת תוספת כמתנה, כי אז היה מקום להתחשב בכלל הפרשני הנודע: עדיף הפירוש המציל את העיסקה (סעיף 25 (ג) לחוק החוזים הכללי). אך, כיוון שהמשפט בישראל אינו גורס איסור כנ ל, דוגמת שיטות משפט אחרות, נצטרך להיעזר בקריטריונים אחרים כדי להכריע בשאלה. נתחשב בכך, אם, בנסיבות הפרשה, ההטבה היא דבר רגיל ומקובל או מקרה חריג וארעי. ניטה להנחה במקרה הראשון ולמתנה ככל שמדובר במבצע חד פעמי, לשם הכנסת מוצר חדש לשוק, וכיוצא בזה. ו. מעין מתנה התוספת המוענקת לצרכן עשויה להיות לא רק הקניית נכס אלא גם מתן שירות, בין שהעיסקה העיקרית היא על נכס ובין שהיא מתן שירות. וכשאנו אומרים שירות, יש שהכוונה היא לשירות מצד הספק עצמו, אך אפשר גם שמדובר בשירות של אדם שלישי שהספק מתחייב להשיג את ביצועו או הבטחת האדם השלישי לתתו. למשל: אפשר שהחנווני יבטיח הובלת הסחורה הביתה בחינם *; 22 ובמכירת מכונה ; d 2 F Book-of-the-Month. 219,בפסק דיץ אחר S. Ct46, 86. U.S (1965) [22 אמנם דחו את קיום המחנה משום שמחיר המצרך היה גבוה ממחירו הרגיל אך לא אמרו בכל זאת כי השקילות הכלכלית הנדונה בין צורת היצוג שנקט הספק ובין מכירה כוללת כתנאים רגילים כשלעצמה שוללת מתנה. 22* החנווני לא יהיה משום כך שומר חינם, כי הוא מקבל טובת הנאה אחרת לעצמו בכך, שבמתן את שירותו חינם הוא מקדם את עסקיו. 252

11 משפטים י ט, תש ן מתנה לצרכן לעתים קרובות מתחייב המוכר להשגיח מזמן לזמן על תפקודה התקין. ובייחוד כשהתוספת ניתנת בצורת הגרלה, הפרס עשוי להיות כרטים טיםה, כלומר: חוזה להובלה שהספק מבטיח להשיג מחברת התעופה, או אירוח בבית מלון שגם כן הוא ידאג להשיגו לצרכן. בשיטות משפט רבות אין שירותים כאלה נחשבים בגדר מתנה אף כשהבטחה להם ניתנת חינם. כך, למשל, נובע ברורות מהגדרת המתנה הנכללת בסעיף 894 לספר החוקים הצרפתי. 23 בדרך זו הלך גם םה ח האיטלקי משנת 1865 (סעיף 1050): ואילו םה ח משנת 1942 הוסיף על הגדרתו את המתנה כמעשה דיספוזיציה של הנותן: או נטילת התחייבות על עצמו (סעיף 769). משום כוח המסורת הקודמת לא חסרו הפרשנים המפרשים גם את ההוראה הזאת פירוש מצמצם בטענה כי מתן שירותים אינו מגדיל את רכוש המקבל. כנגדם העירו אחרים כי זכות שתוענק לקבל שירותים היא זכות מזכויות הרכוש. 24 כשאין מתחשבים בזכות כזאת בהגדרת המתנה, המסקנה כי על אף השקפת המתנה כהוספה על רכוש המקבל, לא כל הוספה תיחשב כמתנה. על השיטות הרואות כמתנה רק עיסקה המכוונת לקניין נמנה גם המשפט הישראלי, 25 לפי הגדרת המתנה בסעיף 1 לחוק המתנה וההבחנה שבו בין מתנה לאלתר ובין התחייבות למתנה. משום כך לא נוכל לראות את התוספת הנדונה כשהיא נוגעת לשירותים, של הספק או של אדם שלישי, בכפופים לחוק המתנה. בכל זאת ברורה הקרבה בין המתנה לפי חוק המתנה ובין המקרה הנדון, שנוכל לקרוא לו מעין מתנה. גם זו וגם זו הן עיסקאות חינם ובכל זאת תקפות לפי משפטנו: המתנה משום הכרתה המפורשת בחוק, וה מעין מתנה משום עקרונות שיטתנו המשפטית על חופש ההתקשרות. גס ב מעין מתנה יש להחשיב את סופיות היתרון שבכוונתו של הנותן להעניק למקבל כמבחן שלפיו נדחה את תחולת החוק על עשיית עושר ולא במשפט. כמו כן, גם כאן אין לדרוש כוונה אלטרואיסטית של הספק כדי לראות את הבטחת התוספת כעיסקת חינם שאינה נספגת לתוך העיםקה בתמורה שברכישת המצרך. ולבסוף, על היחס בין תוספת שהיא מעין מתנה לעיסקה העיקרית יחולו שיקולינו דלעיל (סעיף ד) על היחס בין תוספת מתנה לרכישת המצרך. מצד אחר לא נראה לנו שיש להקיש מחוק המתנה לשם תחולת דינים מיוחדים למתנה על עיסקת התוספת. במקרה שלנו אין דרישה לצורה הכתובה הנקבעת לגבי המתנה ואין רשות לנותן לחזור בו מהענקתו לפי סעיף 5 לחוק המתנה. השיקול לכך אינו רק השיקול הפורמלי שדין הצורה הוא דין יוצא מן הכלל והרשות לחזרה היא רשות יוצאת דופן, כאשר בדרך כלל מהססים להיזקק להיקש מהוראות כנ ל. קיים גם שיקול מהותי יותר. במשפט "Donation,Encyclopédie, ס ע י ף 44. גישה שונה מקובלת ארצות הברית, שם גם שירותים נחשבים נושא למתנה. ראה Hightower.v Trinity Church of Covington 313 SW2d 858, ; In re Payne's Appeal (1895) 32 A 948, 949; Am. Jur. 2d vol. 38 "Gifts", 39 (1968); Corbin, Contracts (one vol., St. Paul, 1952), 234, s q q רחב כשאלה לפי המשפט האיטלקי ראה, 389. B.לדיון 25 ראה ראבילו(לעיל, הערה 16), סעיף 42, עמ 65, הדוחה מגדר החוק הבטחת שירות חינם מצד הנותן, בצטטו את רשימחנו על חוק המתנה משפטים א (תשכ ט) , ראה גס פרידמן (לעיל, הערה 4),

12 גד טדסקי משפטים י יט, תשיץ אולי טוב היה עושה החוק אילו בהגדרת המהנה התחשב בכל הזכויות הבאות להוסיף על רכוש המקבל 26 ולא רק בנכסים. 27 אך, מבחינת הסכנה הכרוכה במתנה, יש להודות כי להוראות הנדונות נועד תפקיד חשוב במיוחד כשמדובר במתנת קניץ דווקא. הנותן עלול להתערטל מכל נכסיו, עד כדי מחסור גמור, והחוק שלנו מרשה לו לתת במתנה גם את נכסיו העתידים לבוא, ללא הגבלה. בפני אפשרות זו סביר למדי כי על המבקש להתחייב למתנה תוטל צורה תגיגית בתור הזמנה להימלך בעוד מועד ואף כי לא תינעל לחלוטין הדלת בפניו לנסיגה אחריכך, בנסיבות מסוימות. מצבו של מבטיח שירותים אינו כזה. אמנם גם לו יפה הזהירות, אך סיכונו אינו דומה לסיכון הנ ל: ואם יטול על עצמו חיוב כבד מנשוא, השולל את חירות האדם, התחייבותו תיפסל מכוח תקנת הציבור. יצוין שגם על ערבות שניתנה חינם (אשר אף היא מעין מתנה ) לא תחול הוראת הצורה. ואשר לרשות הערב לחזור בו מערבותו, היא נשללת עקרונית בסייג המפורש שבסעיף 15 לחוק הערבות, תשכ ז מצד אחר, לגבי הבטחה לשירות של הספק או של אדם שלישי, אין מקום למיתון האחריות המקובל במקרה של מתנה לאלתר. במקרה זה אחרון סבורים שאין הנותן אחראי לפגמים שבנכס שהוא מוסר למקבל, כיוון שהוא מוסר אותו כמות שהוא. 28 בזה אין דמיון להבטחת שירות. המסקנה דלעיל, שאין להקיש מן הדינים המיוחדים למתנה, מפוקפקת יותר בעניין חזקת ההסכמה של המקבל. חזקה זו היא טבעית למדי במקרה של כל הצעה לטובת הנאה הניתנת חינם. אולי גם כאן אץ מקום להיקש מהוראת סעיף 3 לחוק המתנה, פשוטו כמשמעו. אך, במקום השערת הדין, בנסיבות הרגילות תבוא השערה המבוססת על פרטי הפרשה. ז. פרס בהגדלה מבין הלקוחות יש המעדיפים הנחה במחיר או מתנה המצורפת לכל רכישה מצדם מאשר הגדלת פרס. מצד אחר, בחירת דרך זו תרשה לספק להגדיל את חשיבות השי שהוא מציג בפרסומתו. וגם המתח הנוצר על ידי הגרלה משווה כוח משיכה לרבים. 29 אך בולמוס זה למתח אינו נחשב טעם בריא בחברה. היחס להגרלה שיש למשפט הוא שלילי עקרונית. המשפט מוכן לוותר על הסתייגותו או להתפשר אתה רק בנסיבות מסוימות. מכאן מגוון הפתרונות הננקטים בתחיקה. לפי דינינו הנוהגים, ההגרלה עשויה להיות משלושה סוגים. סוג אחד הוא ההגרלה האסורה. הנחשבת עבירה פלילית. בקצה ההפוך ישנה ההגרלה שהיא חוזה כדת וכדין, 26 בזה היה מברר, בין היתר, שגם ה מעין מתנה הנדונה כאן תיכלל בין הפעולות שהורים ואפיטרופסים אינם מוסמכים לייצג בן קטין או חסו ללא אישור מבית המשפט (סעיפים 20 ו ד 4 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. תשכ ב ). 27 במגמה להערכת יתר של המומנט הקנייני לפי המסורת שנתקבלה גם במשפט הישראלי נגענו במאמר על מהותו של קיום החיוב משפטים טו(תשמ ה) , 28 בהיבט אחד למיתון הנ ל, כנוגע לפגם בזכות הנותן. נגענו ברשימה על פגיעותה של זכות הנמחה מצד הממחה והחייב משפטים יח ןתשמ ח) 14. 5, 29 ראה על כך שיקוליו של השופט ויתקון בע א 251/64 גונשיורוביץ נ מפעל הפיס, פ ד יט( 3 )

13 משפטים י ט, תש ן מתנה לצרכן התקף לגמרי. ובאמצע ההגרלה שהיא מותרת, אך לא אכיפה *. 29 המקרה הראשון הוא זה הנדון בסעיפים לחוק העונשין, תשל ז- 7 ד 19, ובמישור האזרחי יחולו עליו סעיפים לחוק החוזים הכללי. הסנקציה הפלילית מוטלת כאן רק על הספקים בתור מארגנים ועורכים ולא על הלקוחות בתור משתתפים בהגרלה (סעיפים , הנ ל). אחריותו הפלילית של הספק אינה דורשת ביצוע ההגרלה או כריתת חוזה להגרלה, כי די בעצם ההצעה לכך(סעיף 227). האיסור האזרחי נוגע לחוזה, אך, הודות לסעיף 27(p, חוזה להגרלה שבו אין דבר הסותר את השערת ההוראה הזאת ייחשב במותנה על התנאי שיתקבל ההיתר לפי סעיף 231 לחוק העונשין ולכן לא כחמה אסור. המקרה השני הוא זה שבו ניתן היתר. היתר שיינתן בחוק מן החוקים כגון החוק להסדר הימורים בספורט, תשכ ז- 1967, או על פי סעיף 231 לחוק העונשין מטהר את ההגרלה מאופיה האסור והופך אותה לאכיפה ככל חוזה תקף על פי סעיף 32(p לחוק החוזים הכללי. מקרה הביניים (סעיף 32 (א) לחוק החוזים הכללי), שבו החוזה אינו עבירה אך גם אינו אכיף, קיים כאשר אין היתר אך קיימים התנאים (המצטברים) שסעיף 230 דורש. כיוון שהספק נוהג לפנות לציבור הרחב, מאוד קשה כי בענייננו יתקיים התנאי הראשון, שההגרלה תיערך כשהיא מכוונת לחוג אנשים מסוים. והוא הדין גם לגבי התנאי השני, שההגרלה לא תחרוג מגדר שעשוע או בידור. 30 כשהחוזה אינו אסור, במקרה הנדון, מן החוזה יקבל הצרכן את הזכות להשתתף בהגרלה וזכות זו תהפוך זכות לפרס אם יזכה בהגרלה. הזכות שההגרלה תיערך כדבעי, בהשתתפותו בה, צומחת לצרכן עם רכישתו את המצרך. למתן ההיתר הנדון בחוק העונשין מוסמך שר האוצר, ואף אם הסייג לא השתקף בנוסח החוק, הדעה שהיתה מקובלת עד הזמן האחרון היא שאת ההיתר הוא יתן רק לגופים שהציבור מעוניין במימונם. דעה זו גלומה בדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ ג י. 3 נאמר בהם: סעיף 7 נותן אפשרות לעריכת הגרלות והימורים בעלי אופי ציבורי על פי היתר מאת שר האוצר. רשות כזאת ניתנת כיום להגרלות כגון לטובת מגן דוד אדום, הועד למען החייל, מפעל הפיס ובו. נרמז על אותה דעה גם בכנסת, בדברי ח כ ברוך אזניה בוועדת החוקה, חוק ומשפט: הכוונה היא לאותן הגרלות או הימורים שיש להם מטרה ציבורית או ממלכתית, כגון מפעל הפיס או הגרלות מגן דוד אדום, או סוגים אחרים של הגרלות, שנועדו לטובת הציבור או לטובת המדינה. 32 משום כך, כאשר המנהל ערך הצעת חוק על הליכות המסחר, תשל ב- 1972, 33 וביקש שתינתן האפשרות להתיר אף הגרלות מסחריות, הציעו (סעיף 44) כי שר התעשייה והמסחר ב התייעצות עם שר האוצר יסדיר בצו עריכת הגרלה [...] בין לקוחות דרכי מכירתם והפצתם של 29* ראהעל כך ג שלו, תוכן החוזה פירוש לחוקי החוזים(המכון למחקרי חקיקה ע ש הארי סאקר, ג טדםקי עורך, תשמ ח) 195 ואילך. 30 על פרשנות הפסיקה בעניין ראה ע פ 328/72 עבאס נ מ י, פ ד כז( 2 ) : 97,94 בג צ 696/80 צדוק נ מפקד משטרת מחוז הנגב, פ ד לה( 2 ) , 31 ה ח 568 תשכ ג ראה דברי הכנסת,כרך 38, ישיבה מיום 20 לינואר , 33 ראהה ח 991 תשל ב,( )

14 גד טדסקי משפטי י ט, תש ן כרטיסים, או דבר אחר הבאים להעיד על זכותו של לקרח להשתתף בהגרלה [...]. הצעת חוק זו לא נתקבלה בכנסת ואף לא זכתה לקריאה ראשונה. במצב זה משרד האוצר המשיך שלא לחלק היתרי הגרלה לסוחרים, ואף אלה, כנראה, לא הגישו בקשות לקבלם, בלי לוותר משום כך על הכרזת הגרלות בין לקוחותיהם. 34 אולי לא היו מודעים לעבירה שהם מבצעים או אולי בטחו כי, למרות החוק, לא יאונה להם כל רע, לאור הניסיון שאחרי פרסום הגרלות לא באו תלונות לפרקליטות המדינה ותביעות מצדה. םוף סוף במשרד האוצר שמו לב להפרת החוק הנעשית קבל עם כהפרת קבע. מצאו את הפתרון בפותחם את שערי ההיתרים גם לסוחרים, כיוון שבחוק אין איסור לכך 5 י. בשנת 1988 הוועדה המייעצת לעניין הגרלות והימורים במשרד האוצר פרסמה כללים לעריכת הגרלה לצורך פרסומת מסחרית המפרטים את התנאים אשר היתר שיינתן תלוי בקיומם (ואם באוצר נוכחים שאינם קיימים בשעת הבקשה, היתר לא יינתן). אחד מהם הוא שלא יידרש תשלום בכסף או בשווה כסף עבור הזכות להשתתף בהגרלה. תנאי נוסף הוא כי, כאשר הותנתה השתתפות בהגרלה בקניית טובין או שירותים, לא יעלה מחיר הטובין או השירותים על מחירם של טובין או שירותים דומים שמבצע ההגרלה סיפק או הציע באותה עת. וכמו כן, במשך התקופה שבה נערכת ההגרלה, לא יספק הספק ולא יציע טובין או שירותים דומים ללא מתן הזכות להשתתף בהגרלה. יחד עם זאת. החלו בהגשת תלונות נגד הסוחרים המבצעים הגרלות ללא היתר אף לאחר שהוזהרו. כאשר אין היתר וההגרלה אסורה, או שבלי היותה אסורה אין המשתתף רשאי לקבל אכיפה או פיצויים (סעיף 32 (א< לחוק החוזים הכללי), נמצא הצרכן מאוכזב אם סמך על דברי הפרסומת של הספק בלי לדעת מהו הדין או בהאמינו שהספק הצטייד בהיתר. במקרה של סעיף 32 (א) הנ ל, מצבו גרוע עוד יותר מאשר במקרה של איסור: במקרה אחרון לא יחול סעיף 31 שבעניין של חתה אסור מעניק לבית המשפט את הסמכות לאכוף את החוזה. אולי משום השוואה זו בין שני המקרים יימנע בית המשפט מלהפעיל את סמכותו לפי סעיף 31. כנגד נימוק זה לאי הפעלתו, יהיה אולי מקום לשיקול שהצרכן האמין בתום לב כי הספק, כאשר פרסם הכרזה על הגרלה, השיג כבר מראש היתר כחוק, על פי סעיף 231 (א) לחוק העונשין. ואולם, אם ההגרלה טרם בוצעה, בית המשפט לא יתן יד לעשיית מעשה בלתי חוקי. שונה במקצת המצב אס ההגרלה כבר בוצעה ופלוני זכה בה ודורש עכשיו את הפרס. אם הספק נתן להאמין לצרכן שההגרלה היא כדין ואילו אין לו היתר, ייתכן שיהיה מקום לתחולת סעיף 12 לחוק החוזים הכללי, ועל סמך זה הצרכן יקבל פיצוי. לצרכן שהאמין כי ההגרלה היתה כדין ותקפה, וגילה שלא כך הדבר, אפשר שתהא עילה לביטול עיסקתו העיקרית, העיסקה לרכישת המצרך, משום טעות או הטעיה (ראה גם 34 לפיכך. למשל, קואופ ירושלים, אגודה הצרכנית השיתופית פרסם תקנון המבצע תכנית ההגרלה. על אי הפעלת החוק ראה א קסטנבאום, הצעת חוק הליכות מסחר חידושים ותקלות בתחרות הוגנת והגנת הצרכן עיוני משפט ג (תשל ג/ד) , 35 בבג צ 131/65 סכיצקי נ שר האוצר, פ ד יט( 2 ) , 369, ביח המשפט קובע במפורש שהמחוקק בסעיף 231 לחוק העונשין לא הגביל מראש את שיקול דעת השר לגופים שייעדו אח הכסף למטרות ציבוריות. מצד אחר מעירים שזה שיקול שניתן להתחשבבו וכן שמטרת החוק היא להגן על הציבור מפני עורכי הגרלות, כך שאסור להכשיר הגרלות כדבר שבשגרה. 256

15 משפטי י ט, תשיץ מתנה לצרכן להלן, סעיף ח). במקרה שלא תבוטל העיסקה העיקרית, נשאלת השאלה אם, כאשר ההגרלה מתגלית כבטלה, אינה מגיעה לו השבה כלשהי. בהתאם לדעתנו שמדובר כאן בשתי עיסקאות נפרדות, שהתמורה שנותן הצרכן נוגעת אך ורק לעיסקה העיקרית שלו ואין בה שום מרכיב הנוגע למתנה (או מעין מתנה ) המתוספת, אין אנו רואים מקום לכל השבה. אפשר כי, בקשר להגרלה האסורה ללא היתר, הספק ינסה לשלול את אחריותו לצרכן שלא ידע שההיתר דרוש (או שבטח כי הספק השיגו), בהסתמכו על סעיף 27(p לחוק החוזים הכללי. אילו היתה תחולה לחזקה הנקבעת בו, העיסקה על התוספת בהגרלה היתה תלויה בהשגת ההיתר, ואם ההיתר לא יושג לא תחייב. נראה לנו כי טענה זו ראויה להידחות. יסוד הגיוני לחזקת החוק הוא ששני הצדדים היו מודעים לדרישה להיתר וידעו שטרם הושג. הנסיבות שהנחנו אי מודעות הצרכן בצורך בהיתר או אמונתו שהספק הצטייד בו כבר מקעקעות יסוד זה. 36 ההיתר המנהלי הנדון, כוחו יפה לחולל מהפך גדול: להפוך הוזה הגרלה, שבלעדיו היה אסור לפי החוק הפלילי ולפי חוק החוזים לחוזה כדין, תקף לכל דבר. לכאורה, סביר למדי שיינתן גם לחולל מהפך מתון יותר: להעביר חוזה הגרלה ממשבצת סעיף 32 (א) למשבצת סעיף 32(p, כלומר: להפוך חוזה כדין, אך לא אכיף (דהיינו: חוזה שהוראות החוק הפלילי אינן עוסקות בו) לחוזה אכיף. אמנם, לפי ההנחה העובדתית שבסעיף 230 לחוק העונשין אין לזוכה עניין רב בפרס, אך עוד פחות יכביד על המפסידים ההפסד המחולק ביניהם. מבחינה מופשטת העלאת החוזה מדרגת סעיף 32 (א) לדרגת סעיף 32(p היתה אפשרית על ידי הוראה עצמאית, המקבילה לסעיף 231 (א) או על ידי היקש מהוראת הכשר זו על העניין הנדון. אך, לפי הדין הנוהג, אין הוראה עצמאית כנ ל. למחוקק הפלילי לא היה טעם לעסוק בעניין, וחוק החוזים אינו דן בו. ואשר להיקש מסעיף 231 (א), לא נראה לנו שהוא ייתכן. סעיף 231 נועד לפטור הגרלה מתחולת חוק העונשין ותו לא. סמכות השר מוגבלת למקרה הנדון בהוראה המסמיכה אותו, והוא אינו מוסמך לתת היתר למעשה חוקי שממילא מותר לבצעו(אף אם לא ניתן לאכפו בבית המשפט). אם תוגש לו בקשת היתר בנוגע לחוזה הנדון בסעיף 230, עליו לדחותה. נניח כי בכל זאת הוא יעניק את ההיתר במקרה הנראה לו טעון היתר וכי אחר כך בית המשפט יפסוק שהוא נכלל בהנחת סעיף 230. התוצאה הבלתי נמנעת היא שההיתר בטל. ובכן, לא מן הגורן ולא מן היקב. ח. הקשר בין שתי העיסקאות: כריתתן וגורלן במקרה הטיפוסי, הרגיל, אין לראות את הצעת המתנה של הספק כמופנית רק לאלה שכבר רכשו או רוכשים כעת את המצרך. לא בהצעה מותנית כזאת מדובר, אלא בהצעה בלתי מותנית למתנה שהיא מותנית ברכישת המצרך. מקיבול(במפורש או לפי השערת 36 בפסקי הדין שיצאו על סעיף 27(p אין דיון בעניץ, אך למעשה בכל הפרשיות הנדונות בהם התקיימה ידיעת הצדדים על חוסר האישור הדרוש ועל הצורך בהשגתו. ראה. למשל, ע א 220/83 חברת א רוטנברג נ חברת פלמה, פ ד לט> 2 ) : 372 ע א 767/77 בן חיים נ כהן. פ ד לד( 1 ) : 564 ע א 278/78 אמפא נ רום כרמל, פ ד לג( 1 ) : 29 ע א 62/77 סוכנות מכוניות לים התיכון נ קראום, פ ד לא( 3 )

16 גד טדסקי משפטים יי ט, תש ן סעיף 3 לחוק המתנה) להצעת הספק בעניין התוספת לא תנבע לצרכן כל חובה לרכוש את המצרך. רכישת המצרך היא תנאי למתנה ולא חיוב שהיא תטיל עליו, אף לא חיוב 38 צדדי שקוראים לו modus (ובעברית נטל ( 37 הבא בעיםקות חינם כמתנה ובצוואה, בתור גבול ( גבול הוא משמעו של המונח [modus להטבה. כל עוד הצרכן לא קיבל את הצעת הספק הנ ל, יוכל זה לחזור בו מהצעתו לפי סעיף 3 (א) לחוק החוזים הכללי. אך, אף כשנתקבלה הצעתו, ביכולתו לחזור בו מהמתנה כל עוד לא שינה הצרכן את מצבו על ידי רכישת המצרך (סעיף צ(א) לחוק המתנה). לפי השיקול דלעיל על מהותה של הצעת הספק הנדונה, אפשר שהעיסקה העיקרית והמתנה ייכרתו בו זמנית או שקודם תיערך המתנה (כמתנה על תנאי), ואחר כך רכישת המצרך; אך ייתכן גם שהסדר בין שתי הכריתות יהיה הפוך. לצרכן שלא ידע עד אז על הכרזת המתנה ניתן לקבלה אף אחרי רכישת המצרך. אולי ישיגו על כך שבמקרה זה אין המתנה ממלאת את התפקיד שאליו הועידה הספק בהכריזו עליה, כלומר: לשמש מניע לרכישה. אך הספק לא הגביל את הצעתו לפי ההנחה שהמתנה תהא לגורם הרכישה, למעשה. אין להעלות על הדעת שניתן לספק לסרב למסירת המתנה בהוכיחו שהצרכן היה רוכש את המצרך אף אילו לא הובטחה לו כל מתנה. אם נניח שיעוצו לספק לסייג את דברי הצעתו, בתלותו את המתנה במקרה שתניע את הצרכן לרכישה, מן הסתם לא יקבל עצה זו בראותו אותה כגורעת מכוח המשיכה שהוא מבקש לשוות לפרסומתו לציבור. גם ההגינות ותום הלב מתנגדים לכך, שהספק יתנכר להבטחתו לאחר שקיבל את מבוקשו. המקרה שכריתת המתנה קודמת לכריתת העיםקה העיקרית מסתבר כמקרה שכיח אצלנו, כתוצאה מצירוף שני כללים: הכלל שפנייה לציבור עשויה להיחשב כהצעה (סעיף 2 לחוק החוזים הכללי) וחזקת הסכמה מצד מקבל מתנה (סעיף 3 לחוק המתנה). כיוון שבמשפט האנגלי חסרים שני הכללים האלה גם יחד, לא כך היה יכול להיות המצב לפי אותה שיטה אשר בעניין זה היתה גם המשפט הנוהג בארץ עד לחוק החוזים הכללי משנת תשל ג. גם בפרשת אסו, בבית הלורדים הניחו שלפי הדעה המקובלת פנייה לציבור מצד מוכר סחורה אינה נחשבת כהצעה אלא כהזמנה להצעה. 39 נמצא אפוא שהמקרה הנ ל היה מתקיים אך ורק אם אחרי הכרזת הספק בדבר המתנה יציע לו צרכן לכרות אתו את חוזה המתנה, והספק יסכים לכך הכול לפני כריתת חוזה ביניהם בעניין העיסקה העיקרית: מהלך דברים בלתי מציאותי. ההצמדה בין שתי העיםקאות היא הצמדה חד צדדית: הצמדת התוספת לעיסקה העיקרית, ולא להיפך. המתנה לא תוכל להיות ביצועית ללא רכישת המצרך. לעומת זאת, אין לראות מניעה שתתקיים רכישה זו לבדה, כשהצרכן אינו יודע על הצעת המתנה או שאינו מעוניין בה. 37 על השימוש במונח עברי זה במשמעות הנדונה עמדנו במאמר הנטל ובעיית האונס והסיכול משפטים טז( 1987 ), 341,335, שבו הצענו לאמור כאן, במקום נטל, היטל להבדיל משימוש ב נטל. 38 ראה סעיף 4 לחוק המתנה, המגביל את הטלת חיוב זה על המקבל בכך שיחול על דבר המתנה. על הגבלה זו ראה ראבילו (לעיל. הערה 16), 59, עמ שם, עמי. Cotton, M o d 1 2 ) 1701(Lane v. כשדיבר על מתן שירות הנחשב אז חיוני לציבור. על כך ועל השאלה בכללה לפי המשפט האנגלי עמדנו במקום אחר(מסות במשפט [תשל ח], 90: 84, ועוד הערה במאמר ארכיון הרופא וזכות המטופל עיוני משפט יא (התשמ ז) 429}. 423, 258

17 משפטים י ט, תש ין מתנה לצרכן עצם ההצמדה הנ ל עשויה ללבוש יותר מצורה אחת. אפשר להבינה בתליית התוספת בכך שנכרת חוזה רכישה או בכך שהרכישה קיימת בשעת דיוננו בעניין. אמנם, גם למקבל את הגישה הראשונה קשה לטעון שהתנאי למתנה מתקיים אף אם עיסקת הרכישה שנערכה בטלה היא מעיקרא, כי מן הסתם נפרש כריתה בכריתה תקפה. אך שונה המקרה אם העיסקה היתה תקפה כאשר נערכה ואחר כך בוטלה מחמת פגם בהסכמה או בשל הפרה או על ידי הסכם בין שני הצדדים. לטובת הדעה שלפיה מגיעה לצרכן התוספת רק אם בשעת הדיון רכישת המצרך עודנה קיימת, אפשר לאמור כי זוהי לכאורה המתאימה לכוונת הספק. על אף השיקול הנ ל, שלפיו ייתכנו מקרים שוליים שבהם לא השיג הפרס את מטרתו ובכל זאת מגיע לצרכן, מסתבר כי עקרונית יש לפרש את הצעת הספק לפי תכליתה. ואולם, אף במסגרת דעה זו, אין לראות את ביטול העיסקה העיקרית כגורר ממילא את ביטול התוספת, בהתעלמות מן הנסיבות, ובראש ובראשונה מאחריות צד זה או אחר לעילת הביטול הנדון. אם הספק עצמו גרם לפגם שבגללו בוטל החוזה או שהחוזה בוטל מחמת הפרה מצדו, אין זה סביר שיפיק תועלת מכך בהשתחררותו מהבטחת התוספת. ואכן, נוכל לראותו כגורם לאי התקיימות התנאי שבו נתלתה המתנה ולכן לקבוע שתנאי זה כאילו התקיים (סעיף 28 (א) לחוק החוזים הכללי). נכון הוא שגם במקרים אלו בסופו של דבר לא השיג הספק את מטרתו למכור את סחורתו או את שירותיו, אך בכל זאת השיג את מטרתו הראשונית, כלומר: לכרות חוזה להספקתם; ולאי הצלחת החוזה גרם הוא עצמו. לבחירה בין שתי הגישות הנ ל יש להתחשב בפרטי כל פרשה ופרשה. נצא מלשון ההצעה שהצרכן הסכים לה, כל פעם שניתן לראות בה מודעות למונחיה. ובמקרה של ספק לא נתעלם מהכלל הפרשני המקובל שכאשר נכרת החוזה לפי הנוסח שערך אחד הצדדים בלבד, יש לפרשו נגד המנסח ולטובת הצד השני. גם הדנים בתורה האנגלית על החוזה הנספח לא התעלמו משאלת הבחירה הנ ל, לפי היבט אחד מהיבטיה. הדעה המקובלת היא שעצם הכניסה לחוזה העיקרי היא התמורה להבטחה המגולמת בחוזה הנספח. ומבהירים: a collateral contract may [...] be actionable even if the main contract is unenforceable, e.g. for illegality. Breach of the collateral contract will give rise to an action of damages for its breach, but not to a right to treat the main contract as repudiated 40. אך לא חסרים המעירים: If the main contract is void, it might be ruled that the consideration is illusory 41. לעומת נפקות גורלה של העיסקה העיקרית על גורל המתנה, האם תיתכן הנפקות ההפוכה? הכוונה היא למקרה שהמתנה בטלה או שהיא בוטלה או שהנותן חזר בו ממנה לפי סעיף 5 לחוק המתנה ראה( 1983,. hed25(chitty,contracts ; t וראה גם ג שלו, חודה נספח משפטים א (תשכ ט) , ,577. t hed11(cheshire,fifoot and Furmston, Law of Contract 259

18 גד טדסקי משפטים י ט, תש ן אם, כנהוג, לא התנו הצדדים את העיםקה העיקרית במתנה כנגד התלות ההפוכה בין השתיים אין לבסס נפקות כנ ל על תנאי חוזי. אך, אם הצרכן רכש את המצרך ביודעו על הכרזת המתנה ובסומכו עליה (ועל כן קיים קשר סיבתי בץ הבטחת המתנה ובין הרכישה) ואחר כך מתגלה לו שהמתנה לטובתו בטלה משום חוסר צורה כתובה או שהיא בוטלה רכישתו עלולה להיות נגועה בפגם, טעות או הטעיה, ולכן בטילה. אשר לשימוש בסעיף 5 (ג) לחוק המתנה מצד הספק, ההנחה לדיון היא שאחרי כריתת החוזה על רכישת המצרך נודע לצרכן על הכרזת הספק בדבר המתנה והוא מקבל אז את הצעתו זו. הספק רשאי לחזור בו מן המתנה משום שהצרכן לא שינה את מצבו לרעה לאחר שנכרת חוזה המתנה. הצרכן לא יוכל לטעון כי בהסכימו לחוזה המכר טעה טעות משפטית משום אי ידיעתו על סעיף 5 (ג). כאשר הסכים למכר, לא ידע על ההצעה למתנה ולכן לא יכול היה לסמוך על האמונה שאין לספק דרך לחזור בו ממתנה. ט. דינים בעלי נפקות ניכרת בענייננו(הקיום בתום לב, איסור ונטל בדבר ההטעיה, דיני ההגרלה); נפקותה של השפעה בלתי הוגנת עלינו לציין דינים אחרים שיש להם נפקות ניכרת בענייננו ולעיין כיצד הם פועלים בו. נניח שהספק, המכריז על התוספת שיתן במתנה לצרכן, נזקק לתחבולה זו או אחרת כדי לסכל סיכוי סביר שהצרכן יזכה בה למעשה. למשל; פרסם שיתן פרס לצרכן שאסף סדרה שלמה של תמונות המצורפות לכל חפיסת המצרך, אך אחת מהן אינו מצרף בשום חפיסה או שמכניס אותה רק במספר מזערי של החבילות. או שהבטיח כפרס לצרכניות שמלה שכל אחת תבחר בה, אבל למעשה מעמיד לבחירתן רק שמלות שלפי מידותיהן או לפי תכונותיהן האחרות מתאימות רק למיעוטן. או, לאחר שהכריז על טיול מאורגן לחו ל ללקוחות שיזכו בהגרלה, קובע את מועד היציאה בשבת ובכך מונע השתתפותו של כל יהודי שומר מצוות. ברי לנו שבכל מקרה כנ ל יש קיום שלא בתום לב ועליו יחול סעיף 39 לחוק החוזים הכללי. תחולה בולטת בענייננו יש גס לדין ההטעיה, כפי שהוא מוסדר בסעיף 15 לחוק החוזים הכללי ובחוק הגנת הצרכן, התשמ א בעניין ההטעיה בתור פגם ההסכמה לחוזה ועילה לביטולו, להוראת סעיף 32 לחוק הגנת הצרכן מצטרפת הוראת סעיף 15 לחוק החוזים הכללי. אמנם, סעיף 61 (ב) לחוק אחרון זה היה שולל כשלעצמו את ההצטרפות הזאת, אך בענייננו סעיף 22 לחוק החוזים הכללי וסעיף 41 לחוק הגנת הצרכן דוחקים את רגלי סעיף 61 (ב), בהיותם ספציפיים יותר ובהיות סעיף 41 גם מאוחר יותר. משום כך יחול סעיף 15 כאשר תחום תחולתו רחב יותר מתחום סעיף מצד שני, האם סעיף 32 רחב מסעיף 15 לפי היבט אחר: הרשאת הביטול אף כשאין קשר סיבתי בין מעשה ההטעיה להסכמת הצרכן לחוזה? כך פירשו כדבר מובן מאליו את ההוראה הנדונה, על סמך לשונו של סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, אשר לפיה אסור לספק כל מעשה העלול להטעות צרכן. 44 אילו אמרנו את זאת, כי אז היינו סותרים את 42 על תיקונו משבח התשמ ח ראה ג שלו, פגמים בכריתת חוזה, פירוש לחוק החוזים (תשמ א), ראה ג שלו, שם,

19 משפטים י ט, תש ן מתנה לצרכן מושג ההטעיה, כפי שהוא גלום בסעיף 15 הנ ל וכפי שדורש השיקול האתי הגירני העומד ביסוד הוראה זו. אדרבא, היינו נוקטים פתרון החסר יסוד אתי והגיוני ואינו מתיישב עם תום לבו של המבטל. כך היינו נאלצים לאמור, כדי שלא לעשות את החוק פלסתר, אילו סעיף 32 היה מתייחס להגדרת סעיף 2 או שסעיף 2 היה נוגע לאותו עניין שסעיף 32 דן בו. אך סעיף 32 בא כהוראה עצמאית לעומת סעיף 2, וסעיף 2 דן לא בביטול העיסקה הפגומה בהטעיה אלא באיסור הטעיה לרבות הטעיה בפרסומת מטעה כאשר טרם גרמה להטעיה בחוזה זה או אחר. בחוקקו את ההוראה הזאת שיקול המחוקק בוודאי היה שלא כדאי לחכות עד אשר ייכרת חוזה בהשפעת הפרסומת המטעה ורק אז להגיב על ידי מתן יכולת למוטעה לבטל אותו. יש להשתדל ולמנוע שהדבר ייארע ולשם כך לקבוע עבירה מסוג עבירות הסיכון או עבירות ההתנהגות, לעומת עבירות התוצאה 45 בסנקציה שלפי סעיף 23 ואילך לחוק הגנת הצרכן. למלה הטעיה נודעת אפוא משמעות שונה לפי ההקשר שבו היא באה. כל עוד מדובר בפרסומת הספק, אין כל היצג מצדו יכול להידון בעילה לביטול חוזה, כיוון שלא נכרת כל חוזה. ההטעיה הקיימת אינה אלא הטעיה בדעת הניצעים, הטעיה מושגית. אבל, בהוראה הנוגעת לחוזה שכבר נכרת, כוונת החוק המסתברת היא להטעיה ריאלית, להטעיה חוזית. לפיכך בסעיף 32 נפרש מעשה שיש בו משום הטעיה בחוזה מכירה שנכרת כמעשה אשר חולל הטעיה. מעשה העלול כשלעצמו להטעות אך לא הטעה למעשה, אין לאמור עליו שהוא מהותי בנסיבות העניך כמעשה הטעיה. כללו של דבר: בחוק הגנת הצרכן, ההטעיה היא נושא הן לאיסור שהפרתו מהווה עבירה פלילית והן לנטל שאי קיומו הופך את החוזה לבר ביטול. בהיבט הראשון די שמתקיימת הטעיה בכוח: בהיבט השני, דרושה הטעיה בפועל. כנגד דעתנו הנ ל, יעלו אולי את לשון סעיף 32 (ג) לחוק הגנת הצרכן האומר שהשר רשאי לקבוע בתקנות פרטים אשר אי גילויים לצרכן ישמש עילה לביטול המכר. 46 אך גם כאן לא היינו מסיקים את המסקנה כי די באי הגילוי כדי לאפשר את ביטול העיסקה, ללא דרישת טעות בפועל. ההוראה ביקשה לקבוע מה יהיו הפרטים שעל הספק לגלות לפי הוראת סעיף 15, סיפא, לחוק החוזים הכללי. אמנם, פגמי ההסכמה אינם ממצים את המקרים שבהם ניתן לבטל חוזה. לפי חוק הגנת הצרכן, ניתן לצרכן לבטל עיסקה ברוכלות(סעיף 14), ולבית המשפט לבטל עיסקה שנעשתה בניגוד לצו שניתן לפי סעיף 9 (סעיף 11). בשני המקרים אין דרישה לפגם בהסכמה כיוון שהיסוד לבטילות הוא יסוד עצמאי אחר: במקרה הראשון איבת המחוקק לעסקות ברוכלות, העלולות להיערך ללא זהירות מצד הצרכן: ובמקרה השני אי הציות לצו ועור נסיבות. אבל שונה המקרה כשהחוק מדבר בהטעיה או באי גילוי (אשר חוק החוזים הכללי מתחשב בו כבצורת הטעיה). מקרה טיפוסי להטעיית הצרכן בענייננו נוגע לציון התמורה בעיסקה העיקרית בהשוואה לתמורה שהספק דורש כשהוא מספק את המצרך או השירות הנדונים ללא Endangering as a Criminal Act" Israeli Reports to thexi" עימות זה ראה. S.Zעל.Congress of Comparative Law (Jerusalem, 1982) 312 ראה תקנוח הגנת הצרכן(עילות לביטול מכר)(חלקי חילוף), התשמ ז (ק ת 4993 התשמ ז, 46.(

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי חבר/ה יקר/ה, בתוקף היותה ארגון העובדים הגדול והמוביל בישראל, זוקפת לזכותה ההסתדרות החדשה פעילות ענפה והישגים רבים במגוון רחב של תחומים הנוגעים לכולנו ומשפיעים על

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [ ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [31.7.59,19.6.59,9.6.59,28.5.59] לפני השופטימאגונט, זילגרג,

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חיצוני או פנימי למדינה. במצב חירום החברה מכירה בצורך

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד