'שורף כמו אש': החרדל ותרבות היין בארץ ישראל הרומית מאת גיא ד' שטיבל מחקר התרבות החומרית של העולם הקדום הופיע כתחום לימוד עצמאי ברבע האחרון של המאה העש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "'שורף כמו אש': החרדל ותרבות היין בארץ ישראל הרומית מאת גיא ד' שטיבל מחקר התרבות החומרית של העולם הקדום הופיע כתחום לימוד עצמאי ברבע האחרון של המאה העש"

תמליל

1 'שורף כמו אש': החרדל ותרבות היין בארץ ישראל הרומית מאת גיא ד' שטיבל מחקר התרבות החומרית של העולם הקדום הופיע כתחום לימוד עצמאי ברבע האחרון של המאה העשרים. מסיבה זו נפקדו עד לאחרונה עקרונותיו המתודולוגיים וגישתו הבין תחומית הרחבה ממרבית מחקרי היסוד של הריאליה התלמודית שקדמו לו. עם זאת דומה שמחקר התרבות החומרית, שלא רק מביא בחשבון את הממשק שבין הטקסט לחומר, אלא מדגיש את הצורך בהסתכלות רחבה ואינטגרטיווית שמאגדת בתוכה בין היתר התייחסות היסטורית, היסטוריוגרפית, לשונית, ארכיאולוגית, סוציולוגית ואנתרופולוגית, פותח לפני חוקרי תרבות זו בספרות חז"ל הזדמנויות חדשות. 1 אף שבהלכה המשפטית מקובלת התפיסה de minimis non curat lex )החוק אינו עוסק בזוטות(, מאמר זה מוקדש לדיון בזוטי דברים ובעיקר בקטן שבהם החרדל. * תודתי נתונה ליוסף גייגר ולאבי הורביץ על הערותיהם והארותיהם מאירות העיניים על טיוטת מאמר זה, וכן למשה פלורנטין ולרן צדוק, שעימם נועצתי במספר נושאים לשוניים. תודה מסורה לקריינים האלמונים מטעם מערכת 'תרביץ' ולעורכי כתב העת, שמנעו ממנו שגגה, הוסיפו פרטים ודייקו בעניינים שנכללו בטיוטה הראשונית. מובן שהאחריות לאמור במאמר היא שלי בלבד. C. Tilley et al. (eds.), Handbook of Material Culture, London 2006; I. Woodward, Understanding 1 Material Culture, New York 2007; Sh. Hales and T. Hodos (eds.), Material Culture and Social Identities in the Ancient World, Cambridge 2010; A. A. Berger, What Objects Mean: An Y. Z. Eliav, From Realia וכן עיינו:.Introduction to Material Culture 2, Walnut Creek, CA 2014 to Material Culture: The Reception of Samuel Krauss Talmudische Archa ologie, J. Patrich, O. Peleg-Barkat and E. Ben Yosef (eds.), Arise, Walk through the Land: Studies in the Archaeology and History of the Land of Israel in Memory of Yizhar Hirschfeld on the Tenth Anniversary of his *28-*17 pp..demise, Jerusalem,2016 במאמר זה סקר אליאב את המחקר העדכני של התרבות החומרית בנתיב המחקרי החדש בשלושת העשורים האחרונים. ראו: שם, עמ' ]תרביץ רבעון למדעי היהדות, שנה פו, חוברת א )תשרי כסלו תשע"ט(, עמ' 5 37 [

2 2[ לביטש 'ד איג 6 'התורה העידה על כלי חרס ואפילו מלא חרדל' 2 גידול החרדל מעורר עניין מיוחד מפני שלעצם נוכחותו במרחב ארץ ישראל נודעת משמעות תרבותית המשקפת שינויים גיאו פוליטיים שעבר המרחב במהלך התקופה הקלסית. החרדל )Sinapis( שייך למשפחת המצליבים,(Brassicaceae) Cruciferae והוא כינוי למספר מינים חד שנתיים. 3 טיפוסי הבר של החרדל ומינים קרובים, כדוגמת הלפת והצנון, מתועדים בקשת הסהר הפורה, במערב אסיה ובאירופה. לכאורה ניתן היה לקבוע שאזורים אלה הם מקום המוצא של מינים אלה, אך מאחר שהממצא הארכיאולוגי מצומצם עד מאוד בהיקפו נותר לקבוע את מקורם על סמך שיקולים לשוניים. 4 בארץ מוּכּ ר ים היום שלושה מינים עיקריים הנכללים בסוג חרדל: חרדל השדה Sinapis(,)arvensis חרדל לבן albeartherna( )Sinapis וכרוב שחור nigra(.)brassica יהודה פליקס הציע לזהות את הכרוב השחור עם החרדל שנזכר בספרות התלמודית, בין היתר מפני שזרעיו הם הקטנים ביותר מבין שלושת המינים האמורים. 5 עיון במקורות חז"ל מעלה שהחרדל גוּדל בארץ באופן מסודר לפחות מן התקופה הרומית: 'זורע שבת או חרדל בשלשה מקומות, שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד' תיאור טכני זה משקף פעילות חקלאית של ממש בארץ. 6 דומה שאחד ממוקדי בבלי, חולין כד ע"ב. 2 pp I. Löw, Die Flora der Juden, I, Wien and Leipzig 1928, s.v. sinapis, המינים 3 העיקריים המזוהים בציבור הכללי בשם חרדל הם: חרדל השדה arvensis(,)sinapis חרדל לבן Sinapis(.)Sisymbrium irio( תודרה סייגית,)Isatis lusitanica( איסטיס מצוי,)Eruca sativa( בן חרדל מצוי,)alba ראו: ש' קליפלד, 'הצלבנים הצהובים', ביטאון האגודה הישראלית למדע העשבים הרעים, 2/2006 )ניסן תשס"ו(, עמ' 3 6.) D. Zohary, M. Hopf and E. Weiss, The Origin and Spread of Domesticated Plants in Southwest 4 Alliaria petiolata לממצא ;Asia, Europe, and the Mediterranean Basin 4, Oxford 2012, p. 112 )א ל יא ר י ה שוּמ ית( מסוף האלף החמישי תחילת האלף הרביעי לפסה"נ בצפון מערב אירופה ראו:.H Saul et al., Phytoliths in Pottery Reveal the Use of Spice in European Prehistoric Cuisine, PLoS ONE, 8 (2013) ( 5 י' פליקס, כלאי זרעים והרכבה: מסכת כלאים: משנה, תוספתא וירושלמי לפרקים א ב: בירור הסוגיות ורקען הבוטני חקלאי, תל אביב תשכ"ז, עמ' 65 68, 261; הנ"ל, 'החקלאות היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד', צ' ברס ואחרים )עורכים(, ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, ירושלים תשמ"ב, עמ' ; 426, ח"צ אלבוים, 'מסורות הזיהוי של צמחי משנת כלאיים', עבודת מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ח, עמ' בסורית המילה חרדל ( ܚ ܪܕܐܠ( מזוהה עם חרדל )כרוב( שחור. ראו: R. P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, Founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith, Oxford 1903, p משנה, פאה ג, ב; תוספתא, כלים, בבא בתרא א, ט )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 398(. עיינו גם: שם, כלאים ב, ד ה )מהדורת ליברמן, עמ' 209(; מעשרות ג, ז )שם, עמ' 238(. בבבלי זכתה שאלת גידול החרדל בסמוך לכוורות דבורים לדיון מיוחד וכונתה סוגיא דחרדל )בבלי, בבא בתרא יח ע"א ע"ב(. עם זאת נדרשת מידה רבה של זהירות בהסקת מסקנות מכך על מהלך הדברים בארץ ישראל.

3 3[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 7 הגידול היה בסביבות חוקוק שבמזרח הגליל, כמאמר התלמוד הירושלמי: 'רבי שמעון בן לקיש היה בחיקוק חמתין מגלגלין בהדין חרדלא'. 7 הוצע בעבר לזהות פעילות זו עם טיפוס מתקנים ייחודי דמוי גת קטנה, המצוי במרחב הסובב את היישוב חוקוק, שאפשר ושימש בתעשיית הפקת שמן החרדל; ולאחרונה זוהה ממצא ארכיאובוטני של חרדל בחפירת האתר. 8 כאמור חשיבותם הכלכלית הגדולה של זרעי החרדל נובעת מן השימוש בהם להפקת שמן צמחי, וכן מתועד שימוש בזרעים כמאכל יונים. 9 ממרח החרדל, שהופק מן הזרעים, מוצג בגמרא כמוצר יוקרה היאה לשולחנות מלכים. 10 חלקי הצמח האחרים גם הם טובים למאכל, ותּ מּ רוֹת )גבעול, עלים וניצני הפרחים( של החרדל נשלקו או נכבשו למאכל אדם. 11 נוסף על כך היה החרדל מרכיב מצוי בעולם הרפואה ורקיחת התרופות, והוא נזכר כארוכה לבעיות רפואיות ולתחלואים רבים. 12 עם זאת צריכתו המוגברת הייתה מסוכנת: 'הרגיל בחרדל אחת לשלשים יום מונע חלאים מתוך ביתו אבל כל יומא לא מ"ט משום דקשה לחולשא דלבא' )'...אבל לא בכל יום, מפני שהוא מחליש את הלב'(. 13 ביוונית חרדל הוא,σίναπι ובחיבורו של פליניוס הזקן נכתב ש'האתונאים כינו ]אותו[ נאפי,]napy[ אחרים תלספי ]thlaspi[ 14 אחרים סאוריון.']saurian[ 15 דומה שרק הכינוי הראשון אכן 7 ירושלמי, שביעית ט, א )לח ע"ג; טור 209, שורות 2 3(. 8 לסוגיית הפקת שמן חרדל בארץ ולממצא הארכיאולוגי עיינו: יג' טפר, ג' דרעין ויו' טפר, 'מגלגלין בחרדל', הנ"ל, אזור נחל עמוד: פרקים על ההיאחזות היישובית, תל אביב 2000, עמ' 83 86; יג' טפר ויו' טפר, 'גידול חקלאי של חרדל בגליל היהודי בתקופת המשנה', על אתר, טו )תשס"ט(, עמ' לזיהוי זרעי חרדל מפוחמים מחפירות חוקוק עיינו: Galilee: J. Ramsay, A. Foley and J. George, Seeds of Roman A Preliminary Archaeobotanical Analysis of Huqoq, Israel, The Spectrum, 3 (2015), Article 5, p. 18 ( 9 ירושלמי, שבת יח, א )טז ע"ג; טור 443, שורה 19(; בבלי, שבת קכח ע"א. 10 בבלי, חולין קלג ע"א; בבא מציעא פו ע"ב; וראו לעיל. עיינו גם: 'מתנות כהונה אין נאכלות ]...[ אלא בחרדל, "למשחה בהן" כדרך שהמלכין אוכלין' )הרמב"ם, פירוש המשנה, חולין י, ד(. 11 לשליקת חרדל ראו: [LCL], Plinius, Naturalis Historia XIX, 171 (trans. H. Rackham, V 531) pp. ;Cambridge, MA and London 1950, תוספתא, מעשרות ג, ז )מהדורת ליברמן, עמ' ;)238 ירושלמי, מעשרות א, א )מח ע"ד; טור 263, שורה 45, טור 264, שורה 3(. לכבישת חרדל ראו: תוספתא, מעשרות )שם(. במטבח הבדווי והערבי הכפרי יש מתכון של גבעולי חרדל לבן כבושים במי מלח ובשמן זית למשך עשרה ימים, ואזי הם נאכלים עם ל בן. ראו: ה' קולמן וא' ידין, צמח שדה למאכל, טבעון תש"ם, עמ' פליניוס, חקר הטבע )שם(; Dioscorides, De Materia Medica 3 II, 154 (trans. L. Y. Beck, Hildesheim J. Geiger, GLAJJ: Addenda et Corrigenda, ראו: Dioscurides לשם המחבר.)2017, pp Scripta Classica Israelica, 33 (2014), p. 59, n בבלי, ברכות מ ע"א. מינון מוגבר עשוי לגרום לבעיות בתפקוד בלוטת התריס. ראו: ד' פלביץ' וז' יניב, צמחי המרפא של ארץ ישראל, בן שמן 2008, עמ' Plinius, Naturalis historiae, ed. J. Hardouin, Paris 1685, p. 617 ראו: Dauphin במהדורת thapsi פליניוס, חקר הטבע יט, 171 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ה, עמ' 531(.

4 4[ לביטש 'ד איג 8 התייחס לחרדל, שכן תלספי הוא חופניים,)pennycress( וסאריון, כעדות הכתבים המיוחסים לדיוסקורידס, מזוהה עם מרגנית.)pimpernel( השם האחרון,,saurus שמשמעו זוחל, מרמז על חריפות הצמח כארס הנחש. גם אתנאיוס מנאוקרטיס קישר מבחינה אטימולוגית את שמו היווני של הצמח )sinapi( עם תכונת החריפות שלו, שכן זו לדבריו גורמת לפגיעה )sinetai( בפנים,)ops( בדומה להשפעת ריח הבצל,)krommyon( שתוצאתה עצימת )myomen( עיניים.)korai( 16 מכאן, קבע אתנאיוס, נגזר הביטוי האריסטופני 'עשה לי פרצוף חרדל', שמשמעו העוויית פנים שהייתה תגובה על חריפות הצמח, ושכללה הרמת גבות. 17 איזידורוס הציע שהשם sinapis הוא ה לחם שמקורו בעלי החרדל, שהם,similis napis היינו דומים ל Brassica campestris )מין קטן של לפת(. 18 שלל אטימולוגיות קדומות אלה הן במידה רבה פרי דמיון ואין ביסודן שום עיקרון בלשני מבוסס. בלטינית שימשו לציון חרדל המילים השאולות מן היוונית,sinapi, sinapis, sinape 19 ודומה שהמינוח ביוונית ובעקבותיו זה הלטיני מוצאם מן המילה המצרית לחרדל,)senep( snp הכוללת את אותם העיצורים. 20 בעברית שייכת המילה חרדל לגזרת המרובעים, אותה מילה מצויה גם בארמית )חרדלא(, בסורית )ܚ ܪܕܐܠ( ובערבית )ח'רדל, خردل(, ומקובל במחקר שאין כל עדות למקור שמי למילה זו. 21 המילה העברית חרדל איננה מצויה קודם לתקופה הרומית במרחבנו; היא נעדרת מן הספרות המקראית והבתר מקראית המוקדמת ונזכרת לראשונה רק במשנה. 22 חיזוק לכך על דרך עדות Athenaeus, Deipnosophistae IX, 367a (trans. S. D. Olson, IV [LCL], Cambridge, MA and 16 London 2008, p. 185) שם; וראו: אריסטופנס, הפרשים: קומדיה, תרגמה ז' כספי, ירושלים תשס"ו, עמ' 50, שורה sinapis appellatur quod foliis sit similis napis (Isidorus Hispalensis, Etymologiae XII, 10, 9 18 [The Etymologies of Isidore of Seville, trans. S. A. Barney et al., Cambridge 2006, p. 356]) Ch. T. Lewis and Ch. Short, A Latin Dictionary, Oxford 1879, s.v. sinapi, p. 1706; P. G. H. 19 Glare (ed.), Oxford Latin Dictionary 2, Oxford 2016, s.v. sinapi, p על הקשר האטימולוגי ראו: A. Ernout and A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots 3, Paris 1951, p. 627; J. F. Nunn, Ancient Egyptian Medicine, Norman.p 18,2002. למצרים כבית גידול עיקרי של החרדל ראו דיון להלן. תודתי לרונית שביט על סיועה בספרות העוסקת במצרית הקדומה. 21 א' בן יהודה ונ"ה טור סיני, מילון הלשון העברית הישנה והחדשה, ירושלים תש"י, הערך 'חרדל', עמ' ; 'חרדל', מפעל המילון ההיסטורי )וראו דיון למטה(. בעבר הוצע לפרש את הסימן השומרי gazi ואת המילה האכדית kasû/kasi כמציינות את זרע החרדל, ואולם סוגיה זו טרם הוכרעה. ראו: E. Ebeling et al. (eds.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, XII, R. K. Englund, Regulating Dairy Productivity in the ובמיוחד: ;Berlin 2009, s.v. senf, p ראו:,gazi לסימן השומרי.Ur III Period, Orientalia, n.s. 64 (1995), pp , n. 70.psd.museum.upenn.edu/epsd/epsd/e1647.html לדיון בפירושים החלופיים, דוגמת שוש קירח או סלק, עיינו: אנגלונד )שם(, ושם הפניות לספרות הרלוונטית. 22 משנה, שביעית ט, א; נזיר א, ה; פאה ג, ב; מעשרות ד, ו; כלים יד, ז; כה, ד; כלאים א, ב; ב, ח, ט; שבת כ, ב. יש להבחין בין חרדל לחרדלית. חרדלית מצויה במקורות חז"ל בצירוף 'חרדלית )חרדלת( מי גשמים'

5 5[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 9 שבשתיקה, אך כזאת שאין לבטלה, נמצא בהיקף המצומצם עד מאוד של ממצא ארכיאובוטני של מיני חרדל בארץ במכלולים שקדמו לתקופה ההלניסטית רומית. 23 נתון זה תואם את התפיסה שלמן התקופה ההלניסטית חדרו לארץ גידולים חקלאיים רבים: 'כיבושיו של אלכסנדר הגדול, ש"הרחיבו" את גבולות העולם והפילו מחיצות בין ארצות, סייעו גם להפצתם של גידולי חקלאות. הרבה מיני ירקות ופירות התאזרחו בארץ בתקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית. על כמה מהם מעיד שמם היווני; כך הקטנית הקרויה תורמוס או עץ המאכל הקרוי אגס קריסטומלין )קרוסטומלוס(, כמה מיני ירקות נקראים על שם מצרים כגון חרדל מצרי, פול מצרי ועוד'. 24 דומה שהחדירה העיקרית של החרדל כגידול חקלאי הייתה במהלך תקופה זו, וככל הנראה מקורו במצרים התלמית. 25 מקורות חז"ל מבחינים בין חרדל סתם ובין חרדל מצרי. 26 בהקשר זה אציין את קביעתו של פליניוס שהזרעים של המין הטוב ביותר מבין שלושת זני החרדל )sinapi( מגיעים ממצרים. 27 זרעי החרדל הם כאמור המרכיב השימושי ביותר של הצמח ומהם הופקו מרבית תוצריו. )תוספתא, מקוואות ג, ד ]מהדורת צוקרמנדל, עמ' 655[ ; ד, י ]שם, עמ' 656[ ; בבלי, חגיגה יט ע"א(. חרדלית היא זרם מי גשמים המגיע בעוצמה ממקום גבוה או בתעלה להובלת מים, ועל פי הצעתו של ר' בנימין בן עמנואל מוספיא מקורה במילה היוונית Χἄράδρα )מוסף הערוך, אמסטרדם תט"ו, עמ' ע"ה ב(. יחד עם זאת, סביר בעיני יותר שמקורה במילה היוונית ἀρδάλιον המציינת כלי למים או שוקת Scott(.H.G Liddell,.R )and H. S. Jones, A Greek-English Lexicon 9, Oxford, 1996, p עד היום זוהו זרעים ותרמיל של sp. Sinapis במכלול המתוארך לברונזה הקדומה בחפירות תל ערד. ראו: M. Hopf, Plant Remains, Strata V-I, R. Amiran (ed.), Early Arad: The Chalcolithic Settlement p. 76.and Early Bronze City, I, Jerusalem 1978, זרעים של Brassica nigra מתקופת הברונזה זוהו בעקרון. ראו: Y. Mahler-Slasky, Philistine Material Culture as Reflected by the Archaeobotanical Remnants from Ashkelon, Ekron, Gath and Aphek, Ph.D. dissertation, Bar-Ilan University, וזרעים שלו מתקופת הברזל זוהו באפק ובעקרון. ראו: Mahler-Slasky,.M.E Kislev and.y Food Remains from Area X, Y. Gadot and E. Yadin (eds.), Aphek-Antipatris, II: The Remains on the Acropolis. Bronze and Iron Age Remains from Areas X, A and G (The Institute of p. 515 ;Archaeology, Tel-Aviv University Monograph Series, 27), Tel Aviv 2009, מהלר סלסקי, תרבות חומרית פלשתית )שם(. ועיינו גם: זוהרי, הופף ווייס, מקור ותפוצה )לעיל הערה 4(, עמ' 112 ושם הפניות לספרות ולמאגרי מידע רלוונטיים. לאחרונה דווח על זרע חרדל מפוחם מהתקופה הרומית המאוחרת שנתגלה בחפירות חוקוק. ראו: רמזי, פולי וג'ורג', זרעים מהגליל )לעיל הערה 8(. 24 מ' ברושי, 'כלכלתה של ארץ ישראל ואוכלוסייתה בתקופת הורדוס', מ' נאור )עורך(, המלך הורדוס ותקופתו: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר )עידן, 5(, ירושלים תשמ"ז, עמ' , על אלה ניתן להוסיף את חדירת ענף גידול היונים לארץ ממצרים תחת השלטון התלמי. ראו: י' טפר, 'קולומבריום, פריסטראון ושובך בתי גידול מלאכותיים ליונים בארץ ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית', ב' ארבל, י' טרקל וס' מנשה )עורכים(, בני אדם וחיות אחרות באספקלריה היסטורית, תל אביב תשס"ז, עמ' ראו לעיל הערה משנה, כלאים א, ב. 27 פליניוס, חקר הטבע יט, 171 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ה, עמ' 531(.

6 6[ לביטש 'ד איג 10 במשנה הוא נמנה כ'מין זרעים' ולא עם הירקות. 28 בשל גודלו הזעיר של זרע החרדל )כ 1 מ"מ( הוא נחשב שווה ערך למידה הקטנה ביותר: 'אפילו כעין החרדל ובפחות מכן ]...['. 29 בציון 'רואין את הקופה כאילו מליאה חרדל, ונזיר כל ימיו', שבתלמוד הירושלמי, הושווה החרדל לשיער הראש ולחול הים, ומן הדיון עולה בבירור שהחרדל היה מצוי בקצה התחתון של קנה המידה: משנה: ]...[ האומר הריני נזיר מלא הבית או מלא הקופה בודקין אותו אם אמר אחת גדולה נזרתי נזיר שלשים יום ואם אמר סתם נזרתי רואין את הקופה כאילו מליאה חרדל ונזיר כל ימיו: גמרא: אמר ר' מני מטילין אותו לחומרין בתחילה רואין אותה כאילו מליאה אתרוגין ואחר כך רמונים ואחר כך אגוזים ואחר כך פונדקרין ]אגוזים קטנים[ ואחר כך פלפלין ואחר כך שומשמין ואחר כך חרדל. 30 ואכן בזכות קוטנם הפכו זרעי החרדל למוטיב פופולרי בסוגת המשלים של התקופה הרומית. אחד ממשלי ישו הוא משל זרע )גרגר( החרדל. 31 במשל קצר זה נמשלת מלכות השמיים לזרע החרדל: 'וישם לפניהם משל אחר ויאמר מלכות השמיים דומה לגרגר של חרדל אשר ל קחו איש ויזרע בשדהו. והוא קטן מכל הזרועים וכאשר צמח גדול הוא מן הירקות והיה לעץ עד אשר יבואו עוף השמיים וקיננו בענפיו'. 32 למשל זה קווי דמיון רבים לטקסט של סנקה על אודות הקטן שבזרעים )אף שסנקה לא התייחס ישירות לחרדל(. 33 רוח דברים זו מצויה גם בדברי ישו המובאים אצל מתי: 'אם יש בכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה היעתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר ייבצר מכם'. 34 דימוי קרוב עד מאוד של ההר וגרגר החרדל נמסך בקטע של דרשה מניכאית פרתית: 'זה שייקח נדבות מזון ]בכמות של[ הר גדול ויצליח לגאול אותו, צריך לאכול אותו: הוא עצמו יינצל, הוא גם יציל את מי שנתן לו את נדבות המזון, והוא יגיע לביתם של האלים ללא פגע. וזה שייקח נדבות מזון בכמות של זרע חרדל אחד אבל לא יצליח לגאול אותו, אזי ]...[ עדיפה לו ]...[ אש ]...['. 35 משנה, כלאים ג, ב. 28 משנה, נידה ה, ב; והשוו: 'טיפת דם כחרדל' )בבלי, מגילה כח ע"ב; נידה סו ע"א; ברכות לא ע"א(. זרעי 29 הכרוב השחור קטנים מזרעי החרדל הלבן וגודלם כאמור כ 1 מ"מ. ירושלמי, נזיר א, ד )נא ע"ג; טור 1100, שורות 4 7(. 30 מתי יג ;32 31 מרקוס ד ;32 30 לוקס יג ;19 18 Comprehensive K. R. Snodgrass, Stories with Intent: A 31 Guide to the Parables of Jesus, Leiden 2008, pp מתי יג )תרגום פ' דליטש(. Seneca, Ad lucilium epistulae morales XXXVIII, 2 (trans. R. M. Gummere [LCL], Cambridge, ) pp. 257,.MA and London 1917, עיינו: סנודגראס, סיפורים )לעיל הערה,)31 עמ' מתי יז 20 )תרגום פ' דליטש(; והשוו: לוקס יז 6. החרדל נחשב גם בתקופות מאוחרות יותר הקטן שבזרעים: כך בקוראן נאמר שהאל יכול לראות כל דבר בעולם, כולל זרע החרדל )סורה 31 ]לוקמאן[, 16 ]תרגום א' רובין, תל אביב תשס"ה, עמ' 333[ (; ושלמה אבן גבירול דימה ב'כתר מלכות' את 'ברואי עולם' ל'גרגיר חרדל' )ח' שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס, א, ירושלים ותל אביב תשכ"א, עמ' 270, שורה 218(. W. B. Henning, A Grain of Mustard, Annali dell Istituto Orientale di Napoli, 6 (1965), pp. 35

7 7[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 11 על רקע זה מעניין לבחון מחדש את היבטי התרבות החומרית הנקשרים לחרדל בספרות חז"ל, ובמיוחד לברר מהי מסננת של חרדל. 36 מסננת של חרדל בספרות הפרשנית נקשר לרוב הכלי מסננת של חרדל בחרדל ובתהליך יצורו, ובעקבות הגמרא בואר שם הכלי כלשונו, כפי שניסח זאת למשל יהושע בראנד: 'המסננת שימשה לפי מקורות אלה על פי רוב לסינון חרדל, כלומר מיץ חרדל ושמה סתם: מסננת של חרדל'. 37 ואולם מסקנה זו אינה מבארת את העובדה שכלי זה הופיע תמיד בהקשר של יין ובלי כל קשר נראה לעין לייצור חרדל. על פי המקורות ברי שמסננת של חרדל עשויה הייתה ממתכת, שכן היא נכללת במסכת כלים בפרק המוקדש כולו לטוהרת כלי מתכות. 38 התיאור המצוי מלמד שהכלי היה בעל מסננת, שכן היו נקבים בתחתיתו: 'מסננת של חרדל שנפרצו בה שלשה נקבים מלמטן זה לתוך זה, טהורה. והאפרכס של מתכות, טמאה'. 39 תפקודו של הכלי כמסננת עולה גם מן השימוש שנעשה בו לצורך מה שנתפרש כהפרדת ביצה. 40 מסננת של חרדל נמנית במשנה עם הכלים המתייחדים כולם לדין 'אחוריים ותוך', וכולם כלים המשמשים לנוזלים. 41 זאת ועוד, הכלי נכלל בכלים המשמשים בהכנת היין לשתייה. 42 נתון זה משמעותי במיוחד, שכן מן התקופה הרומית ביזנטית, מועד גיבוש ההלכות האמורות, מוכר רק כלי אחד המשמש להכנת יין לשתייה והוא בעל מסננת: colum בלטינית, ביוונית ἠθμός ובאנגלית strainer או,colander מילה המשמרת את המקור הלטיני (reprint: idem, Selected Papers, II (Aclr 14-15), Téhéran and Liège 1977, pp ) תרגמתי לעברית מן התרגום של הנינג לאנגלית; תודתי נתונה לרן צדוק על ההפניה למקור זה. תוספתא, כלים, בבא מציעא ד, טז )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 583(; ירושלמי, שבת כ, ב )יז ע"ג; טור 448, 36 שורה 49(; בבלי, שבת קלד ע"א. י' בראנד, כלי החרס בספרות התלמוד, ירושלים תשי"ג, עמ' שיח. 37 משנה, כלים יד, ז. 38 שם. 39 משנה, שבת כ, ב. 40 משנה, כלים כה, ג: מידות שמן ויין.)sekoma( כלי זה נמצא במרשה ובירושלים. ראו: Finkielsztejn,.G 41 The Sekoma : A Volume Standard for Liquids, A. Kloner et al., Maresha Excavations Final Report, III: Epigraphic Finds from the Seasons (IAA Reports, 45), Jerusalem 2010, pp ; R. Reich, Stone Vessels and Architectural Fragments, H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem Conducted by Nahman Avigad, , II: fig. 10.The Finds from Areas A, W and X-2: Final Report, Jerusalem 2003, p. 283, זומאלסטרא/ זומילסטרון )ζωμάλιστρον( היא מצקת מתכת בעלת ידית ארוכה. ראו: ד' שפרבר, תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד, ב, ירושלים תשס"ו, עמ' 68 70, הערה 25 ותמונות 6 9; למשמרת של יין ולכלי הנדון ראו בהמשך. 42 משנה, שבת כ, ב; כלים יד, ח; תוספתא, כלים, בבא מציעא ד, טז )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 583(; ירושלמי שבת כ, ב )יז ע"ג; טור 448, שורה 49(; בבלי, שבת קלד ע"א.

8 8[ לביטש 'ד איג 12 איור 1. מסננת יין.)Colum( מוזיאון קווינטאנה,)Quintana( קינצינג,)Künzing( והאוסף הארכאולוגי של המדינה, מינכן שלא כדרך השתייה המודרנית, בתקופה הקלסית כללה הכנת היין לשתייה במהלך הסימפוזיון, המשתה, מספר שלבים, שהצריכו שימוש במגוון כלים. חלק מרכזי ומובנה במשתה בעולם היווני רומי היה הסינון )שפייה( והעידון של היין.)defaecare( 43 לצורך מזיגת היין השתמשו בשלב זה במסננת בעלת ידית ודמוית קערה שהייתה מחוררת בבסיסה )איורים 1 2(. בעיני הרומאים חיזק סינון היין את ההשפעה על הלוגם, שכן ניקוי היין ממשקעיו הקל את חדירתו לכלי הדם. 44 עם זאת הסינון פגע לתפיסתם ביכולת לשמר יין זה, שכן הוא הפך במהרה לחומץ. ראוי להדגיש ששורשי הסינון והעידון של היין קדומים ומתועדים במצרים בימי הממלכה החדשה. בארץ נתגלתה בדיר אל בלח מערכת כלי ברונזה הכוללת מסננת המתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת. 45 מסננות כאלה מתועדות בארץ בתקופה הפרסית 46 ובתקופה ההלניסטית הקדומה מ' דייגי מנדלס, הילולי הגפן והילולות השכר: יין ובירה בימי קדם )קטלוג תערוכה(, ירושלים 1999, עמ' ;95 83 Viticulture D. L. Thurmond, From Vines to Wines in Classical Rome: A Handbook of and Oenology in Rome and the Roman West, Leiden 2016, pp Macrobius, Saturnalia VII, 12, 6 (trans. R. A. Kaster, III [LCL], Cambridge, MA and London , p. 247) R. Dotan, Excavations at the Cemetery of Deir el-balaḥ (Qedem, 10), Jerusalem 1979, pp ; 45 L. Gershuny, Bronze Vessels from Israel and Jordan (Pra historische Bronzefunde, II, 6), Munich 1985, pp ;E. Stern, Achaemenian Tombs from Shechem, Levant, 12 (1980), p. 95, fig. 6, 5, pl. XV, A 46 א' שטרן, התרבות החומרית של ארץ ישראל בתקופה הפרסית, ירושלים תשל"ג, עמ' 148, איור 242. G. S. Merker, The Objects of Metal, A. M. Berlin and Sh. C. Herbert, Tel Anafa, II, 2: Glass 47

9 9[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 13 איור 2. מסננת יין,)Colum( עם עיטור דגם צמחי. מאות שנייה שלישית לסה"נ. המוזאון הרומי, וייסנבורג, בווריה Römermuseum, Weißenburg in( Wolfgang Sauber תצלום:.)Bayern לאור ייעודם של הכלים הללו ככלי שולחן ובמיוחד ככלי משתה, אין פלא שהמפוארות שבמסננות היו עשויות מזהב ומכסף. מה שאפיין כלי מתכת זה יותר מכול הוא החורים הזעירים של המסננת שנוקבו בחלקו התחתון, לעיתים במתאר עיטורי )איורים 1 2(. חורים אלה נועדו לסנן משקעי יין sediment(,)lees, חרצנים, זגים ואף יבחושים. 48 גודלם המזערי של החורים הנפרדים א פשר לסנן אפילו את הקטן שבזרעים, הוא זרע החרדל, וא פיון זה העניק למסננת האמורה את שמה מסננת של חרדל. 49 Vessels, Lamps, Objects of Metal, and Groundstone and Other Stone Tools and Vessels, Ann Arbor, MI 2012, p. 246, M תוספתא, תרומות ז, יא )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 37(. 49 מעניין להביא בהקשר זה מובאה סתומה משהו מחיבורו של אתנאיוס, שאגב עיסוקו באטימולוגיה של המילה חרדל ציטט את ניקאנדר מקולופון: 'כן, אכן, דלעת עטופה בפליז, או sinepy ]חרדל[ ' )אתנאיוס, החכמים במשתה ט, 366 ד = ט, 2 ]תרגום אולסון )לעיל הערה 16(, ד, עמ' 185[ (. ניקאנדר השתמש בכתביו במילה sinepy לציין חרדל, ולכאורה אפשר היה למצוא כאן קשר בין כלי מתכת ובין חרדל. ואולם בחינה של טקסט המקור של ניקאנדר שהגיע לידינו מלמדת על מרחק רב בינו לבין המובאה האמורה. במקור כתב ניקאנדר: Ναί μήν καί σικύην χαλκήρεα λογέϊ τύψει (Nicanderm, The Poems and Poetical Fragments, 921).trans. A. S. F. Gow and A. F. Scholfield, Cambridge 1953, p. 89, line ברי שהכוונה למונח המציין דלעת בקבוק vulgaris( )Lagenaria כמו גם כוס רוח העשויה מסגסוגת נחושת, ושעוצבה בדמות דלוע זה, וממילא חרדל לא נזכר כאן. לכוס רוח ממצדה ראו: מ' הרשקוביץ, 'כוס רוח, כלי רפואי רומי,

10 10[ איור 3. 'מסננת של חרדל שנפרצו בה מלמטן שלושה נקבים זה לתוך זה טהורה' )המוזיאון הבריטי, לונדון; מס' רישום )1878, לביטש 'ד איג 14 מכאן מתבאר מה שנשנה במשנה: 'מסננת של חרדל שנפרצו בה שלושה נקבים מלמטן זה לתוך זה, טהורה'. 50 פריצת שלושה נקבים זה בצד זה בחלקה התחתון של המסננת וחיבורם יחדיו, יצרו חור גדול כל כך שכבר מנע את תפקודה התקין של המסננת )איור 3(. לפי הברייתא, המקיפה יותר בדיונה, נחלקו חכמים מה הדין במקרה של שני חורים שנתחברו כתוצאה מפריצה כזו, 'שבית שמאי מטמאין ובית הלל מטהרין'. 51 הברייתא מספקת מידע נוסף על מבנה הכלי ועל דרך השימוש בו: 'מסננת של חרדל שנחלקה לארכה טהורה. לרחבה. אם משמשת מעין מלאכתה ראשונה טמאה. ואם לאו טהורה'. כיוון שגוף המסננת הוא עגול במתארו וחצי כדורי בנפחו, לכאורה לא הייתה משמעות להיחלקות מחפירות מצדה', ארץ ישראל, כ ]ספר יגאל ידין[ )תשמ"ט(, עמ' פליניוס הזקן תיאר שימוש בדלועים ככלים בבית המרחץ ואף לצורך שמירת יין. ראו: פליניוס, חקר הטבע יט, 71 )תרגום רקהם ]לעיל הערה ]11, ה, עמ',)467 והשוו: E. Columella, De Re Rustica X, 388 (trans. E S. Forster and 41) p..h. Heffner, III [LCL], Cambridge, MA and London 1955, לא ברור מה מקור השיבוש שאירע אצל אתנאיוס, אך אין ספק שאין בין החרדל ובין הכלי העטוף מתכת דבר, ושבכתבי ניקאנדר הכוונה לדלעת ולכוס רוח. לדיון בשיבוש זה עיינו: גו ושולפילד )שם(, עמ' משנה, כלים יד, ח. 51 תוספתא, כלים, בבא מציעא ד, טז )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 583(.

11 11[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 15 הכלי לאורכו או לרוחבו, שכן כך או כך הוא אמור היה כבר לא לשמש מעין מלאכתו הראשונה. הברייתא מתבארת לאור העובדה שבתקופה הרומית תמיד הייתה לכלי ידית. אם נחלק הכלי לאורכו, ברי שלא שימש עוד מעין מלאכתו, היא מלאכת סינון היין. ואולם אם נחלק לרוחבו לדוגמה במקרה שנשברה ידיתו עדיין אפשר היה להשתמש במסננת )איורים 1 2(, ולכן פסקו שהמסננת טמאה. השימוש במסננת של חרדל היה רק מרכיב אחד בטיפול ביין, שעל שלביו ותוצריו אנו למדים מן המשנה: 'נותנין מים על גבי שמרים בשביל שייצלו, ומסננין את היין בסודרין ובקפיפה מצרית, נותנין ביצה במסננת של חרדל, 52 ועושין יינומילין בשבת'. 53 במשנה שלפנינו תואר תהליך צילול היין collage(,)clarification, fining, המקובל עד היום, ונזכרות מספר דרכים שבאמצעותן יוצב היין, עודן וסונן. 54 משנה זו פורסת מגוון רחב של תוצרי יין, העומדים כל אחד בפני עצמו, מהנחותים באיכותם ועד היוקרתיים ביותר. ראשית נזכרת הוספת מים לשמרים. שמרים, כפי שמצינו במקרא, הם משקע של משקה שתסס, שארית מתהליך ייצור היין. 55 תהליך דומה של יצור יין נחות מן המשקע שנותר לאחר התססת היין מתועד בעת הקלסית. משקה זה סווג כיין פועלים operarium(,)vinum קבוצת משקאות אלכוהוליים שלא נחשבו כיין הלכה למעשה, ושלא ניתן היה לשמרם למשך זמן ארוך 52 בכ"י בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן A, 50 בכ"י פרמה, פלטינה 3173 )דה רוסי 138; ריצ'לר 710( ובכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה,T-S E2.43 מופיע שם 'במסננת שלחרדל'. 53 משנה, שבת כ, ב. לתהליך ייצור היין בעולם הרומי עיינו: פליניוס, חקר הטבע יד, 86 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ד, עמ' 245(; 243, קולומלה, על החקלאות יב, )תרגום פורסטר והפנר ]לעיל הערה ]49, עמ' ;) [LCL], Cato, De Agricultura (trans. W. D. Hooper and H. B. Ash, Cambridge, MA and London 1935, pp ); Varro, De Re Rustica I, 54 (ibid., pp ); Palladius, Opus Agriculturae I, 18 (Palladius, The Work of Farming [Opus Agriculturae] and G. Curtel, La vigne et le בספרות המחקר:.Poem on Grafting, trans. J. G. Fitch, Totnes 2013, p. 50 vin chez les Romains, Paris 1903; Ch. Singer et al. (eds.), A History of Technology, Oxford 1956, pp ; R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology, III, Amsterdam 1965, pp ; K. D. White, Roman Farming, London 1970, pp ; J. J. Rossiter, Wine and Oil Processing pp at Roman Farms in Italy, Phoenix, 35 (1981), ולאחרונה: תורמונד, מגפנים ליינות )לעיל הערה 43(, במיוחד עמ' לתעשיית היין בארץ ראו:.R Frankel, Wine and Oil Production,in Antiquity in Israel and Other Mediterranean Countries, Sheffield 1999 ושם הפניות לספרות המחקר הענפה; pp M. Broshi, Bread, Wine, Walls and Scrolls, Sheffield 2001, pp. 173, J. Robinson (ed.), The Oxford Companion to Wine 3, Oxford 2006, למונחים העבריים המשמשים בתעשיית היין ראו: מילון היין העברי, ירושלים תשע"ג 55 תה' עה 9; יש' כה 6; יר' מח 11; צפ' א 12. ועיינו: מ"צ קדרי, מילון העברית המקראית: אוצר לשון המקרא מאל"ף ועד תי"ו, רמת גן תשס"ו, עמ' 1122.

12 12[ לביטש 'ד איג 16 יותר משנה אחת. 56 היוונים כינו קבוצה זו,vinum deuterium, vinum secundarium( δευτερία יין מהלחיצה השנייה(, ואילו הרומאים העניקו לו את השם.lora 57 דומה שיש לזהות יין זה עם התמד הנזכר במקורותינו. 58 הרומאים מנו בקבוצה זו שלושה יינות מדרגה נחותה; הראשון שבהם יוצר מזגי הענבים שהושרו במים והוא מזוהה עם ה piquette המודרני. 59 וארו תיאר את תהליך ייצורו: 'גפת הענבים ]קליפות הענבים המעוכים[ נשפכת לתוך קנקנים ומים מוספים; נוזל זה נקרא,lora כיוון שהקליפות נשטפו,]lota[ והוא ניתן לעובדים בחורף במקום יין'. 60 לצורך יצירת המשקה האלכוהולי השני נהגו ביוון להוסיף לתירוש שנסחט מציפת הענבים בפעם השנייה, כמות מים השווה לשליש מכמות הנוזל. לאחר מכן צומצם התוצר על ידי הרתחה לכשליש מכמותו המקורית. ברומא נהגו להוסיף לתירוש מים ביחס של אחד לעשרה וכן את ציפות הענבים של הנוזל שהתקבל מהרתחת התירוש )defrutum( ואת משקעי הקנקן. 61 המשקה האלכוהולי בדרגה השלישית והנחותה ביותר היה,vinum faecatum ויש לזהותו עם התוצאה של נתינת המים על השמרים המתוארת ברישא של המשנה שלפנינו. משקה זה היה תוצר של הוספת מים למשקע של יין שתסס. 62 קאטו כינה את התוצר,faecatum כלומר פליניוס, חקר הטבע יד, 86 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ד, עמ' 245(. 243, 56 Scholia ראו: vinum ל secundarium.d. Flach, Römische Agrargeschichte, Munich 1990, p to Dioscorides, De Materia Medica 5.13 (Pedanii Dioscuridis Anazarbei, De materia medica p. 700.)libri quinque, ed. C. Spengel, I, Leipzig 1829, ל lora ראו עדות קאטו, על החקלאות 153 )תרגום הופר ואש ]לעיל הערה 53[, עמ' 139(. יין זה מכונה כיום י ין ס ח ט, כלומר יין שהופק בסחיטת שיירי הענבים בתום התסיסה. ראו: מילון היין העברי )לעיל הערה 54(, עמ' משנה, ערלה א, ח; מעשר שני א, ג; חולין א, ז; מקוואות ז, ב; תוספתא, דמאי א, ב )מהדורת ליברמן, עמ' 62(; מקוואות ה, ט )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 657(; בבלי, פסחים מב ע"ב; חולין כה ע"ב כו ע"א; ירושלמי, דמאי א, א )כא ע"ד; טור 116, שורה 17(; תרומות י, יב )מז ע"ג; טור 257, שורה 48(; מעשרות ה, ו )נב ע"א; טור 281, שורות 44(; 42, מעשר שני א, ג )נב ע"ד; טור 288, שורות 5(. 3, לחותם הנושא את השם 'הושע' ואת המילה 'תמד' שהתגלה במוצא, ושתוארך לימי הבית השני, ראו: א"ל סוקניק, 'חותמת של יינן יהודי מסביבות ירושלים', קדם, א )תש"ב(, עמ' ושם דיון. M.-C. Amouretti, Vin, vinaigre, piquette dans l antiquité, G. Garrier et al. (eds.), Le Vin des 59 historiens: Actes du 1er symposium, vin et histoire, 19, 20 et 21 mai 1989, Suze-la-Rousse 1990, pp ; A. Dalby, Food in the Ancient World from A to Z, London and New York 2003,.p; 270 רובינסון, מדריך ליין )לעיל הערה 54(, עמ' וארו, על החקלאות א, 54 )תרגום הופר ואש ]לעיל הערה 53[, עמ' 289(. על אודות יין זה, lora או lorea וביוונית θάμνα או,δευτέριος עיינו: קאטו, על החקלאות 25 )תרגום הופר ואש ]שם[, עמ' 43(; קולומלה, על החקלאות יב, 40 )תרגום פורסטר והפנר ]לעיל הערה 49[, עמ' 269(; פליניוס, חקר הטבע יד, 86 )תרגום רקהם ]לעיל הערה ]11, ד, עמ' ;)245 Modern Geoponika VI, 13 (Geoponika: Farm Work. A Translation of the Roman and Byzantine Farming Handbook, trans. A. Dalby, Totnes 2011, (156.p; איזידורוס, האטימולוגיות כ, 11 3, )תרגום ברניי ואחרים ]לעיל הערה 18[, עמ' 398(. W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities 2, London 1853, s.v. vinum, p. 1203a; 61 K. D. White, Farm Equipment of the Roman World, Cambridge 1967, pp. 100, פליניוס, חקר הטבע יח, 318 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ה, עמ' 389(. ניכר דמיון רב בין התהליך

13 13[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 17 משקה של משקע יין. 63 משקה זה )faex( נזכר שש פעמים ברשימת הוצאות של נוסע שנתגלתה בווינדולנדה, בריטניה, 64 ומובנו משקע dregs(,)lees, והוא גם שמו של היין הזול ביותר שכאמור ניתן היה לקנות. 65 יין בדרגת איכות גבוהה יותר היה תוצר השלב השני של הטיפול ביין המתואר במשנה הנדונה, ושעיקרו סינון עמוק filtration(.)in-depth סינון זה נועד להסיר את משקעי היין sediment( )dregs, באמצעות העברת היין במסננות בד ומסננות של מקלעות קש או זרדים דמויות עקל )סל קלוע שטוח ששימש בפעולת כבישה וסחיטה(. אזכורים של תהליך זה מצויים בספרות הרומית נזכרות שם מסננות )cola( ששימשו לסינון יין, שמן זית, חלב ונוזלים אחרים. כלי סינון אלה נקלעו משיער, נצרים או קנים. 66 אציין שיש להבחין בין הסינון העמוק של היין המוגמר, באמצעות מסננות קלועות, ובין השימוש הרומי במסננות קלועות בתהליך ייצור היין בשימוש זה סחיטת התירוש בוצעה לא רק באמצעות דריכה בגת אלא בכבישה שנייה ושלישית של הענבים במכבשי בורג. הענבים הונחו ללחיצה בכלים דמויי עקל. ואכן מצינו בספרות חז"ל סינון יין בסודרין )מין מטפחת בד( ובקפיפה מצרית )מין סל קלוע(, 67 ונוסף על כך נזכרת במקורות בהקשר זה משמרת של יין. לכלי סינון זה היו אחוריים ותוך, והוא עשוי היה בין היתר ממקלעת שיער. 68 מן התוספתא למדנו שמשמרות של יין נחלקו למעשה למשמרות עדינות, העשויות שק ההדרגתי של ייצור היין ובין ייצור הסיידר המודרני המוצר הטוב ביותר מתקבל ממעיכת התפוחים עצמם ואילו המוצר הנחות ביותר עשוי מציפה ומקליפות המרוככות במים. אציין גם שהקדמונים ייצרו שמן זית בתהליך הדרגתי דומה, נושא החורג מתחום דיוני. 63 קאטו, על החקלאות 153 )תרגום הופר ואש ]לעיל הערה 53[, עמ' 139(. A. K. Bowman and D. J. Thomas, The Vindolanda Writing-tablets: Tabulae Vindolandenses II, 64 וראו גם:.London 1994, no. 185; Vindolanda Inventory, no uk/4dlink2/4daction/webrequestquery?searchterm=185&searchtype=number&searchf ield=tvii&thislistposition=1&thispagenum=0 65 קאטו, על החקלאות 96 )תרגום הופר ואש ]לעיל הערה ]53, עמ' ;)95 (Horace, Horatius, Satirae II, 4, 55 Satires, Epistles and Ars poetica, trans. H. R. Fairclough, [LCL], Cambridge, MA and London 1929, p. 191); Celsus, De medicina IV, 29 (trans. W. G. Spencer, I [LCL], Cambridge, MA Thesaurus Linguae Latinae, VI, 1, Munich 1913, p. 169, וכן עיינו: ;and London 1935, p. 453) lines Vergilius, Georgica II, 242 (Virgil, Eclogues, Georgics, Aeneid I-VI, trans. H. R. Fairclough, ) p. ;revised by G. P. Goold, I [LCL], Cambridge, MA and London 1999, קולומלה, על החקלאות יב, 19 )תרגום פורסטר והפנר ]לעיל הערה 49[, עמ' 231(; וראו במיוחד: וייט, ציוד משק )לעיל הערה 61(, עמ' לכפילות השימוש במונח colum עיינו: תורמונד, מגפנים ליינות )לעיל הערה 43(, עמ' סודרין נגזר מהמילה הלטינית sudarium פיסת בד שנועדה לניגוב הזיעה,)sudor( וממנה תועתקה גם המילה היוונית,σουδάριον מגבת, מטפחת. 68 משנה, כלים כה, ד. ראו: הרמב"ם, משנה תורה, הלכות מאכלות אסורות יא, יט.

14 14[ לביטש 'ד איג 18 ובד, ולמשמרות גסות, העשויות שעם, צפירה )מקלעת מחומר צמחי( 69 ואף חבלים. 70 הסינון העמוק משתקף גם בעדות חשובה בספרות חז"ל על יין חרדלי ויין גורדלי, סוגיה שלא נתבארה עד תומה. יין חרדלי ויין גורדלי במדרש בראשית רבה מצינו: 'עמד אחד עם חברו בדרום אמר לו אם יין חרדלי שתית, יין הוא, ואם יין גורדלי שתית יין רע שתית'. 71 יוסף גייגר דן באפשרות לקשור מונחים אלה למכתם יווני שנכלל באנתולוגיה הפלטינית, ושמיוחס למשורר מלאגרוס איש גדרה, והדגיש את הרובד הארוטי שבבסיס הדברים. 72 על רקע ההבחנה במכתם היווני בין הצבע השחור לצבע הלבן הציע גייגר לזהות את היין הגורדלי/גרדלי כיין מגדרה שצבעו לבן, ושאיכותו נחותה, ואת היין החרדלי כיין כהה שאיכותו גבוהה, זאת גם בעקבות פירושו של רש"י. 73 ואולם קשה לקבל פרשנות זו ממספר טעמים. בראש ובראשונה יש לציין שבספרות הקלסית ואף בעדות האפיגרפית אין למיטב ידיעתי כל עדות לקיומו של יין מגדרה וממילא גם לא ליין בהיר מגדרה. הקבלתו של היין החרדלי לצבע שחור או לגוון כהה, שעומד במרכז המכתם של מלאגרוס, אף היא מעוררת קשיים, שכן אין לצבע החרדל דבר עם כהות אלא דווקא עם 'זוהר יוצא דופן' eximii( )candoris כמאמר קולומלה. 74 יתרה מזאת, חילוף האותיות בין גדרי לגרדי 75 אין בו כדי להסביר את השמטתה של האות למ"ד שבמונח גורדלי/גרדלי. כמו במילה חרדל, האות למ"ד שייכת לבסיס שם התואר, ולפיכך ייחוס קיומה רק לצורכי משחק מילים וחריזה עם המונח חרדלי, כמוספית, קשה; ואם כן נשאלת השאלה, חרדלי וגורדלי/גרדלי על שום מה? מעיוני לעיל עולה שבהקשר הנדון של יין אין למונח חרדל דבר וחצי דבר עם צבע החרדל או עם מעשה עיבוד הצמח וחלקיו, והוא נזכר רק בהקשר של טיוב היין המוגמר וניקויו באמצעות 69 המונח צפירה מציין תנועת סיבוב, המבוצעת בקליעה. ראו: משנה, כלים טז, ג. ומצינו סנדל של צפירה, שהוא סנדל קלוע מחומר צמחי. ראו: תוספתא, כלים, בבא בתרא ב, יא )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 592(. קרויס הציע לקשור צפר שבירושלמי, שבת ז, ב )י ע"ג; טור 411, שורה 37( לצפר המופיע במקרא ככתר )יש' כח 5(. ראו: ש' קרויס, קדמוניות התלמוד, ב, חלק ב, תל אביב תש"ה, עמ' 83. עטרות צמחים קלועות אכן מוכרות היטב, ודומני שיש לקשר מונח ומובן זה למילה האשורית,şapru שמשמעותה צמח. ראו: The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, XVI, Chicago 1962, p תוספתא, כלים, בבא בתרא ה, יב )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 595(. הרומאים השתמשו במנגנון הכבישה שבבית הבד בחבלים שהיו עשויים משזירת רצועות עור torculi(.)funes ראו: קאטו, על החקלאות 63 )תרגום הופר ואש ]לעיל הערה 53[, עמ' 75(; וייט, ציוד משק )לעיל הערה 61(, עמ' 31(, ועיינו למטה. 71 בראשית רבה צח, י )מהדורת תיאודור אלבק, עמ' 1261(. וראו גם: בבלי, שבת סב ע"ב סג ע"א. 72 י' גייגר, 'יוונית בתלמוד: רמז למכתם הלניסטי?', תרביץ, נה )תשמ"ו(, עמ' שם, עמ' קולומלה, על החקלאות יב, 2 57, )תרגום פורסטר והפנר ]לעיל הערה 49[, עמ' 335(. 75 דוגמת אבנימוס הגרדי, המזוהה עם הציניקן בן המאה השנייה לסה"נ אונומאוס איש גדרה )ὁ Οἱνόμαος.)Γαδαρεύς ראו: גייגר, יוונית בתלמוד )לעיל הערה 72(, עמ' 607, הערה 12, ושם מובאות.

15 15[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 19 סינונו; אי לכך שני שמות התואר של היינות האמורים צריכים לציין איכות יין הנגזרת מסינונו. מן המקורות המוצגים לעיל ברי שהרומאים התייחסו למדרג איכות של יין שעבר סינון. היין האיכותי ביותר הופק במהלך הסימפוזיון, באמצעות מזיגתו דרך מסננת מתכת, היא מסננת של חרדל, ומכאן יין חרדלי לציון היין הטוב; בדומה ליין,colatum המופיע אצל איזידורוס, וששמו נגזר 'מן הכלי שבו נישא' deportatur( )Colatum vas proprium nuncupavit in quo ובמקרה דנן שדרכו הועבר היין. 76 היין שנמזג דרך בד σάκκος( )saccus, או בד פשתן )linum( שהונח על מסננת המתכת vinarius(,)saccus נחשב ליין מדרגה נחותה יותר וכונה.saccatus 77 יין נחות זה יוצר ממשקעי יין שעורבבו במים, ושסוננו ב saccus, שהעניק לו את שמו. לתפיסת הקדמונים עשויה הייתה פעולת הסינון דרך בד לפגוע ביין, במיוחד אמורים הדברים ביינות העדינים והאיכותיים יותר. הורטיוס הטעים שסינון יין מאסיקי דרך בד פשתן פגע פגיעה בלתי הפיכה באיכות היין, עד כדי איבוד כל טעמו: at illa integrum perdunt lino vitiate saporem )'אך היין, אם יס נן באריג פשתן, יאבד כל הטעם'(. 78 עם זאת יש לציין שלתהליך זה נודעו גם יתרונות. מזיגתו של יין ישן דרך בד פשתן ציללה את היין העכור. 79 זאת ועוד, סובאים רומאים נהגו להחליש במכוון את עוצמת היין באמצעות מזיגתו דרך בד פשתן כדי שיוכלו ללגום עוד יין בלי להשתכר ולהרעיל את עצמם. 80 לעיתים הוחלשו יינות חזקים על ידי הנחת שלג בבד וסינון היין דרכו nivarius(.)saccus 81 במהלך מזיגת היין דרך הבד ניתן היה גם לתבל את היין על ידי הנחת חומרים ארומטיים בבד, דוגמת זרעי אניס או שקדים מרים, שהוסיפו ליין טעם. 82 לענייני חשוב היין הנחות ביותר באיכותו, והוא יין שסונן בכלי דמוי עקל, כלי קלוע מנצרים או משיער, הנזכרים בהתאמה במקורות חז"ל כסודרין, כפיפה/קפיפה מצרית ומשמרת של שיער. משמעות המונח יין גורדלי, הנזכר במדרש כמנוגד ליין חרדלי, וכמציין יין רע, מתבררת מתיאורי תרבות היין )viniculture( שבספרות הרומית. אם היין הטוב היה זה שסונן במסננת המתכת, היינו יין חרדלי, הרי היין הרע שהונגד לו במדרש צריך להיות זה שסונן במסננת שיער איזידורוס, האטימולוגיות כ, 7 3, )תרגום ברניי ואחרים ]לעיל הערה 18[, עמ' 398(. 76 Julius Pollux of Naucratis, Onomasticon VI, 19; X, 75 (Julii Pollucis Onomasticon cum ) pp. 8-9, ;annotationibus interpretum, ed. W. Dindorf, II, Leipzig 1824, וייט, ציוד משק )לעיל הערה 61(, עמ' 92. למונח saccatus ראו: איזידורוס, האטימולוגיות כ, 11 3, )תרגום ברניי ואחרים ]שם[, עמ' 398(. 78 הורטיוס, סטירות ב, , )תרגום פיירקלו ]לעיל הערה 65[, עמ' 191(. הורטיוס, הסטירות, ב, 55 57, 4, תרגום ר' בירנבאום, ירושלים תשע"ב, עמ' 175. Martialis, Epigrammata VIII 45 (trans. D. R. Shackleton-Bailey, II [LCL], Cambridge, MA and 79 London 1993, p. 195) פליניוס, חקר הטבע יד, 138 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ד, עמ' 277(. 80 מרטיאליס, אפיגרמות יד, 104 )תרגום שקלטון ביילי ]לעיל הערה 79[, ג, עמ' 267(. 81 דולבי, אוכל בעולם העתיק )לעיל הערה 59(, עמ'

16 16[ לביטש 'ד איג 20 או נצרים. הרומאים, אנו למדים, סיננו נוזלים בכלי קלוע דמוי סל. 83 קאטו הזכיר ברשימת הציוד של בית הבד craticula duas )שתי מסננות קלועות(, 84 שהיו זהות לכלי ששימש לסינון תירוש הענבים במכבש היין במהלך הייצור )איור 4( וכן לסינון נוזל היין וניקויו; כיוון שטרם עבר הליכי שיפור ועידון היה יין זה למעשה היין הראשוני שהתקבל, ונחשב כיין בסיסי. לפי וארו 'המילה,Congerro חבר ותיק/חביב, ]מוצאה[ מ gerra, מעשה קליעת נצרים, מילה יוונית, שמקבילתה הלטינית היא.'cratis 85 המונח הלטיני האמור,,cratis מציין סבכה ומקלעת נצרים והוא מקביל למונח היווני הלניסטי,κάρταλος שציין סל פירות, ולמונח,κάρταλλος שהוא סל שבסיסו מחודד. 86 מוצא המונחים היווני והלטיני האמורים מן השורש,*kert שהוראתו לארוג, לטוות יחד, ויש המקשרים שורש זה לשורש *krt בסנסקריט, שמובנו לטוות. 87 המילה κάρταλλος שימשה את השבעים לתרגום המילה דוּדים שבמל"ב י 7; אחד המובנים של המילה דוּד במקרא הוא כלי קיבול )סל( לפירות, למשל דוּד תאנים. 88 והנה בבראשית רבה מצינו: 'ר' ירמיה שלח לר' זעירה חד קרטל דתאנין', היינו שלח סל תאנים אחד. 89 בערבית מציינת המילה ق ر ط ل סל פירות, 90 ובעגה הערבית הפלסטינית המילה ق ر طل ة היא כינוי לסל קלוע מחוטרי זיתים, ומקובל הצירוף ق ر طل ة ت ين, סל תאנים. בדומה ליין החרדלי, שציין יין שסונן במסננת של חרדל, הרי סינון יין ב κάρταλος, מסננת קלועה דמוית סל, הוא הקרטל, הניב יין בסיסי ונחות באיכותו, שניתן לכנותו יין קרטלי. חילופי האותיות המקובלים עד מאוד של העיצורים החיכיים k או c עם 83 וייט, ציוד משק )לעיל הערה 61(, עמ' קאטו, על החקלאות 13 )תרגום הופר ואש ]לעיל הערה 53[, עמ' 27(. השוו למילה craticulum המופיעה במובן אסכלה, סבכת מתכת :)gridiron( וייט, ציוד משק )לעיל הערה 61(, עמ' 79; ולדוגמה: מרטיאליס, אפיגרמות יד, 221 )תרגום שקלטון ביילי ]לעיל הערה 79[, ג, עמ' 313(. Congerro a gerra; hoc Graecum est et in Latina cratis (Varro, De lingua Latina 7, 55 [trans. 85 R. G. Kent, I [LCL], Cambridge, MA and London, p. 319]) לואיס ושורט, מילון )לעיל הערה 19(, הערך,cratis עמ' לדיון ראו: וייט, ציוד משק )לעיל הערה 61(, עמ' יר' כד 2; 1, קדרי, מילון העברית המקראית )לעיל הערה 55(, הערך 'דוד', עמ' בראשית רבה ס, ח )מהדורת תיאודור אלבק, עמ' 649(; וראו גם: קהלת רבה ב, כ, א. ראו: Sokoloff,.M 89.A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic 2, Ramat Gan, Baltimore and London 2002, p. 504 אציין בהקשר זה את המילה הארמית קרטילתא, במובן של כלי קיבול דמוי ארגז, ובגלגול רחוק נמצא את המילה האנגלית,crate במובן סבכה, שגם מוצאה מהלטינית.cratis ראו: II, Oxford English Dictionary, Oxford 1933, p. 1143, s.v. crate 90 ראו השורש قرطل: p. 830.F. Steingass, The Student s Arabic-English Dictionary, London 1884, קישור אפשרי נוסף למילה זו הוא ق ر ط ال ة : סל אוכף )pannier( קלוע, אחד מצמד סלים מחודדים שנשאה בהמת המשא. ראו: p. E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon, I, 7 Supplement, London 1863, והשוו למילה קרטל או קרסטל)ין( שמצויה בספרות חז"ל. ראו: תוספתא, שבת ד, ה )מהדורת ליברמן, עמ' 17(. מונח זה מופיע לרוב במובן של מחסום פה, ואפשר שהיה זה אביזר קלוע. ראו: תוספתא, כלים, בבא מציעא ח, י )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 388(; תוספתא, שבת ד, ה )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 115(; ירושלמי, שבת ה, ב )ז ע"ב; טור 392, שורה 18(; בבלי, בבא מציעא ז, ב, פט ע"ב; בבלי, בבא בתרא ה, א, עד ע"א.

17 ]17 תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה ': שא ומכ ףרוש' 21 איור.4 סאטיר מפעיל מכבש יין הכולל ערמת מסננות קלועות המכילות ענבים. תבליט חרס, המאה הראשונה לסה"נ (המוזיאון הבריטי, לונדון. מס' רישום ; קטלוג טרקוטה )D 550 גימ"ל 91 ושל העיצורים הלשוניים דוגמת t עם דל"ת (לדוגמה = ]τῠ πος[ typis דפוס), מלמדים למעשה על זהות בין יין קרטלי ליין גורדלי / גרדלי. יוצא שיין קרטלי / גורדלי / גרדלי מציין יין 91 י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה,3 ירושלים תש"ס, עמ',12 הערה ;1 במנדאית ובסורית ראו T. Nöldeke, : Mandäische Grammatik, Halle 1875, pp. 39, 40-41

18 18[ לביטש 'ד איג 22 שסונן בכלי דמוי סל קלוע, יין שבארץ ישראל, כמו בעולם הרומי, נחשב נחות. מכאן מתבארים שני המונחים הנזכרים במדרש בראשית רבה: יין חרדלי ויין גורדלי/גרדלי הם מונחים טכניים שנקשרו בצילול היין, ושלימדו על איכותו. 'ונותנין ביצה במסננת של חרדל' השלב הבא הנזכר במשנה שהובאה לעיל הוא 'נותנין ביצה במסננת של חרדל'. ראוי להדגיש שהכלי לא יועד מלכתחילה להפרדת הביצה, כפי שהתפרש תדיר, אלא המסננת של הכלי נוצלה להפרדת החלמון והחלבון לצורך שימוש בהם לעידון היין. הורטיוס סיפר שאת זן היין המובחר, הסורנטיני, נהגו לטהר מן המשקע,limus( בוץ( שנוצר בו באמצעות ערבובו במשקעי שמרים )lees( של יין פלרני ובביצת יונה. 92 החלמון ששקע לתחתית הכלי נקשר לכל המרכיבים הלא אחידים )לא הומוגניים( שצפו ביין, ומשקע זה הוסר באמצעות ה colum, המסננת של החרדל. בחיבור הביזנטי 'גיאופוניקה' )Geoponika( צוין שימוש בחלבון ביצה מוקצף עם מלח לצורך זה. 93 בתעשיית היין משתמשים עד היום בחלבון לצילול יין אדום איכותי האלבומין שבו סופח עפצנים )טנינים( קשים ומרים מן היין. 94 יינומילין השלב האחרון הנזכר במשנה שהובאה לעיל הוא ייצור היינומילין: 'ועושין יינומילין בשבת. רבי יהודה אומר, בשבת, בכוס; ביום טוב, בלגין; במועד, בחבית. רבי צדוק אומר, הכול לפי רוב האורחין'. תוצר זה מוכר היטב והוא מזוהה עם ה οἰνόμελι,.oenomelum 95 משקה אלכוהולי זה כשמו כן הוא תערובת של יין,)oinos( דבש )meli( ומים. בספרות הקלסית הקדומה נזכרים שני סוגים עיקריים של יינות דבש: דבש שעורבב ביין ודבש שעורבב בתירוש. 96 איזידורוס הזכיר,oenomelum תירוש ודבש שנבחשו ונוערו במרץ רב. 97 בחיבור 'גיאופוניקה' תוארה בפירוט דרך הכנתו: יש לצמצם תירוש למחצית נפחו המקורי ולהוסיף לו דבש אטי )Attic( ביחס של אחד Surrentina vafer qui miscet faece Falerna vina, columbino limum bene colligit ovo, quatenus 92 ima petit volvens aliena vitellus )הורטיוס, סטירות ב, 57 55,4 ]תרגום פיירקלו )לעיל הערה,)65 עמ' 191[ (; 'אם הממחה שם שמרי פלרנום במזג סורנטום, את המשקע יאסף בביצת היונה בלא קשי )כי בשקעו יספח החלמון לעצמו את הפסלת(' )הורטיוס, הסטירות ב, 55 57, 4, תרגום בירנבאום ]לעיל הערה ]78, עמ'.) גיאופוניקה ז, 22 )תרגום דולבי ]לעיל הערה 60[, עמ' 171(. 94 רובינסון, מדריך ליין )לעיל הערה 54(, עמ' , על חומרים נוספים, דוגמת חומר ושרף, ששימשו בעידון היין עיינו: תורמונד, מגפנים ליינות )לעיל הערה 43(, עמ' ברושי, לחם יין )לעיל הערה,)53 עמ' ;152 and S. M. Paul, Classifications of Wine in Mesopotamian Rabbinic Sources, Israel Exploration Journal, 25 (1975), pp סמית, מילון יוונית ורומית )לעיל הערה 61(, עמ' איזידורוס, האטימולוגיות כ, 11 3, )תרגום ברניי ואחרים ]לעיל הערה 18[, עמ' 398(. 97

19 19[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 23 לעשרה. 98 בתלמוד הירושלמי מפורט מתכון שונה מעט של היינומילין, הכולל תוספת של פלפל: 'ועושין יינומילין בשבת. רבי יסא בשם ר"י יין ודבש ופילפלין'. 99 לכאורה מתכון זה משקף לא את דרך ההכנה המקורית של היינומילין אלא את דרך ההכנה של יינות מתובלים רומיים, כדוגמת piperatum או,conditum שהכילו דבש מפולפל שעורבב ביין; יין מתובל מסוג זה נזכר גם במקורות חז"ל כקונדיטון. 100 עם זאת ראוי להדגיש שאפשר שהשוני במתכון משקף את המינוח בן התקופה, שכן לפי ה'גיאופוניקה' מתכון יין הדבש המבוסס על יין )mulsum( כלל יחס של ארבע מנות יין לכל מנת דבש בתוספת תבלינים ובשמים דוגמת מור, קינמון, נרד או פלפל. 101 ממרח החרדל ברי מן האמור לעיל שלכלי המתכת היקר )cola( ששימש בתהליך צילול היין, ושכונה מסננת של חרדל, לא היה דבר עם הפקת החרדל, גם אם ייתכן שבהפקת ממרח החרדל היה שלב של סינון. פליניוס ציין שבתהליך ייצור ממרח החרדל הושרו זרעי החרדל ושורשיו ב mustum, תירוש. 102 הפרדת חלקי הצמח מנוזל ההשריה דרשה מן הסתם שימוש במסננת, אך אין לה דבר עם מסננת מתכת. האגרונום הרומאי קולומלה תיאר במתכוניו המפורטים ניפוי וסינון של זרעי החרדל. לאחר ניקוי וניפוי קפדני של זרעי החרדל יש לשוטפם במים קרים עד שיהיו נקיים ולהשרותם במים שעתיים. בתום שעתיים יש להוציאם מהמים, לסוחטם בידיים ולכתוש אותם בעזרת עלי בתוך מכתש חדש או במכתש שנוקה היטב. לאחר שהחרדל נטחן היטב, יש לרכז את המחית שהתקבלה למרכז המכתש ולמעוך אותה בכף יד פתוחה. לאחר ההשטחה יש לחרוץ במחית מספר חריצים ולהניח עליהם כמה גחלים לוחשות. השלב הבא, שפיכת מים מעורבים בנתרן על המחית, נועד לפי קולומלה לנטרל מהחרדל מרירות וחיוורון. לאחר מכן נוקזו מהמחית כל הנוזלים והוסף, תוך כדי ערבוב בעלי, חומץ לבן חזק. בנוזל שהתקבל לאחר סינון המחית המליץ קולומלה 98 גיאופוניקה ח, 26 )תרגום דולבי ]לעיל הערה 60[, עמ' 179(. ה οἰνόμελι נזכר כמרכיב בבישול בשר בחודש ינואר, בלוח השנה של המזונות להיירופוליס, בן המאה השלוש עשרה. ראו: Hierophilos, Il calendario dietetico di Ierofilo, ed. R. Romano, Atti dell Accademia Pontaniana, n.s. 47 (1999), p ירושלמי, שבת כ, ב )יז ע"ג; טור 449, שורות 4 5(. אתנאיוס דן ביין שיוצר מפרי הלוטוס, ושטעמו הטעים והמענג הזכיר את טעמו של יין דבש טוב. ראו: אתנאיוס, החכמים במשתה יד, 651 ד = יד, 65 )תרגום אולסון ]לעיל הערה 16[, ז, עמ' 309(. מעניין שאת המשקה הלוּבי האמור לא היה אפשר לאחסן יותר מעשרה ימים, ולכן הוא יוצר בכמויות קטנות לצריכה מיידית )שם( היבט שמזכיר את הכנת היינומילין וצריכתו בשבת. לזיהוי לוטוס )λωτός( כגרגרנית יווונית )חילבה( ראו: דיוסקורידס, על עניינים רפואיים ב, 102 )תרגום בק ]לעיל הערה 12[, עמ' 133(. 100 ראו גם: דולבי, אוכל בעולם העתיק )לעיל הערה 59(, עמ' 95, ושם הפניות לספרות מקור ומחקר. 101 סמית, מילון יוונית ורומית )לעיל הערה 61(, עמ' כבר יוליוס פולידויקס, בן המאה השנייה לסה"נ, בלבל בכתביו בין οἰνόμελι )על בסיס יין( ובין μελίκρατον )על בסיס מים(. ראו: יוליוס פולידויקס, אונומסטיקון ו, 2 )מהדורת דינדורף ]לעיל הערה 77[, ב, עמ' 3(. 102 פליניוס, חקר הטבע כ, 240 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ו, עמ' 141(. 139,

20 20[ לביטש 'ד איג 24 להשתמש לצורך שימור ל פת. 103 בהכנת ממרח חרדל למאכל האורחים הנחה קולומלה להוסיף בשלב כתישת החרדל צנוברים טריים ככל האפשר ושקדים ולכתוש אותם יחד בקפידה תוך כדי הוספת חומץ; המשך התהליך היה זהה. קולומלה סיכם שחרדל זה התאים לא רק לשמש כרוטב אלא גם היה נעים לעין כשהוכן בקפידה היה לו זוהר יוצא דופן. 104 האזכור היחיד של סינון אצל קולומלה בהקשר של חרדל הוא לצורך קבלת הנוזל המשמש לשימור ל פת; הוא השתמש בפועל,cōlare אולם לא צוינו החומר של המסננת וצורתה, ונראה שלא היו לה תכונות מיוחדות. תיאורו זה של קולומלה שופך אור על הסוגיה התלמודית באשר למה שמותר לעשות בשבת, שכן על פי דבריו בהכנת ממרח החרדל נעשה שימוש הן ביד והן בכלי, בעלי. מן הוויכוח שניטש בין החכמים עולה השימוש בכלי לצורך הכנת הממרח, מה שבמקרה של הכנה בשבת נחשב לעובדין דחול, ומשם כך התירו חלק מן האמוראים למעוך רק ביד: 'גוש של חרדל ר' יוסי בשם רבי אליעזר ממעך ביד אבל לא בכלי. רבי יעקב בר אחא רבי יוחנן בשם רבי ינאי ממעך בין ביד בין בכלי. אמר לו רבי יוחנן והלא הכלבים אין אוכלין אותה כן. רבי חזקיה רבי אבהו בשם רבי יוחנן ממעך בין ביד בין בכלי'. 105 גם השימוש הנזכר בגחלים לשם הוצאת מרירות החרדל מצוין בגמרא בהתייחסות ל'ממתקין אותו בגחלת ]עץ[': 'ת"ר אין מסננין את החרדל במסננת שלו ואין ממתקין אותו בגחלת א"ל אביי לרב יוסף מאי שנא מהא דתנן נותנים ביצה במסננת של חרדל א"ל התם לא מיחזי כבורר הכא מיחזי כבורר ואין ממתקין אותו בגחלת והתניא ממתקין אותו בגחלת לא קשיא כאן בגחלת של מתכת כאן בגחלת של עץ'. 106 חרדל בלשון חז"ל מה מוצאה של המילה חרדל? כאמור לבד מן העברית, שבה שייכת המילה לגזרת המרובעים, נמצא אותו המונח בארמית )חרדלא(, בסורית )ܚ ܪܕܐܠ( ובערבית )ח'רדל, خردل(, ומקובלת הקביעה שאין כל עדות למקור ש מי למילה זו. ברי גם שהמקור למונח איננו המונח המקביל ביוונית או בלטינית, שכן כפי שצוין לעיל חרדל ביוונית הוא סינאפי )σίναπι( ונאפי )napy( ובלטינית.sinapi 107 גם מקור מזרחי איננו בא בחשבון, שכן בפרסית אמצעית חרדל הוא span-dān ובפרסית חדשה.sipan-dān 108 אי לכך נשאלת השאלה מהיכן נשאלה מילה זו. קולומלה, על החקלאות יב, 1 57, )תרגום פורסטר והפנר ]לעיל הערה 49[, עמ' 333(. 103 שם, יב 2 57, )תרגום פורסטר והפנר ]שם[, עמ' 335(. 333, 104 ירושלמי, שבת כ, ב )יז ע"ג; טור 448, שורה 49 טור 449, שורה 3(. 105 בבלי, שבת קלד ע"א. 106 פליניוס, חקר הטבע יט, 171 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ה, עמ' 531(; ולמינוח הלטיני ראו: לואיס 107 ושורט, מילון )לעיל הערה 19(, הערך,cratis עמ' 478; גלייר, מילון אוקספורד )לעיל הערה 19(, הערך,cratis עמ'.499 M. Witzel, Linguistic Evidence for Cultural Exchange in Prehistoric Western Central Asia, 108 Sino-Platonic Papers, 129 (2003), pp. 34, 46 and n. 136

21 21[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 25 המינוח האנגלי המודרני mustard מגיע מן האנגלית התיכונה,)ME( הנסמכת על האנגלו נורמנית moustard( )mustarde, mustard, mostart, ועל הצרפתית הקדומה mostarde,(.)moustarde מוצאו של המינוח האנגלו נורמני והצרפתי הקדום מיוחס לה לחם בסיסים של שתי מילים לטיניות: שם העצם mustum )תירוש( והפועל ardeo )שורף, חזק, חריף(. שני מרכיבי ההלחם האמור נזכרים כמרכיבי ממרח החרדל הקדום: לפי עדות פליניוס, שהובאה לעיל, זרעי החרדל ושורשיו הושרו ב mustum לשם ייצור ממרח החרדל. 109 לענייני משמעותית העובדה שהמרכיב השני בהלחם, הפועל,ardeo משמעו: שורף, וממנו נגזר,ardento המציין טעם עז, לוהט או חריף. צורת הבינוני ardens שימשה את הרומאים לתיאור תכונותיהם של מוצרי מזון ומשקה. הורטיוס אפיין את יין הפלרני כיין עז wine( )aggressive ואף יין שרירי muscular( 111 :ardentis Falerni Pocula בעל נוכחות כוחנית, 110 באמצעות המילים להט ולהבה: )wine 'מי המשרת שחיש / י ש ך במים הקולחים פה / להט קבעת שכר קמפניה'. 112 תכונת החריפות הקיצונית ועוז טעמו של הצמח מתגלמים כאמור בפועל,Ardeo שעומד גם בשורש שם התואר הלטיני,Ardalio 113 ושזוהה עם שם התואר היווני.Ἀρδάλος 114 השם היווני Ἀρδάλος מתועד במרחב ארגוליס שבפלופונסוס, ופיטר פרייזר ואליין מתיוס שיערו שמקורו במאה השישית לפסה"נ. 115 פאוסניאס, כמו פליניוס ופלוטרכוס, ציין בכתביו את ארדלוס כבנו של הפייסטוס, ממציא החליל ובונה המקדש בטרויזן שהקדיש למוזות; אלה כונו בעקבות זאת על שמו Ardalides או.Ardaliotides 116 שם זה הופיע גם בלקסיקון השמות הרומיים המאוחרים, לדוגמה ברומן 'הסיפור של אפולוניוס מלך צור', המתוארך למאה החמישית לסה"נ, ושהיה מוכר היטב 109 פליניוס, חקר הטבע כ, 240 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ו, עמ' 141(. 139, 110 מילון היין העברי )לעיל הערה 54(, עמ' 7. Horatius, Odes 2, 11, (Horace, Odes and Epodes, trans. N. Rudd [LCL], Cambridge, MA 111 (117.p.and London,2004 לעף הגדיר את הצעתו של אורסינוס )1699( לפרש את המילה חרדל כהלחם של J. H. Ursinus, Arboretum biblicum II, Norimberga כמסמרת שיער. ראו: )חוויה(, ו dal )שרפה( chara.p 124,1699; לעף, הצמחים )לעיל הערה 4(, עמ' הוראטיוס, השירים )האודות(, תרגמה ר' בירנבאום, ירושלים תשנ"ה, ב, 18 20, 11, עמ' 226 ושם הערות תרגום 'שכר קמפניה' מתייחס ליין הפלרני שמופיע במקור; ואציע לתרגם: 'מי הוא העבד / שיכבה את להבת היין הפלרני / במי הפלג הזורמים פה'. 113 לואיס ושורט, מילון )לעיל הערה 19(, הערך,ardelio עמ' 155. עמ' 237; גלייר, מילון ʾ, 114 לידל, סקוט וג'ונס, לקסיקון יווני אנגלי ]לעיל הערה 22[, הערך Aρδάλος אוקספורד )לעיל הערה 19(, הערך,ardalio עמ' 180. P. M. Fraser and E. Matthews (eds.), A Lexicon of Greek Personal Names, IIIA, Oxford 1997, 115 s.v. Ἀρδάλος, p פליניוס, חקר הטבע ז, 204 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ב, עמ' 645(; XIV, Plutarchus, Moralia 1133a (trans. B. Einarson and Ph. De Lacy, [LCL], p. 365); Pausanias, Graeciae descriptio II 31, 4, 184 (Description of Greece, trans. W. H. S. Jones, I [LCL], Cambridge, MA and London , p. 417); Hesychii Alexandrini lexicon, Volumen 1, A-Δ. Recensuit et emendavit Kurt Latte. Editionem alteram curavit I. C. Cunningham, Berlin and Boston 2018, p. 323,

22 22[ לביטש 'ד איג 26 בימי הביניים. בתרגום המבואר לחיבור זה שפורסם לפני שנים אחדות צוין Ardalus כמשחק מילים שייצג לא רק את שם הדמות אלא גם את תכונות בעל השם. 117 תכונות אלה קושרו במחקר לשם העצם :Ardalio קנאי, חטטן,)busybody( חובבן,)dilettante( או אדם גס ;)mucker( 118 השם מופיע גם בגרסה.Ardelio 119 כך הפך Ardalio לשם דמות בתיאטרון המימוס, כמו השם היווני,Ἀρδαλίων ששימש כשם דמות תיאטרלית. 120 לכאורה ניתן לטעון שהשם Ardalos/Ardalus, Ἀρδάλα משמעו כפשוטו: קנאי; ואולם, בדומה לפרצוף החרדל שצוין למעלה, יש לטעמי להבין שם זה כאיש חריף )במובן של חם מזג או עז רוח( או איש מציק או פוגעני, בהתאמה מלאה לתכונות החרדל. כמאמר פליניוס הזקן: 'ולחרדל יש טעם כה עז, עד שהוא שורף כמו אש, אף שבו בזמן הוא בריא להפליא לגוף'. 121 לעיתים שם בעל מובן שלילי משמעותו הייתה דווקא הפוכה, בבחינת איפכא מסתברא )וראו לעיל(. הורטיוס המליץ על טשטוש מכוון של הענקת כינויים: 'אם חצוף קצת או גלוי הוא מעבר למ סכמות, כנהו "אדם ישר ורב א מץ". אם הוא סוער קצת כנהו "נמרץ", ותקנה, כך חושבני, s.v. ʾΑρδαλίδες; Stephani Byzantii Ethnica, A-U, ed. M. Billerbeck et al., Berlin and NewYork 2006, pp , s.v. ʾΑρδαλίδες S. Panayotakis, The Story of Apollonius, King of Tyre: A Commentary, Berlin 2012, pp. 152, מרטיאליס, אפיגרמות ב, 7; ד, 78 )תרגום שקלטון ביילי ]לעיל הערה 79[, א, עמ' 343(; 141, Phaedrus, Fabulae 2, 5, 1 (Babrius and Phaedrus, trans. B. E. Perry, [LCL], Cambridge, MA and London Ephemeris Epigraphica [Corporis( Aephebe, ardalio es וראו גם הגרפיטו בפומפיי: ;1965, p. 239) I. Opelt, כמו כן עיינו:.Inscriptionum Latinarum Supplementum], 1 [1872], p. 179, no. 281) Die lateinischen Schimpfwörrter und verwandte sprachliche Erscheinungen. Eine Typologie, Heidelberg 1965, pp ; Ph. Thielmann, Über Sprache und Kritik des lateinischen Apolloniusromanes, Speier 1881, p. 26; E. Klebs, Die Erzählung von Apollonius aus Tyrus: Eine geschichtliche Untersuchung über ihre lateinische Urform und ihre späteren Bearbeitungen, Berlin 1899, p. 42, n. 5; R. Fisch, Die lateinischen nomina personalia auf o, onis : Ein Beitrag p. 126.zur Kenntnis des Vulgarlateins, Berlin 1890, אציין שהשם Hardalio המופיע בכתובת קבורה בצפונה של פרובינקיה בריטניה פורש כנוסח אחר לשם התואר,ardelio וככזה כשם אופייני של עבד ;)A. R. Birley, The People of Roman Britain, Berkeley and Los Angeles 1980, pp. 146, 208( אם כי עורכי (RIB) Roman Inscriptions of Britain ההדירו Hardalio כשמו של בעל העבד. ראו: R. G. Collingwood and R. P. Wright, Roman Inscriptions of Britain I. Inscriptions on Stone, Oxford 1965, no במחקר צוין שלשם Ardalos יש מובן נוסף: מלוכלך, בהקשר של אדמה מלוכלכת. ראו ריכוז מקורות ודיון: J. Henderson, Telling Tales on Caesar: Roman Stories from Phaedrus, Oxford 2001, p. 20, n. 15 H. Reich, Der Mimus: Ein Litterar-Entwickelungsgeschichtlicher Versuch, I, Berlin ראו: Ardalio 120 p. 137 ;1903, pp ; M. Bréal, Ardelio, Revue de Philologie, 9 (1885), כנגד פרשנות זו ראו: pp ;Martialis, Epigrammaton libri, 2.7.7, ed. L. Friedla nder, Leipzig 1886, והשוו לשמות הלטיניים Micio, Hegio, Phormio 121 פליניוס, חקר הטבע יט, 170 )תרגום רקהם ]לעיל הערה 11[, ה, עמ' 529(.

23 23[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 27 הן חברים חדשים הן תשמר חברים שקנית'. 122 חיזוק להבנת הכינוי כעדות לאופי סוער ועז נפש נמצא בהתייחסות של ולריוס פלאקוס Flaccus( )Valerius אל האלאנים )Alans( כ ardentes, בתקבולת לשם התואר truces )עזים( שהעניק להניוצ'י.)Heniochi( 123 שימושו בן התקופה של מרטיאליס בשם או בכינוי זה ובמיוחד השימוש המצוי בעגה הלטינית, כעדות כתובת הקיר מפומפיי שצוינה לעיל, מלמדים על יציאת השם ארדלוס מתחומי התיאטרון. אם המילה חרדל, בעלת השורש המרובע, היא כאמור מילה שאולה מלעז, יש להסביר כיצד זה תועתקה ה A שבמקור היווני/לטיני כחי"ת. בתעתוק שמות מן העברית/ארמית ליוונית מקובל עד מאוד למצוא תעתוק של האות חי"ת בתנועת a כ A )אלפא(. בכתבי יוספוס מצויות דוגמאות למכביר לתעתוק כזה, הן של שמות אנשים והן של שמות מקומות; ואולם החילוף של ה A בחי"ת, מחייב הסבר. ראשית דבר יש לראות חילופי כתיב אלה כחלק מתופעת התערערות העיצורים הגרוניים בעברית, החל בשלהי ימי בית שני. 124 היחלשות הגרוניות מתועדת גם בספרות קומראן 125 וכן בקרב השומרונים. 126 הספרות התלמודית מלמדת שהתופעה הועמקה והייתה נפוצה במיוחד בגליל. 127 מכאן עולה תמונה של ערעור מוחלט של הגיית הגרוניות, כשהצליל א נשמע כצליל ע 122 הורטיוס, הסטירות )תרגום בירנבאום ]לעיל הערה 92[, א, 51 54, 3, עמ' 53 והערה 10. Valerius Flaccus, Argonautica VI, 2, (trans. J. H. Mozley [LCL], Cambridge, MA and 123 London 1936, p. 303) 124 לערעור הגרוניות בימי הבית השני ראו: א' קימרון, 'דקדוק הלשון העברית של מגילות מדבר יהודה', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ו, עמ' 82 90; י' קוטשר, 'מחקרים בארמית גלילית', תרביץ, כג )תשי"ב(, עמ' ובמיוחד עמ' 58, ושם על המקום של ירושלים ומבואותיה בסוגיה זו; הנ"ל, מחקרים בעברית ובארמית, בעריכת ז' בן חיים, א' דותן וגב"ע צרפתי, ירושלים תשל"ז, עמ' קסט רכו; י' בלאו, 'על גלגוליה של החלשת הגרוניות כתופעה חיה', לשוננו, מה )תשמ"א(, עמ' 31 39; ש' שרביט, פרקי מחקר בלשון חכמים )אסופות, ב(, ירושלים תשס"ח, עמ' , ולחילופי עי"ן/אל"ף חי"ת ראו: שם, עמ' E. Qimron, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls (Harvard Semitic Studies, 29), Atlanta, 125 pp ;GA,1986 י' קוטשר, הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה, ירושלים תשי"ט, עמ' ; and E. D. Reymond, Qumran Hebrew: An Overview of Orthography, Phonology, Morphology, Atlanta, GA 2014, pp ראו: ז' בן חיים, עברית וארמית נוסח שומרון: על פי תעודות שבכתב ועדות שבעל פה, ה, ירושלים תשל"ז, עמ' ;28 25 xxii ;A. Tal, Dictionary of Samaritan Aramaic, Leiden 2000, p. בעברית ובארמית השומרונית העיצורים ה"א וחי"ת נאלמו ולרוב הם נעתקו לאל"ף, ולעיתים לעי"ן )בתנאי שהיא מצויה בראש מילה ותוכפת תנועת a מקורית(. אף שהספרות השומרונית האמורה מאוחרת מן התקופה הנדונה, בן חיים טען שתופעה זו משקפת מסורת משלהי ימי הבית השני )שם(. תודתי למשה פלורנטין, שפתח לי צוהר לנושא זה. 127 'תני: אין מעבירין לפני התיבה לא חיפנין ולא בישנין ולא טיבעונין מפני שהן עושין חתין היתין ועיינין איינין' )ירושלמי, ברכות ב, ג ]ד ע"ד; טור 17, שורות 45 47[ (. ברייתא זו, המופיעה בשינויי לשון בבבלי, מגילה כד ע"ב, פוסקת שבני חיפה, בית שאן וטבעון לא ישמשו כשליחי ציבור שכן אין הם מבחינים בין העיצורים הגרוניים. ועוד מצינו: 'אמר רב יהודה אמר רב: בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם, שבני

24 24[ לביטש 'ד איג 28 או ח. המקרה הנדון במאמר, שבו לפי הצעתי המקור למילה חרדל הוא המילה,Ardalus הוא נצר נדיר יותר של תופעת חילופי אותיות כתוצאה מערעור גרוניות, כשלמעשה מדובר בהליך הפוך שבו הפכה האלפא בשפות השמיות לחי"ת, מעין מה שאירע במילה חקרא/חקרה, השאולה מן המילה היוונית 128 ἄκρα )מצודה או חלק גבוה בעיר(; היה זה שמה של המצודה ההלניסטית המפורסמת שהוקמה בירושלים, 129 כינויה של העיר התחתונה בירושלים, 130 וגם מצינו במשנה: 'חקרה של גוש חלב'. 131 זו אפוא דוגמה לתיקון יתר שבו /'/ הפך ל / ḥ /. הצעה דומה אני מציע באשר למילה חרדל: נראה לי שמקור המילה בלשון חכמים, ושהיא שאולה מלעז מן המקור היווני ובתיווך הלטינית, וזאת לאור השימוש בראשית הפרינקיפט, לדוגמה בפומפיי. חרדלא, Ἀρδάλα עדות לקיומו של השם חרדלא באונומסטיקון של שלהי ימי בית שני נמצאת לנו בכתבי יוספוס, בקשר למחנהו של שמעון בר גיורא, וגם בממצא האפיגרפי בן התקופה ממרחב ירושלים. שמעון בר גיורא היה אחד ממנהיגי המרד הגדול הבולטים, ולא רק בעיני היהודים. צעידתו כבכיר השבויים היהודים במצעד הניצחון ברומא בשנת 71 לסה"נ והוצאתו הטקסית להורג נמנים עם האירועים שסימלו את ניצחונה של רומא על יהודה. 132 בעשורים האחרונים הוצע לקשור גליל שלא הקפידו על לשונהם לא נתקיימה תורתם בידם' )בבלי, עירובין נג ע"א(. ביטוי חריף יותר לנטייה זו מצויה באנקדוטה התלמודית שבבבלי, עירובין נג ע"ב. 128 לידל, סקוט וג'ונס, לקסיקון יווני אנגלי ]לעיל הערה 22[, הערך,ἄκρα עמ' במגילת תענית הארמית לכ"ג באייר: 'נפקו בני חקרא מן ירושלם' )ו' נעם, מגילת תענית: הנוסחים, פשרם, תולדותיהם בצירוף מהדורה ביקורתית, ירושלים תשס"ד, עמ' 66, וראו בדיונה עמ' ; תרגום יונתן לשמ"ב ה 9: 'ו י ת יב ד ו ד ב ח ק ר א וּק ר א ל ה ק ר תּÀ א ד ד ו ד וּב נ א ד ו ד ס חוֹר ס חוֹר מ ן מ ל י ת א וּל ג יו'; וראו: א' טל, לשון התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל ניבי הארמית, תל אביב תשל"ה, עמ' מלחמת היהודים ה, )יוסף בן מתתיהו, ]טיטוס[ פלוויוס יוספוס, תולדות מלחמת היהודים ברומאים, תרגמה ל' אולמן, ירושלים תש"ע, עמ' (. 131 משנה, ערכין ט, ו. בתלמוד הבבלי: 'אקרא דתולבקני' )מגילה ו ע"א( ו'אקרא דאגמא' )קידושין עא ע"ב( כציון שמות מקומות. נראה לי שאין לקשר את המילה חקרא עם המילים המצריות בכתובת שישק p; 3 -ḥgr = p 3 -ḥqr מצודה, יישוב מוקף חומה, כפי שהציע לאחרונה יואל אליצור )בשיחה(. לסיכום ספרות המחקר הנוגעת בקריאה זו ובמשמעותה עיינו: Maarav, 17 Y. Levine, Sheshonq I and the Negev Ḥǎṣērîm,.n 35,(2010); pp and תודתי לשירלי בן דור אבין על מראה המקום. 132 מלחמת היהודים ז 25 36, )תרגום אולמן ]לעיל הערה 130[, עמ' , (. שמעון נזכר כאחד ממפקדי המרד בירושלים ואף כראשון שבהם. ראו: Histories, Tacitus, Historiae,V 12 (The trans. C. H. Moore and J. Jackson, [LCL], Cambridge, MA and London 1925, p. 197); Dio Cassius, Historia Romana LXV, 7 (Roman History, trans. E. Cary and H. B. Foster, VIII [LCL], M. Hengel, Die Zeloten: Untersuchungen zur וכן:.Cambridge, MA and London 1925, p. 271) jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes, I. bis 70 n. Chr. (Arbeiten zur Geschichte pp ;des Spa tjudentums und Urchristentums, 1), Leiden and Cologne 1961, מ' שטרן,

25 25[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 29 מספר עדויות ארכיאולוגיות באיש ובפועלו בימי המרד: היו שזיהו את מכלול המערות במצוקי נחל מכמש עם פרתאי, מחנה המערות של בר גיורא הנזכר ב'מלחמת היהודים'; 133 שרידים שלרגלי מצדה קושרו לעדותו של יוספוס על שהייתו של בר גיורא באתר, ופעולת ההרס של המאוזוליאון המיוחס להורדוס בהרודיון שויכו לאחרונה למסע ההרס שערכו אנשיו של בר גיורא באדומיאה; 134 כמו כן הוצע לייחס את ההבדלים בעיצובן של מספר אותיות על מטבעות שנה ארבע למרד הגדול לפעילות סיעתו של בר גיורא בירושלים, סיעה שבאותה השנה הפכה לגדולה שבסיעות היריבות בעיר. 135 אף על פי שידוע לא מעט על אודות האיש ומהלכיו, העדות ההיסטורית על המוצא והרקע החברתי של אנשי מחנהו דלה עד מאוד. מנחם שטרן כינס את שמות אלה מהם המצוינים בכתבי יוספוס. 136 בין שמונת השמות האמורים נזכר מפקד )ἡγεμών( בשם ʾΑρδαλᾳ )אצל יוספוס באה 137 צורת הדטיבוס,ʾΑρδάλᾳ שאפשר לפרשה גם כגזורה מן.)ʾΑρδάλας מרבית הפרשנים והחוקרים תמימי דעים ששם זה הוא יחידאי באוצר השמות היהודיים, ושאין הוא ידוע ממקור שמי, וטל אילן, במחקר האונומסטיקון היהודי, כללה שם זה בקטגוריית השמות היווניים בתעתיק 'הקנאים', הנ"ל, מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני, בעריכת י' גפני, מ"ד הר ומ' עמית, ירושלים תשנ"א, עמ' , ושם הפניות. על אודות מצעד הניצחון עיינו: Triumph,.M Beard, The Roman Cambridge, MA and London 2007, pp י' פטריך, 'מחנה המערות של שמעון בר גיורא בערוץ הנקרא "פרתאי" ', הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ב, 1, ירושלים תשמ"ה, עמ' למצדה ראו: ג"ד שטיבל, ' "בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה" אודות זהות ומרחב במצדה של ימי המרד הגדול', אריאל, )תשע"ג(, עמ' 174. להרודיון ראו:.R Porat,.R Laureys-Chachy and Y. Kalman, The Stratigraphy in the Area of Herod s Tomb Precinct, eidem, Herodium: Final Reports of the Excavations Directed by Ehud Netzer, I: Herod s Tomb Precinct, pp ;Jerusalem,2015 ר' פורת, י' קלמן ור' צ'אצ'י, 'מי הרס את מבנה "קבר הורדוס?" ', ארץ ישראל, לא ]ספר אהוד נצר[ )תשע"ה(, עמ' B. Kanael, The Historical Background of the Coins Year Four... of the Redemption of Zion, 135 Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 129 (1953), pp ; idem, Ancient ;Jewish Coins and their Historical Importance, The Biblical Archaeologist, 26 (1963), p. 59 י' משורר, אוצר מטבעות היהודים: מימי שלטון פרס ועד מרד בר כוכבא, ירושלים תשנ"ח, עמ' 117, הערה שטרן, הקנאים )לעיל הערה 132(, עמ' 295. אלעזר, אחיינו של שמעון )מלחמת היהודים ו, 227 )תרגום אולמן ]לעיל הערה 130[, עמ' 535(, וחנן איש אמאוס, עוזרו של שמעון )שם, 229 ]שם[( מוכרים. לעומת זאת לא ידוע דבר על אודות קסטור )שם ה, 322 ]שם, עמ' 479[(, יהודה בן יהודה )שם, 534 ]שם, עמ' 503[(, מלאכי )שם ו, 92 ]שם, עמ' 519[(, יהודה בן מריתוס )שם, 148 ]שם, עמ' 526[(, שמעון בן סוסא )שם ]שם[(, ערדלא )sic( )שם ו, 360 ]שם, עמ' 551[, וראו בהערה הבאה(. 137 מלחמת היהודים ו, 360 )תרגום אולמן ]שם[, עמ' 551(. אולמן ותקרי הניחו שהשם הוא.Ardalas ראו: 1927, Josephus, The Jewish War, trans. H. S. Thackeray (LCL), Cambridg, MA and London.p. 283 שמחוני תרגם 'ארדלא'. ראו: יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלוויוס(, תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים, תרגם י"נ שמחוני, תל אביב תרצ"ד, עמ' 365. ושטרן תרגם: 'ערדלא'. ראו: שטרן, הקנאים )שם(.

26 26[ לביטש 'ד איג 30 (Ἀρδάλας).Ἄρδαλος Ardalus 138 עם זאת ממצאים שנחשפו באחרונה במרחב ירושלים מלמדים שטרם הוצע הסבר מניח את הדעת למקור השם, למשמעותו ולנסיבות הופעתו באוצר השמות היהודיים. באזור בנייני האומה שבמערב ירושלים הולכים ונחשפים, ביתר שאת בעשור ומחצה האחרונים, שרידיו של יישוב קדום. 139 האתר, שבימי הבית השני היה כפר קדרים יהודי, נחרב בשנת 70 לסה"נ, אך לאחר דיכוי המרד יושב מחדש בידי אוכלוסיית קדרים יהודית, תחת עינו הפקוחה של השלטון הרומי. דומה שבראשית הרבע הראשון של המאה השנייה לסה"נ, לקראת הקמתה של איליה קפיטולינה, 'הולאם' האתר בידי השלטונות; הצבא הרומי הקים בו בית יוצר ללבנים, רעפים וכלי חרס, והוא פעל עד המאה השלישית לסה"נ. לאחרונה נחפרו בתחומי חניון מלון 'קראון פלאזה' שרידי בית יוצר לכלי חרס מימי הבית השני, ומעליו נחשפו שרידיו של בית יוצר של הלגיון הרומי העשירי פר ט נזיס. 140 בין הממצאים במקום בולט מכלול גדול ונדיר של כני חרס, המתוארך כאמור לתקופה הרומית הקדומה )שכבות.)VI-VII הכנים שנמצאו בשכבות עבות של פסולת ייצור שייכים כולם לטיפוס כּ ן הטבעת. ראוי לציין שכּני חרס אינם ממצא נפוץ במכלולי אתרי התקופה, ועד כה הם תועדו בארץ במספרים pp. 27, ,T. Ilan, Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity I, Tübingen 2002, ושם הפניות לספרות; פרייזר ומתיוס, לקסיקון שמות )לעיל הערה 115(, עמ' האתר נחפר לראשונה בידי אבי יונה בשנת 1949 ובשנת ראו: מ' אבי יונה, 'חפירת שיח' בדר )תש"ט(', ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, טו )תש"י(, עמ' 19 24; מ' הרשקוביץ, 'כלי החרס של גבעת רם )חפירות 1949( מן המאות הא' והב' לסה"נ', ארץ ישראל, יז ]ספר מיכאל אבי יונה[ )תשמ"ז(, עמ' ; Goldfus R. Rosenthal-Heginbottom, The 1968 Excavations, B. Arubas and H. (eds.), Excavations on the Site of the Jerusalem International Convention Center (Binyanei Ha'uma): Settlement of the Late First to Second Temple Period, the Tenth Legion s Kilnworks, and a Byzantine Monastic Complex: The Pottery and Other Small Finds (JRA Supplementary pp Series,(60 Portsmouth, RI,2005 ובהמשך חפרו באתר ארובס וגולדפוס. ראו: ח' גולדפוס וב' ארובס, 'בית יוצר של הלגיון העשירי בתחום בנייני האומה בירושלים', קדמוניות, 122 )תשס"ב(, עמ' ; הנ"ל, חפירות באתר בנייני האומה )שם(. אבנר חפרה בשנים מצפון לדרך יפו בנתיב הרכבת הקלה סמוך לתחנה המרכזית בירושלים. ראו: ר' אבנר, ק' בן אור וד' לוי, 'דיווח ראשוני על חפירות ההצלה החדשות ליד בניני האומה', דברי הקונגרס הארכיאולוגי השלושים ושלושה בישראל, ירושלים תשס"ז, עמ' 12(. לחפירות קברים במרחב 'בית החייל' הסמוך ממזרח ראו: ר' אבנר, 'ירושלים, בנייני האומה )דרום(', חדשות ארכיאולוגיות )2013(, א' ויגמן וא' כלף, 'ירושלים, בנייני האומה )דרום(', שם, ;detail.aspx?id=4340&mag_id= ד' לוי ור' בארי, 'חפירה במלון קראון פלאזה )בנייני האומה(', חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, ד )תש"ע(, עמ' ; ראו גם: R. Be eri, D. Levi and D. Sandhaus (eds.), Excavations at the Site of the Jerusalem International Convention Center (Binyanē Ha-ʿUma Crowne Plaza Hotel) : Pottery Workshops from the Second Century BCE to the Second Century CE near Jerusalem, II: The Ceramic and their Epigraphic Evidence (IAA Monographs), (forthcoming).jerusalem תודתי לרון בארי על שחלק עימי את החומר טרם פרסומו.

27 27[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 31 קטנים באתר בנייני האומה, בעיר העליונה שבירושלים, בסבסטה ובמצדה. 141 וכן דווח על מספר כנים מקנוסוס, כּרתים. 142 בחפירות האחרונות בכפר הקדרים נמצאו יותר מ 1,000 כני חרס. מהות השימוש בטיפוס כלי זה לא נתבררה עד תום. הלל גבע ורנטה רוזנטל הגינבוטום הציעו שהכלי נועד לשימוש בית היוצר. 143 גם החופרים האחרונים באתר בנייני האומה שיערו שהיה לכלי תפקיד כלשהו בתהליך ייצור כלי החרס, ורמזו למתקן ששימש לייבוש כלים טרם הצריפה. 144 במאמרם העלו את האפשרות שהכנים 'שימשו גם מעמדים בעת יצירת הכלים באבניים או בשעת הצריפה'. האפשרות הראשונה נראית בעיניי סבירה יותר, מאחר שבאתרי יישוב בני התקופה לא נמצא ריכוז כזה של כנים, ולכן נראה שהוא מתאים דווקא לאתר ייצור כדוגמת האתר הנדון; עם זאת יש לציין שככל שידיעתי מגעת לא מוכרת מקבילה לדרך זו של ייבוש כלים בבתי יוצר בני התקופה. כך או כך דומה שיש לדחות את ההצעה לשימוש בכנים בצריפה בתנור, לא רק מפני שאין לכך כל עדות חומרית תומכת, אלא בעיקר משום שבמקרה כזה היו ניכרים בכנים סימני צריפה מתכתית, עקב החזקתם הממושכת והחוזרת בתנור, ואין סימנים כאלה בממצאים הנדונים, ומכל מקום ברי שהדבר דורש עוד עיון. על כ 60 מתוך למעלה מ 1,000 כנים שנחשפו בחפירות נמצאו מגוון טביעות וחרותות, ועל שבעה מתוכם נמצאו שמות. 145 השמות נחרתו טרם הצריפה, ומבחינה פליאוגרפית שויכו לתקופה ההרודיאנית. 146 בממצא האפיגרפי האמור בולט השם בן יסון, המצוי גם על מספר כנים שנתגלו בחפירות הרובע היהודי בירושלים. 147 הוצע לקשור את השם למשפחת יסון שקברו 141 בבנייני האומה ראו: רוזנטל הגינבוטום, חפירות 1968 )לעיל הערה 139(; Pottery.M Hershkovitz, The Excavations,of the Late 1st and 2nd c. A.D. from the 1949 ארובס וגולדפוס, חפירות באתר בנייני האומה )לעיל הערה 139(, עמ' בעיר העליונה בירושלים ראו: שם, עמ' 290; Tushingham,.A.D figs. 23, 35.Excavations in Jerusalem , I, Toronto 1985, p. 375, בסבסטה ראו: G. M. Crowfoot, Israelite Pottery, General List, J. W. Crowfoot, G. M. Crowfoot and K. M. fig. 28.Kenyon, The Objects from Samaria, London 1957, p. 185, nos. 7, 9-11, ובמצדה ראו: R. Bar-Nathan, The Pottery of Masada: The Yigael Yadin Excavations , Final Report VII, Jerusalem 2006, pp , type M-SD2, pl. 38, 5-7 J. W. Hayes, Four Early Roman Groups from Knossos, Annual of the British School at Athens (1971), pp. 261, 269, pl. 39c:kw13, uw53 H. Geva and R. Rosenthal-Heginbottom, Local Pottery from Area A, H. Geva (ed.), Jewish 143 Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem Conducted by Nahman Avigad, , II: The Finds from Areas A, W and X-2: Final Report, Jerusalem 2003, p לוי ובארי, חפירה במלון קראון פלאזה )לעיל הערה 140(, עמ' ד' עמית, 'חרותות וטביעות על כני טבעת בבית היוצר ליד בנייני האומה: דו"ח ראשוני', עמית, פלג ברקת ושטיבל )לעיל הערה,)140 עמ' ראו גם: D. Amit, Chapter 8 Inscribed and Stamped Ring.R Be eri and.d Levi, בארי, לוי וסנדהאוס, חפירות באתר בנייני האומה )לעיל הערה 140(;,Stands Significance, Chapter 8 The Stands, Function and שם. 146 עמית, חרותות וטביעות )שם(, עמ' 132. E. Eshel, Hebrew and Aramaic Inscriptions, H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the 147

28 28[ לביטש 'ד איג 32 המפואר של אחד מבניה ניצב ברחוב אלפסי בשכונת רחביה בירושלים. וכן הוצע לזהות את המרחב שמצפון לקבר עם מיקומה של אחוזת משפחת כוהנים זו. 148 דומה שהשכיחות הבולטת של שם זה במכלול ממרחב בנייני האומה מחזקת את ההצעה לזהות את כפר הקדרים האמור עם כפר יסון Pagus(,)Iasonis 149 שבגלגולו האחרון השתמר כנראה בשם הכפר הערבי דיר יאסין שממערב לאתר בנייני האומה. לבד מהשם בן יסון קבוצת הכנים מחפירות בנייני האומה כוללת את השמות מצרין, 150 הרקנוס 151 ואפשר שגם יני. 152 לאור המבנה הכלכלי חברתי של ירושלים בשלהי ימי הבית השני שבו שלטו משפחות העילית שבעיר במרכז י הייצור ובאמצעי הייצור והחזיקו באדמות המרחב שסביבה 153 ולאור השיוך המוצע של מרבית השמות שנמצאו באתר )במיוחד בן יסון( למשפחות כהונה, מסתבר שהשמות האמורים הם שמות בני המשפחות הירושלמיות האמידות שייצור הקרמיקה באתר היה בחסותן או אף בבעלותן. 154 ענייני כאן בחרותת שנתגלתה על אחד הכנים, והכוללת את המילה חרדלא )איור 5(. 155 Old City of Jerusalem, conducted by Nahman Avigad, , III: Area E and Other Studies, Final Report, Jerusalem 2006, INS ד' בר"ג, 'קבר יסון מבט חדש', חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, ב )תשס"ט(, עמ' ב' ארובס וח' גולדפוס, 'אתר בנייני האומה: לזיהויו ומקומו במערך היישובי סביב ירושלים מתקופת הברזל ועד שלהי התקופה הביזנטית', ארץ ישראל, כח ]ספר טדי קולק[ )תשס"ח(, עמ' נגד הצעה זו עיינו: אבנר, ירושלים בנייני האומה )לעיל הערה 139(. 150 'למצרין' ראו: עמית, חרותות וטביעות )לעיל הערה 145(, עמ' 132. דומני שיש לקשור לעניין זה גם חרותת ' ]מ[ צרין' שנחרתה טרם הצריפה על שבר קנקן שנמצא בעיר דוד. ראו:.J Naveh, Hebrew and Aramaic Inscriptions, D. T. Ariel (ed.), Excavations at the City of David, , Directed by Yigal no. 27 ;Shiloh, VI: The Inscriptions (Qedem, 41), Jerusalem 2000, p. 12, ע' ירדני, אוסף תעודות ארמיות, עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרוב, א: התעודות, ירושלים 2000,עמ' 361; Cotton.H.M et al. (eds.), Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae, I: Jerusalem, Part 1: 1-704, Berlin no. 631,2010; לשם זה בצורתו היוונית במורבע'את ובמצדה ראו: אילן, לקסיקון שמות יהודיים )לעיל הערה 138(, עמ' 392. במשנה נזכר כוהן גדול בשם חנמאל המצרי )פרה ג, ה(, ובתלמוד נזכר דיין בשם חנן המצרי )בבלי, כתובות קה ע"א(. על שמות עבריים בסיומת הזוגי ראו:.A Demsky, Hebrew Names in the Dual Form and the Toponym Yerushalayim, A. Demsky (ed.), These are the Names, III, Ramat Gan 2002, pp עמית, חרותות וטביעות )שם(, עמ' לדיון בשם בימי הבית השני ובמקורו ראו: Machiela,.D.A A Brief History of the Second Temple Period Name Hyrcanus, Journal of Jewish Studies, 61 pp ,(2010). לחרותת השם הרקנוס על כלי קירטון מחפירת חניון גבעתי בירושלים ראו: ד' בן עמי וא' אשל, 'קערת אבן הנושאת את הכתובת "הרקנוס" מחניון גבעתי, עיר דוד', ארץ ישראל, לא ]ספר יוסף נוה[ )תשע"ו(, עמ' 16 20, ושם הפניות לספרות הרלוונטית. 152 עמית, חרותות וטביעות )שם(, עמ' 134; והשוו: אשל, כתובות עבריות וארמיות )לעיל הערה 147(, מס' למבנה הכלכלי חברתי של ירושלים ראו: M. Goodman, The Ruling Class of Judaea: The Origins of pp ,the Jewish Revolt against Rome A.D , Cambridge 1987, במיוחד עמ' לזיהוים כשמות משפחות אמידות ראו: עמית, חרותות וטביעות )לעיל הערה 145(, עמ' רישום החפירה: סל עמית, חרותות וטביעות )לעיל הערה 145(, כן 2, ציור 4.

29 29[ תימורה לארשי ץראב ןייה תוברתו לדרחה :'שא ומכ ףרוש' 33 איור 5. חרותת 'חרדלא', אתר בנייני האומה, ירושלים )צילום קלרה עמית( הכתובת, הברורה עד מאוד, נחרתה בכתב היהודי המרובע, טרם הצריפה, ומבחינה פליאוגרפית היא אופיינית כאמור לתקופה ההרודיאנית. 156 המהדיר התלבט במשמעות חרותת זו: 'לאור ריבוי שמות אנשים בחרותות, אפשר שבחרותת זו השם חרדלא הוא כינוי לאדם, ואם לא נחרוג מפשוטו של השם, יתכן שהכן נועד להנחת כלי שבו נשמר התבלין שנעשה מצמח החרדל'. 157 אשר לאפשרות האחרונה אציין שמיקומה של החרותת על פנים הכן אינו מאפשר לראותה בעת שהונח עליו כלי אחר, ולכן קשה מאוד לקבל השערה זו. יתר על כן, בכל המקרים של כתובות תכולה מתקופת בית שני המתועדים בארץ, הן מצויות על פניו החיצוניים של הכלי. 158 מאחר שבחרותות האחרות מן האתר, וכן מהעיר העליונה בירושלים, צוינו שמות אנשים, נדמה שכך יש לפרש גם חרותת זו. אשר לשם האמור, המהדיר העלה את האפשרות שזהו שם משפחה המשמר שם מקצוע במקרה דנן מגדל חרדל או שזהו כינוי. 159 ברצוני להציע לזהות את השם או הכינוי חרדלא עם השם Ἀρδάλα המופיע בכתבי יוספוס. שם. 156 שם. 157 י' נוה, על חרס וגומא: כתובות ארמיות ועבריות מימי בית שני, המשנה והתלמוד, ירושלים תשנ"ב, 158 עמ' למכלול ממצדה עיינו: Y. Yadin and J. Naveh, The Aramaic and Hebrew Ostraca and Jar Inscriptions: The Yigael Yadin Excavations , Final Report, I, Jerusalem 1989, pls ,pp , nos , ושם הפניות לספרות. 159 עמית, חרותות וטביעות )לעיל הערה 145(, עמ' 132. לשמות משפחה המשמרים שם מקצוע ראו: ר' חכלילי, 'שמות וכינויים אצל יהודים בתקופת הבית השני', ארץ ישראל, יז ]ספר אברהם יעקב ברוור[ )תשמ"ד(, עמ' לחקר השמות עיינו גם: ש' קליין, 'לחקר השמות והכינויים', לשוננו, א )תרפ"ט(, עמ' , ב )תר"ץ(, עמ' ; Rengstorf A. Schalit, Namenwörterbuch zu Flavius Josephus, K. H.

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים עש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דוחות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים עש רקאנטי חיפה 2008 אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008 עורכים: מיכל ארצי שלום ינקלביץ גיל ציוני עיצוב, סדר ועימוד: גיל ציוני

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אומנויות כנען: פסלים, לוחיות חרס וחותמות גליל באלף השני לפנה"ס - 5809 תאריך עדכון אחרון 09-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

safrai-front-material-x.indd

safrai-front-material-x.indd זאב ספראי איל רגבי ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס- 647 לספירה כּרטא ירושלים THE LAND OF ISRAEL DURING THE TIMES OF THE SECOND TEMPLE, THE MISHNAH AND THE TALMUD

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

קורות חיים ורשימת פרסומים

קורות חיים ורשימת פרסומים קורות חיים ורשימת פרסומים )דצמבר 2013( דר' דורון בר פרטים אישיים תאריך לידה: 6 ביולי 1965 מספר תעודת זהות: 059710491 כתובת: רח' רמב"ם 21, מבשרת ציון, 90805 מספר טלפון: 02-5342623.1 השכלה 2003 פוסט דוקטורט,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL - 43511 Last update 27-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: archaeology & ancient near east Academic

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ 1 ארבל פרלינים במגוון טעמים ומליות, -TLV חמוציות בעטוף שוקולד לבן, כרמל- בוטן עטוף בשוקולד חלב, כרמל- צימוק עטוף בשוקולד חלב.. 41.90 2 יין אדום קברנה סובניון מרלו קלאסיק יקב ברקן, קשיו עטוף בשוקולד מריר,

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים עש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דוחות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים עש רקאנטי חיפה 2008 אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008 עורכים: מיכל ארצי שלום ינקלביץ גיל ציוני עיצוב, סדר ועימוד: גיל ציוני

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

עשבים שוטים

עשבים שוטים עשבים שוטים אך מזינים ובריאים עומרי נביל מדריך לגידול ירקות מחוז עמקים שה"ם האגודה הישראלית למדע עשבים הרעים כנס עשבים רעים לא רק שותים נווה יער 23.1.14 הגדרה עשבים שוטים או צמחי באשה הם צמחים לא רצויים

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

{שם המצגת כאן}

{שם המצגת כאן} שיעור מספר 10: אוגוסטוס וקיסרות הים התיכון Wikipedia, Augustus ההסדר של אוגוסטוס אתגר משולש: צעדים מידיים כלכלה: הפסקת המלחמה ואוצרות מצרים תבואה חינם אשראי זול, עבודות יזומות )מקדשים( איתות על חזרה לנורמליות

קרא עוד