שימוש בגזם מרוסק של עצים כחיפוי קרקע למניעת נגר וסחף מני בן חור, חיים טנאו ולאה לייב, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני, משרד החקלאות ופיתו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שימוש בגזם מרוסק של עצים כחיפוי קרקע למניעת נגר וסחף מני בן חור, חיים טנאו ולאה לייב, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני, משרד החקלאות ופיתו"

תמליל

1 שימוש בגזם מרוסק של עצים כחיפוי קרקע למניעת נגר וסחף מני בן חור, חיים טנאו ולאה לייב, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בית דגן תקציר גיזום עצים מהווה חלק חשוב בממשק הגן והיער. הגזם המתקבל מהווה בעיה סביבתית כי שרפתו אסורה והרחקתו לאתרי פסולת יקרה. באזורים צחיחים וצחיחים-למחצה כמו ישראל, כמויות הנ גר והסחף הנוצרות במהלך גשם מושפעות מאוד מקיום קרום בפני הקרקע. אחד הפתרונות האפשריים לשתי הבעיות הוא לרסק את הגזם ולהשתמש בו בשימוש חוזר כחיפוי קרקע, למניעת נגר וסחף. מטרות המחקר הנוכחי היו: (1) לבחון את השפעת חיפוי פני הקרקע ברסק גזם על ערכי החידור, הנגר והסחף בקרקעות אופייניות לארץ, בתנאי גשם מבוקרים. (2) ללמוד את ההשפעה ארוכת הטווח של החיפוי ברסק גזם על הצטברות חומר אורגני בקרקע ועל התכונות ההידראוליות שלה. המאמר דן בניסויים שנערכו במדמ ה גשם בשלוש קרקעות אופייניות: חמרה, לס וגרומוסול, וכן במדידות שנערכו בקרקע גן שהייתה מחופה ברסק גזם במשך שש שנים. חיפוי הקרקע בשכבת רסק גזם בעובי של שלושה ס"מ מנע היווצרות קרום בקרקעות השונות. כתוצאה מכך, פחתו שיעורי הנגר והסחף באופן מובהק בהשוואה לקרקע חשופה. השפעה חיובית זו של רסק גזם הייתה אפקטיבית בשיפועי מדרון שונים בין 9% ל- 25%. חיפוי הקרקע ברסק גזם במשך שש שנים גרם לעלייה בתכולת החומר האורגני בקרקע עד לעומק של 10 ס"מ, ובעיקר ב- 2 הס"מ העליונים. החומר האורגני הביא לייצוב מבנה הקרקע ולמניעת התמוגגות התלכידים עם הרטבתם. כתוצאה מכך, ערכי המוליכות ההידראולית של קרקע מחופה היו גבוהים באופן מובהק מאשר אלו של קרקע חשופה. מילות מפתח (נוספות על מילות הכותרת): הרס מבנה הקרקע, מוליכות הידראולית, קרומי קרקע, תנועה אופקית של מזהמים מבוא באזורים צחיחים וצחיחים-למחצה כישראל כמויות הנ גר והסחף המתקבלות במהלך גשם מושפעות מאוד מהיווצרות קרום בפני הקרקע (1985 al.,.(ben-hur et הקרום מקטין את ערכי החידור, וכתוצאה מכך כמות הנגר והסחף יכולה לגדול. הנגר, בתנאים מסוימים, הוא איבוד מים, והסחף גורם להידלדלות הקרקע. הנגר והסחף גם משפיעים על הסביבה בכך שהם מסיעים סדימנטים ומזהמים לעבר מקורות מים עיליים. שלושה מנגנונים עיקריים אחראים להיווצרות הקרום Agassi) :(et al, 1981; Lado et al., 2004a (1) הרס מכני של תלכידי הקרקע כתוצאה מאנרגיית המכה של טיפות הגשם; (2) התמוגגות (slaking) תלכידי הקרקע כתוצאה מהרטבה מהירה שלהם; (3) דיספרסיה (ראה מילון מונחים בסוף המאמר) כימית של החרסית בפני הקרקע, כתוצאה מהקטנת ריכוז המלחים אל מתחת לערך הפלוקולציה, תוך שטיפת הקרקע במי הגשם. דיספרסיה זו גורמת להרס נוסף של תלכידי הקרקע ולתנועה של חלקיקי החרסית עם המים. תנועתם האנכית של המים עם חלקיקי החרסית לעומק הקרקע יכולה לגרום לאטימה של חלק מנקבובי הקרקע ולהיווצרות קרום צפוף יותר. במקביל, התנועה האופקית של חלקיקי החרסית עם הסחף מאיימת על הסביבה, עקב יכולתה לספוח מזהמים ולהסיעם במרחב. לתכונות הקרקע השפעה רבה על מידת רגישותה להיווצרות קרום. שתי תכונות קרקע עיקריות שנבחנו בהקשר זה הן: מרקם הקרקע ותכולת החומר האורגני. Ben-Hur וחוב' (1985) מצאו, שהעלייה באחוז החרסית בקרקע עד ל- 20% גרמה להיווצרות קרום מפותח יותר, לחידור מים מועט יותר ולערכי נגר וסחף גבוהים יותר. תהליכים אלו הוסברו בכך, שהעלייה באחוז החרסית בקרקע לרמה זו גרמה לאטימה רבה יותר של נקבובי הקרקע על-ידי חלקיקי החרסית הדיספרסיביים. המשך העלייה באחוז החרסית בקרקע אל מעל 20%, גרם להגדלת ערכי החידור ולהקטנת שיעורי הנגר והסחף. במקרה זה, החרסית שימשה כחומר מלכד (מלט), שהפחית את הרס התלכידים בפני הקרקע ואת היווצרות הקרום. חומר אורגני קרקעי נמצא כמטייב מבנה, מפני שהוא משמש כחומר מלט בייצוב התלכידים (1977.(Emerson, מכאן, שהעלייה בתכולת החומר האורגני בקרקע מקטינה בדרך כלל את היווצרות הקרום, הנגר והסחף, 2004a) (Lado et al., גיזום עצים מהווה חלק חשוב בממשק הגן והיער. כמות הגזם בישראל מוערכת בכ- 500 אלף טון בשנה (לפי המשרד לאיכות הסביבה). הגזם הנוצר מהווה בעיה סביבתית, מכיוון ששריפתו אסורה ואילו הרחקתו לאתרי פסולת יקרה. אחת האפשרויות היא לרסק את הגזם ולהשתמש בו כחיפוי קרקע. לחיפוי פני הקרקע ברסק גזם יתרונות רבים: החיפוי יכול למנוע את היווצרות הקרום ואת התפתחות העשבייה ולהקטין את כמויות הנגר, הסחף וההתאדות מהקרקע. חיפוי פני הקרקע מונע את מכות טיפות הגשם וכך מקטין את הרס התלכידים ואת היווצרות הקרום. כתוצאה מכך, ערכי החידור של הקרקע 23

2 שימוש בגזם מרוסק של עצים כחיפוי קרקע למניעת נגר וסחף נשארים גבוהים ולעומתם פוחתים שיעורי הנגר והסחף. Ben- Hur וחוב' (1998) מצאו, שחיפוי של קרקע כבדה בקש מנע את היווצרות הקרום, וערכי החידור נשארו גבוהים מעוצמת הגשם (מעל 40 מ"מ/שעה). חיפוי פני הקרקע יכול להקטין את הסחף, גם כי חומר החיפוי משמש כפילטר אשר מונע את התנועה האופקית של הסדימנטים עם הנגר העילי. נוסף לכך, חיפוי הקרקע יכול להקטין את היווצרות הקרום, כי חלק מהחומר עובר פירוק שמגדיל את תכולת החומר האורגני בפני הקרקע, דבר המגדיל את יציבות התלכידים בפני הקרקע. החיפוי יכול להקטין את ההתאדות וכך גדלה תכולת הרטיבות בשכבת הקרקע העליונה. דבר זה עשוי להגדיל את האוכלוסייה המיקרוביאלית המייצרת רב-סוכרים, ואלה מעלים את יציבות תלכידי הקרקע (1982 Oades,.(Tisdall & החיפוי גם מקטין את עוצמת האור המגיע לפני הקרקע ובכך גורם לניוון נבטים לאחר הצצתם ולהפחתת העשבייה. מכאן, שבקרקע מחופה גם פוחת הצורך בטיפול נגד עשבים. המחקר הנוכחי התמקד בהשפעת חיפוי פני הקרקע ברסק גזם עצים על תכונותיה ההידראוליות. מטרות המחקר היו: 1. לבחון את השפעת חיפוי הקרקע ברסק גזם על ערכי החידור, הנגר והסחף בקרקעות אופייניות בארץ, בתנאי גשם מבוקרים. 2. ללמוד את ההשפעה ארוכת הטווח של שימוש ברסק גזם על הצטברות חומר אורגני בקרקע ועל התכונות ההידראוליות שלה. חומרים ושיטות רסק הגזם שנבחן בעבודה הנוכחית היה רסק גן שנאסף מערי גוש דן ויוצר באתר חירייה. אורך השבבים ברסק היה קטן מ- 20 ס"מ ועוביים קטן מ- 2 ס"מ. ניסוי במדמ ה גשם קרקע חמרה מאזור נתניה, לס מנחל-עוז וגרומוסול מעמק יזרעאל נדגמו משכבות הקרקע בעומק 20-5 ס"מ. קרקעות אלו אופייניות ביותר בארץ; התכונות הכימיות והפיזיקליות הכלליות שלהן מובאות בטבלה. מרקם הקרקע נקבע בשיטת ההידרומטר ותכולת החומר האורגני נקבעה בשיטה הרטובה (Allison, (1965. מדגמי הקרקע יובשו ליובש אוויר, נכתשו, נופו דרך נפה של 4 מ"מ והוכנו להרצה במדמ ה גשם הממוקם במרכז וולקני בבית דגן 1967) al.,.(morin et הקרקעות המנופות נארזו במגשים בגודל של 0.3X0.5 מטר, המחוררים בתחתיתם; עובי שכבת הקרקע במגש היה 2 ס"מ. כל מגש עם קרקע הונח בארגז שמוקם על קרוסלה במדמה הגשם. את שיפועי הארגזים עם הקרקעות בקרוסלה ניתן לשנות בתחום שבין 5% ל- 25%. הקרקעות בארגזים הורטבו מלמטה בזהירות במי ברז עד קרוב לרוויה, ולאחר מכן הומטרו במשך 71 דקות ב"סופת גשם" של 65~ מ"מ מים מזוקקים (חיקוי למי גשם). סופת הגשם בכל ההרצות הייתה בעוצמה של 52 מ"מ/שעה ואנרגיה קינטית של 18.1 ג'אול/מ"מ/מ"ר. נפח התשטיף שח לחל בארגזים השונים נאסף בזמנים קבועים במהלך סופת הגשם, ונפחו נמדד לקביעת ערכי החידור של הקרקע. התשטיף שהתקבל במהלך כל 20~ מ"מ של גשם נאסף ונקבעו בו ערכי המוליכות החשמלית,(EC) ה- ph וריכוז החומר האורגני המסיס. מי הנגר שזרמו על פני הקרקע אל מחוץ למגש במהלך כל סופת הגשם נאספו, וכמות הסחף הכללית נקבעה על-ידי שקילת הסדימנטים לאחר ייבושם בתנור ב- C הטיפולים שנבחנו במדמה הגשם היו כלהלן: קרקע לס בשיפוע מדרון של 9% עם חיפוי קרקע בשכבת רסק בת 3 ו- 6 ס"מ וקרקע חשופה ללא חיפוי; קרקעות חמרה וגרומוסול בשיפוע מדרון של 9% עם חיפוי בשכבת רסק בעובי של 3 ס"מ וקרקע חשופה. קרקע חמרה בשיפועי מדרון של 9%, 15%, 20% ו- 25% חיפוי בשכבת רסק בעובי של 3 ס"מ וקרקע חשופה. כל הטיפולים נעשו בשלוש חזרות (שלושה מגשי קרקע). בכל הטיפולים רסק גזם יבש-אוויר במשקל 0.55 או 1.01 ק"ג פוזר על פני הקרקע באופן אחיד, במידת האפשר, לקבלת עובי שכבת רסק גזם של 3 או 6 ס"מ, בהתאמה. בכל הרצה עם חיפוי נמדדה כמות המים שנשארה ברסק הגזם לאחר סופת הגשם על-ידי ייבוש המדגמים שנלקחו מהרסק הרטוב בתנור ב- C טבלה: התכונות הכימיות והפיזיקליות הכלליות של הקרקעות שנחקרו במדמה הגשם Table 1: Chemical and physical properties of the tested soils in the rainfall simulator אחוז נתרן ספוח ESP תכולת חומר אורגני (%) Organic matter content (%) תכולת גיר CaCO 3 (%) ~ חול Sand הרכב מכני (%) Mechanical composition (%) סילט Silt חרסית Clay הקרקע Soil חמרה Hamra לס Loess גרומוסול Grumosol 24

3 יער, גיליון מס' 8, ספטמבר 2006, אלול תשס"ו הסופי של הקרקע. כיוון שהגשם הומטר על קרקע רוויה, ירידה זו בערכי החידור בקרקע החשופה יכולה לנבוע מאחת משתי הסיבות הבאות, או משתיהן יחד: הרס תלכידי הקרקע בפני השטח, כתוצאה ממכות טיפות הגשם ודיספרסיה של החרסית ויצירת קרום צפוף, או ירידה במוליכות ההידראולית הרוויה של כל שכבת הקרקע. לעומת זאת, בקרקעות המחופות, החיפוי מנע את מכות טיפות הגשם על פני הקרקע, וכך נמנעו הרס התלכידים והתפתחות הקרום. בתנאים אלו ערכי החידור של הקרקע נקבעים בעיקר על-ידי המוליכות ההידראולית הרוויה של כל שכבת הקרקע; לכן בכל סוג קרקע ערכי החידור בתנאי חיפוי גבוהים יותר מאשר בקרקע החשופה (איור 1). למרות שעוצמת הגשם בכל הניסוי הייתה אחידה, 52 מ"מ/שעה, ערכי החידור התחיליים ב- 5 מ"מ הגשם הראשונים בקרקעות החשופות היו שונים: 50 מ"מ/שעה בחמרה, 26 מ"מ/ש' בלס ו- 46 מ"מ/שעה בגרומוסול (איור 1). ערכי החידור התחיליים, לפני שנוצר קרום מפותח, נקבעים בעיקר על-ידי המוליכות ההידראולית הרוויה של כל שכבת הקרקע. ערכי החידור התחיליים בלס, הנמוכים יחסית, נבעו כנראה מאחוז הסילט ומאחוז הנתרן הספוח (ESP) הגבוהים בקרקע זו (טבלה), שגרמו לדיספרסיה רבה יותר של חרסית ולאטימת הנקבובים בקרקע תוך כדי הרווייתה. כתוצאה מכך, חלה ירידה במוליכות ההידראולית של כל שכבת הקרקע, שגרמה לירידה בערכי גשם מצטבר מ"מ איור 1: ערכי החידור כתלות בכמות הגשם המצטברת בקרקעות השונות, חשופות ומחופות, ב 9% שיפוע Fig. 1: Infiltration rates as a function of cumulative rainfall in various soils with 9% slope under mulched and unmulched conditions 25

4 שימוש בגזם מרוסק של עצים כחיפוי קרקע למניעת נגר וסחף > > איור 2: כמות הסחף הכללית בקרקעות השונות, חשופות ומחופות, ב 9% שיפוע Fig. 2: Total soil loss in the different soils with 9% slope under unmulched and mulched conditions איור 3: איכות מי התשטיף במהלך סופת הגשם בקרקעות ובטיפולים השונים Fig. 3: Leachate quality of the studied unmulched and mulched soils during the rainstorm החידור. בחמרה, לעומת זאת, ערכי החידור התחיליים הגבוהים יחסית נבעו כנראה מאחוזי החרסית והסילט הנמוכים בקרקע זו, שמנעו את הירידה בערכי המוליכות ההידראולית הרוויה של הקרקע. בגרומוסול, האחוז הגבוה של החרסית המונטמורילוניטית שנוטה לתפוח, מצד אחד, ומצד שני ערך ה- ESP הנמוך בקרקע זו, הם שגרמו כנראה לערכי המוליכות ההידראולית ברוויה להיות בערך ביניים, בין החמרה ללס, וכמוהם גם ערכי החידור התחיליים. המשך המטרת הגשם בקרקעות החשופות השונות גרם להתפתחות הקרום ולירידה בערכי החידור לערכים סופיים של , ו- 4.5 מ"מ/שעה, בקרקעות חמרה, לס וגרומוסול בהתאמה (איור 1). השפעת החיפוי על ערכי החידור נבדלה בין הקרקעות השונות (איור 1). חיפוי הקרקע מונע את היווצרות הקרום, אבל אינו משפיע על המוליכות ההידראולית של שכבת הקרקע. לכן אפשר להעריך את השפעת החיפוי במניעת היווצרות קרום בקרקעות השונות על-פי ההבדלים בערכי החידור בין הקרקע החשופה לקרקע המחופה. השפעת החיפוי ברסק במניעת היווצרות קרום בקרקעות השונות הייתה, אם כן, בסדר היורד הבא: חמרה גרומוסול לס (איור 1). חיפוי הקרקע הקטין באופן מובהק את כמות הסחף לעומת קרקע חשופה בשלושת טיפוסי הקרקע (איור 2); כמויות הסחף שהתקבלו מהקרקעות המחופות היו קטנות מ- 14 גרם/מ"ר, לעומת כמויות גדולות מ- 160 גרם/מ"ר בקרקעות החשופות. החיפוי משפיע על הסחף בשלושה אופנים: (1) מונע את מכות טיפות הגשם על פני הקרקע, ועל-ידי כך מקטין את תהליך הניתוק ;(detachment) (2) מצמצם את היווצרות הקרום, וכתוצאה מכך קט נות כמות הנגר ויכולת ההסעה (transportation) של הסחף; (3) החיפוי משמש כפילטר ומקטין את מהירות הזרימה של הנגר העילי ועל-ידי כך מצמצם את התנועה האופקית של חלקיקי הקרקע הנסחפים. ערכי EC,pH וריכוז החומר האורגני המסיס בתשטיפים שהתקבלו מהקרקעות השונות במהלך סופת הגשם, בטיפולי החיפוי ובקרקע חשופה, מובאים באיור 3. לא נמצאו הבדלים מובהקים בערכי ה- ph וה- EC בתשטיפים שהתקבלו מהטיפול המחופה והחשוף עבור שלושת סוגי הקרקע, מה שמרמז שלחיפוי לא הייתה השפעה על המלחה והחמצה של הקרקע המחופה. לעומת זאת, הייתה לחיפוי השפעה על ריכוז החומר האורגני המסיס בתשטיפים של החמרה והלס, הקרקעות שתכולת החרסית בהן הייתה נמוכה יחסית, פחות מ- 26% (טבלה). נראה, שהגזם עובר תהליך פירוק שיוצר חומרים אורגניים קלי תמס במים. בקרקע גרומוסול, שבה תכולת החרסית גבוהה, 63%, החרסית שבקרקע סופחת כנראה את המולקולות האורגניות המסיסות שנשטפו מהגזם. כתוצאה מכך, ריכוז המולקולות האורגניות המסיסות בתשטיף של גרומוסול מחופה היה נמוך יחסית, ודומה לריכוזן בתשטיף מהקרקע החשופה. כיוון שלמולקולות אורגניות מסיסות יש השפעה משמעותית על תנועת מיקרו-מזהמים בקרקע, נושא זה צריך להילמד ביתר פירוט בעבודות נוספות. מניעת נגר וסחף על-ידי חיפוי פני הקרקע ברסק גזם יכולה להיעשות בשטחים עם שיפועי מדרון שונים. השפעת יחסי הגומלין בין חיפוי הקרקע ברסק גזם ושיפוע המדרון על ערכי החידור וכמות הסחף הכללית במהלך סופת גשם בקרקע חמרה מובאים באיורים 4 ו- 5, בהתאמה. בקרקע החשופה, לשיפוע המדרון הייתה השפעה מובהקת על ערך החידור הסופי של הקרקע (איור 4); הגדלת השיפוע מ- 9% ל- 25% העלתה את ערך החידור הסופי מ- 10 ל- 17 מ"מ/שעה. תוצאות דומות בטיפוסי קרקע שונים התקבלו על-ידי Ben-Hur וחוב' (1992). במהלך סופת גשם חל תהליך של בניית קרום ובמקביל מתרחשים הרס וסחיפה של הקרום שנוצר; ערך החידור הסופי המתקבל הוא תוצר שיווי המשקל של שני התהליכים. נראה, שהגדלת השיפוע הגבירה את ההרס והסחיפה של הקרום שנוצר, וכך העלתה את ערכי החידור הסופיים של הקרקע (איור 4). בקרקע המחופה, בכל שיפועי המדרון, כמויות הסחף היו קטנות ביותר, פחות 26

5 יער, גיליון מס' 8, ספטמבר 2006, אלול תשס"ו מ- 0.6 גרם/מ"ר, וההבדלים ביניהם לא היו מובהקים (איור 5). ניתן להסיק מתוצאות אלו, שחיפוי הקרקע ברסק גזם למניעת סחף יעיל גם במדרונות תלולים בשיפוע של 25%. חיפוי ברסק גזם יכול לגרום לאיבוד מים כתוצאה מלכידת מי הגשמים במהלך הסופה.(Interception) מחישובי תכולת הרטיבות של הגזם לאחר גמר סופת הגשם בכל הקרקעות ובכל שיפועי המדרון נמצא, שתאחיזת המים הממוצעת על-ידי רסק הגזם הייתה 113% על בסיס משקלי. מכאן, ששכבת גזם בעובי של 3 ס"מ אוגרת, במהלך סופת גשם, כמות מים שוות ערך ל- 4 מ"מ גשם שלא מגיעים לקרקע. כמות מים זו היא ברובה הפסד לצמח, מכיוון שהיא מתאדה ואינה מגיעה למערכת השורשים. באזורים שסופות הגשם קטנות יחסית, הפסד זה של מים יכול להיות משמעותי. אולם, מצד שני, החיפוי בגזם יכול להקטין את התאדות המים מהקרקע, וכך להקטין את הפסד המים הכולל. איור 4: ערכי החידור כתלות בכמות הגשם המצטברת בקרקע חמרה חשופה ומחופה, בשיפועי מדרון שונים Fig. 4: Infiltration rates as a function of cumulative rainfall in Hamra soil with various slopes under unmulched and mulched conditions השפעה ארוכת טווח של חיפוי הקרקע ברסק גזם תכולת החומר האורגני הכללית בעומקים שונים בקרקע הגן החשופה ובקרקע שהייתה מחופה ברסק במשך שש שנים מוצגת באיור 6. בקרקע החשופה תכולת החומר האורגני עד לעומק של 10 ס"מ הייתה נמוכה, 0.1% בממוצע. בקרקע שהיתה מחופה, לעומת זאת, תכולת החומר האורגני בכל עומק קרקע שנדגם הייתה גבוהה מאשר בקרקע החשופה (איור 6); התכולה בשכבה 2-0 ס"מ בקרקע המחופה הייתה גבוהה במיוחד, 2.7%, אך בשכבות העמוקות יותר, 10-2 ס"מ, חלה פחיתה ניכרת בתכולת החומר האורגני לערך ממוצע של 0.7%. עלייה זו בתכולת החומר האורגני בקרקע שהייתה מחופה נבעה מפירוק של הגזם במהלך הזמן, והפיכתם של תוצרי הפירוק לחלק מחומר ההומוס בקרקע. לעלייה בתכולת החומר האורגני יכולה להיות השפעה על מבנה הקרקע ויציבותה, ומכאן גם על התכונות ההידראוליות שלה. ערכי המוליכות ההידראולית הרוויה, ה- ph וה- EC בתשטיף כתלות בנפחו בקרקע המחופה או החשופה, כפי שנדגם מהשכבה העליונה (2-0 ס"מ), מובאים באיור 7. בהכללה, ניתן לסכם כי לחיפוי הקרקע לא הייתה השפעה מובהקת על ערכי ה- ph וה- EC בתשטיף (איור 7). ערכי ה- EC בתשטיפים היו כמובן גבוהים, ds/m 5.5 בממוצע, כל עוד מי השטיפה היו מים מליחים. החלפת מי השטיפה למים מזוקקים הורידה את ערכי ה- EC בתשטיפים עד לערך קבוע של.dS/m 0.07 ערכי ה- ph עלו עם שטיפת הקרקע המחופה והחשופה במים מליחים עד לערך של 7.1, והמשך שטיפת הקרקעות במים מזוקקים הביא לעלייה נוספת בערכי ה- ph עד ל ערכי המוליכות ההידראולית של הקרקע המחופה היו גבוהים באופן מובהק מאשר הערכים של הקרקע החשופה מתחילת השטיפה ועד סופה (איור 7). שטיפת הקרקע במים מזוקקים עד ערכי EC של ds/m 0.07 יכלה לגרום לדיספרסיה של החרסית בקרקע ולירידה במוליכות ההידראולית, אולם בשני טיפולי הקרקע השינוי באיכות מי השטיפה ממים מליחים למים מזוקקים לא גרם לשינוי מובהק בערכי המוליכות ההידראולית. מכאן, שההבדל בערכי המוליכות ההידראולית בין הקרקע שהייתה מחופה לקרקע החשופה לא נבע מתהליכי דיספרסיה של החרסית בקרקע. כמו כן, תפיחת החרסית אינה יכולה להסביר את ההבדלים הללו בין שני טיפולי הקרקע, כי קרקע חמרה אינה נוטה לתפוח עם הרטבתה. מתוצאות אלו ניתן להסיק, שערכי המוליכות ההידראולית הגבוהים יותר בקרקע המחופה מאשר בקרקע החשופה נבעו מתכולת החומר האורגני הגבוהה יותר בראשונה (איור 7). החומר האורגני בקרקע המחופה שיפר את ייצוב מבנה הקרקע ומנע את תהליך ההתמוגגות עם הרטבת הקרקע הזו מלמטה. כתוצאה מכך, ערכי המוליכות ההידראולית של קרקע זו היו גבוהים מתחילת שטיפתה. למסקנה דומה הגיעו Lado וחוב' (2004b). 27

6 שימוש בגזם מרוסק של עצים כחיפוי קרקע למניעת נגר וסחף סיכום ומסקנות חיפוי הקרקע בשכבת רסק גזם בעובי של 3 ס"מ הפחית את שיעורי הנגר והסחף באופן מובהק בקרקעות המחופות בהשוואה לקרקעות החשופות בקרקעות חמרה, לס וגרומוסול. ההשפעה החיובית של חיפוי ברסק גזם במניעת היווצרות קרום והקטנה בכמויות הנגר והסחף הייתה אפקטיבית בשיפועי מדרון שונים בין 9% ל- 25%. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין טיפולי החיפוי בשכבת רסק גזם בעובי 3 ס"מ או 6 ס"מ בכל המדדים שנמדדו במכשיר הגשם. אולם בשטחים גדולים בתנאי שדה, פיזור רסק הגזם על פני הקרקע אינו אחיד, וחוסר אחידות זה בחיפוי הקרקע יכול לגרום לפחיתה באפקטיביות שלו. לכן, בשדה יהיה צורך, כנראה, בשכבת גזם עבה מ- 3 ס"מ. חיפוי הקרקע ברסק גזם במשך שש שנים גרם לעלייה בתכולת החומר האורגני בקרקע עד לעומק של 10 ס"מ, בעיקר ב- 2 הס"מ העליונים. כתוצאה מכך, התייצב מבנה הקרקע ונמנעה התמוגגות התלכידים בעת הרטבתם וערכי המוליכות ההידראולית של הקרקע המחופה היו גבוהים באופן מובהק מאשר של קרקע חשופה. מילון מונחים המוליכות ההידראולית של הקרקע כושר הקרקע להוליך מים. דיספרסיה פיזור חלקיקי קרקע או חרסית במים כתוצאה מדחייה חשמלית בין החלקיקים. התמוגגות התפרקות של תלכידי הקרקע בעקבות הרטבה מהירה. ערך החידור כמות המים שחודרת את פני הקרקע ביחידת שטח וזמן. פלוקולציה התלכדות חלקיקים מרחפים במים הגורמת לשקיעתם. צפיפות גושית היחס בין משקל הקרקע לנפחה הכולל את הנקבובים. הבעת תודה מחקר זה מומן על-ידי המדען הראשי של המשרד לאיכות הסביבה, ועל כך נתונה תודתנו. איור 5: כמות הסחף הכללית בקרקע חמרה חשופה ומחופה בשיפועי מדרון שונים Fig. 5: Total soil loss in Hamra soil with various slopes under unmulched and mulched conditions איור 6: תכולת החומר האורגני הכללית בעומקים שונים בטיפולים של קרקע מחופה וחשופה Fig. 6: Organic matter content in unmulched and mulched Hamra as a function of soil depth 28

7 יער, גיליון מס' 8, ספטמבר 2006, אלול תשס"ו איור 7: ערכי המוליכות ההידראולית הרוויה, ה ph וה EC בתשטיף כתלות בנפח התשטיף של קרקע מחופה וחשופה, שנדגמו מהשכבה העליונה 0 2 ס"מ Fig. 7: Values of saturated hydraulic conductivity and of ph and electrical conductivity in leachate of unmulched and mulched Hamra HYDRAULIC CONDUCTIVITY, mm/h 29 מקורות Agassi, M., I. Shainberg & J. Morin Effect of electrolyte concentration and soil sodicity on infiltration rate and crust formation. Soil Sci. Soc. Am. J. 45: Allison, L.E Organic carbon. p In C.A. Black (ed.): Methods of soil analysis. Part 2. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. Ben-Hur, M., M. Agassi, R. Keren & J. Zhang Compaction, aging, and raindrop-impact effects on hydraulic properties of saline and sodic Vertisols. Soil Sci. Soc. Am. J. 62: Ben-Hur, M., I. Shainberg, D. Bakker & R. Keren Effect of soil texture and CaCO 3 content on water infiltration in crusted soils as related to water salinity. Irig. Sci. 6: Ben-Hur, M., R. Stern, A.J. van der Merwe & I. Shainberg Slope effects on infiltration and erodibility of dispersive and non-dispersive soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 56: Emerson, W.W Physical properties and structure. In: J.S. Russell & E.L. Greacen, (eds.) Soil Factors in Crop Production in a Semi-Arid Environment pp University of Queensland Press, St. Lucia. Keren, R. & M. Ben-Hur Interaction effects of clay swelling and dispersion and CaCO 3 content on saturated hydraulic conductivity. Aust. J. Soil Res. 41: Lado, M., Paz, A. & Ben-Hur, M. 2004a. Organic matter and aggregate size interactions in infiltration, seal formation and soil loss. Soil Sci. Soc. Am. J. 68: Lado, M., A. Paz & M. Ben-Hur. 2004b. Organic matter and aggregates size interaction in saturated hydraulic conductivity. Soil Sci. Soc. Am. J. 68: Morin, J., S. Goldberg & I. Seginer A rainfall simulator with a rotating disk. Trans. ASAE. 10: Tisdall, J.M. & J.M. Oades Organic matter and water-stable aggregates in soils. J. Soil Sci. 33:

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגף במקרה הבא: באיור הבא נתונים הכוחות מצא את גודלו

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דוח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV-11258 אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם שלום, מצ"ב דו"ח סיכום ממצאי העבודה שהתבצעה על ידינו

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

ניתוח חלופות להשבה ומחזור של קרקעות מזוהמות לודן טכנולוגיות סביבה מרץ

ניתוח חלופות להשבה ומחזור של קרקעות מזוהמות לודן טכנולוגיות סביבה מרץ ניתוח חלופות להשבה ומחזור של קרקעות מזוהמות לודן טכנולוגיות סביבה מרץ 2017 1 תוכן העניינים הקדמה 5 1. פרק א'- סקר ספרות 7 כללי 7.1.1 טכנולוגיות השיקום וההשפעות הצפויות על תכונות הקרקע 7 שטיפה 7 -Bioremediation

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

תהליכי קימוט ושבירה תהליך הקימוט הוא תהליך היוצר הרים על ידי דחיסה ועיוות השכבות, מבלי לשבור את הרצף שלהן. תהליך השבירה גורם לשבירת השכבות ולקטיעת הרצ

תהליכי קימוט ושבירה תהליך הקימוט הוא תהליך היוצר הרים על ידי דחיסה ועיוות השכבות, מבלי לשבור את הרצף שלהן. תהליך השבירה גורם לשבירת השכבות ולקטיעת הרצ תהליכי קימוט ושבירה תהליך הקימוט הוא תהליך היוצר הרים על ידי דחיסה ועיוות השכבות, מבלי לשבור את הרצף שלהן. תהליך השבירה גורם לשבירת השכבות ולקטיעת הרצף שביניהן. תהליכים אלה נוצרים כתוצאה מלחצים אדירים,

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מנהלת אפר פחם תנאים סביבתיים ליישום אפר פחם בתשתיות ובסלילה דיון צוות מקצועי-מדעי בהשתתפות מומחים מחו"ל סדנת היבטים סביבתיים של שימושי אפר פחם תל אביב

מנהלת אפר פחם תנאים סביבתיים ליישום אפר פחם בתשתיות ובסלילה דיון צוות מקצועי-מדעי בהשתתפות מומחים מחול סדנת היבטים סביבתיים של שימושי אפר פחם תל אביב תנאים סביבתיים ליישום אפר פחם בתשתיות ובסלילה דיון צוות מקצועי-מדעי בהשתתפות מומחים מחו"ל סדנת היבטים סביבתיים של שימושי אפר פחם תל אביב, 16.12.09 משתתפים )דוברים מצוטטים(: דר' יעקב נתן )יו"ר(, פרופ' רמי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

שער ראשון: משאבי טבע מן הארץ על השער מתוך: המדריך למורה של יחידת הלימוד "מדע וטכנולוגיה לכיתה ה" בסדרה במבט חדש, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. בית ה

שער ראשון: משאבי טבע מן הארץ על השער מתוך: המדריך למורה של יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ה בסדרה במבט חדש, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. בית ה שער ראשון: משאבי טבע מן הארץ על השער מתוך: המדריך למורה של יחידת הלימוד "מדע ו לכיתה ה" בסדרה במבט חדש, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

Microsoft Word - nisui5.doc

Microsoft Word - nisui5.doc ניסוי 5: מדידות בשנאי הספק מטרת הניסוי מדידת הפרמטרים של מעגל התמורה של השנאי. מדידת הפסדים בשנאי. מדידת אופייני העמסה ונצילות של שנאי..1 1.1 1. 1.3 ספרות Sith R.J., Circuit, Device and Syte, John Wiley

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

; מ נ ה ל ת ג י נ ו ן - נ ת י ב י י ש ר א ל סקר עצים בוגרים בית מאיר כביש גישה אפריל 2014 ניסן תשע"ד הוכן ע"י אלי טל מס' פרויקט: 434

; מ נ ה ל ת ג י נ ו ן - נ ת י ב י י ש ר א ל סקר עצים בוגרים בית מאיר כביש גישה אפריל 2014 ניסן תשעד הוכן עי אלי טל מס' פרויקט: 434 ; מ נ ה ל ת ג י נ ו ן - נ ת י ב י י ש ר א ל סקר עצים בוגרים בית מאיר כביש גישה אפריל 0 ניסן תשע"ד הוכן ע"י אלי טל מס' פרויקט: עמוד מתוך סקר עצים בוגרים בית מאיר כביש גישה אפריל 0 עמוד מתוך תוכן העניינים

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד