מדינת ישראל ופיתוח הכפר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדינת ישראל ופיתוח הכפר"

תמליל

1 משרד החקלאות ופיתוח הכפר משרד החקלאות מודיע כי בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל, ובמסגרת מכסות וולונטריות מכל העולם, יותר יבוא במכס מופחת במהלך שנת 2014 ע"פ הכללים הבאים: בכל פנייה לרשות המוסמכת יש לציין על גבי הפנייה, את שם הפונה, מס' ח.פ./ת.ז., מס' טלפון לברורים, ומס' פקס למתן תשובה. בקשה שלא תכלול את הפרטים הנ"ל, לא תטופל. תנאים ומסמכים נלווים להגשת בקשה לרישיון יבוא במסגרת מכסה יש להקפיד למלא במדויק את שם המבקש, כתובת מלאה, מספר טלפון ומספר פקס. כן יש להקביל על מילוי שם ומס' ת.ז. של החותם )לא ח.פ.( על גבי הטופס החדש, טפסי בקשה ישנים לא יתקבלו. )ניתן להוריד טפסי בקשה לרישיון יבוא מאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר -) יחידות המשרד סחר חוץ..5 אישורים הנדרשים להצגה עם הגשת הבקשה הראשונה לשנת 2014 על המבקשים לצרף לטופס הבקשה לרישיון יבוא אישור מע"מ על ניהול פנקסי חשבונות בתוקף תואם לבקשה )אישור ניהול ספרים(. סוחרים בענף הדגים, סוחרים בענף המזון, סוחרים העוסקים בסחר בינלאומי של פירות ואו וירקות טריים, סוחרים ומגדלים בענף הבקר,סוחרים ומגדלים בענף הלול, תעשיית יצור הביצים, תעשיית יצור המזון ורשתות מזון מהיר נדרשים להציג אישור רו"ח המעיד על עיסוק בסחר בתחומים הנ"ל ע"פ הנוסח המצורף כנספח א' בלבד. אישור שונה לא יתקבל. לאישור רואה החשבון יש לצרף הצהרת המבקש בדבר עיסוקו, לזיהוי. החתום ע"י רואה החשבון על חברה/שותפות להגיש אישור בדבר העדר חובות של מגיש הבקשה לרשם החברות וכי אינה חברה "מפרת חוק" או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. לעניין זה לחברה "מפרת חוק" תחשב כל חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות:.a.b לא הגישה דוח שנתי ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה. לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית. )ניתן להגיש תדפיס החברה מאתר רשם החברות )לאתר רשם החברות לחץ כאן( חותמת וחתימת מורשה חתימה בחברה או אישור מרשם החברות(. בצרוף חברה בעלת חוב, או במעמד של מפרת חוק או בהתראה, אינה זכאית לרישיון מכסה. סיטונאים של פירות וירקות טריים החקלאות ופיתוח הכפר. נדרשים להציג תעודת סיטונאי בתוקף מטעם משרד משווקי דבש מורשים - נדרשים להציג אישור משווק מורשה בתוקף של מועצת הדבש. ביצים במסגרת ההסכם עם האיחוד האירופאי למאכל ע"פ חלקו היחסי של כל משווק ל 12 חודשים 87.5% יחולקו למשווקי ביצים מורשים אחרונים ידועים. 12.5% יחולקו 1

2 לתעשיית הביצים לפי חלקו היחסי של כל חברה, על חברות תעשיית הביצים יש לצרף אשור רואה חשבון המעיד על הביצים שקלט המפעל בשנת 2012 ושנת 2013 לכל בנפרד ובחתך חצי שנתי לכל שנה. הגשת בקשות החל מ 01/01/2014. ביצים לתעשייה במסגרת ההסכם עם ארה"ב - משווקי ביצים מורשים - שנה נדרשים להציג אישור משווק מורשה בתוקף מטעם משרד החקלאות וייפוי כוח מתעשיית ייצור הביצים, כאשר שיטת החלוקה תבוסס על קליטת ביצים לתעשייה מייצור מקומי בשנתיים האחרונות. יש לצרף אשור רואה חשבון המעיד על הביצים שקלט המפעל לתעשייה בשנת 2012 ושנת 2013 לכל שנה בנפרד. הגשת בקשות החל מ 01/01/2014. בקשות ליבוא עגלים, כבשים, עיזים, עופות לול וביצי רבייה ילוו באישור מוקדם מטעם השירותים הוטרינריים של משרד החקלאות. יבואני גבינה מהאיחוד האירופאי ע"פ יבוא עבר )לא בשיטת הגרלות( נדרשים להציג טבלה מודפסת המרכזת את רשמוני יבוא לגבינה משנת )בהתאם לסעיף ה' המפורט בהמשך המודעה+ טבלה לדוגמה(. על הטבלה לכלול, תאריך שחרור, פרט המכס )רק 0406(, )ק"ג( ושורה מסכמת. על מורשה חתימה בחברה לאשר כי בדק את הטבלה מול הרשימונים וקיימת התאמה. אין צורך לשלוח את הרשימונים, העתקי הרשימונים ידרשו ע"פ הצורך. יש להציג רק רשימוני שחרור )רגיל, ושחרור ממחסן, אין להציג רשימוני כנ"מ(. יבואני חמצה ממקסיקו, קנדה, ארה"ב וממדינות מרקוסור, נדרשים להציג רשימוני יבוא של חימצה במכס מלא משנת 2014 בלבד ומהמדינה ממנה מבוקשת המכסה בלבד. יבואני צימוקים מארה"ב )לא בשיטת הגרלות( נדרשים להציג רשמוני יבוא לצימוקים )בהתאם לסעיף ט' המפורט בהמשך המודעה(. יבואנים שלא יעמדו בדרישות ע"פ נוהל זה, תיפסל מועמדותם שיטת חלוקה: הגרלות בלבד ע"פ שיטה זו יש להגיש בקשות החל מיום 15/10/2013 ועד ליום- 10/11/2013 תנאים להגשת הבקשות לפי סעיף ב' לנוהל זה תאור המוצר איחוד אירופי שום מספר המכסה סה"כ גובה המכס ליבואן שיטת החלוקה צימוקים דבש באריזה של עד 1.5 ק"ג אורוגוואי גבינה טריה וגבינה מעובדת בפרט מכס : , גבינה אחרת בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים. בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון., + משווקי דבש מורשים ע"פ סעיף 5 למודעה. בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון הנחה פרגוואי דבש באריזה של עד 1.5 קנדה תירס לפופקורן בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון. 10 בקשות יוגשו על ידי סוחרים בענף המזון

3 שיטת חלוקה: הגרלות וכל הקודם זוכה בצרוף רשימון בודד במכס מלא לשנת ע"פ שיטה זו, להגרלות יש להגיש בקשות החל מ 15/10/2013 ועד ליום- 10/11/2013 ואילו לקבלת מכסה ע"פ כל הקודם זוכה ניתן להגיש החל מ- 01/01/14 בצרוף רשימון בודד במכס מלא. תנאים להגשת הבקשות לפי סעיפים ב' ו-ג' לנוהל זה תאור המוצר ארה"ב תפוח עץ מספר המכסה סה"כ גובה המכס ליבואן 20 לרישיון להגרלה שיטת החלוקה 4,000 1, אגס אגוזי אדמה 22 לרישיון להגרלה 9 לרישיון להגרלה הגרלה : בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים סך ה שתוגרל- 600 )20 לרישיון( ובתוקף עד בקשות יש להגיש החל מ 15/10/13 ותאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/13 יתרת המכסה הפטורה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה, מול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמפורט בסוף מודעה זו בסעיף ג' ועד 22 לרישיון הגרלה : בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים סך ה שתוגרל- 220 )22 לרישיון( ובתוקף עד בקשות יש להגיש החל מ 15/10/13 ותאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/13 יתרת המכסה הפטורה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה, מול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמפורט בסוף מודעה זו בסעיף ג' ועד 22 לרישיון. הגרלה : בקשות יוגשו סוחרי מזון. סך ה שתוגרל- 45 )9 לרישיון( ובתוקף עד בקשות יש להגיש החל מ 15/10/13 ותאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/13 יתרת המכסה הפטורה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה, מול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמפורט בסוף מודעה זו סעיף ג' ועד 10 לרישיון 284 3, איחוד אירופאי תפוח עץ אגס 20 לרישיון להגרלה 22 לרישיון להגרלה הגרלה : בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים סך ה שתוגרל- 500 )20 לרישיון( ובתוקף עד בקשות יש להגיש החל מ 15/10/13 ותאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/13 יתרת המכסה הפטורה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה, מול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמפורט בסוף מודעה זו בסעיף ג' ועד 22 לרישיון הגרלה : בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים. סך ה שתוגרל- 330 )20 לרישיון( ובתוקף עד בקשות יש להגיש החל מ 15/10/13 ותאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/13 יתרת המכסה הפטורה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה, מול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמפורט בסוף מודעה זו בסעיף ג' ועד 22 לרישיון 2, ניתן להגיש בקשות להגרלה מכל מקור, אך לא ניתן להחזיק בשני רישיונות לאותו מוצר ממקורות שונים, לכן במידה ואותו יבואן זוכה בהגרלה לאותו מוצר ממקורות שונים, היבואן יבחר מאיזה מדינת מקור לשמור את הרישיון, השני יבוטל ויחולק ע"פ רשימת הרזרבה שהוגרלה. 3

4 שיטת חלוקה: הגרלות וכל הקודם זוכה. ע"פ שיטה זו להגרלות יש להגיש בקשות החל מ 15/10/2013 ועד ליום- 10/11/2013 ואילו לקבלת מכסה ע"פ כל הקודם זוכה ניתן להגיש בקשות החל מ- 01/12/13 תאור המוצר ארה"ב צימוקים מספר המכסה סה"כ גובה המכס ליבואן 10 להגרלות שיטת החלוקה הקצאה:רשמוני יבוא של צימוק משנת 2013 במכס מלא או מופחת )לא פטור( יזכה את היבואן ברישיון יבוא פטור ב זהה אך לא יותר מ- 40 ליבואן.) היבואנים הנ"ל לא זכאים להשתתף בהגרלה(. הגרלה : כל שאר סוחרי המזון יהיו זכאים להשתתף בהגרלה סך ה שתוגרל- 200 )10 לכל זוכה( בקשות יש להגיש החל מ 15/10/13 ותאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/13 יתרת המכסה הפטורה ראה פרוט בסוף מודעה זו סעיף ט'. 105 יוגרלו בין סוחרי המזון. בקשות יש להגיש החל מ 15/10/13 ותאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/13 היתרה תחולת ליבואנים בעלי רשימון יבוא במכס לגבינות בפרט מכס ב העולה על 20 בשנים ובשיטת כל הקודם זוכה - היבואנים הנ"ל לא זכאים להשתתף בהגרלה(. 1, גבינות )כל סוגי הגבינות בפרק 04.06( איחוד אירופאי בצל 15 הגרלות עד גבינות )כל סוגי הגבינות בפרק 04.06( 5 הגרלות בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים חלוקת המכסה תיערך באופן הבא: ההגרלה ל בקשות יש להגיש החל מ 15/10/13 ותאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/13 רישיונות יהיו בתוקף עד 31/03/14. יתרת ה תחולק החל מחודש אפריל בשיטת כל הקודם זוכה. 160 יוגרלו בין סוחרי המזון בקשות יש להגיש החל מ 15/10/13 ותאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/13 היתרה ליבואנים בעלי רשימון יבוא לגבינות בלבד בשיטת כל הקודם זוכה - ראה פירוט בסוף המודעה סעיף ה'.)היבואנים הנ"ל לא זכאים להשתתף בהגרלה(. 4

5 שיטת חלוקה: כל הקודם זוכה ע"פ שיטת כל הקודם זוכה ניתן להגיש בקשות החל מ-.01/12/13 תנאים להגשת הבקשות לפי סעיף ד' לנוהל זה תאור המוצר ארה"ב דגים קפואים מים מתוקים , , חסילונים קפואים קלמרי טרי וקפוא דגים קפואים אחרים ביצים לתעשייה מספר המכסה סה"כ גובה המכס ליבואן שיטת החלוקה בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד. בשיטת כל הקודם זוכה בקשות יוגשו ע"י תעשיית יצור הביצים או משווקים מורשים לביצים שיבצעו יבוא לתעשייה. במידה וסך ה המבוקשת תעלה על ה לחלוקה יחולקו הרישיונות בהתאם לחלק היחסי של כל תעשיה. בשיטת כל הקודם זוכה. בהתאם למודעה בנושא באתר המשרד. עד ,435 4,697,184 יחידות פילה קרפיון קפוא גבינות )כל סוגי הגבינות בפרק )04.06 עד 20 עד- 22 עד לתעשיית יצור המזון ורשתות מזון מהיר בשיטת כל הקודם זוכה. היתרה תחולק לסוחרי מזון אשר יציגו רשימון יבוא במכס ב העולה על 20 בשנים ובשיטת כל הקודם זוכה. ע"פ מספר הפונים, תינתן עדיפות ליבואני זרעי תפ"א. בשיטת כל הקודם זוכה. בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים. בשיטת כל הקודם זוכה. עד ,998 1,424 1, ,689 1, זרעי תפוח אדמה לזריעה* כרוב, ברוקולי* תפוזים* לימונים* אשכוליות* פרי הדר אחר )לא קליפים(* ענבים טריים * , שזיפים טריים* אפרסקים ונקטרינות טריים* חבושים עגבניות טריות בצל טרי שום טרי גרעיני חמניות שזיף יבש למאכל עד בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון בשיטת כל הקודם זוכה. 1, חמצה תירס לפופקורן הקצאה המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה רק ליבואנים אשר יציגו רשימון יבוא לחמצה מארה"ב במכס מלא החל מ ה ברישיון הפטור תהיה זהה ל ברשימון שהוצג, אך לא יותר מ- 20, מותנה ביתרת ה במכסה. בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון בשיטת כל הקודם זוכה

6 תאור המוצר איחוד אירופאי עגלים במשקל העולה על 250 ק"ג מספר המכסה סה"כ גובה המכס ליבואן שיטת החלוקה בקשות יוגשו ע"י סוחרים ומגדלים בענף הבקר בשיטת כל הקודם זוכה ובצרוף אישור שו"ט מתאים. הרישיון יינתן בהתאם לרישיון שו"ט ובהתאם ליתרה במכסה. ובהתאם לסעיף יא' לנוהל בקשות יוגשו ע"י קבלנים/משווקים מורשים לחומר רביה בענף הלול בשיטת כל הקודם זוכה. עד 200 עד ,060,000 יחידות אפרוחים עד 185 גרם של ברווזים,אווזים,תרנגולי הודו ותרנגולי גינאה טונוס גדול או טונוס ארוך סנפירים טרי בפרט קפצן או פלמודה מפוספסת בפרט פילה טרי של דגים המפורטים בפרט ביצי עופות טריים בקליפה בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד. בשיטת כל הקודם זוכה. בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד. בשיטת כל הקודם זוכה. בקשות יוגשו ע" משווקי ביצים מורשים בלבד. בשיטת כל הקודם זוכה. עד 20 עד 10 עד 1,000,000 יחידות ,004,800 יחידות דבש באריזות של מעל 50 ק"ג 4096 תפוח אדמה לתעשייה בהתאם לסעיף י' למודעה בקשות יוגשו על ידי משווקים מורשים של דבש ראה פירוט בסוף המודעה סעיף י'. בקשות יוגשו ע"י מפעלים לעיבוד תעשייתי של תפוחי אדמה. במידה וסך ה המבוקשת תעלה על ה לחלוקה יחולקו הרישיונות בהתאם לחלק היחסי של כל תעשיה.בשיטת כל הקודם זוכה. בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים. בשיטת כל בקודם זוכה אספרגוס לבן טרי פטריות טריות להוציא אלה שישוחררו בחודשים מאי עד חודש ספטמבר חבושים תפוזים* קליפים* לימונים* ענבים טריים * אבטחים טריים* מלונים* משמש* דובדבנים* אפרסק ונקטרינה* שזיף ושזיפי בר טריים* קיווי טרי* עד 5 עד 5 עד - 20 עד בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון בשיטת כל הקודם זוכה לפי מספר הפונים בשיטת כל הקודם זוכה. יש לצרף לבקשה אישורים בהתאם לצו יבוא חופשי שזיף יבש זרעי אבטיח תוספי מזון לכלבים וחתולים תוספי מזון לבעלי חיים אחרים עד- 60 עד

7 תאור המוצר אורוגוואי דגים טריים בפרט מכס:, , , , , דגים קפואים בפרט מכס:, , , , , , קורפיש מספר המכסה סה"כ גובה המכס ליבואן עד 20 עד 20 עד 20 שיטת החלוקה בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד. בשיטת כל הקודם זוכה בקשות יוגשו ע"י יצרני מזון לבע"ח )יש גבינה מגורדת בצורת אבקה ליצור עד 20 להגיש אישור רוח על שימוש בחומרי מזון לבע"ח גלם(- בשיטת כל הקודם זוכה בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון - בשיטת כל הקודם זוכה עד גמיד מרקוסור : ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי )יש לבדוק האם קיים אישור פיטוסניטרי בהתאם למוצר ומדינת מקור( דגים אחרים שמנכ"ל משרד עד 20 בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד. בשיטת כל הקודם זוכה ובצרוף אישור החקלאות אישור שהם דגים מנכ"ל מסוגים שאינם גדלים או נידוגים בישראל דבש באריזה מעל 1.5 ק"ג בהתאם בקשות יוגשו על ידי משווקים מורשים של לסעיף י' דבש אשר ידרשו להציג אישור משווק מורשה בתוקף של מועצת הדבש. למודעה בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים.בשיטת כל הקודם זוכה עד תירס טרי הקצאה המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה רק ליבואנים אשר יציגו רשימון יבוא לחמצה ממדינות מרקוסר במכס מלא החל מ ה ברישיון הפטור תהיה זהה ל ברשימון שהוצג, אך לא יותר מ- 20, מותנה ביתרת ה במכסה. עד חומוס בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים בשיטת כל הקודם זוכה )הטובין המיובאים אמורים להשתחרר משלטונות המכס בין חודש ינואר מאי בלבד אין ולא יהיה באפשרות המשרד להקדים ואו להאריך את הרישיונות מעבר לתקופה האמורה( עד גויאבה ומנגו בתאריכים ינואר- מאי אבטיח: בתאריכים אוקטובר-מאי עד 20 )הטובין המיובאים אמורים להשתחרר משלטונות המכס בין חודש ינואר מאי לפי התקופות הבאות: ובחודשים אוקטובר- דצמבר בלבד אין ינואר מאי 2011 ולא יהיה באפשרות המשרד להקדים ואו להאריך את הרישיונות מעבר לתקופה אוקטובר דצמבר 2011 האמורה( כל תקופה תינתן בנפרד. בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים בשיטת כל הקודם זוכה עד פאפיה עד תפוחים בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון - בשיטת כל הקודם זוכה עד זרעי חמניה 7

8 כל העולם תאור המוצר גבינות למעט פרט מכס ו שזיף יבש למאכל פילה אמנון קפוא קנדה ורדים* זרעי תפוח אדמה* חמצה פטל, אוכמניות, דומדמניות, חמוציות) 0810 ( * זרעי כנרי דגים קפואים פרטי מכס ימסרו במשרד מקסיקו חימצה ירדן מספר המכסה סה"כ גובה המכס ליבואן שיטת החלוקה 5.6 לק"ג 2 ש"ח לק"ג 11 לק"ג 3,600 1,500 2, עד- 40 עד - 25 בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון בשיטת כל הקודם זוכה. ניתן להגיש בקשות בהתאם לצו שנחתם ביום ע"י שר האוצר ולאחר מחיקת העתירה בנושא בבג"צ )6040/11( בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון בשיטת כל הקודם זוכה. המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה רק ליבואנים אשר יציגו רשימון יבוא לפילה אמנון קפוא במכס מלא החל מ ה ברישיון הפטור תהיה מחצית ל ברשימון שהוצג, אך לא יותר מ- 25, מותנה ביתרת ה במכסה. לפי מספר הפונים ע"פ מספר הפונים, תינתן עדיפות ליבואני זרעי תפ"א.בשיטת כל הקודם זוכה הקצאה המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה רק ליבואנים אשר יציגו רשימון יבוא לחמצה מקנדה במכס מלא החל מ ה ברישיון הפטור תהיה זהה ל ברשימון שהוצג, אך לא יותר מ- 10, מותנה ביתרת ה במכסה. בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים. בשיטת כל הקודם זוכה בקשות יוגשו על ידי סוחרים בענף המזון. בשיטת כל הקודם זוכה בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד - בשיטת כל הקודם זוכה. הקצאה המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה רק ליבואנים אשר יציגו רשימון יבוא לחמצה ממקסיקו במכס מלא החל מ ה ברישיון הפטור תהיה זהה ל ברשימון שהוצג, אך לא יותר מ- 20, מותנה ביתרת ה במכסה. 10 1, באופן שונה משאר הסכמי הסחר של מדינת ישראל, בהסכם הסחר עם ירדן, ישראל רשאית לאשר יבוא פטור של פירות וירקות טריים, ב של עד 50,000 בשנה כפוף לתנאים בשוק המקומי של כל מוצר ומוצר. )פרטי המכס של הטובין המופיעים בהסכם הסחר עם ירדן מופיעים בתוספת השישית של צו תעריף המכס וימסרו למבקשים במשרד במידת הצורך( כל בקשה שתוגש תבחן, בהתייחס למחיר הסיטונאי של המוצר בשוק המקומי, לכמויות המשווקת במועד הבקשה ולתחזיות השיווק בשבועות הקרובים. רק אם ימצא, כי קיים מחסור בשוק המקומי, יונפק רישיון יבוא פטור לתקופה מוגבלת ו מוגבלת ליבואן. בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים. בשיטת כל הקודם זוכה למעט יבוא זית לכבישה וזית לשמן. בקשות לזית לכבישה יוגשו ע"י מפעלים לכבישה בלבד, זיתים לשמן יוגשו ע"י יצרני ומשווקי שמן זית בלבד, החלוקה תתבצע על סמך חלקם היחסי בתעשייה ובכפוף למחסור הצפוי. * למוצרים הנ"ל אין עדין אישור פיטוסנטרי 8

9 מכסות מיוחדות, וולונטריות בהתאם לתנאי השוק המקומי: בכדי להבטיח אספקה סדירה של בגרעיני חימצה )חומוס(, ואגוזי אדמה, גם השנה בשיתוף עם רשות המיסים ובהתאם לתנאים המצ"ב: משרד החקלאות יאפשר יבוא במכס מופחת של מוצרים אלה בהתאם לתנאי השוק המקומי.5.6 גרעיני חימצה )חומוס( מכל העולם רישיונות ליבוא חומוס בפטור ממכס, יונפקו לכל יבואן לאחר הצגת רשימון יבוא של חומוס במכס מלא מכל העולם החל מה- 01/01/14. ה לחלוקה בפטור ממכס תהיה ביחס של עד 1:2 ל שיובאה במכס מלא, אך לא יותר מ- 40 לרישיון ליבואן. רישיון נוסף יינתן רק לאחר ניצול הרישיון הקיים, וכל עוד קיימת יתרה במכסה )להבהרה, בדיקת יתרת המכסה הינה לאחר ניצול הרישיון הקיים(. יבואן הזכאי לקבלת רישיון יבוא פטור מתוקף הסכמי הסחר ממקסיקו/ קנדה/ מרקוסור/ ארה"ב בגין רשימון יבוא במכס מלא(, לא יהיה זכאי לרשיון יבוא במכס מופחת בגין אותו רשימון והפוך. סה"כ ה שתאושר לחלוקה במכס מופחת לא תעלה על יחס החלוקה וה לחלוקה יקבעו בהתאם לתנאי השוק המקומי ויפורסמו באתר המשרד רישיונות היבוא במכס מופחת יהיו בתוקף עד ה- 31/05/14. לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום. בהתאם לתנאי השוק המקומי יפרסם המשרד הודעה באתר המשרד על חלוקה נוספת במהלך השנה ובמידה וקיימת יתרה במכסה. 10. אישורים נדרשים לקבלת רישיון יבוא במכס מופחת : לעמוד בתנאי הנוהל לפי שיטת החלוקה כל הקודם זוכה לסוחרי מזון. יש לצרף לטופס בקשה לרשיון יבוא, במכס מלא החל מה- 01/01/14. רשימון יבוא של חומוס בפרט המכס א. אגוזי אדמה מכל העולם בפרט מכס /4 סה"כ ה שתאושר לחלוקה לא תעלה על 500 בהתאם לתנאי החלוקה המצ"ב: עד 350 יחולקו כחומר גלם א 1. על המבקש להיות מפעל לציפוי בוטנים. לתעשיית "הבוטנים המצופים" וע"פ התנאים מצ"ב: א 2. על המבקש לצרף אישור רואה חשבון חיצוני, המאשר כי המבקש הינו מפעל לציפוי בוטנים. על אישור רואה החשבון לכלול את סך הבוטנים שעברו ציפוי בלבד במפעל לשנים 2012 ו 2013 )כל שנה בנפרד(. א 3. המשרד ראשי לבצע בדיקות נוספות ולבקש מסמכים נוספים לבדיקת המבקש לרבות בקשה להצגת כרטיס חשבוניות מכירה, שיבדקו מדגמית. א 4. על המבקש לצרף רישיון יצרן משרות המזון במשרד הבריאות למפעל לציפוי בוטנים, על שמו ובתוקף. 9

10 א 5. על המבקש להגיש אישור בדבר העדר חובות של מגיש הבקשה לרשם החברות וכי אינה חברה "מפרת חוק" או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק כמפורט בתחילת נוהל זה. א 6. הצגת רשימון יבוא של.01/01/14 אגוזי אדמה במכס מלא מכל העולם החל מה- א 7. ה לחלוקה בפטור ממכס תהיה ביחס של עד 1:5 ל שיובאה במכס מלא החל מ 01/01/2014, אך לא יותר מ- 100 לרישיון ליבוא ובהתאם לזכאות המפעל ובהתאם ליתרת המכסה. א 8. סה"כ ה בפטור למבקש לא תעלה על סך של 115% מממוצע דו שנתי של חומר הגלם שעובדה במפעל ) (, ולפי אישור רואה החשבון של המפעל. א 9. מפעל העומד בכל הקריטריונים א 1. א 5. יוכל להיעזר בשרותיו של יבואן א 10. א 11. א 12. בודד לבחירתו לבצע את הייבוא עבורו ובהתאם לתנאים המצ"ב: על המפעל להציג את הנדרש בתנאים א א.5.6 על היבואן לעמוד בתנאים המפורטים בנוהל זה ולהגיש את האישורים הנדרשים להיותו סוחר בענף המזון. על המפעל להגיש ייפוי כוח בו הוא מייפה את היבואן לבצע עבורו את היבוא, ומתחייב לקלוט ולעבד במפעל את כל הטובין שייבואו עבורו בהתאם ל ברישיון. על היבואן להגיש התחייבות כי כל הטובין שייבאו במסגרת המכסה הינה אך ורק לצרכי המפעל ותועבר ישירות לעיבוד במפעל )הנושא ייבדק ע"פ דרישת חשבוניות( התנאים המפורטים בתת סעיף א 6. א 8. יחולו על היבואן המיופה. סה"כ ה בפטור ליבואן המיופה, לא תעלה על סך של 115% מממוצע דו שנתי של רואה החשבון של המפעל. חומר הגלם שעובדה במפעל של המבקש, ולפי אישור רישיון נוסף )יבוא ישיר ע"י המפעל / ע"י יבואן מיופה( יינתן רק לאחר ניצול הרישיון שניתן ולאחר הצגת אישור רואה החשבון כי 8 מה ברישיון עובדה במפעל. לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום, ובהתאם ליתרה במכסה. מפעל חדש או מפעל שעבר את זכאותו ובתנאי שקיימת יתרה במכסה, רשאי להגיש בקשה בשיטה של 1:1 כמפורט בסעיף ב' אך ממכסה זו. ב. עד 150 יחולקו לסוחרי המזון בהתאם לתנאי החלוקה המצ"ב: ב 1. זו תחולק בהתאם לתנאי השוק המקומי. ב 2. על המבקש להציג את האישורים הנדרשים להיותו סוחר בענף המזון. ב 3. על חברה/שותפות להגיש אישור בדבר העדר חובות של מגיש הבקשה לרשם החברות וכי אינה חברה "מפרת חוק" או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק כמפורט בתחילת נוהל זה. 11

11 ב 5. ב 4. ה לחלוקה בפטור ממכס תהיה ביחס של עד 1:1 ל שיובאה במכס מלא, אך לא יותר מ- 25 לרישיון ליבואן. רישיון נוסף יינתן רק לאחר ניצול הרישיון הקיים, וכל עוד קיימת יתרה במכסה )להבהרה, בדיקת יתרת המכסה הינה לאחר ניצול הרישיון הקיים(. ב 6. לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום. ב 7. יתכן ויחס החלוקה וה לחלוקה ישתנו בהתאם לתנאי השוק המקומי, היחס וה יפורסמו באתר המשרד. ב 8. אישורים נדרשים לקבלת רישיון יבוא במכס מופחת : לעמוד בתנאי הנוהל לפי שיטת החלוקה כל הקודם זוכה לסוחרי מזון. יש לצרף לטופס בקשה לרשיון יבוא, רשימון יבוא של המכס במכס מלא החל מה- 01/01/14. אגוזי אדמה בפרט המשרד מדגיש כי הכמויות המפורטות הינם כמויות מקסימאליות, ואין המשרד מתחייב לחלק את מלוא זו. יחס החלוקה, סך ה לחלוקה והחלוקה בין הסקטורים יקבעו בהתאם לתנאי השוק המקומי ויכולים להשתנות מהמפורסם בנוהל זה, השינוי יפרסם באתר המשרד. מכסות המחולקות בהתאם להסכמי הסחר: ב. מידע כללי לגבי המכסות המחולקות בהגרלה בקשות יש להגיש החל מיום 15/10/2013. תאריך אחרון להגשת בקשות למכסות המיועדות להגרלה ע"פ מודעה זו 10/11/2013. כל הרישיונות שיונפקו ליבואנים כתוצאה מהגרלות, יהיו בתוקף עד סוף חודש יוני 2014, למעט מכסת היבוא של בצל מהאיחוד האירופי ומכסות שיחולקו בשיטת הגרלה וכל הקודם זוכה מול הצגת רשימון במכס מלא. במקביל בשלב ההגרלה יוגרלו עד שלושה יבואנים ברשימת הרזרבה. יבואן שקיבל רישיון יבוא במסגרת ההגרלה ולא יצליח לייבא את הטובין עד סוף חודש יוני 2014 )למעט המכסה ליבוא בצל מהאיחוד האירופי, ומכסות שיחולקו בשיטת הגרלה וכל הקודם זוכה מול הצגת רשימון בודד במכס מלא שבתוקף עד (, יהיה זכאי לבקש הארכת תוקף לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים. זאת במידה ויפנה סמוך למועד פקיעת תוקף הרישיון למרכז לסחר חוץ בבקשה להארכת תוקף, בצרוף התחיבות ליבוא ובצרוף או שטר מטען של הסחורה, או באמצעות בקשה מפורטת בכתב המסבירה את העיכוב בביצוע היבוא. בקשה כזו, תאושר במקרים חריגים בלבד ולפי שיקול דעת של הרשות. במידה ותיוותר יתרה במכסות שהוגרלו, תחולק היתרה ליבואנים שהוגרלו ברשימת הרזרבה - ע"פ סדר ההגרלה. )בתוקף לשלושה חודשים, עם אפשרות לקבלת הארכה בהתאם לסעיף ב. 5. לעיל(. משווקי דבש מורשים שיזכו בהגרלת דבש מהאיחוד האירופאי בלבד, יכולים לממש את זכייתם ולייבא דבש באריזות גדולות, בכפוף להגשת בקשה לרשות המוסמכת טרם היבוא. במידה וגם אחרי החלוקה ליבואנים שברשימת הרזרבה, תיוותר יתרה במכסה, תחולק המכסה בשיטת כל הקודם זוכה וע"פ נוהל זה על סמך בקשות חדשות

12 על פי המודעה שפורסמה באתר משרד החקלאות יבואנים שזכו ברישיון יבוא בשנת 2012 ולא ביצעו יבוא ואו לא פנו בכתב לבטל את הרישיון,לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלות המפורסמות בהודעה זו ( שנת 2013( לאותו מוצר..9 ג. שיטת כל הקודם זוכה כולל הצגת רשימון במכס מלא- כללי תאריך הגשה החל מה- 01/01/14 בצרוף רשימון יבוא בודד במכס מלא זהה למוצר ולמדינת המקור עבורה מוגשת הבקשה ( תפוחי עץ ואגס רשימון ארה"ב או איחוד אירופאי(. לשנת 2014, בגלל תנאי היבוא המיוחדים, ה ברישיון תהה כפולה ל שיובאה במכס מלא, אך לא יותר מ 22 לתפוח, 22 לאגס ו- 20 לאגוזי אדמה. בכדי להקל על היבואנים, ביבוא המכולה הראשונה במכס של תפוח או אגס )לא משנה מקור(, היבואן יגיש בקשה לרישיון יבוא, טרום ובסמוך למועד השחרור בצרוף המסמכים הבאים: א. ב. ג. ד. ה. ו. שטר מטען הכולל מס' מכולה, תיאור הטובין, ה במכולה. התחייבות היבואן לשחרר את המכולה במלואה ובתשלום המכס על מחצית ה. אישור סוכן המכס כי המכולה )יש לציין את מספרה בהתאם לשטר המטען( נמצאת בנמל. ה ברישיון תהיה מחצית ה בשטר המטען. תוקף רישיון זה יהיה לשבועיים בלבד. לאחר ניצול רישיון זה, היבואן יכול להגיש בקשה נוספת ללא צורך בהגשת רשימון או שטר מטען נוסף ובהתאם לנוהל ב של מכולה מלאה. תוקף הרישיון הנוסף הינו לשלושה חודשים מיום הוצאתו. לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום יבואן שקיבל רישיון וביצע את היבוא, רשאי להגיש בקשה נוספת ללא צורך בהגשת רשימון נוסף במכס מלא. במידה והמכסה לא הסתיימה יקבל היבואן רישיון יבוא נוסף ב השווה ל שיובאה במכס מלא. במידה והמכסה הסתיימה תופנה בקשתו לרשימת המתנה. מובהר כי, אם היבואן קיבל רישיון נוסף מאותה מכסה, ובמידה וקיימת יתרת ברישיון שנוצל, היתרה חוזרת למכסה הכללית, ולא תינתן אפשרות הארכה לרישיון שנוצל. לכל בקשה )למעט בקשות יבוא ע"פ הסכם הסחר עם ירדן( יש לצרף התחייבות היבואן לייבא את ה המבוקשת תוך פרק זמן הקבוע ברישיון. בגוף ההתחייבות יצהיר היבואן, כי במידה ולא ייבא את הטובין עד גמר התוקף לא יהיה זכאי לקבלת רישיון נוסף, מהמכסה הנ"ל או ממכסות אחרות של אותו מוצר בשנה הנוכחית ובשנה העוקבת. יש לציין במפורש את שם המוצר המבוקש בגוף ההתחייבות )ללא התחייבות ברורה לא תטופל הבקשה(. ניתן להגיש לרשות המוסמכת בקשה לקבלת הארכה, כל עוד הרישיון בתוקף, או בצרוף שטר מטען המראה כי הסחורה בדרכה לישראל, או באמצעות בקשה מפורטת בכתב המסבירה את העיכוב בביצוע היבוא, בקשה כזו, תאושר במקרים חריגים בלבד ולפי שיקול דעת של הרשות המוסמכת. כפי שצוין לא אחת ע"י משרד החקלאות ביצוע היבוא בפועל הינו מרכיב חשוב בקיום הסכמי הסחר מצד מדינת ישראל. לאור זאת, יבואנים אשר יקבלו רישיון יבוא ע"פ מודעה

13 זו ולא יבצעו יבוא עד המועד הנקוב ברישיון, לא יהיו זכאים להגיש בקשות ולקבל רישיונות יבוא נוספים בשנה הנוכחית ובשנה הבאה לאותו מוצר. משרד החקלאות ופיתוח הכפר ימנע מהפעלת סנקציה זו, רק במידה ומחזיק הרישיון יפנה בכתב מבעוד מועד )לפני שפג תוקף הרישיון( ויבקש לבטל את הרישיון שקיבל, וזאת על מנת שנוכל להעבירו ליבואנים אחרים שמעוניינים לבצע את היבוא. מובהר כי אין תשלום המכס מבטיח קבלת רישיון פטור. המכסה מחולקת בשיטת כל הקודם זוכה וכל עוד קיימת יתרה במכסה. 0 ד. שיטת כל הקודם זוכה ללא רשימון במכס מלא- כללי תאריך הגשה החל מה- 01/12/14- בקשות לחלוקת מכסות בשיטת כל הקודם זוכה שיוגשו לפני התאריך הנ"ל לא יקבלו טיפול. יחולקו רישיונות למבקשים העונים על תנאי הסף, בכמויות מוגבלות זמן של 3 חודשים )למעט יבוא ע"פ הסכם הסחר עם ירדן( לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום. ללא הגרלה לפרקי לכל בקשה יש לצרף התחייבות היבואן לייבא את ה המבוקשת תוך פרק זמן הקבוע ברישיון. בגוף ההתחייבות יצהיר היבואן, כי במידה ולא ייבא את הטובין עד גמר התוקף לא יהיה זכאי לקבלת רישיון נוסף, מהמכסה הנ"ל או ממכסות אחרות של אותו מוצר בשנה הנוכחית ובשנה העוקבת )ראה נספח ב'(. יש לציין במפורש את שם המוצר המבוקש בגוף ההתחייבות )ללא התחייבות ברורה לא תטופל הבקשה(. ניתן להגיש לרשות המוסמכת בקשה לקבלת הארכה, כל עוד הרישיון בתוקף, ובצרוף שטר מטען המראה כי הסחורה בדרכה לישראל. או באמצעות בקשה מפורטת בכתב המסבירה את העיכוב בביצוע היבוא, בקשה כזו, תאושר במקרים חריגים בלבד ולפי שיקול דעת של הרשות המוסמכת. יבואן אשר הגיש בקשה לרשות המוסמכת לביטול הרישיון שהונפק לו, רשאי להגיש בקשה חדשה לאותו מוצר ומקור רק לאחר 30 ימים ממועד בקשת הביטול, מותנה ביתרת במכסה ובשיטת כל הקודם זוכה. על אף האמור בסעיים 4 ו- 6 לעיל, רשאית הרשות המוסמכת, לבקשת היבואן ומטעמים מיוחדים, להנפיק ליבואן רישיון חדש בתקופה שתפחת מהתקופה המפורטת בסעיפים הנ"ל. כפי שצוין לא אחת ע"י משרד החקלאות ביצוע היבוא בפועל הינו מרכיב חשוב בקיום הסכמי הסחר מצד מדינת ישראל. לאור זאת, יבואנים אשר יקבלו רישיון יבוא ע"פ מודעה זו ולא יבצעו יבוא עד המועד הנקוב ברישיון, לא יהיו זכאים להגיש בקשות ולקבל רישיונות יבוא נוספים בשנה הנוכחית ובשנה הבאה לאותו מוצר. משרד החקלאות ופיתוח הכפר ימנע מהפעלת סנקציה זו, רק במידה ומחזיק הרישיון יפנה בכתב מבעוד מועד )לפני שפג תוקף הרישיון( ויבקש לבטל את הרישיון שקיבל, וזאת על מנת שנוכל להעבירו ליבואנים אחרים שמעוניינים לבצע את היבוא. מובהר כי בקשות שיגיעו עד ל 13/12/2014 בשעה 12:00 יחשבו כי הגיעו באותו הזמן, כל הקודם זוכה הינה במהלך השנה ולאחר חלוקה ראשונית. שיטת 13

14 בחלוקה ההתחלתית לשנת 2014 במידה ו הבקשות בשיטת כל הקודם זוכה, תעלה על ה המרבית לחלוקה, ה לרישיון תוקטן בהתאם לצורך או לחילופין תיערך הגרלה בין המבקשים. במקרה זה של הגרלה, תוקף הרישיונות לזוכים יהיה לשלושה חודשים. ולאחר תקופה זו במידה ותהיה יתרת, המכסה תחולק לבקשות חדשות בשיטת כל הקודם זוכה. יבואן שקיבל רישיון וביצע בפועל את היבוא, רשאי להגיש בקשה נוספת. במידה והמכסה לא הסתיימה יקבל היבואן רישיון יבוא נוסף בהתאם לתנאים של כל מכסה, במידה והמכסה הסתיימה תופנה בקשתו לרשימת המתנה. מובהר כי, אם היבואן קיבל רישיון נוסף מאותה מכסה, ובמידה וקיימת יתרת ברישיון שנוצל, היתרה חוזרת למכסה הכללית, ולא תינתן אפשרות הארכה לרישיון שנוצל. 0 1 ה. גבינות איחוד אירופי- כל הקודם זוכה רישיונות יחולקו אך ורק ליבואנים אשר יצרפו טבלה מודפסת המרכזת את רשמוני יבוא לגבינה משנת 2012,2013 על הטבלה לכלול, תאריך שחרור, פרט המכס )רק 0406(,. על מורשה חתימה בחברה לאשר כי בדק את הטבלה אל מול הרשימונים וקיימת התאמה. אין צורך לשלוח את הרשימונים, העתקי הרשימונים ידרשו ע"פ הצורך. רשמוני יבוא גבינה, של אין לכלול בחישוב יבואנים אשר יובאו כתוצאה מאחת או יותר מהאפשרויות הבאות: תעשיית יצור המזון ורשתות מזון מהיר מארה"ב, ויבוא לשם יצוא. הכמויות ליבואן יחולקו על סמך רשמוני היבוא של גבינות )פרט מכס בלבד( החלוקה המצ"ב וע"פ סך ה לחלוקה וע"פ סך הזכאים וה לזכאות מהמכסה: לפי מפתח ממוצע יבוא בפועל בשנתיים האחרונות )שנת ( גדול מ 60 - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של 15. ממוצע יבוא בפועל בשנתיים האחרונות )שנת 2012 )2013 בין 30 ל זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של 10. ממוצע יבוא בפועל בשנתיים האחרונות )שנת 2012 ))2013 בין 15 - זכאי לרישיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של יבואנים הזכאים למכסה בשיטה זו, אינם זכאים לגשת להגרלה. מצ"ב דוגמה לטבלה הנדרשת: ל מס' תאריך שחרור מס' פרט המכס בק"ג ??????? סה"כ 14

15 ו. ז. תפוח עץ מארה"ב ומהאיחוד האירופי ומרקוסור יחולקו רישיונות בהתאם לשיטת כל הקודם זוכה של שלושה חודשים בלבד. ה ברישיון תהיה כפול מול רשימון בודד במכס מלא, לפרק זמן ל ברשימון שהוגש ועל ל 22. יבואן שקיבל רישיון וביצע את היבוא, רשאי להגיש בקשה נוספת ללא צורך בהגשת רשימון במכס מלא נוסף. במידה והמכסה לא הסתיימה יקבל היבואן רישיון יבוא נוסף ב השווה ל שניתנה ברישיון הראשון רישיונות ליבוא תפוח מארגנטינה : יחולקו רישיונות בהתאם לשיטת כל הקודם זוכה לפרק זמן של שלושה חודשים בלבד, ללא צורך בהצגת רשימון במכס מלא. יבואן לא יהיה זכאי ליותר מ 22 במקביל, ללא קשר למקור היבוא ושיטת החלוקה. אגסים מארה"ב ומהאיחוד האירופי אגסים מארה"ב ו/או מהאיחוד האירופאי : יחולקו רישיונות בהתאם לשיטת כל הקודם זוכה מול רשימון בודד במכס מלא, לפרק זמן של שלושה חודשים בלבד. ה ברישיון כפולה ל ברשימון שהוגש. יבואן שקיבל רישיון וביצע את היבוא, רשאי להגיש בקשה נוספת ללא צורך בהגשת רשימון במכס מלא נוסף. במידה והמכסה לא הסתיימה יקבל היבואן רישיון יבוא נוסף ב השווה ל שניתנה ברישיון הראשון יבואן לא יהיה זכאי ליותר מ 22 במקביל ללא קשר למקור היבוא ושיטת החלוקה. ח. בצל מהאיחוד כל הקודם זוכה של 1740 תחולק בשיטת כל הקודם זוכה החל מ- 1/4/14. בקשות לרישיון יבוא בשיטת כל הקודם זוכה, ניתן להתחיל לשלוח החל מה- 27/03/14 כאשר יבואנים שזכו בהגרלה רשאים לשלוח בקשות רק לאחר שחרור הסחורה משלטונות המכס. במידה והביקוש יהיה גבוה מה לחלוקה )1740(, תינתן עדיפות ליבואנים שלא זכו בהגרלה. ט. צימוקים מארה"ב א. ב. ג. ד. ה. תאריך אחרון להגשת בקשות להגרלה 10/11/2013- רישיונות היבוא לזוכים בהגרלה יהיו בתוקף עד סוף יוני )10 ליבואן( ובהתאם למפורט בסעיף ב' למודעה יבואנים הזכאים לרישיון ע"פ ההקצאה המתוארת במודעה אינם זכאים להשתתף בהגרלה. רישיונות היבוא במסגרת ההקצאה יהיו בתוקף לשישה חודשים. יבוא נוסף במסגרת המכסה הפטורה יינתן לכל מי שמעוניין, שייבא במהלך שנת 2014 צימוקים במכס מופחת מארה"ב או במכס מלא מכל העולם ע"פ הפרוט הבא: ברשומון היבוא בשנת 2014 במכס מלא או מופחת נמוכה מ 5 לא זכאי לרישיון יבוא ללא מכס. ברשומון היבוא בשנת 2014 במכס מלא או מופחת בין 5 ל - 25 יהיה זכאי היבואן לרישיון יבוא ללא מכס ב זהה ל היבוא ברשומון אך לא יותר מ ההתייחסות תהיה לרשומון יבוא בודד ללא אפשרות לאחד רשמוני יבוא של אותו יבואן לצורך קבלת רישיון יבוא ללא מכס. הרישיונות הנ"ל יונפקו לתקופה של 3 חודשיים בלבד. ה שתחולק תהיה מותנית ביתרה שתישאר במכסה הפטורה מארה"ב. 15

16 י. יא. א. ב. הזכאות לרישיונות יבוא פטורים הן ע"פ הקצאה והן ע"פ החלוקה במשך השנה מותנים בהצגת רשמוני יבוא המעידים על שחרור הסחורה מבית המכס )לא כולל רשומון כנ"מ(,התחיבות היבואן לייבא את הטובין תוך שלושה חודשים וטפסי בקשה. דבש באריזות של מעל 50 ק"ג - כל הקודם זוכה המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה אך ורק למשווקי דבש מורשים, אשר מטען החל יציגו שטר מ בפרט מכס מהמדינה ממנה מבוקשת המכסה בלבד. ה ברישיון הפטור תהיה לא יותר מחלקו היחסי בשוק של המשווק, ע"פ הנתונים שיתקבלו ממועצת הדבש. תוקף הרישיונות יהיה עד סוף יוני רישיונות שלא ינוצלו עד לתאריך הנקוב, יחולקו למשווקי הדבש המורשים לפי חלקם היחסי, ובתנאי שהמבקש ניצל את הרישיון שניתן לו במלואו. מכסה 1031 יבוא עגלים מה EUבמשקל העולה על 250 ק"ג לראש תחולק באופן הבא: ינתנו רישיונות יבוא ב של 1,000 לשלושה חודשים, אשר יחולקו בין המבקשים אשר הגישו בקשה לפי נוהל זה עד ליום 20/12/13 והעומדים בתנאי הסף לנוהל )אישור רואה חשבון, העדר חובות לרשם החברות, ואישור ניהול ספרים( ואשר הגישו לשו"ט בקשה ומופיעים בתכנון השנתי לייבוא עגלים בשו"ט. 200 הנותרים יחולקו בן יבואנים העומדים בתנאי הסף לנוהל, וברשותם אישור וטרינרי בתוקף לייבוא עגלים גדולים מארצות האיחוד ואין ברשותם רישיון יבוא לפי סעיף א', ה ברישיון זה תהיה לכל היותר זהה ל שניתנה ליבואנים לפי סעיף א' ובהתאם לאישור השו"ט יב. גרעיני חמניות ארה"ב ומרקוסור יבואן לא יהיה זכאי ליותר מ 20 במקביל ללא קשר למקור היבוא ושיטת החלוקה. כללי יג..5 לרשות הפלשתינאית יוקצו כמויות מהמוצרים הנ"ל בהתאם לסיכום איתם. את הבקשות יש להגיש למר גלעד אלירז ואו לגברת עליזה ורסנו המחלקה ליבוא במרכז לסחר חוץ משרד החקלאות. טופס בקשות לרישיונות יבוא ניתן לקבל במשרדנו או להוריד מאתר האינטרנט של משרד החקלאות. הרשות המוסמכת זכאית לבקש כל מידע ו/או מסמך לצורך הטיפול בבקשת היבואן. כתובת המשרד משרד החקלאות, המרכז לסחר חוץ המחלקה ליבוא דרך המכבים ראשל"צ ת.ד 30 בית דגן. כתובת אתר האינטרנט: לבירורים ניתן להתקשר ל טלפון -, ואישורים מתאימים גם לפקס מספר ניתן להעביר בקשות פרטי המכס יקבעו סופית בהתאם לתעריף המכס והצווים הנלווים לשנת 2013 במשרד במידת הצורך.. 7 שחרור ויינתנו הטובין מרשות המיסים, מותנה בהצגת היתר של השירותים להגנת הצומח ו/או השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ו/או אישור של מינהל המזון במשרד הבריאות לפי העניין. 16

17 נספח א' אישור רואה חשבון יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון לכבוד )שם המבקש( תאריך: הנדון : אישור על סחר במזון / סחר בינלאומי של פירות וירקות / סחר בענף הדגים / סחר בענף הבקר / סחר בעף הלול / תעשיית יצור המזון ורשתות המזון המהיר )יש להשאיר את הרלוונטי בהתאם לעיסוקי המבקש( בפועל לשנים אנו משרד רו"ח, רואי החשבון המבקר של )להלן "המבקש"( מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המבקש בדבר ) סחר במזון / סחר בינלאומי של פירות וירקות / סחר בענף הדגים / סחר בענף הבקר / סחר בענף הלול / תעשיית יצור המזון ורשתות המזון המהיר, יש להשאיר את הרלוונטי( המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המבקש. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו ובהתבסס על הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים לשנת 2012 של המבקש שבוקרו על ידינו וספרי הנהלת החשבונות לשנת ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בנתונים הכלולים בהצהרה. ביקורת כוללת גם הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו, ההצהרה הנ"ל בדבר עיסוק המבקש בפועל בסחר במזון / סחר בינלאומי של פירות וירקות / סחר בענף הדגים / סחר בענף הבקר / סחר בענף הלול / תעשיית יצור המזון ורשתות המזון המהיר )יש להשאיר את הרלוונטי בהתאם לעיסוקי המבקש( בשנים תואמת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לאסמכתאות ולרשומות עליהם התבססה. בכבוד רב, רואי חשבון נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר מבוסס על נוסח שנקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל אוגוסט סוחרים העוסקים בסחר בינלאומי של פירות ואו וירקות טריים נדרשים לצרף רשימון יבוא/יצוא של פירות ו/או ירקות טריים החל משנת 2011, מסומן בחותמת משרד רואה החשבון לשם זיהוי בלבד. יש לצרף את הצהרת המבקש חתומה ע"י רואה החשבון לזיהוי. הערות: 17

18 נספח ב' התחייבות לייבא תאריך: לכבוד הרשות המוסמכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנדון: התחייבות לייבא אני, החתום מטה, מתחייב שבמידה ותאושר הבקשה ליבוא המצורפת, אייבא את ה המבוקשת של )יש לציין תיאור מוצר( מספר מכסה )יש לציין מספר מכסה( מ )יש לציין מדינה(, בתוך פרק הזמן הקבוע ברישיון. ידוע לי שאם לא אמלא התחייבות זו, לא אהיה זכאי לקבלת רישיון נוסף מהמכסה הנ"ל או ממכסות אחרות של אותו מוצר )יש לציין תיאור מוצר( בשנה הנוכחית ובשנה העוקבת, והכל בהתאם לקבוע בתנאים המפורטים בפרסום נוהל מכסות יבוא בפטור ממכס/מכס מופחת, המופיע באתר האינטרנט של משרד החקלאות. בכבוד רב: )שם( )חתימה( )חותמת( 18

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה

רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה 1 רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה כדי להקל על כולם ולעשות את זה פשוט, אני אתן לכם את רשימת המזונות המומלצת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה. העיקרון של "אין לאכול מזון שמכיל

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ 1 ארבל פרלינים במגוון טעמים ומליות, -TLV חמוציות בעטוף שוקולד לבן, כרמל- בוטן עטוף בשוקולד חלב, כרמל- צימוק עטוף בשוקולד חלב.. 41.90 2 יין אדום קברנה סובניון מרלו קלאסיק יקב ברקן, קשיו עטוף בשוקולד מריר,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

Document1

Document1 נוהל הקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית עיריית באר - שבע אושרו במועצת העירייה מס' 48 מיום 1.2.2012 2 תוכן עניינים כללי... 3 הרכב ועדת הקצאות וסדרי פעולתה... 4 עקרונות כלליים להקצאה... 5 הבחנה

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

קטלוג פסח 2016

קטלוג פסח 2016 קטלוג פסח 2016 חברת שקד חברת שקד הינה חברה משפחתית אשר עוסקת שנים רבות בייבוא, שיווק והפצת יינות מאזורים שונים בארץ ובעולם. בשנים האחרונות התרחב סל המוצרים עם מותגי אלכוהול איכותיים מרחבי העולם. פעילותה

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד