דף פירמה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דף פירמה"

תמליל

1 תכנית לימודים להכשרת מדריכי כושר גופני ובריאות )מכוני כושר( ולאימון קטינים במכוני כושר ספטמבר 302 הרקע והרציונל להצעה בשנים האחרונות גברה המודעות בקרב הציבור הרחב להשפעה המיטיבה של הפעילות הגופנית והעיסוק הספורטיבי על אורח החיים המודרני ועל הבריאות הגופנית והנפשית של קבוצות מגוונות בציבור, שהפכו עיסוקים אלה לשגרת חיים. כתוצאה מכך התפתח בעולם הכושר והאימון הגופני עיסוק מקצועי חדש - "אימון כושר ובריאות" Coaching(.)Fitness & Wellness עיסוק זה, בין אם מבוצע כתחביב ובין אם כעיסוק מקצועי, משלב בין תחומי האימון הגופני ההישגי המסורתי לבין האימון הגופני הבריאותי ומבטא הלכה למעשה את הידע העצום שהצטבר בתחום של טיפוח אורח חיים פעיל ובריא. ההכרזה של ארגון הבריאות העולמי ב- 99 על תופעת ההשמנה כמגפה, תרמה רבות למיקוד המאמצים של "מאמני הכושר והבריאות" בשינוי הרגלי הבריאות הרלוונטיים להתמודדות עם התופעה על ידי העלאת היקף הפעילות הגופנית בכל טווח הגילאים, שיפור הרגלי התזונה והשינה והגברת השליטה המנטאלית על אורח החיים היומיומי. מגמה זו של עיסוק מוגבר בפעילות גופנית בריאותית מחלחלת כיום באופן נרחב לכל קבוצות הגיל ובכל מגזרי הציבור בכל רחבי העולם ומשוועת לבעלי מקצוע רבים יותר בתחום, שיתרמו ליצירת ציבור פעיל ובריא יותר. גם בישראל ניכרת לאחרונה התעוררות רבה בנושא "אימון כושר ובריאות". כתוצאה מכך, יותר ויותר ילדים, צעירים, מבוגרים וקשישים מחפשים להשתלב בעשיית הכושר הבריאותי, מעבר לעיסוקם השוטף בתחומי הספורט, הנופש הפעיל, התנועה והמחול. יחד עם זאת, הגברת המודעות לחשיבות הנושא והעניין המוגבר בקרב הציבור לעסוק בפעילות גופנית בריאותית טרם באה לידי ביטוי בשינויים משמעותיים, המתבקשים בתכניות הלימודים בקורסי ההכשרה המתאימים, המנוהלים בארץ באחריות ובפיקוח מינהל הספורט. מגמות והתפתחויות אלה, שחייבו התאמה, שינוי ושיפור הקיים, הובילו לניסוח מחודש של תכנית הלימודים בקורס להכשרת מדריכי כושר גופני ובריאות )מכוני כושר( ואימון קטינים במכון כושר. בהצעה לתכנית המחודשת ניכרים שינויים, הן בתחום מדעי גוף האדם והן בתחום מדעי הכושר והאימון הגופני. בתחום מדעי גוף האדם הורחב הפרק העוסק ב"פיזיולוגיה של המאמץ", שהתבקש להתעמק בבסיס העיוני המדעי של עקרונות האימון הגופני, ונוסף פרק בנושא "פעילות גופנית בבריאות ובחולי", הבא להקנות ידע והבנה בסיסיים בזיקה של הכושר הגופני והאימון הגופני לבריאות וכן, בא להדגיש את החשיבות של מניעת פציעות ושימוש בריא בגוף במהלך העיסוק במגוון רחב של מאמצים גופניים. בתחום זה מודגשת החשיבות של שילוב הרגלי הפעילות הגופנית והעיסוק הספורטיבי עם יתר הרגלי הבריאות העיקריים: תזונה, שינה והגברת השליטה על מתחים נפשיים. בתחום מדעי הכושר והאימון הגופני הורחב הפרק העוסק בהקניית כלים מעשיים לאימון גופני במכון הכושר. הצורך להבליט את חשיבות ההתנסות המעשית בהדרכה, בתכנון ובמעקב אחר יישום שיטות אימון ותרגול, בהתייחס לקבוצות הגיל השונות )קטינים, מבוגרים וקשישים(, בא לידי ביטוי בפרק החדש: "בניית תכניות אימון וניהול במכון הכושר". פרק העזרה ראשונה הורחב ל- ש' והותאם לדרישות משרד הבריאות בתחום זה. לאחר עיגון סוגיית אימון הקטינים בחוק, הודגשה בהצעה החשיבות המיוחדת של תחום זה, המקנה את הידע העיוני והמעשי הנדרש כדי לאמן קטינים במכון הכושר ולתרום לכושרם, מבלי לפגוע בהתפתחותם ובבריאותם הגופנית והנפשית. בהתאם, בכל אחד מהנושאים הנלמדים בקורס הוקדשו הרצאות ייחודיות המתייחסות לאימון קטינים, הן בתחומים העיוניים והן באלה המעשיים. כמו כן, לאור העלייה בתוחלת החיים בארץ ובעולם, בעשורים האחרונים, ולאור ההמלצות של הארגונים המקצועיים לפעילות גופנית המותאמת לגיל הקשיש, גברה הדרישה לעזרה בשמירה על הכושר הגופני היומיומי ובצורך בשיפור איכות החיים עם הפרישה לגמלאות ובהגברת הידע ליישומו. בהתאם, הוקצו לתחום אימון הקשישים שעות הוראה, הן עיוניות והן מעשיות, שהודגשו בכל פרקי הלימוד.

2 מטרות התכנית. להקנות ידע והבנה במדעי גוף האדם הרלוונטיים לאימון גופני ולטפח מ ודעות לגבי ההשפעה של אימון גופני על הכושר הגופני ומצב הבריאות של אוכלוסיות שונות )מבוגרים, קטינים, קשישים(.. ללמד את עקרונות האימון הגופני, במכון הכושר, תוך הדגשת הצד הבריאותי והבטיחותי באימונים.. להקנות ידע ליישום שיטות אימון גופני מקובלות, תוך הכרת סוגים שונים של מכשירים וציוד כושר, המקובלים לשימוש באימון גופני במכון הכושר.. להכשיר ולהסמיך כוח אדם מקצועי כ"מדריך כושר גופני ובריאות" )מכוני כושר( ו"מדריך אימון קטינים במכון כושר", שיוכל להדריך יחידים וקבוצות לטיפוח אורח חיים פעיל ובריא במכוני כושר. זאת, תוך הכרה בגבולות הסמכות וההכשרה המקצועית של שני תחומי הדרכה אלה. הערה: התוכנית לאימון קטינים במכוני כושר, המחייבת על פי החוק לאימון קטינים במכוני כושר, נכללת בתוכנית ההכשרה המצ"ב. תנאי הקבלה לקורס מועמד שהינו תלמיד בי"ס יהיה מי שסיים לימודיו בכיתה י"א )ויציג אישור בהתאם מבית ספרו(.. מועמד שגילו מעל חייב להיות בעל שנות לימוד.. על המועמד להיות בעל ניסיון כמתאמן פעיל של שנה אחת לפחות באימון במכון כושר.. על המועמד לעמוד בהצלחה בראיון אישי ובמבחני קבלה עיוניים ומעשיים, בהתאם לנדרש על ידי. המוסד המכשיר. על המועמד להמציא אישור רפואי, המאשר לאחר קיום בירור רפואי המתאים לדרישות הקורס, כי.2 מצבו הרפואי אינו מונע ממנו מלהשתתף בקורס. מבחני גמר והנפקת תעודת מדריך. כתנאי להסמכתו יידרש בוגר הקורס לעמוד במבחני גמר עיוניים בכל אחד מנושאי הלימוד ובמבחני גמר מעשיים, שיכללו: מבחן ידע מעשי, מבחן יכולת אישית ומבחן ביכולת הדרכה. ציון המעבר בכל אחד מנושאי הלימוד העיוניים - 06 וציון המעבר בכל אחד מהמבחנים המעשיים בוגר קורס שיעמוד בהצלחה במבחני הגמר יקבל תעודת "מדריך מוסמך לכושר גופני ובריאות )מכוני כושר( ולאימון קטינים במכון כושר". לתלמידי בי"ס תיכון, תעודת סיום הקורס תוענק לחניך ביום הגיעו לגיל 7 לפחות.. התעודה תינתן רק לאחר שהחניך השלים קורס מגיש עזרה ראשונה )בהיקף של 9 שעות, כפי שאושרה על ידי משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט( והציג תעודה בתוקף נכון למועד מתן תעודת ההסמכה

3 תכנית הלימודים )2 שעות, לא כולל עזרה ראשונה( מדעי גוף האדם - 0 שעות 6 שעות 2 שעות 6 שעות 6 שעות 6 שעות 2 שעות.. אנטומיה של גוף האדם.. פיזיולוגיה של גוף האדם במנוחה ובמאמץ.. פעילות גופנית בבריאות ובחולי.. תזונת האדם במנוחה ובמאמץ..2 תורת התנועה )קינזיולוגיה(..0 פציעות ספורט 4.3 מדעי הכושר והאימון הגופני - 03 שעות 6 שעות 72 שעות 2 שעות.. תורת הכושר הגופני.. תרגילים ושיטות אימון במכון הכושר.. בניית תכניות אימון וניהול במכון הכושר 4.2 אימון קטינים במכוני כושר תכנית הלימודים לאימון קטינים במכוני כושר כוללת 2 שעות לימוד והיא משולבת בכל נושאי הלימוד המופיעים בתכנית, הן במסגרת הפרק "מדעי גוף האדם" והן במסגרת הפרק "מדעי הכושר והאימון הגופני". בפרק 4.2 בתכנית ניתן לראות את הנושאים הרלוונטיים לאימון קטינים. 4.4 עזרה ראשונה מעבר למסגרת השעות המחייבות בתכנית )06 ש'(, על כל מוסד הכשרה להוסיף קורס עזרה ראשונה בן שעות להסמכה כ"מגיש עזרה ראשונה" על פי הצורך, שיבוצע ע"י גורם מוסמך, בהתאם לתוכנית המחייבת של משרד הבריאות.

4 4.0 מדעי גוף האדם - 0 שעות אנטומיה של גוף האדם )2 שעות( מטרות הקורס:. להכיר את המבנה האנטומי הגס )מ קרוסקופי( והעדין )מ יקרוסקופי( של מערכת השלד-שריר ומערכת העצבים.. להכיר את המבנה הגס של מערכות הלב וכלי-הדם ומערכת הנשימה.. להכיר את ההבדלים האנטומיים בין קטינים, מבוגרים וקשישים. רשאי ללמד קורס זה: מי שלמד לתואר אקדמי קורס אנטומיה בהיקף של 6 שעות לפחות או בעל תעודת בוגר לימודי רפואה ו/או פיזיותרפיה מבית ספר מוכר להשכלה גבוהה. נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: שעור מס' נושאי הלימוד מבוא לאנטומיה: תחומי ידע קשורים; רמות הארגון המבני בגוף החי; מבנה ותפקוד אברוני תא טיפוסי; פירוט הרקמות והמערכות בגוף ותיאור תפקידם; נוזלי הגוף ו"הסביבה הפנימית" של הגוף; תיאור חלקי הגוף וחלליו. תיאור חלקי מערכת התנועה והגדרת תפקידם; סקירת עצמות השלד ומפרקי השלד; הבדלים אנטומיים במערכת השלד בין ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. סקירת השרירים ותפקידם באזור הצוואר והגב,Sternocleidomastoid( כופפי ופושטי הראש והצוואר, זוקפי הגו: ;)Rotators, Multifidus, Semispinalis, Spinalis, Longissimus סקירת השרירים ותפקידם באזורי בית החזה וחגורת הכתפיים ( Trapezius, Serratus Anterior, Rhomboids, Levator Scapula, Pectoralis Minor & Major, Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis, שעות הלימוד 6.)Teres Minor & Major, Deltoid, Coracobrachialis, Latissimus Dorsi סקירת השרירים ותפקידם באזור הזרוע, האמה וכף היד ( Brachii, Triceps Brachii, Biceps Brachioradialis,,Brachialis, כופפי ופושטי כף יד והאצבעות(; סקירת השרירים ותפקידם באזור הבטן ואגן הירכיים ( Internal Diaphragm, Rectus Abdominis, External Abdominal Oblique,.)Abdominal Oblique, Transversus Abdominis, Iliopsoas, Piriformis סקירת השרירים ותפקידם באזורי הירך, השוק וכף הרגל ( & Medius Gluteus Maximus, Minimus, Semimembranosus, Semitendinosus, Biceps Femoris, Quadriceps, Adductors, Pectineus,.)Gracilis, Sartorius, Gastrocnemius, Soleus, Tibialis Posterior & Anterior, Peroneus Longus & Brevis המבנה האופייני של רקמת חיבור ותכונות המבנה של הסיבים בה: "גמישות" ו"אלסטיות"; סוגי רקמות החיבור ותפקידם; רקמות הסחוס כבלמי זעזועים במפרקים; המבנה והתפקיד של רקמת עצם צפופה וספוגית; תהליך ההתגרמות והגדילה של העצם לאורך ולרוחב; הבדלים אנטומיים ברקמות החיבור בין ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. סוגי רקמת שריר; המבנה הגס של רקמת שריר שלד; אופן החיבור של השריר לעצם; אספקת הדם לשריר; סוגי יחידות מוטוריות, מיקומן ותפקידן; הבדלים -7 9

5 אנטומיים ברקמות השריר בין ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. המבנה המיקרוסקופי והתפקיד של מרכיבי תא שריר שלד; הקשר המבני בין תא שריר לתא עצב הסינפסה הנוירו-מוסקולרית. המבנה המיקרוסקופי של תאי עצב וגופיפי חישה והתאמתם לתפקידם; תיאור כללי של המבנה הגס והתפקיד של מערכת העצבים המרכזית, ההיקפית והאוטונומית. מערכת העצבים התחושתית: פרופריוספטית, וסטיבולרית וקינסטתית, מערכת העצבים המוטורית הרצונית והאוטונומית; הבדלים אנטומיים במערכת העצבים בין ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. תיאור כללי של מבנה מערכת ההובלה: לב, רשת כלי הדם, מבנה שריר הלב והחללים והמסתמים שבו, כלי הדם הכליליים; הבדלים אנטומיים בין ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. מבנה מערכת הנשימה: קנה הנשימה, צינורות הנשימה, נאדיות הריאה; רשת כלי הדם בריאות; הבדלים אנטומיים במערכת הנשימה בין ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06( 6 2 מקורות עזר*:. כרמלי, א. 99. האנטומיה של מערכת התנועה, הוצ' אלי כרמלי - אוהלו.. תמיר, ע. 66. אנטומיה, פיסיולוגיה ופתולוגיה של גוף האדם. ישראל: ערן תמיר. 3. Martini, F. H., Nath, J. L. & Bartholomew, E.F. 20. Fundamentals of Anatomy & Physiology (9th Edition). 4. Netter, F Atlas of anatomy. Ciba 5. Sobotta - Atlas of Human Anatomy Single Volume Edition: Head, Neck, Upper Limb, Thorax, Abdomen, Pelvis, Lower Limb, 200. רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר. *

6 4.0.3 הפיזיולוגיה של גוף האדם במנוחה ובמאמץ )44 שעות( מטרות הקורס: להקנות ידע והבנה לגבי אופן התפקוד הבסיסי במנוחה של מערכת התנועה, העצבים, ההובלה והנשימה. להבין את התהליכים והמנגנונים הפיזיולוגיים העיקריים המופעלים בגוף האדם במאמצים חד-פעמיים ובתגובה לאימון. להכיר את ההבדלים בתגובות הפיזיולוגיות למאמץ גופני בין קטינים, מבוגרים וקשישים.... רשאי ללמד קורס זה: בעל תואר ראשון לפחות בפיזיולוגיה נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: שעור מס' נושאי הלימוד מבוא לפיזיולוגיה: תפקוד האדם כחלק ממעגל האנרגיה בטבע; הומיאוסטזיס ותהליכי ויסות; מאפייני התפקוד הבסיסיים של אברוני התא; חילוף חומרים ומעבר נוזלים וגזים דרך קרומים. מאפייני התפקוד הבסיסיים של המערכות בגוף השלם; תהליכי ויסות לעומת תהליכי הסתגלות; אנבוליזם וקטבוליזם; תגובת התא החי לאימון גופני אקוטי וכרוני; הבדלים בהתנהגות הפיזיולוגית בין גברים לנשים. שלבי ההתכווצות של תא שריר; סוגים של סיבי שריר שלד; אופני ההתכווצות של שריר שלד: סטאטי ודינמי. מטבוליזם אנאירובי של שרירי שלד במנוחה ובמאמץ; מאזנים אנרגטיים בגוף; סף הצטברות חומצת חלב; הספקים אנאירוביים תת-מרביים ומרביים; עייפות שרירים; הבדלים פיזיולוגיים בהספק האנאירובי בילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. מטבוליזם אירובי של שרירי שלד במנוחה ובמאמץ; צריכת החמצן במנוחה ובמאמץ; הספקים אירוביים תת-מרביים ומרביים; עייפות גופנית כללית; הבדלים פיזיולוגיים בהספק האירובי בילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. המאזן הקלורי והשינויים בהרכב הגוף; היבטים פיזיולוגיים של השמנה. הסתגלות מערכות השרירים והשלד לאימון גופני; הבדלים בהסתגלות בין ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. התפקוד העצבי-שרירי, טונוס שרירים והרפיה שרירית; חשיבות המערכת האוטונומית במנוחה ובמאמץ גופני. אופן הפעולה של הלב במנוחה ובמאמץ קצב הלב, נפח הפעימה, תפוקת הלב; לחץ הדם וויסות זרימת הדם במנוחה ובמאמץ. שעות הלימוד תגובת מערכת הלב וכלי הדם לאימון גופני אקוטי וכרוני; הבדלים פיזיולוגיים בתגובת ההסתגלות של המערכת הקרדיו-וסקולרית בין ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים. משק המים בגוף במנוחה ובמאמץ; ויסות החום בגוף במנוחה ובמאמץ; התייבשות ומכת חום במאמצים גופניים בקבוצות הגיל השונות

7 מערכת הנשימה במנוחה ובמאמץ - השרירים הפועלים, תדירות הנשימה, הנפח המתחלף ואוורור הריאות; ויסות הנשימה; תגובת מערכת הנשימה לאימון גופני אקוטי; עצירת נשימה ותופעת ה- ;Valsalva תהליכי התאוששות ממאמצים אירוביים ואנאירוביים; תגובות ההסתגלות הכרוניות במערכת הנשימה למאמצים אנאירוביים ואירוביים; הבדלים פיזיולוגיים בתגובת ההסתגלות של מערכת הנשימה בין ילדים, מתבגרים, מבוגרים וקשישים מבנה המערכת ההורמונאלית ותפקידי הבלוטות; תפקוד המערכת ההורמונלית במנוחה ובמאמץ; אופן הפעולה הבסיסי של המערכת ההורמונאלית; משוב שלילי וחיובי; מעגל הבקרה העצבי-הורמונלי; תגובת המערכת ההורמונאלית לאימון גופני אקוטי וכרוני; הבדלי גיל ומגדר בתגובות המערכת ההורמונאלית למאמץ גופני. פירוט מרכיבי המערכת החיסונית ותפקידם; אופן הפעולה של המערכת החיסונית במנוחה ובמאמץ; התגובה הדלקתית; תגובת המערכת החיסונית לאימון גופני אקוטי וכרוני; הבדלי גיל ומגדר בתגובות המערכת החיסונית למאמץ גופני מאמץ גופני וכושר גופני בהיבט הבריאותי : מינון תגובה לעצימות המאמץ; אימון יתר. מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06( מקורות עזר*: אליקים, א. ונמט, ד. 66. פעילות גופנית בילדים בבריאות ובחולי. ד"ר דן נמט - הוצאה לאור עצמית. מקל, י כושר גופני - רקע פיזיולוגי, שיטות אימון ודרכים לפיתוח הכושר הגופני. נתניה: מכון וינגייט. נייס, ש. וענבר, ע. 66. הפיזיולוגיה של המאמץ. ר"ג: פוקוס. נייס, ש. וקונסטנטיני, נ. 6. מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות. ירושלים: שחר נייס וד"ר נעמה קונסטנטיני. רוטשטיין, א. 99. ביולוגיה ופיזיולוגיה של האדם במאמץ. נתניה: הוצאת גיל ומכון וינגייט לחינוך גופני. שגיא, ד. ופרנקל, י. 66. פיזיולוגיה - מקראה לקורסי המדריכים. נתניה: הוצאת ביה"ס למאמנים ע"ש נט הולמן, מכון וינגייט. 7. McArdle, W.D., Katch, F.I. & Katch, V.L Exercise physiology: energy, nutrition, and human performance (6 th Ed.). Williams & Willkins.. Powers, S.K. & Howley, E.T Exercise physiology: Theory and application to fitness and performance (5 th Ed.), New York: McGrawHill. 9. Farrell, P. A., Joyner, M.J. & Caizzo, V.J ACSM's Advanced Exercise physiology רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר. *

8 מטרות הקורס: פעילות גופנית בבריאות ובחולי )2 שעות( להקנות ידע לגבי מושגי יסוד, מצבים ותהליכים הקשורים לאורח חיים פעיל ובריא. לפתח מודעות לקיומן ולגורמי התפתחותן של הפרעות הבריאות העיקריות בחברה המודרנית בהקשרן עם חוסר פעילות גופנית. ללמד את העקרונות ודרכי הפעולה למניעה ולהתמודדות עם הפרעות בריאות באמצעות פעילות גופנית. להכיר את ההשפעה של פעילות גופנית מאומצת על מצבי בריאות וחולי בקטינים, מבוגרים וקשישים..... רשאי ללמד קורס זה: בעל תואר ראשון לפחות בפיזיולוגיה או רופא. נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: שעור מס. נושאי הלימוד הגדרות ומושגי יסוד בבריאות ובחולי; קשרים סיבתיים בין גורמי סיכון לבין התפתחות מחלות כרוניות נפוצות; תגובות הגוף לפעילות גופנית חריגה )התהליך הדלקתי, תהליכי החלמה והתחדשות לאחר פגיעה(; גורמי סיכ ון התנהגותיים; בעיות הבריאות העיקריות בחברה המודרנית - תמונת מצב אפידמיולוגית בארץ ובעולם. פאתו-פיזיולוגיה של טרשת עורקים ומחלת לב כלילית; השפעת לחץ נפשי על מחלת הלב הכלילית; דרכים למניעה ולהתמודדות עם מחלת הלב הכלילית ע"י פעילות גופנית. מוות פתאומי במאמץ גופני: שכיחות, מנגנונים, דרכים למניעה. פאתו-פיזיולוגיה של יתר-לחץ-דם ושבץ מוחי; דרכים למניעה ולהתמודדות עם יתר- לחץ-דם ושבץ מוחי ע"י פעילות גופנית. פאתו-פיזיולוגיה של מחלת הסוכרת; דרכים למניעה ולהתמודדות עם מחלת הסוכרת ע"י פעילות גופנית; פעילות גופנית במכון הכושר וסוכרת בקטינים. פאתו-פיזיולוגיה של תופעת ההשמנה; דרכים למניעה ולהתמודדות עם השמנה ע"י פעילות גופנית; פעילות גופנית במכון הכושר ותופעת ההשמנה בקטינים; התסמונת המטבולית וסיכום הדרכים למניעה ולהתמודדות עמה ע"י פעילות גופנית. פאתו-פיזיולוגיה של מחלת הסרטן; דרכים למניעה ולהתמודדות עם מחלת הסרטן ע"י פעילות גופנית; הבדלים בדרכי ההתמודדות עם מחלת הסרטן בין קטינים, מבוגרים וקשישים. הרקע להתפתחות מצבי לחץ, חרדה ודיכאון בחיים המודרניים; הביטויים הפסיכוסומטיים של מצבי לחץ, חרדה ודיכאון; הדרכים להתמודדות עם מצבי לחץ, חרדה ודיכאון ע"י פעילות גופנית; הבדלים בדרכי ההתמודדות עם מצבי לחץ, חרדה ודיכאון בין קטינים, מבוגרים וקשישים. פאתו-פיזיולוגיה של אוסטיאופורוזיס, אוסטאוארטריטיס ופיברומיאלגיה והדרכים להתמודדות עמן באמצעות פעילות גופנית. פאתו-פיזיולוגיה של אסתמה והדרכים להתמודדות עמה באמצעות פעילות גופנית. השפעת העישון על היכולת הגופנית. מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06( שעות הלימוד

9 מקורות עזר*: אליקים, א. ונמט, ד. 66. פעילות גופנית בילדים בבריאות ובחולי. ד"ר דן נמט - הוצאה לאור עצמית.. זיו, א. ושגיא, ד. 6. במשקל הנכון. ד"ר איתי זיו וד"ר דרור שגיא - הוצאה לאור עצמית.. נייס, ש. וקונסטנטיני, נ. 6. מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות. ירושלים: שחר נייס וד"ר נעמה. קונסטנטיני. סרוואן-שרייבר, ד. 66. לא לסרטן )דרך חיים חדשה נוגדת סרטן(. בן-שמן: מודן הוצאה לאור.. 5. Bouchard, C., Blair, S.T. & Haskell, W.L. (Editors), Physical Activity and Health. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books. רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר. *

10 מטרות הקורס: תזונת האדם במנוחה ובמאמץ )2 שעות( להכיר את אבות המזון ותפקידם בתחזוקת גוף בריאה. להכיר את מרכיבי המזון ותפקידם במאמץ ובאימון גופני. להציג את הקשר בין תזונה ומאמץ גופני. להכיר את ההבדלים בתזונה במאמץ גופני בין קטינים, מבוגרים וקשישים..... רשאי ללמד קורס זה: בעל תואר ראשון לפחות בתזונה. נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: שעור מס. נושאי הלימוד מבוא ומושגי יסוד: מזון, תזונה, הזנה, דיאטה, תוספי מזון, מזון מהיר, Junk Food וחומרים מזיקים בתעשיית המזון; פירמידת המזון,,RDA, DRI קריאת תוויות מזון. מטבוליזם של פחמימות תפקידים וצרכים; סיבים תזונתיים; ממתיקים מלאכותיים; צריכת אלכוהול; האינדקס הגליקמי; העמסת פחמימות; מקומן של הפחמימות במאמצים גופניים שונים. מטבוליזם של חלבונים תפקידים וצרכים; חומצות אמינו ומאמץ גופני אקוטי וכרוני; תוספים ארגוגניים. מטבוליזם של שומנים תפקידים, צרכים; שומני טרנס; אומגה ; צריכת שומנים והתפתחות מחלת טרשת העורקים. מבוא לאנרגטיקה מושגי יסוד, מרכיבי ההוצאה האנרגטית, מאזן האנרגיה היומי, ההוצאה האנרגטית במנוחה ובמאמצים משתנים; נוסחאות להערכת ההוצאה האנרגטית. מערכת העיכול מבנה ותפקוד במנוחה ובמאמץ. עיתוי אכילה ושתיה לפני, במהלך ואחרי מאמץ גופני אירובי ואנאירובי. משק הנוזלים במנוחה ובזמן מאמץ; מכת חום והיפונתרמיה. סקירה של תוספי תזונה נפוצים: קפאין, קריאטין, מגנזיום,,HMB חומצות אמינו מסועפות ועוד. מושגי יסוד בתופעת ההשמנה - הרכב הגוף, BMI ואחוזי שומן; סיבות להשמנה; גישות טיפוליות ודיאטות להרזיה; קביעת משקל יעד ומשקל גוף אידיאלי; מקומן של התזונה והפעילות הגופנית בטיפול בהשמנה בקטינים, מבוגרים וקשישים. מיקרונוטריאנטים סקירה; מטבוליזם וצרכים של סידן, ברזל, ויטמין D, וויטמין B2; נוגדי חמצון. הפרעות אכילה אצל ספורטאים והשפעתן על הביצועים; אימון גופני והפרעות אכילה בקטינים; הטריאדה האתלטית; תזונת ילדים במנוחה ובמאמץ. מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06(. שעות הלימוד

11 מקורות עזר*: זולבר-רוזנברג, א "תזונה פרי מחשבה". האוניברסיטה הפתוחה. 2. להב, י. 66. תזונה ופעילות גופנית - חוברת קורס. נתניה: הוצאת ביה"ס למאמנים ע"ש נט הולמן,. מכון וינגייט. נייס, ש. וקונסטנטיני, נ. 6. מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות. ירושלים: שחר נייס וד"ר נעמה 0. קונסטנטיני. 4. Shils, M.E., Shike, M., Ross, A.C., Caballero, B. & Cousins, R.J Modern Nutrition in Health and Disease. 5. Williams, M., Anderson, D., Rawson, E Nutrition for Health, Fitness, and Sport. 6. Williams, M.H Nutrition for Health, Fitness, and Sport. רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר. *

12 מטרות הקורס: תורת התנועה - קינזיולוגיה )2 שעות( להכיר את אפיוני התנועה הבסיסיים במפרקי הגוף. להבין את הקשרים התנועתיים בין חלקי מערכת התנועה השונים. ללמוד על הקשר בין תנועתיות הגוף והיציבה התקינה רשאי ללמד קורס זה: קינזיולוגיה וביומכניקה. בעל תואר ראשון לפחות באחד ממקצועות הלימוד: חינוך גופני, פיזיותרפיה, נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: שעור נושאי הלימוד מס. הצגת תחומי הקינזיולוגיה והביומכניקה; מושגי יסוד בקינזיולוגיה: מנח אנטומי ופיזיולוגי, סוגי מפרקים, צירי תנועה, מישורי תנועה; הגורמים המשפיעים על דפוסי התנועה האנושית; אפשרויות התנועה במפרקי הגוף: כפיפה, פשיטה, קירוב, הרחקה וסיבוב. מושגי יסוד בביומכניקה: מסה, משקל ומרכז הכובד, בסיס, שיווי משקל, תנועות אנגולריות ואכססוריות; תפקוד רקמת השריר - התכווצות בתגובה לגירוי חשמלי ואלסטיות; הגורמים המשפיעים על התנועה הגופנית; תכונות רקמות החיבור גיד, רצועה וקפסולה. תפקידי השרירים: אגוניסט, סינרגיסט, אנטגוניסט, מנטרל, מייצב, "צמד כוחות", "כיווץ הדדי". סוגי כיווץ; אי-ספיקה אקטיבי ופסיבי; ארכיטקטורה שרירית - תכונות של שריר מקביל ושריר נוצתי. גורמים המשפיעים על פיתוח הכוח: סוג הכיווץ, יחסי אורך-מתח, יחסי מהירות- 2 מתח. סוגי מנופים במערכת התנועה ותכונותיהם; חלקי המנוף; מיקום המנופים בגוף 0 האדם. מומנט התנגדות, מומנט שרירי, זווית היישום של השריר, זווית היישום של 7 ההתנגדות. תנועתיות האגן והירך rhythm( ;)Lumbopelvic סיבובי אגן והשפעתם על עמוד השדרה. תנועת,Patelofemoral joint תנועת ;Tibiofemoral joint לחץ תנועת הברך - 9 בברך בשעת ביצוע תרגילים כנגד התנגדות. תנועתיות הגף העליונה - rhythm.scapulothoracic 6 שעות הלימוד - 2 תנועתיות עמוד השדרה - עקרונות ההרמה הנכונה; לחץ תוך דיסקאלי בתנוחות גוף שונות. היבטים בריאותיים ואסטטיים ביציבה; היציבה התקינה בתנוחות היסוד: שכיבה, ישיבה ועמידה; היציבה התקינה בזמן הליכה, ריצה וביצוע תרגילי כושר שונים; ליקויי יציבה נפוצים והשפעתם על הביצוע הגופני עקרונות הניתוח התנועתי בתנוחות סטאטיות ובתנועות דינאמיות. ניתוח תנועות אופייניות במכון הכושר. מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06(.

13 מקורות עזר*: זולברג, ג. 66. יציבה ותנועה: ליקויי יציבה ומגבלות במערכת התנועה - אבחון מניעה וטיפול. תל- אביב: גיל זולברג )מהדורה שלישית(. תוכנה תלת-ממדית ללימוד אנטומיה פונקציונלית 3. Kendall, F. and McCreary, E.K.93. Muscles: testing and function, Third Edition, Baltimore: Williams and Wilkins. 4. Neumann, D.A, ( 2002). Kinesiology of the musculoskeletal system, foundation for physical rehabilitation. Missouri: Mosby. 5. Muscolino, J.E Kinesiology: the skeletal system and muscle function. USA: Mosby. רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר...2 *

14 מטרות הקורס: פציעות ספורט )04 שעות( להכיר את הפגיעות הגופניות השכיחות בחלקי מערכת התנועה השונים הקשורים בפעילות ספורטיבית במכון הכושר. להבין את הגורמים המרכזיים לפגיעות גופניות עקב פעילות ספורטיבית במכון הכושר. לפתח מודעות לגבי מניעתן של פציעות ספורט במכון הכושר רשאי ללמד קורס זה: בעל תעודת בוגר לימודי רפואה ו/או פיזיותרפיה מבית ספר מוכר להשכלה גבוהה. נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: שעור מס. נושאי הלימוד פגיעות נפוצות בעצמות ובמפרקי השלד: שברים, נקעים, פריקות, קרע ברצועה, נזק בסחוס המפרקי - גורמים ודרכי מניעה; פגיעות אופייניות לילדים ולקשישים. פגיעות נפוצות בשרירי השלד: "מתיחת שריר", קרע בשריר ובגיד, כאב שרירים מידי ומאוחר - גורמים ודרכי מניעה. דלקות במערכת התנועה: בגידים, ברצועות, בשרירים ובסחוסי המפרק - גורמים ודרכי מניעה; פגיעות אופייניות לילדים ולקשישים; תסמונת אימון היתר בקטינים והשלכותיה הבריאותיות. "פציעות ספורט" שכיחות בראש, בפנים, בצוואר, בחגורת הכתפיים, במרפק, בשורש כף היד ובאצבעות - גורמים ודרכי מניעה. "פציעות ספורט" שכיחות בבית החזה, בבטן ובאזור המפשעה - גורמים ודרכי מניעה. "פציעות ספורט" שכיחות בעמוד השדרה ובאזור הירך והברך - גורמים ודרכי מניעה. "פציעות ספורט" שכיחות באזור השוק, הקרסול ובכף הרגל - גורמים ודרכי מניעה. מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06(. שעות הלימוד מקורות עזר*: מיטרני, ר. 66. פציעות ספורט )הוצאה מחודשת(. הוצאת מיל.. תמיר, ע. 66. אנטומיה, פיסיולוגיה ופתולוגיה של גוף האדם. ישראל: ערן תמיר.. 3. Peterson, L. & Renstrom, P Sports Injuries Their prevention and treatment, 3 rd edition. UK: Martin Dunitz Inc. 4. Bruckner, P. & Khan, K Clinical Sports Medicine, 3 rd edition. Australia: McGraw-Hill. רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר. *

15 4.3 מדעי הכושר והאימון הגופני - 03 שעות תורת הכושר הגופני )2 שעות( מטרות הקורס: להכיר את מושגי היסוד הקשורים לתחום הכושר והאימון הגופני. להקנות כלים מעשיים לניתוח צורכי כושר גופני בריאותיים והישגיים במכון הכושר. ללמוד את עקרונות האימון ולתרגל את שיטות האימון לשיפור הכושר הגופני על מרכיביו השונים. להכיר דרכים מקובלות למדידה והערכה של מרכיבי הכושר השונים במכון הכושר. להכיר את ההבדלים באימון הגופני בין קטינים, מבוגרים וקשישים רשאים ללמד קורס זה: א. בעל תעודת תואר ראשון לפחות בחינוך גופני ובעל תעודת מדריך כושר גופני ובריאות. או ב. בעל תעודת "מרצה בתורת האימון", מטעם מנהל הספורט. נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: שעור מס. שעות הלימוד נושאי הלימוד הגדרת מושגי יסוד הקשורים לתחום הכושר הגופני והאימון הגופני; פירוט מרכיבי הכושר הגופני וביטויים במכון הכושר; חשיבות הפעילות הגופנית והכושר הגופני במכון הכושר לצרכים בריאותיים )גופניים ונפשיים( ולצרכים ספורטיביים- הישגיים; הבדלים בחשיבות האימון הגופני בין קטינים, מבוגרים וקשישים. עקרונות האימון הגופני: עיקרון עומס היתר, עיקרון ההתקדמות היחסית, עיקרון ההדרגה )ביחידת אימון ובתקופת אימונים(, עיקרון ההתמדה ו- detraining ; הבדלים בין קטינים, מבוגרים וקשישים ביישום עקרונות האימון הגופני. עקרונות האימון הגופני לנשים בהריון. מאפייני ההתפתחות המוטורית של קטינים והתאמתם לאימון הגופני במכון הכושר; המאפיינים הגופניים והמנטליים של קשישים והתאמתם לאימון הגופני במכון הכושר. הגורמים המכאניים המשפיעים על גמישות המפרק: המבנה הארכיטקטוני של המפרק, אורך רקמות החיבור במפרק, אורך השרירים העוברים מעל המפרק; עקרונות להגמשת המפרקים; חשיבות החימום במכון הכושר; שיטות גמישות סטטיות ודינמיות, אקטיביות ופסיביות; שיטת ה- ;PNF התאמת שיטת ההגמשה לגיל המתאמן, לצרכיו האישיים, ליכולותיו ולמגבלותיו. סוגי כוח, "אפקט האימון" לכוח; עקרונות האימון לשיפור הכוח. סוגי אימוני כוח ושיטות אימון לשיפור הכוח השרירי; תק ופתי ות באימוני כוח. המלצות לאימון כוח לקטינים מבוגרים וקשישים, בהתאם לצרכיהם האישיים, יכולותיהם ומגבלותיהם

16 0 סוגי סבולת, "אפקט האימון" לסבולת; עקרונות האימון לשיפור הסבולת; ויסות אימון הסבולת ע"י הדופק ותקני ההעמסה; שיטות אימון לשיפור סוגי הסבולת השונים; תק ופתי ות באימוני סבולת; תכנון האימון לסבולת בהתאם לגיל המתאמן )קטינים מבוגרים וקשישים(, לצרכיו האישיים, ליכולותיו ולמגבלותיו. מבחני שדה ומעבדה )ארגומטריה(, למבוגרים ולקטינים, להערכת היכולת האירובית; מבחנים ואמצעים להערכת הכוח וסבולת השריר; מבחנים ואמצעים להערכת גמישות המפרקים; מדידות אנתרופומטריות מקובלות במכון הכושר. מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06( מקורות עזר*: 2. מקל, י כושר גופני - רקע פיזיולוגי,שיטות אימון ודרכים לפיתוח הכושר הגופני. נתניה: מכון וינגייט.. נייס, ש. וקונסטנטיני, נ. 6. מרשם אישי לאימון גו,פני ולבריאות. ירושלים: שחר נייס וד"ר נעמה קונסטנטיני. 0. פנחס, י. 66. המדריך השלם לפעילות במכון הכושר. מהדורה שלישית מורחבת. ת"א: יגאל פנחס. 7. קניץ, מ. 66. כושר וגוף. ת"א: מנטור. 5. גלעד, ע. שלו, ר אימון תכליתי. נתניה: הוצאת ביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן, מכון וינגייט. 6. Alter, M Science of Flexibility. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books. 7. Baechle, T. R. & Earle, R. W Essentials of Strength Training and conditioning, 3 rd edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books. רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר. *

17 מטרות הקורס: תרגילים ושיטות אימון במכון הכושר )54 שעות( ללמוד את עקרונות ההדרכה והאימון במכון הכושר. להכיר את שיטות האימון השונות לשיפור מרכיבי הכושר הגופני באימון במכון הכושר. להקנות את הכלים המעשיים להפעלת שיטות האימון השונות במכון הכושר. להכיר אוצר תרגילי כושר, המתאים לשיפור מרכיבי הכושר השונים. להכיר וללמוד את עקרונות הבטיחות באימון במכון הכושר. ללמוד את הדרכים העיקריות למדידה ולהערכת האפקטיביות של שיטות האימון השונות. לבחון את יכולתו והתאמתו האישית של החניך בקורס להדרכה במכון הכושר רשאי ללמד קורס זה : מאמן מקצועי להכשרת מדריכי כושר גופני ובריאות, שאושר לכך על ידי מנהל הספורט. נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: שעור מס. שעות הלימוד נושאי הלימוד פירוט סוגי חימום מקובלים בהתאם למטרת האימון ואופיו ולצורכי המתאמן, יכולותיו ומגבלותיו ובהתאם לתנאי האימון החיצוניים. הכרת סוגי התנגדות: מכשירים ומכונות כוח לעומת משקולות חופשיים ומשקל גוף. קביעת RM כבסיס לתרגול שיטות האימון השונות לפיתוח כוח וסבולת שריר. תרגילים לחיזוק שרירי החזה - ניתוח ותרגול. תרגילים לחיזוק שרירי הכתף - ניתוח ותרגול. תרגילים לחיזוק שרירי הגב - ניתוח ותרגול. תרגילים לחיזוק שרירי הזרוע והאמה - ניתוח ותרגול. תרגילים לחיזוק שרירי הבטן - ניתוח ותרגול. תרגילים לחיזוק שרירי הרגליים - ניתוח ותרגול. הצגת המכשירים והמכונות לפיתוח סבולת לב-ריאה במכון הכושר; התנסות ראשונית בשימוש במכשירים לפיתוח סבולת לב-ריאה האופייניים למכון הכושר; הצגה ותרגול שיטות לפיתוח סבולת לב-ריאה האופייניים למכון הכושר; התנסות באימון אירובי בטווחי דופק שונים. סגנונות באימון ספינינג. הצגת אימון פונקציונאלי עם אמצעי עזר כמו: ממתח גומי, כדור כוח, דילגית, מקל, בן-זוג, "קרוס פיט","בוסו", "פיטבול", רצועות וכו'; עקרונות, דגשים והתנסות בהדרכה קבוצתית עם אמצעי עזר. הצגה ותרגול שיטת האימון המחזורי והעל-מחזורי. הצגה ותרגול שיטות אימון מיוחדות במכון הכושר; פיתוח גוף תחרותי. דגשים מעשיים באימון לקטינים ולקשישים במכון הכושר

18 מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06(. 6 2 מבחני הסמכה כמדריך במכון כושר )ציון מעבר - 02(*: מבחן ידע מעשי )"כרטיסיות"(** ומבחן יכולת אישית***. - 7 * מבחן הסמכה - ע"פ מפתח של כ- 2 דקות לכל חניך. ** מבחן הידע המעשי מתבסס על ניתוח תרגיל נבחר מבחינה: קינזיולוגית, בטיחותית ואופן ההדרכה המתאימה. *** מבחן היכולת האישית יכלול: מבחן כוח ומבחן יכולת אירובית, שייקבע על ידי המוסד המכשיר. מקורות עזר*:. זיו, א. 6. עוצמות חדשות: כושר במעגל החיים. ת"א: קמפוס "שיאים" במועדון לספורט אוניברסיטת תל-אביב.. נייס, ש. וקונסטנטיני, נ. 6. מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות. ירושלים: שחר נייס וד"ר נעמה קונסטנטיני.. פנחס, י. 66. המדריך השלם לפעילות במכון הכושר. מהדורה שלישית מורחבת. ת"א: יגאל פנחס.. All About Strength Training 2. Baechle, T. R. & Earle, R. W Essentials of Strength Training and conditioning, 3 rd edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books. 3. Earle, R. W. & Baechle, T. R Nsca's Essentials of Personal Training, National Strength and Conditioning Association 4. Pinchas, Y The Complete Holistic Guide to Working out in the Gym (Including CD). USA: Contento De Semric. 5. Faigenbaum, A., Westcott, W Youth Strength Training. Human Kinetics. 6. Tod, D. & Lavallee, D. 20. The Psychology of Strength and Conditioning. New York, NY: Routledge. רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר. *

19 מטרות הקורס: בניית תכניות אימון וניהול במכון הכושר )04 ש'( להכיר את הרקע הסוציו-פסיכולוגי להדרכה, לאימון ולניהול במכון הכושר. לרכוש כלים לבניית תכנית אימון אישית בקבוצות הגיל השונות בהתאם לצרכים האישיים. להכיר כלים ומיומנויות לניהול במכון הכושר רשאי ללמד קורס זה : מאמן מקצועי להכשרת מדריכי כושר גופני ובריאות, שאושר על ידי מנהל הספורט. נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: שעור מס. נושאי הלימוד שיחת פתיחה והקדמה כללית לקורס; יתרונות הפעילות במסגרת מכון הכושר בעבר ובהווה; הכרת חוק מכוני הכושר ותקנות מינהל הספורט לאימון קטינים במכוני כושר. מאפייני הפעילות במכוני כושר על בסיס הרקע הסוציו-פסיכולוגי של אימון גופני בריאותי; ניתוח המניעים והחסמים להתחלה ולהתמדה באימון גופני במכון הכושר. עקרונות הבטיחות באימון במכון הכושר, כולל באימון קטינים במכון הכושר; יישום כללי הבטיחות במכון הכושר במוקדי האימון השונים. עקרונות וכלים לבניית תכנית אימון אישית: ל"מתחילים", ל"מאומנים" ל"מתקדמים", לקטינים, למתבגרים, למבוגרים ולקשישים, לנשים בהריון ולמוגבלים מוטורית; שיקולים פסיכולוגיים בתכנון אימוני כושר; היבטים ארגוניים וניהוליים בפעילות השוטפת במכון הכושר. מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06(. שעות הלימוד 6-7 מקורות עזר*:. נייס, ש. וקונסטנטיני, נ. 6. מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות. ירושלים: שחר נייס וד"ר נעמה קונסטנטיני.. פנחס, י. 66. המדריך השלם לפעילות במכון הכושר. מהדורה שלישית מורחבת. ת"א: יגאל פנחס. 3. Baechle, T. R. & Earle, R. W Essentials of Strength Training and conditioning, 3 rd edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books. 4. Biddle, S.J.H. & Mutrie, N Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-Being & Interventions. 2 nd Edition. New York, NY: Routledge. 5. Earle, R. W. & Baechle, T. R Nsca's Essentials of Personal Training, National Strength and Conditioning Association. 6. Pinchas, Y. 20. The Complete Holistic Guide to Working Out in the Gym. USA: Contento De Semric. 7. Tod, D. & Lavallee, D. 20. The Psychology of Strength and Conditioning. New York, NY: Routledge. רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר. *

20 4.2 אימון קטינים במכוני כושר מטרות הקורס: להכיר את המאפיינים האנטומיים, הקינזיולוגיים וההתפתחותיים של קטינים.. להכיר את התגובות הפיזיולוגיות למאמץ גופני, האופייניות לאימון קטינים במכון הכושר.. להכיר את ההשפעה של פעילות גופנית מאומצת במכון הכושר על מצבי בריאות וחולי בקטינים.. להכיר את הצרכים התזונתיים של קטינים במאמץ גופני במכון הכושר.. להכיר את הפגיעות האופייניות לקטינים במכון הכושר והדרכים למניעתן. 2. להכיר את עקרונות הבטיחות לאימון קטינים במכון הכושר. 0. ללמוד את עקרונות האימון הגופני המתאימים לאימון קטינים במכון הכושר. 7. ללמוד ולתרגל את שיטות האימון הגופני המתאימות לאימון קטינים במכון הכושר.. ללמוד את עקרונות ההדרכה המתאימים לאימון קטינים במכון הכושר לרכוש כלים לבניית תכנית אימון אישית המותאמת לאימון קטינים במכון הכושר. רשאי ללמד קורס זה : מאמן מקצועי להכשרת מדריכי כושר גופני ובריאות, שאושר לכך על ידי מנהל הספורט. נושאי הלימוד ע"פ סדר הופעתם בנושאי הלימוד השונים: שעור מס. נושאי הלימוד המאפיינים האנטומיים ההתפתחותיים של מערכת השלד בילדים, כולל רקמת שריר, רקמות חיבור צפופות ורקמות סחוס; תהליך ההתגרמות והגדילה של העצם לאורך ולרוחב; השפעת המאמץ הגופני כנגד התנגדות על גדילת העצם והתפתחותה; היציבה התקינה ומניעת ליקויי יציבה בילדים. ההתפתחות המוטורית בילדים; הבדלים אנטומיים במערכת העצבים בין ילדים, מתבגרים ומבוגרים; הבדלים בתגובות הפיזיולוגיות האקוטיות והכרוניות למאמץ גופני של: שריר הלב ומערכת כלי הדם, מערכת הנשימה, המערכת ההורמונאלית והמערכת החיסונית בין ילדים, מתבגרים ומבוגרים. הבדלים במטבוליזם האירובי והאנאירובי של שרירי שלד במנוחה ובמאמץ בין ילדים, מתבגרים ומבוגרים. תופעת ההשמנה בקטינים והשפעת הפעילות הגופנית במכון הכושר על בקרת משקל הגוף; הפעילות הגופנית במכון הכושר וסוכרת בקטינים; הבדלים בדרכי ההתמודדות עם מחלת האסתמה באמצעות הפעילות הגופנית בין קטינים, מתבגרים ומבוגרים. הבדלים בדרכי ההתמודדות עם מחלת הסרטן באמצעות הפעילות הגופנית בין קטינים, מתבגרים ומבוגרים; הבדלים בדרכי ההתמודדות עם מצבי לחץ, חרדה ודיכאון באמצעות הפעילות הגופנית בין קטינים, מתבגרים ומבוגרים. נמצא בפרק

21 * תזונת ילדים במנוחה ובמאמץ; מקומה של התזונה בטיפול בהשמנה בקטינים; אימון גופני והפרעות אכילה בקטינים. פגיעות אופייניות בילדים במכון הכושר; תסמונת אימון היתר בקטינים והשלכותיה הבריאותיות. חשיבות הפעילות הגופנית והכושר הגופני במכון הכושר לקטינים; התאמת מאפייני ההתפתחות המוטורית של קטינים לאימון הגופני במכון הכושר; הבדלים בין קטינים, מתבגרים ומבוגרים ביישום עקרונות האימון הגופני. המלצות לאימון כוח לקטינים, בהתאם לצרכיהם האישיים, יכולותיהם ומגבלותיהם; התאמת שיטת ההגמשה לגיל המתאמן, לצרכיו האישיים, ליכולותיו ולמגבלותיו; תכנון האימון לסבולת לקטינים בהתאם לגיל המתאמן, לצרכיו האישיים, ליכולותיו ולמגבלותיו. דגשים מעשיים באימון והדרכת קטינים במכון הכושר. מבחני כושר ומדידות אנתרופומטריות מקובלות במכון הכושר לקטינים;. עקרונות הבטיחות באימון קטינים במכון הכושר ויישומם במוקדי האימון השונים. עקרונות וכלים לבניית תכנית אימון אישית לקטינים במכון הכושר. מבחן עיוני מסכם )ציון מעבר - 06(; מבחן ידע מעשי אישי )ציון מעבר - 02(. * נכלל במבחן של כל אחד מפרקי הלימוד מקורות עזר*: אליקים, א. ונמט, ד. 66. פעילות גופנית בילדים בבריאות ובחולי. ד"ר דן נמט - הוצאה לאור עצמית. זיו, א. 6. עוצמות חדשות: כושר במעגל החיים. ת"א: קמפוס "שיאים" במועדון לספורט אוניברסיטת תל-אביב. נייס, ש. וקונסטנטיני, נ. 6. מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות. ירושלים: שחר נייס וד"ר נעמה קונסטנטיני. זולבר-רוזנברג, א "תזונה פרי מחשבה". האוניברסיטה הפתוחה. להב, י. 66. תזונה ופעילות גופנית - חוברת קורס. נתניה: הוצאת ביה"ס למאמנים ע"ש נט הולמן, מכון וינגייט. מיטרני, ר. 66. פציעות ספורט )הוצאה מחודשת(. הוצאת מיל. פנחס, י. 66. המדריך השלם לפעילות במכון הכושר. מהדורה שלישית מורחבת. ת"א: יגאל פנחס.. All About Strength Training 9. Baechle, T. R. & Earle, R. W Essentials of Strength Training and conditioning, 3 rd edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books. 0. Bouchard, C., Blair, S.T. & Haskell, W.L. (Editors), Physical Activity and Health. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books.. Biddle, S.J.H. & Mutrie, N Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-Being & Interventions. 2 nd Edition. New York, NY: Routledge. 2. Earle, R. W. & Baechle, T. R Nsca's Essentials of Personal Training, National Strength and Conditioning Association. 3. Faigenbaum, A., Westcott, W Youth Strength Training. Human Kinetics. 4. Farrell, P. A., Joyner, M.J. & Caizzo, V.J ACSM's Advanced Exercise physiology. 5. Pinchas, Y The Complete Holistic Guide to Working out in the Gym (Including CD). USA: Contento De Semric. 6. Shils, M.E., Shike, M., Ross, A.C., Caballero, B. & Cousins, R.J Modern Nutrition in Health and Disease. 7. Tod, D. & Lavallee, D. 20. The Psychology of Strength and Conditioning. New York, NY: Routledge.. Williams, M., Anderson, D., Rawson, E Nutrition for Health, Fitness, and Sport

22 רשימת המקורות אינה מחייבת והשימוש בה, כולל עדכון המקורות מעת לעת, ייעשה באחריות המרצים והמוסד המכשיר. * 4.4 הסמכה כ"מגיש עזרה ראשונה" )3 שעות( תכנית הכשרה למגיש עזרה ראשונה למדריכים ולמאמנים בספורט כפי שגובשה עם משרד הבריאות: התוכנית כוללת שעות כמפורט בהמשך. על כל חניך לעמוד במבחן מסכם בציון עובר של 6% לפחות. מגיש עזרה ראשונה שעבר בהצלחה את הקורס יידרש לעבור ריענון חד-יומי בן 0 שעות מידי שנתיים )את הריענון הראשון יש לעבור אחת לשנתיים מסיום הקורס(. מדריכים ומאמני ספורט העובדים במגרשי ספורט גדולים, בעת תחרויות גדולות בהם מס' המשתתפים עולה על 66, יעברו הכשרה נוספת בת שעות בשימוש ותפעול מכשיר החייאה. אין בתוכנית זו וההוראות המפורטות לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין. מטרת הקורס רכישת ידע בסיסי ומיומנות מעשית בהגשת עזרה ראשונה, סעד חיים בסיסי וטיפול במצבי חירום וטראומה באופן בסיסי עד להגעת דרג רפואי בכיר. נושאי הלימוד ע"פ סדר השיעורים: הנושא תיאור נושאי משנה עיקריים קליטה רישום ושיחת פתיחה קליטה מצבים הדורשים החייאה לחולה החייאה משולש החיים, סכמת הישרדות תרגול החייאה מבוגר בודד החייאה - תרגול תרגול החייאה בזוגות, תינוק וילד, החייאת זוגות הוצאת גוף זר תרגול עם מכשירים החייאה עם מכשיר הכרת בלון חמצן+מינונים ותרגול חמצן סרט מצבי חוסר הכרה עם נשימה, הכרת חוסר הכרה מחלות אנטומיה של מחזור הדם מחזור הדם אנטומיה של מחזור הנשימה מערכת הנשימה אסטמה L.P 250 אוטם בשריר הלב, תעוקת חזה, אי התקפי לב ספיקת לב, הכרת מצב הלם, כולל סוגים הלם לסוגיו שעות אמצעי עזר נדרשים טפסי רישום דגם ריאה, דגם לב בובות תרגול דגם ראש, בובות תרגול אמבו סקשן, חמצן בלון חמצן, סרט+וידאו מפה אנטומית, סרט מפה אנטומית, סרט דגם לב עצירת שטפי דם מדידת לחץ דם הדגמה ותרגול מעשי מדידת לחץ דם עיוני+מעשי מדידת דופק+נשימה אנטומיה של מערכת העצבים כולל פגיעות ראש, חבלות+תרגול חומרי חבישה שקיות קירור, אברים מדי לחץ דם מפה אנטומית מערכת העצבים

23 פגיעות חזה פגיעות בטן פצעים וכוויות מערכת התנועה פגיעות מעיכה והדף לוחות גב פגיעות מבע"ח קבלת מידע חזרות בע"ר מבחנים מסכמים אנטומיה של בית החזה כולל פגיעות חזה פתוחות, סגורות אנטומיה של אברי הבטן, פגיעות בטן ואגן טיפול בפגיעות בטן מבנה העור, עקרונות חבישה אנטומיה של מערכת התנועה הכרת השלד, שברים כולל קיבוע ושברים מיוחדים פגיעות מעיכה והדף כולל סד תומס חילוץ נפגעים,קיבוע ללוח גב,כולל צווארון פילדלפיה, כללי בטיחות בהרמה ונשיאת נפגעים הכשות נחש, כלבת, עקיצות עקרב תחקור חולה וקבלת מידה מחולה/נפגע חזרות בע"ר כולל סימולציה מבחנים עיונים ומעשיים מפה אנטומית מפה אנטומית, דגם איברים פנימיים חומרי חבישה חומרי חבישה, שקיות קירור, סרט מפה אנטומית, שלד חומרי חבישה סד תומס לוחות גב, קסדה חומרי חבישה טופסי בחינה, מכשור החייאה, חומרי חבישה וקיבועים

Microsoft Word - kaduregel madrichim

Microsoft Word - kaduregel madrichim MINISTRY OF CULTURE & SPORT SPORT AUTHORITY משרד התרבות והספורט מינהל הספורט תוכנית להכשרת מדריכי כדורגל מטרת התוכנית: להכשיר מדריכים בתחום הכדורגל. לשפר מיומנויות הוראה. להקנות מיומנויות יסוד בתחום הטכניקה,

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

חלק א מושגים בעבודת ועקרונות הגוף מושגים מפרקים שרירים גמישות מתיחות הארכת שרירים חימום שחרור והרפיה ועוד כמה נקודות להתייחסות... פרק 1: פרק 2: פרק 3:

חלק א מושגים בעבודת ועקרונות הגוף מושגים מפרקים שרירים גמישות מתיחות הארכת שרירים חימום שחרור והרפיה ועוד כמה נקודות להתייחסות... פרק 1: פרק 2: פרק 3: חלק א מושגים בעבודת ועקרונות הגוף מושגים מפרקים שרירים גמישות מתיחות הארכת שרירים חימום שחרור והרפיה ועוד כמה נקודות להתייחסות... פרק 1: פרק 2: פרק 3: פרק 4: פרק 5: פרק 6: פרק 7: פרק 8: פרק 9: פרק 24 חיזוק

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת Respiration 1 הנשימה ד ר רונית אחדות-הכהן ronita@cc.huji.ac.il 1 פיזיולוגיה של מערכת הנשימה נושאי הקורס מבנה ותפקידי מערכת הנשימה תפקוד מכני של מערכת הנשימה אוורור הריאה מחזור

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים בצבע ירוק בלבד! שם החברה: נציג החברה: טלפון הנציג: #

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

יבש דיקור קורס רצפת אגן לפיזיותרפיסטים תאריכים: /9/2019 מקום: הקורס יתקיים במרכז הרפואי שהם פרדס חנה- הסעות מתחנת הרכבת תתאפשרנה בתיאום מוקדם.

יבש דיקור קורס רצפת אגן לפיזיותרפיסטים תאריכים: /9/2019 מקום: הקורס יתקיים במרכז הרפואי שהם פרדס חנה- הסעות מתחנת הרכבת תתאפשרנה בתיאום מוקדם. יבש דיקור קורס רצפת אגן לפיזיותרפיסטים תאריכים: 24-25-26/9/2019 מקום: הקורס יתקיים במרכז הרפואי שהם פרדס חנה- הסעות מתחנת הרכבת תתאפשרנה בתיאום מוקדם. מחיר: 1,400 לחבר עמותה, 1,800 ללא חבר עמותה. מרצה:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 59.pptx

Microsoft PowerPoint - 59.pptx Anterior Knee Pain + Syndrome מקרה שהיה... מאת: יצחק בזזינסקי סיני הצגת מקרים רפואת ספורט שנה ג בן 32, עובד כמנהל שיווק בעבודה משרדית עם הרבה הליכות ומדרגות בריא בדר"כ עוסק בספורט חובבני- כדורגל וריצות

קרא עוד

המאמן בספורט המודרני ד"ר איציק בן מלך הבעיות העיקריות במקצוע המאמן הצלחה בספורט ההישגי מותנית בארבעה גורמים עיקריים : כישרון אימון והדרכה מתקנים וציוד

המאמן בספורט המודרני דר איציק בן מלך הבעיות העיקריות במקצוע המאמן הצלחה בספורט ההישגי מותנית בארבעה גורמים עיקריים : כישרון אימון והדרכה מתקנים וציוד המאמן בספורט המודרני ד"ר איציק בן מלך הבעיות העיקריות במקצוע המאמן הצלחה בספורט ההישגי מותנית בארבעה גורמים עיקריים : כישרון אימון והדרכה מתקנים וציוד ארגון וניהול נכון ומשאבים )ברמת המועדון(. לאימון ולהדרכה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ועידת המאמנים נובמבר 2009 דליה נקר טל' 0522493073 אירועי חיים ותחומים משמעותיים במחצית השנייה של החיים: הקן המתרוקן סבאות טיפול בהורים זקנים ו/או סיעודיים מחלות, מוות ואובדן חברים וקרובים ירידה בתפקודי

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מערך שיעור בחינוך גופני

מערך שיעור בחינוך גופני המסלול להכשרת מורים המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע להוראת החינוך הגופני טלפון: /8-87829 פקס: 8-8782/6 שם פרח ההוראה: עדי רבין ואלה זבורקו תאריך: 2.11.21 מורה מאמן: אתי יגיל פינטו בית ספר: תיכון

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

השפעת העצימות של פעילות גופנית אירובית אקוטית על היכולת הקוגניטיבית הפלואידית בקרב סטודנטים להוראת החינוך הגופני בגילאי מיטל שבת-סימון, גילי יוס

השפעת העצימות של פעילות גופנית אירובית אקוטית על היכולת הקוגניטיבית הפלואידית בקרב סטודנטים להוראת החינוך הגופני בגילאי מיטל שבת-סימון, גילי יוס השפעת העצימות של פעילות גופנית אירובית אקוטית על היכולת הקוגניטיבית הפלואידית בקרב סטודנטים להוראת החינוך הגופני בגילאי 40-20 תקציר רקע לפעילות גופנית יתרונות בריאותיים מוכחים רבים עבור גוף האדם, ולעומת

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד